บร ษ ทประก นว นาศภ ย NON-LIFE INSURANCE COMPANIES

Size: px
Start display at page:

Download "บร ษ ทประก นว นาศภ ย NON-LIFE INSURANCE COMPANIES"

Transcription

1 ก. 1. บร ษ ท กมล จ าก ด (มหาชน) Kamol Insurance Public Co.,Ltd. (ช อเด ม : บร ษ ท กมลส โกศล จ าก ด) ( Formerly : Kamolsukosol Insurance Co.,Ltd.) โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 421, 423 ถนนบอนด สตร ต ต.บางพ ด อ. ปากเกร ด จ.นนทบ ร , 423 Bond Street Road, Bangpood, Parkkred, Nonthaburi เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 550,000,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 550,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist. No เม อว นท 5 มกราคม 2548 ; January 5, 2005 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 26 ต ลาคม 2516; 10, 26,1973 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 7/2516 ลงว นท 26 ต ลาคม 2516 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 7/2516 Issued on 10/26/1973 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 7/2516 ลงว นท 26 ต ลาคม 2516 Marine & Trans Licence No. 7/2516 Issued on 10/26/1973 รถยนต ใบอน ญาตท 7/2516 ลงว นท 26 ต ลาคม 2516 Automobile Licence No. 7/2516 Issued on 10/26/1973 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 7/2516 ลงว นท 26 ต ลาคม 2516 Miscellaneous Licence No. 7/2516 Issued on 10/26/ นายส วรรณ โชต ชวเล ศ ประธาน Mr.Suwan Chotchawalert President 2. นายณ ฐธว ช ฉ ตรว ร ยะก ล รองประธาน Mr.Natthawat Chatwiriyakul Vice- President 3. นายรณกฤต โชตชวเล ศ Mr.Ronnakrit Chotchawalert 4. หม อมหลวงภ วดล ส ท ศน ย M.L. Poolvadol Sutassanee 5. นายพรประทาน เช ญขว ญศร Mr. Pornpretarn Cheonkwansri สม ห บ ญช Accountant : นางณภ ทร แหลมทอง Mrs. Napat Lamthong ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/ , ,644 70, ,974 38, ,474 1,078,937 (226,439) 13,862 (212,577) - 8,651 2,091 (223,319) 2553/ , ,102 53, ,298 34, , ,271 (94,301) 14,063 (80,238) - 21,525 1,636 (103,399) 2554/ , ,965 38, ,287 37, , ,011 (14,516) 19,522 5,005 (19,472) 22,375 2,497 (39,339) 2555/ , ,824 41, ,779 41, , ,624 (14,610) 24,710 10,099 10,057 22,059 1,668 (3,570) 2556/ , ,256 29, ,003 34, , ,145 (19,036) 19, (799) 20,781 (1,619) (19,050) บร ษ ทประก นว นาศภ ย NON-LIFE INSURANCE COMPANIES บร ษ ทในประเทศ (Domestic Companies ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/ ,663 10, , , ,597 28,613 84, / ,352 5, , , ,360 34,619 67, / ,140 3, , , ,319 50,947 93, / ,667 2, , , ,448 64,283 93, / ,278 1, , , ,314 66,452 69,322

2 2. บร ษ ท กร งเทพ จ าก ด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Co.,Ltd. โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office อาคารกร งเทพ 25 ถนนสาทรใต แขวงท งมหาเมฆ เขตสาทร กร งเทพฯ Bangkok Insurance Building, 25 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 760,500,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 760,500,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท (บจ.) Business Regist.No เม อว นท 15 เมษายน 2490 : April 15, 1947 ทะเบ ยนเลขท (บมจ.) Business Regist.No. บมจ.136 เม อว นท 1 กรกฎาคม 2536 : July 1, 1993 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 03 พฤศจ กายน 2495 : November 03, 1952 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 1/2518 ลงว นท 24 มกราคม 2518 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 1/2518 Issued on 1/24/1975 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 1/2518 ลงว นท 24 มกราคม 2518 Marine & Trans Licence No. 1/2518 Issued on 1/24/1975 รถยนต ใบอน ญาตท 1/2518 ลงว นท 24 มกราคม 2518 Automobile Licence No. 1/2518 Issued on 1/24/1975 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 1/2518 ลงว นท 24 มกราคม 2518 Miscellaneous Licence No. 1/2518 Issued on 1/24/ นายช ย โสภณพน ช ประธาน Mr. Chai Sophonpanich President 2. นายเปล งศ กด ประกาศเภส ช Mr. Plengsakdi Prakardpesuch 3. นายส งห ต งท ตสว สด Mr. Sing Tangtatsawad 4. นางสาวพจน ย ธนวราน ช Miss Pojjanee Thanawaranit 5. นายช.น นท เพ ชญไพศ ษฏ Mr. Chor.Nun Petpaisit 6. นายส วรรณ แทนสถ ตย Mr. Suwarn Tansatit 7. นายว ระศ กด ส ต ณฑว บ ลย Mr. Verasak Sutantaviboon 8. นางณ นท รา โสภณพน ช Mrs.Nintira Sophonpanich 9. หม องราชวงศ ศ ภด ศ ด ศก ล MR. Supadit Ditsakul 10. นายฮ เดะโยช คะม กะตะ Mr. Hideyoshi Kamikata 11. นายพน ส ธ รวณ ชย ก ล Mr. Panus Teeravanichkul 12. นายวรว ทย โรจน รพ ธาดา Mr. Voravith Rojrapeethada ผ จ ดการ Manager : นายพน ส ธ รวณ ชย ก ล Mr. Panus Teeravanichkul สม ห บ ญช Accountant : นางศร จ ตรา ประโมจน ย Mrs. Srijitra Pramojanee ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/2009 5,481,235 2,495, , , ,448 4,817, , ,688 1,264,804 55,665 37, , , /2010 6,484,948 3,195, ,734 1,113, ,305 5,757, , ,584 1,519, ,621 64, ,241 1,232, /2011 7,344,657 5,578, ,992 1,018, , ,528 8,421,712 (1,077,055) 944,438 (132,616) 648,084 72, ,621 52, /2012 8,340,869 7,317, ,983 1,087,695 1,142, ,491 10,488,629 (2,147,760) 921,205 (1,226,555) 2,020,291 86,531 81, , / ,056,060 5,164, ,961 1,102,223 1,307,872 1,202,091 9,084, ,174 1,098,848 2,070, , , ,605 1,748,466 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/ ,247,957 1,061,140 2,390,514 20,699,611 5,611,887 2,119,943 12,967, / ,520,548 1,583,822 6,193,786 30,298,156 8,587,251 4,854,359 16,856, / ,941,134 1,569,606 30,161,719 57,672,459 34,593,345 3,835,194 19,243, / ,546,775 1,629,792 25,717,957 57,894,524 28,870,329 5,414,099 23,610, / ,602,799 1,801,622 16,239,773 51,644,194 20,821,720 5,626,715 25,195,759

3 3. บร ษ ท กร งไทยพาน ช จ าก ด (มหาชนKrungthai Panich Insurance Public Co.,Ltd. (ช อเด ม: บร ษ ท ร.ส.พ. จ าก ด) (Formerly: E.T.B. Insurance Co., Ltd.) โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 1122 อาคารเคพ ไอ ทาวเวอร ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพมหานคร KP Tower Building, New Petchbri Road.Makkasan, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 110,000,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 110,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No (เลขทะเบ ยนเด ม 4244/2496) เม อว นท 1 ต ลาคม 2496; October 1, 1953 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 16 ต ลาคม 2496 :October 16, 1953 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 8/2514 ลงว นท 17 ธ นวาคม 2514 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 8/2514 Issued on 12/17/1971 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 8/2514 ลงว นท 17 ธ นวาคม 2514 Marine & Trans Licence No. 8/2514 Issued on 12/17/1971 รถยนต ใบอน ญาตท 8/2514 ลงว นท 17 ธ นวาคม 2514 Automobile Licence No. 8/2514 Issued on 12/17/1971 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 8/2514 ลงว นท 17 ธ นวาคม 2514 Miscellaneous Licence No. 8/2514 Issued on 12/17/ นายบ ญทรง ศร เฟ องฟ ง Mr. Boonsong Srifuangfung 2. นายว รช ย ศ ภว ร ชบ ญชา Mr. Veerachai Suphaviruchbuncha 3. นางก ตต ยา โตธนะเกษม Mrs.Kittiya Tothanakasem 4. นายเกษม แพใหญ Mr. Kasem Paeyai 5. นายส ว ฒน เนตรสว สด Mr. Suwat Netrasawat 6. นายช ยณรงค ศร เฟ องฟ ง Mr.Chainarong Srifuangfung 7. นายก รต พาน ชช วะ Mr. Keerati Phanitchiva 8. นางสาวส ร มา พาน ชช วะ Miss Sirima Phanitchiva 9. นายอ ดมศ กด โรจน ว บ ลย ช ย Mr.Audomsak Rojwiboonchai 10. ดร.ธ ระพร ศร เฟ องฟ ง Mr. Teeraporn Srifuangfung 11. นางวล ยวรรณ ศร เฟ องฟ ง Mrs. Valaiwan Srifuangfung 12. นายบ ญเล ศ น ธ อ ท ย Mr.Boonlert Nitiutai 13. นายส พช ย เป ยแก ว Mr.Supachai Piakeaw ผ จ ดการ Manager : นายส พช ย เป ยแก ว Mr.Supachai Piakeaw สม ห บ ญช Accountant : นางสาวราณ วาสนาร งเร อง Miss Ranee Vassanaroongruang ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/2009 1,241, ,127 11, ,157 26, , , , , ,156 17,483 8, , , /2010 1,163, ,670 48, ,235 51, , , , , ,544 37,651 10, , , /2011 1,425, ,008 54, ,375 73, ,481 1,444,641 (19,401) 203, ,011 26,035 14,437 59, , /2012 1,971, ,834 72, , , ,767 1,718, , , , ,084 20, , , /2013 2,466,786 1,075,123 92, , , ,372 2,265, , , , ,112 21,965 89, ,034 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/2009 3,887, , ,462 4,322, , ,615 3,173, /2010 4,200, , ,462 4,762, , ,657 3,519, /2011 4,097, ,406 8,774,672 13,660,278 9,527, ,485 3,465, /2012 4,214, ,908 6,346,100 11,344,287 6,311, ,660 4,141, /2013 4,993, ,163 3,399,101 9,335,854 3,631,047 1,381,188 4,323,619

4 4. บร ษ ท กลางค มครองผ ประสบภ ยจากรถ จ าก ด Road Accident Victims Protection Co.,Ltd. โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 44/1 ช น11 อาคารร งโรจน ธนก ล ถนนร ชดาภ เษก แขวงห วยขวาง เขตห วยขวาง กร งเทพฯ /1, 11rd Floor, Rungrojthanakul Building, Ratchadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 100,000,000 บาท (Bath) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 100,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No. 158/2541 เม อว นท 24 ก มภาพ นธ 2541; February 24, 1998 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 24 ก มภาพ นธ 2541 ; February 24,1998 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท รถจ กรยานยนต ใบอน ญาตท - ลงว นท - Lines of Non - Life Insurance Business Bicycle Licence No. - Issued on - 1. ร อยโทส ชาย เชาว ว ศ ษฐ ประธาน Lt. Suchai Chaovisidha President 2. นายจ รพ นธ อ ศวะธนก ล รองประธาน Mr.Jirapan Assawathanakul Vice - President 3. นายอานนท ว งวส รองประธาน Mr. Arnon Wangwasu Vice - President 4. นายมน ส เกษกมล Mr. Manas Keskamol 5. นายส ขเทพ จ นทร ศร ชวลา Mr.Sukathep Chansrichavala 6. นายดลเดช ส จจว ระก ล Mr.doldej Sajjawerakul 7. นายประหย ด ฐ ตะธรรมก ล Mr.Prayad Thitathammakul 8. นายพ ทธ พงษ ด านบ ญส ต Mr. Putipong Danbuysut 9. นายสมพร ส บถว ลก ล Mr. Somporn Suebthavinkul 10. นางสาวบ งอร ม เจร ญ Miss Bungorn Meecharoen 11. นายณ ฐดน ย อ นทรส ขศร Mr.Natdanaiu Aintarasuksri 12. นายชาต ชาย ช นเวชก จวาน ชย Mr.Chatchai Chinvejkitvanich 13. นายว ลลภ จ ตต สนอง Mr. Wallop Jitsanong 14. นายนพดล ส นต ภาภรณ Mr.Noppadol Suntipaporn ผ จ ดการ Manager : นายนพดล ส นต ภาภรณ Mr.Noppadol Suntipaporn สม ห บ ญช Accountant : นางสาวน ศา เช ยรเตชาก ล Miss Nisa Chientechakul ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/2009 1,011, ,886 53,525 33,826 34, ,278 1,185,757 (173,973) 322, ,712 (245) 16,444 43,530 88, /2010 1,880,413 2,144,296 72,525 81,207 48, ,337 2,661,033 (780,620) 1,114, ,987 3,276 38,560 91, , /2011 3,199,183 3,078,596 84, , , ,429 3,810,806 (611,623) 1,155, ,789 (1,316) 53, , , /2012 3,704,834 2,577,281 79, ,579 57, ,916 3,625,092 79,741 1,383,977 1,463, ,594 57, ,290 1,208, /2013 3,867,785 2,970, , , , ,865 4,020,240 (152,455) 1,644,346 1,491,891 (69) 58, ,268 1,149,491 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/2009 1,413,538 33, ,832 1,728,557 1,229, , , /2010 3,083,862 41, ,777 3,737,011 3,034, , , /2011 5,070,551 35, ,095 5,706,285 4,457, , , /2012 6,727,486 33, ,141 7,541,390 4,500, ,708 2,381, /2013 8,382,903 45, ,521 9,249,246 5,967, ,461 2,660,246

5 5. บร ษ ท เอ ม เอส ไอ จ (ประเทศไทย) จ าก ด (มหาชน) MSIG Insurance (Thailand) Public Co.,Ltd. (ช อเด ม : บร ษ ท อว ว า (ไทย) จ าก ด) (Formerly : Aviva Insurance (Thai) Co., Ltd.) โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / - ส าน กงานใหญ Head office 1908 ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงบางกะป เขตห วยขวาง กร งเทพฯ New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 142,666,200 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 100 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 142,666,200 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No (เลขทะเบ ยนเด ม 1498/2526) เม อว นท 14 เมษายน 2526 ; April 14, 1983 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 2 ส งหาคม 2526 ; August 2, 1983 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 5/2526 ลงว นท 2 ส งหาคม 2526 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 5/2526 Issued on 8/02/1983 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 5/2526 ลงว นท 2 ส งหาคม 2526 Marine & Trans Licence No. 5/2526 Issued on 8/02/1983 รถยนต ใบอน ญาตท 5/2526 ลงว นท 2 ส งหาคม 2526 Automobile Licence No. 5/2526 Issued on 8/02/1983 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 5/2526 ลงว นท 2 ส งหาคม 2526 Miscellaneous Licence No. 5/2526 Issued on 8/02/ นายอรรณพ พรธ ต ประธาน Mr.Unnop Pornthiti President 2. นายส ภ ท ต นสถ ต กร Mr. Supat Tansathitikorn 3. นายเทว ญ เล ยวบ ร นทร Mr.Thewan Liewburin 4. นายศาน ต ร างน อย Mr.Sahit Rangnoi 5. นายอล น จอห น ว ลส น Mr..Alan John Wilson 6. นายฮ เดจ อ โนะอ เอะ Mr.Hideji Einoaue 7. นายร ฐพล ก ต ศ กด ไชยก ล Mr.Rattaphol Kitisakchaiyakul ผ จ ดการ Manager : นายร ฐพล ก ต ศ กด ไชยก ล Mr.Rattaphol Kitisakchaiyakul สม ห บ ญช Accountant : นางสาวภาวนา ไทยส วรรณ Miss.Pawana Thaisuwun ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/2009 1,563, ,789 68, , , ,935 1,436, ,934 45, ,979 6,499 9,983 50, , /2010 1,865, ,710 66, , , ,927 1,772,232 92,893 40, ,254 24,639 12,060 43, , /2011 1,863,193 1,160,727 66, , , ,054 2,011,239 (148,046) 54,335 (93,711) 15,802 13,361 31,152 (122,422) 2555/2012 2,047,602 1,029,321 76, , , ,798 1,990,407 57,195 60, ,458 10,424 16,602 47,115 64, /2013 2,402,659 1,158,829 87, , , ,750 2,257, ,201 61, ,651 8,919 18,244 39, ,154 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/2009 1,580, , ,277 2,272,671 1,225, , , /2010 1,796, , ,533 2,455,075 1,458, , , /2011 1,898, ,677 15,766,670 18,071,231 16,651, , , /2012 1,591, ,949 8,821,627 10,816,212 9,232, , , /2013 2,095, ,752 3,215,279 5,716,673 4,008, , ,921

6 6. บร ษ ท จร ญ จ าก ด (มหาชน) Charan Insurance Public Co.,Ltd. โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : - อ เมล / - ส าน กงานใหญ Head office 408/1 ถนนร ชดาภ เษก แขวงสามเสนนอก เขตห วยขวาง กร งเทพฯ /1 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 60,000,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 60,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท (บจ.) Business Regist.No เม อว นท 10 พฤศจ กายน 2492 ; November 10,1949 ทะเบ ยนเลขท (บมจ.) Business Regist.No เลขเด ม บมจ.327 เม อว นท 15 ม นาคม 2537 ; March 15, 1994 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 12 พฤศจ กายน 2492 ; November 12, 1949 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 1452/2492 ลงว นท 12 พฤศจ กายน 2492 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 1452/2492 Issued on 11/12/1949 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 2492/122 ลงว นท 12 พฤศจ กายน 2492 Marine & Trans Licence No. 2492/122 Issued on11/12/1949 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท บ.22/2494 ลงว นท 26 พฤศจ กายน 2494 Miscellaneous Licence No. 22/2494 Issued on 11/26/ นายโสภณ กล วยไม ณ อย ธยา ประธาน Mr. Sopol Guaymai N. Ayuthaya President 2. นายก ตต พงศ จร ญวาศน Mr. Kittipong Chnaranvas 3. นายส ก จ จร ญวาศน Mr. Sukit Charanvast 4. นางผ ดผ อง อาส งสมาน นท Mrs. Pudpong Arsingsamanunt 5. นายพนธ ฐ ต พาน ชยางก ร Mr. Phon Thitipanichyangkoon 6. นายวรย ทธ เจร ญเล ศ Mr. Vorayut Charoenlert 7. นายสมพล ไชยเชาวน Mr. Sompol Chaichaol ผ จ ดการ Manager : นายส ก จ จร ญวาศน Mr. Sukit Charanvast สม ห บ ญช Accountant : นางสาวส ดาร ตน ว วรรธนะเดช Miss Sudarat Wiwattanadech ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/ ,733 34,271 2,405 9,270 4,815 66, ,387 6,347 24,431 30, ,446 23, / ,359 37,582 2,811 10,098 5,045 71, ,202 (7,842) 24,882 17,039 5,469 2,204 4,083 16, / , ,631 2,669 9,199 13,017 51, ,371 (68,525) 29,619 (38,905) 10,191 5,169 4,155 (38,039) 2555/ ,543 56,184 3,392 15,875 10,864 53, ,924 (38,381) 24,303 (14,078) 50,814 5, , / ,177 34,662 1,921 23,832 43,807 58, ,657 (5,480) 23,237 17,757 7,213 17,395 5,748 1,827 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/ , ,942 30, ,075 78,454 65, , / , ,955 24, ,299 85,416 77, , / , , ,683 1,191, ,907 44, , / , , ,121 1,170, ,052 39, , / , ,990 93,423 1,055, ,483 43, ,476

7 7. บร ษ ท ค วบ อ (ประเทศไทย) จ าก ด (มหาชน)QBE Insurance(Thailand) Public Co.,Ltd. (ช อเด ม : บร ษ ท เจเนอร ล ค บ อ จ าก ด) (Formerly : General QBE Insurance Co., Ltd.) โทร. : Fax : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 968 ช น 15 อาคารอ อจ อเหล ยง ถนนพระราม 4 แขวงส ลม เขตบางร ก กร งเทพมหานคร , 15 th Floor, U Chuliang Building, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 154,380,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 5 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 154,380,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No (เลขทะเบ ยนเด ม 2817/2532) เม อว นท 28 ม นาคม 2532 ; March 28,1989 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 28 กรกฎาคม 2532 ; July 28, 1989 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 1/2532 ลงว นท 28 กรกฎาคม 2532 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No.1/2532 Issued on 7/28/1989 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 1/2532 ลงว นท 28 กรกฎาคม 2532 Marine & Trans Licence No. 1/2532 Issued on 7/28/1989 รถยนต ใบอน ญาตท 1/2532 ลงว นท 28 กรกฎาคม 2532 Automobile Licence No. 1/2532 Issued on 7/28/1989 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 1/2532 ลงว นท 28 กรกฎาคม 2532 Miscellaneous Licence No. 1/2532 Issued on 7/28/ นายบร ซ แอนโทน ฮาวว ประธานกรรมการ MrBruce Anthony Haw President 2. นายจอห น ล วเบอร น ฮ นท Mr.John Lewbern Hunt 3. นายว ช ย พ นท กาพ ทร Mr. Vichai Phunthikaphadr 4. นางจาร ล กษณ ธนชาต Mrs.Narin Setabandhu 5. นายศ ร สวรรค พรเพ ญ Mr. Siri Sawanpornpen 6. นางพ มล เล ศอร ยศ กด ช ย Mrs.Pimol Lertariyasakchai 7. นายจ าเร ญ แซ ต น Mr.Chamreoun Seton ผ จ ดการ Manager : นายจอห น ล วเบอร น ฮ นท Mr.John Lewbern Hunt สม ห บ ญช Accountant : นายศ ร สวรรค พรเพ ญ Mr. Siri Sawanpornphen ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/ , ,998 13, ,396 20, , ,101 (27,869) 15,353 (12,516) 1 3,122 (3,597) (12,040) 2553/ , ,246 15, ,906 18, , ,249 (39,995) 13,977 (26,019) - 2,795 (8,036) (20,778) 2554/ , , ,279 20, , ,321 (89,664) 16,303 (73,361) - 3,303 6,887 (83,550) 2555/ , , ,325 25, , ,383 (19,532) 28,938 9, ,526 12,653 (7,738) 2556/ , , ,547 17, , ,415 25,146 28,096 53, ,899 9,884 38,488 ป ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น ลงท น* Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/ ,654 11, , , , , , / ,349 14, , , , , , / ,271 12,464 6,154,068 6,978,803 6,505, , , / ,663 10,894 3,104,600 4,071,158 3,289, , , /2013 1,144,421 9,248 1,105,634 2,259,303 1,469, , ,718

8 8. บร ษ ท อล อ นช ซ.พ. จ าก ด (มหาชน) Allianz C.P. General Insurance Public Co., Ltd. (ช อเด ม : บร ษ ท เจร ญโภคภ ณฑ จ าก ด) (Formerly : Charoen Pokphand Insurance Co., Ltd.) โทร. : O โทรสาร : Tel. : O Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 313 อาคาร ซ. พ ทาวเวอร ช น19 ถนนส ลม แขวงส ลม เขตบางร ก กร งเทพฯ C.P. Tower Building 19th Floor, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 650,000,000 บาท (Bath) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Bath) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 650,000,000 บาท (Bath) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No (เลขทะเบ ยนเด ม 754/2540) เม อว นท 4 ม ถ นายน 2540 : June 4,1997 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 27 ส งหาคม 2540 ; August 27,1997 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 2/2540 ลงว นท 27 ส งหาคม 2540 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 2/2540 Issued on 8/27/1997 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 2/2540 ลงว นท 27 ส งหาคม 2540 Marine & Trans Licence No. 2/2540 Issued on 8/27/1997 รถยนต ใบอน ญาตท 2/2540 ลงว นท 27 ส งหาคม 2540 Automobile Licence No. 2/2540 Issued on 8/27/1997 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 2/2540 ลงว นท 27 ส งหาคม 2540 Miscellaneous Licence No. 2/2540 Issued on 8/27/ นายไฮนซ โดลเบ ร ก ประธาน Mr.Heinz Dholberg President 2. นายเอ ยม งามด ารงค รองประธาน Mr. Ieam Ngamdamrong Vice - President 3. นายอ าร ง สรรพส ทธ วงศ Mr.Amrung Sappasithiwong 4. นายณรงค จ ลชาต Mr.Narong Chulachart 5. นายขจร เจ ยรวนนท Mr.Kajorn Chearavanont 6. นางพ ชร คงตระก ลเท ยน Mrs.Patsharee Congtrakultien 7. นายปก ต เอ ยมโอภาส Mr. Pakit Aeanaopas 8. นางอ าไพ บ าร งศ กด ศ ลป Mir. Aumpai Bumrungsangsel 9. นางนภาภรณ ล ญฉน ด Mrs.Napaporn Landy 10 นายทาพ น ก มาร ร งก ม เบ ยร Mr.Tapan Kumar Rangkam Beer ผ จ ดการ Manager : นายปก ต เอ ยมโอภาส Mr. Pakit Aermaopas สม ห บ ญช Accountant : นางสาวแสงนภา ส นตระการผล Miss.Saehgnapa Sinprakarnpoi ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/ , ,660 19,000 6,400 83, , ,710 40,819 46,685 87,504 1,536 8,910 23,655 56, /2010 1,036, ,000 25,704 (18,586) 96, ,301 1,043,079 (6,224) 42,562 36, ,045 7,841 20, / , , ,007 (13,528) 118, ,967 1,191,943 (225,345) 54,874 (170,470) 79 10,504 (7,196) (173,700) 2555/ , ,541 32,153 15, , ,823 1,038,067 (61,649) 63,803 2, , (12,168) 2556/2013 1,256, ,085-30, , ,493 1,126, ,734 70, ,453-14,035 36, ,638 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/2009 1,449,569 4, ,917 1,853, , , , /2010 1,631,525 4, ,608 1,943, , , , /2011 1,819,071 10,903 12,738,544 14,568,518 13,427, , , /2012 2,143,377 9,322 10,878,653 13,031,351 11,350,373 1,065, , /2013 2,044,511 19,964 6,433,360 8,497,835 6,693,042 1,011, ,042

9 9. บร ษ ท เจ าพระยา จ าก ด (มหาชน) Chao Phaya Insurance Public Co., Ltd. โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 3675 อาคารกร งไทยแทรคเตอร ถนนพระราม4 แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กร งเทพฯ Krungthai Tractor Bld., Rama 4 Road, Klongtoey, Phrakhanong, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 590,000,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 590,000,000 บาท (baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No (เลขทะเบ ยนเด ม 864/2540) เม อว นท 4 มกราคม 2549 ; January 4, 2006 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 25 ธ นวาคม 2540 ; December 25, 1997 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 12/2540 ลงว นท 24 ธ นวาคม 2540 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 12/2540 Issued on 12/24/1997 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 12/2540 ลงว นท 24 ธ นวาคม 2540 Marine & Trans Licence No. 12/2540 Issued on 12/24/1997 รถยนต ใบอน ญาตท 12/2540 ลงว นท 24 ธ นวาคม 2540 Automobile Licence No. 12/2540 Issued on 12/24/1997 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 12/2540 ลงว นท 24 ธ นวาคม 2540 Miscellaneous Licence No. 12/2540 Issued on 12/24/ นายธฤต อ ดมเจร ญช ยก จ ประธาน Mr.Tarit Udomcharoenchaikit President 2. นายสมชาย ประพ นจ ตร Mr. Somchai Prapanchit 3. นายอรรณพ ส ทกวาท น Mr. Aunnoup Sutakawatin 4. นายอ านาจ สถาวรฤทธ Mr.Amnaj Sathavorrarit 5. นายว โรจน เลาหพงศ ชนะ Mr. Viroj Laohapongchana 6. นายร ตน ด านก ล Mr.Rut DanKul 7. นายธกร เลาหพงศ ชนะ Mr. Takorn Laohapongchana ผ จ ดการ Manager : นายธฤต อ ดมเจร ญช ยก จ Mr.Tarit Udomcharoenchaikit สม ห บ ญช Accountant : นายว ช ย พรจต ร ตน Mr. Wichai Pornjaturat ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/ , ,835 48,197 52,304 16, , ,934 (121,120) 41,018 (80,102) (80,102) 2553/ , ,544 48,230 13,008 24, , ,486 38,882 19,097 57,979 (8,719) , / , ,857 50,992 (7,692) 59, , ,228 (152,586) 59,590 (92,996) (4,861) 10,125 - (107,981) 2555/ , ,296 55,906 9, , , ,326 (80,690) 26,676 (54,015) 3,393 21,384 - (72,005) 2556/ , ,803 46, ,225 63, ,176 1,044,643 (135,644) 30,372 (105,272) (8,914) 16,143 - (130,329) ป ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น ลงท น* Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/ ,473 5, , , ,363 74,995 19, / ,480 7, , , , ,912 83, / ,223 16,028 1,076,748 1,577, , ,732 65, / ,365 16, ,730 1,523, , , , / ,034 16,672 1,328,744 2,276, ,707 1,175, ,507

10 10. บร ษ ท ช บบ (ประเทศไทย) จ าก ด (มหาชน Chubb Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. (ช อเด ม : บร ษ ท น านฟ า จ าก ด) (Formerly : Nan Fah Insurance Co., Ltd.) โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / - ส าน กงานใหญ Head office 52 อาคารธน ยะพลาซ า ช น 16 ถนนส ลม แขวงส ร ยวงศ เขตบางร ก กร งเทพฯ Thaniya Plaza 16th Floor, Silom Road, Bangrak, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 60,000,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 100 บาท (Bath) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 60,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No เลขเด ม1168 เม อว นท 25 เมษายน 2489 ; April 25,1946 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 1 พฤษภาคม 2489 ; May 1, 1946 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 2/2530 ลงว นท 3 ก นยายน 2530 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 2/2530 Issued on 9/3/1987 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 2/2530 ลงว นท 3 ก นยายน 2530 Marine & Trans Licence No. 2/2530 Issued on 9/3/1987 รถยนต ใบอน ญาตท 2/2530 ลงว นท 3 ก นยายน 2530 Automobile Licence No. 2/2530 Issued on 9/3/1987 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 2/2530 ลงว นท 3 ก นยายน 2530 Miscellaneous Licence No. 2/2530 Issued on 9/3/ นายวรพล มหาค ณ ประธาน Mr. Vorapol Mahakun 2. นายสมฤทธ อ ไรฤกษ ก ล Mr. Somrit Urairoekkul 3. นายประส ทธ มหาค ณ Mr. Prasit Mahakun 4. นางสาวนวลมณ มหาค ณ Miss Nuanmanee Mahakun 5. นายวรพล มหาค ณ Mr. Worapol Mahakun 6. นายเจมส แพทร ค บรอนเนอร Mr. James Patrick Bronner ผ จ ดการ Manager : นายสมฤทธ อ ไรฤกษ ก ล Mr. Somrit Urairoekkul สม ห บ ญช Accountant : นางสาวส วรรณ เอ ออ าร งก ล Miss Suwanee Auaaumrungkul ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/2009 8,064 (2,421) 55 (49,601) 4,645 46,154 (1,169) 9,232 3,920 13, ,292 9, /2010 9,086 4, (53,492) 6,965 45,836 3,834 5,252 3,223 8,476-1,102 3,272 4, / ,615 18, (50,719) 6,113 47,944 22,395 (11,780) 6,818 (4,962) - 1,228 2,272 (8,463) 2555/ ,350 2,040 6,173 (49,287) 20,631 31,639 11,196 (846) 6,153 5,307-1, , / ,140 4,316 3,701 (46,057) 19,929 26,912 8,801 1,339 3,698 5, ,231 President ป ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น ลงท น* Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/ ,373 1,077 54, ,156 21, , , / ,093 1,243 79, ,499 23, , , / ,241 1, ,843 1,035, , , , / ,313 1, , , , , , / , , , , , ,592

11 11. บร ษ ท ไชน าอ นช วร นส (ไทย) จ าก ด (มหาชนChaina Insurance (Siam) Public Co., Ltd. โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : - อ เมล / - ส าน กงานใหญ Head office 36/68-69 อาคารพ.เอส.ทาวเวอร ช น 20 ถนนส ข มว ท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหน อ เขตว ฒนา กร งเทพฯ /68-69 PS Tower 20th Building, Asoke Road, Wattana, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 60,000,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 60,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No (เลขทะเบ ยนเด ม1983) เม อว นท 16 ก นยายน 2491; September 19, 1948 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 4 ต ลาคม 2491; October 4, 1948 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 136/2491 ลงว นท 4 ต ลาคม 2491 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No.136/2491 Issued on 10/4/1948 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 2491/113 ลงว นท 4 ต ลาคม 2491 Marine & Trans Licence No.2491/113 Issued on 10/4/1948 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 96/1948 ลงว นท 4 ต ลาคม 2491 Miscellaneous Licence No. 96/1948 Issued on 10/4/ นายอ เจ ย หง ประธาน Mr. Ou Jia Hong President 2. นายส จ ตร พ จ ตร กานนท Mr. Sujit Phoojitkanont 3. นางสาวปรน นท ตระก ลสมบ รณ Miss Poranunt Trakulsomboon 4. นางสาวว ไล อ งค รส Miss Wilai Ankiros 5. นายมนตร อ ท ศานนท Mr. Montree Autisanun 6. นายเชาว ว ทย พ จ ตร กานนท Mr. Chaovit Phoojitkanont 7. นายหล น เซ ยว ซ น Mr. Lin Chiaw Sin 8. นายสว จง ฝาน Mr. Sawee Jong Phan 9. นายล โอ หว ง Mr.Leo Wang 10. นางสาวภ ทธยา ศ ร ช ยส ทธ กร Miss Pathaya Sirechaisuthekorn ผ จ ดการ Manager : นางสาวปรน นท ตระก ลสมบ รณ Miss Poranunt Trakulsomboon สม ห บ ญช Accountant : นางสาวล ดดาร ตน ก จร งไพบ ลย Miss Ladarat Ketrungpaiboon ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/ ,096 5, (3,954) - 17,796 20,398 1,697 8,757 10, ,596 7, / ,086 5, (3,713) 8 18,860 20,967 1,119 9,023 10, ,862 7, / ,314 56, (2,308) - 17,811 73,254 (51,940) 8,867 (43,073) (43,306) 2555/ ,708 42,136 1,979 (1,306) - 16,506 59,314 (40,606) 4,069 (36,536) 9, (27,713) 2556/ ,559 (15,969) 4,534 3, ,735 7,300 11,259 6,389 17, ,570 16,337 ป ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น ลงท น* Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/ ,970 11,316 25, ,322 12,899 24, , / ,306 28,488 15, ,155 8,272 28, , / ,318 26, , , ,836 31, , / ,687 25, , , ,206 57,210 87, / ,007 23,872 69, , ,177 28,641 93,602

12 12. บร ษ ท ท พย จ าก ด (มหาชน) Dhipaya Insurance Public Co., Ltd. โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห วยขวาง เขตห วยขวาง กร งเทพฯ /2 Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 300,000,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 1 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 300,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No (เลขทะเบ ยนเด ม3212) เม อว นท 9 พฤศจ กายน 2494 ; November 09, 1951 ทะเบ ยนเลขท (บมจ.) Business Regist.No. บมจ.576 เม อว นท 18 ต ลาคม 2538 ; October 18,1995 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 12 พฤษภาคม 2497; May 12, 1954 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 2/2528 ลงว นท 3 ต ลาคม 2528 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No.2/2528 Issued on 10/3/1985 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 2/2528 ลงว นท 3 ต ลาคม 2528 Marine & Trans Licence No.2/2528 Issued on 10/3/1985 รถยนต ใบอน ญาตท 2/2528 ลงว นท 3 ต ลาคม 2528 Automobile Licence No.2/2528 Issued on 10/3/1985 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 2/2528 ลงว นท 3 ต ลาคม 2528 Miscellaneous Licence No.2/2528 Issued on 10/3/ นายสมใจน ก เองตระก ล ประธาน Mr.Somchainuk Engtrakul President 2. นายประส ทธ ด ารงช ย รองประธาน Mr. Prasit Damrongchai Vice-President 3. นายวรช ย ป ยส นทราวงษ Mr.Worachai Piyasuntharawong 4. นางพรรณขน ตตา บ ญครอง Mrs. Panchanitta Boonkrong 5. พลเอกสมชาย ธนะร ชต Lie.Gen Somchai Dhanarajata 6. นางสาวโสภาวด เล ศมน สช ย Miss.Sopawadee Lertmanaschai 7. นางอ ไรร ตน บ ญอากาศ Mrs. Aurairat Boonarkart 8. นายส มา ส มาน นท Mr. Sima Simanunt 9. นางพ ชรศ ร เก ยรต ก าจาย Mrs. Patcharasiri Kietkumjai 10. นางจร ว ฒ ส นต Mrs.Jaree Wutsanti 11. นายสมพร ส บถว ลก ล Mr.Somporn Subtawikul 12. นางช จ รา กองแก ว Mrs.Chujira Kongkeaw 13. นายมาร ต ส มะเสถ ยร Mr.Marut Simaratian 14. นางสาวนงเยาว พาช ร ตน Miss.Nongyao Bhacherat 15. นางปร ศนา ประหารข าศ ก Mrs.Prissana Prahankhasuk ผ จ ดการใหญ Manager : นายสมพร ส บถว ลก ล Mr. Somporn Suebthawilkul สม ห บ ญช Accountant : นายศ ภช ย ค ณภ ทร สก ล Mr.Suphachai Kunpatsakul ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/2009 3,305,986 1,633,689 81,358 (156,099) 393, ,405 2,922, , , , , , , /2010 3,406,898 1,499,627 89,110 (1,451,397) 1,720,526 1,172,175 3,030, , , ,511 20,839 38, , , /2011 4,318,065 2,663, , , ,123 1,225,405 4,667,696 (349,631) 398,389 48, ,017 77, ,067 35, /2012 6,552,941 4,664, ,249 98, ,643 1,279,388 6,955,803 (402,862) 518, , ,331 99, , , /2013 6,482,106 3,303, ,280 (482,722) 510,461 1,859,726 5,332,578 1,149, ,356 1,683,884 (114,719) 113, ,397 1,154,630 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/2009 8,927, ,429 3,550,325 12,881,493 2,976,493 7,311,564 2,593, / ,509, ,851 5,990,086 21,351,012 3,901,550 14,946,144 2,503, / ,886,157 1,068,882 21,992,651 36,947,690 22,354,396 11,188,052 3,405, / ,287,285 1,216,736 40,481,876 56,985,897 35,370,707 18,770,521 2,844, / ,572,873 1,515,127 60,065,993 77,153,993 33,141,077 39,977,433 4,035,483

13 13. บร ษ ท เทเวศ จ าก ด (มหาชน) The Deves Insurance Public Co., Ltd. โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 97, 99 อาคารเทเวศ ถนนราชด าเน นกลาง แขวงว ดบวรน เวศ เขตพระนคร กร งเทพฯ , 99 Deves Insurance Building, Ratchadamnoen Klang Road, Pranakorn, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 500,000,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 500,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท (บจ.) Business Regist.No เม อว นท 17 มกราคม 2490 ; January 17, 1947 ทะเบ ยนเลขท (บมจ.) Business Regist.No. บมจ.494 เม อว นท 11 ส งหาคม 2537 ; August 11, 1994 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท 8 ม นาคม 2490 ; March 8,1947 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 10/2515 ลงว นท 10 ส งหาคม 2515 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 10/2515 Issued on 8/10/1972 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 10/2515 ลงว นท 10 ส งหาคม 2515 Marine & Trans Licence No. 10/2515 Issued on 8/10/1972 รถยนต ใบอน ญาตท 10/2515 ลงว นท 10 ส งหาคม 2515 Automobile Licence No. 10/2515 Issued on 8/10/1972 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 10/2515 ลงว นท 10 ส งหาคม 2515 Miscellaneous Licence No. 10 /2515 Issued on 8/10/ นายจ ราย อ ศราก ร ณ อย ธยา ประธาน Mr. Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya President 2. นายมนตร มงคลสว สด Mr. Montri Monkolswat 3. นายอว ร ทธ วงศ พ ทธพ ท กษ Mr. Aviruth Wongbuddhapitak 4. นายว ระศ กด โตกะค ณะ Mr. Virasak Tokakuna 5. นายนะเพ งพาแสง กฤษณามระ Mr. Na Bhengbhasang Krishnamra 6. นายสมโภชน อ นทราน ก ล Mr. Sompoch Intranukul 7. นายอาร กษ ส นทรส Mr. Arrak Soontaros 8. นางพรรณโสภ ต ล ข ตธรรมน ตย Mrs.Phansopit Likitthammanit 9. นายชาญช ย ม ส กน ศากร Mr.Chanchai Musingnesakorn 10 นายสรรเสร ญ วงศ ชะอ ม Mr.Sansern Wongcha-um 11 นายศ กด เอ อช เก ยรต Mr.Sakdi Aueshookiet 12. นายชาต ชาย ช นเวชก จวาน ชย Mr.Chartchai Chinnavechkijvanich ผ จ ดการ Manager : นายชาต ชาย ช นเวชก จวาน ชย Mr.Mr.Chartchai Chinnavechkijvanich สม ห บ ญช Accountant : นางสาวส น ย ศร ส ขทว ร ตน Miss Sunee Srisuktaweerat ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/2009 1,357, ,321 19,391 (9,055) 136, ,243 1,265,806 91,547 75, ,150 8,400 15,270 50, , /2010 1,753, ,006 24,689 60, , ,760 1,690,320 62,789 60, ,257 2,917 21,661 33,599 70, /2011 1,846,095 1,429,471 36,314 79, , ,415 2,206,736 (360,642) 204,910 (155,732) (4,614) 16,976 47,075 (224,397) 2555/2012 1,535, ,251-44, , ,998 1,535, , , ,469 35, , /2013 1,879, , , , ,561 1,933,233 (53,337) 181, ,203-23,251 39,802 65,151 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/2009 2,593,256 78,638 1,419,235 4,091,129 1,317,450 1,344,576 1,429, /2010 3,460,897 71, ,032 4,463,472 1,690,003 1,336,278 1,437, /2011 3,066,320 75,312 17,543,921 20,685,553 17,638,412 1,561,672 1,485, /2012 2,891,340 62,832 17,097,918 20,052,089 16,131,356 2,030,062 1,890, /2013 3,801,639 59,671 15,158,415 19,019,724 14,338,805 2,747,760 1,933,158

14 14. บร ษ ท สมโพธ เจแปน (ประเทศไทย) จ าก ด (Sompo Japan Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. (ช อเด ม : บร ษ ท ไทย - ยาซ ดา จ าก ด) (Formerly : Thai - Yasuda Insurance Co.,Ltd.) โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / - ส าน กงานใหญ Head office 990 อาคารอ บด ลราฮ มเพลช ช น 12 ถนนพระราม 4 แขวงส ลม เขตบางร ก กร งเทพฯ Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangrak เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 3,120,020,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 100 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 3,120,020,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No (เลขทะเบ ยนเด ม 794/2540) เม อว นท 13 ม ถ นายน 2540 ; June 13, 1997 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 20 ส งหาคม 2540 ; August 20, 1997 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 2/2545 ลงว นท 3 เมษายน 2545 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No.2/2545 Issued on 4/3/2002 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 2/2545 ลงว นท 3 เมษายน 2545 Marine & Trans Licence No.2/2545 Issued on 4/3/2002 รถยนต ใบอน ญาตท 2/2545 ลงว นท 3 เมษายน 2545 Automobile Licence No.2/2545 Issued on 4/3/2002 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 2/2545 ลงว นท 3 เมษายน 2545 Miscellaneous Licence No.2/2545 Issued on 4/3/ นายช โร ซาโต ประธาน Mr.shiro Sato President 2. นายย จ คาวาอ ช Mr.Yuji Kawauchi 3. นายจ งโกะ ทาคาอ ช Mr.Jungko Takaishi 4. นายส รพล ว องว ฒนโรจน Mr. Surapon Vongwatdhanaroj 5. นายจ นอ ช โร อ โนอ เอะ Mr.Junishiro Einoue 6. นายว ช ต ต นต อน นานนท Mr. Vichit Tanti-Anunanont 7. นายส นต ว ลาสศ กดานนท Mr. Santi Vilassakdanont 8. นางสาวเด อนเด น ช นจ ตด ศ ร Miss Dearnden cheunjitsiri ผ จ ดการ Manager : นายย จ คาวาอ ช Mr.Yuji Kawauchi สม ห บ ญช Accountant : นางสาวส ปราณ ท ฆ มพรวโรกาศ Miss Supranee Tikampornwaropat ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/ ,047 50,593 2,815 (44,477) 5,509 83,529 97,967 14,080 10,837 24,917-2,311 9,807 12, / ,106 57,344 2,417 (59,081) 6,227 88,832 95,739 30,368 9,039 39,406-3,303 14,752 21, / ,136 2,652,692 4,439 (49,826) 7, ,815 2,717,655 (2,599,520) (12,902) (2,612,421) - 3,992 6 (2,616,419) 2555/ ,917 (393,333) 28,785 (71,122) 24,520 97,071 (314,078) 425,995 (182,179) 243,816 (17) 6, , / ,484 (134,017) 30,664 (104,328) 37, ,333 (29,097) 275,581 (115,793) 159,788-9, ,596 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/ ,928 11, , , , , , / ,040 7, , , , , , / ,635 11,746 52,476,272 52,824,653 54,587, ,542 (2,215,649) 2555/ ,242 9,077 19,766,763 20,603,082 15,513,740 4,287, , /2013 1,074,825 17,957 6,871,336 7,964,119 3,036,356 3,924,361 1,003,401

15 15. บร ษ ท ซ กน า จ าก ด ( มหาชน ) CIGNA Insurance Public Company Limited ( ช อเด ม บร ษ ท ไทยเจร ญ จ าก ด (มหาชน) ) Thai Charoen Insurance Public Co., Ltd. โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / - ส าน กงานใหญ Head office 598 อาคารค วเฮ าส เพล นจ ต ช น 7 และช น 10 ถนนเพล นจ ต แขวงล มพ น เขตปท มว น กร งเทพ Q House Building, 7th and 10 th floor, Ploenchit, Lumpini, Pathumwan, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 1,380,155,000บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 1,380,155,000บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No เม อว นท 16 ม ถ นายน 2540 : June 16,1997 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 4 ก นยายน 2540 : September 4,1997 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 3/2540 ลงว นท 4 ก นยายน 2540 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No.3/2540 Issued on 9/4/1997 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 3/2540 ลงว นท 4 ก นยายน 2540 Marine & Trans Licence No. 3/2540 Issued on 9/4/1997 รถยนต ใบอน ญาตท 3/2540 ลงว นท 4 ก นยายน 2540 Automobile Licence No. 3/2540 Issued on 9/4/1997 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 3/2540 ลงว นท 4 ก นยายน 2540 Miscellaneous Licence No. 3/2540 Issued on 9/4/ นายก สดาโว อะดอลโฟ จ ราลโด ประธาน Mr.Gusdavo Adolfo Jiraldo President 2. นายแอนดร ว มาร ต น ชอว Mr.Andrew Martin chaw 4. นางสาวนภา ตร ร ตนาวงศ Miss Napha Trirattanwongse 3. นางสาวจ รส ดา โสตถ ก ล Miss Chirasuda Sotikul 5. นายธ รว ฒ ส ธนะเสร พร Mr.Teerawut Sutanaseriporn 6. นายธน นท ช นเสว ก ล Mr.Tanan chansewikul 7. นางสาววรกานต เล ยงอารมณ Miss Worakarn Liangarom 8. นางสาวศ ร ร ตน เช งว ว ฒน ก จ Miss Sirirat Chengwiwatkit ผ จ ดการ Manager : สม ห บ ญช Accountant : นางสาวท พย ร ตน เช งว ว ฒน ก จ Miss Sirirat Chengwiwatkit ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/ ,159 53,872-56, , , ,904 (281,745) 50,383 (231,362) - 1,515 - (232,877) 2553/ , ,454 12, , , ,330 1,037,276 (382,340) 53,972 (328,368) - 3,365 - (331,733) 2554/2011 1,218, ,186 19, , , ,942 1,278,362 (59,874) 58,783 (1,091) - 3,867 - (4,959) 2555/2012 1,778, ,010 22, , , ,462 1,716,492 61,688 18,273 79,961-5,940-74, /2013 2,139, ,492 21, , , ,715 2,139,505 (261) 15,502 15,241-6,834 1,610 6,797 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/ ,016 16,948 83, ,016 56, , , / ,301 14, , , , , , / ,954 26, , , , , , / ,164 27, , , , , , / ,388 46, ,635 1,234, , , ,112

16 16. บร ษ ท ไทย จ าก ด (มหาชน) Thai Insurance Public Co.,Ltd. โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 34/3 ซอยหล งสวน ถนนเพล นจ ต แขวงล มพ น เขตปท มว น กร งเทพฯ /3 Lang Suan Soi, Ploenchit Road, Patumwan, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 290,000,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 235,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No. 365 เม อว นท 11 มกราคม 2481 ; January 11,1938 ทะเบ ยนเลขท (บมจ.) Business Regist.No. บมจ.156 เม อว นท 6 ส งหาคม 2536 ; August 6, 1993 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 12 มกราคม 2481 ; January 12, 1938 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 72/2481 ลงว นท 12 มกราคม 2481 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No.72/2481 Issued on 1/12/1938 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 2483/49 ลงว นท 10 กรกฎาคม 2483 Marine & Trans Licence No. 2483/49 Issued on 7/10/1940 รถยนต ใบอน ญาตท 47/1940 ลงว นท 10 กรกฎาคม 2483 Automobile Licence No. 47/1940 Issued on 7/10/1940 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 47/1940 ลงว นท 10 กรกฎาคม 2483 Miscellaneous Licence No. 47/1940 Issued on 7/10/ นายกว อ งศวานนท ประธาน Mr.Kawi Aungsawanont President 2. นางก ณฑลา ศศะสม ต Mrs.Koonthala Sasasmit 3. ดร.ด สธร ว ชโรท ย Mr. Ditsatorn Vatcharotai 4. นายไพส ฐ ต จ นดา Mr. Paisith Tujinda 5. นายพ พ ธ พ ช ยศรท ต Mr.Pipith Pichaisorntat 6. ดร.ช ชว น เจร ญร ชต ภาคย Dr. Chatchawin Chareonratchapak 7. นางสาวพณ ตา ต จ นดา Miss Panita Tujinda 8. นายฑ ฆ มพร พงษ สว สด Mr.Tikumporn Pongsawasdi ผ จ ดการ Manager : นางสาวพณ ตา ต จ นดา Miss Panita Tujinda สม ห บ ญช Accountant : นายส ทธ พงษ กองค า Mr.Suthipong Kongkhum ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/ , ,956 4, ,193 66, , ,520 3,916 27,131 31,047 17,739 5,642 3,180 39, / , ,577 5,104 95,172 81, , ,657 (9,294) 32,257 22,963 28,100 5,698 (949) 46, / , ,274 4,270 85, , , ,451 (81,091) 41,140 (39,950) 27,531 7,211 16,423 (36,053) 2555/ , ,455 8, , , ,921 1,070,827 (96,645) 41,550 (55,095) 28,664 9,690 4,464 (40,584) 2556/2013 1,318, ,655 9, , , ,106 1,325,104 (6,742) 45,916 39,174 44,023 12,756 11,475 58,967 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/ ,322 13, ,324 1,106, , , , / ,065 9, ,025 1,166, , , , / ,574 31,757 1,791,086 2,815,417 2,135, , , / ,680 32,115 2,062,723 3,044,518 2,234, , , /2013 1,150,952 31,535 1,290,241 2,472,728 1,638, , ,726

17 17. บร ษ ท ม ตรแท จ าก ด (มหาชน) Mittare Insurance Public Co.,Ltd. (ช อเด ม : บร ษ ท ไทยประส ทธ จ าก ด) (Formerly : Thai Prasit Insurance Co.,Ltd.) โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 295 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ Siphaya Road, Bangrak, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 1,518,425,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 100 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 1,518,425,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No เด มเลขท 1430 เม อว นท 3 ก มภาพ นธ 2490 ; February 3, 1947 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 25 ม นาคม 2490 ; March 25, 1947 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 1 /2513 ลงว นท 1 ธ นวาคม 2513 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 1/2513 Issued on 12/1/1970 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 1 /2513 ลงว นท 1 ธ นวาคม 2513 Marine & Trans Licence No. 1/2513 Issued on 12/1/1970 รถยนต ใบอน ญาตท 1 /2513 ลงว นท 1 ธ นวาคม 2513 Automobile Licence No. 1/2513 Issued on 12/1/1970 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 1 /2513 ลงว นท 1 ธ นวาคม 2513 Miscellaneous Licence No. 1/2513 Issued on 12/1/ นายส ระ จ นทร ศร ชวาลา ประธาน Mr. Sura Chansrichawala President 2. นายส ขเทพ จ นทร ศร ชวาลา Mr. Sukhathep Chansrichawala 3. นายส นทร บ ญสาย Mr. Soontorn Boonsai 4. นายส ธรรม จ นทร ศร ชวาลา Mr.Sutham Chansrichawala 5. นายประชา ภ ม ส ร ก ล Mr.Pracha Phomsirikul 6. นายอร ญ ศร ว องไทย Mr. Arun Srivongthai ผ จ ดการ Manager : นายส ขเทพ จ นทร ศร ชวาลา Mr.Sukhathep Chansrichawala สม ห บ ญช Accountant : นางส ภาภรณ แขนส งเน น Mrs.Supaporn Kwansungneon ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/2009 1,285, ,209 88,516 (11,064) 518, ,598 1,308,031 (22,603) 54,076 31,473 22,614 14,867-39, /2010 1,165, ,896 71, , ,736 1,225,420 (59,604) 92,206 32, ,068-21, /2011 1,012, ,899 81,690 (12,114) 388, ,175 1,239,893 (227,278) 75,639 (151,639) (15,544) 12,464 - (179,648) 2555/2012 1,208, ,649 86,805 37, , ,544 1,561,410 (353,239) 104,363 (248,876) 53,852 17,405 - (212,430) 2556/2013 2,150,822 1,048, , , , ,318 2,201,537 (50,715) 103,275 52,560 (4,789) 20,293 (193,483) 220,962 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/2009 1,012,151 5, ,774 1,698, , , , /2010 1,029,845 3, ,765 1,572, , , , /2011 1,155,878 17,549 1,364,857 2,538,284 1,456, , , /2012 1,335,140 12,785 1,452,254 2,800,179 1,677, , , /2013 1,777,185 14, ,822 2,708,927 1,929, , ,316

18 18. บร ษ ท ไทยพ ฒนา จ าก ด (มหาชน)Thai United Insurance Public Co.,Ltd. โทร. : , โทรสาร : Tel. : , Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / - ส าน กงานใหญ Head office 34 ซ.ส ข มว ท4 (นานาใต ) ถนนส ข มว ท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ก งเทพฯ Soi Sukhumvit 4 (Nanatai)Sukhumvit Rd,Klongtuay, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 234,000,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 100 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 234,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No เม อว นท 24 ก มภาพ นธ 2490 : February 24, 1947 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 31 กรกฎาคม 2490 : July 31,1947 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 5/2530 ลงว นท 24 ธ นวาคม 2530 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. 5/2530 Issued on 12/24/1987 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 5 /2530 ลงว นท 24 ธ นวาคม 2530 Marine & Trans Licence No. 5/2530 Issued on 12/24/1987 รถยนต ใบอน ญาตท 5/2530 ลงว นท 24 ธ นวาคม 2530 Automobile Licence No. 5/2530 Issued on 12/24/1987 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 5/2530 ลงว นท 24 ธ นวาคม 2530 Miscellaneous Licence No. 5/2530 Issued on 12/24/ นางบ ญศร ค นผล น ประธาน Mrs. Boonsri Kunpalin President 2. นายไพศาล ค นผล น Mr. Paisal Kunpalin 3. นายไพบ ลย ค นผล น Mr. Paiboon Kunpalin 4. นายไพโรจน ค นผล น Mr. Pairoj Kunpalin 5. นางนวลลออ ค ณผล น Mrs.Nuanlaor Kunpalin 6. นายกอบเดช อภ ชาดศร สก ล Mr.Kobdech Atichardsrisakul 7. นายเสถ ยร คงส พาน ช Mr.Sathien Kongsupanich 8. พลโทประเสร ฐ ย งประภากร LT. GEN.Prasert Yangprapakorn 9. นายสมชาย ญาณร งส Mr.Somchai Yanaranci 10. นายอ ดม ก ตต วรเชฎฐ Mr.Udom Kitivarachate ผ จ ดการ Manager : นายไพศาล ค นผล น Mr. Paisal Kunpalin สม ห บ ญช Accountant : นางอ ญชนา ว เช ยรพ ทยา Mrs. Anchana Wicheanpitaya ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/ , ,908 43,872 39,057 10, , ,851 (50,616) 13,687 (36,929) - 4,201 2,808 (43,937) 2553/ ,105 77,086 2,062 45,857 48, , ,367 16,738 (21,243) (4,504) - 4,349 - (8,854) 2554/ ,709 91,036 2,593 44,610 50, , ,463 20,247 (21,538) (1,291) - 4,452 1,919 (7,662) 2555/ ,123 90,518 2,540 49,397 55, , ,316 9,807 (8,594) 1,214-5,073 1,548 (5,407) 2556/ , ,553 2,453 55,216 97, , ,904 50,268 (21,044) 29,224-5,880 5,944 17,399 ป ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น ลงท น* Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/ , ,159 88, , ,707 63, , / , , , , ,675 66, , / , ,021 74, , ,490 55, , / , , , , ,518 77, , / , ,442 88, , ,332 73, ,690

19 19. บร ษ ท ฟอลคอน จ าก ด (มหาชน) FALCON Insurance Public Co.,Ltd. ( ช อเด ม บร ษ ท ไทยพาณ ชย จ าก ด (มหาชน)) (Thai Commercial Insurance Public Co., Ltd.) โทร. : โทรสาร : Tel. : Fax : เว บไซด / Website : - อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 90/26-27 อาคารสาธรธาน 1 ช น11,18 ถนนสาทรเหน อ แขวงส ลม เขตบางร ก กร งเทพฯ /26-27, Sathornthani 1 Building 11 th 18 th Floor, North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 100,000,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 60,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No. 567 เม อว นท 25 ธ นวาคม 2483; December 25, 1940 ทะเบ ยนเลขท (บมจ.) Business Regist.No บมจ. 74 เม อว นท 30 ธ นวาคม 2535 : December 30, 1992 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 30 ธ นวาคม 2483 : December 30, 1940 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท 2/2517 ลงว นท 20 ก นยายน 2517 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No.2/2517 Issued on 9/20/1974 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท 2/2517 ลงว นท 20 ก นยายน 2517 Marine & Trans Licence No.2/2517 Issued on 9/20/1974 รถยนต ใบอน ญาตท 2/2517 ลงว นท 20 ก นยายน 2517 Automobile Licence No.2/2517 Issued on 9/20/1974 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท 2/2517 ลงว นท 20 ก นยายน 2517 Miscellaneous Licence No.2/2517 Issued on 9/20/ นายส จ นต หว งหล ประธาน Mr.Sujin Wanglee President 2. นางสาวช ต ธร หว งหล Miss Chutithorn Wanglee 3. นายชาน แซมม ซ ม ย Mr.Chan Sammy Sum Yu 4. นายเอกช ย จ นทร ทายะว จ ตร Mr. Ekkachai Chantayavichitr 5. นายโอฬาร วงศ ส รพ เชษฐ Mr. Oran Wongsurapichet ผ จ ดการ Manager : นางโสภา กาญจนร นทร Mrs.Sopa Kanjanarintr สม ห บ ญช Accountant : นายช เก ยรต ดกส มา Mr.Chukiat Dogsuma ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/ , ,721 5,577 (60,550) 58, , ,935 (768) 12,297 11,528 23,164 1,759 5,754 27, / , ,606 5,060 (36,428) 18, , ,702 (8,224) 22,223 13,999 35,505 2,705 12,515 34, / , ,229 12,763 (19,738) 21, , ,143 (40,177) 19,632 (20,544) 25,254 2,950 3,969 (2,210) 2555/ , ,395 9,642 (72,522) 28, , ,584 34,794 19,975 54,769 5,599 6,425 16,221 37, / , ,075 11,150 (70,211) 37, , ,717 76,155 23,223 99,379 58,397 7,135 29, ,919 ป ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น ลงท น* Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/ ,981 28, , , , , , / ,920 35, , , , , , / ,474 37,051 5,338,543 5,656,068 4,786, , , / ,278 65,385 4,311,924 5,048,588 3,153,038 1,478, , / ,472 57,110 3,236,490 4,121,072 2,338,863 1,310, ,163

20 20. บร ษ ท ไทยศร จ าก ด (มหาชน) Thaisri Insurance Public Co.,Ltd. (ช อเด ม : บร ษ ท ไทยศร ซ ร ค จ าก ด) (Formerly : Thai zurich Insurance Co., Ltd.) (จดทะเบ ยนแปลงสภาพเป นมหาชนจ าก ด โทร. : โทรสาร : เม อว นท 19 ก นยายน 2554) Tel. : Fax : เว บไซด / Website : อ เมล / ส าน กงานใหญ Head office 126/2 ถนนกร งธนบ ร แขวงบางล าภ ล าง เขตคลองสาน กร งเทพฯ /2 Krungthonburi Road, Klongsan, Bangkok เง นท นจดทะเบ ยน Authorized Capital 440,000,000 บาท (Baht) ม ลค าห นละ Par Value Per Share 10 บาท (Baht) เง นท นช าระแล ว Paid-up Capital 440,000,000 บาท (Baht) ทะเบ ยนเลขท Business Regist.No (เลขทะเบ ยนเด ม 3784) เม อว นท 21 มกราคม 2496 ; January 21, 1953 เร มธ รก จเม อ Business Commencement 26 มกราคม 2496 ; January 26, 1953 ประกอบธ รก จประก นว นาศภ ยประเภท อ คค ภ ย ใบอน ญาตท ป1/2541 ลงว นท 2 ก มภาพ นธ 2541 Lines of Non - Life Insurance Business Fire Licence No. ป1/2541 Issued on 2/2/1998 ทะเลและขนส ง ใบอน ญาตท ป1/2541 ลงว นท 2 ก มภาพ นธ 2541 Marine & Trans Licence No. ป1/2541 Issued on 2/2/1998 รถยนต ใบอน ญาตท ป1/2541 ลงว นท 2 ก มภาพ นธ 2541 Automobile Licence No. ป1/2541 Issued on 2/2/1998 เบ ดเตล ด ใบอน ญาตท ป1/2541 ลงว นท 2 ก มภาพ นธ 2541 Miscellaneous Licence No. ป1/2541 Issued on 2/2/ นายทนง พ ทยะ ประธาน Mr.Tanong Pitaya President 2. นายพงษ ภาณ เศวตร นทร Mr. Pongpanu Sawetarun 3. นายสมน ก ช ยเดชส ร ยะ Mr. Somnuk Chaidechsuriya 4. นายนท พาน ชช วะ Mr. Natee Panichewa 5. นายชาต ชาย พาน ชช วะ Mr.Chartchai Panichewa 6. นายธาว น ศร เฟ องฟ ง Mr. Tawin Sriferngfung 7. นางสาวก ลยาณ ศร เฟ องฟ ง Miss Kulyanee Sriferngfung ผ จ ดการ Manager : นายนท พาน ชช วะ Mr. Natee Panichewa สม ห บ ญช Accountant : นายบ ญจ อ เตร ยมพ ท กษ Mr. Boonjud Triampetak ป ท ถ อเป นรายได ค าส นไหมทดแทน ค าใช จ ายใน ค าจ างและ ค าใช จ ายในการ ค าใช จ ายในการ และรายได อ นๆ ลงท นและการเพ ม ท เก ดข นระหว างป การจ ดการ บ าเหน จ ร บอ น ด าเน นงาน และค าใช จ ายอ นๆ Profit(Loss) หร อลดค าจากการ Earned ค กรณ Loss Commission Other Operating Total Underwriting Investment and Operating Capital* Taxes (Loss) 2552/2009 1,265, ,410 13, ,003 12, ,138 1,148, , , ,657 22,827 2,219 72, , /2010 1,269, ,760 15, ,653 29, ,231 1,200,637 68,826 97, , ,626 3,199 74, , /2011 1,474, ,384 23, ,509 29, ,395 1,543,903 (69,247) 137,217 67,970 30,600 1,172 39,605 57, /2012 1,498, ,536 32, ,279 35, ,703 1,462,824 35,927 93, ,545 45,007 1,362 72, , /2013 1,544, ,433 49, ,010 18, ,308 1,481,696 62, , ,875 17,348 13,119 40, ,002 ป ลงท น* ท ท าการและ อ นๆ หน ส นต อผ เอา หน ส นอ นๆ เง นกองท น Operating Liabilities Liabilities Funds 2552/2009 2,263, , ,481 2,649,502 1,415, , , /2010 2,605, , ,760 3,037,571 1,398, ,630 1,228, /2011 2,444, ,574 14,480,949 17,628,293 15,590, ,519 1,610, /2012 2,343, ,369 10,585,356 13,633,852 10,771, ,975 1,899, /2013 3,045, ,960 3,474,518 7,191,561 3,705, ,424 2,754,339

1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556

1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556 1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556 1 ห างห นส วนสาม ญน ต บ คคล สหะศร ทะเบ ยนเลขท 0102494002477 2

More information

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557 Mini MOS หน า 1 1 เด กชาย กฤตภาส ฉายายน โรงเร ยนลาซาลกร งเทพ 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 2 เด กชาย กฤตะว ฒน อร ยส จส สก ล โรงเร ยนสารสาสน ว เทศสายไหม 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 3 เด

More information

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. (ต างจ งหว ด) จ านวน 232 คน ท ได ร บการตอบร บเข าร วมงานส มมนา สร างว น ยในโรงเร ยน ส การจ ดการขยะอย างย งย น ระหว างว นท 14-15 ม ถ นายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

More information

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 341 ถนนร ฐผด ง เช งดอย ดอยสะเก ด เช ยงใหม 2 0502458000016

More information

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 กล มว ชา / ฝ าย การบ ญช การตลาด การ โรงแรม และการ ท องเท ยว คอมฯ + เลขาฯ พ นฐาน ภาษาฯ ผลการท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส นต ราษฎร ในพระอ ปถ มภ ฯ จ ดโดยสมาคมว ทยาล ยเทคโนโลย และอาช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

รายช อผ ลงทะเบ ยนเข าร วมส มมนาเร อง การจ ดการของเส ยอ นตรายในเตาป นอย างเป นม ตรต อส งแวดล อม

รายช อผ ลงทะเบ ยนเข าร วมส มมนาเร อง การจ ดการของเส ยอ นตรายในเตาป นอย างเป นม ตรต อส งแวดล อม 1 นางสาวนภาพร พ ฬาร ตน Senior Environment supervisor บจก. Colgate-Palmolive (Thailand) Limited 2 ก ตต ฌาณ นวลด Superintendent บจก. CR Asia (Thailand) Co,.Ltd 3 ส ร ล กษณ ปานทอง Engineer บจก. CR Asia (Thailand)

More information

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ...

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ... บ นท ก - 30 - สารบ ญ - ก - หน วยงาน หน า ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 สาน กงานอธ การบด 1 กองกลาง 2 งานบร หารงานท วไป 2 งานบร หารงานบ คคล 2 งานการเง นและบ ญช 2 งานอาคารสถานท และภ ม สถาป ตย

More information

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร.

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. 1. ทฤษฏ ใหม หล กการพ งพาตนเองท ย งย น 2. เศรษฐก จพอเพ ยง แนวค ดส การประย กต๑ใช ท ย งย น 3. ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ในศ นย๑ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจาก พระราชด าร

More information

(8) บร จาคให โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก สำหร บเง นท บร จาคให แก โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก

(8) บร จาคให โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก สำหร บเง นท บร จาคให แก โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก การห กลดหย อนและยกเว นหล งจากห กค าใช จ ายเก ยวก บ เง นบร จาคและรายช อสถานพยาบาล สถานศ กษา สถานสาธารณก ศล กองท นสว สด การภายในส วนราชการ และกองท นฯลฯ การห กลดหย อนเง นบร จาค ผ ม เง นได ม ส ทธ ห กลดหย อนเง

More information

แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556 เทศบาลตาบลโคกส ง อาเภอโพนอทอง จ งหว ดร อยเอ ด 1 2 3 ประกาศเทศบาลตาบลโคกส ง เร อง การใช แผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยเทศบาลตาบลโคกส ง ประจาป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

More information

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

More information

ส งคม ตลาดบ าน เอพ เสวนา # กร งศร ประช ม # ร บรางว ล # ชนะเล ศ # ผ ประกอบการด เด น # โกยยอด # ขอบค ณล กค า # 150 320 : 04 57

ส งคม ตลาดบ าน เอพ เสวนา # กร งศร ประช ม # ร บรางว ล # ชนะเล ศ # ผ ประกอบการด เด น # โกยยอด # ขอบค ณล กค า # 150 320 : 04 57 ส งคม ตลาดบ าน เร อง : กองบรรณาธ การ เอพ เสวนา # ค ณว ทการ จ นทว มล รองกรรมการผ อำานวยการ สายงานกลย ทธ การตลาด บร ษ ท เอพ (ไทย แลนด ) จำาก ด (มหาชน) ผ นำาในการพ ฒนาท อย อาศ ยสำาหร บการใช ช ว ตแบบคนเม อง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล องค การอ ตสาหกรรมป าไม ได พ ฒนาและต ดต งระบบบร การข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร ผ าน เคร อข าย

More information

การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม

การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ คณะกรรมการ การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท ๕ คณะกรรมการอานวยการ 1. ดร.ว ศ ษฐ แสงห ร ญ ประธานธรรมการ

More information

สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น

สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น ระหว างว นท 10 11 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเดอะทว น ทาวเวอร กร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน (Vision) ผล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง สร ปถอดบทเร ยนการดาเน นงานโครงการการสร างความร วมม อด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในระด บพ นท เพ อรองร บการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๘ ๑๐

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น.

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. ณ ห องประช ม ศร ยานนท ช น ๒ อาคาร ๑ ตร.... ผ มาประช ม 1. นางสาว ย งล

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง 2 การปฏ บ ต งานตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2553

More information

การประช มทางว ชาการของค ร สภา ประจ าป 2556 เร อง การว จ ยเพ อเพ มค ณภาพการศ กษาและการพ ฒนาว ชาช พ 370.78 ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา

การประช มทางว ชาการของค ร สภา ประจ าป 2556 เร อง การว จ ยเพ อเพ มค ณภาพการศ กษาและการพ ฒนาว ชาช พ 370.78 ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา 370.78 ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา การประช มทางว ชาการของค ร สภา ประจ าป 2556 เร อง การว จ ยเพ อเพ มค ณภาพการศ กษาและการพ ฒนาว ชาช พ กร งเทพมหานคร : ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา, 2556 440 หน า ISBN : 978-616

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information