ป จจ ยส าค ญและความสามารถWeb Conferencing

Size: px
Start display at page:

Download "ป จจ ยส าค ญและความสามารถWeb Conferencing"

Transcription

1 Bridge 2 Talk : Simple & Clear

2 Agenda ป จจ ยส าค ญและความสามารถWeb Conferencing TOT e-conference ค ออะไร ความสามารถของบร การ TOT e-conference ค ณสมบ ต ของบร การ TOT e-conference เปร ยบเท ยบเทคโนโลย Conferencing อ ปกรณ ท ใช และข อจ าก ดการใช งาน ว ธ การใช งาน 2

3 ป จจ ยส าค ญของ Web Conferencing ลดความเส ยง ลดค าใช จ าย สะดวกรวดเร ว ในการส อสาร Web Conferencing การท างานร วมก น ลดการลงท น เพ มความ สามารถการผล ต 3

4 ความสามารถของระบบ Conferencing One to One (แบบ 1 ต อ 1) Many to Many (แบบกล ม) One to Many (แบบ 1 ต อ ผ ฟ งจ านวนมาก) บร การ Tdet Live บน Live Broadcast 4

5 TOT e-conference ค ออะไร? Bridge to Talk Simple Clear การเช อมโยงประช มทางไกลด วย บร การ TOT e-conference Log In ผ าน Web Browser ประช ม โดยไม ต องต ดต ง Software เพ ม ค ณภาพของภาพและเส ยงท คมช ด 5

6 ล าด บการบร หารจ ดการระบบ TOT e-conference ความสามารถการเข าจ ดการระบบของ Admin แบ งได 3 ระด บ ระด บท 1 Management Admin TOT ระด บท 2 Domain Admin TOT/ล กค า ระด บท 3 User (Room Admin) ล กค า 6

7 ความสามารถของบร การ TOT e-conference ระบบบร หารจ ดการห องประช ม สามารถก าหนดค ณภาพของภาพท จะแสดงได ม ระบบ Mail Service และรองร บระบบ SMS ในการแจ งน ด หมายการประช มหร อการส งข อความระหว างผ เข าร วมประช ม สามารถสร าง, แก ไข, ลบห องประช ม และตรวจสอบสถานะ การใช งานของระบบ 7

8 ความสามารถของบร การ TOT e-conference ระบบ File Management สามารถ Upload ไฟล เพ อน าเสนอผลงานในท ประช ม สามารถก าหนดส ทธ การ Download หร อแชร ไฟล 8

9 ระบบความปลอดภ ย IPS (Intrusion Prevention System) สามารถป องก น Worm Virus และ Spy ware สามารถป องก นโปรแกรม ท ต องการทดสอบระบบ เพ อท าการโจมต ระบบ (Scanning Attack) สามารถป องก นการโจมต ท ท าให ระบบไม สามารถท างานได (Denial of Service Attack) สามารถป องก นการเจาะเข าระบบเพ อเปล ยนแปลงส ทธ เช น Username, Password (Penetration Attack) 9

10 ระบบความปลอดภ ย Firewall ระบบป องก นการโจมต ประเภทต างๆ ของการเช อมต อระบบ เคร อข ายภายใน และภายนอกองค กร (อ นเทอร เน ต) ได อย าง ม ประส ทธ ภาพ 10

11 ค ณสมบ ต ของ TOT e-conference ความสามารถของประธานการประช ม เป นผ จ ดการประช ม และเป นจอหล กท 1 ในการประช ม สามารถเห นผ เข าร วมประช มท งหมด เป นผ อน ญาตแสดงภาพผ เข าร วม สามารถส งไฟล Word, Power Point, Excel, PDF และ Image ข นหน าจอเพ อน าเสนอผลงาน สามารถพ มพ ข อความสนทนาในห องประช ม (Chat) สามารถป ดกล องและไมโครโฟนของผ เข าร วมประช ม 11

12 ค ณสมบ ต ของ TOT e-conference การแสดงผลท ผ เข าร วมประช ม สามารถเห นภาพประธาน และผ ร วมประช มท ประธานอน ญาต ให แสดงภาพ สามารถส งไฟล Word, Power Point, Excel, PDF และ Image ข นหน าจอเพ อน าเสนอผลงาน สามารถพ มพ ข อความสนทนาในห องประช ม (Chat) สามารถป ดกล องและไมโครโฟนของต วเอง สามารถกดป มเร ยกผ จ ดการประช มได 12

13 อ ปกรณ ท จ าเป น Bandwidth ท ใช ในการประช ม TOT e-conference Web Camera + Head Set ADSL 128 Kbps ข นไป Video Conference กล อง VDO + Speaker พร อมอ ปกรณ แปลงส ญญาณ ISDN อย างน อย 3 BRI (384 Kbps) การเข าใช งาน ผ าน Web Browser ข นอย ก บเทคโนโลย ของอ ปกรณ ท ใช เจ าหน าท ควบค ม การประช ม ความย ดหย น ในการใช งาน เปร ยบเท ยบค ณสมบ ต สามารถควบค มแบบ Centralized Conferencing สามารถใช งานได ท กท ท ม ส ญญาณอ นเทอร เน ตความเร ว ส ง และกล อง Web Camera ต องม เจ าหน าควบค มการประช ม และการท างานของอ ปกรณ แต ละจ ด ก าหนดห องประช มท แน นอน เน องจาก ต องต ดต งอ ปกรณ และส อส ญญาณ 13

14 TOT e-conference MSN/Skype/CamFrogSkype/CamFrog การเข าใช งาน ผ าน Web Browser ต ดต งโปรแกรม MSN การบร หารจ ดการ แบบ Centralized Conferencing ไม สามารถท าได ความสามารถ ของผ เข าร วมประช ม ประช มท งภาพและเส ยงพร อมก นได หลาย Users และสามารถก าหนด ส ทธ ผ เข าร วมประช มได ความสามารถของระบบ สามารถสร างห องประช มได ไม จ าก ด และม ระบบร กษาความปลอดภ ยส ง ค ณสมบ ต อ นๆ เปร ยบเท ยบค ณสมบ ต สามารถน าเสนอไฟล Word, Excel, Power point, PDF และ Image ได จ าก ดจ านวนผ เข าร วมประช ม และไม สามารถก าหนดส ทธ ผ เข าร วมประช มได ไม สามารถท าได แชร ไฟล ได แต ไม สามารถ น าเสนอไฟล ได 14

15 System Architecture for Total Solution of TOT e-conference 15

16 System Architecture for Total Solution of TOT e-conference VPN ADSL องค กรของล กค า Chiang Mai TOT e-conference องค กรของล กค า Bangkok TOT ISP Phuket บ านล กค า องค กรของล กค า 16

17 ข อก าหนดด านเทคน คและอ ปกรณ คอมพ วเตอร / Notebook ความเร วอ นเทอร เน ต ข นต า อ ปกรณ CPU 800 MHz (or Equivalent) 512 MB RAM / 32 MB Display Memory (Compatible with DirectDraw) Windows 2000 / XP / Vista 1 MB / 512 Kbps *ความต องการ Internet Bandwidth จะเพ มข นตามจ านวนผ เข าร วมประช ม กล อง Web Camera + Head Set โปรแกรม Adobe Flash Player 9 17

18 W e b c a m / W e b C a m e ด เ ล ก ( 2-5 U s e r s / P C ) ก ล อ ง V i d e o ส า ห ร ะ ช ม ข น า ด ใ ห ญ อ ปกรณ เสร มส าหร บการประช ม อ ปกรณ เสร มส าหร บการประช ม อ ปกรณ เสร มส าหร บการประช ม อ ปกรณ เสร มส าหร บการประช ม 18

19 ประโยชน ของ TOT e-conference Yes ประหย ดเวลา และลดความเส ยงในการเด นทาง ความสะดวก รวดเร วในการส อสารขององค กร ใช งานง าย สร างสรรค ผลงานท ม ประส ทธ ภาพ ใช ประโยชน จากการลงท นด านเคร อข ายอ นเทอร เน ต ม ระบบร กษาความปลอดภ ยส งในการประช ม ป องก นการโจรกรรมข อม ล No ความย งยากในการใช งาน ค าต ดต ง Hardware และอ ปกรณ เช อมต อ ค าใช จ ายในการจ ดประช ม และประสานงานน ดหมาย ค าใช จ ายในการเด นทาง 19

20 ข นตอนการใช งาน ง ายๆ เพ ยง 3 ข นตอน เข าหน า Web Login คล กเล อกห องประช ม เข าส ห องประช ม 20

21 การใช งาน TOT e-conference ก อนใช งาน TOT e Conference โปรดตรวจสอบอ ปกรณ และอ นเทอร เน ตให พร อม ด งน ตรวจสอบการเช อมต อของอ นเทอร เน ตให อย ในสถานะ Connected ตรวจสอบสายเช อมต อของ Web Camera ว าต อเข าก บเคร องคอมพ วเตอร หร อไม กรณ ย งไม ได ต ดต ง Driver ของ Web Camera ให ท าการต ดต ง Driver ก อน ตรวจสอบสายเช อมต อของห ฟ งและไมโครโฟน ว าเช อมต อหร อไม ตรวจสอบสถานะของเส ยง (Volume) ท เคร องคอมพ วเตอร หากอย ในสถานะ Mute ให คล กท เคร องหมาย หน า Mute ออก 21

22 1 พ มพ

23 2 พ มพ Username และ Password เพ อ Log In เข าห องประช ม 23

24 3 เข าส หน าหน าจ ดการไฟล และแสดงห องประช ม โดยผ ใช งานสามารถ เล อกเข าห องประช มได ตามส ทธ ท ก าหนด 24

25 4 เม อเข าห องประช มแล ว ให คล กท ป ม Allow จะปรากฏภาพว ด โอของผ เข าประช ม 25

26 5 หน าจอส าหร บประธาน/ผ ควบค มการประช ม (Admin) เล อกเมน Admin และพ มพ รห สของ Admin แล วคล กป ม OK

27 6 หน าจอส าหร บประธาน/ผ ควบค มการประช ม (Admin)

28 7 ข อความสนทนา (Text Chat) และแสดงความต องการพ ด (Want Talk) 1 การส งข อความ -ส งข อวามถ งท กคน (Send) -ส งข อความเฉพาะบ คคล (Private) 4 ขอบค ณคร บ 2 ส งข อความเฉพาะอ กคร ง 3 User แสดงความต องการพ ด ภาพท ปรากฏ บนหน าจอของ Room Admin 28

29 8 การน าเสนอเอกสาร (Presentation)

30 ป มเคร องม อควบค มการน าเสนอเอกสาร เล อกขนา ดเส น เล อกส พอยท เตอร แสดงภาพ หน าจออ น เล อกไฟล เอกสาร ร โหล ด ไฟล เอกสาร ปร บต าแ หน ง เอกสาร เส นตรง/วง กลม ยางลบ หย ดแสดงภาพ หน าจออ น โหลด เอกสาร ย อ/ขยาย หน าเอกสาร เปล ยนหน า เอกสาร 30

31 9 อธ บายค าส งการใช งานเมน ต างๆ (Help) 31

32 สอบถามรายละเอ ยดบร การเพ มเต ม บร ษ ท ท โอท จ าก ด (มหาชน) ฝ ายพ ฒนาผล ตภ ณฑ ม ลต ม เด ย โทรศ พท , โทรสาร

33 - Thank You - 33

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งาน. Version 6. AcuSTUDIO Duo AcuMANAGER AcuCONFERENCE

ค ม อการใช งาน. Version 6. AcuSTUDIO Duo AcuMANAGER AcuCONFERENCE ค ม อการใช งาน Version 6 AcuSTUDIO Duo AcuMANAGER AcuCONFERENCE สารบ ญ บทท 1 การใช งานโปรแกรม AcuStudio 1 1.1 ค ณสมบ ต โปรแกรม 1 1.2 การต ดต งโปรแกรม (Installation) 2 1.3 การต งค าการโปรแกรม (Setting)

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 อ พเดตอย เสมออ กด วย เช นเด ยวก บการอ พเดตฟ เจอร ต างๆ โดยอ ตโนม ต ไม ว าท ใด Office ก พร อมให ค ณใช เม อต องการ Office 365 ค อ Office แบบเด ยวก นก บท เราค นเคยและใช งานอย ท กว น และเน

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM)

ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) ค ม อฉบ บน ม ไว สาหร บ # คณะกรรมการตรวจประเม น @ 2005 CITCOMS Innovation Center, Naresuan University

More information

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ข นตอนการใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เป ดโปรแกรม Browser และพ มพ www.pkru.ac.th เพ อไปท หน าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก

More information

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ 6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค

More information

ค ม อผ ด แลระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) : ระด บคณะ

ค ม อผ ด แลระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) : ระด บคณะ ค ม อผ ด แลระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา () : ระด บคณะ โดย สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ค ม อฉบ บน ม ไว สาหร บ # ผ ด แลระบบระด บคณะ @ 2005 CITCOMS Innovation Center, Naresuan

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

ค ม อ การใช งานระบบ IC

ค ม อ การใช งานระบบ IC ค ม อ การใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 สมาคมสโมสรน กลงท น INVESTOR CLUB ASSOCIATION ค ม อการใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 คานา ระบบ IC Online System เป นระบบท พ ฒนาข นเพ ออานวยความสะดวกให

More information

การใช และควบค มคอมพ วเตอร บร การ CU Cyber Zone ด วยโปรแกรม STAQ Control 2.0 Professional Edition

การใช และควบค มคอมพ วเตอร บร การ CU Cyber Zone ด วยโปรแกรม STAQ Control 2.0 Professional Edition การใช และควบค มคอมพ วเตอร บร การ CU Cyber Zone ด วยโปรแกรม STAQ Control 2.0 Professional Edition ระเบ ยบ แสงจ นทร ร จ ก STAQ Control 2.0 Professional Edition STAQ Control 2.0 Professional Edition ค อโปรแกรมควบค

More information

(คอมพ วเตอร ) ง13101 ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย

(คอมพ วเตอร ) ง13101 ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท ๓ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๘ ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย () ง13101 1. จำ นวน 1 ช วโมง/ส ปดาห จำ นวน 18 ช วโมง/ภาคเร ยน 2. ผ เข ยนค ม อ ช อ นายส ปปกร ศร พรหมทอง ตำ แหน งคร สถานท ทำ งาน

More information

ความแตกต างระหว างเวอร ช นต าง ๆ ของ Microsoft Office 2010

ความแตกต างระหว างเวอร ช นต าง ๆ ของ Microsoft Office 2010 โดย กองบรรณาธ การ การใช Microsoft Office ป จจ บ นได ม การใช Microsoft Office 2010 ใน การจ ดท าเอกสารก นอย างแพร หลาย ซ งหลาย ๆ คน อาจบ นว า ย งไม ท นได ใช เลยโปรแกรม Microsoft Office 2007 หร อใช ย งไม

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น...

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 1 สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 6 ว ธ การส งข อความ... 7 - การส งท วไปผ านทางหน าเว ปไซต...

More information

การบร หารความเส ยงของระบบสารสนเทศ ส าน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจ าป พ.ศ. 2555 ICT SMOI s Risk Management

การบร หารความเส ยงของระบบสารสนเทศ ส าน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจ าป พ.ศ. 2555 ICT SMOI s Risk Management การบร หารความเส ยงของระบบสารสนเทศ ส าน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจ าป พ.ศ. 2555 ICT SMOI s Risk Management จ ดท าโดย...ส วนเทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

การพ ฒนาระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ของศ นย การจ ดการความร

การพ ฒนาระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ของศ นย การจ ดการความร -1- การพ ฒนาระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ของศ นย การจ ดการความร เจ าของผลงาน น.ส.เปม กา จรรยาด นายฉ ตรช ย ศร สม และนายอน สรณ เฉ อยฉ า ส งก ด ศ นย การจ ดการความร ประเด นความร ศ นย การจ ดการความร ได พ ฒนาระบบและข

More information

Sit Telecom Phuket โปรแกรม RPOS ระบบบร หารงานร านอาหาร

Sit Telecom Phuket โปรแกรม RPOS ระบบบร หารงานร านอาหาร Sit Telecom Phuket โปรแกรม RPOS ระบบบร หารงานร านอาหาร โปรแกรมบร หารงานร านอารหาร RPOS-WIN Restuarant Point Of Sales-Windows Solution เป นระบบการขายหน าร าน ช วยให ท านใช งานง ายในส วน ของการขายส นค

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information