รายงาน สร ปผลการต ดตามการใชประโยชนจากผลงานว จ ย โครงการท แลวเสร จต งแต"ป#

Size: px
Start display at page:

Download "รายงาน สร ปผลการต ดตามการใชประโยชนจากผลงานว จ ย โครงการท แลวเสร จต งแต"ป#2549 2556"

Transcription

1 รายงาน สร ปผลการต ดตามการใชประโยชนจากผลงานว จ ย โครงการท แลวเสร จต งแต"ป# ฝ+ายบร หารงานว จ ยและพ ฒนา การไฟฟ2าฝ+ายผล ตแห"งประเทศไทย ความเป4นมา การไฟฟาฝ ายผล ตแหงประเทศไทย ไดแตงต งคณะกรรมการบร หารงานว จ ยและพ ฒนา นว ตกรรม กฟผ. เร ยกโดยยอวา "คบวน.กฟผ." (คบวพ.กฟผ. เด ม) เพ อท าหนาท ก าหนดนโยบาย จ ดท า และปร บปร งแผนแมบท งานว จ ยและพ ฒนาของ กฟผ. พ จารณากล นกรองและอน ม ต ห วขอการว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ต ดตามและ ประเม นผลการด าเน นงานโครงการว จ ยฯ รวมท งรายงานผลการด าเน นงานโครงการว จ ยท ไดร บท นสน บสน นจาก กฟผ.ตอคณะกรรมการบร หารการไฟฟาฝ ายผล ตแหงประเทศไทย (คบ. กฟผ.) โดยป3จจ บ นม รองผ วาการนโยบาย และแผน เป5นประธานกรรมการฯ และ ผ อ านวยการฝ ายบร หารงานว จ ยและพ ฒนา (อจพ.) ท าหนาท เป5น เลขาน การ ท งน อจพ. ม หนาท ความร บผ ดชอบในการด าเน นการเพ อสน บสน นและสงเสร มใหม การท างานว จ ยเพ อ แกป3ญหาหร อ เพ มสมรรถนะการท างานดานเทคโนโลย ท ใชในก จการของ กฟผ. และเพ มศ กยภาพความสามารถ ในทางเทคโนโลย ท ใชในก จการของ กฟผ. เป5นหล ก ท ผานมา กฟผ. ไดอน ม ต สน บสน นท นว จ ยใหก บหนวยงานตางๆ ท งภายในและภายนอก กฟผ. และม งานว จ ยบางสวนท ไดด าเน นการว จ ยเสร จเร ยบรอยแลว เพ อใหทราบถ งการพ ฒนาและการน าไปใชประโยชน?ของ โครงการว จ ยท แลวเสร จ จ งด าเน นการรวบรวมขอม ลการพ ฒนาและการน าไปใชประโยชน?ของผลงานว จ ยท แลว เสร จเพ อใชเป5นแนวทางในการขยายผลตอไป ว ตถ ประสงค เพ อใหทราบแนวทางการพ ฒนาและการน าไปใชประโยชน?ของผลงานว จ ยท แลวเสร จ ขอบเขต การต ดตามการใชประโยชน?โครงการว จ ยท แลวเสร จน จะด าเน นการรวบรวมขอม ลความค ดเห นการพ ฒนา และการน าไปใชประโยชน?ของผลงานว จ ยท แลวเสร จของคณะกรรมการตรวจร บโครงการว จ ย ซ งเป5นผ ใชประโยชน? โดยตรง หร อผ ท เก ยวของก บผลงานว จ ยด งกลาวน ามาว เคราะห? เพ อใหทราบแนวทางในการพ ฒนาหร อใชประโยชน? จากผลงานว จ ยด งกลาว ในรายงานฉบ บน เป5นผลการว เคราะห?ของโครงการว จ ยท ประธาน คบวพ. กฟผ. ไดอน ม ต ปBดโครงการต งแต ปC โดยการใชแบบสอบถามจากคณะกรรมการตรวจร บโครงการ จ านวน 88 โครงการ 1

2 สร ปการใชประโยชนจากโครงการว จ ยท แลวเสร จ จากการปฏ บ ต งานตามแผนท วางไว ท าใหสามารถสร ปผลการต ดตามการใชประโยชน?โครงการว จ ยท แลว เสร จ แบงเป5น โครงการท ม การน าไปใชประโยชน? โครงการท ใชประโยชน?เช งว ชาการ โครงการท ม การด าเน นการ ทางทร พย?ส นทางป3ญญา โครงการท ม แนวความค ดตอยอด และโครงการท ม แผนการน าไปใชประโยชน? สามารถ แสดงในร ปท 1 ด งน ร ปท 1 กราฟแสดงการเปร ยบเท ยบการใชประโยชน?ทางดานตางๆ จากโครงการท อน ม ต ปBด จ านวน 88 โครงการ 2

3 โครงการว จ ยท ทาง กฟผ. ไดสน บสน น เปร ยบเท ยบก บโครงการว จ ยท ม ผลตอบแทน (เฉพาะโครงการท ม การประเม นผลตอบแทนเป5นเง นเทาน น ไมรวมโครงการท ไมสามารถประเม นผลตอบแทนได) แสดงด งร ปท 2 ร ปท 2 กราฟแสดงการเปร ยบเท ยบจ านวนโครงการระหวางโครงการว จ ยท ทาง กฟผ. ไดสน บสน น ก บโครงการว จ ยท ม ผลตอบแทน ร ปท 3 กราฟแสดงการเปร ยบเท ยบผลจ านวนเง นระหวางโครงการว จ ยท ทาง กฟผ. ไดสน บสน น ก บโครงการว จ ยท ม ผลตอบแทน 3

4 โครงการว จ ยท ม ผลตอบแทนประกอบดวยโครงการตางๆ ด งน โครงการสน บสน นท นว จ ยหน"วยงานภายนอก ช อโครงการ จ านวนเง น (บาท) ท นว จ ย ผลตอบแทน 1. โครงการการศ กษาสภาวะท เหมาะสมท ส ดในการท าความสะอาดใบพ ด 2,720,000 4,800,000 คอมเพรสเซอร?ของเคร องก งห นกNาซโรงไฟฟาน าพอง 2. โครงการการศ กษาเทคน คการระเบ ดแนวช นด นออนเหม องล กไนต?แมเมาะ 2,796,000 96,000,000 เพ อเพ มเสถ ยรภาพ 3. โครงการการเพ มเสถ ยรภาพตอทางเล อกของการข ดและการเพ มก าล งแก 4,722, ,000,000 ว สด ค าย นส าหร บผน งบอเหม องบร เวณ Area 4.1 โครงการสน บสน นท นว จ ยหน"วยงานภายใน ช อโครงการ จ านวนเง น (บาท) ท นว จ ย ผลตอบแทน 1. โครงการออกแบบและผล ตอ ปกรณ? Sequential Event Records (SER) 1,100,000 46,980, โครงการการพ ฒนาตนแบบ RTU ท ใช IP Protocol 3,000, ,973, โครงการพ ฒนาศ กยภาพในการซอมอะไหลเคร อง Gas Turbine 44,085,000 33,720, โครงการการพ ฒนา Micro-Controller RTU ท ใชก บระบบ LAN และ 989, ,000 GPRS 5. โครงการการศ กษาและพ ฒนาการควบค มการหม นเว ยนของน าในหมอไอน า 6,345,500 10,978,290 เพ อร กษาเสถ ยรภาพและประโยชน?ส งส ด กรณ ศ กษาโรงไฟฟาแมเมาะหนวย ท 11 โครงการความร"วมม อทางว ชาการ ระหว"าง กฟผ ก บมหาว ทยาล ยเช ยงใหม" (โครงการฯ กฟผ.-มช.) ช อโครงการ จ านวนเง น (บาท) ท นว จ ย ผลตอบแทน 1. โครงการประย กต?ใช Ground Anchor เพ อเสร มเสถ ยรภาพความลาดของ 200,000 20,000,000 ผน งบอเหม องแมเมาะ 2. โครงการผลกระทบจากแรงด งสายพานตอการกระจายความเคนของเพลา 200, ,000 ม เลต วข บสายพานล าเล ยงล กไนต? 3. โครงการป3จจ ยการเก ดวาบไฟตามผ วของพวงล กถวยต ดต งอาร?คฮอร?นใน สายสงไฟฟาแรงส ง 135,000 2,000,000 4

5 จากกราฟ ร ปท 2 และ 3 แสดงใหเห นวาจากโครงการท ไดม การสน บสน นงบประมาณท นว จ ยในชวง ปC เม อเท ยบจ านวนโครงการท ม ผลตอบแทนเป5นต วเง นน น พบวานอยกวาโครงการท ไดใหท นสน บสน น มาก และย งเป5นขอม ลท เก ดข นถ งป3จจ บ นเทาน น ซ งบางโครงการย งม แผนท จะใชงานตอเน องในปCตอๆ ไป นอกเหน อจากน ในบางโครงการท ไมสามารถแสดงผลตอบแทนเป5นต วเง น แตใชในร ปแบบเป5นขอม ลในการต ดส นใจ ในการด าเน นงานของ กฟผ. รวมถ งเป5นขอม ลในการขยายผลอ นๆ อ กดวย โดยโครงการท ไดปBดโครงการบางโครงการสามารถน ามาตอยอดโครงการว จ ย และจ ดท าเป5นโครงการของ กฟผ. ไดด งน โครงการการว จ ยเพ อเปร ยบเท ยบศ กยภาพ เช งน เวศเศรษฐก จของการผล ตไฟฟาจาก พล งงานหม นเว ยนและเช อเพล งฟอสซ ล ดวยการประเม นว ฏจ กรช ว ต โครงการการประเม นคาร?บอนฟ ตพร นท?ใน ธ รก จหล กของการไฟฟาฝายผล ตแหง ประเทศไทยประเม นว ฏจ กรช ว ต โครงการการพ ฒนากระบวนการใชและ บ าร งร กษาหมอแปลงไฟฟาก าล งใหเก ด ประโยชน?ส งส ด (เฟสท 1) โครงการการพ ฒนากระบวนการใชและ บ าร งร กษาหมอแปลงไฟฟาก าล งใหเก ด ประโยชน?ส งส ด (เฟสท 2) โครงการการพ ฒนาเพ อเพ มพล งไฟฟาท ได จากระบบผล ตไฟฟาจากเซลล?แสงอาท ตย? ขนาดก าล งผล ต 1 เมกะว ตต? โดยใชระบบ ตามดวงอาท ตย?แบบถวงน าหน ก โครงการการพ ฒนาตนแบบระบบผล ต ไฟฟาจากเซลล?แสงอาท ตย?แบบท นลอย น ารวมก บระบบต ดตามดวงอาท ตย?แบบ ถวงน าหน กดวยน า โครงการโรงไฟฟาพล งงานแสงอาท ตย? ท บสะแก (5 เมกะว ตต?) (โครงการ กฟผ.) 5

6 โครงการการพ ฒนาเคร องก าเน ดไฟฟาเทอร? โมอ เล กทร กโดยใชว ตถ ด บภายในประเทศ โครงการการพ ฒนาสมบ ต ว สด และการ เพ มประส ทธ ภาพเคร องก าเน ดไฟฟาเทอร? โมอ เล กทร ก โครงการการพ ฒนาโมด ลเทอร?โมอ เล ก ทร กแบบฟBล?มบางส าหร บการผล ตไฟฟา โดยใชว ตถ ด บภายในประเทศ โครงการการศ กษาศ กยภาพพล งงานลมเฉพาะ แหลง : ล าตะคอง อาวไผ และแหลมพรหมเทพ โครงการศ กษาและว จ ยเพ อพ ฒนา เคร องผล ตไฟฟาพล งลมแกนด ง โครงการว จ ยเพ อพ ฒนาก งห นลมผล ต ไฟฟาตนแบบขนาด 50 ก โลว ตต? โครงการการศ กษาศ กยภาพและ ผลกระทบของการผล ตไฟฟาจากก งห น ลมขนาดใหญ (เมกะว ตต?) โครงการก งห นลมผล ตไฟฟาล าตะคอง ระยะท 2 (12x1.5 เมกะว ตต?) (โครงการ กฟผ.) 6

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ก ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ได%จ ดท าสร ปผลด าเน นงานประจ าป( 2555 ฉบ บน เพ อเป1นการสร ปการรายงานผลการด าเน นงาน ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4.1 ต วช ว ดของโครงการ

4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4.1 ต วช ว ดของโครงการ แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ด ป พ.ศ.2556 จ งหว ดแม%ฮ%องสอน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

ประกาศเทศบาลต าบลร ษฎา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเปนพน กงานจาง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คร งท 2)... ดวยเทศบาลต าบลร ษฎาม

ประกาศเทศบาลต าบลร ษฎา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเปนพน กงานจาง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คร งท 2)... ดวยเทศบาลต าบลร ษฎาม ประกาศเทศบาลต าบลร ษฎา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเปนพน กงานจาง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คร งท 2)... ดวยเทศบาลต าบลร ษฎาม ความประสงค-จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจางเปนพน กงานจาง จ านวน 8 ต าแหน.ง

More information

ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗)

ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ************************************ ดวยองคการบร หารสวนต าบลหงาวจะด าเน นการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล

แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล 1 แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล เน องจากสถานการณ ท ไม แน นอนย อมส งผลกระทบต อการดาเน นงานของสถานศ กษา ซ งอาจจะ ทาให สถานศ กษาไม สามารถด าเน นงานบรรล ตามว ตถ ประสงค

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ ดทาโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เลขท 80 ถนนนครสวรรค อาเภอเม อง จ งหว ดมหาสารคาม 44000 โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ

More information

แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556

แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556 แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556 หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 3 ส วนท 3 รายละเอ ยด แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น

สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น ระหว างว นท 10 11 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเดอะทว น ทาวเวอร กร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา 1 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา โครงการก อสร างในป จจ บ น ได ประสบป ญหาทางด านการบร หารจ ดการข อม ล ไม ว า จะเป นการรวบรวมข อม ล การจ ดเก บข อม ล และการแลกเปล ยนส อสารข อม ล ท งภายในและ ภายนอกองค

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม 2556

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม 2556 แผน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม 2556 สารบ ญ องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนแผนท 1 (แบบฟอร มท 2) 9 แผนแผนท 2 (แบบฟอร มท 2) 19 แผนแผนท 3 (แบบฟอร มท

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก โดย งานต ดตามประเม นผลและรายงาน กล -มนโยบายและแผน เอกสารล าด บท 4/2557 งานต ดตามประเม นและรายงาน

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

ข อก าหนดโครงการ (TOR) คร งท ๒ โครงการว จ ยและนว ตกรรมเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชนฐานราก

ข อก าหนดโครงการ (TOR) คร งท ๒ โครงการว จ ยและนว ตกรรมเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชนฐานราก ข อก าหนดโครงการ (TOR) คร งท ๒ โครงการว จ ยและนว ตกรรมเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชนฐานราก ๑. หล กการและเหต ผล ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ------------------------------- ส าน กงานคณะกรรมการการอ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information