โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา"

Transcription

1 โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา ๑๘ ระด บช นประถมศ กษา ( ป. ๑ ๓ ) กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน ( ช วโมง / ป ) ประถมศ กษาป ท ๑ ประถมศ กษาป ท ๒ ประถมศ กษาป ท ๓ รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รายว ชาพ นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ภาษาไทย ท ๑๑๑๐๑ ๒๐๐ ท ๑๒๑๐๑ ๒๐๐ ท ๑๓๑๐๑ ๒๐๐ คณ ตศาสตร ค ๑๑๑๐๑ ๒๐๐ ค ๑๒๑๐๑ ๒๐๐ ค ๑๓๑๐๑ ๒๐๐ ว ทยาศาสตร ว ๑๑๑๐๑ ๘๐ ว ๑๒๑๐๑ ๘๐ ว ๑๓๑๐๑ ๘๐ ส งคมศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม ศาสนา ศ ลธรรม จร ยธรรม หน าท พลเม อง ว ฒนธรรม และการดาเน นช ว ตในส งคม เศรษฐศาสตร ภ ม ศาสตร ประว ต ศาสตร ส ๑๑๑๐๑ ส ๑๑๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ๑๒๑๐๑ ส ๑๒๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ๑๓๑๐๑ ส ๑๓๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ขศ กษาและพลศ กษา พ ๑๑๑๐๑ ๘๐ พ ๑๒๑๐๑ ๘๐ พ ๑๓๑๐๑ ๘๐ ศ ลปะ ศ ๑๑๑๐๑ ๘๐ ศ ๑๒๑๐๑ ๘๐ ศ ๑๓๑๐๑ ๘๐ การงานอาช พและเทคโนโลย ง ๑๑๑๐๑ ๔๐ ง ๑๒๑๐๑ ๔๐ ง ๑๓๑๐๑ ๔๐ ภาษาอ งกฤษ อ ๑๑๑๐๑ ๔๐ อ ๑๒๑๐๑ ๔๐ อ ๑๓๑๐๑ ๔๐ รายว ชาเพ มเต ม ๔๐ ๔๐ ๔๐ คอมพ วเตอร ง ๑๑๒๐๑ ๔๐ ง ๑๒๒๐๑ ๔๐ ง ๑๓๒๐๑ ๔๐ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ก จกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ก จกรรมน กเร ยน ล กเส อ เนตรนาร ชมรม/ช มน ม ก จกรมเพ อส งคม และ สาธารณประโยชน (๗๐) ๔๐ ๓๐ (๗๐) ๔๐ ๓๐ (๗๐) ๔๐ ๓๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ รวมเวลาเร ยนท งหมด (ชม./ป ) ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ หมายเหต โรงเร ยนบ านนาด จ ดเวลาเร ยนเปนรายป ตามสาระการเร ยนร ในหล กส ตร โดยม เวลาเร ยน ป ละ ๑๐๐๐ ช วโมง ว นละ ๕ ช วโมง และจ ดเวลาทาก จกรรมซ อมเสร มเพ มอ กว นละ ๑ ช วโมง

2 ระด บช นประถมศ กษา ( ป. ๔ ๖ ) ๑๙ กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน ( ช วโมง / ป ) ประถมศ กษาป ท ๔ ประถมศ กษาป ท ๕ ประถมศ กษาป ท ๖ รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รายว ชาพ นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ภาษาไทย ท ๑๔๑๐๑ ๑๖๐ ท ๑๕๑๐๑ ๑๖๐ ท ๑๖๑๐๑ ๑๖๐ คณ ตศาสตร ค ๑๔๑๐๑ ๑๖๐ ค ๑๕๑๐๑ ๑๖๐ ค ๑๖๑๐๑ ๑๖๐ ว ทยาศาสตร ว ๑๔๑๐๑ ๘๐ ว ๑๕๑๐๑ ๘๐ ว ๑๖๑๐๑ ๘๐ ส งคมศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม ศาสนา ศ ลธรรม จร ยธรรม หน าท พลเม อง ว ฒนธรรม และการดาเน นช ว ตในส งคม เศรษฐศาสตร ภ ม ศาสตร ประว ต ศาสตร ส ๑๔๑๐๑ ส ๑๔๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ๑๕๑๐๑ ส ๑๕๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ๑๖๑๐๑ ส ๑๖๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ขศ กษาและพลศ กษา พ ๑๔๑๐๑ ๘๐ พ ๑๕๑๐๑ ๘๐ พ ๑๖๑๐๑ ๘๐ ศ ลปะ ศ ๑๔๑๐๑ ๘๐ ศ ๑๕๑๐๑ ๘๐ ศ ๑๖๑๐๑ ๘๐ การงานอาช พและเทคโนโลย ง ๑๔๑๐๑ ๘๐ ง ๑๕๑๐๑ ๘๐ ง ๑๖๑๐๑ ๘๐ ภาษาอ งกฤษ อ ๑๔๑๐๑ ๘๐ อ ๑๕๑๐๑ ๘๐ อ ๑๖๑๐๑ ๘๐ รายว ชาเพ มเต ม ๔๐ ๔๐ ๔๐ คอมพ วเตอร ง ๑๔๒๐๑ ๔๐ ง ๑๕๒๐๑ ๔๐ ง ๑๖๒๐๑ ๔๐ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ก จกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ก จกรรมน กเร ยน ล กเส อ เนตรนาร ชมรม/ช มน ม (๗๐) ๔๐ ๓๐ (๗๐) ๔๐ ๓๐ (๗๐) ๔๐ ๓๐ ก จกรมเพ อส งคม และ ๑๐ ๑๐ ๑๐ สาธารณประโยชน รวมเวลาเร ยนท งหมด (ชม./ป ) ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ หมายเหต โรงเร ยนบ านนาด จ ดเวลาเร ยนเปนรายป ตามสาระการเร ยนร ในหล กส ตร โดยม เวลาเร ยน ป ละ ๑๐๐๐ ช วโมง ว นละ ๕ ช วโมง และจ ดเวลาทาก จกรรมซ อมเสร มเพ มอ ก ๑ ช วโมง

3 คาอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ๒๐ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 1 รห สว ชา ท เวลา 200 ช วโมง/ป ศ กษาการอ านและเข ยนพย ญชนะ สระ และวรรณย กต ต วเลขไทย การสะกดคา การอ านแบบแจกล ก และ การอ านเป นคา การอ านและการเข ยนต วสะกดท ตรงตามมาตราและไม ตรงตามมาตรา การผ นวรรณย กต และ ความหมายของคา ข อความ และประโยค คาท ม ร ปวรรณย กต และไม ม ร ปวรรณย กต เร องส น ว ธ อ าน ร อยแก วและบทอาขยาน มารยาทในการพ ดส อสารในช ว ตประจาว น การฟ งคาแนะนา คาส ง และการปฏ บ ต อย างม มารยาท การพ ดแสดงความค ดเห นตามความเป นจร ง และใช ถ อยคาอย างส ภาพต อส งท ฟ ง อ าน หร อด ศ กษาการค ดว เคราะห จากการอ านหร อฟ งวรรณกรรม ม มารยาทในการอ านและท องจาบทอาขยานตามท กาหนดให เข ยนเร องจากภาพ และบอกข อค ดของวรรณกรรมร อยแก วและร อยกรองส าหร บเด ก โดยใช การฝ กท กษะกระบวนการทางภาษา ท งในด านการฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยน เพ อให เก ดเจตคต ท ด ต อการเร ยนว ชาภาษาไทย ต งใจเร ยนและม ส วนร วมในก จกรรมการเร ยน ค นคว าหา ความร จากแหล งการเร ยนร ต างๆ อย างสม าเสมอ ซ กถามและส บค นเพ อหาข อม ล ม ความรอบคอบในการ ทางาน ใช ภาษาไทยได อย างถ กต อง เหมาะสม ม มารยาทในการพ ด การอ าน การเข ยน และการฟ ง ท 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8 ท 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 ท 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 ท 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 ท 5.1 ป.1/1, ป.1/2 รวม 22

4 คาอธ บายรายว ชาภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 2 รห สว ชา ท เวลา 200 ช วโมง/ป ๒๑ ศ กษาและฝ กปฏ บ ต เก ยวก บการอ านออกเส ยง คา คาคล องจอง ข อความ และบทร อยกรองง ายๆ วรรณคด และวรรณกรรม พร อมอธ บายความหมายของคา และข อความท อ าน อ านข อเข ยนเช งอธ บาย และปฏ บ ต ตามคาส งหร อข อแนะนา อ านหน งส อตามความสนใจอย างสม าเสมอและน าเสนอเร องท อ าน สามารถ บอกและเข ยนพย ญชนะ สระ วรรณย กต และเลขไทย การเข ยนเร องส นๆ เก ยวก บประสบการณ ตามจ นตนาการ ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ด และสามารถเล อกใช ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ นได เหมาะสมก บกาลเทศะ ร องบทร องเล นสาหร บเด กในท องถ น ท องจาบทอาขยานตามท กาหนด และบท ร อยกรองท ม ค ณค าตามความสนใจ พ ดส อสารได ช ดเจนตรงตามว ตถ ประสงค พ ดแสดงความค ดเห นและ ความร ส กจากเร องท ฟ งและด ฟ งคาแนะนา คาส งท ซ บซ อน และปฏ บ ต ตาม พร อมบอกสาระสาค ญของเร องท ฟ งและด และฝ กต งคาถามและตอบคาถามเก ยวก บเร องท อ าน ศ กษาและว เคราะห วรรณกรรมและร อยแก ว สาหร บเด กเร อง น ทานสานร ก สาม คค ค อพล ง ร กแท ของแม ส กวาพ ดจาให ร ค ด ของขว ญว นเก ด เพ อระบ ข อค ดท ให จาการอ านทาให ปร บใช ในช ว ตประจาว น โดยใช การฝ กท กษะกระบวนการทางภาษา ท งในด านการฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยนกระบวนการ ค ด กระบวนการปฏ บ ต กระบวนการกล ม เพ อให เก ดเจตคต ท ด ต อการเร ยนว ชาภาษาไทย ต งใจเร ยนและม ส วนร วมในก จกรรมการเร ยน ค นคว าหา ความร จากแหล งการเร ยนร ต างๆ อย างสม าเสมอ ซ กถามและส บค นเพ อหาข อม ล ม ความรอบคอบในการทางาน ใช ภาษาไทยได อย างถ กต อง เหมาะสม ม มารยาทในการพ ด การอ าน การเข ยน และการฟ ง นาความร ท ให จาก การศ กษาไปประย กต ใช ในช ว ตจร ง ท 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 ท 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 ท 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 ท 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 ท 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 รวม 29

5 คาอธ บายรายว ชาภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 3 รห สว ชา ท เวลา 200 ช วโมง / ป ๒๒ อ านออกเส ยงค า ข อความ เร องส นๆ และบทร อยกรองง ายๆ อธ บายความหมายของค าและข อความท อ าน ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ด เข ยนสะกดค าและบอกความหมายของค า ต งค าถามและตอบค าถามเช ง เหต ผลเก ยวก บเร องท อ าน ม มารยาทในการอ าน เข ยนบรรยายเก ยวก บส งใดส งหน งได อย างช ดเจน เข ยนเร อง ตามจ นตนาการ ม มารยาทในการเข ยน พ ดส อสารได ช ดเจนตามว ตถ ประสงค ม มารยาทในการฟ ง การด และการ พ ด เข ยนจดหมายลาคร ระบ ชน ดและหน าท ของค าในประโยค แต งประโยคง ายๆ ร จ กเพลงพ นบ านและเพลง กล อมเด ก อ านหน งส อตามความสนใจอย างสม าเสมอและนาเสนอเร องท อ าน อ านข อเข ยนเช งอธ บายและปฏ บ ต ตามค าส งหร อข อแนะน า แต งค าคล องจองและค าขว ญ แสดงความค ดเห นเก ยวก บวรรณคด ท อ าน ท องจ าบท อาขยานตามท ก าหนดและบทร อยกรองตามความสนใจ ล าด บเหต การณ และคาดคะเนเหต การณ จากเร องท อ าน โดยระบ เหต ผลประกอบ สร ปความร และข อค ดจากเร องท อ าน เล ารายละเอ ยดเก ยวก บเร องท ฟ งและด ท งท เป น ความร และความบ นเท ง บอกสาระสาค ญจากการฟ งและด ต งคาถามและตอบค าถามเก ยวก บเร องท ฟ งและด พ ด แสดงความค ดเห นและความร ส กจากเร องท ฟ งและด เล อกใช ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ นได เหมาะสมก บ กาลเทศะและโอกาส อ านข อเข ยนเช งอธ บายและปฏ บ ต ตามค าส งหร อข อแนะน า เข ยนบ นท กประจ าว น และใช พจนาน กรมค นหาความหมายของคา โดยใช กระบวนการทางภาษา ได แก กระบวนการอ าน กระบวนการเข ยน กระบวนการฟ ง กระบวนการ พ ด และการด การค ด เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ม จ ตสาน กร กภาษาไทย และม ค าน ยมท ด ต อภาษาไทย ท1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9 ท2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 ท3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 ท4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 ท5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 รวม 31

6 คาอธ บายรายว ชาภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 4 รห สว ชา ท เวลา 160 ช วโมง/ป ๒๓ ศ กษาและฝ กท กษะทางภาษาผ านกระบวนการอ าน การเข ยน การฟ ง การด และการพ ด การอ าน ออกเส ยงบทร อยแก ว บทร อยกรอง อธ บายความหมายของคา ประโยค และสานวน อ านเร องส นๆ ตามเวลาท กาหนด ตอบคาถาม แยกข อเท จจร ง ข อค ดเห น คาดคะเนเหต การณ จากเร องท อ านโดยระบ เหต ผลประกอบ สร ป ความร และข อเท จจร ง ค ดลายม อต วบรรจง เข ยนส อสารด วยแผนภาพโครงเร อง แผนภาพความค ด ย อความ เข ยนจดหมายส วนต ว เข ยนบ นท ก เข ยนรายงาน เข ยนเร องตามจ นตนาการ จาแนกข อเท จจร ง ข อค ดเห นจากการฟ งและด พ ดสร ปความ พ ดแสดงความร ความค ดเห นและความร ส ก ต งคาถามตอบเช ง เหต ผล พ ดรายงานเร องหร อประเด นท ศ กษา สะกดคา บอกความหมายของคา ระบ ชน ดและหน าท ของคา ในประโยค การใช พจนาน กรม แต งบทร อยกรอง คาขว ญ และบอกความหมายของส านวน เปร ยบเท ยบ ภาษาไทยก บภาษาถ น พร อมท งระบ ข อค ดจากน ทานพ นบ าน น ทานคต ธรรม อธ บายข อค ดจากการอ าน เพ อ นาไปใช ในช ว ตจร ง ร องเพลงพ นบ าน ท องจาบทอาขยาน และบทร อยกรองท ม ค ณค าตามความสนใจ ม น ส ยร กการอ าน ม มารยาทในการอ าน เข ยน ฟ ง ด และการพ ด โดยใช ท กษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการค ด และประเม นค า เพ อให เก ดเจตคต ท ด ต อ การเร ยนว ชาภาษาไทย ต งใจเร ยนและม ส วนร วมในก จกรรมการเร ยน ค นคว า หาความร จากแหล งการเร ยนร ต างๆ อย างสม าเสมอ ซ กถามและศ กษาเพ อหาข อม ล ม ความรอบคอบในการ ทางาน ใช ภาษาไทยได อย างถ กต อง เหมาะสม ม มารยาทในการพ ด การอ าน การเข ยน และการฟ ง เพ อให เก ด ผลส มฤทธ ทางภาษาอ นเป นเอกล กษณ และมรดกของชาต ท 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 ท 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 ท 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6 ท 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 ท 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 รวม 33

7 คาอธ บายรายว ชาภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 5 รห สว ชา ท เวลา 160 ช วโมง/ป ศ กษาและฝ กปฏ บ ต การอ านออกเส ยงบทร อยแก วและบทร อยกรอง งานเข ยนเช งอธ บาย คาส ง ข อแนะนาวรรณคด และวรรณกรรมท อ าน และหน งส อท ม ค ณค าตามความสนใจ พร อมอธ บายความหมายของ คา ประโยค และข อความท อ าน อธ บายความหมายโดยน ย แสดงความค ดเห นจากเร องท อ าน การเข ยนส อสาร เข ยนย อความ เข ยนจดหมาย เข ยนแผนภาพโครงเร องและแผนภาพความค ด และเข ยน เร องราวในร ปแบบต างๆ รวมถ งการกรอกแบบรายการต างๆ สามารถเล อกฟ งและด อย างม ว จารณญาณ และพ ด แสดงความร ความค ด และความร ส กในโอกาสต างๆ อย างสร างสรรค พร อมสามารถเข าใจธรรมชาต ของภาษา และหล กภาษาไทย อาท การระบ ชน ดและหน าท ของคาในประโยค จาแนกส วนประกอบของประโยค การ เปร ยบเท ยบภาษาไทยมาตรฐานก บภาษาถ น สามารถบอกคาภาษาต างประเทศในภาษาไทย การใช คาราชาศ พท และสานวนได ถ กต อง ได อย างม มารยาทในการฟ ง การพ ด การด และการเข ยน ศ กษาวรรณคด และวรรณกรรม เร อง น ทานพ นบ านไทย น อมราล กพระค ณคร เพล นอ านงานพระราชน พนธ กระเช าใบน อยของนางส ดา แม โพสพ ม ตรแท พระส งข พบพระบ ดามารดา บ วน อยค อยคล บาน ให สร ปเร อง ระบ ความร และข อค ดท ได อธ บาย ค ณค าของเร องท อ าน ท องบทอาขยานตามท กาหนด และบทร อยกรองท ม ค ณค าตามความสนใจ โดยใช การฝ กท กษะกระบวนการทางภาษา ท งในด านการฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยน ผ านกระบวนการค ด กระบวนการปฏ บ ต กระบวนการกล ม เพ อให เก ดเจตคต ท ด ต อการเร ยนว ชาภาษาไทย ต งใจเร ยนและม ส วนร วมในก จกรรมการเร ยน ค นคว าหา ความร จากแหล งการเร ยนร ต างๆ อย างสม าเสมอ ซ กถามและส บค นเพ อหาข อม ล ใช ภาษาไทยได อย างถ กต อง เหมาะสม และนามาประย กต ใช ในช ว ตจร ง พร อมร กษาภาษาไทยไว เป นสมบ ต ของชาต ๒๔ ท 1.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4, ป. 5/5, ป. 5/6, ป. 5/7, ป. 5/8 ท 2.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4, ป. 5/5, ป. 5/6, ป. 5/7, ป. 5/8, ป. 5/9 ท 3.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4, ป. 5/5 ท 4.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4, ป. 5/5, ป. 5/6, ป. 5/7 ท 5.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 รวม 34

8 คาอธ บายรายว ชาภาษาไทย ๒๕ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 6 รห สว ชา ท เวลา 160 ช วโมง / ป อ านเร องส นๆ อย างหลากหลายโดยจ บเวลาแล วถามเก ยวก บเร องท อ าน อ านหน งส อตามความสนใจ และอธ บายค ณค าท ได ร บ ม มารยาทในการอ าน ว เคราะห ชน ดและหน าท ของคาในประโยค อ านออกเส ยงบท ร อยแก วและบทร อยกรองได ถ กต อง อธ บายการนาความร และความค ดจากเร องท อ านไปต ดส นใจแก ป ญหาใน การดาเน นช ว ต ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ดและคร งบรรท ด ม มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด เข ยนย อ ความจากเร องท อ าน รวบรวมและบอกความหมายของคาภาษาต างประเทศท ใช ในภาษาไทย แสดงความค ดเห น จากวรรณคด หร อวรรณกรรมท อ าน พ ดแสดงความร ความเข าใจจ ดประสงค ของเร องท ฟ งและด ต งคาถามและ ตอบคาถามเช งเหต ผลจากเร องท ฟ ง และด ใช คาได เหมาะสมก บกาลเทศะและบ คคล อธ บายค ณค าวรรณคด หร อ วรรณกรรมท อ าน แยกข อเท จจร งและข อค ดเห นจากเร องท อ าน ว เคราะห ความน าเช อถ อจากการฟ งและด ส อ โฆษณาอย างม เหต ผล อ านหน งส อตามความสนใจและอธ บายค ณค าท ได ร บ ม มารยาทในการอ าน เข ยนส อสาร โดยใช คาถ กต อง ช ดเจน และเหมาะสม ม มารยาทในการเข ยน พ ดรายงานเร องหร อประเด นท ศ กษาค นคว าจาก การฟ ง การด และการสนทนา ระบ ล กษณะของประโยค อธ บายความหมายของคา ประโยค และข อความท เป น โวหาร เข ยนเร ยงความ ว เคราะห และเปร ยบเท ยบสานวนท เป นคาพ งเพยและส ภาษ ต พ ดโน มน าวอย างม เหต ผล และน าเช อถ อ อ านงานเข ยนเช งอธ บาย คาส ง ข อแนะนา และปฏ บ ต ตาม เข ยนแผนภาพโครงเร องและแผนภาพ ความค ด เข ยนจดหมายส วนต ว แต งบทร อยกรอง ท องจาบทอาขยานตามท กาหนดและบทร อยกรองตามความ สนใจ อธ บายความหมายของข อม ลจากการอ านแผนผ ง แผนท แผนภ ม และกราฟ กรอกแบบรายการต างๆ เข ยน เร องตามจ นตนาการและสร างสรรค เล าน ทานพ นบ านท องถ นตนเอง และน ทานพ นบ านของท องถ นอ น โดยใช กระบวนการทางภาษา ได แก กระบวนการอ าน กระบวนการเข ยน กระบวนการฟ ง กระบวนการ พ ด และการด การค ด เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ม จ ตสาน กร กภาษาไทย และม ค าน ยมท ด ต อภาษาไทย ท 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 ท 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 ท 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 ท 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 ท 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 รวม 34

9 คาอธ บายรายว ชาคณ ตศาสตร ๒๖ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 1 รห สว ชา ค เวลา 200 ช วโมง... ศ กษา ฝ กท กษะการค ดคานวณ และฝ กการแก ป ญหาในสาระต อไปน จานวนน บ 1 ถ ง 100 และ 0 การใช จานวนบอกปร มาณท ได จากการน บ การเข ยนและการอ านต วเลข ฮ นด อารบ ก และต วเลขไทยแสดงจานวน การน บเพ มท ละ 1 ท ละ 2 และการน บลดท ละ 1 การบอกหล ก ค าของเลขโดดในแต ละหล ก การบวก การลบ และโจทย ป ญหา การเข ยนต วเลขแสดงจ านวนในร ปกระจาย การ เปร ยบเท ยบจานวน การใช เคร องหมาย = > < การเร ยงลาด บจานวนไม เก นห าจานวน ความหมายของการ บวก และการใช เคร องหมาย + การบวกท ไม ม การทด ความหมายของการลบ และการใช เคร องหมาย การบวก จานวนท ม ผลบวกไม เก น 100 การลบจานวนท ม ต วต งไม เก น 100 การลบท ไม ม การกระจาย การบวก ลบ ระคน โจทย ป ญหาการบวก การลบ โจทย ป ญหาการบวก ลบ ระคน และการสร างโจทย ป ญหาการบวก การลบ การเปร ยบเท ยบความยาว การว ดความยาวโดยใช หน วยท ไม ใช หน วยมาตรฐาน การเปร ยบเท ยบน าหน ก การช งโดยใช หน วยท ไม ใช หน วยมาตรฐาน การเปร ยบเท ยบปร มาตรและความจ การตวงโดยใช หน วยท ไม ใช หน วยมาตรฐาน ช วงเวลาในแต ละว น จานวนว นและช อว นในส ปดาห ร ปสามเหล ยม ร ปส เหล ยม ร ปวงกลม และร ปวงร แบบร ปของจานวนท เพ มข นท ละ 1 ท ละ 2 แบบร ปของจานวนท ลดลงท ละ 1 แบบร ปของร ปท ม ร ปร าง ขนาด หร อส ท ส มพ นธ ก นอย างใดอย างหน ง โดยใช ท กษะและกระบวนการทางคณ ตศาสตร ในการแก ป ญหาในสถานการณ ต างๆ ได อย างเหมาะสม ร จ กใช ว ธ การท หลากหลายในการแก ป ญหา เพ อให ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะในการค ดคานวณ การแก ป ญหา การให เหต ผล การส อสาร ส อความหมายทางคณ ตศาสตร และสามารถนาไปใช ในการเร ยนร ส งต างๆ และใช ในช ว ตประจาว นอย าง สร างสรรค ม ระเบ ยบ ม ความร บผ ดชอบ ม ว จารณญาณ และม ความเช อม นในตนเอง สามารถทางานอย างเป น ระบบ รวมท งเห นค ณค าและม เจตคต ท ด ต อคณ ตศาสตร ค 1.1 ป.1/1, ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1, ป.1/2 ค 2.1 ป.1/1, ป.1/2 ค 3.1 ป.1/1 ค 4.1 ป.1/1, ป.1/2 ค 6.1 ป.1-3/1 ป.1-3 /2 ป.1-3/3 ป.1-3/4 ป.1-3/5 ป.1-3/6 รวม 15

10 คาอธ บายรายว ชาคณ ตศาสตร ๒๗ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 รห สว ชา ค เวลา 200 ช วโมง... ศ กษา ฝ กท กษะการค ดคานวณ และฝ กการแก ป ญหาโดยใช ท กษะและกระบวนการทางคณ ตศาสตร ใน การแก ป ญหาในสถานการณ ต างๆ ได อย างเหมาะสม ร จ กใช ว ธ การท หลากหลายในการแก ป ญหา เพ อให ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะในการค ดคานวณ การแก ป ญหา การให เหต ผล การส อสาร ส อความหมายทาง คณ ตศาสตร และสามารถนาไปใช ในการเร ยนร ส งต างๆ และใช ในช ว ตประจาว นอย างสร างสรรค ม ระเบ ยบ ม ความร บผ ดชอบ ม ว จารณญาณ และม ความเช อม นในตนเอง สามารถทางานอย างเป นระบบ รวมท งเห นค ณค า และม เจตคต ท ด ต อคณ ตศาสตร ในสาระต อไปน จานวนน บไม เก น 1,000 การอ านและการเข ยนต วเลขฮ นด อารบ ก ต วเลขไทย และต วหน งส อ หล กและ ค าของเลขโดด การใช 0 เพ อย ดตาแหน งของหล ก และการเข ยนต วเลขในร ปกระจาย การเปร ยบเท ยบจานวน สองจานวนท ม จานวนหล กไม เท าก น การเปร ยบเท ยบจานวนสองจานวนท ม จานวนหล กเท าก น การใช เคร องหมาย = > < การเร ยงลาด บจานวน การน บเพ มท ละ 5 ท ละ 10 และท ละ 100 การน บลดท ละ 2 ท ละ 10 และท ละ 100 จานวนค และจานวนค การบวกจานวนท ม ผลบวกไม เก น 1,000 การบวกตามแนวต ง(ไม ม ทด) การบวกตามแนวต ง (ม ทด) การบวกตามแนวนอน (ไม ม ทด) การบวกตามแนวนอน (ม ทด) การสล บท ของการบวก การบวกจานวนสามจานวนท ม ผลบวกไม เก น 1,000 โจทย ป ญหาการบวกจานวนท ม ผลบวกไม เก น 1,000 การสร างโจทย ป ญหาการบวกจากจานวน ประโยคส ญล กษณ และข อความ การลบจานวนท ม ต วต งไม เก น 1,000 การลบตามแนวต ง (ไม ม การกระจาย) การลบตามแนวต ง (ม การกระจาย) โจทย ป ญหาการลบจานวนท ม ต วต งไม เก น 1,000 การสร างโจทย ป ญหาการลบจากจานวน ประโยคส ญล กษณ และข อความ การบวกและการ ค ณ การค ณจานวนท ม หน งหล กก บจานวนท ม สองหล ก การสล บท การค ณ การนาส ตรค ณมาใช การหาผลค ณ ของ 0 ก บจานวนใดๆ การค ณจานวนท ม หน งหล กก บ 10, 20, 30,..., 90 การค ณจานวนท ม หน งหล กก บ จานวนท ม สองหล ก โจทย ป ญหาการค ณ การลบและการหาร การใช เคร องหมายหาร ( ) ความส มพ นธ ของ การค ณและการหาร การหารท ต วหารและผลหารม หน งหล ก การหารลงต ว การหารไม ลงต ว โจทย ป ญหาการ หารและการสร างโจทย ป ญหาการหารจากจานวน ประโยคส ญล กษณ และข อความ การบวก ลบ ค ณ หารระคน โจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณ หารระคน การว ดความยาว เคร องม อว ดท ม หน วยมาตรฐาน การว ดความยาวและความส ง หน วยว ดความยาวเป น เมตร การว ดระยะทาง การเปร ยบเท ยบความยาว ความส ง และระยะทางในหน วยเด ยวก น ความส มพ นธ ระหว าง เมตรก บเซนต เมตร โจทย ป ญหาเก ยวก บการว ดความยาว การช งโดยใช เคร องช งท ม หน วยมาตรฐานเป นก โลกร ม การช งน าหน กเป นก โลกร มและข ด การเปร ยบเท ยบน าหน ก โจทย ป ญหาเก ยวก บการช ง การบอกเวลาบน หน าป ดนาฬ กา (ช วง 5 นาท ) การอ านและการเข ยนช วงเวลากลางว นและกลางค นเป นนาฬ กา การบอกและการ เข ยนช วงเวลากลางว นและกลางค นเป นนาฬ กาก บนาท การอ านและการเข ยนเพ อบอกว น เด อน ป จากปฏ ท น เง นเหร ยญและธนบ ตร การเปร ยบเท ยบค าของเง นเหร ยญและธนบ ตร การแลกเง น การบอกจานวนเง น เง นทอน

11 โจทย ป ญหาเก ยวก บเง น การตวง เคร องตวงมาตรฐาน การตวงของเหลว การตวงส งของให ม ปร มาตร 1 ล ตร การเปร ยบเท ยบปร มาตรของส งของ การหาความจ ของภาชนะ การเปร ยบเท ยบความจ โจทย ป ญหาเก ยวก บการ ตวง ร ปเรขาคณ ตสองม ต การเข ยนร ปเรขาคณ ตโดยใช แบบของร ปเรขาคณ ต ร ปเรขาคณ ตสามม ต การ จาแนกร ปเรขาคณ ตสองม ต ก บร ปเรขาคณ ตสามม ต แบบร ปและความส มพ นธ ของจานวนท เพ มข นท ละ 5 ท ละ 10 และท ละ 100 แบบร ปและความ ส มพ นธ ของจานวนท ลดลงท ละ 2 ท ละ 10 และท ละ 100 แบบร ปและความส มพ นธ ของร ป ๒๘ ค 1.1 ป.2/1, ป.2/2 ค 1.2 ป.2/1, ป.2/2 ค 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 ค 2.2 ป.2/1 ค 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 ค 3.2 ป.2/1 ค 4.1 ป.2/1, ป.2/2 ค 6.1 ป.1-3/1, ป.1-3 /2, ป.1-3/3, ป.1-3/4, ป.1-3/5, ป.1-3/6 รวม 23

12 คาอธ บายรายว ชาคณ ตศาสตร ๒๙ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 3 รห สว ชา ค เวลา 200 ช วโมง... การเข ยนต วเลขฮ นด อารบ ก ต วเลขไทย และต วหน งส อแสดงจานวน การอ านต วเลขฮ นด อารบ กและ ต วเลขไทย การน บเพ มท ละ 3 ท ละ 4 ท ละ 25 และท ละ 50 การน บลดท ละ 3 ท ละ 4 ท ละ 5 ท ละ 25 และท ละ 50 หล กและค าของเลขโดดในแต ละหล ก และการใช 0 เพ อย ดตาแหน งของหล ก การเข ยนต วเลขแสดง จานวนในร ปกระจาย การเปร ยบเท ยบจานวนและการใช เคร องหมาย การเร ยงลาด บจานวนไม เก นห าจานวน การบวก การลบ การค ณจานวนหน งหล กก บจานวนไม เก นส หล ก การค ณจานวนสองหล กก บ จานวนสองหล ก การหารท ต วต งไม เก นส หล กและต วหารม หน งหล ก การบวก ลบ ค ณ หารระคน โจทย ป ญหา การบวก การลบ การค ณ การหาร และการบวก ลบ ค ณ หารระคน การสร างโจทย ป ญหาการบวก การลบ การค ณ การหาร การว ดความยาว การเล อกเคร องม อว ดความยาวท เหมาะสม การเปร ยบเท ยบความยาว การคาดคะเน น าหน ก การตวง การเล อกเคร องตวง การเปร ยบเท ยบปร มาตรของส งของและความจ ของภาชนะ การ คาดคะเนปร มาตรของส งของและความจ ของภาชนะ การเข ยนบอกเวลาโดยใช จ ดและการอ าน ความส มพ นธ ของหน วยความยาว หน วยการช ง และหน วยเวลา การเข ยนจานวนเง นโดยใช จ ดและการอ าน โจทย ป ญหา เก ยวก บการว ดความยาว การช ง ปร มาตรและความจ เง น เวลา การอ านและเข ยนบ นท กรายร บรายจ าย การ อ านและเข ยนบ นท กก จกรรมหร อเหต การณ ท ระบ เวลา การบอกชน ดของร ปเรขาคณ ตสองม ต ท เป นส วนประกอบของส งของท ม ล กษณะเป นร ปเรขาคณ ตสาม ม ต ร ปท ม แกนสมมาตร จ ด เส นตรง ร งส ส วนของเส นตรง จ ดต ด ม ม และส ญล กษณ การเข ยนร ป เรขาคณ ตสองม ต การบอกร ปเรขาคณ ตต างๆ ท อย ในส งแวดล อมรอบต ว แบบร ปของจานวนท เพ มท ละ 3 ท ละ 4 ท ละ 25 ท ละ 50 แบบร ปของจ านวนท ลดลงท ละ 3 ท ละ 4 ท ละ 5 ท ละ 25 และท ละ 50 แบบร ปซ า และแบบร ปของร ปท ม ร ปร าง ขนาด หร อส ท ส มพ นธ ก นสองล กษณะ การเก บรวบรวมข อม ลและการจาแนกข อม ลเก ยวก บตนเองและส งแวดล อมใกล ต วท พบเห นใน ช ว ตประจาว น การอ านแผนภ ม ร ปภาพและแผนภ ม แท ง โดยใช ว ธ การท หลากหลายแก ป ญหา ใช ความร ท กษะและกระบวนการทางคณ ตศาสตร ในการ แก ป ญหาในสถานการณ ต างๆ ให เหต ผลประกอบการต ดส นใจและสร ปผล ใช ภาษาและส ญล กษณ ทาง คณ ตศาสตร ในการส อสาร การส อความหมาย และการนาเสนอ การเช อมโยงความร ต างๆ ในคณ ตศาสตร และเช อมโยงคณ ตศาสตร ก บศาสตร อ นๆ ม ความค ดร เร มสร างสรรค เพ อให เก ดความร ความเข าใจเก ยวก บจานวนน บและศ นย การดาเน นการของจานวน การแก ป ญหา เก ยวก บการบวก การลบ ความยาว ระยะทาง น าหน ก ปร มาตร ความจ เวลา เง น ร ปสามเหล ยม ร ป ส เหล ยม ร ปวงกลม ร ปวงร ทรงส เหล ยมม มฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก จ ด ส วนของเส นตรง ร งส เส นตรง ม ม แบบร ป และสามารถรวบรวมข อม ล จาแนกข อม ล และอภ ปรายประเด นต างๆ จากแผนภ ม ร ปภาพและ แผนภ ม แท ง

13 ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2 ค 3.2 ป.3/1, ป.3/2 ค 1.2 ป.3/1, ป.3/2 ค 4.1 ป.3/1, ป.3/2 ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 ค 5.1 ป.3/1, ป.3/2 ค 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 ค 6.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 รวม 28 ๓๐

14 คาอธ บายรายว ชาคณ ตศาสตร ๓๑ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 4 รห สว ชา ค เวลา 160 ช วโมง... ศ กษา ฝ กท กษะการค ดคานวณ และฝ กการแก ป ญหาในสาระต อไปน การเข ยนและการอ านต วเลขฮ นด อารบ ก ต วเลขไทย และต วหน งส อแสดงจานวนน บ หล ก และค าของ เลขโดดในแต ละหล กของจานวนน บ การใช 0 เพ อย ดตาแหน งของหล ก การบวก ลบ ค ณ หารจานวนท ม หลาย หล กและโจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณ และหาร การเข ยนต วเลขแสดงจานวนในร ปกระจาย ความหมาย การ เข ยน การอ านเศษส วน และทศน ยมหน งตาแหน ง การเปร ยบเท ยบและเร ยงลาด บจานวนน บ เศษส วนท ม ต วส วน เท าก น และทศน ยมหน งตาแหน ง การบวก การลบ การค ณจานวนหน งหล กก บจานวนท มากกว า ส หล ก การค ณจานวนมากกว าหน งหล กก บจานวนมากกว าสองหล ก การหารท ต วหารไม เก นสามหล ก การบวก ลบ ค ณ หารระคน การเฉล ย โจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณ หาร โจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณ หารระคน การ สร างโจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณ หาร การบวกและการลบเศษส วนท ม ต วส วนเท าก น ความส มพ นธ ของหน วยความยาว หน วยการช ง หน วยการตวง หน วยเวลา การหาพ นท เป นตารางหน วย และตารางเซนต เมตร การหาพ นท ของร ปส เหล ยมม มฉาก การบอกเวลาจากหน าป ดนาฬ กาเป นนาฬ กาและนาท การเข ยนบอกเวลาโดยใช จ ดและการอ าน การบอกระยะเวลา การคาดคะเนความยาว น าหน ก และปร มาตรหร อ ความจ โจทย ป ญหาเก ยวก บความยาว การช ง การตวง เง น และเวลา การเข ยนบ นท กรายร บ รายจ าย การอ านและ การเข ยนบ นท กก จกรรมหร อเหต การณ ท ระบ เวลา และการอ านตารางเวลา ส วนประกอบของม ม การเข ยนช อและส ญล กษณ แทนม ม ชน ดของม ม เส นขนานและส ญล กษณ แสดง การขนาน ส วนประกอบของร ปวงกลม ร ปส เหล ยมม มฉาก ร ปส เหล ยมจ ต ร สและร ปส เหล ยมผ นผ า ร ปท ม แกนสมมาตร และการประด ษฐ ลวดลายโดยใช ร ปเรขาคณ ต แบบร ปของจานวนท เพ มข นหร อลดลงท ละเท าๆ ก น แบบร ปของร ปเรขาคณ ตและร ปอ นๆ การเก บรวบรวมข อม ลและการจาแนกข อม ล การอ านแผนภ ม ร ปภาพ แผนภ ม แท ง การอ านตาราง การ เข ยนแผนภ ม ร ปภาพ และแผนภ ม แท ง โดยใช ท กษะและกระบวนการทางคณ ตศาสตร ในการแก ป ญหาในสถานการณ ต างๆ ได อย างเหมาะสม ร จ กใช ว ธ การท หลากหลายในการแก ป ญหา เพ อให ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะในการค ดคานวณ การแก ป ญหา การให เหต ผล การส อสาร ส อความหมายทางคณ ตศาสตร และสามารถนาไปใช ในการเร ยนร ส งต างๆ และใช ในช ว ตประจาว นอย าง สร างสรรค ม ระเบ ยบ ม ความร บผ ดชอบ ม ว จารณญาณและม ความเช อม นในตนเอง สามารถทางานอย างเป น ระบบ รวมท งเห นค ณค าและม เจตคต ท ด ต อคณ ตศาสตร

15 ค 1.1 ป.4/1, ป.4/2 ค 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 ค 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ค 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 ค 3.2 ป.4/1 ค 4.1 ป.4/1, ป.4/2 ค 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ค 6.1 ป.4-6/1, ป.4-6/2, ป.4-6/3, ป.4-6/4, ป.4-6/5, ป.4-6/6 รวม 29 ๓๒

16 คาอธ บายรายว ชาคณ ตศาสตร ๓๓ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 5 รห สว ชา ค เวลา 160 ช วโมง... พ น ศ กษา ฝ กท กษะการค ดคานวณ และฝ กการแก ป ญหาเก ยวก บความร และนาไปประย กต ใช ในสาระต อไปน จานวนน บท มากกว า 100,000 หล กและค าของต วเลขในแต ละหล ก และค าประมาณเป นจานวนเต มส บ เต มร อย เต ม การบวก การลบ การค ณ การหารจานวน โจทย ป ญหาการบวก การลบ การค ณ การหาร การบวก ลบ ค ณ หารระคน ของจานวนน บ โจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณ หารระคน การสร างโจทย ป ญหาการบวก การลบ การค ณ การหาร และการบวก ลบ ค ณ หารระคนของจานวนน บ เศษส วน ความหมายของเศษส วน การอ านและการเข ยนเศษส วนแท เศษเก น จานวนคละ การเปร ยบเท ยบเศษส วนท ม ต วส วนเท าก น การใช เคร องหมายแสดงการเปร ยบเท ยบ การบวก การลบเศษส วนท ม ต วส วนเท าก น เศษส วนท เท าก บจานวนน บ เศษส วนท เท าก น การเข ยนเศษส วนในร ปจานวนคละ การเข ยนจานวนคละในร ปเศษเก น การเปร ยบเท ยบและเร ยงลาด บ เศษส วนท ต วส วนต วหน งเป นพห ค ณของต วส วนอ กต วหน ง การบวก ลบเศษส วนท ต วส วนต วหน งเป นพห ค ณของต วส วนอ กต ว หน ง การค ณเศษส วนก บจานวนน บ การค ณเศษส วนก บเศษส วน การหารเศษส วนด วยจานวนน บ การหารจานวนน บด วย เศษส วน การหารเศษส วนด วยเศษส วน การบวก ลบ ค ณระคนของเศษส วน โจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณ หารเศษส วน โจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณระคนของเศษส วน ทศน ยม ความหมายของทศน ยม การอ าน การเข ยนทศน ยมไม เก นสองตาแหน ง การเปร ยบเท ยบทศน ยมไม เก นสอง ตาแหน ง การบวก การลบทศน ยมไม เก นสองตาแหน ง การค ณทศน ยมไม เก นสองตาแหน งก บจานวนน บ การค ณทศน ยมหน ง ตาแหน งก บทศน ยมหน งตาแหน ง และการบวก ลบ ค ณระคนของทศน ยม ความยาวรอบร ปส เหล ยมม มฉาก และความยาวรอบร ปสามเหล ยม และโจทย ป ญหาเก ยวก บความยาวรอบร ปส เหล ยม ม มฉาก และร ปสามเหล ยม การหาพ นท ของร ปส เหล ยมม มฉาก การหาพ นท ร ปสามเหล ยม การแก ป ญหาโจทย เก ยวก บการหาพ นท ของร ป ส เหล ยมม มฉาก และโจทย ป ญหาเก ยวก บการหาพ นท ของร ปสามเหล ยม ความส มพ นธ ของหน วยการว ดปร มาตรหร อความจ ท ม หน วยเป นล กบาศก เมตร ล กบาศก เซนต เมตร การหาปร มาตรเป น ล กบาศก หน วย ล กบาศก เซนต เมตร และล กบาศก เมตร การหาปร มาตรหร อความจ ของทรงส เหล ยมม มฉากโดยใช ส ตร ร ปเรขาคณ ตสามม ต ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปร ซ ม พ ระม ด การว ดขนาดของม มโดยใช โปรแทรกเตอร การสร างม มโดยใช โปรแทรกเตอร การหาขนาดของม มกล บ เส นทแยงม ม เส นขนาน การสร างเส นขนานให ผ านจ ดท กาหนดให โดยใช ไม ฉาก การบอกล กษณะ ความส มพ นธ และจาแนกร ปส เหล ยมจ ต ร ส ร ปส เหล ยมผ นผ า ร ปส เหล ยม ขนมเป ยกป น ร ปส เหล ยมด านขนาน ร ปส เหล ยมคางหม ร ปส เหล ยมร ปว าว บอกล กษณะ ส วนประกอบ ความส มพ นธ และจาแนกร ปสามเหล ยมแบ งตามล กษณะของด าน แบ งตามล กษณะของม ม ส วนประกอบของร ปสามเหล ยม ม มภายในของร ป สามเหล ยม การสร างร ปส เหล ยมม มฉาก การสร างร ปสามเหล ยม ส วนประกอบของร ปวงกลม และสมบ ต พ นฐานของร ปวงกลม การสร างร ปวงกลม

17 แบบร ปอ นๆ แบบร ปของจานวนน บท ม ความส มพ นธ แบบเพ มข นหร อลดลงคร งละเท าๆ ก น แบบร ปของร ปเรขาคณ ตและ ร อยละ ความหมาย การอ าน และการเข ยนร อยละ การเข ยนเศษส วนท ต วส วนเป นต วประกอบของ 10 และ 100 ในร ปทศน ยมและร อยละ การเข ยนร อยละในร ปเศษส วนและทศน ยม การเข ยนทศน ยมไม เก นสองตาแหน งในร ปเศษส วนและ ร อยละ โจทย ป ญหาร อยละในสถานการณ ต าง ๆ รวมถ งโจทย ป ญหาร อยละเก ยวก บการหากาไร ขาดท น การลดราคา และการหา ราคาขาย สถ ต และความน าจะเป นเบ องต น การเก บรวบรวมข อม ล และการจาแนกข อม ล การเข ยนแผนภ ม แท งท ม การย นระยะ ของเส นแสดงจานวน และการอ านแผนภ ม แท งเปร ยบเท ยบ การคาดคะเนเก ยวก บการเก ดข นของเหต การณ ต างๆ โดยใช ท กษะและกระบวนการทางคณ ตศาสตร ในการแก ป ญหาในสถานการณ ต างๆ ได อย างเหมาะสม ร จ กใช ว ธ การท หลากหลายในการแก ป ญหา เพ อให ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะในการค ดคานวณ การแก ป ญหา การให เหต ผล การส อสาร ส อความหมายทางคณ ตศาสตร และสามารถนาไปใช ในการเร ยนร ส งต างๆ และใช ในช ว ตประจาว นอย างสร างสรรค ม ระเบ ยบ ม ความร บผ ดชอบ ม ว จารณญาณ และม ความเช อม นในตนเอง สามารถทางานอย างเป นระบบ รวมท งเห นค ณค าและม เจตคต ท ด ต อคณ ตศาสตร ค 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 ค 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 ค 1.3 ป.5/1 ค 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 ค 2.2 ป.5/1 ค 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 ค 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 ค 4.1 ป.5/1 ค 5.1 ป.5/1, ป.5/2 ค 5.2 ป.5/1 ค 6.1 ป.4-6/1, ป.4-6 /2, ป.4-6/3, ป.4-6/4, ป.4-6/5, ป.4-6/6 รวม 29 ๓๔

18 คาอธ บายรายว ชาคณ ตศาสตร ๓๕ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 6 รห สว ชา ค เวลา 160 ช วโมง... การบอกค าประมาณใกล เค ยงจานวนเต มหม น เต มแสน และเต มล าน การเปร ยบเท ยบและเร ยงลาด บเศษส วน การบวก การลบ การค ณ การหารเศษส วนและจานวนคละ การบวก ลบ ค ณ หารระคนของเศษส วนและจานวนคละ การแก โจทย ป ญหาการบวก การลบ การค ณ การ หาร และการบวก ลบ ค ณ หารระคนของเศษส วน การบอกความหมาย การอ าน และการเข ยนทศน ยมสามตาแหน ง การบอกหล ก ค าประจาหล ก และ ค าของเลขโดดในแต ละหล กของทศน ยมสามตาแหน ง การเข ยนทศน ยมในร ปกระจาย การเปร ยบเท ยบและ เร ยงลาด บทศน ยมไม เก นสามตาแหน ง การเข ยนทศน ยมไม เก นสามตาแหน งในร ปเศษส วน และการเข ยน เศษส วนท ต วส วนเป นต วประกอบของ 10, 100, 1,000 ในร ปทศน ยม การบวก การลบ การค ณ การหาร และการบวก ลบ ค ณ หารระคนของทศน ยมท ม ผลล พธ เป นทศน ยมไม เก นสามตาแหน ง การแก โจทย ป ญหา การบวก การลบ การค ณ การหาร และการบวก ลบ ค ณ หารระคนของทศน ยม การสร างโจทย ป ญหาการ ค ณ การหาร และการค ณ หารระคนของทศน ยม การบอกค าประมาณใกล เค ยงทศน ยมหน งตาแหน ง และสอง ตาแหน ง การแก โจทย ป ญหาร อยละในสถานการณ ต างๆ รวมถ งโจทย ป ญหาร อยละเก ยวก บการหากาไร ขาดท น การลดราคา การหาราคาขาย การหาราคาท น และดอกเบ ย การบวก การค ณ และการบวก ลบ ค ณ หารระคนโดยใช สมบ ต การสล บท สมบ ต การเปล ยนหม และสมบ ต การแจกแจงในการค ดคานวณ การแก โจทย ป ญหาและการสร างโจทย ป ญหาการบวก การลบ การ ค ณ การหาร และการบวก ลบ ค ณ หารระคนของจานวนน บ การหาต วประกอบ จานวนเฉพาะ และต วประกอบเฉพาะ การหา ห.ร.ม. การหา ค.ร.น. การบอกท ศ การบอกตาแหน งโดยใช ท ศ การใช มาตราส วน การอ านแผนผ ง การเข ยนแผนผ งแสดง ส งต างๆ การเข ยนแผนผ งแสดงเส นทางการเด นทาง การเข ยนแผนผ งโดยส งเขป การหาพ นท ของร ปส เหล ยมโดยใช ความยาวของด าน การหาพ นท ของร ปส เหล ยมโดยใช สมบ ต ของ เส นทแยงม ม การคาดคะเนพ นท ของร ปส เหล ยม การแก โจทย ป ญหาเก ยวก บความยาวรอบร ปและพ นท ของร ป ส เหล ยม การบอกสมบ ต ของเส นทแยงม มของร ปส เหล ยม การสร างร ปส เหล ยมเม อกาหนดความยาวของด าน และขนาดของม ม หร อเม อก าหนดความยาวของเส นทแยงม ม การหาความยาวรอบร ปวงกลม หร อความยาวรอ บวง การหาพ นท ของร ปวงกลม การแก โจทย ป ญหาเก ยวก บความยาวรอบร ป และพ นท ของร ปวงกลม บอกส วนประกอบของร ปเรขาคณ ตสามม ต (ทรงส เหล ยมม มฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปร ซ ม พ ระม ด) การพ จารณาร ปคล ของร ปเรขาคณ ตสามม ต (ทรงส เหล ยมม มฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปร ซ ม พ ระม ด) การประด ษฐ ร ปเรขาคณ ตสามม ต การแก โจทย ป ญหาเก ยวก บปร มาตรหร อความจ ของ ทรงส เหล ยมม มฉาก

19 การพ จารณาเส นขนานโดยอาศ ยม มแย ง การพ จารณาเส นขนานโดยอาศ ยผลบวกของขนาดของม ม ภายในท อย บนข างเด ยวก นของเส นต ดเป น 180 องศา การแก ป ญหาโดยใช ความส มพ นธ ของแบบร ป การหาต วไม ทราบค าหน งต วจากสมการเช งเส น การแก สมการโดยใช สมบ ต ของการเท าก นเก ยวก บการ บวก การลบ การค ณ หร อการหาร การแก โจทย ป ญหาด วยสมการ การอ านแผนภ ม แท งเปร ยบเท ยบ กราฟเส น และแผนภ ม ร ปวงกลม การเข ยนแผนภ ม แท ง เปร ยบเท ยบ และกราฟเส น การคาดคะเนเก ยวก บการเก ดข นของเหต การณ ต างๆ โดยใช คาท ม ความหมายเช นเด ยวก บคาว า เก ดข นอย างแน นอน อาจจะเก ดข นหร อไม ก ได ไม เก ดข นอย างแน นอน โดยใช ว ธ การท หลากหลายแก ป ญหา ใช ความร ท กษะและกระบวนการทางคณ ตศาสตร และ เทคโนโลย ในการแก ป ญหาในสถานการณ ต างๆ ให เหต ผลประกอบการต ดส นใจ และสร ปผล ใช ภาษาและ ส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร ในการส อสาร การส อความหมาย และการน าเสนอ เช อมโยงความร ต างๆ ใน คณ ตศาสตร และเช อมโยงคณ ตศาสตร ก บศาสตร อ นๆ และม ความค ดร เร มสร างสรรค เพ อให เก ดความร ความเข าใจเก ยวก บจ านวนน บและสมบ ต เก ยวก บจ านวน เศษส วน ทศน ยมสาม ตาแหน ง ร อยละ การแก โจทย ป ญหาการบวก การลบ การค ณ การหาร และการบวก ลบ ค ณ หารระคน ต ว ประกอบของจ านวนน บ ท ศและแผนผ ง ร ปส เหล ยม ร ปวงกลม ร ปเรขาคณ ตสามม ต เส นขนาน การ แก ป ญหาเก ยวก บแบบร ป สมการและการแก สมการ การเข ยนและอ านแผนภ ม และกราฟเส น การคาดคะเน เก ยวก บการเก ดข นของเหต การณ ต างๆ ค1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6 /3 ค3.2 ป.6/1, ป.6/2 ค1.2 ป.6/1, ป.6/2 ค4.1 ป.6/1 ค1.3 ป.6/1, ป.6/2 ค4.2 ป.6/1 ค1.4 ป.6/1, ป.6/2 ค5.1 ป.6/1, ป.6/2 ค2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 ค5.2 ป.5/1 ค2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 ค6.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6 ค3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 รวม 31 ๓๖

20 คาอธ บายรายว ชาว ทยาศาสตร ๓๗ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 1 รห สว ชา ว เวลา 80 ช วโมง... ศ กษา ว เคราะห ความแตกต างระหว างส งม ช ว ตก บส งไม ม ช ว ต ล กษณะหน าท ของโครงสร างภายนอก ของพ ชและส ตว ล กษณะ หน าท และความสาค ญของอว ยวะภายนอกของมน ษย ตลอดจนการด แลร กษาส ขภาพ ล กษณะของส งม ช ว ตในท องถ น และนามาจ ดจาแนกโดยใช ล กษณะภายนอกเป นเกณฑ ล กษณะหร อสมบ ต ของ ว สด ท ใช ทาของเล น ของใช ในช ว ตประจาว น จาแนกว สด ท ใช เป นของเล น ของใช การด ง การผล กว ตถ องค ประกอบและสมบ ต ทางกายภาพของด นในท องถ น ในท องฟ าม ดวงอาท ตย ดวงจ นทร และดวงดาว โดยใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร การส บเสาะหาความร การสารวจ ตรวจสอบ การส บค นข อม ล และการอภ ปราย เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถส อสารส งท เร ยนร ม ความสามารถในการต ดส นใจ เห น ค ณค าของการนาความร ไปใช ประโยชน ในช ว ตประจาว น ม จ ตว ทยาศาสตร จร ยธรรม ค ณธรรม และค าน ยมท เหมาะสม ว 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 ว 1.2 ป.1/1 ว 3.1 ป.1/1, ป.1/2 ว 4.1 ป.1/1 ว 6.1 ป.1/1 ว 7.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7 รวมท งส น 16

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ)

รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ) มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ www.vitheebuddha.com รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ) เสนอต อ ส าน กงานพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ส าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 เล มท 3 ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาช างก อสร าง สาขาว ชาช างเคร องเร อนและตกแต งภายใน สาขาว ชาสถาป ตยกรรม สาขาว ชาสารวจ สาขาว ชาโยธา สาน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information