การพ ฒนาบ คลากรสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ป งบประมาณ 2556

Size: px
Start display at page:

Download "การพ ฒนาบ คลากรสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ป งบประมาณ 2556"

Transcription

1 การพ ฒนาบ คลากรสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ป งบประมาณ 2556 บ คลากรเข าร วมการประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งานท งในประเทศ และต างประเทศ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

2 สร ปการพ ฒนาบ คลากรสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ป งบประมาณ 2556 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ม นโยบายการพ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างต อเน อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน โดยส งเสร มให บ คลากรเข าร วมการประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งานท งในประเทศ และต างประเทศ ประจาป งบประมาณ 2556 โดยม รายละเอ ยด ด งน ท 3018/ นางอรวรรณศ ร ธรรมจ กร ส มมนา 2013 Library Connect Seminar ว นท 22 ต.ค.56 ณห อง IYARA โรงแรมพ ลแมน 2.น.ส.มลทะวรรณ ธรรมจ นทา ข น จะม งเน นทร พยากรเทคโนโลย เพ อ ขอนแก น ราชา ออร ค ด จ งหว ด 3.นายวรภ ทร อาปะโม การศ กษา รวมถ งแนะน าฐานข อม ล ขอนแก น Science Direct ท 3241/2556 นายว ฒ ช ย พรพ ชรพงศ ประช มว ชาการ สมาร ท เอ ดด เคช น (Smart Education) ท 3293/56 1. นางพรท พย วรก ล 2. นางประภาพร พ มพ พาศร ภ รมย 3. นางนวร ตน เดชพ มล จ ดส มมนาความร วมม อระหว างห องสม ด สถาบ นอ ดมศ กษา คร งท 30 เร อง ความท าทายของห องสม ด ระหว างว นท พฤศจ กายน 2556 ระหว างว นท 2-4 ธ นวาคม 2556 ณ ศ นย การประช มวาย ภ กษ ห องประช มวาย ภ กษ ช น 5ศ นย ราชการ แจ งว ฒนะ กร งเทพมหานคร ณ โรงแรมอ มพ เร ยลแม ป ง เช ยงใหม จ งหว ดเช ยงใหม

3 4. นายว ระช ย ข นขวา สถาบ นอ ดมศ กษาย คใหม 5. นางสาวร ชน ล นหล า 6. นางสาวอ จฉราภรณ วรว ศ ษฏ 7. นายภาดล ธาไทสง 8. นายวรภ ทร อาปะโม 9. นางณ ฏฐก นย ชาภ คา 10. นางสาวน นท ภ สอน นทวรรณ ท 0029/57 1.นางภ ทร นทร น อยเจร ญ จ ดอบรมหล กส ตรการจ ดท า TOR และ ระหว างว นท ณ โรงแรมเสนาเพลส กร งเทพ 2.นางส จ ตร ตน ภ ศร ฤทธ การบร หารส ญญาให ม ประส ทธ ภาพ ร นท มกราคม 57 มหา A 601/57 นคร ท 0030/ นางสาวมลทะวรรณ ธรรมจ นทา 2.นางวาร ณ ศร โทโคตร ท 0031/ นางอรวรรณศ ร ธรรมจ กร 2. นางอาพร แก วส ทธ ประช มส มมนาว ชาการเร อง Data Curation and Massive Open Online Course : ความท าทายของห องสม ด มหาว ทยาล ย ข น โครงการส มมนา PULINET ว ชาการ คร ง ท 4 เร อง นว ตกรรม : เคร องม อส าค ญ ของห องสม ดย ค Social Network ระหว างว นท มกราคม 2557 ระหว างว นท มกราคม 2557 ณ ห องปางอ บล โรงแรมว ง จ นทร ร เวอร ว ว มหาว ทยาล ย ราชภ ฏพ บ ลสงคราม (ส วนว ง จ นทร ) จ งหว ดพ ษณ โลก ณ โรงแรมอ มร นทร ลาก น อาเภอเม อง จ งหว ดพ ษณ โลก

4 ท 0033/ นายว ฒ ช ย พรพ ชรพงศ ประช มเช งปฏ บ ต การ ระหว างว นท ณ อาคารศาสตราจารย 2. นายว ระช ย ท นขวา CIT2014&UniNOM20134 มกราคม 2557 ดร.ส ชาต อ ปถ มภ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขต สระแก ว จ งหว ดสระแก ว ท 0417/ นางสาวร ชน ล นหล า 2. นางสาวส รางคณา ลอยนอก ท 0566/ นางประภาพร พ มพ พาศร ภ รมย 2. นางนวร ตน เดชพ มล 3. นายวรภ ทร อาปะโม 4. นางน รมล จ นทร ว เศษ 5. นางสาวส รางคณา ลอยนอก 6. นางภ ทร นทร น อยเจร ญ ด วยบร ษ ท ฮ วเลตต -แพคการ ด (ประเทศ ไทย) จ าก ด ร วมก บบร ษ ท ขอนแก น เจ เน ต คอมพ วเตอร จ าก ด จ ดส มมนาเร อง ONE HP on Tour ข น เพ อจะได ทราบถ ง ข อม ลผล ตภ ณฑ และโซล ช นใหม ๆ จาก เอชพ พร อมก บนว ตกรรมท ช วยเพ ม ประส ทธ ภาพในการทางานอย างเหน อช น ด วยบร ษ ท ท ค วเอ ม อ นช วร ร นส โบรค เกอร จาก ด ความประสงค จะบร จาค ระบบห องสม ดอ เล กทรอน กส ให ก บ ห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา จ านวน ๗๗ แ ห ง ๆ ล ะ 1 ช ด ด ย ส า น ก ง า น คณะกรรมการการอ ดมศ กษาด งกล าว ว นท 11 ก มภาพ นธ 2557 ว นท ก มภาพ นธ 2556 ณ โรงแรมพ ลแมน อ าเภอเม อง ขอนแก น จ งหว ดขอนแก น ณ ห องเจ าพระยาบอลร ม อาคารโรงแรม ช น 2 โรงแรม เจ าพระยาปาร ค ถนนร ชดา กร งเทพมหานคร

5 ท 0604/ นางนภ สภรณ จ นทร โท ในว นท นางสาวมลทะวรรณ ธรรมจ นทา ก มภาพ นธ นายวรภ ทร อาปะโม คาส ง มหาว ทยาล ยฯ ท 0762/2557 คาส งหา ว ทยาล ยฯ ท 0752/ นางชลธ ชา อาจประด ษฐ 2.นายภาดล ทาไธสง 3.นายปกรณ ร ตนท า 4.นางสาวอ จฉราภรณ วรว ศ ษฎ 5.นายมงคล โพธ นาแค 6.นายประกรง ประท มช ย 1.นางประภาพร พ มพ พาศร ภ รมย 2. นางนวร ตน เดชพ มล 3. นายว ฒ ช ย พรพ ชรพงศ 4. นางอรวรรณศ ร ธรรมจ กร 5. นางภ ทร นทร น อยเจร ญ ด วยส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา ส าน กงานบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ ร วมก บมหาว ทยาล ยขอนแก น จ ดฝ กอบรมการเข าใช งานฐานข อม ล อ เล กทรอน กส เพ อการส บค น จ านวน ๗ ฐาน ศ กษาด งาน บร ษ ท พ ทยากราฟฟ คปร นท จ าก ด จ งหว ดชลบ ร และร วมงานแสดง ส นค าเทคโนโลย การพ มพ บรรจ ภ ณฑ อ ปกรณ การพ มพ คร งท 2 - โครงการประช มปฏ บ ต การเคร อข าย ประก นค ณภาพสาน กว ทยบร การฯ มหาว ทยาล ยราชภ ฏท วประเทศ - ศ กษาด งาน UniversityUtara Malaysia ร ฐเคด าห ประเทศมาเลเซ ย และศ กษา ในว นท ม นาคม 2557 ระหว างว นท ม นาคม 2557 ณ ห องอบรมคอมพ วเตอร ช น 2 อาคาร 2 ส าน กว ทย บร การ มหาว ทยาล ยขอนแก น จ งหว ดขอนแก น ณ จ งหว ดชลบ ร และ อ มแพ ค อาร น า เม องทองธาน กร งเทพมหานคร ณ ห องประช ม 1 ช น 4 อาคาร ศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราช ภ ฏสงขลา

6 แหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรมแห ง ณ ประเทศมาเลเซ ย ร ฐป น ง 1. นางสาวธนพร นวลน ก ล ในว นท 14 ม นาคม 2. นางสาวน นท ภ สอน นทวรรณ นางอาพร แก วส ทธ คาส งหา ว ทยาล ยฯ ท ๐๗๕๙/ ๒๕๕๗ คาส ง มหาว ทยาล ยฯ ท 1182/2557 คาส ง หาว ทยาล ยฯ ท 1141/ นางประภาพร พ มพ พาศร ภ รมย 2. นางนภ สภรณ จ นทร โท 1. นางอรวรรณศ ร ธรรมจ กร 2. นางอ าพร แก วส ทธ 1. นางพรท พย วรก ล 2. นางประภาพร พ มพ พาศร ภ รมย ฝ กอบรมการเข าใช งานฐานข อม ล อ เล กทรอน กส เพ อการส บค น จ านวน 6 ฐาน ข น ส าหร บมหาว ทยาล ย / สถาบ น ในเขตภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ จ านวน ๗๘ แห ง ป ร ะ ช ม ช แ จ ง โ ค ร ง ก า ร พ ฒ น า ระบบสหบรรณาน กรม (Union Catalog) สาหร บสถาบ นอ ดมศ กษา ประช มเช งปฏ บ ต การเพ อเช อมโยง เคร อข ายห องสม ด งานว จ ย ด จ ท ล วช. ในว นอ งคารท 22 เมษายน 2557 เข าชมและศ กษาด งานเก ยวก บการ ดาเน นงานของสาน กว ทยบร การและ ระหว างว นท 5 9 พฤษภาคม 2557 ว นท เมษายน 2557 ในว นท เมษายน 2557 มหาว ทยาล ย ราชภ ฏร าไพพรรณ จ งหว ด ณ ห องอบรมคอมพ วเตอร ช น 2 อาคาร 2 สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยขอนแก น จ งหว ด ขอนแก น ณ ห องประช มศาสตราจารย ประเสร ฐ ณ นคร ช น 3 อาคาร สาน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา กร งเทพมหานคร ณ ห องประช มจอมพลสฤษด ธ นะร ชต อาคารวช. 1 สาน กงาน คณะกรรมการว จ ยแห งชาต กร งเทพมหานคร

7 คาส งท ท 1311/ นางนวร ตน เดชพ มล เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ย จ นทบ ร 4. นายว ฒ ช ย พรพ ชรพงศ ราชภ ฏราไพพรรณ จ งหว ดจ นทบ ร 5. นางอรวรรณศ ร ธรรมจ กร 6. นางภ ทร นทร น อยเจร ญ 7. นายส ว ทย ส งห มาตย 8. นางน รมล จ นทร ว เศษ 9. นางส จ ตร ตน ภ ศร ฤทธ 10. นายภาดล ธาไทสง 11. น.ส.มลทะวรรณ ธรรมจ นทา 12. นางนภ สภรณ จ นทร โท 13. นางชลธ ชา อาจประด ษฐ 14. นางวาร ณ ศร โทโคตร 15. นายวรภ ทร อาปะโม 16. นางณ ฏฐก นย ชาภ คา 17.น.ส.น นท ภ ส อน นทวรรณ 18. นางสาวธนพร นวลน ก ล 19. น.ส.ส รางคณา ลอยนอก

8 20. นายว ระช ย ข นขวา 21. นางสาวร ชน ล นหล า 22. นางอาพร แก วส ทธ 23. น.ส.อ จฉราภรณ วรว ศ ษฎ 24. นายปกรณ ร ตนท า 25. นายมงคล โพธ นาแค 26. นายประกรง ประท มช ย 27. นางผ องศร ป กส งขาเน 28. นายบ ญม ราชม ล คาส ง โครงการประช มว ชาการระด บชาต เร อง ในว นท มหาว ทยาล ยฯ Online Information and Education พฤษภาคม 2557 ท 1461/2557 Conference นางประภาพร พ มพ พาศร ภ รมย 2. นางนวร ตน เดชพ มล 3. นายว ฒ ช ย พรพ ชรพงศ 4. นางอรวรรณศ ร ธรรมจ กร 5. นางนภ สภรณ จ นทร โท 6. นายวรภ ทร อาปะโม 7. นางณ ฏฐก นย ชาภ คา 8. นางสาวน นท ภ สอน นทวรรณ ณ ห องศร จ นทร บอลร ม ช น 4 โรงแรมเจร ญธาน ขอนแก น จ งหว ดขอนแก น

9 9. น.ส.ส รางคณา ลอยนอก ท 1460/ นางสาวธนพร นวลน ก ล 2. น.ส.มลทะวรรณ ธรรมจ นทา ส มมนาทางว ชาการเร อง การอน ร กษ ข อม ลว จ ยในคล งสารสนเทศของ ในว นท พฤษภาคม 2557 ณ หาว ทยาล ยส โขท ย ธรรมาธ ราช มหาว ทยาล ย (Data Curation in Thai ณ หาว ทยาล ยส โขท ย Institutional Repositories) ธรรมาธ ราช จ งหว ดนนทบ ร

โครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร การบร หารจ ดการและพ ฒนาการให บร การ บร หารการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ผ ร

โครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร การบร หารจ ดการและพ ฒนาการให บร การ บร หารการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ผ ร โครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร ก จกรรม การบร หารจ ดการและพ ฒนาการให บร การ แผนงาน บร หารการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ผ ร บผ ดชอบ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔

โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑. หล กการและเหต ผล ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม หน าท ให บร การทางว ชาการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 2 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ.2558 ส าน

More information

ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ )

ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ ) ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ ) ประกาศมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ----------------------------------------------------------

More information

งานก จกรรม หมาย เหต งานพ เศษ ว ชาการ ว จ ย ท ช อ สก ล ตาแหน ง เร อง ว นท อบรม 5-8 พ.ค. 57 32 ช.ม.

งานก จกรรม หมาย เหต งานพ เศษ ว ชาการ ว จ ย ท ช อ สก ล ตาแหน ง เร อง ว นท อบรม 5-8 พ.ค. 57 32 ช.ม. ว ชาการ ว จ ย งานพ เศษ งานก จกรรม ฐานข อม ลการฝ กอบรมส มมนา ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ป งบประมาณ 2557( 1 พ.ค.57 ก.ย. 57 ) ว ทยาล ยสารพ ดช างบรรหารแจ มใส จ งหว ดส พรรณบ ร ฝ ายบร หาร ท ช อ สก ล ตาแหน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ห น า ๒ ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการ มหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ว ส ยท ศน ว ส ยท ศน ของศ นย บร การว ชาการ เป นศ นย บร การว ชาการช นนา ประสานความร วมม อใน การถ ายทอดความร และเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาช มชน ภ ม ภาค

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานโครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย ประจาเด อน ม นาคม ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หาร

รายงานผลการปฏ บ ต งานโครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย ประจาเด อน ม นาคม ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หาร 1 รายงานผลการปฏ บ ต งานโครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย ประจาเด อน ม นาคม ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หาร โครงการแม ฮ องสอนไอท ว ลเล ย ม ภารก จหล กในการพ ฒนาแม ฮ องสอนให เป นเม องเศรษฐก จฐานความร ผ านการสร าง คน (พ ฒนาความร

More information

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2 สารผ อานวยการ ศ นย คอมพ วเตอร ในฐานะท เป นหน วยงานภายในสถาบ นท ได ร บความเห นชอบจาก สภาประจ าสถาบ น ให ม บทบาทหน าท ในการพ ฒนา และจ ดวางระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ของสถาบ น พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการใช

More information

ข อม ลการพ ฒนาบ คลากร การอบรม ประช ม ส มมนา ป การศ กษา 2556 สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตตร ง

ข อม ลการพ ฒนาบ คลากร การอบรม ประช ม ส มมนา ป การศ กษา 2556 สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตตร ง ข อม ลการพ ฒนาบ คลากร การอบรม ประช ม ส มมนา ป การศ กษา ว ทยาเขตตร ง ลาด บ 1 เข าร วมการปร บปร งหล กส ตร คณะศ ลปศาสตร สถาบ น การพลศ กษา 3-11 พ.ค. นายเอกช ย ม ตรเปร ยญ นายอน ชา แซ เจ ยม นายไตรร ตน เตชะโต

More information

ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ในป งบประมาณ ๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ม การดาเน นงาน ต างๆ ตามภารก จของส าน กว ทยบร การฯ เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ตามท กาหนดไว สาน กว ทย- บร การฯ จ งได รวบรวมข อม ลเพ อจ ดทารายงานประจ

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ประว ต ความเป นมา ๑ ปร ชญา ๓ ว ส ยท ศน ๓ พ นธก จ ๓ เป าประสงค ๓ โครงสร างการแบ งส วนงานภายในส าน กว

More information

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง 2 การปฏ บ ต งานตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2553

More information

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด กล มย ทธศาสตร ฯ โทร ๐-๕๕๗๐-๕๐๘๙-๙๐ ท กพ ๐๐๓๑/๐๙๖ ว นท ๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ เร อง ส งรายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ของสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด เร ยน ปล

More information

๒. รายละเอ ยดของพ สด รายละเอ ยด ตามร างขอบเขตงานในการจ างปร บปร งแบบฯ ท แนบมาด วยน

๒. รายละเอ ยดของพ สด รายละเอ ยด ตามร างขอบเขตงานในการจ างปร บปร งแบบฯ ท แนบมาด วยน บ นท กข อความ ส วนราชการ ฝ ายพ สด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ต.นอกเม อง อ.เม อง จ.ส ร นทร ๓๒๐๐๐ ท พ.๖๒๓/๒๕๕๗ ว นท ๒๘ ต ลาคม ๒๕๕๗ เร อง รายงานขอจ างปร บปร งแบบอาคารการศ กษา ๘ ช น ให เป นอาคารว ทยบร การและงานเทคโนโลย

More information

แผนและผลการดาเน นงานการบร หารพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ประจาป การศ กษา 2556 (ม ถ นายน 56 - พฤษภาคม 57) ศ นย ส อการสอนทางอ เล กทรอน กส

แผนและผลการดาเน นงานการบร หารพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ประจาป การศ กษา 2556 (ม ถ นายน 56 - พฤษภาคม 57) ศ นย ส อการสอนทางอ เล กทรอน กส ม.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 ม.ค.57 เม.ย.57 พค.57 เป าหมาย หมายเหต แผนและผลการดาเน นงานการบร หารพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ประจาป การศ กษา 2556 (ม ถ นายน 56 -

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ -ร าง- รายงานการประช มผ บร หารการศ กษาและผ อานวยการกล ม และศ กษาน เทศก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช มสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ค าน า ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา กลย ทธ ท 1 การจ ดหาทร พยากร หมายเหต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล องค การอ ตสาหกรรมป าไม ได พ ฒนาและต ดต งระบบบร การข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร ผ าน เคร อข าย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

รายละเอ ยดแนบท ายประกาศสถาบ นว จ ยและพ ฒนา เร อง การให ท นสน บสน นการว จ ยส าหร บบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จากเง นนอกงบประมาณ งบบ าร งการศ กษา (บ

รายละเอ ยดแนบท ายประกาศสถาบ นว จ ยและพ ฒนา เร อง การให ท นสน บสน นการว จ ยส าหร บบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จากเง นนอกงบประมาณ งบบ าร งการศ กษา (บ ประกาศสถาบ นว จ ยและพ ฒนา เร อง การให ท นสน บสน นการว จ ยส าหร บบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จากเง นนอกงบประมาณ งบบ าร งการศ กษา (บ.กศ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ อน สนธ ค าส งมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด กล มย ทธศาสตร ฯ โทร ๐-๕๕๗๐-๕๐๘๙-๙๐ ท กพ ๐๐๓๑/๑๕๓๕ ว นท ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เร อง ส งรายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ของสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด เร ยน ปล

More information

โครงการนาร อง เผยแพร ส อการเร ยนร บนระบบ itunes U สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ... 1. ช อโครงการ

โครงการนาร อง เผยแพร ส อการเร ยนร บนระบบ itunes U สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ... 1. ช อโครงการ สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ... 1. ช อโครงการ 2. ความเป นมา แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ตามแผนยท ธศาสตร 15 ป (พ.ศ.2553-2567) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ในประเด นย ทธศาสตร ท 1 สร างองค ความร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (จ าแนกตามงาน / โครงการ)

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (จ าแนกตามงาน / โครงการ) แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 2. สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. ข อ 1 (1.5) 3. ช องาน/โครงการ การประเม นค ณภาพสถานศ กษาโดยต นส งก ด เพ อประเม นสถานศ กษาในส งก ด จ านวน 6 แห ง ตาม 6

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น คร งท ๑/๒๕๕๘

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น คร งท ๑/๒๕๕๘ -๑- ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น คร งท ๑/๒๕๕๘ ตามท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ได ประกาศร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและ

More information