แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558"

Transcription

1 แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558

2 สารบ ญ หน า หมวด A งานสอบบ ญช โดยภาคร ฐ แบบ PA 1 - งานสอบบ ญช โดยภาคร ฐ (กล มหร อมร บการตรวจสอบ) 2 แบบ PA 2 - งานสอนแนะ (กล มไม พร อมร บการตรวจสอบ) 3 แบบ PA 3 - งานวางร ปบ ญช (กล มต งใหม ) 4 แบบ PA 4 - งานต ดตามความเคล อนไหว (กล มอาจถ กส งเล กหร อกล มต องเล กตามกฎหมาย) 5 แบบ PA 5 - งานวางระบบบ ญช และระบบการควบค มภายใน 6 แบบ PA 6 การควบค มค ณภาพงานสอบบ ญช (ภาคร ฐ) 7 หมวด B งานสอบบ ญช สหกรณ โดยภาคเอกชน แบบ PB 1 - การสอบบ ญช สหกรณ โดยผ สอบบ ญช ภาคเอกชน 9 แบบ PB 2 - การกาก บสหกรณ ภาคเอกชน 10 แบบ PB 3 - การควบค มค ณภาพงานสอบบ ญช (ภาคเอกชน) 11 แบบ PB 4 - การพ ฒนาสหกรณ ท มอบหมายให ผ สอบบ ญช ภาคเอกชน 12 หมวด C งานพ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร แบบ PC 1 - โครงการเตร ยมความพร อมแก สหกรณ และกล มเกษตรกรท ต งใหม 14 แบบ PC 2 - โครงการเสร มสร างความเข มแข งและเป นอ สระให ก บระบบสหกรณ 15 แบบ PC 3 - โครงการพ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการด านการเง นการบ ญช แก สหกรณ และกล มเกษตรกร 16 แบบ PC 4 - โครงการประสานความร วมม อเพ อพ ฒนาสหกรณ (WWR) 17 แบบ PC 5 - โครงการพ ฒนาความร เทคโนโลย สารสนเทศด านบ ญช 18 แบบ PC 6 - โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการด านการเง นและการบ ญช ของสหกรณ และกล มเกษตรกร 19

3 สารบ ญ หมวด D หน า งานพ ฒนาบ ญช รายบ คคล/ช มชน แบบ PD 1 - โครงการพ ฒนาอาสาสม ครเกษตรด านบ ญช (คร บ ญช ) 21 แบบ PD โครงการพ ฒนาภ ม ป ญญาทางบ ญช ส บ ญช ต นท นอาช พ 22 แบบ PD โครงการสร างความย งย นในการทาบ ญช ต นท นอาช พ 23 แบบ PD 3 - โครงการคล น กเกษตรเคล อนท 24 แบบ PD โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในถ นท รก นดาร - โรงเร ยนภายใต โครงการเฉล มพระเก ยรต ฯ 25 แบบ PD โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในถ นท รก นดาร - โรงเร ยนนอกโครงการเฉล มพระเก ยรต ฯ 26 แบบ PD 5 - โครงการพ ฒนาพ นท ล มน าปากพน งฯ 27 แบบ PD 6 - โครงการศ นย ศ กษาการพ ฒนาฯ 28 แบบ PD 7 - โครงการศ ลปาช พ 29 แบบ PD 8 - โครงการหลวง 30 แบบ PD 9 - โครงการสายใยร กแห งครอบคร วฯ 31 แบบ PD 10 - โครงการพ ฒนากล มอาช พประชาชนฯ 32 แบบ PD 11 - โครงการพ ฒนาว สาหก จช มชน (ใหม ) 33 แบบ PD 12 - โครงการพ ฒนาว สาหก จช มชน (ต ดตามต อเน องป 48-57) 34 แบบ PD 13 - โครงการแนะนาการจ ดทาบ ญช แก เกษตรกรท ปล กปาล มน าม นและยางพารา 35

4 สารบ ญ หน า หมวด E โครงการพ ฒนาเกษตรกรปราดเปร อง (Smart Farmer) แบบ PE 1 - โครงการพ ฒนาเกษตรกรปราดเปร อง (Smart Farmer) 37 หมวด F โครงการเสร มสร างความเข มแข งของสหกรณ และกล มเกษตรกรในจ งหว ดชายแดนใต แบบ PF 1 - โครงการเสร มสร างความเข มแข งของสหกรณ และกล มเกษตรกรในจ งหว ดชายแดนภาคใต 39 (กล มเสร มสร างความเข มแข ง) แบบ PF 2 - โครงการเสร มสร างความเข มแข งของสหกรณ และกล มเกษตรกรในจ งหว ดชายแดนภาคใต 40 (กล มพ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการด านการเง นการบ ญช ) หมวด G งานพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศทางการเง นการบ ญช แบบ PG 1 - การเผยแพร สารสนเทศทางการเง นการบ ญช 42 แบบ PG 2 - การวางระบบบ ญช คอมพ วเตอร Quality Software 43 แบบ PG การวางระบบบ ญช คอมพ วเตอร เพ อสร าง Quality Coop : ป แรก 44 แบบ PG การวางระบบบ ญช คอมพ วเตอร เพ อสร าง Quality Coop : ป สอง 45

5 คานา ก สารบ ญ ข - ค หมวด A งานสอบบ ญช โดยภาคร ฐ หน า หมวด B : งานสอบบ ญช ภาคเอกชน แบบ PB 1 - RB 1 งานสอบบ ญช โดยภาคเอกชน 3-4 แบบ PB 2 - RB 2 งานกาก บสหกรณ 5-6 แบบ PB 3 - RB 3 งานพ ฒนาสหกรณ ภาคเอกชน (โครงการถ ายโอนฯ) 7-8 หมวด C : งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช แบบ PC 1 - RC 1 งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช 9-10 หมวด D : งานพ ฒนาสถาบ นเกษตรกร แบบ PD 1 - RD 1 โครงการพล กฟ นธ รก จสถาบ นเกษตรกรผ านกลไกบ ญช 11-12

6 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PA 1 งานสอบบ ญช โดยภาคร ฐ (กล มพร อมร บการตรวจสอบ) ท รห ส สหกรณ / กล ม สหกรณ สถานะการใช โปรแกรม ประเภท ระด บ ช อสหกรณ /กล มเกษตรกร ป บ ญช องค ประกอบ สก./ก. ความยาก การใช โปรแกรม การใช โปรแกรม การเข า โครงการ EWP (Y/N) การใช โปรแกรมช วยตรวจสอบบ ญช 1. CATS 2. ACL 3. ไม ใช 1. ก จกรรม วางแผนการ สอบบ ญช การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) 2. ก จกรรมสอบบ ญช ระหว างป คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 คร งท 4 3. ก จกรรมสอบ บ ญช ประจาป รวม... สหกรณ กล มเกษตรกร รวม... กล มเกษตรกร รวมสหกรณ และกล ม 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : ผ สอบบ ญช ของสำน กงำนตรวจบ ญช สหกรณ 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ และกล มเกษตรกรท ต องตรวจสอบบ ญช โดยผ สอบบ ญช ภำคร ฐและจ ดอย ในกล มพร อมร บกำรตรวจสอบ โดยข อม ล Link มำจำกโปรแกรมระบบบร หำรงำนสอบบ ญช (CAD_Audit 58) เฉพำะกล มพร อม - ให ผ สอบบ ญช วำงแผนกำรปฏ บ ต งำนสำหร บสหกรณ /กล มเกษตรกรท จ ดอย ในกล มพร อมร บกำรตรวจสอบ (ไม ควรเก น 90 ว นน บแต ว นส นป ทำงบ ญช เว นแต สหกรณ /กล มเกษตรกรขนำดใหญ ท ม กำรดำเน นธ รก จในล กษณะพ เศษหร อม ข อบกพร องทำงกำรเง นกำรบ ญช ) - สถานะการใช โปรแกรม Link มาจากระบบฐานข อม ลสหกรณ ท ใช เทคโนโลย การบ ญช (CAD_Soft 57) ณ ว นส นป องค ประกอบกำรใช โปรแกรม : FullPack, CAD + HM, CAD + Other, HM ระด บกำรใช โปรแกรม : ปร บเปล ยน, ป จจ บ น - การเข าโครงการ EWP ให ระบ กำรเข ำโครงกำร EWP (Yes,No) - การใช โปรแกรมช วยตรวจสอบบ ญช ระบ ด งน CATS : สำหร บสหกรณ ท ใช โปรแกรมระบบบ ญช ท พ ฒนำโดยกรมตรวจบ ญช สหกรณ ท งท ใช เต มระบบ (FullPack) หร อบำงส วน (CAD + HM) ม สถำนะปร บเปล ยนระบบ ACL : สำหร บสหกรณ ท ใช โปรแกรมระบบบ ญช ท พ ฒนำโดยผ อ น - ก จกรรมวางแผนการสอบบ ญช ให ระบ เด อนท จะเข ำประเม นควำมเส ยงในกำรสอบบ ญช ของสหกรณ และกล มเกษตรกร วางแผนได 1 คร ง - ก จกรรมสอบบ ญช ระหว างป ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำสอบบ ญช ระหว ำงป ของสหกรณ และกล มเกษตรกร วางแผนได มากกว า 1 คร ง พ จำรณำกำหนดจำนวนคร งตำมควำมเหมำะสม อย ำงน อย 1 คร ง - ก จกรรมสอบบ ญช ประจาป ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำสอบบ ญช ประจำป ของสหกรณ และกล มเกษตรกร ตำมหล กเกณฑ ท กำหนดไว ในระบบมำตรฐำนควบค มค ณภำพงำนสอบบ ญช วางแผนได 1 คร ง อน ง กรณ ท วางแผน ใน แบบ PA 1 แล ว ต อมาภายหล งสหกรณ /กล มเกษตรกรเปล ยนสถานภาพเป น ไม ต องตรวจสอบบ ญช ไม ต องปร บแผนออก แต โปรแกรมจะด งข อม ลไปแสดงไว ในหน าจอ สาหร บ สหกรณ /กล มเกษตรกรท วางแผนแล วเปล ยนสภาพเป นไม ต องตรวจ โดยอ ตโนม ต 2

7 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PA 2 งานสอนแนะ (กล มไม พร อมร บการตรวจสอบ) การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ท รห สสหกรณ / กล ม ช อสหกรณ /กล มเกษตรกร ประเภท สก./ก. ระด บความยาก ป บ ญช 1. ก จกรรมประช ม 3 ฝ าย 2. ก จกรรมสอนแนะ คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 คร งท 4 สหกรณ รวม... สหกรณ กล มเกษตรกร รวม... กล มเกษตรกร รวมสหกรณ และกล ม 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : ผ สอบบ ญช ของสำน กงำนตรวจบ ญช สหกรณ 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ และกล มเกษตรกรท ต องตรวจสอบบ ญช โดยผ สอบบ ญช ภำคร ฐและจ ดอย ในกล มไม พร อมร บกำรตรวจสอบ โดยข อม ล Link มำจำกโปรแกรมระบบบร หำรงำนสอบบ ญช (CAD_Audit 58) เฉพำะกล มไม พร อม - ให ผ สอบบ ญช วำงแผนกำรปฏ บ ต งำนสำหร บสหกรณ /กล มเกษตรกรท จ ดอย ในกล มไม พร อมร บกำรตรวจสอบ วำงแผนประช ม 3 ฝ ำย (กตส./กสส./สหกรณ และ กล มเกษตรกร) กรณ ไม ม ผ ร บผ ดชอบในการทาบ ญช วำงแผนสอนแนะ กรณ ม ผ ร บผ ดชอบในการทาบ ญช หำกสำมำรถสอบบ ญช ได ไม ต องวำงแผนสอบบ ญช ประจำป ใน PA 2 แต ให รำยงำนผลงำนใน RA2 - ก จกรรมประช ม 3 ฝ าย ให ระบ เด อนท จะดาเน นการประช ม 3 ฝ าย วางแผนได 1 คร ง - ก จกรรมสอนแนะ ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรสอนแนะแก สหกรณ และกล มเกษตรกรให สำมำรถจ ดทำบ ญช งบกำรเง น และรำยละเอ ยดประกอบงบกำรเง น วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส 1 อน ง กรณ ท วางแผน ใน แบบ PA 2 แล ว ต อมาภายหล งสหกรณ /กล มเกษตรกรเปล ยนสถานภาพเป น ไม ต องตรวจสอบบ ญช ไม ต องปร บแผนออก แต โปรแกรมจะด งข อม ลไปแสดงไว ในหน าจอ สาหร บ สหกรณ /กล มเกษตรกรท วางแผนแล วเปล ยนสภาพเป นไม ต องตรวจ โดยอ ตโนม ต 3

8 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PA 3 งานวางร ปบ ญช (กล มต งใหม ) ท รห สสหกรณ / กล ม ช อสหกรณ /กล มเกษตรกร ประเภท สก./ก. ระด บความยาก ป บ ญช การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ก จกรรมการวางร ปบ ญช สหกรณ รวม... สหกรณ กล มเกษตรกร รวม... กล มเกษตรกร รวมสหกรณ และกล ม 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สำน กงำนตรวจบ ญช สหกรณ 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ และกล มเกษตรกรท ต องตรวจสอบบ ญช โดยผ สอบบ ญช ภำคร ฐและจ ดอย ในกล มต งใหม โดยข อม ล Link มำจำกโปรแกรมระบบบร หำรงำนสอบบ ญช (CAD_Audit 58) เฉพำะกล มต งใหม - ให ผ ร บผ ดชอบ/ผ สอบบ ญช วำงแผนกำรปฏ บ ต งำนสำหร บสหกรณ /กล มเกษตรกรท จ ดอย ในกล มต งใหม วำงแผนวำงร ปบ ญช หำกป บ ญช อย ภำยในป งบประมำณ ให สอบบ ญช ประจำป ด วย ท งน หากสามารถสอบบ ญช ได ไม ต องวางแผนสอบบ ญช ประจาป ใน PA3 แต ให รายงานผลงานใน RA3 - ก จกรรมการวางร ปบ ญช ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรวำงร ปบ ญช ของสหกรณ และกล มเกษตรกร วางแผนได 1 คร ง ท งน สหกรณ และกล มเกษตรกรท จะวำงร ปต องเป นสหกรณ และกล มเกษตรกร ท จดทะเบ ยนต งใหม ในระหว ำงป หร อต งใหม ในป ก อนแต ย งไม ได ร บกำรวำงร ปบ ญช อน ง กรณ ท วางแผนในแบบ PA 3 แล ว ต อมาภายหล งสหกรณ /กล มเกษตรกรเปล ยนสถานภาพเป น ไม ต องตรวจสอบบ ญช ไม ต องปร บแผนออก แต โปรแกรมจะด งข อม ลไปแสดงไว ในหน าจอ สาหร บ สหกรณ /กล มเกษตรกรท วางแผนแล วเปล ยนสภาพเป นไม ต องตรวจ โดยอ ตโนม ต 4

9 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PA 4 งานต ดตามความเคล อนไหว (กล มอาจถ กส งเล กหร อกล มต องเล กตามกฎหมาย) ท รห สสหกรณ / กล ม ช อสหกรณ /กล มเกษตรกร ประเภท สก./ก. ระด บความยาก ป บ ญช การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) การ จาแนกกล ม ก จกรรมต ดตามความเคล อนไหว สหกรณ รวม... สหกรณ กล มเกษตรกร รวม... กล มเกษตรกร รวมสหกรณ และกล ม 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สำน กงำนตรวจบ ญช สหกรณ 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ และกล มเกษตรกรท ต องตรวจสอบบ ญช โดยผ สอบบ ญช ภำคร ฐและจ ดอย ในกล มอำจถ กส งเล กหร อกล มต องเล กตำมกฎหมำย โดยข อม ล Link มำจำกโปรแกรมระบบบร หำรงำนสอบบ ญช (CAD_Audit 58) เฉพำะกล มอำจถ กส งเล กหร อกล มต องเล กตำมกฎหมำย - ให ผ ร บผ ดชอบวำงแผนกำรปฏ บ ต งำนสำหร บสหกรณ /กล มเกษตรกรท จ ดอย ในกล มอำจถ กส งเล กหร อกล มต องเล กตำมกฎหมำยวำงแผนต ดตำมควำมเคล อนไหว - กำรจำแนกกล ม : กล มอำจถ กส งเล ก, กล มต องเล กตำมกฎหมำย - ก จกรรมต ดตามความเคล อนไหว ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรต ดตำมควำมเคล อนไหวของสหกรณ และกล มเกษตรกร วางแผนได 1 คร ง อน ง กรณ ท วางแผนในแบบ PA 4 แล ว ต อมาภายหล งสหกรณ /กล มเกษตรกรเปล ยนสถานภาพเป น ไม ต องตรวจสอบบ ญช ไม ต องปร บแผนออก แต โปรแกรมจะด งข อม ลไปแสดงไว ในหน าจอ สาหร บ สหกรณ /กล มเกษตรกรท วางแผนแล วเปล ยนสภาพเป นไม ต องตรวจ โดยอ ตโนม ต สาหร บ งานต ดตามความเคล อนไหวท ม ผลงาน RA 4 ช อง " นทส.พ จารณาให ฟ นฟ " ไม ต องวางแผนสอบบ ญช ใน PA แต ให รายงานผลงานใน RA5 5

10 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PA 5 งานวางระบบบ ญช และ ระบบการควบค มภายใน รห สสหกรณ ช อสหกรณ จ งหว ด การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ก จกรรมให คาแนะนาในการวางระบบบ ญช และระบบการควบค มภายใน 3. วางร ปแบบบ ญช 1. ว เคราะห ล กษณะ 2. ออกแบบระบบ และการควบค ม 4. สร ปผลการวางระบบ ธ รก จ ภายใน รวม สตท. 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตท. 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ ท ม ขนำดใหญ ม ธ รก จท ซ บซ อน/ม สำขำ และย งไม ม ค ม อระบบบ ญช เฉพำะธ รก จหร อม แต ย งไม ครอบคล มล กษณะธ รก จของสหกรณ - ให สตท. วำงแผนให คำแนะนำในกำรวำงระบบบ ญช และระบบกำรควบค มภำยใน - ก จกรรมว เคราะห ระบบ ให ระบ เด อนท จะว เครำะห ล กษณะธ รก จ ระบบบ ญช และระบบกำรควบค มภำยในท เหมำะสม วางแผนได 1 คร ง - ก จกรรมออกแบบระบบ ให ระบ เด อนท จะออกแบบระบบบ ญช และระบบกำรควบค มภำยในท เหมำะสมของสหกรณ วางแผนได 1 คร ง - ก จกรรมวางร ปแบบบ ญช และการควบค มภายใน ให ระบ เด อนท จะวำงร ปแบบบ ญช และกำรควบค มภำยในของสหกรณ วางแผนได 1 คร ง - ก จกรรมสร ปผลการวางระบบ ให ระบ เด อนท จะสร ปผลกำรวำงระบบบ ญช และระบบกำรควบค มภำยในของสหกรณ วางแผนได 1 คร ง 6

11 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PA 6 การควบค มค ณภาพงานสอบบ ญช (ภาคร ฐ) สตส... สตส... สตส... สตส... สตส. 1. ก จกรรมประเม นมาตรฐานสาน กงาน (ระบ เด อน) การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน 2. ก จกรรมประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งานของผ สอบบ ญช (จานวนรายงาน) ตค. พย.... กย. รวม สตท. 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตท. 2. กล มเป าหมาย : ผ สอบบ ญช ภำคร ฐท กรำย และ สตส. - ให สตท. วำงแผนประเม นมำตรฐำนสำน กงำน (สตส.) และประเม นค ณภำพกำรปฏ บ ต งำนของผ สอบบ ญช - ก จกรรมประเม นมาตรฐานสาน กงาน ให ระบ เด อนท จะประเม นมำตรฐำนสำน กงำนโดยต องประเม นท กแห ง ๆ ละ 1 คร ง ภำยในเด อนกรกฎำคมของท กป - ก จกรรมประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งานของผ สอบบ ญช ให ระบ จำนวนรำยงำนท จะประเม นค ณภำพกำรปฏ บ ต งำนของผ สอบบ ญช ในแต ละเด อน โดยต องประเม นผ สอบบ ญช ท กรำย รำยละอย ำงน อย 1 ช นงำน 7

12 คานา ก สารบ ญ ข - ค หมวด B งานสอบบ ญช สหกรณ โดยภาคเอกชน หน า หมวด B : งานสอบบ ญช ภาคเอกชน แบบ PB 1 - RB 1 งานสอบบ ญช โดยภาคเอกชน 3-4 แบบ PB 2 - RB 2 งานกาก บสหกรณ 5-6 แบบ PB 3 - RB 3 งานพ ฒนาสหกรณ ภาคเอกชน (โครงการถ ายโอนฯ) 7-8 หมวด C : งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช แบบ PC 1 - RC 1 งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช 9-10 หมวด D : งานพ ฒนาสถาบ นเกษตรกร แบบ PD 1 - RD 1 โครงการพล กฟ นธ รก จสถาบ นเกษตรกรผ านกลไกบ ญช 11-12

13 สาน กมาตรฐานการบ ญช และการสอบบ ญช ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PB 1 การสอบบ ญช สหกรณ โดย ผ สอบบ ญช ภาคเอกชน การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ท รห ส สหกรณ ช อสหกรณ ป บ ญช จ งหว ด 1. ก จกรรมวางแผนการ สอบบ ญช 2. ก จกรรมสอบบ ญช ระหว างป คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 3. ก จกรรมสอบบ ญช ประจาป รวม... สหกรณ 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : ผ สอบบ ญช ภำคเอกชน (สำน กมำตรฐำนกำรบ ญช และกำรสอบบ ญช ) 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ นอกภำคเกษตรท ม ท นของสหกรณ ต งแต 50 ล ำนบำทข นไป ม ช นค ณภำพกำรควบค มภำยในอย ในระด บด ข นไป และสำมำรถจ ดทำงบกำรเง นได ภำยใน 30 ว น น บแต ว นส นป ทำงบ ญช โดยข อม ล Link มำจำกโปรแกรมระบบบร หำรงำนสอบบ ญช โดยผ สอบบ ญช ภำคเอกชน (CAD_Audit_CA 58) - ให ผ สอบบ ญช ภำคเอกชนวำงแผนกำรปฏ บ ต งำนสำหร บสหกรณ นอกภำคเกษตรตำมกล มเป ำหมำย - ก จกรรมวางแผนการสอบบ ญช ให ระบ เด อนท จะเข ำประเม นควำมเส ยงในกำรสอบบ ญช ของสหกรณ วางแผนได 1 คร ง - ก จกรรมสอบบ ญช ระหว างป ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำสอบบ ญช ระหว ำงป ของสหกรณ วางแผนได มากกว า 1 คร ง - ก จกรรมสอบบ ญช ประจาป ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำสอบบ ญช ประจำป ของสหกรณ วางแผนได 1 คร ง 9

14 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ.../สาน กมาตรฐานการบ ญช และการสอบบ ญช ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PB 2 การกาก บสหกรณ ภาคเอกชน ท รห ส สหกรณ ช อสหกรณ ป บ ญช จ งหว ด 1. ก จกรรมกาก บสหกรณ การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) 2. ก จกรรมเข าร วมประช ม 2.1 คณะกรรมการ คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 คร งท ประช มใหญ รวม... สหกรณ 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส. และ สำน กมำตรฐำนกำรบ ญช และกำรสอบบ ญช (สมช.) 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ ท มอบหมำยให ผ สอบบ ญช ภำคเอกชน โดยม เป ำหมำย ด งน สตส. 35 % ของสหกรณ ภำคเอกชนท อย ในควำมร บผ ดชอบ สมช. 35 % ของสหกรณ ภำคเอกชนท อย ในควำมร บผ ดชอบ (ในพ นท กทม. ตำมเขตท ร บผ ดชอบ) - ให สตส. และ สมช. วำงแผนกำก บสหกรณ และเข ำร วมประช มคณะกรรมกำรและประช มใหญ - ก จกรรมกาก บสหกรณ ให ระบ เด อนท จะเข ำกำก บสหกรณ ณ ท ทำกำรสหกรณ วางแผนได 1 คร ง - ก จกรรมเข าร วมประช มคณะกรรมการ ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำร วมประช มคณะกรรมกำรของสหกรณ วางแผนได มากกว า 1 คร ง - ก จกรรมเข าร วมประช มใหญ ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำร วมประช มใหญ ของสหกรณ วางแผนได 1 คร ง 10

15 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท.../สาน กมาตรฐานการบ ญช และการสอบบ ญช ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PB 3 การควบค มค ณภาพงานสอบบ ญช (ภาคเอกชน) การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ท ช อผ สอบบ ญช ภาคเอกชน รห สสหกรณ ช อสหกรณ ป บ ญช จ งหว ด ก จกรรมประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งาน รวม... สหกรณ 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตท. และ สมช. 2. กล มเป าหมาย : ผ สอบบ ญช ภำคเอกชนท กรำย - ให สตท. และ สมช. วำงแผนประเม นค ณภำพกำรปฏ บ ต งำนของผ สอบบ ญช ภำคเอกชนท กรำย รำยละอย ำงน อย 1 ช นงำน (สมช. เฉพำะในเขตพ นท กทม.) - ก จกรรมประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งาน ให ระบ เด อนท จะประเม นค ณภำพกำรปฏ บ ต งำนของผ สอบบ ญช ภำคเอกชน วางแผนได 1 คร ง 11

16 สาน กมาตรฐานการบ ญช และการสอบบ ญช ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PB 4 การพ ฒนาสหกรณ ท มอบหมาย ให ผ สอบบ ญช ภาคเอกชน ท กล มเป าหมาย หน วยว ด การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน 1. ก จกรรมอบรม 2. ก จกรรมต ดตามประเม นผล คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 คร งท 4 เด อน สก./คน เด อน สก./คน เด อน สก./คน เด อน สก./คน เด อน สก./คน 1 สหกรณ ท มอบหมำยให ภำคเอกชน สหกรณ 2 ผ สอบบ ญช /ผ ช วยผ สอบบ ญช ภำคเอกชน คน 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สำน กมำตรฐำนกำรบ ญช และกำรสอบบ ญช 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ ท มอบหมำยให ภำคเอกชน และผ สอบบ ญช /ผ ช วยผ สอบบ ญช ภำคเอกชน - ให สมช. วำงแผนกำรอบรม และต ดตำมประเม นผล - ก จกรรมอบรม ให ระบ จำนวนสหกรณ และจำนวนผ สอบบ ญช /ผ ช วยผ สอบบ ญช ในเด อนท ม แผนอบรม วางแผนได มากกว า 1 คร ง - ก จกรรมต ดตามประเม นผล ให ระบ จำนวนสหกรณ และจำนวนผ สอบบ ญช /ผ ช วยผ สอบบ ญช ในเด อนท ต ดตำมประเม นผล วางแผนได 1 คร ง 12

17 คานา ก สารบ ญ ข - ค หมวด C งานพ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร หน า แบบ PB 1 - RB 1 งานสอบบ ญช โดยภาคเอกชน 3-4 แบบ PB 2 - RB 2 งานกาก บสหกรณ 5-6 แบบ PB 3 - RB 3 งานพ ฒนาสหกรณ ภาคเอกชน (โครงการถ ายโอนฯ) 7-8 หมวด C : งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช แบบ PC 1 - RC 1 งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช 9-10

18 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท.../สาน กงานตรวจบ ญ สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PC 1 โครงการเตร ยมความพร อมแก สหกรณ และ กล มเกษตรกรท ต งใหม การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ท รห สสหกรณ / กล มเกษตรกร ช อสหกรณ /กล มเกษตรกร ป บ ญช 1. ก จกรรมอบรมคณะกรรมการ (สตส.) 2. ก จกรรมอบรมพน กงานบ ญช (สตส.) 3. ต ดตามประเม นผลโครงการ (สตท.) สหกรณ รวม...สหกรณ กล มเกษตรกร รวม...กล มเกษตรกร รวมท งส น...แห ง 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส. และ สตท. 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ /กล มเกษตรกรท ต งใหม 1-3 ป ดำเน นธ รก จ, ม ผ ร บผ ดชอบจ ดทำบ ญช (ผ ท ได ร บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรดำเน นกำรโดยม กำรบ นท กไว ในรำยงำนกำรประช ม หร อจ ดจ ำงไม รวมผ จ ดทำบ ญช จำกกรมส งเสร มสหกรณ ) และได ร บกำรวำงร ปบ ญช แล ว (ไม รวม สตส. นรำธ วำส,ยะลำ,ป ตตำน และ 4 อำเภอของ จ. สงขลำ) ไม ซ ำก บป ก อน - ให สตส. วำงแผนอบรมคณะกรรมกำร พน กงำนบ ญช ของสหกรณ และกล มเกษตรกร - ให สตท. วำงแผนต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมอบรมคณะกรรมการ ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรอบรม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ก จกรรมอบรมพน กงานบ ญช ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรอบรม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ เด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร โดยต องเข ำท กแห ง ภายในไตรมาส

19 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PC 2 โครงการเสร มสร างความเข มแข งและเป นอ สระ ให ก บระบบสหกรณ ท จ งหว ด รห สสหกรณ ช อสหกรณ 1. ก จกรรมอบรมผ ตรวจสอบก จการ การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) หล กส ตร 1 (ข นพ นฐาน) หล กส ตร 2 (ข นกลาง) หล กส ตร 3 (ข นส ง) 2. ต ดตามประเม นผลโครงการ รวมท งส น...แห ง 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตท. 2. กล มเป าหมาย : ผ ตรวจสอบก จกำรของสหกรณ หร อบ คคลท สหกรณ ส งเข ำอบรม หล กส ตร 1 (ข นพ นฐำน) สำหร บผ ท ย งไม เคยอบรม หล กส ตร 2 (ข นกลำง) สำหร บผ ท ผ ำนกำรอบรม หล กส ตร 1 แล ว หล กส ตร 3 (ข นส ง) สำหร บผ ท ผ ำนกำรอบรม หล กส ตร 2 และใช IT - ให สตท. วำงแผนฝ กอบรมผ ตรวจสอบก จกำรสหกรณ หร อบ คคลท สหกรณ ส งเข ำอบรม และต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมฝ กอบรมผ ตรวจสอบก จการ ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรอบรม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ เด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร โดยต องเข ำท กแห ง ภายในไตรมาส

20 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PC 3 โครงการพ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการ ด านการเง นการบ ญช แก สหกรณ และกล มเกษตรกร การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ท จ งหว ด รห สสหกรณ / กล มเกษตรกร ช อสหกรณ /กล มเกษตรกร 1. ก จกรรมอบรมผ จ ดการ 2. ต ดตามประเม นผลโครงการ สหกรณ รวม...สหกรณ กล มเกษตรกร รวม...กล มเกษตรกร รวมท งส น...แห ง 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตท. 2. กล มเป าหมาย : ผ จ ดกำรของสหกรณ และกล มเกษตรกร (ไม รวม สตส. นรำธ วำส,ยะลำ,ป ตตำน และ 4 อำเภอของ จ. สงขลำ) - ให สตท. วำงแผนฝ กอบรมแก ผ จ ดกำรของสหกรณ และกล มเกษตรกร และต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมฝ กอบรมแก ผ จ ดการของสหกรณ และกล มเกษตรกร ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรอบรม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ เด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร โดยต องเข ำท กแห ง ภายในไตรมาส

21 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท.../สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PC 4 โครงการประสานความร วมม อเพ อ พ ฒนาสหกรณ (WWR) ท รห ส สหกรณ ช อสหกรณ 1. ก จกรรมสร มสร างความพร อม (สตส.) การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) 3. ก จกรรมประช มเพ อเต อนภ ยรายไตรมาส 2. ก จกรรมอบรม/ส มมนาและ (สตส.) ศ กษาด งาน (สตท.) คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 คร งท 4 4. ต ดตามประเม นผลโครงการ (สตท.) รวมท งส น...แห ง 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส. และ สตท. 2. กล มเป าหมาย : คณะกรรมกำร ผ ตรวจสอบก จกำร และผ สอบบ ญช ของสหกรณ ท ม ช นค ณภำพกำรควบค มภำยระด บด มำก และระด บด (ไม รวม สตส. นรำธ วำส,ยะลำ,ป ตตำน และ 4 อำเภอของ จ. สงขลำ) - ให สตส. วำงแผนเสร มสร ำงควำมพร อมให สหกรณ และผ ตรวจสอบก จกำร และเข ำร วมประช มเพ อเต อนภ ยรำยไตรมำส - ให สตท. วำงแผนส มมนำและศ กษำด งำน และต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมเสร มสร างความพร อม ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำน เทศ วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ก จกรรมประช มเพ อเต อนภ ยรายไตรมาส ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรเข ำร วมประช ม ไตรมาสละ 1 คร ง - ก จกรรมอบรม/ส มมนาและศ กษาด งาน ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรจ ดอบรม/ส มมนำและศ กษำด งำน วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ เด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร โดยต องเข ำท กแห ง ภายในไตรมาส

22 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PC 5 โครงการพ ฒนาความร เทคโนโลย สารสนเทศด านบ ญช ท จ งหว ด รห สสหกรณ ช อสหกรณ สถานะการใช โปรแกรม 1. ก จกรรมอบรมโปรแกรมระบบบ ญช แก พน กงานบ ญช /ฝ ายจ ดการอ น การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) 2. ต ดตามประเม นผลโครงการ รวมท งส น...แห ง 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตท. 2. กล มเป าหมาย : 1. สหกรณ ท ดำเน นธ รก จ ม ควำมพร อมและสม ครใจใช โปรแกรมระบบบ ญช สหกรณ ครบวงจร หร อ 2. สหกรณ ท ใช โปรแกรมระบบบ ญช สหกรณ ครบวงจร แต ย งไม ปร บเปล ยนระบบ (ต องไม ซ ำก บกล มเป ำหมำยใน RM 18) หร อ 3. สหกรณ ท ปร บเปล ยนระบบแล ว แต ม กำรเปล ยนพน กงำนบ ญช (ไม รวม สตส. นรำธ วำส,ยะลำ,ป ตตำน และ 4 อำเภอของ จ. สงขลำ) - ให สตท. วำงแผนฝ กอบรมโปรแกรมระบบบ ญช สหกรณ ครบวงจรแก พน กงำนบ ญช /ฝ ำยจ ดกำรอ น และต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมอบรมโปรแกรมระบบบ ญช แก พน กงานบ ญช /ฝ ายจ ดการอ น ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรอบรม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ เด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร โดยต องเข ำท กแห ง ภายในไตรมาส

23 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท.../สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PC 6 โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการด านการเง นและ การบ ญช ของสหกรณ และกล มเกษตรกร ท รห สสหกรณ / กล มเกษตรกร ช อสหกรณ /กล มเกษตรกร ช นค ณภาพ สหกรณ 1. ก จกรรมซ กซ อมการปฏ บ ต งาน จ างเหมา (สตส.) 2. ก จกรรมอบรมพน กงานบ ญช (สตส.) การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) 3. ก จกรรมกาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช 2. ก จกรรมอบรมกรรมการ และงบการเง น (สตส.) (สตส.) คร งท 1 คร งท 2... คร งท ต ดตามประเม นผลโครงการ (สตท.) รวม...สหกรณ กล มเกษตรกร รวม...กล มเกษตรกร รวมท งส น...แห ง... คน 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส. และ สตท. 2. กล มเป าหมาย : สหกรณ และกล มเกษตรกร ท ม ช นค ณภำพกำรควบค มภำยในระด บพอใช ควรปร บปร ง หร อไม ม กำรควบค มภำยใน (ไม รวม สตส. นรำธ วำส,ยะลำ,ป ตตำน และ 4 อำเภอของ จ. สงขลำ) - ให สตส. วำงแผนซ กซ อมกำรปฏ บ ต งำนของเจ ำหน ำท จ ำงเหมำ อบรมพน กงำนบ ญช, กรรมกำร และกำก บแนะนำกำรจ ดทำบ ญช และงบกำรเง น - ให สตท. วำงแผนต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมซ กซ อมการปฏ บ ต งานจ างเหมา ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรซ กซ อม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ก จกรรมอบรมพน กงานบ ญช ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรอบรม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ก จกรรมอบรมกรรมการ ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรอบรม วางได 1 คร งภายในไตรมาส 1 - ก จกรรมกาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช และงบการเง น ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำร วางได ท กเด อน สำหร บสหกรณ และกล มเกษตรกรขนำดเล กท ม ปร มำณธ รก จไม มำกอำจพ จำรณำเข ำปฏ บ ต งำน 2 เด อน/คร ง - ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ เด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร โดยต องเข ำท กแห ง ภายในไตรมาส

24 หมวด D งานพ ฒนาบ ญช รายบ คคล/ช มชน หมวด B: งานสอบบ ญช ภาคเอกชน แบบ PB 1 - RB 1 งานสอบบ ญช โดยภาคเอกชน 3-4 หมวด C: งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช แบบ PC 1 - RC 1 งานส งเสร มการใช เทคโนโลย การบ ญช /การสอบบ ญช 9-10 หมวด D: งานพ ฒนาสถาบ นเกษตรกร แบบ PD 1 - RD 1 โครงการพล กฟ นธ รก จสถาบ นเกษตรกรผ านกลไกบ ญช 11-12

25 PD 1 การกาหนดแผนการปฏ บ ต งาน สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ.../สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท.../สาน กส งเสร มพ ฒนาการบ ญช และถ ายทอดเทคโนโลย ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาอาสาสม ครเกษตรด าน บ ญช (คร บ ญช ) การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน ท กล มเป าหมาย 1. ก จกรรมอบรม/ประช ม/ส มมนาอาสาเกษตรด านบ ญช เด อน คน 1 อำสำสม ครเกษตรด ำนบ ญช - ระด บจ งหว ด (สตส.) 2 อำสำสม ครเกษตรด ำนบ ญช - ระด บภำค (สตท.) 3 อำสำสม ครเกษตรด ำนบ ญช - ระด บประเทศ (สพถ.) 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส., สตท. และ สพถ. 2. กล มเป าหมาย : อำสำสม ครเกษตรด ำนบ ญช ท ข นทะเบ ยนก บกรม - ให สตส. วำงแผนจำนวนคนท จะฝ กอบรมอำสำสม ครเกษตรด ำนบ ญช เป นระด บจ งหว ด - ให สตท. วำงแผนจำนวนคนท จ ดประช ม/ส มมนำคร บ ญช ระด บภำค - ให สพถ. วำงแผนจำนวนคนท จ ดส มมนำคร บ ญช ระด บประเทศ - ก จกรรมอบรม/ประช ม/ส มนาอาสาเกษตรด านบ ญช (สตส.) ให ระบ จำนวนคนในเด อนท จะเข ำอบรม วางแผนภายในไตรมาส 1 -ก จกรรมอบรม/ประช ม/ส มนาอาสาเกษตรด านบ ญช (สตท.) ให ระบ จำนวนคนในเด อนท จะจ ดประช ม/ส มมนำคร บ ญช ระด บภำค วางแผนภายในไตรมาส 3-4 -ก จกรรมอบรม/ประช ม/ส มนาอาสาเกษตรด านบ ญช (สพถ.) ให ระบ จำนวนคนในเด อนท จะส มมนำคร บ ญช ระด บประเทศ วางแผนภายในไตรมาส

26 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท.../สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PD 2-1 โครงการพ ฒนาภ ม ป ญญาทางบ ญช ส บ ญช ต นท นอาช พ การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน ท กลไกการดาเน นการ 1 โครงกำรสร ำงและพ ฒนำเกษตรกรย งย น 2 สมำช กสถำบ นเกษตรกร 3 สมำช กกองท นหม บ ำน 4 สมำช กกองท นพ ฒนำบทบำทสตร 5 โครงกำรบ รณำร วมก บหน วยงำนอ น 6 เกษตรกรท วไป 7 เยำวชน 8 กล มเป ำหมำยอ น 1.อบรม/สอนแนะการจ ดทาบ ญช ต นท นอาช พ (สตส.) 2. กาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช (สตส.) 3. ต ดตามการจ ดทาบ ญช /เก บข อม ล (สตส.) คร งท 1... คร งท 9 คร งท 1... คร งท 6 คร งท 1... คร งท 6 4. ต ดตามประเม นผลโครงการ (สตท.) เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน คร งท 1... คร งท 6 รวมท งส น 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส., สตท. และ สพถ. 2. กล มเป าหมาย : เกษตรกร ย วเกษตรกร เยำวชน และประชำชนกล มเป ำหมำย - ให สตส. วำงแผนอบรม/สอนแนะกำรจ ดทำบ ญช ต นท นอำช พ กำก บแนะนำกำรจ ดทำบ ญช และต ดตำมกำรจ ดทำบ ญช /เก บข อม ล - ให สตท. วำงแผนต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมอบรม/สอนแนะการจ ดทาบ ญช ต นท นอาช พ ให ระบ จำนวนคนแยกตำมกล มเป ำหมำยในเด อนท จะเข ำอบรม/สอนแนะกำรจ ดทำบ ญช ต นท นอำช พ วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส ก จกรรมกาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช ให ระบ จำนวนคนแยกตำมกล มเป ำหมำยในเด อนท จะเข ำกำก บแนะนำกำรจ ดทำบ ญช ต นท นอำช พ วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส ก จกรรมต ดตามการจ ดทาบ ญช /เก บข อม ล ให ระบ จำนวนคนแยกตำมกล มเป ำหมำยในเด อนท จะดำเน นกำรต ดตำม/เก บข อม ล วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ จำนวนคนแยกตำมกล มเป ำหมำยในเด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร วำงแผน 10% ของ จำนวน 24,000 คน ภายในไตรมาส

27 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท.../สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PD 2-2 โครงการสร างความย งย นใน การทาบ ญช ต นท นอาช พ ท กลไกการดาเน นการ 1 โครงกำรสร ำงและพ ฒนำเกษตรกรย งย น 2 สมำช กสถำบ นเกษตรกร 3 สมำช กกองท นหม บ ำน 4 สมำช กกองท นพ ฒนำบทบำทสตร 5 โครงกำรบ รณำร วมก บหน วยงำนอ น 6 เกษตรกรท วไป 7 เยำวชน 8 กล มเป ำหมำยอ น 1. กาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช (สตส.) 2. ต ดตามการจ ดทาบ ญช /เก บข อม ล (สตส.) 3. ต ดตามประเม นผลโครงการ (สตท.) คร งท 1... คร งท 6 คร งท 1... คร งท 6 คร งท 1... คร งท 6 เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน รวมท งส น 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส., สตท. 2. กล มเป าหมาย : เกษตรกรท สำมำรถจ ดทำบ ญช ต นท นอำช พได (ตำมเป ำหมำยโครงกำรพ ฒนำภ ม ป ญญำทำงบ ญช ส บ ญช ต นท นอำช พ ป ) - ให สตส. วำงแผนกำก บแนะนำกำรจ ดทำบ ญช และต ดตำมกำรจ ดทำบ ญช /เก บข อม ล - ให สตท. วำงแผนต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมกาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช ให ระบ จำนวนคนแยกตำมกล มเป ำหมำยในเด อนท จะเข ำกำก บแนะนำกำรจ ดทำบ ญช ต นท นอำช พ วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส ก จกรรมต ดตามการจ ดทาบ ญช /เก บข อม ล ให ระบ จำนวนคนแยกตำมกล มเป ำหมำยในเด อนท จะดำเน นกำรต ดตำม/เก บข อม ล วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ จำนวนคนแยกตำมกล มเป ำหมำยในเด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร จำนวน 4,800 คน (50 % ของ จำนวน 9,600 คน) ภายในไตรมาส

28 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PD 3 โครงการคล น กเกษตรเคล อนท ท ก จกรรม 1 การจ ดน ทรรศการ การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน (ระบ เด อน) ก จกรรมจ ดน ทรรศการคล น กเกษตรเคล อนท คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 คร งท 4 รวม 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส. 2. กล มเป าหมาย : เกษตรกร เยำวชน น กเร ยน และประชำชนท วไป - ให สตส. วำงแผนจ ดน ทรรศกำรคล น กเกษตรเคล อนท - ก จกรรมจ ดน ทรรศการคล น กเกษตรเคล อนท เฉพำะคล น กเคล อนท ในพระรำชำน เครำะห ฯ ตำมแผนงำนของกรมส งเสร มกำรเกษตร และตำมขบวนเสด จของสมเด จพระบรมโอรสำธ รำช ฯ สยำมมก ฎรำชก มำร / พระวรชำยำฯ วางแผนไตรมาสละ 1 คร ง 24

29 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ.../สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PD 4-1 โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชน ในถ นท รก นดารฯ - โรงเร ยนภายในโครงการเฉล มพระเก ยรต ฯ การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน ท ช อโรงเร ยน 1. ก จกรรมอบรม การจ ดทาบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน 2.1 ก จกรรม ประช มคร บ ญช เยาวชน 2.2 ก จกรรมกาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช รายบ คคล 2. การพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบ 2.3 ก จกรรมต ดตาม/เก บข อม ลการจ ดทาบ ญช รายบ คคล น กเร ยน (บ ญช ต นกล ำ) ผ ปกครอง (บ ญช ร บ-จ ำยในคร วเร อน/ต นท นอำช พ) น กเร ยน ผ ปกครอง 3. ก จกรรมต ดตามตรวจ เย ยมโรงเร ยน (ระบ เด อน) 4. ต ดตามประเม นผล โครงการ (สตท.) เด อน คน เด อน คน คร งท 1... คร งท 6 คร งท 1... คร งท 6 คร งท 1... คร งท 6 คร งท 1... คร งท 6 คร งท เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน เด อน คน 1 2 เด อน คน รวม... โรงเร ยน 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส., สตท. 2. กล มเป าหมาย : น กเร ยน/คร /ผ ปกครอง/คร บ ญช เยำวชนของโรงเร ยนในส งก ด ตชด./สพฐ./กศน./พศ./กทม. - ให สตส. วำงแผนอบรมกำรจ ดทำบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน ประช มคร บ ญช เยำวชน กำก บแนะนำกำรจ ดทำบ ญช รำยบ คคล ต ดตำม /เก บข อม ลกำรจ ดทำบ ญช รำยบ คคล และต ดตำมตรวจเย ยมโรงเร ยน - ให สตท. วำงแผนต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมอบรมการจ ดทาบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน ให ระบ จำนวนคนแยกตำมโรงเร ยนในเด อนท จะเข ำอบรม กำรจ ดทำบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน /ก จกรรมผล ตทำงกำรเกษตรเพ ออำหำรกลำงว นแก คร /น กเร ยน วางแผนได 1 คร ง ภายในไตรมาส 1 - ก จกรรมประช มคร บ ญช เยาวชน ให ระบ จำนวนคนแยกตำมโรงเร ยนในเด อนท จะเข ำประช ม วางแผนได 1 คร ง ภายในไตรมาส 1 - ก จกรรมกาก บแนะนาการจ ดทาบ ญช รายบ คคล ให ระบ จำนวนคนแยกตำมโรงเร ยนในเด อนท จะเข ำกำก บแนะนำกำรจ ดทำบ ญช วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส 3 น กเร ยนในโรงเร ยน สอนบ ญช ต นกล ำ ผ ปกครองน กเร ยน สอนบ ญช ร บ-จ ำยในคร วเร อน, บ ญช ต นท นอำช พ - ก จกรรมต ดตาม/เก บข อม ลการจ ดทาบ ญช ให ระบ จำนวนคนแยกตำมโรงเร ยนในเด อนท จะเข ำต ดตำม/เก บข อม ลกำรจ ดทำบ ญช วางแผนได มากกว า 1 คร ง ภายในไตรมาส ก จกรรมต ดตามตรวจเย ยมโรงเร ยน ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรต ดตำมตรวจเย ยม โรงเร ยนละ 2 คร ง ภายในไตรมาส ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ จำนวนคนในเด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร โดยต องเข ำท กแห ง ภายในไตรมาส

30 สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ.../สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท... ณ ว นท... ป งบประมาณ 2558 PD 4-2 โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชน ในถ นท รก นดารฯ - โรงเร ยนนอกโครงการเฉล มพระเก ยรต ฯ การกาหนดเป าหมายการปฏ บ ต งาน ท ช อโรงเร ยน 1. ก จกรรมอบรมการจ ดทาบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน 2. ก จกรรมสอนแนะนา การจ ดทาบ ญช ต นกล า (80 โรงเร ยน) 3. ก จกรรมต ดตามผล การจ ดทาบ ญช ต นกล า (80 โรงเร ยน) 4. ก จกรรมต ดตามตรวจเย ยมโรงเร ยน (ระบ เด อน) 5. ต ดตามประเม นผลโครงการ (สตท.) เด อน คน เด อน คน เด อน คน คร งท 1 คร งท 2 เด อน คน รวม... โรงเร ยน 1. ผ ร บผ ดชอบวางแผน : สตส., สตท. 2. กล มเป าหมาย : น กเร ยน/คร /ผ ปกครอง/คร บ ญช เยำวชนของโรงเร ยนในส งก ด ตชด./สพฐ./กศน./พศ./กทม. - ให สตส. วำงแผนอบรมกำรจ ดทำบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน, สอนแนะนำกำรจ ดทำบ ญช ต นกล ำ, ต ดตำมผลกำรจ ดทำบ ญช ต นกล ำ และต ดตำมตรวจเย ยมโรงเร ยน - ให สตท. วำงแผนต ดตำมประเม นผลโครงกำร - ก จกรรมอบรมการจ ดทาบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน ให ระบ จำนวนคนแยกตำมโรงเร ยนในเด อนท จะเข ำอบรมกำรจ ดทำบ ญช ก จกรรมสหกรณ น กเร ยน/ ก จกรรมเกษตรเพ ออำหำรกลำงว นแก น กเร ยน/คร วางแผนได 1 คร ง ภายในไตรมาส 2 - ก จกรรมสอนแนะนาการจ ดทาบ ญช ต นกล า (สำหร บโรงเร ยนท ม ควำมพร อม 80 โรงเร 20 คน) ให ระบ จำนวนคนแยกตำมโรงเร ยนในเด อนท จะเข ำสอนแนะนำกำรจ ดทำบ ญช ต นกล ำ วางแผนได 1 คร ง ภายในไตรมาส 2 - ก จกรรมต ดตามผลการจ ดทาบ ญช ต นกล า (สำหร บโรงเร ยนท ม ควำมพร อม 80 โรงเร 20 คน) ให ระบ จำนวนคนแยกตำมโรงเร ยนในเด อนท จะต ดตำมผลกำรจ ดทำบ ญช ต นกล ำ วางแผนได 1 คร ง ภายในไตรมาส 3 - ก จกรรมต ดตามตรวจเย ยมโรงเร ยน ให ระบ เด อนท จะดำเน นกำรต ดตำมตรวจเย ยม โรงเร ยนละ 2 คร ง ภายในไตรมาส ต ดตามประเม นผลโครงการ ให ระบ จำนวนคนในเด อนท จะเข ำต ดตำมประเม นผลโครงกำร วำงแผน 20 % ของ 420 โรงเร ยน (ต องเป น 80 โรงเร ยนร วมอย แล ว) ภายในไตรมาส

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ๓ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล

More information

สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557

สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557 สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557 จ ดทำโดย : งำนประชำส มพ นธ เทศบำลตำบลหนองหล ม ต ดตำมเพ มเต มได ท : www.nonglom.org www.facebook.com/nonglomnayoo ตรวจสอบภำยใน ว นท 22 พฤษภำคม 2557 โครงกำรให ควำมร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual)

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) ผ ด แลระบบ (Administrator) ของระบบส ำน กงำนอ เล กทรอน กส (e-office) ม หน ำท ควบค ม ด แลระบบงำน ท เก ยวก บผ ใช งำนระบบงำน กำรจ ดกำรเมน และกำรก ำหนดส

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การประช มประจาเด อน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง คร งท 10/2557 ว นท 21 พฤศจ กายน 2557 ผ อ ำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำพ นท ส ง

การประช มประจาเด อน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง คร งท 10/2557 ว นท 21 พฤศจ กายน 2557 ผ อ ำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำพ นท ส ง การประช มประจาเด อน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง คร งท 10/2557 ว นท 21 พฤศจ กายน 2557 ผ อ ำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำพ นท ส ง วาระท 1 เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ 1. การจ ดลาด บความสาค ญของโครงการ/ก

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS

FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS ข นตอนท 1 ADMIN สาน กงบประมาณ ต งฐานข อม ลสาหร บการจ ดทาแผน EvMIS ระบบ e-budgeting โยกข อม ล มาจากระบบ e-budgeting ข น 2.5 กระทรวง นาเข าข อม ล ระบบ BB EvMIS ต งฐานข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม

ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม ข นตอนการนาเข าส นค าส ตว น าแบบเทกอง 1.ผ น ำเข ำส ตว น ำ 2.ย นขอใบอน ญำตน ำเข ำส ตว น ำผ ำน ระบบ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558)

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 1 User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 2 ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (สาหร บผ ใช ระบบและห วหน างาน)

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 1 แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง "การจ ดการเอกสาร" คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล อมรอบข อคาตอบท ถ กต องท ส ด 1. รายงานความก

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information