Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล

Size: px
Start display at page:

Download "Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล"

Transcription

1 Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส ว นท เข ยน 22/05/2555 ร น Enterprise

2 สารบ ญ สารบ ญ... 2 ค ณสมบ ต ของระบบ... 4 แนะน าโปรแกรม... 4 ค ณสมบ ต ของระบบ... 4 เร มต นใช ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล การเร ยกโปรแกรม และเข าส การท างาน รายละเอ ยด ส วนประกอบหน าจอ และความหมาย... 6 จ ดการระบบ การสร าง ลบ แก ไขผ ใช งานระบบ และการก าหนดส ทธ ในการใช งานระบบ ต งค าฐานข อม ล จ ดร ปแบบรายงาน ปพ จ ดร ปแบบรายงาน ปพ ต งค าต วเล อก เปล ยนรห สผ าน การส ารองข อม ล การน าข อม ลท ส ารองไว กล บมาใช น าเข าจาก WAC น าเข าข อม ลจาก WACmini/emisCPS น าเข าข อม ลจาก Student'44/ น าเข าข อม ลจาก e-citizen (ก อน53) น าเข าข อม ลจาก Excel ส งออกไปย ง Student'44/ ข อม ลพ นฐาน การเตร ยมข อม ลพ นฐาน การบ นท กข อม ลสถานศ กษา...37 ข อม ล น กเร ยน อาจารย ห องเร ยน ห วหน าห อง การเข าศ กษา แผนการเร ยน ว ชาเร ยน แผนการลงทะเบ ยน การลงทะเบ ยน ผ สอนรายบ คคล ผ สอนรายว ชา ผลการประเม น (ปพ.5) ผลการเร ยน อน ม ต การจบ ตรวจสอบการจบการศ กษา รายงาน เคร องม อในการออกรายงาน ประว ต น กเร ยน รายช อและเลขประชาชน บ ญช รายช อน กเร ยน ใบเช กช อน กเร ยน รายช อห วหน าห อง ครอบคร วน กเร ยน รายช อผ ใช งานระบบ ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 2

3 9. รายว ชาตามประเภท รายว ชาตามกล มสาระ แผนการลงทะเบ ยน รายว ชาท สอนตามผ สอน ผ สอนตามรายว ชา ใบแจ งผลการเร ยน แบบแสดงผลการเร ยน (ต2ก) รายช อผ ท ต ด 0, ร, มส รายช อผ ท ไม ผ านก จกรรม ผลการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน (ปพ.5) คะแนนผลการสอบ แบบรายงานผลการเร ยนรายว ชา ผลประเม นค ณล กษณะ อ าน ค ดฯ ใบค าร องขอสอบแก ต ว ระเบ ยนผลการเร ยน ปพ ประกาศน ยบ ตร ปพ แบบรายงานผ จบการศ กษา ปพ ใบร บรองผลการศ กษา ปพ แบบร บ/จ ายระเบ ยนผลฯ ปพ แบบร บ/จ ายประกาศน ยบ ตร ปพ Transcript ใบร บรองผลการเร ยน ตรวจสอบข อม ล ปพ แบบร บ ปพ รายช อผ ไม ผ านเกณฑ การจบ สร ปผลการเล อกว ชาเร ยน ระด บผลการเร ยนเฉล ย สร ปผลการเร ยนรายช น สร ปผลการเร ยนรายว ชา ระด บผลการเร ยนส งส ด-ต าส ด สร ปผลการเร ยนรวบยอด คะแนนส งส ดของรายว ชา ระด บผลการเร ยนรายกล มสาระ สารสนเทศ ระด บผลการเร ยนเฉล ย สร ปผลการเร ยนรายช น สร ปผลการเร ยนรายว ชา แผนภ ม จ านวนน กเร ยนรายช น แผนภ ม จ านวนน กเร ยนรายอาย แผนภ ม จ านวนน กเร ยนรายระด บคะแนน แผนภ ม จ านวนน กเร ยนราย GPA ว เคราะห ข อม ลน กเร ยน ว เคราะห ข อม ลอาจารย ว เคราะห ข อม ลห องเร ยน ว เคราะห ข อม ลผลการเร ยน ว เคราะห ข อม ลผลการเร ยนเฉล ย ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 3

4 ค ณสมบ ต ของระบบ แนะน าโปรแกรม ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ร น Enterprise ถ กพ ฒนาข นเป นส วนหน งของโปรแกรมบร หารงาน สถานศ กษา เหมาะส าหร บสถานศ กษาท ต องการระบบงานทะเบ ยนและว ดผลขนาดกลาง ซ งโปรแกรมม ส ดยอด เคร องม อท ช วยให สถานศ กษาสามารถจ ดท าสารสนเทศได เองตามความต องการ การจ ดพ มพ หล กฐานทางการ ศ กษาต างๆ ให ก บน กเร ยนสามารถท าได อย างสะดวก รวดเร ว สวยงาม ประหย ดเวลา ตรงตามร ปแบบท กระทรวงศ กษาธ การก าหนด ค ณสมบ ต ของระบบ การต ดต งระบบงานทะเบ ยนและว ดผล เคร องคอมพ วเตอร ท ใช ควรจะม องค ประกอบอย างน อยท ส ด ด งน Hardware Model คอมพ วเตอร ท ใช โปรเซสเซอร Pentium II หร อส งกว า OS Microsoft Windows ME, NT, 2000, XP, vista, 7 Memory หน วยความจ า 64 MB HDD เน อท ว างบน Hard Disk ไม ต ากว า 30 MB Monitor จอภาพแสดงผลด วยความละเอ ยด 800x600 pixel Printer อย างน อยต องม เคร องพ มพ แบบอ งค เจ ท หร อเลเซอร 1 เคร อง ก าหนดให เป น default printer ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 4

5 เร มต นใช ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล 1. การเร ยกโปรแกรม และเข าส การท างาน 1. ด บเบ ลคล กไอคอน จะปรากฏหน าต าง 2. เม อเข าส โปรแกรมจะต องกรอกช อผ เข าใช งานระบบ (ล อกอ น) และรห สผ านให ถ กต อง ส าหร บการเข าส โปรแกรม ล อกอ น : admin รห สผ าน : password 3. เม อกรอกเร ยบร อยแล วให คล กป ม เพ อเข าส การท างาน หร อคล กป ม เพ อออกจากระบบ 4. เม อเข าส ระบบจะปรากฏหน าจอแรก ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 5

6 2. รายละเอ ยด ส วนประกอบหน าจอ และความหมาย หน าจอผ ใช ประกอบด วยส วนหล ก 4 ส วน ด งน 2.1 เมน หล ก (Main Menu) ใช ในการเข าส การท างานในกล มต างๆ 2.2 เมน ย อย (Sub Menu) เม อเข าส เมน หล กแล ว จะปรากฏเมน ย อย เพ อเข าส การท างานในหน าจอต างๆ และการออกรายงาน 2.3 แถบเคร องม อ (Tools Bar) ส าหร บจ ดการก บข อม ล ไปท ข อม ลแรกส ด ไปท ข อม ลก อนหน าน ไปท ข อม ลถ ดไป ไปท ข อม ลท ายส ด เพ มข อม ล แก ไขข อม ลป จจ บ น ลบข อม ลป จจ บ น จ ดเก บข อม ล ยกเล กการเปล ยนแปลงข อม ลใดๆท กระท าก อนการจ ดเก บ ใช ส าหร บค นหาข อม ล ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 6

7 2.4 ช องกรอกข อม ล ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล จะประกอบด วยช องกรอกข อม ลหลายประเภทด วยก น โดยม ว ธ การใช งานด งน ช อง Edit ใช ส าหร บแสดงและกรอกข อม ล ช อง ComboBox ใช ส าหร บแสดงและเล อกข อม ล โดยคล กท ล กศร จะปรากฎรายการข อม ลท โปรแกรมม ให ช อง Spin ใช ส าหร บแสดงและเล อกข อม ล โดยการคล กล กศรข น หร อลง ช องว นท ใช ส าหร บแสดงและกรอกว นท ท ต องการ ตามร ปแบบการ กรอกด งต วอย างน หร อคล กท ล กศรจะปรากฏปฏ ท นข นมาให 2.5 ล าด บการใช งาน ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ร น Enterprise ม ล าด บการใช งานในการกรอกข อม ล ด งน 1. กรอกข อม ลในหน าจอ ข อม ลพ นฐาน -> ท วไป -> สถานศ กษา 2. ปร บข อม ลพ นฐานในท กหน าจอ ข อม ลพ นฐาน ให เข าก บสถานศ กษาของตนเอง 3. กรอกข อม ลในหน าจอ จ ดการระบบ -> ต งค าต วเล อก -> ต งค าต วเล อก 4. กรอกข อม ลในหน าจอ ข อม ล -> ทะเบ ยนประว ต -> น กเร ยน 5. กรอกข อม ลในหน าจอ ข อม ล -> ทะเบ ยนประว ต -> ห องเร ยน 6. กรอกข อม ลในหน าจอ ข อม ล -> หล กส ตร -> ว ชาเร ยน 7. กรอกข อม ลในหน าจอ ข อม ล -> หล กส ตร -> แผนการลงทะเบ ยน 8. กรอกข อม ลในหน าจอ ข อม ล -> ทะเบ ยนประว ต -> อาจารย 9. กรอกข อม ลในหน าจอ ข อม ล -> หล กส ตร -> ผ สอนรายบ คคล หร อ ผ สอนรายว ชา (เล อกท า หน าจอใดหน าจอหน ง) 10. กรอกข อม ลในหน าจอ ข อม ล -> หล กส ตร -> ลงทะเบ ยนจากแผนการลงทะเบ ยน หร อ ลงทะเบ ยน รายห อง หร อ ลงทะเบ ยนรายบ คคล หร อ ลงทะเบ ยนรายว ชา (เล อกท าหน าจอใดหน าจอหน ง) 11. กรอกข อม ลในหน าจอ ข อม ล -> ผลการเร ยน -> ผลการประเม นปพ.5 (หากไม ต องการกรอกคะแนน ต องการกรอกแต เกรดให ข ามหน าจอน ไป) 12. กรอกข อม ลในหน าจอ ข อม ล -> ผลการเร ยน -> ผลการเร ยนรายห อง หร อ ผลการเร ยน รายบ คคล หร อ ผลการเร ยนรายว ชา (เล อกท าหน าจอใดหน าจอหน ง) 13. กรอกข อม ลในหน าจอ ข อม ล -> ทะเบ ยนประว ต -> อน ม ต การจบ ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 7

8 จ ดการระบบ 1. การสร าง ลบ แก ไขผ ใช งานระบบ และการก าหนดส ทธ ในการใช งานระบบ หล งจากกรอกข อม ลสถานศ กษาเร ยบร อยแล ว จะต องก าหนดผ ใช งานระบบ ซ งก าหนดตามจ านวนผ ใช งาน หร อผ ท เก ยวข อง 1.1 การสร างผ ใช ใหม 1. เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 8

9 ส วนประกอบหน าจอ จะม ตารางด านซ าย ซ งแสดงรายช อผ ใช งานระบบท งหมด หากต องการด รายละเอ ยด ของผ ใช งานระบบคนใดให คล กท ช อผ ใช คนด งกล าวในตาราง โปรแกรมจะแสดงข อม ลของผ ใช คนด งกล าวด าน ขวาม อ ส วนประกอบรายการต าง ๆ ในหน าจอผ ใช งานระบบ รายการ รายละเอ ยด ล อกอ น รห สผ าน ล อกอ นส าหร บเข าใช งาน เป นต วเลข ภาษาไทยหร อ ภาษาอ งกฤษก ได รห สผ าน ช อผ ใช งาน ช อของผ ใช งาน รายละเอ ยด รายละเอ ยดของผ ใช งาน 2. คล กป ม บนแถบเคร องม อ เพ อเพ มผ ใช งานระบบ 3. หล งจากกรอกข อม ลผ ใช งานระบบครบถ วนแล ว ให ท าการบ นท กโดยคล กป ม บนแถบเคร องม อ ในกรณ ท ไม ต องการบ นท กให คล กป ม บนแถบเคร องม อ ซ งโปรแกรมจะไม ม การบ นท กข อม ลท กรอกลงไป 1.2 การแก ไขผ ใช งานระบบ 1. คล กเล อกผ ใช งานระบบคนท ต องการในตารางด านซ าย 2. คล กป ม บนแถบเคร องม อ เพ อแก ไขผ ใช งานระบบ 3. หล งจากแก ไขข อม ลท ต องการแล ว ให ท าการบ นท กโดยคล กป ม บนแถบเคร องม อ ในกรณ ท ไม ต องการ บ นท กให คล กป ม บนแถบเคร องม อ ซ งโปรแกรมจะไม ม การบ นท กข อม ลท กรอกลงไป 1.3 การก าหนดส ทธ ในการใช งานระบบ 1. คล กเล อกผ ใช งานระบบคนท ต องการก าหนดส ทธ ในตารางด านซ าย 2. คล กป ม บนแถบเคร องม อย อย 3. เล อกระบบงาน และส ทธ ท จะก าหนดให ผ ใช งานระบบคนด งกล าว ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 9

10 ค าอธ บายส ทธ รายการ รายละเอ ยด ระง บ ไม สามารถเข าถ งข อม ลได อ าน ผ ใช สามารถด ข อม ลได เพ ยงอย างเด ยว อ านเข ยน ผ ใช สามารถด ข อม ล เพ ม แก ไข และบ นท กข อม ลได ผ สอน เป นส ทธ ส าหร บหน าจอผลการประเม น (ปพ.5) ผ ใช สามารถแก ไขได ใน กรณ ท เป นผ สอนเท าน น (ส ทธ น ม ผลในโปรแกรมร น Enterprise เท าน น) 4. ท าการบ นท กโดยคล กป ม บนแถบเคร องม อย อย ในกรณ ท ไม ต องการบ นท กให คล กป ม บนแถบเคร องม อ ย อย ซ งโปรแกรมจะไม ม การบ นท กข อม ลท กรอกลงไป 1.4 การลบผ ใช งานระบบ 1. คล กเล อกผ ใช งานระบบคนท ต องการลบในตารางด านซ าย 2. คล กป ม บนแถบเคร องม อ เพ อลบผ ใช งานระบบ จะปรากฏหน าต าง 3. คล กป ม เพ อลบผ ใช งานระบบคนด งกล าว หากไม ต องการลบคล กป ม ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 10

11 1.5 การค นหาผ ใช งานระบบ 1. คล กป ม จะปรากฏหน าต าง 2. ใส ค าท ต องการค นหาลงในช องค าค น โดยสามารถค นหาได จากล อกอ น หร อช อผ ใช งาน เม อเจอผ ใช งานคนท ต องการแล วให คล กท ผ ใช งานคนด งกล าว แล วคล กป ม ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 11

12 2. ต งค าฐานข อม ล ระบบงานทะเบ ยนว ดผลน ม ประเภทฐานข อม ลให เล อก 2 แบบ ค อ MS Access และ MS SQL 1. เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ 2. คล กเล อกประเภทฐานข อม ลท ใช ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 12

13 3. หากเป น MS Access คล กป ม จะปรากฏหน าต าง 4. เล อกแฟ มฐานข อม ลแล วคล กป ม ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 13

14 3. จ ดร ปแบบรายงาน ปพ.2 หน าจอจ ดร ปแบบรายงาน ปพ.2 ใช ส าหร บออกแบบต าแหน งต วอ กษรให สามารถพ มพ ลงในประกาศน ยบ ตร ท เป นแบบฟอร มท กระทรวงศ กษาธ การก าหนดได อย างพอด สวยงาม เน องจากโปรแกรมสามารถให ผ ใช งานขย บ ต าแหน งข อม ลต างๆ ได โดยอ สระจากก น และขย บได ในระด บม ลล เมตร เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 14

15 3.1 การเพ มแบบประกาศน ยบ ตร 1. คล กป ม บนแถบเคร องม อ จะปรากฏหน าต าง 2. เล อกแบบท จะใช เป นต นแบบในการสร างแบบใหม ต อไป โดยหล กการเล อกแบบท ใช เป นต นแบบน ค อ เล อกแบบ ท ต าแหน งใกล เค ยงก บแบบท ต องการออกแบบใหม ให มากท ส ด โดยคล กเล อกแบบแล วคล กป ม 3. ต งช อแบบลงในช อง โดยต งให ส อความหมายท ผ ใช งานเข าใจได 4. ท าการบ นท กแบบ โดยคล กป ม บนแถบเคร องม อ ในกรณ ท ไม ต องการบ นท กให คล กป ม บนแถบ เคร องม อ ซ งโปรแกรมจะไม ม การบ นท กข อม ลท กรอกลงไป 3.2 การออกแบบต าแหน ง 1. คล กช อแบบประกาศน ยบ ตรท ต องการออกแบบจากตารางด านซ าย 2. คล กท field ท ต องการเล อน หาก field ใดคล กเล อกแล วจะเปล ยนจากส เทาเป นส ฟ า ( ) จากน นคล กป มล กศรตามท ศทางท ต องการเล อน เม อขย บต าแหน งได ตามต องการแล วให คล กป ม เพ อยกเล ก การเล อก field น น (การเล อก field เพ อต องการเล อนสามารถเล อกได ท ละหลายๆ field) 3. เม อท าการออกแบบถ กต องเร ยบร อยแล ว คล กป ม บนแถบเคร องม อ ในกรณ ท ไม ต องการบ นท กให คล กป ม บนแถบเคร องม อ ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 15

16 4. จ ดร ปแบบรายงาน ปพ.3 หน าจอจ ดร ปแบบรายงานปพ.3 ใช ส าหร บออกแบบต าแหน งต วอ กษรให สามารถพ มพ ลงในแบบรายงาน ผลการเร ยนผ ส าเร จการศ กษาท เป นแบบฟอร มท กระทรวงศ กษาธ การก าหนดได อย างพอด สวยงาม เน องจาก โปรแกรมสามารถให ผ ใช งานขย บต าแหน งข อม ลต างๆ ได โดยอ สระจากก น และขย บได ในระด บม ลล เมตร เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 16

17 ส วนประกอบรายการต าง ๆ หน าจอจ ดร ปแบบรายงาน ปพ.3 รายการ รายละเอ ยด ช อแบบ ช อแบบ เล อกแบบ ประถม หร อ ม ธยม ขอบบน ขอบซ าย ห วหน า 1 ห วหน า 2 ระยะขอบบนของกระดาษ ระยะขอบซ ายของกระดาษ ความส งขนาดส วนห ว หน า 1 เพ อปร บต าแหน งรายช อ น กเร ยนคนแรกของหน า 1 ความส งขนาดส วนห ว หน า 2 เพ อปร บต าแหน งรายช อ น กเร ยนคนแรกของหน า 2 บรรท ด ขนาดความส งของบรรท ดท เป นรายละเอ ยดน กเร ยน 4.1 การเพ มแบบรายงานผลการเร ยนผ ส าเร จการศ กษา 1. คล กป ม บนแถบเคร องม อ จะปรากฏหน าต าง 2. เล อกแบบท จะใช เป นต นแบบในการสร างแบบใหม ต อไป โดยหล กการเล อกแบบท ใช เป นต นแบบน ค อ เล อกแบบ ท ต าแหน งใกล เค ยงก บแบบท ต องการออกแบบใหม ให มากท ส ด โดยคล กเล อกแบบแล วคล กป ม 3. ต งช อแบบลงในช องช อแบบ โดยต งให ส อความหมายท ผ ใช งานเข าใจได 4. ท าการบ นท กแบบ โดยคล กป ม บนแถบเคร องม อ ในกรณ ท ไม ต องการบ นท กให คล กป ม บนแถบ เคร องม อ ซ งโปรแกรมจะไม ม การบ นท กข อม ลท กรอกลงไป ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 17

18 4.2 การออกแบบต าแหน ง 1.คล กแบบรายงานผลการเร ยนฯท ต องการออกแบบจากตารางด านซ าย 2. คล กท field ท ต องการเล อน หาก field ใดคล กเล อกแล วจะเปล ยนจากส เทาเป นส ฟ า ( ) จากน นคล กป มล กศรตามท ศทางท ต องการเล อน เม อขย บต าแหน งได ตามต องการแล วให คล กป ม เพ อยกเล ก การเล อก field น น (การเล อก field เพ อต องการเล อนสามารถเล อกได ท ละหลายๆ field) 3. เม อท าการออกแบบถ กต องเร ยบร อยแล ว คล กป ม บนแถบเคร องม อ ในกรณ ท ไม ต องการบ นท กให คล กป ม บนแถบเคร องม อ ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 18

19 5. ต งค าต วเล อก เป นหน าจอต งค าต วเล อกเร มต นส าหร บการกรอกคะแนนในหน าจอผลการประเม น ปพ.5 เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 19

20 ส วนประกอบรายการต าง ๆ ในหน าจอต งค าต วเล อก รายการ เร ยนรายว ชาพ นฐาน เร ยนรายว ชาเพ มเต ม ได รายว ชาพ นฐาน ได รายว ชาเพ มเต ม จ านวนจ ดประสงค ว ดผลระหว าง เร ยนก อนว ดผลกลางภาค/ป จ านวนจ ดประสงค ว ดผลกลางภาค/ ป จ านวนจ ดประสงค ว ดผลระหว าง เร ยนหล งว ดผลกลางภาค/ป จ านวนจ ดประสงค ว ดผลปลายภาค/ ป รายละเอ ยด ระบ เกณฑ การจบในแต ละระด บช นว าน กเร ยนต องเร ยนรายว ชา พ นฐานเป นจ านวนเท าใด ระบ เกณฑ การจบในแต ละระด บช นว าน กเร ยนต องเร ยนรายว ชา เพ มเต มเป นจ านวนเท าใด ระบ เกณฑ การจบในแต ละระด บช นว าน กเร ยนต องได รายว ชา พ นฐานเป นจ านวนเท าใด ระบ เกณฑ การจบในแต ละระด บช นว าน กเร ยนต องได รายว ชา เพ มเต มเป นจ านวนเท าใด ระบ จ านวนจ ดประสงค ว ดผลระหว างเร ยนก อนว ดผลกลางภาค/ ป ว าม ก จ ดประสงค ระบ จ านวนจ ดประสงค ว ดผลกลางภาค/ป ว าม ก จ ดประสงค ระบ จ านวนจ ดประสงค ว ดผลระหว างเร ยนหล งว ดผลกลางภาค/ ป ว าม ก จ ดประสงค ระบ จ านวนจ ดประสงค ว ดผลปลายภาค/ป ว าม ก จ ดประสงค คล กป มน หากต องการให สามารถค ย คะแนนซ อมกลางภาค/ป ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 1 ระบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 1 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 2 ระบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 2 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 3 ระบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 3 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 4 ระบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 4 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 5 ระบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 5 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 6 ระบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 6 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 7 ระบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 7 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 8 ระบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ข อ 8 คล กป มน หากฝ ายทะเบ ยนว ดผลอน ญาตให อาจารย ผ สอนท ท า คะแนนสามารถกดป มส งผลการเร ยนท เร ยบร อยแล วได เข ามา ย งระบบเพ อออกเอกสารเก ยวก บผลการเร ยนท งหมด ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 20

21 5.1 การต งค าต วเล อก 1. ผ ใช ต องเร มต นก าหนดเกณฑ การจบในแต ละระด บช นท งรายว ชาพ นฐานท เร ยน ท ได และรายว ชาเพ มเต มท เร ยน ท ได จ านวนจ ดประสงค ในแต ละส วนว าม ก จ ดประสงค ระบ เกณฑ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ในแต ละข อ 2. ท าการบ นท กโดยคล กป ม บนแถบเคร องม อ ในกรณ ท ไม ต องการบ นท กให คล กป ม บนแถบเคร องม อ ซ งโปรแกรมจะไม ม การบ นท กข อม ลท กรอกลงไป ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 21

22 6. เปล ยนรห สผ าน หากผ ใช งานต องการเปล ยนรห สผ านท ได มา เป นรห สผ านอ นท ตนเองสามารถจดจ าได ง าย สามารถกระท า ได ในหน าจอน เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ 6.1 การเปล ยนรห สผ าน 1. กรอกรห สผ านใหม ท ต องการลงในช องท ง 2 ช องให ตรงก น 2. ท าการคล กป ม จากน นป ดโปรแกรม และเข าใช งานโปรแกรมด วยล อกอ นเด ม แต รห สผ านใหม ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 22

23 7. การส ารองข อม ล การส ารองข อม ลควรกระท าสม าเสมอ อาจก าหนดไว ส ปดาห ละ 1 คร ง ท งน เพ อป องก นอ บ ต เหต ท อาจท า ให ข อม ลเส ยหาย หร อใช เม อต องการโอนข อม ลไปใช เคร องอ นก ได 1. เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 23

24 2. คล กป ม จะปรากฏหน าต าง 3. เล อกว าจะบ นท กในไดร ฟใด โฟลเดอร ใด และต งช อไฟล 4. คล กป ม โปรแกรมจะเร มท าการส ารองข อม ลรอจนเสร จส น 100% ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 24

25 8. การน าข อม ลท ส ารองไว กล บมาใช การน าข อม ลท ได ส ารองไว กล บมาใช งาน หร อใช เม อต องการน าข อม ลท ส ารองไว จากเคร องอ นน ามาใช ก บ เคร องท ต องการได 1. เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 25

26 2. คล กป ม จะปรากฏหน าต าง 3. เล อกว าไฟล ท ท าการส ารองไว อย ในไดร ฟใด และช อไฟล ใด 4. คล กป ม โปรแกรมจะเร มน าไฟล ท ท าการส ารองข อม ลไว กล บมารอจนเสร จส น ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 26

27 9. น าเข าจาก WAC10 การน าเข าข อม ลจาก WAC10 ใช ส าหร บกรณ ท Upgrade เวอร ช นใหม 1. เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ 2. คล กป ม โปรแกรมจะเร มท าการน าเข าข อม ลจนเสร จส น ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 27

28 10. น าเข าข อม ลจาก WACmini / emiscps การน าเข าข อม ลจาก WACmini/emisCPS เด มน น ใช ส าหร บกรณ ท สถานศ กษาเคยใช โปรแกรมเด มเหล าน สามารถโอนข อม ลเข ามาได โดยท าเพ ยงคร งแรกและคร งเด ยวในการเร มต นใช งานระบบงานทะเบ ยนและว ดผลน 1. เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ 2. ระบ ป การศ กษาว า ข อม ลน กเร ยนล าส ดจากโปรแกรมเด ม ค อ WACmini / emiscps ท ต องการโอนข อม ลอย ในป การศ กษาใด 3. คล กป ม โปรแกรมจะเร มท าการน าเข าข อม ลจนเสร จส น ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 28

29 11. น าเข าข อม ลจาก Student 44/51 การน าเข าข อม ลจาก Student 44/51 ใช ส าหร บกรณ ท สถานศ กษาเคยใช โปรแกรมน สามารถโอนข อม ล เข ามาได โดยท าเพ ยงคร งแรกและคร งเด ยวในการเร มต นใช งานระบบงานทะเบ ยนและว ดผลน 1. เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 29

30 2. ท าการโอนข อม ล โดยจะต องโอนข อม ลท ม อย ในโปรแกรม Student 44/51 ท ละระด บช น โดยระบ ป การศ กษา ล าส ดท ใช โปรแกรม Student 44/51 และการโอนในแต ละระด บช นต องเล อก Student version ว าน ามาจาก โปรแกรม Student 51 หร อ Student 44 และจะต องก าหนดแหล งเก บฐานข อม ลว าจะอ านแฟ มข อม ลจากไฟล ใด 3. คล กป ม โปรแกรมจะเร มท าการน าเข าข อม ลจนเสร จส น หมายเหต ในกรณ ใช ฐานข อม ลจาก version Student 44 จะต องก าหนดรห สสถานศ กษาตามหล กเกณฑ เด ม (8 หล ก) ท ใช เป นช อไฟล ในฐานข อม ลใน folder c:/basicschool/database เทคน กในการโอน องค ประกอบของไฟล student ม ด งน หากไฟล ของโปรแกรม student ม ท งหมดด งภาพ ต องท าการโอนท ละไฟล โดยไล โอนท ละช วงช นเพ อป องก นการส บสนและการโอนซ าซ อน ไฟล แรก หากไฟล เป นช วงช นท 1 ให เล อกช นป ส ดท ายของช วงช นน นค อ ป.3 ด งน นไฟล ให เล อกเง อนไขด านบนว าโอนข อม ลจากป การศ กษา 2552 ช น ป.3 ไฟล ท สอง หากไฟล เป นช วงช นท 1 ให เล อกช นป ส ดท ายของช วงช นน นค อ ป.3 ด งน นไฟล ให เล อกเง อนไขด านบนว าโอนข อม ลจากป การศ กษา 2553 ช น ป.3 ไฟล ท สาม หากไฟล เป นช วงช นท 1 ให เล อกช นป ส ดท ายของช วงช นน นค อ ป.3 ด งน นไฟล ให เล อกเง อนไขด านบนว าโอนข อม ลจากป การศ กษา 2554 ช น ป.3 ไฟล ท ส หากไฟล เป นช วงช นท 2 ให เล อกช นป ส ดท ายของช วงช นน นค อ ป.6 ด งน นไฟล ให เล อกเง อนไขด านบนว าโอนข อม ลจากป การศ กษา 2547 ช น ป.6 ไฟล ท ห า หากไฟล เป นช วงช นท 2 ให เล อกช นป ส ดท ายของช วงช นน นค อ ป.6 ด งน นไฟล ให เล อกเง อนไขด านบนว าโอนข อม ลจากป การศ กษา 2548 ช น ป.6 ไฟล ท หก หากไฟล เป นช วงช นท 2 ให เล อกช นป ส ดท ายของช วงช นน นค อ ป.6 ด งน นไฟล ให เล อกเง อนไขด านบนว าโอนข อม ลจากป การศ กษา 2549 ช น ป.6 ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 30

31 12. น าเข าข อม ลจาก e-citizen (ก อน53) การน าเข าข อม ลจากโปรแกรม e-citizen (ก อน53) ใช ส าหร บกรณ ท สถานศ กษาเคยใช โปรแกรมน สามารถ โอนข อม ลเข ามาได โดยท าเพ ยงคร งแรกและคร งเด ยวในการเร มต นใช งานระบบงานทะเบ ยนและว ดผลน และหาก ทางสถานศ กษาเคยใช โปรแกรม WACmini ด วย จะต องท าการโอนข อม ลจากโปรแกรม WACmini เส ยก อน แล วจ ง ท าการโอนข อม ลจากโปรแกรม e-citizen (ก อน53) เป นล าด บถ ดไป 1. เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ 2. คล กป ม โปรแกรมจะเร มท าการน าเข าข อม ลจนเสร จส น ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 31

32 13. น าเข าข อม ลจาก Excel การน าเข าข อม ลจาก Excel ใช ส าหร บกรณ ท สถานศ กษาม ข อม ลน กเร ยนอย ในไฟล Excel อย แล ว หร อ สะดวกในการกรอกผ าน Excel มากกว า สามารถน าเข าน กเร ยนใหม ท ย งไม เคยม ข อม ลอย ในโปรแกรม WAC10 1. เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ 2. คล กป ม จะปรากฏหน าต าง ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 32

33 3. เล อกว าจะบ นท กในไดร ฟใด โฟลเดอร ใด และต งช อไฟล 4. คล กป ม โปรแกรมจะสร างแบบน าเข าเป นไฟล Excel ข นมา 5. ท าการกรอกข อม ลในแบบน าเข าให ครบถ วน เม อเสร จส นแล วและต องการน าเข าข อม ล ให เล อกว าจะน าเข า ข อม ลป การศ กษาใด และเป นข อม ลน กเร ยนหร ออาจารย จากน นคล กป ม จะปรากฏหน าต าง 6. เล อกว าไฟล Excel ท กรอกข อม ลไว อย ในไดร ฟใด และช อไฟล ใด 7. คล กป ม โปรแกรมจะเร มน าเข าข อม ล รอจนเสร จส น ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 33

34 14. ส งออกไปย ง Student 44/51 ใช ส าหร บกรณ ท สถานศ กษาต องส งข อม ลไปย ง โปรแกรม Student 44/51 เพ อส งกระทรวงฯ 1. เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ 2. ระบ ว าต องการโอนข อม ลของป การศ กษาใด ช นใด และเล อก Student version ท ต องการส งออก 3. คล กป ม โปรแกรมจะเร มท าการโอนข อม ลจนเสร จส น ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 34

35 ข อม ลพ นฐาน 1. การเตร ยมข อม ลพ นฐาน หล งจากกรอกข อม ลสถานศ กษา และก าหนดผ ใช งานระบบเร ยบร อยแล ว ก จะต องม การจ ดเตร ยมข อม ล พ นฐานต างๆ ให ตรงก บท สถานศ กษาใช งาน 1.1 การเพ มข อม ลพ นฐาน 1. เล อกเมน หล ก เมน ย อยท ต องการ ในท น จะขอยกต วอย างอธ บายห วข อประเภทว ชา จะปรากฏหน าจอ ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 35

36 2. หากในโปรแกรมย งไม ม ข อม ลพ นฐานตรงตามท สถานศ กษาต องการ ให คล กป ม บนแถบเคร องม อ 3. ช องรห สให ใส เลขต อจากรห สส ดท ายท โปรแกรมแสดงอย บนหน าจอน น ต อจากน นกรอกข อม ลตามท ต องการ โดยคล กป ม Tab บนค ย บอร ดเพ อเล อนไปคอล มน ต อไป และส งเกตว าช อง ได ใส เคร องหมายถ กแล ว 4. ท าการบ นท กโดยคล กป ม บนแถบเคร องม อ ในกรณ ท ไม ต องการบ นท กให คล กป ม บนแถบเคร องม อ ซ งโปรแกรมจะไม ม การบ นท กข อม ลท กรอกลงไป 1.2 การแก ไขข อม ลพ นฐาน 1. หากในโปรแกรมม ข อม ลพ นฐานตรงตามท สถานศ กษาต องการแล ว ให คล กช อง ให ใส เคร องหมายถ ก ส วนข อม ลท สถานศ กษาไม ได ใช งานให คล กช อง ให ว าง 2. ท าการบ นท กโดยคล กป ม บนแถบเคร องม อ ในกรณ ท ไม ต องการบ นท กให คล กป ม บนแถบเคร องม อ ซ งโปรแกรมจะไม ม การบ นท กข อม ลท กรอกลงไป 1.3 การลบข อม ลพ นฐาน 1. คล กเล อกข อม ลท ต องการลบ 2. คล กป ม บนแถบเคร องม อ เพ อลบข อม ลท ต องการ จะปรากฏหน าต าง 3. คล กป ม เพ อลบข อม ลด งกล าว หากไม ต องการลบคล กป ม หมายเหต ข อม ลพ นฐานท โปรแกรมม ให ไม ควรลบท ง เพราะอาจม ผลก บการท างานของโปรแกรม อาจท าให เก ด Bug ได หากไม ต องการใช งานควรยกเล กการใช งานโดยคล กช อง ให ว างแทน ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 36

37 2. การบ นท กข อม ลสถานศ กษา ระบบงานทะเบ ยนและว ดผลน ผ ใช จะต องก าหนดรายละเอ ยดต างๆ ของสถานศ กษาให ครบถ วนก อนการ ใช งานในส วนอ นๆ 1. เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 37

38 ส วนประกอบรายการต าง ๆ ในหน าจอสถานศ กษา รายการ รายละเอ ยด รห สสถานศ กษา รห สสถานศ กษาซ งเป นรห สท กระทรวงก าหนดให ก บ สถานศ กษาแต ละแห ง ประเภทสถานศ กษา ค าน าหน าช อของสถานศ กษา เช น โรงเร ยน, ว ทยาล ย ฯลฯ ช อสถานศ กษา ช อของสถานศ กษา ส งก ด ช อส งก ดของสถานศ กษา สพท.เขต เขตพ นท การศ กษา ว นอน ม ต จบ ว นท และเด อนท อน ม ต จบของป การศ กษาป จจ บ น นายทะเบ ยน ค าน าหน าช อ ช อ และช อสก ลของห วหน างานทะเบ ยนของ สถานศ กษา ช อผ บร หาร ค าน าหน าช อ ช อ และช อสก ลของผ บร หาร ต าแหน งผ บร หาร ช อต าแหน งของผ บร หาร อ กษรค น ช น/ห อง ต วอ กษรค น ช น/ห อง เช น / หร อ. ต วอย าง 4/5 2.1 เป นต น ว นท เป ดภาคเร ยนท 1 ว นท และเด อนท สถานศ กษาเป ดภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา ป จจ บ น ว นท เป ดภาคเร ยนท 2 ว นท และเด อนท สถานศ กษาเป ดภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ป จจ บ น School name ช อของสถานศ กษาเป นภาษาอ งกฤษส าหร บออก Transcript Director name Register name ค าน าหน าช อ ช อ และช อสก ลของผ บร หารเป นภาษาอ งกฤษ ส าหร บออก Transcript ค าน าหน าช อ ช อ และช อสก ลของห วหน างานทะเบ ยนของ สถานศ กษาเป นภาษาอ งกฤษส าหร บออก Transcript ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 38

39 ส วนประกอบรายการต าง ๆ TAB ข อม ลพ นฐาน รายการ รายละเอ ยด รห สประจ าบ าน UTM X UTM Y UTM Zone รห สประจ าบ านของสถานศ กษา แนวแกน X ของค าพ ก ดต าแหน งสถานศ กษาแบบ UTM แนวแกน Y ของค าพ ก ดต าแหน งสถานศ กษาแบบ UTM โซนของค าพ ก ดต าแหน งสถานศ กษาแบบ UTM ท อย เลขท อ นเป นท ต งของสถานศ กษา หม ท หม ท อ นเป นท ต งของสถานศ กษา ซอย ซอยอ นเป นท ต งของสถานศ กษา ถนน ถนนอ นเป นท ต งของสถานศ กษา จ งหว ด จ งหว ดอ นเป นท ต งของสถานศ กษา อ าเภอ อ าเภออ นเป นท ต งของสถานศ กษา ต าบล ต าบลอ นเป นท ต งของสถานศ กษา ไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร เวบไซต อ เมล รห สไปรษณ ย ของสถานศ กษา หมายเลขโทรศ พท ของสถานศ กษา หมายเลขโทรสารของสถานศ กษา เวบไซต ของสถานศ กษา อ เมล ของสถานศ กษา ช อผ ช วยว ชาการ ค าน าหน าช อ ช อ และช อสก ลของผ ช วยว ชาการ ต าแหน ง ช อต าแหน งของผ ช วยว ชาการ SID เป นโค ดท ทางผ พ ฒนาโปรแกรมออกให หล งจากส งซ อ ว นท ก อต ง ว นท ก อต งสถานศ กษา คอมฯใช สอน จ านวนคอมพ วเตอร ท ใช ในการเร ยนการสอนภายในสถานศ กษา คอมฯใช บร หาร ตราส ญล กษณ จ านวนคอมพ วเตอร ส าหร บใช ในงานบร หารภายในสถานศ กษา ตราส ญล กษณ ของสถานศ กษา การเร ยงข อม ล หากคล กเคร องหมายถ กในช อง หน าจอค ย ข อม ล ต างๆ และรายงาน จะเร ยงข อม ลตามเพศก อน โดยชายข นก อนหญ ง แล ว จ งเร ยงตามเลขประจ าต ว ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 39

40 ส วนประกอบรายการต าง ๆ ใน TAB เกณฑ การจบ รายการ รายละเอ ยด หล กส ตร ช อหล กส ตรท ต องการกรอกข อม ลเกณฑ การจบ เกณฑ การจบ เกณฑ การจบช วงช นท สถานศ กษาก าหนด ค าอธ บายระบบรายงาน ผลการเร ยนรายว ชา ค าอธ บายระด บผลการเร ยนหร อค าอธ บายค ณภาพผลการเร ยนท สถานศ กษาก าหนด 2. หล งจากกรอกข อม ลสถานศ กษาครบถ วนแล ว ให ท าการบ นท กโดยคล กป ม บนแถบเคร องม อ ในกรณ ท ไม ต องการบ นท กให คล กป ม บนแถบเคร องม อ ซ งโปรแกรมจะไม ม การบ นท กข อม ลท กรอกลงไป ส วนประกอบรายการต าง ๆ ใน TAB อาคาร/ห องเร ยน รายการ รายละเอ ยด ประเภทอาคาร/ส งก อสร าง ประเภทอาคาร/ส งก อสร างภายในสถานศ กษา จ านวน จ านวนของอาคาร/ส งก อสร างภายในสถานศ กษา ประเภทห องเร ยนพ เศษ จ านวน ประเภทห องเร ยนพ เศษภายในสถานศ กษา จ านวนของห องเร ยนพ เศษภายในสถานศ กษา 1. คล กป ม บนแถบเคร องม อย อยท อย ต ดก บตารางท ต องการเพ มข อม ล 2. เม อเพ มข อม ลเสร จส น ท าการบ นท กโดยคล กป ม บนแถบเคร องม อย อยท อย ต ดก บตาราง ในกรณ ท ไม ต องการบ นท กให คล กป ม บนแถบเคร องม อย อยท อย ต ดก บตาราง ซ งโปรแกรมจะไม ม การบ นท กข อม ลท กรอก ลงไป ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 40

41 ส วนประกอบรายการต าง ๆ ใน TAB รางว ล/เน อท รายการ รายละเอ ยด ป ท ได ร บ ป ท สถานศ กษาได ร บรางว ล ช อรางว ล ช อรางว ลท สถานศ กษาได ร บ แหล งท มาของรางว ล แหล งท มาหร อหน วยงานท มอบรางว ลให ก บสถานศ กษา จ านวนไร ขนาดของพ นท สถานศ กษาเป นจ านวนไร จ านวนงาน ขนาดของพ นท สถานศ กษาเป นจ านวนงาน ตารางวา ขนาดของพ นท สถานศ กษาเป นตารางวา ประเภทกรรมส ทธ การถ อครอง ประเภทกรรมส ทธ การถ อครอง 1. คล กป ม บนแถบเคร องม อย อยท อย ต ดก บตารางท ต องการเพ มข อม ล 2. เม อเพ มข อม ลเสร จส น ท าการบ นท กโดยคล กป ม บนแถบเคร องม อย อยท อย ต ดก บตาราง ในกรณ ท ไม ต องการบ นท กให คล กป ม บนแถบเคร องม อย อยท อย ต ดก บตาราง ซ งโปรแกรมจะไม ม การบ นท กข อม ลท กรอก ลงไป ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 41

42 ข อม ล 1. น กเร ยน หน าจอน กเร ยนใช ส าหร บบ นท กประว ต ของน กเร ยน ท งข อม ลส วนต ว การศ กษา ท อย ภาษาอ งกฤษ ประว ต และบ นท กช วยจ า ซ งหน าจอประว ต น กเร ยนน จะม ท งหมด 5 TAB เล อกเมน หล ก เมน ย อย จะปรากฏหน าจอ ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 42

43 ส วนประกอบรายการต าง ๆ ในหน าจอน กเร ยน เลขประจ าต ว รายการ เลขประจ าต วของน กเร ยน 5 หล ก รายละเอ ยด ค าน าหน า เล อกค าน าหน าช อของน กเร ยน ช อ ช อของน กเร ยน สก ล ว นเก ด เพศ ส ญชาต นามสก ลของน กเร ยน ว น/เด อน/ป เก ดของน กเร ยน เล อกเพศของน กเร ยน ส ญชาต ของน กเร ยน เช อชาต เช อชาต ของน กเร ยน ศาสนา ศาสนาของน กเร ยน หม เล อด หม เล อดของน กเร ยน เลขประชาชน เลขประจ าต วประชาชน 13 หล กของน กเร ยน ใช ส าหร บกรณ ท น กเร ยนคนด งกล าวม ได อย ในสถานศ กษาแล ว เช น ลาออก จบการศ กษา ให คล กเคร องหมายถ กในช องออก ค าน าหน าบ ดา เล อกค าน าหน าช อของบ ดา ช อบ ดา ช อบ ดา สก ลบ ดา เลขประชาชนบ ดา นามสก ลบ ดา เลขประจ าต วประชาชน 13 หล กของบ ดา ค าน าหน ามารดา เล อกค าน าหน าช อของมารดา ช อมารดา ช อมารดา สก ลมารดา เลขประชาชนมารดา นามสก ลมารดา เลขประจ าต วประชาชน 13 หล กของมารดา ค าน าหน าผ ปกครอง เล อกค าน าหน าช อของผ ปกครอง ช อผ ปกครอง ช อผ ปกครอง สก ลผ ปกครอง นามสก ลผ ปกครอง เลขประชาชนผ ปกครอง เลขประจ าต วประชาชน 13 หล กของผ ปกครอง ป มน เม อคล กแล วโปรแกรมจะท าการค านวณ ณ ว นท กด โดยจะปร บค า น าหน าช อจากเด กชาย/เด กหญ งเป น นาย/น.ส. ให อ ตโนม ต ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 43

44 1.1 การเพ มน กเร ยนใหม 1. คล กป ม บนแถบเคร องม อ เพ อเพ มน กเร ยน 2. เม อกรอกข อม ลครบถ วน ให ท าการบ นท กโดยคล กป ม บนแถบเคร องม อ ในกรณ ท ไม ต องการบ นท กให คล ก ป ม บนแถบเคร องม อ ซ งโปรแกรมจะไม ม การบ นท กข อม ลท กรอกลงไป 1.2 การใส ร ปภาพ 1. ด บเบ ลคล กท ช องร ปภาพ จะปรากฏหน าต าง 2. เล อกไฟล ร ปภาพท ต องการ แล วคล กป ม หมายเหต ไฟล ภาพน ใช ได เฉพาะ.jpg,.jpeg,.bmp เท าน น ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 44

45 1.3 การค นหาน กเร ยน 1. คล กป ม จะปรากฏหน าต าง 2. ใส ค าท ต องการค นหาลงในช องค าค น โดยสามารถค นหาได จากรห ส ช อ หร อสก ล เม อเจอน กเร ยนคนท ต องการ แล วให คล กท น กเร ยนคนด งกล าว แล วคล กป ม 1.4 การแก ไขน กเร ยน 1. ค นหาน กเร ยนคนท ต องการแก ไขตามข อ คล กป ม บนแถบเคร องม อ เพ อแก ไขน กเร ยน 3. หล งจากแก ไขข อม ลท ต องการแล ว ให ท าการบ นท กโดยคล กป ม บนแถบเคร องม อ ในกรณ ท ไม ต องการ บ นท กให คล กป ม บนแถบเคร องม อ ซ งโปรแกรมจะไม ม การบ นท กข อม ลท กรอกลงไป ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 45

46 1.5 การลบน กเร ยน 1. คล กเล อกน กเร ยนคนท ต องการลบ 2. คล กป ม บนแถบเคร องม อ เพ อลบน กเร ยน จะปรากฏหน าต าง 3. คล กป ม เพ อลบน กเร ยนคนด งกล าว หากไม ต องการลบคล กป ม ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 46

47 ส วนประกอบรายการต าง ๆ TAB การศ กษา รายการ รายละเอ ยด หล กส ตร หล กส ตรท น กเร ยนศ กษา (ช องน ต องระบ ห ามว าง ม ฉะน นจะไม พบข อม ล) ว นท เข าศ กษา ว นท น กเร ยนเข าศ กษาท สถานศ กษาในหล กส ตรท เล อกไว (ช องน ต องกรอกห ามว าง ม ฉะน นจะไม พบข อม ลในหน าจอห องเร ยน) ปพ.ช ดท เลขช ดท ปพ.1 ของน กเร ยน ปพ.1 เลขท เลขท ปพ.1 ของน กเร ยน แผนฯ แผนการเร ยนของน กเร ยน ว นท อน ม ต จบ ว นท อน ม ต จบ ว นท จบ ว นท น กเร ยนจบการศ กษา สาเหต ท ออก เล อกสาเหต ท ออกท จะน าไปแสดงในใบปพ.1 จากต วเล อกท ม ให ด งน 1. กรณ น กเร ยนจบช วงช น แต ไม ได ออกจากสถานศ กษา เล อก - 2. กรณ น กเร ยนจบช นประถมศ กษาป ท 6 เล อก จบการศ กษาระด บประถมศ กษา 3. กรณ น กเร ยนจบช นม ธยมศ กษาป ท 3 เล อก จบการศ กษาภาคบ งค บ 4. กรณ น กเร ยนจบช นม ธยมศ กษาป ท 6เล อก จบหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน 5. น กเร ยนท ออกจากสถานศ กษากรณ อ นๆ เล อก ศ กษาต อสถานศ กษาอ น การเข า ประเภทการเข าศ กษา โรงเร ยนเด ม สถานศ กษาเด มของน กเร ยน หากต องการกรอกเป นภาษาอ งกฤษเพ อใช ออก Transcript คล กท ป ม จ งหว ด จ งหว ดของสถานศ กษาเด มของน กเร ยน ช นป ส ดท าย ช นป ส ดท ายท น กเร ยนก าล งเร ยนหร อจบการเร ยนจากสถานศ กษาเด ม GPA GPA ของน กเร ยนท จบมาจากสถานศ กษาเด ม สร ปผลการเร ยน เล อกต วเล อกในการสร ปผลการเร ยนเพ อน าไปแสดงในใบปพ.1 ผลการต ดส น เล อกต วเล อกในการต ดส นผ านช วงช นเพ อน าไปแสดงในใบปพ.1 ผลการประเม น ระด บชาต รายละเอ ยดผลการประเม นน กเร ยนด วยแบบทดสอบมาตรฐานระด บชาต โดยกรอกช อแบบทดสอบและผลการทดสอบตามท หน วยงานจ ดการ ทดสอบแจ งตอบกล บมาอย างช ดเจน หมายเหต หมายเหต ท น าไปแสดงในใบปพ.1 ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส หน า 47

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล สารบ ญ หน า ก าหนดการสอน หน วยท 1 เร อง มาร จ กก บโปรแกรมตารางงานก นเถอะ จ านวน 7 ช วโมง

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net)

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net) ก LMS ก ก ก Moodle LMS ย อมาจาก Learning Management System เป นระบบท ใช บร หารจ ดการการเร ยนร ท อ านวยความ สะดวกในการจ ดกล มเน อหาและก จกรรมการเร ยนร การส อสารโต ตอบระหว างผ สอน (Instructor/Teacher) ก

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

การสร างระบบฐานข อม ลประว ต น กเร ยนโรงเร ยนบ านราษฎร ด วยโปรแกรม Microsoft office Access 2007

การสร างระบบฐานข อม ลประว ต น กเร ยนโรงเร ยนบ านราษฎร ด วยโปรแกรม Microsoft office Access 2007 การสร างระบบฐานข อม ลประว ต น กเร ยนโรงเร ยนบ านราษฎร ด วยโปรแกรม Microsoft office Access 2007 กรรณ การ แผ นทอง ร งท พย ล นจ กร โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ประเภทว

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document แบบทดสอบก อนเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ประถมศ กษาป ท 6 เร อง เอกสารสวยด วยไมโครซอฟต เว ร ด เวลา 60 นาท จ านวน 30 คะแนน 1. ถ าไม ปรากฏ w บนจอคอมพ วเตอร เพ อ

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information