ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย

Size: px
Start display at page:

Download "ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย"

Transcription

1 ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต FORESTRY PRESENTATION WITH Microsoft PowerPoint PROGRAM : IN CASE OF NATIONAL PARK PRESENTATION โดย นายจ รว ฒน เย นกาย Mr. Chirawat Yenkai ต าแหน ง น กว ชาการป าไม ช านาญการ เลขท ๑๑๑๙ ส งก ด ส วนพ ฒนาอ ทยานแห งชาต ส าน กอ ทยานแห งชาต กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช เอกสารประกอบการประเม นบ คคล เพ อแต งต งให ด ารง ต าแหน ง น กว ชาการป าไม ช านาญการพ เศษ ต าแหน งเลขท ๔๔๐๒ ส วนอ ทยานแห งชาต ส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 1๔ (ตาก) กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ป พ.ศ. ๒๕๕๕

2 ค าน า เอกสารฉบ บน จ ดท าข นเพ อประกอบการประเม นบ คคล เพ อแต งต งให ด ารงต าแหน ง น กว ชาการป าไม ช านาญการพ เศษ ต าแหน งเลขท 4402 ส วนอ ทยานแห งชาต ส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 1๔ (ตาก) เน อหาประกอบด วย การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ข าพเจ า หว งเป นอย างย งว าเอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน และเป นค ม อให ผ สนใจศ กษา ม ความเข าใจแนวทางในแต ละข นตอนมากย งข น เพ อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการน าเสนองานด านป าไม นายจ รว ฒน เย นกาย น กว ชาการป าไม ช านาญการ ม ถ นายน ๒๕๕๕

3 สารบ ญ หน า 1. บทน า ๑.๑ หล กการและเหต ผล 1 ๑.๒ ว ตถ ประสงค 2 ๑.๓ ระยะเวลา 2 2. ตรวจเอกสาร 2.1 องค ความร ด านการจ ดการป าอน ร กษ องค ความร หล กการท างานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint องค ความร ด านการน าเสนอประชาส มพ นธ เผยแพร งานด านป าไม องค ความร หล กการน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพ ผลการด าเน นงาน 3.1 เน อหาสาระและข นตอนการด าเน นงาน ผลส าเร จของงาน (เช งปร มาณ/ค ณภาพ) การน าไปใช ประโยชน ความย งยากในการด าเน นการ สร ปผลการด าเน นงานและข อค ดเห นข อเสนอแนะ 4.1 สร ปผลการด าเน นงาน ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ 24 เอกสารอ างอ ง 25 ภาคผนวก 26 ภาพผนวกท 1 : การน าเสนอ Greater Mekong Subregion (GMS) Core Environment Program and Biodiversity Conservation Corridors Initiative (CEP BCI) 27 ภาพผนวกท 2 : การน าเสนอ (ร าง) เกณฑ อ ทยานแห งชาต ปลอดโรค ปลอดภ ย ท องเท ยวส ขใจ 28 ภาพผนวกท 3 : การน าเสนอโครงการจ ดท าแนวเช อมต อเพ ออน ร กษ ความหลากหลายทางช วภาพ ในประเทศไทย 29 ภาพผนวกท 4 : ผลงานส อการน าเสนอสร ปข อม ลอ ทยานแห งชาต ตากส นมหาราช 30 ภาพผนวกท 5 : ผลงานส อการน าเสนอสร ปข อม ลอ ทยานแห งชาต แม เมย 49 ภาพผนวกท 6 : ผลงานส อการน าเสนอสร ปข อม ลอ ทยานแห งชาต คลองว งเจ า จ งหว ดก าแพงเพชร-ตาก 81 ภาพผนวกท 7 : ผลงานส อการน าเสนอสร ปเหต การณ ไฟไหม ท อ ทยานแห งชาต ตากส นมหาราช เม อป พ.ศ

4 การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต บทค ดย อ นายจ รว ฒน เย นกาย ในการปฏ บ ต งานในหน าท ห วหน าหน วยงาน โดยเฉพาะห วหน าอ ทยานแห งชาต ม ความ จ าเป นอย างย งท จะต องม การน าเสนอข อม ลด านต างๆ ในโอกาสต างๆ ด งน นห วหน าจะต องม การวางแผนในการ น าเสนองานให ม ประส ทธ ภาพส งส ด เพ อผ ฟ งในแต ละกล มเป าหมาย การน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป นทางเล อกหน งท สามารถท าได อย างง ายจนพ ฒนาไปถ งข นส ง การน าเสนองานด านป าไม กรณ งานด านอ ทยานแห งชาต น จะกล าวถ ง การจ ดท าการน าเสนอ งานด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย างง าย สามารถท จะท าได ด วยตนเอง โดยเร มต นจากการวาง โครงเร องท ถ กต องครบถ วน แล วใช ข อม ลท ได รวบรวมไว จากการปฏ บ ต งานในแต ละด าน เช น ภาพถ าย แผนท กราฟ หร อตาราง มาสร ปประกอบต วอ กษรบรรยายท เหมาะสมในแต ละแผ นงาน เพ อประกอบค าบรรยายจาก ว ทยากร โดยม ว ตถ ประสงค ให ผ ฟ งได เข าใจและเห นภาพอย างช ดเจน ซ งจากการศ กษาน ได ด าเน นการจ ดท า การน าเสนอผลงานอ ทยานแห งชาต ด วย โปรแกรม Microsoft PowerPoint เสร จส นและใช ประโยชน แล ว จ านวน ท งส น 4 เร อง ได แก 1. การน าเสนอข อม ลอ ทยานแห งชาต ตากส นมหาราช 2. การน าเสนอข อม ลอ ทยานแห งชาต แม เมย 3. การน าเสนอข อม ลอ ทยานแห งชาต คลองว งเจ า จ งหว ดก าแพงเพชร-ตาก 4. การน าเสนอเหต การณ ไฟไหม ท อ ทยานแห งชาต ตากส นมหาราช เม อป พ.ศ ค าหล ก : การน าเสนอ งานด านป าไม โปรแกรม Microsoft PowerPoint

5 ๑.๑ หล กการและเหต ผล 1 1. บทน า ในป จจ บ นน การน าเสนอเข ามาม บทบาทส าค ญในองค กรทางธ รก จ ทางการเม อง ทางการศ กษา หร อแม แต หน วยงานของร ฐท กแห งก ต องอาศ ยว ธ การน าเสนอ การน าเสนอเป นกระบวนการในการถ ายทอด เน อหาสาระ ข อม ลข าวสาร ข อเท จจร ง หร อข อเสนอ ซ งม ว ตถ ประสงค และแผนการน าเสนอ เร องท ช ดเจน ภายในระยะเวลาท เหมาะสม เพ อส อสารข อม ลเสนอความเห น เสนอขออน ม ต เพ อการต ดส นใจ หร อเสนอข อสร ป ผลการด าเน นงานต างๆ ผ ม หน าท เก ยวก บการประชาส มพ นธ การแนะน าเพ อการเย ยมชม การฝ กอบรม น าเสนอท ประช ม หร อบรรยายให ความร แก ผ ร บฟ ง ผ ท เป นห วหน างานท กระด บจะต องร จ กว ธ การน าเสนอ เพ อน าไปใช ให เหมาะสมก บงานต างๆ และเพ อผลส าเร จของการพ ฒนางานของตน การน าเสนอเป นการน าสารส ผ ร บสาร ซ งว ธ การท ง ายท ส ดค อ การพ ดเป นหล ก แต ในบางคร ง การพ ดด วยวาจาเพ ยงอย างเด ยวอาจท าให การส อสารผ ดพลาดไม ช ดเจนและอาจท าให ผ ร บฟ งกล มเป าหมาย เบ อหร อไม สนใจในส งท ก าล งน าเสนอ ด งน นจ งม การน าส ออ นๆ มาใช ประกอบเพ อด งด ดความน าสนใจใน เน อหาท ก าล งน าเสนอ และเป นการท าความเข าใจท ถ กต องในเน อหาท น าเสนอ องค ประกอบท เข ามาเก ยวข อง ในการน าเสนอ อาจสร ปเป นร ปแบบได ด งน ผ น าเสนอ สาร ส อ ผ ร บสาร - บ คล กภาพ - น าเส ยง - เทคน คการน าเสนอ ฯลฯ - เร องท น าเสนอ - เส ยง/ภาษา - ข อความ - ร ปภาพ - กราฟ ฯลฯ - ปากเปล า - เคร องขยายเส ยง - สไลด - ภาพน ง - กระดาน ฯลฯ - จ านวน - ความร พ นฐานของผ ฟ ง - ว ฒนธรรมท แตกต าง - ล กษณะของผ ฟ ง เช น ผ ตรวจราชการ น กท องเท ยว ฯลฯ ในอด ตการน าเสนอ แต ละคร งต องเตร ยมต วและเตร ยมอ ปกรณ ก นมากพอสมควร ค อนข าง ย งยาก ส งท เป นป ญหาและเก ดข นบ อยมากค อ การแก ไข ข อความหร อร ปภาพ เม อมาส ย คด จ ตอล ย คท คอมพ วเตอร ม บทบาทช วยในการจ ดเตร ยมงานน าเสนอ ไม ต องว นวายก บการตกแต งสไลด และเร องจ กจ กของ เคร องฉายสไลด อ กต อไป เพราะคอมพ วเตอร สามารถสร างงานน าเสนอแบบเบ ดเสร จในเวลาไม นานน ก ต างจาก การเตร ยมงานน าเสนอแบบเด มอาจต องใช เวลาเป นว นๆ เราสามารถต อท ว หร อจอภาพขนาดใหญ โดยท ไม ต อง เตร ยมอ ปกรณ อะไรมากน ก ผ ฟ งก สามารถเห นงานน าเสนอได ช ดเจนไม ผ ดเพ ยน ประโยชน ท เห นได ช ดอ ก ประการหน งก ค อ เราสามารถใช ระบบม ลต ม เด ยท ม อย ในคอมพ วเตอร มาช วยเพ มส ส นในงานน าเสนอของเราได อาท เช น เป ดภาพยนตร ประกอบการบรรยาย หร อส งให ต วอ กษรว งวนไปมาพร อมเส ยง ส งเหล าน เป นแรง ด งด ดท ท าให ผ ฟ งสนใจก บงานน าเสนอได อย างมาก

6 2 ป จจ บ นโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได เข ามาม บทบาทส าค ญในการน าเสนอไม ว าจะใช น าเสนองาน ในการประช ม ส มมนา ตลอดจนถ งในการประกอบการบรรยาย โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมยอดน ยมในการน าเสนอข อม ล (Presentation) เป นหน งในโปรแกรม Microsoft Office ท ม ประโยชน มากโปรแกรมหน ง เน องจาก PowerPoint เป นโปรแกรมในการน าเสนอข อม ลในล กษณะ Multimedia ท สามารถน าเสนอในร ปแบบของต วอ กษร ภาพน ง ภาพยนตร และเส ยงเพลง ได ในเวลาเด ยวก น โดยต วโปรแกรมน นสามารถน าส อเหล าน มาผสมผสานได อย างลงต วและม ประส ทธ ภาพมากท ส ด เพ อท าให การ น าเสนอเป นไปอย างม ส ส น น าสนใจ และน าเช อถ อ และด วยความสามารถพ เศษของเวอร ช นป จจ บ น ท าให สามารถใช งานง ายและสะดวกย งข น ด งเช น การน าเสนอ Greater Mekong Subregion (GMS) Core Environment Program and Biodiversity Conservation Corridors Initiative(CEP BCI) (ภาพผนวกท 1), การน าเสนอ(ร าง)เกณฑ อ ทยานแห งชาต ปลอดโรค ปลอดภ ย ท องเท ยวส ขใจ (ภาพผนวกท 2) และการ น าเสนอโครงการจ ดท าแนวเช อมต อเพ ออน ร กษ ความหลากหลายทางช วภาพ ในประเทศไทย (ภาพผนวกท 3) ๑.๒ ว ตถ ประสงค 1. เพ อเผยแพร การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการน าเสนองานด านป าไม 2. เพ อจ ดท าการน าเสนองานด านอ ทยานแห งชาต ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint จ านวน 4 เร อง 3. เพ อเพ มประส ทธ ภาพแก กล มเป าหมายผ ร บฟ งให เก ดความเข าใจงานอ ทยานแห งชาต ๑.๓ ระยะเวลา ขอบเขตของระยะเวลา ด าเน นการในระหว างป พ.ศ ถ ง พ.ศ. 2553

7 3 2. ตรวจเอกสาร 2.1 องค ความร ด านการจ ดการป าอน ร กษ ป าไม จ ดเป นทร พยากรธรรมชาต ประเภทท เก ดข นทดแทนใหม (renewable) ได การจ ดการ ทร พยากรป าไม ให อ านวยประโยชน แก ส งคมมน ษย ย อมข นอย ก บความต องการของมน ษย หร อเจ าของป าท ต องการจะน าทร พยากรป าไม ไปใช ประโยชน ในด านใด โดยจะต องค าน งถ งศ กยภาพของพ นท ตลอดจน ความสามารถและประส ทธ ภาพของป าอ กด วย อย างไรก ด การจ ดการทร พยากรป าไม จ าเป นต องอาศ ยพ นฐาน ทางน เวศว ทยาเป นหล ก น กว ชาการป าไม ได วางแนวทางการจ ดการทร พยากรป าไม เพ อให ป าไม ท าหน าท บร การส งคม มน ษย ท งในด านการผล ตไม และของป าให มน ษย ได ใช สอยและท าหน าท ป องก นภ ยและร กษาความสมด ลของ ธรรมชาต กล าวค อหากพ นท ใดม ความลาดช นมากกว าร อยละ 35 อย บนท ส งช น ซ งจ ดเป นแหล งต นน าล าธาร ม สภาพป าสมบ รณ ม ความหลากหลายทางช วภาพท งชน ดพ นธ พ ช และพ นธ ส ตว และเป นชน ดพ ชและส ตว ท หา ยาก หร อม สภาพธรรมชาต ท สวยงาม ม จ ดเด นเฉพาะต ว พ นท ป าไม ล กษณะด งกล าวก ควรจะต องจ ดการและ น ามาใช ประโยชน เป นป าส าหร บป องก นภ ย หร อร กษาความสมด ลของธรรมชาต หร อท เร ยกว า ป าอน ร กษ แต ถ าหากพ นท ป าน นอย ในเช งเขา หร อท ค อนข างราบ ไม ได อย ในบร เวณท จ ดเป นแหล งต นน าล าธารท ส าค ญ ไม ม จ ดเด นอะไรเป นพ เศษ ไม ได เป นแหล งพ นธ กรรมของท งพ ชและส ตว ท หายากแต ม ไม ท ม ค ณค าทางเศรษฐก จอย มากมาย สมควรท จะน าไม เหล าน นมาใช ประโยชน พ นท ด งกล าวก ควรจะน ามาใช ประโยชน ให ท าหน าท ผล ตไม และของป า หร อท เร ยกว า ป าเศรษฐก จ หล กการจ ดการป าไม ในพ นท ป าเศรษฐก จและพ นท ป าอน ร กษ ย อมแตกต างก นไปตาม ว ตถ ประสงค ในการใช ประโยชน จากป าด งกล าวข างต น ในการจ ดการป าอน ร กษ จ าเป นต องอาศ ยพ นฐานทาง น เวศว ทยาเป นหล กส าค ญและม หล กการท จ าเป นต องเน นค อ ให คงไว ซ งสภาพธรรมชาต ให มากท ส ดเท าท จะท า ได โดยพยายามให กระทบต อระบบธรรมชาต น อยท ส ดเพ อร กษาด ลยภาพ ของระบบเอาไว การใช ประโยชน จ ง ควรกระท าเท าท จ าเป นตามศ กยภาพของพ นท เท าน น (น ว ต เร องพาน ช, 2548) การจ ดการและอน ร กษ ป าไม เพ อเป นแหล งต นน าล าธาร การอน ร กษ ป าไม บร เวณต นน าล าธาร เพ อให พ นท ล มน าม ส งปกคล มด นอย างเพ ยงพอ ช วยลด การไหลบ าของน าหน าด นและช วยให น าซ มลงไปในด นได มากข น ท งน ก เพ อช วยให น าท ไหลในล าน าม ปร มาณ พอเหมาะ ไม ขาดแคลนในช วงฤด แล งและไม เก ดน าท วมในฤด ฝน พ นท ต นน าล าธารจ ดได ว าเป นพ นท สาธารณะจะปกล มไปด วยป าไม จ งถ อได ว าเป น ทร พยากรธรรมชาต ท ท กคนเป นเจ าของ การท จะร กษาพ นท ต นน าล าธารให ได ผลส าเร จตามความม งหมายน น ต องอาศ ยการม ส วนร วมของประชาชนท กคนท เป นเจ าของทร พยากรน นเป นส าค ญ การจ ดการและอน ร กษ ป าไม เพ อเป นท พ กผ อนหย อนใจ อ ทยานแห งชาต เป นพ นท ค มครองท ร ฐจ ดต งข นเพ อป องก นร กษาทร พยากรธรรมชาต สภาวะ แวดล อมและธรรมชาต ท ด เด น ตลอดจนเพ อสงวนแหล งท อย อาศ ยของส ตว ป าท หายาก เพ อใช เป นแหล งศ กษา ค นคว าว จ ยและให ความร ความเข าใจเก ยวก บธรรมชาต รวมท งเพ อเป นแหล งท องเท ยวพ กผ อนหย อนใจ โดยม ง ให ทร พยากรธรรมชาต ในพ นท อ ทยานแห งชาต คงอย และเก ดประโยชน อย างย งย นตลอดไป

8 4 การจ ดการอ ทยานแห งชาต เน นการร กษาสภาพธรรมชาต โดยไม ท าลายหร อท าให สภาพ ธรรมชาต ต องเส ยไป โดยแบ งเขตพ นท ในการจ ดการออกเป น 2 เขต ค อเขตบร การ (service zone) ก บเขต หวงห าม (prohibited zone) บร เวณท ก าหนดเป นเขตบร การ ได แก บร เวณท เหมาะแก การก อสร างส งอ านวย ความสะดวกต างๆ เช น ท ท าการ บ านพ ก ร านอาหาร ลานจอดรถ เป นต น ส วนบร เวณหวงห าม ได แก ส วนท เป นธรรมชาต ท สมควรอน ร กษ ไว ไม ให ม การเปล ยนแปลงหร อท าลาย จะอน ญาตให เข าไปได เฉพาะตามเส นทาง ท เจ าหน าท ได จ ดท าและก าหนดไว เท าน น ก าเน ดและพ ฒนาการอ ทยานแห งชาต ของไทย (ส าน กอ ทยานแห งชาต, 2553) เม อป พ.ศ ประเทศสหร ฐอเมร กา ได เร มต นการอน ร กษ แหล งธรรมชาต ท สวยงาม และจ ดสถานท พ กผ อน หย อนใจ ในร ปแบบของอ ทยานแห งชาต โดยประกาศให เยลโลสโตน (Yellowstone) เป นอ ทยานแห งชาต แห งแรกของโลก ต อมาประเทศต างๆท วโลก ก ได น าร ปแบบการจ ดการของอ ทยานแห งชาต เยลโลสโตน (Yellowstone) ไปด าเน นการประกาศจ ดต งอ ทยานแห งชาต ในประเทศของตน ส าหร บประเทศไทยการจ ดต งอ ทยานแห งชาต เร มข นเม อ พ.ศ โดยกรมป าไม ได จ ดต งป า ภ กระด ง อ าเภอภ กระด ง จ งหว ดเลย เป นวนอ ทยานแห งแรก โดยม แนวค ดจะจ ดต งเป นอ ทยานแห งชาต แต เน องจากไม ม งบประมาณและเจ าหน าเพ ยงพอ ท าให ด าเน นการไปได เพ ยงเล กน อยเท าน น ต อมาหล งจาก สงครามโลกคร งท 2 ย ต ลงได ม ผ คนเข าไปล าส ตว ป ามากข น รวมท งการต ดถนน และเส นทางเข าส พ นท ป าเพ อ พ ฒนาประเทศและฟ นฟ เศรษฐก จหล งสงคราม ป าไม และส ตว ป า จ งถ กค กครามอย างหน กและลดจ านวนลง อย างรวดเร ว ในป พ.ศ นายแพทย บ ญส ง เลขะก ล และเพ อนน กน ยมไพรได ร วมก นก อต ง น ยมไพร สมาคม เพ อร วมก นร กษาธรรมชาต และส งแวดล อมอย างจร งจ ง โดยพยายามพล กด นให ร ฐบาลออกกฎหมาย เพ อปกป องทร พยากรธรรมชาต อย างต อเน อง จนกระท งป พ.ศ จอมพลสฤษด ธนะร ชต นายกร ฐมนตร ในสม ยน นได ไปตรวจราชการ ทางภาคเหน อและใต ให ความสนใจในการค มครองร กษาทร พยากรธรรมชาต โดยเฉพาะป าไม จ งน าความค ด เสนอเข าท ประช มคณะร ฐมนตร คณะร ฐมนตร ม มต ให กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทย ร วมก นร าง กฏหมายตามความค ดของคณะท ปร กษากฎหมายเก ยวก บเร องการจ ดต งอ ทยานแห งชาต และลงมต เป นคร ง แรก เม อว นท 2 ก นยายน 2502 ให แต งต งคณะกรรมการอ ทยานแห งชาต ข น เพ อจ ดท าโครงการและ ด าเน นงานเก ยวก บการสงวนและค มครองทร พยากรธรรมชาต ผลการประช มของคณะกรรมการอ ทยานแห งชาต ได ก าหนดให ค ดเร องพ นท ป าเพ อจ ดต งเป น อ ทยานแห งชาต รวม 14 แห ง ค อ ป าท งแสลงหลวง จ งหว ดพ ษณ โลก และเพรชบ รณ ป าภ กระด ง จ งหว ดเลย ป าเขาใหญ จ งหว ดนครนายก นครราชส มา สระบ ร และจ งหว ดปราจ นบ ร ป าเท อกเขาสลอบ จ งหว ด กาญจนบ ร (อ ทยานแห งชาต เอราว ณในป จจ บ น) ป าดอยส เทพ ป าดอยอ นทนนท จ งหว ดเช ยงใหม ป าน าหนาว จ งหว ดเพรชบ รณ ป าดอยข นตาล จ งหว ดล าพ นและล าปาง ป าลานสาง จ งหว ดตาก ป าเขาสระบาป และป า เขาค ชฌก ฎ จ งหว ดจ นทรบ ร ป าเขาภ พาน จ งหว ดสกลนคร ป าเขาสามร อยยอด จ งหว ดประจวบค ร ข นธ และ ป าเขาหลวง จ งหว ดนครศร ธรรมราช ส ราษฎร ธาน เพ อเป นพ นท อ ทยานแห งชาต โดยม เจ าหน าท ค มครอง ทร พยากรธรรมชาต ของร ฐฮาวาล ประเทศสหร ฐอเมร กา ให ค าแนะน าและวางแนวทางการด าเน นการ ท งใน เร องอ ทยานแห งชาต และการค มครองส ตว ป า

9 5 ในป พ.ศ ได ม การประกาศใช พระราชบ ญญ ต อ ทยานแห งชาต พ.ศ เม อว นท 22 ก นยายน 2504 ซ งม ผลบ งค บใช ถ ดจากว นประกาศ ในราชก จจาน เบกษา ค อ ว นท 4 ต ลาคม 2504 หล งจากน นได ม พระราชกฤษฎ กาก าหนดให พ นท ต างๆ เป นอ ทยานแห งชาต โดยม อ ทยานแห งชาต เขาใหญ เป น อ ทยานแห งชาต แห งแรกของประเทศไทย เม อว นท 18 ก นยายน พ.ศ.2505 จนถ งป จจ บ น (กรกฎาคม 2553) ประเทศไทยม อ ทยานแห งชาต ท ได ร บการประกาศจ ดต งแล วท งส น 123 แห ง และอ ทยานแห งชาต ท อย ระหว างเตร ยมการจ ดต งอ ก 25 แห ง รวมพ นท ประมาณ ตารางก โลเมตร หร อประมาณร อยละ ของพ นท ประเทศ ความหมายของค าว าอ ทยานแห งชาต อ ทยานแห งชาต หมายถ ง พ นท ธรรมชาต ทางบก และ/หร อทางทะเล ท ประกาศจ ดต งข นเพ อ ค มครองร กษาระบบน เวศ ท ปรากฏในพ นท เพ อให ประชาชนร นป จจ บ นและอนาคต ได ไม ให ม การใช ประโยชน หร ออน ญาตเข าครอบครอง ท ก อให เก ดอ นตรายต อระบบน เวศ และเป ดโอกาส ให ม การใช ประโยชน ด านว จ ย ศ กษาหาความร น นทนาการ ท สอดคล องก บสภาพว ฒนธรรมท องถ น โดยก าหนดให การค มครองความ หลากหลายของชน ดพ นธ และสายพ นธ การร กษาสภาพธรรมชาต เพ อให บร การด านส งแวดล อม และการ อ านวยประโยชน ในด านการท องเท ยวและน นทนาการ เป นว ตถ ประสงค ของการจ ดการอ ทยานแห งชาต ส วน การว จ ยทางว ทยาศาสตร การค มครองความเป นธรรมชาต ส นโดษ การค มครองล กษณะพ เศษทางธรรมชาต และว ฒนธรรมและการศ กษาเป นว ตถ ประสงค รอง และการใช ประโยชน ทร พยากรอย างย งย น เป นว ตถ ประสงค ท ม โอกาสเป นไปได การจ ดการและอน ร กษ ป าไม เพ อเป นท อย อาศ ยของส ตว ป า ป าไม นอกจากจะให ผลผล ตและประโยชน ต างๆ แก มน ษย แล วย งเป นท อย อาศ ยของส ตว ป า ชน ดต างๆ ซ งมน ษย ใช เป นอาหาร เป นเคร องน มห ม และเป นเคร องใช ไม สอยต างๆ ส ตว ป าบางชน ดม ประโยชน ต อการค นคว าทดลองทางว ทยาศาสตร การแพทย นกและแมลงบางชน ดก เป นประโยชน ในการท าลายศ ตร พ ช นอกจากน นย งช วยร กษาสมด ลของธรรมชาต ไว ด วย ซ งถ าไม ม ป าไม ส ตว ป าต างๆก จะส ญพ นธ ไป เพราะจะไม ม แหล งท อย อาศ ยส าหร บหลบภ ย และปราศจากแหล งน า อาหาร และท หาก น การจ ดการป าไม เพ อเป นท อย อาศ ยของส ตว ป า จ งเป นการจ ดการป าไม ร ปแบบหน งท ม ความส าค ญย ง ส ตว ป าเป นทร พยากรธรรมชาต อย างหน ง จ ดอย ในทร พยากรประเภทท เก ดข นทดแทนและ ร กษาให คงอย ได (renewable and maintainable) การท จะร กษาให คงอย และให ม ล กหลานเก ดข นทดแทน ได น น จ าเป นต องม การค มครองร กษาจ ดหาท อย อาศ ย ม อาหารและแหล งน าให พอแก ความต องการ อ กท งต อง ม การสงวนพ นธ ไว ม ให ถ กท าลายจนถ งก บส ญพ นธ ไป เพราะถ าหากปล อยให ส ญพ นธ ไปแล วก ไม อาจท จะหาพ นธ อ นมาทดแทนให เหม อนเด มได อ ก การจ ดการและอน ร กษ ป าไม ชายเลนและป าอน ร กษ อ นๆ การจ ดการป าชายเลนกระท าโดยไม ต องการให ม การเปล ยนแปลงใดๆ นอกจากปล อยให เป นไปตามธรรมชาต เพ อร กษาไว ซ งสภาพแวดล อมและระบบน เวศ แต การปล อยให เป นไปตามธรรมชาต น น ไม ได หมายความว าไม ต องด าเน นการจ ดการใดๆ แต กล บต องม การจ ดการส งเสร ม สน บสน น ช วยให ระบบ ธรรมชาต สามารถด าเน นไปได โดยไม ถ กรบกวนจากมน ษย ซ งจ าเป นต องม การป องก นร กษา การศ กษา ค นคว าว จ ยทางว ชาการ และการฟ นฟ สภาพป าและร กษาระบบน เวศป าชายเลนเหล าน

10 2.2 องค ความร หล กการท างานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 6 โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซ งเป นโปรแกรม Microsoft office ท ใช ก นพ นฐาน โดยท วไป และต องม ประจ าเคร องคอมพ วเตอร หร อ โน ตบ ก ซ งโปรแกรมน จะเป นการใช งานในร ปแบบการ น าเสนองาน/ข อม ล ในร ปแบบสไลด ซ งม ร ปแบบท น าเสนอข อความเข าใจง าย สามารถแสดงผลในร ปแบบ กราฟ ข อความ ร ปภาพ หร อเส ยงได ม ล กเล นส ส นท เราสามารถปร บแต งให เข าก บต วเราหร อปร บแต งให เป นท หน าสนใจต อผ พบเห น หล กการท างานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint จะสร างเอกสารเป นแผ น ๆ คล ายก บ แผ นโปร งใส โดยในแผ นงานน นสามารถพ มพ ข อความ แทรกภาพประกอบ แทรกตาราง เต มส และออกแบบ องค ประกอบแผ นงานให สวยงามได หลากหลายร ปแบบ แผ นงานแต ละแผ นจะเร ยกว าสไลด ) Slide) โดยแต ละ ไฟล สามารถสร างสไลด ได จ านวนมากเพ ยงพอท จะสร างงานน าเสนอได เราสามารถจะลบ เพ ม แทรก หร อ เคล อนย ายสล บหน าก นไปมาได 1) การเข าส โปรแกรม ว ธ การสร างงานน าเสนอใน PowerPoint คล ก Start 2. คล ก Program 3. คล ก Microsoft Office 4. คล ก 5. หร อคล กป ม บน desktop ก จะพบหน าจอขอโปรแกรม PowerPoint 2003

11 การสร างงานน าเสนอข นม ด วยก น 3 ว ธ ด งน 7 1. สร างด วยต วช วยสร างเน อหาอ ตโนม ต (AutoContent Wizard) ว ธ น เป นว ธ ท ง ายท ส ดและ เร วท ส ด เพราะเพ ยงบอกว าจะน าเสนอเร องอะไร PowerPoint จะแนะน าเค าโครงของการน าเสนอมาให และ ย งก าหนดได ว าสไลด แผ นใดควรม ห วข ออะไรบ าง เราเพ ยงแก ไขเน อหาเท าน น 2. สร างจาก Template หร อแม แบบเอกสาร จะเป นต นแบบของสไลด น นซ งจะจ ดการเร อง พ นหล ง ร ปแบบ ส ข อความ และแม แบบน จะแจกจ ายถ ายทอดไปย งสไลด ท กๆแผ นท ถ กสร างข นภายในงาน น าเสนอน นๆ 3. สร างด วยการน าเสนองานด วยงานน าเสนอเปล า(Blank) ว ธ น เหมาะสมก บผ ท ต องการสร าง งานน าเสนอด วยตนเองท งหมด ไม ต องการให PowerPoint แนะน าอะไรท งหมด ซ งผ ท ช านาญในการท า PowerPoint ม กจะชอบว ธ น เพราะอ สระในการออกแบบการน าเสนอมากกว า 2) การน าเสนอ หล งจากท ได สร างงานน าเสนอมาแล วเราสามารถด การฉายสไลด บนหน าจอ ได 3 ว ธ ค อ 1. การเข าตามเมน ปรกต ค อไปท เมน View เล อก Slide Show 2. กดป ม ท อย ทางด านล างของหน าต างโปรแกรม 3. กดป ม F5 บนแป นพ มพ เม อแสดงสไลด แล ว การเปล ยนเล อนสไลด สามารถท าได หลายว ธ เช น 1. คล กเม าส บนสไลด 2. คล กขวาบนสไลด เล อก Next Slide

12 3. กดป ม Enter บนแป นพ มพ 4. กดป ม ล กศร บนแป นพ มพ 5. กดป มเคาะวรรคบนแป นพ มพ 6. กดป ม Page Down บนแป นพ มพ 8 ซ ง PowerPoint ร น 2003 ย งรองร บการเล อน Slide ผ านระบบบ ลท ชได ด วย ด งน นจ ง สามารถเล อนสไลด ด วยเม าส ไร สาย หร อเล อสไลด ผ านม อถ อท รองร บเทคโนโลย บ ลท ชได อ กด วย 3) การแทรกร ปลงสไลด และการใช Clip Art PowerPoint เป นโปรแกรมท สน บสน นไฟล ภาพหลายประเภท ซ งช วยให เราสามารถเล อกใช ภาพ ได กว างขวาง ต อไปน เป นต วอย างไฟล ภาพท PowerPoint สน บสน น ชน ดไฟล นามสก ลไฟล ล นามสก ลไฟล ชน ดไฟล Microsoft Windows Meta File.emf,.wmf Windows Bitmap.bmp,.dib,.rle Computer Graphics Meta File.cgm Graphics Interchange Format.gif Joint Photographic Experts Group.jpg Portable Network Graphics.png Macintosh PICT.pct Tagged Image File Format.tiff Vector Markup Language.vml Microsoft Windows Media.avi,.asf,.asx,.rmi,.wma,.wax,.wav 4) การใส ว ตถ และการปร บแต งภาพน งให สวยงาม เป นการปร บแต งภาพน งให สวยงาม โดยการปร บแต งต วอ กษร ระยะห าง ตลอดจนการน า ร ปภาพ ตาราง กราฟ หร อแผนผ งต างๆ ลงในงานน าเสนอ เพ อให งานน าเสนอม ความสมบ รณ การปร บแต งต วอ กษร แถบเคร องม อ จ ดร ปแบบ 1. เล อกข อความท ต องการปร บแต ง 2. คล กป มจ ดร ปแบบอ กษร/ขนาด/ต วหนา/ต วเอ ยง/ข ดเส นใต คล กป ม 3. จ ดต าแหน งซ าย/กลาง/ขวา 4. ถ าต องการเคร องม อเพ มเต มคล กค าส งร ปแบบ > แบบอ กษร

13 9 การใส ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข 1. เล อกข อความท ต องการใส ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข 2. คล กป ม จะปรากฏล าด บต วเลข 3. คล กป ม จะปรากฏส ญล กษณ หน าห วข อท เล อก 4. ถ าต องการเพ มการเย องคล กป ม และลดการเย องคล กป ม 5. ถ าต องการเปล ยนร ปแบบคล กค าส งร ปแบบ > ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข 6. เล อกอ กขระ/ร ปภาพ แล วก าหนดส /ขนาด การใช แถบเคร องม อร ปวาด แถบเคร องม อร ปวาดเป นแถบเคร องม อท ใช ส าหร บตกแต งร ปวาด และเส นขอบและลวดลายของกรอบใส ข อความให ม ลวดและส สรรตามความต องการของผ ใช งาน )ถ าไม ม เคร องม อวาดร ปให คล กค าส งม มมอง > แถบ เคร องม อ >

14 10 การเพ มกล องข อความเพ อเพ มข อความ 1. คล กป ม กล องข อความ 2. ห วล กศรจะเปล ยนเป นเคร อง + 3. คล กเมาส บนภาพน งท ต องการเพ มกล องข อความ 4. คล กเมาส ค างไว แล วลาก 5. จะปรากฏเป นกล องข อความ 6. พ มพ ข อความท ต องการ การสร างร ปทรงบนภาพน ง 1. คล กป มเล อกร ปทรงบนแถบเคร องม อวาดร ป 2. ห วล กศรจะเปล ยนเป นเคร อง + 3. คล กเมาส บนภาพน ง 4. คล กเมาส ค างไว แล วลาก 5. จะปรากฏเป นร ปทรงท ต องการ การใส ร ปแบบให ก บร ปทรงบนภาพน งและกล องข อความ 1. คล กเล อกร ปทรงหร อกล องข อความท ต องการ 2. คล กล กศรป ม ส เต ม 3. คล กล กศรป ม ส เส น 4. คล กล กศรป ม ล กษณะเส น 5. คล กล กศรป ม ล กษณะเส นประ 6. แล วเล อกส หร อล กษณะของเส นท ต องการใช งาน การใส ส ให ก บข อความ 1. เล อกข อความท ต องการปร บแต ง 2. คล กล กศรป ม ส แบบอ กษร 3. คล กเล อกส ท ต องการ การออกแบบภาพน ง 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งร ปแบบ > ออกแบบภาพน ง 3. คล กล กศรด านหล งของต วอย างภาพน ง 4. เล อกน าไปใช ก บท กภาพน ง หร อน าไปใช ก บภาพน งท ถ กเล อก 5. ถ าต องการเอาการออกแบบออกคล ก การออกแบบเร มต น

15 11 การเปล ยนเค าโครงภาพน ง เป นการก าหนดว าจะวางข อความหร อ ร ปภาพไว ส วนไหนของภาพน ง 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งร ปแบบ > เค าโครงภาพน ง 3. คล กเล อกเค าโครงภาพน งท ต องการใช การใส พ นหล ง 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งร ปแบบ > พ นหล ง 3. คล กเล อกเต มล กษณะพ เศษ 4. คล กแท บร ปภาพ 5. คล กป ม 6. เล อกร ปภาพ 7. คล กป ม การใส ร ปภาพ 1. คล กค าส งแทรก > ร ปภาพ > จาก แฟ ม 2. คล กเล อกท เก บภาพ 3. คล กเล อกภาพ 4. คล กป ม ร ปท ม ขนาดไฟล ท ใหญ ม ข นตอนการบ บด งน 1. คล กขวาท ร ปภาพ > จ ดร ปแบบ ร ปภาพ 2. คล กแท บร ปภาพ 3. คล กป ม 5. คล ก การใส ตารางลงในภาพน ง 1. เล อกภาพน ง 2. เปล ยนเค าโครงภาพน ง เป นเค าโครง ช อเร องและตาราง 3. ด บเบ ลคล กไอคอน บน ภาพน ง 4. การแก ไขและจ ดร ปแบบตารางท า เช นเด ยวก บตารางใน MS-WORD

16 12 การใส กราฟ 1. เล อกภาพน ง 2. คล กป ม แทรกแผนผ ง 3. ภาพน งจะเปล ยนเค าโครงเป นแบบ กราฟ และแผ นข อม ลส าหร บกรอกข อม ล 4. โปรแกรมจะเช อมโยงไปย ง Excel 5. การปร บแต งกราฟเหม อนก บ Excel 6. กล บส Power point โดยคล กนอก กรอบของกราฟเพ อเข า 7. ป ม แผ นข อม ล เพ อเร ยก แผ นข อม ล 8. ป ม น าเข าแฟ ม เพ อน าเข าข อม ล ท สร างจาก Excel มาสร างเป นกราฟ การใส คล ปว ด โอ 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งแทรก > ภาพยนต และ เส ยง > ภาพยนต จากแฟ ม คล กเล อกท เก บภาพยนตร 4. คล กเล อกภาพยนตร 5. คล กป ม 6. จะปรากฎเป นต วอย างภาพยนตร 7. ภาพยนต จะเล น เม อน าเสนอภาพน ง แล วคล กท ภาพของภาพยนตร การใส เส ยง 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งแทรก > ภาพยนต และ เส ยง > เส ยงจากแฟ ม คล กเล อกท เก บเส ยง 4. คล กเล อกเส ยง 5. คล กป ม 6. จะปรากฎไอคอน 7. เส ยงจะเล นเม อน าเสนอภาพน งแล ว คล กท ไอคอน

17 13 การใส ไดอะแกรม 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งแทรก > ไดอะแกรม 3. เล อกไดอะแกรมท ต องการใช งาน เช น เพ อสร างแผนผ งองค กร เพ อสร างวงกลม 4. ก าหนดร ปแบบตามต องการ 5) การเพ มความน าสนใจให ก บงานน าเสนอ การใส เทคน คต างๆ ให ก บงานน าเสนอ เช น การใส เส ยง การเล อนภาพ การเปล ยนภาพ ช วยให การพร เซนเตช น น าสนใจมากข น การใส ภาพน งเคล อนไหว 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งน าเสนอภาพน ง > โครงร าง ภาพเคล อนไหว 3. คล กเล อกร ปแบบของการเคล อนไหว 4. น าไปใช ก บท กภาพ คล ก 5. แสดงบนโปรแกรมคล ก 6. แสดงผลบนหน าจอใช งานจร ง คล ก การก าหนดให ภาพน งเคล อนไหวเอง 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งน าเสนอภาพน ง > ภาพเคล อนไหวก าหนดเอง 3. ต วเลขท ปรากฏบนภาพน งเป นต วเลขท แสดงล าด บในการเก ดข อความและ ร ปภาพ 4. การเปล ยนล าด บท าได โดย - คล กว ตถ ท ต องการเปล ยนล าด บ - คล กป ม หร อป ม เพ อจ ดล าด บใหม

18 14 การเปล ยนภาพน ง การต งค าการเคล อนไหวจะเก ดก บว ตถ ใน ภาพน งเด ยวก น แต การเปล ยนภาพจะเก ดก บระหว าง ภาพน ง 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งน าเสนอภาพน ง > การเปล ยนภาพน ง 3. คล กเล อกร ปแบบของการเปล ยนภาพน ง การเช อมโยงภาพน ง Power Point สามารถสร างจ ดเช อมโยง ภาพน งเข าด วยก นเพ อสร างเป นสารบ ญ และเช อมโยง ภาพน ง 1. เล อกภาพน ง 2. เล อกข อความหร อร ปภาพท ต องการ ก าหนดเป นจ ดเช อมโยง 3. คล กค าส งแทรก > การเช อมโยงหลาย ม ต คล กป ม 5. คล กเล อกช อภาพน งท ต องการเช อมโยง 6. คล กป ม เม ออย ในม มมอง > แสดงภาพน ง เม อน า เมาส ช ท ข อความด งกล าวจะปรากฏเป นร ป เม อ คล กจะเปล ยนเป นหน าท เช อมโยงไปหา 6) การซ อมก อนการน าเสนอ ก อนท จะเอางานน าเสนอท สร างด วย Power Point ไปน าเสนอจร ง ผ จ ดท าควรซ อมก อนโดย ทดลองบรรยายให เข าก บภาพน งท สร างไว โดยอาศ ยการจ บเวลา Power Point จะแสดงเวลาต อภาพให ผ จ ดท าทราบ เพ อจะได ปร บปร งแก ไข การทดสอบการใช ภาพน ง 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งน าเสนอภาพน ง > ทดสอบการใช เวลา 3. ทดลองพร เซนให เน อเข าก บภาพน งท แสดง 4. จะปรากฏนาฬ กาท แสดงเวลาต อภาพ และแสดงรวมท งหมด 5. เม อครบท กภาพน งจะแสดงเวลาท ใช

19 ท งหมด 6. คล กป ม 7. คล กค าส งม มมอง > ต วเร ยงล าด บภาพน ง 8. Power Point จะแสดงเวลาท ใช แต ละ ภาพ 9. เม อกด F5 ภาพน งจะเปล ยนเองอ ตโนม ต ตามเวลาท ก าหนดไว 15 การต งค าการน าเสนอ 1. คล กค าส งน าเสนอภาพน ง > การต งค าการน าเสนอ 2. ก าหนดภาพน งท จะแสดง จากแสดงภาพน ง 3. ก าหนดการเล อนภาพน ง จากเล อนภาพน ง 4. ก าหนดส ปากกา จากส ปากกา : 5. ถ าต องการให การน าเสนอวนรอบคล ก การเปล ยนต วเล อกต วช เป นปากกา ขณะน าเสนอภาพน งสามารถเพ มข อความได โดยใช ปากกา ซ งม ข นตอนด งน 1. คล กขวาบนพ นงานน าเสนอ 2. คล กต วเล อกต วช 3. คล ก ปากกา 4. ต วช จะเปล ยนเป นร ป 5. คล กส ปากกา แล วเล อกส ท ต องการใช งาน

20 16 การพ มพ เอกสารแจก 1. คล กค าส งแฟ ม > พ มพ 2. เล อกช อเคร องพ มพ ให ตรงก บท ใช งาน 3. สถานะการพ มพ ว าง 4. ก าหนดช วงระยะท พ มพ 5. ส งท พ มพ : เอกสารประกอบค าบรรยาย 6. คล กเล อกจ านวนภาพน งต อหน า 7. คล กป ม 8. 1หน ากระดาษจะม ภาพน งเล กๆ เท าก บ จ านวนภาพท ใส ไว 2.3 องค ความร ด านการน าเสนอประชาส มพ นธ เผยแพร การประชาส มพ นธ หร อการเผยแพร จะประกอบด วย เจ าหน าท น กประชาส มพ นธ เป นผ เผยแพร ข อม ลข าวสารผ านช องทางหร อว ธ การต างๆ ไปย งบ คคลกล มเป าหมายหร อประชาชนเพ อให ได ร บทราบ ข อม ลและเก ดความเข าใจตรงก น หากม ป ญหาหร อข อสงส ยก สามารถด าเน นการสอบถามหร อป อนข อม ล กล บมาได การประชาส มพ นธ กระท าได หลายว ธ แต ละว ธ ก ม เทคน คหร อเคร องม อในการส อสารรวมถ งข อด ข อจ าก ดแตกต างก นไป เช น การประชาส มพ นธ โดยใช ว ธ การแถลงข าวผ านส อมวลชนท งทางหน งส อพ มพ ว ทย และโทรท ศน น บเป นว ธ การเผยแพร ข าวสารท รวดเร วและท าให ประชาชนได ร บทราบโดยท วก นเป นจ านวนมาก ว ธ น น กข าวสามารถซ กถามข อข องใจแทนประชาชนเพ อให ได ข อม ลท ถ กต องและกระจ างช ดย งข นได ผ ร บข าวสาร ๒.3.๑ องค ประกอบการน าเสนอประชาส มพ นธ เผยแพร ประกอบด วยเจ าหน าท ประชาส มพ นธ ข อม ล ข าวสาร ส อหร อช องทางในการส อสาร และ ๑) เจ าหน าท ประชาส มพ นธ ผ ท าหน าท ประชาส มพ นธ เผยแพร ข าวสาร ม บทบาทส าค ญใน ฐานะเป นผ เผยแพร ข อม ลข วสาร จะต องเป นผ ม บ คล กภาพและมน ษยส มพ นธ ท ด ท ส าค ญจะต องม ความร ความ เข าใจอย างถ องแท ในข าวสารท ต องการจะเผยแพร ต องเป นคนพ ดเข าใจง าย ม ศ ลปะการพ ด การต ดต อส อสาร เป นอย างงด การเสนอล กษณะของข าวสารจะต องม เน อหาท เข าใจง าย น าสนใจ น าเช อถ อ และม สารประโยชน ท จะช กชวนให ประชาชนอยากช วยก นถ ายทอดต อๆก นไปด วย น กประชาส มพ นธ จ งต องม ท กษธร จ กเล อกใช ส อ และเทคน ค ว ธ การท เหมาะสมและจ าเป นต องร บการเข าร บการฝ กอบรมและพ ฒนาตนเองอย เสมอ ๒) ข อม ลสาร หมายถ งข อม ลหร อส งท ผ ส งสารไปให ผ ร บสารในร ปแบบต างๆ อาจเป นค าพ ด ต วหน งส อ ร ปภาพ ก ร ยาท าทาง เคร องหมายต างๆ ท ถ ายทอดความน กค ด ความร ส ก และความต องการของผ ส งสารออกมา

21 17 ส าหร บการน าเสนอข อม ลเป นศ ลปะและเทคน คอย างหน งในการจ ดเตร ยมเสนอต งแต การ เร ยบเร ยง ล าด บความ ระด บความยากง าย ร ปแบบการใช ภาษา เหล าน เป นต น การจ ดเสนอข าวสารท ได ม การ เตร ยมเสนอมาเป นอย างด จะท าให ข อม ลสารน นม ค ณสมบ ต เหมาะสมในการส อสาร สามารถด งด ดความสนใจ ของผ ร บข าวสาร และสามารถให ความเข าใจในความค ดเห นต างๆ ตามท ผ ส งสารต องการอย างไรก ตาม ข อม ลท ด จะต องม เน อหาสาระท น าสนใจ เข าใจง ายและน าเช อถ อ การส งสารจะเป นค าพ ด หร อข อเข ยน ควรค าน งถ ง ความสามารถในการร บข าวสารของผ ร บ และระด บความส าค ญและความต องการของผ ส งและผ ร บต อสารน นๆ ๓) ช องทางในการส อสาร การส งข าวสารในการประชาส มพ นธ จะต องผ านช องทางการส อสาร หร อส ออย างใดอย างหน งหร อหลายช องทางตามความเหมาะสมในการร บร ของบ คคลหร อประชาชนเป าหมาย การใช ส อเพ อประชาส มพ นธ จ งเป นประโยชน ม ค ณค า ในฐานะต วกลางในการถ ายทอดข อม ลข าวสารให เก ดการร บร ตรงตามความต องการ ท าให เก ดความเข าใจในเหต การณ ตรงก น ส อท ใช ในการประชาส มพ นธ โดยท วไป ได แก ว สด ส งพ มพ ต างๆ เช น แผ นพ บ แผ นปล ว โปสเตอร และส อท ต องใช เคร องม ออ ปกรณ ประกอบ เช น ภาพยนต ว ด ท ศน ว ทย ตลอดจนส อเฉพาะอย ง เช น ส อพ นบ าน การละเล นต างๆ ล วนจ ดเป นส อท ใช ถ ายทอดให เก ด ความร ความเข าใจได ๔) ผ ร บข อม ลสาร ส วนใหญ ผ ร บข อม ลจะเป นประชาชนโดยท งไป ผ ท เก ยวข องก บก จกรรมป าไม หน วยงานราชการต างๆ ท เก ยวข อง ตลอดจนน กว ชาการและผ สนใจต ดตามเก ยวก บก จการป าไม ๒.3.๒ ว ธ การและเทคน คการประชาส มพ นธ ว ธ การประชาส มพ นธ อาจแบ งออกเป น ๓ ว ธ ค อ แบบรายบ คคล แบบกล ม และแบบมวลชน แต ส วนมากข อม ลข าวสารท จะเผยแพร ในทางป าไม จะเน นการประชาส มพ นธ แบบมวลชนเป นหล ก เน องจาก ความแตกต างท หลากหลายของผ ร บข อม ล ผ ประชาส มพ นธ จ งต องม ความร ความเข าใจล กษณะของบ คคล เป าหมาย เพ อเล อกใช เทคน คการประชาส มพ นธ ให เหมาะสมในการถ ายทอดข อม ลข าวสารไปย งผ ร บข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งแต ละเทคน คม ข อด ข อเส ยและความเหมาะสมแตกต างก นไปตามสถานการณ และ ว ธ การประชาส มพ นธ ปกต การประชาส มพ นธ ข อม ลทางป าไม ม กจะเน นท มวลชน ต องการให ประชาชนได ทราบ โดยท วก น 1) การประชาส มพ นธ แบบรายบ คคล เป นการเผยแพร ข อม ลข าวสารโดยตรงแบบถ งต วบ คคล กล มเป าหมายด วยการต ดต อโดยตรงเป นส วนใหญ เทคน คการประชาส มพ นธ ม หลายล กษณะ เช น การ ต ดต อส อสารก นท บ านหร อท ส าน กงาน ต ดต อก นทางจดหมาย ทางโทรศ พท หร อโดยการประกาศด วยเคร อง กระจายเส ยงถ งบ คลใดบ คคลหน งโดยเฉพาะ ข อด ของว ธ น ค อ บ คคลเป าหมายจะได ร บข าวสารโดยตรง สามารถแก ป ญหาได ตรงจ ด แต ม ข อจ าก ดท ต องใช เวลามาก อาจไม สามารถบร การได ท วถ งท กคน 2) การประชาส มพ นธ แบบรายกล ม เป นการแลกเปล ยนข อม ล ต ดต อส อสารก บกล มคนต งแต 3 คนข นไป ปกต ขนาดของกล มคนจะอย ระหว าง คน เทคน คการประชาส มพ นธ ท ใช ม หลายล กษณะ เช น การประช มกล ม การบรรยาย อภ ปราย การท ศนะศ กษา ข อด ของว ธ น ค อประหย ดเวลาแต ละคร งจะรองร บ คนได เป นจ านวนมาก 3) การประชาส มพ นธ แบบมวลชน เป นการต ดต อส อสารก บคนจ านวนมาก จ าเป นต องอาศ ย ส อมวลชนประเภทต างๆ เทคน คการประชาส มพ นธ แบบน ก ม หลายล กษณะ เช น การจ ดแถลงข าวผ ายส อต างๆ การจ ดรายการทางว ทย โทรท ศน

22 2.4 องค ความร หล กการน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพ ความส าค ญของการน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพ แนวค ดพ นฐานด านการส อสารท สามารถช ให เห นถ งความส าค ญของการน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพได ด งน (ณ ฐกร สงคราม, 2551) 1. ในการบรรยายแต ละคร ง ผ ฟ งจะฟ งเพ ยง 25% - 50% ของเวลาท งหมด และโดยท วไป ผ ฟ งท เป นผ ใหญ จะสามารถร บฟ งได เพ ยง นาท หากเก นกว าน น ม กจะไม สามารถด งสมาธ ไว ได 2. ความจ าระยะส น (Short-term Memory) ของคนเราสามารถจดจ าได เพ ยง 5-7 ประเด น จากส งท ได ฟ งท งหมด 3. คนเราโดยท วไปจะจ าได เพ ยง 10% ในส งท ได ย น และ 50% จากการอ าน แนวทางการเตร ยมการน าเสนองาน Presentation การน าเสนองานท ด ควรท าเป นข นตอน โดยเร มจากการวางโครงร างความค ด ต อจากน นจ ง ลงรายละเอ ยด และจ ดท าเป นสไลด เป นไปได อย างรวดเร ว ซ งม ข นตอนการท างานด งน ข นท 1 การวางโครงร าง ก อนเร มเตร ยมงานน าเสนอ เราควรม ความช ดเจนในส งท ต องการส อสาร โดยศ กษากล มผ ฟ ง ว าม ล กษณะอย างไร การเร มเตร ยมงานน าเสนอโดยวางโครงร าง เป นการถ ายทอดความค ดของเราเป นแนวทาง ท าให เก ดความช ดเจนเก ยวก บงานท จะน าเสนอซ งจะช วยให เราไม พลาดห วข อส าค ญท ต องการส อสาร นอกจากน นโครงร างย งเปร ยบเสม อนแผนท ในการด าเน นเร อง ท าให เราม นใจได ว าการน าเสนอของเราจะได ผลล พธ ตรงตามจ ดประสงค ท วางไว ข นท 2 ลงรายละเอ ยดเน อหา หล งจากท เราได วางโครงร างการน าเสนอแล ว ต อไปเป นการลงรายละเอ ยดในห วข อต างๆ โดย ม งเน นท กล มผ ชมเป นหล ก ว าสไลด ของเราต องม เน อหา หร อร ปแบบการน าเสนอแบบใด เท าใด และต องไม มากเก นไป ข นท 3 องค ประกอบของเน อหา ในข นตอนน เป นการน าส งต างๆท เราต องการน าเสนอมาใส สไลด แต ละแผ น ได แก ภาพ, กราฟ, แผนท ฯลฯ โดยเราอาจใช เวลานานพอสมควรในการตระเตร ยมข อม ลให ตรงและสน บสน นประเด นท เรา ต องการน าเสนอ ข นท 4 ปร บแต งสไลด ให สวยงาม หล งจากท เราได ใส ข อความท ต องการส อสารแล ว ต อไปเราจะต องท าการปร บแต งต วอ กษร ส ท ใช ก บสไลด และร ปแบบขององค ประกอบต างๆ ท แสดง เพ อให สไลด ด ความสวยงามและน าต ดตาม ข นท 5 เพ มความน าสนใจในการน าเสนอ ถ าเราใช คอมพ วเตอร ในการน าเสนอสไลด ก อาจจะน าเทคน คในการเปล ยนแผ นสไลด มาใช เพ มความน าสนใจให ก บการน าเสนอข อม ลได เช น การเล อนสไลด แผ นใหม มาจากจอภาพด านบน หร อให กราฟ ท แสดงด เหม อนก าล งเพ มข น

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ รศ กด จ นทะศร [การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร การนาเสนองานด วย PowerPoint อย างม ประส ทธ ภาพ คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint)

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว ประก จ ณ สมบ รณ น กศ กษากล มว ชา ทท.4203 ส มมนาการท องเท ยว

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint รายงานผลการดาเน นโครงการ ศ นย ส งเสร มและพ ฒนาอาช วศ กษาภาคเหน อ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คำนำ จากการท

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document แบบทดสอบก อนเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ประถมศ กษาป ท 6 เร อง เอกสารสวยด วยไมโครซอฟต เว ร ด เวลา 60 นาท จ านวน 30 คะแนน 1. ถ าไม ปรากฏ w บนจอคอมพ วเตอร เพ อ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 1 Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม 1. ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรทช

More information