สาขา. เข ยนโปรแกรมควบค มช ดMPS Distribution Station ตำม PLC ท ก ำหนด

Size: px
Start display at page:

Download "สาขา. เข ยนโปรแกรมควบค มช ดMPS Distribution Station ตำม PLC ท ก ำหนด"

Transcription

1 เมคคาทรอน กส (ท ม) แนวข อสอบ การแข งข นฝ ม อแรงงานแห งชาต คร งท 26 ระด บภาค แข งข นระหว างว นท 8-10 กรกฎาคม 2558 จ ดโดย สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค 3 ชลบ ร กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรณ ต ำกว ำ 4 ท ม CNC(เคร องกล ง) - ท ำโปรแกรมส ำหร บกล งงำน ตำมแบบ โดย G code M code แล ว saveลงใน Floppy disk - สำมำรถใช soft ware ได ท กประเภท ท กversion - ทำงสถำบ นฯจะเตร ยม soft ware Master cam x6 ให เข ยนโปรแกรมควบค มช ดMPS Distribution Station ตำม PLC ท ก ำหนด - กล งงำนจำกโปรแกรมท ท ำไว - โดยใช เคร อง Mazak ร น Quick Tum PLC 20I/O (12in/8Out)+สำยAC line หร อ เป นช ดทดลองต อง แบบม Safety Socket ขนำด 4 ม ลล เมตร 2. Computer Notebook โปรแกรมรองร บกำรท ำงำน ของPLC 3.สำยโหลดโปรแกรม 4.แว นตำน รภ ย 5.ช ดไขควงแบน/แฉก 6.ม ลต ม เตอร 7.ถ งม อปฏ บ ต งำน 8.Cable tie2" 9.รำงพลำสต กW40x30 ยำว 30ซม. 2 ช น และ ขนำด 25 ซม. 2 ช น เคร องม อว ดละเอ ยด CNC(เคร องก ด) - ท ำโปรแกรมส ำหร บกล งงำน ตำมแบบ โดย G code M code แล ว saveลงใน Floppy disk - สำมำรถใช soft ware ได ท กประเภท ท กversion - ทำงสถำบ นฯจะเตร ยม soft ware Master cam x6 ให - กล งงำนจำกโปรแกรมท ท ำไว - โดยใช เคร อง Mazak ร น FJV-250 เคร องม อว ดละเอ ยด

2 มาตรว ดว ทยาด านม ต (ท ม) - มำตรว ทยำเบ องต น - คณ ตศำสตร และสถ ต เบ องต น - ช ำงกล พ ก ดควำมเผ อ,กำรใช เคร องม อว ดละเอ ยด - อ ำนโจทย ท ำตำมค ำส ง - แบ งเป นสถำน 5 สถำน ของกำรว ด5ชน ด เคร องม อว ดละเอ ยด - เคร องค ดเลข กรณ เป น ร นโปรแกรม กรรมกำรจะ ท ำกำรร เซ ทก อนสอบ - ปำกกำ,ด นสอ,ยำงลบ ออกแบบและเข ยนแบบเคร องกล ด วยคอมพ วเตอร เข ยนภำพกำรประกอบ3 ม ต โดยใช Cadd Model เข ยนภำพแสดง กำรประกอบ3ม ต (ระยะเวลำ 2 ชม.) กรณ ต ำกว ำ 12 คน โปรแกรมเข ยนแบบ Autodesk Inventor เข ยนภำพช นงำน 3 ม ต - เข ยนภำพประกอบ 2 ม ต - เข ยนภำพประกอบ 3 ม ต - เข ยนภำพแสดงกำรประกอบ3 ม ต - เข ยนแบบส งงำนเพ อกำรผล ต - เข ยนแบบส งงำนเพ อกำรผล ตของช นงำน (ระยะเวลำ 6 ชม.) เคร องม อว ดท จ ำเป น

3 ระบบอ ตโนม ต อ ตสาหกรรม (ท ม) กรณ ต ำกว ำ 4 ท ม - เข ยนโปรแกรมควบค มช ดทดสอลโดยใช PLC ท เตร ยมมำ หมำยเหต สอบถำมรำยละเอ ยดเพ มเต ม 1 PLC I/O มำกกว ำ 16/8 ม ปล กเส ยบต อสำยวงจร ขนำดมำตรฐำน 4 มม. 2 คอมพ วเตอร พร อม โปรแกรมรองร บกำรท ำงำน ของPLC 3 สำยโหลดโปรแกรม PLC 4 สว ทช กดป มส แดง แบบ ไม ค ำงต ำแหน ง 5 สว ทช ป มกดส เข ยว แบบ ไม ค ำงต ำแหน ง 6 ร ลย ไฟฟ ำขนำดคอยล 24VDC 7 แม กเนต กคอนแทร กเตอร 8 สำยอ อนควำมยำว30 ซม.พร อมย ำหำงปลำ 9. สำยต อวงจรแบบห ว ด ำนหน งเป นบำนำน ำแค ขนำด 4 มม. อ กด ำนหน ง เป นหำงปลำ

4 10 ห วเส ยบไฟ22 VAC พร อมสำยยำว 1 เมตร 11 ช ดไขควงแบน-แฉก 12 ปล กพ วง 13 แผงไม ส ำหร บต ดต ง อ ปกรณ 14 น อต/สร ส ำหร บต ดต ง อ ปกรณ เว บด ไซน เต มค ำในช องว ำง จ บค ควำมส มพ นธ กำรใช งำนโปรแกรม Joomla,HTML,Dreamweaver, Drupal เป นต น - กราฟ กด ไซน เต มค ำในช องว ำง จ บค ควำมส มพ นธ กำรใช งำนโปรแกรม Adobe เช น Photoshop, Illustrator เป นต น -

5 เทคโนโลย สารสนเทศ เต มค ำในช องว ำง จ บค ควำมส มพ นธ แข งข นด ำนกำรใช โปรแกรม Microsoft Office เช น Word, Excel, Access, Powerpoint - อ เล กทรอน กส กรณ ต ำกว ำ 10 คน - ออกแบบและประกอบวงจรตำมแบบท ก ำหนดให 1 ม ลต ม เตอร 2 ห วแร งไฟฟ ำ 3 ท ด ดตะก ว 4 ค มต ด 5 ค มจ บ 6 ค ตเตอร 7 ปล กไฟฟ ำ 5 เมตร 8 อ ปกรณ อ นๆท จ ำเป น เทคโนโลย การต ดต งไฟฟ าภายใน อาคาร กรณ ต ำกว ำ 10 คน ต ดต งระบบไฟฟ ำตำมแบบท ก ำหนดให เคร องม อส ำหร บใช ในงำน ต ดต งไฟฟ ำภำยในอำคำร เทคโนโลย ระบบทาความเย น กรณ ต ำกว ำ 6 คน ต ดต งเคร องปร บอำกำศ ตำมแบบท ก ำหนดให (งำนท อทองแดง) เคร องม อส ำหร บใช ในงำน ต ดต งเคร องปร บอำกำศ

6 เทคโนโลย งานเช อม เช อมต อชนบำกว ท ำระด บ (PC/2G) เช อมด วยกระบวนกำร เช อมแม ก (MAG/135) - เหล กกล ำคำร บอนต ำขนำด 9x100x250มม. - ลวดเช อม ER-70S-6 ขนำด 1.2 มม. - ตรวจสอบด วยสำยตำ (VT) - ตรวจสอบแบบท ำลำย กดห ก (FT) (ระยะเวลำ 1 ชม.) กรณ ต ำกว ำ 10 คน ช นงำนท 1 - แผ นเหล กกล ำคำร บอนต ำ 9x100x250 มม. - ต อต วท - เช อมแม ก (MAG:135) - ท ำต งเช อมข น(PF:3F) หร อ ท ำเหน อศ รษะ(PD:4F) - ลวดเช อมAWS A5.18 E70S-6 ขนำด1.20 มม. ช นงำนท 2 - แผ นเหล กกล ำคำร บอนต ำ 9x100x250 มม. บำกม ม 30 องศำ - ต อชน - เช อมอำร กโลหะด วยม อ(MMAW:111) และแม ก (MAG/135) - ท ำระด บ (PC:2G) หร อ ท ำต งเช อมข น(PF:3G) - ลวดเช อม AWS A5.1 E7016 และ AWS A5.18 E70S-6 ช นงำนท 3 - ท อเหล กกล ำคำร บอนต ำ 169x125 มม. Sch40 บำกม ม 30 องศำ - เช อมต อชน - เช อมท ก (GTAW:141) และ เช อมอำร กโลหะด วยม อ (MMAW:111) สำมำรถเตร ยมเองได กรณ ไม ได น ำมำ ให แจ ง กรรมกำร 1 หน ำกำกเช อมชน ดสวม ห วพร อมกระจกใส และ กระจกกรองแสงส ำรอง 2 แวนตำน รภ ย 3 อ ปกรณ ป องก นส วน บ คคล 4 รองเท ำน รภ ย 5 ค อนห วกลม 6 ค อนเคำะสแลก 7 สก ด 8 เหล กข ด 9 ชอร คห นอ อน 10 ตะไบ 11 แปรงลวดหร อล อลวด ข ดช นงำน 12 บรรท ดเหล ก 13 ฉำก 14 วงเว ยน 15 ซ -แคล มป เอฟ-แคล มป 18 เคร องเจ ยแบบม อถ อ 19 ใบห นเจ ย 20 สำยไฟพ วง(Roll Plug) 21 ฉำกแม เหล ก 22 Hot Box แผ นเหล ก ขนำด 6x250x250 มม. จ ำนวน 1 แผ น 24 ไขควง แบน/แฉก 25 Regular&Flow Meter-Ar พร อม Adapter G อ นๆท ไม ข ดต อ ข อก ำหนดและกต กำ

7 เทคโนโลย ยานยนต กรณ ต ำกว ำ 7 คน ไม ต องสอบ 1. เคร องยนต 2. ไฟฟ ำรถยนต 3. เคร องล ำง 4. ส งก ำล ง 5. เคร องม อว ดละเอ ยดช ำงยนต - ส รถยนต กรณ ต ำกว ำ 7 คน ไม ต องสอบ - กำรเตร ยมผ วช นงำน - กำรผสมส และแก ส - กำรพ นส จร ง - กำรพ นเคล ยร - กำรซ อมส 1 ม ดโป ส 2 ไม รองข ดส 3 กำพ นส 4 ผ ำเหน ยว 5 ฟองน ำ 6 ผ ำเช ด

8 แฟช นเทคโนโลย ไม ม ให ออกแบบต ดเย บเส อช ด(Dress) ส ำหร บสำวว ย 25 ป เพ อใส ไปงำนแต งงำน ซ งจ ดท โรงแรมระด บ 5ดำว งำนเร ม น. เป นงำนท จ ดเล ยงแบบค อคเทล (cocktail) (ระยะเวลำ 12 ชม.) - อ ปกรณ สร ำงแบบ ด นสอ ยำงลบ ไม โค ง - กรรไกรต ดผ ำ - กรรไกรต ดด ำย - กรรไกรต ดกระดำษ - เข มสอย / ด ำยเนำ - อ ปกรณ ช วยในกำรร ด เช นหมอนรองร ด ป กระเบ อง ไม ม ตำมแบบท ก ำหนด กำรอ ำนแบบ กำรปร บพ นท ส ำหร บป กระเบ อง กำรว ด กำรก ำหนดต ำแหน งของว สด กำรต ดกระเบ อง กำรป กระเบ องแนวด งและแนวระด บ กำรยำแนว (ระยะเวลำ 6 ชม.) 1 บรรท ดปำดป นขนำด 2เมตร 2 ฆ อนต ตะป 3 ฆ อนยำง 4 เกร ยงใบโพธ 5 เกร ยงฉำบป น 6 ถ งม อ 7 เคร องว ดแนวระนบ หร อ ระด บน ำ 8 เคร องม อว ดระยะ 9 ล กหม (เคร องเจ ย) 10 เคร องต ดกระเบ อง 11 เกร ยงหว 12 เกร ยงยำแนว ต อประกอบม มไม ไม ม ตำมแบบท ก ำหนด กำรต อไม เข ำเด อยแบบหำงเหย ยว(DOVETAIL) จะต องท ำด วยม อ (กรณ ใช ดอกรำวเตอร ต องม ขนำด เล กกว ำแบบแล วแต งเด อยด วยม อเป นข นตอน ส ดท ำย) รำยละเอ ยดช นงำน 1.ว สด ประกอบด วย ไม เบญจพรรณ(ไม แปรร ป ท วไป) 2. ต วแฟรม ประกอบโดยว ธ ผ ำเด อย เข ำเด อย บ ง ใบ เซำะร อง อ ดกำว (ระยะเวลำ 6 ชม.) - เล อยล นดำ - เล อยลอ - ส ว3/4",1",1 1/4" - กบล ำงกล ำง - กบผ ว - ฉำกเหล ก 12 " - ค อนช ำงไม - ขอข ดไม - เหล กส งห วตะป - ตล บเมตร อน ญำตให ผ เข ำแข งข นน ำ เคร องม อ เคร องม อไฟฟ ำ และเคร องจ กรในกำรท ำ ช นงำน ยกเว นอ ปกรณ ช วยท ท ำส ำเร จมำแล วจะ ไม อน ญำตให น ำเข ำไปท ำ กำรแข งข น (แบบช วยใน กำรปฏ บ ต งำน)

9 จ ดดอกไม ไม ม 4 ช นงำน - กำรจ ดในภำชนะ - กำรจ ดช อดอกไม (บ เก ) - กำรจ ดช อดอกไม ต ดเส อ - กำรจ ดตกแต งโต ะ - กรรไกรต ดกระดำษ - กรรไกรต ดก ำนดอกไม - ม ด - ค มปำกยำว ส ำหร บต ด ลวดหร อด ดงอลวด - ป นกำวพร อมไส กำว - กำวชน ดต ำงๆ - ฟลอร ำเทป - ลวดขนำดต ำงๆ - ผ ำเช ดม อ - ผ ำเช ดโต ะ - ไม ส ำหร บต อก ำน - แท นพร อมเทปใส - ท ฉ ดน ำ - ด ำยหลอดไม จ ำก ดเบอร บร การอาหารและเคร องด ม ไม ม - จ ดดอกไม 2 แจก น ทรงเต ยกลม มองเห น 4 ด ำน ทรงส ง3เหล ยม มองเห น 3 ด ำน - ผ ำระบำย ใช สำยเกล ยวอย ำงเด ยว ซม. ผ ำยำว15 เมตร - ผ ำเนปก น 10 ผ น ผ ำลำย 5 ลำย ลำยหมวก,ลำยหงอนไก,ลำยพ ดม ด ำม,ลำยมงก ฎ บ วต ม - กำรผสมเคร องด มบล มำกำเรทต ำ เคร องด มท ไม ม แอลกอฮอล +สม นไพร - ต ดแต งผลไม - กำรสนทนำภำษำอ งกฤษ - กำรจ ดรวมเคร องม อ - กำรบร กำรอำหำรและเคร องด ม ประกอบอาหาร ไม ม 1. อำหำรเร ยกน ำย อยผ กสล ด 1 ชม. 2. ซ ปคร มผ ก 1 ชม. 3. อำหำรจำนหล ก 2 ชม. 4. อำหำรจำนหวำนเครปใส ไส แอปเป ล 1.5 ชม. - ม ดเล กส ำหร บใช งำนท วไป -ม ด - กระบอกผสมเคร องด ม - กรรไกร - แก วส ำหร บใส Mocktail - กระดำษบ นท ก - ปำกกำ - ม ดแกะสล ก - สม นไพร 1.กรรไกรอเนกประสงค 2. ม ดส วนต วแบบต ำงๆ 3.พ มพ ขนท/พ มพ กด/พ มพ ลงอำหำร 4.ท ปอกเปล อก 5.ช อนช ม 6.ผ ำเช ดม อ 7.ถ ง บ/ห วบ บ 8.แปรงทำเนย 9.ฟ ล มถนอมอำหำร 10.ม ดเชฟ 20-25ซม. 11.ม ดปอก 10 ซม. 12. ถ งม อจ บของร อน

10 แต งผม ไม ม - ทรงรองทรงกลำง (ชำย) - ทรงเกล ำแนวหร หรำ (หญ ง) สำมำรถเตร ยมว สด และ อ ปกรณ มำได แต ต องให กรรมกำรตรวจและ พ จำรณำก อนแข งข น

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การเข าส โปรแกรม Excel 3 4 2 1 โปรแกรม Excel การเปล ยนเมน ต าง ๆ เป นภาษาไทย 3 4 5 2 1 การเปล ยนเมน

More information

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา MICROSOFT (THJAILAND) LTD. 02-257-4938 A-JAROEK@MICROSOFT.COM สารบ ญ การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 2 1. เข าเว บไซด https://login.microsoftonline.com...

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information