5. งานด านประชาส มพ นธ

Size: px
Start display at page:

Download "5. งานด านประชาส มพ นธ"

Transcription

1 5. งานด านประชาส มพ นธ ดร. ทาม น ช นะชาคร ย ถ าไปถามพระอาจารย ก เพ อหาข อม ล กรรมการประชาส มพ นธ ในการประช ม (Conference Publicity Committee) จะได ข อม ล 965,000 รายการ ด งแสดงในร ปท 24 พอสร ปได ว า ถ าไม ม การประชาส มพ นธ ว าจะม การจ ดประช มส มมนาเร องอะไร ท ไหน เม อใด และน าสนใจอย างไร ก อาจจะไม ม ผ เข าร วมประช ม หร ออาจจะม เฉพาะคณะกรรมการและอน กรรมการท ร วมก นจ ดประช ม รวมท งเพ อนสน ทม ตรสหาย ของท านเหล าน น ฉะน น งานด านการประชาส มพ นธ จ งม ความส าค ญไม น อยไปกว างานด านอ นๆ ในการจ ดประช มส มมนา ร ปท 24. กรรมการประชาส มพ นธ ในการประช ม (Conference Publicity Committee) 5.1 หน าท ของฝ ายประชาส มพ นธ ฝ ายประชาส มพ นธ ม หน าท เผยแพร โฆษณาประชาส มพ นธ งานประช มส มมนา ด งต วอย างต อไปน การจ ดเตร ยมรายช อเพ อส งจดหมายเช ญให ส งบทความเข าร วมในงานส มมนา การจ ดเตร ยมรายช อเพ อส งข าวประชาส มพ นธ

2 การจ ดเตร ยมงานต างๆ ในปฏ ท นการด าเน นการประชาส มพ นธ งานประช มส มมนา การแจกจ ายหมายก าหนดการแก ผ ลงทะเบ ยนเข าร วมงาน การจ ดเตร ยมการเผยแพร ระด บท องถ น การจ ดเตร ยมการโฆษณาในงานส มมนาท เก ยวข อง 5.2 งานหล กของฝ ายประชาส มพ นธ การเผยแพร ในหน วยงานท องถ น ถ าจ ดประช มข นท มหาว ทยาล ย สถานท ราชการหร อสถาบ นท องถ น ฝ ายประชาส มพ นธ การจ ดงานส มมนาควรเข าร วมงานและสร างความสนใจแก น กข าวท องถ น โดยท วไปแล วหน วยงานราชการ หร อบร ษ ทห างร านจะม หน วยงานฝ ายประชาส มพ นธ ท ย นด ท จะประชาส มพ นธ ก จกรรมต างๆ และประสานงาน ก บทางส อหน งส อพ มพ ว ทย และโทรท ศน การลงรายการปฏ ท นก จกรรมในหน งส อพ มพ และน ตยสาร หน งส อพ มพ วารสาร และน ตยสาร ม กจะม หน าส าหร บลงปฏ ท นงานต างๆ ฉะน น ฝ ายประชาส มพ นธ การประช มส มมนาควรส งข าวไปลง โดยม รายละเอ ยด อาท ช องาน สถานท ว นเวลา ท จ ดงานส มมนา และช อ ท อย หมายเลขโทรศ พท ของผ ประสานงาน เพ อให ผ สนใจต ดต อได การประชาส มพ นธ การเป ดงานโดยเจ าหน าท ระด บส ง เม อผ จ ดประช มได เช ญเจ าหน าท ระด บส ง อาท องคมนตร ร ฐมนตร และผ ว าราชการ เป นต น มาเป ดงานแล วฝ ายประชาส มพ นธ ก ควรจะประชาส มพ นธ เร องด งกล าว เพราะเจ าหน าท ระด บส ง สามารถด งด ดให งานประช มส มมนาม ความน าสนใจมากข น การประชาส มพ นธ ในงานส มมนาท เก ยวข อง ว ธ ท ด ท ส ดว ธ หน งในการประชาส มพ นธ น นค อการออกน ทรรศการในงานส มมนาอ นๆ ท ม เน อหาเก ยวข องหร อใกล เค ยงก น จดหมายเช ญส งบทความหร อใบประกาศต างๆ สามารถแจกในงานส มมนา ท เก ยวข องได ใบลงทะเบ ยน ใบลงทะเบ ยนควรออกแบบเพ อให สามารถต ดต อส อสารก บผ ร วมงานหร อผ สนใจ เข าร วมงานได ช างภาพ ควรจ ดหาช างภาพม ออาช พเพ อมาถ ายภาพในงานส มมนาเพ อให แน ใจว าภาพท ถ าย สามารถน าไปใช ได

3 5.3 การแจกข าวประชาส มพ นธ งาน เม อม รายช อของผ ท จะส งข าวการประชาส มพ นธ แล ว ควรค าน งถ งส งท จะส งและรายละเอ ยด ด งต อไปน ช อและว นจ ดงานส มมนา ส งท ส งไปด วย อาท จดหมายเช ญส งบทความและโปรแกรมของการส มมนา เป นต น สถานท จ ดงาน ว ธ การช าระค าลงทะเบ ยน (ในกรณ ม ค าใช จ ายในการร วมส มมนา) 5.4 แหล งประชาส มพ นธ เว บไซต ฝ ายประชาส มพ นธ งานประช มส มมนาสามารถลงประกาศบนเว บต างๆ ท ควรด งด ดความสนใจได อาท เว บท เก ยวข องก บเน อหางานส มมนา เว บท ม กล มเป าหมายใกล เค ยงก บงานส มมนา หร อเว บ ท อน ญาตให ลงประชาส มพ นธ ได บางเว บก อาจจะฟร แต บางเว บก ต องจ ายเง น ต วอย างเว บฟร ค อ เว บพ นท ป (www.pantip.com) ต วอย างเว บท ค ดค าบร การ อาท เว บสน ก (www.sanook.com) และเว บไทยร ฐ (www.thairath.com) เป นต น หน งส อพ มพ และน ตยสาร สามารถลงประกาศประชาส มพ นธ งานส มมนาในหน งส อพ มพ วารสาร และน ตยสารได แต อาจจะต องจ ายเง น ป ายประกาศและใบปล ว อาจต ดป ายประกาศตามท ต างๆ อาท มหาว ทยาล ย บร ษ ทท อย ในสายงานเด ยวก น หร อใกล เค ยงก น บนสะพานข าม และข างถนน เป นต น แต ต องได ร บอน ญาตจากหน วยงานท ม ส ทธ อน ญาต นอกจากน นอาจจะน าใบปล วไปแจกตามท ต างๆ อาท ในศ นย การค าและในงานส มมนาอ น เป นต น แต ก ต องขออน ญาตผ ม ส ทธ อน ญาตเช นก น ว ทย และโทรท ศน สามารถใช ส อว ทย หร อโทรท ศน ในการประชาส มพ นธ การใช ส อว ทย หร อโทรท ศน อาจต องใช งบประมาณท ส งกว าการประชาส มพ นธ แบบอ น เน องจากต องเส ยค าผล ตส อท มากกว าส อต พ มพ รวมถ งค าเวลาในการออกอากาศ แต สามารถส อสารได ถ งกล มเป าหมายจ านวนมาก

4 5.5 เอกสารในการประชาส มพ นธ จดหมายประชาส มพ นธ จดหมายประชาส มพ นธ ควรระบ ส งส าค ญหร อจ ดเด นของงานประช มส มมนา ท งน อาจจะรวมถ งช วงงานส มมนาท น าสนใจหร อผ บรรยายท ส าค ญ อาท ร ฐมนตร หร อผ ว าราชการจ งหว ด เป นต น จดหมายและประกาศประชาส มพ นธ เหล าน ควรส งก อนงานประช มส มมนาล วงหน าพอสมควร โปรแกรมก าหนดการส มมนา ควรแจกจ ายโปรแกรมการส มมนาแก กล มเป าหมาย ท งน โปรแกรมก าหนดการของงานส มมนา อาจรวมถ งข อม ลก จกรรมต างๆ ของงานส มมนาและก จกรรมท เก ยวข อง เพ อให ผ ท ม ความสนใจ จะได สามารถวางแผนมาร วมงานส มมนาและก จกรรมต างๆ ท เก ยวข องได จดหมายเช ญส งบทความ ฝ ายประชาส มพ นธ ควรประสานก บประธานการจ ดงานส มมนาและประธานฝ ายบทความ และโปรแกรมการส มมนา ในการแจกจ ายจดหมายเช ญส งบทความ ขอบเขตของบทความและก าหนดว นส ง บทความท ระบ ไว อย างช ดเจนในจดหมายเช ญส งบทความ ต องม ข อม ลท วไปของงานส มมนา อาท ช องานประช มส มมนา ว น เวลา และสถานท เป นต น 5.6 ต วอย างขนาดเอกสารประชาส มพ นธ ไปรษณ ยบ ตร ไปรษณ ยบ ตรเป นการส อสารชน ดหน งท ใช ต นท นต า ไปรษณ ยบ ตรสามารถใช ประกาศ ก าหนดการต างๆ หร อใช แนะน าผ สนใจไปย งเว บต างๆ ของงานส มมนาได ด งแสดงในร ปท 25 ขนาดของไปรษณ ยบ ตรท น ยมใช ค อ 4x6 น ว 5x7 น ว และ 6x9 น ว ร ปท 25. ต วอย างไปรษณ ยบ ตรประชาส มพ นธ

5 5.6.2 จดหมายเช ญส งบทความ อาจใช กระดาษขนาด เอส (A4) ค อ 8.5x11 น ว หน าเด ยว ส เด ยวหร อหลายส ไม พ บหร อพ บ สองส วน หร อพ บส ส วน หร อจะจ ดให เป นเล มเล กๆ ก ได โปรแกรมก าหนดการส มมนา อาจใช กระดาษขนาด เอส (A4) ค อ 8.5x11 น ว หน าเด ยว ส เด ยวหร อหลายส ไม พ บ หร อ พ บสองส วน หร อพ บส ส วน หร อจะจ ดให เป นเล มเล กๆ ก ได 5.7 ประธานฝ ายประชาส มพ นธ ม หน าท เพ อเตร ยมความพร อมและด แลการโฆษณาประชาส มพ นธ ในท กๆ ด านของการจ ดประช ม ส มมนา ม ก จกรรมหล กท ต องท า ค อ ช วยประธานการจ ดการส มมนาในด านการโฆษณาและประชาส มพ นธ การจ ดงาน และด แลก จกรรมโฆษณาประชาส มพ นธ การส งจดหมาย ส าเนาจดหมายควรน าข นบนเว บ ต นฉบ บเพ อการพ มพ ควรม ข อม ลของช องานส มมนา ผ สน บสน น ว นท จ ดงานส มมนา สถานท จ ดงานส มมนา ประเภทของบทความในงานส มมนา ความยาวของบทความ ว นท ส าค ญต างๆ (ว นส งเพ อพ จารณา ว นตอบร บบทความ ว นส งต นฉบ บพร อมพ มพ ) ช อ ท อย และหมายเลขโทรศ พท ของบ คคลท จะส งบทความไปถ ง เตร ยมรายช อของบ คคลและสมาคมต างๆ ท จะต องส งจดหมายไปให การส งไปรษณ ยบ ตร ส าเนาของไปรษณ ยบ ตรควรน าข นบนเว บ ต นฉบ บเพ อการพ มพ ควรม ข อม ล ของช องานส มมนา ผ สน บสน น ว นท ของงานส มมนา สถานท จ ดงานส มมนา ประเภท ของบทความท ยอมร บในงานส มมนา ความยาวของบทความ ว นท ส าค ญต างๆ (ว นส ง เพ อพ จารณา ว นตอบร บบทความ ว นส งต นฉบ บพร อมพ มพ ) ช อ ท อย และหมายเลข โทรศ พท ของบ คคลท จะส งบทความไปถ ง เตร ยมรายช อของบ คคลและสมาคมต างๆ ท จะต องส งไปรษณ ยบ ตรไปให เตร ยมแถบป ายท อย พร อมส ง (Mailing Label) การส งอ เมล ส าเนาอ เมล ควรน าข นบนเว บ ควรม ข อม ลของช องานประช มส มมนา ผ สน บสน น ว นท ของงานส มมนา สถานท จ ดงานส มมนา ประเภทของบทความท ยอมร บในงานส มมนา ความยาวของบทความ ว นท ส าค ญต างๆ (ว นส งเพ อพ จารณา ว นตอบร บบทความ ว นส งต นฉบ บพร อมพ มพ ) ช อ ท อย และหมายเลขโทรศ พท ของบ คคลท จะส งไปถ ง

6 5.7.4 การต ดต อส อสาร ต ดต อประสานก บส อหน งส อพ มพ ว ทย โทรท ศน น ตยสารและสมาคมต างๆ ในสาขา ท เก ยวข องก บห วข อและเน อหาของงานส มมนา จ ดเตร ยมการเพ อเช ญส อมวลชนแขนงต างๆ เข าร วมงานส มมนา จ ดพ นท ส าหร บส อมวล ต ดต อช างภาพม ออาช พเพ อท าข าวเก ยวก บงานประช มส มมนา เตร ยมป ายโฆษณาให แก ทางมหาว ทยาล ย ห องสม ดและหน วยงานต างๆ ท จะน า ไปต ดประกาศ ประสานก บประธานจ ดงานส มมนาในด านการประชาส มพ นธ ค ณสมบ ต ของประธานฝ ายประชาส มพ นธ ประธานฝ ายประชาส มพ นธ ควรได ร บการยอมร บจากเจ าหน าท ด านต างๆ เน องจากเวลา ในการประชาส มพ นธ อาจม จ าก ด ประธานฝ ายประชาส มพ นธ ควรม ความพร อมและม เวลาในการส อสารก บสมาช ก ในคณะกรรมการต างๆ ในการจ ดงานส มมนา ม ความร ด านทร พยากรและก จกรรมต างๆ ท เก ยวข องในท องถ น ม ประสบการณ และความร ในการต ดต อประสานงานก บส อมวลชน

4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ

4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ 1) ความเป นมา 4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ ในป พ.ศ. 2518 กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ เร มจ ดการศ กษาทางไกล ว ทย และไปรษณ ย เพ อขยายการศ

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย

โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย (www.thaihotline.org) บร การสายด วน เป นมาตรการร ปแบบหน งท ช มชนผ ใช บร การ และผ ให บร การอ นเทอร เน ตจะช วยด แล เน อหาสาระ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 งานแผนและงบประมาณ ส าน กปล ด เทศบาลต าบลเขาน อย ค าน า เทศบาลต าบลเขาน อย ได จ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว

More information

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา หล กการและเหต ผล ม ลน ธ ต งเซ กก ม ก อต งข นโดยล กหลานตระก ลส พ ทธ พงศ และพน กงานในเคร อบร ษ ทนานม เม อ พ.ศ.2550 เพ อ สานต อเจตนารมณ

More information

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551 ค ม อท น โครงการเคร อข ายเช งกลย ทธ เพ อการผล ตและพ ฒนาอาจารย ใน สถาบ นอ ดมศ กษา ท นศ กษาหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ร วมก บต างประเทศ และหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ประจ าป 2551 ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑)

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ -----------------------------------------

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ด วยสถาบ นบ าราศนราด ร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ

More information

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๖๖ ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๓.๑ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการได ม การจ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานของ สถานศ กษาและช มชนครอบคล ม ม ประส ทธ ภาพท นต อการใช งาน

More information

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ า พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ก าหนดไว ในค าร บรองปฏ

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

More information

(สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น ---------------------------------

(สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น --------------------------------- (สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น --------------------------------- ด วยคณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ม

More information

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ กอบรมหล กส ตรส ทธ มน ษยชนสาหร บเจ าหน าท ร ฐ ณ เคร อร ฐออสเตรเล

More information

2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART Planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 1. ช อหน วยงาน กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ 2. ช อโครงการ

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ม นโยบายใน การส งเสร มและเผยแพร

More information