หล กเกณฑ การเข ยนรายงานร ปเล มโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "หล กเกณฑ การเข ยนรายงานร ปเล มโครงการ"

Transcription

1 หล กเกณฑ การเข ยนรายงานร ปเล มโครงการ... ร ปแบบการเข ยนรายงานท ด ต องม ความถ กต อง ช ดเจน และม ความสมบ รณ ของเน อหา ด งน น ห วข อต างๆ ท จะน าเสนอจ งได ม การก าหนดไว อย างเป นระบบ โดยการจ ดท าร ปเล มโครงการ ประกอบด วย 3 ส วน ค อ ส วนน า ส วนเน อความ ส วนประกอบตอนท าย ซ งได แก 1. ส วนน า ประกอบด วย ปกนอก ปกใน ก ตต กรรมประกาศ บทค ดย อไทยและอ กษร สารบ ญ เร อง สารบ ญภาพ สารบ ญภาพภาคผนวก (ถ าม ) สารบ ญตาราง สารบ ญตารางภาคผนวก (ถ าม ) 2. ส วนเน อเร อง ถ อเป นส วนท ส าค ญท ส ดของรายงาน ประกอบด วย บทน า การตรวจเอกสาร ว สด / อ ปกรณ ว ธ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน สร ปผล และว จารณ ผล พร อมข อเสนอแนะจาก การปฏ บ ต งานของโครงการ 3. ส วนประกอบตอนท าย จะเป นส วนประกอบเพ มเต มเพ อท าให รายงานม ความสมบ รณ ประกอบด วย เอกสารอ างอ งหร อบรรณาน กรม ภาคผนวก (ถ าม ) ร ปแบบการจ ดท าร ปเล มรายงานฉบ บสมบ รณ 1. จ ดพ มพ บนกระดาษขนาดมาตรฐาน A 4 80 แกรม ส ขาว พ มพ หน าเด ยว ส วนหน าปกขนาดมาตรฐาน A4 120 แกรม ส น าเง น 2. พ มพ ด วยร ปแบบต วอ กษร Angsana New ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ห วข อใหญ และหน าปก ขนาด 18 ต วหนา ห วข อย อย ขนาด 16 ต วหนา เน อหา ขนาด 16 ต วธรรมดา 3. การเว นขอบกระดาษก าหนดให ขอบด านบน 1.5 น ว หร อ 3.81 ซม. ขอบด านล าง 1.0 น ว หร อ 2.54 ซม. ขอบด านซ าย 1.5 น ว (ส าหร บการเข าเล มรายงาน) หร อ 3.81 ซม. ขอบด านขวา 1.0 น ว หร อ 2.54 ซม. 4. การย อหน า และระยะการเว นวรรค ของการพ มพ เน อหาก าหนดให การย อหน าก าหนดระยะห างจากขอบซ าย 7 เคาะ และหากม ห วข อต อเน องให เพ มคร งละ 3 เคาะ ส วนระยะการเว นวรรคของการพ มพ ให ห างคร งละ 2 เคาะ (/ = แทนการวรรคหร อเคาะ) ///////1. ///1.1

2 ตราว ทยาล ย ขนาดกกว าง และส ง 3.0 x 3.0 ซม. ต วอย าง การพ มพ รายงานให ใช อ กษร ชน ด Angsana new ขนาดต วอ กษรหน าปก และ ปกใน ต องม ขนาด 18 หนา การพ ฒนาผล ตภ ณฑ บ ด ทรงเคร องส าเร จร ปโดยใช ปลาต างชน ดก น Development Of Budu Product With Different Of Type Fish โดย นางสาว/นาย. นางสาว/นาย. By Mr./Miss. Mr./Miss. ระยะห างจ ดน จะต องเท าก น เสมอ เสนอ แผนกว ชา... โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง สาขาว ชา.. สาขางาน... ว ทยาล ยประมงป ตตาน 255

3 ใบร บรองโครงการ ว ทยาล ยประมงป ตตาน เร อง. ศ กษาโดย สาขาว ชา สาขางาน ได ผ านการศ กษาทดสอบและพ จารณา อาจารย ท ปร กษาโครงการ คณะกรรมการการสอบ กรรมการตรวจสอบภาษาไทย ( ) ( ) กรรมการตรวจสอบภาษาอ งกฤษ ( ) ( ) อาจารย ประจ าว ชาโครงการ ขนาด 18 หนา... กรรมการตรวจสอบทางสถ ต ( )... ( ) ห วหน าแผนกว ชา... ( ) รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ. ( ) ผ อ านวยการว ทยาล ยประมงป ตตาน

4 ส วนหน าระบ เลขหน าเป นอ กษรภาษาไทยภายใน วงเล บ เช น (ก), (ข) ตามล าด บ เร มต งแต หน า บทค ดย อ ถ ง สารบ ญส ดท าย (ก) ช อโครงการ ศ กษาโดย ช อว ฒ บ ตร สาขาว ชา อาจารย ท ปร กษาโครงการ ขนาด 18 หนา บทค ดย อ ขนาด 16 ปกต

5 (ข) Title... By Miss Miss Degree Major Field Chairman of Project Advisor Abstract

6 ขนาด 18 หนา (ค) สารบ ญ บทค ดย อ ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญภาพ สารบ ญตาราง บทท 1 บทน า 2 การตรวจเอกสาร 3 ว ธ การศ กษา/ว ธ การทดลอง ว สด อ ปกรณ สถานท และระยะเวลาด าเน นการ การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล สถ ต ท ใช ในการเก บข อม ล 4 ผลการศ กษา/ผลการทดลอง 5 ว จารณ ผลการศ กษา สร ปและว จารณ ผลการศ กษา ข อเสนอแนะ เอกสารอ างอ ง ภาคผนวก ขนาด 16 ปกต หน า

7 (ง) สารบ ญภาพ ภาพท หน า 1 แผนผ งพ นท ท าการส ารวจ 12

8 (จ) สารบ ญภาพภาคผนวก ภาพภาคผนวกท หน า 1 แผนผ งพ นท ท าการส ารวจ 12

9 (ฉ) สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1 ชน ดและปร มาณไดอะตอมท ส ารวจพบ 14 2 ค ณภาพน า บร เวณชายฝ งว ทยาล ยประมงป ตตาน อ าเภอหนองจ ก 15 จ งหว ดป ตตาน

10 สารบ ญตารางภาคผนวก (ช) ตารางภาคผนวกท หน า 1 ชน ดและปร มาณไดอะตอมท ส ารวจพบ 14 2 ค ณภาพน า บร เวณชายฝ งว ทยาล ยประมงป ตตาน อ าเภอหนองจ ก 15 จ งหว ดป ตตาน

11 ระหว างห วข อใหญ และเน อหาปกต หร อห วข อย อยก บเน อหาปกต ต อง เว น 1 บรรท ด ก ตต กรรมประกาศ ขนาด 18 หนา (ซ) ขอกราบขอบพระค ณท าน นายวรย ทธ ช วร ตน รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ ท กร ณาให ความ ช วยเหล อทางด านท กษะความร ตลอดจนให ค าแนะน าในการท าโครงการจนเสร จสมบ รณ ล ล วงด วยด ขอกราบขอบพระค ณอาจารย... กรรมการท ปร กษาท กร ณาให ค าปร กษา ข อเสนอแนะ และให ความอน เคราะห ด านต างๆ ตลอดจนแก ไขโครงการน จนเสร จสมบ รณ ขอกราบขอบพระค ณ บ ดา มารดา ท ให การสน บสน นการศ กษาและให ก าล งใจแก ข าพเจ ามา โดยตลอด ขอบค ณเพ อนๆ พ ๆ น องๆท กท าน ท ให ความช วยเหล อและให ก าล งใจในการท าโครงการจน เสร จ

12 ระหว างบทท 1 และช อบท จะให เว น 1 บรรท ด หร อไม ต องเว น บทท 1 บทน า ส วนของเน อหา ถ ง ภาคผนวก ใส เลขหน าต ง 1, 2, 3, 4,5. ยกเว นหน าบทท กหน าไม ระบ เลข ห วข อใหญ ขนาด 18 หนา ความส าค ญและท มาของป ญหา แพลงก ตอน (plankton) หมายถ งส งม ช ว ตท ล องลอยอย ในน าส ดแต คล นและกระแสน าพาไป แพ ลงก ตอนส วนมากม ขนาดเล กต งแต ด ด วยกล องจ ลทรรศน จนถ งระด บท มองด วยตาเปล าแพลงค ตอนจะ ม ล กษณะเหม อนก นประการหน งค อ ไม ม ระยางค หร อส วนท ช วยในการเคล อนท ชายฝ งว ทยาล ยประมงป ตตาน เป นแหล งท ม การบรรจบของน าจ ดและน าเค ม ท าให ระบบน เวศม ความหลากหลายโดยเฉพาะการแพร กระจายของแพลงค ตอน ม สภาพความเหมาะสมต อการ เจร ญเต บโตของแพลงค ตอน ซ งม ความส าค ญต อระบบห วงโซ อาหาร ( Food chain ) การส ารวจชน ดและไดอะตอม บร เวณชายฝ งว ทยาล ยประมงป ตตาน อ าเภอหนองจ ก จ งหว ด ป ตตาน จ งม ความส าค ญและเป นประโยชน ส าหร บการศ กษาความอ ดมสมบ รณ ของแพลงค ตอนพ ช ซ ง จะเป นประโยชน ต อการเพาะเล ยงส ตว น าตลอดจนสามารถน ามาเป นแนวทางในการวางแผนเพาะเล ยง ส ตว น าต อไป ห วข อย อย ขนาด 16 หนา ว ตถ ประสงค 1. เพ อส ารวจชน ดและปร มาณของไดอะตอมบร เวณชายฝ งว ทยาล ยประมงป ตตาน อ าเภอหนอง จ ก จ งหว ดป ตตาน 2. เพ อรวบรวมข อม ลการแพร กระจายของไดอะตอมบร เวณชายฝ งว ทยาล ยประมงป ตตาน อ าเภอ หนองจ ก จ งหว ดป ตตาน ในช วงฤด ฝน 3. เพ อเป นการรวบรวมข อเสนอแนะในการวางแผนการเพาะเล ยงส ตว น า บร เวณชายฝ งว ทยาล ย ประมงป ตตาน อ าเภอหนองจ ก จ งหว ดป ตตาน เน อหา ขนาด 16 ปกต ขอบเขตของการส ารวจ 1. ส ารวจชน ดและปร มาณไดอะตอม บร เวณบร เวณชายฝ งว ทยาล ยประมงป ตตาน ในฤด ฝน 2. ท าการว เคราะห ค ณภาพน า บร เวณบร เวณชายฝ งว ทยาล ยประมงป ตตาน

13 บทท 2 ตรวจเอกสาร ไดอะตอม (Diatom) ไดอะตอม (Diatom) เป นสาหร ายเซลล เด ยวชน ดหน ง จ ดอย ใน Division Chhromophyta ได อะตอม (Diatom) มาจากภาษากร กค าว า dia แปลว าโดยตลอด และ temnein ท แปลว า ต ด ไดอะตอม เป นส งท ม เซลล เด ยว ม ต งแต 2 ไมครอนไปจนถ ง 2 ม ลล เมตร โดยท วไปม ขนาดประมาณ ไมครอน ม ท งท ด ารงช ว ตอย เป นเซลล เด ยวๆเป นโคโลน หร ออย ต อก นเป นสายยาวเซลล สามารถ ส งเคราะห แสงได เช นเด ยวก บสาหร ายกล มอ นๆละม ออร การเนลล เช นเด ยวก บส งม ช ว ตกล มย คาล โอต โดยท วไปเซลล ม ส น าตาลแกมทองหร อส น าตาลแกมเหล อง เน องจากภายในม รงคว ตถ กล มแซมโธ ฟ ลล ชน ดฟ โคแซนธ น (fucoxanthin) บรรจ อย นอกจากน ย งพบรงคว ตถ ท ช วยในการช วยส งเคราะห แสงอ นๆ อ กไดแก คลอโรฟ ลล เอ และซ,เบต าแคโรท น,ไดอะโตแซนธ น ไดอะไดโนแซนธ น (diadinoxanthin) รงคว ตถ เหล าน บรรจ อย ในเม ดส ท ม ร ปร าง ล กษณะ และการจ ดเร ยงต วท แตกต างก น ในแต ละสก ล และเป นล กษณะท ส าค ญอ กประการหน งในการจ ดจ าแนกทางอน กรมว ธาน ภายในเม ดส อาจม ไพร นอยด อาหารสะสมในสาหร ายกล มน เป นสารท เร ยกว า คร โซราม นาร น (chrysoraminarin) และน าม นซ งเป นหยดน าม น (oil droplet) ภายในเซลล ล กษณะเฉพาะของไดอะตอม ท แตกต างจากสาหร ายกล มอ นๆ ค อผน ง เซลล ของไดอะตอมถ กล อมรอบด วยผน งท เร ยกว า ฟร สท ล (frustule) ซ งม สารพวกซ ล ก าเป นองค ประกอบหล กเม อมองภายใต กล องจ ลทรรศน เห นม ล กษณะคล าย แก ว การเข ยนอ างอ งในเน อหา ตามด วยประโยค แบบท 1... (กมล, 2551) ตามด วยประโยค แบบท 2 กมล (2551)... หมายเหต หากม ช อผ แต งมากกว า 2 คนข นไป การเข ยนอ างในเน อหา ด าเน นการด งน แบบท 1 ดอกแก ว และคณะ (2552) แบบท (ดอกแก ว และคณะ, 2552)

14 บทท 3 ว สด อ ปกรณ และว ธ การทดลอง ห วข อใหญ ขนาด 18 หนา ว สด 1. ปลาข างเหล อง 2. แป งม นส าปะหล ง 3. กระเท ยม 4. พร กไทยป น 5. น าตาลทราย 6. เกล อป น 7. น าม นพ ช 8. สาหร ายผมนาง ห วข อย อย ขนาด 16 หนา ระบ ว สด อ ปกรณ เคร องม อ และว ธ การด าเน นงาน หร อ ว ธ การทดลอง อ ปกรณ 1. เคร องสไลด 2. เวอร เน ยคาล ปเปอร 3. ร งถ ง 4. เคร องช งไฟฟ าทศน ยม 2 ต าแหน ง 5. หม อสแตนเลส 6. อ างผสม ว ธ ด าเน นการทดลอง 1. ก าหนดต วแปรท ศ กษา ค อ ปร มาณของสาหร ายผมนางท เหมาะสมในการผล ตภ ณฑ ข าว เกร ยบปลา 5 ระด บ ได แก ร อยละ และ 50 ของน าหน กปลา โดยวางแผนการ ทดลองด งน ช ดทดลองท 1 ปร มาณสาหร ายร อยละ 0 ช ดทดลองท 2 ปร มาณสาหร ายร อยละ 10 ช ดทดลองท 3 ปร มาณสาหร ายร อยละ 20 ช ดทดลองท 4 ปร มาณสาหร ายร อยละ 30 ช ดทดลองท 5 ปร มาณสาหร ายร อยละ 40

15 2. เตร ยมข าวเกร ยบปลาโดยใช ส วนผสมและกระบวนการผล ตตามว ธ ของจ นธ รา และคณะ (2547) น าปร มาณสาหร ายผมนางมาใช ในการผล ตข าวเกร ยบปลา ซ งส ตรของผล ตภ ณฑ ข าวเกร ยบปลา ม ส วนผสมด งน เน อปลา 500 กร ม แป งม นส าปะหล ง 400 กร ม แป งสาค 50 กร ม เกล อป น 16 กร ม น าตาลทราย 25 กร ม กระเท ยมส บละเอ ยด 5.5 กร ม พร กไทยป น 5.5 กร ม น า 150 กร ม การผล ตข าวเกร ยบปลา โดยน าส วนผสมต าง ๆ มาผสมก บสาหร ายผมนางตามท ก าหนด ข างต น แล วนวดให เข าก น ป นให เป นแท งขนาดเส นผ านศ นย กลาง 1.5 น ว ยาว 7-8 น ว น าไปน ง หร อต มให ส กนาน นาท จากน นต งท งไว ให เย น แล วห นเป นช นบางๆ ขนาด 1.5 ม ลล เมตร จากน นตากให แห งนาน 5-6 ช วโมง แล วน าผล ตภ ณฑ ข าวเกร ยบปลาท ได ไปทอดน าม น และท าการ ว เคราะห อ ตราการพองต วและทดสอบทางด านประสาทส มผ ส 2. บ นท กผลการทดลองโดยช งน าหน กผล ตภ ณฑ ท ได ศ กษาระด บคะแนนความชอบของ ผ บร โภคโดยน าผล ตภ ณฑ ข าวเกร ยบปลาเสร มสาหร ายผมนางหล งทอดไปทดสอบค ณภาพทางด าน ประสาทส มผ สในค ณล กษณะทางด าน ล กษณะปรากฏ ส กล น รสชาต เน อส มผ ส และความชอบ รวม โดยใช ผ ทดสอบ 30 คน บ นท กผลและน าข อม ลท ได มาหาค าเฉล ย ( x )และค านวณราคาจ าหน าย ของผล ตภ ณฑ ส ดท าย

16 บทท 4 ผลการทดลอง การน าเสนอผลร ปแบบ จากการประเม นคะแนนความชอบทางด านประสาทส มผ สของผ บร โภคในผล ตภ ณฑ ข าวเกร ยบสด ตาราง จะระบ ช อไว บน (ก อโป ะ) โดยใช ปร มาณเน อปลาท แขกแตกต างก น พบว าปร มาณเน อปลาท แขกท แตกต างก นม ผลต อ ห วของตารางผล ระด บความชอบของผ บร โภคอย างม น ยส าค ญทางสถ ต (P 0.05) ด งตารางท 3 และภาพท 3 ตารางท 3 คะแนนการยอมร บทางประสาทส มผ ส คะแนนการยอมร บทางประสาทส มผ ส ปร มาณเน อ ส กล น รสชาต ล กษณะเน อส มผ ส ปลา (g) ความชอบ รวม ±1.52 a 5.90±1.45 b 5.90±1.49 b 5.23±1.50 b 6.13±1.22 b ±1.30 a 6.20±1.40 ab 6.70±1.24 a 5.73±1.34 ab 6.40±1.19 ab ±1.17 a 6.70±1.29 a 6.70±1.26 a 6.23±1.22 a 6.87±1.25 a หมายเหต : อ กษรเด ยวก นแสดงว าไม ม ความแตกต างก น(p >0.05) ล กษณะของส จากการประเม นคะแนนการยอมร บทางประสาทส มผ สด านส ของผล ตภ ณฑ ข าวเกร ยบสดท ปร มาณ เน อปลาท แขกแตกต างก น 3 ระด บ ค อ และ 700 กร ม พบว าปร มาณเน อปลาท แขกไม ม ผลต อ คะแนนความชอบด านส ของผล ตภ ณฑ ข าวเกร ยบสด (p >0.05) กล าวค อช ดการทดลองท 1 ปร มาณเน อ ปลาท แขก 300 กร ม ได คะแนนการยอมร บเท าก บ 6.80 คะแนน ช ดการทดลองท 2 ปร มาณเน อปลาท แขก 500 ม 6.67 คะแนน และช ดการทดลองท 3 ปร มาณเน อปลาท แขก 700 ม คะแนนเท าก บ 6.77 คะแนน ตามล าด บ กล น ผลจากการประเม นคะแนนการยอมร บทางด านกล นของข าวเกร ยบสด พบว าปร มาณเน อปลาท แขก ท เพ มข นม ผลให คะแนนการยอมร บด านกล นของผ บร โภคส งข น (p 0.05) โดยในช ดการทดลองท 3 ปร มาณเน อปลาท แขก 700 กร ม ม ค าเท าก บ 6.70 คะแนน ได คะแนนการยอมร บส งกว าช ดการทดลอง ท 2 ปร มาณเน อปลาท แขก 500 กร ม ท ม คะแนนเท าก บ 6.20 คะแนน และช ดการ

17 คะแนนความชอบทางด านประสาทส มผ ส a a ab a a a a b b ab ab a b b ปร มาณเน อปลา (กร ม) ส กล น รสชาต ล กษณะเน อส มผ ส ความชอบรวม a ภาพท 3 คะแนนความชอบทางด านประสาทส มผ สของผล ตภ ณฑ ข าวเกร ยบสด (ก อโป ะ) วางไว ต าแหน งก งกลางของ เอกสาร ก ร ณ ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ร ปแบบภาพ หร อแผนภ ม จะต องระบ ช อไว ด านล าง ข องภาพน น

18 บทท 5 สร ปผลและว จารณ ผล สร ปผลการทดลอง จากผลศ กษาปร มาณเน อปลาท แขกท เหมาะสมในผล ตภ ณฑ ข าวเกร ยบสดต อการยอมร บของ ผ บร โภค โดยประเม นคะแนนการยอมร บทางประสาทส มผ ส ด านส กล น รสชาต ล กษณะเน อส มผ ส และความชอบรวม พบว าเม อปร มาณเน อปลาท แขกในผล ตภ ณฑ ข าวเกร ยบสด (ก อโป ะ) เพ มข นส งผล ให คะแนนการยอมร บของผ บร โภคเพ มข น แต เม อพ จารณาคะแนนการยอมร บทางประสาทส มผ สท ก ด านในผล ตภ ณฑ ข าวเกร ยบสดท ม ปร มาณเน อปลาท แขกเท าก บ 500 กร ม และ 700 กร ม พบว าคะแนน การยอมร บของผ บร โภคไม ม ความแตกต างก น และคะแนนการยอมร บของผ บร โภคอย ระด บชอบ เล กน อยถ งระด บชอบปานกลาง ว จารณ ผลการทดลอง ผลจากการประเม นคะแนนการยอมร บทางประสาทส มผ สด านส กล น รสชาต ล กษณะเน อส มผ ส และความชอบรวมของผ บร โภคในผล ตภ ณฑ ข าวเกร ยบสดท ม ปร มาณเน อปลาท แขกแตกต างก น ค อ และ 700 กร ม ผลการทดลองพบว าคะแนนการยอมร บท กด านของผ บร โภคในผล ตภ ณฑ ข าว เกร ยบสดท ปร มาณเน อปลาท แขก 500 กร ม และ 700 กร ม ไม ม ความแตกต างก น ถ งแม ว าข าวเกร ยบท ปร มาณเน อปลาท แขก 700 กร ม จะม คะแนนโดยรวมส งกว า แต ผ บร โภคให การยอมร บไม แตกต างก น ก บข าวเกร ยบท ม ปร มาณเน อปลาท แขก 500 กร ม ด งน นข าวเกร ยบสดท ผล ตจากเน อปลาท แขกท ปร มาณ 500 และ 700 กร ม จ งไม ม ผลต อคะแนนการยอมร บทางด านประสาทส มผ สของผ บร โภคใน ท กด าน ด งน นในการผล ตข าวเกร ยบสดปร มาณเน อปลาท แขกท เหมาะสมค อ ปร มาณเน อปลาท แขก 500 กร ม ท งน เน องจากเป นการช วยลดต นท นในการผล ต และผล ตภ ณฑ ก เป นท ยอมร บของผ บร โภค ข อเสนอแนะ 1.ปลาท น ามาเป นว ตถ ด บ ควรเป นปลาท สด เพราะถ าปลาไม สด จะส งผลให ผล ตภ ณฑ ม กล นคาว และผล ตภ ณฑ ท ได ไม ม ค ณภาพ 2. เน องจากข าวเกร ยบสดม อาย การเก บร กษาส น ควรม การศ กษาเก ยวก บบรรจ ภ ณฑ ในการบรรจ เพ อย ดอาย การเก บร กษาผล ตภ ณฑ ข าวเกร ยบสด 3. ควรม การศ กษาค ณค าทางโภชนาการของข าวเกร ยบสด

19 ห วข อใหญ ขนาด 18 หนา เอกสารอ างอ ง/บรรณาน กรม กรณ แหล งส บค น เป นหน งส อ กรมประมง ช วว ทยาปลา. (ออนไลน ) ส บค นจาก: www. google.com. [25 มกราคม 2551]. จ นทร เพ ญ ไชยน ย ผลของสมบ ต ทางเคม เช งฟ ส กส ของแป งผสมแป งม นส าปะหล งต อ ค ณภาพของข าวเกร ยบ. คณะอ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร. จ าลอง ม นส าปะหล งในพ ชเศรษฐก จ. พ มพ คร งท 2. ส าน กพ มพ กรณ แหล งส บค นเป นวารสาร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร, กร งเทพฯ. 120 หน า. นพร ตน พ ชหล กป กษ ใต. ป ราม ด, กร งเทพฯ. 90 หน า. ป น ต นสาค : พ ชท องถ นภาคใต ท น าสนใจ. ว. ว ชาการเกษตร. 17(2) พวงแข บ ญอมร การใช แป งม นส าปะหล งและแป งสาค ในผล ตภ ณฑ ข าวเกร ยบปลา. คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร. เพล นใจ การศ กษาการสก ดและการฟอกส แป งสาค จากต นสาค. ว. สงขลานคร นทร. 9 : ไพร ตน การศ กษาการสก ดและการฟอกส แป งสาค จากต นสาค. จากต นสาค. ว.สงขลา นคร นทร. 9 : ศ นย ว เคราะห และตรวจสอบค ณภาพส ตว น า ช วว ทยาปลาท แขก. (ออนไลน ) ส บค นจาก: http//www.geocities.com. [ 19 ม นาคม 2551 ] กรณ แหล งส บค นเป นเว บไซต สมชาย อ ตสาหกรรมแป งม นส าปะหล ง. ว. โรงงาน. 7 (2) : ขนาด 16 หนา การเข ยน เอกสารอ างอ ง กรณ จากหน งส อ ผ เข ยน.//ป ท พ มพ.// ช อหน งส อ.// คร งท พ มพ (ถ าม ).// ส าน กพ มพ, ช อเม องท พ มพ. ระบ จ านวน ///////เลขหน า. กรณ จากเว บไซต ผ เข ยน.//ป.// ช อเร อง.// (ออนไลน ) //ส บค นจาก : ระบ แหล งค นคว าทางอ นเตอร เน ต.// [ ว น เด อน ///////ป ท ส บค น].

20 ภาคผนวก ขนาด 18 หนา

21 ช อโครงการ (ไทย)... (อ งกฤษ)... ภาพภาคผนวกท 4 ช งส วนผสม ระบ ช อใต ภาพส วนภาคผนวก ภาพผนวกท 5 ผสมเน อปลาบดและเคร องปร งท งหมด

22 ระบ ช อบนตารางส วนภาคผนวก ตารางภาคผนวกท 2 คะแนนการยอมร บทางด านประสาทส มผ สท ปร มาณเน อปลาท แขก 500 กร ม ปร มาณเน อปลาท แขก จ านวนซ า คะแนนการยอมร บทางประสาทส มผ ส ส กล น รสชาต ล กษณะเน อส มผ ส ความชอบรวม 500 กร ม

23

การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท

การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท ในการจ ดท ารายงานว ชาโครงการในล กษณะ 5 บท มาตรฐานทางว ชาการม ค ณคร หลายท าน ให ความสนใจเป นอย างมาก และเสนอให ม การก าหนดมาตรฐานร ปแบบการพ มพ รายงานในห วข อ ต างๆเพ อให เก ดมาตรฐาน

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน 1 บทท 1 บทน า ช อโครงงาน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ป.2 ช อผ จ ดทาโครงงาน 1. นางสาวปรารถนา กล อมแจ ง 2. นางสาวป ทมา แหลมไธสง ช ออาจารย ท ปร กษา อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ว ชาภาษาไทย

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว ประก จ ณ สมบ รณ น กศ กษากล มว ชา ทท.4203 ส มมนาการท องเท ยว

More information

ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553

ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553 รายงานผล ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553 กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ต ลาคม 2553 ค าน า เอกสารรายงานผลการด าเน นการโครงการพ ฒนาการศ

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48 หน าท 1/48 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กอธ การบด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร การ ด าเน นงานของหน วยงานในว

More information

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ 1 โครงงานคณ ตศาสตร เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ โดย นายณ ลทว ฒน มะหา นางสาวว ชราภรณ ช จ ตร นางสาวชน ดาภา ปรารมภ โรงเร ยนขาณ ว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ

More information

บทค ดย อ. ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา

บทค ดย อ. ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช อผ ท าว จ ย นายจ รพงษ พ ทธรสเจร ญ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม งศ กษาเก ยวก

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง คำ นำ โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง สำาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก บสำาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ดำาเน นการส งเสร มให โรงเร ยนม ความร และนำาว ชาการและเทคโนโลย

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 2.นางสาวอาจส ดา ก ต กร ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กกำรและเหต

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information