การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย"

Transcription

1 7 การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย 1. กล าวน า การจ ดและการบร หารงานของการรถไฟ ฯ น ได ก าหนดให ม การบรรยายไว ในหล กส ตรการศ กษา ของ รร.ขส.ฯ โดยทาง รร.ขส.ฯ ได ขออาจารย ผ ทรงค ณว ฒ จากการรถไฟ ฯ มาบรรยายในหล กส ตรช นนาย พ น ส วนในหล กส ตรอ นใช อาจารย ของ รร.ขส.ฯ บรรยาย ส วนแนวทางในการเข ยนค าบรรยายน ได น า พระราชบ ญญ ต การรถไฟแห งประเทศไทย พ.ศ.2495 และข อบ งค บการรถไฟแห งประเทศไทย ฉบ บท 2.1 ซ งว าด วยการแบ งส วนงานและอ านาจความร บผ ดชอบของผ บร หาร มาเป นหล กฐานในการเข ยน แต ข อบ งค บ การรถไฟ ฯ ด งกล าวได ม การแก ไขเปล ยนแปลงอย เสมอ ฉะน นผ ท สนใจในเร องน ควรจะได ต ดตามแก ไข ต อไปด วย ส าหร บข อบ งค บฉบ บท 2.1 น ได แก ไขถ ง 31 คร ง คร งท 31 แก ไข เม อ 4 ส.ค โครงสร างการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทยได ร บการจ ดต งเป นเอกเทศ ตามพระราชบ ญญ ต การรถไฟแห งประเทศ ไทย พ.ศ และม ฐานะเป นน ต บ คคลตามกฎหมายโดยก าหนดให ม คณะกรรมการของการรถไฟ ฯ ข นมา คณะหน งประกอบด วย ประธานกรรมการ 1 นาย และกรรมการอ นอ กไม น อยกว า 4 นาย แต ไม เก น 6 นาย โดยม อ านาจหน าท วางนโยบายและควบค มด แลโดยท วไป ซ ง ก จการของการรถไฟ ฯ และให คณะกรรมการ การรถไฟ ฯ เป นผ แต งต งผ ว าการรถไฟแห งประเทศไทย และให ผ ว าการ ฯ เป นกรรมการโดยต าแหน งใน คณะกรรมการ ซ งม อ านาจในการบร หารและร บผ ดชอบตามท ก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต ร ฐมนตร ว าการ กระทรวงคมนาคมม อ านาจหน าท ก าก บโดยท วไป ซ งก จการของการรถไฟแห งประเทศไทย เพ อประโยชน ในการน จะส งให การรถไฟ ฯ ช แจงข อเท จจร งแสดงความค ดเห นหร อท ารายงานหร อย บย งการกระท าใด ๆ ซ งข ดต อนโยบายของร ฐบาลหร อมต คณะร ฐมนตร ตลอดจนม อ านาจหน าท ส งสอบสวนข อเท จจร งท เก ยวก บ การด าเน นการได 3. ภารก จและหน าท ตามพระราชบ ญญ ต การรถไฟ ฯ ด งกล าวแล ว ได ก าหนดว ตถ ประสงค ในการจ ดต งการรถไฟ ฯ ว า ให จ ดด าเน นการและน ามาซ งความเจร ญของก จการรถไฟ เพ อประโยชน แห งร ฐและประชาชน และด าเน น ธ รก จอ นเก ยวก บการขนส งของรถไฟและธ รก จอ น ซ งเป นประโยชน แก ก จการรถไฟโดยให การรถไฟ ฯ ม อ านาจท จะกระท าการต าง ๆ ภายในขอบว ตถ ประสงค ด งกล าวข างต น อ านาจเช นว าน ให รวมถ ง 1. สร าง ซ อ จ าง ร บจ าง จ ดหา จ าหน าย แลกเปล ยน เช า ให เช า เช าซ อให เช าซ อ ย ม ให ย ม และ ด าเน นงานเก ยวก บเคร องใช บร การ และความสะดวกต าง ๆ ของก จการรถไฟ

2 8 2. ซ อ จ ดหา เช า ให เช า เช าซ อ ให เช าซ อ ถ อกรรมส ทธ ครอบครอง อาศ ยให อาศ ย จ าหน าย แลกเปล ยน และด าเน นงานเก ยวก บทร พย ส นใด ๆ 3. ก าหนดอ ตราค าภาระการใช รถไฟ บร การ และความสะดวกต าง ๆ ของก จการรถไฟ และจ ด ระเบ ยบเก ยวก บว ธ ช าระค าภาระด งกล าว 4. จ ดระเบ ยบเก ยวก บความปลอดภ ย การใช รถไฟ บร การ และความสะดวกต างๆของก จการรถไฟ ฯ 5. ก ย มเง น ให ก ย มเง น ลงท น ร วมลงท น หร อออกพ นธบ ตร หร อตราสารอ นใดเพ อการลงท น 6. ร บส งเง นทางรถไฟ 7. ร บขนส งคนโดยสาร ส นค า พ สด ภ ณฑ และของอ น ๆ ท เก ยวเน องก บก จการรถไฟ 8. ด าเน นก จการโรงแรมและภ ตตาคาร รวมตลอดถ งก จการอ นอ นเป นอ ปกรณ แก ก จการโรงแรมหร อ ภ ตตาคาร 9. จ ดบร การท องเท ยวท เก ยวเน องก บก จการรถไฟ 4. การแบ งส วนงานและหน าท บร หาร ข อ 1 การบร หารก จการของการรถไฟแห งประเทศไทย ผ ว าการรถไฟแห งประเทศไทยเป น ผ บ งค บบ ญชาด าเน นการตามพระราชบ ญญ ต การรถไฟแห งประเทศไทย พ.ศ.2494 ม รองผ ว าการหกนาย ค อ รองผ ว าการด านปฏ บ ต การ 1 รองผ ว าการด านปฏ บ ต การ 2 รองผ ว าการด านบร หารโครงการระบบรถไฟฟ า รองผ ว าการด านบร หาร รองผ ว าการด านบร หารทร พย ส น และรองผ ว าการด านก จการพ เศษ ข อ 2 ในการด าเน นงานให ถ อระเบ ยบการส งงานในระบบบร หารจากส วนกลาง โดยจ ดแบ งส วน บร หารไว ด งน 1. ฝ ายบร หารงานบ คคล 2. ฝ ายการเง นและการบ ญช 3. ฝ ายการเด นรถ 4. ฝ ายการพาณ ชย 5. ฝ ายการช างกล 6. ฝ ายการช างโยธา 7. ฝ ายการอาณ ต ส ญญาณและโทรคมนาคม 8. ฝ ายระบบข อม ล 9. ฝ ายการพ สด 10. ฝ ายบร หารทร พย ส น 11. ฝ ายตรวจสอบภายใน 12. ฝ ายโครงการพ เศษ และก อสร าง 13. ส าน กบร หารโครงการระบบรถไฟฟ า

3 9 14. ส าน กงานอนาบาล 15. ส าน กงานแพทย 16. ส าน กงานจ ดการทร พย ส น 17. ส าน กนโยบายและแผนว จ ยและพ ฒนา 18. ส าน กงานส นทร พย ถาวร 19. ส าน กผ ว าการ 20. ส าน กงานขนส งคอนเทนเนอร 21. กองควบค มการปฏ บ ต การ 22. กองตรวจสอบควบค มและประเม นผล 23. กองบ งค บการต ารวจรถไฟ 24. ศ นย ประสานงานและเลขาน การคณะกรรมการรถไฟ 25. ศ นย บร หารความเส ยง 26. ศ นย ประชาส มพ นธ และบร การท องเท ยว (ข อ 1 และ 2 แก ไขเพ มเต มคร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน พ.ศ.2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) (ข อ 2 อน 14 แก ไขเพ มเต มคร งท 31 เม อว นท 4 ส งหาคม พ.ศ.2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) ข อ 3 การบร หารงานของแต ละฝ ายและแต ละส าน กงาน ม ผ อ านวยการฝ ายและห วหน าส าน กงาน แล วแต กรณ เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบภายใต การก าก บด แลของผ ว าการรถไฟแห งประเทศไทย หร อรองผ ว าการด านใดด านหน งส ดแต จะก าหนดไว ในแต ละฝ ายและแต ละส าน กงาน แต ส าหร บฝ ายการช างกล ฝ ายการช างโยธา ฝ ายการอาณ ต ส ญญาณและโทรคมนาคม และฝ าย ก อสร าง ให เร ยกช อผ อ านวยการฝ ายว า "ว ศวกรใหญ " (ข อ 3 วรรคสอง แก ไขเพ มเต มคร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) ข อ 4 การบร หารงานตามท แบ งไว ในข อ 2 ม หน าท ปฏ บ ต ด าเน นการ กล าวเฉพาะท เป นสาระส าค ญ ตลอดถ งการด าเน นงานของฝ ายและส าน กงานต าง ๆ ให แบ งส วนงานท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาคของ แต ละฝ ายแต ละส าน กงานไว ด งต อไปน 1. ฝ ายบร หารงานบ คคล ม หน าท วางแผน ก าหนดเป าหมาย และบร หารงาน ในด านงานบ คคลโดยท วไป รวมท งการพ ฒนา ทร พยากรบ คคลและระบบท เก ยวข อง ตามนโยบายท ได ร บอน ม ต เพ อให ผลงานบรรล ตามเป าหมาย นโยบาย และว ตถ ประสงค ของการรถไฟแห งประเทศไทย โดยม ผ อ านวยการฝ ายบร หารงานบ คคลเป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ ภายใต การก าก บด แล ของรองผ ว าการด านบร หาร ม รองผ อ านวยการฝ ายหน งนาย และแบ งส วนงานออกเป นด งน (หน าท ของฝ ายบร หารงานบ คคล แก ไขเพ มเต ม คร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) 1. แผนกบร หารงานท วไป 2. กองการบ คคล 2.1 งานประว ต 2.2 งานธ รการบ คคล

4 งานระเบ ยบว น ย 2.4 งานอ ตราก าล ง 3. กองแผนบ คคล 3.1 งานสรรหาและค ดเล อกพน กงาน 3.2 งานพ ฒนาพน กงาน 3.3 งานวางแผนก าล งคน 4. กองเง นเด อนและค าจ าง 4.1 งานจ ดท าค าบรรยายล กษณะงาน 4.2 งานจ าแนกต าแหน ง 4.3 งานบร หารอ ตราเง นเด อนค าจ าง และค าตอบแทน 5. กองพน กงานส มพ นธ และสว สด การ 5.1 งานสว สด การ 5.2 งานฌาปนก จสงเคราะห 5.3 งานแรงงาน 5.4 งานพน กงานส มพ นธ แต ละกองม ห วหน ากอง และแต ละแผนกหร อแต ละงาน ม ห วหน าแผนกหร อห วหน างานตามล าด บ เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ (ฝ ายบร หารงานบ คคล แก ไขเพ มเต ม คร งท 4 เม อว นท 19 ส งหาคม 2530ม ผลใช บ งค บในว น เด ยวก น) 2. ฝ ายการเง นและการบ ญช ม หน าท ก าหนดและด าเน นงานตามนโยบาย ค าส ง และว ธ การปฏ บ ต ต าง ๆ เพ อควบค มให ม การ ก าหนดมาตรฐานการบ ญช การรายงานด านการเง น และระบบข อม ลการจ ดหาท เก ยวข อง รวมท งระบบการ ควบค มงบประมาณอย างเพ ยงพอ และปร บปร งให เหมาะสมก บสถานการณ ให ค าแนะน าและค าปร กษาด าน การเง นแก เจ าหน าท ของหน วยงานต าง ๆ อย างถ กต อง ตลอดจนปฏ บ ต หน าท อ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย เพ อให ผลงานบรรล ตามเป าหมายนโยบาย และว ตถ ประสงค ของการรถไฟแห งประเทศไทย โดยม ผ อ านวยการฝ ายการเง นและการบ ญช เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบภายใต การก าก บ ด แลของรองผ ว าการด านบร หาร ม รองผ อ านวยการฝ ายสองนาย ค อ รองผ อ านวยการฝ ายด านการเง นและ งบประมาณ และรองผ อ านวยการฝ ายด านการบ ญช และแบ งส วนงานออกเป นด งน (หน าท ของฝ ายการเง นและการบ ญช แก ไขเพ มเต ม คร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น)

5 11 1. แผนกบร หารงานท วไป 2. กองการเง น 2.1 งานคล งเง น - รายได 2.2 งานคล งเง น - รายจ าย 2.3 งานคล งเง น - บ ญช การเง น 3. กองงบประมาณและวางแผนการเง น 3.1 งานงบประมาณลงท นและวางแผนการเง น 3.2 งานงบประมาณท าการ 3.3 งานงบประมาณแผ นด น 4. กองสถ ต และต นท น 4.1 งานสถ ต 4.2 งานต นท น 4.3 งานระบบสถ ต และต นท น 5. กองบ ญช รายได 5.1 งานตรวจสอบและท าบ ญช รายได การโดยสาร 5.2 งานตรวจสอบและท าบ ญช รายได การส นค า 5.3 งานตรวจสอบอ ตราค าระวาง 5.4 งานตรวจสอบและท าบ ญช เง นรายได น าส งเง นผลประโยชน และเง นเบ ดเตล ด 5.5 งานพ มพ ต วโดยสารและเอกสารการเง น 6. กองบ ญช รายจ าย 6.1 งานตรวจสอบเง นเด อนและค าจ าง 6.2 งานตรวจสอบผลประโยชน ตอบแทนและค าสว สด การต าง ๆ และเง นย มทดรอง 6.3 งานบ ญช กองเง นสะสมและกองท นสงเคราะห 6.4 งานตรวจสอบค าว สด ส งของและงานจ างและค าใช สอยท ท าการอ น ๆ 6.5 งานตรวจสอบควบค มการเบ กจ ายเง นตอบแทนและสว สด การ 7. กองประมวลบ ญช 7.1 งานบ ญช ล กหน และบ ญช เง นทดรอง 7.2 งานบ ญช เง นก และหน ส นอ น ๆ 7.3 งานประมวลบ ญช 7.4 งานบ ญช ทร พย ส นถาวรและบ ญช ลงท น

6 งานบ ญช พ สด และส งของ 7.6 งานระบบบ ญช แต ละกองม ห วหน ากอง และแต ละแผนกหร อแต ละงานม ห วหน าแผนกหร อห วหน างานตามล าด บ เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ (ฝ ายการเง นและการบ ญช แก ไขเพ มเต ม คร งท 30 เม อว นท 11 ม ถ นายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว น เด ยวก น) 3. ฝ ายการเด นรถ ม หน าท ควบค มด แลในด านการขนส ง จ ดการเด นรถร บส งคนโดยสารและส นค าตามทางรถไฟท เป ดการเด นรถแล ว ควบค มการจ ายหม นเว ยนรถส นค าและการใช ประโยชน รถโดยสาร โดยม ผ อ านวยการฝ ายการเด นรถ เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบภายใต การก าก บด แลของรอง ผ ว าการด านปฏ บ ต การ 1 ม รองผ อ านวยการฝ ายสองนายค อ รองผ อ านวยการฝ ายด านเด นรถ และรอง ผ อ านวยการฝ ายด านบร การ และแบ งส วนงานออกเป นด งน (หน าท ของฝ ายการเด นรถ แก ไขเพ มเต ม คร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว น เด ยวก น) กองท ข นตรงต อฝ าย ค อ 1. กองบร หารงานท วไป 1.1 แผนกสารบรรณ 1.2 แผนกการเจ าหน าท 1.3 แผนกควบค มพ สด และการเง น (กองท ข นตรงต อฝ าย แก ไขเพ มเต ม คร งท 30 เม อว นท 11 ม ถ นายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว น เด ยวก น) ส วนกลาง แบ งออกเป น 4 กอง ค อ 1. กองเด นรถ 1.1 งานระเบ ยบการเด นรถ 1.2 งานเหต อ นตรายและสถ ต 1.3 งานก าหนดเวลาเด นรถ 1.4 งานควบค มการเด นรถ 1.5 งานควบค มการเด นรถแขวงกร งเทพ งานควบค มการเด นรถแขวงกร งเทพ งานควบค มการเด นรถแขวงกร งเทพ 3

7 งานควบค มการเด นรถแขวงกร งเทพ 4 2. กองพ ฒนาและวางแผนการเด นรถ 2.1 งานวางแผนด านโครงการและเด นรถ 2.2 งานวางแผนด านการโดยสารและส นค า 2.3 งานวางแผนงบประมาณและพ ฒนาบ คลากร 3. กองส นค า 3.1 งานจ ายและควบค มรถส นค า 3.2 งานส นค า 3.3 งานควบค มปฏ บ ต การส นค า (การแบ งส วนงานในส วนกลาง ข อ 2 และ 3 แก ไขเพ มเต ม คร งท 30 เม อ ว นท 11 ม ถ นายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) 4. กองโดยสาร 4.1 งานระเบ ยบการโดยสาร 4.2 งานบร การโดยสาร 4.3 งานตรวจการและสอบสวน 4.4 งานรถโดยสาร 4.5 งานควบค มส ญญาและการเช าส ทธ ส วนภ ม ภาค แบ งออกเป น 5 กอง ด งน 1. กองจ ดการเด นรถเขต งานร บส งส นค าพหลโยธ น 1.2 งานเด นรถแขวงกร งเทพ 1.3 งานเด นรถแขวงสม ทรสาคร 1.4 งานเด นรถแขวงฉะเช งเทรา (ข อ 1.3 แก ไขเพ มเต ม คร งท 25 เม อว นท 15 มกราคม 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) 2. กองจ ดการเด นรถเขต งานเด นรถแขวงแก งคอย 2.2 งานเด นรถแขวงนครราชส มา 2.3 งานเด นรถแขวงอ บลราชธาน 2.4 งานควบค มการเด นรถแขวงแก งคอย งานควบค มการเด นรถแขวงแก งคอย 2

8 งานควบค มการเด นรถแขวงนครราชส มา 2.7 งานควบค มการเด นรถแขวงขอนแก น 3. กองจ ดการเด นรถเขต ๓ 3.1 งานเด นรถแขวงนครสวรรค 3.2 งานเด นรถแขวงอ ตรด ตถ 3.3 งานเด นรถแขวงล าปาง 3.4 งานควบค มการเด นรถแขวงนครสวรรค 3.5 งานควบค มการเด นรถแขวงอ ตรด ตถ 3.6 งานควบค มการเด นรถแขวงล าปาง 4. กองจ ดการเด นรถเขต งานเด นรถแขวงธนบ ร 4.2 งานเด นรถแขวงช มพร 4.3 งานร บส งส นค าธนบ ร 4.4 งานควบค มการเด นรถแขวงห วห น 4.5 งานควบค มการเด นรถแขวงช มพร 5. กองจ ดการเด นรถเขต งานเด นรถแขวงท งสง 5.2 งานเด นรถแขวงหาดใหญ 5.3 งานควบค มการเด นรถแขวงท งสง 5.4 งานควบค มการเด นรถแขวงหาดใหญ แต ละกองม ห วหน ากองควบค ม แต ละแผนก งาน หร อแขวง ม ห วหน าแผนก ห วหน างาน สารว ตร หร อพน กงานควบค มการเด นรถตามล าด บเป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ (ฝ ายการเด นรถ แก ไขเพ มเต ม คร งท 19 เม อว นท 14 กรกฎาคม 2536 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) 4. ฝ ายการพาณ ชย ม หน าท ก าหนดและด าเน นการเก ยวก บภารก จด านการตลาด การขนส งโดยรถไฟเพ อสร างรายได อย างส งส ดให แก การรถไฟแห งประเทศไทย วางแผนการตลาด และก าหนดกลย ทธทางการตลาดให เหมาะสมก บสถานการณ ท งในระยะส นและระยะยาว เพ อเพ มปร มาณการขนส ง ปร บปร ง และขยายงานด าน การตลาด เพ อให ม รายได จากธ รก จการขนส งเพ มข นสร างบร การท ม ค ณภาพและเป นประโยชน แก สาธารณชน พ จารณาความเหมาะสมของอ ตราค าภาระต าง ๆ โดยต ดต อประสานงานก บผ ใช บร การ โดยม ผ อ านวยการฝ ายการพาณ ชย เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ ภายใต การก าก บด แลของรอง

9 15 1. แผนกบร หารงานท วไป 2. กองพาณ ชย โดยสาร 2.1 งานขายและบร การโดยสาร งานขายและบร การโดยสาร งานประสานงานการโดยสาร 3. กองพาณ ชย ส นค า 3.1 งานส นค าน าม นและอ ตสาหกรรม 3.2 งานส นค าซ เมนต และเกษตรกรรม 3.3 งานส นค าคอนเทนเนอร 3.4 งานพาณ ชย แขวงกร งเทพ 3.5 งานพาณ ชย แขวงนครราชส มา 3.6 งานพาณ ชย แขวงอ ตรด ตถ 3.7 งานพาณ ชย แขวงช มพร 3.8 งานพาณ ชย แขวงหาดใหญ 4. กองการตลาด 4.1 งานว จ ยและวางแผนการตลาด 4.2 งานพ ฒนาตลาด 4.3 งานก าหนดราคา 4.4 งานสนเทศ 5. กองบร หารสถาน บรรจ และแยกส นค ากล อง 5.1 งานธ รการและส ญญา 5.2 งานบร การขนส ง (ข อ 5 แก ไขเพ มเต มคร งท 24 เม อว นท 27 พฤษภาคม 2539 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) แต ละกองม ห วหน ากอง แต ละแผนกหร อแต ละงาน ม ห วหน าแผนก หร อ ห วหน างานตามล าด บ เป น ผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ (ฝ ายการพาณ ชย แก ไขเพ มเต ม คร งท 19 เม อว นท 14 กรกฎาคม 2536 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) 5. ฝ ายการช างกล ม หน าท ร บผ ดชอบและบร หารงานในด าน การควบค ม การบ าร งร กษา ซ อมแซมออกแบบ สร าง ตลอดจนการจ ดหารถจ กร รถโดยสาร รถบรรท ก และล อเล อนอ น ๆ และด าเน นการลากจ งขบวนรถให

10 16 โดยม ว ศวกรใหญ ฝ ายการช างกลเป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ ภายใต การก าก บด แลของรอง ผ ว าการด านปฏ บ ต การ 1 ม รองว ศวกรใหญ สองนายค อ รองว ศวกรใหญ ด านโรงงาน และรองว ศวกรใหญ ด าน ลากเล อน และแบ งส วนงานออกเป นด งน (หน าท ของฝ ายการช างกล แก ไขเพ มเต ม คร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว น เด ยวก น) กองท ข นตรงต อฝ าย ค อ 1. กองบร หารงานท วไป 1.1 แผนกสารบรรณและประว ต 1.2 แผนกบ ญช และการเง น (กองท ข นตรงต อฝ าย แก ไขเพ มเต ม คร งท 30 เม อว นท 11 ม ถ นายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว น เด ยวก น) ส วนกลางและส วนภ ม ภาค แบ งออกเป น 6 ศ นย ด งน 1. ศ นย ว ศวกรรมเคร องกล 1.1 แผนกบร หารงานท วไป 1.2 แผนกสถ ต 1.3 กองแบบแผนรถจ กร 1.4 กองแบบแผนรถพ วง 1.5 กองโครงการและวางแผน 1.6 กองระเบ ยบว ธ 2. ศ นย ลากเล อน 2.1 แผนกบร หารงานท วไป 2.2 แผนกแผนงานเทคน ค 2.3 กองรถจ กร 2.4 กองเทคน ครถจ กร 2.5 กองเทคน ครถพ วง 2.6 กองช างกลเขต 1 บางซ อ งานรถจ กรแขวงบางซ อ งานบ าร งรถจ กรด เซลแขวงบางซ อ งานรถจ กรแขวงธนบ ร

11 กองช างกลเขต 2 นครราชส มา งานรถจ กรแขวงนครราชส มา งานโรงงานแขวงนครราชส มา งานรถพ วงแขวงแก งคอย 2.8 กองช างกลเขต 3 อ ตรด ตถ งานรถจ กรแขวงอ ตรด ตถ งานโรงงานแขวงอ ตรด ตถ งานรถพ วงแขวงปากน าโพ งานรถจ กรแขวงล าปาง 2.9 กองช างกลเขต 4 ท งสง งานรถพ วงแขวงช มพร งานรถจ กรแขวงท งสง งานโรงงานแขวงท งสง งานรถจ กรแขวงหาดใหญ 2.10 กองรถด เซลรางกร งเทพ งานรถด เซลรางแขวงกร งเทพ งานบ าร งรถด เซลรางแขวงกร งเทพ งานรถด เซลรางแขวงสม ทรสาคร งานรถพ วงแขวงกร งเทพ งานไฟฟ าขบวนรถแขวงกร งเทพ งานรถปร บอากาศแขวงกร งเทพ (ข อ แก ไขเพ มเต ม คร งท 25 เม อว นท 15 มกราคม 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) 2.11 กองรถพ วงบางซ อ งานรถพ วงแขวงบางซ อ งานบ าร งรถพ วงแขวงบางซ อ งานรถพ วงแขวงธนบ ร 3. ศ นย ซ อมรถโดยสาร 3.1 แผนกบร หารงานท วไป 3.2 กองซ อมส วนบนรถโดยสาร งานเล อยและช างไม งานซ อมส วนบนรถโดยสาร

12 งานพ สด รถโดยสาร 3.3 กองซ อมส วนล างรถโดยสาร งานเคร องม อกลรถโดยสาร งานซ อมส วนล างรถโดยสาร งานวางแผนและควบค ม 4. ศ นย ซ อมรถจ กร 4.1 แผนกบร หารงานท วไป 4.2 กองเทคน ครถจ กรด เซล งานพ สด รถจ กรด เซล 4.3 กองซ อมรถจ กรด เซลไฮดรอล ค งานซ อมส วนล างรถจ กรด เซลไฮดรอล ค งานซ อมส วนบนรถจ กรด เซลไฮดรอล ค งานซ อมเคร องอ ปกรณ รถจ กรด เซลไฮดรอล ค งานซ อมเคร องไฟฟ ารถจ กรด เซลไฮดรอล ค งานซ อมเคร องยนต รถจ กรด เซลไฮดรอล ค 4.4 กองซ อมรถจ กรด เซลไฟฟ า งานซ อมส วนล างรถจ กรด เซลไฟฟ า งานซ อมส วนบนรถจ กรด เซลไฟฟ า งานซ อมเคร องยนต ด เซล งานซ อมเคร องไฟฟ ารถจ กรด เซลไฟฟ า งานซ อมเคร องอ ปกรณ รถจ กรด เซลไฟฟ า 4.5 กองไฟฟ า งานซ อมกลจ กรไฟฟ า งานซ อมเคร องไฟฟ าขบวนรถ 5. ศ นย ซ อมรถส นค าและรถด เซลราง 5.1 แผนกบร หารงานท วไป 5.2 กองซ อมส วนบนรถส นค าและรถด เซลราง งานวางแผนและควบค ม งานซ อมส วนบนรถส นค าและรถด เซลราง งานพ สด รถส นค าและรถด เซลราง 5.3 กองซ อมส วนล างรถส นค าและรถด เซลราง

13 งานเคร องม อกลรถส นค าและรถด เซลราง งานซ อมส วนล างรถส นค าและรถด เซลราง งานโลหะแผ น 6. ศ นย การผล ต 6.1 แผนกบร หารงานท วไป 6.2 กองผล ต งานผล ตอ ปกรณ เหล ก งานหล อและกะสวน งานเช อม งานผล ตยางและพลาสต ค 6.3 กองเคร องม อกลผล ต งานเคร องม อกลผล ต งานเบ ดเตล ดและฟ นของเก า งานล อ ศ นย ท 1 ข นตรงก บว ศวกรใหญ ฝ ายการช างกล ศ นย ท 2 ข นตรงก บรองว ศวกรใหญ ด านลากเล อน และศ นย ท 3-6 ข นตรงก บรองว ศวกรใหญ ด านโรงงาน นอกจากน ม ส วนงานข นตรงก บสายงานของรองว ศวกรใหญ ด านโรงงาน ด งน 1. กองบร หารงานท วไป 1.1 แผนกสารบรรณและประว ต 1.2 แผนกบ ญช 1.3 แผนกสถ ต 1.4 แผนกร กษาการณ 1.5 แผนกสว สด การและระเบ ยบว น ย 2. กองโรงงาน 2.1 แผนกบ าร งร กษาเคร องจ กรและทดสอบ 2.2 แผนกย านและพ สด โรงงาน แต ละศ นย ม ว ศวกรอ านวยการศ นย แต ละกองม ว ศวกรก าก บการกองหร อห วหน ากอง แต ละแผนก หร อแต ละงานม ห วหน าแผนก ห วหน างาน หร อสารว ตรตามล าด บ เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ (ส วนงานท ข นตรงก บรองว ศวกรใหญ ด านโรงงาน แก ไขเพ มเต ม คร งท 30 เม อว นท 11 ม ถ นายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) (ฝ ายการช างกล แก ไขเพ มเต มคร งท 19 เม อว นท 14 กรกฎาคม 2536 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น)

14 20 6. ฝ ายการช างโยธา ม หน าท ร บผ ดชอบและบร หารงานในด านการควบค ม พ ฒนา ซ อมบ รณะร กษา ออกแบบแผนผ ง ผล ต และซ อมเคร องม อเคร องใช จ ดท าโครงการวางแผนปฏ บ ต ตลอดจนการจ ดหาเก ยวก บทาง สะพาน ช อง ระบายน า อ โมงค อาคารสถานท และส งก อสร างต าง ๆ ตามทางรถไฟท ได ก อสร างข นแล ว รวมท งท เป นงาน เก ยวก บการก อสร างเพ มเต มหร อปร บปร งให ด ข น สอดคล องส มพ นธ ก บความต องการของก จการด านเด นรถ และรวมถ งบรรดางานเทคน คเก ยวก บว ชาการทางด านว ศวกรรมโยธา โดยม ว ศวกรใหญ ฝ ายการช างโยธา เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ ภายใต การก าก บด แลของ รองผ ว าการด านปฏ บ ต การ 1 ม รองว ศวกรใหญ สอง 2 นายค อ รองว ศวกรใหญ ด านบ าร ง และรองว ศวกรใหญ ด านพ ฒนา โดยแบ งส วนงานออกเป นด งน (หน าท ของฝ ายการช างโยธา แก ไขเพ มเต ม คร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว น เด ยวก น) 1. กองบร หารงานท วไป 1.1 แผนกสารบรรณและประว ต 1.2 แผนกการพ สด 1.3 แผนกบ ญช และการเง น 1.4 แผนกแบบและแผนผ ง 2. กองจ ดการระบบข อม ล 2.1 งานสถ ต ข อม ลว ศวกรรม 2.2 งานว เคราะห และพ ฒนาระบบข อม ลว ศวกรรม 3. ศ นย อาคารและสถานท 3.1 แผนกบร หารงานท วไป 3.2 กองสถาป ตยกรรม งานออกแบบสถาป ตยกรรม งานตรวจแบบสถาป ตยกรรม งานเข ยนและค ดลอก 3.3 กองแผนงานบ าร งอาคารและสถานท งานแผนงานบ าร งอาคารและสถานท งานงบประมาณ งานระเบ ยบและประว ต อาคาร 3.4 กองโครงสร าง

15 งานออกแบบโครงสร าง งานตรวจแบบโครงสร าง งานเข ยนและค ดลอก งานประมาณการ 3.5 กองบ าร งอาคารสถานท เขตกร งเทพ งานสถานท กร งเทพ งานสถานท บางซ อ งานจ ดจ าง 4. ศ นย ทางถาวร 4.1 แผนกบร หารงานท วไป 4.2 กองแผนงานบ าร งทาง งานแผนงานบ าร งทาง งานระเบ ยบและประว ต ทางถาวร งานจ ดการว สด และเคร องและเคร องม อบ าร งทาง งานตรวจสอบและว เคราะห สภาพทาง 4.3 กองทางถาวร งานออกแบบทางถาวร งานเทคน คทางถาวร งานเข ยนและค ดลอก งานประมาณการ 4.4 กองว เคราะห ว จ ย งานทดสอบว สด งานว เคราะห เทคน คทางถาวร งานส ารวจพ นทางและว สด ทาง 5. ศ นย สะพาน 5.1 แผนกบร หารงานท วไป 5.2 กองสะพาน งานออกแบบสะพาน งานเทคน คสะพาน งานเข ยนและค ดลอก งานประมาณการ

16 กองส ารวจสะพาน งานส ารวจและออกแบบซ อมสะพาน งานส ารวจและออกแบบซ อมสะพาน งานเข ยนและค ดลอกแบบ งานงบประมาณ 5.4 กองแผนงานสะพาน งานแผนงานสะพาน งานระเบ ยบและประว ต สะพาน งานงบประมาณ 5.5 กองผล ตและซ อมสร างสะพาน งานเทคน คซ อมสร างสะพาน งานผล ตสะพาน งานซ อมสร างสะพาน งานซ อมสร างสะพาน งานซ อมสร างสะพาน งานซ อมสร างสะพาน งานซ อมสร างสะพาน 5 6. ศ นย การผล ตและซ อมบ าร ง 6.1 แผนกบร หารงานท วไป 6.2 กองแผนการผล ต งานวางแผนการผล ต งานระบบข อม ลการผล ต งานบ ญช และพ สด 6.3 กองเคร องกลและเคร องม อบ าร งทาง งานเทคน คเคร องม อกล งานเคร องกลหน ก งานเคร องกลเบาและเคร องม อบ าร งทาง งานจ ดการเคร องกลเบาและเคร องใช 6.4 กองประแจและเช อมราง งานเทคน คประแจและเช อมราง งานเช อมราง

17 งานผล ตและซ อมประแจ 6.5 กองเคร องกลบ าร งทางหน ก งานวางแผนซ อมบ าร ง งานซ อมบ าร ง งานเคร องกลบ าร งทางหน กกร งเทพ งานเคร องกลบ าร งทางหน กตะพานห น งานเคร องกลบ าร งทางหน กนครราชส มา งานเคร องกลบ าร งทางหน กช มพร งานเคร องกลบ าร งทางหน กหาดใหญ งานรถล างห น 7. ศ นย บ าร งทางสายเหน อ 7.1 แผนกบร หารงานท วไป 7.2 แผนกเทคน คบ าร งทาง 7.3 กองบ าร งทางเขตกร งเทพ งานเทคน คบ าร งทาง แขวงบ าร งทางกร งเทพ แขวงบ าร งทางบางซ อ แขวงบ าร งทางนครปฐม แขวงบ าร งสะพานและอาคารกาญจนบ ร 7.4 กองบ าร งทางเขตนครสวรรค งานเทคน คบ าร งทาง แขวงบ าร งทางอย ธยา แขวงบ าร งทางลพบ ร แขวงบ าร งทางพ ษณ โลก แขวงบ าร งสะพานและอาคารนครสวรรค 7.5 กองบ าร งทางเขตล าปาง งานเทคน คบ าร งทาง แขวงบ าร งทางเด นช ย แขวงบ าร งทางล าปาง แขวงบ าร งทางล าพ น แขวงบ าร งสะพานและอาคารอ ตรด ตถ

18 24 8. ศ นย บ าร งทางสายตะว นอออก 8.1 แผนกบร หารงานท วไป 8.2 แผนกเทคน คบ าร งทาง 8.3 กองบ าร งทางเขตฉะเช งเทรา งานเทคน คบ าร งทาง แขวงบ าร งทางศร ราชา แขวงบ าร งทางว ฒนานคร แขวงบ าร งทางแก งคอย แขวงบ าร งสะพานและอาคารฉะเช งเทรา 8.4 กองบ าร งทางเขตส ร นทร งานเทคน คบ าร งทาง แขวงบ าร งทางปากช อง แขวงบ าร งทางล าปลายมาศ แขวงบ าร งทางศร สะเกษ แขวงบ าร งสะพานและอาคารนครราชส มา 8.5 กองบ าร งทางเขตขอนแก น งานเทคน คบ าร งทาง แขวงบ าร งทางล านารายณ แขวงบ าร งทางขอนแก น แขวงบ าร งทางอ ดรธาน แขวงบ าร งสะพานและอาคารบ วใหญ 9. ศ นย บ าร งทางสายใต 9.1 แผนกบร หารงานท วไป 9.2 แผนกเทคน คบ าร งทาง 9.3 กองบ าร งทางเขตห วห น งานเทคน คบ าร งทาง แขวงบ าร งทางเพชรบ ร แขวงบ าร งทางว งก พง แขวงบ าร งทางช มพร แขวงบ าร งสะพานและอาคารบ านกร ด

19 กองบ าร งทางเขตท งสง งานเทคน คบ าร งทาง แขวงบ าร งทางท าชนะ แขวงบ าร งทางบ านส อง แขวงบ าร งทางห วยยอด แขวงบ าร งสะพานและอาคารท งสง 9.5 กองบ าร งทางเขตหาดใหญ งานเทคน คบ าร งทาง แขวงบ าร งทางเขาช มทอง แขวงบ าร งทางหาดใหญ แขวงบ าร งทางต นหยงม ส แขวงบ าร งสะพานและอาคารเทพา แต ละศ นย ม ว ศวกรอ านวยการศ นย แต ละกองม ว ศวกรก าก บการกอง สถาปน กก าก บการกองหร อ ห วหน ากอง แต ละแผนก แต ละงานหร อแต ละแขวง ม ห วหน าแผนก ว ศวกรงาน สถาปน กงาน ห วหน างาน สารว ตรงาน หร อสารว ตรแขวง ตามล าด บ เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ (การแบ งส วนงาน แก ไขเพ มเต มคร งท 30 เม อว นท 11 ม ถ นายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) 7. ฝ ายการอาณ ต ส ญญาณและโทรคมนาคม ม หน าท ร บผ ดชอบและบร หารงานในด าน การควบค ม พ ฒนา ออกแบบ ต ดต งบ าร งร กษา ซ อมแซม จ ดท าโครงการวางแผนปฏ บ ต ตลอดจนการจ ดหาเคร องอาณ ต ส ญญาณโทรคมนาคม ไฟฟ า แสง สว าง เคร องม ออ เลคทรอน กส และเคร องส อสารต าง ๆ ให สอดคล องประสานส มพ นธ ก บความต องการของ ก จการเด นรถ โดยม ว ศวกรใหญ ฝ ายการอาณ ต ส ญญาณและโทรคมนาคม เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ ภายใต การก าก บด แลของรองผ ว าการด านปฏ บ ต การ 2 ม รองว ศวกรใหญ สองนาย ค อ รองว ศวกรใหญ ด าน บ าร งร กษา และรองว ศวกรใหญ ด านโครงการและพ ฒนาระบบ และแบ งส วนงานออกเป นด งน (หน าท ของฝ ายอาณ ต ส ญญาณฯ แก ไขเพ มเต ม คร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บใน ว นเด ยวก น) 1. กองบร หารงานท วไป 1.1 แผนกสารบรรณและประว ต 1.2 แผนกบ ญช และการเง น 1.3 แผนกควบค มพ สด

20 26 2. ศ นย บ าร งร กษาส วนกลาง 2.1 แผนกบร หารงานท วไป 2.2 กองอาณ ต ส ญญาณ งานโรงงาน งานระบบเคร องม อกล งานระบบเคร องปร บอากาศ แขวงบ าร งร กษาอาณ ต ส ญญาณธนบ ร แขวงบ าร งร กษาอาณ ต ส ญญาณภาคกลาง แขวงบ าร งร กษาอาณ ต ส ญญาณอย ธยา 2.3 กองควบค มอาณ ต ส ญญาณทางไกล งานควบค มอาณ ต ส ญญาณทางไกล งานตรวจสอบเคร องก นถนนทางไกล งานอาณ ต ส ญญาณย านพ เศษ 3. ศ นย บ าร งร กษาส วนภ ม ภาค 3.1 แผนกบร หารงานท วไป 3.2 กองบ าร งร กษาเขต แขวงบ าร งร กษาอาณ ต ส ญญาณแก งคอย แขวงบ าร งร กษาอาณ ต ส ญญาณล าช แขวงบ าร งร กษาอาณ ต ส ญญาณขอนแก น แขวงบ าร งร กษาอาณ ต ส ญญาณนครสวรรค แขวงบ าร งร กษาอาณ ต ส ญญาณล าปาง 3.3 กองบ าร งร กษาเขต แขวงบ าร งร กษาอาณ ต ส ญญาณห วห น แขวงบ าร งร กษาอาณ ต ส ญญาณท งสง แขวงบ าร งร กษาอาณ ต ส ญญาณหาดใหญ แขวงบ าร งร กษาอาณ ต ส ญญาณฉะเช งเทรา แขวงบ าร งร กษาอาณ ต ส ญญาณศร ราชา 4. ศ นย โครงการและพ ฒนาระบบ 4.1 แผนกบร หารงานท วไป 4.2 กองก อสร าง งานก อสร าง 1

21 งานก อสร าง งานก อสร าง งานก อสร าง กองโครงการและแผนงาน งานแบบแผน งานส ารวจ งานวางแผน งานโครงการ 5. ศ นย ว ชาการและโทรคมนาคม 5.1 แผนกบร หารงานท วไป 5.2 กองโทรคมนาคม งานระบบข ายช มสาย งานระบบไฟฟ าแสงสว าง งานระบบส งส ญญาณโทรคมนาคม งานระบบว ทย งานระบบเสาสาย 5.3 กองว ชาการและมาตรฐาน งานว ชาการและอบรม งานมาตรฐานและตรวจสอบ งานว จ ยและสถ ต งานซ อมบ าร งอ ปกรณ อ เลคทรอน กส แต ละศ นย ม ว ศวกรอ านวยการศ นย แต ละกองม ว ศวกรก าก บการกองหร อห วหน ากอง และแต ละ แผนก แต ละงาน หร อแต ละแขวง ม ห วหน าแผนก ห วหน างาน หร อสารว ตรตามล าด บ เป นผ บ งค บบ ญชา ควบค มร บผ ดชอบ (การแบ งส วนงาน แก ไขเพ มเต มคร งท 30 เม อว นท 11 ม ถ นายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) 8. ฝ ายระบบข อม ล ม หน าท ร บผ ดชอบและบร หารงาน ในด านเทคโนโลย สารสนเทศ จ ดท าแผนงานโครงการวางระบบ ข อม ล และการรวบรวมข อม ล เพ อประโยชน ในการบร หารงาน ตลอดจนจ ดท างบประมาณในการ ด าเน นการและโครงการลงท น ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ประหย ด เพ อให บรรล เป าหมายและ ว ตถ ประสงค ของการรถไฟแห งประเทศไทย

22 28 โดยม ผ อ านวยการฝ ายระบบข อม ลข อม ลเป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ ภายใต การก าก บด แล ของรองผ ว าการด านพ ฒนาและวางแผน ม รองผ อ านวยการฝ ายหน งนาย และแบ งส วนงานออกเป นด งน (หน าท ของฝ ายระบบข อม ล แก ไขเพ มเต ม คร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว น เด ยวก น) 1. แผนกบร หารงานท วไป 2. กองจ ดการโครงการ 2.1 งานวางแผนโครงการ 2.2 งานควบค มโครงการ 2.3 งานฝ กอบรมและพ ฒนา 3. กองปฏ บ ต การประมวลผล 3.1 งานเคร องคอมพ วเตอร 3.2 งานเตร ยมข อม ล 3.3 งานควบค มข อม ล 3.4 งานโปรแกรมระบบ 4. กองบร การเทคน ค 4.1 งานบร การเทคน ค 4.2 งานระบบส อสารข อม ล 4.3 งานว เคราะห และโปรแกรม แต ละกองม ห วหน ากอง และแต ละแผนกหร อแต ละงาน ม ห วหน าแผนกหร อห วหน างานตามล าด บ เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ (การแบ งส วนงาน แก ไขเพ มเต มคร งท 30 เม อว นท 11 ม ถ นายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) 9. ฝ ายการพ สด ม หน าท ร บผ ดชอบในการด าเน นการจ ดซ อ จ ดจ าง จ ดหาว สด อ ปกรณ และการบร การต าง ๆ ภายใน การรถไฟแห งประเทศไทย ตลอดถ งการตรวจร บ การจ ดเก บร กษาและการจ ดสรรให แก หน วยงานต าง ๆ รวมท งการจ ดจ าหน ายพ สด ท เล กใช การท หน วยงานต าง ๆ ส งค น ให เป นไปตามระเบ ยบข อบ งค บหร อค าส งท ก าหนดให โดยม ผ อ านวยการฝ ายการพ สด เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ ภารใต การก าก บด แลของรอง ผ ว าการด านพ ฒนาและวางแผน ม รองผ อ านวยการฝ ายหน งนาย และแบ งส วนงานออกเป นด งน (หน าท ของฝ ายการพ สด แก ไขเพ มเต มคร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว น เด ยวก น)

23 29 1. แผนกบร หารงานท วไป 2. กองวางแผนและควบค ม 2.1 งานธ รการและการเง น 2.2 งานวางแผน 2.3 งานบ ญช การเง นและบ ญช คงคล ง 3. กองการจ ดหา 3.1 งานธ รการและการเง น 3.2 งานควบค มมาตรฐานพ สด 3.3 งานว เคราะห การจ ดหาในประเทศ 3.4 งานว เคราะห การจ ดหาต างประเทศ 4. กองจ ดการพ สด 4.1 งานธ รการและการเง น 4.2 งานออกของ 4.3 งานคล งพ สด กลาง 4.4 งานคล งพ สด คร ภ ณฑ และของค น 4.5 งานคล งพ สด โรงงาน 4.6 งานคล งพ สด อะไหล รถจ กรด เซลไฟฟ า 4.7 งานคล งพ สด อะไหล รถจ กรและรถด เซลราง แต ละกองม ห วหน ากอง แต ละแผนกหร อแต ละงาน ม ห วหน าแผนกหร อห วหน างานตามล าด บ เป น ผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ (การแบ งส วนงาน แก ไขเพ มเต ม คร งท 9 เม อว นท 19 กรกฎาคม 2532 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) 10. ฝ ายบร หารทร พย ส น ม หน าท ร บผ ดชอบในการวางแผนและการบร หารงานในเช งธ รก จ เพ อให การรถไฟแห งประเทศ ไทยร บผลประโยชน ตอบแทนส งส ดจากการพ ฒนาทร พย ส น โดยให เช าหร อร วมลงท นก บภาคเอกชนหร อ ร ฐว สาหก จอ น ๆ ในการพ ฒนาอส งหาร มทร พย อาคารสถานท ย าน สถาน และสนามกอล ฟการรถไฟแห ง ประเทศไทย ให เป นไปตามแผนและเป าหมายท ก าหนดไว (หน าท ของฝ ายบร หารทร พย ส น แก ไขเพ มเต มคร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บใน ว นเด ยวก น) 1. แผนกบร หารงานท วไป

24 30 2. ศ นย เทคน ค 2.1 กองจ ดการธ รก จพ เศษ งานธ รก จพ เศษ งานธ รก จพ เศษ กองเทคน คและแผนผ ง งานตรวจแบบและควบค มอาคาร งานออกแบบและแผนผ ง 2.3 กองส ารวจและเอกสารส ทธ งานส ารวจและแผนผ งโครงการ งานส ารวจและเอกสารส ทธ 3. ศ นย บร หารทร พย ส น 3.1 กองจ ดการทร พย ส น งานเช ากร งเทพ งานเช าสายตะว นออกและตะว นออกเฉ ยงเหน อ 3.2 กองจ ดการทร พย ส น งานเช าสายเหน อ งานเช าสายใต 3.3 กองน ต กรรมส ญญาและรายได งานน ต กรรมและส ญญา งานรายได 4. ศ นย พ ฒนาทร พย ส น 4.1 กองพ ฒนาธ รก จโครงการ งานพ ฒนาและว เคราะห โครงการ งานพ ฒนาและว เคราะห โครงการ งานตรวจสอบพ นท 4.2 กองข อม ลโครงการ งานประสานโครงการ งานประสานโครงการ 2 แต ละศ นย ม ผ อ านวยการศ นย แต ละกองม ห วหน ากอง และแต ละแผนกหร อแต ละงาน ม ห วหน า แผนกหร อห วหน างาน ตามล าด บ เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ (การแบ งส วนงาน แก ไขเพ มเต มคร งท 30 เม อว นท 11 ม ถ นายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น)

25 ฝ ายตรวจสอบภายใน ม หน าท อ านวยการ ควบค มด แล เพ อให การตรวจสอบภายในและการด าเน นงานต าง ๆ เป นอ สระ พร อมเสนอแนะแนวทางเล อกการต ดส นใจต อผ บร หาร รายงานถ งความม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และ ความประหย ดในการควบค ม เพ อให ม การปฏ บ ต ตามกฎหมายมต คณะร ฐมนตร มต คณะกรรมการรถไฟ แห งประเทศไทย นโยบาย ข อบ งค บ ระเบ ยบ ค าส งของการรถไฟแห งประเทศไทย ตลอดจนเสนอแนะเพ อ ปร บปร งระบบการควบค มภายในให ม ความร ดก มย งข น โดยม ผ อ านวยการฝ ายตรวจสอบภายในเป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ ภายใต การก าก บด แล ของผ ว าการ ม รองผ อ านวยการฝ ายหน งนาย และแบ งส วนงานออกเป นด งน (หน าท ของฝ ายตรวจสอบภายในแก ไขเพ มเต มคร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บใน ว นเด ยวก น) 1. แผนกบร หารงานท วไป 2. กองตรวจสอบการปฏ บ ต การ 2.1 งานตรวจสอบการปฏ บ ต การ งานตรวจสอบการปฏ บ ต การ งานตรวจสอบการปฏ บ ต การ งานตรวจสอบการปฏ บ ต การ งานตรวจสอบการปฏ บ ต การ 5 3. กองตรวจสอบการสน บสน น 3.1 งานตรวจสอบการสน บสน น งานตรวจสอบการสน บสน น งานตรวจสอบการสน บสน น 3 4. กองตรวจสอบการพ ฒนา 4.1 งานตรวจสอบการพ ฒนา งานตรวจสอบการพ ฒนา งานตรวจสอบการพ ฒนา งานตรวจสอบการพ ฒนา 4 แต ละกองม ห วหน ากอง แต ละแผนกหร อแต ละงาน ม ห วหน าแผนกหร อห วหน างานตามล าด บ เป น ผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ (การแบ งส วนงาน แก ไขเพ มเต มคร งท 30 เม อว นท 11 ม ถ นายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น)

26 ฝ ายโครงการพ เศษ ม หน าท ร บผ ดชอบในการควบค มการด าเน นการก อสร าง ตามส ญญาส มปทานโครงการระบบการ ขนส งทางรถไฟ และถนนยกระด บในกร งเทพมหานคร และการใช ประโยชน จากท ด นของการรถไฟแห ง ประเทศไทย และโครงการรถไฟความเร วส ง วางแผนการบร หารโครงการ วางแผนการบร หารงานในอนาคต เม อการก อสร างโครงการได เสร จส น และจ ดการในอส งหาร มทร พย ท ก อสร างอาคาร สถาน ต าง ๆ เพ อ ประโยชน ทางธ รก จในพ นท ส มปทาน ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของการรถไฟแห งประเทศไทย โดยม ผ อ านวยการฝ ายโครงการพ เศษเป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ ภายใต การก าก บด แลของ รองผ ว าการด านก จการพ เศษ ม รองผ อ านวยการฝ ายหน งนาย และแบ งส วนงานออกเป นด งน (หน าท ของฝ ายโครงการพ เศษ แก ไขเพ มเต มคร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว น เด ยวก น) 1. แผนกบร หารงานท วไป 2. ศ นย เทคน คโครงการ 2.1 กองว ศวกรรม งานว ศวกรรมโครงสร างและทาง งานแผนงานและควบค มโครงการ 2.2 กองว ศวกรรม งานว ศวกรรมไฟฟ าและอ ปกรณ พ เศษ งานว ศวกรรมเคร องกลและปฏ บ ต การ 2.3 กองสถาป ตยกรรมและท ด น งานสถาป ตยกรรมและควบค ม งานส งแวดล อมและท ด น 3. ศ นย บร หารโครงการ 3.1 กองพ ฒนาและว เคราะห โครงการ งานประสานและควบค มโครงการ งานส ญญาและต ดตามประเม นผล 3.2 กองงบประมาณและการเง นโครงการ งานการเง นและสถ ต งานงบประมาณและผลประโยชน แต ละศ นย ม ผ อ านวยการศ นย แต ละกองม ห วหน ากอง แต ละแผนกหร อแต ละงานม ห วหน าแผนก หร อห วหน างาน ตามล าด บ เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หน าท ความร บผ ดชอบ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานระด บต นท ต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการ ท างาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2 สายงานพน กงานธ รการ ล กษณะงานท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต าง ๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะ งานท ปฏ บ ต ค อนข างยากเก ยวก บการร บ - ส ง ลงทะเบ ยนหน งส อ เก บและค นหาหน งส อ รวบรวมข อม

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ประชาส มพ นธ โครงการ ฝ กอบรมเพ อเป นม ออาช พ ด านการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น คณะกรรมการกลางข าราชการและพน กงานส วนท องถ น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558

การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558 การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558 แผนการบร หารโครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information