บทท 2 การว เคราะห ทางการเง น ( Financial Analysis )

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 การว เคราะห ทางการเง น ( Financial Analysis )"

Transcription

1 บทท 2 การว เคราะห ทางการเง น ( Financial Analysis )

2 ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ร และสามารถอธ บายความส าค ญของการว เคราะห ทางการเง นได 2. เพ อให ร และสามารถอธ บายจ ดม งหมายของการว เคราะห ทางการเง นได 3. เพ อให ร และสามารถอธ บายเคร องม อท ใช ในการว เคราะห ทางการเง นได 4. เพ อให สามารถค านวณและอธ บายการว เคราะห แนวต งได 5. เพ อให สามารถค านวณและอธ บายการว เคราะห แนวนอนได 6. เพ อให สามารถค านวณและอธ บายการว เคราะห อ ตราส วนทางการเง นได 2

3 ทบทวนงบการเง น งบการเง นหมายถ ง รายงานทางการเง นท จ ดท าข นเพ อเสนอ ข อม ลเก ยวก บผลการด าเน นงาน ฐานะทางการเง นและกระแสเง น สดของก จการในช วงระยะเวลาหน ง โดยท วไปงบการเง นจะประกอบด วย 1. งบด ล (Balance Sheet) 2. งบก าไรขาดท น (Income Statement) 3. งบกระแสเง นสด (Cash flow Statement ) 3

4 ในการว เคราะห ทางการเง น ข อม ลท จะน ามาใช ว เคราะห โดยส วนใหญ จะมาจากงบการเง น ด งน นจ งจ าเป นอย างย งท จะต องเร ยนร เก ยวก บร ปแบบ ของงบการเง น การจ ดประเภทและการแสดงรายการต างๆ ในงบการเง น 4

5 1.งบด ล (Balance Sheet) เป นงบการเง นท จ ดท าข นเพ อแสดงฐานะทางการเง น ของก จการ ณ ขณะใดขณะหน ง (As at ) ซ งตามปกต จะเป นว นส นงวดบ ญช โดยท ฐานะทางการเง นด งกล าวจะเป นผลจากการด าเน น ธ รก จท เก ดข นต งแต เร มด าเน นก จการจนถ งว นท ระบ ในงบด ล 5

6 ส าหร บรายการท แสดงในงบด ล จะประกอบด วยหมวด บ ญช ประเภท - ส นทร พย (Assets) - หน ส นและส วนของผ ถ อห น (Liabilities and OE) 6

7 ต วอย างท 2-1 บร ษ ทสายฟ า จ าก ด งบด ล ณ ว นท 31 ธ นวาคม... ส นทร พย (Assets) (หน วย : พ นบาท) 25x1 25x2 ส นทร พย หม นเว ยน (Current Assets) เง นสด 50,000 60,000 หล กทร พย ท อย ในความต องการของตลาด 20,000 20,000 ล กหน การค า 185, ,000 ส นค าคงเหล อ 150, ,000 ค าใช จ ายล วงหน า 25,000 30,000 เง นลงท นระยะยาว 30,000 60,000 ส นทร พย ไม หม นเว ยน (Fixed Assets) ท ด น 500, ,000 อาคารและอ ปกรณ 300, ,000 ห ก ค าเส อมราคาสะสม (200,000) (250,000) อาคารและอ ปกรณ ส ทธ 100, ,000 รวมส นทร พย 1,060,000 1,290,000 7

8 หน ส นและส วนของผ ถ อห น (หน วย : พ นบาท) 25x2 25x1 หน ส นหม นเว ยน (Current Liabilities) เจ าหน การค า 55,000 90,000 ต วเง นจ าย 120, ,000 ค าใช จ ายค างจ าย 45,000 40,000 หน ส นไม หม นเว ยน (L-T Liabilities) เง นก ระยะยาว 110, ,000 ห นก 130, ,000 ส วนของผ ถ อห น (Owners Equtiy) ห นสาม ญ 400, ,000 ส วนเก นม ลค าห น 100, ,000 ก าไรสะสม 100, ,000 รวมหน ส นและส วนของผ ถ อห น 1,060,000 1,290,000 8

9 1. ส นทร พย ( Assets ) 1.1. ส นทร พย หม นเว ยน ( Current Assets ) 1.2. ส นทร พย ไม หม นเว ยน ( Non - Current Assets ) 9

10 2. หน ส น (Liabilities) 2.1 หน ส นหม นเว ยน (Current Liabilities) 2.2 หน ส นไม หม นเว ยน (Non current Liabilities) 3. ส วนของผ ถ อห น (Shareholders' Equity) 3.1 ท นเร อนห น (Share Capital) 3.2 ส วนเก นม ลค าห น (Paid in Capital) 3.3 ก าไรสะสม (Retain Earnings) 10

11 2. งบก าไรขาดท น (Income Statement) เป นงบท แสดงถ งผลการด าเน นงานของก จการ ส าหร บช วงระยะเวลาหน ง as of the year กล าวค องบก าไรขาดท นจะเป นงบท น ารายได ท งหมด และค าใช จ ายท งหมดมาเปร ยบเท ยบก น ถ ารายได ส งกว าค าใช จ ายผลท ได ค อก าไรส ทธ แต ถ ารายได ต ากว าค าใช จ ายผลท ได ค อขาดท นส ทธ 11

12 ต วอย างท 2 2 บร ษ ทสายฟ า จ าก ด งบก าไรขาดท น ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 25x2 (หน วย:พ นบาท) ยอดขาย 1,200,000 ห ก ต นท นขาย 900,000 ก าไรข นต น 300,000 ห ก ค าใช จ ายในการด าเน นงาน : ค าใช จ ายในการขาย 40,000 ค าใช จ ายในการบร หาร 53,000 ค าเส อมราคา 50,000 ก าไรจากการด าเน นงาน 157,000 ห ก ดอกเบ ยจ าย 27,000 ก าไรก อนภาษ 130,000 ห ก ภาษ เง นได 30% 39,000 ก าไรส ทธ 91,000 ห ก เง นป นผลห นบ ร มส ทธ 0 ก าไรส วนของผ ถ อห นสาม ญ 91,000 ห ก เง นป นผลห นสาม ญ 11,000 ก าไรสะสมเพ มข น 80,000 12

13 3. งบกระแสเง นสด (Statement of Cash flows) เป นงบการเง นท แปลงข อม ลในงบด ลและงบก าไรขาดท น ซ งใช เกณฑ เง นค าง (Accrual Basis) ซ งเป นว ธ การบ ญช ท ยอมร บรายได และค าใช จ าย เม อม การขายส นค าและ การให บร การ การซ อส นค าและการใช บร การไปแล ว โดยไม ค าน งว าจะได ร บเง นสดหร อจ ายเง นสดแล วหร อไม ก ตาม มาเป นกระแสเง นสด ซ งงบกระแสเง นสดน สามารถแสดงให เห นการเปล ยนแปลงของยอดเง นสด ของก จการในรอบระยะเวลาการด าเน นงานท พ จารณา 13

14 งบกระแสเง นสดจะแบ งก จกรรมของกระแสเง นสดออกเป น 3 ส วน ค อ 1.กระแสเง นสดจากก จกรรมการด าเน นงาน (Cash flow from operating activities) 2.กระแสเง นสดจากก จกรรมการลงท น (Cash flow from investing activities) 3.กระแสเง นสดจากก จกรรมจ ดหาเง น (Cash flow from financing activities) 14

15 ต วอย างท 2-3 บร ษ ทสายฟ า จ าก ด งบกระแสเง นสด ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 25x2 (หน วย:พ นบาท) กระแสเง นสดจากก จกรรมการด าเน นงาน ก าไรส ทธ 91,000 บวก : ค าเส อมราคา 50,000 การเพ มข นของเจ าหน การค า 35,000 ห ก : การเพ มข นของล กหน การค า (25,000) การเพ มข นของส นค าคงเหล อ (10,000) การเพ มข นของค าใช จ ายล วงหน า (5,000) การลดลงของค าใช จ ายค างจ าย (5,000) กระแสเง นสดส ทธ จากก จกรรมการด าเน นงาน 131,000 กระแสเง นสดจากก จกรรมการลงท น เง นสดร บ : - เง นสดจ าย :ซ ออาคารและอ ปกรณ (200,000) ลงท นในหล กทร พย ของธ รก จอ น (30,000) กระแสเง นสดส ทธ จากก จกรรมการลงท น (230,000) 15

16 ต วอย างท 2-3 (ต อ) บร ษ ทสายฟ า จ าก ด งบกระแสเง นสด ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 25x2 (หน วย:พ นบาท) กระแสเง นสดจากก จกรรมการจ ดหาเง น กระแสเง นสดร บ : การเพ มข นของต วเง นจ าย 40,000 การเพ มข นของเง นก ระยะยาว 30,000 การเพ มข นของห นก 50,000 กระแสเง นสดจ าย : จากการจ ายเง นสดป นผล (11,000) กระแสเง นสดส ทธ จากก จกรรมการจ ดหาเง น 109,000 กระแสเง นสดส ทธ เพ มข น (ลดลง) 10,000 บวก เง นสดต นงวด 50,000 เง นสดปลายงวด 60,000 16

17 การว เคราะห ทางการเง น( Financial Analysis ) ด งท ได กล าวแล วว า งบการเง น เป นรายงานสร ปข อม ลทางการเง นของธ รก จ ซ งแสดงให เห นถ งผลการด าเน นงานของก จการ ในรอบระยะเวลาหน งว า ม ก าไรหร อขาดท นมากน อยเพ ยงใด และแสดงให เห นถ งฐานะทางการเง นของก จการ ณ ขณะใดขณะหน งว า ก จการม ฐานะทางการเง นเป นอย างไร ม ส นทร พย หน ส น และส วนของผ ถ อห น จ านวนเท าใด 17

18 ซ งข อม ลในงบด ลสามารถบ งช ให เห นถ งความม นคงของก จการ ได ในระด บหน ง อย างไรก ตามงบการเง นก ม ข อจ าก ดท ไม ได แสดงสาระบางอย างไว ช ดเจน ท าให ผ ใช งบการเง นจ าเป นต องท าการว เคราะห เพ มเต ม ซ งการว เคราะห ทางการเง นด งกล าว ไม ใช เป นการหารายละเอ ยดในรายการบ ญช เท าน น แต จะเป นการพ จารณาหาความส มพ นธ ของรายการในงบการเง น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อการค นหาข อเท จจร งเก ยวก บ ฐานะและการด าเน นงานของก จการ พร อมท งน าข อเท จจร งด งกล าวมาประกอบการวางแผนควบค ม และต ดส นใจต อไป 18

19 ความส าค ญของการว เคราะห ทางการเง น การว เคราะห ทางการเง นเป นการว เคราะห เพ อค นหาป ญหา หร อข อเท จจร งทางการเง นของธ รก จเพ อธ รก จจะได น า ข อเท จจร งด งกล าวมาประกอบการต ดส นใจต อไป การค นหาป ญหาหร อ ข อเท จจร ง แนวทางใน การต ดส นใจ 19

20 จ ดม งหมายของการว เคราะห ทางการเง นม อย ด วยก น หลายประการ เช น *เพ อว น จฉ ยป ญหาการด าเน นงานและป ญหาอ นๆ ท เก ดข น ในธ รก จ *ใช เป นเคร องม อในการประเม นการบร หารงานของฝ ายบร หาร *ใช เป นเคร องม อพยากรณ ฐานะการเง นในอนาคต ตลอดจน ผลท จะเก ดข นตามมา *ใช เป นเคร องม อเบ องต นเพ อเล อกลงท นในหล กทร พย เป นต น.

21 จ ดม งหมายของการว เคราะห ทางการเง นด งกล าว สามารถจ าแนกตามกล มผ เก ยวข องก บธ รก จ ได แก ผ ถ อห น เจ าหน ผ บร หาร ร ฐบาล.

22 การว เคราะห ทางการเง นจะไม ม ความหมาย หากปราศจากการเปร ยบเท ยบ ซ งการเปร ยบเท ยบอาจจะกระท าได 2 ล กษณะ ค อ ก.เปร ยบเท ยบก บข อม ลในอด ตของก จการเอง ท งน โดยการเปร ยบเท ยบ งบการเง นป ป จจ บ น ก บงบการเง นของป ก อน ๆ ย งเปร ยบเท ยบก นหลาย ๆ ป ย งเป นการด เพราะจะได เห นถ งแนวโน มจากอด ตถ งป จจ บ น และเร ยกการเปร ยบเท ยบแบบน ว า Time Series Comparisons 22

23 ข.เปร ยบเท ยบก บงบการเง นของก จการท เป นค แข งข นหร อ เปร ยบเท ยบก บค าเฉล ยของอ ตสาหกรรม ซ งต องค าน งถ งขนาดของธ รก จท ใกล เค ยงก น และเป นธ รก จท อย ในอ ตสาหกรรม ประเภทเด ยวก นหร อคล ายคล งก นและเร ยกการเปร ยบเท ยบแบบน ว า Cross Sectional Comparisons 23

24 เคร องม อท ใช ในการว เคราะห ทางการเง น 1. การว เคราะห แนวต ง ( Vertical Analysis ) 2. การว เคราะห แนวนอน (Horizontal Analysis ) 3. การว เคราะห อ ตราส วนทางการเง น ( Financial Ratio Analysis )

25 1. การว เคราะห แนวต ง ( Vertical Analysis ) 25

26 การว เคราะห แนวต ง เป นการว เคราะห โดยเปร ยบเท ยบ ส วนประกอบแต ละรายการของงบการเง นก บยอดรวม โดยเท ยบยอดรวมเป น 100 เช น การว เคราะห งบด ลซ งก าหนดให ส นทร พย รวม หร อหน ส นและส วนของผ ถ อห นเป นยอดรวมม ค าเป น 100 ขณะท ในการว เคราะห งบก าไรขาดท นจะก าหนดให ยอดขายเป น 100 การว เคราะห โดยเปร ยบเท ยบส วนประกอบของแต ละรายการ ในงบการเง นก บยอดรวม โดยเท ยบยอดรวมเป น 100 และรายการอ น ๆ ให เป นอ ตราร อยละต อยอดรวมน อาจเร ยกช ออ กอย างหน งว า ว ธ อ ตราร อยละต อยอดรวมหร อว ธ ย อส วนตามแนวด ง (Common-Size) 26

27 2.การว เคราะห แนวนอน( Horizontal Analysis ) 27

28 การว เคราะห แนวนอน เป นการว เคราะห งบการเง นโดยการเปร ยบเท ยบ งบการเง นของหลาย ๆ งวด เพ อเป นการด ว ารายการในงบการเง นของงวดต าง ๆม การเปล ยนแปลงอย างไร การเปร ยบเท ยบงบการเง นของหลาย ๆ งวดน สามารถจะเปร ยบเท ยบ 2 งวดหร อมากกว า 2 งวด การเปร ยบเท ยบด งกล าวอาจจะท าได โดย (1) เปร ยบเท ยบก บข อม ลของงวดก อน 1 งวด (2) เปร ยบเท ยบก บข อม ลของงวดท ใช เป นฐานในการว เคราะห 28

29 3. การว เคราะห อ ตราส วนทางการเง น ( Financial Ratios Analysis ) การว เคราะห อ ตราส วนทางการเง น เป นการน ารายการ ในงบการเง น 2 รายการมาหาความส มพ นธ ก น โดย รายการท ง 2 รายการท น ามาเข าส ดส วนก น อาจจะเป น ข อม ลจากงบการเง นเด ยวก น หร อข อม ลจากงบการเง น ต างงบก นก ได.

30 แต เน องจากงบด ลเป นงบท แสดงฐานะทางการเง น ณ ว นใดว นหน งของธ รก จ ซ งส วนใหญ ในการว เคราะห งบการเง นจะใช งบด ล ณ ว นส นงวด ส วนงบก าไรขาดท นเป นงบท แสดงผลการด าเน นงานของรอบระยะเวลาบ ญช ท ผ านมา ซ งส วนใหญ ในการว เคราะห งบการเง นจะใช งบก าไรขาดท นของรอบระยะเวลา 1 ป การน าข อม ลจากงบก าไรขาดท นและงบด ลท ม ล กษณะต างก นมาเข าส ดส วนก น อาจท าให เก ดความผ ดพลาดในการว เคราะห เน องจากรายการต างๆในงบด ลเป นต วเลข ณ ว นส นป แต ขณะท รายการต างๆจากงบก าไรขาดท นเป นต วเลขตลอดระยะเวลา 1 ป ด งน นเพ อให ผลของการว เคราะห งบการเง นถ กต องมากข น จ งควรท าให ต วเลขของรายการในงบด ลเป นค าเฉล ย 30

31 งบด ล อ ตราส วนท นหม นเว ยน = ส นทร พย หม นเว ยน งบด ล หน ส นหม นเว ยน อ ตราการหม นเว ยนของล กหน = ยอดขายเช อ งบก าไรขาดท น ล กหน การค า เฉล ย งบด ล 31

32 ล กหน การค าเฉล ย = ล กหน การค าต นงวด + ล กหน การค าปลายงวด 2 จากงบด ลของบร ษ ทพรเทพ จ าก ด ในต วอย างท 2-10 ล กหน การค าเฉล ย ของป 25x2 = 140, ,000 = 160,

33 ข อม ลท ต องใช ในการว เคราะห อ ตราส วนทางการเง นค องบด ล ณ ว นส นงวด และงบก าไรขาดท นประจ างวด ถ าผ ว เคราะห ต องการใช ข อม ลในงบด ลเป นค าเฉล ยก จะต องม งบด ลเปร ยบเท ยบ ณ ว นส นงวด 2 งวด เพ อจะหาค าเฉล ยของรายการในงบด ล โดยต วอย างท 2-10 เป นงบด ลและงบก าไรขาดท น ของบร ษ ทพรเทพ จ าก ด ป 25x1และ25x2 จะใช เป นต วอย างในการว เคราะห อ ตราส วนทางการเง น 33

34 ประเภทของอ ตราส วนทางการเง น อ ตราส วนทางการเง น โดยส วนมากน ยมจ ดแบ งออกเป น 4 ประเภทใหญ 1. อ ตราส วนแสดงสภาพคล อง ( Liquidity Ratios ) 1.1 อ ตราส วนท นหม นเว ยน ( Current Ratio ) 1.2 อ ตราส วนท นหม นเว ยนเร ว ( Quick Ratio ) 34

35 2. อ ตราส วนแสดงความสามารถในการบร หารส นทร พย ( Asset Management Ratios, Efficiency Ratios) 2.1 อ ตราการหม นเว ยนของล กหน ( Account Receivable Turnover Ratio ) 2.2 ระยะเวลาเฉล ยในการเก บหน ( Average Collection Period ) 2.3 อ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ ( Inventory Turnover Ratio ) 2.4 ระยะเวลาหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ ( Inventory Turnover Period ) 2.5 อ ตราการหม นเว ยนของส นทร พย รวม ( Total Assets Turnover Ratio) 35

36 3. อ ตราส วนแสดงหน ส น ( Leverage Ratios ) 3.1 อ ตราส วนหน ส นต อส นทร พย รวม ( Debt to Total Assets Ratio ) 3.2 อ ตราส วนหน ส นต อส วนของผ ถ อห น ( Debt to Equity Ratio ) 3.3 อ ตราส วนความสามารถในการจ ายดอกเบ ย ( Time Interest Earned Ratio or Interest Coverage Ratio ) 36

37 4.อ ตราส วนแสดงความสามารถในการท าก าไร ( Profitability Ratios ) 4.1 อ ตราก าไรส ทธ ต อยอดขาย ( Net Profit Margin Ratio ) 4.2 อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย รวม ( Return on Total Assets Ratio ) 4.3 อ ตราผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห น ( Return on Equity Ratio ) 37

38 1. อ ตราส วนแสดงสภาพคล อง (Liquidity Ratios) อ ตราส วนแสดงสภาพคล อง เป นอ ตราส วน ท ใช ว ดความสามารถในการช าระหน ระยะส นของ ธ รก จ โดยอ ตราส วนน จะบอกให ทราบว าธ รก จม ส นทร พย หม นเว ยนซ งเป นส นทร พย ท สามารถ เปล ยนเป นเง นสดได เร วเพ อน ามาช าระหน ส น หม นเว ยนซ งเป นหน ส นท ม ก าหนดการช าระค น ภายใน 1 ป ได มากน อยเพ ยงใด.

39 1.1 อ ตราส วนท นหม นเว ยน (Current ratio) = ส นทร พย หม นเว ยน หน ส นหม นเว ยน = 465,000 = 1.55 เท า 300,000 อ ตราส วนท นหม นเว ยนเป นอ ตราส วนท ใช ว ดสภาพคล องของธ รก จ โดยอ ตราส วนน จะแสดงความสามารถของธ รก จในการช าระหน ระยะส นได ท นก าหนด เพราะเป นการแสดงว าธ รก จม สภาพคล องส ง. อ ตราส วนท นหม นเว ยน ย งมากเท า ย งด

40 1.2 อ ตราส วนท นหม นเว ยนเร ว(Quick Ratio) = เง นสด + หล กทร พย ฯ + ต วเง นร บ + ล กหน การค า หน ส นหม นเว ยน = 45, ,000 = 0.75 เท า 300,000 อ ตราส วนท นหม นเว ยนเร วเป นอ ตราส วนท ใช ว ดสภาพคล องของธ รก จ เช นเด ยวก น โดยอ ตราส วนน จะแสดงให ทราบว าธ รก จม ส นทร พย หม นเว ยนท ม สภาพคล องเร วค อเง นสด หล กทร พย ในความต องการของ ตลาด ต วเง นร บและล กหน การค าเป นก เท าของหน ส นหม นเว ยน อ ตราส วนท นหม นเว ยนเร ว ย งมากเท า ย งด เพราะเป นการแสดงว า ธ รก จม สภาพคล องส ง

41 2. อ ตราส วนแสดงความสามารถในการบร หารส นทร พย ( Assets Management Ratios, Efficiency Ratio) อ ตราส วนแสดงความสามารถในการบร หารส นทร พย เป นอ ตราส วนท ใช ว ดความสามารถในการใช ส นทร พย เพ อ ก อให เก ดยอดขายมากน อยเพ ยงใด การค านวณอ ตราส วน แสดงความสามารถในการบร หารส นทร พย ม กจะ เปร ยบเท ยบส นทร พย น น ๆ ก บยอดขาย หร อต นท นขายก ได.

42 2.1 อ ตราส วนการหม นเว ยนของล กหน = ยอดขายเช อ* (Account Receivable Turnover) ล กหน การค าเฉล ย = 1,800,000* = รอบ 160,000 อ ตราการหม นเว ยนของล กหน เป นอ ตราส วนท ใช ว ด ความสามารถในการบร หารล กหน การค า โดยอ ตราการ หม นเว ยนของล กหน จะบอกให ทราบถ งจ านวนรอบท ล กหน การค าน าเง นสดมาช าระหน ค าส นค า ในช วงระยะเวลา 1 ป.

43 อ ตราการหม นเว ยนของล กหน ผลล พธ ท ได ย งมากรอบ ย งด แสดงให เห นว าล กหน การค าของบร ษ ทฯน าเง นสดมาช าระหน ค าส นค าแล วซ อส นค าเป นเง นเช อรอบต อไปบ อยคร งในช วง ระยะเวลา 1 ป น นค อธ รก จสามารถเปล ยนสถานะจากล กหน เป นเง นสดได เร ว.

44 2.2ระยะเวลาเฉล ยในการเก บหน = จ านวนว นใน 1ป (Average Collection Period) อ ตราส วนการหม นเว ยนของล กหน = 360 = 32 ว น โดยระยะเวลาเฉล ยในการเก บหน ย งน อยว น ย งด เพราะ หมายถ งบร ษ ทพรเทพ จ าก ดได ร บช าระเง นจากล กหน การค าเร ว แสดงให เห นความสามารถในการบร หารล กหน การค าของ บร ษ ทฯ.

45 2.3อ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ = ต นท นขาย ส นค าคงเหล อเฉล ย = 1,350, ,000 = 6.00 รอบ อ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ เป นอ ตราส วนท ใช ว ดความสามารถ ในการบร หารส นค าคงเหล อ โดยอ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ จะ บอกให ทราบถ งจ านวนจ านวนคร งในการขายส นค าคงเหล อของบร ษ ทในช วง ระยะเวลา 1 ป

46 อ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ ย งมากรอบ ย งด เพราะหมายถ งบร ษ ทพรเทพ จ าก ดม การบร หารส นค าคงเหล อ ท ด ไม เก บร กษาส นค าไว นานหร อมากเก นไป บร ษ ทไม ต อง น าเง นลงท นไปจมก บส นค าคงเหล อเป นระยะเวลานาน

47 ซ งจากอ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อสามารถน ามา ค านวณ ระยะเวลาหม นเว ยนของส นค าคงเหล อได ด งน 47

48 2.4 ระยะเวลาหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ = จ านวนว นใน 1 ป อ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ = 360 = 60 ว น ระยะเวลาหม นเว ยนของส นค าคงเหล อย งน อยว น ย งด เพราะหมายถ ง บร ษ ทพรเทพ จ าก ด ม ความสามารถในการขายส นค าได เร วแสดงให เห นถ ง ความสามารถในการบร หารการขายของบร ษ ท. 6

49 2.5อ ตราการหม นเว ยนของส นทร พย รวม = ยอดขาย ส นทร พย รวมเฉล ย = 1,800,000 1,597,500 = 1.13 รอบ อ ตราการหม นเว ยนของส นทร พย รวมเป นอ ตราส วนท ใช ว ด ความสามารถในการบร หารส นทร พย รวมของธ รก จ โดยอ ตราการ หม นเว ยนของส นทร พย รวมจะบอกให ทราบว าเง นท นท ธ รก จใช ลงท นไปในส นทร พย รวมก อให เก ดยอดขายได มากน อยเพ ยงใด.

50 อ ตราการหม นเว ยนของส นทร พย รวม ย งมากรอบ ย งด เพราะ หมายถ งบร ษ ทพรเทพ จ าก ดม ความสามารถในการบร หาร ส นทร พย รวมของบร ษ ทฯ ก อให เก ดยอดขายจ านวนมาก นอกจากน ย งแสดงให ทราบว าบร ษ ทฯได ใช ประโยชน จาก ส นทร พย ท งหมดอย างเต มท ถ าอ ตราการหม นเว ยนของ ส นทร พย รวมต า แสดงว าบร ษ ทฯอาจจะม ส นทร พย รวม มากเก นความจ าเป น.

51 3.อ ตราส วนแสดงหน ส น (Leverage ratios) อ ตราส วนแสดงหน ส น เป นอ ตราส วนท ใช ว ดส ดส วนของการก อ หน ส นของธ รก จ นอกจากน ย งสามารถใช ว ดความสามารถในการ ช าระหน ระยะยาว และความสามารถในการจ ายดอกเบ ย อ ตราส วนหน ส นจะแสดงถ งความเส ยงของเจ าหน ว าม มากน อย เพ ยงใด รวมถ งแสดงเห นว าธ รก จน นจะม ความสามารถในการ ก อหน ได มากน อยเพ ยงใด. ซ ง

52 3.1อ ตราส วนหน ส นต อส นทร พย รวม = หน ส นรวม (Debt ratio) ส นทร พย รวม = 600,000 1,635,000 = หร อ 36.70% อ ตราส วนหน ส นต อส นทร พย รวม เป นอ ตราส วนท แสดงส ดส วน ของการก อหน ของธ รก จว าเป นร อยละเท าใดของเง นท นท ลงท น ในส นทร พย รวม ซ งแสดงให เห นถ งโครงสร างเง นท นว าธ รก จ จ ดหาเง นท นจากหน ส นเป นส ดส วนเท าใดเม อเท ยบก บการจ ดสรร ในส วนของส นทร พย รวม.

53 อ ตราส วนหน ส นต อส นทร พย รวมท ได ย งน อย ย งด แสดงให เห นว าในอนาคตถ าบร ษ ทฯต องการจ ดหาเง นท นเพ มโดยการ ก อหน จะท าได ง าย เพราะบร ษ ทฯม ภาระหน ส นเด มเป น จ านวนท น อย ด งน นผ ให ก หร อสถาบ นการเง นจ งย นด ท จะให บร ษ ทฯก ย มเพ ม.

54 3.2อ ตราส วนหน ส นต อส วนของส วนผ ถ อห น = (Debt to equity ratio) หน ส นรวม ส วนของผ ถ อห น = 600,000 1,035,000 = หร อ % อ ตราส วนหน ส นต อส วนของส วนผ ถ อห น เป นอ ตราส วน ท แสดงส ดส วนของการก อหน ของธ รก จว าเป นร อยละ เท าใดของส วนผ ถ อห น.

55 ผลล พธ อ ตราส วนหน ส นต อส วนของผ ถ อห น ท ได ย งน อย ย งด แสดงให เห นว าในอนาคตถ าบร ษ ทฯต องการจ ดหา เง นท นเพ มโดยการก อหน จะท าได ง าย เพราะบร ษ ทฯม ภาระ หน ส นเด มเป นจ านวนท น อยอย แล ว ด งน นผ ให ก หร อ สถาบ นการเง นจ งย นด ท จะให บร ษ ทฯก ย มเพ ม แต ถ า อ ตราส วนหน ส นต อส วนของผ ถ อห นม ผลล พธ มากกว า 1 แสดงว าม การใช เง นท นจากหน ส นมากกว าส วนของผ ถ อห น ซ งจะท าให เก ดความเส ยงในการช าระค นหน เพ มข นถ าเจ าหน จะให บร ษ ทก ย มต อไป.

56 3.3อ ตราความสามารถในการจ ายดอกเบ ย =ก าไรจากการด าเน นงาน ดอกเบ ยจ าย = 200,000 35,000 = 5.71 เท า อ ตราส วนความสามารถในการจ ายดอกเบ ย เป นอ ตราส วนท ใช ว ดความสามารถในการจ ายดอกเบ ยของธ รก จ ซ ง อ ตราส วนน จะบอกให ทราบว าธ รก จม ก าไรจากการ ด าเน นงานเป นก เท าของดอกเบ ยจ าย.

57 ผลล พธ อ ตราส วนความสามารถในการจ ายดอกเบ ยท ได ย งมากเท า ย งด แสดงให เห นว าบร ษ ทฯม ความสามารถในการจ ายดอกเบ ยส ง ถ าบร ษ ทฯต องการจ ดหาเง นท นเพ มโดยการก อหน จะท าได ง าย เพราะบร ษ ทฯม ความสามารถในการจ ายดอกเบ ยส ง.

58 4.อ ตราส วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratios) อ ตราส วนแสดงความสามารถในการท าก าไร เป นอ ตราส วนท ใช ว ดความสามารถในการท าก าไร ของธ รก จ.

59 4.1อ ตราก าไรส ทธ ต อยอดขาย = ก าไรส ทธ ( Net profit margin) ยอดขาย = 115,500 1,800,000 = หร อ 6.42%. อ ตราก าไรส ทธ ต อยอดขาย เป นอ ตราส วนแสดงความส มพ นธ ระหว างก าไรส ทธ ก บยอดขาย ซ งอ ตราส วนน จะบอกให ทราบว าธ รก จม ความสามารถในการท าก าไรส ทธ ในอ ตรา ร อยละเท าใดของยอดขาย.

60 ผลล พธ อ ตราก าไรส ทธ ต อยอดขาย ท ได ย งมาก ย งด แสดงให เห นว าบร ษ ทฯม ความสามารถในการท าก าไรส ทธ ได ส ง ซ งแสดงให เห นถ งประส ทธ ภาพในการขาย และ การควบค มค าใช จ ายของธ รก จท าได ด.

61 4.2อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย รวม = ก าไรส ทธ (Return on total asset) ส นทร พย รวมเฉล ย = 115,500 1,597,500 = หร อ 7.23% อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย รวม เป นอ ตราส วนท ใช ว ด ความสามารถในการบร หารส นทร พย ท งหมดว าม ผลตอบแทนมากน อยเพ ยงใด.

62 ผลล พธ อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย รวม ท ได ย งมาก ย งด แสดงให เห นว าบร ษ ทฯม ความสามารถในการท าก าไรส ทธ ได ส ง ซ งแสดงให เห นถ งประส ทธ ภาพในการใช ส นทร พย รวม ของธ รก จเพ อก อให เก ดผลตอบแทนเป นจ านวนมาก.

63 4.3อ ตราผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห น = ก าไรส ทธ (Return on Equity) ส วนของผ ถ อห นเฉล ย อ ตรา ผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห น เป นอ ตราส วนท ใช ว ด ผลตอบแทนของเง นลงท นท จ ดหามาจากส วนของผ ถ อห น โดยอ ตราส วนน จะบอกให ทราบว าผลตอบแทนของส วนผ ถ อ ห นของธ รก จม มากน อยเพ ยงใด = 115,500 1,017,500 =0.1135หร อ11.35 % ค มค าต อการลงท นหร อไม

64 ผลล พธ อ ตราผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห นท ได ย งมาก ย งด แสดงให เห นว าบร ษ ทฯม ความสามารถในการหาผลตอบแทน ให แก ผ ถ อห นท าให ผ ถ อห นได ร บผลตอบแทนท ค มค าก บการ ลงท น.

65 การเปร ยบเท ยบอ ตราส วนทางการเง นท าได 2 ล กษณะ ค อ 1. Time Series Comparisons 2. Cross Sectional Comparisons.

66 1. Time Series Comparisons เป นการเปร ยบเท ยบอ ตราส วน ของบร ษ ทเด ยวก น โดยเปร ยบเท ยบอ ตราส วนป จจ บ นก บอด ต เพ อคาดการณ ในอนาคต และศ กษาแนวโน มของการ เปล ยนแปลงในด านต างๆเช น สภาพคล องของบร ษ ท ความสามารถในการบร หารส นทร พย ของบร ษ ท ความสามารถ ในการท าก าไรของบร ษ ทว าด ข นหร อแย ลง เพ อท บร ษ ทจะได วางแผนแก ไขข อบกพร องต อไป ซ ง Time Series Comparisons เป นการเปร ยบเท ยบก บต ว ธ รก จเองในอด ต เพ อด การเจร ญเต บโตว า ธ รก จม แนวโน ม หร อท ศทางท ด ข น หร อ แย ลง.

67 2. Cross Sectional Comparisons เป นการเปร ยบเท ยบอ ตราส วน ของบร ษ ทก บอ ตราส วนของบร ษ ทอ นท อย ในอ ตสาหกรรมเด ยวก น หร ออาจจะเปร ยบเท ยบอ ตราส วนของบร ษ ทก บอ ตราส วนโดยเฉล ย ของอ ตสาหกรรมเด ยวก น ซ งการเปร ยบเท ยบด งกล าวต องเป นการ เปร ยบเท ยบในช วงระยะเวลาเด ยวก นด วย เช นถ าผ ว เคราะห ต องการ ทราบสภาพคล องของบร ษ ทในป 25x2 ว าบร ษ ทม สภาพคล องส งกว า หร อต ากว าบร ษ ทอ นในอ ตสาหกรรมเด ยวก นก จะต องใช ว ธ เปร ยบเท ยบอ ตราส วนแสดงสภาพคล องของบร ษ ทในป 25x2 ก บ อ ตราส วนแสดงสภาพคล องของบร ษ ทอ นในอ ตสาหกรรมเด ยวก น ของป 25x2 ด วยเช นก น.

68 ซ ง Cross Sectional Comparisons เป นการเปร ยบเท ยบต วธ รก จก บค แข ง โดยพ จารณาธ รก จม ความสามารถด านต างๆ ด กว า หร อ แย กว า ค แข ง หร อเป นการเปร ยบเท ยบ ต วธ รก จ ก บค าเฉล ยอ ตสาหกรรมท ท า ธ รก จประเภทเด ยวก นว า ธ รก จม ความสามารถด านต างๆ ด กว า หร อ แย กว า ค าเฉล ยอ ตสาหกรรม.

69 สร ปอ ตราส วนทางการเง นของบร ษ ทพรเทพ เปร ยบเท ยบก บอ ตสาหกรรม สภาพคล อง อ ตราส วน บร ษ ทพรเทพ อ ตสาหกรรม ว เคราะห อ ตราส วน ท นหม นเว ยน 1.55 เท า 1.50 เท า ด อ ตราส วนท น หม นเว ยนเร ว 0.75 เท า 0.71 เท า ด จากอ ตราส วนท นหม นเว ยนและอ ตราส วนท นหม นเว ยนเร ว ว เคราะห ได ว าบร ษ ทพรเทพ ม สภาพคล อง ส งกว า อ ตสาหกรรมโดยเฉล ย ซ ง น บเป นจ ดแข ง ( Strength ) ของบร ษ ท

70 สร ปอ ตราส วนทางการเง นของบร ษ ทพรเทพ เปร ยบเท ยบก บอ ตสาหกรรม การบร หารส นทร พย อ ตราส วน บร ษ ทพรเทพ อ ตสาหกรรม ว เคราะห อ ตราการหม นเว ยนของล กหน เท า เท า ด ระยะเวลาเฉล ยในการเก บหน 32 ว น 36 ว น ด อ ตราการหม นเว ยนของส นค า 6.00 เท า 5.63 เท า ด ระยะเวลาหม นเว ยนของส นค า 60 ว น 64 ว น ด อ ตราการหม นเว ยนของ ส/ท รวม 1.13 เท า 1.01 เท า ด

71 จากอ ตราการหม นเว ยนของล กหน และระยะเวลาเฉล ยในการเก บหน ว เคราะห ได ว าบร ษ ทม ความสามารถในการบร หารล กหน การค า ส ง กว า อ ตสาหกรรมโดยเฉล ย แสดงว าบร ษ ทม ความสามารถเก บหน จากล กหน ได เร ว และจากอ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ และระยะเวลาหม นเว ยนของส นค าคงเหล อท ส งกว า อ ตสาหกรรม โดยเฉล ย แสดงว าบร ษ ทม การบร หารส นค าคงเหล อท ด โดย สามารถขายส นค าได เร วกว าอ ตสาหกรรมโดยเฉล ย ซ งน บเป นจ ด แข ง ( Strength ) ของบร ษ ท.

72 สร ปอ ตราส วนทางการเง นของบร ษ ทพรเทพ เปร ยบเท ยบก บ อ ตสาหกรรม อ ตราส วนแสดงหน ส น บร ษ ทพรเทพ อ ตสาหกรรม ว เคราะห อ ตราส วนหน ส นต อส นทร พย รวม % % ไม ด อ ตราส วนหน ส นต อส วนผ ถ อห น 57.97% % ไม ด ความสามารถในการจ ายดอกเบ ย 5.71 เท า 5.90 เท า ไม ด

73 จากอ ตราส วนหน ส นต อส นทร พย รวมและอ ตราส วนหน ส นต อส วนของ ผ ถ อห น ว เคราะห ได ว าบร ษ ทจ ดหาเง นท นจากหน ส น ส งกว า อ ตสาหกรรมโดยเฉล ย ท าให บร ษ ทม ความเส ยงท ส งกว า อ ตสาหกรรม โดยเฉล ย เพราะการก ย มท มากส งผลให บร ษ ทม ภาระการจ ายดอกเบ ย ท งน จากอ ตราส วนความสามารถในการจ ายดอกเบ ย พบว าบร ษ ท ม ความสามารถในการจ ายดอกเบ ยท ต ากว า อ ตสาหกรรมโดยเฉล ย ด งน นโอกาสในการจ ดหาเง นท นโดยการก ย มจ งเป นไปได ยากข น ซ ง น บว าเป นจ ดอ อน (Weakness) ของบร ษ ท.

74 สร ปอ ตราส วนทางการเง นของบร ษ ทพรเทพ เปร ยบเท ยบก บอ ตสาหกรรม ความสามารถในการท าก าไร อ ตราส วน บร ษ ทพรเทพ อ ตสาหกรรม ว เคราะห อ ตราก าไรส ทธ ต อยอดขาย 6.42 % 7.54 % ไม ด อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย รวม 7.23 % 8.15 % ไม ด อ ตราผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห น % % ไม ด

75 จากอ ตราก าไรส ทธ ต อยอดขาย อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย รวมและอ ตรา ผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห น ว เคราะห ได ว าบร ษ ทม ความสามารถในการ ท าก าไรต ากว าอ ตสาหกรรมโดยเฉล ย หมายความว าบร ษ ทอาจม ยอดขาย น อยกว าท ควรจะเป นหร อม ต นท นส นค าขายและค าใช จ ายในการด าเน นงานท ส ง ด งน นบร ษ ทควรเพ มยอดขายและพยายามลดต นท นส นค าขายและ ค าใช จ ายในการด าเน นงานให ลดลงเพ อท าก าไรส ทธ ให เพ มข น การท บร ษ ทม ความสามารถในการท าก าไรต าน น บว าเป นจ ดอ อน (Weakness) ของบร ษ ท.

76 THE END 76

การบ ญช เพ อการจ ดการ

การบ ญช เพ อการจ ดการ การบ ญช เพ อการจ ดการ คานา การบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ได จ ดทาข นเพ อประกอบการเร ยนการสอนในว ชาการบ ญช เพ อ การจ ดการสาหร บน กศ กษาและผ ท สนใจท วไป ได ม การปร บปร งเน อหาสาระให สอดคล องก บการบ ญช เพ อการจ

More information

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น เม อได ศ กษารายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บงบการเง นแล ว ในส วนต อไปจะอธ บายรายละเอ ยด ท เก ยวก บการว เคราะห งบการเง น ด งน ความหมายของการว เคราะห งบการเง น การว

More information

การวางแผนและควบค มทางการเง น

การวางแผนและควบค มทางการเง น การวางแผนและควบค มทางการเง น Financial Planning and controlling FIN 3302 ความร ท วไปเก ยวก บการวางแผนและควบค มทางการเง น - ความหมายและล กษณะของการวางแผนและควบค มทางการเง น - ข อด ข อจาก ด ของการวางแผนและควบค

More information

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ราคา 65 บาท เจ าของล ขส ทธ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย พ มพ คร งท 4 : กรกฎาคม 2545 จำนวน 10,000 เล ม พ มพ คร งท 3 : เมษายน 2545 จำนวน 5,000 เล ม พ มพ คร งท 2 : มกราคม 2543 จำนวน

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

บทท 3 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเง น

บทท 3 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเง น บทท 3 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเง น 3.1 การจาแนกและการรายงานส นทร พย 3.2 การจาแนกและการรายงานหน ส น 3.3 การจาแนกและการรายงานส วนของเจ าของ 3.4 ประมาณการหน ส น หน ส นท อาจเก ดข น และส นทร พย ท อาจเก

More information

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น Financial Analysis การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งข นตอนของการบ ญช เร มต งแต การว เคราะห รายการค า จนถ งการป ดบ ญช เน อหา บ ญช : แบบฟอร มท ใช บ นท ก กล มของบ ญช ระบบบ ญช

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เทคน คการว เคราะห งบการเง น บร ษ ทจดทะเบ ยน เจ าของล ขส ทธ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ราคา 85 บาท พ มพ คร งท 3 ม ถ นายน 2545 10,000 เล ม พ มพ คร งท 2 เมษายน 2545 4,000 เล ม

More information

บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น

บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น การลงท นซ อห น ว ธ การบ ญช ท ใช ได 4 กรณ ด งน 1. ถ อห นน อยกว า 20% ถ อว าผ ลงท นไม ม อ านาจกระท าการใด ๆ ให ใช ว ธ ราคาท นหร อว ธ ม ลค าย ต ธรรมในการบ

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 17 เร อง ส ญญาเช า ซ งเป นฉบ บปร บปร งของคณะกรรมการมาตรฐานการบ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

งบกระแสเง นสด ง ายน ดเด ยว

งบกระแสเง นสด ง ายน ดเด ยว งบกระแสเง นสด ง ายน ดเด ยว Statement of Cash Flow ผ ช วยศาสตราจารย อาร ย ท ศาว ภาต มหาว ทยาล ยกร งเทพ บทค ดย อ ในภาวการณ ป จจ บ นไม ม ใครกล าปฏ เสธได ว า การบ ญช เป นส วนสำาค ญอย างย งในท กสายอาช พ ต งแต

More information

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต]

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] #27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 122 เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จ ำก ด (มหาชน) เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท

More information

การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร

การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช ความหมายการบ ญช การบ ญช เป นศ ลปะของการรวบรวม บ นท ก จำแนก และทำสร ป ข อม ลอ นเก ยวก บเหต การณ ทางเศรษฐก จในร ปต วเง น ผลงานข น ส ดท ายของการบ

More information

หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น

หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น 1 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ภ ทรก ตต เนต น ยม 2 แผนผ งแนวค ดหน วยท 2 การว เคราะห โครงการลงท น การประมาณกระแสเง นสด การประมาณความค มค าการลงท นโดยใช งบลงท น การจ ดการโครงการลงท

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual

(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual (ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual ม นาคม 2558 Institute of Research and Development for Public Enterprises สารบ ญ 1 แนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห

More information

เอกสารหล กฐานของงานตรวจสอบ (กระดาษท าการ)

เอกสารหล กฐานของงานตรวจสอบ (กระดาษท าการ) การจ ดท าเอกสารหล กฐานของงานตรวจสอบ การจ ดท าอย างท นท วงท ว ธ การตรวจสอบท ใช และหล กฐานการสอบบ ญช ท ได ร บ การรวบรวมแฟ มงานตรวจสอบข นส ดท าย ล กษณะและว ตถ ประสงค ของเอกสารหล กฐานของงาน ตรวจสอบ (ก) หล

More information

บทท 4 ส นทร พย 4.1 การรายงานท ด น อาคารและอ ปกรณ 4.2 การรายงานส นทร พย ไม ม ต วตน 4.3 ต นท นการก ย ม 4.4 การด อยค าของส นทร พย

บทท 4 ส นทร พย 4.1 การรายงานท ด น อาคารและอ ปกรณ 4.2 การรายงานส นทร พย ไม ม ต วตน 4.3 ต นท นการก ย ม 4.4 การด อยค าของส นทร พย บทท 4 ส นทร พย 4.1 การรายงานท ด น อาคารและอ ปกรณ 4.2 การรายงานส นทร พย ไม ม ต วตน 4.3 ต นท นการก ย ม 4.4 การด อยค าของส นทร พย 1 4.1 การรายงานท ด น อาคารและอ ปกรณ ศ กษารายละเอ ยดเพ มเต มในมาตรฐานการบ ญช

More information

การจ ดท างบการเง นรวม

การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารเผยแพร เลขท อช. 6/2547 การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารฉบ บน จ ดท าโดย และ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาต และตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เผยแพร เม อว นท 15 พฤศจ

More information

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. จ ดประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของข อม ลการบ ญช และผ ใช ประโยชน จากบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาเก ยวก บการเร ยนว ชาบ ญช บทนา เน อหาสาระในบทน กล าวถ

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนอน ร กษ พล งงาน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๔

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนอน ร กษ พล งงาน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๔ แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนอน ร กษ พล งงาน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

24 แผนธ รก จ ทะเลซ ฟ ดส

24 แผนธ รก จ ทะเลซ ฟ ดส แผนธ รก จ ทะเลซ ฟ ดส สารบ ญ 1. บทสร ปผ บร หาร 2. ความเป นมาของโครงการ 3. การว เคราะห อ ตสาหกรรม 4. การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) หน า 5. ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมาย (Vision, Mission & Goals) 6.

More information