การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )"

Transcription

1 การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน อ เล กฯ + เทคโนโลย คอมพ วเตอร ป การศ กษา / ผ สอน นายศราว ธ ค าฟ ล กษณะว ชา ท + ป มาตรฐานรายว ชา. ต ดต +งเคร องคอมพ วเตอร ตามค ม อ. จ ดท าเอกสารเพ องานอาช พด วยโปรแกรมประมวลผลค า 3. สร างตารางท าการเพ องานอาช พด วยโปรแกรมตารางท าการ 4. สร างสไลด น าเสนอผลงานด วยโปรแกรมการน าเสนอ. ส บค นข อม ลด วยอ นเทอร เน ต และร บส งไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พเบ +องต น การต ดต +งเคร อง คอมพ วเตอร อ ปกรณ รอบข างและระบบปฏ บ ต การ การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสารเพ องานอาช พโดยเน น การพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สและตรวจสอบแก ไจความถ กต องการใช โปรแกรมตารางท าการเพ องานอาช พและการ ร บส งไปรษณ ย อ เล กทรอน กส จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร ก บสารสนเทศ จ ดประสงค รายว ชา. ม ความเข าใจหล กการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ องานอาช พ การใช โปรแกรมส าหร บงานส าน กงาน การใช อ นเทอร เน ตและไปรษณ ย อ เล กทรอน กส. ม ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ ต ดต +งอ ปกรณ รอบข างและ ระบบปฏ บ ต การของคอมพ วเตอร จ ดท าเอกสาร ตารางท าการ และน าเสนอผลงาน ส บค นข อม ลโดยใช อ นเทอร เน ต และร บส งไปรษณ ย อ เล กทรอน กส 3. ม จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร ก บระบบสารสนเทศ ม ก จน ส ยในการท างานอย าง เป นระบบด วยความอดทน ประณ ตรอบคอบและปลอดภ ย ( ) สมรรถนะของรายว ชา ( Competence ).ใช งานโปรแกรมประมวลผลค า.ต ดต +งเคร องคอมพ วเตอร อ ปกรณ รอบข างและระบบปฏ บ ต การ

2 + หน าท 2 ข อก าหนด. มาตรฐานรายว ชา + ค าอธ บายรายว ชา + จ ดประสงค รายว ชา + สมรรถนะของรายว ชา. หน วยการเร ยน ( Unit or Module ) 3. ห วข อเร องสอน ครบท กส ปดาห ( Topic ) S. ห วข อย อย / ว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรมปลายทาง( Element / Terminal Performance Objective ). ก าหนดข อม ล การสอนปฏ บ ต ช ดเจน ( กรณ ว ชา ท.+ป. ) ^. จ านวนข อสอบท สร างต องตรงก บจ านวนต วเลขท ก าหนดใว ในห วข อการแจงการสมรรถนะ ( ข อท S ) _. ท กว ชา ท +งในระด บ ปวช. และระด บ ปวส. ให สร างข อสอบตามว ตถ ประสงค ฯ ท ว เคราะห ได และม จ านวนข อ ตามความส าค ญ ท ได ก าหนดไว ในว ตถ ประสงค ฯ น +นๆ (เป นข อสอบปรนน ย แบบเล อกตอบ ปวช. b ข อข +น, ปวส. ข อข +น) b. ท กว ชา ท +ง ระด บ ปวช.และปวส. ข อสอบม ศ กยภาพด านพ ทธ พ ส ย,ความจ า %, ความเข าใจ S %, การน าไปใช S % 9. ข อสอบในรายว ชาท ออกแบบสร าง ต องม การ ว เคราะห สมรรถนะรายว ชา ท ส มพ นธ ก น. ข อสอบท กข อให ออกแบบเอง โดยใช ว ตถ ประสงค ฯ เป นต วบ งช + น า ห าม Copy จากต ารา หร อเอกสารใดๆ. ว ตถ ประสงค ฯใดท ส าค ญท ม น +าหน ก 3 ให ออกข อสอบอย างน อย ข อ 2. ความพยายามในการออกข อสอบ พ จารณาจากจ านวนข อของข อสอบ 3. ให สอดแทรกค ณล กษณะ 3D และเศรษฐก จพอเพ ยง 3E ในตารางว เคราะห สมรรถนะท เน +อหาสามารถส อไปถ งได ด งน เศรษฐก จพอเพ ยง; 7E ( E=ม เหต ม ผล (ร เหต ร ผล) E=พอประมาณ (ร ตน ร ประมาณ) E3=ภ ม ค มก น (ร กาล ร บ คคลร ช มชน) ) ค ณล กษณะ ;3D (D=ความเป นไทย D2=ประชาธ ปไตย D3=หล กเล ยงยาเสพต ด) หมายเหต การเข ยนค ณล กษณะ 3D และปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง (3E) ความม เหต ม ผล (ร เหต ร ผล) - ไม ประมาท ม ว น ย (รอบร / ม สต ) - ร สาเหต ท าไม ร ป จจ ยท เก ยวข อง ร ผลกระทบท จะเก ดข +นในด านต าง ๆ ความพอประมาณ (ร ตน ร ประมาณ) - พอเหมาะก บสภาพของตน และความจ าเป น - พอควรก บส งแวดล อมทางกายภาพ ส งคม (ไม โลภจนเบ ยดเบ ยนต วเอง และผ อ น / ไม ท าลายส งแวดล อม การสร างภ ม ค มก นท =ด (ร กาล ร บ คคล ร ช มชน) - จ งหวะเวลา และกาละเทศะท เหมาะสม ส ขภาพด พร อมร บความเส ยงต าง ๆ (วางแผน/เง นออม/ ประก น) - เร ยนร / พ ฒนาตนอย างต อเน อง ท าประโยชน ให ก บผ อ นและส งคม (แบ งป น เอ +อเฟ +อเผ อแผ )

3 หน าท 3 ตารางการแจกแจง สมรรถนะของรายว ชา ; หน วยเร ยน ; ห วข อเร =องการเร ยนการสอนรายส ปดาห ( ) สมรรถนะของว ชา ( Competence ) Com. ใช งานโปรแกรมประมวลผลค า ( A ) หน วยการเร ยน ( Module or Unit ) Mod. ระบบคอมพ วเตอร Mod.2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP ( 7 )ห วข อเร =อง ท =สอน ในแต ละส ปดาห ( Topic ) T. ความร เบ +องต นเก ยวก บ ระบบคอมพ วเตอร (ใบงานท ) T.2 การใช งานระบบปฏ บ ต การ Windows XP (ใบงานท ) Mod.3 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word T.3 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word Mod.4 การสร างเอกสาร Microsoft Word2007 T.S Microsoft Word 2007 (ใบงานท 3) Mod.5 การตกแต งเอกสาร T. การตกแต งเอกสาร (ใบงานท S)

4 หน าท 4 ตารางการแจกแจง สมรรถนะของรายว ชา ; หน วยเร ยน ; ห วข อเร =องการเร ยนการสอนรายส ปดาห ( ) สมรรถนะของว ชา ( Competence ) ( A ) หน วยการเร ยน ( Module or Unit ) Mod.6 ตารางและการพ มพ งาน ( 7 )ห วข อเร =อง ท =สอน ในแต ละส ปดาห ( Topic ) T.^ ตารางและการพ มพ งาน (ใบงานท ) Mod.7 ร จ กก บโปรแกรม Microsoft office Excel 2007 T._ Microsoft Excel 2007 Mod.8 การแก ไข Work Sheet T.b การแก ไข Work Sheet (ใบงานท ^) Mod.9 การตกแต ง Work Sheet T.z การตกแต ง Work Sheet (ใบงานท _) Mod.0 การใช ส ตรค านวณฟ งก ช น และกราฟ Mod. การพ มพ งาน T. การใช ส ตรค านวณฟ งก ช นและกราฟ (ใบงานท b) T. การพ มพ งาน

5 หน าท 5 ตารางการแจกแจง สมรรถนะของรายว ชา ; หน วยเร ยน ; ห วข อเร =องการเร ยนการสอนรายส ปดาห ( ) สมรรถนะของว ชา ( Competence ) ( A ) หน วยการเร ยน ( Module or Unit ) Mod.2 โปรแกรมสร างงานน าเสนอ Power point2007 ( 7 )ห วข อเร =อง ท =สอน ในแต ละส ปดาห ( Topic ) T. Microsoft Office Power point 2007 (ใบงานท z) Mod.3 การท างานก บภาพน ง Mod.4 การตกแต งสไลด T.3 การท างานก บภาพน ง (ใบงานท ) T.S การตกแต งสไลด (ใบงานท ) Mod.5 กราฟและการน าเสนอผลงาน T. กราฟและการน าเสนอผลงาน (ใบงานท ) Mod.6 อ นเทอร เน ตเบ +องต น T.L ก จกรรม T.M สอบปลายภาคเร ยนท = /ANNN T.^ การใช งานอ นเทอร เน ต (ใบงานท 3)

6 หน าท...^... ( 2 ) ( 3 ) ( P ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ ห วข อเร อง ท สอน 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4.2 ด านท กษะพ ส ย ห วข อย อย / สอบ [ D ] ท กษะระหว างเร ยน [ C ] หน วยการเร ยน Module or Unit Mod. ระบบคอมพ วเตอร ( ข นตอนท เก ดสมรรถนะของว ตถ - ประสงค เช งพฤต กรรมปลายทาง ท ว ดได ) Topic Element or Terminal Performance Objective T. ความร เบ _องต นเก =ยวก บ ระบบคอมพ วเตอร. อธ บายความหมายของระบบ คอมพ วเตอร ได 2. บอกองค ประกอบของระบบ คอมพ วเตอร ได 3. บอกส วนประกอบฮาร ดแวร ใน คอมพ วเตอร ได ความจ า ความเข าใจ การน าไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า การร บร การเห นของจร ง ท าได ตามแบบ ท าจนช านาญ ช านาญ+แก ป ญหา ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (3E) + (3D) D Mod.2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP Mod.3 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word T.2 การใช งานระบบปฏ บ ต การ Windows XP.อธ บายความหมายระบบปฏ บ ต การ Windows XP ได.ต ดต +งระบบปฏ บ ต การ Windows xpได 3.ใช งานส วนประกอบของหน าต างใน Windows xp ได S.อธ บายระบบไฟล /โฟลเดอร ของ Windows xp ได.ด แลร กษาคอมพ วเตอร ได T.3 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word.เข าส โปรแกรม Microsoft word ได.บอกส วนประกอบต างๆของโปรแกรม Microsoft Word ได 3.บอกหน าท การท างานส วนประกอบต างๆได E หน าท..._...

7 ( 2 ) ( 3 ) ( P ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ ห วข อเร อง ท สอน 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4.2 ด านท กษะพ ส ย ห วข อย อย / สอบ [ D ] ท กษะระหว างเร ยน [ C ] ( ข นตอนท เก ดสมรรถนะของว ตถ - หน วยการเร ยน ประสงค เช งพฤต กรรมปลายทาง ท ว ดได ) Module or Unit Topic Element or Terminal Performance Objective S.บอกหน าท ของค ย ต างๆบนแป นพ มพ ได.ใช ค ย ต างๆบนแป นพ มพ ได ^.ออกจาก Microsoft Word ได ความจ า ความเข าใจ การน าไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า การร บร การเห นของจร ง ท าได ตามแบบ ท าจนช านาญ ช านาญ+แก ป ญหา ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (3E) + (3D) Mod.4 การสร างเอกสาร Microsoft Word2007 Mod.5 การตกแต งเอกสาร Mod.6 ตารางและ การพ มพ งาน T.4 Microsoft Word 2007.สร างเอกสารใหม ได.บอกว ธ การเล อกขนาดกระดาษได 3.ป อนข อม ลประเภทข อความได S.ใช ม มมอง(View) ต างๆใน Word ได.บ นท กเอกสารได T.5 การตกแต งเอกสาร.อธ บายว ธ การปร บแต งแบบอ กษรได.ปร บแต งแบบอ กษรได 3.แรเงาได S.ต กรอบข อความได.ต +งก +นหน าก +นหล งได ^.ก าหนดต าแหน งย อหน าได T.6 ตารางและการพ มพ งาน.สร างตารางใน Microsoft Word ได.สร างตารางได 3.ป อนข อม ลในตารางได D2 D3

8 หน าท...b... ( 2 ) ( 3 ) ( P ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ ห วข อเร อง ท สอน 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4.2 ด านท กษะพ ส ย ห วข อย อย / สอบ [ D ] ท กษะระหว างเร ยน [ C ] หน วยการเร ยน Module or Unit ( ข นตอนท เก ดสมรรถนะของว ตถ - ประสงค เช งพฤต กรรมปลายทาง ท ว ดได ) Topic Element or Terminal Performance Objective S.ตกแต งตารางได.ด เอกสารก อนพ มพ ได ความจ า ความเข าใจ การน าไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า การร บร การเห นของจร ง ท าได ตามแบบ ท าจนช านาญ ช านาญ+แก ป ญหา ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (3E) + (3D) Mod.7 ร จ กก บโปนแกรม Microsoft Office Excel 2007 Mod.8 การแก ไข Work Sheet Mod.9 การตกแต ง Work Sheet T.7 Microsoft Excel 2007.อธ บายความหมาของ Excel ได.บอกส วนประกอบของ Microsoft Excel ได 3.เล อกเซลล ได S.ป อนข อม ลใน Excel ได T.8 การแก ไข Work Sheet.สร างเอกสารใหม ได.ต +งช อเซลล ได 3.ย ายข อม ลได S.ค ดลอกข อม ลได.ปร บความกว างของคอล มน ได ^.ปร บความส งของแถวได _.แทรกข อม ลได T.o การตกแต ง Work Sheet.ก าหนดร ปแบบการแสดงต วเลขได.ก าหนดร ปแบบข อม ลในตารางได 3.ก าหนดร ปแบบต วอ กษรได S.ก าหนดขนาดต วอ กษรได.ตกแต งต วอ กษรโดยใช ต วหนา ต วเอ ยง ข ดเส น ใต ได E2

9 หน าท...z... ( 2 ) ( 3 ) ( P ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ ห วข อเร อง ท สอน 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4.2 ด านท กษะพ ส ย ห วข อย อย / สอบ [ D ] ท กษะระหว างเร ยน [ C ] หน วยการเร ยน Module or Unit ( ข นตอนท เก ดสมรรถนะของว ตถ - ประสงค เช งพฤต กรรมปลายทาง ท ว ดได ) Topic Element or Terminal Performance Objective ความจ า ความเข าใจ การน าไปใช ^.จ ดแนวข อม ลได _.ใช ส ตกแต งข อม ลได การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า การร บร การเห นของจร ง ท าได ตามแบบ ท าจนช านาญ ช านาญ+แก ป ญหา ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (3E) + (3D) Mod.0 การใช ส ตรค านวณ ฟ งก ช น และกราฟ T.p การใช ส ตรค านวณฟ งก ช นและกราฟ.ใช ส ตรในการค านวณได.ใช ฟ งก ช นในการค านวณได 3.สร างกราฟได S.สร างกราฟด วยต วช วยสร างได.แก ไขรายละเอ ยดของกราฟได Mod. การพ มพ งาน Mod.2 โปรแกรมสร างงาน น าเสนอ Power point2007 T. การพ มพ งาน.ด ต วอย างก อนพ มพ ได.พ มพ งานได 3.ก าหนดแนวการพ มพ ได S.ก าหนดระยะแนวกระดาษได.ก าหนดกระดาษ ความละเอ ยดของงานพ มพ ได T.A Microsoft Office Power point 2007.อธ บายประโยชน ของโปรแกรม Powerpoint 2007 ได.บอกแนวค ดการสร างงานน าเสนอได 3.ใช งานโปรแกรม Powerpoint 2007 เบ +องต นได

10 หน าท... ( 2 ) ( 3 ) ( P ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ ห วข อเร อง ท สอน 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4.2 ด านท กษะพ ส ย ห วข อย อย / สอบ [ D ] ท กษะระหว างเร ยน [ C ] หน วยการเร ยน Module or Unit Mod.3 การท างานก บภาพน ง Mod.4 การตกแต งสไลด Mod.5 กราฟและ การน าเสนอผลงาน ( ข นตอนท เก ดสมรรถนะของว ตถ - ประสงค เช งพฤต กรรมปลายทาง ท ว ดได ) Topic Element or Terminal Performance Objective T.7 การท างานก บภาพน =ง.เล อกม มมองท เหมาะสมในการท างานได.บอกล กษณะการใช งานในแต ละประเภทของ ม มมองได 3.จ ดเร ยงข อความในม มมองเค าร างได S.สร างสไลด เพ อการน าเสนองานเบ +องต นได.ย อ / ขยายม มมองได T.P การตกแต งสไลด.สามารถใส ข อความในงานน าเสนอได.สามารถก าหนดร ปแบบ ส ขนาดต วอ กษรได 3.สามารถตรวจสอบแก ไขค าผ ดได S.สามารถใช ต วอ กษรศ ลป มาตกแต งงาน น าเสนอได.สามารถเปล ยนส และน าภาพมาใส เป นพ +นหล ง ได T.N กราฟและการน าเสนอผลงาน.สร างกราฟได.ตกแต งกราฟได 3.สามารถใส Effect ในงานน าเสนอได S.ใช เทคน คการเปล ยนแผ นสไลด ได.พ มพ เอกสารจากงานน าเสนอได ความจ า ความเข าใจ การน าไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า การร บร การเห นของจร ง ท าได ตามแบบ ท าจนช านาญ ช านาญ+แก ป ญหา ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (3E) + (3D) E3

11 (หน าท ายส ด) ( 2 ) ( 3 ) ( P ) แจงสมรรถนะ + ข อสอบตามศ กยภาพ ห วข อเร อง ท สอน 4. ด านพ ทธ พ ส ย 4.2 ด านท กษะพ ส ย ห วข อย อย / สอบ [ D ] ท กษะระหว างเร ยน [ C ] หน วยการเร ยน Module or Unit Mod.6 อ นเทอร เน ตเบ +องต น ( ข นตอนท เก ดสมรรถนะของว ตถ - ประสงค เช งพฤต กรรมปลายทาง ท ว ดได ) Topic Element or Terminal Performance Objective T.r การใช งานอ นเทอร เน ต.บอกความหมายของระบบอ นเทอร เน ตได.บอกประว ต ความเป นมาของระบบอ นเทอร เน ต ได 3.บอกประโยชน ของอ นเทอร เน ตได 4.อธ บายการท างานของอ นเทอร เน ตได.ใช งานโปรแกรม Internet Explorer ได ^.อธ บายการใช งาน Link / URL ได 7.บอกว ธ การเป ดด เว บเพจได 8.สามารถใช งาน Favorites ได 9.อธ บายการใช งานได T.7 ก จกรรม ความจ า ความเข าใจ T.8 สอบปลายภาคเร ยนท = /ANNN การน าไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า การร บร การเห นของจร ง ท าได ตามแบบ ท าจนช านาญ ช านาญ+แก ป ญหา ( 5 ) ด านจ ตพ ส ย (3E) + (3D) ลงช อผ สอน... ( นายศราว ธ ค าฟ ) บ นท กผลการตรวจ

12 ลงช อผ ตรวจ ()... ห วหน าสาขา (... ) ลงช อผ ตรวจ ()... ห วหน าหล กส ตร (... )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 1)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 1) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา โปรแกรมสาเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 000-00 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา /555 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / ผ สอน นางศ ร นทรา ค าฟ ล กษณะว ชา ท + ป มาตรฐานรายว ชา. อธ บายความหมาย

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 00-000 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา.

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 254 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 โดย นางสาวพจณ ย คาไธสง โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang School

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร

More information

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ Computer at Work รห สว ชา 2001-0001 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ เลขรห สมาตรฐานสากลประจ าหน งส อ ISBN 974-695-494-6

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

จ านวนหน วยก ต 2 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร)

จ านวนหน วยก ต 2 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร) โครง ว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-2001 สาขาว ชา อาหารและโภชนาการ ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม ภาคเร ยน 2 ป การศ กษา 2557 ระหว างว น 13 ต ลาคม 2557 ถ ง 13 ก มภาพ นธ 2558 ว ทยาล ยอาช วศ

More information

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา โปรแกรมน าเสนอข อม ล (จ านวน 2 หน วยก ต 4 ช วโมง)

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา โปรแกรมน าเสนอข อม ล (จ านวน 2 หน วยก ต 4 ช วโมง) แผนการจ ดการเร ยนร รห สว ชา 2201-2406 ว ชา โปรแกรมน าเสนอข อม ล (จ านวน 2 หน วยก ต 4 ช วโมง) หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม สาขาว ชา พณ ชยการ สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ นางว ล ย เมาะราษ.

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ รห ส 2201-2110 ว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร สาขาว ชา พณ ชยการ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ ทธศ กราช 2546) ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม จ ดทาโดย

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา TI3501 ระบบสารสนเทศด านอ ตสาหกรรมท องเท ยว Information

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการสอนม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและม งพ ฒนาให ผ เร ยนม ค ณล กษณะ 3 D แผนการจ ดการเร ยนร

แผนการสอนม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและม งพ ฒนาให ผ เร ยนม ค ณล กษณะ 3 D แผนการจ ดการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร รห สว ชา 2204 2103 ช อว ชา การใช โปรแกรมตารางคานวณMicrosoft สอนคร งท 2 หน วยท 1 ช อหน วย การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เวลา 4 ช วโมง ม เหต ผล 1.ระบ ความหมายของ โปรแกรม Microsoft Excel

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 95 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 3 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สน กก

More information

แผนการสอน โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร

แผนการสอน โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร แผนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขางานเทคโนโลย ส าน กงาน รห สว ชา 3204-2306 ว ชา การใช โปรแกรมเพ องานค านวณ โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา โปรแกรมสำาเร จร ปในงานอาช พ (Computer Package at Work ) รห ส 3000-0201 ระด บช น ปวส.1 สาขาว ชาเทคน คยานยนต จำานวน 3 หน วยก ต 4 ช วโมง/ส ปดาห ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 จ ดประสงค

More information

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รห สว ชา ง20201 รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร ท 5 ช อหน วย การใช

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ว ชาคอมพ วเตอร เพ อการทางาน 1 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขตศร ล านช าง หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท

More information