บทท 2 การว เคราะห ทางการเง น ( Financial Analysis )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 การว เคราะห ทางการเง น ( Financial Analysis )"

Transcription

1 บทท 2 การว เคราะห ทางการเง น ( Financial Analysis )

2 ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ร และสามารถอธ บายความส าค ญของการว เคราะห ทางการเง นได 2. เพ อให ร และสามารถอธ บายจ ดม งหมายของการว เคราะห ทางการเง นได 3. เพ อให ร และสามารถอธ บายเคร องม อท ใช ในการว เคราะห ทางการเง นได 4. เพ อให สามารถค านวณและอธ บายการว เคราะห แนวต งได 5. เพ อให สามารถค านวณและอธ บายการว เคราะห แนวนอนได 6. เพ อให สามารถค านวณและอธ บายการว เคราะห อ ตราส วนทางการเง นได 2

3 ทบทวนงบการเง น งบการเง นหมายถ ง รายงานทางการเง นท จ ดท าข นเพ อเสนอ ข อม ลเก ยวก บผลการด าเน นงาน ฐานะทางการเง นและกระแสเง น สดของก จการในช วงระยะเวลาหน ง โดยท วไปงบการเง นจะประกอบด วย 1. งบด ล (Balance Sheet) 2. งบก าไรขาดท น (Income Statement) 3. งบกระแสเง นสด (Cash flow Statement ) 3

4 ในการว เคราะห ทางการเง น ข อม ลท จะน ามาใช ว เคราะห โดยส วนใหญ จะมาจากงบการเง น ด งน นจ งจ าเป นอย างย งท จะต องเร ยนร เก ยวก บร ปแบบ ของงบการเง น การจ ดประเภทและการแสดงรายการต างๆ ในงบการเง น 4

5 1.งบด ล (Balance Sheet) เป นงบการเง นท จ ดท าข นเพ อแสดงฐานะทางการเง น ของก จการ ณ ขณะใดขณะหน ง (As at ) ซ งตามปกต จะเป นว นส นงวดบ ญช โดยท ฐานะทางการเง นด งกล าวจะเป นผลจากการด าเน น ธ รก จท เก ดข นต งแต เร มด าเน นก จการจนถ งว นท ระบ ในงบด ล 5

6 ส าหร บรายการท แสดงในงบด ล จะประกอบด วยหมวด บ ญช ประเภท - ส นทร พย (Assets) - หน ส นและส วนของผ ถ อห น (Liabilities and OE) 6

7 ต วอย างท 2-1 บร ษ ทสายฟ า จ าก ด งบด ล ณ ว นท 31 ธ นวาคม... ส นทร พย (Assets) (หน วย : พ นบาท) 25x1 25x2 ส นทร พย หม นเว ยน (Current Assets) เง นสด 50,000 60,000 หล กทร พย ท อย ในความต องการของตลาด 20,000 20,000 ล กหน การค า 185, ,000 ส นค าคงเหล อ 150, ,000 ค าใช จ ายล วงหน า 25,000 30,000 เง นลงท นระยะยาว 30,000 60,000 ส นทร พย ไม หม นเว ยน (Fixed Assets) ท ด น 500, ,000 อาคารและอ ปกรณ 300, ,000 ห ก ค าเส อมราคาสะสม (200,000) (250,000) อาคารและอ ปกรณ ส ทธ 100, ,000 รวมส นทร พย 1,060,000 1,290,000 7

8 หน ส นและส วนของผ ถ อห น (หน วย : พ นบาท) 25x2 25x1 หน ส นหม นเว ยน (Current Liabilities) เจ าหน การค า 55,000 90,000 ต วเง นจ าย 120, ,000 ค าใช จ ายค างจ าย 45,000 40,000 หน ส นไม หม นเว ยน (L-T Liabilities) เง นก ระยะยาว 110, ,000 ห นก 130, ,000 ส วนของผ ถ อห น (Owners Equtiy) ห นสาม ญ 400, ,000 ส วนเก นม ลค าห น 100, ,000 ก าไรสะสม 100, ,000 รวมหน ส นและส วนของผ ถ อห น 1,060,000 1,290,000 8

9 1. ส นทร พย ( Assets ) 1.1. ส นทร พย หม นเว ยน ( Current Assets ) 1.2. ส นทร พย ไม หม นเว ยน ( Non - Current Assets ) 9

10 2. หน ส น (Liabilities) 2.1 หน ส นหม นเว ยน (Current Liabilities) 2.2 หน ส นไม หม นเว ยน (Non current Liabilities) 3. ส วนของผ ถ อห น (Shareholders' Equity) 3.1 ท นเร อนห น (Share Capital) 3.2 ส วนเก นม ลค าห น (Paid in Capital) 3.3 ก าไรสะสม (Retain Earnings) 10

11 2. งบก าไรขาดท น (Income Statement) เป นงบท แสดงถ งผลการด าเน นงานของก จการ ส าหร บช วงระยะเวลาหน ง as of the year กล าวค องบก าไรขาดท นจะเป นงบท น ารายได ท งหมด และค าใช จ ายท งหมดมาเปร ยบเท ยบก น ถ ารายได ส งกว าค าใช จ ายผลท ได ค อก าไรส ทธ แต ถ ารายได ต ากว าค าใช จ ายผลท ได ค อขาดท นส ทธ 11

12 ต วอย างท 2 2 บร ษ ทสายฟ า จ าก ด งบก าไรขาดท น ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 25x2 (หน วย:พ นบาท) ยอดขาย 1,200,000 ห ก ต นท นขาย 900,000 ก าไรข นต น 300,000 ห ก ค าใช จ ายในการด าเน นงาน : ค าใช จ ายในการขาย 40,000 ค าใช จ ายในการบร หาร 53,000 ค าเส อมราคา 50,000 ก าไรจากการด าเน นงาน 157,000 ห ก ดอกเบ ยจ าย 27,000 ก าไรก อนภาษ 130,000 ห ก ภาษ เง นได 30% 39,000 ก าไรส ทธ 91,000 ห ก เง นป นผลห นบ ร มส ทธ 0 ก าไรส วนของผ ถ อห นสาม ญ 91,000 ห ก เง นป นผลห นสาม ญ 11,000 ก าไรสะสมเพ มข น 80,000 12

13 3. งบกระแสเง นสด (Statement of Cash flows) เป นงบการเง นท แปลงข อม ลในงบด ลและงบก าไรขาดท น ซ งใช เกณฑ เง นค าง (Accrual Basis) ซ งเป นว ธ การบ ญช ท ยอมร บรายได และค าใช จ าย เม อม การขายส นค าและ การให บร การ การซ อส นค าและการใช บร การไปแล ว โดยไม ค าน งว าจะได ร บเง นสดหร อจ ายเง นสดแล วหร อไม ก ตาม มาเป นกระแสเง นสด ซ งงบกระแสเง นสดน สามารถแสดงให เห นการเปล ยนแปลงของยอดเง นสด ของก จการในรอบระยะเวลาการด าเน นงานท พ จารณา 13

14 งบกระแสเง นสดจะแบ งก จกรรมของกระแสเง นสดออกเป น 3 ส วน ค อ 1.กระแสเง นสดจากก จกรรมการด าเน นงาน (Cash flow from operating activities) 2.กระแสเง นสดจากก จกรรมการลงท น (Cash flow from investing activities) 3.กระแสเง นสดจากก จกรรมจ ดหาเง น (Cash flow from financing activities) 14

15 ต วอย างท 2-3 บร ษ ทสายฟ า จ าก ด งบกระแสเง นสด ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 25x2 (หน วย:พ นบาท) กระแสเง นสดจากก จกรรมการด าเน นงาน ก าไรส ทธ 91,000 บวก : ค าเส อมราคา 50,000 การเพ มข นของเจ าหน การค า 35,000 ห ก : การเพ มข นของล กหน การค า (25,000) การเพ มข นของส นค าคงเหล อ (10,000) การเพ มข นของค าใช จ ายล วงหน า (5,000) การลดลงของค าใช จ ายค างจ าย (5,000) กระแสเง นสดส ทธ จากก จกรรมการด าเน นงาน 131,000 กระแสเง นสดจากก จกรรมการลงท น เง นสดร บ : - เง นสดจ าย :ซ ออาคารและอ ปกรณ (200,000) ลงท นในหล กทร พย ของธ รก จอ น (30,000) กระแสเง นสดส ทธ จากก จกรรมการลงท น (230,000) 15

16 ต วอย างท 2-3 (ต อ) บร ษ ทสายฟ า จ าก ด งบกระแสเง นสด ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 25x2 (หน วย:พ นบาท) กระแสเง นสดจากก จกรรมการจ ดหาเง น กระแสเง นสดร บ : การเพ มข นของต วเง นจ าย 40,000 การเพ มข นของเง นก ระยะยาว 30,000 การเพ มข นของห นก 50,000 กระแสเง นสดจ าย : จากการจ ายเง นสดป นผล (11,000) กระแสเง นสดส ทธ จากก จกรรมการจ ดหาเง น 109,000 กระแสเง นสดส ทธ เพ มข น (ลดลง) 10,000 บวก เง นสดต นงวด 50,000 เง นสดปลายงวด 60,000 16

17 การว เคราะห ทางการเง น( Financial Analysis ) ด งท ได กล าวแล วว า งบการเง น เป นรายงานสร ปข อม ลทางการเง นของธ รก จ ซ งแสดงให เห นถ งผลการด าเน นงานของก จการ ในรอบระยะเวลาหน งว า ม ก าไรหร อขาดท นมากน อยเพ ยงใด และแสดงให เห นถ งฐานะทางการเง นของก จการ ณ ขณะใดขณะหน งว า ก จการม ฐานะทางการเง นเป นอย างไร ม ส นทร พย หน ส น และส วนของผ ถ อห น จ านวนเท าใด 17

18 ซ งข อม ลในงบด ลสามารถบ งช ให เห นถ งความม นคงของก จการ ได ในระด บหน ง อย างไรก ตามงบการเง นก ม ข อจ าก ดท ไม ได แสดงสาระบางอย างไว ช ดเจน ท าให ผ ใช งบการเง นจ าเป นต องท าการว เคราะห เพ มเต ม ซ งการว เคราะห ทางการเง นด งกล าว ไม ใช เป นการหารายละเอ ยดในรายการบ ญช เท าน น แต จะเป นการพ จารณาหาความส มพ นธ ของรายการในงบการเง น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อการค นหาข อเท จจร งเก ยวก บ ฐานะและการด าเน นงานของก จการ พร อมท งน าข อเท จจร งด งกล าวมาประกอบการวางแผนควบค ม และต ดส นใจต อไป 18

19 ความส าค ญของการว เคราะห ทางการเง น การว เคราะห ทางการเง นเป นการว เคราะห เพ อค นหาป ญหา หร อข อเท จจร งทางการเง นของธ รก จเพ อธ รก จจะได น า ข อเท จจร งด งกล าวมาประกอบการต ดส นใจต อไป การค นหาป ญหาหร อ ข อเท จจร ง แนวทางใน การต ดส นใจ 19

20 จ ดม งหมายของการว เคราะห ทางการเง นม อย ด วยก น หลายประการ เช น *เพ อว น จฉ ยป ญหาการด าเน นงานและป ญหาอ นๆ ท เก ดข น ในธ รก จ *ใช เป นเคร องม อในการประเม นการบร หารงานของฝ ายบร หาร *ใช เป นเคร องม อพยากรณ ฐานะการเง นในอนาคต ตลอดจน ผลท จะเก ดข นตามมา *ใช เป นเคร องม อเบ องต นเพ อเล อกลงท นในหล กทร พย เป นต น.

21 จ ดม งหมายของการว เคราะห ทางการเง นด งกล าว สามารถจ าแนกตามกล มผ เก ยวข องก บธ รก จ ได แก ผ ถ อห น เจ าหน ผ บร หาร ร ฐบาล.

22 การว เคราะห ทางการเง นจะไม ม ความหมาย หากปราศจากการเปร ยบเท ยบ ซ งการเปร ยบเท ยบอาจจะกระท าได 2 ล กษณะ ค อ ก.เปร ยบเท ยบก บข อม ลในอด ตของก จการเอง ท งน โดยการเปร ยบเท ยบ งบการเง นป ป จจ บ น ก บงบการเง นของป ก อน ๆ ย งเปร ยบเท ยบก นหลาย ๆ ป ย งเป นการด เพราะจะได เห นถ งแนวโน มจากอด ตถ งป จจ บ น และเร ยกการเปร ยบเท ยบแบบน ว า Time Series Comparisons 22

23 ข.เปร ยบเท ยบก บงบการเง นของก จการท เป นค แข งข นหร อ เปร ยบเท ยบก บค าเฉล ยของอ ตสาหกรรม ซ งต องค าน งถ งขนาดของธ รก จท ใกล เค ยงก น และเป นธ รก จท อย ในอ ตสาหกรรม ประเภทเด ยวก นหร อคล ายคล งก นและเร ยกการเปร ยบเท ยบแบบน ว า Cross Sectional Comparisons 23

24 เคร องม อท ใช ในการว เคราะห ทางการเง น 1. การว เคราะห แนวต ง ( Vertical Analysis ) 2. การว เคราะห แนวนอน (Horizontal Analysis ) 3. การว เคราะห อ ตราส วนทางการเง น ( Financial Ratio Analysis )

25 1. การว เคราะห แนวต ง ( Vertical Analysis ) 25

26 การว เคราะห แนวต ง เป นการว เคราะห โดยเปร ยบเท ยบ ส วนประกอบแต ละรายการของงบการเง นก บยอดรวม โดยเท ยบยอดรวมเป น 100 เช น การว เคราะห งบด ลซ งก าหนดให ส นทร พย รวม หร อหน ส นและส วนของผ ถ อห นเป นยอดรวมม ค าเป น 100 ขณะท ในการว เคราะห งบก าไรขาดท นจะก าหนดให ยอดขายเป น 100 การว เคราะห โดยเปร ยบเท ยบส วนประกอบของแต ละรายการ ในงบการเง นก บยอดรวม โดยเท ยบยอดรวมเป น 100 และรายการอ น ๆ ให เป นอ ตราร อยละต อยอดรวมน อาจเร ยกช ออ กอย างหน งว า ว ธ อ ตราร อยละต อยอดรวมหร อว ธ ย อส วนตามแนวด ง (Common-Size) 26

27 2.การว เคราะห แนวนอน( Horizontal Analysis ) 27

28 การว เคราะห แนวนอน เป นการว เคราะห งบการเง นโดยการเปร ยบเท ยบ งบการเง นของหลาย ๆ งวด เพ อเป นการด ว ารายการในงบการเง นของงวดต าง ๆม การเปล ยนแปลงอย างไร การเปร ยบเท ยบงบการเง นของหลาย ๆ งวดน สามารถจะเปร ยบเท ยบ 2 งวดหร อมากกว า 2 งวด การเปร ยบเท ยบด งกล าวอาจจะท าได โดย (1) เปร ยบเท ยบก บข อม ลของงวดก อน 1 งวด (2) เปร ยบเท ยบก บข อม ลของงวดท ใช เป นฐานในการว เคราะห 28

29 3. การว เคราะห อ ตราส วนทางการเง น ( Financial Ratios Analysis ) การว เคราะห อ ตราส วนทางการเง น เป นการน ารายการ ในงบการเง น 2 รายการมาหาความส มพ นธ ก น โดย รายการท ง 2 รายการท น ามาเข าส ดส วนก น อาจจะเป น ข อม ลจากงบการเง นเด ยวก น หร อข อม ลจากงบการเง น ต างงบก นก ได.

30 แต เน องจากงบด ลเป นงบท แสดงฐานะทางการเง น ณ ว นใดว นหน งของธ รก จ ซ งส วนใหญ ในการว เคราะห งบการเง นจะใช งบด ล ณ ว นส นงวด ส วนงบก าไรขาดท นเป นงบท แสดงผลการด าเน นงานของรอบระยะเวลาบ ญช ท ผ านมา ซ งส วนใหญ ในการว เคราะห งบการเง นจะใช งบก าไรขาดท นของรอบระยะเวลา 1 ป การน าข อม ลจากงบก าไรขาดท นและงบด ลท ม ล กษณะต างก นมาเข าส ดส วนก น อาจท าให เก ดความผ ดพลาดในการว เคราะห เน องจากรายการต างๆในงบด ลเป นต วเลข ณ ว นส นป แต ขณะท รายการต างๆจากงบก าไรขาดท นเป นต วเลขตลอดระยะเวลา 1 ป ด งน นเพ อให ผลของการว เคราะห งบการเง นถ กต องมากข น จ งควรท าให ต วเลขของรายการในงบด ลเป นค าเฉล ย 30

31 งบด ล อ ตราส วนท นหม นเว ยน = ส นทร พย หม นเว ยน งบด ล หน ส นหม นเว ยน อ ตราการหม นเว ยนของล กหน = ยอดขายเช อ งบก าไรขาดท น ล กหน การค า เฉล ย งบด ล 31

32 ล กหน การค าเฉล ย = ล กหน การค าต นงวด + ล กหน การค าปลายงวด 2 จากงบด ลของบร ษ ทพรเทพ จ าก ด ในต วอย างท 2-10 ล กหน การค าเฉล ย ของป 25x2 = 140, ,000 = 160,

33 ข อม ลท ต องใช ในการว เคราะห อ ตราส วนทางการเง นค องบด ล ณ ว นส นงวด และงบก าไรขาดท นประจ างวด ถ าผ ว เคราะห ต องการใช ข อม ลในงบด ลเป นค าเฉล ยก จะต องม งบด ลเปร ยบเท ยบ ณ ว นส นงวด 2 งวด เพ อจะหาค าเฉล ยของรายการในงบด ล โดยต วอย างท 2-10 เป นงบด ลและงบก าไรขาดท น ของบร ษ ทพรเทพ จ าก ด ป 25x1และ25x2 จะใช เป นต วอย างในการว เคราะห อ ตราส วนทางการเง น 33

34 ประเภทของอ ตราส วนทางการเง น อ ตราส วนทางการเง น โดยส วนมากน ยมจ ดแบ งออกเป น 4 ประเภทใหญ 1. อ ตราส วนแสดงสภาพคล อง ( Liquidity Ratios ) 1.1 อ ตราส วนท นหม นเว ยน ( Current Ratio ) 1.2 อ ตราส วนท นหม นเว ยนเร ว ( Quick Ratio ) 34

35 2. อ ตราส วนแสดงความสามารถในการบร หารส นทร พย ( Asset Management Ratios, Efficiency Ratios) 2.1 อ ตราการหม นเว ยนของล กหน ( Account Receivable Turnover Ratio ) 2.2 ระยะเวลาเฉล ยในการเก บหน ( Average Collection Period ) 2.3 อ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ ( Inventory Turnover Ratio ) 2.4 ระยะเวลาหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ ( Inventory Turnover Period ) 2.5 อ ตราการหม นเว ยนของส นทร พย รวม ( Total Assets Turnover Ratio) 35

36 3. อ ตราส วนแสดงหน ส น ( Leverage Ratios ) 3.1 อ ตราส วนหน ส นต อส นทร พย รวม ( Debt to Total Assets Ratio ) 3.2 อ ตราส วนหน ส นต อส วนของผ ถ อห น ( Debt to Equity Ratio ) 3.3 อ ตราส วนความสามารถในการจ ายดอกเบ ย ( Time Interest Earned Ratio or Interest Coverage Ratio ) 36

37 4.อ ตราส วนแสดงความสามารถในการท าก าไร ( Profitability Ratios ) 4.1 อ ตราก าไรส ทธ ต อยอดขาย ( Net Profit Margin Ratio ) 4.2 อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย รวม ( Return on Total Assets Ratio ) 4.3 อ ตราผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห น ( Return on Equity Ratio ) 37

38 1. อ ตราส วนแสดงสภาพคล อง (Liquidity Ratios) อ ตราส วนแสดงสภาพคล อง เป นอ ตราส วน ท ใช ว ดความสามารถในการช าระหน ระยะส นของ ธ รก จ โดยอ ตราส วนน จะบอกให ทราบว าธ รก จม ส นทร พย หม นเว ยนซ งเป นส นทร พย ท สามารถ เปล ยนเป นเง นสดได เร วเพ อน ามาช าระหน ส น หม นเว ยนซ งเป นหน ส นท ม ก าหนดการช าระค น ภายใน 1 ป ได มากน อยเพ ยงใด.

39 1.1 อ ตราส วนท นหม นเว ยน (Current ratio) = ส นทร พย หม นเว ยน หน ส นหม นเว ยน = 465,000 = 1.55 เท า 300,000 อ ตราส วนท นหม นเว ยนเป นอ ตราส วนท ใช ว ดสภาพคล องของธ รก จ โดยอ ตราส วนน จะแสดงความสามารถของธ รก จในการช าระหน ระยะส นได ท นก าหนด เพราะเป นการแสดงว าธ รก จม สภาพคล องส ง. อ ตราส วนท นหม นเว ยน ย งมากเท า ย งด

40 1.2 อ ตราส วนท นหม นเว ยนเร ว(Quick Ratio) = เง นสด + หล กทร พย ฯ + ต วเง นร บ + ล กหน การค า หน ส นหม นเว ยน = 45, ,000 = 0.75 เท า 300,000 อ ตราส วนท นหม นเว ยนเร วเป นอ ตราส วนท ใช ว ดสภาพคล องของธ รก จ เช นเด ยวก น โดยอ ตราส วนน จะแสดงให ทราบว าธ รก จม ส นทร พย หม นเว ยนท ม สภาพคล องเร วค อเง นสด หล กทร พย ในความต องการของ ตลาด ต วเง นร บและล กหน การค าเป นก เท าของหน ส นหม นเว ยน อ ตราส วนท นหม นเว ยนเร ว ย งมากเท า ย งด เพราะเป นการแสดงว า ธ รก จม สภาพคล องส ง

41 2. อ ตราส วนแสดงความสามารถในการบร หารส นทร พย ( Assets Management Ratios, Efficiency Ratio) อ ตราส วนแสดงความสามารถในการบร หารส นทร พย เป นอ ตราส วนท ใช ว ดความสามารถในการใช ส นทร พย เพ อ ก อให เก ดยอดขายมากน อยเพ ยงใด การค านวณอ ตราส วน แสดงความสามารถในการบร หารส นทร พย ม กจะ เปร ยบเท ยบส นทร พย น น ๆ ก บยอดขาย หร อต นท นขายก ได.

42 2.1 อ ตราส วนการหม นเว ยนของล กหน = ยอดขายเช อ* (Account Receivable Turnover) ล กหน การค าเฉล ย = 1,800,000* = รอบ 160,000 อ ตราการหม นเว ยนของล กหน เป นอ ตราส วนท ใช ว ด ความสามารถในการบร หารล กหน การค า โดยอ ตราการ หม นเว ยนของล กหน จะบอกให ทราบถ งจ านวนรอบท ล กหน การค าน าเง นสดมาช าระหน ค าส นค า ในช วงระยะเวลา 1 ป.

43 อ ตราการหม นเว ยนของล กหน ผลล พธ ท ได ย งมากรอบ ย งด แสดงให เห นว าล กหน การค าของบร ษ ทฯน าเง นสดมาช าระหน ค าส นค าแล วซ อส นค าเป นเง นเช อรอบต อไปบ อยคร งในช วง ระยะเวลา 1 ป น นค อธ รก จสามารถเปล ยนสถานะจากล กหน เป นเง นสดได เร ว.

44 2.2ระยะเวลาเฉล ยในการเก บหน = จ านวนว นใน 1ป (Average Collection Period) อ ตราส วนการหม นเว ยนของล กหน = 360 = 32 ว น โดยระยะเวลาเฉล ยในการเก บหน ย งน อยว น ย งด เพราะ หมายถ งบร ษ ทพรเทพ จ าก ดได ร บช าระเง นจากล กหน การค าเร ว แสดงให เห นความสามารถในการบร หารล กหน การค าของ บร ษ ทฯ.

45 2.3อ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ = ต นท นขาย ส นค าคงเหล อเฉล ย = 1,350, ,000 = 6.00 รอบ อ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ เป นอ ตราส วนท ใช ว ดความสามารถ ในการบร หารส นค าคงเหล อ โดยอ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ จะ บอกให ทราบถ งจ านวนจ านวนคร งในการขายส นค าคงเหล อของบร ษ ทในช วง ระยะเวลา 1 ป

46 อ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ ย งมากรอบ ย งด เพราะหมายถ งบร ษ ทพรเทพ จ าก ดม การบร หารส นค าคงเหล อ ท ด ไม เก บร กษาส นค าไว นานหร อมากเก นไป บร ษ ทไม ต อง น าเง นลงท นไปจมก บส นค าคงเหล อเป นระยะเวลานาน

47 ซ งจากอ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อสามารถน ามา ค านวณ ระยะเวลาหม นเว ยนของส นค าคงเหล อได ด งน 47

48 2.4 ระยะเวลาหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ = จ านวนว นใน 1 ป อ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ = 360 = 60 ว น ระยะเวลาหม นเว ยนของส นค าคงเหล อย งน อยว น ย งด เพราะหมายถ ง บร ษ ทพรเทพ จ าก ด ม ความสามารถในการขายส นค าได เร วแสดงให เห นถ ง ความสามารถในการบร หารการขายของบร ษ ท. 6

49 2.5อ ตราการหม นเว ยนของส นทร พย รวม = ยอดขาย ส นทร พย รวมเฉล ย = 1,800,000 1,597,500 = 1.13 รอบ อ ตราการหม นเว ยนของส นทร พย รวมเป นอ ตราส วนท ใช ว ด ความสามารถในการบร หารส นทร พย รวมของธ รก จ โดยอ ตราการ หม นเว ยนของส นทร พย รวมจะบอกให ทราบว าเง นท นท ธ รก จใช ลงท นไปในส นทร พย รวมก อให เก ดยอดขายได มากน อยเพ ยงใด.

50 อ ตราการหม นเว ยนของส นทร พย รวม ย งมากรอบ ย งด เพราะ หมายถ งบร ษ ทพรเทพ จ าก ดม ความสามารถในการบร หาร ส นทร พย รวมของบร ษ ทฯ ก อให เก ดยอดขายจ านวนมาก นอกจากน ย งแสดงให ทราบว าบร ษ ทฯได ใช ประโยชน จาก ส นทร พย ท งหมดอย างเต มท ถ าอ ตราการหม นเว ยนของ ส นทร พย รวมต า แสดงว าบร ษ ทฯอาจจะม ส นทร พย รวม มากเก นความจ าเป น.

51 3.อ ตราส วนแสดงหน ส น (Leverage ratios) อ ตราส วนแสดงหน ส น เป นอ ตราส วนท ใช ว ดส ดส วนของการก อ หน ส นของธ รก จ นอกจากน ย งสามารถใช ว ดความสามารถในการ ช าระหน ระยะยาว และความสามารถในการจ ายดอกเบ ย อ ตราส วนหน ส นจะแสดงถ งความเส ยงของเจ าหน ว าม มากน อย เพ ยงใด รวมถ งแสดงเห นว าธ รก จน นจะม ความสามารถในการ ก อหน ได มากน อยเพ ยงใด. ซ ง

52 3.1อ ตราส วนหน ส นต อส นทร พย รวม = หน ส นรวม (Debt ratio) ส นทร พย รวม = 600,000 1,635,000 = หร อ 36.70% อ ตราส วนหน ส นต อส นทร พย รวม เป นอ ตราส วนท แสดงส ดส วน ของการก อหน ของธ รก จว าเป นร อยละเท าใดของเง นท นท ลงท น ในส นทร พย รวม ซ งแสดงให เห นถ งโครงสร างเง นท นว าธ รก จ จ ดหาเง นท นจากหน ส นเป นส ดส วนเท าใดเม อเท ยบก บการจ ดสรร ในส วนของส นทร พย รวม.

53 อ ตราส วนหน ส นต อส นทร พย รวมท ได ย งน อย ย งด แสดงให เห นว าในอนาคตถ าบร ษ ทฯต องการจ ดหาเง นท นเพ มโดยการ ก อหน จะท าได ง าย เพราะบร ษ ทฯม ภาระหน ส นเด มเป น จ านวนท น อย ด งน นผ ให ก หร อสถาบ นการเง นจ งย นด ท จะให บร ษ ทฯก ย มเพ ม.

54 3.2อ ตราส วนหน ส นต อส วนของส วนผ ถ อห น = (Debt to equity ratio) หน ส นรวม ส วนของผ ถ อห น = 600,000 1,035,000 = หร อ % อ ตราส วนหน ส นต อส วนของส วนผ ถ อห น เป นอ ตราส วน ท แสดงส ดส วนของการก อหน ของธ รก จว าเป นร อยละ เท าใดของส วนผ ถ อห น.

55 ผลล พธ อ ตราส วนหน ส นต อส วนของผ ถ อห น ท ได ย งน อย ย งด แสดงให เห นว าในอนาคตถ าบร ษ ทฯต องการจ ดหา เง นท นเพ มโดยการก อหน จะท าได ง าย เพราะบร ษ ทฯม ภาระ หน ส นเด มเป นจ านวนท น อยอย แล ว ด งน นผ ให ก หร อ สถาบ นการเง นจ งย นด ท จะให บร ษ ทฯก ย มเพ ม แต ถ า อ ตราส วนหน ส นต อส วนของผ ถ อห นม ผลล พธ มากกว า 1 แสดงว าม การใช เง นท นจากหน ส นมากกว าส วนของผ ถ อห น ซ งจะท าให เก ดความเส ยงในการช าระค นหน เพ มข นถ าเจ าหน จะให บร ษ ทก ย มต อไป.

56 3.3อ ตราความสามารถในการจ ายดอกเบ ย =ก าไรจากการด าเน นงาน ดอกเบ ยจ าย = 200,000 35,000 = 5.71 เท า อ ตราส วนความสามารถในการจ ายดอกเบ ย เป นอ ตราส วนท ใช ว ดความสามารถในการจ ายดอกเบ ยของธ รก จ ซ ง อ ตราส วนน จะบอกให ทราบว าธ รก จม ก าไรจากการ ด าเน นงานเป นก เท าของดอกเบ ยจ าย.

57 ผลล พธ อ ตราส วนความสามารถในการจ ายดอกเบ ยท ได ย งมากเท า ย งด แสดงให เห นว าบร ษ ทฯม ความสามารถในการจ ายดอกเบ ยส ง ถ าบร ษ ทฯต องการจ ดหาเง นท นเพ มโดยการก อหน จะท าได ง าย เพราะบร ษ ทฯม ความสามารถในการจ ายดอกเบ ยส ง.

58 4.อ ตราส วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratios) อ ตราส วนแสดงความสามารถในการท าก าไร เป นอ ตราส วนท ใช ว ดความสามารถในการท าก าไร ของธ รก จ.

59 4.1อ ตราก าไรส ทธ ต อยอดขาย = ก าไรส ทธ ( Net profit margin) ยอดขาย = 115,500 1,800,000 = หร อ 6.42%. อ ตราก าไรส ทธ ต อยอดขาย เป นอ ตราส วนแสดงความส มพ นธ ระหว างก าไรส ทธ ก บยอดขาย ซ งอ ตราส วนน จะบอกให ทราบว าธ รก จม ความสามารถในการท าก าไรส ทธ ในอ ตรา ร อยละเท าใดของยอดขาย.

60 ผลล พธ อ ตราก าไรส ทธ ต อยอดขาย ท ได ย งมาก ย งด แสดงให เห นว าบร ษ ทฯม ความสามารถในการท าก าไรส ทธ ได ส ง ซ งแสดงให เห นถ งประส ทธ ภาพในการขาย และ การควบค มค าใช จ ายของธ รก จท าได ด.

61 4.2อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย รวม = ก าไรส ทธ (Return on total asset) ส นทร พย รวมเฉล ย = 115,500 1,597,500 = หร อ 7.23% อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย รวม เป นอ ตราส วนท ใช ว ด ความสามารถในการบร หารส นทร พย ท งหมดว าม ผลตอบแทนมากน อยเพ ยงใด.

62 ผลล พธ อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย รวม ท ได ย งมาก ย งด แสดงให เห นว าบร ษ ทฯม ความสามารถในการท าก าไรส ทธ ได ส ง ซ งแสดงให เห นถ งประส ทธ ภาพในการใช ส นทร พย รวม ของธ รก จเพ อก อให เก ดผลตอบแทนเป นจ านวนมาก.

63 4.3อ ตราผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห น = ก าไรส ทธ (Return on Equity) ส วนของผ ถ อห นเฉล ย อ ตรา ผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห น เป นอ ตราส วนท ใช ว ด ผลตอบแทนของเง นลงท นท จ ดหามาจากส วนของผ ถ อห น โดยอ ตราส วนน จะบอกให ทราบว าผลตอบแทนของส วนผ ถ อ ห นของธ รก จม มากน อยเพ ยงใด = 115,500 1,017,500 =0.1135หร อ11.35 % ค มค าต อการลงท นหร อไม

64 ผลล พธ อ ตราผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห นท ได ย งมาก ย งด แสดงให เห นว าบร ษ ทฯม ความสามารถในการหาผลตอบแทน ให แก ผ ถ อห นท าให ผ ถ อห นได ร บผลตอบแทนท ค มค าก บการ ลงท น.

65 การเปร ยบเท ยบอ ตราส วนทางการเง นท าได 2 ล กษณะ ค อ 1. Time Series Comparisons 2. Cross Sectional Comparisons.

66 1. Time Series Comparisons เป นการเปร ยบเท ยบอ ตราส วน ของบร ษ ทเด ยวก น โดยเปร ยบเท ยบอ ตราส วนป จจ บ นก บอด ต เพ อคาดการณ ในอนาคต และศ กษาแนวโน มของการ เปล ยนแปลงในด านต างๆเช น สภาพคล องของบร ษ ท ความสามารถในการบร หารส นทร พย ของบร ษ ท ความสามารถ ในการท าก าไรของบร ษ ทว าด ข นหร อแย ลง เพ อท บร ษ ทจะได วางแผนแก ไขข อบกพร องต อไป ซ ง Time Series Comparisons เป นการเปร ยบเท ยบก บต ว ธ รก จเองในอด ต เพ อด การเจร ญเต บโตว า ธ รก จม แนวโน ม หร อท ศทางท ด ข น หร อ แย ลง.

67 2. Cross Sectional Comparisons เป นการเปร ยบเท ยบอ ตราส วน ของบร ษ ทก บอ ตราส วนของบร ษ ทอ นท อย ในอ ตสาหกรรมเด ยวก น หร ออาจจะเปร ยบเท ยบอ ตราส วนของบร ษ ทก บอ ตราส วนโดยเฉล ย ของอ ตสาหกรรมเด ยวก น ซ งการเปร ยบเท ยบด งกล าวต องเป นการ เปร ยบเท ยบในช วงระยะเวลาเด ยวก นด วย เช นถ าผ ว เคราะห ต องการ ทราบสภาพคล องของบร ษ ทในป 25x2 ว าบร ษ ทม สภาพคล องส งกว า หร อต ากว าบร ษ ทอ นในอ ตสาหกรรมเด ยวก นก จะต องใช ว ธ เปร ยบเท ยบอ ตราส วนแสดงสภาพคล องของบร ษ ทในป 25x2 ก บ อ ตราส วนแสดงสภาพคล องของบร ษ ทอ นในอ ตสาหกรรมเด ยวก น ของป 25x2 ด วยเช นก น.

68 ซ ง Cross Sectional Comparisons เป นการเปร ยบเท ยบต วธ รก จก บค แข ง โดยพ จารณาธ รก จม ความสามารถด านต างๆ ด กว า หร อ แย กว า ค แข ง หร อเป นการเปร ยบเท ยบ ต วธ รก จ ก บค าเฉล ยอ ตสาหกรรมท ท า ธ รก จประเภทเด ยวก นว า ธ รก จม ความสามารถด านต างๆ ด กว า หร อ แย กว า ค าเฉล ยอ ตสาหกรรม.

69 สร ปอ ตราส วนทางการเง นของบร ษ ทพรเทพ เปร ยบเท ยบก บอ ตสาหกรรม สภาพคล อง อ ตราส วน บร ษ ทพรเทพ อ ตสาหกรรม ว เคราะห อ ตราส วน ท นหม นเว ยน 1.55 เท า 1.50 เท า ด อ ตราส วนท น หม นเว ยนเร ว 0.75 เท า 0.71 เท า ด จากอ ตราส วนท นหม นเว ยนและอ ตราส วนท นหม นเว ยนเร ว ว เคราะห ได ว าบร ษ ทพรเทพ ม สภาพคล อง ส งกว า อ ตสาหกรรมโดยเฉล ย ซ ง น บเป นจ ดแข ง ( Strength ) ของบร ษ ท

70 สร ปอ ตราส วนทางการเง นของบร ษ ทพรเทพ เปร ยบเท ยบก บอ ตสาหกรรม การบร หารส นทร พย อ ตราส วน บร ษ ทพรเทพ อ ตสาหกรรม ว เคราะห อ ตราการหม นเว ยนของล กหน เท า เท า ด ระยะเวลาเฉล ยในการเก บหน 32 ว น 36 ว น ด อ ตราการหม นเว ยนของส นค า 6.00 เท า 5.63 เท า ด ระยะเวลาหม นเว ยนของส นค า 60 ว น 64 ว น ด อ ตราการหม นเว ยนของ ส/ท รวม 1.13 เท า 1.01 เท า ด

71 จากอ ตราการหม นเว ยนของล กหน และระยะเวลาเฉล ยในการเก บหน ว เคราะห ได ว าบร ษ ทม ความสามารถในการบร หารล กหน การค า ส ง กว า อ ตสาหกรรมโดยเฉล ย แสดงว าบร ษ ทม ความสามารถเก บหน จากล กหน ได เร ว และจากอ ตราการหม นเว ยนของส นค าคงเหล อ และระยะเวลาหม นเว ยนของส นค าคงเหล อท ส งกว า อ ตสาหกรรม โดยเฉล ย แสดงว าบร ษ ทม การบร หารส นค าคงเหล อท ด โดย สามารถขายส นค าได เร วกว าอ ตสาหกรรมโดยเฉล ย ซ งน บเป นจ ด แข ง ( Strength ) ของบร ษ ท.

72 สร ปอ ตราส วนทางการเง นของบร ษ ทพรเทพ เปร ยบเท ยบก บ อ ตสาหกรรม อ ตราส วนแสดงหน ส น บร ษ ทพรเทพ อ ตสาหกรรม ว เคราะห อ ตราส วนหน ส นต อส นทร พย รวม % % ไม ด อ ตราส วนหน ส นต อส วนผ ถ อห น 57.97% % ไม ด ความสามารถในการจ ายดอกเบ ย 5.71 เท า 5.90 เท า ไม ด

73 จากอ ตราส วนหน ส นต อส นทร พย รวมและอ ตราส วนหน ส นต อส วนของ ผ ถ อห น ว เคราะห ได ว าบร ษ ทจ ดหาเง นท นจากหน ส น ส งกว า อ ตสาหกรรมโดยเฉล ย ท าให บร ษ ทม ความเส ยงท ส งกว า อ ตสาหกรรม โดยเฉล ย เพราะการก ย มท มากส งผลให บร ษ ทม ภาระการจ ายดอกเบ ย ท งน จากอ ตราส วนความสามารถในการจ ายดอกเบ ย พบว าบร ษ ท ม ความสามารถในการจ ายดอกเบ ยท ต ากว า อ ตสาหกรรมโดยเฉล ย ด งน นโอกาสในการจ ดหาเง นท นโดยการก ย มจ งเป นไปได ยากข น ซ ง น บว าเป นจ ดอ อน (Weakness) ของบร ษ ท.

74 สร ปอ ตราส วนทางการเง นของบร ษ ทพรเทพ เปร ยบเท ยบก บอ ตสาหกรรม ความสามารถในการท าก าไร อ ตราส วน บร ษ ทพรเทพ อ ตสาหกรรม ว เคราะห อ ตราก าไรส ทธ ต อยอดขาย 6.42 % 7.54 % ไม ด อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย รวม 7.23 % 8.15 % ไม ด อ ตราผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห น % % ไม ด

75 จากอ ตราก าไรส ทธ ต อยอดขาย อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย รวมและอ ตรา ผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห น ว เคราะห ได ว าบร ษ ทม ความสามารถในการ ท าก าไรต ากว าอ ตสาหกรรมโดยเฉล ย หมายความว าบร ษ ทอาจม ยอดขาย น อยกว าท ควรจะเป นหร อม ต นท นส นค าขายและค าใช จ ายในการด าเน นงานท ส ง ด งน นบร ษ ทควรเพ มยอดขายและพยายามลดต นท นส นค าขายและ ค าใช จ ายในการด าเน นงานให ลดลงเพ อท าก าไรส ทธ ให เพ มข น การท บร ษ ทม ความสามารถในการท าก าไรต าน น บว าเป นจ ดอ อน (Weakness) ของบร ษ ท.

76 THE END 76

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น Financial Analysis การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งข นตอนของการบ ญช เร มต งแต การว เคราะห รายการค า จนถ งการป ดบ ญช เน อหา บ ญช : แบบฟอร มท ใช บ นท ก กล มของบ ญช ระบบบ ญช

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดย ได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงาน และ ระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงานการสอบทานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได สอบทานงบด ลรวม ณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

งบกระแสเง นสด ง ายน ดเด ยว

งบกระแสเง นสด ง ายน ดเด ยว งบกระแสเง นสด ง ายน ดเด ยว Statement of Cash Flow ผ ช วยศาสตราจารย อาร ย ท ศาว ภาต มหาว ทยาล ยกร งเทพ บทค ดย อ ในภาวการณ ป จจ บ นไม ม ใครกล าปฏ เสธได ว า การบ ญช เป นส วนสำาค ญอย างย งในท กสายอาช พ ต งแต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 1

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 1 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 1 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต การใช Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา สามารถท าได โดยเร มต นจาก การเป ดโปรแกรม Microsoft Excel และเล อก Menu

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา เร ยนป การศ กษา 2554 ในการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนของ ป การศ กษา 2554 ดาเน นการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนใน 3 ห วข อ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

บทท 3 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเง น

บทท 3 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเง น บทท 3 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเง น 3.1 การจาแนกและการรายงานส นทร พย 3.2 การจาแนกและการรายงานหน ส น 3.3 การจาแนกและการรายงานส วนของเจ าของ 3.4 ประมาณการหน ส น หน ส นท อาจเก ดข น และส นทร พย ท อาจเก

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช

เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช 14 เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช รายการเง นต าง ๆ ท เก ดข นในธ รก จของสหกรณ ร านค าจะต องม การจดบ นท ก เหต การณ เพ อจะใช เป นหล กฐานประกอบการบ นท กบ ญช การจดบ นท กรายการเง นต าง ๆ เหล าน น จะกระท าได โดยใช

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information