ว ชา การฝ กงาน ระด บ ปวส. ว ชา การฝ กงาน ระด บ ปวช.

Size: px
Start display at page:

Download "ว ชา การฝ กงาน 3000-7001 ระด บ ปวส. ว ชา การฝ กงาน 2000-7001 ระด บ ปวช."

Transcription

1 การเข ยนรายงานการฝ กงาน ว ชา การฝ กงาน ระด บ ปวส. ว ชา การฝ กงาน ระด บ ปวช. ข อปฏ บ ต 1. ให เข ยนรายงานตามร ปแบบท กาหนดเท าน น 2. การเข ยนรายงาน น กเร ยนน กศ กษาต องเข ยนด วยตนเองห ามค ดลอกผ อ น ถ งแม ว าจะเป น ฝ กงานในสถานประกอบการเด ยวก น การเข ยนรายงานต องเข ยนด วยความค ดของต วเอง การลอกรายงานก น จะม ผลทาให คะแนนถ กต ดลดทอน 3. การส งรายงานให ส งภายในส ปดาห ส ดท ายของการฝ กงาน ผ ท ส งงานไม ตรงเวลา จะถ กต ด คะแนน และถ าไม ส งรายงานการฝ กงาน ต องฝ กงานใหม เท าน น 4. การทารายงาน ควรทาต งแต เร มต นการฝ กงาน จะได เสร จท นตามกาหนดเวลา 5. การเข ยนรายงานการฝ กงานตามร ปแบบฉบ บน เป นเอกสารทางว ชาการ จะต องทาให เป น ระเบ ยบเร ยบร อย เน อหาส วนใดท ค ดลอกจากอ นเทอร เน ต น กเร ยนจะต องเปล ยนให เป น ภาษาทางว ชาการ 6. ร ปแบบการเข ยนรายงาน ให ใช ต วอ กษรAngsana New โดยใช ขนาดต วอ กษรด งน ช อบท ช อเร อง ขนาด 18pt เน อหาขนาด 16 pt 7. การเว นขอบกระดาษให ต งค าด งน เว นขอบบน 3.81 ซม. เว นขอบล าง 2.54 ซม. เว นขอบซ าย 3.81 ซม. เว นขอบขวา 2.54 ซม. 8. ปกรายงาน ให ใช กระดาษส อ อน ไม ม ลวดลาย การเข าเล มให เข าแบบส นกาวเท าน น โดย ให แยกส เป นแผนก ด งน แผนกว ชาการบ ญช ส เข ยว แผนกว ชาการขาย/การตลาด ส ส ม แผนกว ชาคอมพ วเตอร /คอมพ วเตอร ธ รก จ ส ฟ า แผนกว ชาการโรงแรม ส ชมพ

2 รายงานการฝ กงาน ว ชา ฝ กงาน รห สว ชา สถานท ฝ กงาน.. เสนอ งานสหก จฯ จ ดทาโดย นาย/นางสาว.. รห สประจาต ว.. สาขาว ชา กล ม รายงานการฝ กงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร. สาขาว ชา.. ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการสยาม ในพระอ ปถ มภ ฯ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2557

3 ก ตต กรรมประกาศ ในการฝ กงานในคร งน เป นการฝ กประสบการณ ว ชาช พ ในระด บ รห สว ชา ในการฝ กงานคร งน ข าพเจ าได เร มฝ กงานต งแต ว นท ผลจากการฝ กงานทาให ข าพเจ าได ร บความร และท กษะ ใหม ในการทางาน ข าพเจ าขอขอบค ณอาจารย ท ช วยให การฝ กงาน ของข าพเจ าได สาเร จ ตามจ ดประสงค ของหล กส ตร ขอขอบพระค ณ ขอขอบพระค ณ ขอขอบพระค ณ ขอขอบพระค ณ ผลจากการฝ กงานในคร งน ข าพเจ าจะได นาไปใช ประโยชน ในการประกอบอาช พ และ แนะนาน กศ กษาศ กษาร นน อง ตลอดจนนาไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานต อไป ลงช อ..

4 บทค ดย อ ในการฝ กงานคร งน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ซ งม ว ตถ ป ระสงค ด งน 1)..2)... 3).4). สถานท ในการฝ กงานของข าพเจ าได แก... ซ งต งอย ท. เป นสถานประกอบการประเภท... ในส วนของข าพเจ าได ฝ กงานในตาแหน ง ซ งทาหน าท 1)... 2) 3).. ผลจากการฝ กงานในคร งน ทาให ข าพเจ าได ประสบการณ และความร ใหม ด งน 1) 2) 3) 4)..

5 สารบ ญ บทท 1 บทน า ความเป นมาและความสาค ญของการฝ กงาน 1.2 ว ตถ ประสงค ของการฝ กงาน 1.3 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการฝ กงาน บทท 2 เอกสารและการบ รณาการว ชาการท เก ยวข อง XX บทท 3 ข นตอนการฝ กงาน XX

6 สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า บทท 4 ผลของการฝ กงาน XX บทท 5 สร ปผล อภ ปรายผล และ ข อเสนอแนะ XX ภาคผนวก ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค XX

7 บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของการฝ กงาน (ให น กเร ยนเข ยนความเป นมาและความสาค ญของการฝ กงาน ซ งน กเร ยนสามารถเพ มเต มได โดยใช ความค ดของตนเอง) 1.2 ว ตถ ประสงค ของการฝ กงาน (ว ตถ ประสงค ของการฝ กงาน ด ได จากสม ดบ นท กการฝ กงาน) 1.3 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการฝ กงาน (ให น กเร ยนเข ยนประโยชน ท คาดว าจะได ร บหล งจากฝ กงานในสถานประกอบการแห งน ม อะไรบ าง ให น กเร ยนเข ยนเป นข อ ๆ )

8 บทท 2 เอกสารและการบ รณาการว ชาการท เก ยวข อง ในกา รฝ กงานตา มหล กส ตร.ข าพเ จ าได ศ กษ า ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร และได ดาเน นการฝ กงาน ซ งสถานท ในการฝ กงานของข าพเจ า ค อ.ต ง อ ย ท.. ตลอดระยะเวลาการฝ กงานข าพเจ าได บ รณาการการฝ กงาน ให สอดคล องก บสาขาว ชาท กาล งศ กษา และรายว ชาด งต อไปน ต วอย าง 2.1 ว ชามน ษยส มพ นธ หล กการม มน ษยส มพ นธ มน ษยส มพ นธ ค อ การต ดต อก ยวข องระหว างมน ษย ด วยส มพ นธภาพอ นด ก บบ คคลอ น เพ อให ได มาซ งความร กใคร น บถ อและความร วมม อท ด ต อก น มน ษยส มพ นธ เป นเร องราวท ว าด วยพฤต กรรมของบ คคลท มาเก ยวข องก นในการ ทางานในองค กรหร อหน วยงาน เพ อให การทางานดาเน นไปได อย างราบร น ความสาค ญของมน ษย ส มพ นธ ในการทางานก ค อ สร างความราบร นในการทางานร วมก น สร างความเข าใจอ นด และความ สาม คค ก อให เก ดความร กใคร และความสาเร จในการทางานร วมก น เป นป จจ ยท ช วยเพ มผลผล ต และเป นเคร องม อช วยในการแก ป ญหาและขจ ดความข ดแย ง มน ษยส มพ นธ ในการทางาน การสร างมน ษยส มพ นธ น นไม ใช เร องยาก เม อทาได แล วจะอานวยประโยชน ให ก บ การดารงช ว ต ครอบคร วและการทางาน สาหร บในด านการทางานน นม ข อท ควรปฏ บ ต ค อ การสร างมน ษยส มพ นธ ก บเพ อนร วมงาน การสร างมน ษยส มพ นธ ท ด ก บบ คคลใน องค กร ม องค ประกอบท สาค ญค อ การสร างความเช อม นให ก บเพ อนร วมงาน การเอาใจใส เพ อน ร วมงาน การปร บต วเองให เข าได ก บเพ อนร วมงาน การควบค มพฤต กรรมและเจตนารมณ ผ อ น เม อต องการสร างส มพ นธภาพท ด ก บเพ อน ร วมงานม ส งท ควรต องปฏ บ ต ค อ การสร างความประท บใจให ก บเพ อนร วมงาน การสร างความ เป นม ตร มองหาส วนด และยอมร บความสามารถของเพ อนร วมงาน คาน งถ งเสมอว าเพ อน ร วมงานท กคนเป นผ ม ค ณค า การส งหร อต ดต องานไม ควรใช ว ธ พ ดผ านก บคนอ น ว ธ การสร างเสน ห ในบ คล กภาพ การเป นคนม เสน ห จะช วยให บ คคลท อย รอบข างอยาก เข ามาช ดใกล และปรารถนาจะร วมงานด วย การสร างเสน ห สามารถทาได โดย การใช น าเส ยงหร อ

9 คาพ ด การแสดงออกทางร างกาย การใช ภาษากายท เหมาะสม การพ ฒนาบ คล กภาพให สง างาม การ แต งกายให เหมาะสมก บกาลเทศะและการม ความม นใจในตนเอง การสร างความส มพ นธ ก บผ ใต บ งค บบ ญชา การปฏ บ ต งานในองค กรผ บ งค บบ ญชา และผ ใต บ งค บบ ญชาจาเป นต องการส อสารเพ อร วมก นดาเน นงานให บรรล ภารก จขององค กร โดย ผ บ งค บบ ญชาจะทาหน าท อานวยการให นโยบายและข อม ลข าวสารท ถ กต องและเหมาะสมแก พน กงาน และในทางตรงก นข ามก ต องร บฟ งข าวสารข อม ล ข อเสนอแนะและความค ดเห นของ พน กงาน เพ อให สามารถประสานงานในการทางานร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ นอกจากน ใน การว น จฉ ยต ดส นใจก เป นหน าท ๆสาค ญประการหน งของผ บ งค บบ ญชาและเป นศ ลปะอ นหน งใน การสร างความส มพ นธ ก บผ ใต บ งค บบ ญชา ผ บร หารควรต องร บผ ดชอบต อการต ดส นใจและการ ว น จฉ ยส งการท เก ดข น ภาระหน าท ส าค ญอ กอย างหน งก ค อการส งการ โดยในการส งการน น สามารถทาได ในหลายร ปแบบ เช นการส งงานด วยวาจาและการส งงานเป นลายล กษณ อ กษร ซ งต อง เล อกใช ให เหมาะสม และย งสามารถส งโดยใช การบ งค บหร อออกคาส ง การส งงานแบบขอร อง การส งงานแบบแนะนา การส งงานแบบอาสาสม คร ซ งก ข นอย ก บว าต วผ บร หารจะเล อกใช การ ส งงานแบบใด หล กปฏ บ ต ในการเป นผ ช วยท ด การปฏ บ ต ต วเป นผ ช วยท ด น นจะใช หล ก 3 ประสานก ค อ ม อด ใจด ความค ดด ซ งม อด ก ค อม ความร ความสามารถ ประสบการณ บ คล กภาพและล กษณะ ท าทางด ใจด ก ค อม ความม นคงทางจ ตใจ ม ความร บผ ดชอบ เอาใจใส ในงาน ม ความขย นหม นเพ ยร และอดทน ส วนค ดด ก ค อ ม ความค ดร เร ม ม ความเป นผ นา ม มน ษยส มพ นธ ท ด ร จ กกาลเทศะ ร จ ก ช องทางในการต ดต อส อสารและเป นผ ร จ กประมาณตน ข าพเจ าได น าหล กการสร างมน ษยส มพ นธ ในการท างาน มาใช ให เก ดประโยชน ต อการ ปฏ บ ต งาน ได แก เป นผ ม ความร บผ ดชอบ เอาใจใส ในงาน ตรงต อเวลา ย มแย มแจ มใส อ อนน อม ถ อมตน อาสาทางาน และไม เก ยงงาน 2.2 ว ชาคอมพ วเตอร พ วเตอร เพ องานอาช พ โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2.3 ว ชาการบ ญช

10 ว ชาการเลขาน การ ว ชาการขาย ว ชาภาษาอ งกฤษ 2.7 ว ชาคณ ตศาสตร 2.8 การบร รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและ 3 D การบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง การฝ กงานในคร งน ข าพเจ าได นาหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ด งน ความสอดคล องก บหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ก จกรรม ความพอประมาณ ความม เหต ม ผล ม ภ ม ค มก นท ด ในต ว การพ มพ งานตามท ได ร บมอบหมาย ใช กระดาษพ มพ ถ กต อง และไม ส นเปล อง ความร ค ณธรรม การทาบ ญช ใช สม ดบ ญช และลง รายการบ ญช ได ถ กต อง สวยงาม และไม ส นเปล อง ความร ค ณธรรม -เพ มพ นท กษะอาช พ สามารถวางแผนการ ทางานได อย างม ประส ทธ ภาพ การใช โปรแกรม Word ม น าใจ เส ยสละ ซ อส ตย สาม คค อดทน -เพ มพ นท กษะอาช พ สามารถปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานว ชาช พ การลงบ ญช สม ดรายงาน แยกประเภท ม น าใจ เส ยสละ ซ อส ตย สาม คค อดทน

11 ให เพ มก จกรรมท ทาในสถานประกอบการและเต มความสอดคล องหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยงด วย การบ รณาการ 3 D ด านประชาธ ปไตย (Democracy) ข าพเจ าทางานตามหน าท ท ได ร บมอบหมายจากห วหน างาน โดยม การวาง แผนการทางานด วยความร เร มสร างสรรค และม การแสดงความค ดเห นให ข อเสนอแนะต าง ๆ ตาม ขอบเขตงานท ทา ด านค ณธรรมและความเป นไทย (Decency) ข าพเจ าจะแสดงความเคารพต อบ คลากรในหน วยงาน ท งระด บห วหน างาน และ เจ าหน าท โดยจะยกม อไหว และกล าวคาว าสว สด ต อห วหน างาน และเพ อนร วมงานท กคร งเม อไปถ ง ท ทางาน และหล งเล กงาน และจะแต งกายด วยช ดน กเร ยนท ถ กระเบ ยบของว ทยาล ยไปฝ กงาน ด านภ ม ค มก นภ ยจากยาเสพต ด (Drug Free) ข าพเจ าไม ย งเก ยวก บยาเสพต ด เพราะยาเสพต ดทาให ร างกายทร ดโทรม สมอง ไม แจ มใส ขาดสต และเป นเร องท ผ ดกฏหมายด วย

12 บทท 3 ข นตอนการฝ กงาน ในการดาเน นการฝ กงานตามหล กส ตร.รห สว ชา ข าพเจ าได ดาเน นการตามข นตอนต อไปน 3.1 การดาเน นการก อนออกฝ กงาน 3.2 การดาเน นการระหว างฝ กงาน 3.3 การบร หารงานของสถานประกอบการ โครงสร างของสถานประกอบการ โครงสร างหน วยงานท ปฏ บ ต งาน ด งม รายละเอ ยดด งน 3.1 การดาเน นการก อนออกฝ กงาน ศ กษาข อม ลต าง ๆ เก ยวก บสถานประกอบการท จะไปฝ กงานจากอาจารย ท ปร กษา และ งานอาช วศ กษาระบบทว ภาค และร นพ ศ กษาเส นทางการเด นทางจากบ านไปท ทางาน โดยคาน งถ งความสะดวก และประหย ด ศ กษางานและว ธ การทางานในสถานประกอบการ โดยคาน งถ งการปฏ บ ต งานให ตรงก บ รายว ชาท เร ยนให มากท ส ด เพ อจะได เพ มประสบการณ ในการทางาน ต ดต อสถานประกอบการด วยต วเอง เพ อขอเข าฝ กงาน แจ งข อม ลการต ดต อสถานประกอบการให ห วหน าแผนกว ชาทราบ นาหน งส อขอความอน เคราะห ฝ กงานไปให สถานประกอบการ และนาใบตอบร บการ ฝ กงานมาส งให ก บงานอาช วศ กษาระบบทว ภาค เพ อออกหน งส อส งต วไปฝ กงาน เข าร บการปฐมน เทศก อนออกฝ กงาน เข าร บการฝ กงานตามว นเวลาท กาหนด 3.2 การดาเน นการระหว างฝ กงาน ลงช อปฏ บ ต งานท สถานประกอบการก อนเวลาเข างาน อย างน อย 15 นาท รอฟ งคาส งจากผ ควบค มการฝ กงาน ปฏ บ ต งานตามคาส งของผ ควบค มการฝ กงาน เก บงาน ด แลความสะอาดของโต ะทางาน

13 3.2.5 เล กงานตามเวลาท สถานประกอบการกาหนด 3.3 การบร หารงานของสถานประกอบการ โครงสร างของสถานประกอบการ โครงสร างหน วยงานท ปฏ บ ต

14 บทท 4 ผลของการฝ กงาน ในการฝ กงานของข าพเจ า ได ฝ กปฏ บ ต งานใน สถานประกอบการ.ซ งได ปฏ บ ต งานต งแต ว นท... ถ งว นท ด งรายการปฏ บ ต งานด งน 4.1 การบ นท กงานในแต ละส ปดาห 4.2 ผลการฝ กงานในแต ละส ปดาห ด งม รายละเอ ยดด งน 4.1 การบ นท กงานในแต ละส ปดาห การปฏ บ ต งานในส ปดาห ท 1 ระหว างว นท ถ งว นท ม รายการปฏ บ ต ด งน (น กเร ยนจะต องเข ยนรายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งานต งแต ต นจนจบ โดย สร ป 1 ส ปดาห ตลอดจนครบการฝ กงาน) การปฏ บ ต งานในส ปดาห ท 2 ระหว างว นท ถ งว นท ม รายการปฏ บ ต ด งน ผลการฝ กงานในแต ละส ปดาห ผลการปฏ บ ต งานในส ปดาห ท 1 ระหว างว นท ถ งว นท ม ผลการปฏ บ ต ด งน (น กเร ยนจะต องเข ยนรายละเอ ยดผลของการปฏ บ ต งาน โดยสร ป 1 ส ปดาห ตลอดจนครบการฝ กงาน) ผลการปฏ บ ต งานในส ปดาห ท 1 ระหว างว นท ถ งว นท ม ผลการปฏ บ ต ด งน..

15 บทท 5 สร ป อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ จากการฝ กงานตลอดหล กส ตรเป นระยะเวลา..ต งแต ว นท ถ ง ว นท ข าพเจ าขอสร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะด งต อไปน 5.1 ว ตถ ประสงค ของการฝ กงาน 5.2 ข นตอนการดาเน นการฝ กงาน 5.3 สร ปผลการฝ กงาน 5.4 อภ ปรายผล 5.5 ป ญหาอ ปสรรค และข อเสนอแนะ ป ญหาอ ปสรรค ข อเสนอแนะในการนาว ชาความร จากการฝ กงานไปประกอบอาช พ ข อเสนอแนะในการฝ กงานคร งต อไป ด งม รายละเอ ยดด งน 5.1 ว ตถ ประสงค ของการฝ กงาน (ค ดลอกมาจากบทท 1) 5.2 ข นตอนการดาเน นการฝ กงาน (ค ดลอกมาจากบทท 1) 5.3 สร ปผลการฝ กงาน การฝ กงานคร งน ข าพเจ าได ร บมอบหมายให ทางานในตาแหน ง ซ งม หน าท ความ ร บผ ดชอบเก ยวก บงานด งน (เข ยนงานหล ก ๆ ท ทา) ต วอย างเช น 1. พ มพ จดหมาย พ มพ รายงาน 2. การลงบ ญช 3. การลงทะเบ ยนหน งส อร บ และหน งส อส ง

16 ผลการปฏ บ ต งานด านการพ มพ จดหมาย พ มพ รายงาน (ข อ 1) ได ร บมอบหมายให พ มพ จดหมายภายนอก จดหมายภายใน พ มพ งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย ว นละ.ฉบ บ สามารถปฏ บ ต ได ครบถ วนตามท ได ร บมอบหมายอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ผลการปฏ บ ต งานด านการลงบ ญช (ข อ 2) ได ร บมอบหมายให ลงบ ญช สม ดรายงาน สม ดแยก ประเภท ว นละ.รายการ สามารถปฏ บ ต ได ครบถ วนตามท ได ร บมอบหมายอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ผลการปฏ บ ต งานด านการลงทะเบ ยนหน งส อร บและหน งส อส ง (ข อ 3) ได ร บมอบหมายให ลงทะเบ ยนหน งส อร บ หน งส อส งจานวน.ฉล บ สามารถปฏ บ ต ได ครบถ วนตามท ได ร บ มอบหมายอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 5.4 อภ ปรายผล ผลการปฏ บ ต งานด านการพ มพ จดหมาย พ มพ รายงาน (ตามผลข อท ) สามารถปฏ บ ต ได ครบถ วนตามท ได ร บมอบหมายอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ท งน เป นเพราะ ข าพเจ าได นา ความร ท ได เร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา ได แก โปรแกรม Microsoft Word มา ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน จ งทาให ผลการปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ นอกจากน นข าพเจ าย งได ใช หล กมน ษยส มพ นธ ในการทางานโดยม ความร บผ ดชอบ ม น าใจ จ งทาให การทางานประสบ ผลสาเร จมากข น ได คาชมเชย ผลการปฏ บ ต งานด าน (ผลข อท 2 และให เหต ผลประกอบผลด วย) ท งน เป นเพราะ ผลการปฏ บ ต งานด าน (ผลข อท 2 และให เหต ผลประกอบผลด วย) ท งน เป นเพราะ 5.5 ป ญหาอ ปสรรค และข อเสนอแนะ ป ญหาอ ปสรรคท พบ ม ด งน ข อเสนอแนะในการน าว ชาความร จากการฝ กงานไปประกอบอาช พ ข อเสนอแนะในการฝ กงานคร งต อไป

17 ..

18 ภาคผนวก

19 ภาคผนวก ก ประว ต ผ ฝ กงาน

20 ภาคผนวก ข บ ญช ลงเวลาการปฏ บ ต งาน

21 ภาคผนวก ค ภาพการปฏ บ ต งาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ งานว จ ย การจ ดท าโครงการว ชาช พ ช อโครงการ ศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 เล มท 3 ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาช างก อสร าง สาขาว ชาช างเคร องเร อนและตกแต งภายใน สาขาว ชาสถาป ตยกรรม สาขาว ชาสารวจ สาขาว ชาโยธา สาน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ

8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ บร การท ด การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และ จร ยธรรม การทางานเป นท ม การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ การม งผลส มฤทธ การพ ฒนาศ กยภาพคน ความถ กต องของงาน การมองภาพองค รวม ความเข าใจองค กรและระบบราชการ การควบค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ สารบ ญ หน า ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ๒ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ ๗ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ ต

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information