การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น

Size: px
Start display at page:

Download "การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น"

Transcription

1 Financial Analysis การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งข นตอนของการบ ญช เร มต งแต การว เคราะห รายการค า จนถ งการป ดบ ญช เน อหา บ ญช : แบบฟอร มท ใช บ นท ก กล มของบ ญช ระบบบ ญช ค ข นตอนของการบ ญช - การว เคราะห รายการค า - การบ นท กรายการในสม ดข นต น - การผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภทท เก ยวข อง - การจ ดท างบทดลอง - การจ ดท ารายการปร บปร ง - การจ ดท ารายงานทางการเง น - การป ดบ ญช และการจ ดท ายอดยกไป 2-1

2 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ก จการต าง ๆ จะต องน ารายงานทางการเง นไปบ นท กไว ตามล าด บรายการท เก ดข น ก อนท จะจ ดท ารายงานทางการเง น เพราะการจ ดท ารายงานตามปกต จะจ ดท าป ละคร ง ถ าไม จดไว จะจ ดท ารายงานไม ได ในบทน จะกล าวถ งข นตอนการบ นท ก จนถ ง จ ดท ารายงานทางการเง น รวมท งการป ดบ ญช ด วย บ ญช (The Account) รายการค าจะน าไปบ นท กไว ในบ ญช ซ งม แบบฟอร มท เป นร ปต วท โดยแบ งหน ากระดาษ ออกเป น 2 ส วนเท า ๆ ก น จะเข ยนช อบ ญช ไว ตรงก งกลาง ข างซ ายของบ ญช เร ยกว า เดบ ต (Debit หร อ Dr.) ข างขวาเร ยกกว า เครด ต (Credit หร อ Cr.) เดบ ต ช อบ ญช เครด ต ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น กล มของบ ญช ก จการต าง ๆ จะม บ ญช ท งหมด 5 กล มด วยก น ซ งได แก กล มท 1 กล มส นทร พย ได แก บ ญช เง นสด บ ญช ล กหน บ ญช ส นค า บ ญช ท ด น บ ญช อาคาร บ ญช เคร องใช ส าน กงาน เป นต น กล มท 2 กล มหน ส น ได แก บ ญช เง นก บ ญช เจ าหน บ ญช ต วเง นจ าย บ ญช ห นก เป นต น กล มท 3 กล มท น ได แก บ ญช ท นเร อนห น บ ญช ส วนเก นท น บ ญช ก าไรสะสม เป นต น กล มท 4 กล มรายได ได แก บ ญช รายได ค าบร การ บ ญช ขาย บ ญช ดอกเบ ยร บ เป นต น กล มท 5 กล มค าใช จ าย ได แก บ ญช เง นเด อน บ ญช ค าร บรอง บ ญช ค าเช า บ ญช ค าโฆษณา ป นต น จ านวนบ ญช ของบ ญช แต ละกล มของก จการต าง ๆ จะม ไม เท าก น ท งน ข นอย ก บขนาด ความ ซ บซ อนและชน ดของธ รก จท ท า นอกจากน น ย งข นอย ก บความต องการใช ข อม ลของฝ ายจ ดการของ ก จการด วย 2-2

3 Financial Analysis บ ญช แต ละบ ญช จะใช บ นท กรายการค าประเภทเด ยวเท าน น จะไม ม การจดปะปนก น เช น รายการ เก ยวก บเง นสด ท งร บและจ ายเง นสดจะบ นท กไว ในบ ญช เง นสด รายการเก ยวก บอาคารก จะบ นท กไว ใน บ ญช อาคารเท าน น จะไม น าไปบ นท กไว ในบ ญช เง นสด ท ง ๆ ท เป นบ ญช ในกล มเด ยวก น ด งน น บ ญช แต ละบ ญช จ งถ กเร ยกว า บ ญช แยกประเภทท วไป (General Ledger) ระบบบ ญช ค (Double-Entry System) การบ นท กบ ญช จะใช ระบบบ ญช ค เสมอ หมายความว า รายการค าแต ละรายการจะม ผลกระทบ (บ นท ก)บ ญช อย างน อย 2 บ ญช เสมอ ถ าบ ญช หน งถ กกระทบ(บ ญช ) ทางด านเดบ ตแล ว อ กบ ญช หน งจะ ถ กกระทบ(บ ญช )ทางด านเครด ตเสมอ ด วยจ านวนเง นท เท าก น หล กเกณฑ การบ นท ก รายการค า เม อน าไปบ นท กในบ ญช ต าง ๆ โดยใช ระบบบ ญช ค แล ว ยอดคงเหล อของบ ญช กล ม ส นทร พย จะต องเท าก บยอดคงเหล อของบ ญช กล มหน ส น บวกของบ ญช กล มท น บวกของบ ญช กล ม รายได ห กของบ ญช กล มค าใช จ ายเสมอ เพราะสมการบ ญช สองข างของสมการต องเท าก นเสมอ ส นทร พย = หน ส น + ท น + รายได ค าใช จ าย หร อ ส นทร พย + ค าใช จ าย = หน ส น + ท น + รายได หล กเกณฑ การบ นท กม ด งน บ ญช กล มส นทร พย และกล มค าใช จ าย ถ า เพ มข น จะบ นท กบ ญช ทางด านเดบ ต และถ า ลดลง จะบ นท กบ ญช ทางด านเครด ต บ ญช กล มหน ส น กล มท น และกล มรายได ถ า เพ มข น จะบ นท กบ ญช ทางด านเครด ต และถ า ลดลง จะบ นท กบ ญช ทางด านเดบ ต ส นทร พย หน ส น ท น รายได ค าใช จ าย (เพ มข น) Dr. (ลดลง) Cr. (ลดลง) Dr. (เพ มข น) Cr. (ลดลง) Dr. (เพ มข น) Cr. (ลดลง) Dr. (เพ มข น) Cr. (เพ มข น) Dr (ลดลง) Cr. 2-3

4 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ข นตอนการบ นท กและการจ ดท ารายงาน 1. การว เคราะห รายการ จะว เคราะห รายการท เก ดข นไว ในใบส าค ญร บและ ใบส าค ญจ ายท จ ดท าข น ซ งใบส าค ญเหล าน อาจจะม เอกสารภายในหร อเอกสารภายนอกอ น ๆ แนบเป น หล กฐาน 2. การบ นท กรายการลงในสม ดรายว น สม ดข นต นท ใช ค อ สม ดรายว นท วไป สม ดรายว นร บเง น สม ดรายว นจ ายเง น สม ดรายว นซ อ สม ดรายว นขาย 3. การผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภทท วไป ผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภทร ปต วท หร อ แบบ 3 ช อง 4. การจ ดท างบทดลองก อนรายการปร บปร ง หายอดคงเหล อบ ญช แยกประเภทแต ละบ ญช มาจ ดท า 5. การท ารายการปร บปร ง จ ดท ารายการปร บปร งโดยใช สม ดรายว นท วไป และผ าน รายการไปย งบ ญช แยกประเภทท เก ยวข อง และจะจ ดท า งบทดลองหล งรายการปร บปร ง 6. การจ ดท ารายงานทางการเง น จ ดท างบก าไรขาดท นและงบด ล รวมท งงบและรายงาน ท ต องการอ น ๆ 7. การป ดบ ญช และการหายอดยกไป การว เคราะห รายการค า รายการค าประจ าว น ใบก าก บส นค า ใบเสร จ ใบส าค ญ การลงสม ดข นต น การผ านรายการ การจ ดท างบทดลอง งบทดลอง ช อบ ญช เดบ ต เครด ต การท ารายการปร บปร ง การจ ดท ารายงานทางการเง น งบทดลอง งบก าไรขาดท น งบด ล งบและรายงาน พ เศษอ น ๆ การป ดบ ญช และการจ ดท ายอดยกไป 2-4

5 Financial Analysis ข นตอนของการบ ญช ก จการต าง ๆ จะม ข นตอนการบ นท กและการจ ดท ารายงาน 7 ข นตอนด วยก น ข นท 1 การว เคราะห รายการค า เม อรายการค าท เก ดข น น กบ ญช จะท าการว เคราะห ว า ก. รายการด งกล าวกระทบบ ญช ใด และช อบ ญช อะไรท จะถ กบ นท ก ข. บ ญช ท จะถ กบ นท กน น บ ญช ใดจะถ กเดบ ต และบ ญช ใดจะถ กเครด ต ค. ด วยจ านวนเง นเท าใด ต วอย าง ว นท 1 ต ลาคม 25X5 บร ษ ท แสงทอง จ าก ด ออกจ าหน ายห นสาม ญจ านวน 1,000 ห น ราคา ตามม ลค า ห นละ 10 บาท จ าหน ายได ในราคาตามม ลค าร บมาเป นเง นสด การว เคราะห รายการค าน กระทบ กล มของบ ญช ช อบ ญช เพ มข นหร อลดลง Dr. หร อ Cr. จ านวนเง น ส นทร พย เง นสด เพ มข น Dr. 10,000 บาท ท น ท นเร อนห น เพ มข น Cr. 10,000 บาท ข นท 2 การบ นท กรายการในสม ดข นต น เม อว เคราะห รายการแล ว อาจน ารายการท ว เคราะห ไปบ นท กในบ ญช แยกประเภทท วไปเลยก ได ซ งการท าด งกล าว อาจเก ดความผ ดพลาดในการ บ นท กได และถ าผ ดพลาดแล วท าให ตรวจสอบหาท ผ ดพลาดค อนข างยาก ด งน น จ งน ยมท จะน ารายการท ว เคราะห ไปบ นท กไว ในสม ดข นต นก อน สม ด ข นต นม หลายร ปแบบด วยก น ซ งได แก สม ดรายว นท วไป สม ดรายว นร บเง น สม ดรายว นจ ายเง น สม ด รายว นซ อ และสม ดรายว นขาย การจะใช สม ดข นต นแบบใดน น ก ข นก บความจ าเป นและความเหมาะสม ของแต ละก จการ โดยท วไปก จการจะใช สม ดข นต นอย างน อย 1 แบบ ค อ สม ดรายว นท วไป ซ งม ร ปแบบ และการบ นท กรายการด งน 2-5

6 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น (Dr.) จ านวนเง น (Cr.) 25X5 ต ลาคม 1 เง นสด 10,000 ท นเร อนห น 10,000 ออกจ าหน ายห นสาม ญ 1,000 ห น ราคา ตามม ลค าห นละ 10 บาท ได ในราคาตามม ลค า สม ดรายว นท วไป จะใช ในการบ นท กบ ญช ท จะถ กเดบ ตและถ กเครด ตไว ในท เด ยวก น เพ อ ป องก นการบ นท กไปย งบ ญช แยกประเภทผ ดพลาด ถ าพบว า บ ญช แยกประเภทผ ดจะท าให หาและแก ไข ข อผ ดพลาดได ง าย นอกจากน ย งท าให ทราบรายการค าท เก ดข นตามล าด บรายการท เก ด เพราะสม ดรายว น ท วไปจะบ นท กรายการท เก ดข นท กรายการเร ยงตามล าด บรายการท เก ดข น ข นท 3 การผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภท เม อท าการบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไปแล ว ข นต อไปก จะผ านรายการด งกล าวไป ย งบ ญช แยกประเภทท วไป จะม การใช รห สบ ญช ในระบบบ ญช ของก จการด วย บ ญช กล ม รห สบ ญช ม กข นต นด วย ส นทร พย 1 หน ส น 2 ท น 3 รายได 4 ค าใช จ าย 5 2-6

7 Financial Analysis สม ดรายว นท วไป หน า ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น (Dr.) 1 จ านวนเง น (Cr.) 25X5 ต ลาคม 1 เง นสด ,000 ท นเร อนห น ,000 ออกจ าหน ายห นสาม ญ 1,000 ห น ราคาตาม ม ลค าห นละ 10 บาท ได ในราคาตามม ลค า เง นสด 101 ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น 25X5 ต ลาคม 1 ท นเร อนห น* รว. 1 10,000 ท นเร อนห น 301 ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น 25X5 ต ลาคม 1 เง นสด* รว.1 10,000 การผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภทท วไป ในช องรายการน น น ยมท จะเข ยนช อบ ญช อ กบ ญช ท จะไปเครด ตหร อบ ญช ท จะไปเดบ ตไว หร อจะใช ว ธ อธ บายรายการท เก ดข นก ได 2-7

8 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น การว เคราะห และการบ นท กรายการค าของ บร ษ ท แสงทอง จ าก ด ซ งต งข นเพ อให บร การซ อม อ ปกรณ ไฟฟ าท เก ดข นระหว างเด อนต ลาคม 25X5 ซ งเป นเด อนแรกของการด าเน นงาน ม ด งน รายการท 1 ว นท 1 ต ลาคม 25X5 ออกจ าหน ายห นสาม ญจ านวน 1,000 ห นราคาตามม ลค าห นละ 10 บาท จ าหน ายได ในราคาตามม ลค า ร บมาเป นเง นสด การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช เง นสด 10,000 บาท บ ญช กล มท นเพ มข น : เครด ตบ ญช ท นเร อนห น 10,000 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 1 เง นสด 10,000 ท นเร อนห น 10,000 ออกจ าหน ายห นสาม ญ 1,000 ห น ราคาตามม ลค าห นละ 10 บาท จ าหน าย ได ในราคาตามม ลค า การผ านรายการ เง นสด ท นเร อนห น ต.ค. 1 10,000 ต.ค. 1 10,000 รายการท 2 ว นท 1 ต ลาคม 25X5 ก เง นจากบร ษ ทการเง นแห งหน งเป นเง นก ระยะยาว ร บมาเป นเง นสด จ านวน 5,000 บาท การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช เง นสด 5,000 บาท บ ญช กล มหน ส นเพ มข น : เครด ตบ ญช เง นก 5,000 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 1 เง นสด 5,000 เง นก 5,000 ก เง นจากบร ษ ทการเง น การผ านรายการ เง นสด เง นก ต.ค. 1 10,000 ต.ค. 1 5, ,

9 Financial Analysis รายการท 3 ว นท 2 ต ลาคม 25X5 ซ ออ ปกรณ ท ต องใช ในการซ อมราคา 6,000 บาท เป นเง นเช อ การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช อ ปกรณ ซ อม 6,000 บาท บ ญช กล มหน ส นเพ มข น : เครด ตบ ญช เจ าหน อ ปกรณ ซ อม 6,000 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 2 อ ปกรณ ซ อม 6,000 เจ าหน อ ปกรณ ซ อม 6,000 ซ ออ ปกรณ ซ อมเป นเง นเช อ การผ านรายการ อ ปกรณ ซ อม เจ าหน อ ปกรณ ซ อม ต.ค. 2 6,000 ต.ค. 2 6,000 รายการท 4 ว นท 5 ต ลาคม 25X5 ร บเง นสดจากการซ อมอ ปกรณ ไฟฟ าจากล กค าจ านวน 800 บาท การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช เง นสด 800 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป บ ญช กล มรายได เพ มข น : เครด ตบ ญช รายได ค าบร การ 800 บาท ต.ค. 5 เง นสด 800 รายได ค าบร การ 800 ร บรายได ค าบร การ การผ านรายการ เง นสด ต.ค. 1 10, , รายได ค าบร การ ต.ค

10 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น รายการท 5 ว นท 10 ต ลาคม 25X5 จ ายค าร บรองจ านวน 200 บาท เป นเง นสด การว เคราะห รายการ บ ญช กล มค าใช จ ายเพ มข น : เดบ ตบ ญช ค าร บรอง 200 บาท บ ญช กล มส นทร พย ลดลง: เครด ตบ ญช เง นสด 200 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 10 ค าร บรอง 200 เง นสด 200 จ ายค าร บรอง การผ านรายการ เง นสด ค าร บรอง ต.ค. 1 10,000 ต.ค ต.ค , รายการท 6 ว นท 15 ต ลาคม 25X5 จ ายค าเช าของเด อนต ลาคม พฤศจ กายน และธ นวาคม จ านวนรวม 600 บาท เป นเง นสด การว เคราะห รายการ บ ญช กล มค าใช จ ายเพ มข น : เดบ ตบ ญช ค าเช า 600 บาท บ ญช กล มส นทร พย ลดลง: เครด ตบ ญช เง นสด 600 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 15 ค าเช า 600 เง นสด 600 จ ายค าเช าของ ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค. การผ านรายการ ต.ค. 1 10, , เง นสด ต.ค ค าเช า ต.ค

11 Financial Analysis รายการท 7 ว นท 25 ต ลาคม 25X5 ร บเง นสดจากล กค าท น าอ ปกรณ ไฟฟ ามาซ อม จ านวน 1,200 บาท การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช เง นสด 1,200 บาท บ ญช กล มรายได เพ มข น : เครด ตบ ญช รายได ค าบร การ 1,200 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 25 เง นสด 1,200 รายได ค าบร การ 1,200 ร บรายได ค าบร การเป นเง นสด การผ านรายการ ต.ค. 1 10, , ,200 เง นสด ต.ค รายได ค าบร การ ต.ค ,200 รายการท 8 ว นท 30 ต ลาคม 25X5 ซ อเคร องใช ส าน กงานราคา 8,000 บาท เป นเง นเช อ การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช เคร องใช ส าน กงาน 8,000 บาท บ ญช กล มหน ส นเพ มข น : เครด ตบ ญช เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 30 เคร องใช ส าน กงาน 8,000 เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 ซ อเคร องใช ส าน กงานเป นเง นเช อ การผ านรายการ เคร องใช ส าน กงาน เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน ต.ค. 30 8,000 ต.ค. 30 8,

12 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น รายการท 9 ว นท 31 ต ลาคม 25X5 จ ายเง นสดช าระหน ให เจ าหน อ ปกรณ ซ อมท ซ อเม อว นท 2 ต ลาคม 25X5 เป นเง นสดจ านวน 6,000 บาท การว เคราะห รายการ บ ญช กล มหน ส นลดลง : เดบ ตบ ญช เจ าหน อ ปกรณ ซ อม 6,000 บาท บ ญช กล มส นทร พย ลดลง : เครด ตบ ญช เง นสด 6,000 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 เจ าหน อ ปกรณ ซ อม 6,000 เง นสด 6,000 ช าระหน ให เจ าหน อ ปกรณ ซ อม การผ านรายการ เง นสด เจ าหน อ ปกรณ ซ อม ต.ค. 1 10,000 ต.ค ต.ค. 31 6,000 ต.ค. 2 6, , , ,200 รายการท 10 ว นท 31 ต ลาคม 25X5 จ ายเง นเด อนพน กงาน 675 บาท เป นเง นสด การว เคราะห รายการ บ ญช กล มค าใช จ ายเพ มข น : เดบ ตบ ญช เง นเด อน 675 บาท บ ญช กล มส นทร พย ลดลง : เครด ตบ ญช เง นสด 675 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 เง นเด อน 675 เง นสด 675 จ ายเง นเด อนเป นเง นสด การผ านรายการ ต.ค. 1 10, , ,200 เง นสด ต.ค , เง นเด อน ต.ค

13 Financial Analysis สร ปการบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไปและการผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภทท วไป ต.ค. 1 เง นสด 10,000 - ท นเร อนห น 10,000 - ออกจ าหน ายห นสาม ญ 1,000 ห น ราคา ตามม ลค าห นละ 10 บาทได ในราคาตามม ลค า 1 เง นสด 5,000 - เง นก ระยะยาว 5,000 - ก เง นจากบร ษ ทการเง น 2 อ ปกรณ ซ อม 6,000 - เจ าหน อ ปกรณ ซ อม 6,000 - ซ ออ ปกรณ ซ อมเป นเง นเช อ 5 เง นสด รายได ค าบร การ ร บรายได ค าบร การ 10 ค าร บรอง เง นสด จ ายค าร บรอง 15 ค าเช า เง นสด จ ายค าเช าของเด อน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค. 25 เง นสด 1,200 - รายได ค าบร การ 1,200 - ร บรายได ค าบร การ 2-13

14 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ต.ค. 30 เคร องใช ส าน กงาน 8,000 - เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 - ซ อเคร องใช ส าน กงานเป นเง นเช อ 31 เจ าหน อ ปกรณ ซ อม 6,000 - เง นสด 6,000 - ช าระหน ให เจ าหน อ ปกรณ ซ อม 31 เง นเด อน เง นสด จ ายเง นเด อนเป นเง นสด 2-14

15 Financial Analysis ส นทร พย = หน ส น + ท น + รายได - ค าใช จ าย เง นสด เจ าหน อ ปกรณ ซ อม ท นเร อนห น รายได ค าบร การ ค าร บรอง ต.ค. 1 10,000 ต.ค ต.ค. 31 6,000 ต.ค. 2 6,000 ต.ค. 1 10,000 ต.ค ต.ค , , ,000 2, , ,525 17,000 7,375 อ ปกรณ ซ อม เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน ค าเช า ต.ค. 2 6,000 ต.ค. 30 8,000 ต.ค เคร องใช ส าน กงาน เง นก ระยะยาว เง นเด อน ต.ค. 30 8,000 ต.ค. 1 5,000 ต.ค

16 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ข นท 4 การจ ดท างบทดลอง (Trial Balance) ในระหว างการด าเน นงานของก จการ บ คคลท เก ยวข องก บก จการย อม ต องการทราบผลการด าเน นงานและฐานะทางการเง นของก จการบ าง การบ ญช จ งม การแบ งระยะเวลาการด าเน นงานออกเป นระยะเวลาท เท า ๆ ก น เร ยก รอบ ระยะเวลาบ ญช หร องวดบ ญช (Accounting Period) ซ งตามปกต จะม ระยะเวลา 1 ป ท กๆส นรอบระยะเวลาบ ญช จะม การจ ดท ารายงานทางการเง น เพ อรายงาน ถ งผลการด าเน นงาน (งบก าไรขาดท น) ฐานะทางการเง น (งบด ล) และรายงานท แสดงถ งการได มาและใช ไปของเง นสด (งบกระแสเง นสด)ข น เพ อเสนอต อ บ คคลท สนใจ ในการจ ดท ารายงานทางการเง น จะต องจ ดท างบทดลองข นมาก อน งบทดลองเป นงบท น ายอด คงเหล อของบ ญช แยกประเภทท วไปท กบ ญช มาสร ปไว ว ธ การท างบทดลองจะเร มจาก 1. การรวมจ านวนเง นทางด านเดบ ตและด านเครด ตของบ ญช แยกประเภทท วไปแต ละบ ญช และ น าจ านวนเง นท รวมได มาลบก น ถ าจ านวนเง นทางด านเดบ ตมากกว าจ านวนเง นทางด าน เครด ต ผลต างท ได ค อ ยอดคงเหล อทางด านเดบ ต (Debit Balance) ถ าจ านวนเง นรวมทางด าน เครด ตมากกว าเดบ ต ผลต างท ได ค อ ยอดคงเหล อทางด านเครด ต (Credit Balance) 2. เม อได ยอดคงเหล อแล วก จะน ามาสร ปไว ในงบทดลอง โดยจะเร ยงตามล าด บกล มของบ ญช เร มต งแต กล มส นทร พย หน ส น ท น รายได และค าใช จ าย 3. รวมยอดคงเหล อด านเดบ ต และยอดคงเหล อทางด านเครด ต ซ งจะต องม จ านวนเง นท เท าก น เสมอ ว ตถ ประสงค ของการท างบทดลองก เพ อพ ส จน ว าม การบ นท กบ ญช ท ง 2 ด าน ตามระบบ บ ญช ค แต ก ไม ได หมายความว าการท ยอดคงเหล อทางด านเดบ ตเท าก บยอดคงเหล อทางด าน เครด ต แสดงว าม การบ นท กบ ญช ถ กต อง เพราะบางคร งอาจว เคราะห รายการไม ถ กต อง เช น การจ ายค าร บรอง แทนท จะบ นท กไว ในบ ญช ค าร บรอง อาจบ นท กไว ในบ ญช ค าสว สด การ เป นต น รายการค าบางรายการอาจหลงล มไม ม การบ นท ก หร อไม ได ผ านรายการ หร ออาจ ผ านรายการซ า 2 คร งก ได 2-16

17 ช อบ ญช บร ษ ท แสงทอง จ าก ด งบทดลอง ว นท 31 ต ลาคม 25X5 เดบ ต Financial Analysis เครด ต เง นสด 9,525 อ ปกรณ ซ อม 6,000 เคร องใช ส าน กงาน 8,000 เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 เง นก ระยะยาว 5,000 ท นเร อนห น 10,000 รายได ค าบร การ 2,000 ค าร บรอง 200 ค าเช า 600 เง นเด อน ,000 25,

18 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ข นท 5 การจ ดท ารายการปร บปร ง ตามหล กการบ ญช ท ร บรองท วไป จะเสนอรายงานทางการเง นโดยใช เกณฑ คงค าง (Accrual Basis) เสมอ รายได ท รายงานในงบก าไรขาดท นจะต องร บร ตามหล กการร บร รายได (Realization Concept) และค าใช จ ายจะน าไปห กรายได ต องถ กต องตามหล กการจ บค ค าใช จ ายก บรายได (Matching Concept) การเสนอรายงานทางการเง นท ใช เกณฑ เง นสด (Cash Basis) จะแตกต างไปจากรายงานทาง การเง นท ใช เกณฑ คงค าง ซ งตามเกณฑ เง นสด รายได จะถ กรายงานเป นรายได ท นท ท ได ร บเง นสด และจะ รายงานเป นค าใช จ ายท นท ท จ ายเง นสดออกไป แต ตามเกณฑ คงค างส าหร บก จการขายบร การ รายได จะ ร บร เม อม การให บร การล กค าเร ยบร อยแล ว และส าหร บก จการขายส นค า รายได จะร บร เม อส งมอบส นค า ให ล กค าแล ว โดยไม สนใจว าล กค าจะช าระเง นค าบร การหร อค าส นค าแล วหร อไม ส าหร บค าใช จ ายซ ง เป นความพยายามท ลงไปเพ อให เก ดรายได ท จะน าไปห กรายได จะต องจ บค ก บรายได ท ร บร โดยไม ค าน ง ว าม การจ ายเง นไปแล วหร อไม เช น เง นเด อนพน กงานของเด อนต ลาคมจะต องเป นค าใช จ ายของเด อน ต ลาคม เพราะเป นส งท ช วยให เด อนต ลาคมม รายได เก ดข น เป นต น ด งน น การท ใช เกณฑ คงค าง จ งท าให ท กส นรอบระยะเวลาบ ญช หล งจากจ ดท างบทดลองแล ว จะต องจ ดท ารายการปร บปร งข น รายการ ปร บปร งม ด งน 1. การปร บปร งบ ญช กล มรายได 1.1 รายได ร บล วงหน า รายได ร บล วงหน าเป นรายได ท ได ร บเง นมาแล ว แต ก จการย งไม ได ให บร การหร อย งไม ได ส งมอบส นค าให ล กค า 1.2 รายได ค างร บ รายได ค างร บเป นรายได ท ย งไม ได ร บเง น แต ก จการได ให บร การหร อได ส ง มอบส นค าให ล กค าเร ยบร อยแล ว 2. การปร บปร งบ ญช กล มค าใช จ าย 2.1 ค าใช จ ายจ ายล วงหน า ค าใช จ ายจ ายล วงหน าเป นค าใช จ ายท ได จ ายเง นไปแล ว แต ก จการ ย งไม ได ร บบร การ 2.2 ค าใช จ ายค างจ าย ค าใช จ ายค างจ ายเป นค าใช จ ายท ย งไม ได จ ายเง น แต ก จการได ร บ บร การเร ยบร อยแล ว 3. การค ดค าเส อมราคาอาคารและอ ปกรณ ตามเกณฑ คงค าง เม อม การจ ายเง นซ ออาคารและ อ ปกรณ จะบ นท กเป นบ ญช ส นทร พย และตลอดเวลาท ใช ส นทร พย ในการด าเน นการหา รายได จะต องต ดม ลค าของอาคารและอ ปกรณ บางส วนไปเป นค าใช จ าย ท เร ยกว า ค าเส อม ราคา ในการค านวณจ านวนเง นท จะต ดเป นค าเส อมราคาน น จะต องม ข อม ลเก ยวก บราคาท น ของส นทร พย อาย การใช งาน และม ลค าซากของส นทร พย ซ งในทางปฏ บ ต ก จการต าง ๆ ม กใช อาย การใช งานอย างต าท ทางกรมสรรพากรก าหนดไว ค อ 5 ป ส าหร บอ ปกรณ และ

19 Financial Analysis ป ส าหร บอาคาร ว ธ การค านวณค าเส อมราคาจะม หลายว ธ ว ธ ท ใช ก นมากค อ ว ธ เส นตรง เป น การต ดค าเส อมราคาในจ านวนเท าก นตลอดอาย การใช งานของส นทร พย ค านวณโดยหาร ราคาท นของส นทร พย หล งจากห กม ลค าซากด วยจ านวนป ท ใช งาน ด งท ได กล าวไปแล ว รายการท 11 ว นท 31 ต ลาคม 25X5 บร ษ ทพบว า รายได ค าบร การท ได ร บเง นและบ นท กไว แล วจ านวน 500 บาท บร ษ ทย งไม ได ให บร การ การว เคราะห รายการ บ ญช กล มรายได ลดลง : เดบ ตบ ญช รายได ค าบร การ 500 บาท บ ญช กล มหน ส นเพ มข น : เครด ตบ ญช รายได ร บล วงหน า 500 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 รายได ค าบร การ 500 รายได ร บล วงหน า 500 ปร บปร งรายได ร บล วงหน า การผ านรายการ รายได ค าบร การ ต.ค ต.ค ,200 รายได ร บล วงหน า ต.ค รายการท 12 ว นท 31 ต ลาคม 25X5 บร ษ ทพบว า บร ษ ทได ให บร การล กค ารายหน งเร ยบร อยแล ว แต ย ง ไม ได ร บเง นจ านวน 700 บาท การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช บ ญช รายได ค างร บ(หร อล กหน การค า) 700 บาท บ ญช กล มรายได เพ มข น : เครด ตบ ญช รายได ค าบร การ 700 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 รายได ค างร บ 700 รายได ค าบร การ 700 ปร บปร งรายได ค างร บ 2-19

20 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น การผ านรายการ รายได ค าบร การ ต.ค ต.ค , รายได ค างร บ ต.ค รายการท 13 ว นท 31 ต ลาคม 25X5 บร ษ ทพบว า ค าเช าท ได จ ายไประหว างเด อนต ลาคมน น เป นค าเช า ของ 3 เด อน (ต ลาคม พฤศจ กายนและธ นวาคม) ด งน ต องท าการปร บปร งค าเช าของเด อน พฤศจ กายน และธ นวาคมเป นค าเช าจ ายล วงหน า การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช ค าใช จ ายล วงหน า 400 บาท บ ญช กล มค าใช จ ายลดลง : เครด ตบ ญช เช า 400 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 ค าเช าจ ายล วงหน า 400 ค าเช า 400 ปร บปร งค าใช จ ายล วงหน า การผ านรายการ ค าเช าจ ายล วงหน า ค าเช า ต.ค ต.ค ต.ค รายการท 14 ว นท 31 ต ลาคม 25X5 บร ษ ทพบว า บร ษ ทต องปร บปร งดอกเบ ยค างจ ายจ านวน 1 เด อนของ เง นก จ านวน 5,000 บาท ท ก มาเม อว นท 1 ต ลาคม ซ งบร ษ ทผ ให ก ค ดดอกเบ ยในอ ตรา 6% ต อป เป นจ านวนเง นรวม 25 บาท (5,000 x 6/100 x 1/12) การว เคราะห รายการ บ ญช กล มค าใช จ ายเพ มข น : เดบ ตบ ญช ดอกเบ ยจ าย 25 บาท บ ญช กล มหน ส นเพ มข น : เครด ตบ ญช ดอกเบ ยค างจ าย 25 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 ดอกเบ ยจ าย 25 ดอกเบ ยค างจ าย 25 ปร บปร งค าใช จ ายค างจ าย 2-20

21 Financial Analysis การผ านรายการ ดอกเบ ยจ าย ดอกเบ ยค างจ าย ต.ค ต.ค รายการท 15 ว นท 31 ต ลาคม 25X5 บร ษ ทพบว า บร ษ ทต องต ดค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อมท ซ อเม อว นท 2 ต ลาคม จ านวน 1 เด อน (ส าหร บเคร องใช ส าน กงานไม ต องต ดค าเส อมราคาเพราะซ อเม อ ว นท 31 ต ลาคม) โดยใช ว ธ เส นตรง อาย การใช งาน 5 ป ไม ม ม ลค าซาก ค าเส อมราคาท จะต ด ม จ านวนรวม 100 บาท (6,000 0 x 1/12) 5 ป การว เคราะห รายการ บ ญช กล มค าใช จ ายเพ มข น : เดบ ตบ ญช ค าเส อมราคา 100 บาท บ ญช กล มส นทร พย ลดลง : บ ญช ท จะเครด ตจะไม ไปเครด ตบ ญช อ ปกรณ ซ อม แต จะเครด ตบ ญช ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม ซ งเป นบ ญช กล มพ เศษ เป นบ ญช ปร บม ลค าท จะ น าไปห ก บ ญช อ ปกรณ ซ อม เพ อให บ ญช ส นทร พย แสดงในราคาท นท ซ อมาตลอดเวลาการใช งาน การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม 100 ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม 100 ต ดค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม การผ านรายการ ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม ต.ค ต.ค

22 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น สร ปรายการปร บปร งของบร ษ ท แสงทอง จ าก ด ในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 รายได ค าบร การ รายได ร บล วงหน า ปร บปร งรายได ร บล วงหน า 31 รายได ค างร บ รายได ค าบร การ ปร บปร งรายได ค างร บ 31 ค าเช าจ ายล วงหน า ค าเช า ปร บปร งค าใช จ ายล วงหน า 31 ดอกเบ ยจ าย 25 - ดอกเบ ยค างจ าย 25 - ปร บปร งค าใช จ ายค างจ าย 31 ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม ปร บปร งต ดค าเส อมราคา 2-22

23 Financial Analysis ส นทร พย = หน ส น + ท น + รายได - ค าใช จ าย เง นสด เจ าหน อ ปกรณ ซ อม ท นเร อนห น รายได ค าบร การ ค าร บรอง ต.ค. 1 10,000 ต.ค ต.ค. 31 6,000 ต.ค. 2 6,000 ต.ค. 1 10,000 ต.ค ต.ค ต.ค , , , , ,200 2,700 9,525 17,000 7,375 รายได ค างร บ เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน ค าเช า ต.ค ต.ค. 30 8,000 ต.ค ต.ค ค าเช าจ ายล วงหน า รายได ร บล วงหน า เง นเด อน ต.ค ต.ค ต.ค อ ปกรณ ซ อม ดอกเบ ยค างจ าย ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม ต.ค. 2 6,000 ต.ค ต.ค ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม เง นก ระยะยาว ดอกเบ ยจ าย ต.ค ต.ค. 1 5,000 ต.ค เคร องใช ส าน กงาน ต.ค. 30 8,

24 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น เม อได จ ดท ารายการปร บปร งในสม ดรายว นท วไป และผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภทท เก ยวข องแล ว จะม การจ ดท างบทดลองข นมาใหม ซ งจะประกอบด วยยอดคงเหล อของบ ญช แยกประเภทท พร อมน าไปจ ดท ารายงานทางการเง นท ใช เกณฑ คงค าง ช อบ ญช บร ษ ท แสงทอง จ าก ด งบทดลอง (หล งการปร บปร ง) ว นท 31 ต ลาคม 25X5 เดบ ต เครด ต เง นสด 9,525 รายได ค างร บ 700 ค าเช าจ ายล วงหน า 400 อ ปกรณ ซ อม 6,000 ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม 100 เคร องใช ส าน กงาน 8,000 เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 รายได ร บล วงหน า 500 ดอกเบ ยค างจ าย 25 เง นก ระยะยาว 5,000 ท นเร อนห น 10,000 รายได ค าบร การ 2,200 ค าร บรอง 200 ค าเช า 200 เง นเด อน 675 ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม 100 ดอกเบ ยจ าย 25 25,825 25,

25 Financial Analysis ข นท 6 การจ ดท ารายงานทางการเง น รายงานทางการเง นจะจ ดท าข นจากยอดคงเหล อของบ ญช แยกประเภทท วไป ท ปรากฏในงบ ทดลองหล งรายการปร บปร ง ซ งได แก งบก าไรขาดท น และงบด ล โดยน ายอดคงเหล อของบ ญช กล ม รายได และค าใช จ ายไปจ ดท างบก าไรขาดท น และจะน ายอดคงเหล อของบ ญช กล มส นทร พย หน ส นและ ท นไปจ ดท างบด ล บร ษ ท แสงทอง จ าก ด งบทดลอง (หล งการปร บปร ง) ว นท 31 ต ลาคม 25X5 บร ษ ท แสงทอง จ าก ด งบก าไรขาดท น ส าหร บงวด 1 เด อนส นส ดว นท 31 ต ลาคม 25X5 ช อบ ญช เดบ ต เครด ต เง นสด 9,525 รายได ค าบร การ 2,200 บาท รายได ค างร บ 700 ค าเช าจ ายล วงหน า 400 ค าใช จ าย อ ปกรณ ซ อม 6,000 ค าร บรอง 200 ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม 100 ค าเช า 200 เคร องใช ส าน กงาน 8,000 เง นเด อน 675 เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม 100 รายได ร บล วงหน า 500 รวมค าใช จ าย 1,175 ดอกเบ ยค างจ าย 25 ก าไรก อนดอกเบ ยจ ายและภาษ เง นได 1,025 เง นก ระยะยาว 5,000 ดอกเบ ยจ าย 25 ท นเร อนห น 10,000 ก าไรส ทธ 1,000 บาท รายได รายได ค าบร การ 2,200 ค าร บรอง 200 ค าเช า 200 ก าไรสะสม เง นเด อน 675 ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม 100 ดอกเบ ยจ าย 25 25,825 25,

26 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น บร ษ ท แสงทอง จ าก ด งบทดลอง (หล งการปร บปร ง) ว นท 31 ต ลาคม 25X5 บร ษ ท แสงทอง จ าก ด งบด ล ณ ว นท 31 ต ลาคม 25X5 ช อบ ญช เดบ ต เครด ต ส นทร พย หม นเว ยน ส นทร พย เง นสด 9,525 เง นสด 9,525 บาท รายได ค างร บ 700 รายได ค างร บ 700 ค าเช าจ ายล วงหน า 400 ค าใช จ ายล วงหน า 400 อ ปกรณ ซ อม 6,000 รวมส นทร พย หม นเว ยน 10,625 ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม 100 ส นทร พย ไม หม นเว ยน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 อ ปกรณ -ราคาท น เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 อ ปกรณ ซ อม 6,000 รายได ร บล วงหน า 500 ห ก ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม 100 ดอกเบ ยค างจ าย 25 อ ปกรณ ซ อมส ทธ 5,900 เง นก ระยะยาว 5,000 เคร องใช ส าน กงาน 8,000 ท นเร อนห น 10,000 รวมอ ปกรณ ส ทธ 13,900 รายได ค าบร การ 2,200 รวมส นทร พย 24,525 บาท ค าร บรอง 200 หน ส นและส วนของผ ถ อห น ค าเช า 200 หน ส นหม นเว ยน เง นเด อน 675 เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 บาท ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม 100 รายได ร บล วงหน า 500 ดอกเบ ยจ าย 25 ดอกเบ ยค างจ าย 25 25,825 25,825 รวมหน ส นหม นเว ยน 8,525 หน ส นไม หม นเว ยน เง นก ระยะยาว 5,000 รวมหน ส น 13,525 ส วนของผ ถ อห น ท นเร อนห น 10,000 ก าไรสะสม 1,000 รวมส วนของผ ถ อห น 11,000 รวมหน ส นและส วนของผ ถ อห น 24,525 บาท 2-26

27 Financial Analysis ข นท 7 การป ดบ ญช และการจ ดท ายอดยกไป ข นท 7 เป นข นส ดท ายของการบ ญช ซ งแบ งเป นสองส วน ส วนท หน งค อการป ดบ ญช และส วนท สองค อการจ ดท ายอดยกไป ส วนท 1 การป ดบ ญช บ ญช ท จะถ กป ดค อบ ญช กล มรายได และบ ญช กล มค าใช จ าย ซ งบ ญช ท ง 2 กล ม เป นบ ญช ช วคราว ท เป ดข นในแต ละรอบระยะเวลาบ ญช เม อส นรอบระยะเวลาบ ญช ก จะป ด โดยจะท าด งน ก. ป ดบ ญช กล มรายได เข า บ ญช ก าไรขาดท น ข. ป ดบ ญช กล มค าใช จ ายเข า บ ญช ก าไรขาดท น ค. ป ด บ ญช ก าไรขาดท น เข า บ ญช ก าไรสะสม การบ นท กรายการป ดบ ญช ในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 รายได ค าบร การ 2,200 - ก าไรขาดท น 2,200 - ป ดบ ญช กล มรายได 31 ก าไรขาดท น 1,200 - ค าร บรอง ค าเช า เง นเด อน ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม ดอกเบ ยจ าย 25 - ป ดบ ญช กล มค าใช จ าย 31 ก าไรขาดท น 1,000 - ก าไรสะสม 1,000 - ป ดบ ญช ก าไรขาดท น 2-27

28 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น การผ านรายการ ท น รายได ค าใช จ าย ท นเร อนห น รายได ค าบร การ ค าร บรอง 10, ,200 2, , , ก าไรสะสม ค าเช า 1, ก าไรขาดท น 1,200 1,000 2,200 2,200 2,200 เง นเด อน ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม ดอกเบ ยจ าย

29 Financial Analysis ส วนท 2 การจ ดท ายอดยกไป บ ญช กล มส นทร พย หน ส น และท น เป นบ ญช จร ง จะถ กจ ดท ายอดยกไป ในการจ ดท ายอดยกไป ไม ต องบ นท กในสม ดรายว นท วไป การจ ดท าจะจ ดท าในบ ญช แยกประเภทท วไป ว ตถ ประสงค ในการ จ ดท าเพ อต ดตอนบ ญช ให เป นของแต ละรอบระยะเวลาบ ญช เพ อความสะดวกในการตรวจสอบและการ จ ดเก บ การจ ดท ายอดยกไปแสดงได ด งน ส นทร พย หน ส น ท น เง นสด เจ าหน อ ปกรณ ซ อม ท นเร อนห น 10,000 5, , , ,000 6,000 ย/ป 10,000 10,000 ย/ป 9,525 17,000 17,000 รายได ค างร บ เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน ก าไรสะสม 700 ย/ป 700 ย/ป 8,000 8,000 ย/ป 1,000 1,000 ค าเช าจ ายล วงหน า รายได ร บล วงหน า ก าไรขาดท น 400 ย/ป 400 ย/ป ,200 1,000 2,200 2,200 2,200 อ ปกรณ ซ อม ดอกเบ ยค างจ าย 6,000 ย/ป 6,000 ย/ป ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม เง นก ระยะยาว ย/ป ย/ป 5,000 5,000 เคร องใช ส าน กงาน 8,000 ย/ป 8,

30 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น การจ ดท ายอดยกมา เม อเร มรอบระยะเวลาบ ญช ใหม ก อนท จะบ นท กรายการค าของรอบระยะเวลาบ ญช ใหม จะต องม การจ ดท ายอดยกมาของบ ญช กล มส นทร พย หน ส น และท นก อน โดยบ นท กในสม ดรายว นท วไปและผ าน รายการไปย งบ ญช แยกประเภทด งน 25X5 พ.ย. 1 เง นสด 9,525 - รายได ค างร บ ค าเช าจ ายล วงหน า อ ปกรณ ซ อม 6,000 - เคร องใช ส าน กงาน 8,000 - ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 - รายได ร บล วงหน า ดอกเบ ยค างจ าย 25 - เง นก 5,000 - ท นเร อนห น 10,000 - ก าไรสะสม 1,000 - บ นท กรายการเป ดบ ญช 2-30

31 ส นทร พย หน ส น ท น Financial Analysis เง นสด เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน ท นเร อนห น พ.ย. 1 ย/ม 9525 พ.ย. 1 ย/ม 8,000 พ.ย. 1 ย/ม 10,000 รายได ค างร บ รายได ร บล วงหน า ก าไรสะสม พ.ย. 1 ย/ม 700 พ.ย. 1 ย/ม 500 พ.ย. 1 ย/ม 1,000 ค าเช าจ ายล วงหน า ดอกเบ ยค างจ าย พ.ย. 1 ย/ม 400 พ.ย. 1 ย/ม 25 อ ปกรณ ซ อม เง นก ระยะยาว พ.ย. 1 ย/ม 6,000 พ.ย. 1 ย/ม 5,000 ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม พ.ย. 1 ย/ม 100 เคร องใช ส าน กงาน พ.ย. 1 ย/ม 8,

32 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น แบบฝ กห ดการบ ญช บทท 2 การบ นท กและการจ ดท ารายงาน 1. น.ส.อาภรณ ได เป ดร านร บจ างต ดเส อผ า ช อว า อาภรณ แฟช น ม รายการค าเก ดข นในเด อน มกราคม 25X6 ด งต อไปน จงว เคราะห รายการค าโดยระบ ชน ดของรายการท ท าให ส นทร พย หน ส น และส วนของเจ าของม การเปล ยนแปลง ว นท รายการค า ส นทร พย หน ส น เพ มข น ลดลง เพ มข น ลดลง 25X6 น าเง นสดมาลงท น เง นสด ม.ค. 1 40,000 6 ซ อเคร องตกแต งร านด วยเง นสด 4,500 บาท 9 ร บรายได เป นค าบร การต ดเย บ เส อผ า 8,100 บาท 10 น าเง นสดฝากธนาคาร 20,000 บาท 12 ซ ออ ปกรณ ต ดเย บเป นเง นเช อ 20,000 บาท 18 จ ายช าระหน ค าอ ปกรณ ต ดเย บ 10,000 บาท 30 น.ส.อาภรณ ถอนเง นไปใช ส วนต ว 1,000 บาท รวม รวมยอดส ทธ = + ส วนของเจ าของ เพ มข น ลดลง ท น 40,

33 Financial Analysis 2. บร ษ ทแห งหน งได จ ดต งข นเพ อให บร การด านว จ ยตลาด รายการค าของเด อนมกราคม 25X6 ซ งเป นเด อนแรกของการด าเน นงานม ด งน 25X6 มกราคม 1 ออกจ าหน ายห นสาม ญจ านวน 10,000 ห น ราคาตามม ลค าห นละ 10 บาท ออกจ าหน ายได ในราคา 50 บาท ร บมาเป นเง นสด (บ ญช ท นเร อนห นจะบ นท กในราคาตามม ลค าเสมอ จ านวนท จ าหน ายได เก นราคาตามม ลค า จะน าไปบ นท กในบ ญช ส วนเก นม ลค าห น) 1 ซ อเคร องใช ส าน กงานราคา 55,000 บาท โดยจ ายเง นสดเพ ยง 20,000 บาท และท หล อ จะช าระเด อนถ ดไป 3 ซ อว สด ส าน กงานจ านวน 9,000 บาท เป นเง นสด 3 จ ายค าเช าของเด อนมกราคม จ านวน 4,500 บาท เป นเง นสด 4 จ ายค าไปรษณ ย จ านวน 3,000 บาท เป นเง นสด 10 ร บเง นสดจ านวน 32,000 บาท เป นรายได จากการให บร การด านการว จ ยตลาดของ แชมพ ย ห อหน งจ ายเง นเด อนงวดคร งเด อนแรก จ านวน 18,000 บาท เป นเง นสดส งบ ล เร ยกเก บเง นค าว จ ยตลาดน าผลไม ท บร ษ ทได ให บร การแล ว จ านวน 29,000 บาท (ตาม หล กการบ ญช ท ร บรองท วไป จะบ นท กเป นรายได ถ าได ให บร การแล ว โดยบ นท กไว ในบ ญช ล กหน การค า) 18 น าเง นสด 400,000 บาท ไปฝากธนาคารประเภทกระแสรายว น 19 จ ายค าโฆษณาจ านวน 5,600 บาท เป นเช ค 20 ส งบ ลเร ยกเก บค าว จ ยตลาดซอสปร งรสท บร ษ ทได ให บร การแล ว จ านวน 36,000 บาท 26 จ ายเง นเด อนงวดคร งเด อนหล งจ านวน 28,000 บาท เป นเช ค 28 ร บเง นสดจากล กค าท ส งบ ลไปเร ยกเก บเม อว นท 16 จ านวน 29,000 บาทเป นเง นสด 30 จ ายค าร บรองจ านวน 1,200 บาท เป นเง นสด ให ท า 1.1 บ นท กรายการข างต นในสม ดรายว นท วไป 1.2 ผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภทท เก ยวข อง 1.3 จ ดท างบทดลอง ว นท 31 มกราคม 25X6 2-33

34 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น 3. แต ละกรณ ต อไปน จะต องจ ดท ารายการปร บปร งอย างไร กรณ 1 กรณ 2 กรณ 3 กรณ 4 บร ษ ทแห งหน งไม ได บ นท กการต ดค าเส อมราคา จ านวน 1,600 บาท ณ ว นท 31 ธ นวาคม 25X5 ว นส นส ดรอบระยะเวลาบ ญช ของบร ษ ทแห งหน ง พบว าย งไม ได ปร บปร งค าไฟฟ าของเด อนธ นวาคม จ านวน 1,400 บาท ว นท 1 ธ นวาคม 25X5 บร ษ ทแห งหน งจ ายค าเช าเป นเง นสด จ านวน 2,400 บาท ซ งเป นค าเช าของ ระยะเวลา 4 เด อน บร ษ ทได บ นท กรายการโดยเดบ ตบ ญช ค าเช า และเครด ตบ ญช เง นสด บร ษ ทป ด บ ญช ว นท 31 ธ นวาคม 25X5 ย งไม ได ท ารายการปร บปร งบ ญช ค าเช า ว นท 31 ธ นวาคม 25X5 ซ งเป นว นป ดบ ญช ของบร ษ ทแห งหน ง ซ งพบบร ษ ทได ให บร การล กค า รายหน งไปเร ยบร อยแล ว แต ย งไม ได ส งบ ลไปเร ยกเก บและย งไม ได บ นท กบ ญช จ านวน 2,200 บาท ให ท า จ ดท ารายการปร บปร งของ 4 กรณ ข างต นในสม ดรายว นท วไป 2-34

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. จ ดประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของข อม ลการบ ญช และผ ใช ประโยชน จากบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาเก ยวก บการเร ยนว ชาบ ญช บทนา เน อหาสาระในบทน กล าวถ

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น เม อได ศ กษารายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บงบการเง นแล ว ในส วนต อไปจะอธ บายรายละเอ ยด ท เก ยวก บการว เคราะห งบการเง น ด งน ความหมายของการว เคราะห งบการเง น การว

More information

เสนอรายละเอ ยดโปรแกรมบร หารอ / ศ นย ซ อมรถยนต

เสนอรายละเอ ยดโปรแกรมบร หารอ / ศ นย ซ อมรถยนต 169/23 หม บ านดร มทาวน หม 5 ต าบลมหาสว สด อ าเภอบางกรวย จ งหว ดนนทบ ร 11130 โทร. 0-2422-5199 แฟ กซ 0-2422-5198 เสนอรายละเอ ยดโปรแกรมบร หารอ / ศ นย ซ อมรถยนต เน องด วยทางบร ษ ท ฯ ได พ ฒนาโปรแกรมส าหร บงานเฉพาะด

More information

หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช

หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช 4 หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. ว ตถ ประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของการทาบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาในการศ กษาว ชาบ ญช สาระสาค ญ 1. การบ

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

การจ ดทาบ ญช ของร านอ ไรวรรณ

การจ ดทาบ ญช ของร านอ ไรวรรณ การจ ดทาบ ญช ของร านอ ไรวรรณ นางสาวชไมภรณ ฆารชน, นางสาวพร มาตา อ ปศร สาขาว ชาการบ ญช, ว ทยาล ยเทคโนโลย อ ตสาหกรรมศร สงคราม มหาว ทยาล ยนครพนม 129 หม ท 7 ถนนศร สงคราม-ท าดอกแก ว ต.ศร สงคราม อ.ศร สงคราม จ.นครพนม

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ โรงพยาบาลช มแพ จ งหว ดขอนแก น ๑ หล ง ด วยว ธ การทางอ

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช พ มพ คร งท : 1 ส งหาคม 2555 จ านวน 100 เล ม จ ดพ มพ โดย: มหาว ทยาล ยพ ษณ

More information

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF)

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) รายงานประจำป กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 รายงานประจำป ณ 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ สาส

More information

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ ส วนท 1 สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) สร ปข อม ลส าค ญน เป นส วนหน งของแบบแสดงรายการข อม ลการเสนอขายหน วยทร สต และหน งส อช ชวนซ งเป นเพ ยงข อม ล สร ปเก ยวก บการเสนอขาย ล กษณะและความเส ยงของกองทร

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

การส มมนาท าความเข าใจ. เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช. www.fap.or.th สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ

การส มมนาท าความเข าใจ. เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช. www.fap.or.th สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ การส มมนาท าความเข าใจ 1 เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช ห วข อการบรรยาย 2 (1) ภาพรวมของการนา TFRS for SMEs มาใช ในต างประเทศ (2) สร ปหล กการสาค ญของ TFRS for SMEs และ

More information

การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช

การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช Application of Microsoft Excel in Accounting พ ฒนพงศ Filthai Co., Ltd. ส ภาภรณ คงสว สด มหาว ทยาล ยกร งเทพ บทค ดย อ ป จจ บ นม การน ำคอมพ วเตอร มาช วยในการจ ดท ำบ ญช มากย งข

More information

ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual)

ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual) ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual) กรมบ ญช กลาง ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ กล มงานมาตรฐานและนโยบายการบ ญช ภาคร ฐ ธ นวาคม 2554 สารบ ญ หน า บทน

More information

IAS19 Revision โดย ส ท ม ภ ทรมาล ย FSA, FSAT

IAS19 Revision โดย ส ท ม ภ ทรมาล ย FSA, FSAT IAS19 Revision โดย ส ท ม ภ ทรมาล ย FSA, FSAT หล งจากมาตรฐานการบ ญช ไทยฉบ บท 19 ผลประโยชน พน กงาน (TAS19) ม ผลบ งค บใช ในว นท 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ท ผ านมา บร ษ ทต างๆในประเทศไทยก ได ม ประสบการณ ตรงในการนา

More information

รายงานว จ ยในช นเร ยน

รายงานว จ ยในช นเร ยน รายงานว จ ยในช นเร ยน การจ ดการเร ยนโดยใช ส อPowerPointและใบงานในรายว ชา ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปเพ องานบ ญช รห ส 3201-2011 ระด บช น ปวส. 1 สาขางานการบ ญช ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ชน ดาภา ก ลยาน รายงานว

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information