การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )"

Transcription

1 การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / ผ สอน นางศ ร นทรา ค าฟ ล กษณะว ชา ท + ป มาตรฐานรายว ชา. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน 2. ปฏ บ ต การป อนและจ ดร ปแบบข อม ลแต ละชน ด 3. ท าการแสดงผลข อม ลออกทางจอภาพและเคร องพ มพ 4. จ ดเก บและเร ยกข อม ลมาใช งาน 5. สร างส ตรและฟ งก ช นส าเร จร ปทางสถ ต อย างง ายเพ อใช ในการค านวณ 6. จ ดท ารายงานในร ปแบบของตารางและแผนภ ม ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก.ยวก บการเร.มต นใช งานโปรแกรมตารางงาน ส วนประกอบของโปรแกรมตาราง งาน การป อนและจ ดร ปแบบข อม ล การสร างส ตรและการใช ฟ งก ช นในการค านวณ การปร บแก ข อม ล การจ ดการ ฐานข อม ลในตารางงาน การออกรายงานในร ปแบบข อความและแผนภ ม การว เคราะห ข อม ล สร างตารางสร ป สาระส าค ญ(Pivot Table)การสร างแมโครเบ Gองต น จ ดประสงค รายว ชา.ร ความหมายและความส าค ญของโปรแกรมตารางงาน 2. ม ท กษะในการป อนข อม ล จ ดร ปแบบการแสดงผลข อม ล และจ ดเก บข อม ล 3. ร หล กเกณฑ ในการน าข อม ลมาท าการแก ไข ปร บปร งได 4. ม ท กษะในการสร างส ตรและฟ งก ช นในการค านวณ.เข าใจกระบวนการน าข อม ลมาท าการค านวณตลอดจนท ารายงานในร ปของแผนภ ม ชน ดต างๆ P.ร หล กการน าข อม ลในแฟ มข อม ลออกทางเคร.องพ มพ Q.ม ก จน ส ยและส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรมค าน ยมท.ด ในการใช คอมพ วเตอร ( ) สมรรถนะของรายว ชา ( Competence ). ป อนและจ ดร ปแบบข อม ล 2. สร างส ตรและฟ งก ช นในการค านวณ 3. ออกรายงานในร ปแบบข อความ และแผนภ ม

2 G หน าท. 2 ข อก าหนด. มาตรฐานรายว ชา + ค าอธ บายรายว ชา + จ ดประสงค รายว ชา + สมรรถนะของรายว ชา. หน วยการเร ยน ( Unit or Module ) Z. ห วข อเร.องสอน ครบท กส ปดาห ( Topic ). ห วข อย อย / ว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรมปลายทาง( Element / Terminal Performance Objective ). ก าหนดข อม ล การสอนปฏ บ ต ช ดเจน ( กรณ ว ชา ท.+ป. ) P. จ านวนข อสอบท.สร างต องตรงก บจ านวนต วเลขท.ก าหนดใว ในห วข อการแจงการสมรรถนะ ( ข อท. ) Q. ท กว ชา ท Gงในระด บ ปวช. และระด บ ปวส. ให สร างข อสอบตามว ตถ ประสงค ฯ ท.ว เคราะห ได และม จ านวนข อ ตามความส าค ญ ท.ได ก าหนดไว ในว ตถ ประสงค ฯ น Gนๆ (เป นข อสอบปรนน ย แบบเล อกตอบ ปวช. d ข อข Gน, ปวส. ข อข Gน) d. ท กว ชา ท Gง ระด บ ปวช.และปวส. ข อสอบม ศ กยภาพด านพ ทธ พ ส ย,ความจ า %, ความเข าใจ %, การน าไปใช % 9. ข อสอบในรายว ชาท.ออกแบบสร าง ต องม การ ว เคราะห สมรรถนะรายว ชา ท.ส มพ นธ ก น. ข อสอบท กข อให ออกแบบเอง โดยใช ว ตถ ประสงค ฯ เป นต วบ งช G น า ห าม Copy จากต ารา หร อเอกสารใดๆ. ว ตถ ประสงค ฯใดท.ส าค ญท.ม น Gาหน ก 3 ให ออกข อสอบอย างน อย ข อ 2. ความพยายามในการออกข อสอบ พ จารณาจากจ านวนข อของข อสอบ Z. ให สอดแทรกค ณล กษณะ ZD และเศรษฐก จพอเพ ยง ZE ในตารางว เคราะห สมรรถนะท.เน Gอหาสามารถส.อไปถ งได ด งน เศรษฐก จพอเพ ยง; 7E ( E=ม เหต ม ผล (ร เหต ร ผล) E=พอประมาณ (ร ตน ร ประมาณ) EZ=ภ ม ค มก น (ร กาล ร บ คคลร ช มชน) ) ค ณล กษณะ ;3D(D=ความเป นไทย D2=ประชาธ ปไตย D3=หล กเล.ยงยาเสพต ด) หมายเหต การเข ยนค ณล กษณะ ZD และปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง (ZE) ความม เหต ม ผล (ร เหต ร ผล) - ไม ประมาท ม ว น ย (รอบร / ม สต ) - ร สาเหต ท าไม ร ป จจ ยท.เก.ยวข อง ร ผลกระทบท.จะเก ดข Gนในด านต าง ๆ ความพอประมาณ (ร ตน ร ประมาณ) - พอเหมาะก บสภาพของตน และความจ าเป น - พอควรก บส.งแวดล อมทางกายภาพ ส งคม (ไม โลภจนเบ ยดเบ ยนต วเอง และผ อ.น / ไม ท าลายส.งแวดล อม การสร างภ ม ค มก นท =ด (ร กาล ร บ คคล ร ช มชน) - จ งหวะเวลา และกาละเทศะท.เหมาะสม ส ขภาพด พร อมร บความเส.ยงต าง ๆ (วางแผน/เง นออม/ ประก น) - เร ยนร / พ ฒนาตนอย างต อเน.อง ท าประโยชน ให ก บผ อ.นและส งคม (แบ งป น เอ Gอเฟ Gอเผ.อแผ )

3 หน าท. 3 ตารางการแจกแจง สมรรถนะของรายว ชา ; หน วยเร ยน ; ห วข อเร =องการเร ยนการสอนรายส ปดาห ( ) สมรรถนะของว ชา ( Competence ) Com. ป อนและจ ดร ปแบบข อม ล ( A ) หน วยการเร ยน ( Module or Unit ) Mod. การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ( 7 )ห วข อเร =อง ท =สอน ในแต ละส ปดาห ( Topic ) T. ความหมายและความสามารถของโปรแกรม Microsoft office Excel 2007 Com.2 สร างส ตรและฟ งก ช นในการ ค านวณ Mod.2 การท างานก บตารางข อม ล T.2 การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Execl2007 T.3 การแก ไขตารางข อม ล Com.3 ออกรายงานในร ปแบบ ข อความ และแผนภ ม Mod.3 การท างานก บสม ดงานและแผ นงาน T.4 การปร บตารางข อม ล T.5 การท างานก บแผ นงาน Mod.4 การตกแต งแผ นงาน T.P การก าหนดร ปแบบของการแสดงข อม ล T.Q การจ ดต าแหน งให ก บข อม ลในตาราง Mod.5 การใช ส ตรในการค านวณ T.d การใช ส ตรค านวณ T.s การแก ไขส ตร

4 หน าท. 4 ตารางการแจกแจง สมรรถนะของรายว ชา ; หน วยเร ยน ; ห วข อเร =องการเร ยนการสอนรายส ปดาห ( ) สมรรถนะของว ชา ( Competence ) ( A ) หน วยการเร ยน ( Module or Unit ) Mod.6 การใช ฟ งก ช นในการค านวณ ( 7 )ห วข อเร =อง ท =สอน ในแต ละส ปดาห ( Topic ) T.0 ฟ งก ช นในการค านวณ T. การหาผลรวมโดยอ ต โนม ต Mod.7 การสร างกราฟ T.2 การตกแต งกราฟ T.3 การต Gงช.อกราฟ Mod.8 การตกแต งตาราง T.4 การแทรกภาพลงในตาราง Mod.9 การจ ดการก บฐานข อม ล T.5 การสร างฐานข อม ลในโปรแกรม Microsoft Office Excel2007 Mod.0 การสร างแมโคร T.6 การเร ยกใช งานแมโคร T.K ก จกรรม T.L สอบปลายภาคเร ยนท /

5 หน าท... ( 2 ) ( 3 ) ( N ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ ห วข อเร อง ท สอน 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4.2 ด านท กษะพ ส ย ห วข อย อย / สอบ [ D ] ท กษะระหว างเร ยน [ C ] หน วยการเร ยน Module or Unit Mod. การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel2007 ( ข!นตอนท เก ดสมรรถนะของว ตถ - ประสงค เช งพฤต กรรมปลายทาง ท ว ดได ) Topic Element or Terminal Performance Objective T. ความหมายและความสามารถของโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007.อธ บายความหมายของโปรแกรม Excel ได.บอกความสามารถของโปรแกรม Excelได Z.บอกส วนประกอบของโปรแกรม Excel ได T.2 การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel2007.เข าส โปรแกรม Microsoft Excelได.ออกจากโปรแกรม Microsoft Excel ได Z.จ ดเก บข อม ลในโปรแกรม Excelได.ปฏ บ ต การป อนข อม ลลงในตารางได.ปฏ บ ต แก ไขข อม ลในตารางได P.ปฏ บ ต การบ นท กข อม ลได ความจ า ความเข าใจ การน าไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า การร บร การเห นของจร ง ท าได ตามแบบ ท าจนช านาญ ช านาญ+แก ป ญหา ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (3E) + (3D) E Mod.2 การท างานก บ ตารางข อม ล T.3 การแก ไขตารางข อม ล.ปฏ บ ต การเป ดแฟ มข อม ลเก าได.ปฏ บ ต การเล อกเซลล ได Z.ปฏ บ ต การเล อกกล มเซลล ได.ปฏ บ ต การต Gงช.อเซลล ได 5.ปฏ บ ต การเล อกใช เซลล ได D

6 หน าท...P... ( 2 ) ( 3 ) ( N ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ ห วข อเร อง ท สอน 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4.2 ด านท กษะพ ส ย ห วข อย อย / สอบ [ D ] ท กษะระหว างเร ยน [ C ] หน วยการเร ยน Module or Unit Mod.3 การท างานก บสม ด งานและแผ นงาน Mod.4 การตกแต ง แผ นงาน ( ข!นตอนท เก ดสมรรถนะของว ตถ - ประสงค เช งพฤต กรรมปลายทาง ท ว ดได ) Topic Element or Terminal Performance Objective T.4 การปร บตารางข อม ล.ปฏ บ ต การย ายข อม ลในเซลล ได.ปฏ บ ต การค ดลอกข อม ลในเซลล ได Z.ปฏ บ ต การลบข อม ลในเซลล ได.ปฏ บ ต การปร บความกว างของตารางได.ปฏ บ ต การปร บความส งของตารางได T.5 การท างานก บแผ นงาน.ปฏ บ ต การเล อกแผ นงานได.ปฏ บ ต การเปล.ยนช.อแผ นงานได 3.ปฏ บ ต การลบแผ นงานได.ปฏ บ ต การเพ.มแผ นงานได 5.ปฏ บ ต การสล บต าแหน งแผ นงานได P.ปฏ บ ต การตร งแถวได Q.ปฏ บ ต การตร งคอล มน ได d.ปฏ บ ต การย อ/ขยายแผ นงานได T.6 การก าหนดร ปแบบของการแสดงข อม ล.ปฏ บ ต การก าหนดร ปแบบต วอ กษรให ก บข อม ล ในตารางได.ปฏ บ ต การก าหนดขนาดต วอ กษรให ก บข อม ล ในตารางได Z.ปฏ บ ต การก าหนดล กษณะพ เศษให ก บข อม ล ในตารางได ความจ า ความเข าใจ การน าไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า การร บร การเห นของจร ง ท าได ตามแบบ ท าจนช านาญ ช านาญ+แก ป ญหา ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (3E) + (3D) D2

7 หน าท...Q... ( 2 ) ( 3 ) ( N ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ ห วข อเร อง ท สอน 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4.2 ด านท กษะพ ส ย ห วข อย อย / สอบ [ D ] ท กษะระหว างเร ยน [ C ] หน วยการเร ยน Module or Unit Mod.5 การใช ส ตรค านวณ Mod.6 การใช ฟ งก ช นใน การค านวณ ( ข!นตอนท เก ดสมรรถนะของว ตถ - ประสงค เช งพฤต กรรมปลายทาง ท ว ดได ) Topic Element or Terminal Performance Objective T.7 การจ ดต าแหน งให ก บข อม ลในตาราง.ปฏ บ ต การวางแนวข อม ลในเซลล ได.ปฏ บ ต การแสดงข อม ลให เห นท Gงหมดในช อง ตารางได Z.ปฏ บ ต การใส ส ต วอ กษรให ก บข อม ลในเซลล ได.ปฏ บ ต การใส ส พ Gนให ก บข อม ลในเซลล ได.ปฏ บ ต การใส เส นขอบให ก บตารางได T.8 การใช ส ตรค านวณ.อธ บายว ธ การใช ส ตรค านวณได.อธ บายว ธ การสร างส ตรค านวณได Z.อธ บายว ธ การสร างส ตรค านวณโดยใช เมาส ได T.9 การแก ไขส ตร.ปฏ บ ต การแก ไขส ตรได.ปฏ บ ต การค ดลอกส ตรได Z.ปฏ บ ต การใช ช.อห วคอล มน อ างอ งเซลล ได.ปฏ บ ต การค ดลอกส ตรอย างรวดเร วได.ปฏ บ ต การอ างอ งเซลล ข ามแผ นงานได T.0 ฟ งก ช นในการค านวณ.บอกส วนประกอบของฟ งก ช นได.อธ บายฟ งก ช นพ Gนฐานในการค านวณได 3.ปฏ บ ต การสร างฟ งก ช นได ความจ า ความเข าใจ การน าไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า การร บร การเห นของจร ง ท าได ตามแบบ ท าจนช านาญ ช านาญ+แก ป ญหา ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (3E) + (3D) E2

8 หน าท...d... ( 2 ) ( 3 ) ( N ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ ห วข อเร อง ท สอน 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4.2 ด านท กษะพ ส ย ห วข อย อย / สอบ [ D ] ท กษะระหว างเร ยน [ C ] หน วยการเร ยน Module or Unit Mod.7 การสร างกราฟ ( ข!นตอนท เก ดสมรรถนะของว ตถ - ประสงค เช งพฤต กรรมปลายทาง ท ว ดได ) Topic Element or Terminal Performance Objective T. การหาผลรวมโดยอ ตโนม ต.อธ บายว ธ การหาผลรวมโดยอ ตโนม ต ได.บอกว ธ การหาผลรวมโดยการด ผลล พธ การ ค านวณบนหน าจอได Z.บอกว ธ การแสดงข อความเต อนเม.อม การเข ยน ฟ งก ช นผ ดได T.2 การตกแต งกราฟ.บอกส วนประกอบของกราฟได.บอกประเภทของกราฟได Z.ปฏ บ ต การสร างกราฟได.ปฏ บ ต การปร บขนาดของกราฟได 5.ปฏ บ ต การลบกราฟได P.ปฏ บ ต การย ายต าแหน งกราฟได Q.ปฏ บ ต การปร บแต งกราฟได T.3 การต gงช =อกราฟ.ปฏ บ ต การต Gงช.อกราฟได.ปฏ บ ต การต Gงช.อแกนได Z.ปฏ บ ต การแสดงเส นตารางในกราฟได.ปฏ บ ต การจ ดวางต าแหน งค าอธ บายแผนภ ม ได.ปฏ บ ต การแสดงค าก าก บข อม ลในกราฟได P.ปฏ บ ต การแสดงตารางข อม ลในกราฟได ความจ า ความเข าใจ การน าไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า การร บร การเห นของจร ง ท าได ตามแบบ ท าจนช านาญ ช านาญ+แก ป ญหา ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (3E) + (3D) D3

9 (หน าท ายส ด) ( 2 ) ( 3 ) ( N ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ ห วข อเร อง ท สอน 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4.2 ด านท กษะพ ส ย ห วข อย อย / สอบ [ D ] ท กษะระหว างเร ยน [ C ] หน วยการเร ยน Module or Unit Mod.8 การตกแต งตาราง Mod.9 การจ ดการ ก บฐานข อม ล Mod.0 การสร างแมโคร ( ข!นตอนท เก ดสมรรถนะของว ตถ - ประสงค เช งพฤต กรรมปลายทาง ท ว ดได ) Topic Element or Terminal Performance Objective T.N การแทรกภาพลงในตาราง.ปฏ บ ต การแทรกภาพลงในตารางได.ปฏ บ ต การย ายต าแหน งภาพได Z.ปฏ บ ต การปร บขนาดภาพได.ปฏ บ ต การปร บแต งภาพโดยใช แถบเคร.องม อ ร ปภาพได T.h การสร างฐานข อม ลลงในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007.อธ บายความหมายของฐานข อม ลได.ปฏ บ ต การสร างฐานข อม ลลงใน Excel ได Z.ปฏ บ ต การจ ดเร ยงข อม ลได.ปฏ บ ต การกรองข อม ลได.ปฏ บ ต การกรองข อม ลโดยการก าหนดเง.อนไข ด วยตนเองได P.ปฏ บ ต การกรองข อม ลโดยจ ดล าด บได T.i การเร ยกใช งานแมโคร.ปฏ บ ต การสร างแมโครได.ปฏ บ ต การเร ยกใช งานแมโครได 3.ปฏ บ ต การลบแมโครได ความจ า ความเข าใจ การน าไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า การร บร การเห นของจร ง ท าได ตามแบบ ท าจนช านาญ ช านาญ+แก ป ญหา ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (3E) + (3D) E3 T.K ก จกรรม T.L สอบปลายภาคเร ยนท = /Ahhh

10 ลงช.อผ สอน... ( นางศ ร นทรา ค าฟ ) บ นท กผลการตรวจ ลงช.อผ ตรวจ ()... ห วหน าสาขา (... ) ลงช.อผ ตรวจ ()... ห วหน าหล กส ตร (... )

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 5 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 6-8 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมประมวลผลคาMicrosoft Word 2010 รวม 9 ช วโมง ช อเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร สร างเอกสาร. ช อเร องหร อช องาน การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร

แผนการจ ดการเร ยนร สร างเอกสาร. ช อเร องหร อช องาน การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องาน อาช พ (2001-2001) ช อหน วย การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร หน วยท 3 สอนคร งท 3 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร องหร อช องาน

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 6 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 9-10 ช อหน วย การใช โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010 รวม 6 ช วโมง ช อเร อง

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ร จ กก บ Microsoft Excel 2. การเข าส โปรแกรม 3. ส วนประกอบต าง ๆ ของ Microsoft Excel 4. การจ ดการเว

More information

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ Computer at Work รห สว ชา 2001-0001 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ เลขรห สมาตรฐานสากลประจ าหน งส อ ISBN 974-695-494-6

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา โปรแกรมสำาเร จร ปในงานอาช พ (Computer Package at Work ) รห ส 3000-0201 ระด บช น ปวส.1 สาขาว ชาเทคน คยานยนต จำานวน 3 หน วยก ต 4 ช วโมง/ส ปดาห ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 จ ดประสงค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล สารบ ญ หน า ก าหนดการสอน หน วยท 1 เร อง มาร จ กก บโปรแกรมตารางงานก นเถอะ จ านวน 7 ช วโมง

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร...พ.ศ... คณะ...มหาว ทยาล ย... ประจาป การศ กษา...ว นท รายงาน... รห สหล กส ตร... อาจารย ประจ าหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 อาจารย

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล อ ทยานว ทยาศาสตร พระจอมเกล า ณ หว ากอ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส าน กบร การงานการศ กษานอกโรงเร ยน ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน)

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) การเข ยนเค าโครงการว จ ย (เพ อพ ฒนา การเร ยนร ) ค อ การวางแผนการว จ ยว าจะว จ ยเร องอะไร จะด าเน นการในการว จ ยอย างไร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 9 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2. แนวทางการท าสไลด และน าเสนองานพร เซนเตช น 3. การสร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

บทค ดย อ. ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา

บทค ดย อ. ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช อผ ท าว จ ย นายจ รพงษ พ ทธรสเจร ญ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม งศ กษาเก ยวก

More information

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information