เร ยนร การใช งาน Android

Size: px
Start display at page:

Download "เร ยนร การใช งาน Android"

Transcription

1 เร ยนร การใช งาน Android เพ อให ผ เข าอบรมม ความร ในเทคโนโลย ใหม บนม อถ อท เป นอ ปกรณ พ นฐานท ม ผ ใช อย าง แพร หลาย และในป จจ บ นเทคโนโลย 3G ก าล งเข ามาม บทบาทในประเทศไทยมากย งข น การพ ฒนา โปรแกรมบนม อถ อจ งเป นเร องจ าเป น ระบบปฏ บ ต การ Android ค อระบบปฏ บ ต การบนม อถ อท พ ฒนาข นโดย Google โดยบร ษ ทม อถ อได แก Motorola Samsung ได น าระบบปฏ บ ต ไปใช งานบน โทรศ พท ม อถ อของตน จ งถ อว าม ความน าสนใจเทคโนโลย น น าจะม การเต บโตเพ มข นอย างแพร หลาย และรวดเร วในอนาคต หล กส ตรน จะแนะน าการใช งานระบบปฏ บ ต การ Android ต างๆ ผ านทาง เคร องคอมพ วเตอร ด วยต วจ าลองการท างาน เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ควรม ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร ร นท 1 รห สว ชา S5404 ระหว างว นท ม นาคม2554 เวลา น. ร นท 2 รห สว ชา S5414 ระหว างว นท กรกฎาคม 2554 เวลา น. Introduction to Android Rationale Architecture Application Development Application Life Cycle หน าท 8

2 Development Environment Application Model Basic Building Blocks User Interface Widgets Controls หน าท 9

3 การซ อม บ าร ง และแก ป ญหาคอมพ วเตอร เบ องต น เพ อให ผ เข าอบรมท ม ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร หร อโปรแกรมพ นฐาน หล กส ตร น จะเจาะล กถ งการแก ป ญหาต าง ๆ ต งแต การแก ป ญหาคอมพ วเตอร ท พบบ อยในการท างาน เช น การ แบ ง Partition การต ดต ง Windows การต ดต งโปรแกรมต าง ๆ โดยให ผ อบรมสามารถด แลร กษา เคร องคอมพ วเตอร เบ องต น เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ควรม ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร รห สว ชา N5401 ระหว างว นท ม นาคม 2554 เวลา น. ว นท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บอ ปกรณ ต างๆภายในเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ส วนประกอบต าง ๆ ในคอมพ วเตอร การด สเปกซ ของเคร อง ร จ กก บไบออส การ Setup Default ไบออส การแบ ง Partition ให ก บ Hard disk การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows การ Setup ค ย บอร ดให ใช ป ม Grave Accent เปล ยนภาษา ร จ กก บ Driver และต ดต ง Driver หน าท 10

4 ต ดต งเคร อง Printer การต ดต ง/ถอดถอนโปรแกรมแบบต างๆ ท ต องใช งานบ อยๆ ว นท 2 Lan Network เบ องต น การ Set ค า IP ประจ าเคร อง การต งช อเคร องและ Workgroup การ Share File และการเข าถ งไฟล งานใน Network การ Share Printer และการต ดต ง Share Printer ร จ กก บ Firewall ท าความเข าใจเก ยวก บ Malware และการท างานของโปรแกรม Malware ช องทางการแพร กระจายต วของ Malware ในร ปแบบต างๆ ร จ กก บไวร สคอมพ วเตอร การต ดต ง ปร บแต ง และใช งานโปรแกรม Anti-Virus การตรวจจ บและก าจ ดไวร ส การป องก นไวร ส และการ Update โปรแกรมป องก นไวร ส ว ธ การก ค นข อม ลท ส ญหายอ นเน องมาจาก Malware ด วย Easy Recovery Professional ว นท 3 กระบวนการ Startup ป ญหาท เก ดขณะ Startup ว ธ การเข าส Safe Mode แยกแยะป ญหาระหว าง Hardware และ Software การ Backup ข อม ล ส งท ควรเก บร กษา และจดข อม ลเก บไว ส งผ ดพลาดของเคร องท ม กพบได บ อย การสร าง Image File ด วยโปรแกรม Norton Ghost การทดสอบ Image File การน า Image File ท สร างไว ข นมาใช งาน หน าท 11

5 Google Hack หล กส ตรน ม งเน นให สามารถเร ยนร การใช งาน Google ให มากกว าท ร จ กในฐานะท เป น search engine เพ ยงอย างเด ยว จากท เห นว าหน าแรกของ Google น นแสนจะเร ยบง ายม เพ ยง แบบฟอร มการค นหาและป มค าส งเพ ยงไม ก ป ม แต ว าเบ องหล งความเร ยบง ายน นค อศ กยภาพแห งความ เป น Search Engine ขนานแท ซ งจะเป นเคร องม อส าค ญท จะท าให ค ณสามารถเข าถ งข มทร พย ข อม ลอ น มหาศาลได และหากว าค ณสามารถท จะใช งาน Google ได อย างเต มศ กยภาพแล วละก เคร อข ายเว บ ท งหมดก จะกลายเป นเหม องทองแห งความร ให ก บค ณไปโดยฉ บพล น หล กส ตรน จะช วยให ผ เข าอบรมได ใช งาน Google ได อย างเต มประส ทธ ภาพ ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ผ ท ม ความสนใจความก าวหน าของการใช งานอ นเตอร เน ต รห สว ชา N5404 ระหว างว นท ม นาคม 2554 เวลา น. Google Hack ค ออะไร? ส งท ม ในป จจ บ น ร จ กพ นฐานการท างานของ Google Hack การใช งานของ Search Engine ได อย างเต มประส ทธ ภาพ การส บค นข นส ง (Advanced Search) การใช งาน Google Image / Google Map / Google Translate การเจาะระบบ และหาข อม ลคอมพ วเตอร ด วย Google การส บหาข อม ลช องโหว ความเส ยงและภ ยค กคามจาก Google การค นคว า หาว ธ การป องก นภ ยค กคาม ความเส ยงและช องโหว จาก Google การหาเหต ผลว าเว บน นต ดอ นด บได อย างไร? การแปลเว บเป นภาษาต างๆของ Google การค นหาแผนท จาก Google map หน าท 12

6 การออกแบบและจ ดการฐานข อม ลด วย Microsoft Access หล กส ตรน ม งเน นให ผ เข าอบรมได เร ยนร พ นฐานการออกแบบฐานข อม ล ต งแต การต ดต งและ เร มต นใช งาน Microsoft Access สร างฐานข อม ลและจ ดการ Table ต งแต เร มต นสร างฐานข อม ลและ ตาราง การออกแบบและสร างตาราง การป อนข อม ลเข าส ตารางและการ Import ข อม ล การออกแบบ สร างและจ ดการ Form อย างม ออาช พ การใช งานและจ ดการข อม ลด วย Query น าเสนอข อม ลด วย Report ว เคราะห ข อม ลแบบม ออาช พด วย PivotTable และ PivotChart เพ อช วยให ผ เข าอบรมน าไป ประย กต ในการท างานให สะดวกย งข น เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ม ความร พ นฐานทางด านฐานข อม ลมาพอสมควร ร นท 1 รห สว ชา D5401 ระหว างว นท 28 ม นาคม 1 เมษายน 2554 เวลา น. ร นท 2 รห สว ชา D5411 ระหว างว นท 1-5 ส งหาคม 2554 เวลา น. พ นฐานการท างานก บโปรแกรม Access ค ณสมบ ต หล กของ Microsoft Access องค ประกอบของฐานข อม ล Access เป ดจากไฟล ฐานข อม ลท สร างไว แล ว ส วนประกอบหน าจอ Access และว นโดว Database การท างานของป มค าส งในว นโดว Database สร างและท างานร วมก บฐานข อม ล สร างฐานข อม ลใหม ด วยต วเอง หน าท 13

7 สร างฐานข อม ลใหม ด วย Database Wizard ว ธ ก าหนดโครงสร างไฟล เร มต นใน Access เป ดใช ฐานข อม ลท สร างไว แล ว ป ดไฟล ฐานข อม ล/ป ดโปรแกรม Access โครงสร างฐานข อม ล โครงสร างและการท างานก บตาราง (Table ) สร าง Table ด วย Wizard สร างและแก ไข Table ในม มมอง Design ส วนประกอบในม มมอง Design หล กการสร าง Table เพ อใช งานอย างม ประส ทธ ภาพ การแทรกฟ ลด การลบฟ ลด การเปล ยนช อและล าด บของฟ ลด จ ดเก บโครงสร าง Table ท สร างใหม แก ไขโครงสร างของ Table เด ม สร างค ย และด ชน สร างค ย หล กและค ย รวม สร างด ชน (Index) จ ดการ Table ในว นโดว Database เปล ยนช อ Table ค ดลอก Table ลบ Table การควบค มการคงสภาพความถ กต องของข อม ลใน Access การจ บค (Join) ข อม ลใน Access ว ธ สร าง/แก ไข/ลบความส มพ นธ ระหว าง Table ท างานก บข อม ลใน Datasheet ว ธ ป อนข อม ล แก ไขข อม ลใน Datasheet การย ายและค ดลอกข อม ล การลบเรคคอร ด การแทรกเรคคอร ด ย ายคอล มน ใน Datasheet ซ อน/แสดงคอล มน ตร งคอล มน ปร บแต งร ปแบบ Datasheet การเร ยงล าด บ ค นหา และแทนท ข อม ล (Sort) การใช ต วกรองข อม ล (Filter) โครงสร างและการท างานก บค วร (Query) ประเภทของ Query สร าง Query ในม มมอง Design ส วนประกอบในม มมอง Query Design Select Query จ ดกล มข อม ลและค านวณค าผลสร ป ก าหนดค ณสมบ ต ของ Query น พจน และเง อนไขท ซ บซ อน การอ างอ งช อฟ ลด ในน พจน และเง อนไข สร างเง อนไขด วย And, Or และ Between And โครงสร างและการท างานก บฟอร ม (Form) หน าท 14

8 ส วนประกอบของฟอร ม การแบ งส วน (Section) ของฟอร ม ว ธ การในการสร าง Form การสร าง Form ด วย AutoForm การปร บแต งร ปแบบด วย AutoFormat สร าง Form ด วย Form Wizard สร างและแก ไข Form ในม มมอง Design ส วนประกอบในม มมอง Design ของฟอร ม ปร บขนาดและเคล อนย ายคอนโทรลบน Form ข นตอนการสร าง Form ออกแบบและสร างฟอร มแบบซ บซ อนโดยท างานก บคอนโทรลแบบต างๆ คอนโทรลเท กซ บ อกซ คอนโทรลคอมโบบ อกซ คอนโทรลล สต บ อกซ คอนโทรลแบบออบช นกร ป คอนโทรลแบบเฟรม คอนโทรลแบบอ มเมจ คอนโทรลแบบลาเบล คอนโทรลแบบป มค าส ง คอนโทรลแบบแท บ คอนโทรลป มทอกเก ล ป มออปช น และ เช คบ อกซ คอนโทรลเพจเบรก การใส ว นท และเวลา การสร างฟอร มหล กและฟอร มย อย การปร บแต ง บ นท กและเร ยกใช ฟอร ม ก าหนดค ณสมบ ต ของฟอร ม โครงสร างและการท างานก บรายงาน (Report ) ส วนประกอบในรายงาน ว ธ การสร างรายงาน สร างด วย AutoReport ท ลบาร Print Preview สร างด วย Report Wizard สร างและแก ไขรายงานในม มมอง Design สร างป มค าส งเช อมโยง Form ก บ Report สร างด วย Chart Wizard การเพ มส วนประกอบในแผนภ ม การเพ ม/ลบช ดข อม ลในแผนภ ม การสร างรายงานด วย Label Wizard การน าข อม ลจากภายนอกมาใช ใน Access การน าเข า (Import) ข อม ล ว ธ Import ข อม ลจากฐานข อม ล Access ด วยก นเอง ว ธ Import ข อม ลจากไฟล สเปรดช ตของ Excel ว ธ Import ข อม ลจากเท กซ ไฟล การเช อมโยงก บฐานข อม ลอ น หน าท 15

9 การออกแบบและพ ฒนา Web Site-Basic เพ อให ผ เข าร บการอบรมได เร ยนร ถ งแนวค ดและว ธ การออกแบบ การสร างเว บไซต กราฟ ก แบบสมบ รณ ละเอ ยด ท กข นตอน เร มต งแต เตร ยมเน อหา การก าหนดร ปแบบ การประย กต ใช Temple เบ องต น การสร างหน าหล ก การก าหนดเน อท ส การจ ดวาง การสร างแอน เมช น มาช วยใน การพ ฒนาออกแบบเว บไซต ข นเองได เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ผ ท ม ความสนใจเก ยวก บ Internet และการสร าง Web site ม ความร เบ องต นเก ยวก บการสร างสรรค เว บไซต รห สว ชา W5406 ระหว างว นท 28 ม นาคม 1 เมษายน 2554 เวลา น. ว นท 1 9 ข นตอนเพ อสร างแนวค ดและว ธ การออกแบบเว บไซต การก าหนดร ปแบบเทมเพลตของเว บไซต เร ยนร การประย กต ใช งานเทมเพลตเบ องต น การก าหนด CSS (Cascading Style Sheets) ว นท 2 การสร างหน าต อนร บ (Splash Page) การสร างหน าหล กเว บไซต (Home Page) การก าหนดพ นท ใช งานของเว บเพจอย างเหมาะสมและเป นม ออาช พ การก าหนดระยะห างและการจ ดวางองค ประกอบภายในเว บเพจ ว นท 3 หน าท 16

10 การออกแบบส วนประกอบในล กษณะของการต ดม ม (Cutting-Edge Design) การออกแบบส วนประกอบในล กษณะของส วนโค ง (Free-Flowing Design) การน าเสนอในเช งส อส ญล กษณ การสร างองค ประกอบแบบสล บภาพ (Rollover Elements) การออกแบบโครงสร างเว บไซต และเมน การใช งาน จ ตว ทยาการใช ส ส าหร บเว บไซต ศ ลปะการใช ต วอ กษรในการสร างเว บไซต ว ธ การผสมผสานส อย างกลมกล นเพ อสร างช นงานท เหมาะสม ว นท 4 ว ธ การออกแบบเว บไซต แบบเร ยบง าย ว ธ การออกแบบเว บไซต ในเช งสน กสนาน น าสนใจ ว ธ การออกแบบเว บไซต ในเช งธ รก จ การสร าง Drop-Down menu ว นท 5 การสร างตราส นค าออนไลน (Online Branding) การก าหนดแผนการการตลาดส าหร บเว บไซต การสร างแอน เมช นเบ องต น การบร หารจ ดการข อม ลส าหร บเผยแพร หน าท 17

11 การใช คอมพ วเตอร เบ องต น และการใช งาน Windows XP เพ อให ผ เข าร บการอบรมได เร ยนร ถ งส วนประกอบเก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร และระบบ การท างานต าง ๆ เก ยวก บคอมพ วเตอร รวมถ งระบบปฏ บ ต การท ม การร กษาความปลอดภ ยท ด ข น ร ปล กษณ แบบใหม ช วยให ท างานท วไปได อย างม ประส ทธ ภาพรวมถ งความสามารถในการเข ารห ส แฟ ม และโฟลเดอร เพ อป องก นข อม ลทางธ รก จ การเข าถ งคอมพ วเตอร จากระยะไกล การสน บสน น ภายใน ส าหร บระบบท ม ต วประมวลผลหลายต ว ท ม ประส ทธ ภาพส ง เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม รห สว ชา S5402 ระหว างว นท ม นาคม 2554 เวลา น. ความร เบ องต นเก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร องค ประกอบด าน Hardware และ Software การท างานของระบบคอมพ วเตอร ระบบปฏ บ ต การในเคร องคอมพ วเตอร ระบบปฏ บ ต การ Windows XP Introduction to Windows XP Using My Computer Using Web Applications Working with Windows XP Accessories Getting Help and Support หน าท 18

12 การใช งาน Internet เบ องต น เพ อให ผ เข าอบรมสามารถใช งาน ระบบ INTERNET ได พร อมท งสามารถน าไป ประย กต ใช ก บงานได อย างม ประส ทธ ภาพ และเพ อให ผ เข าร บการอบรมพ ฒนาตนเอง เพ อเข าก บย ค ของเทคโนโลย ข าวสารข อม ลได ช ดเจนย งข น เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม ควรม ความร พ นฐาน Microsoft Windows รห สว ชา S5403 ระหว างว นท เมษายน 2554 เวลา น. ความเป นมาของเคร อข ายอ นเตอร เน ต ความหมายของ HomePage, WebPage, WebSite ความหมาย และการแสดงแถบเคร องม อต างๆ การต งค า Home Page การน าภาพเป นพ นหล ง การบ นท กภาพเป นไฟล การค นหาข อม ลบน Internet การดาวโหลดโปรแกรม รายช อ Web Site ท น าสนใจ หน าท 19

13 วางแผนและต ดตามโครงการด วย Microsoft Project เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถบร หารจ ดการโครงการต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพโดย ใช Microsoft Project โดยม การน ามาประย กต ใช งาน ท าให การบร หารงานต างๆ รวดเร ว และสามารถ ว เคราะห ป ญหา และควบค มป จจ ยต าง ๆ เช น ว น เวลาของโครงการ ทร พยากรบ คคลได ตลอดจน สามารถมองภาพรวมของโครงการจ ดสรรทร พยากรท ม อย ได อย างม ประส ทธ ภาพ ท าให ผ บร หาร โครงการท างานได ง ายข น และต ดตามผลงานได ตลอดเวลา เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ควรม พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร รวมถ ง Microsoft Office เป นผ ท สนใจงานด านการวางแผนโครงการ โดยใช โปรแกรมคอมพ วเตอร รห สว ชา M5406 ระหว างว นท เมษายน 2554 เวลา น. ความร พ นฐานการท างานท วไปเก ยวก บ Microsoft Project การสร างและปร บแต งโครงการ งานย อยและการจ ดการก บงานย อย การจ ดการก บทร พยากร (Resources) การปร บแต งทร พยากรให ด ท ส ด การจ ดการงาน การก าหนดและการจ ดการเก ยวก บค าใช จ าย การต ดตามความค บหน าของงานและว ธ ประเม นผล การกรองข อม ลและการน าเสนอข อม ล การ Copy และการย ายข อม ลของโครงการ การรวมโครงการเข าด วยก น หน าท 20

14 ความร เบ องต นเก ยวก บ Network เพ อให ผ เข าร บการอบรมม ความร พ นฐานเก ยวก บ Network, OSI Model ร ปแบบของ การต อเช อมระบบ Network แบบต าง ๆ ข อด และข อเส ยและอ ปกรณ ต าง ๆ ท จ าเป น ตลอดจน เปร ยบเท ยบการใช ระบบปฏ บ ต การเคร อข ายแบบ Server Base ก บ Peer to Peer และเร ยนร ความ แตกต างระหว าง Windows XP และ Windows 2000 Server/ Server 2003 เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ม ความร พ นฐานด านระบบ Network มาพอสมควร ม ความร เก ยวก บ Windows 2000/XP/2003 มาบ าง รห สว ชา N5402 ระหว างว นท เมษายน 2554 เวลา น. ความร เบ องต นเก ยวก บ Network ชน ดและองค ประกอบของ Network การออกแบบ Network การต ดต อส อสารด านอ ปกรณ ไร สาย Network Adapter Cards The OSI 7 Layers Models ร ปแบบการส งข อม ล การต ดต งและบร หารจ ดการเคร อข าย Networks in Multivendor Environments การบร หารจ ดการ User ในระบบเคร อข าย Ensuring Network Data Security หน าท 21

15 Microsoft Excel Intermediate เพ อเน นให ผ เข าอบรมสามารถได เร ยนร การใช งาน Excel ให ล กมากกว าการใช งานแบบ ปกต ท วไป เช น การท างานก บหลาย Worksheet พร อมก น การจ ดการก บหน าจอภาพให แสดง ข อม ลหลาย Worksheet หร อหลาย Workbook พร อมก น การป องก น Worksheet และ Workbook พร อมก น การล งค ข อม ลระหว าง Worksheet การใส comment ในเซล และการสร าง Chart การ ประย กต ใช ฟ งก ช นเก ยวก บระบบฐานข อม ล รวมท ง การประย กต ใช ค าส งเก ยวก บระบบฐานข อม ล การบร หารจ ดการและว เคราะห ก บข อม ลโดยการใช Pivot Table เทคน คการรวมข อม ล ไป ประย กต ใช งานให ม ประส ทธ ภาพ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม สามารถใช โปรแกรม Microsoft Excel ในระด บข นพ นฐานได รห สว ชา M5452 ระหว างว นท เมษายน 2554 เวลา น. ความร เบ องต นเก ยวก บระบบฐานข อม ล การสร างฐานข อม ลโดยใช Excel การใช ฟอร มข อม ล (Data Form) เพ อช วยในการท างานก บฐานข อม ล ฟ งก ช นท ใช ในการค นหาและจ ดการก บฐานข อม ล (VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX, DSUM,DAVERAGE, DCOUNT, DMAX, DMIN, DSTDEVP เป นต น) การประย กต ใช ค าส งเก ยวก บระบบฐานข อม ล (Sort, Filter ) การบร หารจ ดการและว เคราะห ก บข อม ลโดยการใช ตารางไพวอท (Pivot Table) เทคน คการรวมข อม ลด วย Consolidate และ Outline หน าท 22

16 เทคน คการถ ายภาพ และตกแต งภาพด วย Adobe Photoshop เพ อให ผ เข าอบรมม ความร หล กการท างานของกล องด จ ตอล สามารถใช อ ปกรณ ถ ายภาพได อย างถ กต อง เหมาะสมก บงานต างๆ ม ความเข าใจเร องภาพด จ ตอล สามารถน าไปใช งานแต ละแบบได เป นอย างด เช น ถ ายภาพบ คคลจากนางแบบ จากท วท ศน จากส งของ โดยว ทยากรท ม ประสบการณ ว จารณ แนะน าภาพถ ายของผ เข าร บการอบรมแต ละคน และเร ยนร การใช โปรแกรม Photoshop ตกแต งภาพถ าย และแก ไขจ ดบกพร องต างๆ ได ซ งผ เข าร บการอบรมสามารถน าความร ต างๆ ประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพได เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง Workshop ทดลองถ ายภาพโดยใช กล องด จ ตอลท จ ดเตร ยมมา ถ ายภาพนางแบบ ส งของ ท วท ศน ฯลฯ ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ผ ท ม ความสนใจในงานด านการตกแต งภาพ และการท าภาพกราฟ ค ต องม กล องด จ ตอลมาใช ในการอบรมเป นของตนเอง ร นท 1 รห สว ชา W5404 ระหว างว นท เมษายน 2554 เวลา น. ร นท 2 รห สว ชา W5414 ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 เวลา น. แนะน าความร พ นฐานเก ยวก บกล องถ ายภาพด จ ตอล และการถ ายภาพอย างถ กว ธ แนะน าฟ งก ช นพ นฐานของกล องด จ ตอล การจ าแนกประเภทของกล องด จ ตอล พ นฐานเบ องต นในการถ ายภาพ โปรแกรมถ ายภาพชน ดต างๆ และ Mode การถ ายภาพ การใช แฟลช (เช น Red Eye Reduction Flash, Slow Sync Flash, etc.) หน าท 23

17 การเร มต นใช งานกล องด จ ตอล เทคน คการถ ายภาพชน ดต างๆ เทคน คการจ ดวางองค ประกอบภาพ เพ อให ถ ายภาพให ออกมาด ม ม ต ม ช ว ตช วา ข อพ งระว งในการใช กล องด จ ตอล และการบ าร งร กษา แนะน าการใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop เร มต นใช งาน และค ณสมบ ต ต างๆ ของไฟล ภาพชน ดต างๆ แก ไขแสงเงาของภาพ แก ไขส ส นของภาพ แก ไขส ส นเฉพาะส วนในภาพ การต ดขอบภาพ แก ป ญหาภาพผ ดส ดส วน Retouching ใส ข อความให ภาพถ าย ต อภาพให เป นม มกว าง (Photomerge) ลด Noise ในภาพ เทคน คการใช ฟ ลเตอร เพ มล กเล นให ภาพถ าย หน าท 24

18 การสร างเอกสารและเทคน คว ธ การใช งาน Acrobat หล กส ตรน ม งเน นให ผ เข าร บการอบรม สามารถใช งานโปรแกรม Acrobat ได เร ยนร การ สร างฟอร มในล กษณะ Electronic Form เร ยนร การใช เคร องม อต างๆ การสร างสารบ ญของเอกสาร PDF ช วยในการจ ดเก บเอกสารในแบบ E-Document แปลงไฟล ให อย ในร ปแบบ PDF ให สามารถ น าไปใช ในการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ม ความร การใช งานเอกสาร Acrobat หร อโปรแกรม Acrobat Reader มาแล ว ร นท 1 รห สว ชา M5405 ระหว างว นท เมษายน 2554 เวลา น. ร นท 2 รห สว ชา M5415 ระหว างว นท 8-10 ส งหาคม 2554 เวลา น. แนะน าการใช งาน Adobe Acrobat เบ องต น การแปลง MS Word, Excel, PowerPoint เป น ไฟล PDF การใช เคร องม อต างๆ ของการสร างฟอร มใน Acrobat เช น Textbox, List Box, Option Button, Checkbox ฯลฯ การปร บแต งและก าหนดค าต างๆ ของเคร องม อๆ เช น การเปล ยน Font การใส ส การ ก าหนดจ านวนต วอ กษรท สามารถป อนได ฯลฯ การสร างเง อนไขร บข อม ลท ผ ใช ป อนในฟอร ม เพ อป องก นไม ให ข อม ลป อนผ ดพลาด จากท ต องการ เช น การก าหนดให บางช องป อนได เฉพาะต วเลขเท าน น หร อการจ าก ด ค าเช น อาย จะต องไม เก นท ก าหนดไว ฯลฯ การสร างแบบฟอร มแบบม การค านวณ การสร างป ม Submit Form การก าหนด Security ในเอกสาร PDF การใช Digital Sign เพ อการร บรองเอกสาร หน าท 25

19 Microsoft PowerPoint Intermediate หล กส ตรน ม งเน นให สามารถประย กต ใช งาน Microsoft PowerPoint เพ มข น ให ผ เข าอบรม ม ความร ในการสร างแผนภ ม ประกอบข อม ลประเภทต างๆ การจ ดท า Animation ให ก บว ตถ ท กชน ดบน สไลด การสร างกราฟ การสร างตาราง จ ดท าสไลด มาสเตอร ใช เทคโนโลย ทางด านม ลต ม เด ยบน Presentation ได รวมท งสามารถน าโปรแกรมด านการน าเสนอ Microsoft Power Point มาช วยใน การน าเสนอข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ผ ท ม ความสนใจการการท าการเสนอรายงานด วย Presentation ม ความร การใช และผ านหล กส ตร Microsoft PowerPoint มาก อน รห สว ชา M5453 ระหว างว นท 2-4 พฤษภาคม 2554 เวลา น. ทบทวนความร พ นฐานท ส าค ญส าหร บการใช งานโปรแกรม PowerPoint การท างานและการจ ดร ปแบบข อความในม มมองแบบสไลด (Slide View) การสร างต นแบบ ด ดแปลง แก ไข สไลด มาสเตอร การจ ดการก บสไลด แบบ Organization Chart การใช กราฟฟ กอ อปเจกต และเพ มร ปภาพลงในสไลด การน าเสนอผลงาน การใช HyperLink การใช เทคโนโลย ทางด านม ลต ม เด ยในงานน าเสนอ หน าท 26

20 เร ยนร การใช งาน Windows 7 เพ อให ผ เข าอบรมเร ยนร ระบบปฏ บ ต การร นใหม ท ไมโครซอฟท ได พ ฒนาข นมา ท จะมา แทนท หร อ ต อยอดจาก Windows Vista และเข าใจความแตกต าง การเปล ยนแปลงของเทคโนโลย จน มาถ งระบบปฏ บ ต การ Windows7 ท ม การพ ฒนาการในร ปแบบใหม ท ม การใช งาน ตลอดจนค ณสมบ ต ต างๆ ว ธ การใช งาน ค ณสมบ ต จนสามารถน าไปประย กต ใช ก บงานได อย างม ประส ทธ ภาพ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม ควรม ความร พ นฐาน Microsoft Windows ร นท 1 รห สว ชา S5411 ระหว างว นท 3-4 พฤษภาคม 2554 เวลา น. ร นท 2 รห สว ชา S5421 ระหว างว นท กรกฎาคม 2554 เวลา น. แนะน าความร เบ องต นของ Windows7 พ นฐานการท างานท วไป ปร บแต งส วนต างๆ ของ Windows Vista เร ยนร โปรแกรมใหม ๆ ท ม อย Internet Explorer 7, Calendar, Defender, DVD Maker บร การจ ดไฟล ต างๆ ใน Windows Vista, Windows Photo Gallery Networks และระบบความปลอดภ ยเคร อข าย หน าท 27

21 เร ยนร การใช งานโปรแกรม Open Office เพ อให ผ เข าร บการอบรมได เร ยนร (Open Source) ส าหร บใช งานส าน กงาน เช น งาน ค านวณ งานเอกสาร และงานด านการน าเสนอ ซ งม จ ดเด นตรงท สามารถเป ดเอกสารจากโปรแกรมอ น ได โดยไม ต องพ งโปรแกรมน นๆ และสามารถส งออกไปไฟล ร ปแบบอ นๆได ซ งได แก โปรแกรม Calc ส าหร บใช ทางด านการค านวณ โปรแกรม Writer ทางด านงานเอกสาร และโปรแกรม Impress ส าหร บ งานทางด านการน าเสนอ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม รห สว ชา T5401 ระหว างว นท 9-11 พฤษภาคม 2554 เวลา น. แนะน าการใช โปรแกรม Cale อธ บายส วนประกอบต างๆ การบ นท ก การใช งาน การท างานก บกระดาษค านวณ การเล อกใช เซลล การท างานของร ปแบบต างๆ ของ Column และ Row การจ ดการค านวณ การใช ส ตร การสร าง แก ไข ปร บปร ง แผนภ ม การโอนย ายเอกสารและใช งานระหว างโปรแกรม การบ นท กไฟล งาน เพ อน าไปใช ก บโปรแกรม Excel, PDF File หร อใช ร วมก บ โปรแกรมอ นในช ด OpenOffice การใช โปรแกรมออฟฟ ศเอกสาร (Writer) แนะน าการใช งาน การสร าง ลบ เล อก ค ดลอก ย าย ข อความ หน าท 28

22 การค นหา แทนท ตกแต งข อความ การปร บตกแต งระยะห าง ระยะบรรท ด การต งหน าจอ การปร บช องว าง การต งขอบกระดาษ แทรกส ญล กษณ พ เศษ แทรกตาราง การสร างและการใช งาน Presentation โดยโปรแกรม Impress แนะน าการใช งาน การสร าง Presentation ใหม การเร ยกใช การท างานก บ Slide การท างานก บม มมองต าง การจ ดแต งข อความ ร ปวาด ภาพกราฟ ก การจ ดกล ม การเคล อนย าย การค ดลอก การจ ดเร ยง สร าง Slide show การก าหนดล กษณะพ เศษ การใส เส ยง การก าหนดการเคล อนไหวของสไลด การก าหนดเวลาการแสดงสไลด การซ อนสไลด การแสดงสไลด แบบปกต การโอนย ายเอกสารและการใช งานระหว างโปรแกรม การใช งานข อม ลร วมก นระหว างโปรแกรมในช ด OpenOffice การเป ดไฟล งานท สร างจากโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office ด วยโปรแกรม ช ด OpenOffice การบ นท กไฟล งานท สร างด วยโปรแกรมช ด OpenOffice เพ อน าไปใช ก บช ด โปรแกรม Microsoft Office การบ นท กไฟล งานท สร างด วยโปรแกรมช ด OpenOffice ให เป น PDF File หน าท 29

23 การสร างส อส งพ มพ ด วย Adobe Illustrator เพ อให ผ อบรมสามารถใช โปรแกรม Illustrator ได อย างเต มร ปแบบท งในด านการสร างงาน กราฟ ก ได อย างสวยงาม เข าใจและสามารถสร างงานกราฟ ก การใช งานเคร องม อพ นฐานต างๆ การ วาดภาพ และการน าภาพมาใช งานร วมก น การตกแต งช นงาน โดยการระบายส ให ก บว ตถ ด วยว ธ ต างๆ การน าผลงานท สร างไปเผยแพร ในร ปแบบของส อ ต างๆ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการ ในส งก ดกระทรวงการคล ง ผ ท ม ความสนใจในงานด านการสร างงานกราฟ ก ร นท 1 รห สว ชา A5401 ระหว างว นท 9-12 พฤษภาคม 2554 เวลา น. ร นท 2 รห สว ชา A5411 ระหว างว นท กรกฎาคม 2554 เวลา น. อธ บายจ ดเด นและภาพรวมของโปรแกรม Illustrator ข อแตกต างระหว างโปรแกรมประเภท Raster และ Vector ข อแตกต างของโหมดส CMYK และ RGB เพ อการเร มต นสร างงานท ถ กต อง ท าความร จ กก บแถบเคร องม อต างๆ เช น Tool Box, Menu Bar, Option Bar รวมท ง Palette ต างๆ การใช งาน Selection Tool รวมท งค ย ล ดต างๆ เพ อการท างานท รวดเร ว การสร างร ปทรงพ นฐานต างๆ อย างละเอ ยด การเปล ยนส ว ตถ และการใช งาน Color Guide ช วยจ บค ส ในการออกแบบ Direct Selection Tool แก ไขโครงสร างของร ปทรง เช น Anchor, Path, Handle เพ อให เก ดร ปทรงใหม เคร องม อกล ม Pen Tool เพ อสร างสรรค ร ปทรงท ม ความซ บซ อน การสร างและปร บแต งเส นอย างละเอ ยด หน าท 30

24 ทดลองท าแบบฝ กห ด เพ อการเตร ยม Artwork ท ถ กต อง การ Save งาน Format ต างๆ และการ Export ฝ กควบค มเคร องม อ Pen Tool การวาดเส นตรง, เส นโค ง การใช งาน Pen Tool ร วมก บ Grid และ Guide ทดลองสร างงานกราฟ กด วย Pen Tool จ ดระเบ ยบ และระยะห างของว ตถ ด วย Align เช อม, เจาะ, แยก ว ตถ หลายช น เพ อให เก ดร ปทรงใหม ตามหล กการออกแบบ เบ องต นด วย Pathfinder การไล เฉดส เพ อให กราฟ กด ม ม ต ด วย Gradient การหม นว ตถ ด วย Rotate Tool เพ อก าหนดองศา และจ านวนท แน นอน สล บด านว ตถ กรณ ท กราฟ กสมด ลก นท ง 2 ด าน ด วย Reflect Tool การใช งาน Pattern และการสร าง Pattern อย างง ายๆ การพ มพ ข อความ และปร บแต งรายละเอ ยดของต วอ กษร ว ธ ดาวน โหลด และต ดต งต วอ กษร ร จ กก บต วอ กษรประเภทต างๆ เพ อการน าไปใช ให เหมาะสมก บล กษณะงาน ทดลองสร างนามบ ตรอย างถ กว ธ ด วย Bleed, Ruler, Guide การสร างต วอ กษรประด ษฐ ด วยค าส ง Create Outline ทดลองสร างต วอ กษรประด ษฐ, ตราส ญล กษณ และพาดห วในร ปแบบต างๆ ด ดต วอ กษรให โค งงอด วย Make With Warp การวางหร อพ มพ ข อความในร ปทรงด วย Area Type Tool การวางหร อพ มพ ข อความบนเส น ด วย Type On A Path Tool ทดลองสร างตราส ญล กษณ ด วย Area Type Tool ร วมก บ Ruler และ Guide หน าท 31

25 Microsoft Word Intermediate หล กส ตรน ม งเน นให สามารถใช งาน Microsoft Word ในข นกลาง เพ อเพ มประส ทธ ภาพใน การใช งาน Word ในการท างานได คล องแคล ว และช วยสร างเอกสารให สวยงามได อย างรวดเร ว อาท การสร างค าย อ และการพ มพ ข อความยาวๆ การสร างแบบฟอร มในส าน กงาน การสร างเอกสารแบบ คอล มน เหม อนหน งส อพ มพ หร อแก ไขข อความในแบบพ เศษต างๆ เป นต น เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ม ความร การใช และผ านหล กส ตร Microsoft Word มาก อน สามารถพ มพ ด ดได รห สว ชา M5451 ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 เวลา น. ค าส งและความสามารถพ เศษของ Microsoft Word 2003 การจ ดท าเอกสารต นแบบ การบร หารงานเอกสาร การสร างเอกสารโบว ช วร ในร ปแบบต าง ๆ การสร างตาราง และ กราฟ การใส ร ปภาพในเอกสาร การสร างจดหมายเว ยน การพ มพ เอกสาร การสร างค าย อแทนข อความยาวๆ เพ อประหย ดเวลาการป อนข อความยาวๆ ให ประหย ดเวลา การแก ป ญหาการพ มพ ข อความท ชอบพ มพ ผ ดประจ า ให ถ กแก ไขโดยอ ตโนม ต หน าท 32

26 การป อนส ญล กษณ พ เศษ เช น เศษส วน หร อเคร องหมายทางคณ ตศาสตร ท แป นพ มพ ในค ย บอร ดไม ม การพ มพ ซองจดหมายและต วจดหมายให ปรากฏอย ในไฟล เด ยวก น แต ม 2 ร ปแบบ การพ มพ ลาเบล การสร าง Page Border เพ อจ ดร ปแบบของเอกสารให สวยงาม การสร าง Custom Format Table ข นเอง เพ อจ ดร ปแบบของตารางในเอกสารให ม ร ปแบบท เหม อนก นอย างรวดเร ว เทคน คการสร าง Table แล วให ปรากฏร ปแบบสวยงามอ ตโนม ต โดยไม ต องเส ยเวลา Format การสร างเอกสารท ใช ประจ าให เป นร ปแบบ Template การแก ไข Template ท สร างไว การจ ดร ปแบบเอกสารอย างรวดเร วโดยสร าง Style การจ ดเอกสารให เป นร ปแบบ Column เหม อนก บหน งส อพ มพ การค นหาข อความเพ อแก ไขอย างรวดเร ว เทคน คพ เศษของการเปล ยนร ปแบบของ Format ในเอกสาร การสร าง Forms โดยใช Word เช น การใช เคร องม อ Dropdown, Option Buttion ต างๆ การ Protect Form โดยก าหนดให ผ ใช ไม สามารถแก ไขข อความอ นๆ นอกจากบร เวณ ท ก าหนดให ป อนในฟอร มเท าน น การ Save Data ของ Form ท ผ ใช แบบเพ อเก บเป น Database การใส Excel Worksheet เข ามาใน Word Document การสร าง Hyperlink ในเอกสาร เพ อล งค ไปเป ดเอกสารอ นท เก ยวเน องก น การ Save เอกสารให เป น Web Page หน าท 33

27 ความร เบ องต นเก ยวก บความปลอดภ ย (Introduction to Computer Security) เพ อได เร ยนร ถ งว ว ฒนาการด านเทคโนโลย สารสนเทศ และภ ยค กคามท มาก บว ว ฒนาการ สามารถร บม อและป องก นเบ องต น เก ยวก บภ ยต างๆ ท ค กคามคอมพ วเตอร ตลอดจนว ธ แก ไขใน เบ องต นได เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม รห สว ชา N5403 ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 เวลา น. ว ว ฒนาการด านความม นคงปลอดภ ยสารสนเทศ ภ ยค กคามต างๆท ควรทราบ ร ปแบบการโจมต สาธ ตถ งว ธ การและภ ยของป ญหาต างๆของเทคโนโลย สารสนเทศ การร บม อก บป ญหาด านเทคโนโลย สารสนเทศ มาตรการด านความม นคงปลอดภ ยสารสนเทศภายในองค กร หน าท 34

28 การสร างภาพเคล อนไหวด วย Flash Basic เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถเข าใจร ปแบบการท างานพ นฐานของโปรแกรมท ม ล กษณะ คล ายภาพยนตร ค อ เคล อนไหวได ม เส ยง และประกอบเข าด วยก นโดยแบ งเป น Scene, Frame, Timeline, Rollovers และส วนต างๆ รวมถ งการสร าง Link โดยใช Macromedia Flash มาเป น เคร องม อช วยในการสร างภาพเคล อนไหวท ม ขนาดเล ก เพ อให การดาวน โหลดข อม ลของเว บไซต รวดเร วข น เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ม ความร เก ยวก บ Internet มาพอสมควร เป นผ ท ต องการออกแบบ Web Site ด วย Multimedia หร อท า Presentation รห สว ชา W5403 ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 เวลา น. แนะน าเน อหา การใช เคร องม อ โปรแกรม FLASH การสร างแอน เมช น แบบ Tween และ Frame by frame การใส เอฟเฟ กซ ภาพ การสร าง Movies clip และ Instant Symbol การเข ยน Action Scripts เบ องต น การวาดร ปช นงานด วยลายเส น และการท า Animation การใส เส ยง เทคน คการสร างและแก ไขภาพร ปแบบต างๆ การเผยแพร งาน และการประย กต ใช งานแต ละแบบ หน าท 35

29 มาตรฐานกระบวนการซอฟต แวร และมาตรฐานท เก ยวข อง (Software Processes and Related Standards) เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมได ร บทราบการพ ฒนาซอฟต แวร ให เป นไปตามความต องการท ระบ ท งในส วนของฟ งก ช นการท างานและค ณภาพ ภายใต งบประมาณและเวลาท ก าหนดน น กระบวนการซอฟต แวร น บเป นส งส าค ญในการสน บสน นให บรรล ความต องการด งกล าว ภายใต ความ ซ บซ อนของการด าเน นการ ด งน นจะเป นประโยชน อย างย ง หากบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศม ความร และเข าใจถ งแนวปฏ บ ต ท ด ของกระบวนการซอฟต แวร เพ อจะได น าแนวทางไปประย กต ใช ใน การด าเน นการให ได มาซ งซอฟต แวร ท ม ค ณภาพ บรรยาย โดยผ ทรงค ณว ฒ ซ กถามแลกเปล ยนมาตรฐานการพ ฒนาซอฟต แวร กระบวนการพ ฒนาซอฟต แวร ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม บ คลากรท ม ความสนใจแนวปฏ บ ต ของกระบวนการพ ฒนาซอฟต แวร 30 คน รห สว ชา T5406 ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 เวลา น. อธ บายมาตรฐาน ร ปแบบ ต วอย างมาตรฐานการพ ฒนาซอฟต แวร ชน ดต างๆ ได แก IEEE, ISO (International Organization for Standardization) และ ต วแบบว ฒ ภาวะ ความสามารถเช งบ รณาการ (Capability Maturity Model Integration: CMMI) แนวโน ม ป จจ ยท ช วยสน บสน นการด าเน นการพ ฒนาซอฟต แวร กระบวนการว ธ การด าเน นงานท จะได ซอฟต แวร ตามความต องการ ยกต วอย างกรณ ศ กษาในการประกอบการน าไปใช งาน หน าท 36

30 การใช งาน Microsoft Office 2010 ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft Office 2010 ซ งเป นเวอร ช นใหม ล าส ด ซ งประกอบไป ด วย Microsoft word ในการสร างและจ ดการเอกสาร Microsoft Excel ในงานทางด านการค านวณ และ Microsoft PowerPoint ในการน าเสนอผลงาน โดยครอบคล มเน อหาต งแต ความร เก ยวก บการ ท างานในโปรแกรม การใช งานค ณสมบ ต แต ละอย างในเวอร ช น 2010 พร อมฟ เจอร ใหม ๆ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ควรม ความร พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร, Microsoft Office ผ ท ม ความสนใจในงานด านเอกสาร ร นท 1 รห สว ชา M5404 ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 เวลา น. ร นท 2 รห สว ชา M5414 ระหว างว นท ส งหาคม 2554 เวลา น. Microsoft Word เวอร ช น 2010 การใช เคร องม อพ นฐานของ Word 2010 สร ปล กษณะเด นท เพ มข นมาใน Word 2010 การจ ดแต งเอกสารให สวยงามตรงตามความต องการ การท างานก บตาราง การตรวจและแก ไขข อความ การน าร ปภาพมาใช ในข อความ Microsoft Excel เวอร ช น 2010 หน าท 37

31 ค ณสมบ ต ใหม ของ Microsoft Excel เวอร ช น 2010 เทคน คการเล อกเซลหลายๆเซลโดยใช เมาส การจ ดการหลายเว ร กช ทในเว ร กบ คเด ยว การควบค มการสล บหน าเว ร กช ท ต งช อเว ร กช ทให ส อความหมาย การเพ มเว ร กช ทใหม การลบเว ร กช ทออกจากเว ร กบ ค การย ายสล บต าแหน งเว ร กช ท ข อม ลประเภทต างๆ และว ธ ใส ในเซล ระบบอ ตโนม ต ในการใส ข อม ล ใช AutoFill เพ อใส ช ดข อม ล AutoComplete ช วยใส ข อม ลท ซ าๆก น AutoCorrect ช วยแก ไขข อม ลให ถ กต อง เทคน คการแก ไขเว ร กช ท ใส หมายเหต ให ก บเซล ต งช อเซลเพ อให เร ยกใช ได ง าย ต งช อใหม ให เซลหร อกล มเซล ค นหาและแทนท ข อม ล ใส ไฮเปอร ล งค เพ อเช อมโยงไปย งเอกสารอ น สร ปล กษณะเด นท เพ มข นมาในเวอร ช นน Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2010 ค ณสมบ ต ใหม ท เพ มเข ามาในเวอร ช นน การสร างและจ ดการสไลด การท างานก บข อความในสไลด การจ ดร ปแบบและตกแต งแผ นสไลด สร างแม แบบ (Template) เร ยกใช แม แบบท สร างใหม การตกแต งสไลด โดยใช ออบเจ คอ นๆ การน าเสนอข อม ลด วยตาราง เคร องม อปร บแต งตาราง การวาดภาพและท าอ กษรประด ษฐ สร ปล กษณะเด นท เพ มข นมาในเวอร ช นน หน าท 38

32 New Technology update เทคโนโลย ม อถ อ โมบาย Notebook และ Software Technology เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมได ร บทราบถ งพ ฒนาการของเทคโนโลย ทางด าน Hardware ส าหร บผ ใช เคร องคอมพ วเตอร ท วไป ด าน Desktop Notebook ipad ในท องตลาด โดยการเช ญ ผ เช ยวชาญในเทคโนโลย หล กท ส าค ญในป จจ บ น เช น Intel, HP- Hewlett Packard, Apple Computer (ipad, iphone) ฯลฯ มาแนะน าให ความร Update ข อม ลท ท นสม ย เป นท น ยมล าส ด และทราบถ ง แนวโน มท จะเก ดข นในอนาคต ส มมนาว ชาการ บรรยาย โดยผ เช ยวชาญในเทคโนโลย น นๆ ซ กถามแลกเปล ยนข อม ลระหว างผ เข าร วมส มมนา ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม ผ ใช งานคอมพ วเตอร ท วไป 40 คน รห สว ชา S5405 ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 เวลา น. เป นการน าเสนอ ทางด าน Hardware Desktop Notebook ในท องตลาดจากผ แทน เทคโนโลย ช นน า หน าท 39

เร ยนร การร กษาความปลอดภ ยคอมพ วเตอร ส าหร บผ ใช งานท วไป

เร ยนร การร กษาความปลอดภ ยคอมพ วเตอร ส าหร บผ ใช งานท วไป เร ยนร การร กษาความปลอดภ ยคอมพ วเตอร ส าหร บผ ใช งานท วไป เพ อให ผ เข าอบรมม ความเข าใจถ ง การด แล บ าร งร กษาความปลอดภ ยด านข อม ล ระบบงานต างๆ ท อย ในเคร องคอมพ วเตอร ส วนตน และการว ธ ก าหนด password

More information

เร ยนร การใช งาน Windows 8.1

เร ยนร การใช งาน Windows 8.1 เร ยนร การใช งาน Windows 8.1 เพ อให ผ เข าอบรมเร ยนร ระบบปฏ บ ต การร นใหม ท ไมโครซอฟท ได พ ฒนาข นมา ต อจาก Windows7 และเข าใจความแตกต าง การเปล ยนแปลงของเทคโนโลย จนมาถ งระบบปฏ บ ต การ Windows8 และ Windows8.1

More information

การซ อม บ าร ง และแก ป ญหาคอมพ วเตอร เบ องต น

การซ อม บ าร ง และแก ป ญหาคอมพ วเตอร เบ องต น การซ อม บ าร ง และแก ป ญหาคอมพ วเตอร เบ องต น ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าอบรมท ม ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร หร อโปรแกรมพ นฐาน หล กส ตรน จะเจาะล กถ งการแก ป ญหาต าง ๆ ต งแต การแก ป ญหาคอมพ วเตอร ท พบบ

More information

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซ งเป นเวอร ช นใหม ล าส ด ในการน าเสนอผลงาน โดยครอบคล มเน อหาต งแต ความร เก ยวก บการท างานในโปรแกรม การสร างสไลด สร างแม แบบ การจ ดร ปแบบ

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502 1 เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION 1031502 รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล 2 บทท 3 ข อความด จ ท ล ข อความด จ ท ล หร อ Digital Text เป นข อความแบบอ เล กทรอน กส ท พบได บนอ นเทอร เน ตหร อหน า จอคอมพ

More information

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office ก บการปฏ บ ต งาน ในห องสม ด 2 ท มาและนโยบายในการสน

More information

ค ม อการใช งาน Adobe Captivate 4 โดย อ.คมกฤช เจร ญ

ค ม อการใช งาน Adobe Captivate 4 โดย อ.คมกฤช เจร ญ ค าน า ในป จจ บ นเทคโนโลย คอมพ วเตอร และระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตได พ ฒนาเต บโตอย าง รวดเร ว และได ก าวมาเป นเคร องม อช นส าค ญท เปล ยนแปลงร ปแบบการเร ยนการสอน การฝ กอบรม รวมท งการถ ายทอดความร โดยพ ฒนา

More information

การใช ระบบปฏ บ ต การ Windows 7 และโปรแกรม Microsoft Office 2007 เบ องต น

การใช ระบบปฏ บ ต การ Windows 7 และโปรแกรม Microsoft Office 2007 เบ องต น การใช ระบบปฏ บ ต การ Windows 7 และโปรแกรม Microsoft Office 2007 เบ องต น ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การว นโดวส 7 โดยแนะนาให เห นถ ง ค ณสมบ ต คาส งการทางาน และล กษณะการต ดต อก บผ ใช

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม

Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม P a g e Microsoft PowerPoint 007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม ส วนประกอบของ PowerPoint 007 ม อะไรใหม ใน Microsoft PowerPoint 007 Microsoft Office PowerPoint เป นโปรแกรมท สร างข นเพ องาน Presentation

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข

More information

100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง. ท าไมต อง Office 2010?

100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง. ท าไมต อง Office 2010? 1 100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง หากพ ดถ งโปรแกรม Microsoft Office แล ว คงม น อยคนท จะบอกว าไม ร จ กเพราะ Microsoft Office น ค อส ดยอดโปรแกรมส าหร บงานเอกสารท ได ร บความน ยมใช ก นอย างกว างขวางและม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557.

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557. หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557. จ ดทาโดย คร ประจากล มระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ศ นย การศ กษานกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอพาน คำนำ งานการศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะอาช พ ศ

More information

การใช Microsoft Word 2007 2

การใช Microsoft Word 2007 2 การใช Microsoft Word 2007 เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร นครปฐม การใช Microsoft Word 2007 2 ท าความร จ ก Microsoft

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

สารบ ญ. หน า บทท 1 ร จ ก Ms-Word 1-6 บทท 2 การตกแต งเอกสาร 7-17 บทท 3 การท างานก บตาราง 18-25 บทท 4 ร ปภาพในข อความ 26-37

สารบ ญ. หน า บทท 1 ร จ ก Ms-Word 1-6 บทท 2 การตกแต งเอกสาร 7-17 บทท 3 การท างานก บตาราง 18-25 บทท 4 ร ปภาพในข อความ 26-37 สารบ ญ หน า บทท 1 ร จ ก Ms-Word 1-6 บทท 2 การตกแต งเอกสาร 7-17 บทท 3 การท างานก บตาราง 18-25 บทท 4 ร ปภาพในข อความ 26-37 บทท 5 วาดภาพและท าอ กษรประด ษฐ 38-56 บทท 6 จดหมายเว ยน 57-74 บทท 7 ความสามารถพ เศษก

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าน ผ จ ดท างานว จ ยได ท าการศ กษาเอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข องก บ งานว จ ยในคร งน โดยแบ งออกเป นห วข อต างๆ ได ด งน 2.1 ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1.1 ทฤษฎ ท เก

More information

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม บทบาทในการทางานอย างมากมาย การนาคอมพ วเตอร มาใช ในการเร ยน การสอน การบร การ การส อสาร การจ ดการสารสนเทศในองค กรให ม

More information

ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท

ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท คำนำ ในป จจ บ นน เทคโนโลย ได เข ามาม บทบาทในด านการศ กษา เร ยกได ว า ยกระด บค ณภาพช ว ตอย างต อเน อง ในย คด จ ตอล เป าหมายท สำค ญท ส ดของมน ษยชาต ค อ การถ

More information

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars.

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars. Microsoft สารบ ญ 1. หน าต าง MICROSOFT WORD 2007... 1 2. การสร างเอกสาร... 5 3. การเป ดเอกสาร... 6 4. การบ นท กเอกสาร... 7 5. การแสดงเอกสารก อนพ มพ... 10 6. การพ มพ เอกสาร... 11 7. การจ ดการข อความในเอกสาร...

More information

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ศ นย บร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารบ ญ ส อน าเสนอผลงาน... 1 ค ณค าของส อน าเสนอ... 1 เทคน คการออกแบบส อน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN ระบบการจ ดการเอกสารค ณภาพภายในโรงพยาบาลเกษมราษฎร ประชาช น Electronic Document Management System Kasemrad Prachachuen Hospital นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา

More information

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม สารบ ญ คาน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word - ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 1 - ค ม อการต ดต งฟอนต (Font) สาหร บ Window XP 7 - การจ ดร ปแบบต วอ กษร 11 - การต งก นหน า-ก นหล ง 13 -

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information