รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕"

Transcription

1 สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร โทรสาร เกษ ตร รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ เศรษฐก จการ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร เพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กว จ ยเศรษฐก จการเกษตร สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

2 รายงานผลการด าเน นงาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ส าน กว จ ยเศรษฐก จการเกษตร ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร

3

4 ค าน า การแข งข นทางการค าภายในภ ม ภาคท ม ความร นแรงมากข น ส งผลให ม ท งผ ท ได ร บ ประโยชน และผ ท เส ยประโยชน จากการเป ดเสร ทางการค า ก อให เก ดความร วมม อก นทางด าน เศรษฐก จ การท าความตกลงทางการค าร วมก นระหว างประเทศ ผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า โดยเฉพาะต อภาคการเกษตรท ย งเข มแข งไม พอในการแข งข น เน องจากเกษตรกรของประเทศไทย ย งคงม ป ญหาด านการผล ต ป ญหาความยากจน และขาดแคลนแหล งเง นท น กระทรวงเกษตร และสหกรณ ได ตระหน กถ งผลกระทบของการเป ดเสร ทางการค า จ งเร งเพ มข ดความสามารถ ในการแข งข นให เกษตรกรอย างต อเน อง โดยค าน งถ งผลประโยชน ท จะเก ดข นแก เกษตรกรของ ประเทศไทยเป นส าค ญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ด ความสามารถการแข งข นของประเทศ ม ภารก จในการสน บสน นเง นท นเพ อใช ด าเน นการปร บโครงสร าง การผล ตภาคเกษตร ปฏ ร ปผล ตผลทางการเกษตรเพ อเพ มประส ทธ ภาพการผล ต พ ฒนาค ณภาพ และแปรร ปส นค าเกษตร โดยเป นแหล งเง นท นเพ อช วยเหล อเกษตรกรผ ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า และปร บเปล ยนการผล ตจากส นค าท ไม ม ศ กยภาพส ส นค าท ม ศ กยภาพ โดยด าเน นการ สน บสน นงบประมาณผ านส วนราชการท ร บผ ดชอบตามสายงาน เพ อน าไปช วยเหล อ เย ยวยา และ ด าเน นก จกรรมตามโครงการต างๆ ให แก สถาบ นเกษตรกร และเกษตรกร ต งแต ป ๒๕๔๙ ถ งป จจ บ น จ านวน ๑๗ โครงการ วงเง นรวมท งส น ๕๙๗.๑๐ ล านบาท แยกเป นเง นจ ายขาด ๔๑๖.๖๘ ล านบาท และเง นหม นเว ยน ๑๘๐.๔๒ ล านบาท ในส นค าข าว กระเท ยม โคเน อ โคนม ชา ปาล มน าม น ส กร กาแฟ และพ ชผ ก รวมท งย งม ส นค าอ กหลายชน ด ซ งกองท นฯ ม นโยบายท จะให ความช วยเหล อ เย ยวยาเกษตรกรไทย ท ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค าท กกรอบการค า เพ อให เกษตรกร สามารถปร บต วรองร บการแข งข นท จะเก ดข นในอนาคต สร างโอกาส พ ฒนาส นค าเกษตร และประกอบ อาช พเด มได อย างย งย น รายงานผลการด าเน นงานประจ าป ๒๕๕๕ ฉบ บน จ ดท าข นเพ อเผยแพร แก หน วยงาน ราชการท เก ยวข อง ภาคเอกชน สถาบ นเกษตรกร และเกษตรกร ตลอดจนบ คคลท วไปให ได ร บทราบ ความก าวหน าและผลการด าเน นงานท ผ านมาของกองท นฯ ตลอดจนได ใช เป นแนวทางการจ ดท า โครงการเสนอขอร บเง นสน บสน นจากกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ต อไป กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ก นยายน ๒๕๕๕

5

6 สารบ ญ หน า ส วนท ๑ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถ การแข งข นของประเทศ ๑ ส วนท ๒ ผลการด าเน นงานกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ประจ าป ๒๕๕๕ ๙ - การเพ มประส ทธ ภาพกระบวนการด าเน นงานและการพ ฒนากองท นฯ ส ความเป นเล ศ ๑๐ - การพ จารณากล นกรองโครงการ ๑๙ - การอน ม ต จ ดสรรเง น ๑๙ - ความก าวหน าผลการด าเน นงานโครงการต างๆ ท ได ร บเง นสน บสน นจาก กองท นฯ ณ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๕ ๒๒ - การประชาส มพ นธ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ด ความสามารถการแข งข นของประเทศ ๓๒ - การพ ฒนาเว บไซต ของกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อ เพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ ๓๗ - ผลการประเม นความพ งพอใจของผ ม ส วนได ส วนเส ยท ม ต อกองท นปร บ โครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข น ของประเทศ ป ๒๕๕๕ ๓๙ - ผลการด าเน นงานตามต วช ว ดกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ประจ าป ๒๕๕๕ ๔๐ ส วนท ๓ รายงานการเง นป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๔๘ - งบแสดงฐานะการเง น ๔๙ - งบรายได และค าใช จ าย ๕๐

7

8 กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร สน บสน นส นเช อป จจ ยการผล ตและเทคโนโลย สน บสน นงานว จ ยและพ ฒนา ฝ กอบรม ให ความร เกษตรกร และศ กษาด งาน สน บสน นด านโครงสร างพ นฐานการเกษตร

9

10 ส วนท ๑ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร

11 กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ๑. ความเป นมา ระบบเศรษฐก จของประเทศไทยในป จจ บ น พ งพาการน าเข า และการส งออก การแข งข นทางการค า ในภ ม ภาคท ม ความร นแรงมากข น ประกอบด วยท งผ ท ได ร บประโยชน และผ ท เส ยประโยชน จากการเป ดเสร ทางการค า จ งเป นท มาของความร วมม อก นทางด านเศรษฐก จ การท าความตกลงทางการค าร วมก นระหว าง ประเทศไทยก บหลายๆ ประเทศ การท ร ฐบาลม นโยบายเป ดการค าเสร ท งในกรอบทว ภาค และพห ภาค อาท เขตการค าเสร อาเซ ยน (AFTA) ไทย-จ น ไทย-ออสเตรเล ย ไทย-น วซ แลนด ไทย-ญ ป น อาเซ ยน-จ น อาเซ ยน-ญ ป น เป นต น ซ งโดยรวมแล วประเทศไทยได ร บประโยชน แต จะม ส นค าเกษตรบางกล มของไทยได ร บผลกระทบ ซ ง ความร นแรงของผลกระทบต อส นค าเกษตรแต ละชน ดแตกต างก นไปตามความสามารถในการแข งข นของชน ดส นค า ด งน นเพ อให เกษตรกรม การปร บต วโดยผล ตส นค าท ม ศ กยภาพมากข น เพ มผลผล ตต อหน วย ผล ตส นค าท ม ค ณภาพ ได มาตรฐานและเพ มม ลค าจากส นค า ราคาต าไปส การผล ตส นค าม ลค าส ง รวมท งเพ มข ดความสามารถในการ แข งข นทางการตลาด ผลกระทบด านบวกส าหร บผ บร โภคม โอกาสเล อกส นค าท ม ความหลากหลาย ม ราคาท ถ กลง และเป นส นค าท ม ค ณภาพมากข น เน องจากผ ประกอบการต องพ ฒนาศ กยภาพ และมาตรฐานส นค าของตนให ด อย เสมอ ส วนผลกระทบด านลบการเป ดเสร ทางการค าจะส งผลต อส นค าบางประเภท โดยเฉพาะส นค าเกษตรท ย งไม ม ความพร อมในการแข งข น ซ งเกษตรกรของประเทศไทยย งคงม ป ญหาด านการผล ต ป ญหาความยากจน และขาด แคลนแหล งเง นท น กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ ตระหน กถ งผลกระทบของการเป ดเสร ทางการค า จ งต องเร ง เพ มข ดความสามารถในการแข งข นของเกษตรกรอย างต อเน อง โดยค าน งถ งผลประโยชน ท จะเก ดข นแก เกษตรกร ไทยเป นส าค ญ คณะร ฐมนตร จ งได ม มต เม อว นท ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให จ ดต งกองท นปร บโครงสร างการผล ต ภาคเกษตร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อปร บโครงสร างการผล ตภาค เกษตร ปฏ ร ปผล ตผลทางการเกษตร เพ มประส ทธ ภาพการผล ต พ ฒนาค ณภาพตลอดจนการแปรร ป การสร าง ม ลค าเพ มของส นค าเกษตรและอาหารและช วยเหล อให เกษตรกรปร บเปล ยนการผล ตจากส นค าท ไม ม ศ กยภาพส ส นค า ท ม ศ กยภาพ ๒. ว ส ยท ศน ลดผลกระทบของส นค าเกษตรจากการเป ดเสร การค า และสร างข ดความสามารถในการแข งข นให ก บ เกษตรกร ๓. พ นธก จ สน บสน นเง นท นเพ อช วยเหล อเกษตรกรท ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า ในการปร บ โครงสร างการผล ตภาคเกษตร ปฏ ร ปผล ตผลทางการเกษตร เพ มประส ทธ ภาพการผล ต พ ฒนาค ณภาพ การแปรร ป การสร างม ลค าเพ มของส นค าเกษตรและอาหาร ตลอดจนการปร บเปล ยนอาช พจากส นค าท ไม ม ศ กยภาพไปส ส นค า ท ม ศ กยภาพ ๒

12 ๔. ว ตถ ประสงค ๔.๑ เพ อปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ปฏ ร ปผล ตผลทางการเกษตร เพ มประส ทธ ภาพการผล ตและ พ ฒนาค ณภาพส นค าเกษตร ๔.๒ เพ อแปรร ปสร างม ลค าเพ มส นค าเกษตร ๔.๓ เพ อช วยเหล อให เกษตรกรปร บเปล ยนการผล ตจากส นค าเกษตรท ไม ม ศ กยภาพส ส นค าเกษตร ท ม ศ กยภาพ ๕. ภารก จ ๕.๑ สน บสน นส นเช อ ป จจ ยการผล ตและเทคโนโลย ๕.๒ สน บสน นงานว จ ยและพ ฒนา ๕.๓ ให ความร จ ดฝ กอบรมและด งาน ๕.๔ ให การสน บสน นด านโครงสร างพ นฐานการเกษตร ๕.๕ ปร บเปล ยนอาช พ ๖. เป าหมายด าเน นงาน ๖.๑ ๖.๒ เกษตรกรม รายได เพ มข นและม อาช พท ม นคง ๗. หล กเกณฑ การพ จารณาให ความช วยเหล อ และข นตอนการด าเน นงาน ๗.๑ หล กเกณฑ การพ จารณาให ความช วยเหล อ (๑) โครงการ งาน หร อก จกรรมท เสนอโดยเกษตรกร สถาบ นเกษตรกร หร อองค กรเกษตรกร และ ภาคเอกชน ซ งได ร บผลกระทบโดยตรงหร อโดยอ อมจากการเป ดเสร ทางการค า (๒) โครงการ งาน หร อก จกรรมท เสนอโดยหน วยงานของร ฐ ต องเป นโครงการ หร อก จกรรมท ด าเน นการปร บโครงสร างการผล ตเพ อลดผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า และเป นโครงการท เก ดจากความต องการ หร อการม ส วนร วมของเกษตรกร (๓) เป นโครงการ/ก จกรรมท ลดผลกระทบโดยตรงหร อโดยอ อมอ นเน องมาจากการเป ดเสร ทางการค า (๔) เป นโครงการท ม ศ กยภาพท งในด านการผล ตและการตลาด (๕) เป นโครงการท ให ผลตอบแทนค มค าทางเศรษฐก จหร อเหมาะสมก บสภาพพ นท สอดคล องก บ ประสบการณ และความช านาญของเกษตรกร (๖) เป นโครงการท ม แนวทางปร บปร งประส ทธ ภาพการผล ต ท ช วยลดต นท นให สามารถแข งข นได ๗.๒ ข นตอนการด าเน นงาน (๑) เกษตรกร สถาบ นเกษตรกร หร อองค กรเกษตรกร และภาคเอกชน และหากเป นเกษตรกรต อง เสนอโครงการ งาน หร อก จกรรม ในนามสถาบ นเกษตรกร หร อองค กรเกษตรกรท ได ร บการยอมร บจากส วนราชการ โดย ผ เสนอโครงการจะต องขอร บการสน บสน นผ านส วนราชการ หร อหน วยงานของร ฐท ร บผ ดชอบ ๓

13 (๒) ส วนราชการน าโครงการท เสนอจากสถาบ นเกษตรกร องค กรเกษตรกร หร อภาคเอกชน หร อ โครงการท ส วนราชการจ ดท าข นเสนอส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ในฐานะฝ ายเลขาน การคณะกรรมการ บร หารกองท นฯ (๓) ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรน าแผนงาน โครงการ งานหร อก จกรรมเข าส การพ จารณา ของคณะอน กรรมการกล นกรองโครงการเสนอขอร บเง นสน บสน นกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร และ น าเสนอคณะกรรมการบร หารกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข น ของประเทศ พ จารณาอน ม ต การสน บสน น (๔) เจ าของโครงการท ได ร บอน ม ต จะสามารถด าเน นการได ท นท น บแต ว นท ได ร บอน ม ต ให ด าเน นการ โดยเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ซ งเป นฝ ายเลขาน การเป นผ ม อ านาจส งจ ายเง นกองท นฯ ให เจ าของโครงการ (๕) ฝ ายเลขาน การฯ เป นผ ร บผ ดชอบต ดตามควบค มการปฏ บ ต งานและการใช จ ายเง นให เป นไป ตามว ตถ ประสงค ของโครงการ รวมท งรายงานผลให คณะกรรมการบร หารกองท นฯ ทราบ ๔

14 แผนภาพข นตอนการเสนอโครงการเพ อขอร บเง นสน บสน นจากกองท นปร บ โครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ แก ไข ปร บปร ง เกษตรกร หน วยงานของร ฐ ภาคเอกชน จ ดท าโครงการตาม ห วข อเค าโครง ข อเสนอโครงการ เสนอ ผ าน หน วยงานท ร บผ ดชอบ ตาม สายงานเป น หน วยงานผ ร บผ ดชอบ โครงการ เสนอ โครงการ ส าน กงานเศรษฐก จ การเกษตร รวบรวม ตรวจสอบ ว เคราะห ความเป นไปได ของ โครงการ ไม ผ าน แก ไข ไม ผ าน แก ไข เสนอคณะกรรมการ บร หารกองท นปร บ โครงสร างฯ เพ ออน ม ต โครงการ เห นชอบ คณะอน กรรมการ กล นกรองฯ พ จารณา ความเป นไปได ของ โครงการ ผ าน ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเช ญ หน วยงานท เก ยวข องภายใน ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมท ง ผ ทรงค ณว ฒ ในสาขาท เก ยวข อง พ จารณาความเป นไปได ของโครงการ อน ม ต ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร จ ดสรรเง นเป นรายป ตามแผน ปฏ บ ต งาน/ แผนการใช เง น ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ต ดตามการด าเน นงาน การใช จ ายเง น และรายงายคณะ กรรมการบร หารกองท นฯ ๕

15 ๗. การบร หารกองท นฯ กองท นฯ บร หารงานโดยคณะกรรมการบร หารกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ด ความสามารถการแข งข นของประเทศ โดยม ร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นประธาน ผ แทน ภาคร ฐ เอกชน สถาบ นเกษตรกร และผ ทรงค ณว ฒ จ านวน ๓ ท าน เป นกรรมการ และม เลขาธ การส าน กงาน เศรษฐก จการเกษตร เป นกรรมการและเลขาน การ ท งน คณะกรรมการฯ ได ม การแต งต งคณะอน กรรมการข นมา ๒ คณะ และคณะท างาน ๓ คณะ เพ อช วยในการด าเน นงานกองท นฯ ให ม ประส ทธ ภาพ ด งน (๑) คณะอน กรรมการกล นกรองโครงการเสนอขอร บเง นสน บสน นกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาค เกษตร โดยม รองปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ได ร บมอบหมาย เป นประธาน ผ แทนภาคร ฐ เอกชน สถาบ นเกษตรกร และผ ทรงค ณว ฒ จ านวน ๓ ท าน เป นกรรมการ และม เลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร เป นกรรมการและเลขาน การ ท าหน าท ในการพ จารณากล นกรองโครงการต าง ๆ ท เสนอขอร บการสน บสน นเง นจาก กองท นฯ เพ อน าเสนอคณะกรรมการบร หารกองท นฯ พ จารณาอน ม ต (๒) คณะอน กรรมการประชาส มพ นธ การปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถ การแข งข นของประเทศ โดยม รองปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ได ร บมอบหมาย เป นประธาน ผ อ านวยการกองเกษตร สารน เทศ สป.กษ. เป นกรรมการและเลขาน การ ท าหน าท ในการก าหนดแนวทางการประชาส มพ นธ ให เป นท ร จ กแพร หลาย เพ อให ผ ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค าร บทราบและจ ดท าโครงการเสนอขอร บการช วยเหล อ (๓) คณะท างานจ ดท าแผนปร บปร งค ณภาพการให บร การของกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาค เกษตร โดยม รองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรท ได ร บ มอบหมาย เป นประธาน ผอ.ส วนบร หารกองท นภาคเกษตร ส.ศ.ก. เป นคณะท างานและเลขาน การ ท าหน าท ในการ จ ดท าและต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปร บปร งค ณภาพการให บร การของกองท นฯ เพ อให ผ ม ส วนได ส วนเส ย ได ร บความพ งพอใจจากการให บร การของกองท นฯ (๔) คณะท างานบร หารความเส ยงของกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ด ความสามารถการแข งข นของประเทศ โดยม รองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรท ได ร บมอบหมาย เป นประธาน ผ แทนหน วยงานในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นกรรมการ และม ผอ.ส วนบร หารกองท น ภาคการเกษตร ส.ศ.ก. เป นคณะท างานและเลขาน การ ท าหน าท ในการจ ดท าแผนและต ดตามผลการบร หาร ความเส ยงของกองท นฯ เพ อเป นการป องก นความเส ยงท จะส งผลกระทบต อความส าเร จในการปฏ บ ต งานกองท นฯ (๕) คณะท างานจ ดท าแผนการด าเน นงานกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ด ความสามารถการแข งข นของประเทศ โดยม ผ อ านวยการส าน กว จ ยเศรษฐก จการเกษตรท ได ร บมอบหมาย เป นประธาน ผอ.ส วนบร หารกองท นภาคเกษตร ส.ศ.ก. เป นคณะท างานและเลขาน การ ท าหน าท ในการประเม นผลกองท นฯ ตามต วช ว ดท กรมบ ญช กลางก าหนดในระบบการประเม นผลการด าเน นงานท นหม นเว ยน ประกอบด วย แผนย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป แผนแม บทสารสนเทศ แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล เพ อสามารถน าไปส การปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และเก ดผลส มฤทธ ต อการปฏ บ ต งานของกองท นฯ ๖

16 แผนภาพท ๑ โครงสร างการบร หารงานกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ คณะกรรมการบร หารกองท นฯ กรรมการจากหน วยงานร ฐ เอกชน น กว ชาการ และผ แทนเกษตรกร จ านวน ๒๘ ท าน รมว.กษ. ลธก. สศก. ประธาน เลขาน การ คณะอน กรรมการกล นกรองโครงการฯ อน กรรมการจากหน วยงานต าง ๆ และ ผ ทรงค ณว ฒ รองปล ด กษ. ท ได ร บมอบหมาย ประธาน ลธก. สศก. เลขาน การ คณะอน กรรมการประชาส มพ นธ ฯ กรรมการจากหน วยงานต าง ๆ และผ ทรงค ณว ฒ จ านวน ๑๐ ท าน รองปล ด กษ. ท ได ร บมอบหมาย ประธาน ผอ.กองเกษตรสารนทศ สป.กษ. เลขาน การ คณะท างานจ ดท าแผนปร บปร งค ณภาพการให บร การฯ คณะท างานจากหน วยงานในส งก ดกระทรวงเกษตรฯ รอง ลธก.สศก.. ประธาน ผอ.ส วนบร หารกองท นฯ เลขาน การ คณะท างานบร หารความเส ยงกองท นฯ คณะท างานจากหน วยงานในส งก ดกระทรวงเกษตร รอง ลธก.สศก. ประธาน ผอ.ส วนบร หารกองท นฯ เลขาน การ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร (ส าน กงานเลขาน การกองท นฯ) คณะท างานจ ดท าแผนการด าเน นงานกองท น คณะท างานจากหน วยงานในส งก ด สศก. ผอ.ส าน กว จ ยเศรษฐก จการเกษตร ผอ.ส วนบร หารกองท นฯ ประธาน เลขาน การ ๗

17

18 ส วนท ๒ ผลการด าเน นงานกองท นปร บโครงสร างการผล ต ภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของ ประเทศ ประจ าป ๒๕๕๕ ๙

19 ผลการด าเน นงานกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ประจ าป ๒๕๕๕ ในป ๒๕๕๕ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ม การด าเน นงานเพ อพ ฒนาปร บปร งประส ทธ ภาพกระบวนการด าเน นงานขององค กร ให เอ อประโยชน ต อการ ด าเน นงานเช งร ก เพ อให เกษตรกรสามารถเข าถ งแหล งท นด วยความสะดวก รวดเร ว โดยการปร บปร งแก ไข ระเบ ยบกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ การจ ดเตร ยมแผนย ทธศาสตร กองท นปร บโครงสร างการผล ต ภาคเกษตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ การจ ดท าแผนเพ อเตร ยมความพร อมในการรองร บระบบการบร หารและ พ ฒนาทร พยากรบ คคลขององค กร การจ ดท าแผนปร บปร งค ณภาพการให บร การและส งเสร มการประชาส มพ นธ การจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของกองท นฯ การจ ดท าแผนแม บทสารสนเทศ รวมท งการด าเน นงานภายใต หล กเกณฑ การประเม นผลการด าเน นงานท นหม นเว ยนประจ าป บ ญช ๒๕๕๖ นอกจากน ในป ๒๕๕๕ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ได จ ดสรรเง นสน บสน นให ก บ โครงการต างๆ เพ อเป นการช วยเหล อเกษตรกรท ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ท กข อตกลงทางการค า โดยการ ปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร ปฏ ร ปผลผล ตทางการเกษตร เพ อเพ มประส ทธ ภาพการผล ต พ ฒนาค ณภาพ แปรร ปส นค าเกษตร และปร บเปล ยนการผล ตจากส นค าท ไม ม ศ กยภาพส ส นค าท ม ศ กยภาพ ให เกษตรกรม ข ด ความสามารถในการแข งข นเพ มมากข น เป นการแก ไขป ญหาตลอดห วงโซ อ ปทานการผล ต โดยการด าเน นงานท ส าค ญในรอบป ท ผ านมา ม ด งน ๑. การเพ มประส ทธ ภาพกระบวนการด าเน นงานและการพ ฒนากองท นฯ ส ความเป นเล ศ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ได ด าเน นงานเพ อให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ต อผ ม ส วนได ส วนเส ย ท งหน วยงานภาคร ฐ เอกชน และเกษตรกรท ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ท กข อตกลง ทางการค า กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ จ งได ม การปร บปร งแก ไขระเบ ยบกฎเกณฑ ท เป นอ ปสรรค ต อการด าเน นงานให เก ดความคล องต วมากข น รวมไปถ งการจ ดท าแผนการด าเน นงานในเร องต างๆ ด งน ๑.๑ ปร บปร งการด าเน นงานกองท นฯ เพ อให ผ เก ยวข องเข าถ งกองท นฯ ด วยความสะดวก และรวดเร ว กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ พ จารณาปร บปร งแก ไขระเบ ยบกระทรวงเกษตร และสหกรณ ว าด วยกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ อเพ มเต มองค ประกอบคณะกรรมการบร หารกองท นฯ ให ครอบคล มท กภาคส วนท เก ยวข อง และแก ไข เก ยวก บค าใช จ ายในการบร หารกองท น เพ อให เก ดความคล องต วในการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท นอกจากน แล ว คณะกรรมการบร หารกองท นฯ ย งได พ จารณาแต งต งคณะอน กรรมการกล นกรองโครงการเสนอขอร บเง นสน บสน น กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร เพ อปฏ บ ต หน าท บางประการแทนคณะกรรมการบร หารกองท นฯ และย ง ได ม ค าส งมอบอ านาจบางส วนให ห วหน าส วนราชการผ ร บผ ดชอบโครงการ ซ งเป นการกระจายอ านาจการจ ดการ กองท นฯ และลดข นตอนการด าเน นงาน ๑๐

20 ๑.๒. การพ ฒนาองค กร กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ได เข าส ระบบการประเม นผลการด าเน นงานของ กระทรวงการคล ง โดยบร ษ ท ทร ส คอร ปอเรช น จ าก ด ซ งจะม การประเม นผลใน ๔ ม ต ค อ ด านการเง น ด านปฏ บ ต การ ด านผ ม ส วนได ส วนเส ย และด านพ ฒนาองค กร โดยเป นการประเม นผลท นอกเหน อการประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการของหน วยงานท กองท นส งก ดอย ในป จจ บ น โดยกองท นฯ จะต องม การจ ดท าแผนเพ อการพ ฒนากองท นฯ อาท ย ทธศาสตร กองท นฯ และแผนปฏ บ ต งานประจ าป แผนปร บปร งค ณภาพการให บร การและประชาส มพ นธ แผนบร หารความเส ยง การควบค มภายใน การตรวจสอบภายใน ฯลฯ การก าหนดท ศทางการด าเน นงานและ การพ ฒนาองค กรให ม ประส ทธ ภาพ ในป ๒๕๕๕ คณะกรรมการบร หารกองท นฯ ได ให ความเห นชอบแผนงานท จ ดท า โดยคณะท างานท กองท นฯ จ ดต งข น เพ อให เป นแผนในการพ ฒนาองค กรเพ มเต มจากป ๒๕๕๔ ประกอบด วย แผนย ทธศาสตร กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ แผนเตร ยมความพร อมในการ รองร บระบบการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนเตร ยมความพร อมส าหร บการบร หารความเส ยง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในแต ละแผนงานม สาระส าค ญ ด งน ๑.๒.๑ แผนย ทธศาสตร กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ แผนงานฉบ บน จ ดท าเพ อสามารถสน บสน นเง นท นเป นค าใช จ ายให หน วยงานราชการและ สถาบ นเกษตรกรร บไปด าเน นโครงการเพ อลดผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค าท กข อตกลง และสร างข ด ความสามารถการแข งข นของส นค าเกษตรไม น อยกว า ๑๐ โครงการ และผ ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า (Stakeholders) ได ร บประโยชน และเข าถ งแหล งเง นท นไม น อยกว า ๑๐,๐๐๐ ราย รวมท งการบร หารจ ดการกองท น ปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ เป นท ยอมร บ เก ดความพ งพอใจต อผ ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า (Stakeholders) และเผยแพร กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรให เป นท ร จ กอย างท วถ งจากผ เก ยวข อง ท งภาคร ฐ เอกชนและเกษตรกร โดยการด าเน นงานของกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรในป ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ให บรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายหล กท ต งไว จ งได จ ดท าประเด นย ทธศาสตร ข น ๔ ด าน และได ก าหนดกลย ทธ ต างๆ ให สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ด งน ๑๑

21 ย ทธศาสตร /กลย ทธ เป าหมาย ข นตอนการปฏ บ ต งาน ย ทธศาสตร ท ๑ เพ มประส ทธ ภาพด านการเง น ม งเน นให เง นกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ เก ด ประโยชน ก บหน วยราชการและสถาบ นเกษตรกร เพ อใช ด าเน นก จกรรมปร บโครงสร างการผล ตส นค าเพ อลด ผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค าท กกรอบข อตกลง และสร างข ดความสามารถการแข งข นของส นค าเกษตร โดยพ จารณาว เคราะห โครงการท ขอสน บสน นเง นอย างรอบคอบ ตามกลย ทธ ด งน กลย ทธ ท ๑.๑ เพ มประส ทธ ภาพ การจ ดสรรเง น กลย ทธ ท ๑.๒ พ ฒนาระบบ การเง นและการบ ญช กลย ทธ ท ๑.๓ เพ มประส ทธ ภาพ การเบ กจ ายเง นและการช าระค น ม งเน นให เง นกองท นปร บ โครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ เก ดประโยชน ต อเกษตรกรท ได ร บ ผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการ ค า และสร างข ดความสามารถการ แข งข นของส นค าเกษตร โดย พ จารณาด าเน นการตามแผนงาน/ โครงการ ม งเน นให กองท นฯ ม ระบบ การเง นและการบ ญช ท ม ประส ทธ ภาพ ม ความถ กต อง และ ตรงต อเวลา ตลอดจนม ร ปแบบท ตรงต อความต องการ ใช ของผ บร หาร และผ เก ยวข อง ม งเน นให หน วยงานเจ าของ โครงการ เร งด าเน นการเบ ก จ ายเง นเพ อน าไปด าเน นการ ตามโครงการท ได ร บอน ม ต จาก คณะกรรมการบร หารกองท นฯ ให เป นไปตามแผนงานโครงการ ท ก าหนด ตลอดจนการต ดตาม เร งร ดการส งค นเง นให เป นไป ตามแผนการช าระหน ๑) ให ค าแนะน าการจ ดท าข อเสนอโครงการ ขอร บเง นสน บสน นจากกองท นปร บโครงสร าง การผล ตภาคเกษตร และการถ ายทอดองค ความร การจ ดท าโครงการแก เกษตรกร/สถาบ น เกษตรกร รวมท งสน บสน นให ผ เช ยวชาญเข า ร วมก บเกษตรกรจ ดท าโครงการเพ อขอร บเง น สน บสน นจากกองท นฯ (๒) จ ดท าชน ด ประเภท ส นค าเกษตรท ได ร บ ผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า ประกอบการพ จารณาโครงการท เสนอขอร บเง น สน บสน นจากกองท นฯ (๓) เผยแพร ประชาส มพ นธ ชน ด ประเภท ส นค า เกษตรท คาดว าจะได ร บผลกระทบจากการเป ด เสร ทางการค าผ านส อต างๆ และหน วยงานท เก ยวข องเพ อจ ดทาโครงการขอร บการสน บสน น เง นจากกองท นฯ ช วยเหล อเกษตรกรท ได ร บ ผลกระทบ (๑) จ ดท าฐานข อม ลการเง นและการบ ญช ให เป นไปตามมาตรฐานการบ ญช (๒) จ ดท าระบบการเง นและการบ ญช ต ดตามหน วยงานเจ าของโครงการ เร ง ด าเน นการเบ กจ ายเง นเพ อน าไปด าเน นการตาม โครงการท ได ร บอน ม ต ๑๒

22 ย ทธศาสตร /กลย ทธ เป าหมาย ข นตอนการปฏ บ ต งาน ย ทธศาสตร ท ๒ เพ มประส ทธ ภาพด านปฏ บ ต การ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ จะให ความส าค ญ ก บการต ดตามและควบค มการด าเน นงานโครงการ และการใช จ ายเง น ให เป นไปตามว ตถ ประสงค ของกองท นฯ และเป าหมายของโครงการ รวมถ งให ความส าค ญในการประชาส มพ นธ กองท นฯ ให เป นท ร จ กของผ ท ได ร บ ผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า และหน วยงานภาคร ฐ เพ อให เก ดการน าเสนอโครงการเพ อร บการสน บสน น จากกองท นฯ กลย ทธ ท ๒.๑ เพ มประส ทธ ภาพ การต ดตาม ควบค มการ ด าเน นงานและใช จ ายของ โครงการ กลย ทธ ท ๒.๒ ประชาส มพ นธ กองท นฯ ให ความส าค ญในการต ดตาม ควบค มการใช จ ายเง นให เป นไป ตามว ตถ ประสงค เพ อเป นการ ป องก นป ญหาอ ปสรรคจากการ ด าเน นงานท อาจส งผลกระทบ ต อความส าเร จของโครงการ ม งเน นประชาส มพ นธ เพ อให ผ เก ยวข องได ร บทราบว ากองท น ปร บโครงสร างการผล ตภาค เกษตรฯ ม เง นสน บสน น ค าใช จ ายในการด าเน นก จกรรม เพ อลดผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค าท กข อตกลงและการ สร างข ดความสามารถการแข งข น ของส นค าเกษตรโดยเร งร ดและ รณรงค การประชาส มพ นธ กองท นปร บโครงสร างการผล ต ภาคเกษตรฯ ท งส วนกลาง โดย ผ านส อว ทย โทรท ศน และส อ อ เล กทรอน กส และพ นท ผ านเคร อข ายจ งหว ด ต าบล หอกระจายข าว อบจ. อบต. ว ทย ช มชน ฯลฯ การจ ดท า เอกสารประชาส มพ นธ กองท น ปร บโครงสร างการผล ตภาค เกษตรฯ รวมท งการจ ดส มมนา เช งปฏ บ ต การท งส วนกลางและ ส วนภ ม ภาค (๑) จ ดท าระบบฐานข อม ลโครงการท ได ร บอน ม ต จากกองท นฯ รวมถ งระบบการรายงานผลการ ด าเน นงาน และการใช จ ายเง นของโครงการ (๒) ต ดตามผลการด าเน นงานในพ นท โครงการ ๑) ประชาส มพ นธ ผ านส ออ เล กทรอน กส (High Tech) อาท ปร บปร ง Website ท ม อย เด มให ท นสม ยและใช ประโยชน ได มากข น ๒) ประชาส มพ นธ พ นท ผ านเคร อข าย จ งหว ด ต าบล หอกระจายข าว อบจ. อบต. ว ทย ช มชน ฯลฯ ๓) จ ดท าเอกสารประชาส มพ นธ กองท นปร บ โครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ๔) การจ ดส มมนาร ปแบบต างๆ (High Touch) ท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค ๑๓

23 ย ทธศาสตร /กลย ทธ เป าหมาย ข นตอนการปฏ บ ต งาน กลย ทธ ท ๒.๓ ประเม นการ ด าเน นงานกองท นฯ (Performance Assessment) จ างท ปร กษาประเม นความส าเร จ ของกองท นฯ เพ อให ทราบ ถ งป ญหาอ ปสรรคตลอดจน ความส าเร จของการด าเน นงาน ของกองท นฯ เพ อน าผลการ ประเม นมาใช ปร บปร งแก ไข ป ญหาอ ปสรรคต างๆ ท เก ดข น และเป นแนวทางการพ ฒนาการ ด าเน นงานในระยะต อไป ด าเน นการจ างท ปร กษาประเม นความส าเร จของ กองท นฯ เพ อให ทราบถ งป ญหาอ ปสรรค ตลอดจนความส าเร จของการด าเน นงานของ กองท นฯ เพ อน าผลการประเม นมาใช ปร บปร ง แก ไขป ญหาอ ปสรรคต างๆ ท เก ดข น ย ทธศาสตร ท ๓ การเพ มประส ทธ ภาพการให บร การ ด าเน นการส ารวจความพ งพอใจของผ ม ส วนได ส วนเส ย แล ว น าความเห นจากการส ารวจมาจ ดท าแผนการปร บปร งค ณภาพการให บร การ เพ อแก ไขจ ดด อยและเสร มจ ดเด นให ด ย งข น ย ทธศาสตร ท ๔ การพ ฒนากองท นฯ ม งเน นให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการกองท นฯ ท ม ประส ทธ ภาพและ ท นสม ย โดยน าระบบการควบค มภายใน การบร หารความเส ยง และการพ ฒนาทร พยากรบ คคลมาใช กลย ทธ ท ๔.๑ การบร หาร ความเส ยง ก าหนดป จจ ยเส ยงท ส งผล กระทบต อความส าเร จในการ ด าเน นงานกองท นฯ และ จ ดท าแผนบร หารความเส ยง ตามหล กเกณฑ COSO ERM เพ อลดผลกระทบของความ เส ยงให อย ในท ยอมร บได กลย ทธ ท ๔.๒ การควบค มภายใน ๑) จ ดให ม สภาพแวดล อมการควบค มภายใน ได แก ระบบข อร องเร ยน การตรวจสอบการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบความข ดแย งทางผลประโยชน การก าหนดขอบเขตอ านาจหน าท ๒) ประเม นผลการควบค มตนเอง (Control Self Assessment: CSA) กลย ทธ ท ๔.๓ การพ ฒนา ทร พยากรบ คคล เพ มท กษะความร ความสามารถ ให ก บบ คลากร ตลอดจน การพ ฒนาการท างานเป นท ม และการสร างแรงจ งใจในการ ปฏ บ ต งาน ๑) จ ดท าระบบ Knowledge Management : KM ของกองท นฯ ๒) จ ดท าระบบการเร ยนร ระหว างเจ าหน าท ๓) ฝ กอบรมบ คลากร ๔) จ ดท าระบบการเร ยนร ในระบบ E-Leaning ๑๔

24 ๑.๒.๒ แผนเตร ยมความพร อมในการรองร บระบบการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานฉบ บน จ ดท าเพ อพ ฒนาค ณภาพการรองร บระบบบร หารและพ ฒนาทร พยากร บ คคลกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ โดยท าการว เคราะห ข อม ลสถานภาพป จจ บ นของการบร หาร ทร พยากรบ คคล ว เคราะห สภาวะแวดล อมด านการบร หารทร พยากรบ คคล เพ อจะได ทราบสมรรถนะ จ ดอ อน จ ดแข งของระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ผลการว เคราะห ฯ ด งกล าวข างต น ได น ามาเป นข อม ลในการก าหนดแผน เพ อเตร ยมความพร อมในการรองร บระบบการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป ๒๕๕๖ ประกอบด วย ๓ ก จกรรม ค อ ก จกรรมท ๑ การพ ฒนาระบบการประเม นผลบ คลากร ก จกรรมท ๒ การพ ฒนาทร พยากรบ คคล และก จกรรมท ๓ การวางแผนอ ตราก าล งและการบร หารอ ตราก าล ง ด งน ก จกรรม/แผนงาน เป าประสงค เวลา ด าเน นงาน ๑ การพ ฒนาระบบการประเม นผลบ คลากร ประกอบด วย ๒ แผนงาน ๑.๑ จ ดท าสมรรถนะหล ก ส าหร บเจ าหน าท กองท นฯ เจ าหน าท ม ท กษะ ความร ความสามารถสอดคล องก บ การด าเน นงานกองท นฯ และส งผลให ผลการ ด าเน นงานกองท นฯ บรรล ว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง กองท นฯ ต ลาคม ๒๕๕๕ ถ ง ก นยายน ๒๕๕๖ ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑) ศ กษา รวบรวม ข อม ล ระเบ ยบ หล กเกณฑ ท เก ยวข องก บการ บร หารงานทร พยากรบ คคล ๒) ศ กษา รวบรวม ข อม ลสมรรถนะ ท ผ บร หาร ผ ร บบร การ หร อผ ม ส วนได ส วนเส ย คาดหว งจาก เจ าหน าท กองท นฯ ตลอดจน Competency ของหน วยงานอ น ๓) พ ฒนาสมรรถนะหล กส าหร บ เจ าหน าท ๔) ส อสารให เจ าหน าท ในกองท นฯ เก ดความเข าใจ ๑.๒ จ ดท าระบบประเม นผล สมรรถนะเจ าหน าท กองท นฯ ม ระบบประเม นผลท ท ก ฝ ายยอมร บในเร อง ค ณภาพการประเม น และความเป นธรรม ต ลาคม ๒๕๕๕ ถ ง ม ถ นายน ๒๕๕๖ ๑) ศ กษา รวบรวม ข อม ล ระเบ ยบหล กเกณฑ ท เก ยวข อง ก บการการประเม นสมรรถนะ เจ าหน าท ๒) ออกแบบการประเม น สมรรถนะเจ าหน าท ๓) ส อสารร ปแบบการประเม น ให เจ าหน าท ในกองท นฯ เก ด ความเข าใจ ๑๕

25 ก จกรรม/แผนงาน เป าประสงค เวลา ด าเน นงาน ๒ การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ๒.๑ ส ารวจความต องการใน การฝ กอบรม และพ ฒนา หล กส ตร จ ดท าหล กส ตรเพ อ พ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถ เจ าหน าท กองท นฯ ได ตามความ ต องการของเจ าหน าท และผ บร หาร ต ลาคม ๒๕๕๕ ถ ง ม นาคม ๒๕๕๖ ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑) ส ารวจความต องการหล กส ตร ฝ กอบรมจากเจ าหน าท และ ผ บร หาร ๒) พ ฒนาหล กส ตรการเร ยนร ให สอดคล องก บความต องการและ สอดคล องก บการด าเน นงานของ กองท นฯ ๓) เผยแพร ประชาส มพ นธ หล กส ตรให เจ าหน าท ร บทราบ ๒.๒ ฝ กอบรมเจ าหน าท เจ าหน าท กองท นฯ ม ท กษะความร ความสามารถ สอดคล อง ก บสมรรถนะหล ก และ สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ต ลาคม ๒๕๕๕ ถ ง ก นยายน ๒๕๕๖ ๑) ก าหนดเจ าหน าท เข าร บการ ฝ กอบรมในหล กส ตรต างๆ ท ได จ ดท า ท งในระบบ E-learning การฝ กอบรมท งภายในและ ภายนอกหน วยงาน ตามความ เหมาะสมและความต องการของ เจ าหน าท และสอดคล องก บ หน าท การปฏ บ ต งาน ๒) เจ าหน าท เข าร บการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถ ๒.๓ จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการปฏ บ ต งาน ต างๆ ได ร บการจ ดท า เป นค ม อการปฏ บ ต งาน เพ อให เจ าหน าท ใช ประกอบการปฏ บ ต งาน ได อย างถ กต องเหมาะสม ซ งเป นการประหย ดเวลา ในการเร ยนร และลด ข อผ ดพลาดในการ ปฏ บ ต หน าท ต ลาคม ๒๕๕๕ ถ ง ก นยายน ๒๕๕๖ ๑) ระบ กระบวนการปฏ บ ต งาน ของกองท นฯ ๒) ก าหนดก จกรรมในแต ละ ข นตอนการปฏ บ ต ๓) จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน โดยเล อกเข ยนค ม อในก จกรรมท ม ความยาก และม ความผ ดพลาด ในการปฏ บ ต บ อยคร ง เป นล าด บ แรกๆ ๑๖

26 ก จกรรม/แผนงาน เป าประสงค เวลา ด าเน นงาน ๓ การวางแผนอ ตราก าล ง และการบร หารอ ตราก าล ง ๓.๑ การจ ดท าโครงสร าง การบร หารงานของส าน กงาน เลขาน การกองท นฯ ม ความช ดเจนในการ ก าหนดขอบเขตภารก จ อ านาจหน าท และความ ร บผ ดชอบ ๓.๒ การจ ดท าแผนอ ตราก าล ง กองท นฯ ม อ ตราก าล ง เพ ยงพอส าหร บการ ปฏ บ ต งาน ต ลาคม ๒๕๕๕ ถ ง ม ถ นายน ๒๕๕๖ ก มภาพ นธ ถ ง กรกฎาคม ๒๕๕๖ ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑ ) ศ กษา รวมรวมข อม ล เก ยวก บภารก จอ านาจหน าท และโครงสร างการบร หารงาน ของหน วยงานอ นๆ ท ม ล กษณะ คล ายคล งก น ๒) ออกแบบโครงสร าง ก าหนด ภารก จอ านาจหน าท ความ ร บผ ดชอบ ๓) ประชาส มพ นธ ให เจ าหน าท ท เก ยวข องร บทราบ ๑) รวมรวมข อม ลเก ยวก บ สถานภาพอ ตราก าล งของกองท น ในป จจ บ น เปร ยบเท ยบก บ ปร มาณงานท ม อย ในป จจ บ น และ ปร มาณงานในอนาคต ๒) จ ดท าแผนอ ตราก าล งใน ระยะเวลา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ๓) เสนอแผนอ ตราก าล งให คณะกรรมการบร หารกองท นฯ พ จารณา ๑.๒.๓ แผนเตร ยมความพร อมส าหร บการบร หารความเส ยง พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานฉบ บน จ ดท าตามบ นท กข อตกลงการประเม นผลการด าเน นงานกองท นฯ ป ๒๕๕๕ ของกรมบ ญช กลางโดยบร ษ ท ทร ส คอร ปอเรช น จ าก ด ได ก าหนดต วช ว ดท ๔.๒ เร องการบร หารความเส ยง โดยม เกณฑ ประเม นผลความส าเร จในการเตร ยมความพร อมส าหร บระบบการบร หารความเส ยงกองท นปร บโครงสร าง การผล ตภาคเกษตร ได จ ดท าแผนงานเพ อเตร ยมพร อมส าหร บ การบร หารความเส ยงของกองท นฯ โดยก าหนดเป าหมายเพ อเตร ยมพร อมการบร หารความเส ยงตามหล กเกณฑ COSO ERM เพ อจ ดการความเส ยงของกองท นฯ ให อย ในท ยอมร บได และการด าเน นงานสามารถบรรล ผล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของกองท นฯ โดยม การเตร ยมพร อมส าหร บการบร หารความเส ยงในป ๒๕๕๖ ด งน ๑๗

27 ก จกรรม/แผนงาน เป าประสงค เวลา ด าเน นงาน แผนเตร ยมความพร อมส าหร บการบร หารความเส ยง พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ศ กษาข อม ล และประเม น สภาพแวดล อม ตลอดจน ทบทวนผลการด าเน นงานท ผ านมาของกองท นฯ ความส าเร จในการเตร ยม ความพร อมส าหร บระบบ การบร หารความเส ยง โดย พ จารณาจากประเด นหล ก ท ส าค ญ ๒ ด าน ได แก การให ความร ความเข าใจ ต อผ บร หารและพน กงาน ในเร องการบร หารความ เส ยง ต ลาคม ๒๕๕๔ ถ ง ก นยายน ๒๕๕๕ ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑) ยกร างนโยบาย ว ตถ ประสงค และขอบเขตของการด าเน นงานใน การบร หารความเส ยงของกองท นฯ โดยฝ ายเลขาน การของคณะท างาน บร หารความเส ยงของกองท นปร บ โครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อ เพ มข ดความสามารถการแข งข น ของประเทศ ๒) การระบ ความเส ยง โดยพ จารณา ป จจ ยเส ยงอาจจะส งผลให การ ด าเน นงานของกองท นฯ ไม เป นไป ตามว ตถ ประสงค แบ งออกเป น ๔ ด าน ค อ ความเส ยงด านกลย ทธ ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน ความเส ยงด านการเง น ความเส ยง ด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ๓) การประเม นความเส ยง โดยน าความเส ยงท ระบ ไว ตามข อ ๒) มาว เคราะห เพ อประเม น ความเส ยหายท อาจจะเก ดข นได จากความเส ยงแต ละประเภท (ความเส ยหาย = ความ ร นแรง x โอกาสของการเก ดความ เส ยง) และจ ดล าด บความเส ยงท จะ บร หารจ ดการจากผลการว เคราะห ความเส ยหายข างต น ๔) ก าหนดกลย ทธ และแนวทางใน การจ ดการในแต ละป จจ ยเส ยง ๕) จ ดท าแผนบร หารความเส ยงของ กองท นฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอ คณะท างานบร หารความเส ยงและ คณะกรรมการบร หารกองท นฯ พ จารณาให ความเห นชอบ ๑๘

28 ก จกรรม/แผนงาน เป าประสงค เวลา ด าเน นงาน ๒ น าข อม ลท ได จากข อ ๑ มา จ ดท าแผนบร หารความเส ยงฯ ตามหล กเกณฑ ของ COSO ERM ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑) ด าเน นการตามแผนบร หาร ความเส ยงของกองท นฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) ต ดตามประเม นผลการบร หาร ความเส ยงตามแผนบร หารความ เส ยงของกองท นฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยพ จารณาเปร ยบเท ยบผลการ ด าเน นงานจร งก บแผนงานราย ไตรมาส และรายงานผลการ ต ดตามแผนฯ ให คณะท างาน บร หารความเส ยงของกองท นฯ ร บทราบเป นรายไตรมาส รวมท ง รายงานผลการประเม นแผนฯ ให คณะอน กรรมการกล นกรอง โครงการฯ และคณะกรรมการ บร หารกองท นฯ ร บทราบ เม อส นส ดแผนการด าเน นงาน ๒. การพ จารณากล นกรองโครงการ ป ๒๕๕๕ กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ได พ จารณากล นกรองโครงการ จ านวน ๔ โครงการ เป นเง น ๙๙.๒๖ ล านบาท ประกอบด วย ๑. โครงการผล ตเมล ดพ นธ ข าวค ณภาพด ของสหกรณ เพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นข าวไทยส สากล วงเง น ๕๕.๘๘ ล านบาท ๒. โครงการเพ มศ กยภาพการเล ยงโคนมเพ อรองร บเขตการค า (FTA) ไทย-ออสเตรเล ย-น วซ แลนด วงเง น ๒๕.๕๐ ล านบาท ๓. โครงการเพ มประส ทธ ภาพและพ ฒนาค ณภาพพ ชผ กว งน าเข ยว จ งหว ดนครราชส มา เพ อรองร บ ผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า วงเง น ๑๒.๔๘ ล านบาท ๔. โครงการจ ดต งโรงฆ ามาตรฐานและการถ ายทอดเทคโนโลย ด านการผล ตเน อโคธรรมชาต ของกรมส งเสร มสหกรณ วงเง น ๕.๔๐ ล านบาท ๓. การอน ม ต จ ดสรรเง น ป ๒๕๕๕ คณะกรรมการบร หารกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ได อน ม ต จ ดสรรเง น จากกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ เพ อน าไปช วยเหล อเกษตรกรในโครงการต างๆ จ านวน ๒ โครงการ เป นเง น ๓๘,๑๕๕,๕๘๓ บาท แยกเป นเง นจ ายขาด ๓๐,๓๓๕,๕๘๓ บาท และเง นย มปลอดดอกเบ ย ๗,๘๒๐,๐๐๐ บาท ๑๙

29 ได แก ๑) โครงการเพ มศ กยภาพการเล ยงโคนมเพ อรองร บเขตการค าเสร (FTA) ไทย-ออสเตรเล ย-น วซ แลนด จ านวน ๒๕,๖๔๑,๔๘๓ บาท และ ๒) โครงการเพ มประส ทธ ภาพและพ ฒนาค ณภาพพ ชผ กว งน าเข ยว จ งหว ดนครราชส มา เพ อรองร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า จ านวน ๑๒,๕๑๔,๑๐๐ บาท สาระส าค ญของแต ละโครงการ ด งน ๓.๑. โครงการเพ มศ กยภาพการเล ยงโคนมเพ อรองร บเขตการค าเสร (FTA) ไทย-ออสเตรเล ย-น วซ แลนด คณะกรรมการบร หารกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ ได ม มต เม อว นท ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ อน ม ต เง นจากกองท นฯ จ านวน ๒๕,๖๔๑,๔๘๓ บาท ให มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เพ อน าไป ด าเน นการโครงการเพ มศ กยภาพการเล ยงโคนมเพ อรองร บเขตการค าเสร (FTA) ไทย-ออสเตรเล ย-น วซ แลนด เพ อ ๑) เพ มจ านวนล กโคนมเพศเม ยท ม ค ณภาพในฟาร มเกษตรกร ๒) เพ อลดช วงอาย การผสมพ นธ คร งแรกให เร วข น และ ๓) ถ ายทอดเทคโนโลย การเพ มจ านวนล กโคนมเพศเม ยให แก เกษตรกร ซ งจากการท ร ฐบาลได จ ดท าข อตกลงการ เป ดเสร ทางการค า (FTA) ก บประเทศออสเตรเล ยและน วซ แลนด จะส งผลให ม ผล ตภ ณฑ นมเข ามาแข งข นก บ น านมด บในประเทศ โดยเฉพาะอย างย งในป ๒๕๖๘ ท ภาษ นมและผล ตภ ณฑ ภายใต กรอบความตกลงด งกล าวลดลง เหล อร อยละ ๐ ส นค านมและผล ตภ ณฑ จากประเทศออสเตรเล ยและน วซ แลนด จะม ราคาถ กย งข น เน องจากท ง ๒ ประเทศ ม ต นท นการผล ตด านพ นธ ส ตว ต ากว าประเทศไทยมาก ประกอบก บเกษตรกรประสบป ญหาการเล ยง ล กโค ท งการจ ดการด านอาหารและการปร บปร งพ นธ เน องจากการเล ยงโคสาวทดแทนน นเกษตรกรจะใช ว สด เศษเหล อ และใช อาหารชน ดเด ยวก บแม โคโดยไม พ จารณาความต องการของล กโคและโคร นในแต ละช วงอาย ท าให ได โคสาว ท ม ค ณภาพต า ม ความสมบ รณ พ นธ ต า ย ดระยะการผสมพ นธ คร งแรก ด วยเหต ด งกล าวภาคว ชา ส ตวศาสตร และส ตว น าจ งจะจ ดต งโครงการท จะร บภาระเล ยงด ล กโคโดยร บล กโคจากเกษตรกรเพ อผล ตโคนมสาว ต งท องท ม ค ณภาพด แล วน ามาเล ยงรวมก นในพ นท ของคณะเกษตรศาสตร เพ อสามารถจ ดการด แลได ง ายกว าท เกษตรกรแยกเล ยงในแต ละฟาร ม ซ งนอกจากจะช วยลดภาระให แก เกษตรกรในการเล ยงด ล กโคด วยตนเอง ช วยท า ให ต นท นการผล ตลดลง นอกจากน การจ ดการภายใต เทคโนโลย การเพ มจ านวนล กโคเพศเม ยย งท าให เกษตรกรได จ านวน ล กโคเพศเม ยเพ มข น เกษตรกรได โคเพศเม ยท ม ค ณภาพและสามารถผล ตน านมได มากข น ก อให เก ดรายได เพ มข น โดยม ก จกรรมท ด าเน นการ ค อ ๑. การค ดเล อกล กโค โดยร บล กโคหย านมอาย ประมาณ ๓ เด อนท ม สายเล อดพ นธ โฮลสไตน ฟร สเช ยน (Holstein Friesian) ไม ต ากว าร อยละ ๗๕ จากแม โคท ม ประว ต การให ผลผล ตท ด และไม ม ป ญหาด านการส บพ นธ และไม ม ประว ต เป นโรคแท งต ดต อ จากเกษตรกรผ เล ยงโคนมท เป นสมาช กของสหกรณ โคนมแม วาง จ าก ด และสหกรณ โคนมล าพ น จ าก ด เด อนละ ๒๐ ต ว ๒. การท าเคร องหมายล กโค โดยการฝ งไมโครช ปท ต วล กโค โดยแสดงข อม ลประว ต ของล กโค และแสดงความเป นเจ าของล กโคของเกษตรกร ๓. การจ ดการฝ งโคสาว โดยใช พ นท ในศ นย ว จ ยสาธ ตและฝ กอบรมการเกษตรแม เห ยะ ส วนฟาร มทดลองของภาคว ชาส ตวศาสตร และส ตว น า คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ในการจ ดการแปลงหญ าและเล ยงล กโคจากเกษตรกรเฉล ยเด อนละ ๒๐ ต ว โดยเกษตรกรร บผ ดชอบค าเล ยงด (ค าอาหาร ค าเวชภ ณฑ ) ส วนค าใช จ ายอ นๆ เสนอขอจากกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรฯ เพ อพ ฒนา เทคโนโลย การเพ มจ านวนล กโคเพศเม ยจากปกต ร อยละ ๕๐ ให เป นร อยละ ๗๐ เม อโคสาวได ร บการผสม (อาย ประมาณ ๑๘ เด อน และม น าหน กไม ต ากว า ๓๕๐ กก) จนต งท องได ๕ เด อน หร อเม อโคสาวม อาย ได ๒๓ เด อน โครงการจะส งค นกล บเกษตรกร และจากการท โครงการร บล กโคต งแต เด อนท ๔ จนกระท งสามารถ ๒๐

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information