รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕"

Transcription

1 สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร โทรสาร เกษ ตร รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ เศรษฐก จการ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร เพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กว จ ยเศรษฐก จการเกษตร สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

2 รายงานผลการด าเน นงาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ส าน กว จ ยเศรษฐก จการเกษตร ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร

3

4 ค าน า การแข งข นทางการค าภายในภ ม ภาคท ม ความร นแรงมากข น ส งผลให ม ท งผ ท ได ร บ ประโยชน และผ ท เส ยประโยชน จากการเป ดเสร ทางการค า ก อให เก ดความร วมม อก นทางด าน เศรษฐก จ การท าความตกลงทางการค าร วมก นระหว างประเทศ ผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า โดยเฉพาะต อภาคการเกษตรท ย งเข มแข งไม พอในการแข งข น เน องจากเกษตรกรของประเทศไทย ย งคงม ป ญหาด านการผล ต ป ญหาความยากจน และขาดแคลนแหล งเง นท น กระทรวงเกษตร และสหกรณ ได ตระหน กถ งผลกระทบของการเป ดเสร ทางการค า จ งเร งเพ มข ดความสามารถ ในการแข งข นให เกษตรกรอย างต อเน อง โดยค าน งถ งผลประโยชน ท จะเก ดข นแก เกษตรกรของ ประเทศไทยเป นส าค ญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ด ความสามารถการแข งข นของประเทศ ม ภารก จในการสน บสน นเง นท นเพ อใช ด าเน นการปร บโครงสร าง การผล ตภาคเกษตร ปฏ ร ปผล ตผลทางการเกษตรเพ อเพ มประส ทธ ภาพการผล ต พ ฒนาค ณภาพ และแปรร ปส นค าเกษตร โดยเป นแหล งเง นท นเพ อช วยเหล อเกษตรกรผ ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า และปร บเปล ยนการผล ตจากส นค าท ไม ม ศ กยภาพส ส นค าท ม ศ กยภาพ โดยด าเน นการ สน บสน นงบประมาณผ านส วนราชการท ร บผ ดชอบตามสายงาน เพ อน าไปช วยเหล อ เย ยวยา และ ด าเน นก จกรรมตามโครงการต างๆ ให แก สถาบ นเกษตรกร และเกษตรกร ต งแต ป ๒๕๔๙ ถ งป จจ บ น จ านวน ๑๗ โครงการ วงเง นรวมท งส น ๕๙๗.๑๐ ล านบาท แยกเป นเง นจ ายขาด ๔๑๖.๖๘ ล านบาท และเง นหม นเว ยน ๑๘๐.๔๒ ล านบาท ในส นค าข าว กระเท ยม โคเน อ โคนม ชา ปาล มน าม น ส กร กาแฟ และพ ชผ ก รวมท งย งม ส นค าอ กหลายชน ด ซ งกองท นฯ ม นโยบายท จะให ความช วยเหล อ เย ยวยาเกษตรกรไทย ท ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค าท กกรอบการค า เพ อให เกษตรกร สามารถปร บต วรองร บการแข งข นท จะเก ดข นในอนาคต สร างโอกาส พ ฒนาส นค าเกษตร และประกอบ อาช พเด มได อย างย งย น รายงานผลการด าเน นงานประจ าป ๒๕๕๕ ฉบ บน จ ดท าข นเพ อเผยแพร แก หน วยงาน ราชการท เก ยวข อง ภาคเอกชน สถาบ นเกษตรกร และเกษตรกร ตลอดจนบ คคลท วไปให ได ร บทราบ ความก าวหน าและผลการด าเน นงานท ผ านมาของกองท นฯ ตลอดจนได ใช เป นแนวทางการจ ดท า โครงการเสนอขอร บเง นสน บสน นจากกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ต อไป กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ก นยายน ๒๕๕๕

5

6 สารบ ญ หน า ส วนท ๑ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถ การแข งข นของประเทศ ๑ ส วนท ๒ ผลการด าเน นงานกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ประจ าป ๒๕๕๕ ๙ - การเพ มประส ทธ ภาพกระบวนการด าเน นงานและการพ ฒนากองท นฯ ส ความเป นเล ศ ๑๐ - การพ จารณากล นกรองโครงการ ๑๙ - การอน ม ต จ ดสรรเง น ๑๙ - ความก าวหน าผลการด าเน นงานโครงการต างๆ ท ได ร บเง นสน บสน นจาก กองท นฯ ณ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๕ ๒๒ - การประชาส มพ นธ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ด ความสามารถการแข งข นของประเทศ ๓๒ - การพ ฒนาเว บไซต ของกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อ เพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ ๓๗ - ผลการประเม นความพ งพอใจของผ ม ส วนได ส วนเส ยท ม ต อกองท นปร บ โครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข น ของประเทศ ป ๒๕๕๕ ๓๙ - ผลการด าเน นงานตามต วช ว ดกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ประจ าป ๒๕๕๕ ๔๐ ส วนท ๓ รายงานการเง นป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๔๘ - งบแสดงฐานะการเง น ๔๙ - งบรายได และค าใช จ าย ๕๐

7

8 กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร สน บสน นส นเช อป จจ ยการผล ตและเทคโนโลย สน บสน นงานว จ ยและพ ฒนา ฝ กอบรม ให ความร เกษตรกร และศ กษาด งาน สน บสน นด านโครงสร างพ นฐานการเกษตร

9

10 ส วนท ๑ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร

11 กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ๑. ความเป นมา ระบบเศรษฐก จของประเทศไทยในป จจ บ น พ งพาการน าเข า และการส งออก การแข งข นทางการค า ในภ ม ภาคท ม ความร นแรงมากข น ประกอบด วยท งผ ท ได ร บประโยชน และผ ท เส ยประโยชน จากการเป ดเสร ทางการค า จ งเป นท มาของความร วมม อก นทางด านเศรษฐก จ การท าความตกลงทางการค าร วมก นระหว าง ประเทศไทยก บหลายๆ ประเทศ การท ร ฐบาลม นโยบายเป ดการค าเสร ท งในกรอบทว ภาค และพห ภาค อาท เขตการค าเสร อาเซ ยน (AFTA) ไทย-จ น ไทย-ออสเตรเล ย ไทย-น วซ แลนด ไทย-ญ ป น อาเซ ยน-จ น อาเซ ยน-ญ ป น เป นต น ซ งโดยรวมแล วประเทศไทยได ร บประโยชน แต จะม ส นค าเกษตรบางกล มของไทยได ร บผลกระทบ ซ ง ความร นแรงของผลกระทบต อส นค าเกษตรแต ละชน ดแตกต างก นไปตามความสามารถในการแข งข นของชน ดส นค า ด งน นเพ อให เกษตรกรม การปร บต วโดยผล ตส นค าท ม ศ กยภาพมากข น เพ มผลผล ตต อหน วย ผล ตส นค าท ม ค ณภาพ ได มาตรฐานและเพ มม ลค าจากส นค า ราคาต าไปส การผล ตส นค าม ลค าส ง รวมท งเพ มข ดความสามารถในการ แข งข นทางการตลาด ผลกระทบด านบวกส าหร บผ บร โภคม โอกาสเล อกส นค าท ม ความหลากหลาย ม ราคาท ถ กลง และเป นส นค าท ม ค ณภาพมากข น เน องจากผ ประกอบการต องพ ฒนาศ กยภาพ และมาตรฐานส นค าของตนให ด อย เสมอ ส วนผลกระทบด านลบการเป ดเสร ทางการค าจะส งผลต อส นค าบางประเภท โดยเฉพาะส นค าเกษตรท ย งไม ม ความพร อมในการแข งข น ซ งเกษตรกรของประเทศไทยย งคงม ป ญหาด านการผล ต ป ญหาความยากจน และขาด แคลนแหล งเง นท น กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ ตระหน กถ งผลกระทบของการเป ดเสร ทางการค า จ งต องเร ง เพ มข ดความสามารถในการแข งข นของเกษตรกรอย างต อเน อง โดยค าน งถ งผลประโยชน ท จะเก ดข นแก เกษตรกร ไทยเป นส าค ญ คณะร ฐมนตร จ งได ม มต เม อว นท ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให จ ดต งกองท นปร บโครงสร างการผล ต ภาคเกษตร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อปร บโครงสร างการผล ตภาค เกษตร ปฏ ร ปผล ตผลทางการเกษตร เพ มประส ทธ ภาพการผล ต พ ฒนาค ณภาพตลอดจนการแปรร ป การสร าง ม ลค าเพ มของส นค าเกษตรและอาหารและช วยเหล อให เกษตรกรปร บเปล ยนการผล ตจากส นค าท ไม ม ศ กยภาพส ส นค า ท ม ศ กยภาพ ๒. ว ส ยท ศน ลดผลกระทบของส นค าเกษตรจากการเป ดเสร การค า และสร างข ดความสามารถในการแข งข นให ก บ เกษตรกร ๓. พ นธก จ สน บสน นเง นท นเพ อช วยเหล อเกษตรกรท ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า ในการปร บ โครงสร างการผล ตภาคเกษตร ปฏ ร ปผล ตผลทางการเกษตร เพ มประส ทธ ภาพการผล ต พ ฒนาค ณภาพ การแปรร ป การสร างม ลค าเพ มของส นค าเกษตรและอาหาร ตลอดจนการปร บเปล ยนอาช พจากส นค าท ไม ม ศ กยภาพไปส ส นค า ท ม ศ กยภาพ ๒

12 ๔. ว ตถ ประสงค ๔.๑ เพ อปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ปฏ ร ปผล ตผลทางการเกษตร เพ มประส ทธ ภาพการผล ตและ พ ฒนาค ณภาพส นค าเกษตร ๔.๒ เพ อแปรร ปสร างม ลค าเพ มส นค าเกษตร ๔.๓ เพ อช วยเหล อให เกษตรกรปร บเปล ยนการผล ตจากส นค าเกษตรท ไม ม ศ กยภาพส ส นค าเกษตร ท ม ศ กยภาพ ๕. ภารก จ ๕.๑ สน บสน นส นเช อ ป จจ ยการผล ตและเทคโนโลย ๕.๒ สน บสน นงานว จ ยและพ ฒนา ๕.๓ ให ความร จ ดฝ กอบรมและด งาน ๕.๔ ให การสน บสน นด านโครงสร างพ นฐานการเกษตร ๕.๕ ปร บเปล ยนอาช พ ๖. เป าหมายด าเน นงาน ๖.๑ ๖.๒ เกษตรกรม รายได เพ มข นและม อาช พท ม นคง ๗. หล กเกณฑ การพ จารณาให ความช วยเหล อ และข นตอนการด าเน นงาน ๗.๑ หล กเกณฑ การพ จารณาให ความช วยเหล อ (๑) โครงการ งาน หร อก จกรรมท เสนอโดยเกษตรกร สถาบ นเกษตรกร หร อองค กรเกษตรกร และ ภาคเอกชน ซ งได ร บผลกระทบโดยตรงหร อโดยอ อมจากการเป ดเสร ทางการค า (๒) โครงการ งาน หร อก จกรรมท เสนอโดยหน วยงานของร ฐ ต องเป นโครงการ หร อก จกรรมท ด าเน นการปร บโครงสร างการผล ตเพ อลดผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า และเป นโครงการท เก ดจากความต องการ หร อการม ส วนร วมของเกษตรกร (๓) เป นโครงการ/ก จกรรมท ลดผลกระทบโดยตรงหร อโดยอ อมอ นเน องมาจากการเป ดเสร ทางการค า (๔) เป นโครงการท ม ศ กยภาพท งในด านการผล ตและการตลาด (๕) เป นโครงการท ให ผลตอบแทนค มค าทางเศรษฐก จหร อเหมาะสมก บสภาพพ นท สอดคล องก บ ประสบการณ และความช านาญของเกษตรกร (๖) เป นโครงการท ม แนวทางปร บปร งประส ทธ ภาพการผล ต ท ช วยลดต นท นให สามารถแข งข นได ๗.๒ ข นตอนการด าเน นงาน (๑) เกษตรกร สถาบ นเกษตรกร หร อองค กรเกษตรกร และภาคเอกชน และหากเป นเกษตรกรต อง เสนอโครงการ งาน หร อก จกรรม ในนามสถาบ นเกษตรกร หร อองค กรเกษตรกรท ได ร บการยอมร บจากส วนราชการ โดย ผ เสนอโครงการจะต องขอร บการสน บสน นผ านส วนราชการ หร อหน วยงานของร ฐท ร บผ ดชอบ ๓

13 (๒) ส วนราชการน าโครงการท เสนอจากสถาบ นเกษตรกร องค กรเกษตรกร หร อภาคเอกชน หร อ โครงการท ส วนราชการจ ดท าข นเสนอส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ในฐานะฝ ายเลขาน การคณะกรรมการ บร หารกองท นฯ (๓) ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรน าแผนงาน โครงการ งานหร อก จกรรมเข าส การพ จารณา ของคณะอน กรรมการกล นกรองโครงการเสนอขอร บเง นสน บสน นกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร และ น าเสนอคณะกรรมการบร หารกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข น ของประเทศ พ จารณาอน ม ต การสน บสน น (๔) เจ าของโครงการท ได ร บอน ม ต จะสามารถด าเน นการได ท นท น บแต ว นท ได ร บอน ม ต ให ด าเน นการ โดยเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ซ งเป นฝ ายเลขาน การเป นผ ม อ านาจส งจ ายเง นกองท นฯ ให เจ าของโครงการ (๕) ฝ ายเลขาน การฯ เป นผ ร บผ ดชอบต ดตามควบค มการปฏ บ ต งานและการใช จ ายเง นให เป นไป ตามว ตถ ประสงค ของโครงการ รวมท งรายงานผลให คณะกรรมการบร หารกองท นฯ ทราบ ๔

14 แผนภาพข นตอนการเสนอโครงการเพ อขอร บเง นสน บสน นจากกองท นปร บ โครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ แก ไข ปร บปร ง เกษตรกร หน วยงานของร ฐ ภาคเอกชน จ ดท าโครงการตาม ห วข อเค าโครง ข อเสนอโครงการ เสนอ ผ าน หน วยงานท ร บผ ดชอบ ตาม สายงานเป น หน วยงานผ ร บผ ดชอบ โครงการ เสนอ โครงการ ส าน กงานเศรษฐก จ การเกษตร รวบรวม ตรวจสอบ ว เคราะห ความเป นไปได ของ โครงการ ไม ผ าน แก ไข ไม ผ าน แก ไข เสนอคณะกรรมการ บร หารกองท นปร บ โครงสร างฯ เพ ออน ม ต โครงการ เห นชอบ คณะอน กรรมการ กล นกรองฯ พ จารณา ความเป นไปได ของ โครงการ ผ าน ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเช ญ หน วยงานท เก ยวข องภายใน ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมท ง ผ ทรงค ณว ฒ ในสาขาท เก ยวข อง พ จารณาความเป นไปได ของโครงการ อน ม ต ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร จ ดสรรเง นเป นรายป ตามแผน ปฏ บ ต งาน/ แผนการใช เง น ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ต ดตามการด าเน นงาน การใช จ ายเง น และรายงายคณะ กรรมการบร หารกองท นฯ ๕

15 ๗. การบร หารกองท นฯ กองท นฯ บร หารงานโดยคณะกรรมการบร หารกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ด ความสามารถการแข งข นของประเทศ โดยม ร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นประธาน ผ แทน ภาคร ฐ เอกชน สถาบ นเกษตรกร และผ ทรงค ณว ฒ จ านวน ๓ ท าน เป นกรรมการ และม เลขาธ การส าน กงาน เศรษฐก จการเกษตร เป นกรรมการและเลขาน การ ท งน คณะกรรมการฯ ได ม การแต งต งคณะอน กรรมการข นมา ๒ คณะ และคณะท างาน ๓ คณะ เพ อช วยในการด าเน นงานกองท นฯ ให ม ประส ทธ ภาพ ด งน (๑) คณะอน กรรมการกล นกรองโครงการเสนอขอร บเง นสน บสน นกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาค เกษตร โดยม รองปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ได ร บมอบหมาย เป นประธาน ผ แทนภาคร ฐ เอกชน สถาบ นเกษตรกร และผ ทรงค ณว ฒ จ านวน ๓ ท าน เป นกรรมการ และม เลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร เป นกรรมการและเลขาน การ ท าหน าท ในการพ จารณากล นกรองโครงการต าง ๆ ท เสนอขอร บการสน บสน นเง นจาก กองท นฯ เพ อน าเสนอคณะกรรมการบร หารกองท นฯ พ จารณาอน ม ต (๒) คณะอน กรรมการประชาส มพ นธ การปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถ การแข งข นของประเทศ โดยม รองปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ได ร บมอบหมาย เป นประธาน ผ อ านวยการกองเกษตร สารน เทศ สป.กษ. เป นกรรมการและเลขาน การ ท าหน าท ในการก าหนดแนวทางการประชาส มพ นธ ให เป นท ร จ กแพร หลาย เพ อให ผ ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค าร บทราบและจ ดท าโครงการเสนอขอร บการช วยเหล อ (๓) คณะท างานจ ดท าแผนปร บปร งค ณภาพการให บร การของกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาค เกษตร โดยม รองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรท ได ร บ มอบหมาย เป นประธาน ผอ.ส วนบร หารกองท นภาคเกษตร ส.ศ.ก. เป นคณะท างานและเลขาน การ ท าหน าท ในการ จ ดท าและต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปร บปร งค ณภาพการให บร การของกองท นฯ เพ อให ผ ม ส วนได ส วนเส ย ได ร บความพ งพอใจจากการให บร การของกองท นฯ (๔) คณะท างานบร หารความเส ยงของกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ด ความสามารถการแข งข นของประเทศ โดยม รองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรท ได ร บมอบหมาย เป นประธาน ผ แทนหน วยงานในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นกรรมการ และม ผอ.ส วนบร หารกองท น ภาคการเกษตร ส.ศ.ก. เป นคณะท างานและเลขาน การ ท าหน าท ในการจ ดท าแผนและต ดตามผลการบร หาร ความเส ยงของกองท นฯ เพ อเป นการป องก นความเส ยงท จะส งผลกระทบต อความส าเร จในการปฏ บ ต งานกองท นฯ (๕) คณะท างานจ ดท าแผนการด าเน นงานกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ด ความสามารถการแข งข นของประเทศ โดยม ผ อ านวยการส าน กว จ ยเศรษฐก จการเกษตรท ได ร บมอบหมาย เป นประธาน ผอ.ส วนบร หารกองท นภาคเกษตร ส.ศ.ก. เป นคณะท างานและเลขาน การ ท าหน าท ในการประเม นผลกองท นฯ ตามต วช ว ดท กรมบ ญช กลางก าหนดในระบบการประเม นผลการด าเน นงานท นหม นเว ยน ประกอบด วย แผนย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป แผนแม บทสารสนเทศ แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล เพ อสามารถน าไปส การปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และเก ดผลส มฤทธ ต อการปฏ บ ต งานของกองท นฯ ๖

16 แผนภาพท ๑ โครงสร างการบร หารงานกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ คณะกรรมการบร หารกองท นฯ กรรมการจากหน วยงานร ฐ เอกชน น กว ชาการ และผ แทนเกษตรกร จ านวน ๒๘ ท าน รมว.กษ. ลธก. สศก. ประธาน เลขาน การ คณะอน กรรมการกล นกรองโครงการฯ อน กรรมการจากหน วยงานต าง ๆ และ ผ ทรงค ณว ฒ รองปล ด กษ. ท ได ร บมอบหมาย ประธาน ลธก. สศก. เลขาน การ คณะอน กรรมการประชาส มพ นธ ฯ กรรมการจากหน วยงานต าง ๆ และผ ทรงค ณว ฒ จ านวน ๑๐ ท าน รองปล ด กษ. ท ได ร บมอบหมาย ประธาน ผอ.กองเกษตรสารนทศ สป.กษ. เลขาน การ คณะท างานจ ดท าแผนปร บปร งค ณภาพการให บร การฯ คณะท างานจากหน วยงานในส งก ดกระทรวงเกษตรฯ รอง ลธก.สศก.. ประธาน ผอ.ส วนบร หารกองท นฯ เลขาน การ คณะท างานบร หารความเส ยงกองท นฯ คณะท างานจากหน วยงานในส งก ดกระทรวงเกษตร รอง ลธก.สศก. ประธาน ผอ.ส วนบร หารกองท นฯ เลขาน การ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร (ส าน กงานเลขาน การกองท นฯ) คณะท างานจ ดท าแผนการด าเน นงานกองท น คณะท างานจากหน วยงานในส งก ด สศก. ผอ.ส าน กว จ ยเศรษฐก จการเกษตร ผอ.ส วนบร หารกองท นฯ ประธาน เลขาน การ ๗

17

18 ส วนท ๒ ผลการด าเน นงานกองท นปร บโครงสร างการผล ต ภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของ ประเทศ ประจ าป ๒๕๕๕ ๙

19 ผลการด าเน นงานกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ประจ าป ๒๕๕๕ ในป ๒๕๕๕ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ม การด าเน นงานเพ อพ ฒนาปร บปร งประส ทธ ภาพกระบวนการด าเน นงานขององค กร ให เอ อประโยชน ต อการ ด าเน นงานเช งร ก เพ อให เกษตรกรสามารถเข าถ งแหล งท นด วยความสะดวก รวดเร ว โดยการปร บปร งแก ไข ระเบ ยบกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ การจ ดเตร ยมแผนย ทธศาสตร กองท นปร บโครงสร างการผล ต ภาคเกษตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ การจ ดท าแผนเพ อเตร ยมความพร อมในการรองร บระบบการบร หารและ พ ฒนาทร พยากรบ คคลขององค กร การจ ดท าแผนปร บปร งค ณภาพการให บร การและส งเสร มการประชาส มพ นธ การจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของกองท นฯ การจ ดท าแผนแม บทสารสนเทศ รวมท งการด าเน นงานภายใต หล กเกณฑ การประเม นผลการด าเน นงานท นหม นเว ยนประจ าป บ ญช ๒๕๕๖ นอกจากน ในป ๒๕๕๕ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ได จ ดสรรเง นสน บสน นให ก บ โครงการต างๆ เพ อเป นการช วยเหล อเกษตรกรท ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ท กข อตกลงทางการค า โดยการ ปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ปฏ ร ปผลผล ตทางการเกษตร เพ อเพ มประส ทธ ภาพการผล ต พ ฒนาค ณภาพ แปรร ปส นค าเกษตร และปร บเปล ยนการผล ตจากส นค าท ไม ม ศ กยภาพส ส นค าท ม ศ กยภาพ ให เกษตรกรม ข ด ความสามารถในการแข งข นเพ มมากข น เป นการแก ไขป ญหาตลอดห วงโซ อ ปทานการผล ต โดยการด าเน นงานท ส าค ญในรอบป ท ผ านมา ม ด งน ๑. การเพ มประส ทธ ภาพกระบวนการด าเน นงานและการพ ฒนากองท นฯ ส ความเป นเล ศ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ได ด าเน นงานเพ อให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ต อผ ม ส วนได ส วนเส ย ท งหน วยงานภาคร ฐ เอกชน และเกษตรกรท ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ท กข อตกลง ทางการค า กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ จ งได ม การปร บปร งแก ไขระเบ ยบกฎเกณฑ ท เป นอ ปสรรค ต อการด าเน นงานให เก ดความคล องต วมากข น รวมไปถ งการจ ดท าแผนการด าเน นงานในเร องต างๆ ด งน ๑.๑ ปร บปร งการด าเน นงานกองท นฯ เพ อให ผ เก ยวข องเข าถ งกองท นฯ ด วยความสะดวก และรวดเร ว กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ พ จารณาปร บปร งแก ไขระเบ ยบกระทรวงเกษตร และสหกรณ ว าด วยกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ อเพ มเต มองค ประกอบคณะกรรมการบร หารกองท นฯ ให ครอบคล มท กภาคส วนท เก ยวข อง และแก ไข เก ยวก บค าใช จ ายในการบร หารกองท น เพ อให เก ดความคล องต วในการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท นอกจากน แล ว คณะกรรมการบร หารกองท นฯ ย งได พ จารณาแต งต งคณะอน กรรมการกล นกรองโครงการเสนอขอร บเง นสน บสน น กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร เพ อปฏ บ ต หน าท บางประการแทนคณะกรรมการบร หารกองท นฯ และย ง ได ม ค าส งมอบอ านาจบางส วนให ห วหน าส วนราชการผ ร บผ ดชอบโครงการ ซ งเป นการกระจายอ านาจการจ ดการ กองท นฯ และลดข นตอนการด าเน นงาน ๑๐

20 ๑.๒. การพ ฒนาองค กร กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ได เข าส ระบบการประเม นผลการด าเน นงานของ กระทรวงการคล ง โดยบร ษ ท ทร ส คอร ปอเรช น จ าก ด ซ งจะม การประเม นผลใน ๔ ม ต ค อ ด านการเง น ด านปฏ บ ต การ ด านผ ม ส วนได ส วนเส ย และด านพ ฒนาองค กร โดยเป นการประเม นผลท นอกเหน อการประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการของหน วยงานท กองท นส งก ดอย ในป จจ บ น โดยกองท นฯ จะต องม การจ ดท าแผนเพ อการพ ฒนากองท นฯ อาท ย ทธศาสตร กองท นฯ และแผนปฏ บ ต งานประจ าป แผนปร บปร งค ณภาพการให บร การและประชาส มพ นธ แผนบร หารความเส ยง การควบค มภายใน การตรวจสอบภายใน ฯลฯ การก าหนดท ศทางการด าเน นงานและ การพ ฒนาองค กรให ม ประส ทธ ภาพ ในป ๒๕๕๕ คณะกรรมการบร หารกองท นฯ ได ให ความเห นชอบแผนงานท จ ดท า โดยคณะท างานท กองท นฯ จ ดต งข น เพ อให เป นแผนในการพ ฒนาองค กรเพ มเต มจากป ๒๕๕๔ ประกอบด วย แผนย ทธศาสตร กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ แผนเตร ยมความพร อมในการ รองร บระบบการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนเตร ยมความพร อมส าหร บการบร หารความเส ยง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในแต ละแผนงานม สาระส าค ญ ด งน ๑.๒.๑ แผนย ทธศาสตร กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ แผนงานฉบ บน จ ดท าเพ อสามารถสน บสน นเง นท นเป นค าใช จ ายให หน วยงานราชการและ สถาบ นเกษตรกรร บไปด าเน นโครงการเพ อลดผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค าท กข อตกลง และสร างข ด ความสามารถการแข งข นของส นค าเกษตรไม น อยกว า ๑๐ โครงการ และผ ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า (Stakeholders) ได ร บประโยชน และเข าถ งแหล งเง นท นไม น อยกว า ๑๐,๐๐๐ ราย รวมท งการบร หารจ ดการกองท น ปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ เป นท ยอมร บ เก ดความพ งพอใจต อผ ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า (Stakeholders) และเผยแพร กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรให เป นท ร จ กอย างท วถ งจากผ เก ยวข อง ท งภาคร ฐ เอกชนและเกษตรกร โดยการด าเน นงานของกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรในป ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ให บรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายหล กท ต งไว จ งได จ ดท าประเด นย ทธศาสตร ข น ๔ ด าน และได ก าหนดกลย ทธ ต างๆ ให สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ด งน ๑๑

21 ย ทธศาสตร /กลย ทธ เป าหมาย ข นตอนการปฏ บ ต งาน ย ทธศาสตร ท ๑ เพ มประส ทธ ภาพด านการเง น ม งเน นให เง นกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ เก ด ประโยชน ก บหน วยราชการและสถาบ นเกษตรกร เพ อใช ด าเน นก จกรรมปร บโครงสร างการผล ตส นค าเพ อลด ผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค าท กกรอบข อตกลง และสร างข ดความสามารถการแข งข นของส นค าเกษตร โดยพ จารณาว เคราะห โครงการท ขอสน บสน นเง นอย างรอบคอบ ตามกลย ทธ ด งน กลย ทธ ท ๑.๑ เพ มประส ทธ ภาพ การจ ดสรรเง น กลย ทธ ท ๑.๒ พ ฒนาระบบ การเง นและการบ ญช กลย ทธ ท ๑.๓ เพ มประส ทธ ภาพ การเบ กจ ายเง นและการช าระค น ม งเน นให เง นกองท นปร บ โครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ เก ดประโยชน ต อเกษตรกรท ได ร บ ผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการ ค า และสร างข ดความสามารถการ แข งข นของส นค าเกษตร โดย พ จารณาด าเน นการตามแผนงาน/ โครงการ ม งเน นให กองท นฯ ม ระบบ การเง นและการบ ญช ท ม ประส ทธ ภาพ ม ความถ กต อง และ ตรงต อเวลา ตลอดจนม ร ปแบบท ตรงต อความต องการ ใช ของผ บร หาร และผ เก ยวข อง ม งเน นให หน วยงานเจ าของ โครงการ เร งด าเน นการเบ ก จ ายเง นเพ อน าไปด าเน นการ ตามโครงการท ได ร บอน ม ต จาก คณะกรรมการบร หารกองท นฯ ให เป นไปตามแผนงานโครงการ ท ก าหนด ตลอดจนการต ดตาม เร งร ดการส งค นเง นให เป นไป ตามแผนการช าระหน ๑) ให ค าแนะน าการจ ดท าข อเสนอโครงการ ขอร บเง นสน บสน นจากกองท นปร บโครงสร าง การผล ตภาคเกษตร และการถ ายทอดองค ความร การจ ดท าโครงการแก เกษตรกร/สถาบ น เกษตรกร รวมท งสน บสน นให ผ เช ยวชาญเข า ร วมก บเกษตรกรจ ดท าโครงการเพ อขอร บเง น สน บสน นจากกองท นฯ (๒) จ ดท าชน ด ประเภท ส นค าเกษตรท ได ร บ ผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า ประกอบการพ จารณาโครงการท เสนอขอร บเง น สน บสน นจากกองท นฯ (๓) เผยแพร ประชาส มพ นธ ชน ด ประเภท ส นค า เกษตรท คาดว าจะได ร บผลกระทบจากการเป ด เสร ทางการค าผ านส อต างๆ และหน วยงานท เก ยวข องเพ อจ ดทาโครงการขอร บการสน บสน น เง นจากกองท นฯ ช วยเหล อเกษตรกรท ได ร บ ผลกระทบ (๑) จ ดท าฐานข อม ลการเง นและการบ ญช ให เป นไปตามมาตรฐานการบ ญช (๒) จ ดท าระบบการเง นและการบ ญช ต ดตามหน วยงานเจ าของโครงการ เร ง ด าเน นการเบ กจ ายเง นเพ อน าไปด าเน นการตาม โครงการท ได ร บอน ม ต ๑๒

22 ย ทธศาสตร /กลย ทธ เป าหมาย ข นตอนการปฏ บ ต งาน ย ทธศาสตร ท ๒ เพ มประส ทธ ภาพด านปฏ บ ต การ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ จะให ความส าค ญ ก บการต ดตามและควบค มการด าเน นงานโครงการ และการใช จ ายเง น ให เป นไปตามว ตถ ประสงค ของกองท นฯ และเป าหมายของโครงการ รวมถ งให ความส าค ญในการประชาส มพ นธ กองท นฯ ให เป นท ร จ กของผ ท ได ร บ ผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า และหน วยงานภาคร ฐ เพ อให เก ดการน าเสนอโครงการเพ อร บการสน บสน น จากกองท นฯ กลย ทธ ท ๒.๑ เพ มประส ทธ ภาพ การต ดตาม ควบค มการ ด าเน นงานและใช จ ายของ โครงการ กลย ทธ ท ๒.๒ ประชาส มพ นธ กองท นฯ ให ความส าค ญในการต ดตาม ควบค มการใช จ ายเง นให เป นไป ตามว ตถ ประสงค เพ อเป นการ ป องก นป ญหาอ ปสรรคจากการ ด าเน นงานท อาจส งผลกระทบ ต อความส าเร จของโครงการ ม งเน นประชาส มพ นธ เพ อให ผ เก ยวข องได ร บทราบว ากองท น ปร บโครงสร างการผล ตภาค เกษตรฯ ม เง นสน บสน น ค าใช จ ายในการด าเน นก จกรรม เพ อลดผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค าท กข อตกลงและการ สร างข ดความสามารถการแข งข น ของส นค าเกษตรโดยเร งร ดและ รณรงค การประชาส มพ นธ กองท นปร บโครงสร างการผล ต ภาคเกษตรฯ ท งส วนกลาง โดย ผ านส อว ทย โทรท ศน และส อ อ เล กทรอน กส และพ นท ผ านเคร อข ายจ งหว ด ต าบล หอกระจายข าว อบจ. อบต. ว ทย ช มชน ฯลฯ การจ ดท า เอกสารประชาส มพ นธ กองท น ปร บโครงสร างการผล ตภาค เกษตรฯ รวมท งการจ ดส มมนา เช งปฏ บ ต การท งส วนกลางและ ส วนภ ม ภาค (๑) จ ดท าระบบฐานข อม ลโครงการท ได ร บอน ม ต จากกองท นฯ รวมถ งระบบการรายงานผลการ ด าเน นงาน และการใช จ ายเง นของโครงการ (๒) ต ดตามผลการด าเน นงานในพ นท โครงการ ๑) ประชาส มพ นธ ผ านส ออ เล กทรอน กส (High Tech) อาท ปร บปร ง Website ท ม อย เด มให ท นสม ยและใช ประโยชน ได มากข น ๒) ประชาส มพ นธ พ นท ผ านเคร อข าย จ งหว ด ต าบล หอกระจายข าว อบจ. อบต. ว ทย ช มชน ฯลฯ ๓) จ ดท าเอกสารประชาส มพ นธ กองท นปร บ โครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ๔) การจ ดส มมนาร ปแบบต างๆ (High Touch) ท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค ๑๓

23 ย ทธศาสตร /กลย ทธ เป าหมาย ข นตอนการปฏ บ ต งาน กลย ทธ ท ๒.๓ ประเม นการ ด าเน นงานกองท นฯ (Performance Assessment) จ างท ปร กษาประเม นความส าเร จ ของกองท นฯ เพ อให ทราบ ถ งป ญหาอ ปสรรคตลอดจน ความส าเร จของการด าเน นงาน ของกองท นฯ เพ อน าผลการ ประเม นมาใช ปร บปร งแก ไข ป ญหาอ ปสรรคต างๆ ท เก ดข น และเป นแนวทางการพ ฒนาการ ด าเน นงานในระยะต อไป ด าเน นการจ างท ปร กษาประเม นความส าเร จของ กองท นฯ เพ อให ทราบถ งป ญหาอ ปสรรค ตลอดจนความส าเร จของการด าเน นงานของ กองท นฯ เพ อน าผลการประเม นมาใช ปร บปร ง แก ไขป ญหาอ ปสรรคต างๆ ท เก ดข น ย ทธศาสตร ท ๓ การเพ มประส ทธ ภาพการให บร การ ด าเน นการส ารวจความพ งพอใจของผ ม ส วนได ส วนเส ย แล ว น าความเห นจากการส ารวจมาจ ดท าแผนการปร บปร งค ณภาพการให บร การ เพ อแก ไขจ ดด อยและเสร มจ ดเด นให ด ย งข น ย ทธศาสตร ท ๔ การพ ฒนากองท นฯ ม งเน นให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการกองท นฯ ท ม ประส ทธ ภาพและ ท นสม ย โดยน าระบบการควบค มภายใน การบร หารความเส ยง และการพ ฒนาทร พยากรบ คคลมาใช กลย ทธ ท ๔.๑ การบร หาร ความเส ยง ก าหนดป จจ ยเส ยงท ส งผล กระทบต อความส าเร จในการ ด าเน นงานกองท นฯ และ จ ดท าแผนบร หารความเส ยง ตามหล กเกณฑ COSO ERM เพ อลดผลกระทบของความ เส ยงให อย ในท ยอมร บได กลย ทธ ท ๔.๒ การควบค มภายใน ๑) จ ดให ม สภาพแวดล อมการควบค มภายใน ได แก ระบบข อร องเร ยน การตรวจสอบการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบความข ดแย งทางผลประโยชน การก าหนดขอบเขตอ านาจหน าท ๒) ประเม นผลการควบค มตนเอง (Control Self Assessment: CSA) กลย ทธ ท ๔.๓ การพ ฒนา ทร พยากรบ คคล เพ มท กษะความร ความสามารถ ให ก บบ คลากร ตลอดจน การพ ฒนาการท างานเป นท ม และการสร างแรงจ งใจในการ ปฏ บ ต งาน ๑) จ ดท าระบบ Knowledge Management : KM ของกองท นฯ ๒) จ ดท าระบบการเร ยนร ระหว างเจ าหน าท ๓) ฝ กอบรมบ คลากร ๔) จ ดท าระบบการเร ยนร ในระบบ E-Leaning ๑๔

24 ๑.๒.๒ แผนเตร ยมความพร อมในการรองร บระบบการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานฉบ บน จ ดท าเพ อพ ฒนาค ณภาพการรองร บระบบบร หารและพ ฒนาทร พยากร บ คคลกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ โดยท าการว เคราะห ข อม ลสถานภาพป จจ บ นของการบร หาร ทร พยากรบ คคล ว เคราะห สภาวะแวดล อมด านการบร หารทร พยากรบ คคล เพ อจะได ทราบสมรรถนะ จ ดอ อน จ ดแข งของระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ผลการว เคราะห ฯ ด งกล าวข างต น ได น ามาเป นข อม ลในการก าหนดแผน เพ อเตร ยมความพร อมในการรองร บระบบการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป ๒๕๕๖ ประกอบด วย ๓ ก จกรรม ค อ ก จกรรมท ๑ การพ ฒนาระบบการประเม นผลบ คลากร ก จกรรมท ๒ การพ ฒนาทร พยากรบ คคล และก จกรรมท ๓ การวางแผนอ ตราก าล งและการบร หารอ ตราก าล ง ด งน ก จกรรม/แผนงาน เป าประสงค เวลา ด าเน นงาน ๑ การพ ฒนาระบบการประเม นผลบ คลากร ประกอบด วย ๒ แผนงาน ๑.๑ จ ดท าสมรรถนะหล ก ส าหร บเจ าหน าท กองท นฯ เจ าหน าท ม ท กษะ ความร ความสามารถสอดคล องก บ การด าเน นงานกองท นฯ และส งผลให ผลการ ด าเน นงานกองท นฯ บรรล ว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง กองท นฯ ต ลาคม ๒๕๕๕ ถ ง ก นยายน ๒๕๕๖ ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑) ศ กษา รวบรวม ข อม ล ระเบ ยบ หล กเกณฑ ท เก ยวข องก บการ บร หารงานทร พยากรบ คคล ๒) ศ กษา รวบรวม ข อม ลสมรรถนะ ท ผ บร หาร ผ ร บบร การ หร อผ ม ส วนได ส วนเส ย คาดหว งจาก เจ าหน าท กองท นฯ ตลอดจน Competency ของหน วยงานอ น ๓) พ ฒนาสมรรถนะหล กส าหร บ เจ าหน าท ๔) ส อสารให เจ าหน าท ในกองท นฯ เก ดความเข าใจ ๑.๒ จ ดท าระบบประเม นผล สมรรถนะเจ าหน าท กองท นฯ ม ระบบประเม นผลท ท ก ฝ ายยอมร บในเร อง ค ณภาพการประเม น และความเป นธรรม ต ลาคม ๒๕๕๕ ถ ง ม ถ นายน ๒๕๕๖ ๑) ศ กษา รวบรวม ข อม ล ระเบ ยบหล กเกณฑ ท เก ยวข อง ก บการการประเม นสมรรถนะ เจ าหน าท ๒) ออกแบบการประเม น สมรรถนะเจ าหน าท ๓) ส อสารร ปแบบการประเม น ให เจ าหน าท ในกองท นฯ เก ด ความเข าใจ ๑๕

25 ก จกรรม/แผนงาน เป าประสงค เวลา ด าเน นงาน ๒ การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ๒.๑ ส ารวจความต องการใน การฝ กอบรม และพ ฒนา หล กส ตร จ ดท าหล กส ตรเพ อ พ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถ เจ าหน าท กองท นฯ ได ตามความ ต องการของเจ าหน าท และผ บร หาร ต ลาคม ๒๕๕๕ ถ ง ม นาคม ๒๕๕๖ ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑) ส ารวจความต องการหล กส ตร ฝ กอบรมจากเจ าหน าท และ ผ บร หาร ๒) พ ฒนาหล กส ตรการเร ยนร ให สอดคล องก บความต องการและ สอดคล องก บการด าเน นงานของ กองท นฯ ๓) เผยแพร ประชาส มพ นธ หล กส ตรให เจ าหน าท ร บทราบ ๒.๒ ฝ กอบรมเจ าหน าท เจ าหน าท กองท นฯ ม ท กษะความร ความสามารถ สอดคล อง ก บสมรรถนะหล ก และ สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ต ลาคม ๒๕๕๕ ถ ง ก นยายน ๒๕๕๖ ๑) ก าหนดเจ าหน าท เข าร บการ ฝ กอบรมในหล กส ตรต างๆ ท ได จ ดท า ท งในระบบ E-learning การฝ กอบรมท งภายในและ ภายนอกหน วยงาน ตามความ เหมาะสมและความต องการของ เจ าหน าท และสอดคล องก บ หน าท การปฏ บ ต งาน ๒) เจ าหน าท เข าร บการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถ ๒.๓ จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการปฏ บ ต งาน ต างๆ ได ร บการจ ดท า เป นค ม อการปฏ บ ต งาน เพ อให เจ าหน าท ใช ประกอบการปฏ บ ต งาน ได อย างถ กต องเหมาะสม ซ งเป นการประหย ดเวลา ในการเร ยนร และลด ข อผ ดพลาดในการ ปฏ บ ต หน าท ต ลาคม ๒๕๕๕ ถ ง ก นยายน ๒๕๕๖ ๑) ระบ กระบวนการปฏ บ ต งาน ของกองท นฯ ๒) ก าหนดก จกรรมในแต ละ ข นตอนการปฏ บ ต ๓) จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน โดยเล อกเข ยนค ม อในก จกรรมท ม ความยาก และม ความผ ดพลาด ในการปฏ บ ต บ อยคร ง เป นล าด บ แรกๆ ๑๖

26 ก จกรรม/แผนงาน เป าประสงค เวลา ด าเน นงาน ๓ การวางแผนอ ตราก าล ง และการบร หารอ ตราก าล ง ๓.๑ การจ ดท าโครงสร าง การบร หารงานของส าน กงาน เลขาน การกองท นฯ ม ความช ดเจนในการ ก าหนดขอบเขตภารก จ อ านาจหน าท และความ ร บผ ดชอบ ๓.๒ การจ ดท าแผนอ ตราก าล ง กองท นฯ ม อ ตราก าล ง เพ ยงพอส าหร บการ ปฏ บ ต งาน ต ลาคม ๒๕๕๕ ถ ง ม ถ นายน ๒๕๕๖ ก มภาพ นธ ถ ง กรกฎาคม ๒๕๕๖ ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑ ) ศ กษา รวมรวมข อม ล เก ยวก บภารก จอ านาจหน าท และโครงสร างการบร หารงาน ของหน วยงานอ นๆ ท ม ล กษณะ คล ายคล งก น ๒) ออกแบบโครงสร าง ก าหนด ภารก จอ านาจหน าท ความ ร บผ ดชอบ ๓) ประชาส มพ นธ ให เจ าหน าท ท เก ยวข องร บทราบ ๑) รวมรวมข อม ลเก ยวก บ สถานภาพอ ตราก าล งของกองท น ในป จจ บ น เปร ยบเท ยบก บ ปร มาณงานท ม อย ในป จจ บ น และ ปร มาณงานในอนาคต ๒) จ ดท าแผนอ ตราก าล งใน ระยะเวลา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ๓) เสนอแผนอ ตราก าล งให คณะกรรมการบร หารกองท นฯ พ จารณา ๑.๒.๓ แผนเตร ยมความพร อมส าหร บการบร หารความเส ยง พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานฉบ บน จ ดท าตามบ นท กข อตกลงการประเม นผลการด าเน นงานกองท นฯ ป ๒๕๕๕ ของกรมบ ญช กลางโดยบร ษ ท ทร ส คอร ปอเรช น จ าก ด ได ก าหนดต วช ว ดท ๔.๒ เร องการบร หารความเส ยง โดยม เกณฑ ประเม นผลความส าเร จในการเตร ยมความพร อมส าหร บระบบการบร หารความเส ยงกองท นปร บโครงสร าง การผล ตภาคเกษตร ได จ ดท าแผนงานเพ อเตร ยมพร อมส าหร บ การบร หารความเส ยงของกองท นฯ โดยก าหนดเป าหมายเพ อเตร ยมพร อมการบร หารความเส ยงตามหล กเกณฑ COSO ERM เพ อจ ดการความเส ยงของกองท นฯ ให อย ในท ยอมร บได และการด าเน นงานสามารถบรรล ผล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของกองท นฯ โดยม การเตร ยมพร อมส าหร บการบร หารความเส ยงในป ๒๕๕๖ ด งน ๑๗

27 ก จกรรม/แผนงาน เป าประสงค เวลา ด าเน นงาน แผนเตร ยมความพร อมส าหร บการบร หารความเส ยง พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ศ กษาข อม ล และประเม น สภาพแวดล อม ตลอดจน ทบทวนผลการด าเน นงานท ผ านมาของกองท นฯ ความส าเร จในการเตร ยม ความพร อมส าหร บระบบ การบร หารความเส ยง โดย พ จารณาจากประเด นหล ก ท ส าค ญ ๒ ด าน ได แก การให ความร ความเข าใจ ต อผ บร หารและพน กงาน ในเร องการบร หารความ เส ยง ต ลาคม ๒๕๕๔ ถ ง ก นยายน ๒๕๕๕ ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑) ยกร างนโยบาย ว ตถ ประสงค และขอบเขตของการด าเน นงานใน การบร หารความเส ยงของกองท นฯ โดยฝ ายเลขาน การของคณะท างาน บร หารความเส ยงของกองท นปร บ โครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อ เพ มข ดความสามารถการแข งข น ของประเทศ ๒) การระบ ความเส ยง โดยพ จารณา ป จจ ยเส ยงอาจจะส งผลให การ ด าเน นงานของกองท นฯ ไม เป นไป ตามว ตถ ประสงค แบ งออกเป น ๔ ด าน ค อ ความเส ยงด านกลย ทธ ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน ความเส ยงด านการเง น ความเส ยง ด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ๓) การประเม นความเส ยง โดยน าความเส ยงท ระบ ไว ตามข อ ๒) มาว เคราะห เพ อประเม น ความเส ยหายท อาจจะเก ดข นได จากความเส ยงแต ละประเภท (ความเส ยหาย = ความ ร นแรง x โอกาสของการเก ดความ เส ยง) และจ ดล าด บความเส ยงท จะ บร หารจ ดการจากผลการว เคราะห ความเส ยหายข างต น ๔) ก าหนดกลย ทธ และแนวทางใน การจ ดการในแต ละป จจ ยเส ยง ๕) จ ดท าแผนบร หารความเส ยงของ กองท นฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอ คณะท างานบร หารความเส ยงและ คณะกรรมการบร หารกองท นฯ พ จารณาให ความเห นชอบ ๑๘

28 ก จกรรม/แผนงาน เป าประสงค เวลา ด าเน นงาน ๒ น าข อม ลท ได จากข อ ๑ มา จ ดท าแผนบร หารความเส ยงฯ ตามหล กเกณฑ ของ COSO ERM ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑) ด าเน นการตามแผนบร หาร ความเส ยงของกองท นฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) ต ดตามประเม นผลการบร หาร ความเส ยงตามแผนบร หารความ เส ยงของกองท นฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยพ จารณาเปร ยบเท ยบผลการ ด าเน นงานจร งก บแผนงานราย ไตรมาส และรายงานผลการ ต ดตามแผนฯ ให คณะท างาน บร หารความเส ยงของกองท นฯ ร บทราบเป นรายไตรมาส รวมท ง รายงานผลการประเม นแผนฯ ให คณะอน กรรมการกล นกรอง โครงการฯ และคณะกรรมการ บร หารกองท นฯ ร บทราบ เม อส นส ดแผนการด าเน นงาน ๒. การพ จารณากล นกรองโครงการ ป ๒๕๕๕ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ได พ จารณากล นกรองโครงการ จ านวน ๔ โครงการ เป นเง น ๙๙.๒๖ ล านบาท ประกอบด วย ๑. โครงการผล ตเมล ดพ นธ ข าวค ณภาพด ของสหกรณ เพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นข าวไทยส สากล วงเง น ๕๕.๘๘ ล านบาท ๒. โครงการเพ มศ กยภาพการเล ยงโคนมเพ อรองร บเขตการค า (FTA) ไทย-ออสเตรเล ย-น วซ แลนด วงเง น ๒๕.๕๐ ล านบาท ๓. โครงการเพ มประส ทธ ภาพและพ ฒนาค ณภาพพ ชผ กว งน าเข ยว จ งหว ดนครราชส มา เพ อรองร บ ผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า วงเง น ๑๒.๔๘ ล านบาท ๔. โครงการจ ดต งโรงฆ ามาตรฐานและการถ ายทอดเทคโนโลย ด านการผล ตเน อโคธรรมชาต ของกรมส งเสร มสหกรณ วงเง น ๕.๔๐ ล านบาท ๓. การอน ม ต จ ดสรรเง น ป ๒๕๕๕ คณะกรรมการบร หารกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ได อน ม ต จ ดสรรเง น จากกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ เพ อน าไปช วยเหล อเกษตรกรในโครงการต างๆ จ านวน ๒ โครงการ เป นเง น ๓๘,๑๕๕,๕๘๓ บาท แยกเป นเง นจ ายขาด ๓๐,๓๓๕,๕๘๓ บาท และเง นย มปลอดดอกเบ ย ๗,๘๒๐,๐๐๐ บาท ๑๙

29 ได แก ๑) โครงการเพ มศ กยภาพการเล ยงโคนมเพ อรองร บเขตการค าเสร (FTA) ไทย-ออสเตรเล ย-น วซ แลนด จ านวน ๒๕,๖๔๑,๔๘๓ บาท และ ๒) โครงการเพ มประส ทธ ภาพและพ ฒนาค ณภาพพ ชผ กว งน าเข ยว จ งหว ดนครราชส มา เพ อรองร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า จ านวน ๑๒,๕๑๔,๑๐๐ บาท สาระส าค ญของแต ละโครงการ ด งน ๓.๑. โครงการเพ มศ กยภาพการเล ยงโคนมเพ อรองร บเขตการค าเสร (FTA) ไทย-ออสเตรเล ย-น วซ แลนด คณะกรรมการบร หารกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ได ม มต เม อว นท ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ อน ม ต เง นจากกองท นฯ จ านวน ๒๕,๖๔๑,๔๘๓ บาท ให มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เพ อน าไป ด าเน นการโครงการเพ มศ กยภาพการเล ยงโคนมเพ อรองร บเขตการค าเสร (FTA) ไทย-ออสเตรเล ย-น วซ แลนด เพ อ ๑) เพ มจ านวนล กโคนมเพศเม ยท ม ค ณภาพในฟาร มเกษตรกร ๒) เพ อลดช วงอาย การผสมพ นธ คร งแรกให เร วข น และ ๓) ถ ายทอดเทคโนโลย การเพ มจ านวนล กโคนมเพศเม ยให แก เกษตรกร ซ งจากการท ร ฐบาลได จ ดท าข อตกลงการ เป ดเสร ทางการค า (FTA) ก บประเทศออสเตรเล ยและน วซ แลนด จะส งผลให ม ผล ตภ ณฑ นมเข ามาแข งข นก บ น านมด บในประเทศ โดยเฉพาะอย างย งในป ๒๕๖๘ ท ภาษ นมและผล ตภ ณฑ ภายใต กรอบความตกลงด งกล าวลดลง เหล อร อยละ ๐ ส นค านมและผล ตภ ณฑ จากประเทศออสเตรเล ยและน วซ แลนด จะม ราคาถ กย งข น เน องจากท ง ๒ ประเทศ ม ต นท นการผล ตด านพ นธ ส ตว ต ากว าประเทศไทยมาก ประกอบก บเกษตรกรประสบป ญหาการเล ยง ล กโค ท งการจ ดการด านอาหารและการปร บปร งพ นธ เน องจากการเล ยงโคสาวทดแทนน นเกษตรกรจะใช ว สด เศษเหล อ และใช อาหารชน ดเด ยวก บแม โคโดยไม พ จารณาความต องการของล กโคและโคร นในแต ละช วงอาย ท าให ได โคสาว ท ม ค ณภาพต า ม ความสมบ รณ พ นธ ต า ย ดระยะการผสมพ นธ คร งแรก ด วยเหต ด งกล าวภาคว ชา ส ตวศาสตร และส ตว น าจ งจะจ ดต งโครงการท จะร บภาระเล ยงด ล กโคโดยร บล กโคจากเกษตรกรเพ อผล ตโคนมสาว ต งท องท ม ค ณภาพด แล วน ามาเล ยงรวมก นในพ นท ของคณะเกษตรศาสตร เพ อสามารถจ ดการด แลได ง ายกว าท เกษตรกรแยกเล ยงในแต ละฟาร ม ซ งนอกจากจะช วยลดภาระให แก เกษตรกรในการเล ยงด ล กโคด วยตนเอง ช วยท า ให ต นท นการผล ตลดลง นอกจากน การจ ดการภายใต เทคโนโลย การเพ มจ านวนล กโคเพศเม ยย งท าให เกษตรกรได จ านวน ล กโคเพศเม ยเพ มข น เกษตรกรได โคเพศเม ยท ม ค ณภาพและสามารถผล ตน านมได มากข น ก อให เก ดรายได เพ มข น โดยม ก จกรรมท ด าเน นการ ค อ ๑. การค ดเล อกล กโค โดยร บล กโคหย านมอาย ประมาณ ๓ เด อนท ม สายเล อดพ นธ โฮลสไตน ฟร สเช ยน (Holstein Friesian) ไม ต ากว าร อยละ ๗๕ จากแม โคท ม ประว ต การให ผลผล ตท ด และไม ม ป ญหาด านการส บพ นธ และไม ม ประว ต เป นโรคแท งต ดต อ จากเกษตรกรผ เล ยงโคนมท เป นสมาช กของสหกรณ โคนมแม วาง จ าก ด และสหกรณ โคนมล าพ น จ าก ด เด อนละ ๒๐ ต ว ๒. การท าเคร องหมายล กโค โดยการฝ งไมโครช ปท ต วล กโค โดยแสดงข อม ลประว ต ของล กโค และแสดงความเป นเจ าของล กโคของเกษตรกร ๓. การจ ดการฝ งโคสาว โดยใช พ นท ในศ นย ว จ ยสาธ ตและฝ กอบรมการเกษตรแม เห ยะ ส วนฟาร มทดลองของภาคว ชาส ตวศาสตร และส ตว น า คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ในการจ ดการแปลงหญ าและเล ยงล กโคจากเกษตรกรเฉล ยเด อนละ ๒๐ ต ว โดยเกษตรกรร บผ ดชอบค าเล ยงด (ค าอาหาร ค าเวชภ ณฑ ) ส วนค าใช จ ายอ นๆ เสนอขอจากกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ เพ อพ ฒนา เทคโนโลย การเพ มจ านวนล กโคเพศเม ยจากปกต ร อยละ ๕๐ ให เป นร อยละ ๗๐ เม อโคสาวได ร บการผสม (อาย ประมาณ ๑๘ เด อน และม น าหน กไม ต ากว า ๓๕๐ กก) จนต งท องได ๕ เด อน หร อเม อโคสาวม อาย ได ๒๓ เด อน โครงการจะส งค นกล บเกษตรกร และจากการท โครงการร บล กโคต งแต เด อนท ๔ จนกระท งสามารถ ๒๐

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information