Nokia Internal Use Only

Size: px
Start display at page:

Download "Nokia Internal Use Only"

Transcription

1

2 Question Answer ระบบต วช วยสะกดคำสำมำรถเอำออกได หร อไม สำมำรถเอำออกได โดยเข ำไปท Setting > Language and Input > คล กท ร ปฟ นเฟ อง หล งคำว ำ Nokia Keyboard > Setting > Auto-correction > off โปรแกรมแชทไลน สำมำรถต งเวลำเร ยกเต อนได หร อไม โปรแกรมไม สำมำรถต งเวลำเร ยกเต อนได แต สำมำรถเล อกท จะ ป ดเส ยงได ตำมช วงเวลำท กำหนดเท ำน น เช นป ดหน งช วโมง หร อว ำป ดในตอนกลำงค น หร อเป ดป ดเส ยง กำรดำวน โหลดแอพพล เคช นต องใส บ ญช หร อไม ล กค ำไม จำเป นต องใส บ ญช หร อลงทะเบ ยน Account ใดๆ เพ อ โหลดแอพพล เคช น แต จะต องลงทะเบ ยนเพ อโหลด แอพพล เคช นท ต องจ ำยเง น Nokia X สำมำรถแชร Wi-Fi ได หร อไม ได หำกได แชร ได ก เคร อง สำมำรถแชร ได ส งส ด 5 เคร อง ในกำรสร ำง Folder บนหน ำ Live Tiles สำมำรถสร ำงได ก Folder สร ำงได ไม จำก ด (ว ธ สร ำง Folder ให กดค ำงหน ำ Live Tiles จำกน นไอคอน Folder จะปรำกฎข นด ำนล ำงซ ำยของจอ) ในหน ง Folder สำมำรถใส ได ก แอพพล เคช น สำมำรถเล อกใส ได ไม จำก ด ทำไมบำงแอพพล เคช นต ดต งแล วล มเหลว และ แอพพล เคช นใน 3rd Party ใช งำนไม ได เช น Line POP. ในกรณ ท ล กค ำดำวน โหลดแอพพล เคช นนอกเหน อจำกใน Nokia Stroe ล กค ำต องเข ำไปต งค ำกำรลงแอพพล เคช นภำยนอกก อน โดยเข ำไปท Setting > Security >Unknown Sources > On แอพพล เคช นท ดำวน โหลดมำสำมำรถต ดต งลงบน Sdcard ได ท งหมดเลยหร อไม ข นอย ก บแต ละแอพพล เคช นบำงแอพสำมำรถใช ได บน SD บำง แอพต องลงในเคร องเท ำน น โดยล กค ำสำมำรถไปท setting > manage apps จำกน นด ว ำแต ละ แอพ ลงไว ท ไหน ถ ำแอพน น สำมำรถย ำยไปท memory card ได จะม ส ญล กษณ ข นมำโชว ว ำ move to memory card ล กค ำสำมำรถย ำยแอพด งกล ำวได ส พ นหล ง (Background) สำมำรถเปล ยนได หร อไม ป จจ บ นย งไม สำมำรถเปล ยนส ของพ นหล ง (Background) ได นำฬ กำหน ำ Glance Screen ปร บต วหน งส อให เป นแถว เด ยวได หร อไม ป จจ บ นย งไม สำมำรถเปล ยนขนำดหร อร ปแบบของ Glance Screen ได

3 Nokia X รองร บกำรใช งำนแบบ Multi-tasking หร อไม หำกไม ในอนำคตจะรองร บหร อไม Multitasking ของ Nokia X จะถ กซ อนอย ในร ปแบบของ Fastlane เรำสำมำรถกดเข ำไปท ไอคอนโปรแกรมต ำงๆ ท อย บน Fastlane เพ อกล บไปย งกำรทำงำนของโปรแกรมต ำงๆ ได หร อกดค ำงไว แล วลบโปรแกรมเพ อหย ดกำรทำงำนของ โปรแกรมน นๆ TAP แจ งเต อนด ำนบน กดด ไม ได (เช นเล นเกมอย แล วม ข อควำม,เมล เข ำมำ) ป จจ บ นย งไม สำมำรถเตะเพ อเข ำไปย งโปรแกรมได เวลำฟ งเพลงใน Music Player เส ยงท ได ย นจะเบำ แต ถ ำ ฟ งว ทย เส ยงจะด งปกต ตรวจเช คค ณภำพเพลงท ล กค ำโหลดมำม ค ณภำพเท ยบเท ำหร อ มำกกว ำ 128 kbp หำกน อยกว ำน นจะส งผลต อค ณภำพของเส ยง และควำมเบำของเส ยงกว ำปกต ด วย ตอนเป ด Speaker ไม ด ง, ไม ช ด ล กษณะคล ำยลำโพงแตก หำกพบกำรผ ดปกต ทำงกำรใช งำน กร ณำต ดต อ Nokia care เพ อทำกำรตรวจเช ค Sync รำยช อผ ำน ย งไม สำมำรถใช งำนได บน Nokia X ใช หร อไม (Windowslive, Outlook, Gmail) ต วเคร องไม ได รองร บ google service ด งน นจ งไม สำมำรถใช งำน ในส วนของ sync รำยช อผ ำนอ เมลล ได แต ในส windowslive ย งไม สำมำรถทำได แต สำมำรถ ใช แอพ Contact Transfer จำก Nokia Store กรณ เคร องค ำง ม ว ธ ร สตำร ทเคร องอย ำงไรบ ำง สำมำรถถอดแบตเตอร ร แล วใส กล บเข ำใหม ก ได จะทำย งไงให ASHA ขำยออก ถ ำในกรณ Nokia X ขำยด มำกบวกก บฟ งก ช นท เพร ยบพร อม แล วส นค ำในตระก ล ASHA จะย งขำยออกอย หร อไม ถ งแม ว ำจะคนละรำคำ แต กล มล กค ำและรำคำก แตกต ำงก นไม มำก แอพพล เคช นในแต ละ Store จะม เวอร ช นเหม อนก นหร อไม และทำไมไม โหลด Store ของ 3rd Party ท แนะนำมำให เลย ในส วนของ asha ย งคงม กำรพ ฒนำอย ำงต อเน อง ม ในส วนของ บร กำรจำกโนเก ย เช น MixRadio เสร มเข ำมำ เน นในส วนของ แอพท จำเป นต องใช และระด บรำคำท ไม ส งมำก เหมำะสำหร บผ ท ม ข อจำก ดในส วนของงบประมำณ ทำงบร ษ ทเองย งคงม กำร โปรโมตและแคมเปญทำงกำรตลำดในส วนของ Nokia Asha อย ำงต อเน อง แอพพล เคช นในแต ละ Store อำจจะม เวอร ช นท ต ำงก น หำก ล กค ำต องกำรแอพพล เคช นท ใหม และสมบ รณ แนะนำให ล กค ำ โหลดแอพพล เคช นจำก Nokia Store และเน องจำกม ผ ให บร กำร 3rd party store อย หลำยรำย จ งข นอย ก บควำมสะดวกของผ ใช ในแต ละประเทศท จะเล อกใช กำรแก ไขไฟล งำน Microsoft Office บน Nokia X จะ เสถ ยรเหม อนบน Windows Phone หร อไม สำมำรถโหลดโปรแกรมของ Android ได ท กแอพหร อไม ใน Nokia X ย งไม ม แอพพล เคช นแบบ Official ของ Microsoft Office หำกต องกำรใช งำนล กค ำสำมำรถ download จำก 3rd Party Store แต ประส ทธ ภำพจะไม เหม อนใน Windows Phone สำมำรถโหลดแอพพล เคช นท ม ค ณภำพและผ ำนกำรตรวจสอบ ได จำก Nokia Store กว ำ 100,000แอพ อ กท งแอพ Android กว ำ 75% อย ใน 3rd Party Store เช น 1Mobile Market และ 100% อย ใน Google Play โดยกำร Root เคร อง แต ะม ผลให เคร องหมดประก น และห าม พน กงานโนเก ยทาการ Root เคร องให ล กค าเด ดขาด

4 ในอนำคต Nokia X จะม กำรพ ฒนำอะไรบ ำง เพ อให สำมำรถแข งข นก บค แข งในตลำดได โนเก ยม กำรพ ฒนำอย ำงต อเน องในด ำนของเทคโนโลย และกำร ใช งำนเพ อให สำมำรถแข งข นก บค แข งในตลำดได ในส วนของ รำยละเอ ยดจะทำกำรแจ งให ทรำบในร นต อๆไป ซ ม 850/2100 ของ DTAC Trinet ใช งำนบน Nokia X ได หร อไม โนเก ยX ร นท เข ำมำจำหน ำยป จจ บ น รองร บ 3G 900/2100 ถ ำ ล กค ำใส ซ ม DTAC Trinet ล กค ำจะย งคงสำมำรถใช งำนบน เคร อข ำย 3G 2100 และ 2G ได เม อเปร ยบเท ยบก บ Android แล ว Nokia X ด กว ำอย ำงไร Nokia X ม บร กำร Exclusive เฉพำะสำหร บล กค ำจำก Nokia และ Microsoft Service ต ำงๆ เช น Nokia MixRadio, HERE Maps, Skype และ OneDrive เป นต น Nokia X สำมำรถเล น Timeline ใน LINE ได ไหม ล กค ำสำมำรถใช งำน Timeline บน LINE เวอร ช นล ำส ดได จำก Nokia Store Facebook Messenger สำมำรถใช งำนได บน Nokia X หร อไม สำมำรถใช งำนและโหลด Facebook Messenger ได จำก 1Mobile Market ท หน ำจอหล กม ส ญล กษณ R ข นด ำนบนของส ญญำณ เก ด จำกอะไร (ล กค ำใช ซ ม AIS และไม เคยเป ดบร กำรหร อ ส ญญำณ Internet g]p) ส ญล กษณ R เป นส ญล กษณ กำรโรมม งหมำยถ งกำรโรมม งข ำม เคร อข ำย กรณ ของซ ม AIS ถ ำล กค ำใช ซ ม AIS 3G 2100 แต เด นทำงไปย งท ท เคร อข ำย 3G ย งครอบคล มไม ถ งจะม กำรโรม ม งไปใช เคร อข ำย 2G ส ญล กษณ R จะแสดงข น พ นท บน One Drive ท เพ มให จะสำมำรถใช งำนได ตลอด หร อเฉพำะช วงเวลำโปรโมช นเท ำน น สำมำรถเร มใช ได ต งแต เป ดเคร องจนตลอดอำย กำรใช งำนจำนวน 10 GB Nokia X ม โอกำสต ดไวร สหร อไม ม โอกำสต ดไวร สได ถ ำหำกโหลดแอพพล เคช นจำก 3rd Party Store แต ป องก นด วยกำรดำวน โหลดแอพพล เคช นจำก Nokia Store ท ทำงโนเก ยร บรองควำมปลอดภ ย Skype ฟร 1 เด อน เร มน บเม อไร ประมำณกลำงเด อนม นำคมล กค ำสำมำรถร บส ทธ ได โดยกำร โหลดแอพจำก Nokia Store ช อว ำ skype gift ซ งล กค ำจะได ร บรห สสำหร บกำรใช งำนฟร 1 เด อน กำรใช งำนระบบ 3G บน Nokia X สำมำรถใช ได ท ง 2 ซ มเลยหร อไม ใช ได เฉพำะ ซ มท 1 เท ำน น สำมำรถใช งำนอ นเตอร เนตได (ข นอย ก บพ นท กำรใช งำน) ส วน GSM900/2100 ถ ำใส ซ มDTAC,True สำมำรถใช งำนอ นเตอร เน ตและโทรเข ำ+ออกได หร อไม + ออกสำมำรถใช งำนได ตำมปกต เน องจำกต วเคร องรองร บ 3G 2100 ด วย

5 Nokia X สำมำรถใช Nokia Software Update ได หร อไม ป จจ บ นย งไม สำมำรถใช งำนผ ำน Nokia SW Updater ได ท ใช ได ค อ OTA อ พเดท ไม จำเป นต องใช งำน Internet ท งน ข นอย ก บแต ละแอพพล เคช น เช น กำรดำวน โหลดจำเป นต องใช แอพพล เคช นท อย หน ำ Flastlane ต องใช งำนอ นเตอร เนตหร อไม Internet, ฟ ง MixRadio ต องใช Internet เป นต น หร อแนะนำ ให ล ค ำป ดกำรเช อมต อ Internet หำกก งวลว ำ Net จะร ว Nokia X ม กำรต งค ำกำรโทรด วนม หร อไม รองร บกำรโทรด วน ได ต งแต เลข2-9 Nokia X สำมำรถต งค ำ องค กร หร อไม สำมำรถต งค ำกำรใช งำนได โดยไปท ไอคอน > ใส ค ำ และ password จำกน นสำมำรถ เล อกใช งำนเมลล องค กร หร อว ำเมลล อ นๆ ได Nokia X สำมำรถ Block เบอร ได หร อไม ถ ำได ทำอย ำงไร ต วเคร องไม สำมำรถรองร บ แต ม แอพท โหลดจำกใน Nokia Store สำมำรถทำได เช น call blocker กำรแสดงกำรใช งำนแบตเตอร จะเป นแบบ Realtime หร อไม สำมำรถโหลดเพ มจำก 3rd Party Store เช น 1Mobile Market ได แก แอพ DU Battery Saver, Battery Doctor ลง Launcher ต วอ นได หร อไม ถ ำลงได หน ำ Notification จะเร ยกใช ได อย ำงไร สำมำรถลงได ท งน กำรใช งำน Notification ข นอย ก บ Launcher น นๆ

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 เร อง Office365 ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 Office365 ค อ Office เวอร ช นออนไลน โดยเปล ยนร ปแบบจำกกำรใช โปรแกรมบน PC ไปเปล ยนใช โปรแกรมบน Cloud computing อ กท งย งม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software)

More information

ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC)

ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC) ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC) สำำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน โดยสำำน กนโยบำยและแผน กล มงำนข อม ลสำรสนเทศ ได จด เก บข อม ลน กเร ยนรำยบ คคลเพ

More information

การสารองและการก ค นข อม ล

การสารองและการก ค นข อม ล การสารองและการก ค นข อม ล (Backup & Restore) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 ข อม ลถ อเป นส งส ำค ญของระบบงำนห องสม ด หำกข อม ลส ญหำยหร อผ ดพลำด อำจส งผลถ งระบบงำน ห องสม ดจนไม สำมำรถให

More information

ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC)

ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC) ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC) สำำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน โดยสำำน กนโยบำยและแผน กล มงำนข อม ลสำรสนเทศ ได จ ดเก บข อม ลน กเร ยนรำยบ คคลเพ

More information

สารบ ญ บทนำ... 3. บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub...

สารบ ญ บทนำ... 3. บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub... 1 สารบ ญ บทนำ... 3 บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4 บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub... 8 2. เร มต นกำรสร ำง epub... 8 2.1. ส วนประกอบหน ำต ำงในโปรแกรมและข

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word

บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word ทาความร จ ก Microsoft Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office 2007 เป นโปรแกรมส ำหร บพ มพ งำนเอกสำรท ม ผ ใช งำน มำกท ส ดในโลกต วหน ง จำกบร ษ ท Microsoft ซ

More information

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย นำยกมล พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผ อำนวยกำรส วนว เครำะห ข อม ลเรดำร และดำวเท ยม สำน กพยำกรณ อำกำศ กรม คำนำ เอกสำรน จ ดทำข นเพ อเป นค ม อในกำรดำวล โลด (Download) ข อม ล

More information

โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ

โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ สำมำรถจ ดทำ Slideshow เพ อสร ำงงำนน ำเสนอ หร อ Presentation ในร ปแบบต ำงๆ ม เคร องม อช วยให สำมำรถใส ภำพประกอบ ภำพเคล อนไหว เส ยง และไฟล ว ด โอ ช วยเพ มควำมน ำสนใจให

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1)

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) สำน กบร หำรกำรเส ยภำษ ทำงอ เล กทรอน กส กรมสรรพำกร พฤศจ กำยน 2556 สำรบ ญ ความเป นมา... 1 แผนผ งข นตอน การย นแบบ บช.1.... 1 ข นตอนการย นแบบ บช.1...

More information

โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1

โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1 โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1 สารบ ญ สารบ ญ 2 เกร นนำ 4 คำแนะนำเบ องต น 4 ลงทะเบ ยนใช งาน 5 1. เข าส โปรแกรม 5 2. ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท 1 6 3. ข

More information

บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint

บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint โปรแกรม Microsoft PowerPoint น ใช ส ำหร บน ำเสนอ (Present) ผลงำนประเภท ข อควำม ต วเลข ตำรำง กรำฟ ร ปภำพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต ำงๆ เพ อให ผลงำนด

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น (สำเนำ) ประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง โครงการร บสม ครน กเร ยนท นการศ กษา เพ อเข าศ กษาในว ทยาล ยอ สลามศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ประจาป การศ กษา 557 ด วยว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร

More information

ทาความร จ กก บ Microsoft Word 2007

ทาความร จ กก บ Microsoft Word 2007 เน อหาการอบรม ทำควำมร จ กก บ Microsoft Word 2007 กำรสร ำงตำรำงเก บข อม ล SmartArt และ Chart ซองจดหมำยและกำรสร ำงป ำยเลเบล กำรสร ำงจดหมำยเว ยน กำรตรวจทำนเอกสำร กำรสร ำงรำยงำนและกำรอ ำงอ ง เอกสำรสำเร จร

More information

การใช งาน Google Drive

การใช งาน Google Drive การใช งาน Google Drive เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายประจ กษ ป ณยว จน พรก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 239 ถ.ห วยแก ว ต.ส เทพ อ.เม อง

More information

เก ยวก บระบบการเข ยนว ทยาน พนธ อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยแม โจ (Maejo E-THESIS)

เก ยวก บระบบการเข ยนว ทยาน พนธ อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยแม โจ (Maejo E-THESIS) 1 เก ยวก บระบบการเข ยนว ทยาน พนธ อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยแม โจ (Maejo E-THESIS) Maejo E-THESIS ค อ ระบบกำหนดกรอบกำรเข ยนและกำรบร หำรจ ดกำรว ทยำน พนธ ของน กศ กษำระด บบ ณฑ ตศ กษำ บร หำรจ ดกำรโดยบ ณฑ ตว

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการโปรแกรมประย กต ฐานความร ออนโทโลย

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการโปรแกรมประย กต ฐานความร ออนโทโลย ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการโปรแกรมประย กต ฐานความร ออนโทโลย Ontology Application Management (OAM) Framework User Tutorial พ ฒนาโดย หน วยปฏ บ ต การว จ ยเทคโนโลย ภาษาธรรมชาต และความหมาย ศ นย เทคโนโลย อ เล

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual)

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) ผ ด แลระบบ (Administrator) ของระบบส ำน กงำนอ เล กทรอน กส (e-office) ม หน ำท ควบค ม ด แลระบบงำน ท เก ยวก บผ ใช งำนระบบงำน กำรจ ดกำรเมน และกำรก ำหนดส

More information

ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010

ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010 ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010? สาหร บน กศ กษาเอกคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยากร ค ณอ ญชล ท พย โยธ น ว ทยากรประจาหล กส ตร Excel ม ประสบการณ การสอนหล กส ตร Excleท งคนไทยและคนต างชาต ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Dropbox ค ออะไร? Dropbox ค อ เคร องม อท ทาให เราสามารถ เร ยกใช ไฟล งานต างๆ ของเรา ได ท กท ท กเวลา ไม ว าเรา จะอย ท แห งไหน ใช คอมพ วเตอร Notebook, PC หร อ ม อถ อ เราก สามารถเข าถ งไฟล งานของเราได อย าง

More information

ipad ค ม อผ ใช สำหร บซอฟต แวร ios 5.1

ipad ค ม อผ ใช สำหร บซอฟต แวร ios 5.1 ipad ค ม อผ ใช สำหร บซอฟต แวร ios 5.1 สารบ ญ 9 บทท 1: ยลโฉม 9 ภาพรวม 10 ป มต างๆ 12 ถาดการ ดไมโครซ ม 12 หน าจอโฮม 15 การใช หน าจอส มผ ส 18 บทท 2: เร มต นใช งาน 18 อ ปกรณ พ นฐาน 18 การต งค า ipad 18 การต

More information

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ คำนำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ช ดน ได จ ดท ำข นเพ อใช เป นส วนหน งในกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและ เทคโนโลย สำระกำรเร ยนร เพ มเต ม รำยว

More information

SA2510 SA2515 SA2516 SA2520 SA2525 SA2526 SA2540 SA2545 SA2546

SA2510 SA2515 SA2516 SA2520 SA2525 SA2526 SA2540 SA2545 SA2546 SA2510 SA2515 SA2516 SA2520 SA2525 SA2526 SA2540 SA2545 SA2546 ขอแสดงความย นด ท ค ณซ อผล ต ภ ณฑ และย นด ต อนร บส ฟ ล ปส! เพ อร บประโยชน จากการสน บสน น ท ฟ ล ปส เสนอให อย างเต มท ให ลงทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ของค

More information

จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา

จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา ช ดท 1 แนวข อสอบ O-NET ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย : จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา ให วง ล อมรอบต วอ กษรหน าคาตอบท ถ กต อง 1. ข นตอนแรกท ควรนำไปวำงแผนกำรทำงำน จำกข อควำมน สอดคล องก บกำรกระทำของใคร 1. ต อมระบ

More information

ค ม อการใช งาน OpenOffice.org Writer ฉบ บเพ องานเอกสาร กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

ค ม อการใช งาน OpenOffice.org Writer ฉบ บเพ องานเอกสาร กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค ม อการใช งาน OpenOffice.org Writer ฉบ บเพ องานเอกสาร กรมสว สด การและค มครองแรงงาน สำำน กพ ฒนำมำรฐำนแรงงำน มกรำคม ๒๕๕๔ ๒ ๓ สารบ ญ ๑. ป ดระบบตรวจสอบคำำผ ด... ๑ ๒. เป ดไฟล ท สร ำงจำก Microsoft Word แล วบ

More information