JCI (Joint Commission International)

Size: px
Start display at page:

Download "JCI (Joint Commission International)"

Transcription

1

2

3 JCI (Joint Commission International) เป นมาตรฐานท เก ดจากความร วมม อของคณะบ คคลท ม ว ชาช พทางด าน การแพทย มาร วมก นโดยเห นความส าค ญของป ญหาอ นเก ดจาก การใช เคร องม อหร ออ ปกรณ ทางการแพทย และว ธ การท างาน ทางการแพทย ท ย งไม ถ กว ธ และขาดทางด านความร อย างแท จร ง Siammed

4 มาตรฐาน JCI จะม เป าหมายความปลอดภ ยผ ป วยสากลด งน ระบ ต วผ ป วยถ กต อง เพ มประส ทธ ภาพการส อสาร เพ มความปลอดภ ยในการใช ยาท ถ กต องระม ดระว งส ง สร างความม นใจในการผ าต ดให ถ กตาแหน งถ กห ตถการ ถ กคน ลดความเส ยงต อการต ดเช อท ส มพ นธ ก บการบร การ ส ขภาพ ลดความเส ยงต อการเก ดอ นตรายจากผ ป วยพล ดตกหกล ม Siammed

5 หมวดท 1 มาตรฐานท ย ดผ ป วยเป นศ นย กลาง หมวดท 2 มาตรฐานการจ ดการองค กรบร การส ขภาพ

6 Quality Improvement and Patient Safety :QPS การพ ฒนาค ณภาพและความปลอดภ ย ผ ป วย Prevention and Control of Infections :PIC การป องก นและควบค มการต ดเช อ Governance,Leadership and Direction :GLD การก าก บด แลก จการ การนาและ ท ศทางองศ การ Facility Management and Safety :FMS การจ ดการอาคารสถานท และความ ปลอดภ ย Staff Qualifications and Education :SQE ค ณสมบ ต และการศ กษาของบ คลากร Management of Communication and Information :MCI การจ ดการการส อสารและ สารสนเทศ

7 มาตรฐาน JCI ท เก ยวข องก บเคร องม อแพทย Siammed การให ความส าค ญก บเคร องม อแพทย ในโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน JCI น นให ความส าค ญก บเคร องม อและอ ปกรณ ทางการแพทย ไม ว าจะ เป นอ ปกรณ ท ใช ส มผ สผ ป วยโดยตรงในระด บเน อเย อหร อส มผ สเพ ยง ภายนอก แต อ ปกรณ น น ๆ อาจสร างผลกระทบต อผ ป วยได โดยต องม กระบวนการต างๆท ถ กต องสามารถปฏ บ ต ได ปฏ บ ต เป น ม กระบวนการ ควบค มอย างถ กต องในการดาเน นการต าง ๆ และสามารถนาผลท ได ร บมา ว เคราะห หาเหต และการแก ไข

8 1.การด แลบาร งร กษาเคร องม อและอ ปกรณ ทางการแพทย ( Preventive Maintenance) อย างถ กต องตามกระบวนการท ได ถ ก กาหนดมาและ/หร อตามความเหมาะสมท ควรกระทา โดยแบ งระด บ ของความสาค ญตาม Risk Level ของชน ดเคร องม อโดยพ จารณาจาก Level ว าเคร องม อชน ดน นม ความสาค ญในระด บใดและควรให ความสนใจในส วนใดบ างอย างไร(ในส วนของทางโรงพยาบาลทาง ผ บร หารจะต องให ความสาค ญทางด าน Risk Management มาเป น ลาด บต น ๆ) Siammed

9 2.กระบวนการในการเก บข อม ลของเคร องม อและอ ปกรณ ทางการแพทย ( Data & Record) ทางผ ร บผ ดชอบการด แลเคร องม อและ อ ปกรณ ทางการแพทย ต องม ข อม ลท ถ กต องสามารถบอกได ถ งท มาของ เคร องม อฯ น น ๆ โดยข อม ลด งกล าวต องประกอบไปด วยประว ต การ ร บเข าบ ญช,ประว ต การบาร งร กษา และประว ต ของการซ อม โดย ข อม ลด งกล าวสามารถนามาใช เป นประโยชน ทางด านการประเม นการ ใช งานเคร องม อน น ๆ ได อย างช ดเจน

10 3.กระบวนการในการท าเอกสารข อม ลในการบ าร งร กษาและ การรายงาน(Document & Report) ทางผ ร บผ ดชอบต องม เอกสาร ข อม ลท ช ดเจนและรายงานผลได ว าเคร องม อฯท ผ านกระบวนการ บ าร งร กษาได ม การด าเน นการอย างไรบ างโดยเคร องม อท ผ าน กระบวนการด งกล าวอย ในสถานะใด และต องม ต วบ งช ท ช ดเจนว า เคร องม อฯน นได ผ านกระบวนการในการบ าร งร กษาหร อย ง โดยผ ท า และผ ใช ต องทราบถ งรายละเอ ยดของต วบ งช ต าง ๆ ว าบอกถ งอะไร อย ในสถานะอะไรม ความสาค ญอย างไร Siammed

11 มาตรฐาน FMS.8 องค กรวางแผนโปรแกรมส าหร บการตรวจสอบ การทดสอบและ การบาร งร กษาเคร องม อและอ ปกรณ การแพทย นาไปส การปฏ บ ต ได และบ นท กผล มาตรฐาน FMS 8.1 องค กรเก บข อม ลการต ดตามส าหร บโปรแกรมบร หารเคร องม อ และอ ปกรณ การแพทย ข อม ลเหล าน ถ กใช เพ อวางแผนความต องการระยะยาวของ องค กร ส าหร บการปร บปร ง ( Upgrade ) หร อปร บเปล ยนเคร องม อและอ ปกรณ การแพทย มาตรฐาน FMS.8.2 องค กรม ระบบเร ยกกล บผล ตภ ณฑ และเคร องม อ

12 เก บข อม ลเพ อวางแผนลงท นสาหร บการ จ ดหา ทดแทน การปร บปร ง และการ เปล ยนแปลงอ น ๆ การค ดเล อกและจ ดหาเคร องม อ การบ งช และการทาบ ญช เคร องม อ การต ดตามและดาเน นการเม อม ข อส งเกต เก ยวก บอ นตรายจากเคร องม อ ม การเร ยกกล บ ม อ บ ต การณ ท ได ร บรายงาน ม ป ญหาและข อบกพร องต าง ๆ การประเม นเคร องม อท ใช งานโดยการ ตรวจสอบ สอบเท ยบและบาร งร กษา

13 1. เร มต งแต การค ดเล อกและจ ดหาเคร องม อ โดยกระบวนการค ดเล อกและ การจ ดหาเคร องท ได มาจะต องได จากการท าการว เคราะห เคร องม อแพทย ท ม อย แล ว และจากการใช เคร องม อแพทย ในการร กษาว าเพ ยงพอหร อไม อาจจะม การท าสถ ต หร อ ในการจ ดหาเคร องม อแพทย แต ลาคร งจะต องร ท มาท ไปว าจะได เคร องม อแพทย มาอย างไร โดยเคร องม อแพทย ท ได มาจะต องม มาตรฐานเข ามาเก ยวข อง เช น FDA, อ.ย. ม กระบวนการในการตรวจร บเคร องม อแพทย ม การก าหนดมาตรฐานของ เคร องม อแต ละชน ด

14 2. ม การบ งช และจ ดทาบ ญช รายการเคร องม อแพทย เคร องม อแพทย จะต องเป น ป จจ บ นเสมอและม ป ายบ งช ช ดเจนว าเคร องด หร อเคร องเส ย สามารถตรวจสอบได ว า เคร องม อแพทย แต ละต วเป นป จจ บ น

15 3. การประเม นเคร องม อท ใช งานโดยการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเท ยบ และ บ าร งร กษา ม กระบวนการในการตรวจสอบทดสอบ สอบเท ยบ และบ าร งร กษา โดยอาจจะด ว าม แผนในกระบวนการสอบเท ยบหร อบ าร งร กษาหร อไม ค าท ว ดหร อ ค าท ตรวจจะต องม การบ นท ก ท กค า ถ าไม ม การบ นท กจะต องบอกเหต ผลว าเพราะ อะไร ม ป ายแสดงว าได ผ านการสอบเท ยบและบ าร งร กษา ในกระบวนการสอบ เท ยบและบ าร งร กษาพยาบาลจะต องสามารถอธ บายได ว าช างท มาตรวจสอบ เคร องม อตรวจสอบอะไรบ าง พยาบาลจะต องม การตรวจ เช คเคร องม อได อย าง ถ กต องโดยม การฝ กอบรม ปฏ บ ต งานและบ าร งร กษา เคร องม อและอ ปกรณ การแพทย

16 4. การต ดตามและด าเน นการเม อม ข อส งเกตเก ยวก บอ นตรายจากเคร องม อ ม การ เร ยกกล บม อ บ ต การณ ท ได ร บรายงานม ป ญหาและข อบกพร องต างๆ เช นตะก วท ใช ก บ เคร องว ดความด นจะต องม การป องก นอ นตรายในการเก บร กษาหร อการใช งาน จะต องม การป องก นในการใช ตะก ว

17 5. ม การเก บข อม ลเพ อวางแผนลงท นส าหร บการจ ดการ ทดแทน, การ ปร บปร ง(upgrade) และการเปล ยนแปลงอ นๆ จะต องม การท าบ นท กความค มค าใน การซ อม เคร องแพทย แต ละต วจะต องม ประว ต ในการซ อม และเคร องม อแพทย จะต องเป นป จจ บ น สามารถตรวจสอบได ม การว เคราะห การใช งานเคร องม อแพทย เพ อนามาใช เพ อการจ ดหาและทดแทน

18 เป าหมายขององค กรในการเฝ าระว งป องก นและควบค มการต ดเช อ ค อ การค นหาและลดความเส ยงอ นก อให เก ดการต ดเช อหร อการแพร กระจายในผ ป วย และผ ท เก ยวข องในองค กร การป องก นการต ดเช อต องม ผ น าท ม ความร ความสามารถท จะด าเน นการ และอบรมให ผ ท เก ยวข องทราบ โดยต องม การกาหนดว ธ การเฝ าระว ง การต ดตาม และการว เคราะห ผล เป นการท างานในเช งร ก

19 PCI.1 ผ ด แลร บผ ดชอบก จกรรมควบค มการต ดเช อต องเป นบ คคลท ได ร บการอบรม และการฝ กฝนในเร องด งกล าวมาโดยเฉพาะ PCI.2 องค กรต องม การประสานงานให บ คลากรให ครอบคล มท งหมดในองค กรให ม ความเข าใจในเร องด งกล าวอย างเหมาะสมก บองค กร PCI.3โปรแกรมควบค มการต ดเช อต องอย บนพ นฐานความร ทางว ทยาศาสตร และม แนว ทางปฏ บ ต ท สามารถยอมร บได PCI.4 ผ นาองค กรต องจ ดหาทร พยากรให เพ ยงพอเพ อสน บสน นโปรแกรมด งควบค ม การต ดเช อ

20 PCI.5องค กรต องม การจ ดร ปแบบและนาระบบประสานงานไปใช เพ อลดความเส ยงของ การต ดเช อในผ ป วยและบ คลากร PCI.5.1โปรแกรมด งกล าวต องครอบคล มถ งเจ าหน าท ท กระด บช น PCI.8องค กรต องจ ดหาว ธ การป องก น และแยกห ตถการซ งสามารถปกป องผ ป วย ผ มา เย ยม และบ คลากรท เก ยวข อง จากผ ป วยท สามารถแพร เช อและผ ป วยท ม ภ ม ต านทานต า PCI.9 ถ งม อ ผ าป ดปากป ดจม ก สบ และน ายาฆ าเช อ ต องม ความพร อมในการใช งาน และสามารถใช งานได อย างถ กต องเหมาะสม

21 PCI.11 องค กรต องม การจ ดการให ความร และอบรมในเร องการควบค มการต ดเช อให ครอบคล มบ คลากรท กระด บ ท เก ยวข องในโรงพยาบาล

22 จ ดท ทางช างต องให ความระม ดระว งค อเร องของระยะเวลา (Due) ต างๆ ของการท างานต องไม ม ความคลาดเคล อนมากน กโดยม มาตรฐานระยะเวลา ให ขาดเก ดได ตามท ก าหนด(เป นว น) ผ ตรวจมาตรฐานจะใช หล กฐานต าง ๆท ได มาประเม นมาตรฐานในการทางาน จากการท ได ร บการอบรมว ทยากรเน นให เห นว า มาตรฐาน JCI ให ความส าค ญในเร องของการปฏ บ ต ได อย างถ กต องตามว ธ และการเก บข อม ล ในล กษณะของเอกสาร และสามารถใช งานข อม ลต างๆ ได ช ดเจน Siammed

23

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ -----------------------------------------

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ด วยสถาบ นบ าราศนราด ร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information