หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร

Size: px
Start display at page:

Download "หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร"

Transcription

1 หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร โดย... ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ 1 ห วข อบรรยาย 1. ความหมายของส นทร พย. ประเภทของส นทร พย. นโยบายบ ญช เก ยวก บส นทร พย 4. ระบบส นทร พย ถาวร (FA) ในระบบGFMIS. การควบค มภายในเก ยวก บส นทร พย

2 1.ความหมายของส นทร พย ส นทร พย หมายถ ง ทร พยากรท อย ในความควบค ม ของหน วยงานซ งเป นผลจากเหต การณ ในอด ต และคาดว าจะท าให เก ดประโยชน เช งเศรษฐก จ ในอนาคต หร อศ กยภาพในการให บร การเพ มข น แก หน วยงาน *ตามหล กการและนโยบายบ ญช ส าหร บหน วยงานภาคร ฐ ฉบ บท.ประเภทของส นทร พย 1. ส นทร พย หม นเว ยน เช น เง นสดและเง นฝากธนาคาร เง นทดรองราชการ เง นฝากคล ง ล กหน จากการ ขายส นค าและบร การ ล กหน เง นย ม รายได ค างร บ ว สด คงเหล อ เป นต น. ส นทร พย ไม หม นเว ยน เช น เง นให ก เง นลงท น ท ด น อาคาร อ ปกรณ (คร ภ ณฑ ) ส นทร พย โครงสร างพ นฐาน ส นทร พย ไม ม ต วตน ส นทร พย ไม หม นเว ยนอ น 4

3 .นโยบายบ ญช เก ยวก บส นทร พย การก าหนดข นต า การบ นท กควบค ม การว ดม ลค า การก าหนดอาย การใช งาน การเป ดเผยข อม ลและรายงาน การก าหนดข นต า เพ อควบค มและแสดงม ลค าทางบ ญช ตลอดอาย การใช งาน ม ลค าข นต าต งแต,000 บาทข นไป 6

4 การบ นท กควบค มส นทร พย บ นท กควบค มในทะเบ ยนค มทร พย ส น กรณ เป นคร ภ ณฑ ท ม ม ลค าไม ถ ง,000บาท จะบ นท กบ ญช ค าคร ภ ณฑ ม ลค าต ากว าเกณฑ และควบค ม ใ น ท ะ เ บ ย น โ ด ย ไ ม ต อ ง ค า น ว ณ ค า เ ส อ ม ร า ค า ส าหร บคร ภ ณฑ ท ม ม ลค าต งแต,000บาท จะบ นท กบ ญช ส นทร พย (คร ภ ณฑ -ระบ ประเภท) บ นท กบ ญช ส นทร พย และค านวณ (ทยอยร บร ค าใช จ ายตลอดอาย การใช งาน) 7 ทะเบ ยนค มทร พย ส น ส วนราชการ หน วยงาน ประเภท รห ส ล กษณะ / ค ณสมบ ต ร น / แบบ สถานท ต ง / หน วยงานผ ร บผ ดชอบ ช อผ ขาย / ผ ร บจ าง / ผ บร จาค ท อย โทรศ พท ประเภทเง น เง นงบประมาณ เง นนอกงบประมาณ เง นบร จาค / เง นช วยเหล อ อ น ๆ ว ธ การได มา ตกลง ประกวด สอบ ว ธ พ เศษ ร บบร จาค ว น เด อน ป ท เอกสาร รายการ จ านวน หน วย ต อ หน วย/ช ด/ กล ม ม ลค า รวม อาย ใช งาน อ ตรา ประจ าป สะสม ม ลค า ส ทธ หมาย เหต

5 รห สส/ท (GFMIS) ส วนราชการ กรมบ ญช กลาง หน วยงาน ส าน กงานเลขาน การกรม ประเภท คร ภ ณฑ ส าน กงาน รห ส สล.0001/4 ล กษณะ / ค ณสมบ ต แผงวงจรการ ดสายนอก ร น / แบบ - สถานท ต ง / หน วยงานผ ร บผ ดชอบ ฝ ายพ สด ช อผ ขาย / ผ ร บจ าง / ผ ร บบร จาค บร ษ ท พ ท คอร ปอเรช น จ าก ด ท อย 111 ถ.พหลโยธ น เขตพญาไท กร งเทพฯ โทรศ พท ประเภทเง น เง นงบประมาณ เง นนอกงบประมาณ เง นบร จาค / เง นช วยเหล อ อ น ๆ ว ธ การได มา ตกลง ประกวด สอบ ว ธ พ เศษ ร บบร จาค ว น เด อน ป ท เอก สาร รายการ จ านวน หน วย ต อ หน วย/ช ด มลค า รวม อาย ใช งาน อ ตรา ประจ าป สะสม ม.ค.4 XXX ต ดต งแผงวงจรการ ดสายนอก 1 0,0 0,0 1 ป.% 6,67.0-0,0 ม ลค า ส ทธ หมาย เหต 0 ก.ย. 4 -บ นท ก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.4 0 ก.ย. 49 -บ นท ก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.49 0,0 0,0 4,6.99 4,6.99 7, ,0 0,0 6, ,4.49 6, ประเภท คร ภ ณฑ ส าน กงาน รห ส สบร.0099/49 ล กษณะ / ค ณสมบ ต โต ะท างานระด บ7 ร น / แบบ - สถานท ต ง / หน วยงานผ ร บผ ดชอบ กล มระบบบ ญช ภาคร ฐ ช อผ ขาย / ผ ร บจ าง / ผ ร บบร จาค บร ษ ทเฟอร น เจอร ไทย จ าก ด ท อย 9/9 ถ.ประชาสงเคราะห เขตด นแดง กร งเทพฯ โทรศ พท ประเภทเง น เง นงบประมาณ เง นนอกงบประมาณ เง นบร จาค / เง นช วยเหล อ อ น ๆ ว ธ การได มา ตกลง ประกวด สอบ ว ธ พ เศษ ร บบร จาค ว น เด อน ป ท เอก สาร รายการ จ านวน หน วย ต อ หน วย/ช ด มลค า รวม อาย ใช งาน อ ตรา รห สส/ท (GFMIS) - ส วนราชการ กรมบ ญช กลาง หน วยงาน ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ ประจ าป 9 ม.ค.49 XXX - ซ อโต ะท างานระด บ 7 1 4,00 4,00 1 ป บ นท กบ ญช ค าคร ภ ณฑ ม ลค าต ากว า เกณฑ (เป น ค า ใ ช จ า ย ป 49แล ว) สะสม ม ลค า ส ทธ หมาย เหต

6 (ด านหล ง) ประว ต การซ อมบ าร งร กษาทร พย ส น คร งท ว น เด อน ป รายการ จ านวนเง น หมายเหต 11 การว ดม ลค า ท น ย ต ธรรม 1

7 การว ดม ลค าส นทร พย - บ นท กม ลค าเร มแรกของส นทร พย ตามท นท เก ดข นในการจ ดหาซ ง รวมถ งค าใช จ ายในการท าให ส นทร พย น นพร อมใช งานในคร งแรกประกอบด วย ซ อ ภาษ น าเข า ภาษ ซ อท เร ยกค นไม ได ต นท นในการต ดต ง - กรณ จ ดสร างข นเอง บ นท กตามต นท นท เก ดข นจร ง รวมค าแรง ว ตถ ด บ - ม ลค าย ต ธรรมของส นทร พย การก าหนดอาย การใช งาน ก าหนดเป นช วงให เล อก ให แต ละหน วยก าหนดตามความ เหมาะสมก บการใช งาน 14

8 ตารางอาย การใช งานและอ ตราทร พย ส น ประเภททร พย ส น 1. อาคารถาวร. อาคารช วคราว / โรงเร อน. ส งก อสร าง.1 ใช คอนกร ตเสร มเหล กหร อโครง เหล กเป นส วนประกอบหล ก. ใช ไม หร อว สด อ นๆ เป นส วนประกอบ 4. คร ภ ณฑ ส าน กงาน. คร ภ ณฑ ยานพาหนะและขนส ง 6. คร ภ ณฑ ไฟฟ าและว ทย (ยกเว นเคร อง ก าเน ดไฟฟ าให ม อาย การใช งาน 1- ป ) 7. คร ภ ณฑ โฆษณาและเผยแพร อาย การใช งาน (ป ) อย างต า อย างส ง อ ตรา /ป (ร อยละ) อย างต า อย างส ง ตารางอาย การใช งานและอ ตราทร พย ส น ประเภททร พย ส น. คร ภ ณฑ การเกษตร.1 เคร องม อและอ ปกรณ. เคร องจ กรกล 9. คร ภ ณฑ โรงงาน 9.1 เคร องม อและอ ปกรณ 9. เคร องจ กรกล. คร ภ ณฑ ก อสร าง.1 เคร องม อและอ ปกรณ. เคร องจ กรกล 11. คร ภ ณฑ ส ารวจ 1. คร ภ ณฑ ว ทยาศาสตร และการแพทย 1. คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร อาย การใช งาน (ป ) อย างต า อย างส ง อ ตรา /ป (ร อยละ) อย างต า อย างส ง

9 ประเภททร พย ส น 14. คร ภ ณฑ การศ กษา 1. คร ภ ณฑ งานบ านงานคร ว 16. คร ภ ณฑ ก ฬา/กายภาพ 17. คร ภ ณฑ ดนตร /นาฏศ ลป 1. คร ภ ณฑ อาว ธ 19. คร ภ ณฑ สนาม. ส นทร พย โครงสร างพ นฐาน.1 ถนนคอนกร ต. ถนนลาดยาง. สะพานคอนกร ตเสร มเหล ก.4 เข อนด น. เข อนป น.6 อ างเก บน า อาย การใช งาน (ป ) อย างต า อย างส ง อ ตรา /ป (ร อยละ) อย างต า อย างส ง ส ตรการค านวณว ธ เส นตรง = ท น x จ านวนว นภายในป อาย การใช งาน 6 1

10 4.ระบบส นทร พย ถาวร (FA) ในระบบ GFMIS - ภาพรวมระบบส นทร พย ถาวร - การบ นท กบ ญช ในระบบส นทร พย ถาวร - การแก ไขข อผ ดพลาดในระบบส นทร พย ถาวร 19 ภาพรวมระบบส นทร พย ถาวร การได มาของส นทร พย (Asset Acquisition) 1 การก าหนดรห สส นทร พย (Asset Master) รายงาน การต ดจ าหน าย (Asset Retirement) 4 ประมวลส นงวด/ส นป บ ญช /อ นๆ (Periodic Processing)

11 ภาพรวมระบบส นทร พย ถาวร 1 การก าหนดรห สส นทร พย (Asset Master) เพ อให ระบบออกเลขท ส นทร พย รายต ว ให รองร บการบ นท กการได มาของส นทร พย และค านวณในระบบต อไป 1 ภาพรวมระบบส นทร พย ถาวร การได มาของส นทร พย (Asset Acquisition) 1 การก าหนดรห สส นทร พย (Asset Master) บ นท กผ านระบบจ ดซ อ บ นท กร บบร จาค ร บส นทร พย ระหว างท าเป นส นทร พย ปร บปร ง/ต อเต มส นทร พย ร บโอนส นทร พย บ นท กร บส นทร พย ท ส ารวจพบ

12 ภาพรวมระบบส นทร พย ถาวร การได มาของส นทร พย (Asset Acquisition) 1 การก าหนดรห สส นทร พย (Asset Master) การต ดจ าหน าย (Asset Retirement) บร จาคส นทร พย ขายส นทร พย ส นทร พย ส ญหาย ส นทร พย เส อมสภาพ (เล กใช งาน) ภาพรวมระบบส นทร พย ถาวร 1 การก าหนดรห สส นทร พย (Asset Master) 4 การได มาของส นทร พย (Asset Acquisition) การต ดจ าหน าย (Asset Retirement) ประมวลส นงวด/ส นป บ ญช /อ นๆ (Periodic Processing) ค านวณค าเส อมท กเด อน ตรวจน บส นทร พย ประมวลผลส นป 4

13 การบ นท กร บส นทร พย ถาวร บ นท กผ าน GFMISTerminal บ นท กผ าน Excel Loader สร างข อม ลหล กส นทร พย ในระบบ บ นท กใบส งซ อระบ รห สส นทร พย ตรวจร บ ส นทร พย ถาวร บ นท กใบส งซ อระบ พ กส นทร พย ส นทร พย ถาวร แจ งให หน วยงานต นส งก ดล างบ ญช พ กส นทร พย ค าใช จ าย หน วยงานภ ม ภาคแจ งเลขท เอกสารต งเบ ก และรายละเอ ยดส นทร พย (ล กษณะของส นทร พย ชน ด ว นท ได มาหร อว นท ตรวจร บ ) เพ อให หน วยงานส วนกลางสร างข อม ลหล กส นทร พย และล างบ ญช พ กส นทร พย เป นส นทร พย รายต วหร อเป นค าใช จ ายแล วแต กรณ การควบค มภายในเก ยวก บส นทร พย ว ตถ ประสงค 1. เพ อให แน ใจว าม ทร พย ส นอย จร งและครบถ วน. เพ อให ม การด แลร กษาอย างปลอดภ ยเพ ยงพอ. เพ อให ม การใช ประโยชน อย างค มค า 1. ม การแบ งแยกหน าท. ม การอน ม ต ให ด าเน นการโดยผ ม อ านาจ/คณะกรรมการด าเน นการ. ม การท าบ ญช หร อทะเบ ยนควบค ม 4. ม การวางแผนการจ ดหาทดแทน. ม การควบค มค าใช จ ายต างๆ ท เก ยวข อง 6. ม การตรวจน บและตรวจสอบเป นประจ า

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554)

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) [2] แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ(MIS) ป การศ กษา 2554 หล กการ

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๖๖ ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๓.๑ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการได ม การจ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานของ สถานศ กษาและช มชนครอบคล ม ม ประส ทธ ภาพท นต อการใช งาน

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 อส.301 อส.302 อส.302/เง นก น อส.303 ส วนต ดตามประเม นผล ส าน กแผนงานและสารสนเทศ ก มภาพ นธ 2555 ค าน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา ความเป นมา เง นโครงการอาหารกลางว น กระทรวงศ กษาธ การ เร มโครงการมาต งแต ป พ.ศ. 2509 การด าเน นการแต ละโรงเร ยนได ด าเน นการในร ปแบบหลากหลายตามสภาพของโรงเร ยน

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

โปรแกรมบร หารทร พยากรมน ษย ( HR-PRO)

โปรแกรมบร หารทร พยากรมน ษย ( HR-PRO) โปรแกรมบร หารทร พยากรมน ษย ( HR-PRO) โปรแกรมบร หารทร พยากรมน ษย (Human Resource ) หร อ HR-Pro เพ อ ช วยในการจ ดการเก ยวก บต วบ คคลในองค กร โดยให ม การใช ทร พยากรมน ษย อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด เพ อให บรรล

More information

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง.

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2. 1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.1 และก จกรรมสน บสน น รห ส 1.2,1.3 3. ล กษณะโครงการ : ต อเน อง 4. ระยะเวลาเร มต นโครงการ

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย

โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย (www.thaihotline.org) บร การสายด วน เป นมาตรการร ปแบบหน งท ช มชนผ ใช บร การ และผ ให บร การอ นเทอร เน ตจะช วยด แล เน อหาสาระ

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

เร อง : การบร หารความเส ยง หน า 1/13

เร อง : การบร หารความเส ยง หน า 1/13 เร อง : การบร หารความ หน า 1/13 สารบ ญ 1. ว ตถ ประสงค และขอบเขต 2. นโยบายท เก ยวข อง 3. ค าจ าก ดความ 4. ผ ร บผ ดชอบ 5. เอกสารท เก ยวข อง 6. การเก บบ นท ก 7. ด ชน ช ว ดและเป าหมาย 8. ข นตอนการปฏ บ ต บ

More information