รายงานการเง น Financial Report

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการเง น Financial Report"

Transcription

1 รายงานการเง น Financial Report

2 รายงานประจ าป 2556 องค การจ ดการน าเส ย 86 องค การการน าเส ย หมายเหต ประกอบงบการเง น ส าหร บป ส นส ดว นท 30 ก นยายน 2556 และ การจ ดต งองค การ องค การจ ดการน าเส ย (อจน.) จ ดต งข นตาม พระราชกฤษฎ กาจ ดต งองค การจ ดการน าเส ย พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ เด มม ว ตถ ประสงค ในการจ ดให ม ระบบบ าบ ดน าเส ยรวม ส าหร บการบ าบ ดน าเส ย ภายในเขตพ นท จ ดการน าเส ย ได แก กร งเทพมหานคร นครปฐม นนทบ ร ปท มธาน สม ทรปราการ สม ทรสาคร และพ นท อ น ตามท คณะร ฐมนตร ก าหนดโดยประกาศในราชก จจาน เบกษา ต อมาม การแก ไขเพ มเต มว ตถ ประสงค ให องค การจ ดการน าเส ยสามารถ เข าบร หารหร อร บจ ดการเก ยวก บการจ ดการน าเส ยของระบบบ าบ ดน าเส ยท ผ อ นจ ดให ม ข นท งในและนอกเขตพ นท จ ดการน าเส ย โดยเร ยกเก บค าตอบแทนได ด งน นว ตถ ประสงค ในการจ ดต งตามพระราชกฤษฎ กาจ ดต งองค การจ ดการน าเส ย (ฉบ บท 3) พ.ศ ท แก ไขเพ มเต มแล ว ค อ องค การจ ดการน าเส ยม ว ตถ ประสงค ในการจ ดให ม ระบบบ าบ ดน าเส ยรวมส าหร บการบ าบ ดน าเส ยภายในเขตพ นท จ ดการน าเส ยและการให บร การร บบร หารหร อจ ดการระบบบ าบ ดน าเส ยท งในและนอกเขตพ นท จ ดการน าเส ย รวมท งบร การหร อก จการ ต อเน องท เก ยวก บการจ ดการน าเส ยอย างม ประส ทธ ภาพในเช งเศรษฐก จ ภายใต ขอบว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง องค การจ ดการน าเส ย ม อ านาจกระท าการส ารวจ วางแผนปฏ บ ต การออกแบบก อสร าง ด าเน นการ จ ดการและบ าร งร กษาระบบบ าบ ดน าเส ยและระบบบ าบ ดน าเส ยรวม รวมท งต ดตามตรวจสอบผลการด าเน นการ ของระบบบ าบ ดน าเส ยท งในและนอกเขตพ นท จ ดการน าเส ย และระบบบ าบ ดน าเส ยรวมในเขตพ นท จ ดการน าเส ย การจ ดต งบร ษ ทจ าก ด หร อบร ษ ทมหาชนจ าก ดเพ อประกอบก จการจ ดการน าเส ยในเขตพ นท จ ดการน าเส ยการเข าร วมก จการก บหน วยงานอ นไม ว าจะเป น ของเอกชนหร อของร ฐท งในและนอกราชอาณาจ กร หร อก บองค การระหว างประเทศหร อถ อห นในบร ษ ทจ าก ดหร อบร ษ ทมหาชนจ าก ด เพ อประโยชน แก ก จการอ นอย ในว ตถ ประสงค ขององค การจ ดการน าเส ย ท งน ห ามม ให องค การจ ดการน าเส ยถ อห นเก นกว าร อยละสามส บ 2. เกณฑ การเสนองบการเง น 2.1 องค การจ ดการน าเส ยจ ดท างบการเง นส าหร บป ส นส ดว นท 30 ก นยายน 2556 และ 2555 ตามหล กการบ ญช ท ร บรองท วไป 2.2 แม บทการบ ญช ใหม หร อปร บปร งใหม ก) แม บทการบ ญช - แม บทการบ ญช ฉบ บปร บปร งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 26 พฤษภาคม 2553 ข) มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการรายงานทางการเง น การต ความมาตรฐานการบ ญช และการต ความมาตรฐานการรายงาน ทางการเง นใหม หร อปร บปร งใหม - ม ผลบ งค บใช ส าหร บรอบระยะเวลาบ ญช ท เร มต นในหร อหล งว นท 1 มกราคม พ.ศ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 1 (ปร บปร ง 2552) เร อง การน าเสนองบการเง น มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 2 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส นค าคงเหล อ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 7 (ปร บปร ง 2552) เร อง งบกระแสเง นสด มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 8 (ปร บปร ง 2552) เร อง นโยบายการบ ญช การเปล ยนแปลงประมาณการทางบ ญช และข อผ ดพลาด มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 10 (ปร บปร ง 2552) เร อง เหต การณ ภายหล งรอบระยะเวลารายงาน มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 11 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส ญญาก อสร าง มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคารและอ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส ญญาเช า มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 18 (ปร บปร ง 2552) เร อง รายได มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม

3 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority Wastewater Management Authority Footnotes to Financial Statement For the Year-ended 30 th September 2013 and Establishment of Organization Wastewater Management Authority (WMA) was founded under the Royal Decree Establishing the Wastewater Management Authority B.E. 2538, which was later amended (No.2) in B.E and (No.3) in B.E In accordance with the Royal Thai Government Gazette, the former objective of the Wastewater Management Authority (WMA) was to provide the wastewater management areas of Bangkok Metropolitan, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Prathumthani, Samut Prakarn, Samut Sakhon, and other areas with controlled wastewater treatment systems. Subsequently, the amendment of the former objective enables the Wastewater Management Authority to administer and operate wastewater treatment service for the wastewater management within and outside the wastewater management areas of responsibility by fee collection. Thus the amendment of the Royal Decree Establishing Wastewater Management Authority (No.3) in B.E concludes that the objectives of the establishment of Wastewater Management Authority (WMA) are to set up a centralize wastewater treatment system within the controlled wastewater management areas of responsibility and to economically and effectively provide any other wastewater treatment related services. In the pursuance to these objectives, Wastewater Management Authority (WMA) is entitled with the right to conduct survey research, develop operation plan, design, construct, manage and maintain the wastewater treatment system and the central wastewater treatment system, to follow up and assess the wastewater treatment operational system within and outside the wastewater management areas of responsibility and the central wastewater treatment system within the controlled wastewater management areas. In addition, the organization also has the right to establish a limited or a public limited company in order to operate the wastewater management business in the controlled wastewater management areas; to enter into a business partnership with private or public companies within and outside Thailand or international organizations; to hold shares in the limited company or public limited company by which Wastewater Management Authority (WMA) is obliged to own no more than 30% of its shares in each company, for the interests of the organization s business within the objective framework. 2. Frameworks for the Presentation of Financial Statements 2.1 Wastewater Management Authority prepared the financial statements for the year ended 30 th September 2013 and 2012 guided by the generally accepted accounting principles. 2.2 New or Revised Accounting Framework a) Accounting Framework - Accounting Framework Bounded Volume effective from the period beginning 26th May 2010 b) Thai Accounting Standard, Thai Financial Reporting Standard, the Interpretation of the Financial Reporting Standard, and the new or revised Interpretation of the Financial Reporting Standard - Effective during the accounting period beginning or after 1 st January 2011 Thai Accounting Standards No.1 (Revised 2009) Presentation of Financial Statements Thai Accounting Standards No.2 (Revised 2009) Inventories Thai Accounting Standards No.7 (Revised 2009) Statement of Cash Flows Thai Accounting Standards No.8 (Revised 2009) Accounting Policies Changes in Accounting Estimates and Errors Thai Accounting Standards No.10 (Revised 2009) Events after the Reporting Period Thai Accounting Standards No.11 (Revised 2009) Construction Contracts Thai Accounting Standards No.16 (Revised 2009) Property, Plant and Equipment Thai Accounting Standards No.17 (Revised 2009) Leases Thai Accounting Standards No.18 (Revised 2009) Revenue 87

4 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย 88 มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 24 (ปร บปร ง 2552) เร อง การเป ดเผยข อม ลเก ยวก บบ คคลหร อก จการท เก ยวข องก น มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 26 เร อง การบ ญช และการรายงานโครงการผลประโยชน เม อออกจากงาน มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 27 (ปร บปร ง 2552) เร อง งบการเง นรวมและงบการเง นเฉพาะก จการ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 28 (ปร บปร ง 2552) เร อง เง นลงท นในบร ษ ทร วม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 29 เร อง การรายงานทางการเง นในสภาพเศรษฐก จท เง นเฟ อ ร นแรง มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 31 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส วนได เส ยในการร วมค า มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 33 (ปร บปร ง 2552) เร อง ก ำไรต อห น มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 34 (ปร บปร ง 2552) เร อง งบการเง นระหว างกาล มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 36 (ปร บปร ง 2552) เร อง การด อยค าของส นทร พย มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 37 (ปร บปร ง 2552) เร อง ประมาณการหน ส น หน ส นท อาจเก ดข นและส นทร พย ท อาจเก ดข น มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 38 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส นทร พย ไม ม ต วตน มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร มทร พย เพ อการลงท น มาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 2 เร อง การจ ายโดยใช ห นเป นเกณฑ มาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 3 (ปร บปร ง 2552) เร อง การรวมธ รก จ มาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 5 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส นทร พย ไม หม นเว ยนท ถ อไว เพ อขาย และการด ำเน นงานท ยกเล ก การต ความมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 31 เร อง รายได - รายการแลกเปล ยนเก ยวก บบร การโฆษณา การต ความมาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 15 เร อง ส ญญาการก อสร างอส งหาร มทร พย - ม ผลบ งค บใช ส ำหร บรอบระยะเวลาบ ญช ท เร มต นในหร อหล งว นท 1 มกราคม พ.ศ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 12 เร อง ภาษ เง นได มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 20 (ปร บปร ง 2552) เร อง การบ ญช ส ำหร บเง นอ ดหน นจากร ฐบาล และการเป ดเผยข อม ลเก ยวก บความช วยเหล อจากร ฐบาล มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 21 (ปร บปร ง 2552) เร อง ผลกระทบจากการเปล ยนแปลงของอ ตราแลกเปล ยน เง นตราต างประเทศ การต ความมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 10 เร อง ความช วยเหล อจากร ฐบาล - กรณ ท ไม ม ความเก ยวข อง อย างเฉพาะเจาะจงก บก จกรรมด ำเน นงาน การต ความมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 21 เร อง ภาษ เง นได - การได ร บประโยชน จากส นทร พย ท ไม ได ค ดค าเส อมราคาท ต ราคาใหม การต ความมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 25 เร อง ภาษ เง นได - การเปล ยนแปลงสถานภาพทางภาษ ของก จการหร อของผ ถ อห น 2.3 การเปล ยนแปลงนโยบายการบ ญช ในเร องผลประโยชน ของพน กงาน องค การจ ดการน ำเส ยได ปฏ บ ต ตามมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 เร องผลประโยชน ของพน กงาน การประมาณการหน ส นผลประโยชน ของพน กงานค ำนวณตามหล กคณ ตศาสตร ประก นภ ย (Actuarial Gains And Losses) โดยใช ว ธ ค ดลดซ งน ำข อม ลทางสถ ต มาเป นป จจ ยในการประมาณการจากม ลค าป จจ บ น ของผลประโยชน ท คาดว าจะต องจ ายในอนาคต โดยแสดงเป นส วนหน งของประมาณการหน ส น ผลแตกต างท เพ มข นหร อลดลง จากการประมาณการตามหล กคณ ตศาสตร ประก นภ ยในแต ละป จะร บร เป นค าใช จ ายหร อร บร เป นรายได ในงวดป น น องค การจ ดการน ำเส ยได น ำนโยบายการบ ญช น มาใช ในป งบประมาณ 2555 โดยเล อกว ธ ท จะบ นท กร บร ส วนเพ มของประมาณการ หน ส นท งหมด เป นรายการปร บปร งก บก ำไรสะสมในการท น ำมาใช ในป แรก (ตามหน งส อท กค /ว95 ว นท 20 ต ลาคม 2554) ผ บร หารขององค การจ ดการน ำเส ยได ประเม นและเห นว าแม บทการบ ญช มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการรายงานทางการเง น การต ความมาตรฐานการบ ญช และการต ความมาตรฐานรายงานทางการเง นใหม หร อปร บปร งใหม ด งกล าวจะไม ม ผลกระทบอย างเป น สาระส ำค ญต องบการเง นส ำหร บป ท เร มม ผลบ งค บใช

5 Thai Accounting Standards No.19 Thai Accounting Standards No.23 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.24 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.26 Thai Accounting Standards No.27 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.28 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.29 Thai Accounting Standards No.31 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.33 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.34 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.36 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.37 (Revised 2009) Annual Report 2013 Wastewater Management Authority Employee Benefits Borrowing Costs Related Party Disclosures Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Consolidated and Separate Financial Statements Investments in Associates Financial Reporting in Hyperinflationary Economies Interests in Joint Ventures Earnings per share Interim Financial Reporting Impairment of Assets Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Intangible Assets Investment Property Share - Based Payments Thai Accounting Standards No.38 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.40 (Revised 2009) Thai Financial Reporting Standard No.2 Thai Financial Reporting Standard No.3 (Revised 2009) Business Combinations Thai Financial Reporting Standard No.5 (Revised 2009) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations Thai Accounting Standard Interpretations No.31 Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services Thai Financial Reporting Interpretations No.15 Agreements for the Construction of Real Estate - Effective during the accounting period beginning or after 1 st January 2013 Thai Accounting Standards No.12 Income Taxes Thai Accounting Standards No.20 (Revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Thai Accounting Standards No.21 (Revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates Thai Accounting Standard Interpretations No.10 Government Assistance - No specified Relation to Operating Activities Thai Accounting Standard Interpretations No.21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non - Depreciable Assets Thai Accounting Standard Interpretations No.25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders 2.3 Regarding the changes on accounting policy of employee benefits, Wastewater Management Authority has adopted Thai Accounting Standards No.19 on the subject of employee benefits and employee benefit liability estimation is calculated by using the discount rate to measure the actuarial gains and losses by adopting statistical data as factors to estimate present value of benefits which will be paid in the future by presenting the numbers as contingent liability by which the difference of an increase or decrease according to the actuarial gains and losses in each year is recognized as expenses or revenue at the beginning of the year. Wastewater Management Authority has adopted this particular accounting policy since the fiscal year 2012 by recognizing gains from contingent liability as retained earnings used during the first year (Refer to document no. Korkor /Wor95 dated October 20, 2011). Wastewater Management Authority executives have agreed upon that the accounting framework,thai Financial Reporting Standard, the Interpretation of the Financial Reporting Standard, and the new or revised Interpretation of the Financial Reporting Standard would have no significant effect on the financial statement of the effective year. 89

6 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย 3. สร ปนโยบายการบ ญช ท ส ำค ญ 3.1 เง นงบประมาณท ได ร บจากร ฐบาล องค การจ ดการน ำเส ยได น ำมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 20 (ปร บปร ง 2552) เร อง การบ ญช ส ำหร บเง นอ ดหน นจากร ฐบาล และการเป ดเผยข อม ลเก ยวก บความช วยเหล อจากร ฐบาล โดยม แนวทางปฏ บ ต ตามหน งส อส ำน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ ท กค /ว. 131 ว นท 17 ธ นวาคม 2555 ด งน เง นอ ดหน นท เก ยวข องก บส นทร พย บ นท กเง นอ ดหน นจากร ฐบาลเป นรายได รอการร บร และทยอยร บร เป นรายได ในก ำไร หร อขาดท นตามเกณฑ ท เป นระบบและสมเหต สมผลตลอดอาย การใช งานของส นทร พย และไม บ นท กเง นอ ดหน นด งกล าวไปย ง ส วนของเจ าของโดยตรง เง นอ ดหน นท เก ยวข องก บรายได เป นรายได ในงบก ำไรขาดท นเบ ดเสร จ โดยแสดงเป นรายการแยกต างหากหร อแสดงไว ภายใต หมวดรายได อ น 3.2 ท ด น อาคารและอ ปกรณ องค การจ ดการน ำเส ยได น ำมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคารและอ ปกรณ มาใช เพ อให การบ นท ก บ ญช ท ด น อาคารและอ ปกรณ เป นไปตามหล ก Component Basis โดยจะแสดงต นท นของส นทร พย ท แยกส วนประกอบท ม น ยส ำค ญ และม อาย การใช งานไม เท าก นตามราคาท น ณ ว นท ได มาหร อก อสร างแล วเสร จ ด งน ส นทร พย ท ม ราคาท นต อหน วยไม เก น 30, บาท ร บร เป นค าใช จ ายท งจ ำนวนในงวดท ได มา ส วนส นทร พย ท ม ราคาท นต อหน วยเก น 30, บาทข นไป ร บร เป นส นทร พย ท งจ ำนวน โดยจ ดท ำทะเบ ยนค มส นทร พย ไว เพ อประโยชน ด านการควบค ม ค าเส อมราคา ค ำนวณจากราคาท นของส นทร พย โดยว ธ เส นตรง ตามอาย การให ประโยชน เช งเศรษฐก จ อาคารโรงบ ำบ ด/บ อส บ/สถาน ส บ 30 ป เคร องจ กรและอ ปกรณ 10 ป ระบบท อรวม/ท อส งน ำเส ย 10 ป ระบบสาธารณ ปโภค 10 ป เคร องใช ส ำน กงาน/เคร องม อและอ ปกรณ 5 ป ยานพาหนะ 5 ป งานภ ม ท ศน 5 ป ส นทร พย ไม ม ต วตน 5 ป ส นทร พย จากการร บบร จาค บ นท กบ ญช ค ก บส วนเก นท นจากการร บบร จาค ค าเส อมราคาของส นทร พย จากการ ร บบร จาคซ งไม ก อให เก ดรายได โดยตรงจะน ำไปห กจากส วนเก นท นจากการร บบร จาค งานระหว างท ำหร องานระหว างก อสร าง บ นท กบ ญช ค ก บรายได รอร บร จากงบประมาณตามราคาท นท ใช ในการก อสร าง 3.3 รายได เง นงบประมาณค างร บ รายได เง นงบประมาณค างร บเป นรายได จากเง นงบประมาณท เก ดข นแล วแต ย งไม ได ร บเง น จะบ นท กรายได จากเง นงบประมาณ ค างร บ ณ ว นส นป งบประมาณด วยจ ำนวนหน ส นท บ นท กบ ญช ตามเกณฑ คงค างไว และจะต องเบ กเง นงบประมาณมาเพ อจ ายช ำระหน 3.4 การร บร รายได และค าใช จ าย การร บร รายได และค าใช จ ายร บร ตามเกณฑ คงค าง 3.5 เง นสมทบกองท นส ำรองเล ยงช พ องค การจ ดการน ำเส ยและพน กงานได ร วมก นจ ดต งกองท นส ำรองเล ยงช พตามพระราชบ ญญ ต กองท นส ำรองเล ยงช พ พ.ศ โดยใช ช อว า กองท นส ำรองเล ยงช พ ไทยม นคง ซ งจดทะเบ ยนแล ว โดยพน กงานขององค การจ ดการน ำเส ยท เป นสมาช กจะต องจ าย เง นสะสมเข ากองท นในอ ตราไม ต ำกว าร อยละ 3 ถ งร อยละ 9 ของค าจ างแต ละเด อน และองค การจ ดการน ำเส ยจ ายเง นสมทบเข ากองท น ส ำหร บสมาช กแต ละคนในอ ตราร อยละ 9 ของค าจ างแต ละเด อนของสมาช กน บต งแต เด อนท เป นสมาช กตลอดอาย การท ำงาน กรณ ท สมาช ก ม อาย งานเก นกว า 20 ป ข นไป องค การจ ดการน ำเส ยต องจ ายเง นสมทบเข ากองท นส ำหร บสมาช กประเภทน ในอ ตราร อยละ 10 ของค าจ าง แต ละเด อน และร บร เป นค าใช จ ายในงบก ำไรขาดท นเบ ดเสร จประเภทค าใช จ ายในการด ำเน นงาน 90

7 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority 3. Summary of Significant Accounting Policies 3.1 Government Grants Wastewater Management Authority has implemented Thai Accounting Standards No. 20 (Revised 2009) regarding the Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance as guided by document no. Korkor /Wor.131 issued by State Enterprise Policy Office which are as follows : Grants related to assets are recognized as accrued revenue and accumulated as revenue earned by profit or loss under a systemized and practical framework throughout the economic life of the assets and not to be recognized as the owner s assets Grants related to income are considered as net income and to be reported separately or presented under other income category. 3.2 Property, Plant and Equipment Wastewater Management Authority has adopted Thai Accounting Standards No.16 (Revised 2009) regarding Property, Plant and Equipment to ensure that the accounting for property, plants and equipments is executed in accordance to the principle of Component Basis by which the cost of asset is shown separately in regards to their differences in significance and economic life as of the acquired date or completed construction date which are as follows: Assets which cost per unit is less than 30,000 Baht are to be fully recognized as expenses in the acquisition period and assets which cost per unit exceeds 30,000 Baht are to be fully recognized as assets and registered under fixed asset register to provide direct control over these assets Depreciation is calculated by using straight line method depending on the economic useful life. Wastewater Treatment Plants/Pumps/Stations 30 Years Machinery and Equipment 10 Years Centralized Wastewater Pipes and Wastewater Pipelines 10 Years Public Utility System 10 Years Office Supplies/Tools and Equipments 5 Years Vehicles 5 Years Landscape Works 5 Years Intangible Assets 5 Years Donated Assets are to be recorded with surplus on donation by which asset depreciation of donated assets that do not generate direct incomes will be deducted from the surplus on donation Work in Process is to be recorded with differed income earned from budget cost of construction. 3.3 Accrued Budget Income Accrued budget income is an income incurred from budget but has not yet been collected. At the end of the fiscal year, the income will be recorded as the amount of unpaid debts and requisite to pay for these debts 3.4 Revenue and Expense Recognition Revenue and expense are recognized under the accrual basis 3.5 Provident Fund Wastewater Management Authority and staffs have set up provident fund in pursuant of the Provident Fund Act B.E under the name Registered Thai Munkong Provident Fund by which Wastewater Management Authority employees make contributions from a rate of 3% to 9% of monthly wage and Wastewater Management Authority provide grant-in-aid for its provident fund members at a rate of 9% of their monthly wages from the first month of their membership throughout the working life. If the employee s length of employment is over 20 years, Wastewater Management Authority is required to provide grant-in-aid at 10% of the monthly wage and recognize it as operating expenses under comprehensive income. 91

8 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย 4. ข อม ลเพ มเต ม 4.1 เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด หน วย : ล านบาท เง นสด เง นฝากออมทร พย เง นฝากกระแสรายว น เง นฝากออมทร พย พ เศษ (ประก นต วพน กงาน) รวม เง นลงท นช วคราว เง นลงท นช วคราว ณ ว นท 30 ก นยายน 2556 และ 2555 จ ำนวน ล านบาท และ ล านบาท เป นเง นฝากธนาคาร ประเภทประจ ำ 12 เด อน และ 24 เด อน 4.3 รายได ค างร บ หน วย : ล านบาท เง นงบประมาณค างร บ เง นสมทบจากการให บร การฯ ค างร บ ดอกเบ ยค างร บ รวม อาคารและอ ปกรณ - ส ทธ หน วย : ล านบาท ม ลค าตามบ ญช ราคาท น ค าเส อมราคาสะสม ราคาส ทธ ราคาส ทธ เคร องใช ส ำน กงาน เคร องม อและอ ปกรณ ยานพาหนะ อาคารโรงบ ำบ ด เคร องจ กรและอ ปกรณ ระบบท อรวม/ท อส งน ำเส ย บ อส บ/สถาน ส บ ระบบสาธารณ ปโภค งานภ ม ท ศน รวม ณ ว นท 30 ก นยายน 2556 และ 2555 ค าเส อมราคาจ ำนวน 5.50 ล านบาท และ 6.33 ล านบาท และส วนเก นท น จ ำนวน 0.08 ล านบาท และ 0.11 ล านบาท 92

9 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority 4. Additional Information 4.1 Cash and Cash Equivalent Unit : Million Baht Cash Savings Deposits Current Deposits Special Savings Deposits (Employment Guarantee) Total Temporary Investment The amount of temporary investment as of September 30 th, 2013 and 2012 were million baht and million baht which were saved as 12 month and 24 month fixed deposit accounts. 4.3 Accrued Income Unit : Million Baht Accumulated Budget Grant in Aid Earned from Service Provision Accrued Interest Total Building and Equipment Net Unit : Million Baht Book Value Cost Accumulated Depreciation Net Price Net Price Office Supplies Tools and Equipment Vehicles Treatment Plants Machinery and Equipment Centralized Wastewater Pipes Pumping Stations Public Utility System Landscape Works Total As of September 30 th, 2013 and 2012, the amount of depreciation were 5.50 million baht and 6.33 million baht and the amount of capital surplus were 0.08 million baht and 0.11 million baht. 93

10 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย 4.5 ส นทร พย ไม ม ต วตน หน วย : ล านบาท ม ลค าตามบ ญช ราคาท น ค าเส อมราคาสะสม ราคาส ทธ ราคาส ทธ ส นทร พย ไม ม ต วตน รวม ณ ว นท 30 ก นยายน 2556 ม การปร บปร งบ ญช เคร องใช ส ำน กงานเข าส นทร พย ไม ม ต วตน เน องจากเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ม ค า ต ดจ ำหน ายจ ำนวน 1.28 ล านบาท 4.6 งานระหว างท ำ หน วย : ล านบาท เทศบาลต ำบลบางปลาและเทศบาลต ำบลชะอวด ค าท ปร กษาควบค มงานก อสร างระบบฯ - ทต.นครช ยศร ค าก อสร างระบบบ ำบ ดน ำเส ยช มชนชนาดเล ก - ทต.นครช ยศร ค าพ ฒนาระบบสารสนเทศ - งานบร หารงานบ คคล งานพ สด ค าพ ฒนาระบบสารสนเทศ - งานบร หารความเส ยง ปร บปร งเว ปไซด รวม ประมาณการหน ส นผลประโยชน พน กงาน ข อสมม ต หล กในการประมาณการตามหล กการคณ ตศาสตร ประก นภ ย (Actuarial basis) 2556 อ ตราการเพ มข นของเง นเด อน 6.5% อาย ครบเกษ ยณ (ป ) 60 หน วย : ล านบาท ภาระผ กพ นผลประโยชน พน กงาน ณ ว นต นงวด ปร บปร งภาระผ กพ นผลประโยชน พน กงาน ภาระผ กพ นผลประโยชน พน กงาน ณ ว นส นงวด ท นร บจากงบประมาณ องค การจ ดการน ำเส ยเร มจ ดท ำงบการเง นต งแต ป งบประมาณ 2539 ถ งป งบประมาณ 2555 ได ร บร เง นอ ดหน นจากร ฐบาลท เก ยวข องก บส นทร พย เข าในส วนของท นในช อบ ญช ท นร บจากงบประมาณ ซ งไม สอดคล องก บหล กการ ของมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 20 (ปร บปร ง 2552) เร อง การบ ญช ส ำหร บเง นอ ดหน นจากร ฐบาล และการเป ดเผยข อม ลเก ยวก บ ความช วยเหล อจากร ฐบาล ซ งม ผลบ งค บใช ส ำหร บรอบระยะเวลาบ ญช ท เร มต นในหร อหล งว นท 1 มกราคม พ.ศ ตามหน งส อ ส ำน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จท กค /ว. 131 ว นท 17 ธ นวาคม 2555 เง นอ ดหน นท เก ยวข องก บส นทร พย ตามน ยาม ท ก ำหนดในมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 20 ให บ นท กเง นอ ดหน นจากร ฐบาลเป นรายได รอการร บร และทยอยร บร เป นรายได ในก ำไรหร อขาดท น ตามเกณฑ ท เป นระบบและสมเหต สมผลตลอดอาย การใช งานของส นทร พย และไม บ นท กเง นอ ดหน นด งกล าวไปย งส วนของเจ าของโดยตรง ด งน น องค การจ ดการน ำเส ยจ งได ปร บปร งบ ญช ท นร บจากงบประมาณ เข าบ ญช ก ำไรขาดท นสะสม และบ ญช รายได รอการร บร 94

11 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority 4.5 Intangible Assets Unit : Million Baht Book Value Cost Accumulated Amortization Net Price Net Price Intangible Assets Total As of September 30 th, 2013 and 2012, office supplies were recorded as intangible assets due to the amortization of the computer program which costs 1.28 million baht. 4.6 Work in Process Unit : Million Baht Bang Pla and Cha-uat Sub District Municipalities Consultant Cost for System Construction Supervision - Nakhon Chai Sri SubDist Municipality Construction of Small Community Wastewater Treatment System - Nakhon Chai Sri SubDist Municipality Cost of Information System Development - Human Resource and Supply Cost of Information System Development - Risk Management and Web Development Total Estimated Employee Benefits Liability The main assumption principle for estimation is based on actuarial basis 2013 Salary Increase Rate 6.5% Retirement Age (year) 60 Unit : Million Baht Employee Benefits Obligation as at the Beginning Adjustment to Employee Benefits Obligation Employee Benefits Obligation as at the Ending Budget Equity : From the fiscal year 1996 to 2012 Wastewater Management Authority has recorded assets earned from government grants as part of equity under the name Budget Equity which did not conform to Thai Accounting Standards No. 20 (Revised 2009) on the subject of Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance in effective from the accounting period beginning or after January 1 st, 2013 according to document no. Korkor /Wor.131 issued by State Enterprise Policy Office on December 17 th, 2012 requiring budget equity to be recorded systematically and practically as deferred revenue and accumulated revenue (profit and loss) throughout the asset s economic useful life and not to be recorded as the direct owner s asset. Therefore, budget equity was then recorded under retained earnings (deficits) and deferred revenues. 95

12 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย 4.9 เง นอ ดหน นจากงบประมาณ ในงวดบ ญช ป 2556 ม รายได เง นอ ดหน นจากงบประมาณ จ ำนวน ล านบาท ด งน งบเง นอ ดหน นจ ำนวน ล านบาท เป นเง นอ ดหน นท วไปจ ำนวน ล านบาท เพ อเป นค าใช จ ายในการบร หาร และจากการปร บปร งบ ญช รายได รอการร บร เข ารายได เง นอ ดหน นตามมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 20 จ ำนวน 6.77 ล านบาท จากการ ปร บปร งบ ญช รายได ค าใช จ ายสะสมยกมา 0.98 ล านบาท และเง นอ ดหน นเฉพาะก จจ ำนวน 3.84 ล านบาท เพ อสมทบจ ายกองท นส ำรอง เล ยงช พ งบรายจ ายอ นจ ำนวน ล านบาท เพ อเป นค าใช จ ายในการบร หารจ ดการและบ ำร งร กษาระบบบ ำบ ดน ำเส ย ภายในเขต ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยบ านเพ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยบางเสร อ ทยานราชพฤกษ จ งหว ดเช ยงใหม ส ำน กงานจ ดการน ำเส ย นครศร ธรรมราช (หล งเร อนจ ำ) เทศบาลเม องปากพน ง (ร.ร.ว ดนาควาร ) เทศบาลต ำบลห วไทร(ส ขาภ บาล 1) เทศบาลต ำบลห วไทร (หล งตลาดสด) เทศบาลต ำบลชะอวด (โรงฆ าส ตว ) ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสงขลา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยพะเยา ส ำน กงานจ ดการ น ำเส ยส ร นธร ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยประจวบค ร ข นธ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยล ำปาง ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยกระบ ส ำน กงานจ ดการ น ำเส ยศร ราชา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยเช ยงใหม และเทศบาลต ำบลบางปลา 4.10 รายได จากการด ำเน นงาน จ ำนวน 0.11 ล านบาท เป นรายได ค าจ ดเก บค าบ ำบ ดน ำเส ยจากเทศบาลต ำบลบ านเพ จ ำนวน 0.05 ล านบาท รายได ค าบร หารจ ดการระบบบ ำบ ดน ำเส ยจากเทศบาลต ำบลบางเสร จ ำนวน 0.06 ล านบาท ด งน หน วย : ล านบาท รายได จากการร บจ างบร หารจ ดการระบบบ ำบ ดน ำเส ย - เช งพาณ ชย เทศบาลต ำบลบ านเพ เทศบาลต ำบลบางเสร รายได จากการร บจ างบร หารจ ดการระบบบ ำบ ดน ำเส ย - เช งส งคม เทศบาลต ำบลบ านเพ รายได จากการจ ดฝ กอบรมส มมนา รายได ค าจ ดเก บค าบ ำบ ดน ำเส ย เทศบาลต ำบลบ านเพ เทศบาลต ำบลบางเสร รวม ในป งบประมาณ 2556 ม การเร ยกเก บเง นสมทบค าใช จ ายในการบร หารจ ดการน ำเส ยจากเทศบาลตามบ นท กข อตกลง การให บร การร บบร หารจ ดการระบบบ ำบ ดน ำเส ย ซ งก ำหนดให องค การจ ดการน ำเส ยจ ดเก บตามพระราชกฤษฎ กาจ ดต งองค การจ ดการ น ำเส ย พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ ด งน 1. เทศบาลต ำบลบ านเพ จ ำนวน 2.54 ล านบาท 2. เทศบาลต ำบลบางเสร จ ำนวน 1.99 ล านบาท 3. เทศบาลนครสงขลา จ ำนวน 3.15 ล านบาท 4. เทศบาลเม องพะเยา จ ำนวน 1.20 ล านบาท องค การจ ดการน ำเส ยย งไม ร บร รายได เน องจากไม สามารถว ดม ลค าของจ ำนวนรายได ได อย างน าเช อถ อ ตามมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 18 (ปร บปร ง 2552) เร อง รายได 96

13 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority 4.9 Budget Grants: In the fiscal year 2013, the amount of income gained from budget grants was million baht which are defined as follows : Grant in aid amounted to million baht in which million baht is grant in aid for administration cost, 6.77 million baht is for adjustment entries of deferred income under Thai Accounting Standards No. 20, 0.98 million baht is for adjustment entries of accumulated revenue/expense, and 3.84 million baht is for provident fund provision Other Expenses Budget amounted to million baht is used in the management and maintenance of wastewater treatment system in the following wastewater management branches : Ban Phe, Bang Saray, Chiang Mai Royal Park Rajapruek, Nakhon Si Thammarat (behind the detention center), Pak Panang Municipality (Nak Wari School), Hua Sai Sub District Municipality (Sukhaphiban 1), Hua Sai Sub District Municipality (behind fresh market), Cha Uat Sub District Municipality (Slaughterhouse), Songkla, Phayao, Sirindhorn, Prachuabkirikan, Lumpang, Krabi, Sri Racha, Chiang Mai and Bang Pla Sub District Municipality Operating Income amounted to 0.11 million baht includes income of 0.05 million baht earned from wastewater treatment fees at Ban Phe Sub District Municipality and income of 0.06 earned from wastewater treatment fees at Bang Saray Sub District Municipality which are as follows : Unit : Million Baht Income earned from wastewater treatment system management - Commercial Wise Ban Phe Sub District Municipality Bang Saray Sub District Municipality Income earned from wastewater treatment system management - Social Wise Ban Phe Sub District Municipality Income earned from organizing seminars Income earned from wastewater treatment fees Ban Phe Sub District Municipality Bang Saray Sub District Municipality Total In the fiscal year 2013, extra fees were collected from the following sub district municipalities for wastewater management agreed on wastewater treatment system management contract which requires Wastewater Management Authority to collect fees according to the Royal Decree Establishing the Wastewater Management Authority B.E and the amended Royal Decree (No.3) B.E : 1. Ban Phe Sub District Municipality 2.54 million baht 2. Bang Saray Sub District Municipality 1.99 million baht 3. Songkla City Municipality 3.15 million baht 4. Phayao Municipality 1.20 million baht Wastewater Management Authority has not yet been able to recognize the revenue as the revenue could not be accountably measured according to Thai Accounting Standards No.18 (Revised 2009) under the revenue subject. 97

14 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย 4.11 ค าใช จ ายอ นท ไม เก ยวก บการด ำเน นงาน ในป งบประมาณ 2556 จ ำนวน 2.65 ล านบาท ประกอบด วย ค าว าจ างบร ษ ทท ปร กษา จ ำนวน 1.57 ล านบาท ค าประเม นผล จ ำนวน 0.90 ล านบาท ค าสอบบ ญช จ ำนวน 0.18 ล านบาท ส ำหร บค าจ างบร ษ ทท ปร กษา ม รายละเอ ยดด งน หน วย : ล านบาท จ างท ปร กษาเพ อส ำรวจออกแบบระบบบ ำบ ดน ำเส ย ทน.อ อมน อย (ส ญญา 42/54) จ างท ปร กษาเพ อจ ดท ำแผนบร หารงานบ คคล (ส ญญา 73/55) จ างท ปร กษาเพ อส ำรวจท ศนคต (ส ญญา 37/56) จ างท ปร กษาเพ อจ ดประช มร บฟ งความค ดเห นผ ม ส วนได เส ยฯ (ส ญญา 47/56) จ างท ปร กษาเพ อส ำรวจแนวท อฯ ทน.สงขลา (ส ญญา 51/56) รวม ค าใช จ ายโครงการบ ำบ ดน ำเส ย ในป งบประมาณ 2556 จ ำนวน ล านบาท ประกอบด วยค าจ างซ อมและปร บปร งระบบบ ำบ ดน ำเส ย (Rehab) จ ำนวน ล านบาท ค าควบค มระบบบ ำบ ดน ำเส ย (OperationgManagement) จ ำนวน ล านบาท ม รายละเอ ยดด งน หน วย : ล านบาท ค าจ างซ อมและปร บปร งระบบบ ำบ ดน ำเส ย (Rehab) 1. ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาศร ราชา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาสงขลา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขากระบ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาประจวบค ร ข นธ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาบ านเพ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาบางเสร ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาพะเยา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาล ำปาง ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาเช ยงใหม รวม

15 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority 4.11 Other Non Operating Expenses In the fiscal year 2013, other non operating expenses amounted to 2.65 million baht consisting of consultant hiring amounted to 1.57 million baht, assessment fees amounted to 0.90 million baht and auditing fees amounted to 0.18 million baht. Details of consultant hiring fees are described as follows: Unit : Million Baht Consultant hiring for wastewater treatment system designing in Om Noi city municipality Consultant hiring for human resource management system planning (Contract 73/55) Consultant hiring for conducting opinion survey (Contract 37/56) Consultant hiring for organizing stakeholder meeting (Contract 47/56) Consultant hiring for pipeline exploration in Songkla city municipality (Contract 51/56) Total Wastewater Treatment Project related Expenses In the fiscal year 2013, expenses of wastewater treatment project worth million baht consisted of million baht in maintenance and rehabilitation of wastewater treatment system and million baht in the operating management of wastewater treatment system which details are described as follows: Unit : Million Baht Maintenance and Rehabilitation of Wastewater Treatment System 1. Sri Racha Wastewater Management Branch Office Song Kla Wastewater Management Branch Office Krabi Wastewater Management Branch Office Prachuabkirikan Wastewater Management Branch Office Ban Phe Wastewater Management Branch Office Bang Saray Wastewater Management Branch Office Phayao Wastewater Management Branch Office Lampang Wastewater Management Branch Office Chiang Mai Wastewater Management Branch Office Total

16 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย หน วย : ล านบาท ค าควบค มระบบบ ำบ ดน ำเส ย (Operation Management) - เช งส งคม 1. ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาเช ยงใหม ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาบ านเพ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาบางเสร ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาประจวบค ร ข นธ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาพะเยา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาสงขลา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาล ำปาง ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขากระบ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาศร ราชา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขานครศร ธรรมราช - หล งเร อนจ ำ โรงเร ยนว ดนาควาร ถนนส ขาภ บาล หล งตลาดสด โรงฆ าส ตว ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาส ร นธร เทศบาลต ำบลบางปลา อ ทยานราชพฤกษ จ งหว ดเช ยงใหม ค าบร หารจ ดการห องปฏ บ ต การ รวม ค าควบค มระบบบ ำบ ดน ำเส ย (Operation Management) อจน. ด ำเน นการ - เช งพาณ ชย 1. เทศบาลต ำบลบ านเพ เทศบาลต ำบลบางเสร รวม ผลการด ำเน นงาน หน วย : ล านบาท รายได ค าใช จ าย ก ำไร(ขาดท น)เบ ดเสร จ 5.67 (7.37) 100

17 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority Unit : Million Baht Wastewater Treatment System Operation Management - Social Wise 1. Chiang Mai Wastewater Management Branch Office Ban Phe Wastewater Management Branch Office Bang Saray Wastewater Management Branch Office Prachuabkirikan Wastewater Management Branch Office Phayao Wastewater Management Branch Office Song Kla Wastewater Management Branch Office Lampang Wastewater Management Branch Office Krabi Wastewater Management Branch Office Sri Racha Wastewater Management Branch Office Nakhon Si Thammarat Wastewater Management Branch Office - Behind the Detention Center Nak Wari School Sukhaphiban Behind Fresh Market Slaughterhouse Sirindhorn Wastewater Management Branch Office Bang Pla Sub District Municipality Chiang Mai Royal Park Rajapruek Laboratory Management Total Wastewater Treatment System Operation Management by WMA - Commercial Wise 1. Ban Phe Sub District Municipality Bang Saray Sub District Municipality Total Operating Performance Unit : Million Baht Income Expenses Comprehensive Income 5.67 (7.37) 101

18 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย ในงวดบ ญช ป 2556 องค การจ ดการน ำเส ยม รายได จ ำนวน ล านบาท ส วนใหญ เป นรายได เง นอ ดหน นท ได ร บจาก งบประมาณเพ อเป นค าใช จ ายในการบร หารงานขององค การจ ดการน ำเส ยจ ำนวน ล านบาท และเป นรายได จากการด ำเน นงาน จ ำนวน 0.11 ล านบาท ม ค าใช จ ายจ ำนวน ล านบาท เป นค าใช จ ายในการด ำเน นงานจ ำนวน ล านบาท ค าใช จ ายอ น ท ไม เก ยวก บการด ำเน นงานจ ำนวน 2.65 ล านบาท และค าใช จ ายโครงการบ ำบ ดน ำเส ยจ ำนวน ล านบาท ซ งในป น องค การจ ดการ น ำเส ยเข าไปบร หารจ ดการระบบบ ำบ ดน ำเส ยรวม 17 พ นท ได แก ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาเช ยงใหม ส ำน กงานจ ดการน ำเส ย สาขาบ านเพ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาบางเสร ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาประจวบค ร ข นธ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาพะเยา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาสงขลา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาล ำปาง ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขากระบ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ย สาขาศร ราชา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขานครศร ธรรมราช (หล งเร อนจ ำ) เทศบาลเม องปากพน ง (ร.ร.ว ดนาควาร ) เทศบาลต ำบลห วไทร (ส ขาภ บาล 1) เทศบาลต ำบลห วไทร (หล งตลาดสด) เทศบาลต ำบลชะอวด (โรงฆ าส ตว ) ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาส ร นธร เทศบาลต ำบลบางปลา และอ ทยานราชพฤกษ จ งหว ดเช ยงใหม 4.14 หน ส นท อาจเก ดข นในภายหน า คด แพ ง ของศาลแขวงพระนครเหน อ คด หมายเลขด ำท ผบ1155/2553 ระหว าง บร ษ ท ซ เค ยวสเปเช ยลการ ด กร ป (ประเทศไทย) จ ำก ด โจทก ก บ องค การจ ดการน ำเส ย จ ำเลย กรณ ผ ดส ญญาจ างท ำของ เร ยกเง นค นและเร ยกหล กประก นค น ว นท 9 ก มภาพ นธ 2554 ศาลแขวงพระนครเหน อ ได ม ค ำพ พากษาเป นคด หมายเลขแดงท ผบ 14980/2553 ให จ ำเลยช ำระเง น 64, บาทพร อมดอกเบ ย ในอ ตราร อยละ 7.5 ต อป ของเง นต นด งกล าวน บแต ว นถ ดจากว นฟ องเป นต นไปจนกว าจะช ำระเสร จแก โจทก (ฟ องว นท 3 ก มภาพ นธ 2553) และให จ ำเลยค นหน งส อค ำประก นของธนาคารกร งศร อย ธยา จ ำก ด (มหาชน) เลขท 384/2551/00057/003 สาขาถนนเจร ญนคร ซอย 35 ลงว นท 1 ต ลาคม 2551 หากค นไม ได ให ใช เง น 12, บาท แก โจทก ก บให จ ำเลยใช ค าฤชาธรรมเน ยมแทนโจทก โดยก ำหนดค าทนายความ 3, บาท ยกฟ องจ ำเลย ว นท 1 เมษายน 2554 อ ยการฝ ายคด ศาลแขวง 5 ได ย นอ ทธรณ เร อง เป นคด หมายเลขด ำท ผบ 843/2554 ต อมาในว นท 15 ส งหาคม 2555 ศาลอ ทธรณ พ พากษาเป นคด หมายเลขแดงท 16508/2555 แก เป นว า ยกค ำขอของโจทก ในส วนท ว า หากจ ำเลยไม ค นหน งส อค ำประก นของธนาคารกร งศร อย ธยา จ ำก ด (มหาชน) ให จ ำเลยใช เง น 12, บาท แก โจทก ค าฤชาธรรมเน ยม ตามฟ องแย งในศาลช นต นให เป นพ บ นอกจากท แก ให เป นไปตามค ำพ พากษาศาลช นต น ค นค าฤชาธรรมเน ยมในช นอ ทธรณ 7, บาท ให แก จ ำเลย ค าฤชาธรรมเน ยมช นอ ทธรณ นอกจากท ส งค นให เป นพ บ และเม อว นท 12 ม นาคม 2556 องค การจ ดการน ำเส ย ได ย นฎ กา ค ดค านค ำพ พากษาศาลอ ทธรณ ขณะน คด อย ระหว างการพ จารณาของศาลฎ กา

19 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority In the accounting period of fiscal year 2013, Wastewater Management Authority earned million baht of income which was comprised of income from income gained from budget grants amounted to million baht, operating income amounted to 0.11 million baht while total expenses were million baht which consisted of million baht paid in operating expense, 2.65 million baht paid in non-operating expenses and million baht paid in wastewater treatment projects in the following 17 areas that Wastewater Management Authority managed this year; Chiang Mai Wastewater Management Branch Office, Ban Phe Wastewater Management Branch Office, Bang Saray Wastewater Management Branch Office, Prachuabkirikan Wastewater Management Branch Office, Pha Yao Wastewater Management Branch Office, Songkla Wastewater Management Branch Office, Lam Pang Wastewater Management Branch Office, Krabi Wastewater Management Branch Office, Sri Racha Wastewater Management Branch Office, Nakhon Si Thammarat (behind the detention center), Pak Panang Municipality (Nak Wari School), Hua Sai Sub District Municipality (Sukhaphiban 1), Hua Sai Sub District Municipality (behind fresh market), Cha Uat Sub District Municipality (Slaughterhouse), Sirindhorn Wastewater Management Branch Office, Bang Pla Sub District Municipality, and Chiang Mai Royal Park Rajapruek Contingent Liabilities A civil case at the Bangkok North Municipal Court, black case no.1155/2553 between Secured Special Guard Group (Thailand) Co., Ltd, the plaintiff, and Wastewater Management Authority, the defendant, regarding the breach of the Hire of Work contract, refund and guarantee claim by which the verdict made on February 9 th, 2011 by the Bangkok North Municipal Court was decided as red case no.14980/2553 ordering the defendant to pay 64,200 baht with an interest rate of 7.5% of the principal amount per year starting the day after the case was sued until plaintiff received the full amount of payment (the case was filed on February 3 rd, 2010) and the defendant to return bank guarantee issued by Bank of Ayudhya Public Company Limited no. 384/2551/00057/003 Charoennakorn branch Soi.35 on October 1 st, If the defendant is unable to return the bank guarantee, the defendant is ordered to pay 12,840 baht to the plaintiff, as well as pay court fee including 3,000 baht for lawyer fee and to dismiss the defendant. On April 1 st, 2011, the prosecutor of the civil court 5 made an appeal requesting a change to a black case no.843/2554 in which on August 15 th, 2012, the court of appeal decided and changed a red case no.16508/2555 dismissing the plaintiff s request to pay 12,840 baht as court fee to the plaintiff if the defendant is unable to return the bank guarantee, to return 7,290 baht of court fee paid in the court of appeal for the defendant and court fee in addition to the part ordered to take upon itself. On March 12 th, 2013, Wastewater Management Authority filed a petition to the Supreme Court which the case is currently under consideration by the Supreme Court

20 รายงานประจ าป 2556 องค การจ ดการน าเส ย กราฟแสดงรายได ล านบาท เง นอ ดหน นจากงบประมาณ รายได จากการด าเน นงาน million baht Income Graph Government Budget Fund Income from Operation

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

รายงานประจำป 2555/2556

รายงานประจำป 2555/2556 รายงานประจำป 2555/2556 (ป บ ญช ส นส ดว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) ANNUAL REPORT 2012/2013 (Fiscal year ended February 20, 2013) 50% of global GDP will be in Asia by 2050 Asian urbanization THB 2 trillion logistic

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

สารบ ญ CONTENTS ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER

สารบ ญ CONTENTS ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER CONTENTS สารบ ญ ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER 11 Message from Chairman of the Board & Executive Chairman 11 12 19 20 24 26 30 34 44 57 60 63 67 68 70 71 สารจากประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบร

More information

นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย

นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย 3-3 3 นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย ในบทน เป นการสร ปประเด นนโยบายและกฎหมายท เก ยวข องก บการประกอบธ รก จของ ผ ประกอบการ SMEs ได แก กฎหมายการจ

More information

ก ตต กรรมประกาศ หากงานว จ ยน ม ข อบกพร องประการใด คณะผ ว จ ยขอน อมร บไว แต เพ ยงผ เด ยว คณะผ ว จ ย ม นาคม 2555

ก ตต กรรมประกาศ หากงานว จ ยน ม ข อบกพร องประการใด คณะผ ว จ ยขอน อมร บไว แต เพ ยงผ เด ยว คณะผ ว จ ย ม นาคม 2555 ก ตต กรรมประกาศ งานว จ ยคร งน ส าเร จลงได ด วยความร วมม อเป นอย างด ย งจากหลายฝ าย ผ ว จ ยขอ กราบขอบพระค ณท านผ ตรวจการแผ นด น (ศาสตราจารย ดร.ศร ราชา เจร ญพาน ช) ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดร. อ ท มพร จามรมาน

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว 503040311-5

More information

การส มมนาท าความเข าใจ. เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช. www.fap.or.th สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ

การส มมนาท าความเข าใจ. เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช. www.fap.or.th สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ การส มมนาท าความเข าใจ 1 เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช ห วข อการบรรยาย 2 (1) ภาพรวมของการนา TFRS for SMEs มาใช ในต างประเทศ (2) สร ปหล กการสาค ญของ TFRS for SMEs และ

More information

ค าน า 1. งบลงท น 171.4150 ล านบาท 2. งบด าเน นงาน 81.8098 ล านบาท 3. งบรายจ ายอ น 27.0000 ล านบาท รวมเป นเง นท งส น 280.

ค าน า 1. งบลงท น 171.4150 ล านบาท 2. งบด าเน นงาน 81.8098 ล านบาท 3. งบรายจ ายอ น 27.0000 ล านบาท รวมเป นเง นท งส น 280. ค าน า ในคราวประช ม คณะกรรมการองค การจ ดการน าเส ย คร งท 11/2555 เม อว นท 19 พฤศจ กายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการองค การจ ดการน าเส ย ได อน ม ต แผนปฏ บ ต การองค การ จ ดการน าเส ยประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เพ

More information

วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6

วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน Construction Management Business in Khueang nai District, Ubon Ratchathani Province กนกวรรณ โกศล a * ก ตต มา จ งส วด, Ph.D. b a บร

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK วรวรรณ เทพจ นทร VORAVARN DEBACHANDRA ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ศ นย ก าก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สารบ ญ บทท หน า 1. บทน า 1 2. น ยามค าศ พท 3 2.1 หน วยงานของร ฐ 3

More information

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development วน ดา แสงสารพ นธ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสอดคล องของสารบ ญญ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

[ส.ส.ส. : โครงการว จ ยป 57 : เร องท 1] [โครงการต อเน อง] [ค ณจร ญ : ศวป.เขต 5]

[ส.ส.ส. : โครงการว จ ยป 57 : เร องท 1] [โครงการต อเน อง] [ค ณจร ญ : ศวป.เขต 5] 1 สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต แบบ ว-1ด (ฉบ บปร บปร งป พ.ศ. 2556) แบบเสนอโครงการว จ ย (Research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมต คณะร ฐมนตร ------------------------------------

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง)

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ศ นย กาก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สาน กงาน ป.ป.ช. เด อนธ นวาคม 2556 ๒ สารบ ญ บทท หน

More information

ศ กษาป ญหาการจ ดการว สด และอ ปกรณ ท ส งผลต อ งานก อสร างของห างห นส วนจำก ด แฟค 99 เอ นจ เน ยร ง

ศ กษาป ญหาการจ ดการว สด และอ ปกรณ ท ส งผลต อ งานก อสร างของห างห นส วนจำก ด แฟค 99 เอ นจ เน ยร ง ศ กษาป ญหาการจ ดการว สด และอ ปกรณ ท ส งผลต อ งานก อสร างของห างห นส วนจำก ด แฟค 99 เอ นจ เน ยร ง ส พจน วงศ คำล อ บทค ดย อ งานว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาค นคว า ว เคราะห หาป ญหาและสาเหต ท ก อให เก ด

More information

แนวทางการจ ดประเภทสาขาสถ ต

แนวทางการจ ดประเภทสาขาสถ ต แนวทางการจ ดประเภทสาขาสถ ต A Guideline for the Classification of Statistics ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แนวทางการจ ดประเภทสาขาสถ ต A Guideline for the Classification of

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information