การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )"

Transcription

1 หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. ต ดต งคอมพ วเตอร ตามค ม อ. จ ดท าเอกสารเพ องานอาช พด วยโปรแกรมประมวลผลค า. สร างตารางท าการเพ องานอาช พด วยโปรแกรมตารางท าการ 4. สร างสไลด น าเสนองานด วยโปรแกรมน าเสนอ 5. ส บค นข อม ลด วยอ นเทอร เน ตและร บส งไปรษณ ย อ เล กส ทรอน กส ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บการใช คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พเบ องต น การต ดต งเคร องคอมพ วเตอร อ ปกรณ รอบข างและระบบปฏ บ ต การ การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสารเพ อ งานอาช พโดยเน นการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สและตรวจแก ไขความถ กต อง การใช โปรแกรมตารางงานท าการ เพ องานอาช พโดยเน นการค านวณเช น ต นท น ราคาส นค า บ ญช รายการว สด ฯลฯการใช โปรแกรมน าเสนองาน เน น การสร างกราฟและตาราง สร างภาพเคล อนไหว การใช อ นเตอร เน ตส บค นข อม ลเพ องานอาช พและการร บส งไปรษณ ย อ เล กทรอน กส จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร ก บระบบสารสนเทศ จ ดประสงค รายว ชา. ม หล กการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ องานอาช พ การใช โปรแกรมส า ส าหร บงานส าน กงาน การใช อ นเทอร เน ตและไปรษณ ย อ เล กทรอน กส. ม ความสามารถใช คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ ต ดต งอ ปกรณ รอบข างและ ระบบปฏ บ ต การของคอมพ วเตอร จ ดท าเอกสาร ตารางท าการ และน าเสนอผลงาน ส บค นข อม ลโดยใช อ นเทอร เน ต และร บส งไปรษณ ย อ เล กทรอน กส. ม จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร ก บระบบสารสนเทศม ก จน ส ยในการท างานอย าง เป นระบบ ด วยความอดทนประณ ตรอบคอบและปลอดภ ย () งาน (Job). ระบบคอมพ วเตอร. ระบบปฏ บ ต การว นโดว. โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft PowerPoint อ นเทอร เน ตเบ องต น (Internet Explorer)

2 หน าท ตารางงาน (Job Analysis); ท สอน แต ละส ปดาห (Topic) ( ) ( ) งาน (Job) Job. ระบบคอมพ วเตอร ( ) Job Analysis ; ได งานย อย ๆ ก าหนดให เป น Topic ท สอนแต ละส ปดาห (เป นทฤษฎ หร อปฏ บ ต ได ) T. ระบบคอมพ วเตอร Job. ระบบปฏ บ ต การ Windows XP T. ระบบปฏ บ ต การ Windows XP T. แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 007 Mod. โปรแกรม Microsoft Word 007 T.4 การสร างเอกสาร T.5 การตกแต งเอกสารต าง ๆ T.6 ตารางและการพ มพ งาน Mod.4 โปรแกรม Excel 007 T.7 แนะน าโปรแกรม Excel 007 T.8 แก ไข Work Sheet T.9 การตกแต ง Work Sheet T.0 ใช ส ตรค านวณฟ งก ช นและกราฟ

3 ( ) ( ) งาน (Job) Mod.5 โปรแกรม PowerPoint 007 ( ) Job Analysis ; ได งานย อย ๆ ก าหนดให เป น Topic ท สอนแต ละส ปดาห (เป นทฤษฎ หร อปฏ บ ต ได ) T. พ มพ งาน Excel T. แนะน าโปรแกรม PowerPoint 007 T. การท างานก บภาพน ง T.4 การตกแต งสไลด Mod.6 อ นเทอร เน ตเบ องต น (Internet) Internet Explorer T.5 การเตร ยมต วก อนการน าเสนอ T.6 อ นเทอร เน ตเบ องต น (Internet) Internet Explorer T.7 สอบกลางภาค ส. T.8 สอบปลายภาค

4 6. ด านพ ทธ พ ส ย 6. ด านท กษะพ ส ย 4 ( 7 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) T. ระบบ คอมพ วเตอร. อธ บายความหมายของระบบคอมพ วเตอร ได. บอกองค ประกอบของคอมพ วเตอร ได. บอกส วนประกอบของฮาร ดแวร ได 4. บอกหน าท การท างานของฮาร ดแวร 5. ตรวจสอบอ ปกรณ ต าง ๆในเคร องคอมพ วเตอร ได T. ระบบปฏ บ ต การ Windows XP T. แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 007. อธ บายความหมายของระบบปฏ บ ต การได. ต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XPได. สร างไฟล และโฟลเดอร Windows XP ได 4. จ ดระบบไฟล โฟลเดอร ของ Windows XP ได 5. จ ดระบบไฟล โฟลเดอร ของ Windows XP 6. จ ดไฟล โฟลเดอร ใน Windows XP ได 7. เร ยกใช โปรแกรมและด แลร กษา คอมพ วเตอร ได. เข าส โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word 007. บอกหน าท และ ส วนประกอบ ต าง ๆ ของ

5 6. ด านพ ทธ พ ส ย 6. ด านท กษะพ ส ย 5 ( 7 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) โปรแกรม Microsoft Word 007 ได. บอกหน าท และส วนประกอบของแถบได เคร องม อ Microsoft Word 007 ได 4. บอกหน าท ของค ย ต างๆ บนแป นพ มพ ได 5. เร ยกใช ค ย ต าง ๆ บนแป นพ มพ ได 6. ควบค มจ ดแทรกข อความได 7. ออกจาก Microsoft Word 007 ได T.4 การสร างเอกสาร T.5 การตกแต งเอกสาร ต าง ๆ. สร างเอกสารใหม ได. เข ยนส วนประกอบของโปรแกรมของโปรแกรม ประมวลผลค าได. บอกว ธ การเล อกขนาดกระดาษได 4. ป อนข อม ลประเภทข อความได 5. เร ยกใช ม มมอง ( Views) ต าง ๆ ใน Word ได 6. บอกว ธ การยกเล กท าและการท าซ า. เล อกแบบอ กษรได. ตกแต งข อความด วยส ได. แรเงาได 4. ต กรอบข อความได

6 6. ด านพ ทธ พ ส ย 6. ด านท กษะพ ส ย 6 ( 7 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) T.6 ตารางและการพ มพ งาน T.7 แนะน า โปรแกรม Excel ต งก นหน าก นหล งได 6. ก าหนดต าแหน งย อหน าได 7. ออกแบบการตกแต งเอกสารได 8. ปฏ บ ต การวาดร ปภาพได. สร างตาราง Microsoft Word ได. ป อนข อม ลในตาราง ได. ตกแต งตารางได 4. ออกแบบ ปฏ บ ต การสร างจดหมายเว ยน ได 5. เร ยกด เอกสารก อนการพ มพ 6. ส งพ มพ เอกสารท สร างข นด วย โปรแกรม Microsoft Word 007 ได. อธ บายความหมายของโปรแกรม Microsoft Excel 007ได. เข าส โปรแกรม Microsoft Excelได. เร ยกใช งานส วนประกอบของหน าต าง โปรแกรม Microsoft Excel ได 4. อธ บายความหมายของ Work book และ Work sheetได

7 6. ด านพ ทธ พ ส ย 6. ด านท กษะพ ส ย 7 ( 7 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) T. แก ไข Work Sheet T. การตกแต ง Work Sheet 5. เล อกเซลล ได 6. ป อนข อม ลได 7. บ นท กข อม ลได 8. ออกจากโปรแกรมได. เร ยกใช ข อม ลเก าท เคยบ นท กได. เล อกเซลล หร อกล มเซลล ได. ต งช อเซลล หร อกล มเซลล ได 4. ย ายข อม ลได 5. ค ดลอกข อม ลได 6. แทรกข อม ลได 7. ปร บความกว างของคอล มน ได 8. ปร บความกว างของ แถวได 9. ใช ค าส ง ยกเล ก การพ มพ ได. ก าหนดร ปแบบการแสดงต วเลขได. ก าหนดร ปแบบข อม ลในตารางได. ก าหนดร ปแบบต วอ กษรได 4. ก าหนดขนาดต วอ กษรได 5. ตกแต งอ กษรโดยใช ต วหนา ต วเอ ยงได 6. จ ดข อม ลให อย ก งกลาง ช ดซ าย ช ดขวาได

8 6. ด านพ ทธ พ ส ย 6. ด านท กษะพ ส ย 8 ( 7 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) T. ใช ส ตรค านวณ ฟ งก ช นและ กราฟ T. พ มพ งาน Excel 7. จ ดแนวข อม ลได 8. ใช ส ตกแต งข อม ลได. เร ยกใช ส ตรค านวณ ฟ งก ช น กราฟได. เร ยกใช ส ตรในการค านวณได. เร ยกใช ฟ งก ช นในการค านวณได 4. สร างกราฟได 5. สร างกราฟด วยต วช วยสร างได 6. แก ไขรายละเอ ยดของกราฟได. ด ต วอย างก อนการพ มพ ได. พ มพ งานได. ก าหนดแนวการพ มพ ได 4. ก าหนดระยะแนวกระดาษได 5. ก าหนดกระดาษและความละเอ ยดของงานพ มพ ได 4 T. แนะน าโปรแกรม PowerPoint 007. เร ยกใช โปรแกรมสร างงานน าเสนอ POWER POINT ได. เข าส โปรแกรมน าเสนอข อม ลได. บอกประโยชน ของโปรแกรม POWER POINT

9 6. ด านพ ทธ พ ส ย 6. ด านท กษะพ ส ย 9 ( 7 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) T. การท างานก บ ภาพน ง ได 4. บอกแนวค ดของการสร างงานน าเสนอได 5. สร างสไลด ได. ใส ข อความในงานน าเสนอได. ก าหนดร ปแบบ ส ขนาด ของต วอ กษรได. ตรวจสอบและแก ไขค าผ ดได 4. ใช ต วอ กษรศ ลป มาตกแต งงานน าเสนอได 5. น าภาพจาก Clip Gallery ใส ในงานน าเสนอ 6. น าภาพต างๆ มาใส ในงานน าเสนอได 7. เปล ยนส และน าภาพใส เป นพ นหล งได T.4 การตกแต งสไลด. ใส ข อความในงานน าเสนอได. ก าหนดร ปแบบ ส ขนาด ของต วอ กษรได. ตรวจสอบและแก ไขค าผ ดได 4. ใช ต วอ กษรศ ลป มาตกแต งงานน าเสนอได 5. น าภาพจาก Clip Gallery ใส ในงานน าเสนอ 6. น าภาพต างๆ มาใส ในงานน าเสนอได 7. เปล ยนส และน าภาพใส เป นพ นหล งได

10 0 6. ด านพ ทธ พ ส ย 6. ด านท กษะพ ส ย ( 7 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) T.5 การเตร ยมต วก อน การน าเสนอ. สร างกราฟและตกแต งกราฟได. ใส Effect ในงานน าเสนอได. ก าหนดใช เทคน คการเปล ยนแผ นสไลด ได 4. ปฏ บ ต การสร างตาราง กราฟ และแผนภ ม องค กรได 5. พ มพ เอกสารจากงานน าเสนอได 6. น าเสนองานได T.6 อ นเทอร เน ต เบ องต น (Internet) Internet Explorer. อธ บายความหมายของระบบอ นเทอร เน ตได. บอกประว ต ความเป นมาของระบบอ นเทอร เน ตได. บอก ประโยชน ของอ นเทอร เน ตได 4. บอกการท างานของอ นเทอร เน ตได 5. เร ยกใช งานโปรแกรม Internet Explorer ได 6. เร ยกใช งาน Link และ URL ได 7. บอกว ธ การเป ดด เว บเพจและการพ มพ เว บเพจได 8. ใช งาน Favorites ได

11 ลงช อผ สอน... (นางจ ราย บ ญมาปล ก) บ นท กผลการตรวจ ลงช อผ ตรวจ ( )... ห วหน าสาขา ( นายร กษ เจ ยศ ร พงษ ก ล ) ลงช อผ ตรวจ ( )... ห วหน าหล กส ตร ( นายเสน ห ป ญญาพ )

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ Computer at Work รห สว ชา 2001-0001 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ เลขรห สมาตรฐานสากลประจ าหน งส อ ISBN 974-695-494-6

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

จ านวนหน วยก ต 2 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร)

จ านวนหน วยก ต 2 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร) โครง ว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-2001 สาขาว ชา อาหารและโภชนาการ ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม ภาคเร ยน 2 ป การศ กษา 2557 ระหว างว น 13 ต ลาคม 2557 ถ ง 13 ก มภาพ นธ 2558 ว ทยาล ยอาช วศ

More information

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา โปรแกรมสำาเร จร ปในงานอาช พ (Computer Package at Work ) รห ส 3000-0201 ระด บช น ปวส.1 สาขาว ชาเทคน คยานยนต จำานวน 3 หน วยก ต 4 ช วโมง/ส ปดาห ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 จ ดประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ว ชาคอมพ วเตอร เพ อการทางาน 1 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขตศร ล านช าง หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท

More information

โครงสร างรายว ชา ( Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

โครงสร างรายว ชา ( Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โครงสร างรายว ชา ( Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 1. รห สว ชา : ง 22104 2. ช อว ชา : การใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล 3. จานวนหน วยก ต : 0.5 4. ช อผ สอน : นางสาวก ญจ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ.

แผนการจ ดการเร ยนร. ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ. แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ. ชด น ตศ ร ภาคเร ยนท ๓ ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ว ทยาล ยช มชนสม

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / ผ สอน นางศ ร นทรา ค าฟ ล กษณะว ชา ท + ป มาตรฐานรายว ชา. อธ บายความหมาย

More information

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ข อสอบ V Net ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคา 1. ก อนจะม การนาเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานสาน

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ข อสอบ V Net ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคา 1. ก อนจะม การนาเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานสาน อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ข อสอบ V Net ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคา 1. ก อนจะม การนาเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานสาน กงาน อ ปกรณ ในข อใดได ร บความน ยมในการ นามาใช ในการจ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ รห ส 2201-2110 ว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร สาขาว ชา พณ ชยการ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ ทธศ กราช 2546) ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม จ ดทาโดย

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป.

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป. สาระเทคโนโลย โครงสร างเน อหาการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง21101 2 น าหน กว ชา 80 คาบ / ป ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010 โครงการอบรมหล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพฉบ บม อโปรด วย Microsoft Office 2010 ร น 1 ว นท 17-19 พฤษภาคม 2556 เวลา ศ นย ว ทยบร การ จ.ส ราษฎร ธาน มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย

โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย 1 โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย รห สว ชา วท 112002 ช อว ชา การประย กต ใช คอมพ วเตอร (Computer Appication) หน วยก ต 3(2-2) อาจารย ผ สอน อาจารย น กร ยาพรม ล กษณะว ชา ว ชาการประย กต ใช คอมพ

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information