ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

Size: px
Start display at page:

Download "ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556"

Transcription

1 การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลด วยส อการ สอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/ 5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ นางสาวณ ฏญาพร ช นม จฉา สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ

2 ห วข อว จ ยในช นเร ยน การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรม นาเสนอข อม ลด วยส อการสอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 1/5 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทย บร หารธ รก จ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวณ ฏญาพร ช นม จฉา ป การศ กษา 2556 บทค ดย อ การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ด วยส อ การสอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/5 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จกร งเทพมหานคร ม ว ตถ ประสงค การว จ ย ค อ 1)เพ อ เปร ยบเท ยบพฤต กรรมในการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลก อนใช ส อการสอนและ หล งใช ส อการสอน สาหร บน กเร ยนระด บปวช. 1/5 จานวน 38 คนกล มต วอย าง 7 คน สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ 2) เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยน ท ม ต อส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ผลการว จ ยพบว า1) การเปร ยบเท ยบพฤต กรรมในการเร ยนว ชาการ ว ชาการใช โปรแกรม นาเสนอข อม ลก อนใช ส อการสอนและหล งการใช ส อการสอน สาหร บน กเร ยนระด บ ปวช. 1/5 จานวน 38 คน กล มต วอย าง 7 คน สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทย บร หารธ รก จพบว าค าเฉล ยก อนใช ส อการเร ยนการสอนเท าก บ 1.47 และค าเฉล ย หล งจากการใช ส อการเร ยนการสอนเท าก บ 2.81 จ งสร ปได ว า ค าเฉล ยของพฤต กรรมหล งการใช ส อการเร ยนการ สอนส งกว าก อนใช ส อการเร ยนการสอน 2) การศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อส อการ สอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010พบว าความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อ ส อการสอน โปรแกรม PowerPoint 2010ในภาพรวมอย ระด บ มาก ม ระด บค าเฉล ย ( µ) เท าก บ 3.59 และค า ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ( )เท าก บ 1.14

3

4 ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาการว จ ยการแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการ ใช โปรแกรมนาเสนอ ข อม ล ด วยส อการสอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ ได สาเร จไปอย างล ล วงไปได ด วยด ก ต องขอขอบค ณท าน อาจารย ภ ณฑ รา ประท มโช ท คอยให คาแนะนาและการให คาปร กษาในการจ ดทาว จ ยเล มน ตลอดมา และต องขอขอบค ณน กเร ยนระด บช นปวช. 1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จท กคน ท ให ความร วมม อ ในการทาการว จ ยเล มน คณะผ จ ดทาต องขอบค ณผ ให ความช วยเหล อ และหว งเป นอย างย งว าจะได ร บความอน เคราะห จากท านอ กคร ง นางสาวณ ฏญาพร ช น ม จฉา 5 ก มภาพ นธ 2557

5 บทท 1 บทนา 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ป จจ บ นเทคโนโลย ได เป นท สนใจของคนท กม มโลกท กสาขา เทคโนโลย จ งเป นท แพร หลาย และนามาใช ในการทางานและช ว ตประจาว น การเร ยนการศ กษาในสม ยน จ งม หล กส ตรท เก ยวก บ เทคโนโลย เข าไปด วย เทคโนโลย ท ล าหน าท ส ดท คนท วโลกให ความสาค ญค อเทคโนโลย สารสนเทศ เพราะป จจ บ นน อ ปกรณ หลายชน ดก ต องพ งพาเทคโนโลย สารสนเทศ ไม ว าจะ เป น คอมพ วเตอร โทรศ พท ม อถ ออ นเทอร เน ต PDA GPS ดาวเท ยม เป นต น (มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 2552 : 244) เทคโนโลย หมายถ ง ส งท มน ษย พ ฒนาข น เพ อช วยในการทางานหร อแก ป ญหาต าง ๆ เ ช น อ ปกรณ, เคร องม อ, เคร องจ กร, ว สด หร อ แม กระท งท ไม ได เป นส งของท จ บต องได เช น กระบวนการ ต าง ๆเทคโนโลย เป นการประย กต นาเอาความร ทางว ทยาศาสตร มาใช และก อให เก ดประโยชน ในทางปฏ บ ต แก มวลมน ษย กล าวค อเทคโนโลย เป นการนาเอาความร ทางว ทยาศาสตร มาใช ในการ ประด ษฐ ส งของต าง ๆให เก ดประโยชน ส งส ด ส วนท เป นข อแตกต างอย างหน งของเทคโนโลย ก บ ว ทยาศาสตร ค อเทคโนโลย จะข นอย ก บป จจ ย ทางเศรษฐก จเป นส นค าม การซ อขาย ส วนความร ทาง ว ทยาศาสตร เป นสมบ ต ส วนรวมของ ชาวโลกม การเผยแพร โดยไม ม การซ อขายแต อย างใดกล าวโดย สร ปค อ เทคโนโลย สม ยใหม เก ดข นโดยม ความร ทาว ทยาศาสตร เป นฐานรองร บล กษณะของ เทคโนโลย สามารถจาแนกออกได เป น 3 ล กษณะ ค อ 1. เทคโนโลย ในล กษณะของกระบวนการ(Process)เป นการใช อย างเป นระบบของว ธ การทาง ว ทยาศาสตร หร อความร ต างๆท ได รวบรวมไว เพ อนาไปส ผลในทางปฏ บ ต โดยเช อว าเป น กระบวนการท เช อถ อได และนาไปส การแก ป ญหาต าง ๆ 2. เทคโนโลย ในล กษณะของผลผล ต (Product) หมายถ ง ว สด และอ ปกรณ ท เป นผลมาจากการใช กระบวนการทางเทคโนโลย 3. เทคโนโลย ในล กษณะผสมของกระบวนการและผลผล ต (Process and Product) เช น ระบบ คอมพ วเตอร ซ งม การทางานเป นปฏ ส มพ นธ ระหว างต วเคร องก บโปรแกรม (Heinich, Molenda and Russell : 449) การสร างเทคโนโลย ใหม ๆในป จจ บ นไม ว าจะเป นโปรแกรมต างๆท ใช ก นในโทรศ พท ม อถ อหร อใช ในคอมพ วเตอร ท วๆไป เคร อง PDAม การสร างข นจากการเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร ด วยก นท งน นไม ว าจะเป นการสร างหร อพ ฒนาโปรแกรมจากภาษา Java ภาษาC# ภาษา C++ ภาษา

6 PHP และภาษา VB ท กโปรแกรมท กล าวมาข างต นเป นโปรแกรมท ใช งานใน Windows ท งน นและ เป นโปรแกรมภาษาคอมพ วเตอร ท ได ร บความน ยมมากในป จจ บ น ระบบปฏ บ ต การ Windows เป นต วกลางในการควบค มการทางานของเคร องคอมพ วเตอร และ ผ ใช งานและ เป นระบบท ใช งานได ง าย เพราะได ม การออกแบบส วนในการต ดต อก บผ ใช ในร ปแบบ กราฟ กคาว าGUI: Graphic User Interface จ งม ผ น ยมพ ฒนาโปรแกรมต างๆ ข นมาใช งานในระบบ Windows ซ งนอกเหน อจากการเข ยนโปรแกรมแล วการใช โปรแกรม Microsoft Office 2010 ก สาค ญ มากด วย เพราะการใช Microsoft Office 2010 ในป จจ บ นสถานประกอบการต องการใช คอมพ วเตอร เข ามาม บทบาทในการทางาน ไม ว าจะเป น Microsoft Word,Microsoft Excel,MicrosoftPowerPoint ล วนเป นโปรแกรมท จาเป นท งส นในการทางานในป จจ บ น จากการปฏ บ ต การการสอนท ผ านมา ผ ว จ ยได ส งเกตพฤต กรรมในการเร ยนของน กเร ยน พบว า น กเร ยนขาดความสนใจและความต งใจในการเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ช กชวนก นค ยระหว างเร ยนจ งส งผลกระทบต อผลการเร ยนของน กเร ยน จ งทาให ผ ว จ ยเล งเห นถ ง ความสาค ญท จะศ กษาเพ อแก ไขป ญหาและปร บพฤต กรรมของน กเร ยนให ต งใจเร ยนมากข น ซ งอาจจะ ส งผลให ผลการเร ยนของน กเร ยนด ข นและน กเร ยนก จะม ความร ความเข าใจในเน อหารายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลมากข นเพราะความร ท ได ร บในรายว ชาน สามารถนาไปใช ในการเร ยนใน อนาคตได อย างม ประส ทธ ภาพ

7 1.2 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อเปร ยบเท ยบพฤต กรรมในการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ก อนใช ส อ การสอนและหล งใช ส อการสอน สาหร บน กเร ยนระด บปวช. 1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ 2. เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint สมมต ฐานของการว จ ย การใช ส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ทาให น กเร ยนม พฤต กรรม ให ความสนใจในการเร ยนรายว ชา การใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลมากข น 1.4 ขอบเขตของการว จ ย 1. ประชากร ค อ ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน เป นน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พป ท 1/5 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จจานวนน กเร ยน38คน โดยม กล มต วอย าง จานวน 7 คน 2. ขอบเขตต วแปร ต วแปรท ใช ในการศ กษาได แก พฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชา ว ชาการ ใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ของ น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พป ท 1/5ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทย บร หารธ รก จ 1.5 น ยามคาศ พท เฉพาะ - พฤต กรรมในการเร ยน หมายถ ง ก ร ยาท าทางต างๆท น กเร ยนแสดงออกมาของน กเร ยนใน การเร ยน -Microsoft PowerPoint 2010 ค อ เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดทาสไลด เพ อ ใช สาหร บการ นาเสนอข อม ล

8 1.6 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. เป นการพ ฒนาพฤต กรรมให น กเร ยนม ความสนใจในการเร ยนรายว ชา การใช โปรแกรม นาเสนอข อม ลมากข น 2. เป นแนวทางให คร และบ คคลท วไปศ กษาเพ มเต ม เพ อไปประย กต ใช ในการเร ยนการสอน ว ชาอ นๆ

9 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยคร งน ผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บพฤต กรรมการไม สนใจในการ เร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ระด บปวช.1/5ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ แขวงอน สาวร ย เขตบางเขน กร งเทพมหานคร ด งน 1. ส อการเร ยนการสอน 1.1 ความหมายของส อการสอนเพ อการเร ยนร 1.2 ค ณค าของส อเพ อการเร ยนร 1.3 ความสาค ญของส อการสอนเพ อการเร ยนร 1.4 ประเภทของส อการสอน 1.5 แนวโน มการใช ส อเพ อการเร ยนร 2. ทฤษฏ การเร ยนร 3.ประว ต โรงเร ยน 4. เน อหารายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล 5. งานว จ ยท เก ยวข อง 1. ส อการสอน ความหมายของส อการสอนเพ อการเร ยนร น กว ชาการในวงการเทคโนโลย ทางการศ กษา โสตท ศนศ กษา และวงการการศ กษา ได ให คา จาก ดความของ ส อการสอน ไว อย างหลากหลาย เช น -Louis Shoresกล าวว า เคร องม อท ช วยส อความหมายจ ดข นโดยคร และน กเร ยน เพ อส งเสร ม การเร ยนร เคร องม อการสอนท กชน ดจ ดเป นส อการสอน เช น หน งส อในห องสม ด โสตท ศนว สด ต าง ๆ เช น โทรท ศน ว ทย สไลด ฟ ล มสตร ป ร ปภาพ แผนท ของจร ง และ ทร พยากรจากแหล งช มชน -Brown, and Other(บราวน และคณะ) กล าวว า จาพวกอ ปกรณ ท งหลายท สามารถช วยเสนอ ความร ให แก ผ เร ยนจนเก ดผลการเร ยนท ด ท งน รวมถ ง ก จกรรมต าง ๆ ท ไม เฉพาะแต ส งท เป น ว ตถ หร อเคร องม อเท าน น เช น การศ กษานอกสถานท การแสดง บทบาทนาฏการ การสาธ ต การทดลอง ตลอดจนการส มภาษณ และการสารวจเป นต น

10 -เปร อง ก ม ท กล าวว า ส อการสอน หมายถ งส งต าง ๆ ท ใช เป นเคร องม อหร อช องทางสาหร บ ทาให การสอนของคร ถ งผ เร ยนและทาให ผ เร ยนเร ยนร ตามว ตถ ประสงค หร อจ ดม งหมายท คร วางไว ได เป นอย างด - ช ยยงค พรหมวงศ ให ความหมาย ส อการสอนว า ว สด อ ปกรณ และว ธ การประกอบการ สอนเพ อใช เป นส อกลางในการส อความหมายท ผ สอนประสงค จะส ง หร อถ ายทอดไปย ง ผ เร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพนอกจากน ย งม คาอ น ๆ ท ม ความหมายใกล เค ยงก บส อการสอน เป นต นว า ส อการเร ยน หมายถ ง เคร องม อ ตลอดจนเทคน คต าง ๆ ท จะมาสน บสน นการเร ยนการ สอน เร าความสนใจผ เร ยนร ให เก ดการเร ยนร เก ดความเข าใจด ข น อย างรวดเร ว ส อการศ กษา ค อ ระบบการนาว สด และว ธ การมาเป นต วกลางในการให การศ กษาความร แก ผ เร ยน ส วนว สด ท งหลายท นามาใช ในห องเร ยน หร อนามาประกอบการสอนใด ๆ ก ตาม เพ อช วยให การเข ยน การพ ด การอภ ปรายให เข าใจมากย งข นน น เร ยกว า โสตท ศน ปกรณ ค ณค าของส อเพ อการเร ยนร ส อหร อต วกลางในการถ ายทอดความร ระหว างผ สอนก บผ เร ยน ม ค ณค าต อการเร ยนการสอน ท งก บ ผ สอนและผ เร ยนเป นอย างมาก กล าวค อ ส อ ช วยให บรรยากาศในการสอน น าสนใจย งข น ช วยแบ ง เบาภาระของคร ในการเตร ยมเน อหาเพราะอาจให น กเร ยนศ กษาได จากส อ และย งช วยให ผ สอนค ดค น เทคน คใหม ๆท ช วยในการเร ยนร ให น าสนใจย งข นในส วนของผ เร ยน ส อช วยให ผ เร ยนเข าใจบทเร ยน ท ย งยากซ บซ อนได ง ายข นในเวลาอ นส นเก ดความค ดรวบยอดได ถ กต อง สามารถม ส วนร วมใน ก จกรรมการเร ยนได สะดวกช วยให ผ เร ยนศ กษาค นคว าด วยตนเอง กระต นความสนใจในการเร ยนและ สนองความแตกต างระหว างบ คคลของผ เร ยนได ด ความส าค ญของส อการสอนเพ อการเร ยนร ไชยยศ เร องส วรรณ(2550) กล าวว า ป ญหาอย างหน งในการสอนก ค อ แนวทางการต ดส นใจจ ด ดาเน นการให ผ เร ยนเก ดการเปล ยนแปลงพฤต กรรมข นตามจ ดม งหมาย ซ งการสอนโดยท วไป คร ม กม บทบาทในการจ ดประสบการณ ต าง ๆ ไม ว าจะเป นด านเน อหาสาระ หร อท กษะและม บทบาทในการ จ ดประสบการณ เพ อการเร ยนการสอน ท งน ข นอย ก บต วผ เร ยนแต ละคนด วยว า ผ เร ยนม ความต องการ อย างไร ด งน นการจ ดการเร ยนการสอนในร ปแบบน การจ ดสภาพแวดล อมท ด เพ อการเร ยนการสอน จ งม ความสาค ญมาก ท งน เพ อสร างบรรยากาศและแรงจ งใจผ เร ยนให เก ดความอยากเร ยนร และเพ อ

11 เป นแหล งศ กษาค นคว าหาความร ของผ เร ยนได ตามจ ดม งหมาย สภาพแวดล อมเพ อการเร ยนร ท งมวลท จ ดข นมาเพ อการเร ยนการสอนน น ก ค อ การเร ยนการสอนน นเอง Edgar Daleได กล าวสร ปถ งความสาค ญของส อการสอน ด งน 1. ส อการสอน ช วยสร างรากฐานท เป นร ปธรรมข นในความค ดของผ เร ยน การฟ งเพ ยงอย างเด ยวน น ผ เร ยนจะต องใช จ นตนาการเข าช วยด วย เพ อให ส งท เป นนามธรรมเก ดเป นร ปธรรมข นในความค ด แต สาหร บส งท ย งยากซ บซ อน ผ เร ยนย อมไม ม ความสามารถจะทาได การใช อ ปกรณ เข าช วยจะทาให ผ เร ยนม ความเข าใจและสร างร ปธรรมข นในใจได 2. ส อการสอน ช วยเร าความสนใจของผ เร ยน เพราะผ เร ยนสามารถใช ประสาทส มผ สได ด วยตา ห และการเคล อนไหวจ บต องได แทนการฟ งหร อด เพ ยงอย างเด ยว 3. เป นรากฐานในการพ ฒนาการเร ยนร และช วยความทรงจาอย างถาวร ผ เร ยนจะสามารถนา ประสบการณ เด มไปส มพ นธ ก บประสบการณ ใหม ๆ ได เม อม พ นฐานประสบการณ เด มท ด อย แล ว 4. ช วยให ผ เร ยนได ม พ ฒนาการทางความค ด ซ งต อเน องเป นอ นหน งอ นเด ยวก นทาให เห น ความส มพ นธ เก ยวข องก บส งต าง ๆ เช น เวลา สถานท ว ฏจ กรของส งม ช ว ต 5. ช วยเพ มท กษะในการอ านและเสร มสร างความเข าใจในความหมายของคาใหม ๆ ให มากข น ผ เร ยนท อ านหน งส อช าก จะสามารถอ านได ท นพวกท อ านเร วได เพราะได ย นเส ยงและได เห น ภาพประกอบก น เปร อง ก ม ท ให ความสาค ญของส อการสอน ด งน 1. ช วยให ค ณภาพการเร ยนร ด ข น เพราะม ความจร งจ งและม ความหมายช ดเจนต อผ เร ยน 2. ช วย ให น กเร ยนร ได ในปร มาณมากข นในเวลาท กาหนดไว จานวนหน ง 3. ช วยให ผ เร ยนสนใจและม ส วนร วมอย างแข งข นในกระบวนการเร ยนการสอน 4. ช วยให ผ เร ยนจา ประท บความร ส ก และทาอะไรเป นเร วข นและด ข น 5. ช วยส งเสร มการค ดและการแก ป ญหาในขบวนการเร ยนร ของน กเร ยน 6. ช วยให สามารถเร ยนร ในส งท เร ยนได ลาบากโดยการช วยแก ป ญหา หร อข อจาก ดต าง ๆ ได ด งน - ทาส งท ซ บซ อนให ง ายข น - ทานามธรรมให ม ร ปธรรมข น - ทาส งท เคล อนไหวเร วให ด ช าลง - ทาส งท ใหญ มากให ย อยขนาดลง - ทาส งท เล กมากให ขยายขนาดข น - นาอด ตมาศ กษาได - นาส งท อย ไกลหร อล ล บมาศ กษาได

12 7. ช วยให น กเร ยนเร ยนสาเร จง ายข นและสอบได มากข น เม อทราบความสาค ญของส อการสอน ด งกล าวข างต นแล ว ส งท ควรพ จารณาอ กประการก ค อ ประเภท หร อชน ดของส อการสอน ด งจะกล าว ต อไปด งน ประเภทของส อการสอน Edgar Daleจาแนกประสบการณ ทางการศ กษา เร ยงลาด บจากประสบการณ ท เป นร ปธรรม ไปส ประสบการณ ท เป นนามธรรม โดยย ดหล กว า คนเราสามารถเข าใจส งท เป นร ปธรรมได ด และเร ว กว าส งท เป นนามธรรมซ งเร ยกว า "กรวยแห งประสบการณ " ( Cone of Experiences) ซ งม ท งหมด 10 ข น 1. ส อเพ อพ ฒนาสต ป ญญาและความค ดร เร มสร างสรรค อาจแบ งได ด งน 1.1 ส อเพ อฝ กการร บร ส อฝ กการร บร เก ยวก บขนาด ได แก การจ ดหาว สด ส งของ กล อง บล อก วางให เด ก จ บต อง วางซ อนก น นาของสองส ง สามส งมาเปร ยบเท ยบขนาด เล กใหญ เล กท ส ด ใหญ ท ส ด ส อฝ กการร บร เก ยวก บร ปร าง คร ให เด กเล นภาพต ดต อ ลองวางช นส วนให พอด ก บ ช อง เช น ช องวงกลม เด กต องหย บร ปวงกลมวางลงในช องส เหล ยม เด กต องหย บร ปส เหล ยมวางได ถ กต อง นอกจากน ให เด กแยกร ปร าง ส เหล ยม สามเหล ยม วงร ได ส อฝ กการร บร เก ยวก บเร องส แนะนาให เด กร จ กส เล นส งของเคร องใช บล อก แผ นกระดาษร ปทรงเรขาคณ ตท ม ส ต าง ๆ โดยเฉพาะเด กชอบส สดใส ให เด กแยกส งของ ว ตถ ร ปภาพ ท ม ส เหม อนก น ส อฝ กการร บร เก ยวก บเน อผ วของว ตถ ให เด กได สารวจส งของใกล ต ว ได ร บได ส มผ สส งของท ม ความอ อน น ม แข ง หยาบ และบอกได ว าของแต ละช น ม ล กษณะอย างไร เช น กระดาษทราบหยาบ สาล น ม ก อนห นแข ง ฯลฯ 1.2 ส อเพ อฝ กความค ดรวบยอด อาจใช ว สด อ ปกรณ และว ธ การจ ดส งแวดล อม เช น เร ยนร เก ยวก บช ว ตของส ตว คร ควรจ ดสวนส ตว จาลอง เล าน ทาน เช ดห นเก ยวก บส ตว สนทนาซ กถาม เก ยวก บส ตว ท เด กร จ ก เปร ยบเท ยบล กษณะของส ตว แต ละชน ด วาด ป น ฉ ก แปะ ร ปร างส ตว การจ ดก จกรรมความค ดรวบยอดเก ยวก บอาช พ เก ยวก บส งของ เคร องใช และบ คคลในส งคม คร ควรใช ส อสถานการณจาลอง เสร มให เด กเข าใจได ถ กต องรวดเร วข นการร จ กต วเลขม ความค ดรวบ ยอดทางคณ ตศาสตร ด วยการใช ว ธ การให เด กค นพบด วยตนเอง จ ดว สด อ ปกรณ เช น กระด มส ต าง ๆ ฝาเบ ยร ดอกไม ใบไม ขวด บล อก ให เด กจ บต อง น บ สอนให เข าใจเลขค เลขค 2. ส อเพ อพ ฒนาทางด านภาษา

13 การใช ส อพ ฒนาการทางภาษาจะต องคาน งถ งพ ฒนาการท สาค ญของเด กเล กและต องศ กษาว าการร บ ฟ งและการเข าใจภาษาของเด กว าอย ระด บท สามารถฟ งและแยกเส ยงต าง ๆ ได เช น เส ยงส ตว เส ยงดนตร บางชน ด ฟ งประโยคและข อความส นและยาวพอสมควร เข าใจคาจาก ดความ เข าใจหน าท ของส งต าง ๆ แยกภาพตามหน าท ได เช น ส งท ใช ก นนอน หร อส งท อย ในบ าน ในคร ว เปร ยบเท ยบ ภาพเหม อนไม เหม อนได อ านร ปภาพ จาช อต วเองและเพ อนได เป นต น ด งน นคร เด กเล กจะต องใช ส อ ประเภทว ธ การ ส อประเภทว สด อ ปกรณ มาจ ดก จกรรมเสร มความพร อมทางด านภาษาให เด กได พ ฒนา ตามเกณฑ ด งกล าวข างต น ส อท คร ควรจ ดเพ อเสร มพ ฒนาการทางภาษา ได แก หน งส อภาพ แผ นภาพ ภาพประกอบคาคล องจอง ห นม อ ห นน วม อ ห นเช ด ห นถ งกระดาษ เกมเล ยนเส ยงส ตว เกมส มพ นธ ภาพก บคา เกมเร ยนร ด านการฟ ง เกมทายเร อง เกมจ บค ภาพเหม อนและแยกภาพต าง ๆ การเล นน วม อ ประกอบคาร องหร อเร องราว ว ธ การเล นบทบาทสมม ต ม ม บล อคต าง ๆ ให เล นเป นกล มในม มบ าน เทป ว ทย เคร องเส ยง 3. ส อเพ อพ ฒนาความพร อมกล ามเน อเล กใหญ และประสาทส มพ นธ คร จะต องศ กษาพ ฒนา เก ยวก บการทรงต ว ความม นคงของการใช กล ามเน อตามว ย เพ อจะเล อกใช ส อได เหมาะ ส อประเภท ว สด อ ปกรณ และว ธ การท คร สามารถเล อกใช ได ม ด งน ล กบอล ดนตร กลอง ฉ ง ฉาบ กร บ ต ขณะท ให เด กย นทรงต ว เพ อให เก ดความว องไวในการบ งค บกล ามเน อล กบอล ต กตาผ า ล กต มทาด วยฟางข าว หร อผ าสาหร บแข งขว างไกล ๆ รองเท า เช อกผ กรองเท า กระด ม ซ ป สาหร บฝ กการบ งค บกล ามเน อ ม อและฝ กสายตาแผ นภาพ ร ปภาพ ส งของ นามาแขวนจ ดเร ยงก นให เด กมองกรอกสายตาตามภาพ หร อของท วางไว ข ดเส นใต เต มตามเส นคดเค ยว แผ นภาพข ดเป นช องสาหร บใช น วลากตามเส นทางท คร กาหนด ด นเหน ยวให เด กใช ป นเป นร ปต าง ๆ อ ปกรณ วาดภาพ ส ไม ส เท ยน ส ด นสอ ส จากพ ช ฉ ก กระดาษปะเป นร ปต าง ๆ ขยากระดาษหน งส อพ มพ ร อยดอกไม เล นต ดเมล ดพ ช เป าส ด วยหลอดกาแฟ ต อภาพแบบโยนโบว ล ง ตวงทราย กรอกน าใส ขวด เร ยงล กค ดลงหล ก วางแผ นร ปทรงลงในช องท กาหนด เด นกระดานแผ นเด ยว เล นภาพต ดต อ เล นเคร องเล นสนาม ย งป นก านกล วย ร อยเช อกรอบ แผ นภาพ ฝ กประสาทส มพ นธ เล นเกมจาแนกหมวดหม ส อด งกล าวน ม กจะถ กเล อกมาใช ตามความ เหมาะสม ซ งอาจม การใช คร งละชน ดหร อใช พร อมก นเก นกว าหน งชน ด หร อใช ตามลาด บก อนหล งก ได แนวโน มการใช ส อเพ อการเร ยนร การพ จารณาแนวโน มการใช ส อเพ อการเร ยนร จะต องด แนวโน มของการจ ดการศ กษาใน อนาคตควบค ก นไปด วย จะเห นได ว าแนวโน มของการจ ดการศ กษาไทยเปล ยนแปลงไปตามกระแส การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ส งคม และความก าวหน าด านเทคโนโลย โดยเฉพาะเทคโนโลย สารสนเทศและโทรมนาคมรวมถ งการเปล ยนแปลงแนวค ดและปร ชญาการศ กษาท ม งให การศ กษา

14 ต อเน องตลอดช ว ตก บคนท กคนและแนวทางการจ ดการศ กษาท ถ อว าผ เร ยนสาค ญท ส ด แนวโน มการ ใช ส อการเร ยนร ในอนาคตน าจะม ล กษณะด งน - เป นส อท เอ อประโยชน ให ก บผ เร ยนท ม ความแตกต างหลากหลายท งในด านเวลาและสถานท ความ สนใจ ความพร อม ฯลฯ ให ม ส ทธ เสมอภาค และม โอกาสในการเร ยนร เท าเท ยมก น เช น ส อโทรท ศน อ นเทอร เน ต การสอนทางไกล เป นต น - เป นส อท สนองจ ดประสงค ในการฝ กท กษะกระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และ การประย กต ความร มาใช แก ไขป ญหา เช น สถานการณ จาลอง เกมช ดการเร ยน ฯลฯ - เป นส อจากแหล งการเร ยนร ตลอดช ว ตในช มชน เช นห องสม ดประชาชน พ พ ธภ ณฑ สวนสาธารณะเป นต น - ส อท อาศ ยคล นความถ เป นต วนา หร อส อผ านระบบเคร อข าย เช น ว ทย โทรท ศน โทรคมนาคม จะเข ามาม บทบาทในการจ ดการเร ยนร ในระบบ โรงเร ยน นอกระบบโรงเร ยน และ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอย างจ งจ ง และม ประส ทธ ภาพ - ส อท จ ดอย ในล กษณะของประสบการณ สาเร จร ป เพ อสอนเน อหาเร องใดเร องหน ง ท จ ด ก จกรรมให ผ เร ยนม ส วนร วมในกระบวนการเร ยนผ านส อ จนประสบผลสาเร จ จะได ร บความน ยมมาก ข น อาท เช น บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน ( CAI) ช ดการเร ยน ( Model) เป นต น (ซ ลมา เอ ยมฤทธ,2552) 2.ทฤษฎ การเร ยนร ทฤษฎ การเร ยนร (Learning Theory) การเร ยนร ค อกระบวนการท ทาให คนเปล ยนแปลง พฤต กรรม ความค ด คนสามารถเร ยนได จากการได ย นการส มผ ส การอ าน การใช เทคโนโลย การ เร ยนร ของเด กและผ ใหญ จะต างก น เด กจะเร ยนร ด วยการเร ยนในห อง การซ กถาม ผ ใหญ ม กเร ยนร ด วย ประสบการณ ท ม อย แต การเร ยนร จะเก ดข นจากประสบการณ ท ผ สอนนาเสนอ โดยการปฏ ส มพ นธ ระหว างผ สอนและผ เร ยน ผ สอนจะเป นผ ท สร างบรรยากาศทางจ ตว ทยาท เอ ออานวยต อการเร ยนร ท จะให เก ดข นเป นร ปแบบใดก ได เช น ความเป นก นเอง ความเข มงวดกวดข น หร อความไม ม ระเบ ยบ ว น ย ส งเหล าน ผ สอนจะเป นผ สร างเง อนไข และสถานการณ เร ยนร ให ก บผ เร ยน ด งน น ผ สอนจะต อง พ จารณาเล อกร ปแบบการสอน รวมท งการสร างปฏ ส มพ นธ ก บผ เร ยน การเร ยนร ตามทฤษฏ ของ Bloom (Bloom s Taxonomy) Bloom ได แบ งการเร ยนร เป น 6 ระด บ ความร ท เก ดจากความจา (knowledge) ซ งเป นระด บล างส ด

15 ความเข าใจ (Comprehend) การประย กต (Application) การว เคราะห ( Analysis) สามารถแก ป ญหา ตรวจสอบได การส งเคราะห ( Synthesis) สามารถนาส วนต างๆ มาประกอบเป นร ปแบบใหม ได ให แตกต างจาก ร ปเด ม เน นโครงสร างใหม การประเม นค า ( Evaluation) ว ดได และต ดส นได ว าอะไรถ กหร อผ ด ประกอบการต ดส นใจบน พ นฐานของเหต ผลและเกณฑ ท แน ช ด การเร ยนร ตามทฤษฏ ของ Mayor ในการออกแบบส อการเร ยนการสอน การว เคราะห ความจาเป นเป นส งสาค ญ และตามด วย จ ดประสงค ของการเร ยน โดยแบ งออกเป นย อยๆ 3 ส วนด วยก น - พฤต กรรม ควรช ช ดและส งเกตได - เง อนไข พฤต กรรมสาเร จได ควรม เง อนไขในการช วยเหล อ - มาตรฐาน พฤต กรรมท ได น นสามารถอย ในเกณฑ ท กาหนด การเร ยนร ตามทฤษฏ ของ Bruner ความร ถ กสร างหร อหล อหลอมโดยประสบการณ ผ เร ยนม บทบาทร บผ ดชอบในการเร ยน ผ เร ยนเป นผ สร างความหมายข นมาจากแง ม มต างๆ ผ เร ยนอย ในสภาพแวดล อมท เป นจร ง ผ เร ยนเล อกเน อหาและก จกรรมเอง เน อหาควรถ กสร างในภาพรวม การเร ยนร ตามทฤษฏ ของTylor ความต อเน อง (Continuity) หมายถ ง ในว ชาท กษะ ต องเป ดโอกาสให ม การฝ กท กษะในก จกรรม และประสบการณ บ อยๆ และต อเน องก น การจ ดช วงลาด บ (Sequence) หมายถ ง หร อการจ ดส งท ม ความง าย ไปส ส งท ม ความยาก ด งน นการ จ ดก จกรรมและประสบการณ ให ม การเร ยงลาด บก อนหล ง เพ อให ได เร ยนเน อหาท ล กซ งย งข น บ รณาการ ( Integration) หมายถ ง การจ ดประสบการณ จ งควรเป นในล กษณะท ช วยให ผ เร ยน ได เพ มพ นความค ดเห นและได แสดงพฤต กรรมท สอดคล องก น เน อหาท เร ยนเป นการเพ ม ความสามารถท งหมด ของผ เร ยนท จะได ใช ประสบการณ ได ในสถานการณ ต างๆ ก น

16 ประสบการณ การเร ยนร จ งเป นแบบแผนของปฏ ส มพ นธ ( สถานการณ ท แวดล อม ทฤษฏ การเร ยนร 8 ข นของ Gagne Interaction) ระหว างผ เร ยนก บ การจ งใจ ( Motivation Phase) การคาดหว งของผ เร ยนเป นแรงจ งใจในการเร ยนร การร บร ตามเป าหมายท ต งไว (Apprehending Phase) ผ เร ยนจะร บร ส งท สอดคล องก บความต งใจ การปร งแต งส งท ร บร ไว เป นความจา ( Acquisition Phase) เพ อให เก ดความจาระยะส นและระยะ ยาว ความสามารถในการจา (Retention Phase) ความสามารถในการระล กถ งส งท ได เร ยนร ไปแล ว (Recall Phase ) การนาไปประย กต ใช ก บส งท เร ยนร ไปแล ว (Generalization Phase) การแสดงออกพฤต กรรมท เร ยนร ( Performance Phase) การแสดงผลการเร ยนร กล บไปย งผ เร ยน ( Feedback Phase) ผ เร ยนได ร บทราบผลเร วจะทาให ม ผลด และประส ทธ ภาพส ง องค ประกอบท ส าค ญก อให เก ดการเร ยนร จากแนวค ดของน กการศ กษา Gagne ผ เร ยน ( Learner) ม ระบบส มผ สและ ระบบประสาทในการร บร ส งเร า ( Stimulus) ค อ สถานการณ ต างๆ ท เป นส งเร าให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร การตอบสนอง (Response) ค อ พฤต กรรมท เก ดข นจากการเร ยนร การสอนด วยส อตามแนวค ดของกาเย (Gagne) เร าความสนใจ ม โปรแกรมท กระต นความสนใจของผ เร ยน เช น ใช การ ต น หร อ กราฟ กท ด งด ด สายตา ความอยากร อยากเห นจะเป นแรงจ งใจให ผ เร ยนสนใจในบทเร ยน การต งคาถามก เป นอ กส งหน ง บอกว ตถ ประสงค ผ เร ยนควรทราบถ งว ตถ ประสงค ให ผ เร ยนสนใจในบทเร ยนเพ อให ทราบว า บทเร ยนเก ยวก บอะไร กระต นความจาผ เร ยน สร างความส มพ นธ ในการโยงข อม ลก บความร ท ม อย ก อน เพราะส งน สามารถทาให เก ดความทรงจาในระยะยาวได เม อได โยงถ งประสบการณ ผ เร ยน โดยการต งคาถาม เก ยวก บแนวค ด หร อเน อหาน นๆ เสนอเน อหา ข นตอนน จะเป นการอธ บายเน อหาให ก บผ เร ยน โดยใช ส อชน ดต างๆ ในร ป กราฟ ก หร อ เส ยง ว ด โอ การยกต วอย าง การยกต วอย างสามารถทาได โดยยกกรณ ศ กษา การเปร ยบเท ยบ เพ อให เข าใจได ซาบซ ง

17 การฝ กปฏ บ ต เพ อให เก ดท กษะหร อพฤต กรรม เป นการว ดความเข าใจว าผ เร ยนได เร ยนถ กต อง เพ อให เก ดการอธ บายซ าเม อร บส งท ผ ด การให คาแนะนาเพ มเต ม เช น การทาแบบฝ กห ด โดยม คาแนะนา การสอบ เพ อว ดระด บความเข าใจ การนาไปใช ก บงานท ทาในการทาส อควรม เน อหาเพ มเต ม หร อห วข อต างๆ ท ควรจะร เพ มเต ม (WWW.wikipedia.org/wiki/ทฤษฎ การเร ยนร ) 3.ประว ต ว ทยาล ย ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จเป นว ทยาล ยเอกชนประเภทอาช วศ กษา โดยต งอย เลขท 43ถนนพหลโยธ น แขวงอน สาวร ย เขตบางเขน กร งเทพมหานคร ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จเป นว ทยาล ยหน งของกล มว ทยาล ยใน เคร อ ไทย-เทค ซ งม ว ทยาล ยในเคร อรวม 13ว ทยาล ย ต งอย ในกร งเทพมหานคร ปร มณฑลและต างจ งหว ด เป ดสอนต งแต ระด บอน บาล ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาและอาช วศ กษา ป จจ บ นว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ ม น กเร ยนน กเร ยนท งระด บ ปวช.และปวส. จานวนมากกว า 3,200คน เป นว ทยาล ยอาช วศ กษาเอกชน ขนาดใหญ พ เศษท ม ว ส ยท ศน ค อ เป นองค กรแห งการเร ยนร เพ อพ ฒนามาตาฐานว ชาช พและความ เป นมน ษย ท สมบ รณ ของผ เร ยน ให สามารถตอบสนองความต องการของส งคมโดยรวม ผ บร หารและ บ คลากรท กคนได ร วมม อพ ฒนาว ทยาล ยในท ก ๆ ด านจนทาให บ งเก ดผลเป นร ปธรรมท ช ดเจนในด าน ค ณภาพของผ เร ยน ค ณภาพของการให บร การท จ ดให แก ผ เร ยน และค ณภาพของการจ ดการเร ยนการ สอน ซ งน บว าเป นผลงานท ท กคนภาคภ ม ใจ ปร ชญาของว ทยาล ยค อค ณภาพ หมายถ ง น กเร ยนน กเร ยนจะต องม ความร ท งว ชาสาม ญและว ชาช พ อย างเป นเล ศได นาเอาเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช ในการเร ยนการสอน ซ งตรงก บความต องการของ ส งคม และสถานประกอบการค ณธรรม หมายถ ง การให น กเร ยนน กเร ยนท กคนม ว น ยและม ความร บผ ดชอบ ว ทยาล ยได พยายามใช ส วนการศ กษาน เป นการแก ป ญหาส งคม ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พเป ดสอนในสาขาว ชาต างๆด งน 1.คอมพ วเตอร ธ รก จ 2.การขาย 3.การบ ญช

18 4. อ ตสาหกรรมท องเท ยว 5. คอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งเป ดสอนในสาขาว ชาต างๆด งน 1.คอมพ วเตอร ธ รก จ 2.การตลาด 3.การบ ญช 4. อ ตสาหกรรมท องเท ยว 5. เทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ วเตอร กราฟ ก 4. เน อหารายว ชาการใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล การใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลรห สว ชา ม จ ดประสงค รายว ชาเข าใจบทบาท และความสาค ญของการนาเสนอข อม ล ร หล กการ ว ธ การนาเสนอผลงานโดยใช โปรแกรมการ นาเสนอ ม ท กษะการใช โปรแกรมการนาเสนอม ก จน ส ยและส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด ในการใช คอมพ วเตอร ม มาตรฐานรายว ชาค อ สามารถอธ บายความหมาย และความสาค ญของการนาเสนอข อม ลใน งานธ รก จอธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมนาเสนอข อม ลและประย กต ใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลในการนาเสนอข อม ลทางธ รก จ คาอธ บายรายว ชาของการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ค อการศ กษาและปฏ บ ต การเก ยวก บ ความหมายและความสาค ญของการนาเสนอข อม ล หล กการออกแบบงานท จะนาเสนอการใช โปรแกรมการนาเสนอข อม ล 5.งานว จ ยท เก ยวข อง จ ฑาพร สาคะร งค ( 2552) ทาการว จ ยในช นเร ยนเพ อค นหาสาเหต ของอาการซ มเศร าเพ อ หาทางช วยเหล อแก ไขพฤต กรรม และเพ อประโยชน ต อ การอย ร วมก น ในส งคมและการเร ยนร ของ เด ก ขอบเขตของการว จ ย เด กหญ งปน ดดา มหาหมาด (น องต ยน ย) น กเร ยนช นปฐมว ย 2 โรงเร ยน เทศบาลบ รพาพ ทยาคารภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 ระยะเวลาท ทาการว จ ย 2 เด อน ต งแต ว นท 7 ม ถ นายน พ.ศ ถ ง ว นท 30 กรกฎาคม พ.ศ เคร องม อท ใช ในการเก บข อม ล ได แก แบบส งเกตพฤต กรรม และแบบบ นท กการส มภาษณ ผลการว จ ยพบว า เด กซ มเศร า เก ดจากสาเหต พ อ แม หย าร างก น พ อพาล ก ๆ หน แม มาและบอกล กว าแม เส ยช ว ตแล ว ทาให เด กเก ดภาวะเคร ยด เศร า

19 โศกเส ยใจ เด กขาดความร กความอบอ น และค ณคร ได ปร บเปล ยนพฤต กรรมเด กโดยการให ความร ก ความอบอ น ช วยเต มเต มในส วนท เด กขาด ให เพ อนน กเร ยนช วยให กาล งใจและชวนทาก จกรรมต าง ๆ ทาให เด กปร บเปล ยนพฤต กรรมได ด ข น ม ความวางใจในค ณคร และเพ อน กล าพ ดกล าแสดงออก เพ มข น แต ในบางเวลาก ย งม อาการซ มเศร าบ าง ซ งต องอาศ ยครอบคร วให ความร กความอบอ น และ ด แลเด กอย างใกล ช ดเพ มมากข น ศศ พ มพ น ตโย ( 2553)ทาการว จ ยในช นเร ยน ห วข อเร อง การปร บพฤต กรรมความ ร บผ ดชอบในการทางานของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2/8 โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย การใช การเสร มแรงทางบวกการปร บพฤต กรรมคร งน เป นการทดลอง แบบใช การส งเกต และบ นท ก พฤต กรรมของน กเร ยนใช เวลาท งส น 3 ส ปดาห ค อต งแต ว นท 24 ต ลาคม ถ งว นท 10 พฤศจ กายน 2553 โดยแบ งเป น 3 ระยะ ผลการว จ ยการให แรงเสร มทางบวกค อ การให ดาวสามารถลดพฤต กรรม การขาดความร บผ ดชอบในการทางานของน กเร ยน ท ง 3 คนได เป นอย างด เพราะน กเร ยนม ความพ ง พอใจท ได ร บดาวเป นแรงเสร ม ม ความกระต อร อร นในการทางานมากข น เพ อจะได รางว ล หร อคา ชมเชย จ งสามารถนาว ธ การน ไปใช ก บการปร บพฤต กรรมของน กเร ยนคนอ นๆ ได ต อไป ส ร ยาร ตน สมพม ตร (2553)ว จ ยในช นเร ยนห วข อเร องการพ ฒนาท กษะในด านการอ าน ระด บช นประถมศ กษาป ท 3-4 ในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2553จากจานวนน กเร ยนท งหมด 3 คน ด วยว ธ การประเม นท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ระยะเวลาท ใช ในการว จ ยท งส น โดยเร มทาการว จ ยต งแต เด อน ม ถ นายน - เด อนก นยายน 2553 ผลการว จ ย พบว าน กเร ยนจานวนหน งม การพ ฒนาท กษะในด านการอ านด ข นกว าเด ม ด วย ว ธ การให แรงเสร มโดยการชมเชยและให ระยะเวลาในการฝ กท กษะการอ านมากพอสมควร ด งน น น กเร ยนจ งเก ดท กษะในด านการอ านโดยฝ กท กษะการประสมคา พย ญชนะ สระ ต วสะกด และร ป วรรณย กต ได อย างถ กต อง โดยนามาซ งการพ ฒนาท กษะในด านการอ านได อย างคล องแคล วและ ถ กต องเข าใจมากย งข น

20 บทท 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย การว จ ยเร องการ แก ป ญหาพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอ ข อม ลด วยส อการสอนของน กเร ยน ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 1/5ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทย บร หารธ รก จแขวงอน สาวร ย เขตบางเขน กร งเทพมหานคร ซ งม ข นตอนการดาเน นการว จ ยด งน 1.ประชากร 1. ประชากรท ใช ในการว จ ย 2. เคร องม อท ใช ในการว จ ย 3. การสร างเคร องม อท ใช ในการว จ ย 4. การเก บรวบรวมข อม ล 5. การว เคราะห ข อม ล น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พห อง1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทย บร หารธ รก จกร งเทพมหานคร ป การศ กษา2556 จานวน 7คน (ท ม พฤต กรรมไม สนใจเร ยน) 2.เคร องม อท ใช ในการว จ ย 1.แบบส งเกตพฤต กรรมของผ เร ยนเร อง การไม สนใจเร ยนในรายว ชา การใช โปรแกรมนาเสนอ ข อม ล ของน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พห อง 1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ 2. แบบประเม นความพ งพอใจการใช ส อการเร ยนการสอนว ชา การใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลเป น แบบมาตราส วนประเม นค า 5 ระด บ (Rating Scale)

21 3. ว ธ การสร างเคร องม อท ใช ในการว จ ย การสร างส อการสอน การจ ดทาส อการเร ยนการสอนรายว ชา การใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล เร อง การใช งานMicrosoft PowerPoint 2010 เบ องต น ของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 1/5 สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จผ ว จ ยได ดาเน นการจ ดทาข น โดยม ลาด บข นตอนด งน 1. ศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ( ปวช.) พ ทธศ กราช 2545(ปร บปร ง พ.ศ.2546) เอกสารหล กส ตรค ม อคร หน งส อ การใช โปรแกรม นาเสนอข อม ล ระด บช นประกาศน ยบ ตร ว ชาช พ 1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ 2. ศ กษารายละเอ ยดตารางว เคราะห หล กส ตร กาหนดเน อหาท จะนามาสร างส อการเร ยนการ สอน 3. ศ กษาค นคว าเอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข องจากอ นเตอร เน ต เก ยวก บการจ ดทาส อการ สอน 4. ดาเน นการจ ดทาส อการสอน 5.นาส อการสอนไปใช ก บกล มต วอย าง การสร างแบบประเม นความพ งพอใจในการใช ส อการเร ยนการสอน การสร างแบบประเม นความพ งพอใจในการใช ส อการเร ยนการสอนรายว ชา การใช โปรแกรม นาเสนอข อม ล ของประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 1/5ผ ว จ ยได สร างข นเป นแบบมาตราส วน ประเม นค า 5 ระด บ (Rating Scale) ม ข นตอนในการสร างด งน 1.กาหนดว ตถ ประสงค ท จะจ ดทาแบบประเม นความพ งพอใจในส อการสอน 2.ดาเน นการจ ดทาแบบประเม นความพ งพอใจในการใช ส อการเร ยนการสอน 3.นาแบบประเม นความพ งพอใจในการใช ส อการเร ยนการสอนท สร างข นให ผ เช ยวชาญ ตรวจสอบค าความสอดคล อง(IOC) 4.ดาเน นการปร บปร งแก ไขตามคาแนะนาของผ เช ยวชาญ 5.นาแบบประเม นความพ งพอใจ ไปใช ก บกล มต วอย าง จานวน 7 คน 4. การเก บรวบรวมข อม ล 1. แบบส งเกตพฤต กรรมของผ เร ยนเร อง การไม สนใจเร ยนในรายว ชา การใช โปรแกรม นาเสนอข อม ล ของเร ยนระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พห อง 1/5

22 2. นาข อม ลท งหมดไปแจกแจงความถ ใช ร ปแบบตารางแจกแจงความถ ด งน ค อการสนใจ เร ยนและไม สนใจเร ยนในรายว ชา การใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล จานวน 5 คร ง (รศ.ดร.เช ดศ กด โฆวาส นธ,2552) 3. ผ ว จ ยนาจานวนข อม ลการสนใจเร ยนและไม สนใจเร ยนในรายว ชา การใช โปรแกรม นาเสนอข อม ล โดยใช ตารางค าเฉล ย และค ดค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 4. การว เคราะห ข อม ลการสนใจเร ยนและไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอ ข อม ลมาหาค าเฉล ย และค ดค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน(บ ญชม ศร สะอาด,2535) 5. การว เคราะห ข อม ล 1. นาแบบประเม นความพ งพอใจในการใช ส อการเร ยนการสอนท สร างข นให ผ เช ยวชาญตรวจสอบค าความสอดคล อง(IOC) 2. การว เคราะห ข อม ลการสนใจเร ยนและไม สนใจเร ยนในรายว ชา การการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ก อนใช ส อการสอนและไม ใช ส อการสอน โดยใช ค าเฉล ยและค าเบ ยงเบน มาตรฐาน การว เคราะห ข อม ล(การหาค าความสอดคล อง)แบบประเม นความพ งพอใจในการใช ส อการเร ยน การสอนโดยใช ผ เช ยวชาญจานวน 3 คนเป นผ ประเม น R ค าความสอดคล อง IOC = N IOC ค อ ด ชน ความสอดคล องระหว างแบบส งเกตพฤต กรรมก บจ ดประสงค Rค อ ผลรวมของคะแนนผ เช ยวชาญแต ละคน N ค อ จานวนผ เช ยวชาญ 1.1 ค าเฉล ย (µ) (ช ศร วงศ ร ตนะ, 2552) µ = x n x แทน คะแนนเฉล ย x แทน ผลรวมของข อม ลท งหมด n แทน จานวนท งหมด

23 โดยผ ว จ ยได กาหนดค าเฉล ยตามเกณฑ มาตรฐานเป นระด บ การแปลความหมายด งน 1. ค าเฉล ย ระด บความสาค ญ สนใจมากท ส ด 2. ค าเฉล ย ระด บความสาค ญ สนใจมาก 3. ค าเฉล ย ระด บความสาค ญ สนใจปานกลาง 4. ค าเฉล ย ระด บความสาค ญ สนใจน อย 5. ค าเฉล ย ระด บความสาค ญ สนใจน อยท ส ด 1.2 การหาค าเบ ยงเบนมาตรฐาน ( )(ช ศร วงศ ร ตนะ, 2552) = n x 2 ( x) 2 n(n 1) แทน ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน µ แทน คะแนนเฉล ย x แทน ผลรวมของคะแนนข อม ลท งหมด X แทน ค าคะแนนแต ละคน n แทน จานวนข อม ล

24 บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล ผ ว จ ยได ทาการว เคราะห ข อม ลโดยการเก บรวบรวมข อม ลจากการส งเกตพฤต กรรมระหว าง การเร ยนในรายว ชาการการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ด วยส อการสอนของน กเร ยนระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ จานวน 10คนและได นาเสนอว เคราะห ข อม ลในร ปตารางประกอบความเร ยง แบ งออกเป น 2 ตอนค อ ตอนท 1ผลของการเปร ยบเท ยบพฤต กรรมในการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ก อนใช ส อการสอนและหล งการใช ส อการสอน สาหร บน กเร ยนระด บ ปวช.1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ ตอนท 2 ผลของการศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ตอนท 1ผลของการเปร ยบเท ยบพฤต กรรมในการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลก อนใช ส อ การสอนและหล งการใช ส อการสอน สาหร บน กเร ยนระด บ ปวช.1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จตารางท 4.1 ผลของการเปร ยบเท ยบพฤต กรรมในการเร ยน ว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลก อนใช ส อการสอนและหล งการใช ส อการสอน สาหร บน กเร ยน ระด บ ปวช.1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ

25 น กเร ยนคนท ค าเฉล ย (µ) ก อนใช ส อการสอน ค าเฉล ย (µ) หล งใช ส อการสอน ภาพรวม (µ) จากตารางท 4.1 พบว าค าเฉล ยก อนใช ส อการเร ยนการสอนเท าก บ 1.47 และค าเฉล ยหล งจาก การใช ส อการเร ยนการสอนเท าก บ 2.81 จ งสร ปได ว า ค าเฉล ยของพฤต กรรมหล งการใช ส อการเร ยน การสอนส งกว าก อนใช ส อการเร ยนการสอน

26 ตอนท 2 ผลของการศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อส อการสอนโปรแกรม MicrosoftPowerPoint 2010 ตารางท 4.2 ผลของการศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อส อการสอนMicrosoftPowerPoint 2010 ห วข อประเม นความพ งพอใจ µ แปลความ 1.ความร ท ได ร บจากส อการเร ยนการสอน มาก 2.เน อหาในส อการเร ยนการสอนเข าใจง าย น อย 3. ความสวยงามของส อการเร ยนการสอน น อย 4.ความน าสนใจของส อการเร ยนการสอน น อย 5.ทาให เก ดส วนร วมในการเร ยน มาก 6.ส อการเร ยนทาให น กเร ยนม ความร บผ ดชอบ มากท ส ด ส งข นต อการเร ยน ส อการเร ยนทาให น กเร ยนเข าใจเน อหา มาก บทเร ยนมากข น ส อการเร ยนม เน อหาท ช ดเจน มากท ส ด 9.ส อการเร ยนม การใช ภาษาท เหมาะสม มาก 10.ส อการเร ยนทาให น กเร ยนม ความค ด มาก สร างสรรค มากข น ภาพรวม มาก

27 จากตารางท 4.2 พบว าความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อส อการสอนโปรแกรม MicrosoftPowerPoint 2010 ในภาพรวมอย ระด บ มาก ม ระด บค าเฉล ย (µ) เท าก บ 3.59 และค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท าก บ 1.14 บทท 5 สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ ในการว จ ยเร องการแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการ ใช โปรแกรมนาเสนอ ข อม ล ด วยส อการสอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ สามารถสร ปผลการว จ ยได ด งน สร ปผลการว จ ย 1.การเปร ยบเท ยบพฤต กรรมในการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลก อนใช ส อการ สอนและหล งการใช ส อการสอน สาหร บน กเร ยนระด บปวช.1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ย เทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ พบว า ค าเฉล ยก อนใช ส อการเร ยนการสอนเท าก บ 1.47 และค าเฉล ย หล งจากการใช ส อการเร ยนการสอน เท าก บ 2.81 จ งสร ปได ว า ค าเฉล ยของพฤต กรรม หล งการใช ส อ การเร ยนการสอนส งกว าก อนใช ส อการเร ยนการสอน 2. การศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010พบว าความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010ใน ภาพรวมอย ระด บ มาก ม ระด บค าเฉล ย (µ) เท าก บ 3.59 และค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ( )เท าก บ 1.14 อภ ปรายผล จากการ การว จ ยเร องการแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการ ใช โปรแกรม

28 นาเสนอข อม ล ด วยส อการสอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/5สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ ซ งผ ว จ ยสามารถอภ ปรายผลได ด งน 1. การเปร ยบเท ยบพฤต กรรมในการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลก อนใช ส อการ สอนและหล งการใช ส อการสอน สาหร บน กเร ยนระด บ ปวช.1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ย เทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ ผ ว จ ยได ใช เคร องม อค อ แบบส งเกตพฤต กรรมของผ เร ยนเร อง การไม สนใจเร ยนในรายว ชา การใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลของน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ห อง 1/5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ พบว าค าเฉล ยของพฤต กรรมการเร ยนก อนใช ส อการเร ยนการ สอนเท าก บ 1.47 และค าเฉล ย หล งจากการใช ส อการเร ยนการสอน เท าก บ 2.81 จ งสร ปได ว า ค าเฉล ย ของพฤต กรรม หล งการใช ส อการเร ยนการสอนส งกว าก อนใช ส อการเร ยนการสอน สอดคล องก บ งานว จ ยของมาล ร ตน เท ยมฉ ตร(2547) ทาการว จ ยในช นเร ยนเร อง การปร บพฤต กรรมไม เข าเร ยนของ น กเร ยนให ม ความร บผ ดชอบเพ มมาก ข นในรายว ชา งานไฟฟ าและอ เล กทรอน กส เบ องต น และให น กเร ยนม ผลการเร ยนในรายว ชา งานไฟฟ าและอ เล กทรอน กส เบ องต น ผ านเกณฑ ท กาหนดไว โดย พ ฒนาการเร ยนการสอนในภาพรวมกล มต วอย างท ใช ในการว จ ยเป น น กเร ยนระด บช น ปวช. 1/1 จานวน 14 คน แผนกว ชาช างไฟฟ ากาล งรายว ชางานไฟฟ าและอ เล กทรอน กส เบ องต น เคร องม อใน การว จ ยได แก ร ปแบบการเร ยนการสอนแบบร วมแรงร วมใจ และการเร ยนร อย างเป นระบบ แบบ ส งเกตพฤต กรรมความร บผ ดชอบของน กเร ยนได แก ความร บผ ดชอบตรงต อเวลาให ความร วมม อก บ ผ อ น ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ การทางานท ได ร บ มอบหมายจากคร ผ สอนและการทางานท ได ร บ มอบหมายจากกล ม แบบประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยน สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ค อ การหาค าเฉล ย ผลลการว จ ยในคร งน พบว าน กเร ยน ม ความร บผ ดชอบในการเร ยนและทางานท ได ร บมอบหมายได สาเร จในท กด านด ข นตามลาด บและในส ปดาห ท 10 และน กเร ยนท กคนม ความร บผ ดชอบด ท กด านผล การปร บพฤต กรรมในคร งน ทาให น กเร ยนท กคนสามารถทาแบบทดลองหล งหน วยการเร ยนท กหน วย ผ านเกณฑ ท กาหน ดค อจาก 15 คะแนนน กเร ยนสามารถทาได 11 คะแนนข นไปถ อว าน กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด ข น 2. การศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ซ งผ ว จ ยได ใช เคร องม อค อแบบประเม นความพ งพอใจการใช ส อการเร ยนการสอนว ชา การใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล เป นแบบมาตราส วนประเม นค า 5 ระด บ (Rating Scale) หล งจากท น กเร ยน ใช ส อการสอนโปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2010พบว าความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อ ส อการ

29 สอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010ในภาพรวมอย ระด บ มาก ม ระด บค าเฉล ย (µ) เท าก บ 3.59 และค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ( )เท าก บ 1.14 ข อเสนอแนะ 1. ในการว จ ยคร งต อไปควรจ ดทาเน อหาส อการสอนท ครบถ วนเป นไปตามหล กส ตรและเพ อ กระต นให น กศ กษาสนใจท จะเร ยนร ในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล รายการอ างอ ง ไชยยศ เร องส วรรณ(2552) (มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช2552 : 244) จ ฑาพร สาคะร งค (2552) ศศ พ มพ น ตโย (2553)

30 ภาคผนวก ก เคร องม อท ใช ในการว จ ย

31 แบบส งเกตพฤต กรรมการเร ยนของน กเร ยน การเร ยนว ชาการใช โปรแกรมน าเสนอข อม ลของน กเร ยน ช อ นามสก ล...ระด บช น...เลขท... คาช แจง ให ทาเคร องหมาย ตรงก บระด บของพฤต กรรมการเร ยนของน กเร ยน ระด บพฤต กรรม รายการประเม น สนใจ มากท ส ด สนใจ มาก สนใจ ปานกลาง 1. น กเร ยนส งงานตามกาหนดเวลา 2. น กเร ยนม การใช ส อการเร ยนการสอน 3. น กเร ยนม การร วมก จกรรมในช นเร ยน 4. น กเร ยนไม ม การพ ดค ยก นในช นเร ยน 5. น กเร ยนม ความกระต อร อร นใน การเร ยน สนใจ น อย สนใจ น อยท ส ด

32 แบบประเม นความพ งพอใจ เร อง การใช ส อการเร ยนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คาช แจง ให น กเร ยนทาเคร องหมาย ลงในช องท ตรงก บระด บความพ งพอใจของน กเร ยน รายการประเม น 1.ความร ท ได ร บจากส อการเร ยนการสอน 2.เน อหาในส อการเร ยนการสอนเข าใจง าย 3.ความสวยงามของส อการเร ยนการสอน 4.ความน าสนใจของส อการเร ยนการสอน 5.ทาให เก ดส วนร วมในการเร ยน 6.ส อการเร ยนทาให น กเร ยนม ความร บผ ดชอบส งข น ต อการเร ยน 7.ส อการเร ยนทาให น กเร ยนเข าใจเน อหาบทเร ยน มากข น 8.ส อการเร ยนม เน อหาท ช ดเจน 9.ส อการเร ยนม การใช ภาษาท เหมาะสม 10.ส อการเร ยนทาให น กเร ยนม ความค ดสร างสรรค มากข น ระด บความพ งพอใจ มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด

33 ภาคผนวก ข รายนามผ เช ยวชาญ

34 รายนามผ เช ยวชาญ 1. นางร งท วา ส ขอน นต ร กษาการห วหน าสาน กงานว ชาการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ 2.นางสาวภ ณฑ รา ประท มโช อาจารย แผนกสาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ

35 ภาคผนวก ค ผลการตรวจสอบค ณภาพเคร องม อโดยผ เช ยวชาญ

36 ตารางท ง.1 ผลการประเม นความสอดคล อง(IOC) ของแบบส งเกตพฤต กรรมการเร ยนของน กเร ยน การเร ยนว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ของน กเร ยน (ผ เช ยวชาญ) ห วข อประเด น ผ เช ยวชาญ IOC แปลผล น กเร ยนส งงานตามกาหนดเวลา สอดคล อ 2. น กเร ยนม การใช ส อการเร ยนการสอน สอดคล อ 3. น กเร ยนม การร วมก จกรรมในช นเร ยน สอดคล อ 4. น กเร ยนไม ม การพ ดค ยก นในช นเร ยน สอดคล อ ง ง ง ง 5. น กเร ยนม ความกระต อร อร นใน การเร ยน สอดคล อ ง

37 ตารางท ง.2 ผลการประเม นความสอดคล อง( IOC) ของแบบประเม นความพ งพอใจในการใช ส อการ เร ยน โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010ของน กเร ยน (ผ เช ยวชาญ) ห วข อประเม นความพ งพอใจ ผ เช ยวชาญ IOC แปลผล ความร ท ได ร บจากส อการเร ยนการสอน สอดคล อง 2.เน อหาในส อการเร ยนการสอนเข าใจง าย สอดคล อง 3. ความสวยงามของส อการเร ยนการสอน สอดคล อง 4.ความน าสนใจของส อการเร ยนการสอน สอดคล อง 5.ทาให เก ดส วนร วมในการเร ยน สอดคล อง 6.ส อการเร ยนทาให น กเร ยนม ความร บผ ดชอบส งข น สอดคล อง ต อการเร ยน 7.ส อการเร ยนทาให น กเร ยนเข าใจเน อหาบทเร ยน สอดคล อง มากข น 8. ส อการเร ยนม เน อหาท ช ดเจน สอดคล อง 9.ส อการเร ยนม การใช ภาษาท เหมาะสม สอดคล อง 10.ส อการเร ยนทาให น กเร ยนม ความค ดสร างสรรค มากข น สอดคล อง

38 ภาคผนวก ง ผลการทดลองใช

39 ส อการสอน ว ชา การใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 1 ว จ ยในช นเร ยน เร อง การพ ฒนาพฤต กรรมน กศ กษาท ม ท กษะด านคอมพ วเตอร ส ง ในว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ โดย

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

ส ธ รา น ม ตรน ว ฒน * Sutheera Nimitniwat*

ส ธ รา น ม ตรน ว ฒน * Sutheera Nimitniwat* โปรแกรมบร หารความข ดแย งตามแนวค ดน โอฮ วแมนน สของน กศ กษามหาว ทยาล ยเอกชน: กรณ ศ กษามหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย The Conflict Management Program based on Neo-Humanist Concepts of Students in Private University:

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว ประก จ ณ สมบ รณ น กศ กษากล มว ชา ทท.4203 ส มมนาการท องเท ยว

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

ว รว ฒน เหล ยมมณ * หท ยชนก หว งวงศ เจร ญ ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยร งส ต

ว รว ฒน เหล ยมมณ * หท ยชนก หว งวงศ เจร ญ ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยร งส ต The 2 nd Academic Science and Technology Conference (ASTC 2014) 21 March 2014 การจ าลองสถานการณ เพ อหาช วงเวลาท เหมาะสม ส าหร บการต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ของบร ษ ท ปตท.จ าก ด(มหาชน) โดยอาศ ยเส นค าเฉล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information