ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย"

Transcription

1 ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต FORESTRY PRESENTATION WITH Microsoft PowerPoint PROGRAM : IN CASE OF NATIONAL PARK PRESENTATION โดย นายจ รว ฒน เย นกาย Mr. Chirawat Yenkai ต าแหน ง น กว ชาการป าไม ช านาญการ เลขท ๑๑๑๙ ส งก ด ส วนพ ฒนาอ ทยานแห งชาต ส าน กอ ทยานแห งชาต กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช เอกสารประกอบการประเม นบ คคล เพ อแต งต งให ด ารง ต าแหน ง น กว ชาการป าไม ช านาญการพ เศษ ต าแหน งเลขท ๔๔๐๒ ส วนอ ทยานแห งชาต ส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 1๔ (ตาก) กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ป พ.ศ. ๒๕๕๕

2 ค าน า เอกสารฉบ บน จ ดท าข นเพ อประกอบการประเม นบ คคล เพ อแต งต งให ด ารงต าแหน ง น กว ชาการป าไม ช านาญการพ เศษ ต าแหน งเลขท 4402 ส วนอ ทยานแห งชาต ส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 1๔ (ตาก) เน อหาประกอบด วย การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ข าพเจ า หว งเป นอย างย งว าเอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน และเป นค ม อให ผ สนใจศ กษา ม ความเข าใจแนวทางในแต ละข นตอนมากย งข น เพ อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการน าเสนองานด านป าไม นายจ รว ฒน เย นกาย น กว ชาการป าไม ช านาญการ ม ถ นายน ๒๕๕๕

3 สารบ ญ หน า 1. บทน า ๑.๑ หล กการและเหต ผล 1 ๑.๒ ว ตถ ประสงค 2 ๑.๓ ระยะเวลา 2 2. ตรวจเอกสาร 2.1 องค ความร ด านการจ ดการป าอน ร กษ องค ความร หล กการท างานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint องค ความร ด านการน าเสนอประชาส มพ นธ เผยแพร งานด านป าไม องค ความร หล กการน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพ ผลการด าเน นงาน 3.1 เน อหาสาระและข นตอนการด าเน นงาน ผลส าเร จของงาน (เช งปร มาณ/ค ณภาพ) การน าไปใช ประโยชน ความย งยากในการด าเน นการ สร ปผลการด าเน นงานและข อค ดเห นข อเสนอแนะ 4.1 สร ปผลการด าเน นงาน ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ 24 เอกสารอ างอ ง 25 ภาคผนวก 26 ภาพผนวกท 1 : การน าเสนอ Greater Mekong Subregion (GMS) Core Environment Program and Biodiversity Conservation Corridors Initiative (CEP BCI) 27 ภาพผนวกท 2 : การน าเสนอ (ร าง) เกณฑ อ ทยานแห งชาต ปลอดโรค ปลอดภ ย ท องเท ยวส ขใจ 28 ภาพผนวกท 3 : การน าเสนอโครงการจ ดท าแนวเช อมต อเพ ออน ร กษ ความหลากหลายทางช วภาพ ในประเทศไทย 29 ภาพผนวกท 4 : ผลงานส อการน าเสนอสร ปข อม ลอ ทยานแห งชาต ตากส นมหาราช 30 ภาพผนวกท 5 : ผลงานส อการน าเสนอสร ปข อม ลอ ทยานแห งชาต แม เมย 49 ภาพผนวกท 6 : ผลงานส อการน าเสนอสร ปข อม ลอ ทยานแห งชาต คลองว งเจ า จ งหว ดก าแพงเพชร-ตาก 81 ภาพผนวกท 7 : ผลงานส อการน าเสนอสร ปเหต การณ ไฟไหม ท อ ทยานแห งชาต ตากส นมหาราช เม อป พ.ศ

4 การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต บทค ดย อ นายจ รว ฒน เย นกาย ในการปฏ บ ต งานในหน าท ห วหน าหน วยงาน โดยเฉพาะห วหน าอ ทยานแห งชาต ม ความ จ าเป นอย างย งท จะต องม การน าเสนอข อม ลด านต างๆ ในโอกาสต างๆ ด งน นห วหน าจะต องม การวางแผนในการ น าเสนองานให ม ประส ทธ ภาพส งส ด เพ อผ ฟ งในแต ละกล มเป าหมาย การน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป นทางเล อกหน งท สามารถท าได อย างง ายจนพ ฒนาไปถ งข นส ง การน าเสนองานด านป าไม กรณ งานด านอ ทยานแห งชาต น จะกล าวถ ง การจ ดท าการน าเสนอ งานด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย างง าย สามารถท จะท าได ด วยตนเอง โดยเร มต นจากการวาง โครงเร องท ถ กต องครบถ วน แล วใช ข อม ลท ได รวบรวมไว จากการปฏ บ ต งานในแต ละด าน เช น ภาพถ าย แผนท กราฟ หร อตาราง มาสร ปประกอบต วอ กษรบรรยายท เหมาะสมในแต ละแผ นงาน เพ อประกอบค าบรรยายจาก ว ทยากร โดยม ว ตถ ประสงค ให ผ ฟ งได เข าใจและเห นภาพอย างช ดเจน ซ งจากการศ กษาน ได ด าเน นการจ ดท า การน าเสนอผลงานอ ทยานแห งชาต ด วย โปรแกรม Microsoft PowerPoint เสร จส นและใช ประโยชน แล ว จ านวน ท งส น 4 เร อง ได แก 1. การน าเสนอข อม ลอ ทยานแห งชาต ตากส นมหาราช 2. การน าเสนอข อม ลอ ทยานแห งชาต แม เมย 3. การน าเสนอข อม ลอ ทยานแห งชาต คลองว งเจ า จ งหว ดก าแพงเพชร-ตาก 4. การน าเสนอเหต การณ ไฟไหม ท อ ทยานแห งชาต ตากส นมหาราช เม อป พ.ศ ค าหล ก : การน าเสนอ งานด านป าไม โปรแกรม Microsoft PowerPoint

5 ๑.๑ หล กการและเหต ผล 1 1. บทน า ในป จจ บ นน การน าเสนอเข ามาม บทบาทส าค ญในองค กรทางธ รก จ ทางการเม อง ทางการศ กษา หร อแม แต หน วยงานของร ฐท กแห งก ต องอาศ ยว ธ การน าเสนอ การน าเสนอเป นกระบวนการในการถ ายทอด เน อหาสาระ ข อม ลข าวสาร ข อเท จจร ง หร อข อเสนอ ซ งม ว ตถ ประสงค และแผนการน าเสนอ เร องท ช ดเจน ภายในระยะเวลาท เหมาะสม เพ อส อสารข อม ลเสนอความเห น เสนอขออน ม ต เพ อการต ดส นใจ หร อเสนอข อสร ป ผลการด าเน นงานต างๆ ผ ม หน าท เก ยวก บการประชาส มพ นธ การแนะน าเพ อการเย ยมชม การฝ กอบรม น าเสนอท ประช ม หร อบรรยายให ความร แก ผ ร บฟ ง ผ ท เป นห วหน างานท กระด บจะต องร จ กว ธ การน าเสนอ เพ อน าไปใช ให เหมาะสมก บงานต างๆ และเพ อผลส าเร จของการพ ฒนางานของตน การน าเสนอเป นการน าสารส ผ ร บสาร ซ งว ธ การท ง ายท ส ดค อ การพ ดเป นหล ก แต ในบางคร ง การพ ดด วยวาจาเพ ยงอย างเด ยวอาจท าให การส อสารผ ดพลาดไม ช ดเจนและอาจท าให ผ ร บฟ งกล มเป าหมาย เบ อหร อไม สนใจในส งท ก าล งน าเสนอ ด งน นจ งม การน าส ออ นๆ มาใช ประกอบเพ อด งด ดความน าสนใจใน เน อหาท ก าล งน าเสนอ และเป นการท าความเข าใจท ถ กต องในเน อหาท น าเสนอ องค ประกอบท เข ามาเก ยวข อง ในการน าเสนอ อาจสร ปเป นร ปแบบได ด งน ผ น าเสนอ สาร ส อ ผ ร บสาร - บ คล กภาพ - น าเส ยง - เทคน คการน าเสนอ ฯลฯ - เร องท น าเสนอ - เส ยง/ภาษา - ข อความ - ร ปภาพ - กราฟ ฯลฯ - ปากเปล า - เคร องขยายเส ยง - สไลด - ภาพน ง - กระดาน ฯลฯ - จ านวน - ความร พ นฐานของผ ฟ ง - ว ฒนธรรมท แตกต าง - ล กษณะของผ ฟ ง เช น ผ ตรวจราชการ น กท องเท ยว ฯลฯ ในอด ตการน าเสนอ แต ละคร งต องเตร ยมต วและเตร ยมอ ปกรณ ก นมากพอสมควร ค อนข าง ย งยาก ส งท เป นป ญหาและเก ดข นบ อยมากค อ การแก ไข ข อความหร อร ปภาพ เม อมาส ย คด จ ตอล ย คท คอมพ วเตอร ม บทบาทช วยในการจ ดเตร ยมงานน าเสนอ ไม ต องว นวายก บการตกแต งสไลด และเร องจ กจ กของ เคร องฉายสไลด อ กต อไป เพราะคอมพ วเตอร สามารถสร างงานน าเสนอแบบเบ ดเสร จในเวลาไม นานน ก ต างจาก การเตร ยมงานน าเสนอแบบเด มอาจต องใช เวลาเป นว นๆ เราสามารถต อท ว หร อจอภาพขนาดใหญ โดยท ไม ต อง เตร ยมอ ปกรณ อะไรมากน ก ผ ฟ งก สามารถเห นงานน าเสนอได ช ดเจนไม ผ ดเพ ยน ประโยชน ท เห นได ช ดอ ก ประการหน งก ค อ เราสามารถใช ระบบม ลต ม เด ยท ม อย ในคอมพ วเตอร มาช วยเพ มส ส นในงานน าเสนอของเราได อาท เช น เป ดภาพยนตร ประกอบการบรรยาย หร อส งให ต วอ กษรว งวนไปมาพร อมเส ยง ส งเหล าน เป นแรง ด งด ดท ท าให ผ ฟ งสนใจก บงานน าเสนอได อย างมาก

6 2 ป จจ บ นโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได เข ามาม บทบาทส าค ญในการน าเสนอไม ว าจะใช น าเสนองาน ในการประช ม ส มมนา ตลอดจนถ งในการประกอบการบรรยาย โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมยอดน ยมในการน าเสนอข อม ล (Presentation) เป นหน งในโปรแกรม Microsoft Office ท ม ประโยชน มากโปรแกรมหน ง เน องจาก PowerPoint เป นโปรแกรมในการน าเสนอข อม ลในล กษณะ Multimedia ท สามารถน าเสนอในร ปแบบของต วอ กษร ภาพน ง ภาพยนตร และเส ยงเพลง ได ในเวลาเด ยวก น โดยต วโปรแกรมน นสามารถน าส อเหล าน มาผสมผสานได อย างลงต วและม ประส ทธ ภาพมากท ส ด เพ อท าให การ น าเสนอเป นไปอย างม ส ส น น าสนใจ และน าเช อถ อ และด วยความสามารถพ เศษของเวอร ช นป จจ บ น ท าให สามารถใช งานง ายและสะดวกย งข น ด งเช น การน าเสนอ Greater Mekong Subregion (GMS) Core Environment Program and Biodiversity Conservation Corridors Initiative(CEP BCI) (ภาพผนวกท 1), การน าเสนอ(ร าง)เกณฑ อ ทยานแห งชาต ปลอดโรค ปลอดภ ย ท องเท ยวส ขใจ (ภาพผนวกท 2) และการ น าเสนอโครงการจ ดท าแนวเช อมต อเพ ออน ร กษ ความหลากหลายทางช วภาพ ในประเทศไทย (ภาพผนวกท 3) ๑.๒ ว ตถ ประสงค 1. เพ อเผยแพร การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการน าเสนองานด านป าไม 2. เพ อจ ดท าการน าเสนองานด านอ ทยานแห งชาต ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint จ านวน 4 เร อง 3. เพ อเพ มประส ทธ ภาพแก กล มเป าหมายผ ร บฟ งให เก ดความเข าใจงานอ ทยานแห งชาต ๑.๓ ระยะเวลา ขอบเขตของระยะเวลา ด าเน นการในระหว างป พ.ศ ถ ง พ.ศ. 2553

7 3 2. ตรวจเอกสาร 2.1 องค ความร ด านการจ ดการป าอน ร กษ ป าไม จ ดเป นทร พยากรธรรมชาต ประเภทท เก ดข นทดแทนใหม (renewable) ได การจ ดการ ทร พยากรป าไม ให อ านวยประโยชน แก ส งคมมน ษย ย อมข นอย ก บความต องการของมน ษย หร อเจ าของป าท ต องการจะน าทร พยากรป าไม ไปใช ประโยชน ในด านใด โดยจะต องค าน งถ งศ กยภาพของพ นท ตลอดจน ความสามารถและประส ทธ ภาพของป าอ กด วย อย างไรก ด การจ ดการทร พยากรป าไม จ าเป นต องอาศ ยพ นฐาน ทางน เวศว ทยาเป นหล ก น กว ชาการป าไม ได วางแนวทางการจ ดการทร พยากรป าไม เพ อให ป าไม ท าหน าท บร การส งคม มน ษย ท งในด านการผล ตไม และของป าให มน ษย ได ใช สอยและท าหน าท ป องก นภ ยและร กษาความสมด ลของ ธรรมชาต กล าวค อหากพ นท ใดม ความลาดช นมากกว าร อยละ 35 อย บนท ส งช น ซ งจ ดเป นแหล งต นน าล าธาร ม สภาพป าสมบ รณ ม ความหลากหลายทางช วภาพท งชน ดพ นธ พ ช และพ นธ ส ตว และเป นชน ดพ ชและส ตว ท หา ยาก หร อม สภาพธรรมชาต ท สวยงาม ม จ ดเด นเฉพาะต ว พ นท ป าไม ล กษณะด งกล าวก ควรจะต องจ ดการและ น ามาใช ประโยชน เป นป าส าหร บป องก นภ ย หร อร กษาความสมด ลของธรรมชาต หร อท เร ยกว า ป าอน ร กษ แต ถ าหากพ นท ป าน นอย ในเช งเขา หร อท ค อนข างราบ ไม ได อย ในบร เวณท จ ดเป นแหล งต นน าล าธารท ส าค ญ ไม ม จ ดเด นอะไรเป นพ เศษ ไม ได เป นแหล งพ นธ กรรมของท งพ ชและส ตว ท หายากแต ม ไม ท ม ค ณค าทางเศรษฐก จอย มากมาย สมควรท จะน าไม เหล าน นมาใช ประโยชน พ นท ด งกล าวก ควรจะน ามาใช ประโยชน ให ท าหน าท ผล ตไม และของป า หร อท เร ยกว า ป าเศรษฐก จ หล กการจ ดการป าไม ในพ นท ป าเศรษฐก จและพ นท ป าอน ร กษ ย อมแตกต างก นไปตาม ว ตถ ประสงค ในการใช ประโยชน จากป าด งกล าวข างต น ในการจ ดการป าอน ร กษ จ าเป นต องอาศ ยพ นฐานทาง น เวศว ทยาเป นหล กส าค ญและม หล กการท จ าเป นต องเน นค อ ให คงไว ซ งสภาพธรรมชาต ให มากท ส ดเท าท จะท า ได โดยพยายามให กระทบต อระบบธรรมชาต น อยท ส ดเพ อร กษาด ลยภาพ ของระบบเอาไว การใช ประโยชน จ ง ควรกระท าเท าท จ าเป นตามศ กยภาพของพ นท เท าน น (น ว ต เร องพาน ช, 2548) การจ ดการและอน ร กษ ป าไม เพ อเป นแหล งต นน าล าธาร การอน ร กษ ป าไม บร เวณต นน าล าธาร เพ อให พ นท ล มน าม ส งปกคล มด นอย างเพ ยงพอ ช วยลด การไหลบ าของน าหน าด นและช วยให น าซ มลงไปในด นได มากข น ท งน ก เพ อช วยให น าท ไหลในล าน าม ปร มาณ พอเหมาะ ไม ขาดแคลนในช วงฤด แล งและไม เก ดน าท วมในฤด ฝน พ นท ต นน าล าธารจ ดได ว าเป นพ นท สาธารณะจะปกล มไปด วยป าไม จ งถ อได ว าเป น ทร พยากรธรรมชาต ท ท กคนเป นเจ าของ การท จะร กษาพ นท ต นน าล าธารให ได ผลส าเร จตามความม งหมายน น ต องอาศ ยการม ส วนร วมของประชาชนท กคนท เป นเจ าของทร พยากรน นเป นส าค ญ การจ ดการและอน ร กษ ป าไม เพ อเป นท พ กผ อนหย อนใจ อ ทยานแห งชาต เป นพ นท ค มครองท ร ฐจ ดต งข นเพ อป องก นร กษาทร พยากรธรรมชาต สภาวะ แวดล อมและธรรมชาต ท ด เด น ตลอดจนเพ อสงวนแหล งท อย อาศ ยของส ตว ป าท หายาก เพ อใช เป นแหล งศ กษา ค นคว าว จ ยและให ความร ความเข าใจเก ยวก บธรรมชาต รวมท งเพ อเป นแหล งท องเท ยวพ กผ อนหย อนใจ โดยม ง ให ทร พยากรธรรมชาต ในพ นท อ ทยานแห งชาต คงอย และเก ดประโยชน อย างย งย นตลอดไป

8 4 การจ ดการอ ทยานแห งชาต เน นการร กษาสภาพธรรมชาต โดยไม ท าลายหร อท าให สภาพ ธรรมชาต ต องเส ยไป โดยแบ งเขตพ นท ในการจ ดการออกเป น 2 เขต ค อเขตบร การ (service zone) ก บเขต หวงห าม (prohibited zone) บร เวณท ก าหนดเป นเขตบร การ ได แก บร เวณท เหมาะแก การก อสร างส งอ านวย ความสะดวกต างๆ เช น ท ท าการ บ านพ ก ร านอาหาร ลานจอดรถ เป นต น ส วนบร เวณหวงห าม ได แก ส วนท เป นธรรมชาต ท สมควรอน ร กษ ไว ไม ให ม การเปล ยนแปลงหร อท าลาย จะอน ญาตให เข าไปได เฉพาะตามเส นทาง ท เจ าหน าท ได จ ดท าและก าหนดไว เท าน น ก าเน ดและพ ฒนาการอ ทยานแห งชาต ของไทย (ส าน กอ ทยานแห งชาต, 2553) เม อป พ.ศ ประเทศสหร ฐอเมร กา ได เร มต นการอน ร กษ แหล งธรรมชาต ท สวยงาม และจ ดสถานท พ กผ อน หย อนใจ ในร ปแบบของอ ทยานแห งชาต โดยประกาศให เยลโลสโตน (Yellowstone) เป นอ ทยานแห งชาต แห งแรกของโลก ต อมาประเทศต างๆท วโลก ก ได น าร ปแบบการจ ดการของอ ทยานแห งชาต เยลโลสโตน (Yellowstone) ไปด าเน นการประกาศจ ดต งอ ทยานแห งชาต ในประเทศของตน ส าหร บประเทศไทยการจ ดต งอ ทยานแห งชาต เร มข นเม อ พ.ศ โดยกรมป าไม ได จ ดต งป า ภ กระด ง อ าเภอภ กระด ง จ งหว ดเลย เป นวนอ ทยานแห งแรก โดยม แนวค ดจะจ ดต งเป นอ ทยานแห งชาต แต เน องจากไม ม งบประมาณและเจ าหน าเพ ยงพอ ท าให ด าเน นการไปได เพ ยงเล กน อยเท าน น ต อมาหล งจาก สงครามโลกคร งท 2 ย ต ลงได ม ผ คนเข าไปล าส ตว ป ามากข น รวมท งการต ดถนน และเส นทางเข าส พ นท ป าเพ อ พ ฒนาประเทศและฟ นฟ เศรษฐก จหล งสงคราม ป าไม และส ตว ป า จ งถ กค กครามอย างหน กและลดจ านวนลง อย างรวดเร ว ในป พ.ศ นายแพทย บ ญส ง เลขะก ล และเพ อนน กน ยมไพรได ร วมก นก อต ง น ยมไพร สมาคม เพ อร วมก นร กษาธรรมชาต และส งแวดล อมอย างจร งจ ง โดยพยายามพล กด นให ร ฐบาลออกกฎหมาย เพ อปกป องทร พยากรธรรมชาต อย างต อเน อง จนกระท งป พ.ศ จอมพลสฤษด ธนะร ชต นายกร ฐมนตร ในสม ยน นได ไปตรวจราชการ ทางภาคเหน อและใต ให ความสนใจในการค มครองร กษาทร พยากรธรรมชาต โดยเฉพาะป าไม จ งน าความค ด เสนอเข าท ประช มคณะร ฐมนตร คณะร ฐมนตร ม มต ให กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทย ร วมก นร าง กฏหมายตามความค ดของคณะท ปร กษากฎหมายเก ยวก บเร องการจ ดต งอ ทยานแห งชาต และลงมต เป นคร ง แรก เม อว นท 2 ก นยายน 2502 ให แต งต งคณะกรรมการอ ทยานแห งชาต ข น เพ อจ ดท าโครงการและ ด าเน นงานเก ยวก บการสงวนและค มครองทร พยากรธรรมชาต ผลการประช มของคณะกรรมการอ ทยานแห งชาต ได ก าหนดให ค ดเร องพ นท ป าเพ อจ ดต งเป น อ ทยานแห งชาต รวม 14 แห ง ค อ ป าท งแสลงหลวง จ งหว ดพ ษณ โลก และเพรชบ รณ ป าภ กระด ง จ งหว ดเลย ป าเขาใหญ จ งหว ดนครนายก นครราชส มา สระบ ร และจ งหว ดปราจ นบ ร ป าเท อกเขาสลอบ จ งหว ด กาญจนบ ร (อ ทยานแห งชาต เอราว ณในป จจ บ น) ป าดอยส เทพ ป าดอยอ นทนนท จ งหว ดเช ยงใหม ป าน าหนาว จ งหว ดเพรชบ รณ ป าดอยข นตาล จ งหว ดล าพ นและล าปาง ป าลานสาง จ งหว ดตาก ป าเขาสระบาป และป า เขาค ชฌก ฎ จ งหว ดจ นทรบ ร ป าเขาภ พาน จ งหว ดสกลนคร ป าเขาสามร อยยอด จ งหว ดประจวบค ร ข นธ และ ป าเขาหลวง จ งหว ดนครศร ธรรมราช ส ราษฎร ธาน เพ อเป นพ นท อ ทยานแห งชาต โดยม เจ าหน าท ค มครอง ทร พยากรธรรมชาต ของร ฐฮาวาล ประเทศสหร ฐอเมร กา ให ค าแนะน าและวางแนวทางการด าเน นการ ท งใน เร องอ ทยานแห งชาต และการค มครองส ตว ป า

9 5 ในป พ.ศ ได ม การประกาศใช พระราชบ ญญ ต อ ทยานแห งชาต พ.ศ เม อว นท 22 ก นยายน 2504 ซ งม ผลบ งค บใช ถ ดจากว นประกาศ ในราชก จจาน เบกษา ค อ ว นท 4 ต ลาคม 2504 หล งจากน นได ม พระราชกฤษฎ กาก าหนดให พ นท ต างๆ เป นอ ทยานแห งชาต โดยม อ ทยานแห งชาต เขาใหญ เป น อ ทยานแห งชาต แห งแรกของประเทศไทย เม อว นท 18 ก นยายน พ.ศ.2505 จนถ งป จจ บ น (กรกฎาคม 2553) ประเทศไทยม อ ทยานแห งชาต ท ได ร บการประกาศจ ดต งแล วท งส น 123 แห ง และอ ทยานแห งชาต ท อย ระหว างเตร ยมการจ ดต งอ ก 25 แห ง รวมพ นท ประมาณ ตารางก โลเมตร หร อประมาณร อยละ ของพ นท ประเทศ ความหมายของค าว าอ ทยานแห งชาต อ ทยานแห งชาต หมายถ ง พ นท ธรรมชาต ทางบก และ/หร อทางทะเล ท ประกาศจ ดต งข นเพ อ ค มครองร กษาระบบน เวศ ท ปรากฏในพ นท เพ อให ประชาชนร นป จจ บ นและอนาคต ได ไม ให ม การใช ประโยชน หร ออน ญาตเข าครอบครอง ท ก อให เก ดอ นตรายต อระบบน เวศ และเป ดโอกาส ให ม การใช ประโยชน ด านว จ ย ศ กษาหาความร น นทนาการ ท สอดคล องก บสภาพว ฒนธรรมท องถ น โดยก าหนดให การค มครองความ หลากหลายของชน ดพ นธ และสายพ นธ การร กษาสภาพธรรมชาต เพ อให บร การด านส งแวดล อม และการ อ านวยประโยชน ในด านการท องเท ยวและน นทนาการ เป นว ตถ ประสงค ของการจ ดการอ ทยานแห งชาต ส วน การว จ ยทางว ทยาศาสตร การค มครองความเป นธรรมชาต ส นโดษ การค มครองล กษณะพ เศษทางธรรมชาต และว ฒนธรรมและการศ กษาเป นว ตถ ประสงค รอง และการใช ประโยชน ทร พยากรอย างย งย น เป นว ตถ ประสงค ท ม โอกาสเป นไปได การจ ดการและอน ร กษ ป าไม เพ อเป นท อย อาศ ยของส ตว ป า ป าไม นอกจากจะให ผลผล ตและประโยชน ต างๆ แก มน ษย แล วย งเป นท อย อาศ ยของส ตว ป า ชน ดต างๆ ซ งมน ษย ใช เป นอาหาร เป นเคร องน มห ม และเป นเคร องใช ไม สอยต างๆ ส ตว ป าบางชน ดม ประโยชน ต อการค นคว าทดลองทางว ทยาศาสตร การแพทย นกและแมลงบางชน ดก เป นประโยชน ในการท าลายศ ตร พ ช นอกจากน นย งช วยร กษาสมด ลของธรรมชาต ไว ด วย ซ งถ าไม ม ป าไม ส ตว ป าต างๆก จะส ญพ นธ ไป เพราะจะไม ม แหล งท อย อาศ ยส าหร บหลบภ ย และปราศจากแหล งน า อาหาร และท หาก น การจ ดการป าไม เพ อเป นท อย อาศ ยของส ตว ป า จ งเป นการจ ดการป าไม ร ปแบบหน งท ม ความส าค ญย ง ส ตว ป าเป นทร พยากรธรรมชาต อย างหน ง จ ดอย ในทร พยากรประเภทท เก ดข นทดแทนและ ร กษาให คงอย ได (renewable and maintainable) การท จะร กษาให คงอย และให ม ล กหลานเก ดข นทดแทน ได น น จ าเป นต องม การค มครองร กษาจ ดหาท อย อาศ ย ม อาหารและแหล งน าให พอแก ความต องการ อ กท งต อง ม การสงวนพ นธ ไว ม ให ถ กท าลายจนถ งก บส ญพ นธ ไป เพราะถ าหากปล อยให ส ญพ นธ ไปแล วก ไม อาจท จะหาพ นธ อ นมาทดแทนให เหม อนเด มได อ ก การจ ดการและอน ร กษ ป าไม ชายเลนและป าอน ร กษ อ นๆ การจ ดการป าชายเลนกระท าโดยไม ต องการให ม การเปล ยนแปลงใดๆ นอกจากปล อยให เป นไปตามธรรมชาต เพ อร กษาไว ซ งสภาพแวดล อมและระบบน เวศ แต การปล อยให เป นไปตามธรรมชาต น น ไม ได หมายความว าไม ต องด าเน นการจ ดการใดๆ แต กล บต องม การจ ดการส งเสร ม สน บสน น ช วยให ระบบ ธรรมชาต สามารถด าเน นไปได โดยไม ถ กรบกวนจากมน ษย ซ งจ าเป นต องม การป องก นร กษา การศ กษา ค นคว าว จ ยทางว ชาการ และการฟ นฟ สภาพป าและร กษาระบบน เวศป าชายเลนเหล าน

10 2.2 องค ความร หล กการท างานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 6 โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซ งเป นโปรแกรม Microsoft office ท ใช ก นพ นฐาน โดยท วไป และต องม ประจ าเคร องคอมพ วเตอร หร อ โน ตบ ก ซ งโปรแกรมน จะเป นการใช งานในร ปแบบการ น าเสนองาน/ข อม ล ในร ปแบบสไลด ซ งม ร ปแบบท น าเสนอข อความเข าใจง าย สามารถแสดงผลในร ปแบบ กราฟ ข อความ ร ปภาพ หร อเส ยงได ม ล กเล นส ส นท เราสามารถปร บแต งให เข าก บต วเราหร อปร บแต งให เป นท หน าสนใจต อผ พบเห น หล กการท างานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint จะสร างเอกสารเป นแผ น ๆ คล ายก บ แผ นโปร งใส โดยในแผ นงานน นสามารถพ มพ ข อความ แทรกภาพประกอบ แทรกตาราง เต มส และออกแบบ องค ประกอบแผ นงานให สวยงามได หลากหลายร ปแบบ แผ นงานแต ละแผ นจะเร ยกว าสไลด ) Slide) โดยแต ละ ไฟล สามารถสร างสไลด ได จ านวนมากเพ ยงพอท จะสร างงานน าเสนอได เราสามารถจะลบ เพ ม แทรก หร อ เคล อนย ายสล บหน าก นไปมาได 1) การเข าส โปรแกรม ว ธ การสร างงานน าเสนอใน PowerPoint คล ก Start 2. คล ก Program 3. คล ก Microsoft Office 4. คล ก 5. หร อคล กป ม บน desktop ก จะพบหน าจอขอโปรแกรม PowerPoint 2003

11 การสร างงานน าเสนอข นม ด วยก น 3 ว ธ ด งน 7 1. สร างด วยต วช วยสร างเน อหาอ ตโนม ต (AutoContent Wizard) ว ธ น เป นว ธ ท ง ายท ส ดและ เร วท ส ด เพราะเพ ยงบอกว าจะน าเสนอเร องอะไร PowerPoint จะแนะน าเค าโครงของการน าเสนอมาให และ ย งก าหนดได ว าสไลด แผ นใดควรม ห วข ออะไรบ าง เราเพ ยงแก ไขเน อหาเท าน น 2. สร างจาก Template หร อแม แบบเอกสาร จะเป นต นแบบของสไลด น นซ งจะจ ดการเร อง พ นหล ง ร ปแบบ ส ข อความ และแม แบบน จะแจกจ ายถ ายทอดไปย งสไลด ท กๆแผ นท ถ กสร างข นภายในงาน น าเสนอน นๆ 3. สร างด วยการน าเสนองานด วยงานน าเสนอเปล า(Blank) ว ธ น เหมาะสมก บผ ท ต องการสร าง งานน าเสนอด วยตนเองท งหมด ไม ต องการให PowerPoint แนะน าอะไรท งหมด ซ งผ ท ช านาญในการท า PowerPoint ม กจะชอบว ธ น เพราะอ สระในการออกแบบการน าเสนอมากกว า 2) การน าเสนอ หล งจากท ได สร างงานน าเสนอมาแล วเราสามารถด การฉายสไลด บนหน าจอ ได 3 ว ธ ค อ 1. การเข าตามเมน ปรกต ค อไปท เมน View เล อก Slide Show 2. กดป ม ท อย ทางด านล างของหน าต างโปรแกรม 3. กดป ม F5 บนแป นพ มพ เม อแสดงสไลด แล ว การเปล ยนเล อนสไลด สามารถท าได หลายว ธ เช น 1. คล กเม าส บนสไลด 2. คล กขวาบนสไลด เล อก Next Slide

12 3. กดป ม Enter บนแป นพ มพ 4. กดป ม ล กศร บนแป นพ มพ 5. กดป มเคาะวรรคบนแป นพ มพ 6. กดป ม Page Down บนแป นพ มพ 8 ซ ง PowerPoint ร น 2003 ย งรองร บการเล อน Slide ผ านระบบบ ลท ชได ด วย ด งน นจ ง สามารถเล อนสไลด ด วยเม าส ไร สาย หร อเล อสไลด ผ านม อถ อท รองร บเทคโนโลย บ ลท ชได อ กด วย 3) การแทรกร ปลงสไลด และการใช Clip Art PowerPoint เป นโปรแกรมท สน บสน นไฟล ภาพหลายประเภท ซ งช วยให เราสามารถเล อกใช ภาพ ได กว างขวาง ต อไปน เป นต วอย างไฟล ภาพท PowerPoint สน บสน น ชน ดไฟล นามสก ลไฟล ล นามสก ลไฟล ชน ดไฟล Microsoft Windows Meta File.emf,.wmf Windows Bitmap.bmp,.dib,.rle Computer Graphics Meta File.cgm Graphics Interchange Format.gif Joint Photographic Experts Group.jpg Portable Network Graphics.png Macintosh PICT.pct Tagged Image File Format.tiff Vector Markup Language.vml Microsoft Windows Media.avi,.asf,.asx,.rmi,.wma,.wax,.wav 4) การใส ว ตถ และการปร บแต งภาพน งให สวยงาม เป นการปร บแต งภาพน งให สวยงาม โดยการปร บแต งต วอ กษร ระยะห าง ตลอดจนการน า ร ปภาพ ตาราง กราฟ หร อแผนผ งต างๆ ลงในงานน าเสนอ เพ อให งานน าเสนอม ความสมบ รณ การปร บแต งต วอ กษร แถบเคร องม อ จ ดร ปแบบ 1. เล อกข อความท ต องการปร บแต ง 2. คล กป มจ ดร ปแบบอ กษร/ขนาด/ต วหนา/ต วเอ ยง/ข ดเส นใต คล กป ม 3. จ ดต าแหน งซ าย/กลาง/ขวา 4. ถ าต องการเคร องม อเพ มเต มคล กค าส งร ปแบบ > แบบอ กษร

13 9 การใส ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข 1. เล อกข อความท ต องการใส ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข 2. คล กป ม จะปรากฏล าด บต วเลข 3. คล กป ม จะปรากฏส ญล กษณ หน าห วข อท เล อก 4. ถ าต องการเพ มการเย องคล กป ม และลดการเย องคล กป ม 5. ถ าต องการเปล ยนร ปแบบคล กค าส งร ปแบบ > ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข 6. เล อกอ กขระ/ร ปภาพ แล วก าหนดส /ขนาด การใช แถบเคร องม อร ปวาด แถบเคร องม อร ปวาดเป นแถบเคร องม อท ใช ส าหร บตกแต งร ปวาด และเส นขอบและลวดลายของกรอบใส ข อความให ม ลวดและส สรรตามความต องการของผ ใช งาน )ถ าไม ม เคร องม อวาดร ปให คล กค าส งม มมอง > แถบ เคร องม อ >

14 10 การเพ มกล องข อความเพ อเพ มข อความ 1. คล กป ม กล องข อความ 2. ห วล กศรจะเปล ยนเป นเคร อง + 3. คล กเมาส บนภาพน งท ต องการเพ มกล องข อความ 4. คล กเมาส ค างไว แล วลาก 5. จะปรากฏเป นกล องข อความ 6. พ มพ ข อความท ต องการ การสร างร ปทรงบนภาพน ง 1. คล กป มเล อกร ปทรงบนแถบเคร องม อวาดร ป 2. ห วล กศรจะเปล ยนเป นเคร อง + 3. คล กเมาส บนภาพน ง 4. คล กเมาส ค างไว แล วลาก 5. จะปรากฏเป นร ปทรงท ต องการ การใส ร ปแบบให ก บร ปทรงบนภาพน งและกล องข อความ 1. คล กเล อกร ปทรงหร อกล องข อความท ต องการ 2. คล กล กศรป ม ส เต ม 3. คล กล กศรป ม ส เส น 4. คล กล กศรป ม ล กษณะเส น 5. คล กล กศรป ม ล กษณะเส นประ 6. แล วเล อกส หร อล กษณะของเส นท ต องการใช งาน การใส ส ให ก บข อความ 1. เล อกข อความท ต องการปร บแต ง 2. คล กล กศรป ม ส แบบอ กษร 3. คล กเล อกส ท ต องการ การออกแบบภาพน ง 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งร ปแบบ > ออกแบบภาพน ง 3. คล กล กศรด านหล งของต วอย างภาพน ง 4. เล อกน าไปใช ก บท กภาพน ง หร อน าไปใช ก บภาพน งท ถ กเล อก 5. ถ าต องการเอาการออกแบบออกคล ก การออกแบบเร มต น

15 11 การเปล ยนเค าโครงภาพน ง เป นการก าหนดว าจะวางข อความหร อ ร ปภาพไว ส วนไหนของภาพน ง 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งร ปแบบ > เค าโครงภาพน ง 3. คล กเล อกเค าโครงภาพน งท ต องการใช การใส พ นหล ง 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งร ปแบบ > พ นหล ง 3. คล กเล อกเต มล กษณะพ เศษ 4. คล กแท บร ปภาพ 5. คล กป ม 6. เล อกร ปภาพ 7. คล กป ม การใส ร ปภาพ 1. คล กค าส งแทรก > ร ปภาพ > จาก แฟ ม 2. คล กเล อกท เก บภาพ 3. คล กเล อกภาพ 4. คล กป ม ร ปท ม ขนาดไฟล ท ใหญ ม ข นตอนการบ บด งน 1. คล กขวาท ร ปภาพ > จ ดร ปแบบ ร ปภาพ 2. คล กแท บร ปภาพ 3. คล กป ม 5. คล ก การใส ตารางลงในภาพน ง 1. เล อกภาพน ง 2. เปล ยนเค าโครงภาพน ง เป นเค าโครง ช อเร องและตาราง 3. ด บเบ ลคล กไอคอน บน ภาพน ง 4. การแก ไขและจ ดร ปแบบตารางท า เช นเด ยวก บตารางใน MS-WORD

16 12 การใส กราฟ 1. เล อกภาพน ง 2. คล กป ม แทรกแผนผ ง 3. ภาพน งจะเปล ยนเค าโครงเป นแบบ กราฟ และแผ นข อม ลส าหร บกรอกข อม ล 4. โปรแกรมจะเช อมโยงไปย ง Excel 5. การปร บแต งกราฟเหม อนก บ Excel 6. กล บส Power point โดยคล กนอก กรอบของกราฟเพ อเข า 7. ป ม แผ นข อม ล เพ อเร ยก แผ นข อม ล 8. ป ม น าเข าแฟ ม เพ อน าเข าข อม ล ท สร างจาก Excel มาสร างเป นกราฟ การใส คล ปว ด โอ 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งแทรก > ภาพยนต และ เส ยง > ภาพยนต จากแฟ ม คล กเล อกท เก บภาพยนตร 4. คล กเล อกภาพยนตร 5. คล กป ม 6. จะปรากฎเป นต วอย างภาพยนตร 7. ภาพยนต จะเล น เม อน าเสนอภาพน ง แล วคล กท ภาพของภาพยนตร การใส เส ยง 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งแทรก > ภาพยนต และ เส ยง > เส ยงจากแฟ ม คล กเล อกท เก บเส ยง 4. คล กเล อกเส ยง 5. คล กป ม 6. จะปรากฎไอคอน 7. เส ยงจะเล นเม อน าเสนอภาพน งแล ว คล กท ไอคอน

17 13 การใส ไดอะแกรม 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งแทรก > ไดอะแกรม 3. เล อกไดอะแกรมท ต องการใช งาน เช น เพ อสร างแผนผ งองค กร เพ อสร างวงกลม 4. ก าหนดร ปแบบตามต องการ 5) การเพ มความน าสนใจให ก บงานน าเสนอ การใส เทคน คต างๆ ให ก บงานน าเสนอ เช น การใส เส ยง การเล อนภาพ การเปล ยนภาพ ช วยให การพร เซนเตช น น าสนใจมากข น การใส ภาพน งเคล อนไหว 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งน าเสนอภาพน ง > โครงร าง ภาพเคล อนไหว 3. คล กเล อกร ปแบบของการเคล อนไหว 4. น าไปใช ก บท กภาพ คล ก 5. แสดงบนโปรแกรมคล ก 6. แสดงผลบนหน าจอใช งานจร ง คล ก การก าหนดให ภาพน งเคล อนไหวเอง 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งน าเสนอภาพน ง > ภาพเคล อนไหวก าหนดเอง 3. ต วเลขท ปรากฏบนภาพน งเป นต วเลขท แสดงล าด บในการเก ดข อความและ ร ปภาพ 4. การเปล ยนล าด บท าได โดย - คล กว ตถ ท ต องการเปล ยนล าด บ - คล กป ม หร อป ม เพ อจ ดล าด บใหม

18 14 การเปล ยนภาพน ง การต งค าการเคล อนไหวจะเก ดก บว ตถ ใน ภาพน งเด ยวก น แต การเปล ยนภาพจะเก ดก บระหว าง ภาพน ง 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งน าเสนอภาพน ง > การเปล ยนภาพน ง 3. คล กเล อกร ปแบบของการเปล ยนภาพน ง การเช อมโยงภาพน ง Power Point สามารถสร างจ ดเช อมโยง ภาพน งเข าด วยก นเพ อสร างเป นสารบ ญ และเช อมโยง ภาพน ง 1. เล อกภาพน ง 2. เล อกข อความหร อร ปภาพท ต องการ ก าหนดเป นจ ดเช อมโยง 3. คล กค าส งแทรก > การเช อมโยงหลาย ม ต คล กป ม 5. คล กเล อกช อภาพน งท ต องการเช อมโยง 6. คล กป ม เม ออย ในม มมอง > แสดงภาพน ง เม อน า เมาส ช ท ข อความด งกล าวจะปรากฏเป นร ป เม อ คล กจะเปล ยนเป นหน าท เช อมโยงไปหา 6) การซ อมก อนการน าเสนอ ก อนท จะเอางานน าเสนอท สร างด วย Power Point ไปน าเสนอจร ง ผ จ ดท าควรซ อมก อนโดย ทดลองบรรยายให เข าก บภาพน งท สร างไว โดยอาศ ยการจ บเวลา Power Point จะแสดงเวลาต อภาพให ผ จ ดท าทราบ เพ อจะได ปร บปร งแก ไข การทดสอบการใช ภาพน ง 1. เล อกภาพน ง 2. คล กค าส งน าเสนอภาพน ง > ทดสอบการใช เวลา 3. ทดลองพร เซนให เน อเข าก บภาพน งท แสดง 4. จะปรากฏนาฬ กาท แสดงเวลาต อภาพ และแสดงรวมท งหมด 5. เม อครบท กภาพน งจะแสดงเวลาท ใช

19 ท งหมด 6. คล กป ม 7. คล กค าส งม มมอง > ต วเร ยงล าด บภาพน ง 8. Power Point จะแสดงเวลาท ใช แต ละ ภาพ 9. เม อกด F5 ภาพน งจะเปล ยนเองอ ตโนม ต ตามเวลาท ก าหนดไว 15 การต งค าการน าเสนอ 1. คล กค าส งน าเสนอภาพน ง > การต งค าการน าเสนอ 2. ก าหนดภาพน งท จะแสดง จากแสดงภาพน ง 3. ก าหนดการเล อนภาพน ง จากเล อนภาพน ง 4. ก าหนดส ปากกา จากส ปากกา : 5. ถ าต องการให การน าเสนอวนรอบคล ก การเปล ยนต วเล อกต วช เป นปากกา ขณะน าเสนอภาพน งสามารถเพ มข อความได โดยใช ปากกา ซ งม ข นตอนด งน 1. คล กขวาบนพ นงานน าเสนอ 2. คล กต วเล อกต วช 3. คล ก ปากกา 4. ต วช จะเปล ยนเป นร ป 5. คล กส ปากกา แล วเล อกส ท ต องการใช งาน

20 16 การพ มพ เอกสารแจก 1. คล กค าส งแฟ ม > พ มพ 2. เล อกช อเคร องพ มพ ให ตรงก บท ใช งาน 3. สถานะการพ มพ ว าง 4. ก าหนดช วงระยะท พ มพ 5. ส งท พ มพ : เอกสารประกอบค าบรรยาย 6. คล กเล อกจ านวนภาพน งต อหน า 7. คล กป ม 8. 1หน ากระดาษจะม ภาพน งเล กๆ เท าก บ จ านวนภาพท ใส ไว 2.3 องค ความร ด านการน าเสนอประชาส มพ นธ เผยแพร การประชาส มพ นธ หร อการเผยแพร จะประกอบด วย เจ าหน าท น กประชาส มพ นธ เป นผ เผยแพร ข อม ลข าวสารผ านช องทางหร อว ธ การต างๆ ไปย งบ คคลกล มเป าหมายหร อประชาชนเพ อให ได ร บทราบ ข อม ลและเก ดความเข าใจตรงก น หากม ป ญหาหร อข อสงส ยก สามารถด าเน นการสอบถามหร อป อนข อม ล กล บมาได การประชาส มพ นธ กระท าได หลายว ธ แต ละว ธ ก ม เทคน คหร อเคร องม อในการส อสารรวมถ งข อด ข อจ าก ดแตกต างก นไป เช น การประชาส มพ นธ โดยใช ว ธ การแถลงข าวผ านส อมวลชนท งทางหน งส อพ มพ ว ทย และโทรท ศน น บเป นว ธ การเผยแพร ข าวสารท รวดเร วและท าให ประชาชนได ร บทราบโดยท วก นเป นจ านวนมาก ว ธ น น กข าวสามารถซ กถามข อข องใจแทนประชาชนเพ อให ได ข อม ลท ถ กต องและกระจ างช ดย งข นได ผ ร บข าวสาร ๒.3.๑ องค ประกอบการน าเสนอประชาส มพ นธ เผยแพร ประกอบด วยเจ าหน าท ประชาส มพ นธ ข อม ล ข าวสาร ส อหร อช องทางในการส อสาร และ ๑) เจ าหน าท ประชาส มพ นธ ผ ท าหน าท ประชาส มพ นธ เผยแพร ข าวสาร ม บทบาทส าค ญใน ฐานะเป นผ เผยแพร ข อม ลข วสาร จะต องเป นผ ม บ คล กภาพและมน ษยส มพ นธ ท ด ท ส าค ญจะต องม ความร ความ เข าใจอย างถ องแท ในข าวสารท ต องการจะเผยแพร ต องเป นคนพ ดเข าใจง าย ม ศ ลปะการพ ด การต ดต อส อสาร เป นอย างงด การเสนอล กษณะของข าวสารจะต องม เน อหาท เข าใจง าย น าสนใจ น าเช อถ อ และม สารประโยชน ท จะช กชวนให ประชาชนอยากช วยก นถ ายทอดต อๆก นไปด วย น กประชาส มพ นธ จ งต องม ท กษธร จ กเล อกใช ส อ และเทคน ค ว ธ การท เหมาะสมและจ าเป นต องร บการเข าร บการฝ กอบรมและพ ฒนาตนเองอย เสมอ ๒) ข อม ลสาร หมายถ งข อม ลหร อส งท ผ ส งสารไปให ผ ร บสารในร ปแบบต างๆ อาจเป นค าพ ด ต วหน งส อ ร ปภาพ ก ร ยาท าทาง เคร องหมายต างๆ ท ถ ายทอดความน กค ด ความร ส ก และความต องการของผ ส งสารออกมา

21 17 ส าหร บการน าเสนอข อม ลเป นศ ลปะและเทคน คอย างหน งในการจ ดเตร ยมเสนอต งแต การ เร ยบเร ยง ล าด บความ ระด บความยากง าย ร ปแบบการใช ภาษา เหล าน เป นต น การจ ดเสนอข าวสารท ได ม การ เตร ยมเสนอมาเป นอย างด จะท าให ข อม ลสารน นม ค ณสมบ ต เหมาะสมในการส อสาร สามารถด งด ดความสนใจ ของผ ร บข าวสาร และสามารถให ความเข าใจในความค ดเห นต างๆ ตามท ผ ส งสารต องการอย างไรก ตาม ข อม ลท ด จะต องม เน อหาสาระท น าสนใจ เข าใจง ายและน าเช อถ อ การส งสารจะเป นค าพ ด หร อข อเข ยน ควรค าน งถ ง ความสามารถในการร บข าวสารของผ ร บ และระด บความส าค ญและความต องการของผ ส งและผ ร บต อสารน นๆ ๓) ช องทางในการส อสาร การส งข าวสารในการประชาส มพ นธ จะต องผ านช องทางการส อสาร หร อส ออย างใดอย างหน งหร อหลายช องทางตามความเหมาะสมในการร บร ของบ คคลหร อประชาชนเป าหมาย การใช ส อเพ อประชาส มพ นธ จ งเป นประโยชน ม ค ณค า ในฐานะต วกลางในการถ ายทอดข อม ลข าวสารให เก ดการร บร ตรงตามความต องการ ท าให เก ดความเข าใจในเหต การณ ตรงก น ส อท ใช ในการประชาส มพ นธ โดยท วไป ได แก ว สด ส งพ มพ ต างๆ เช น แผ นพ บ แผ นปล ว โปสเตอร และส อท ต องใช เคร องม ออ ปกรณ ประกอบ เช น ภาพยนต ว ด ท ศน ว ทย ตลอดจนส อเฉพาะอย ง เช น ส อพ นบ าน การละเล นต างๆ ล วนจ ดเป นส อท ใช ถ ายทอดให เก ด ความร ความเข าใจได ๔) ผ ร บข อม ลสาร ส วนใหญ ผ ร บข อม ลจะเป นประชาชนโดยท งไป ผ ท เก ยวข องก บก จกรรมป าไม หน วยงานราชการต างๆ ท เก ยวข อง ตลอดจนน กว ชาการและผ สนใจต ดตามเก ยวก บก จการป าไม ๒.3.๒ ว ธ การและเทคน คการประชาส มพ นธ ว ธ การประชาส มพ นธ อาจแบ งออกเป น ๓ ว ธ ค อ แบบรายบ คคล แบบกล ม และแบบมวลชน แต ส วนมากข อม ลข าวสารท จะเผยแพร ในทางป าไม จะเน นการประชาส มพ นธ แบบมวลชนเป นหล ก เน องจาก ความแตกต างท หลากหลายของผ ร บข อม ล ผ ประชาส มพ นธ จ งต องม ความร ความเข าใจล กษณะของบ คคล เป าหมาย เพ อเล อกใช เทคน คการประชาส มพ นธ ให เหมาะสมในการถ ายทอดข อม ลข าวสารไปย งผ ร บข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งแต ละเทคน คม ข อด ข อเส ยและความเหมาะสมแตกต างก นไปตามสถานการณ และ ว ธ การประชาส มพ นธ ปกต การประชาส มพ นธ ข อม ลทางป าไม ม กจะเน นท มวลชน ต องการให ประชาชนได ทราบ โดยท วก น 1) การประชาส มพ นธ แบบรายบ คคล เป นการเผยแพร ข อม ลข าวสารโดยตรงแบบถ งต วบ คคล กล มเป าหมายด วยการต ดต อโดยตรงเป นส วนใหญ เทคน คการประชาส มพ นธ ม หลายล กษณะ เช น การ ต ดต อส อสารก นท บ านหร อท ส าน กงาน ต ดต อก นทางจดหมาย ทางโทรศ พท หร อโดยการประกาศด วยเคร อง กระจายเส ยงถ งบ คลใดบ คคลหน งโดยเฉพาะ ข อด ของว ธ น ค อ บ คคลเป าหมายจะได ร บข าวสารโดยตรง สามารถแก ป ญหาได ตรงจ ด แต ม ข อจ าก ดท ต องใช เวลามาก อาจไม สามารถบร การได ท วถ งท กคน 2) การประชาส มพ นธ แบบรายกล ม เป นการแลกเปล ยนข อม ล ต ดต อส อสารก บกล มคนต งแต 3 คนข นไป ปกต ขนาดของกล มคนจะอย ระหว าง คน เทคน คการประชาส มพ นธ ท ใช ม หลายล กษณะ เช น การประช มกล ม การบรรยาย อภ ปราย การท ศนะศ กษา ข อด ของว ธ น ค อประหย ดเวลาแต ละคร งจะรองร บ คนได เป นจ านวนมาก 3) การประชาส มพ นธ แบบมวลชน เป นการต ดต อส อสารก บคนจ านวนมาก จ าเป นต องอาศ ย ส อมวลชนประเภทต างๆ เทคน คการประชาส มพ นธ แบบน ก ม หลายล กษณะ เช น การจ ดแถลงข าวผ ายส อต างๆ การจ ดรายการทางว ทย โทรท ศน

22 2.4 องค ความร หล กการน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพ ความส าค ญของการน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพ แนวค ดพ นฐานด านการส อสารท สามารถช ให เห นถ งความส าค ญของการน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพได ด งน (ณ ฐกร สงคราม, 2551) 1. ในการบรรยายแต ละคร ง ผ ฟ งจะฟ งเพ ยง 25% - 50% ของเวลาท งหมด และโดยท วไป ผ ฟ งท เป นผ ใหญ จะสามารถร บฟ งได เพ ยง นาท หากเก นกว าน น ม กจะไม สามารถด งสมาธ ไว ได 2. ความจ าระยะส น (Short-term Memory) ของคนเราสามารถจดจ าได เพ ยง 5-7 ประเด น จากส งท ได ฟ งท งหมด 3. คนเราโดยท วไปจะจ าได เพ ยง 10% ในส งท ได ย น และ 50% จากการอ าน แนวทางการเตร ยมการน าเสนองาน Presentation การน าเสนองานท ด ควรท าเป นข นตอน โดยเร มจากการวางโครงร างความค ด ต อจากน นจ ง ลงรายละเอ ยด และจ ดท าเป นสไลด เป นไปได อย างรวดเร ว ซ งม ข นตอนการท างานด งน ข นท 1 การวางโครงร าง ก อนเร มเตร ยมงานน าเสนอ เราควรม ความช ดเจนในส งท ต องการส อสาร โดยศ กษากล มผ ฟ ง ว าม ล กษณะอย างไร การเร มเตร ยมงานน าเสนอโดยวางโครงร าง เป นการถ ายทอดความค ดของเราเป นแนวทาง ท าให เก ดความช ดเจนเก ยวก บงานท จะน าเสนอซ งจะช วยให เราไม พลาดห วข อส าค ญท ต องการส อสาร นอกจากน นโครงร างย งเปร ยบเสม อนแผนท ในการด าเน นเร อง ท าให เราม นใจได ว าการน าเสนอของเราจะได ผลล พธ ตรงตามจ ดประสงค ท วางไว ข นท 2 ลงรายละเอ ยดเน อหา หล งจากท เราได วางโครงร างการน าเสนอแล ว ต อไปเป นการลงรายละเอ ยดในห วข อต างๆ โดย ม งเน นท กล มผ ชมเป นหล ก ว าสไลด ของเราต องม เน อหา หร อร ปแบบการน าเสนอแบบใด เท าใด และต องไม มากเก นไป ข นท 3 องค ประกอบของเน อหา ในข นตอนน เป นการน าส งต างๆท เราต องการน าเสนอมาใส สไลด แต ละแผ น ได แก ภาพ, กราฟ, แผนท ฯลฯ โดยเราอาจใช เวลานานพอสมควรในการตระเตร ยมข อม ลให ตรงและสน บสน นประเด นท เรา ต องการน าเสนอ ข นท 4 ปร บแต งสไลด ให สวยงาม หล งจากท เราได ใส ข อความท ต องการส อสารแล ว ต อไปเราจะต องท าการปร บแต งต วอ กษร ส ท ใช ก บสไลด และร ปแบบขององค ประกอบต างๆ ท แสดง เพ อให สไลด ด ความสวยงามและน าต ดตาม ข นท 5 เพ มความน าสนใจในการน าเสนอ ถ าเราใช คอมพ วเตอร ในการน าเสนอสไลด ก อาจจะน าเทคน คในการเปล ยนแผ นสไลด มาใช เพ มความน าสนใจให ก บการน าเสนอข อม ลได เช น การเล อนสไลด แผ นใหม มาจากจอภาพด านบน หร อให กราฟ ท แสดงด เหม อนก าล งเพ มข น

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557

นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557 คำนำ ค ม อการสร างคล ปนาเสนอเพ องานสาน กงาน เป นเอกสารใช ประกอบการบรรยายและการลงส การ ปฏ บ ต ให ก บน กศ กษาระด บ ปวส. 2 ของว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงใหม ในรายว ชาส มมนางานเช งปฏ บ ต งาน ว ชาช พการจ ดการสาน

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information