ASPS Fundamental Update

Size: px
Start display at page:

Download "ASPS Fundamental Update"

Transcription

1 ว นพ ธท 19 ส งหาคม พ.ศ ASPS Fundamental Update PCSGH (ขาย): 2H58 ด ข น แต ย งไม ด พอ BKI (ซ อ): ป นผลย งหร แม เบ ยชะลอต ว CPF (ซ อ): หมอกคว นเร มจาง IRC (ซ อ): ก าไรเต บโตสวนทางกล มฯ JMART (ซ อ): ผ านพ นจ ดต าส ด MCOT (ขาย): ป น ก าไรปกต ทร ดต วตามเรตต ง OISHI (ซ อ): ใช โปรโมช นอย างค มค าหน นก าไร 2Q58 SENA (ซ อ): ธ รก จ Solar จะเร มเข ามาใน 2H58 SITHAI (ซ อ): ทยอยร บร รายได จากท กท ศทางใน 2H58 TASCO (ซ อ): มองเห นโอกาสมากมายในอนาคต บร การใหม สายงานว จ ย ASPS "ASPS Exclusive Portfolio Clinic" เป นการให ค าปร กษาเก ยวก บบร หาร และจ ดการพอร ตลงท น โดยจะเป ด โอกาสให ผ สนใจท กรายสามารถ ส ง รายละเอ ยดพอร ต พร อมร บ ค าแนะน า โดยไม ค ดค าใช จ าย สนใจต ดต อพร อมส งรายละเอ ยดมาท Tel: ประก ต ส ร ว ฒนเกต เลขทะเบ ยนน กว เคราะห และ ข อม ลในเอกสารฉบ บน รวบรวมมาจากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ อย างไรก ด บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม สามารถท จะย นย นหร อร บรองความถ กต องของข อม ลเหล าน ได ไม ว าประการใด ๆ บทว เคราะห ใน เอกสารน จ ดท าข นโดยอ างอ งหล กเกณฑ ทางว ชาการเก ยวก บหล กการว เคราะห และม ได เป นการช น า หร อเสนอแนะให ซ อหร อขายหล กทร พย ใด ๆ การต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ใด ๆ ของผ อ าน ไม ว าจะเก ดจากการ อ านบทความในเอกสารน หร อไม ก ตาม ล วนเป นผลจากการใช ว จารณญาณของผ อ าน โดยไม ม ส วนเก ยวข องหร อพ นธะผ กพ นใด ๆ ก บ บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม ว ากรณ ใด "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015"

2

3 Company Update ว นพ ธท 19 ส งหาคม พ.ศ ท ปโก แอสฟ ลท TASCO มองเห นโอกาสมากมายในอนาคต แนะน า : ซ อ ธ รก จยางมะตอยช วงหลายป ข างหน าสดใสอย างมาก จากป จจ ยหน นท งเร องต นท น น าม นด บท ลดลง และ Demand ท เพ มข น โดยการต งเป าหมายของ TASCO ท จะเป น บร ษ ทยางมะตอยในระด บโลก จะท าให เห นพ ฒนาการเช งบวกเก ดข นอย างต อเน อง หลายป จจ ยบวก ย งเอ อหน นต อก าไร 2 ไตรมาสข างหน า แนวโน มผลประกอบการช วงคร งป หล งย งคงสดใสอย างมาก ป จจ ยหล กมาจากส วนต างราคาระหว าง ยางมะตอยและน าม นด บท ทรงต วในระด บส ง ในขณะท ความต องการใช ยางมะตอยท งจากตลาดใน ประเทศและตลาดส งออก จะม มากข นตามฤด กาล โดยตลาดในประเทศจะได ร บผลบวกเต มท จากเง น งบประมาณพ เศษท ร ฐบาลจ ดสรรให ก บกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพ อใช ในการซ อมสร าง ถนนท วประเทศจ านวน 4 หม นล านบาท ซ งได เร มเบ กจ ายมาต งแต เด อน ส.ค. ต อเน องไปจนถ งช วง ส นป 2558 ขณะท ตลาดส งออกจะเห นการเต บโตอย างมากในตลาดอ นโดน เซ ยและเว ยดนาม บวกก บ ค าส งซ อ Bitumen Mixture จากจ นท ย งม เข ามาอย างต อเน อง จ งคาดว าช วง 2H58 TASCO จะม ปร มาณการขายยางมะตอยไม ต ากว า 1.2 ล านต น เท ยบก บช วง 1H58 ท ม ปร มาณการขาย 1.1 ล าน ต น และน าจะท าก าไรไม ต ากว า 1,000 ล านบาท/ไตรมาส ในงวด 3Q58 และ 4Q58 เห นพ ฒนาการเช งบวกเก ดข นต อเน อง ส การเต บโตท ย งย น ฝ ายว จ ยย งคงม ม มมองเช งบวกต อท ศทางธ รก จในระยะยาวของ TASCO จากนโยบายภาคร ฐท ให ความส าค ญอย างมากต อการพ ฒนาถนน โดยม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ถนนประเทศไทยระยะ 20 ป ต งแต ป ซ งป งบประมาณ 2559 กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ได ร บการ จ ดสรรงบประมาณเพ มข น 30%YoY และ 16%YoY ตามล าด บ ในส วน TASCO เอง ก ได ต งเป าหมาย เพ อม งส การเป นบร ษ ทยางมะตอยระด บโลกภายในป 2563 โดยพ ฒนาการเช งบวกท จะเห นต อไป ค อ การเจรจาขอขยายเวลาส ญญาซ อน าม นด บในระยะยาวจาก Supplier ออกไปอ ก 5 ป และการขยาย ก าล งการผล ตยางมะตอย ซ งอย ในช วงการศ กษาทางเล อกระหว างการก อสร างโรงงานใหม ท มาเลเซ ย หร อการท า M&A บร ษ ทท ท าธ รก จยางมะตอยในต างประเทศ รวมถ งการเพ มธ รก จ Trading น าม นใส โดยอาศ ยความร วมม อทางธ รก จก บ SK energy ซ งเป นพ นธม ตรจากประเทศเกาหล ใต ปร บประมาณการก าไรป น ข นอ ก 5% คงค าแนะน า ซ อ ผลบวกจากต นท นน าม นด บท ปร บต วลดลงต อเน อง ท าให ฝ ายว จ ยปร บเพ มประมาณการก าไรป 2558 และ 2559 ข นจากเด ม 5% และ 13% ตามล าด บ โดยคาดป 2558 TASCO จะท าก าไรได ส งถ ง 4,477 ล านบาท ขณะท ป 2559 ประเม นก าไรบนหล กอน ร กษ น ยมไว ท 3,443 ล านบาท ส งผลให Fair Value ท ประเม นอ ง PER 10 เท า เพ มข นจาก บาท เป น บาท ซ งค ดเป น PER ป 2559 ท 13.1 เท า ม Upside จากราคาป จจ บ น 19% แนะน า ซ อ Key Data FY: ป ด 31 ธ.ค. FY56A FY57A FY58F FY59F FY60F ก าไรส ทธ 831 1,200 4,477 3,443 3,874 Norm. Profit ,611 3,443 3,874 EPS (บาท) DPS (บาท) PER (X) Dividend Yield (%) 0.41% 0.41% 3.09% 2.06% 2.47% Book Value (บาท) P/BV (X) EV/EBITDA (X) ROE (%) 15.9% 20.2% 43.3% 26.2% 23.2% ท มา : ASPS ราคาป จจ บ น (บาท): ราคาเป าหมาย (บาท): Upside : 19.34% Dividend Yield : 3.09% Total Return : 22.43% ม ลค าตลาด (ล านบาท): 37,432 CG Score: Technical Chart ประส ทธ ร ตนก จกมล,CISA,CFA เลขทะเบ ยนน กว เคราะห : ข อม ลในเอกสารฉบ บน รวบรวมมาจากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ อย างไรก ด บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม สามารถท จะย นย นหร อร บรองความถ กต องของข อม ลเหล าน ได ไม ว าประการใดๆ บทว เคราะห ในเอกสารน จ ดท าข นโดยอ างอ งหล กเกณฑ ทางว ชาการเก ยวก บหล กการว เคราะห และม ได เป นการช น า หร อเสนอแนะให ซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ การต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ ของผ อ าน ไม ว าจะเก ดจากการอ านบทความใน เอกสารน หร อไม ก ตาม ล วนเป นผลจากการใช ว จารณญาณของผ อ าน โดยไม ม ส วนเก ยวข องหร อพ นธะผ กพ นใดๆ ก บ บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม ว ากรณ ใด "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015"

4 ผลการด าเน นงานรายไตรมาส Key Data (ล านบาท) 4Q56 1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58 2Q58 %QoQ %YoY 1H58 1H57 %YoY ยอดขาย 8,908 12,051 11,317 11,386 10,974 8,264 10,488 27% -7% 18,751 23,368-20% ก าไรข นต น ,572 1,908 21% 1157% 3, % ค าใช จ ายในการขาย (199) (195) (185) (205) (213) (192) (286) 49% 55% (479) (379) 26% ดอกเบ ยจ าย (50) (55) (54) (53) (59) (54) (40) -25% -26% (94) (110) -14% ก าไรจากการด าเน นงาน (45) ,151 1,327 15% N/A 2, % ก าไรส ทธ (50) ,126 1,317 17% 77207% 2, % รายการพ เศษ (230) (48) (25) (9) -63% -120% (34) % EPS ( บาท/ห น ) (0.33) % 76838% % Gross Margin 3.8% 2.7% 1.3% 5.9% 7.8% 19.0% 18.2% 18.6% 2.1% SG&A/Sale 2.2% 1.6% 1.6% 1.8% 1.9% 2.3% 2.7% 2.6% 1.6% Net Gearing Book Value/Share (บาท) ท มา : งบการเง น/ ASPS งบประมาณกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ราคายางมะตอยในประเทศ และราคาน าม นด บ Brent ล านบาท 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 ราคายางมะตอย (บาท/ต น) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, น าม นด บ WTI (เหร ยญฯ/บาร เรล) F 0 Jan-50 Jul-50 Jan-51 Jul-51 Jan-52 Jul-52 Jan-53 Jul-53 Jan-54 Jul-54 Jan-55 Jul-55 Jan-56 Jul-56 Jan-57 Jul-57 Jan-58 Jul กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท งบพเศษ ยาง AC เกรด 60/70 ยาง AE เกรด CSS-1h Brent ท มา : ASPS ท มา : ส าน กด ชน เศรษฐก จการค า,Bloomberg รายละเอ ยดการปร บประมาณการ ประเด นความเส ยงท ส าค ญ ใหม เด ม % เปล ยนแปลง 58F 59F 58F 59F 58F 59F ก าไรส ทธ ( ล านบาท ) 4,477 3,443 4,245 3,038 5% 13% EPS (บาท) % 13% Fair value (บาท) สมม ต ฐานหล กในการประมาณการ ยอดขาย ( ล านบาท ) 37,282 41,324 36,282 41,324 3% 0% ปร มาณการขายรวม (ต น) 2,350,000 2,438,176 2,350,000 2,438,176 0% 0% Gross Margin 17.3% 12.0% 15.8% 10.0% 1.5% 2.0% SG&A/Sale 2.5% 2.3% 2.2% 1.8% 0.2% 0.6% Minority Interest PER 10X PER 10X ท มา : ท มา : ASPS 1. ราคาน าม นด บและราคายางมะตอยท ผ นผวน จะส งผลกระทบอย างม น ยส าค ญต ออ ตราก าไรของ TASCO แม จะม การท าส ญญาป องก นความเส ยง แล วก ตาม แต เน องจากราคายางมะตอยไม ได เคล อนไหวไปในท ศทางเด ยวก บ ราคาน าม นด บ ส ญญาป องก นความเส ยง จ งไม สามารถปกป องความเส ยงได ท งหมด 2. การน าเข าน าม นด บ จะใช เง นก สก ลดอลลาร ด งน นการแข งค าหร ออ อนค า ของเง นบาทเท ยบก บดอลลาร จะท าให เก ดผลก าไร/ขาดท นจากอ ตรา แลกเปล ยนท ม น ยส าค ญในแต ละไตรมาส

5 ประมาณการก าไรส ทธ ป ของ TASCO งบก าไรขาดท น (ล านบาท) งบกระแสเง นสด (ล านบาท) ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F ยอดขาย 45,727 37,282 41,324 45,641 กระแสเง นสดจากการด าเน นงาน ต นท นขาย 43,723 30,832 36,365 40,164 ก าไรส ทธ 1,333 5,399 3,980 4,487 ก าไรข นต น 2,005 6,450 4,959 5,477 รายการเปล ยนแปลงท ไม กระทบเง นสด 3,414 5,815 4,518 5,175 ค าใช จ ายในการขาย ค าเส มราคาและต ดจ าหน าย ดอกเบ ยจ าย ก าไร/ขาดท นจาก Fx ท ไม ได ร บร ค าใช จ ายอ น อ นๆ รายได อ น เพ ม/ลด จากก จกรรมการด าเน นงาน 4, (1,533) (964) ก าไรส ทธ ก อนห กภาษ 1,098 5,534 3,980 4,487 กระแสเง นสดจากการด าเน นงานส ทธ 6,764 5,681 2,469 3,618 ภาษ เง นได กระแสเง นสดจากการลงท น ส วนของผ ถ อห นรายย อย เพ ม/ลด จากการลงท นระยะส น รายการพ เศษอ น ๆ 236 (134) - - เพ ม/ลด จากการลงท นท เก ยวข อง ก าไรส ทธ 1,200 4,477 3,443 3,874 เพ ม/ลด จากส นทร พย ถาวร (837) (1,200) (1,500) (1,500) ก าไรจากการด าเน นงาน 965 4,611 3,443 3,874 กระแสเง นสดจากการลงท นส ทธ (814) (1,200) (1,500) (1,500) Norm EPS กระแสเง นสดจากการจ ดหาเง น เพ ม/ลด เง นก (5,344) (3,500) (400) (100) เพ ม/ลด ท นและส วนเก นม ลค าห น การเต บโตของยอดขาย 34.8% -18.5% 10.8% 10.4% เพ ม/ลด วอร แรนท การเต บโตของก าไรจากการด าเน นงาน 24.0% 378.0% -25.3% 12.5% ลด จ ายป นผล (153) (153) (1,158) (777) อ ตราส วนก าไรข นต น 4.4% 17.3% 12.0% 12.0% กระแสเง นสดจากการจ ดหาเง นส ทธ (6,092) (4,089) (1,568) (1,401) อ ตราส วนก าไรจากการด าเน นงาน 2.1% 12.4% 8.3% 8.5% เพ ม/ลด เง นสดส ทธ (142.5) (599.7) งบก าไรขาดท นรายไตรมาส (ล านบาท) งบด ล (ล านบาท) 3Q57 4Q57 1Q58 2Q58 ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F ยอดขาย 11,386 10,974 8,264 10,488 เง นสดและเท ยบเท าเง นสด ,237 ต นท นขาย 10,718 10,120 6,692 8,579 ล กหน การค า 4,018 3,355 4,132 4,564 ก าไรข นต น ,572 1,908 ส นค าคงเหล อ 3,818 5,592 6,199 6,846 ค าใช จ ายในการขาย ส นทร พย หม นเว ยนอ น ดอกเบ ยจ าย ท ด น อาคาร และอ ปกรณ ส ทธ 5,653 6,274 7,076 7,727 ค าใช จ ายอ น ส นทร พย รวม 15,145 17,394 19,128 21,725 รายได อ น ก าไรส ทธ ก อนห กภาษ , ,654.9 เจ าหน การค า 1,314 2,610 2,893 2,967 ภาษ เง นได หน ส นหม นเว ยนอ น 1,275 1,855 1,431 1,481 ส วนของผ ถ อห นรายย อย หน ส นรวม 9,020 6,880 5,840 4,865 รายการพ เศษอ น ๆ 58.9 (48.2) (25.0) (9.3) ก าไรส ทธ , ,317.3 ท นท ช าระแล ว 1,533 1,544 1,555 1,567 ก าไรจากการด าเน นงาน , ,326.6 ส วนเก นม ลค าห น ,448 1,913 Norm EPS ก าไรสะสม 3,712 7,811 9,924 12,827 ยอดขาย (QoQ) 0.61% -3.62% % 26.91% ส วนของผ ถ อห น 5,955 10,343 13,118 16,691 ก าไรข นต น (QoQ) 340.3% 27.8% 84.1% 21.4% ส วนของผ ถ อห นรายย อย ก าไรจากการด าเน นงาน (QoQ) N/A 55.5% 102.3% 15.3% หน ส นและส วนของผ ถ อห น 15,145 17,394 19,128 21,725 อ ตราส วนทางการเง น สมมต ฐานในการท าประมาณการ ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F อ ตราส วนสภาพคล อง (เท า) อ ตราส วนหม นเว ยนล กหน การค า (เท า) ปร มาณการขายรวม ( ต น ) 2,031,100 2,350,000 2,438,176 2,577,321 อ ตราส วนหม นเว ยนส นค าคงเหล อ (เท า) Gross margin เฉล ย 4.4% 17.3% 12.0% 12.0% อ ตราส วนหม นเว ยนเจ าหน การค า (เท า) %SG&A/Sale 1.7% 2.5% 2.3% 2.2% หน ส นต อส วนผ ถ อห น Effective Tax rate 13.2% 18.2% 15.0% 15.0% ผลตอบแทนจากส นทร พย เฉล ย 6.4% 26.5% 18.0% 17.8% ผลตอบแทนจากผ ถ อห นเฉล ย 16.2% 44.6% 26.2% 23.2% ท มา : งบการเง น/ ASPS

ASPS Fundamental Update

ASPS Fundamental Update ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2558 ASPS Fundamental Update ANAN (ซ อ): ก าไร 2Q58 หดต ว แต จะโดดเด น 2H58 AP (ซ อ): ก าไรม แนวโน มมากข นใน 3Q58 BANPU (ถ อ): น าหน กก าไรอย ท คร งหล งของป BJC (ถ อ): ขาดป จจ

More information

ASPS Fundamental Update

ASPS Fundamental Update ว นอ งคารท 18 ส งหาคม พ.ศ. 2558 ASPS Fundamental Update AAV (ซ อ): กล บมาอย ในจ ดน าลงท น AOT (ซ อ ): ระยะยาวด ด ข น หล งแผนขยายสนามบ นค บหน า ASK (ซ อ): Defensive ปลอดภ ยไร ก งวล BCH (ขาย): ก าไร 2Q58

More information

จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ

จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ 2Q58 Results Note ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2558 จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ ภ ยแลงและราคาส นคาเกษตรตกต าย งเป นป จจ ยกระทบหล กของ GCAP กดก าไร เต บโตจ าก ด จ งตองเร งปร บกลย ทธ ไปส นเช อนอกกล มเกษตรเพ

More information

การจ ดท างบการเง นรวม

การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารเผยแพร เลขท อช. 6/2547 การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารฉบ บน จ ดท าโดย และ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาต และตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เผยแพร เม อว นท 15 พฤศจ

More information

คำอธ บำยและกำรว เครำะห ของฝ ำยจ ดกำร สำหร บงวดสำมเด อน และหกเด อน ส นส ดว นท 30 ม ถ นำยน 2557 และ 2558 บทสร ปผ บร หาร

คำอธ บำยและกำรว เครำะห ของฝ ำยจ ดกำร สำหร บงวดสำมเด อน และหกเด อน ส นส ดว นท 30 ม ถ นำยน 2557 และ 2558 บทสร ปผ บร หาร คำอธ บำยและกำรว เครำะห ของฝ ำยจ ดกำร สำหร บงวดสำมเด อน บทสร ปผ บร หาร ภาพรวมเศรษฐก จโลกในช วงไตรมาส 2 ป 2558 ม ด งน เศรษฐก จของสหร ฐฯฟ นต ว จากการใช จ ายภาคคร วเร อนท กล บมาขยายต วสน บสน นโดยการจ างงานของสหร

More information

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น เม อได ศ กษารายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บงบการเง นแล ว ในส วนต อไปจะอธ บายรายละเอ ยด ท เก ยวก บการว เคราะห งบการเง น ด งน ความหมายของการว เคราะห งบการเง น การว

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 17 เร อง ส ญญาเช า ซ งเป นฉบ บปร บปร งของคณะกรรมการมาตรฐานการบ

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น

บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น การลงท นซ อห น ว ธ การบ ญช ท ใช ได 4 กรณ ด งน 1. ถ อห นน อยกว า 20% ถ อว าผ ลงท นไม ม อ านาจกระท าการใด ๆ ให ใช ว ธ ราคาท นหร อว ธ ม ลค าย ต ธรรมในการบ

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต]

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] #27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 122 เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จ ำก ด (มหาชน) เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ ส วนท 1 สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) สร ปข อม ลส าค ญน เป นส วนหน งของแบบแสดงรายการข อม ลการเสนอขายหน วยทร สต และหน งส อช ชวนซ งเป นเพ ยงข อม ล สร ปเก ยวก บการเสนอขาย ล กษณะและความเส ยงของกองทร

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

การบ ญช เพ อการจ ดการ

การบ ญช เพ อการจ ดการ การบ ญช เพ อการจ ดการ คานา การบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ได จ ดทาข นเพ อประกอบการเร ยนการสอนในว ชาการบ ญช เพ อ การจ ดการสาหร บน กศ กษาและผ ท สนใจท วไป ได ม การปร บปร งเน อหาสาระให สอดคล องก บการบ ญช เพ อการจ

More information

รายงานประจ าป 2555. Fund กองท นรวมอส งหาร มทร พย ศาลาแอทสาทร. Sala @ Sathorn Property Fund รอบระยะเวลาต งแต ว นท 1 กรกฎาคม 2554 30 ม ถ นายน 2555

รายงานประจ าป 2555. Fund กองท นรวมอส งหาร มทร พย ศาลาแอทสาทร. Sala @ Sathorn Property Fund รอบระยะเวลาต งแต ว นท 1 กรกฎาคม 2554 30 ม ถ นายน 2555 รายงานประจ าป 2555 Fund รอบระยะเวลาต งแต ว นท 1 กรกฎาคม 2554 30 ม ถ นายน 2555 กองท นท เน นลงท นในอส งหาร มทร พย SSPF กองท นรวมอส งหาร มทร พย ศาลาแอทสาทร Sala @ Sathorn Property Fund Krungsri Asset Management

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น ประจ าป พ.ศ. (รอบป บ ญช ท รายงาน เร มเด อน ป 25.. ถ ง เด อน.. ป 25.) ขอร บรองว า รายการตามแบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร

More information

กองท นเป ดบ วหลวงตราสารหน ภาคร ฐ

กองท นเป ดบ วหลวงตราสารหน ภาคร ฐ รายงานรอบระยะเวลาหกเด อน กองท นเป ดบ วหลวงตราสารหน ภาคร ฐ สำหร บรอบระยะเวลาต งแต ว นท 1 ส งหาคม 2556 ถ งว นท 31 มกราคม 2557 สารบ ญ ความเห นของบร ษ ทจ ดการ 1 ความเห นของผ ด แลผลประโยชน 3 ผลการดำเน นงานของกองท

More information

คาอธ บายและการว เคราะห ของฝ ายจ ดการ สาหร บผลการดาเน นงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ป 2558

คาอธ บายและการว เคราะห ของฝ ายจ ดการ สาหร บผลการดาเน นงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ป 2558 บทสร ปผ บร หาร ราคาน าม นด บไตรมาสท 1 ป 2558 ย งคงลดลงอย างต อเน องจากช วงปลายป 2557 หล งจากกล มโอเปกต ดส นใจไม ลดก าล งการผล ต และม งเน นร กษาส วนแบ งตลาด ราคาน าม นด บด ไบแตะระด บต าส ดในรอบ 6 ป ในกลางเด

More information

บทท 4 ส นทร พย 4.1 การรายงานท ด น อาคารและอ ปกรณ 4.2 การรายงานส นทร พย ไม ม ต วตน 4.3 ต นท นการก ย ม 4.4 การด อยค าของส นทร พย

บทท 4 ส นทร พย 4.1 การรายงานท ด น อาคารและอ ปกรณ 4.2 การรายงานส นทร พย ไม ม ต วตน 4.3 ต นท นการก ย ม 4.4 การด อยค าของส นทร พย บทท 4 ส นทร พย 4.1 การรายงานท ด น อาคารและอ ปกรณ 4.2 การรายงานส นทร พย ไม ม ต วตน 4.3 ต นท นการก ย ม 4.4 การด อยค าของส นทร พย 1 4.1 การรายงานท ด น อาคารและอ ปกรณ ศ กษารายละเอ ยดเพ มเต มในมาตรฐานการบ ญช

More information

บทสร ปและข อเสนอแนะ บทท 4

บทสร ปและข อเสนอแนะ บทท 4 บทท 4 บทสร ปและข อเสนอแนะ 4.1 บทสร ป โครงการสร างความร ความเข าใจรองร บกระแสโลกาภ ว ตน และการเป ดเสร การค า ได อาศ ยการ จ ดส มมนาเป นเคร องม อหล กในการเผยแพร และสร างความร ความเข าใจ โดยว ธ การด าเน นโครงการเร

More information

การบร หารส ญญา และหล กประก น

การบร หารส ญญา และหล กประก น การบร หารส ญญา และหล กประก น 1 ร ปแบบของส ญญา 1. เต มร ป (ข อ 132) 1.1 ทาส ญญาตามต วอย างท กวพ. กาหนด 1.2 ม ข อความแตกต าง เส ยเปร ยบ/ไม ร ดก ม 1.3 ร างใหม 2. ลดร ป (ข อ 133) ข อตกลงเป นหน งส อ (ใบส งซ

More information

รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม

รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม กองท นเป ดบ วหลวงธนคม กองท นเป ดบ วหลวงธนคม เป นกองท นซ งบร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท นรวม บ วหลวง จำก ด ได ร บอน ญาต จากสำน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให จ ดต งข น เพ อระดมเง

More information