แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558

Size: px
Start display at page:

Download "แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558"

Transcription

1 แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558

2 สารบ ญ หน า หมวด A งานสอบบ ญช โดยภาคร ฐ แบบ PA 1 - งานสอบบ ญช โดยภาคร ฐ (กล มหร อมร บการตรวจสอบ) 2 แบบ PA 2 - งานสอนแนะ (กล มไม พร อมร บการตรวจสอบ) 3 แบบ PA 3 - งานวางร ปบ ญช (กล มต งใหม ) 4 แบบ PA 4 - งานต ดตามความเคล อนไหว (กล มอาจถ กส งเล กหร อกล มต องเล กตามกฎหมาย) 5 แบบ PA 5 - งานวางระบบบ ญช และระบบการควบค มภายใน 6 แบบ PA 6 การควบค มค ณภาพงานสอบบ ญช (ภาคร ฐ) 7 หมวด B งานสอบบ ญช สหกรณ โดยภาคเอกชน แบบ PB 1 - การสอบบ ญช สหกรณ โดยผ สอบบ ญช ภาคเอกชน 9 แบบ PB 2 - การกาก บสหกรณ ภาคเอกชน 10 แบบ PB 3 - การควบค มค ณภาพงานสอบบ ญช (ภาคเอกชน) 11 แบบ PB 4 - การพ ฒนาสหกรณ ท มอบหมายให ผ สอบบ ญช ภาคเอกชน 12 หมวด C งานพ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร แบบ PC 1 - โครงการเตร ยมความพร อมแก สหกรณ และกล มเกษตรกรท ต งใหม 14 แบบ PC 2 - โครงการเสร มสร างความเข มแข งและเป นอ สระให ก บระบบสหกรณ 15 แบบ PC 3 - โครงการพ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการด านการเง นการบ ญช แก สหกรณ และกล มเกษตรกร 16 แบบ PC 4 - โครงการประสานความร วมม อเพ อพ ฒนาสหกรณ (WWR) 17 แบบ PC 5 - โครงการพ ฒนาความร เทคโนโลย สารสนเทศด านบ ญช 18 แบบ PC 6 - โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการด านการเง นและการบ ญช ของสหกรณ และกล มเกษตรกร 19

3 สารบ ญ หมวด D หน า งานพ ฒนาบ ญช รายบ คคล/ช มชน แบบ PD 1 - โครงการพ ฒนาอาสาสม ครเกษตรด านบ ญช (คร บ ญช ) 21 แบบ PD โครงการพ ฒนาภ ม ป ญญาทางบ ญช ส บ ญช ต นท นอาช พ 22 แบบ PD โครงการสร างความย งย นในการทาบ ญช ต นท นอาช พ 23 แบบ PD 3 - โครงการคล น กเกษตรเคล อนท 24 แบบ PD โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในถ นท รก นดาร - โรงเร ยนภายใต โครงการเฉล มพระเก ยรต ฯ 25 แบบ PD โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในถ นท รก นดาร - โรงเร ยนนอกโครงการเฉล มพระเก ยรต ฯ 26 แบบ PD 5 - โครงการพ ฒนาพ นท ล มน าปากพน งฯ 27 แบบ PD 6 - โครงการศ นย ศ กษาการพ ฒนาฯ 28 แบบ PD 7 - โครงการศ ลปาช พ 29 แบบ PD 8 - โครงการหลวง 30 แบบ PD 9 - โครงการสายใยร กแห งครอบคร วฯ 31 แบบ PD 10 - โครงการพ ฒนากล มอาช พประชาชนฯ 32 แบบ PD 11 - โครงการพ ฒนาว สาหก จช มชน (ใหม ) 33 แบบ PD 12 - โครงการพ ฒนาว สาหก จช มชน (ต ดตามต อเน องป 48-57) 34 แบบ PD 13 - โครงการแนะนาการจ ดทาบ ญช แก เกษตรกรท ปล กปาล มน าม นและยางพารา 35

4 สารบ ญ หน า หมวด E โครงการพ ฒนาเกษตรกรปราดเปร อง (Smart Farmer) แบบ PE 1 - โครงการพ ฒนาเกษตรกรปราดเปร อง (Smart Farmer) 37 หมวด F โครงการเสร มสร างความเข มแข งของสหกรณ และกล มเกษตรกรในจ งหว ดชายแดนใต แบบ PF 1 - โครงการเสร มสร างความเข มแข งของสหกรณ และกล มเกษตรกรในจ งหว ดชายแดนภาคใต 39 (กล มเสร มสร างความเข มแข ง) แบบ PF 2 - โครงการเสร มสร างความเข มแข งของสหกรณ และกล มเกษตรกรในจ งหว ดชายแดนภาคใต 40 (กล มพ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการด านการเง นการบ ญช ) หมวด G งานพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศทางการเง นการบ ญช แบบ PG 1 - การเผยแพร สารสนเทศทางการเง นการบ ญช 42 แบบ PG 2 - การวางระบบบ ญช คอมพ วเตอร Quality Software 43 แบบ PG การวางระบบบ ญช คอมพ วเตอร เพ อสร าง Quality Coop : ป แรก 44 แบบ PG การวางระบบบ ญช คอมพ วเตอร เพ อสร าง Quality Coop : ป สอง 45

5 คานา ก สารบ ญ ข - ค หมวด A งานสอบบ ญช โดยภาคร ฐ หน า หมวด B : งานสอบบ ญช ภาคเอกชน แบบ PB 1 - RB 1 งานสอบบ ญช โดยภาคเอกชน 3-4 แบบ PB 2 - RB 2 งานกาก บสหกรณ 5-6 แบบ PB 3 - RB 3 งานพ ฒนาสหกรณ ภาคเอกชน (โครงการถ ายโอนฯ) 7-8 หมวด C : งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช แบบ PC 1 - RC 1 งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช 9-10 หมวด D : งานพ ฒนาสถาบ นเกษตรกร แบบ PD 1 - RD 1 โครงการพล กฟ นธ รก จสถาบ นเกษตรกรผ านกลไกบ ญช 11-12

6 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PA 1 งานสอบบ ญช โดยภาคร ฐ (กล มพร อมร บการตรวจสอบ) ท รห ส สหกรณ / กล ม สหกรณ สถานะการใช โปรแกรม ประเภท ระด บ ช อสหกรณ /กล มเกษตรกร ป บ ญช องค ประกอบ สก./ก. ความยาก การใช โปรแกรม การใช โปรแกรม การเข า โครงการ EWP (Y/N) การใช โปรแกรมช วยตรวจสอบบ ญช 1. CATS 2. ACL 3. ไม ใช 1. ก จกรรม วางแผนการ สอบบ ญช การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) 2. ก จกรรมสอบบ ญช ระหว างป คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 คร งท 4 3. ก จกรรมสอบ บ ญช ประจาป รวม... สหกรณ กล มเกษตรกร รวม... กล มเกษตรกร รวมสหกรณ และกล ม 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : ผ สอบบ ญช ของสำน กงำนตรวจบ ญช สหกรณ 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ และกล มเกษตรกรท ต องตรวจสอบบ ญช โดยผ สอบบ ญช ภำคร ฐและจ ดอย ในกล มพร อมร บกำรตรวจสอบ โดยข อม ล Link มำจำกโปรแกรมระบบบร หำรงำนสอบบ ญช (CAD_Audit 58) เฉพำะกล มพร อม - ให ผ สอบบ ญช วำงแผนกำรปฏ บ ต งำนสำหร บสหกรณ /กล มเกษตรกรท จ ดอย ในกล มพร อมร บกำรตรวจสอบ (ไม ควรเก น 90 ว นน บแต ว นส นป ทำงบ ญช เว นแต สหกรณ /กล มเกษตรกรขนำดใหญ ท ม กำรดำเน นธ รก จในล กษณะพ เศษหร อม ข อบกพร องทำงกำรเง นกำรบ ญช ) - สถานะการใช โปรแกรม Link มาจากระบบฐานข อม ลสหกรณ ท ใช เทคโนโลย การบ ญช (CAD_Soft 57) ณ ว นส นป องค ประกอบกำรใช โปรแกรม : FullPack, CAD + HM, CAD + Other, HM ระด บกำรใช โปรแกรม : ปร บเปล ยน, ป จจ บ น - การเข าโครงการ EWP ให ระบ กำรเข ำโครงกำร EWP (Yes,No) - การใช โปรแกรมช วยตรวจสอบบ ญช ระบ ด งน CATS : สำหร บสหกรณ ท ใช โปรแกรมระบบบ ญช ท พ ฒนำโดยกรมตรวจบ ญช สหกรณ ท งท ใช เต มระบบ (FullPack) หร อบำงส วน (CAD + HM) ม สถำนะปร บเปล ยนระบบ ACL : สำหร บสหกรณ ท ใช โปรแกรมระบบบ ญช ท พ ฒนำโดยผ อ น - ก จกรรมวางแผนการสอบบ ญช ให ระบ เด อนท จะเข ำประเม นควำมเส ยงในกำรสอบบ ญช ของสหกรณ และกล มเกษตรกร วางแผนได 1 คร ง - ก จกรรมสอบบ ญช ระหว างป ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำสอบบ ญช ระหว ำงป ของสหกรณ และกล มเกษตรกร วางแผนได มากกว า 1 คร ง พ จำรณำกำหนดจำนวนคร งตำมควำมเหมำะสม อย ำงน อย 1 คร ง - ก จกรรมสอบบ ญช ประจาป ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำสอบบ ญช ประจำป ของสหกรณ และกล มเกษตรกร ตำมหล กเกณฑ ท กำหนดไว ในระบบมำตรฐำนควบค มค ณภำพงำนสอบบ ญช วางแผนได 1 คร ง อน ง กรณ ท วางแผน ใน แบบ PA 1 แล ว ต อมาภายหล งสหกรณ /กล มเกษตรกรเปล ยนสถานภาพเป น ไม ต องตรวจสอบบ ญช ไม ต องปร บแผนออก แต โปรแกรมจะด งข อม ลไปแสดงไว ในหน าจอ สาหร บ สหกรณ /กล มเกษตรกรท วางแผนแล วเปล ยนสภาพเป นไม ต องตรวจ โดยอ ตโนม ต 2

7 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PA 2 งานสอนแนะ (กล มไม พร อมร บการตรวจสอบ) การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ท รห สสหกรณ / กล ม ช อสหกรณ /กล มเกษตรกร ประเภท สก./ก. ระด บความยาก ป บ ญช 1. ก จกรรมประช ม 3 ฝ าย 2. ก จกรรมสอนแนะ คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 คร งท 4 สหกรณ รวม... สหกรณ กล มเกษตรกร รวม... กล มเกษตรกร รวมสหกรณ และกล ม 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : ผ สอบบ ญช ของสำน กงำนตรวจบ ญช สหกรณ 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ และกล มเกษตรกรท ต องตรวจสอบบ ญช โดยผ สอบบ ญช ภำคร ฐและจ ดอย ในกล มไม พร อมร บกำรตรวจสอบ โดยข อม ล Link มำจำกโปรแกรมระบบบร หำรงำนสอบบ ญช (CAD_Audit 58) เฉพำะกล มไม พร อม - ให ผ สอบบ ญช วำงแผนกำรปฏ บ ต งำนสำหร บสหกรณ /กล มเกษตรกรท จ ดอย ในกล มไม พร อมร บกำรตรวจสอบ วำงแผนประช ม 3 ฝ ำย (กตส./กสส./สหกรณ และ กล มเกษตรกร) กรณ ไม ม ผ ร บผ ดชอบในการทาบ ญช วำงแผนสอนแนะ กรณ ม ผ ร บผ ดชอบในการทาบ ญช หำกสำมำรถสอบบ ญช ได ไม ต องวำงแผนสอบบ ญช ประจำป ใน PA 2 แต ให รำยงำนผลงำนใน RA2 - ก จกรรมประช ม 3 ฝ าย ให ระบ เด อนท จะดาเน นการประช ม 3 ฝ าย วางแผนได 1 คร ง - ก จกรรมสอนแนะ ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรสอนแนะแก สหกรณ และกล มเกษตรกรให สำมำรถจ ดทำบ ญช งบกำรเง น และรำยละเอ ยดประกอบงบกำรเง น วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส 1 อน ง กรณ ท วางแผน ใน แบบ PA 2 แล ว ต อมาภายหล งสหกรณ /กล มเกษตรกรเปล ยนสถานภาพเป น ไม ต องตรวจสอบบ ญช ไม ต องปร บแผนออก แต โปรแกรมจะด งข อม ลไปแสดงไว ในหน าจอ สาหร บ สหกรณ /กล มเกษตรกรท วางแผนแล วเปล ยนสภาพเป นไม ต องตรวจ โดยอ ตโนม ต 3

8 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PA 3 งานวางร ปบ ญช (กล มต งใหม ) ท รห สสหกรณ / กล ม ช อสหกรณ /กล มเกษตรกร ประเภท สก./ก. ระด บความยาก ป บ ญช การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ก จกรรมการวางร ปบ ญช สหกรณ รวม... สหกรณ กล มเกษตรกร รวม... กล มเกษตรกร รวมสหกรณ และกล ม 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สำน กงำนตรวจบ ญช สหกรณ 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ และกล มเกษตรกรท ต องตรวจสอบบ ญช โดยผ สอบบ ญช ภำคร ฐและจ ดอย ในกล มต งใหม โดยข อม ล Link มำจำกโปรแกรมระบบบร หำรงำนสอบบ ญช (CAD_Audit 58) เฉพำะกล มต งใหม - ให ผ ร บผ ดชอบ/ผ สอบบ ญช วำงแผนกำรปฏ บ ต งำนสำหร บสหกรณ /กล มเกษตรกรท จ ดอย ในกล มต งใหม วำงแผนวำงร ปบ ญช หำกป บ ญช อย ภำยในป งบประมำณ ให สอบบ ญช ประจำป ด วย ท งน หากสามารถสอบบ ญช ได ไม ต องวางแผนสอบบ ญช ประจาป ใน PA3 แต ให รายงานผลงานใน RA3 - ก จกรรมการวางร ปบ ญช ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรวำงร ปบ ญช ของสหกรณ และกล มเกษตรกร วางแผนได 1 คร ง ท งน สหกรณ และกล มเกษตรกรท จะวำงร ปต องเป นสหกรณ และกล มเกษตรกร ท จดทะเบ ยนต งใหม ในระหว ำงป หร อต งใหม ในป ก อนแต ย งไม ได ร บกำรวำงร ปบ ญช อน ง กรณ ท วางแผนในแบบ PA 3 แล ว ต อมาภายหล งสหกรณ /กล มเกษตรกรเปล ยนสถานภาพเป น ไม ต องตรวจสอบบ ญช ไม ต องปร บแผนออก แต โปรแกรมจะด งข อม ลไปแสดงไว ในหน าจอ สาหร บ สหกรณ /กล มเกษตรกรท วางแผนแล วเปล ยนสภาพเป นไม ต องตรวจ โดยอ ตโนม ต 4

9 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PA 4 งานต ดตามความเคล อนไหว (กล มอาจถ กส งเล กหร อกล มต องเล กตามกฎหมาย) ท รห สสหกรณ / กล ม ช อสหกรณ /กล มเกษตรกร ประเภท สก./ก. ระด บความยาก ป บ ญช การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) การ จาแนกกล ม ก จกรรมต ดตามความเคล อนไหว สหกรณ รวม... สหกรณ กล มเกษตรกร รวม... กล มเกษตรกร รวมสหกรณ และกล ม 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สำน กงำนตรวจบ ญช สหกรณ 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ และกล มเกษตรกรท ต องตรวจสอบบ ญช โดยผ สอบบ ญช ภำคร ฐและจ ดอย ในกล มอำจถ กส งเล กหร อกล มต องเล กตำมกฎหมำย โดยข อม ล Link มำจำกโปรแกรมระบบบร หำรงำนสอบบ ญช (CAD_Audit 58) เฉพำะกล มอำจถ กส งเล กหร อกล มต องเล กตำมกฎหมำย - ให ผ ร บผ ดชอบวำงแผนกำรปฏ บ ต งำนสำหร บสหกรณ /กล มเกษตรกรท จ ดอย ในกล มอำจถ กส งเล กหร อกล มต องเล กตำมกฎหมำยวำงแผนต ดตำมควำมเคล อนไหว - กำรจำแนกกล ม : กล มอำจถ กส งเล ก, กล มต องเล กตำมกฎหมำย - ก จกรรมต ดตามความเคล อนไหว ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรต ดตำมควำมเคล อนไหวของสหกรณ และกล มเกษตรกร วางแผนได 1 คร ง อน ง กรณ ท วางแผนในแบบ PA 4 แล ว ต อมาภายหล งสหกรณ /กล มเกษตรกรเปล ยนสถานภาพเป น ไม ต องตรวจสอบบ ญช ไม ต องปร บแผนออก แต โปรแกรมจะด งข อม ลไปแสดงไว ในหน าจอ สาหร บ สหกรณ /กล มเกษตรกรท วางแผนแล วเปล ยนสภาพเป นไม ต องตรวจ โดยอ ตโนม ต สาหร บ งานต ดตามความเคล อนไหวท ม ผลงาน RA 4 ช อง " นทส.พ จารณาให ฟ นฟ " ไม ต องวางแผนสอบบ ญช ใน PA แต ให รายงานผลงานใน RA5 5

10 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PA 5 งานวางระบบบ ญช และ ระบบการควบค มภายใน รห สสหกรณ ช อสหกรณ จ งหว ด การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ก จกรรมให คาแนะนาในการวางระบบบ ญช และระบบการควบค มภายใน 3. วางร ปแบบบ ญช 1. ว เคราะห ล กษณะ 2. ออกแบบระบบ และการควบค ม 4. สร ปผลการวางระบบ ธ รก จ ภายใน รวม สตท. 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตท. 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ ท ม ขนำดใหญ ม ธ รก จท ซ บซ อน/ม สำขำ และย งไม ม ค ม อระบบบ ญช เฉพำะธ รก จหร อม แต ย งไม ครอบคล มล กษณะธ รก จของสหกรณ - ให สตท. วำงแผนให คำแนะนำในกำรวำงระบบบ ญช และระบบกำรควบค มภำยใน - ก จกรรมว เคราะห ระบบ ให ระบ เด อนท จะว เครำะห ล กษณะธ รก จ ระบบบ ญช และระบบกำรควบค มภำยในท เหมำะสม วางแผนได 1 คร ง - ก จกรรมออกแบบระบบ ให ระบ เด อนท จะออกแบบระบบบ ญช และระบบกำรควบค มภำยในท เหมำะสมของสหกรณ วางแผนได 1 คร ง - ก จกรรมวางร ปแบบบ ญช และการควบค มภายใน ให ระบ เด อนท จะวำงร ปแบบบ ญช และกำรควบค มภำยในของสหกรณ วางแผนได 1 คร ง - ก จกรรมสร ปผลการวางระบบ ให ระบ เด อนท จะสร ปผลกำรวำงระบบบ ญช และระบบกำรควบค มภำยในของสหกรณ วางแผนได 1 คร ง 6

11 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PA 6 การควบค มค ณภาพงานสอบบ ญช (ภาคร ฐ) สตส... สตส... สตส... สตส... สตส. 1. ก จกรรมประเม นมาตรฐานสาน กงาน (ระบ เด อน) การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน 2. ก จกรรมประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งานของผ สอบบ ญช (จานวนรายงาน) ตค. พย.... กย. รวม สตท. 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตท. 2. กล มเป าหมาย : ผ สอบบ ญช ภำคร ฐท กรำย และ สตส. - ให สตท. วำงแผนประเม นมำตรฐำนสำน กงำน (สตส.) และประเม นค ณภำพกำรปฏ บ ต งำนของผ สอบบ ญช - ก จกรรมประเม นมาตรฐานสาน กงาน ให ระบ เด อนท จะประเม นมำตรฐำนสำน กงำนโดยต องประเม นท กแห ง ๆ ละ 1 คร ง ภำยในเด อนกรกฎำคมของท กป - ก จกรรมประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งานของผ สอบบ ญช ให ระบ จำนวนรำยงำนท จะประเม นค ณภำพกำรปฏ บ ต งำนของผ สอบบ ญช ในแต ละเด อน โดยต องประเม นผ สอบบ ญช ท กรำย รำยละอย ำงน อย 1 ช นงำน 7

12 คานา ก สารบ ญ ข - ค หมวด B งานสอบบ ญช สหกรณ โดยภาคเอกชน หน า หมวด B : งานสอบบ ญช ภาคเอกชน แบบ PB 1 - RB 1 งานสอบบ ญช โดยภาคเอกชน 3-4 แบบ PB 2 - RB 2 งานกาก บสหกรณ 5-6 แบบ PB 3 - RB 3 งานพ ฒนาสหกรณ ภาคเอกชน (โครงการถ ายโอนฯ) 7-8 หมวด C : งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช แบบ PC 1 - RC 1 งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช 9-10 หมวด D : งานพ ฒนาสถาบ นเกษตรกร แบบ PD 1 - RD 1 โครงการพล กฟ นธ รก จสถาบ นเกษตรกรผ านกลไกบ ญช 11-12

13 สาน กมาตรฐานการบ ญช และการสอบบ ญช ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PB 1 การสอบบ ญช สหกรณ โดย ผ สอบบ ญช ภาคเอกชน การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ท รห ส สหกรณ ช อสหกรณ ป บ ญช จ งหว ด 1. ก จกรรมวางแผนการ สอบบ ญช 2. ก จกรรมสอบบ ญช ระหว างป คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 3. ก จกรรมสอบบ ญช ประจาป รวม... สหกรณ 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : ผ สอบบ ญช ภำคเอกชน (สำน กมำตรฐำนกำรบ ญช และกำรสอบบ ญช ) 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ นอกภำคเกษตรท ม ท นของสหกรณ ต งแต 50 ล ำนบำทข นไป ม ช นค ณภำพกำรควบค มภำยในอย ในระด บด ข นไป และสำมำรถจ ดทำงบกำรเง นได ภำยใน 30 ว น น บแต ว นส นป ทำงบ ญช โดยข อม ล Link มำจำกโปรแกรมระบบบร หำรงำนสอบบ ญช โดยผ สอบบ ญช ภำคเอกชน (CAD_Audit_CA 58) - ให ผ สอบบ ญช ภำคเอกชนวำงแผนกำรปฏ บ ต งำนสำหร บสหกรณ นอกภำคเกษตรตำมกล มเป ำหมำย - ก จกรรมวางแผนการสอบบ ญช ให ระบ เด อนท จะเข ำประเม นควำมเส ยงในกำรสอบบ ญช ของสหกรณ วางแผนได 1 คร ง - ก จกรรมสอบบ ญช ระหว างป ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำสอบบ ญช ระหว ำงป ของสหกรณ วางแผนได มากกว า 1 คร ง - ก จกรรมสอบบ ญช ประจาป ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำสอบบ ญช ประจำป ของสหกรณ วางแผนได 1 คร ง 9

14 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ.../สาน กมาตรฐานการบ ญช และการสอบบ ญช ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PB 2 การกาก บสหกรณ ภาคเอกชน ท รห ส สหกรณ ช อสหกรณ ป บ ญช จ งหว ด 1. ก จกรรมกาก บสหกรณ การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) 2. ก จกรรมเข าร วมประช ม 2.1 คณะกรรมการ คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 คร งท ประช มใหญ รวม... สหกรณ 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส. และ สำน กมำตรฐำนกำรบ ญช และกำรสอบบ ญช (สมช.) 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ ท มอบหมำยให ผ สอบบ ญช ภำคเอกชน โดยม เป ำหมำย ด งน สตส. 35 % ของสหกรณ ภำคเอกชนท อย ในควำมร บผ ดชอบ สมช. 35 % ของสหกรณ ภำคเอกชนท อย ในควำมร บผ ดชอบ (ในพ นท กทม. ตำมเขตท ร บผ ดชอบ) - ให สตส. และ สมช. วำงแผนกำก บสหกรณ และเข ำร วมประช มคณะกรรมกำรและประช มใหญ - ก จกรรมกาก บสหกรณ ให ระบ เด อนท จะเข ำกำก บสหกรณ ณ ท ทำกำรสหกรณ วางแผนได 1 คร ง - ก จกรรมเข าร วมประช มคณะกรรมการ ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำร วมประช มคณะกรรมกำรของสหกรณ วางแผนได มากกว า 1 คร ง - ก จกรรมเข าร วมประช มใหญ ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำร วมประช มใหญ ของสหกรณ วางแผนได 1 คร ง 10

15 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท.../สาน กมาตรฐานการบ ญช และการสอบบ ญช ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PB 3 การควบค มค ณภาพงานสอบบ ญช (ภาคเอกชน) การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ท ช อผ สอบบ ญช ภาคเอกชน รห สสหกรณ ช อสหกรณ ป บ ญช จ งหว ด ก จกรรมประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งาน รวม... สหกรณ 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตท. และ สมช. 2. กล มเป าหมาย : ผ สอบบ ญช ภำคเอกชนท กรำย - ให สตท. และ สมช. วำงแผนประเม นค ณภำพกำรปฏ บ ต งำนของผ สอบบ ญช ภำคเอกชนท กรำย รำยละอย ำงน อย 1 ช นงำน (สมช. เฉพำะในเขตพ นท กทม.) - ก จกรรมประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งาน ให ระบ เด อนท จะประเม นค ณภำพกำรปฏ บ ต งำนของผ สอบบ ญช ภำคเอกชน วางแผนได 1 คร ง 11

16 สาน กมาตรฐานการบ ญช และการสอบบ ญช ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PB 4 การพ ฒนาสหกรณ ท มอบหมาย ให ผ สอบบ ญช ภาคเอกชน ท กล มเป าหมาย หน วยว ด การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน 1. ก จกรรมอบรม 2. ก จกรรมต ดตามประเม นผล คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 คร งท 4 เด อน สก./คน เด อน สก./คน เด อน สก./คน เด อน สก./คน เด อน สก./คน 1 สหกรณ ท มอบหมำยให ภำคเอกชน สหกรณ 2 ผ สอบบ ญช /ผ ช วยผ สอบบ ญช ภำคเอกชน คน 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สำน กมำตรฐำนกำรบ ญช และกำรสอบบ ญช 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ ท มอบหมำยให ภำคเอกชน และผ สอบบ ญช /ผ ช วยผ สอบบ ญช ภำคเอกชน - ให สมช. วำงแผนกำรอบรม และต ดตำมประเม นผล - ก จกรรมอบรม ให ระบ จำนวนสหกรณ และจำนวนผ สอบบ ญช /ผ ช วยผ สอบบ ญช ในเด อนท ม แผนอบรม วางแผนได มากกว า 1 คร ง - ก จกรรมต ดตามประเม นผล ให ระบ จำนวนสหกรณ และจำนวนผ สอบบ ญช /ผ ช วยผ สอบบ ญช ในเด อนท ต ดตำมประเม นผล วางแผนได 1 คร ง 12

17 คานา ก สารบ ญ ข - ค หมวด C งานพ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร หน า แบบ PB 1 - RB 1 งานสอบบ ญช โดยภาคเอกชน 3-4 แบบ PB 2 - RB 2 งานกาก บสหกรณ 5-6 แบบ PB 3 - RB 3 งานพ ฒนาสหกรณ ภาคเอกชน (โครงการถ ายโอนฯ) 7-8 หมวด C : งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช แบบ PC 1 - RC 1 งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช 9-10

18 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท.../สาน กงานตรวจบ ญ สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PC 1 โครงการเตร ยมความพร อมแก สหกรณ และ กล มเกษตรกรท ต งใหม การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ท รห สสหกรณ / กล มเกษตรกร ช อสหกรณ /กล มเกษตรกร ป บ ญช 1. ก จกรรมอบรมคณะกรรมการ (สตส.) 2. ก จกรรมอบรมพน กงานบ ญช (สตส.) 3. ต ดตามประเม นผลโครงการ (สตท.) สหกรณ รวม...สหกรณ กล มเกษตรกร รวม...กล มเกษตรกร รวมท งส น...แห ง 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส. และ สตท. 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ /กล มเกษตรกรท ต งใหม 1-3 ป ดำเน นธ รก จ, ม ผ ร บผ ดชอบจ ดทำบ ญช (ผ ท ได ร บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรดำเน นกำรโดยม กำรบ นท กไว ในรำยงำนกำรประช ม หร อจ ดจ ำงไม รวมผ จ ดทำบ ญช จำกกรมส งเสร มสหกรณ ) และได ร บกำรวำงร ปบ ญช แล ว (ไม รวม สตส. นรำธ วำส,ยะลำ,ป ตตำน และ 4 อำเภอของ จ. สงขลำ) ไม ซ ำก บป ก อน - ให สตส. วำงแผนอบรมคณะกรรมกำร พน กงำนบ ญช ของสหกรณ และกล มเกษตรกร - ให สตท. วำงแผนต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมอบรมคณะกรรมการ ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรอบรม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ก จกรรมอบรมพน กงานบ ญช ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรอบรม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ เด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร โดยต องเข ำท กแห ง ภายในไตรมาส

19 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PC 2 โครงการเสร มสร างความเข มแข งและเป นอ สระ ให ก บระบบสหกรณ ท จ งหว ด รห สสหกรณ ช อสหกรณ 1. ก จกรรมอบรมผ ตรวจสอบก จการ การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) หล กส ตร 1 (ข นพ นฐาน) หล กส ตร 2 (ข นกลาง) หล กส ตร 3 (ข นส ง) 2. ต ดตามประเม นผลโครงการ รวมท งส น...แห ง 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตท. 2. กล มเป าหมาย : ผ ตรวจสอบก จกำรของสหกรณ หร อบ คคลท สหกรณ ส งเข ำอบรม หล กส ตร 1 (ข นพ นฐำน) สำหร บผ ท ย งไม เคยอบรม หล กส ตร 2 (ข นกลำง) สำหร บผ ท ผ ำนกำรอบรม หล กส ตร 1 แล ว หล กส ตร 3 (ข นส ง) สำหร บผ ท ผ ำนกำรอบรม หล กส ตร 2 และใช IT - ให สตท. วำงแผนฝ กอบรมผ ตรวจสอบก จกำรสหกรณ หร อบ คคลท สหกรณ ส งเข ำอบรม และต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมฝ กอบรมผ ตรวจสอบก จการ ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรอบรม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ เด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร โดยต องเข ำท กแห ง ภายในไตรมาส

20 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PC 3 โครงการพ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการ ด านการเง นการบ ญช แก สหกรณ และกล มเกษตรกร การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ท จ งหว ด รห สสหกรณ / กล มเกษตรกร ช อสหกรณ /กล มเกษตรกร 1. ก จกรรมอบรมผ จ ดการ 2. ต ดตามประเม นผลโครงการ สหกรณ รวม...สหกรณ กล มเกษตรกร รวม...กล มเกษตรกร รวมท งส น...แห ง 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตท. 2. กล มเป าหมาย : ผ จ ดกำรของสหกรณ และกล มเกษตรกร (ไม รวม สตส. นรำธ วำส,ยะลำ,ป ตตำน และ 4 อำเภอของ จ. สงขลำ) - ให สตท. วำงแผนฝ กอบรมแก ผ จ ดกำรของสหกรณ และกล มเกษตรกร และต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมฝ กอบรมแก ผ จ ดการของสหกรณ และกล มเกษตรกร ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรอบรม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ เด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร โดยต องเข ำท กแห ง ภายในไตรมาส

21 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท.../สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PC 4 โครงการประสานความร วมม อเพ อ พ ฒนาสหกรณ (WWR) ท รห ส สหกรณ ช อสหกรณ 1. ก จกรรมสร มสร างความพร อม (สตส.) การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) 3. ก จกรรมประช มเพ อเต อนภ ยรายไตรมาส 2. ก จกรรมอบรม/ส มมนาและ (สตส.) ศ กษาด งาน (สตท.) คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 คร งท 4 4. ต ดตามประเม นผลโครงการ (สตท.) รวมท งส น...แห ง 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส. และ สตท. 2. กล มเป าหมาย : คณะกรรมกำร ผ ตรวจสอบก จกำร และผ สอบบ ญช ของสหกรณ ท ม ช นค ณภำพกำรควบค มภำยระด บด มำก และระด บด (ไม รวม สตส. นรำธ วำส,ยะลำ,ป ตตำน และ 4 อำเภอของ จ. สงขลำ) - ให สตส. วำงแผนเสร มสร ำงควำมพร อมให สหกรณ และผ ตรวจสอบก จกำร และเข ำร วมประช มเพ อเต อนภ ยรำยไตรมำส - ให สตท. วำงแผนส มมนำและศ กษำด งำน และต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมเสร มสร างความพร อม ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำน เทศ วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ก จกรรมประช มเพ อเต อนภ ยรายไตรมาส ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำร วมประช ม ไตรมาสละ 1 คร ง - ก จกรรมอบรม/ส มมนาและศ กษาด งาน ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรจ ดอบรม/ส มมนำและศ กษำด งำน วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ เด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร โดยต องเข ำท กแห ง ภายในไตรมาส

22 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PC 5 โครงการพ ฒนาความร เทคโนโลย สารสนเทศด านบ ญช ท จ งหว ด รห สสหกรณ ช อสหกรณ สถานะการใช โปรแกรม 1. ก จกรรมอบรมโปรแกรมระบบบ ญช แก พน กงานบ ญช /ฝ ายจ ดการอ น การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) 2. ต ดตามประเม นผลโครงการ รวมท งส น...แห ง 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตท. 2. กล มเป าหมาย : 1. สหกรณ ท ดำเน นธ รก จ ม ควำมพร อมและสม ครใจใช โปรแกรมระบบบ ญช สหกรณ ครบวงจร หร อ 2. สหกรณ ท ใช โปรแกรมระบบบ ญช สหกรณ ครบวงจร แต ย งไม ปร บเปล ยนระบบ (ต องไม ซ ำก บกล มเป ำหมำยใน RM 18) หร อ 3. สหกรณ ท ปร บเปล ยนระบบแล ว แต ม กำรเปล ยนพน กงำนบ ญช (ไม รวม สตส. นรำธ วำส,ยะลำ,ป ตตำน และ 4 อำเภอของ จ. สงขลำ) - ให สตท. วำงแผนฝ กอบรมโปรแกรมระบบบ ญช สหกรณ ครบวงจรแก พน กงำนบ ญช /ฝ ำยจ ดกำรอ น และต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมอบรมโปรแกรมระบบบ ญช แก พน กงานบ ญช /ฝ ายจ ดการอ น ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรอบรม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ เด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร โดยต องเข ำท กแห ง ภายในไตรมาส

23 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท.../สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PC 6 โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการด านการเง นและ การบ ญช ของสหกรณ และกล มเกษตรกร ท รห สสหกรณ / กล มเกษตรกร ช อสหกรณ /กล มเกษตรกร ช นค ณภาพ สหกรณ 1. ก จกรรมซ กซ อมการปฏ บ ต งาน จ างเหมา (สตส.) 2. ก จกรรมอบรมพน กงานบ ญช (สตส.) การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) 3. ก จกรรมกาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช 2. ก จกรรมอบรมกรรมการ และงบการเง น (สตส.) (สตส.) คร งท 1 คร งท 2... คร งท ต ดตามประเม นผลโครงการ (สตท.) รวม...สหกรณ กล มเกษตรกร รวม...กล มเกษตรกร รวมท งส น...แห ง... คน 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส. และ สตท. 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ และกล มเกษตรกร ท ม ช นค ณภำพกำรควบค มภำยในระด บพอใช ควรปร บปร ง หร อไม ม กำรควบค มภำยใน (ไม รวม สตส. นรำธ วำส,ยะลำ,ป ตตำน และ 4 อำเภอของ จ. สงขลำ) - ให สตส. วำงแผนซ กซ อมกำรปฏ บ ต งำนของเจ ำหน ำท จ ำงเหมำ อบรมพน กงำนบ ญช, กรรมกำร และกำก บแนะนำกำรจ ดทำบ ญช และงบกำรเง น - ให สตท. วำงแผนต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมซ กซ อมการปฏ บ ต งานจ างเหมา ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรซ กซ อม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ก จกรรมอบรมพน กงานบ ญช ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรอบรม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ก จกรรมอบรมกรรมการ ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรอบรม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ก จกรรมกาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช และงบการเง น ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำร วางได ท กเด อน สำหร บสหกรณ และกล มเกษตรกรขนำดเล กท ม ปร มำณธ รก จไม มำกอำจพ จำรณำเข ำปฏ บ ต งำน 2 เด อน/คร ง - ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ เด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร โดยต องเข ำท กแห ง ภายในไตรมาส

24 หมวด D งานพ ฒนาบ ญช รายบ คคล/ช มชน หมวด B: งานสอบบ ญช ภาคเอกชน แบบ PB 1 - RB 1 งานสอบบ ญช โดยภาคเอกชน 3-4 หมวด C: งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช แบบ PC 1 - RC 1 งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช 9-10 หมวด D: งานพ ฒนาสถาบ นเกษตรกร แบบ PD 1 - RD 1 โครงการพล กฟ นธ รก จสถาบ นเกษตรกรผ านกลไกบ ญช 11-12

25 PD 1 การกาหนดแผนการปฏ บ ต งาน สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ.../สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท.../สาน กส งเสร มพ ฒนาการบ ญช และถ ายทอดเทคโนโลย ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาอาสาสม ครเกษตรด าน บ ญช (คร บ ญช ) การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน ท กล มเป าหมาย 1. ก จกรรมอบรม/ประช ม/ส มมนาอาสาเกษตรด านบ ญช เด อน คน 1 อำสำสม ครเกษตรด ำนบ ญช - ระด บจ งหว ด (สตส.) 2 อำสำสม ครเกษตรด ำนบ ญช - ระด บภำค (สตท.) 3 อำสำสม ครเกษตรด ำนบ ญช - ระด บประเทศ (สพถ.) 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส., สตท. และ สพถ. 2. กล มเป าหมาย : อำสำสม ครเกษตรด ำนบ ญช ท ข นทะเบ ยนก บกรม - ให สตส. วำงแผนจำนวนคนท จะฝ กอบรมอำสำสม ครเกษตรด ำนบ ญช เป นระด บจ งหว ด - ให สตท. วำงแผนจำนวนคนท จ ดประช ม/ส มมนำคร บ ญช ระด บภำค - ให สพถ. วำงแผนจำนวนคนท จ ดส มมนำคร บ ญช ระด บประเทศ - ก จกรรมอบรม/ประช ม/ส มนาอาสาเกษตรด านบ ญช (สตส.) ให ระบ จำนวนคนในเด อนท จะเข ำอบรม วางแผนภายในไตรมาส 1 -ก จกรรมอบรม/ประช ม/ส มนาอาสาเกษตรด านบ ญช (สตท.) ให ระบ จำนวนคนในเด อนท จะจ ดประช ม/ส มมนำคร บ ญช ระด บภำค วางแผนภายในไตรมาส 3-4 -ก จกรรมอบรม/ประช ม/ส มนาอาสาเกษตรด านบ ญช (สพถ.) ให ระบ จำนวนคนในเด อนท จะส มมนำคร บ ญช ระด บประเทศ วางแผนภายในไตรมาส

26 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท.../สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PD 2-1 โครงการพ ฒนาภ ม ป ญญาทางบ ญช ส บ ญช ต นท นอาช พ การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน ท กลไกการดาเน นการ 1 โครงกำรสร ำงและพ ฒนำเกษตรกรย งย น 2 สมำช กสถำบ นเกษตรกร 3 สมำช กกองท นหม บ ำน 4 สมำช กกองท นพ ฒนำบทบำทสตร 5 โครงกำรบ รณำร วมก บหน วยงำนอ น 6 เกษตรกรท วไป 7 เยำวชน 8 กล มเป ำหมำยอ น 1.อบรม/สอนแนะการจ ดทาบ ญช ต นท นอาช พ (สตส.) 2. กาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช (สตส.) 3. ต ดตามการจ ดทาบ ญช /เก บข อม ล (สตส.) คร งท 1... คร งท 9 คร งท 1... คร งท 6 คร งท 1... คร งท 6 4. ต ดตามประเม นผลโครงการ (สตท.) เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน คร งท 1... คร งท 6 รวมท งส น 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส., สตท. และ สพถ. 2. กล มเป าหมาย : เกษตรกร ย วเกษตรกร เยำวชน และประชำชนกล มเป ำหมำย - ให สตส. วำงแผนอบรม/สอนแนะกำรจ ดทำบ ญช ต นท นอำช พ กำก บแนะนำกำรจ ดทำบ ญช และต ดตำมกำรจ ดทำบ ญช /เก บข อม ล - ให สตท. วำงแผนต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมอบรม/สอนแนะการจ ดทาบ ญช ต นท นอาช พ ให ระบ จำนวนคนแยกตำมกล มเป ำหมำยในเด อนท จะเข ำอบรม/สอนแนะกำรจ ดทำบ ญช ต นท นอำช พ วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส ก จกรรมกาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช ให ระบ จำนวนคนแยกตำมกล มเป ำหมำยในเด อนท จะเข ำกำก บแนะนำกำรจ ดทำบ ญช ต นท นอำช พ วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส ก จกรรมต ดตามการจ ดทาบ ญช /เก บข อม ล ให ระบ จำนวนคนแยกตำมกล มเป ำหมำยในเด อนท จะดำเน นกำรต ดตำม/เก บข อม ล วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ จำนวนคนแยกตำมกล มเป ำหมำยในเด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร วำงแผน 10% ของ จำนวน 24,000 คน ภายในไตรมาส

27 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท.../สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PD 2-2 โครงการสร างความย งย นใน การทาบ ญช ต นท นอาช พ ท กลไกการดาเน นการ 1 โครงกำรสร ำงและพ ฒนำเกษตรกรย งย น 2 สมำช กสถำบ นเกษตรกร 3 สมำช กกองท นหม บ ำน 4 สมำช กกองท นพ ฒนำบทบำทสตร 5 โครงกำรบ รณำร วมก บหน วยงำนอ น 6 เกษตรกรท วไป 7 เยำวชน 8 กล มเป ำหมำยอ น 1. กาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช (สตส.) 2. ต ดตามการจ ดทาบ ญช /เก บข อม ล (สตส.) 3. ต ดตามประเม นผลโครงการ (สตท.) คร งท 1... คร งท 6 คร งท 1... คร งท 6 คร งท 1... คร งท 6 เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน รวมท งส น 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส., สตท. 2. กล มเป าหมาย : เกษตรกรท สำมำรถจ ดทำบ ญช ต นท นอำช พได (ตำมเป ำหมำยโครงกำรพ ฒนำภ ม ป ญญำทำงบ ญช ส บ ญช ต นท นอำช พ ป ) - ให สตส. วำงแผนกำก บแนะนำกำรจ ดทำบ ญช และต ดตำมกำรจ ดทำบ ญช /เก บข อม ล - ให สตท. วำงแผนต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมกาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช ให ระบ จำนวนคนแยกตำมกล มเป ำหมำยในเด อนท จะเข ำกำก บแนะนำกำรจ ดทำบ ญช ต นท นอำช พ วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส ก จกรรมต ดตามการจ ดทาบ ญช /เก บข อม ล ให ระบ จำนวนคนแยกตำมกล มเป ำหมำยในเด อนท จะดำเน นกำรต ดตำม/เก บข อม ล วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ จำนวนคนแยกตำมกล มเป ำหมำยในเด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร จำนวน 4,800 คน (50 % ของ จำนวน 9,600 คน) ภายในไตรมาส

28 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PD 3 โครงการคล น กเกษตรเคล อนท ท ก จกรรม 1 การจ ดน ทรรศการ การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ก จกรรมจ ดน ทรรศการคล น กเกษตรเคล อนท คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 คร งท 4 รวม 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส. 2. กล มเป าหมาย : เกษตรกร เยำวชน น กเร ยน และประชำชนท วไป - ให สตส. วำงแผนจ ดน ทรรศกำรคล น กเกษตรเคล อนท - ก จกรรมจ ดน ทรรศการคล น กเกษตรเคล อนท เฉพำะคล น กเคล อนท ในพระรำชำน เครำะห ฯ ตำมแผนงำนของกรมส งเสร มกำรเกษตร และตำมขบวนเสด จของสมเด จพระบรมโอรสำธ รำช ฯ สยำมมก ฎรำชก มำร / พระวรชำยำฯ วางแผนไตรมาสละ 1 คร ง 24

29 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ.../สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PD 4-1 โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชน ในถ นท รก นดารฯ - โรงเร ยนภายในโครงการเฉล มพระเก ยรต ฯ การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน ท ช อโรงเร ยน 1. ก จกรรมอบรม การจ ดทาบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน 2.1 ก จกรรม ประช มคร บ ญช เยาวชน 2.2 ก จกรรมกาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช รายบ คคล 2. การพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบ 2.3 ก จกรรมต ดตาม/เก บข อม ลการจ ดทาบ ญช รายบ คคล น กเร ยน (บ ญช ต นกล ำ) ผ ปกครอง (บ ญช ร บ-จ ำยในคร วเร อน/ต นท นอำช พ) น กเร ยน ผ ปกครอง 3. ก จกรรมต ดตามตรวจ เย ยมโรงเร ยน (ระบ เด อน) 4. ต ดตามประเม นผล โครงการ (สตท.) เด อน คน เด อน คน คร งท 1... คร งท 6 คร งท 1... คร งท 6 คร งท 1... คร งท 6 คร งท 1... คร งท 6 คร งท เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน 1 2 เด อน คน รวม... โรงเร ยน 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส., สตท. 2. กล มเป าหมาย : น กเร ยน/คร /ผ ปกครอง/คร บ ญช เยำวชนของโรงเร ยนในส งก ด ตชด./สพฐ./กศน./พศ./กทม. - ให สตส. วำงแผนอบรมกำรจ ดทำบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน ประช มคร บ ญช เยำวชน กำก บแนะนำกำรจ ดทำบ ญช รำยบ คคล ต ดตำม /เก บข อม ลกำรจ ดทำบ ญช รำยบ คคล และต ดตำมตรวจเย ยมโรงเร ยน - ให สตท. วำงแผนต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมอบรมการจ ดทาบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน ให ระบ จำนวนคนแยกตำมโรงเร ยนในเด อนท จะเข ำอบรม กำรจ ดทำบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน /ก จกรรมผล ตทำงกำรเกษตรเพ ออำหำรกลำงว นแก คร /น กเร ยน วางแผนได 1 คร ง ภายในไตรมาส 1 - ก จกรรมประช มคร บ ญช เยาวชน ให ระบ จำนวนคนแยกตำมโรงเร ยนในเด อนท จะเข ำประช ม วางแผนได 1 คร ง ภายในไตรมาส 1 - ก จกรรมกาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช รายบ คคล ให ระบ จำนวนคนแยกตำมโรงเร ยนในเด อนท จะเข ำกำก บแนะนำกำรจ ดทำบ ญช วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส 3 น กเร ยนในโรงเร ยน สอนบ ญช ต นกล ำ ผ ปกครองน กเร ยน สอนบ ญช ร บ-จ ำยในคร วเร อน, บ ญช ต นท นอำช พ - ก จกรรมต ดตาม/เก บข อม ลการจ ดทาบ ญช ให ระบ จำนวนคนแยกตำมโรงเร ยนในเด อนท จะเข ำต ดตำม/เก บข อม ลกำรจ ดทำบ ญช วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส ก จกรรมต ดตามตรวจเย ยมโรงเร ยน ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรต ดตำมตรวจเย ยม โรงเร ยนละ 2 คร ง ภายในไตรมาส ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ จำนวนคนในเด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร โดยต องเข ำท กแห ง ภายในไตรมาส

30 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ.../สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PD 4-2 โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชน ในถ นท รก นดารฯ - โรงเร ยนนอกโครงการเฉล มพระเก ยรต ฯ การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน ท ช อโรงเร ยน 1. ก จกรรมอบรมการจ ดทาบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน 2. ก จกรรมสอนแนะนา การจ ดทาบ ญช ต นกล า (80 โรงเร ยน) 3. ก จกรรมต ดตามผล การจ ดทาบ ญช ต นกล า (80 โรงเร ยน) 4. ก จกรรมต ดตามตรวจเย ยมโรงเร ยน (ระบ เด อน) 5. ต ดตามประเม นผลโครงการ (สตท.) เด อน คน เด อน คน เด อน คน คร งท 1 คร งท 2 เด อน คน รวม... โรงเร ยน 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส., สตท. 2. กล มเป าหมาย : น กเร ยน/คร /ผ ปกครอง/คร บ ญช เยำวชนของโรงเร ยนในส งก ด ตชด./สพฐ./กศน./พศ./กทม. - ให สตส. วำงแผนอบรมกำรจ ดทำบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน, สอนแนะนำกำรจ ดทำบ ญช ต นกล ำ, ต ดตำมผลกำรจ ดทำบ ญช ต นกล ำ และต ดตำมตรวจเย ยมโรงเร ยน - ให สตท. วำงแผนต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมอบรมการจ ดทาบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน ให ระบ จำนวนคนแยกตำมโรงเร ยนในเด อนท จะเข ำอบรมกำรจ ดทำบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน/ ก จกรรมเกษตรเพ ออำหำรกลำงว นแก น กเร ยน/คร วางแผนได 1 คร ง ภายในไตรมาส 2 - ก จกรรมสอนแนะนาการจ ดทาบ ญช ต นกล า (สำหร บโรงเร ยนท ม ควำมพร อม 80 โรงเร 20 คน) ให ระบ จำนวนคนแยกตำมโรงเร ยนในเด อนท จะเข ำสอนแนะนำกำรจ ดทำบ ญช ต นกล ำ วางแผนได 1 คร ง ภายในไตรมาส 2 - ก จกรรมต ดตามผลการจ ดทาบ ญช ต นกล า (สำหร บโรงเร ยนท ม ควำมพร อม 80 โรงเร 20 คน) ให ระบ จำนวนคนแยกตำมโรงเร ยนในเด อนท จะต ดตำมผลกำรจ ดทำบ ญช ต นกล ำ วางแผนได 1 คร ง ภายในไตรมาส 3 - ก จกรรมต ดตามตรวจเย ยมโรงเร ยน ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรต ดตำมตรวจเย ยม โรงเร ยนละ 2 คร ง ภายในไตรมาส ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ จำนวนคนในเด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร วำงแผน 20 % ของ 420 โรงเร ยน (ต องเป น 80 โรงเร ยนร วมอย แล ว) ภายในไตรมาส

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information