Computer for Animal Production: Introduction Page 1 of 6 บทน า

Size: px
Start display at page:

Download "Computer for Animal Production: Introduction Page 1 of 6 บทน า"

Transcription

1 Computer for Animal Production: Introduction Page 1 of 6 บทน า คอมพ วเตอร ค อ อ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท ท างานตามช ดค าส งอย างอ ตโนม ต โดยจะท าการ ค านวณ เปร ยบเท ยบทางตรรกก บข อม ล และให ผลล พธ ออกมาตามต องการ โดยมน ษย ไม ต องเข า ไปเก ยวข องในการประมวลผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาทส าค ญเก อบท กวงการ เช น การน ามาใช ในงาน ด าน ธ รก จ ด านบร หาร ด านว ศวกรรม ด านอ ตสาหกรรม ด านบร การ ด านว ทยาศาสตร ตลอดจนด าน การศ กษา และในอนาคตอ นใกล น คอมพ วเตอร ก จะย งม บทบาทส าค ญ มากข นท กขณะ ซ งอาจ กล าวได ว าคอมพ วเตอร เป นส งประด ษฐ ท มน ษย น าไประย กต ใช ก บงานต างๆ ได มากมายจนท าให ม ความร ส กว า ถ าไม ม ความร เก ยวก บคอมพ วเตอร เลย ก จะกลายเป นบ คคลท ล าสม ยไม ท นต อ เหต การณ ในสภาพท น กเร ยนจะต องอย ในส งคม ท เก ยวข องก บคอมพ วเตอร อย างหล กเล ยงไม ได ท งในป จจ บ นและในอนาคตอ นใกล น สมควรอย างย งท น กเร ยนจะต องม ความเข าใจเก ยวก บ คอมพ วเตอร ให ถ กต อง และ สามารถเข ยนค าส งพ นฐานส งให คอมพ วเตอร ท างานง ายๆ ได บ าง พอสมควร ความส าค ญของการใช คอมพ วเตอร เพ อการผล ตส ตว ป จจ บ นป ญหาท พบในการผล ตส ตว ค อการจดบ นท กข อม ลการปฏ บ ต งานภายในฟาร ม บางคร งเกษตรกรไม ทราบว าจะต องบ นท กไปเพ ออะไรท าให เก ดป ญหาในด านการวางแผนการ จ ดการฟาร ม ท งการวางแผนการผล ต การผสมพ นธ การผล ตส ตว ทดแทน การค ดหาผลก าไร และ บ ญช ฟาร ม เม อต องการค นหาข อม ลของส ตว ต วใดต วหน งท าให เก ดความผ ดพลาดในการวาง แผนการผล ต ท าให ในป จจ บ นจ งม การน าเอาคอมพ วเตอร มาใช ในการผล ตส ตว เพ มมากข น เพ อ ป องก นการส ญหายของข อม ล Software ท ใช ในการผล ตส ตว 1. Application software เป น softwareท วๆไปท สามารถประย กต ใช ใน การผล ตส ตว ในด านต างๆได 2. Application software ท เข ยนข นเฉพาะเพ อการผล ตส ตว ได แก 2.1 software ด านการจ ดการฟาร ม ได แก DHI, pig champ, dairy champ,หมอหม 2.2 software ทางด านอาหารส ตว ได แก CAFF, KCF,หมอหม

2 Computer for Animal Production: Introduction Page 2 of software ทางด านการว จ ยทางส ตว ได แก Microstat, IRRI stat SAS และ Ne way excel (Fit curve) การใช คอมพ วเตอร เพ อการรวบรวมข อม ลงานฟาร มเป นแนวทางหน งท สามารถท าการ บ นท กข อม ลได อย างรวดเร ว และท างานท ม ข อม ลซ าๆก นน ามาประม ลผลได ง ายข น ม ความสะดวก และผ ดพลาดน อย ม ความเหมาะสมอย างย งต องานท ต องค านวณ ออกแบบรายงานข อม ลงานฟาร ม ได เร ยบร อยและสวยงาม การน าคอมพ วเตอร มาใช ในงานการจ ดการฟาร มสามารถแบ งได 4 ล กษณะ 1. การเก บข อม ลการปฏ บ ต งานฟาร ม 2. การค านวณส ตรอาหาร 3. การจ ดการข อม ลทางการเง น 4. การควบค มเคร องอ ตโนม ต ได แก เคร องช งน าหน กต ว เคร องให อาหารข น อ ตโนม ต เคร องควบค มอ ณหภ ม และความช นภายในโรงเร อน เป นต น การเก บข อม ลการปฏ บ ต งานฟาร ม การพ ฒมาโปรแกรมคอมพ วเตอร เพ อใช ในการจ ดการฟาร มสามารถช วยแบ งเบาภาระ การปฏบ ต งานประจ าว น ได แก การบ นท กข อม ล การประมวลผล การนปร บปร งข อม ล พร อมท ง ช วยออกแบบรายงาน และช วยประหย ดเน อท ในการเก บระเบ ยนประว ต เม อต องการค นหา สามารถ ค นหาได ถ กต องรวดเร ว อ กท งย งช วยลดป ญหาด านการปฏ บ ต งานโดยบ คคลในการค านวณส ตร อาหาร การค านวณส ตรอาหาร การใช คอมพ วเตอร ในการค านวณส ตรอาหารม 3 ว ธ ค อ 1. การใช โปรแกรมเช งเส น (Linear programming) 2. การใช โปรแกรมค านวณส ตรอาหารแบบซ าไปซ ามา (Interactive feed formulation by computer) 3. การใช โปรแกรมค านวณส ตรอาหารโดยม มน ษย เป นผ ต ดส นใจ (Interactive feed formulation by man using computer) การใช คอมพ วเตอร ค านวณส ตรอาหารจะช วยลดต นท นการผล ต เน องจากคอมพ วเตอร สามารถประกอบส ตรอาหารให ม ราคาถ กท ส ด ม โภชนะเพ ยงพอก บความต องการของส ตว แต ย งม ป จจ ยอ กหลายประการท คอมพ วเตอร ไม สามารถควบค มได เช น ความน าก น (Palatability)

3 Computer for Animal Production: Introduction Page 3 of 6 ของอาหาร ปร มาณสารพ ษ (toxicity of ingredient) ปร มาณส งแปลกปลอมท เจ อปนใน ว ตถ ด บ ป จจ ยเหล าน ผ เล ยงส ตว ย อมทราบด กว าโปรแกรมคอมพ วเตอร อย างแน นอน การจ ดการข อม ลทางการเง น การน าคอมพ วเตอร มาประย ก ใช ก บงานด านการค านวณต วเลขท ม ปร มาณมาก เช น การท า งบประมาณ การท ารายร บ รายจ าย การค ดค าเส อม การว เคราะห ดอกเบ ย การว เคราะห การลงท น การว เคราะห ภาษ เง นได และการท างบด ล เป นต น การควบค มเคร องอ ตโนม ต ในฟาร มขนาดใหญ ท เล ยงส ตว จ านวนมากม กประสบป ญหา การเก บข อม ลในงานท ใช ปฏ บ ต งาน การให อาหารส ตว เป นรายต ว จ งม การใช วงจร Electronic ขนาดเล กท เร ยกว า transponder ฝ งไว ใต ผ วหน ง ผ กท ข อเท า หร อแขวนไว ท คอ ใช เป นเคร องหมายประจ าต ว และใช ร วมก บ อ ปกรณ อ ตโนม ต เช น เคร องช งน าหน ก เคร องให อาหาร เคร องร ดนม และระบบ จ ดเก บข อม ลเป นต น ประโยชน ของการใช คอมพ วเตอร เพ อการผล ตส ตว 1. ลดความซ าซ อนของข อม ล 2. สามารถหล กเล ยงความข ดแย งของข อม ลได ระด บหน ง 3. สามารถใช ข อม ลร วมก นได 4. สามารถควบค มความเป นมาตรฐานได 5. สามารถจ ดเก บระบบความปลอดภ ยท ร ดก มได 6. สามรถควบค มความทรงสภาพของข อม ลได 7. สามรถสร างสมด ลในความข ดแย งของความต องการได 8. เก ดความเป นอ สระของข อม ล สาเหต ท ท าให คอมพ วเตอร ม ประส ทธ ภาพการท างานส งกว าคน ม ด งน 1. ข อม ลท จดบ นท กม จ านวนมาก ท าให การใช เคร องคอมพ วเตอร ประหย ดค าใช จ าย มากกว าใช คนจ านวนมาก 2. คอมพ วเตอร สามารถท างานได อย างถ กต องแม นย า เก ดข อผ ดพลาดน อย 3. การประมวลผลข อม ลม ว ธ การซ าๆ การใช คอมพ วเตอร จ งม ความเหมาะสมโดยเฉพาะ ในเร องการค านวณ

4 Computer for Animal Production: Introduction Page 4 of 6 อย างไรก ตามผลส าเร จของการน าเคร องคอมพ วเตอร ไปใช งานข นอย ก บความสามารถ ของมน าย ท จะออกค าส งให คอมพ วเตอร ท างานตามท ต องการ ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ในการผล ตส ตว ม โปรแกรมท น กศ กษาได เร ยนม ด งต อไปน 1. Microstat 2. VC4 3.CAFF 4.KCF 5.Microsoft office 6.SAS 1. Microstst Microstst เป นโปรแกรมส าเร จร ปท ม ขนาดเล กใช ในการว เคราะห ข อม ลจากการ ทดลอง โดยการท างานเป นการท างานภายใต ค าส งจากโปรแกรม DOS 2. VC4 VC4 เป นโปรแกรมส าเร จร ปท ใช ในการจ ดการฟาร มโคนม ต งแต การให อาหาร พ นธ ประว ต ข อม ลการผสมพ นธ จ านวนล กท คลอด ปร มาณน านมต อแม โคแต ละต ว ส ขภาพแม โค 3.CAFF CAFF เป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ส าเร จร ปท ได พ ฒนามาใช ในการค านวณส ตรอาหาร ท ม ราคาถ กและม ค ณค าทางอาหารครบตามความต องการของส ตว ม กใช ว ธ การ linear programming การค านวณส ตรอาหารจะใช ว ธ การต งสมการทางคณ ตศ าสตร หลายสมการ ข นมาตามสภาวะท เราก าหนดในการค านวณส ตรอาหาร CAFF ได ถ กพ ฒนาข นเพ อใช แก ป ญหาในการค านวณส ตรอาหารโดยอาศ ยหล กการ ลองผ ดลองถ ก ท าให ผ ค านวณสามารถควบค มความต องการของส ตรอาหารได 4. KCF KCF เป นโปรแกรมท ใช ค านวณส ตรอาหารโคโดยค าน งถ งการผล ตน านมด บต อต วส ง ท ส ดเป นการค านวณส ตรอาหารราคาต าในระบบภาษาไทย แบ งออกเป น 2 ส วน ค อการหาความ ต องการโภชนะของโคนมในแต ละประเภท และการค านวณส ตรอาหารราคาต าส ด ด งน น ผ ใช ต อง เร มค านวณหาความต องการโภชนะของโคนมโดยใช ฐานข อม ลของโคนมในฟาร ม และน าค าท ได ไปค านวณส ตรอาหารราคาต าส ดต อไป

5 Computer for Animal Production: Introduction Page 5 of 6 5. Microsoft office การท างานของโปรแกรม Microsoft office ในท น ขอกล าวถ ง Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point 5.1 Microsoft Word Microsoft Word เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บการพ มพ ด ดข อความเอกสาร ส งพ มพ พร อมตกแต งรายละเอ ยดความสวยงาม จ ดอย ในประเภท word processor ค อเน นงานใน ด านเอกสารเพราะม เคร องม อ และค าส งนาๆชน ดท ใช เพ อการท าเอกสาร ได อย างสมบ รณ แบบ เช น วาดภาพประกอบ ท าต วอ กษรล กษณะพ เศษต างๆ ด งน Word art, แรเงา,เน นข อความ,ระบาย ส พ นหล ง และม ระบบช วยตรวจหาค าผ ดท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ,การค านวณต วเลขธรรมดา, การเข ยนสมการทางคณ ตศาสตร,การเร ยงข อม ลตามต วอ กษร และจดหมายเว ยน 5.2 Microsoft Excel Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าหร บกรอกข อความต วเลข ร ปภาพลงในช อง ตารางท เร ยกว า worksheet ซ งม จ านวนแถว และคอล มน มากมาย จ ดส าค ญของการใช โปรแกรม Microsoft Excelจะอย ท เร องการค านวณ เพราะสามารถใส ส ตรค านวณท ย งยาก ซ บซ อนได อย างถ กต องและรวดเร ว ฉะน นจ งเหมาะสมในงานทางด านบ นช คณ ตศาสตร และย ง สามารถน าผลทางการค านวณมาสร างกราฟได หลายชน ด 5.3 Microsoft Power Point Microsoft Power Point เป นโปรแกรมส าหร บใช น าเสนองานในร ปแบบ ภาพน ง ซ งสามารถใช น าเข าส ส วนของโปรแกรมท ช วยในการสร างงานน าเสนออ ตโนม ต จาก ข อม ลท ผ ใช ก าหนด น าเข าส แม แบบในการสร างงานน าเสนอ (Presentation Template) และ แม แบบในการออกแบบงานน าเสนอ (Presentation Design Template) เป น การสร างงานน าเสนอแบบอ สระตามความต องการของผ ใช โดยเล อกร ปแบบภาพน งจากกล อง New Slide dialog เป นการเป ดงานน าเสนอท ม อย แล วเพ อปร บปร ง หร อน าเสนอ

6 Computer for Animal Production: Introduction Page 6 of 6 6.SAS SAS เป นโปรแกรมท ใช ว เคราะห ข อม ลทางสถ ต ท ได ร บการพ ฒนาข นและม การาใช ก น อย างกว างขวางมากข น โปรแกรมส าเร จร ปท ใช เป นโปรแกรมขนาดใหญ และใช ก บ ระบบปฏ บ ต การ window และเป นท น ยมในป จจ บ นค อ SAS, SPSS, Stat graphic, Sigma stat ในบรรดาโปรแกรมส าเร จร ปเหล าน SAS จ ดเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยม ส งส ดท ใช ในการว เคราะห ข อม ลท ได จากการว จ ยทางด านว ทยาศาสตร ท กสาขา SAS เป น โปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส ง ม ความย ดหย นค อนข างด ใช ร วมก บโปรแกรมอ นๆได โดยเฉพาะ โปรแกรมในช ด Microsoft office ท ง Microsoft word และ Microsoft Excel ได โดยเฉพาะ SAS version 6.12 ซ งเป นโปรแกรมท ท างานโดยอาศ ย ระบบปฏ บ ต การ Windows เป นโปรแกรมควบค มการท างาน

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information