ASPS Fundamental Update

Size: px
Start display at page:

Download "ASPS Fundamental Update"

Transcription

1 ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ ASPS Fundamental Update ANAN (ซ อ): ก าไร 2Q58 หดต ว แต จะโดดเด น 2H58 AP (ซ อ): ก าไรม แนวโน มมากข นใน 3Q58 BANPU (ถ อ): น าหน กก าไรอย ท คร งหล งของป BJC (ถ อ): ขาดป จจ ยกระต นราคาห นในระยะส น CENTEL (ซ อ): ก าไร 2Q58 โดดเด น YoY และด กว าคาด 11% CK (ซ อ): ศ กยภาพไม เป นรองใครในอ ตสาหกรรม EASTW (ซ อ): ม นคงท งรายได และกระแสเง นสด HEMRAJ (ขาย ): เตร ยมน าห นออกจากตลาดฯ ICHI (ซ อ): ถ กท ส ดในกล มเคร องด ม IHL (ขาย): ม แต ยอดขาย...ก าไรย งไม ตามมา LH (ถ อ): ราคาห นม upside จ าก ด MCS (ซ อ): ค ณค าท น กลงท นค ควร บร การใหม สายงานว จ ย ASPS "ASPS Exclusive Portfolio Clinic" เป นการให ค าปร กษาเก ยวก บบร หาร และจ ดการพอร ตลงท น โดยจะเป ด โอกาสให ผ สนใจท กรายสามารถ ส ง รายละเอ ยดพอร ต พร อมร บ ค าแนะน า โดยไม ค ดค าใช จ าย สนใจต ดต อพร อมส งรายละเอ ยดมาท Tel: ประก ต ส ร ว ฒนเกต เลขทะเบ ยนน กว เคราะห และ NWR (ซ อ ): เร มม Story ท น าสนใจ POPF (ซ อ): ป นผลส ง 8% สม าเสมอ PS (ซ อ): ก าไร 2Q58 โดดเด น และจะต อเน อง 2H58 PTT (ซ อ): ราคาลดลงแรงสะท อนป จจ ยลบจนม Downside จ าก ด PYLON (ถ อ): ข นส เบอร หน ง ด านการท าก าไรในอ ตสาหกรรมเสาเข ม SEAFCO (ถ อ): ประคองต ว รอว ฏจ กรขาข นรอบใหญ ในป หน า SMIT (ถ อ): คาดหว ง 2H58 ฟ นต วได เล กน อย SRICHA (ขาย): ป ญหาใหญ ค อการร บงานใหม ท ล าช า SSI (ขาย): สถานการณ น าหวาดเส ยว THRE (ถ อ): กล บมาบ กธ รก จหล กเต มท TPIPL (ซ อ ): ราคาห นได สะท อนข าวร ายไปหมดแล ว ข อม ลในเอกสารฉบ บน รวบรวมมาจากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ อย างไรก ด บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม สามารถท จะย นย นหร อร บรองความถ กต องของข อม ลเหล าน ได ไม ว าประการใด ๆ บทว เคราะห ใน เอกสารน จ ดท าข นโดยอ างอ งหล กเกณฑ ทางว ชาการเก ยวก บหล กการว เคราะห และม ได เป นการช น า หร อเสนอแนะให ซ อหร อขายหล กทร พย ใด ๆ การต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ใด ๆ ของผ อ าน ไม ว าจะเก ดจากการ อ านบทความในเอกสารน หร อไม ก ตาม ล วนเป นผลจากการใช ว จารณญาณของผ อ าน โดยไม ม ส วนเก ยวข องหร อพ นธะผ กพ นใด ๆ ก บ บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม ว ากรณ ใด "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015"

2 TTA (ซ อ): กล บมาม ก าไรคร งแรก หล งผ านจ ดต าส ด TTCL (ซ อ): มองข ามอด ต ม งไปส อนาคตท ด กว า TUF (ถ อ): ย นหย ดได แม ไม ม Bumble Bee UNIQ (ขาย ): ราคาป จจ บ น ต งอย บนความคาดหว งท ส งมาก IPO Stock TKN : ข นแท นขนมขบเค ยวสาหร ายแปรร ปอ นด บ 1 ในเอเช ย

3 2Q58 Result Notes ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ ท พ ไอ โพล น TPIPL ราคาห นได สะท อนข าวร ายไปหมดแล ว แนะน า : ซ อ งวด 2Q58 ไม ขาดท นหน กอย างท คาด แม ม FX Loss ส งถ ง 412 ล านบาท แต ได รายการพ เศษท เป นบวกมาช วยห กล าง แนวโน มผลประกอบการ 2H58 ท เช อจะพล ก ฟ นกล บมา ขณะท ราคาห นปร บลงจน Upside เป ดกว าง จ งเพ มค าแนะน าเป น ซ อ งวด 2Q58 ขาดท นส ทธ 191 ล านบาท งวด 2Q58 TPIPL ขาดท นส ทธ 191 ล านบาท จากการบ นท กผลขาดท นอ ตราแลกเปล ยนถ ง 412 ล าน บาท หล งการอ อนค าลงเก อบ 8%QoQ ของเง นบาทเท ยบก บสก ลย โร ท าให หน ย โรท ก มาลงท นสร าง โรงป นฯสายการผล ตท 4 ม ม ลค าส งข น อย างไรก ตามเง นชดเชยความเส ยหายจากประก นภ ย 53 ล าน บาท และการกล บรายการภาษ เง นได ค างจ ายท บ นท กไว ส งเก นไป 85 ล านบาท ช วยให ผล ประกอบการไตรมาสน ไม ได ขาดท นหน กอย างท ฝ ายว จ ยคาดไว โดย TPIPL ม ยอดขายรวม 6,775 ล านบาท ลดลง 6%YoY ตามภาวะเศรษฐก จโดยรวมท ย งไม ฟ นต วเต มท ขณะท Gross margin เฉล ย เพ มข นเล กน อยอย ท 16.31% ธ รก จท สร างก าไรค อ ธ รก จพล งงานและสาธารณ ปโภค ม ก าไรก อนภาษ ส งถ ง 184 ล านบาท และธ รก จเม ดพลาสต ก LDPE/EVA ม ก าไรก อนภาษ เล กน อยอย ท 73 ล านบาท ส วนธ รก จท สร างผลขาดท นค อ ธ รก จว สด ก อสร างม ผลขาดท นก อนภาษ 504 ล านบาท และธ รก จ การเกษตร ม ผลขาดท นก อนภาษ 5.3 ล านบาท จ ดเปล ยนเก ดข นใน 3Q58 หล งโรงไฟฟ าขยะ 55MW เร ม COD แนวโน มผลประกอบการช วงคร งป หล งของ TPIPL เช อว าจะเห นการฟ นต วข นในท กกล มธ รก จ เร มจาก ธ รก จป นซ เมนต และว สด ก อสร าง ท น าจะได ร บผลบวกจากการเร งเบ กจ ายงบลงท นภาคร ฐเพ อกระต น เศรษฐก จ ส วนธ รก จเม ดพลาสต ก LDPE/EVA ม ท ศทางท ด ข น หล งราคา Ethylene ปร บต วลง ท าให Spread LDPE-Ethylene ในเด อน ส.ค. เพ มข นมาอย ท 265 เหร ยญฯ/ต น ส งท ส ดในรอบ 8 เด อน ขณะท ธ รก จพล งงานและสาธารณ ปโภค จะม ก าล งการผล ตไฟฟ าจากโรงไฟฟ าขยะเข ามาอ ก 55 MW ซ งได เร ม COD ไปช วงต นเด อน ส.ค. ท ผ านมา โดยโรงไฟฟ าด งกล าวได ร บค า Adder 3.5 บาท/หน วย หร อค ดเป นเง นเก อบ 300 ล านบาท/ไตรมาส ราคาห นลดลงจน Upside เป ดกว างอ กคร ง เพ มค าแนะน าเป น ซ อ แม ผลขาดท นหน กท เก ดข นในงวด 2Q58 จะท าให ฝ ายว จ ยต องปร บลดประมาณการก าไรป น ลง 36% เหล อ 1,241 ล านบาท แต ไม ท าให Fair Value ท ประเม นด วยว ธ Sum of the Part ซ งเป นการรวม ม ลค าของธ รก จว สด ก อสร างและโรงไฟฟ าขยะเปล ยนแปลงไปจากเด มมากน ก โดยราคาห นท ปร บต ว ลงแรงตลอดช วง 1 เด อนท ผ านมา น าจะเป นการสะท อนข าวร ายต างๆ ท งเร องผลประกอบการ 2Q58 และคด ฟ องร องกรณ การท าแร นอกเขตประทานบ ตร ซ งฝ ายว จ ยเห นว าจะต องใช เวลาอ กหลายป กว า คด จะถ งท ส ด โดยแนวโน มก าไรท จะพล กฟ นอย างโดดเด นในช วง 2H58 รวมถ ง Upside ราคาห นท เป ดกว างถ ง 27% จ งปร บเพ มค าแนะน าจาก ขาย เป น ซ อ Key Data FY: ป ด 31 ธ.ค. FY56A FY57A FY58F FY59F FY60F ก าไรส ทธ 606 1,332 1,241 2,779 3,811 Norm. Profit 1, ,779 3,811 EPS (บาท) DPS (บาท) PER (X) Dividend Yield (%) 0.68% 0.69% 1.38% 1.61% 2.75% Book Value (บาท) P/BV (X) EV/EBITDA (X) ROE (%) 1.0% 2.3% 2.2% 4.9% 6.6% ท มา : ASPS ราคาป จจ บ น (บาท): 2.18 ราคาเป าหมาย (บาท): 2.78 Upside : 27.48% Dividend Yield : 1.38% Total Return : 28.85% ม ลค าตลาด (ล านบาท): 44,014 CG Score: NR. Technical Chart เปร ยบเท ยบประมาณการของ ASPS ก บ IAA consensus EPS (บาท) ASPS Cons % diff 2558F % 2559F % ท มา : ประมาณการโดย ASPS, IAA consensus ประส ทธ ร ตนก จกมล,CISA,CFA เลขทะเบ ยนน กว เคราะห : ข อม ลในเอกสารฉบ บน รวบรวมมาจากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ อย างไรก ด บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม สามารถท จะย นย นหร อร บรองความถ กต องของข อม ลเหล าน ได ไม ว าประการใดๆ บทว เคราะห ในเอกสารน จ ดท าข นโดยอ างอ งหล กเกณฑ ทางว ชาการเก ยวก บหล กการว เคราะห และม ได เป นการช น า หร อเสนอแนะให ซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ การต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ ของผ อ าน ไม ว าจะเก ดจากการอ านบทความใน เอกสารน หร อไม ก ตาม ล วนเป นผลจากการใช ว จารณญาณของผ อ าน โดยไม ม ส วนเก ยวข องหร อพ นธะผ กพ นใดๆ ก บ บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม ว ากรณ ใด "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015"

4 ผลการด าเน นงานรายไตรมาส Key Data (ล านบาท) 4Q56 1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58 2Q58 %QoQ %YoY 1H58 1H57 %YoY ยอดขาย 6,775 7,528 7,207 7,119 7,064 6,875 6,776-1% -6% 13,651 14,735-7% ก าไรข นต น 848 1,548 1,295 1, ,027 1,105 8% -15% 2,132 2,843-25% ค าใช จ ายในการขาย (1,249) (1,275) (1,313) (1,227) (1,313) (1,290) (1,321) 2% 1% (2,610) (2,588) 1% ดอกเบ ยจ าย (35) (108) (111) (121) (120) (170) (179) 5% 60% (348) (220) 59% ก าไรจากการด าเน นงาน (376) (228) % 44% (7) % ก าไรส ทธ (78) (221) 639 (191) -130% -148% % รายการพ เศษ % -272% % EPS ( บาทต อห น ) (0.00) (0.01) 0.03 (0.01) -130% -148% % Gross Margin 12.5% 20.6% 18.0% 16.6% 8.0% 14.9% 16.3% 15.6% 19.3% SG&A/Sale -18.4% -16.9% -18.2% -17.2% -18.6% -18.8% -19.5% -19.1% -17.6% Net Gearing Book Value/Share (บาท) ท มา : งบการเง น/ ASPS 2,000 1,500 1, (500) ราคา LDPE และ Spread เท ยบก บต นท น Ethylene เหร ยญฯ/ต น Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 แผนการพ ฒนาโรงไฟฟ าของ TPIPL (MW) F 2559F 2560F 2561F Waste Heat โรงป น Line โรงป น Line โรงป น Line โรงป น Line 4 15* Total RDF ( ขยะ ) โรงป น Line โรงป น Line โรงไฟฟ าขยะ 1 30* โรงไฟฟ าขยะ Total Grand Total Ethylene LDPE Spread ท มา : Datastream ท มา : ASPS ปร มาณการขายในประเทศ ( ต น ) ปร มาณการใช และราคาขายปล กป นซ เมนต ในประเทศ ประเด นความเส ยงท ส าค ญ Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 ปร มาณ ( ต น ) ราคาขายปล กป นซ เมนต ( บาท/ต น ) ท มา : ธนาคารแห งประเทศไทย ท มา : ASPS Jan-15 Jul-15 2,900 2,800 2,700 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 ราคาป นถ งในประเทศ ( บาท/ต น) 1. การได ร บเง น Adder ในธ รก จโรงไฟฟ าขยะ ข นก บนโยบายภาคร ฐท อาจ เปล ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะส ญญาซ อขายไฟฟ า 90 MW ท ป จจ บ นย ง อย ในระหว างการจ ดเตร ยมความพร อมให สอดคล องก บข อก าหนดของ กฟผ. 2. ความเส ยงจากการจ ดหาขยะในปร มาณท มากพอและสม าเสมอเพ อ ป อนเข าส โรงงานผล ตเช อเพล งทดแทนจากขยะหาก TPIPL ต องเพ มก าล งการ ผล ตของโรงไฟฟ าขยะข นเป น 168 MW ในป ต นท นพล งงานท ส งข น จะกระทบต อความสามารถในการท าก าไรของธ รก จ ป นซ เมนต ท ม ต นท นพล งงานประมาณ 2 ใน 3 ของต นท นการผล ตท งหมด 4. TPIPL ม หน ส นต างประเทศ ซ งส วนใหญ อย ในสก ลเง นย โร ท เก ดข นจากการ ลงท นโรงป นสายการผล ตท 4 และโรงไฟฟ า จ งม ความเส ยงท จะเก ดก าไร/ ขาดท น จากอ ตราแลกเปล ยนได

5 ประมาณการก าไรส ทธ ป ของ TPIPL Equity Talk งบก าไรขาดท น (ล านบาท) งบกระแสเง นสด (ล านบาท) ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F ยอดขาย 28,918 28,734 34,624 36,695 กระแสเง นสดจากการด าเน นงาน ต นท นขาย 24,325 23,728 27,846 29,457 ก าไรส ทธ 1,332 1,241 2,779 3,811 ก าไรข นต น 4,593 5,006 6,778 7,238 รายการเปล ยนแปลงท ไม กระทบเง นสด ค าใช จ ายในการขาย 5,128 5,246 6,208 6,543 ค าเส มราคาและต ดจ าหน าย 1,977 2,310 2,577 2,844 ดอกเบ ยจ าย ,362 1,263 ก าไร/ขาดท นจาก Fx ท ไม ได ร บร (590) ค าใช จ ายอ น อ นๆ รายได อ น 1,745 2,173 2,156 2,254 เพ ม/ลด จากก จกรรมการด าเน นงาน (1,880) 473 (2,035) (640) ก าไรส ทธ ก อนห กภาษ 749 1,195 1,364 1,685 กระแสเง นสดจากการด าเน นงานส ทธ 1,859 4,024 3,322 6,014 ภาษ เง นได กระแสเง นสดจากการลงท น ส วนของผ ถ อห นรายย อย เพ ม/ลด จากการลงท นระยะส น รายการพ เศษอ น ๆ เพ ม/ลด จากการลงท นท เก ยวข อง (19) ก าไรส ทธ 1,332 1,241 2,779 3,811 เพ ม/ลด จากส นทร พย ถาวร (18,533) (5,000) (4,000) (4,000) ก าไรจากการด าเน นงาน ,779 3,811 กระแสเง นสดจากการลงท นส ทธ (18,551) (5,000) (4,000) (4,000) Norm EPS กระแสเง นสดจากการจ ดหาเง น เพ ม/ลด เง นก 16,958 1, (2,200) เพ ม/ลด ท นและส วนเก นม ลค าห น การเต บโตของยอดขาย 7.6% -0.6% 20.5% 6.0% เพ ม/ลด วอร แรนท การเต บโตของก าไรจากการด าเน นงาน -64.0% 139.5% 213.5% 37.1% ลด จ ายป นผล (300) (303) (606) (707) อ ตราส วนก าไรข นต น 15.9% 17.4% 19.6% 19.7% กระแสเง นสดจากการจ ดหาเง นส ทธ 16,659 1,497 (306) (2,907) อ ตราส วนก าไรจากการด าเน นงาน 1.3% 3.1% 8.0% 10.4% เพ ม/ลด เง นสดส ทธ (33) 522 (984) (892) งบก าไรขาดท นรายไตรมาส (ล านบาท) งบด ล (ล านบาท) 3Q57 4Q57 1Q58 2Q58 ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F ยอดขาย 7,119 7,064 6,875 6,776 เง นสดและเท ยบเท าเง นสด 1,002 1, ต นท นขาย 5,936 6,497 5,849 5,670 ล กหน การค า 3,106 2,942 3,851 4,137 ก าไรข นต น 1, ,027 1,105 ส นค าคงเหล อ 9,353 9,005 11,788 12,664 ค าใช จ ายในการขาย 1,227 1,313 1,290 1,321 ส นทร พย หม นเว ยนอ น ดอกเบ ยจ าย ท ด น อาคาร และอ ปกรณ ส ทธ 82,950 84,107 83,998 83,623 ค าใช จ ายอ น ส นทร พย รวม 99, , , ,436 รายได อ น ก าไรส ทธ ก อนห กภาษ 818 (286) 846 (276) เจ าหน การค า 2,775 3,002 3,929 4,221 ภาษ เง นได 210 (65) 207 (85) หน ส นหม นเว ยนอ น 499 1,948 2,412 2,557 ส วนของผ ถ อห นรายย อย หน ส นรวม 42,128 43,574 46,015 44,488 รายการพ เศษอ น ๆ (412) ก าไรส ทธ 608 (221) 639 (191) ท นท ช าระแล ว 20,190 20,190 20,190 20,190 ก าไรจากการด าเน นงาน 72 (376) (228) 221 ส วนเก นม ลค าห น Norm EPS 0.00 (0.02) (0.01) 0.01 ก าไรสะสม 16,260 17,198 19,372 22,476 ส วนของผ ถ อห น 57,328 56,735 57,376 58,948 ยอดขาย (QoQ) -1.2% -0.8% -2.7% -1.5% ก าไรข นต น (QoQ) -8.6% -52.1% 81.0% 7.7% ส วนของผ ถ อห นรายย อย ก าไรจากการด าเน นงาน (QoQ) -52.9% % -39.3% % หน ส นและส วนของผ ถ อห น 99, , , ,436 อ ตราส วนทางการเง น สมมต ฐานในการท าประมาณการ ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F อ ตราส วนสภาพคล อง (เท า) ปร มาณการขายป นซ เมนต ( ล านต น ) อ ตราส วนหม นเว ยนล กหน การค า (เท า) ราคาขายป นซ เมนต ในประเทศ ( บาท/ต น) 1,825 1,825 1,850 1,875 อ ตราส วนหม นเว ยนส นค าคงเหล อ (เท า ปร มาณการขาย LDPE ( ต น ) 150, , , ,100 อ ตราส วนหม นเว ยนเจ าหน การค า (เท า) หน ส นต อส วนผ ถ อห น Gross margin 15.9% 17.4% 19.6% 19.7% ผลตอบแทนจากส นทร พย เฉล ย 0.4% 0.9% 2.7% 3.7% SG&A/Sale 17.0% 16.0% 15.8% 15.5% ผลตอบแทนจากผ ถ อห นเฉล ย 0.6% 1.6% 4.8% 6.5% Effective tax rate 25.1% 20.0% 20.0% ท มา : งบการเง น/ ASPS 20.0%

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

การส มมนาท าความเข าใจ. เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช. www.fap.or.th สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ

การส มมนาท าความเข าใจ. เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช. www.fap.or.th สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ การส มมนาท าความเข าใจ 1 เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช ห วข อการบรรยาย 2 (1) ภาพรวมของการนา TFRS for SMEs มาใช ในต างประเทศ (2) สร ปหล กการสาค ญของ TFRS for SMEs และ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น ประจ าป พ.ศ. (รอบป บ ญช ท รายงาน เร มเด อน ป 25.. ถ ง เด อน.. ป 25.) ขอร บรองว า รายการตามแบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด 577 การร กษาฐานการตลาด 578 กลย ทธ CRM (Customer Relation Management) ในการร กษาฐานการตลาด ป จจ บ น ตลาดเป นของผ ซ อ ท าให ส นค าและบร การต างๆ ขายยากมากข น เพราะอ านาจซ อของ ผ บร โภคลดลง เน องจากภาวะเศรษฐก

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด อ มมาร สยามวาลา สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ท ปร กษา น พนธ พ วพงศกร สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ห วหน าโครงการ

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง.

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

น าหน ก ร อยละ. ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน แหล งข อม ล เกณฑ การว ด

น าหน ก ร อยละ. ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน แหล งข อม ล เกณฑ การว ด บ นท กข อตกลงต วช ว ดและค าเป าหมายการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ระหว าง อธ บด กรมการพ ฒนาช มชน ก บ รองอธ บด กรมการพ ฒนาช มชน รอบการประเม นท ๑ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๖ ๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗) เป าหมายผลส

More information

บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา

บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา 1.1 ความส าค ญของการศ กษา ด วยเป าหมายการกระจายโอกาสการท าธ รก จไปส ประชาชนท กระด บ และท กภ ม ภาคเพ อสร างพล ง ข บเคล อนทางเศรษฐก จใหม ท ท กฝ ายม ส วนร วมอย างย

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550 รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

บร ษ ท บ พ ไอท โฮลด งส จ าก ด - www.bpit.co.th ส าน กงานใหญ โทร (02) 434 3195-7 แฟกซ (02) 435-6469 สาขาพ ทยา โทร (038) 416 975-7 แฟกซ (038) 416-978

บร ษ ท บ พ ไอท โฮลด งส จ าก ด - www.bpit.co.th ส าน กงานใหญ โทร (02) 434 3195-7 แฟกซ (02) 435-6469 สาขาพ ทยา โทร (038) 416 975-7 แฟกซ (038) 416-978 องค การคล งส นค า สร ปสมรรถนะเฉพาะด านของส าน กบร หารงานตามนโยบายร ฐ ส วนงานกลางนโยบาย ม ความร ในหล กเกณฑ ข นตอน ในการปฏ บ ต งานโครงการร บจ าน า/ ร บซ อ (รห ส 109101) ขอบเขต การด าเน นก จกรรมในการร บจ

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556)

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) 1 แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) บทนา ป จจ บ นเป นย คท กล าวก นว าเป นย คแห งการเปล ยนแปลงท ก ๆ องค การต างต องเผช ญก บสภาวะการ เปล ยนแปลง ท งในระด บโลก ระด

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (มกราคม ม นาคม 2556) สาน กงานนโยบายและแผนพล งงาน

รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (มกราคม ม นาคม 2556) สาน กงานนโยบายและแผนพล งงาน 3.5 พล งงาน 3.5.1 ส งเสร มและผล กด นให อ ตสาหกรรมพล งงาน สามารถสร างรายได ให ประเทศ ซ งถ อเป น อ ตสาหกรรมเช งย ทธศาสตร เพ มการลงท นใน โครงสร างพ นฐานด านพล งงานและพ ฒนาให เป น ศ นย กลางธ รก จพล งงานของภ

More information

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว 503040311-5

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information