ก ตต กรรมประกาศ ธ นวา นางแล จ ฑามาศ ม เชาว ศ ภกานต ศ ร ส วรรณ

Size: px
Start display at page:

Download "ก ตต กรรมประกาศ ธ นวา นางแล จ ฑามาศ ม เชาว ศ ภกานต ศ ร ส วรรณ"

Transcription

1 ก ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาโครงงานภาษาไทยประเภทการส ารวจและรวบรวมข อม ล หร อเร องศ กษา การเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น เล มน ส าเร จล ล วงโดยได ร บความอน เคราะห อย าง ด จากคร ร ตต กาล ผ ดฟอง ซ งได กร ณาให ค าปร กษาแนะน าแนวค ดว ธ การและเส ยสละเวลาอ นม ค า แก ไขข อบกพร องของเน อหาและส านวนภาษาด วยความเอาใจใส อย างด ย ง คณะผ ศ กษาขอกราบ ขอบพระค ณเป นอย างส ง ณ โอกาสน ขอขอบพระค ณคณะผ บร หารโรงเร ยนเทศบาล ๕ เด นห า คร กล มสาระภาษาไทยและ คณะคร ท กท านท ได ให การสน บสน นการด าเน นการศ กษาโครงการเล มน จนส าเร จด วยด รวมถ ง อาจารย ธตรฐ ต ลาพงษ พ พ ฒน ท ได ให ค าช แนะด านการใช ภาษาไทยของว ยร นในป จจ บ นด วย ธ นวา นางแล จ ฑามาศ ม เชาว ศ ภกานต ศ ร ส วรรณ

2 ค สารบ ญ เร อง หน า บทค ดย อ ก ก ตต กรรมประกาศ ข สารบ ญ ค บทท ๑ บทน า ๑ ท มาและความส าค ญของโครงงาน ๑ ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขตการศ กษา ๑ น ยามศ พท เฉพาะ ๑ ประโยชน ท ได ร บ ๒ บทท ๒ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ๓ บทท ๓ ว ธ การด าเน นโครงการ ๖ ข นตอนการด าเน นโครงการ ๖ อ ปกรณ ท ใช ในการศ กษา ๖ บทท ๔ ผลการศ กษา ๘ บทท ๕ สร ปผลการศ กษาและข อเสนอแนะ ๑๙ ผลการศ กษาจากการด าเน นโครงงาน ๑๙ ข อเสนอแนะจากการด าเน นการศ กษา ๒๒ บรรณาน กรม ภาคผนวก

3 ข บทค ดย อ ภาษาไทยเป นภาษาประจ าชาต เป นสมบ ต ส วนรวมท คนไทยท กคนพ งร กษา ด วยการ ใช ภาษาไทยให ถ กต อง ท งด านการเข ยนและการอ าน เพ อส บทอดมรดกทางว ฒนธรรมของชาต ไว ป จจ บ นน จากการส งเกตพบว าม การใช ภาษาไทยก นผ ดๆมากมาย อาจเน องมากจากการ เปล ยนแปลงของย คสม ยและการเข ามาม บทบาทของส อไอท ย คใหม ก เป นส วนหน งของต นตอแห ง ป ญหาท ว าด วยการเข ยนการอ านของว ยร นไทยย คน ในฐานะท เราท กคนเป นคนไทยสมควรอย างย งท จะใช ค าไทยให ถ กต องท งการอ าน และการเข ยนและควรช วยก นอน ร กษ การใช ภาษาไทยให ถ กต องส บไปช วล กช วหลาน

4 บทท ๑ บทน า ท มาและความส าค ญ สภาพส งคมป จจ บ นท เปล ยนแปลงไปอ นมากน น นอกจากจะส งผลต อการใช ช ว ตประจ าว นในด านต างๆแล ว ย งส งผลต อการส อสารท ใช ภาษาเป นเคร องม อด วย ซ งต วแปร ส าค ญก ค อเคร องม อส อสารอ เล กทรอน กส ต างๆ เช น อ นเตอร เน ต โทรศ พท ม อถ อ ด งน นภาษาท ใช ในการต ดต อผ านเคร องไอท เหล าน จ งต องการให ม นเป นไปอย างรวดเร ว ม ความกระช บ และ สามารถส อสารเฉพาะกล ม เพราะฉะน นจ งส งผลโดยตรงก บเด กหร อเยาวชนอย างเล ยงไม ได เพราะเด กว ยร นในย คน น น น าเอาภาษาพ ดมาปะปนก บภาษาทางการ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อศ กษาการเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น ๒. เพ อเป นการรวบรวมและเผยแพร ค าศ พท ท ว ยร นใช ก นในป จจ บ น ๓. เพ อเป นการสร างความตระหน กในการใช ภาษาไทยให ถ กต องตาม ราชบ ณฑ ตยสถาน ขอบเขตของการศ กษาค นคว า ๑. ศ กษาค าศ พท ว ยร นท ใช ก นเฉพาะกล มในย คป จจ บ นได แก อ นเตอร เน ต หน งส อพ มพ และน ตยสารต างๆ ๒. ค าศ พท ท ว ยร นใช ในท น ค อค าสะแลงหร อค าคะนองท ใช ในป จจ บ นน เท าน น น ยามศ พท เฉพาะ การเปล ยนแปลง หมายถ ง การเข ยน การออกเส ยง และความหมายท ผ ดไปจากหล ก ภาษาไทย ภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น หมายถ ง ค าสะแลงหร อค าคะนองท ใช ในป จจ บ น พจนาน กรม หมายถ ง หน งส ออ างอ งประเภทหน ง โดยท วไป หมายถ ง หน งส อท รวบ รวบค าศ พท ในวงศ พท ท ก าหนด และน ยามความหมายเอาไว เพ อใช เป นท ค นหาความหมายของค า โดยม การเร ยงล าด บค าศ พท ตามต วอ กษร ให ความร เร องอ กขรว ธ บอกเส ยงอ าน และน ยาม ความหมายตลอดจนบอกประว ต ของถ อยค าเท าท จ าเป น

5 ราชบ ณฑ ตยสถาน หมายถ ง องค การว ทยาการของร ฐ ซ ง เป นสถาบ นราชการ ต งข น โดย พระราชบ ญญ ต ราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ. ๒๔๗๖ คาสแลง หมายถ ง ค าคะนอง และกล าวว า ค าสแลงเป นภาษาปาก เป นภาษาไม เป น แบบแผน แต ไม ใช ค าต า หร อ ค าหยาบ เป นค าพ เศษเฉพาะกล มท สร างข นเพ อให ม ค าแปลกๆ สร างความสน กสนาน ระด บค าม การเปล ยนแปลงตามกาลสม ย การกร อนเส ยง หมายถ ง การท ค าเด มเป นค าประสม ๒ พยางค เร ยงก น เม อพ ดเร วๆ ท า ให พยางค แรก ม การกร อนเส ยงลงไป เช น หมาก เป น มะ ต ว เป นตะ เป นต น ท าให กลายเป นค า ๒ พยางค เช น หมากขาม เป น มะขาม ตาว น เป น ตะว น การแทรกเส ยง หมายถ ง การเต มพยางค ลงไประหว างค า ๒ พยางค ท าให เก ดเป นค า หลายพยางค เช น ล กตา เป น ล กกะตา ผ กถ น เป น ผ กกระถ น รากศ พท หมายถ ง รากเด มของค าท มาจากภาษาบาล และส นสกฤต ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ๑. ม ความร ความเข าใจในการเปล ยนแปลงภาษาท ว ยร นใช ในป จจ บ นมากย งข น ๒. เข าใจค าศ พท ของว ยร นท ใช ก นในป จจ บ นมากข น ๓. ตระหน กถ งความส าค ญของการใช ภาษาไทยให ถ กต องและเหมาะสม ๒

6 บทท ๒ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ความหมายของภาษา ค าว า ภาษา อาจแบ งความหมายออกได เป น ๒ ประเภท ค อ ภาษาในความหมายกว าง หมายถ ง ภาษาท ใช ค าพ ด (ว จนภาษา) และภาษาท ไม ได ใช ค าพ ดหร อภาษาท าทาง (อว จนภาษา) ท งน ภาษาในความหมายน อาจน บรวมไปถ งภาษาของ ส ตว ด วย แต เร องภาษาของส ตว น ย งม ข อม ลไม มากน ก จ งไม ค อยม ใครน ามากล าวรวมก บภาษาของ มน ษย ภาษาในความหมายแคบ หมายถ งภาษาท ใช ค าพ ด จะเป นค าพ ดหร อลายล กษณ อ กษร ซ งเป นเคร องหมายใช แทนค าพ ดก ได ด งน น ความหมายของภาษาท เข ยนเพ อการส อสารในช ว ตประจ าว น ก ค อความหมาย ประการหล งซ งหมายถ ง ถ อยค าท มน ษย ใช ส อความเข าใจก นได น นเอง น กภาษาจ งเร ยก ความหมายของภาษาในแง น ว า ความหมายแคบ เพราะจ าก ดอย เพ ยงค าพ ดของมน ษย เท าน น อย างไรก ตามเม อมน ษย พ ฒนาข นก ม ว ธ ถ ายทอดเส ยงพ ดเป นส งอ น ในการส อสาร ส งท ใช แทน เส ยงในการส อสารก ค อ ต วอ กษร เช นเด ยวก บท เราถ ายเส ยงภาษาไทยเป นต วอ กษรไทย (ภาสกร เก ดอ อน,๒๕๕๒) ภาษาไทยเป นข มคล งแห งภ ม ป ญญาของคนไทยท งชาต เป นเอกล กษณ แห งความ ร งโรจน ของอารยธรรมไทยท โดดเด นมาอย างยาวนาน แต ท กว นน ด เหม อนภาษาไทยก าล งถ กล ม จากคนร นใหม ด ชน ช ว ดท ส าค ญประการหน งก ค อผลส มฤทธ ด านการใช ภาษาไทยของเด กเยาวชน และน กศ กษาในมหาว ทยาล ย ล วนตกต าลงมากอย างท ไม เคยปรากฏมาก อน เป นการตกต าลงอย าง ต อเน องจนน าส งเกตเป นพ เศษด วยในรอบหลายป ท ผ านมา นอกจากน นแล ว การใช ภาษาไทยท ผ ดๆ ก ม ให เห นอย อย างมากมายท งในส อมวลชน ในร ฐสภา ในเพลง ในละครโทรท ศน และใน ภาพยนตร รวมท งในว ถ ช ว ตประจ าว นของคนไทยเราเองท ไม ส จะให ความส าค ญก บการเข ยน การ พ ด การส อสารให ถ กต อง รวมท งไม ม ค าน ยมในการศ กษาหาความร ท ถ กต องด วย (พระมหาว ฒ ช ย วช รเมธ,๒๕๕๔) ท กส งในโลกล วนเป นอน จจ ง ว ฏจ กรของช ว ตม เก ด แก เจ บ ตาย ภาษาก ม ว ฏจ กร ช ว ตเช นเด ยวก น ภาษาม เก ด ค อ ม การสร างค าใหม ภาษาม แก ค อ ค าท ค ดว าเก เท ในย คหน ง ก กล บกลายเป นค าท ล าสม ยในป จจ บ น ภาษาม เจ บ ค อ ความบกพร องในการใช ภาษา ต องอาศ ย การเย ยวยา ภาษาม การตาย ค อ ค าบางค าไม ม การน ากล บมาใช อ ก (ชฎาร ตน ส นทรธรรม,๒๕๕๔)

7 ค าว า ภาษา เป นค าส นสกฤตท มาจากรากศ พท เด มว า ภาษ เป นค ากร ยา แปลว า กล าว พ ด หร อบอก เม อน ามาใช จ งเปล ยนร ปเป น ภาษา ซ งม ความหมายตามร ปศ พท ว า ค าพ ด หร อถ อยค า เป นส งท มน ษย ใช ท าความเข าใจระหว างคนก บคนเป นว ธ ท มน ษย ใช แสดงความในใจ เพ อให อ กฝ ายหน งได ร โดยใช เส ยงพ ดท ม ระเบ ยบและม ความหมาย พ ดออกมาเพ อส อความหมาย ให เข าใจตรงก น อาจกล าวโดยสร ปว า ภาษา ค อ เคร องม อในการส อความหมายโดยผ านทาง เส ยงพ ด ถ อยค า กร ยาอาการ หร อส ญล กษณ ต างๆ เพ อใช ถ ายทอดความร ส ก ความต องการของ ตนให ผ อ นทราบในการประกอบก จกรรมร วมก น (หมวดภาษาไทย มหาว ทยาศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร(ฝ ายม ธยม),๒๕๕๑) ภาษาเป นส งแสดงภ ม ป ญญาอ นยอดของมน ษย ท สามารถพ ฒนาเส ยงซ งเปล งออกได ด วยอาการตามธรรมชาต ให กลายเป นเคร องม อใช ส อความค ด ความร ส ก ความต องการของตนให ผ อ นร และส อสารก นได จนเก ดเป น ภาษา มน ษย ใช ภาษาเป นเคร องม อในการต ดต อส อสารและท า ความเข าในก นในหม ชนท ใช ภาษาเด ยวก นได ภาษาท าให มน ษย สามารถพ ฒนาช ว ต ความเป นอย ความร ความสามารถในการหาเล ยงช พ และความสามารถอ นๆ อ กมากมาย มน ษย สามารถพ ฒนา ความร ความค ด จ ตใจ ค ณธรรม ความเช อ ศ ลปะ ฯลฯ จนแตกต างจากส ตว ท กชน ดและเป นผ ครองโลกได ก ด วยภาษาของมน ษย น เอง ภาษาจ งเป นส วนส าค ญของความเป นมน ษย ไม ว าจะเป น กล มชนท เจร ญก าวหน าจนเป นมหาอ านาจหร อกล มชนท ล าหล งท ส ด ต างก ม ภาษาใช ส อสารก นใน กล มของตน และท กภาษาจะม ความสมบ รณ เพ ยงพอท จะใช ส อสารก นได ในกล ม เม อมน ษย ได ต ดต อก บคนต างกล ม ต ดต อก บคนท ใช ภาษาต างไปจากตน การหย บย มทางภาษาก อาจเก ดข นได ในท กกล มชน การย มจะม มากหร อน อยข นอย ก บความจ าเป นและความต องการของคนในส งคม น นๆ มน ษย เราใช ภาษาควบค ไปก บการด ารงช ว ต ภาษาจ งอาจร บผลจากความเจร ญหร อความ เส อมของมน ษย และอาจม ผลต อความเจร ญหร อความเส อมของส งคมมน ษย ด วย (กาญจนา นาคสก ล,๒๕๔๕) คาและคาสแลง ค า อาจเปร ยบได ก บส งม ช ว ตท งหลาย ค อม เก ด ด ารงอย แล วก ตายไป ค าจ านวนไม น อยท เคยใช ก นมาแต โบราณ ป จจ บ นได ส ญไปจากภาษา ม ค าใหม เก ดข น ค าใหม ท เก ดข นน บาง ค าเพ ยงแต ใช พ ดก นเฉพาะกล ม เฉพาะโอกาส และอาจเส อมความน ยมไป ม ผ เร ยกค าเช นน ว า ค า คะนอง บางค าใช เร ยกส งใหม ท เก ดข นในส งคม ส งใหม เหล าน อาจเป นว ตถ ส งของ ความค ด ก จกรรมหร อเหต การณ ต างๆ ค าเช นน เก ดข นด วยความจ าเป น และต ดอย ในภาษาม กไม เส อมความ น ยม (กระทรวงศ กษาธ การ,๒๕๕๐) ๔

8 ๕ บ ญยงค เกศเทศ กล าวว า ค าสแลงเก ดข นช วคร งช วคราว เป นภาษาพ ดท น ยมก นใน บางหม คณะ บางกรณ ก ต องพ ดเพ อให ออกรส จ งพยายามสร างร ปภาษาให แปลกออกไป ค าสแลง ม กไม ต ดอย ในภาษานานน ก เม อค าหน งหาย ตายไปก ม กน ยมค าใหม ข นแทน ค าสแลงน นม ใช ก น มาท กย คท กสม ย เช น ม นส เต ล หย อย สะเหล อ ยากส ซ าส ฟ ฟ า เก าก กก เซ งระเบ ด สมโรจน สว สด ก ล ณ อย ธยา เร ยกค าสแลงว า ค าคะนอง และกล าวว า ค าสแลงเป น ภาษาปาก เป นภาษาไม เป นแบบแผน แต ไม ใช ค าต า หร อ ค าหยาม เป นค าพ เศษเฉพาะกล มท สร างข นเพ อให ม ค าแปลกๆสร างความสน กสนาน ระด บค าม การเปล ยนแปลงตามกาลสม ย

9 บทท ๓ ว ธ การดาเน นโครงการ ข นตอนการดาเน นงาน ๑. ผ ศ กษาน าเสนอห วข อโครงงานต ออาจารย ท ปร กษาเพ อขอค าแนะน าและก าหนด ขอบเขตในการท าโครงงาน ๒. ผ ศ กษาร วมก นประช มวางแผนว เคราะห ตามห วข อว ตถ ประสงค ของโครงงาน ๓. ผ ศ กษาร วมก นศ กษาข อม ลการเปล ยนแปลงภาษาของว ยร น(ค าสแลงหร อค าคะนอง) ท ใช ในป จจ บ น จากเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องต างๆ เช น พจนาน กรม ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พจนาน กรมค าใหม เล ม ๑ และ เล ม ๒ หน งส อเร ยนสาระการเร ยนร พ นฐาน ภาษาเพ อพ ฒนาการ เร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๔ หน งส อยาร ก (ภา) ษาไทย หน งส อพ มพ น ตยสารต างๆ อ นเตอร เน ต หน งส อบรรท ดฐานภาษาไทย เล ม ๑ ธรรมชาต ของภาษา ๔. ศ กษาและเก บรวบรวมข อม ลเป นข นตอนของการเก บรวบรวมข อม ลท เก ยวข องก บ โครงงานเพ อมาว เคราะห และสร ปเน อหาท ส าค ญท จะน ามาจ ดท าโครงงาน ๕. รวบรวมข อม ลท ได และแยกแต ละประเภทและจ ดท าเป นร ปเล ม ๖. น าเสนอผลงานต ออาจารย ท ปร กษาเพ อรายงานผลการด าเน นงาน ๗. จ ดท าค ม อเพ อใช ส าหร บศ กษาและรายงานต ออาจารย ท ปร กษา อ ปกรณ และว สด ท ใช ในการศ กษา ๑. พจนาน กรมค าใหม ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน ๒. หน งส อเร ยนสาระการเร ยนร พ นฐาน ภาษาเพ อพ ฒนาการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๔ ๓. พจนาน กรม ฉบ บบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ๔. หน งส อบรรท ดฐานภาษาไทย เล ม ๑ ๕. หน งส อยา (ภา) ษาไทย ๖. หน งส อพ มพ ๗. น ตยสารต างๆ ๘. ปากกา ยางลบ ด นสอไม บรรท ด ๙. อ นเตอร เน ต ๑๐. กระดาษ ๑๑. กาว

10 ๑๒. ฟ วเจอร บอร ด ๑๓. แลคซ น ๗

11 บทท ๔ ผลการดาเน นงานโครงการ จากการศ กษาเร องการเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น จากหน งส อ อ นเตอร เน ต หน งส อพ มพ รวมท งน ตยสารต างๆ ท ปรากฏการใช ค าของว ยร นค อ ค าสแลงหร อค า คะนองท พบในอ นเตอร เน ตหร อส อส งพ มพ ต างๆ ม รายระเอ ยดด งน ค อ ๑. การเปล ยนแปลงร ปเข ยน การเข ยนค าไทยในอ นเตอร เน ต เคร องม อส อสารต างๆ รวมท งน ตยสารบ นเท ง จะ เข ยนตามเส ยงอ าน เพราะไม ต องการอย ในกรอบหร อ ต องการท าอะไรท ค ดว าใหม ไม เล ยนแบบ ของเก า ได แก ๑.๑ การเข ยนตามเส ยงพ ด แปลงเส ยงส นเส ยงยาว อะไร แปลงเป น อาราย ได แปลงเป น ด าย ไม ใช แปลงเป น ม ายช าย ไป แปลงเป น ปาย ใคร แปลงเป น คราย ท าไม แปลงเป น ทามมาย มาก แปลงเป น ม ก ด วย แปลงเป น ด ว ส ตว แปลงเป น สาด กต กา แปลงเป น กต ก

12 ๙ แปลงสระ ค ดถ ง แปลงเป น ค ดถ ง กว า แปลงเป น ก ว ไม แปลงเป น มะ แล ว แปลงเป น แระ เอา แปลงเป น แอง จะ แปลงเป น จา,จ เพ อน แปลงเป น เพ ล เปล า แปลงเป น ป าว,ปะ ไป แปลงเป น ปาย ท า แปลงเป น ทาม ขอบค ณ แปลงเป น ขอบค ง เลย แปลงเป น โรย แปลงคาควบกล า จร งส แปลงเป น จ งด เปล า แปลงเป น ป าว,ปะ หร อเปล า แปลงเป น อ ะป าว บ า แปลงเป น บร า เก แปลงเป น เกร จ า แปลงเป น จร า ค า แปลงเป น คร า โคมลอย แปลงเป น โครมลอย

13 ซ าต วสะกด ๑.๒ การสร างร ปการเข ยนใหม ท งน น แปลงเป น ท างงงน านนน แจ มเลย แปลงเป น แจ มเร ยยยยยย อ าก แปลงเป น อ ากกกกกกก(เส ยงร องเพราะถ กแทง) ว าย แปลงเป น ว ายยยย มาก แปลงเป น มว ากกกก โอ ย แปลงเป น โอ ยยยย แหล แปลงเป น แหลลลล ส ด แปลงเป น ซ ดดดด เย ย แปลงเป น เย ยยยย(ค าอ ทานต องลากเส ยงยาวๆ) คร บ แปลงเป น ค าบบบบ น อง แปลงเป น ณ องงง เอง แปลงเป น เอ งงงง ร ก แปลงเป น ร ากกก ท กคน แปลงเป น ท กคนนน ๑๐ ๆ ร๑ ๐๑ ๐๑ ๐ ซ าสระ ด ไหม แปลงเป น ด ม าาาาา เอ า แปลงเป น เอ าาาา จ า แปลงเป น จร าาาา ค า แปลงเป น คร าาาาา จร งไหม แปลงเป น จร งม าาาาา

14 ๑๑ หล กเล ยงคาหยาบ ม ง แปลงเป น มร ง,เม ง ก แปลงเป น กร แม ม ง แปลงเป น แม ง,แมร ง ส ตว แปลงเป น สาด ผ ว แปลงเป น ผล ว ควาย แปลงเป น ฟาย ม น แปลงเป น มาน ต น แปลงเป น ตร น แดก แปลงเป น แดร ก ผ ดหล กการใช ร ปวรรณย กต กระม ง แปลงเป น ม ง หร อไม (ไหม,ม ย) แปลงเป น ม ย/ไม ว า แปลงเป น ว า ว าย แปลงเป น ว าย นะ แปลงเป น น ะ คะ แปลงเป น คะ มาก แปลงเป น มว าก ร ก แปลงเป น ร าก เข ยนแตกต างจากเด ม ขอบใจ แปลงเป น ขอบจ ย

15 ๑๒ อย างไร แปลงเป น ย งง ย ความร ก แปลงเป น ฟามร ก ท าให แปลงเป น ท าห ย เธอ แปลงเป น เทอ จร ง แปลงเป น จ ง บ า แปลงเป น บร า เก แปลงเป น เกร จ า แปลงเป น จร า ค า แปลงเป น คร า,ฆร า อย แปลงเป น อย ส ด แปลงเป น ซ ด คร บ แปลงเป น ค าบ มาก แปลงเป น มว าก หรอก แปลงเป น หร อก เข ยนร ปหร อส ญล กษณ เส ยงห วเราะฮ าฮ าฮ าฮ า แปลงเป น 5555 เด นด ๆระว งหกล มนะจ ะ แปลงเป น เด น DD ระว ง 6 ล มนะจ ะ ย ม แปลงเป น : ) ย มด ใจส ดๆ แปลงเป น XD ย มขย บตา แปลงเป น ; ) ท าหน าตาเบ อโลก แปลงเป น -_- ท าหน าตาเบ อโลกและเหง อตก แปลงเป น -_-; ท าหน าตาเบ อโลก เหง อตกและช น วกลาง แปลงเป น -_-;,,,,

16 ๑๓ ลงไปน งค กเข าอย างท อแท แปลงเป น OTL ๒. การเปล ยนแปลงเส ยงอ านผ การแทรกเส ยง ม ง แปลงเป น มร ง ก แปลงเป น กร จ า แปลงเป น จร า ค า แปลงเป น คร า ค ะ แปลงเป น คระ ค ด แปลงเป น คร ด ส ดต น แปลงเป น ส ดตร น การกลมกล นเส ยง แม ม ง แปลงเป น แม ง ด ซ แปลงเป น ด ด กระโปรง+กางเกง แปลงเป น กระเปรง ค.วาย+แรด แปลงเป น แคว ด แฟน+ควาย แปลงเป น แควน โวยวาย กร อนเส ยงเป น ว น การต ดเส ยง ซ ปเปอร สตาร แปลงเป น ซ ปตาร มหาว ทยาล ย แปลงเป น มหาล ย

17 ๑๔ คอนเฟ ร ม แปลงเป น เฟ ร ม ไม ไหวท จะเคล ยร แปลงเป น ไม ไหวจะเคล ยร งอนต บป อง แปลงเป น งอนป อง,งอนป องๆ อ ทธ พล แปลงเป น อ ด พารานอย(paranoid) แปลงเป น นอย โอเค แปลงเป น โอ สตรอเบอร แปลงเป น สะตอ แนบเน ยน แปลงเป น เน ยน อ มพอสส เบล แปลงเป น อ ม เน บนาบ แปลงเป น เน บ ต งต อง แปลงเป น ต ง สว สด แปลงเป น หว ดด การกร อนเส ยง ใช ไหม กร อนเส ยงเป น ช ม ตาว น กร อนเส ยงเป น ตะว น หมากกร ด กร อนเส ยงเป น มะกร ด หมากนาว กร อนเส ยงเป น มะนาว แฟน กร อนเส ยงเป น ฟ บ กระล อน กร อนเส ยงเป น หล ข เหร กร อนเส ยงเป น เห ยก ช างท าได นะ กร อนเส ยงเป น กล านะ เส ยว กร อนเส ยงเป น เซ ยว อร อย กร อนเส ยงเป น เอ ดย า

18 ๑๕ ก บตา กร อนเส ยงเป น กะตา ก บ กร อนเส ยงเป น กะ เหรอ กร อนเส ยงเป น แหล (โกหก) แจ ว(คนใช ) กร อนเส ยงเป น เจ ง ด ดจร ต กร อนเส ยงเป น ด ดจร อ นตรายมากๆ กร อนเส ยงเป น อ ลตร าโมด า ปอด กร อนเส ยงเป น ป อด ๓. การเปล ยนแปลงความหมาย ความหมายต างไปจากเด ม ปวดต บ หมายถ ง เคร ยด องค ลง หมายถ ง โกรธหร อขาดสต จ ดเต ม,จ ดหน ก หมายถ ง ใส เข าไปเต มท หน าหมอ หมายถ ง สม ยก อนหมายความไปถ งเคร องเพศ แต เด ก เด ยวน พวกเขาหมายถ งความกระล อน(หล ) เห ยก หมายถ ง ไม ได หมายถ งเคร องเพศ แต หมายถ ง ข เหร กระต ายป า หมายถ ง ผ ชายท ย งซ อไร เด ยงสา กล นต ๆ หมายถ ง เค าลางของการท จร ต เกาเหลา หมายถ ง ไม ถ กก น,ไม ก นเส น ต หมายถ ง เด กเร ยน ส ว-ส ว หมายถ ง เร องข ผง เร องเล กๆ ง ายมาก ป อก หมายถ ง ง บหล บ ซ ม หมายถ ง พวกชอบท าไม ร ไม ช แต ท แท ต วด ป อด หมายถ ง ไม กล า

19 ๑๖ กล านะ หมายถ ง ช างท าได นะ ไม อายเลย (กล าพ ดหร อกล า แต งต ว) โปร หมายถ ง คนท เราหว งอย คนท แอบชอบ ซ บแหมน หมายถ ง เป นไงพวก ก บ หมายถ ง เจ งมากๆ เบๆ หมายถ ง ง ายๆ หม ๆ ออนป า หมายถ ง ท าต วแก ประมาณค ณป า ห าน หมายถ ง สาวสวยมากๆ อ บ หมายถ ง เด กเร ยน ท ก หมายถ ง เด กเร ยน เน ร ด(Nerd) หมายถ ง เด กเร ยน ส งอ น หมายถ ง ท กส งท กอย าง เทพ หมายถ ง เก งมาก โอโม หมายถ ง ใช เร ยกผ หญ งท ขาวมากๆ เซ ยว หมายถ ง มาจากค าว าเส ยว งานเข า หมายถ ง ได เร องหร อม เร องเด อดร อนเข ามา เก ง,กวาง หมายถ ง เกย ต วแม,ต วพ อ หมายถ ง คนท เป นท ส ดในด านใดด านหน ง ส ดท น,ส ดซอย หมายถ ง ท าอะไรอย างเต มท ม ความหมายคล ายๆก บ ค าว า ท มส ดต ว หน าเง อก หมายถ ง หน าตาไม ด ม นกระเด น หมายถ ง ม นใจกระเด นหายไป หมดความม นใจ แคม หมายถ ง หล อ อบกบ หมายถ ง ไม หล อ

20 ๑๗ เอ ดย า หมายถ ง อร อย อ นด หมายถ ง พวกแปลกไม เหม อนใคร ม สไตล ของตนเอง เก ด หมายถ ง การท าต วได โดดเด นเป นท สนใจของผ อ น ต ย หมายถ ง เป นค าท ใช เร ยกผ ชายท เป นประเภทชอบไม ป า เด ยวก น ญาต ค ณส น หมายถ ง ท าหน ามากๆ (ศ ลยกรรม) ต ช ง หมายถ ง หน ไปอย างรวดเร ว หง งหง ง หมายถ ง งง ก ก หมายถ ง แฟนของก กอ กท หน ง เช ง หมายถ ง พวกท เป นเซ ยนในเร องใดเร องหน งก ได ข เม ง หมายถ ง พวกท ชอบว น ข โวยวาย ด าเก ง ปากจ ด หน าตาบ ดบ ง จ บ หมายถ ง ด ใจเวลาเจอหน มหล อ ว นน โปรง หมายถ ง ปลอดโปร งเพราะแฟนไม มา ยาวไป หมายถ ง เท ยวกลางค นจนด กด นถ งเช า เอาท หมายถ ง ตกย ค ล าสม ย เซ ยะ หมายถ ง ย แหย เน ยน หมายถ ง ท าได กลมกล น ท าแนบเน ยนด มาก ว นแตก หมายถ ง ชอบอาละวาด ชอบโวยวาย เฟ ร มนะ หมายถ ง ตกลงแน นอนตามน นใช ไหม นอย หมายถ ง หวาดระแวง ก งวล (มาจากพารานอย) ช ว-ช ว หมายถ ง เล กๆ จ บๆ จ บ หมายถ ง สาวท แต งต วเซ กซ มาก จ ว า หมายถ ง แต งต วเว อร หร อแสดงแอ กช นเว อร มาก

21 ๑๘ ณ จ ดน หมายถ ง ตอนน ช ซ กะ หมายถ ง ตะกละ ก นไม เล อก แฮ บ หมายถ ง แอบขโมยของเล กๆ น อยๆ เผางาน หมายถ ง ท างานแบบรวกๆ ไม ไหวจะเคล ยร หมายถ ง ม เร องราวเก ดข นเยอะแยะมากมายจนเคล ยร ไม หวาดไม ไหว แอบ หมายถ ง ใช รวมก บค ากร ยา เช น แอบงง แอบสวย ความหมายไม ค อยช ดเจน แต เอาไว ใช ในยามท ร ส กว าบางส ง บางอย างไม ค อยช ดเจน ขอบอก หมายถ ง ใช เม อต องการย นย นอะไรบางอย าง จะเอาไว ข างหล งประโยค หร อข างหน าประโยค ได อ ก หมายถ ง ย งได มากกว าท เป นอย น เช น งงได อ ก บ าได อ ก โดนใจ หมายถ ง ประท บใจ

22 บทท ๕ สร ปผลการศ กษาและข อเสนอแนะ ผลการศ กษาจากการดาเน นโครงงาน จากการศ กษาเร องการเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น จากหน งส อ อ นเตอร เน ต หน งส อพ มพ รวมท งน ตยสารต างๆ ท ปรากฏการใช ค าของว ยร นค อ ค าสแลงหร อค า คะนองท พบในอ นเตอร เน ตหร อส อส งพ มพ ต างๆ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาการเปล ยนแปลง ภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น รวบรวมและเผยแพร ค าศ พท ท ว ยร นใช ก นในป จจ บ น และเป น การสร างความตระหน กในการใช ภาษาไทยให ถ กต องตามราชบ ณฑ ตยสถาน ผลการศ กษาเร องการเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น ม รายละเอ ยด ด งน ค อ ๑. การเปล ยนแปลงร ปเข ยน การเข ยนค าไทยในอ นเตอร เน ต เคร องม อส อสารต างๆ รวมท งน ตยสารบ นเท ง จะ เข ยนตามเส ยงอ าน เพราะไม ต องการอย ในกรอบหร อ ต องการท าอะไรท ค ดว าใหม ไม เล ยนแบบ ของเก า ได แก ๑.๑ การเข ยนตามเส ยงพ ด - แปลงเส ยงส นเส ยงยาว เช น - แปลงสระ เช น อะไร แปลงเป น อาราย ได แปลงเป น ด าย ค ดถ ง แปลงเป น ค ดถ ง กว า แปลงเป น ก ว - แปลงค าควบกล า เช น จร งส แปลงเป น ป าว,ปะ ๑.๒ การสร างร ปการเข ยนใหม - ซ าต วสะกด เช น ท งน น แปลงเป น ท างงงน านนน

23 ๒๐ แจ มเลย แปลงเป น แจ มเร ยยยยยย - ซ าสระ เช น ด ไหม แปลงเป น ด ม าาาาา เอ า แปลงเป น เอ าาาา - หล กเล ยงค าหยาบ ม ง แปลงเป น มร ง,เม ง ก แปลงเป น กร - ผ ดหล กการใช ร ปวรรณย กต กระม ง แปลงเป น ม ง หร อไม (ไหม,ม ย) แปลงเป น ม ย/ไม - เข ยนแตกต างจากเด ม ขอบใจ แปลงเป น ขอบจ ย อย างไร แปลงเป น ย งง ย - เข ยนร ปหร อส ญล กษณ ๒. การเปล ยนแปลงเส ยงอ าน - การแทรกเส ยง เช น - การกลมกล นเส ยง เช น เส ยงห วเราะฮ าฮ าฮ าฮ า แปลงเป น 5555 เด นด ๆระว งหกนะจ ะ แปลงเป น เด น DD ระว ง 6 นะจ ะ ม ง แปลงเป น มร ง ก แปลงเป น กร แม ม ง แปลงเป น แม ง ด ซ แปลงเป น ด ด

24 - การต ดเส ยง - การกร อนเส ยง ซ ปเปอร สตาร แปลงเป น ซ ปตาร มหาว ทยาล ย แปลงเป น มหาล ย คอนเฟ ร ม แปลงเป น เฟ ร ม ใช ไหม โวยวาย ๓. การเปล ยนแปลงความหมาย - ความหมายต างไปจากเด ม กร อนเส ยงเป น ช ม กร อนเส ยงเป น ว น ปวดต บ หมายถ ง เคร ยด องค ลง หมายถ ง โกรธหร อขาดสต จ ดเต ม,จ ดหน ก หมายถ ง ใส เข าไปเต มท สาเหต ท ส าค ญในการเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ก นในป จจ บ น เน องมาจากสาเหต หลายประการ ด งน ๑. เม อการต ดต อผ านเคร อข ายคอมพ วเตอร กลายเป นช องทางใหม ในการส อสาร ภาษา ในย คน จ งแปลกเปล ยน เก ดภาษาใหม ๆ บางค ามาจากแป นพ มพ ท อย ต ดก น พ มพ ง ายกว าจ งเก ดค า ใหม แทนค าเก า ๒. เพ อลดความร นแรงในการใช ภาษาท ไม ส ภาพ ๒๑ ๒๑๒ ๑ ๓. ค าศ พท ใหม ๆ ท ว ยร นหร อคนบางกล มน ามาใช จนแพร หลายน น ก เพราะว าค าไทยท ม อย เด มอาจจะไม สามารถส อถ งล กษณะและรายละเอ ยดของส งท ต องการจะส อสารได มากพอ คน ส งสารก เลยต องพยายามค ดค าข นมาใหม ให สามารถบอกรายละเอ ยดและความร ส กของตนเองให ได มากท ส ด ๔. การเข ยนค าไทยในอ นเตอร เน ต หร อน ตยสารเพ อความบ นเท ง จะเข ยนตามเส ยงอ าน เพราะไม ต องการอย ในกรอบ หร อ ต องการท าอะไรท ค ดว าใหม ไม เล ยนแบบของเก า

25 ๒๒ ๕. ท กส งในโลกล วนเป นอน จจ ง ว ฏจ กรของช ว ตม เก ด แก เจ บ ตาย ภาษาก ม ว ฎจ กร ช ว ตเช นเด ยวก น ภาษาม เก ด ค อ ม การสร างค าใหม ๆ ข นมา ภาษาม แก ค อ ค าท ค ดว าเก เท ในย คหน ง ก กล บกลายเป นค าท ล าสม ยในป จจ บ น ภาษาม เจ บ ภาษาม ตาย ค อ ความบกพร องในการใช ภาษา ต องอาศ ยการเย ยวยาร กษา ค อ ค าบางค าไม ม การน ากล บมาใช อ ก การใช ภาษาในการส อสารของว ยร นน นถ าใช ก นเฉพาะกล มหร อใช ในระด บก นเองไม เป นทางการก คงไม ท าให ภาษาไทยของชาต ถ งก บว บ ต ถ าร จ กใช ให ถ กต องและเหมาะสม หล งจากท รวบรวมค าท ว ยร นม กใช ในป จจ บ นได แล ว น าไปเผยแพร โดยการ ประชาส มพ นธ หน าเสาธง และต ดบอร ดให ความร หน าห องสม ด รวมท งเผยแพร ทางเว ปไชต ของ โรงเร ยน ข อเสนอแนะจากการดาเน นการศ กษา จากการศ กษาการเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น ผ ศ กษาม ข อเสนอแนะ เก ยวก บโครงงานค อ ๑. รวบรวมค าท ว ยร นใช ก นในป จจ บ นให มากกว าน ๒. ภาษาท ว ยร นใช ม การเปล ยนแปลงรวดเร วมากควรม การศ กษาและรวบรวมให ท น ต อการเปล ยนแปลงเสมอๆ ๓. คร ท กคนควรร วมก นสร างความตระหน กในการใช ภาษาไทยท ถ กต องไม ค ดว า เป นหน าท ของคร ท สอนภาษาไทยเพ ยงอย างเด ยว ๔. ธรรมชาต ของภาษาม การเปล ยนแปลงเสมอ ผ ใหญ หร อคร ควรให ค าช แนะในด าน การเล อกใช ค าท ถ กต องแก ว ยร น

26 บรรณาน กรม กระทรวงศ กษาธ การ.ภาษาเพ อพ ฒนาการเร ยนร.พ มพ คร งท ๒.กร งเทพมหานคร: โรงพ มพ สกสค.ลาดพร าว,๒๕๕๐. กาญจนา นาคสก ล.บรรท ดฐานภาษาไทย เล ม ๑.กร งเทพมหานคร:สถาบ นภาษาไทย กรมว ชาการ กระทรวงศ กษาธ การ,๒๕๔๕. ราชบ ณฑ ตยสถาน.พจนาน กรมคาใหม เล ม ๒ ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน. กร งเทพมหานคร:ย เน ยนอ ลตร าไวโอเร ต,๒๕๕๒. ธตรฐ ต ลาพงษ พ พ ฒน.เอกสารประกอบการเร ยน สาระท ๔: หล กการใช ภาษาไทย. เช ยงราย:บ านภาษาไทย,๒๕๕๓. ภาสกร เก ดอ อน และคณะ.หล กภาษาและการใช ภาษา ม.๔.พ มพ คร งท ๓. กร งเทพมหานคร:อ กษรเจร ญท ศน,๒๕๕๒. ๔๙ คนเข ยน.ยาร ก(ภา)ษาไทย.กร งเทพมหานคร:ณ เพชรส าน กพ มพ,๒๕๕๔. ค าสแลง.(ออนไลน ) เข าถ งได จาก : (ว นท ค นข อม ล ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕).

27 ภาคผนวก

28 น าเสนอโครงงาน ศ กษาการเปล ยนแปลงภาษาท ว ยร นใช ในป จจ บ น หน าเสาธงเพ อเป นการเผยแพร ความร ให ก บ น กเร ยนโรงเร ยนเทศบาล ๕ เด นห า

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ 1 แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ โรงเร ยนเทศบาล ๑ (เอ งเส ยงสาม คค ) ส งก ดส าน กการศ กษาเทศบาลนครหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management)

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) พรรณปพร จ นทร ฉาย โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 2556 เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต FORESTRY PRESENTATION WITH Microsoft PowerPoint PROGRAM : IN CASE OF NATIONAL PARK

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การได ม ค าส งให ใช

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation)

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) 1 ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) ท ปร กษา Mr. Mike Davies MS.Silvana Mehra ท ปร กษางานด าน CBR ขององค การ CBM และ ผ อานวยการแผนกพ ฒนาโครงการ

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ งานว จ ย การจ ดท าโครงการว ชาช พ ช อโครงการ ศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

More information

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ชลาล ย อานามว ฒน เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน 1 บทท 1 บทน า ช อโครงงาน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ป.2 ช อผ จ ดทาโครงงาน 1. นางสาวปรารถนา กล อมแจ ง 2. นางสาวป ทมา แหลมไธสง ช ออาจารย ท ปร กษา อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ว ชาภาษาไทย

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย

การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย รายงานผล การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย ๒๕๕๔ สาน กงานก จการสตร และสถาบ นครอบคร ว กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ส อการเร ยนการสอน ในการเร ยนการสอน โดยท วไปจะม องค ประกอบท ส าค ญอย 3 ประการ ค อ ผ สอน ผ เร ยน และส อการเร ยนการสอน ส อการเร ยนการสอนท ใช ก นมาก ค อ ภาษาพ

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ 1 การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต

More information