การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 1)

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 1)"

Transcription

1 หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา โปรแกรมสาเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา /555 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. ประย กต ใช โปรแกรมสาเร จร ปด านการจ ดการเอกสาร. ประย กต ใช โปรแกรมสาเร จร ปในการจ ดการฐานข อม ลเบ องต น. ประย กต ใช โปรแกรมสาเร จร ปเพ อข อม ล 4. ประย กต ใช โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการผล ตส อและการสาเสนอผลงาน 5. ประย กต ใช คอมพ วเตอร ส บค นข อม ลเพ อพ ฒนางานอาช พ คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บการประย กต ใช โปรแกรมคอมพ วเตอร สาเร จร ปในงานอาช พ การจ ดการเอกสาร การ จ ดการฐานข อม ล ข อม ล การนาเสนอผลงานด วยคอมพ วเตอร ส อผสมและการใช คอมพ วเตอร เพ อผล ต ส อประเภทต าง ๆ การส บค นข อม ล สารสนเทศเพ อพ ฒนางานอาช พด วยคอมพ วเตอร จ ดประสงค รายว ชา. เพ อให เข าใจโครงสร างและการใช งานของโปรแกรมสาเร จร ปสาหร บงานอาช พ. เพ อให สามารถประย กต ใช โปรแกรมสาเร จร ปด านการทาเอกสา ร การจ ดการฐานข อม ล ข อม ล การนาเสนอผลงานและการผล ตส อในงานอาช พ. เพ อให ม ก จน ส ยในการค นคว าหาความร เพ มเต ม 4. ม จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร ก บระบบสารสนเทศม ก จน ส ยในการทางานอย าง เป นระบบ ด วยความอดทนประณ ตรอบคอบและปลอดภ ย () สมรรถนะของรายว ชา (Competence). ข อกาหนด. มาตรฐานรายว ชา + คาอธ บายรายว ชา + จ ดประสงค รายว ชา + สมรรถนะของรายว ชา. ( Unit or Module ). ห วข อเร องสอน ครบท กส ปดาห ( )

2 4. ว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรมปลายทาง( Element / Terminal Performance Objective ) 5. กาหนดข อม ล การสอนปฏ บ ต ช ดเจน ( กรณ ว ชา ท.+ป. ) 6. จานวนข อสอบท สร างต องตรงก บจานวนต วเลขท กาหนดใว ในห วข อการแจงการสมรรถนะ ( ข อท 4 ) 7. ท กว ชา ท งในระด บ ปวช. และระด บ ปวส. ให สร างข อสอบตามว ตถ ประสงค ฯ ท ว เคราะห ได และม จานวน ข อตามความสาค ญ ท ได กาหนดไว ในว ตถ ประสงค ฯ น นๆ (เป นข อสอบปรนน ย แบบเล อกตอบ ปวช. 80 ข อข น, ปวส. 0 ข อข น) 8. ท กว ชา ท ง ระด บ ปวช.และปวส. ข อสอบม ศ กยภาพด านพ ทธ พ ส ย,ความจา 0 %, 40 %, การ นาไปใช 40 % 9. ข อสอบในรายว ชาท ออกแบบสร าง ต องม การ ว เคราะห สมรรถนะรายว ชา ท ส มพ นธ ก น 0. ข อสอบท กข อให ออกแบบเอง โดยใช ว ตถ ประสงค ฯ เป นต วบ งช นา ห าม Copy จากตารา หร อเอกสารใดๆ. ว ตถ ประสงค ฯใดท สาค ญท ม น าหน ก ให ออกข อสอบอย างน อย ข อ. ความพยายามในการออกข อสอบ พ จารณาจากจานวนข อของข อสอบ. ให สอดแทรกค ณล กษณะ D และเศรษฐก จพอเพ ยง E ในตารางว เคราะห สมรรถนะท เน อหาสามารถส อไป ถ งได ด งน เศรษฐก จพอเพ ยง; E ( E=ม เหต ม ผล (ร เหต ร ผล) E=พอประมาณ (ร ตน ร ประมาณ) E=ภ ม ค มก น (ร กาล ร บ คคล ร ช มชน) ) ค ณล กษณะ ;D (D=ความเป นไทย D=ประชาธ ปไตย D=หล กเล ยงยาเสพต ด) หมายเหต การเข ยนค ณล กษณะ D และปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง (E) ความม เหต ม ผล (ร เหต ร ผล) - ไม ประมาท ม ว น ย (รอบร / ม สต ) - ร สาเหต ทาไม ร ป จจ ยท เก ยวข อง ร ผลกระทบท จะเก ดข นในด านต าง ๆ ความพอประมาณ (ร ตน ร ประมาณ) - พอเหมาะก บสภาพของตน และความจาเป น - พอควรก บส งแวดล อมทางกายภาพ ส งคม (ไม โลภจนเบ ยดเบ ยนต วเอง และผ อ น / ไม ทาลายส งแวดล อม การสร างภ ม ค มก นท ด (ร กาล ร บ คคล ร ช มชน) - จ งหวะเวลา และกาลเทศะท เหมาะสม ส ขภาพด พร อมร บความเส ยงต าง ๆ (วางแผน/เง นออม/ ประก น) - เร ยนร / พ ฒนาตนอย างต อเน อง ทาประโยชน ให ก บผ อ นและส งคม (แบ งป น เอ อเฟ อเผ อแผ )

3 หน าท ตารางการแจกแจง สมรรถนะของรายว ชา ; หน วยเร ยน ; ห วข อเร องการเร ยนการสอนรายส ปดาห ( ) สมรรถนะของว ชา ( Competence ) COM. ระบบคอมพ วเตอร COM. ระบบปฏ บ ต การว นโดว XP COM. โปรแกรม Microsoft Word 007 COM.4 โปแกรม Excel 007 ( ) ( ) Mod. ระบบคอมพ วเตอร Mod. โปรแกรม ระบบปฏ บ ต การว นโดว XP Mod. โปรแกรม Microsoft Word 007 Mod.4 โปรแกรม Excel 007 ( ) ในแต ละส ปดาห ( ) T. ระบบคอมพ วเตอร T. โปรแกรมระบบ ระบบปฏ บ ต การว นโดว XP T. แนะนาโปรแกรม Microsoft Word 007 T.4 การสร างเอกสาร T.5 การตกแต งเอกสารต าง ๆ T.6 ตารางและการพ มพ งาน T.7 แนะนาโปรแกรม Excel 007 T.8 แก ไข Work Sheet T.9 การตกแต ง Work Sheet T.0 ใช ส ตรคานวณฟ งก ช นและกราฟ T. พ มพ งาน Excel

4 ( ) สมรรถนะของว ชา ( Competence ) COM.5 โปรแกรม PowerPoint 007 ( ) ( ) Mod.5 โปรแกรม PowerPoint ( ) ในแต ละส ปดาห ( ) T. แนะนาโปรแกรม PowerPoint 007 T. การทางานก บภาพน ง T.4 การตกแต งสไลด COM.6 อ นเทอร เน ตเบ องต น (Internet) Internet Explorer Mod.6 อ นเทอร เน ตเบ องต น (Internet) Internet Explorer T.5 การเตร ยมต วก อนการนาเสนอ T.6 อ นเทอร เน ตเบ องต น (Internet) Internet Explorer T.7 ก จกรรม T.8 สอบปลายภาค

5 ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) ( ) ( ) ( 4 ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ 5 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4. ด านท กษะพ ส ย Mod. ระบบคอมพ วเตอร T. ระบบคอมพ วเตอร. อธ บายความหมายของระบบคอมพ วเตอร ได. บอกองค ประกอบของคอมพ วเตอร ได. บอกส วนประกอบของฮาร ดแวร ได 4. บอกหน าท การทางานของฮาร ดแวร 5. ตรวจสอบอ ปกรณ ต าง ๆในเคร อง คอมพ วเตอร ได E Mod. โปรแกรม ระบบปฏ บ ต การ ว นโดว XP T. ระบบปฏ บ ต การการว นโดวส XP. อธ บายความหมายของระบบปฏ บ ต การได. ต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XPได. สร างไฟล และโฟลเดอร Windows XP ได 4. จ ดระบบไฟล โฟลเดอร ของ Windows XP ได 5. จ ดระบบไฟล โฟลเดอร ของ Windows XP 6. จ ดไฟล โฟลเดอร ใน Windows XP ได 7. เร ยกใช โปรแกรมและด แลร กษา คอมพ วเตอร ได

6 ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) ( ) ( ) ( 4 ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4. ด านท กษะพ ส ย 6 Mod. โปรแกรม Microsoft Word 007 T. โปรแกรม Microsoft Word 007. เข าส โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word 007. บอกหน าท และ ส วนประกอบ ต าง ๆ ของ โปรแกรม Microsoft Word 007 ได. บอกหน าท และส วนประกอบของแถบได เคร องม อ Microsoft Word 007 ได 4. บอกหน าท ของค ย ต างๆ บนแป นพ มพ ได 5. เร ยกใช ค ย ต าง ๆ บนแป นพ มพ ได 6. ควบค มจ ดแทรกข อความได 7. ออกจาก Microsoft Word 007 ได T.4 การสร างเอกสาร. สร างเอกสารใหม ได. เข ยนส วนประกอบของโปรแกรมของ โปรแกรมประมวลผลคาได. บอกว ธ การเล อกขนาดกระดาษได 4. ป อนข อม ลประเภทข อความได 5. เร ยกใช ม มมอง ( Views) ต าง ๆ ใน Word ได 6. บอกว ธ การยกเล กทาและการทาซ า

7 ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) ( ) ( ) ( 4 ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ 7 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4. ด านท กษะพ ส ย 7. บอกว ธ การจ ดเก บข อม ล (Save) เอกสาร 8. เป ดเอกสารท บ นท กไว กล บมาใช ได 9. ปฏ บ ต การจ ดการแฟ มและข อม ลใน เอกสารได Mod. โปรแกรม Microsoft Word 007 T.5 การตกแต งเอกสาร. เล อกแบบอ กษรได. ตกแต งข อความด วยส ได. แรเงาได 4. ต กรอบข อความได 5. ต งก นหน าก นหล งได 6. กาหนดตาแหน งย อหน าได 7. ออกแบบการตกแต งเอกสารได 8. ปฏ บ ต การวาดร ปภาพได

8 ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) ( ) ( ) ( 4 ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4. ด านท กษะพ ส ย 8 Mod. โปรแกรม Microsoft Word 007 Mod.4 โปรแกรม Microsoft Excel 007 T.6 ตารางและการพ มพ งาน. สร างตาราง Microsoft Word ได. ป อนข อม ลในตาราง ได. ตกแต งตารางได 4. ออกแบบ ปฏ บ ต การสร างจดหมายเว ยน ได 5. เร ยกด เอกสารก อนการพ มพ 6. ส งพ มพ เอกสารท สร างข นด วย โปรแกรม Microsoft Word 007 ได T.7 โปรแกรม Excel 007. อธ บายความหมายของโปรแกรม Microsoft Excel 007ได. เข าส โปรแกรม Microsoft Excelได. เร ยกใช งานส วนประกอบของหน าต าง โปรแกรม Microsoft Excel 007ได 4. อธ บายความหมายของ Work book และ Work sheetได 5. เล อกเซลล ได 6. ป อนข อม ลได 7. บ นท กข อม ลได 8. ออกจากโปรแกรมได

9 ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) ( ) ( ) ( 4 ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ 9 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4. ด านท กษะพ ส ย Mod.4 โปรแกรม Microsoft Excel 007 T.8 การแก ไข Work Sheet. เร ยกใช ข อม ลเก าท เคยบ นท กได. เล อกเซลล หร อกล มเซลล ได. ต งช อเซลล หร อกล มเซลล ได 4. ย ายข อม ลได 5. ค ดลอกข อม ลได 6. แทรกข อม ลได 7. ปร บความกว างของคอล มน ได 8. ปร บความกว างของ แถวได 9. ใช คาส ง ยกเล ก การพ มพ ได T.9 การตกแต ง Work Sheet. กาหนดร ปแบบการแสดงต วเลขได. กาหนดร ปแบบข อม ลในตารางได. กาหนดร ปแบบต วอ กษรได 4. กาหนดขนาดต วอ กษรได 5. ตกแต งอ กษรโดยใช ต วหนา ต วเอ ยงได 6. จ ดข อม ลให อย ก งกลาง ช ดซ าย ช ดขวาได 7. จ ดแนวข อม ลได 8. ใช ส ตกแต งข อม ลได

10 ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) ( ) ( ) ( 4 ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ 0 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4. ด านท กษะพ ส ย Mod.4 โปรแกรม Microsoft Excel 007 T.0 การใช ส ตรคานวณฟ งก ช นและกราฟ. เร ยกใช ส ตรคานวณ ฟ งก ช น กราฟได. เร ยกใช ส ตรในการคานวณได. เร ยกใช ฟ งก ช นในการคานวณได 4. สร างกราฟได 5. สร างกราฟด วยต วช วยสร างได 6. แก ไขรายละเอ ยดของกราฟได 4 T.P. การพ มพ งาน Excels. ด ต วอย างก อนการพ มพ ได. พ มพ งานได. กาหนดแนวการพ มพ ได 4. กาหนดระยะแนวกระดาษได 5. กาหนดกระดาษและความละเอ ยดของงาน พ มพ ได

11 ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) ( ) ( ) ( 4 ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4. ด านท กษะพ ส ย T. โปรแกรม PowerPoint 007. เร ยกใช โปรแกรมสร างงานนาเสนอ POWER POINT 007ได. เข าส โปรแกรมนาเสนอข อม ลได. บอกประโยชน ของโปรแกรม POWER POINT 007 ได 4. บอกแนวค ดของการสร างงานนาเสนอได 5. สร างสไลด ได Mod.5 โปรแกรม PowerPoint 007 T. การทางานก บภาพน ง. ใส ข อความในงานนาเสนอได. กาหนดร ปแบบ ส ขนาด ของต วอ กษรได. ตรวจสอบและแก ไขค าผ ดได 4. เร ยกใช ต วอ กษรศ ลป มาตกแต งงานนาเสนอ ได 5. นาภาพจาก clip gallery มาใส ในงานนาเสนอ ได 6. นาภาพต างๆ มาใส ในงานนาเสนอได 7. เปล ยนส และนาภาพมาใส เป นพ นหล งได

12 ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) ( ) ( ) ( 4 ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4. ด านท กษะพ ส ย Mod.5 โปรแกรม PowerPoint 007 T.4 การตกแต งสไลด. เร ยกใช ข อม ลเก าท เคยบ นท กได. เล อกเซลล หร อกล มเซลล ได. ต งช อเซลล หร อกล มเซลล ได 4. ย ายข อม ลได 5. ค ดลอกข อม ลได 6. แทรกข อม ลได 7. ปร บความกว างของคอล มน ได 8. ปร บความกว างของ แถวได 9. ใช คาส ง ยกเล ก การพ มพ ได T.5 กราฟและการนาเสนอผลงาน. สร างกราฟและตกแต งกราฟได. ใส Effect ในงานนาเสนอได. กาหนดใช เทคน คการเปล ยนแผ นสไลด ได 4. ปฏ บ ต การสร างตาราง กราฟ และแผนภ ม องค กรได 5. พ มพ เอกสารจากงานนาเสนอได 6. นาเสนองานได

13 ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (E) + (D) ( ) ( ) ( 4 ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4. ด านท กษะพ ส ย Mod.6 อ นเทอร เน ตเบ องต น (Internet) Internet Explorer T.6 อ นเทอร เน ตเบ องต น. อธ บายความหมายของระบบอ นเทอร เน ตได. บอกประว ต ความเป นมาของระบบ อ นเทอร เน ตได. บอก ประโยชน ของอ นเทอร เน ตได 4. บอกการทางานของอ นเทอร เน ตได 5. เร ยกใช งานโปรแกรม Internet Explorer ได 6. เร ยกใช งาน Link และ URL ได 7. บอกว ธ การเป ดด เว บเพจและการพ มพ เว บเพจ ได 8. ใช งาน Favorites ได 9. เผยแพร ประชาส มพ นธ ผลงานผ าน อ นเทอร เน ต T.7 ก จกรรม T.8 สอบปลายภาค

14 4 ลงช อผ สอน... (นางจ ราย บ ญมาปล ก) บ นท กผลการตรวจ ลงช อผ ตรวจ ( )... ห วหน าสาขา ( นายร กษ เจ ยศ ร พงษ ก ล )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 00-000 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา.

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / ผ สอน นางศ ร นทรา ค าฟ ล กษณะว ชา ท + ป มาตรฐานรายว ชา. อธ บายความหมาย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ รห ส 2201-2110 ว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร สาขาว ชา พณ ชยการ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ ทธศ กราช 2546) ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม จ ดทาโดย

More information

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา

More information

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา โปรแกรมสำาเร จร ปในงานอาช พ (Computer Package at Work ) รห ส 3000-0201 ระด บช น ปวส.1 สาขาว ชาเทคน คยานยนต จำานวน 3 หน วยก ต 4 ช วโมง/ส ปดาห ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 จ ดประสงค

More information

จ านวนหน วยก ต 2 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร)

จ านวนหน วยก ต 2 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร) โครง ว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-2001 สาขาว ชา อาหารและโภชนาการ ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม ภาคเร ยน 2 ป การศ กษา 2557 ระหว างว น 13 ต ลาคม 2557 ถ ง 13 ก มภาพ นธ 2558 ว ทยาล ยอาช วศ

More information

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ Computer at Work รห สว ชา 2001-0001 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ เลขรห สมาตรฐานสากลประจ าหน งส อ ISBN 974-695-494-6

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ว ชาคอมพ วเตอร เพ อการทางาน 1 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขตศร ล านช าง หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 5 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 6-8 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมประมวลผลคาMicrosoft Word 2010 รวม 9 ช วโมง ช อเร

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการสอนม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและม งพ ฒนาให ผ เร ยนม ค ณล กษณะ 3 D แผนการจ ดการเร ยนร

แผนการสอนม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและม งพ ฒนาให ผ เร ยนม ค ณล กษณะ 3 D แผนการจ ดการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร รห สว ชา 2204 2103 ช อว ชา การใช โปรแกรมตารางคานวณMicrosoft สอนคร งท 2 หน วยท 1 ช อหน วย การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เวลา 4 ช วโมง ม เหต ผล 1.ระบ ความหมายของ โปรแกรม Microsoft Excel

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ทำไมต องเร ยนกำรงำนอำช พและเทคโนโลย

More information

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001 อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001 1. คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พเบ องต น การต ดต งเคร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร สร างเอกสาร. ช อเร องหร อช องาน การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร

แผนการจ ดการเร ยนร สร างเอกสาร. ช อเร องหร อช องาน การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องาน อาช พ (2001-2001) ช อหน วย การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร หน วยท 3 สอนคร งท 3 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร องหร อช องาน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) คณะ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชา คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร หล กส ตร ว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1. ข อม ลท วไป 1. รห สว ชาและช อว ชา 4124601A

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาล ยเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ช อว ชาภาษาไทย เทคโนโลย สารสนเทศเพ

More information

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รห สว ชา ง20201 รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร ท 5 ช อหน วย การใช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา 9. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ส งหาคม 2557

รายละเอ ยดของรายว ชา 9. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ส งหาคม 2557 มคอ.3 โปรแกรมสาเร จร ป ประจาภาคเร ยน 1/2557 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ คณะ/ภาคว ชา/สาขาว ชา คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร. หมวด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information