Microsoft Office 365

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Office 365"

Transcription

1 Microsoft Office 365 อ พเดตอย เสมออ กด วย เช นเด ยวก บการอ พเดตฟ เจอร ต างๆ โดยอ ตโนม ต ไม ว าท ใด Office ก พร อมให ค ณใช เม อต องการ Office 365 ค อ Office แบบเด ยวก นก บท เราค นเคยและใช งานอย ท กว น และเน องจาก Office 365 ทางานโดยระบบ Cloud ค ณจ งสามารถเข าถ งแอปพล เคช นและไฟล ได จาก ท กท ท งจากพ ซ, Mac และแท บเล ต และย งเป นข อม ลท เพ อให ก าวท นโลกท ไม หย ดน ง ค ณจาเป นต องเข าถ งเคร องม อและไฟล ได จากท กท ในท กๆ อ ปกรณ ของค ณ ซ งค ณสามารถทาได ด วย Office 365 ใช อ เมลระด บธ รก จผ านทาง Outlook ทางานร วมก นบน เอกสาร สร างและแก ไขไฟล จากโทรศ พท แท บเล ต หร อเดสก ท อป ด วย Office ท ทางานโดยระบบ Cloud ค ณจะม แอปพล เคช นล าส ดเสมอ ไฟล ของค ณก จะอ พเดทตลอดเวลา และเอกสารล าส ดของค ณก จะอย ตรงหน า ค ณจ งสามารถทางานได ท นท ทาให การทางานร วมก นเป นเร องง าย ท กว นน การทางานร วมก นถ อเป นส งสาค ญ และ Office 365 ทาให การทาเช นน นเป นเร องง าย ท มงานสามารถจ ดเก บเอกสารในไซต ท มและใช กล องจดหมายเฉพาะโครงการเพ อทาให ท กคนเข าถ ง เอกสารเหล าน นอย างรวดเร วจากอ เมล ของพวกเขาได เลย เม อค ณทางานก บค ห หร อล กค า ค ณสามารถแชร และแก ไขเอกสารขนาดใหญ หร อเอกสารท เป นความล บจากตาแหน งท ต งเด ยวแบบออนไลน ได และด วย การประช มทางว ด โอแบบ HD และการแชร หน าจอการประช มออนไลน ของค ณจะช วยค ณก าวกระโดดไปส เป าหมายอย างรวดเร ว ลดความย งยากด าน IT แต ไม ลดระด บการควบค มความปลอดภ ย ลดค าใช จ ายและลดเร อง IT ท น าปวดห วของค ณ การอ พเดตโดยอ ตโนม ต ทาให แน ใจได ว าค ณจะม เวอร ช นล าส ดเสมอโดยไม ข ดจ งหวะการทางานจ ดการบร การของค ณจากศ นย การจ ดการบนเว บ ซ งเป นท ท ค ณสามารถเพ มหร อลบผ ใช ได ภายในเวลาไม ก ว นาท จ ดการนโยบายอ เมล และกาหนดกฎการเข าถ ง เอา ข อม ลของบร ษ ทออกจากโทรศ พท ท ทาหายได อย างง ายดาย และด วยใบร บรองตามมาตรฐานของภาคร ฐและ การปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบภาคอ ตสาหกรรมของ Office 365 ธ รก จของค ณก สามารถปฏ บ ต ตามมาตรฐานได โดยม ค าใช จ ายเพ ยงเล กน อย โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 1

2 เร มต นการใช งาน Office 365 ไปท เล อกท Sign in ภาพท 1 หน าแรกของ Office365 โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 2

3 ภาพท 2 การ Sign in เข าใช Office365 เพ อเข าส ระบบและใส ช อบ ญช พร อมรห สผ านท ได ร บมาลงในช อง (1) จากน นคล ก Sign in (2) ภาพท 3 การเข าส หน าแรกของ Office365 โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 3

4 การเปล ยนภาษา เล อกท เมน (1) เล อก Office365 setting (2) เล อก Languege (3) และเปล ยนภาษาเป น ภาษาไทย (4) กด Save (4) โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 4

5 4 5 ภาพท 4 การเปล ยนภาษา โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 5

6 เม อเปล ยนภาษาเร ยบร อยแล วจะได หน าเว บเป นภาษาไทยด งภาพท 5 องค ประกอบของ Office365 ภาพท 5 หน าเว บหล งจากเปล ยนภาษาเป นภาษาไทย ภาพท 6 องค ประกอบของ Office365 โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 6

7 เม อเข ามาส Office 365 ส งท พบจะประกอบไปด วย 1. Outlook เคร องม อการส อสารในร ปแบบจดหมายอ เล กทรอน กส ( ) 2. Calendar ปฏ ท นเพ อการน ดต างๆ 3. People ข อม ลต ดต อของเพ อนๆ ซ งสามารถเพ มข อม ลได หลากหลายร ปแบบ เช น สร าง รายบ คคล (Create Contact) หร อรายกล ม (Create Group) 4. Newsfeed ช องทางการส อสารเพ อแบ งป นก น ซ งการใช งานง ายมาก สามารถกด like หร อ Reply เพ อตอบโต การสนทนาน นๆ บนหน าบล อกน น 5. OneDrive พ นท เก บข อม ลบนคลาวด ซ งน กศ กษาจะได ร บบ ญช ผ ใช ละ 25GB. ซ งใช งานง าย เพ ยงลากและวาง รวมถ งการพร ว วก อนเป ดไฟล ได ด วย เพ มความสะดวกสบายให ก บผ ใช งาน ได เห นก อนการเป ดใช งาน 6. Site สร างไซด ส วนต วง ายๆ หร อปร บใช เป นรายว ชาเพ อให น กศ กษาสาหร บทางานกล ม สามารถกาหนด ส ทธ สมาช กได เช นก น โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 7

8 หน าเร มต นการใช งาน Outlook จดหมายใหม หร อ New Mail สาหร บการสร างอ เมล ใหม (1) แถบกล องจดหมายขาเข าหร อ Inbox ซ ายม อ เม อม อ เมล ใหม เข ามา และสามารถสร างโฟลเดอร ใหม เปล ยนช อ ลบ ได ตามอ ธยาศ ยโดยการคล กขวาเม อวางเมาส ไว ท แถบ Inbox ภายใต ช อบ ญช ผ ใช (2) เน อหาของอ เมล จะแสดงท ด านขวาม อ หร อสามารถด บเบ ลคล กเพ อให เป ดข นมาท หน าใหม ได เช นก น (3) การตอบกล บ หร อ ส งต อ สามารถทาได ท นท จากหน าเน อหาของเมล (4) ภาพท 7 หน าต าง Outlook โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 8

9 การต งค า Outlook เราสามารถปร บแต ง Outlook ให ตรงก บความต องการของเราได โดย เล อกท แถบเคร องม อ (1) จากน นเล อกท ต วเล อก (2) 1 2 ภาพท 8 การต งค า Outlook บ ญช ผ ใช งาน เป นแถบเคร องม อท ใช ในการแก ไขข อม ลบ ญช การใช งานต างๆ คล กท แก ไขข อม ล (1) เพ อแก ไข ข อม ลการใช งาน ภาพท 9 หน าบ ญช ของผ ใช งาน โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 9

10 จากน นระบบจะแสดงหน าต าง ข อม ลบ ญช เพ อให ท านสามารถแก ไขข อม ลได ซ งประกอบไปด วย ส วนต างๆด งน 1. ร ปภาพ สามารถเปล ยนร ปท ใช แสดงในบ ญช ได 2. ท วไป ค อ รายละเอ ยดช อของผ ใช งาน รวมถ งการแก ไขช อของผ ใช งาน 3. สถานท ต ดต อ แก ไขข อม ลเก ยวก บสถานท ต างๆ 4. หมายเลขท ต ดต อ แก ไขหมายเลขโทรศ พท ท สามารถต ดต อได ภาพท 10 หน าข อม ลบ ญช โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 10

11 การใช งานปฏ ท นและการเพ มน ดในปฏ ท น ท านสามารถเข าใช งานปฏ ท นโดยการเล อกท แถบ ปฏ ท น (1) ระบบจะแสดงปฏ ท นในร ปแบบค า เร มต น ค อ แบบรายเด อน โดยว นท ในป จจ บ นจะม แถบส น าเง นข น (2) ท านสามารถปร บเปล ยนร ปแบบการ แสดงของปฏ ท นได ท งแบบ ว น ส ปดาห ท ทางาน ส ปดาห และเด อน (3) เม อท านต องการเพ มตารางการน ด หมายให คล กท เพ มเหต การณ ใหม (4) ภาพท 11 ปฏ ท น ข อม ลต ดต อ (People) เล อกท แถบ บ คคล (1) ระบบจะแสดงรายช อผ ต ดต อของท าน (2) และท านสามารถ เพ มผ ต ดต อใหม ได โดยเล อกท ใหม (3) ภาพท 12 ข อม ลผ ต ดต อ โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 11

12 OneDrive การใช งาน OneDrive เป นการใช งานเก ยวก บเอกสารและการเก บข อม ลต างๆ ย ง สามารถเผยแพร เอกสาร ไฟล ต างๆให สมาช กสามารถเข ามาดาวน โหลดและศ กษาเพ มเต มได ในหน า เอกสารของฉ น (1) ค อ หน าสาหร บแสดงเอกสารต างๆท ท านได อ พโหลด และย งสามารถสร างเอกสารข นใหม ได อ กด วย การสร างเอกสารใหม ท านสามารถสร างเอกสารใหม ได โดยการเล อกท ใหม (2) ส งเกตว า ในหน า เอกสารของฉ น (1) น จะม โฟลเดอร แชร ก บท กคน (3) อย ซ งเป น โฟลเดอร ท ใช สาหร บใช เผยแพร เอกสารสาหร บสมาช กท กท าน ภายในโรงเร ยนของท าน หากท านต องการเผยแพร เอกสารให เล อกท โฟลเดอร น น ภาพท 13 OneDrive หร อ แหล งจ ดเก บเอกสาร ท านสามารถสร างเอกสารใหม ได เหม อนก บการสร างเอกสารของ Office ท วไป ซ ง ม ให เล อกท ง Word Excel PowerPoint เป นต น ในข นตอนน จะยกต วอย างการใช งาน เอกสาร Word (1) ภาพท 14 การสร างเอกสาร เม อคล กท เอกสาร Word จะม หน าต างของ Word Online ให เราได ใช งานเราสามารถสร างเอกสาร ต างๆ เช น ใบความร ใบงาน ต างๆ เม อเสร จแล วให คล กท ป ม back กล บ โดยไม ต องบ นท ก เน องจาก Office Online จะทาการบ นท กข อม ลโดยอ ตโนม ต จากน นเราค อยดาเน นการแก ไขช อเอกสารของเราอ กคร ง โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 12

13 การแก ไขช อเอกสาร ให คล กท เอกสารท เราต องการแก ไข (1) เล อกท จ ดการ (2) เล อกท แก ไขค ณสมบ ต (3) ภาพท 15 การแก ไขช อเอกสาร ให พ มพ ช อเอกสารในช องช อ (1) จากน นกดบ นท ก (2) ภาพท 16 การแก ไขช อเอกสาร โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 13

14 การอ พโหลดเอกสาร สาหร บเอกสารท ต องการเผยแพร หร อ ต องการเก บเอกสารไว บน OneDrive ท านสามารถอ พโหลด เอกสารได โดยไปท อ ปโหลด (1) หร อลากไฟล เอกสารท ต องการมาใส ในหน าน ได เลย จากน น ให เล อกท อ ปโหลดไฟล ท ม อย (2) เพ อเล อกไฟล ท ต องการอ ปโหลด เล อก ตกลง (3) ภาพท 17 การอ พโหลดเอกสาร การใช งาน Site SharePoint Online ท ค ณกา ล งจะใช สามารถทา ในส ง ต อไปน ได 1. แชร ความค ดใหม ๆ ด วยการประกาศไปย งต วด งข อม ลข าวสาร 2. ต ดตามบ คคล เอกสาร และแท กเพ อให ได ร บแจ งเก ยวก บก จกรรมและการอ ปเดตอย เสมอ 3. สร างไซต ท มและไลบราร เอกสารเพ อจ ดเอกสารให เป นระเบ ยบ 4. ควบค มบ คคลท สามารถด เอกสารของค ณท ง ภายในและภายนอกองค กรของค ณ 5. ใช กล องจดหมายไซต เพ อจ ดเก บและแชร อ เมล สา หร บท มหร อโครงการ 6. ทางานร วมก นบนเอกสาร Office ต างๆ เช น Word, Excel และ PowerPoint 7. สร างรายการ ปฏ ท น และเทมเพลตท ท มงานของค ณสามารถใช ได 8. ซ งค ไลบราร เอกสารก บโฟลเดอร ในคอมพ วเตอร ของค ณเพ อให ค ณสามารถเร ยกใช ไฟล ของค ณ ได อย างง ายดาย โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 14

15 เล อกท เมน ไซต (1) เล อกท Team Site (2) ภาพท 18 การใช งานไซต ท ม การสร างเอกสารในไซต ท ม ในส วนของเอกสาร เล อกท ใหม (1) เล อกโฟลเดอร ใหม (2) ใส ช อโฟลเดอร ท เราต องการ (3) คล กบ นท ก (4) โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 15

16 คล กเข าไปในโฟลเดอร ท เราสร างข น ภาพท 19 การสร างโฟลเดอร ใหม ในไซต ทาการเพ มเอกสาร อาจจะสร างข นมาใหม (1) หร อ การอ ปโหลดเอกสารท เราม อย แล ว (2) ภาพท 20 การสร างเอกสารให ก บไซต โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 16

17 การกาหนดส ทธ ให ก บบ คคลท สามารถเข ามาด เอกสารของเราได โดยการคล กท หน าแรก(1) คล ก ท เคร องหมาย / หน าโฟลเดอร ท เราสร างไว (2) คล กท แชร (3) ภาพท 21 การแชร ข อม ลในไซต เล อกผ ต ดต อท เราต องการแชร (1) กาหนดให ผ เราแชร ข อม ลไป สามารถ อ านได อย างเด ยว (2) คล กแชร (3) ภาพท 22 การแชร โฟลเดอร ในไซต โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 17

18 การสร าง User เพ อใช งาน Microsoft Office365 ไปท เว บ (1) เล อกท สาหร บธ รก จ (2) 1 2 ภาพท 23 หน าแรกของ Office365 เล อกท การศ กษา (1) ภาพท 24 การเล อกสร าง User เพ อการศ กษา โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 18

19 เม อเข ามาส หน าต างการขอสร าง User เพ อทดลองใช ให คล กท ลองใช (1) จะสามารถสร อโรงเร ยน ของท านได ภาพท 25 การขอใช ร นทดลองใช ของ Office365 โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 19

20 ให กรอกข อม ลต างๆ เก ยวก บโรงเร ยนของเราให ครบ จากน น คล กท เมน สร างบ ญช ของฉ น ในส วนน เป นการสร างเมลให Admin เช น ID : รห สผ านให ก าหนดขนาด 8 ต วอ กษร ต องประกอบด วย ต วอ กษรและต วเลข โดยท ต วแรกต องเป นต วพ มพ ใหญ ภาพท 26 การกรอกข อม ลในการสร าง Account ***ต องรอให ม ข อความเข ามาในโทรศ พท ม อถ อก อนนะคะ แล วค อยคล กสร างบ ญช โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 20

21 เม อคล กสร างบ ญช แล วจะพบก บหน าต างน ให คล กท ฉ นจะย นย นในภายหล ง ให เล อกท เพ มผ ใช ใหม โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 21

22 ให กรอกข อม ลด งต วอย างค ะ จากน นคล ก ถ ดไป ในการต งค าให เล อกส ทธ ให ก บ User รายน ว าจะให ม ส ทธ เป น Admin หร อไม (1) จากน น เล อกตาแหน ง (2) คล กถ ดไป(3) ทาการมอบหมายส ทธ การใช งานให ก บ User น โดยสามารถเล อกได ท งแบบ Microsoft Office 365 Plan A3 โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 22

23 และ Office 365 Education A3 จะสามารถสร าง User ข นมาใช งาน ได 49 User จากน นคล กถ ดไป ให ส งผลล พธ การสร าง User ใหม ไปท เมลของ Admin จากน นคล กสร าง ภาพท 27 การสร าง User รอให ผลล พธ ดาเน นการเร ยบร อยจะได รห สผ านในการ Sign in ของ User น จะต องจดรห สผ าน ไว เพ อทาการย นย นการเข าใช งาน ระบบน เป นระบบอ ตโนม ต ในการสร างรห สผ านให (ให ท าน Add User ให ครบ 49 User จากน น Log Out) โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 23

24 การ Activate เมลท ถ กสร างข น โดยการ ไปท เว บ เล อกท Sign inใช เมลท ถ กสร างข นใหม ในการ Sign in ใสรห สผ านท จดไว ภาพท 28 การ Activate User ท ถ กสร างข น เม อ Sign in เข ามาแล วจะถ กกาหนดให เปล ยนรห สผ านก อน ให ใช หล กการต งรห สผ านตามหล ก ของ Admin ภาพท 29 การเปล ยนรห สผ าน ในการ Sign in คร งแรก เม อบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว ระบบจะทาการ Log Out ให โดยอ ตโนม ต ให Sign in ด วยรห สผ าน ช ดใหม ทาง Admin จะต องดาเน นการแก ไขให ก บท กๆ Account เพ อไม ให เก ดความส บสน โดยอาจจะใช รห สผ านช ดเด ยวก นเพ อป องก นความส บสน โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 24

25 ในฐานะ Admin เราจะได ส ทธ ในการสร างไซต ท มย อยข นมาสามารรถทาได โดยการเล อกท ไซต (1) เล อกท ใหม (2) ภาพท 30 การสร างไซต ย อย ใส ช อไซต ท เราต องการสร าง แล วคล กสร าง ภาพท 31 การสร างไซต ย อย โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 25

26 เม อสร างไซต เสร จแล วจะพบไซต ย อยๆ ท เราสร างข นอย ด านล างในส วนของไซต ท ฉ นกาล งต ดตาม ในส วนน จะเป นการสร างไซต ท เป นส วนต วไม ม ใครมาแก ไขเอกสารในส วนน ได แต หากต องการแชร ไฟล บางไฟล ก สามารถทาได เช นเด ยวก นในการเล อกแชร แต หากข อม ลถ กเก บไว ในไซต ท ม จะทาให ท กคนใน กล มของเราสามารถเห นได ในส วนน อาจจะเป นการให ส ทธ เฉพาะสมากช กในกล มว ชา / กล มสาระ ภาพท 32 ไซต ย อยท เราสร างข น โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 26

27 โปรแกรม Microsoft Lync 2013 Lync ให บร การส งข อความโต ตอบแบบ ท นท (IM) การประช มแบบออนไลน ข อม ล ช วงเวลาว าง และการโทรด วยเส ยงและว ด โอใน ท ทางาน และในขณะเด นทาง โปรแกรมน เป น ส วนหน งของ Office 365 ซ งเป นบร การแบบ สม ครสมาช กบนระบบ Cloud ท ให การเข าถ งท ปลอดภ ยจากท กๆ ท ส แอปพล เคช นต างๆ ของ Office รวมท ง Lync ด วย ใน Office 365 ข อม ล Lync ซ ง ได แก ท ต ดต อ ข อม ลการแสดงตน (การว าง) ประว ต การสนทนา และอ นๆ จะถ กเก บไว แบบออนไลน ค ณจะ สามารถเข าถ ง Lync ได จากคอมพ วเตอร ท ทางานของค ณ หร อจากคอมพ วเตอร เคร องใดก ได เช น คอมพ วเตอร ท บ านของค ณ คอมพ วเตอร ของเพ อน หร อคอมพ วเตอร สาธารณะ หร อจากโทรศ พท ม อถ อท ได ร บการสน บสน น โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 27

28 1. การเข าส โปรแกรม Lyn 2013 Start Microsoft Office 2013 Lync 2013 ภาพท 33 การเข าโปรแกรม Microsoft Lync 2013 โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 28

29 2. Sign in เข าส ระบบ พ มพ Account ของ Office 365 ในช อง Sign-in address(a) แล วคล ก Sign In ภาพท 33 การ Sign in เข าโปรแกรม เม อ Sign in ผ านแล วจะปรากฏหน าต าง Lync Online 2013 ด งภาพ ภาพท 34 หน าแรกของ Lync2013 โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 29

30 A 3. เม อต องการ Contact ต ดต อ ประสานงานด วยการ Chat ค ยก บคนอ น ๆ ท อย ภายในองค กรสามารถค นหา โดยพ มพ บ ญช ช อ office 365 ในช อง(A) จะปรากฏ บ ญช ช อท เราต องการต ดต อ (B) คล กขวา (C) เพ อตรวจสอบบ ญช ช อผ ท จะต ดต อ แล ว เล อก รายการท เราต องการ B C ภาพท 35 การต ดต อก บผ อ น โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 30

31 เมน คาส งต าง ๆ ของ Lync Online 2013 Send an IM ส งข อความ Chat โต ตอบ ภาพท 37 เมน ต างๆ เม อคล ก Send an IM จะปรากฏหน าต าง Chat เพ อโต ตอบ สามารถพ มพ ข อความท จะโต ตอบในช องได ภาพท 38 การใช IM ในการสนทนา โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 31

32 2.Call By Lync 3.VDO Call 5.Conferen ce 4. Manage Presentable Program ภาพท 39 เมน ท ใช ในการสนทนา 2. Call By Lync เป นการใช การโทรผ าน Lync Online ใช ก บบ คคลท ม Address ของ Office Start a Video Call ค ยโต ตอบแบบเห นหน า 4. Manage Presentable Program ภาพท 40 การใช Video Call โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 32

33 แชร เดสก ท อป เม อต องสล บไปมาระหว างโปรแกรมต างๆ หร อทางานก บไฟล จากโปรแกรมต างๆ แชร โปรแกรม เม อต องการน าเสนอโปรแกรมหร อไฟล บางอย าง และไม ต องการให ใครเห นส งอ นๆ บนคอมพ วเตอร แชร เดสก ท อปหร อโปรแกรม ส งสาค ญ เม อแชร เดสก ท อป ท กคนในการประช มจะเห นโปรแกรม ไฟล และการแจ งเต อนต างๆ ของค ณ ถ าค ณม ข อม ลหร อไฟล ท เป นความล บท ค ณไม ต องการให ผ อ นเห น ให ป ดข อม ลหร อไฟล น น หร อ ใช การแชร โปรแกรมแทน โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 33

34 หร อไฟล น นๆ เม อต องการแชร โปรแกรมหร อไฟล อย างน อยหน งรายการ ให คล ก โปรแกรม แล วเล อกโปรแกรม โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 34

35 เม อต องการแชร PowerPoint ในการ Presentation ให คล กท PowerPoint หมายเหต ขณะท ค ณกาล งแชร สถานะ Lync ของค ณจะเปล ยนเป น กาล งนาเสนอ และค ณจะไม ได ร บ ข อความโต ตอบแบบท นท หร อโทรศ พท หากต องการใช งาน White Board ข ดเข ยน ก สามารถใช งานได ท เมน Whiteboard โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 35

36 สามารถใช เคร องม อต างๆ ด านขวาม อได โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 36

37 เมน สร าง Poll แบบสอบถาม คล กท เมน Poll โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 37

38 การสร างห อง VDO Conference 1. การเช ญบ คคลเข ากล มสนทนา คล กท Invite More People - พ มพ ค นบ คคลท เช ญเข าร วมกล มสนทนา โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 38

39 เม อเช ญผ เข าประช มครบตามจานวนท ต องการก สามารถส อสารก นผ าน ไมโครโฟน และ เม อต องการนาเสนอผลงานต างๆ ก สามารถทาได โดยการเล อกท แชร เดสก ท อป ได ท นท เช น การนาเสนอ ผลงาน PowerPoint โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย นนทบ ร เอกสารประกอบการอบรมเร อง Office365 ก บการเร ยนร ออนไลน หน า 39