P ielaveden kartta-alueen kalliopera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "P ielaveden kartta-alueen kalliopera"

Transcription

1 WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHTI 3314 EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE- QUATERNARY ROCKS SHEET 3314 Ilmari Salli P ielaveden kartta-alueen kalliopera Summary : Pre-Quaternary rocks of the Pielavesi map-sheet area GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND ESPOO 1983

2 SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : GEOLOGICAL MAP OF FINLAND Kallioperakarttojen selitykset, Lehti 3314 Explanation to the maps of pre-quaternary rocks, Sheet 3314 Ilmari Salli PIELAVEDEN KARTTA-ALUEEN KALLIOPERA Summary: Pre-Quaternary rocks of the Pielavesi map-sheet area Geologinen tutkimuslaitos -Geological Survey of Finland Espoo 1983

3 Salli, Ilmari j Pielavcden kara-aluecn kalliopera. Summary : Pre- Quaernary rock in he area of he Piclavei map-hee area. Suorrren geologinen kara 1 : Kallioperdkarojen elilyke, 3314 Pielavei, 29 page, 4 figure and 2 able. Approximaely half of he Precambrian bedrock of he area conained in he Piclavei map hee, Cenral Finland, i compoed of upracrual rock, he oher half of infracrual rock. The upracrual rock are moly edimenogeneou gncie and chi of varying compoiion : amphibolie, amphibole-bearing gncie, quarzie, arkoie, mica chi, mica gneie and greywacke chi. Mane of hem are cordierie- and garne-bearing and ome are veinou. In rare inance, uralie porphyrie and agglomerae and pillow lava occur indicaing a volcanic origin. The majoriy of he infracrual rock arc quarz diorie, granodiorie and granie. Some are pyroxenc-bearing. Gabbro and diorie occur caered over he area of he map hee and many of he rock conain pyroxene. Radiomeric daing ha yielded an age abou 1880 Ma for a ynorogenic hvperhene granie and diorie. Many differen ulphide-ore depoi occur wihin he area, epecially in aociaion wih he cordierie-hearing gneie. The mo imporan i he copper occurrence a Savia. The ex i in Finnih, wih figure and able capion and ummary in Englih. Key word : areal geology, explanaory ex, Precambrian, Pielavei, Finland ISBN' Helinki Valion painaukeku

4 SISALTO - CONTENTS Tukimuvaihec 5 NIorfologia ja paljauneiuu 5 Kallioperan yleipiiree 6 Suprakruie cli pinakivilaji 7 Savian-Laukkalan-Vaaralahden liukee 8 Granaai-kordieriii-anofylliiigncii 8 pyrokcenigneii ja -amfiboliii 8 Diopidiamfiboliii eli kariamfiboliii ja kalkkikvariii 9 Mluu liukee 9 Koivujarven liukee 10 Lampaanjarven liukee 11 Vuonamon liukee 13 Pinakivilajicn alkupera ja vulkaanien aineken ouu 13 Infrakruic eli yvakivilaji 14 Ulramafic kivilaji 14 Gabro ja dioriii 14 Kvari- ja granodioriii 15 Graniii ja rnigmaiii 15 ]uonikivilaji 16 Rakenne ja raigrafia 17 Radiomeriia ianmaariykia 19 Taloudelliia aiheia 22 Savian malmiaihe 23 Kuu aloudellie aihee 23 Summary : Pre-Quaernary rock of he Pielavei map-hee area 25 Inroducion 25 Supracrual rock 25 Infracrual rock 26 Srucure and raigraphy 27 Economic propec 28 Kivilajien iheykia 28 Kirjalliuua - Lieraure 29

5 TUTKIMUSVAII-IEET Pielaveden (3314) karalehialueen paaoa kuuluu Pielaveden kunaan. Liaki iihen kuuluu oia Keieleen ja Kiuruveden kunnia eka lialmen kaupungia. Kallioperakaroiuken kenayo uorieiin vuoina Niihin oalli- uiva Mauri Anila, Lar Forrom, Pekka Kallio, Kari Kemppainen, Kari Laako, NIari Lummaa ja Pekka Seppala. Kirjoiaja on uorianu alueella aydenny- ukimukia ja arkiukia. Liaki on aau aydenavia havainoja malmioaon ekemia dealjiukimukia, joia ova ehnee Bori Lindmark, Mai Iluukonen ja Jui Willman. Kenalla koou aineio on ukiu Geologiea ukimulaiok- ea paaaiaa vuoina Edella lueelujen ukimuen perueella on kirjoiaja laainu Pielaveden kallioperakaran. Vuonna 1977 ilmeyneen kallioperakaran on piirany puhaaki Ela Jarvimaki. Lea Aho on ehny granaaien aiekerroinmaariykia ja Ao Vorma on maariany rongenografiei niiden hilamia. Piclavcden kara-alueen kallioperakaran elivken valmiuminen on viivaynv uunniclua huomaavai mvohemmaki. Siihen on vaikuanu oalaan kaikirjoi- uken laaincen lil. oh. Ilmari Sallin iiryminen elakkeelle v ja Savian malmi- ukimucn johdoa uorieu kaikirjoiuken aydenaminen ja arkiaminen, jonka ova uorianee Kalevi Korman, Olavi Kouvo ja Kauko Merilainen. Ilmari Salli kuoli v lahe 72 vuoden ikaiena. MORFOLOGIA JA PALJASTUNEISUUS Pinnanmuodoilaan ja korkcuuheilaan Piclaveden kara-alueen maao on varin vaiheleva. Koivujarven iapuolella on ueia korkeia makia, joia korkein on 188 m mpy. Samoin korkeia makia on Laukkalan kylan alueella eka Hirvijarven ja Sulkavanjarvien valilla. 1lirvijarven iapuolella on korkcin paikka 217 m mpy. Lampaanjarvea pohjoicen on 209 m :n korkuinen maki. Vuonamon ja Koivujarven valinen maao on verraain aaia. Alueen kaakkoioa on melkoien kumpuilevaa. Siella on muuarna 200 m korkea maki. Koivujarven lounaipuolella olevan graniiin alueella on hiekkakangaa, joka jakuu luoeceen. Myo Pielaveden kirkonkylan iapuolella on hiekkakankaia. Soia on kara-alueella hyvin paljon. Nc ova kui- enkin paaaiaa pienialaiia. Suurehkoja oia on vain alueen pohjoireunan lahci-

6 6 yvdea Sulkavanjarven ja Lampaanjarven valiella eudulla. Piene uo ijaieva ueimmien korkeiden maaokohien valia. Sen ijaan alavia korpimaia on eenkin aluecn lanioaa Vuonamonlahdea pohjoieen. Paljaumaihcv on paikoin hyvinkin uuri varinkin Pielaveden jarvialueen cudulla eka iia pohjoieen perukaralehien 06 ja 09 alucilla. Myo Koivujarven euu on hyvin paljaunua. I-luonoi paljauneia ova alue Koivujarvea eclaan Vuonamonlaheen ja iela Savialle, Lampaanjarven alue ja iela laneen Vaaralah- een ulouva alue eka Lampaanjarven eclapuoli. KALLIOPI RAN YLLISPIIRTEET. Pielavcden kara-alucclla on yvakivilajeja ja pinakivilajeja uunnillcen vha paljon Alueen kekioa kaiad Pielaveden jarvialaan cudun, joka koouu paaaiaa uprakruiia eli pinakivilajeia. Infrakruien cli yvakivilajien ouu alla alucella on vahainen. Suurin oa uprakruiia kivilajeia on edimeniynyiia gneicja : kordicriii-aofylliiigneicja, kordieriii-anofylliii-granaaigncieja, bioiii-kordieriiigncieja, karbonaaipioiia diopidigneieja, diopidi-hyper- eenigneieja ja bioiii-hvpereenigncieja, amfiboligncieja eka pyrokeeniamfiboliieja. aluecn kivii ehdv kemiallic analyvi eieaan aulukoa 1. Kivilajicn ihevmaarivkia on ivulla 28. Piclaveijarven ymparioa ijaicva kolmionmuooinen clue, joka ulouu kara-alueen eelarcunaa Saviala Laukkalaan Jouennicmen eudulle ja iela Vaaralah een, on kivilajeilaan criain vaihcleva. Gneiien ohclla iclla avaaan crilaiia yvakivia : ulracmakiia kivia, gabroja, dioriicja, kvari- ja granodiorii- eja eka erilaiia graniieja. Laukkalaa aina kara-alueen pohjoirajalle aakka on yvakivivyohvke, johon kuuluu eka happarnia ea emdkiia vvakivia. Naia yvakivia luonnehii pvrokccnipioiuu. Niinpa Vaaralahden pohjoipuo1e11a oleva porfvvrincn rraniii, jonka hajarakee ova kalimaaalpaa, ialaa hypereenia ja areivalhea yha paljon, mua bioiiia vain niukai. Oligoklaaia on vahcmman kuin kalimaaalpaa ai kvaria. Samanlaia graniiia on aivan alueen pohjoircunaa Sulkavanjarven lanipuolella. Varin ylciia alla alueella ova pienialaie kalkkipioie gncii ja karbonaaikive. Kalkkipioien gnciien valikcrrokina on myo ohuia mualiukekerrokia eenkin kolmionmuooien aluecn kekioaa. Kolnvonmuooien aluecn l inirajalla granodioriieja vaen on amfiboliieja ja amfiboligncieja, joka liencva vuikaania alkuperha. Vulkaaniia relikirakeneia ci ale kuienkaan havaiu. Alucen lanioa, Vuonamonlahdea Koivujarven eudulle ai, on paaaiaa kvari- ja granodioriieja. A-lainiulla alucclla on myo pienialaiia gabropahkuja. Vuonanonlahden alueella on uonigneiialuc, joka jakuu eclaan kara-aluecn ulkopuolellc laajeen eclaan pain. Siihen kuuluu myo arkooignciia, granaai-

7 gneiia, bioiii-granaaigneiia ja amfiboligneiia. Pihipuaaii kara-alueen kvariii-, amfiboliii- ja amfiboligneiivvohvkkee jakuva Pielaveden karaalucen puolelle. Koivujarven eelapuolella on Pihipuaan kara-alucelle ulouva graniii, joka on porfyyria ja hyvin kalipioia. Graniiin ummana ainekena on vahan bioiiia. Koivujarven cuu on hyvin vaihelevaa gnciialuea. Alueella avaaan kordicriii-granaaigneieja, anofylliii-kordieriiigneieja, bioiiigneieja ja kariamiiboliieja. Paikoin on emakia agglomeraailiukea ja yynylaavaa. Ainakin oa amfiboliicia on vulkaania alkuperaa. Vuonamonlahden koillipuolella ijai- eva granodioriii on hyvin uunniunua ja gneiimaia. Granodioriiin ja Vuonamon liukeiden valinen raja on cpaclva. Kara-alueen iaoaa ijaiee Lampaanjarven laaja-alai nen uonignciivyohvke. Vvohykkeeeen kuuluu bioiiigneieja, amfiboligneieja eka vklikerrokina amfiboliiia ja grauvakkamaia kivca. Viimeki mainiun kooumu on caein lahella kvariiia, ja iina on uein karbonaaipioiia valikerrokia. Sulkavanjarven iapuolella ijaiec illimaniiigneiivvohyke. Sen lounaipuolcila - Vaaralahden paikkeilla - on granaaipioinen gneiivvohyke. Kara-alueen kaakkoikulma on yvakivialuea, joa vuoroclcva gabro, dioriii, kvari- ja granodioriii eka graniii kckcnaan. Kara-alueen pohjoioa on ekoniei mielenkiinoinen. i'aapoimuuken akeli on lahella pohjoi-eclauunaa ja akelin kaade on loiva. Sckundaarinen poimuakeli on uunauunu iakaakkoon. Koivujarven alueella ekundaarinen poimuakeli on loivakaacinen, mua painuu depreioon Vaaralahden alucclla. Vaaralahden pohjoipuolella oleva graniiipahku on luodc-kaakkoiuunainen appi, jonka akelin kaade on 60" kaakkoon. Vuonamon liukee kalliuva myo kaakkoon ja akelin kaade on 50. SUPRAKRUSTISET ELI PINTAKIVILAJIT I'ielaveden kara-alueella on uprakruiia kivik runaai vaihelua. i 1ueella on eninnakin alkuperalaan edimeniia gneieja kucn granaaipioiia kordicriii--anofylliiigncieja, bioiii-aofylliiigncieja, kummingoniiigneieja, bioiii -illimaniiigncieja ja bioiiigneieja. Granaai on niia yleiei avaava porfyroblai. Toien rvhman muodoava pyrokeenigneii. Pyrokeenigncieihin kuuluva hvpereenigncii, hypereenipioie bioiii-granaaigneii ja diopidi- arvivalkegneii. Edelli mainiujen liaki alucclla on grauvakkamaiia gneieja, mea-arkoiieja, kvariieja ja arvivalkegneieja. Vulkaaniia kivia on ii unnieu varmimmin Koivujarven liukevyohykkeca_ Sedimcniynyiia kivia on kuienkin alucen kaikia liukeia huomaavai enemman kuin alkuperalaan vulkaaniia. Reakiokarrc, joia on avau monin paikoin, lieneva myo ooiu kiven edimenica alkuperka.

8 8 Savian-Laukkalan-Vaaralahden liukee Tamu alue, joka alkaa Saviala, jakuu Pielavedelle ja ulouu pohjoiea Laukkalaan, muodouu monenlaiia pinakivilajeia. Ne ova niin voimakkaai gnei- ivvnee, ea alkuperaien rakeneiden unniaminen on paikoin vaikeaa. Granaai--kordieriii-anofylliiigneii 1-lyvin kekeinen aema on granaaipioiella kordieriii-anofylliiigneiilla. Laajimmillaan gneii on Saviala luoeecen, mua iu avaaan pienehkoina oueina myo muualla. Kallioperakaraan on anofylliiipioinen paljauma merkiy A- kirjaimella. Anofylliii eiinyy avalliei aloiina rakeina adekivimaiei. Ucin ia on myo kaaumina, jolloin kivi an anofylliiivalaia ja granaa a ja kordicriiia on vain vahan porfyroblaeina. Kordieriii on ucin porfyroblaeina. Pyoreahkojen porfyroblaicn lapimia aaaa olla ucia enimereja. Kordieriiin vari on ucin kauniin ininen. Siu avaaan myo porfyroblaicn valimaaa. Granaaia on eka enimerin uuruiina porfyroblaeina ca gnciin valimaaa. T iekeroimien ja hilamiojen mukaan granaain kooumu on kekimaarin Pyr. 30, Andr. 5 ja Alm.65. On avau myo groulaari-andradiiigranaaia (Gro. 57 ja Andr. 43) eka granaaia, joa on lahe yhu uure maara almandiinia, andradiiia ja groulaaria. Granaaien kooumuken maariykia on ehy uurin oa Pielaveden Paloniemea oeuia nayeia. Porfyroblaien valeja ayava aine on paaaiaa oligoklaaia ja kvaria. Liiki iina on yleiei bioiiia. Valiaine on uhecllien hienorakeia Gnciin rakenne on granoblainen. Pyrokeenigneii ja -amfiboliii Savian-Laukkalan alucella varinkin Laukkalan puolella on pyrokecnipioiia gneieja ja amfiholiieja. Eraia gneieia avaaan ummana mineraalina melkcin ykinomaan rombia pyrokeenia. Ilypereenin liaki kivca on huomaavai kvaria eka vahan oligoklaaia. Kivelle on unnuomaia rapauumipinnan rukea vari. Tavalliei hypereenignciiki kuuu kiwi on kcrrokellinen. Kerroen vahvuude vaiheleva muuamaa millimeria kymmeniin enimereihin. Paikoin on merkkeja jopa kcrralliuudca. I Iypereenigneiia on myo muunnokia, joia on eka rombia ea monokliinia pyrokeenia eka bioiiia (aulukko 1, anal. 5). Alolemma pyrokceni ova ohuhicea variomia, kun an kiven muropinnaa rombinen pyrokeeni on varil- aan rukea ja monokliininen vihrea.

9 9 Ilypereenigneii aaaa olla myo granaaipioinen. Granaaipioinen yvppi vaikuaa olevan avallia emakiempi, koka iina avaaan myo bioiiia ja oligoklaaia on enemman kuin kvaria. llypereenia on nakvvia muuunia erpcniiniki, mika alkaa lohkoraoia. Analvoiu nave on Laukkalaa (aulukko~ 1, anal. 6). Diopidiamfiboliii eli kariamfiboliii ja kalkkikvariii Naia Savian-Laukkalan liukejakon luonecnomaiia kivilajeja avaaan varinkin jakon kckioia. Pika, kapea pohjoi-eelauunaie, karaan kelaiella varilla merkiy liukec ova kalkkipioiia kvariieja, joiden vuorokerrokina on diopidiamfiboliiia. Vyohykkcclle ova luonccnomaiia myo karbonaaipioie ouec. Kalkki on kuienkin iouunu paaaiaa kariuumalla ynyneiiin diopidiamfiboliieihin. Tavalliei kvariii on iivia ja kerrokellia, mua paikoin ava- aan myo homogeeniia muunnokia. Plagioklaai on kvariiin luoneenomainen mineraali. Kalkkipioia kvariiia ja kalkkikivii eka karikivia on myo Savijarven luoeipuolclla. Siella olevan kvariiiliukeen eelapuolclla eka ell paalla on ilikaaipioinen dolomiiikcrro. Kvariiin reunaa on kalkkiilikaaikivea (W. W. \X ilkman 1938). Savijarven luoeipuolella oleva dolomiii on hicnorakcien kvarii- in paalla. Savijarven vyohvkkeea avaaan mvo diopidiamfiboliiia, joa on crpeniniiivynvi oliviinia (W. W. Wilkman 1938). Muu liukee Pielaveden kirkola noin 2 km luoeeecn Pielaveden rannan lahella ijaiee picni naaalpapioinen kvariiialue. Kvariii on paikoin kerrokellinen, ja iihen kuuluu nvo emakiia oucia, joka lieneva hikunnoia kakcillcia kerrokia. Vaaralahden pohjoirannaa alkava ja pohjoiecn laajeneva uonigneiivvohyke koouu erilaiia migmaiiiuuneia kivilajeia. lanakivi on ollu amfiholiiia, pvrokeenigneiia, arkooia ai kiillegneiia. '\ligmaiiiuumiae on kuienkin yleici oacn alhainen. T\Iahdolliei ckoninen hierona ja meamorfooi ova havianee kiven alkuperaa ooiava rakenee. i\iigmaioiva uonio on eka kalimaaalpa- ea plagioklaaipioia. Paikoin avaaan inruiivibrekiala nayavia muunnokia, paikoin kalkkipioiia keharakeneiia konkrcciomaiia muodoumia, joiden lapimia vaihelee 10 :a 20 cm :iin. Migmaiiicn graniiinen aine on joku apliiia joku pegmaiiia. Sen ijaan porfyyrinen graniii nayaa laviavan migma- iiiuunua kivea. Luoneenomaia uonigneiille on pyrokeenipioiuu. Kalivalaie juone eiva ii ole havianee pyrokcenia. Paikoin uonignciia on runaai granaacja ,'

10 1 0 Sulkavanjarvea iaan - kara-alueen pohjoirajalla - on vyohyke, jonka paakivilaji on arkooimainen gneii. Sen mineraaleina ova kvari ja oligoklaai eka vahaiea maarin kiilee. Granaaipioiuua eiinyy gneiia valikerromaiei, ja varinkin vyohykkeen iaoaa avaaan illimaniiiporfyroblaeja. Liukejako, joka alkaa Vaaralahden apuolela ja jakuu Pielaveden kirkonkylan lanipuolic eelaan, on merkiy karaan grauvakkamaieki liukeeki. Grauvakkamainen liuke on odcnnakoiei, paikoin ehka kokonaiuudeaankin, vulkaania alkuperaa. Paikoin on kerrokelliuu helpoi nahavia, jolloin on ehy havainoja myd kerralliuudca. Paikoin on avau valikerrokina porfyyriia muunnokia, joiden hajarakce ova plagioklaaia ai arvivalkea. Jakon lanireunan laheivy, dea on arkooimaiia valikerrokia. Ldella kuvaun jakon iapuolella on kvariiiki merkiy jako, joka on nakvvia ainoaaan parilla paljaumalla. Sen kerrokc ova ohuia, uoria ja niiden aeno on pyy. Rapauurnipina on puneravan harmaa. Kvariiia ehdyi ohuhieea nahdaan kaaklaiuua. Kvarirakee ova venyneia ja voimakkaai aaloammuvia. Kiveh on runaai epidooia eka hieman kloriiia ja eraia kerrokia ianiiia. Pielaveden laniranaa euraavan ja Saarelan kylan kaua kulkevan liukejakon eelaoa on amfiboliiia ja amfiboligneiia. Jakon pohjoioaa an avaaan grauvakkarnaia liukea, granaaipioia kiillegneiia ja uonigneiia. Saarelaa eelaan ijaievan amfiboligneiin ulkoau poikkeaa alueen muia amfiboligneieia. Se nayaa paikoin aivan kvari- ai granodioriiila. Gneiia on kuienkin elvai erouvaa kerrokelliuua. Paikoin on havaiu jopa kerralli- uueen viiaavaa rakennca. Pohjoioaa amfiboligneii ulauuu kcrrokellieen gneiiin, miy grauvakkamaien liukeen valikerrokina on kerromyoaiia arvivalkehajarakeia ialavaa amfiboliiia. Grauvakkamainen liuke jakuu kohi pohjoia vyohykkeen lanilaiaa euraen. Siella aalla avaaan emakiia valikerrokia, joia on amfibolikaaumia. Valikerroke ova uraliiiporfyriiimaiia. Vyohykkeen iaoa Saarelaa pohjoieen on granaaipioia bioiiigneiia. Kiven primaarirakenee ova ailynee niin hyvin, ea en kerroumialuan uunnan voi maari- aa. Bioiiigneiia on valikerrokina kariamfiboliieja ja kapeina pajoina hornblendiiia. Koivujarven liukee Alueen luoeikulmaa ijaiee erillinen Koivujarven liukejako, jonka kivilaji muiuava Pielaveden ymparion liukeia. Koivujarvella on kuienkin alkuperal- aan vulkaaniia kivia enemman kuin muualla kara-alueella. Paakivilaji ova bioiii-granaai-kordieriiigneii, anofylliii-kordieriiigranaaigneii ja bioiii granaaigneii. Granaai-anofylliii-kordieriiigneii on kekirakeia ja ummanharmaaa. Gneiia on puneravia granaaeja, joiden

11 lapimia aaaa olla jopa 2 cm. Taiekerroinmaariyen (n' 1 790) ja hilamiojen rnukaan granaain kooumu on kekimaarin Pv r. 35 ja Alm. 65. Anofylliii on alomaia ja makrokooppiei lnhe muaa. Pleokroimi on heikko : y = /I heikoi rukehava ja u = varion. Kordieriii on voimakkaai piniiiyyny, ja na on runaai kvariulkcumia. Sdilvnei rakeia nahdaan kakolamelleja. Liaki kiven on andeiinia ja bioiiia (Talviie 1959). Jakon kekioia on pienialainen muodouma edimenikivia. Siina avaaan valikcrrokina kariamfiboliiia. Sedimeni lience alkuperalaan karbonaaipioia hiekkaa, jonka karbonaaivilikerrok- e ova muuunee kariuumalla diopidiamfiboliiiki. Koivujarven liukejakon kvariieia ja amhboliieia on avau valikerrokina diopidi-remoliiikaria. Karimuodouma ova niin kapeia, ea niia ei voida kuvaa karalla. Talviie (1959) on maininnu niiden mineraalieurueeeen kuuluvan diopidin Liaki remoliii-akinoliiia, plagioklaaia (An ), klinozoiiiia eka karbonaaia. Mvd Mnkelan (1969) mukaan Koivujarven diopidiamfiboliieihin liiyy diopidi-remoliiikaria, joka ova kerromaiei ohuina jakoina amfiboliieia. Koivujarven liukejakon kekioaa on vulkan ieja, kuen uraliiiporfyriiia. Se on oiain vulkaania brekiaa ai emakia agglomeraaia, jonka heielee ova pyoriyneia ja venyneia. 1-Icielee ja valimaa ova lahe yha emakiia, andeiiiia ai baaliia. Vulkaniiijakon pohjoioaa, lahelln Koivujarven, on huonoi erouvaa yynylaavarakennea. Tyyny ova pienikokoiia (M == crn). Niiden mikrokooppinen rakenne on granoblainen ja ne koouva andeiinia ja arvivnlkkeen. Tyynyia on 0,5 mm :n uuruiia andeiinihajarakeia, joka aa- ava olla manelinayeia. Ilajarakee ova kekiynee yynyjen oieen reunaan. Koivujarven liukejako haarauuu eelan kaheen oaan. Graniiia vaen on uonigneiimaia bioiiigneiin, kun an iainen haara on arvivalkeamfibohiia ja arvivalkegneiia. 1 1 Lampaanjarven liukee Kara-alueen iareunaa, Lampaanjarven ymparioa, ijaiee laaja liukejako, johon kuuluu monenlaiia liukeia. Jakon Innireunaa on kerrokellia grauvakkamaia liukea, joa voidaan manrian paikoin kerroumialuan uunakin. Paljaumia on kuienkin niin harvaa, ea pohjanuunahavainojen avulla on epavarmaa eiaa kniya liukejakon rakcncca. Vyohykkecn iareuna on paaaiaa uonigneiia. Iannkivi on vaihelcvaa. Suonigneiialue Lampaanjarven kaakkoipuolclla on jo nun graniiimaia, ea on vaikea rakaia, oliiko e merkinva liukeen vai graniiin varilla. Lampaanjarven aaria ja en iarannalla on kerrokelliia liukeia, joka ova ollee karbonaaipioiia. Rapauumipinnalla kcrroen raja ova hyvin nnkyvin. Pohjoiea Lampaanjarven iarannalla on kiilleliukea, joka koouu paaaiaa bioiiia ja mukoviiia. Pienoipoimuu on rypyany kivea.

12 1 2 Taulukko 1. Pielaveden kara-aluccn kivien kcnialliia analvycia..-inalyyi on chnvv v R. Saikkonen. 7 able /. C'Gemical ana/)c rock in 1be Pielarei area. Tire analpe mere made in 19,'1 6)y R. Saikkonen. r..... SiO.. 61,03 63,89 61,82 63,11 64,58 66,50 60,41 Ti6 0,94 0,58 0,73 0,68 0,53 0,69 0,70 \1,0 ; 16,59 16,92 17,96 16,26 16,16 14,27 17,96 Fe,O, 1,50 0,72 1,41 1,65 2,52 1,03 1,70 FcO 6,18 3,56 4,05 3,06 2,33 4,77 4,58 MnO 0,11 0,06 0,08 0,09 0,07 0,08 0,11 NIgO 1,44 0,86 1,84 2,44 0,75 2,95 2,47 CaO 3,33 3,13 4,25 4,65 3,78 3,40 5,70 Na,O 3,07 3,46 3,95 3,74 2,86 2,95 3, ,03 5,22 2,06 2,37 4,80 1,57 1,31 CO, 0,50 0,15 II,O 1,05 1,04 1,08 1,24 1,03 1,12 0,88 1 I,O-- 0,07 0,02 0,08 0,16 0,05 0,04 0,04 P,O.,. 0,30 0,15 0,40 0,13 0,14 0,08 0,25 99,64 99,61 99,71 99,58 100,10 99,60 99,90 Q 15,33 13,90 17,87 17,90 21,46 29,14 15,40 or 23,81 30,85 12,17 14,00 28,36 9,28 7,74 25,98 29,28 33,42 31,65 24,20 24,96 32,07 an 14,56 14,55 18,47 20,58 14,68 15,40 26,64 C 1,84 0,25 2,46 0,88 2,08 0,54 ell 3,59 2,1 4,58 5,66 1,87 7,35 6,15 f 8,76 5,1 5,22 3,07 1,45 6,92 6,05 di en 0,42 f 0,23 WO 0,68 lil 2,18 1,06 2,04 2,39 3,65 1,49 2,47 iil I,-I9 1,10 1,39 1,29 1,01 1,31 1,33 ap 0,71 0,36 0,95 0,31 0,33 0,19 0,59 cc 1,14 0,34 fen, 17,02 9,74 14,18 14,06 9,45 17,60 16,59 Qu ,53 18,78 28,15 28,17 28,99 45,97 27,90 Or ,57 41,67 19,18 22,04 38,32 14,64 14,02 ;Ab ,89 39,55 52,67 49,79 32,69 39,39 58, Qu ,23 15,69 21,80 21,28 24,19 36,99 18,82 Or ,89 34,82 14,86 16,65 31,98 11,78 9,46 Ab ,60 33,05 40,79 37,61 27,28 31,69 39,18 An ,27 16,42 22,54 24,46 16,55 19,55 32,55 1. Porfvvrinen graniii - Porpbpre r,ranile, lchi - hee Porf-vrincn hvpercenigraniii - Porpbrrilic /)perl/jene granie, lchi -.hee C. 3. Pcrokcenigranodioriii -- Prro.verre granodiorile, lchi - lee B. 4. Kvaridioriii --- <Jrrar; diori!e, lchi -- hee A. 5. Pvrokccnigncii - Pyroxene gnei, lchi -- lee D. 6. Bioiiri hyperceni-granaaigneii - 13ioie-lr)peribene-garne gnei, lchi lee lmhboligneii irirpbi/o/e gnei, lchi -lee A.

13 Lampaanjarven liukealueen eelapuolella, yvakivialueella, avaaan pienialaiina erilaien gnciien rclikeja. Relikcihin kuuluu amfiboligneieja ja arkooimaiia gneieja. Karalla rcliki on merkiy yvakiven ulkeumiki. Ne ova verraain hyvin ailyneia. Analvvi 7 aulukoa 1 on odennakoiei amfiboligneiiulkcumaa. 1 3 Vuonamon liukee Yhenainen liukejako, joka on unneu jo Pihipuaan kara-alucella (Salli 1971), jakuu Vuonamonlahden unumaa vinoi Pielavedcn kara-alueen lounaioan poikki. Liukcjakoon kuuluu amfiboliicja, arkooikvariiia ja varinkin jakon eelaoaa pyrokeeni- ja amfiboliraiaia kvariiia. Pihipuaan lchden rajalla on avau myo kvariiipaljaumia. Ruoeia ark ooikvariiia on Vuonamoa ja kara-aluciden rajalla. Amfiboliiia on Toavanlahdella. Amfiboliii on kcrrokcllia ja diopidipioia. Paikoin eiinyy myo kerralliuua. Vuonamonlahden aaria amliboliii on gabromaia ja homogeenia. Sc on lane uunniumaona ja ialaa runaai arvivalkea. Vuonamon liukevvohvkkecn iapuolclla Vuorikylan- -imaomaen alucella on kolmionmuooinen gneiivvohvke, joka jakuu eclaan kara-alueen ulkopuolelle. Vyohyke muodouu paaaiaa raiaiea, karkearakcica arvivalkepioiea gneiia. Paikoin avaaan kcrrokcllia ja joku kerralliakin arkooikvariia. Pinakivilajien alkupera ja vulkaanien aineken ouu Vaikka veden kerroama rapauumiedimeni ovakin enemmiona Pielaveden kara-alueen pinakivilajeia, ci vulkaanien aineken ouua voida vahckya. Koivujarven vvnvlaava- cka arvivalke- ja plagioklaaihajarakeia ialava amfiboliii ova vulkaania alkuperaa. Siia nahdaan varmoja merkkeja gneii- ja amfiboliiijakoa, joka Pielavedcn lanilaiaa curaen ulouu kara-alueen lapi. Varinkin vyohvkkecn lanircunaa, Saarelaa pohjoieen, on grauvakkarnaien liukepajojen vheydea uraliiiporfyriiikerrokia. Toin kerroke ova voimakkaai deformoiunee, mua arvivalkchajarakcc ova unnieavia. AIvo amfiboliii, joka ijoiuu Savian ja Saarclan valillc, liiyy laheiei vulkaanieen vvohykkeecen. Amfiboliiia crouu haamumaici kerrokclliuu, minka liaki nahdaan arvivalkchajarakeia. Vulkaaniia valikerrokia on odennakoiei moo iina grauvakkamaiea liukeea, joka ijaiee Vaaralahden iapuolella.

14 1 4 INFRAKRUSTISET ELI SYVAKIVILA,JIT Pielaveden kara-alueella on yvakivilajeja ulra ma fiia graniieihin. Suurin oa yvakivia on kvari- ja granodioriieja. Ulramafie kivilaji Alueella on pienialaiia ulramafiieja ueaa paikaa. Iaaaiaa ne ijaieva kuienkin kara-alueen keki- ja polijoioaa. Alkupcralaan ne aaava olla vha hvvin uprakruiia kuin inruiiviiakin. Sen vuoki ulramafiia kivia on jo kuvau uprakruien kivicn yhevdea. Inruiivie ulramafiii liivva gabroihin. Niia avaaan Pielaveden jarvialaan valiomaa laheivydea paaaiaa Laukkalan ja Koivujarvcn valilla. Ulramafiiien mineraalicurue on arvivalke, diopidi, ja hvpereeni. Labradoriiia aaaa olla vahaiia maaria. Eraa navee ova oliviinipioiia. Pyrokeeni on muuunu niia oiain erpeniiniki. Alueela on lovdey rnvo kivia, joka ialava vain arvivalkea. Gabro ja dioriii Gabroa ja dioriiia ei niiden vahaien eron vuoki o1e karalla rajau oiiaan. Sulkavanjarven eelapuolella on inruiivibrekioia. Gabromaiia murokappaleia vmparoi brekiaa dioriiinen kivi. Ucimma gabro ova pyrokeen ipioiia. Sarnaakin gabrornuodoumaa aaeaan kuienkin avaa eka arvivalkegabroa ea noriiia. Laukkalan ja Vaaralahden valilla ijaieva gabro ova paaaiaa noriieja, kun ag Vuonamon alueella ova luoneenomaiia arvivalkegabro. Tyypekinlammen gabro Savialla on pyrokeenipioia. Sia luonnehiva grafiiipioie liukeulkeuma. Piclaveden luoeirannalla ijaiee uheellien laaja gabroalue, Saarelan gabro. Samna gabroa avaaan myo laheiia Pielaveden aaria. Kiven luoneenomainen piirre on epahomogeeniuu. Kooumu vaihelec ummaa pyrokeenigabroa uheellien vaaleaan anoroiiigabroon. Pyrokeeni on joko hvpereenia ai diopidia. -,%Iolemma pvrokccni eiinvva myo yhdea. Varinkin diopidi on uein voimakkaai muuunu erpeniiniki. Sarvivalkepioiimmia muunnokia diopidia ymparoi uein arvivalke. Plagioklaai on homogccnia ja kakounua labradoriiia (An 55-70). Eraia nayeia on voimakkaai erpeniiniyynya oliviinia. Varinkin Pielaveden aaria on avau anoroiiigabroa. Anoroiiigabroa hvpereenia ja diopidia on n ~,. Suurin oa kivea on cmakia plagioklaaia (An 70). Ueiden gabrojcn vhevdea avaaan dioriiiia oucia. Gabro vaiheuu joko vahiain ai brekian kaua dioriiiki. Varinkin Pielaveden alaan pohjoioaa ja

15 Sulkavanjarven eelapuolella on dioriieja. Dioriii ova pyrokeenipioiia, ja niiden vari on uheellien vaalea. Tummien mineraalien maara on vleena alle 25 Diopidin ja hypereenin liaki avaaan bioiiia. Vaaleana ainekena on ande- iini. Kvaria avaaan ainoaaan aunnaiei. 1 5 Kvari- ja granodioriii Karalla ei ole voiu rajaa granodioriiia ja kvaridioriiia oiiaan. Siki granodioriiia kuvaavalle varille onkin mcrkiy q iihen paikkaan, miy kvaridioriiia on kallioa avau. Granodioriiin ja kvaridioriiin vaiheurninen oi- ikeen on vahiaia. Kvaridioriiia on kaha yyppia, pyrokecnipioia ja arv alkcpioia. Pvrokeenipioia kvaridioriiia avaaan varinkin kara-aluccn kekioia jouenniemen ja Laukkalan alueilla. Plagioklaai, jonka maara vaihclee valilla , on joko oligoklaaia ai andeiinia. Kvaria on hvvin vahan. Tummiea mincraaleina on hypercenia, diopidia ja bioiiia. Pienia maaria arvivalkea ava- aan aunnaiei. Sarvivalke aaaa olla pyrokeenin muuurniuloa, koka e vmparoi diopidirakeia. Kiven rakenne on hypidiomorfincn. Tunnuomaia pyrok- eenipioielle kvaridioriiillc on rapauumipinnan ruoeenrukea vari. Sarvivalkepioien kvaridioriiin paamincraali ova oligoklaai, bioiii ja arvivalkc. Kvaria on niukai. Akeoreina on apaiiia, epidooia, ianiiia ja zirkonia. Laukkalan-Jouenniemen alueella ova myo granodioriii uein pyrokeenipioiia. Tummien mineraalien maara on alhainen. Vaaleina ainekina on paaaiaa oligoklaaia ja kvaria, kun an kalimaaalvan maara on alhainen. Pyrokeenipioi- ia granodioriieia avaaan kalimaaalpahajarakeia ainoaaan harvoin. Sen ijaan bioiii-arvivalkegranodioriieille kalimaaalpahajarakec ova luoneenomaiia. Granodioriicia on runaai erilaiia murkaleia. Varinkin pyrokeenigranodioriii muodoava inruiivibrekioia kuen Vaaralahden ja Sulkavanjarven alueilla. Sulkeumina on granaaigneiia ja pyrokeeniamfiboliiia eka muia alueen uprakruiia rivia. Granodioriii (aulukko 1, anal. 3) on uein myo aimiloinu ivukivea. Analvyi 4 aulukoa 1 on Savian eudun kvaridioriiia. Kara-alueen lanioan kvari- ja granodioriii ova kaligraniiin migmaiormia ja ova muuunee paikoin uonigneieiki. Graniii ja migmaiii Vaaralahden alueella on uean neliokilomeri laajuinen pyoreahko porfyyrigraniiialue. Sen luonccnomainen mineraali on hypereeni. Tummina mincraaleina avaaan en liaki bioiiia ja opaakkia. Niia on niukai ja amoin koko mmien mineraalien maara on vahainen. Suurimmaki oaki kivi koouu kvaria, kahmaaalvaa ja plagioklaaia. Porfvyriina hajarakcina on kalimaaalpaa ( 1 2

16 1 6 cm). :Akeoreina avaaan apaiiia ja monaiiia. Porfvvrigraniiin lohkaree ova helpoi rapauuvia. iynalyvi 2 aulukoa 1 on ehy Vaaralahden porfyyrigranii- ia. :yiojarvella, kara-aluecn pohjoioaa, on arvivalkepioia porfvyrig raniiia, jonka mincraalikooumu muuen on amanlainen kuin Vaaralahden porfverigrniiin. Jouennicmea on avau peni pvrokeenipioinen porfvvrigraniiialuc.,alueen luoeikulmaa on puneravaa porfyvrigraniiia (Salli 1971), joa on rajau aeromagneeien karojcn avulla. llajarakeina graniiia on mikrokliinia ja ummana nineraalina bioiiia (aulukko 1, analyvi 1). Kara-alueen kaakkoikulmaa ijaieva laaja graniiialue on epahomogceninen. Pielaveden kirkonkvlan ymparion graniiia on runaai kalimaaalpaa, kun an ummia ainckia on niukai. Bioiiin liaki graniiia on kloriiia. Luoneenomaia koko graniiille ova ulkcuma, joiden alkuperaa ci olc aina Ficlppo unniaa. Sulkeumina on erilaiia liukeia, granodioriieja ja emakiia vvakivia. Fdella eloeun graniiin luoeipuolclla ijaiee pikanomainen graniiialue. Graniii on voimakkaai ekonioiunu punainen bioiiigraniii, joa on hvvin crouva venyrna. Kun kara-aluecn kekioia venyma uunauuu iaan, n n ekonioiuncea graniiia venyma uunauuu lancen, oin jvrkanlaiei. Koko kara-alueella on granodioriiien yhevdea pienia graniiijuonia, joka ova arvivalkepioiia. Graniiijuonia on kuienkin enemman kalimaaalpaa kuin oligoklaaia. Rakenne on muurilaaimainen, ja oligoklaaia erouu heikko primaarinen vvohykkeellivy. Ilmciei graniiijuone liiyva granodioriiien inrudoiumicen ja eduava en mydhaiimpia vaiheia. ylueen lounaikulmaa on graniieja, joiden luonne on granodioriiinen. Nlineraalicurueeeen kuuluu nimiain aina arvivalke. Kalimaaalpaa on kuienkin rniin paljon, ea kiven kooumu on graniiinen. Graniieia on myo kalimaaalpahajarakeia, joka civa vaikua kuuluvan kiven alkuperaicen kooumukeen. Ylciei oaen alueen migmaiiie graniii ova arvivalkepioiia. Voirnakkaimmin migmaiiiuunu aluc on valilla Vuonamo-Koivujarvi..-yluc on merkiy karaan granodioriiiki, mua en kalliopera on graniii- ja apliiijuonen piroma. \Iainiun migmaiiialueen kallioperan kooumukecn on ollu huomaava vaikuu pinakivilajien ulkeumilla, joka ova iiniloiunee unenaomiki. Kokonai- uuena alueen luonne on kuienkin vvakivimainen. JUONIKIVIL \JIT Piclaveden aaria avaaarn olivinipioiia ofiiiia kivilajeja, joka aaava olla diabaaijuonia ai gabron muunnokia, mi3 paljaumicn picnen koon vuoki ci olc voiu kuienkaan varmiaa. Kara-aluecn vleiimma juonikivilaji ova kalimaaalpaa runaai iala a apliii- ja pcgmaiiijuonia. Juonc kiviava alucen kaikkia mua kivilajeja.

17 1 7 R<\KEN ~~E JA STRATIGRAFIA l'ielaveden kara-alue on ekoniikalaan rauhaon. Se ulee nikvviin kaikia geologiia karoia. Kalliopera.karalla nakyvia, vakivalaiei ynyneila vaiku- avia rakennepiireia voidaan curaa acrogeovikaaliila ja murrolinjakaroila. Liukee ciinvva kapcina pohjoi-eelauunaiina vyohykkcina. Paapoimuuvaiheeeen liiyy pohjoi-cclauunainen poimuakeli. :Akeli painuu kohden ec1aa depreioon. Sereonrahea projekioa nakvy varin hyvin vallievana cclaan kalliuva poimuakeli (kuva 1). Toinen poimuakeli kalliuu 60 kaakkoon. Tami v p m W E 0 C S / / huva l. PicIavcdcn kara aluecn poinucakeiihavainnor eirevna ercograiea projekioaa (clapallo).. I - i. I I old 1c.~r ob errujion ne lie Prrhrze r urea, repreiieca/ed In lr,e'~~ia)i proleclrou (appe- Sphere) ::~uzui 2 1

18 % A, 6-8% 4-6 / 2-4 % Kuva 2. Pielaveden karma-alucen venvmahavainno eivna ercograiea projekioa (elapaho). 2. Linenion obervaion in he Pielnvei area, repreened in ereorrnphic projecion (upper phere). akeliuuna ulee nakvviin ennen kaikkea alucen keki-, luoei- ja lounaioaa. Venvmauunna eiva kuienkaan lahekaan yhdy edella mainiujen poinuakelien uuniin. Toin ereografiea projekioa ulee koroeui nakvviin myo luode kaakkoinen venvmauuna (kuva 2). Kara-alueella liukeiuu mvoailee kerrokelliuua. Tranveriliukeiuu on harvinaia. Kerroen aenno ova yleena pyy ai jyrkb ; vain alucen luocioaa on avau loiva-aenoiiakin. Luoeioan pohjoi-eelauunainen ja loivaaenoinen gneiivvohyke nayad olevan ea iapuolelle ijoiuvan yvbkiven alla.

19 Lampaanjarven alue on ekonici uheellien rauhallia. Sekd pohjoi-eela- uunainen ed luode kaakkoiuunainen poimuakeli painuu :n kulmaa depreioon, kohden eelaa. Poikkeama edellh mainiuia uunnia on vain paikalliia hairioia. Lampaanjarven liukee muodoava ii anikliinin, jonka akeli painuu kohden eelaa. Syvna voimakkaaeen luode kaakkoiuunaicen venymaan, ioa avaaan var- inkin linjalla Koivujarvi Vaaralahi, navaa olleen idaa pain uunauunu vono. Se on vaikuanu paaaiaa vain ieyilld alucilla, illd muun muaa Lampaanjarven alueella ci aa yonnoa olc ehy havainoja. Sen ijaan Vuonamon alueella idaa uunauunu v_ ono ulee nakvviin voimakkaana venym.n ja poimuakelin uunana. Kallioperaa pirovia ruhjevyohykkcidcn uunnia on ylciin luode--kaakkoinen, mua pohjoikoilli-eelalounainen ulec moo hyvin nakvviin. Niidcn uunnaa ova uea Pielaveden aariryhm., nieme ja lahde. 1lurrovvohykkeiden ja kivilajirajojen valilla ei ole havaiu olevan vheya. Pohjoi eelauunaieen akeliin liiyva poimuu vaikuaa vanhemmala kuin luode-kaakkoiuunaieen akeliin liiy_ va. Pielaveden kara-alueen kivilajien raigrafia on hyv i ulkinnanvarainen. Pinakivilaji ova alueen vanhimpia kivia, mua niiden kekin.ien raigrafian m.ariaminen on epavarmaa. Paikoin nayaa karbonaaipioinen kvariii ijoi- uvan kordieriii-granaaigneiien paalle. Suprakruien kivien kerroumialua on unemaon. 1 9 RrADIOMETRISIA 1ANMAA,,ARITYKSIA U -Pb mcneclmalla on maaricy Vaaralahden porfvyrien hvperecnigramiin ( :A49) zirkonin ja monaiiin eka Koajarven dioriiin (A311) zirokonin radiomerinen ika. Navcidcn oopaika, analvviuloke mincraalifrakioille eka io- ooppiuhciiin peruuva ikaarvo on eicy aulukoa 2. Vaaralahden bioiiin Rb-Sr ika ja K- :Ar ika on julkaiu aikaiemmin (Wehcrill v.m. 1962). A49--Vaaralahi. Tama hvpereenigraniii ci muodoa migmaiieja vaan inruiivibrekioia. AIigmaiicja muodoaa bioiiipioinen kaligraniii, joka uoniaa eka pyrokeenigranodioriicja ed bioiii- ja arvivalkepioiia vvakivia. Navecn Vaaraaliden hvpereenigraniiia on oanu O. Kouvo v Vaaralahden ilakikvlaa, noin 60 m maaniea iaan olcvila paljaumila. Kivi ialaa runaai zirkonia ja monaiiia. Zirkoni on pikaprimaia ja omamuooia. Koroeakoon, ea kivi kuuluu ii hivcnmincraalcilaan niihin, joia valli- avana on zirkonin ohella monaiii cika ianiii. Ohciea kuvaa 3 on merkiy ioooppiuhee konkordiadiagrammalle. Kuuden zirkonifrakion muodoaman iokronin ja konkordiakayran ylaleikkau anaa radiomericki iaki `Ia (2 igma). Monaiiin anama ikaarja on virherajoia konkordani 1874 Ma. Jo

20 2 0 I I I r ,355 D 00 N Q 0 0 N 0, Pb / 235 U Kuva 3. Konkordiadiagramma ja U-Pb ioooppiuhee zirkonifrakioille Koajarven (iioriiiaa. Kirjainmerki viiaava aulukkoon. 3. C onco diadingii m and (-Ph volopic raio /or ircon /raclion /kooi /e Koa/iirci dio"ie. L',h %rucion ha a leer correpondinn o i/ie %rucion Iiied in I (able 2. Poin D omied. monaiiillc ja zirkonifrakioille lakcaan vheinen iokroni, anaa vlalcikkau v aaavai Ma ian, mua illoin a'alcikkau on negaiivinen. Zirkonifrakioidcn muodoaman iokronin ja konkordiakavran alalcikkau on ekin alhoalla (106 Ma) Ma ika on vvpillinen radiomerinen ikaarvo vnorogeeniille vvdkiville vckokarjalaiclla alucclla. Merkiavad on e, ed Vaaralahden inruuioa on monaiii zirkonin kana lane amanikainen eikd huomaavai nuorcmpi kuen Viiaaaren pallodioriiia ai Pihipuaan granioideia (Aho 1979). \311---koajarvi. Ndvcc ianmaariva varcn oi :Ao Laiakari vuonna 1969 karalchialueen pohjoilaidalla olevaa dioriii-inruuioa. kivea on pvrokeenin ja arvivdlkkeen ohclla jonkin vcrran bioiiia. 0huhieed nahdaan mvo kvaria. Pikdprimaicn rukchavan zirkonin lidki on kivca runaai apaiiia. \(uodouneen iokroonin ja konkordiakavran 5laleikkauken mdariamd ikaarvo

Stop 2 hannukainen, kolari. Tero Niiranen Northland Exploration Finland Oy, Rovaniemi, Finland. Pasi Eilu Geological Survey of Finland, Espoo, Finland

Stop 2 hannukainen, kolari. Tero Niiranen Northland Exploration Finland Oy, Rovaniemi, Finland. Pasi Eilu Geological Survey of Finland, Espoo, Finland Stop 2 hannukainen, kolari Tero Niiranen Northland Exploration Finland Oy, Rovaniemi, Finland Pasi Eilu Geological Survey of Finland, Espoo, Finland introduction The Kolari region is in the western part

More information

TENSION CRACKS PARALLEL WITH THE AXIAL PLANE

TENSION CRACKS PARALLEL WITH THE AXIAL PLANE TENSION CRACKS PARALLEL WITH THE AXIAL PLANE NILS EDELMAN EDELMAN, NILS 1973: Tension cracks parallel with the axial plane. Bull. Soc. Finland 45, 61 65. Geol. Tension cracks parallel with the axial plane

More information

Minerals and Rocks C) D)

Minerals and Rocks C) D) Minerals and Rocks Name 1. Base your answer to the following question on the map and cross section below. The shaded areas on the map represent regions of the United States that have evaporite rock layers

More information

The southeast quarter of the Reindeer Lake area is centred about 330 km north- 2

The southeast quarter of the Reindeer Lake area is centred about 330 km north- 2 - 24 - Project 6: Reindeer Lake North (SE Quarter) Area Reconnaissance Geological Mapping of 64E - l,2,7, and 8 by M.R. Stauffer, L.C. Coleman, F.F. Langford and D.J. Mossman * The southeast quarter of

More information

Rocks & Minerals. 10. Which rock type is most likely to be monomineralic? 1) rock salt 3) basalt 2) rhyolite 4) conglomerate

Rocks & Minerals. 10. Which rock type is most likely to be monomineralic? 1) rock salt 3) basalt 2) rhyolite 4) conglomerate 1. Of the Earth's more than 2,000 identified minerals, only a small number are commonly found in rocks. This fact indicates that most 1) minerals weather before they can be identified 2) minerals have

More information

Earth Materials: Intro to rocks & Igneous rocks. The three major categories of rocks Fig 3.1 Understanding Earth

Earth Materials: Intro to rocks & Igneous rocks. The three major categories of rocks Fig 3.1 Understanding Earth Earth Materials: 1 The three major categories of rocks Fig 3.1 Understanding Earth 2 Intro to rocks & Igneous rocks Three main categories of rocks: Igneous Sedimentary Metamorphic The most common minerals

More information

Types of Metamorphic Rocks. Foliated Rocks. Foliated Rocks. Metamorphic Rocks # 2 9/28/2005

Types of Metamorphic Rocks. Foliated Rocks. Foliated Rocks. Metamorphic Rocks # 2 9/28/2005 Types of Metamorphic Rocks Metamorphic rocks can be subdivided into two main groups - and Groups are distinguished on the basis of:, and Foliation (Latin root folium meaning ), refers to the in a metamorphic

More information

Presents the. Rock Test Study Resource

Presents the. Rock Test Study Resource Presents the Rock Test Study Resource Created by Simone Markus Published by EngLinks 1 Preface This is a free resource provided by EngLinks for students in APSC 151. This presentation is a supplementary

More information

World Beneath Our Feet

World Beneath Our Feet World Beneath Our Feet Lesson Plan 2: Rock Identification Learning Objective Time required Learning Outcomes Materials (provided) Materials (Teacher supplied) background Suggested Procedure Students will

More information

P1: Rock identification (I)

P1: Rock identification (I) P1: Rock identification (I) Examine the rocks specimens provided with the aid of these notes. All the rocks come from Ireland, as detailed on the attached map. Answer the short question on each specimen

More information

1. Base your answer to the following question on on the photographs and news article below. Old Man s Loss Felt in New Hampshire

1. Base your answer to the following question on on the photographs and news article below. Old Man s Loss Felt in New Hampshire UNIT 3 EXAM ROCKS AND MINERALS NAME: BLOCK: DATE: 1. Base your answer to the following question on on the photographs and news article below. Old Man s Loss Felt in New Hampshire FRANCONIA, N.H. Crowds

More information

Las Rocas Nos Cuentan Su Historia worksheet answer key (English).

Las Rocas Nos Cuentan Su Historia worksheet answer key (English). Las Rocas Nos Cuentan Su Historia worksheet answer key (English). Study the samples provided by your instructor. Complete each step as explained in the instructions. Answer discussion questions in your

More information

Igneous Rocks. Geology 200 Geology for Environmental Scientists

Igneous Rocks. Geology 200 Geology for Environmental Scientists Igneous Rocks Geology 200 Geology for Environmental Scientists Magma Compositions Ultramafic - composition of mantle Mafic - composition of basalt, e.g. oceanic crust. 900-1200 o C, 50% SiO 2 Intermediate

More information

Report of Activities 2003 Published by: Manitoba Industry, Economic Development and Mines Manitoba Geological Survey, 2003.

Report of Activities 2003 Published by: Manitoba Industry, Economic Development and Mines Manitoba Geological Survey, 2003. Report of Activities 2003 Published by: Manitoba Industry, Economic Development and Mines Manitoba Geological Survey, 2003. ERRATA: The publisher/department name in the bibliographic reference cited immediately

More information

ES 104: Laboratory # 7 IGNEOUS ROCKS

ES 104: Laboratory # 7 IGNEOUS ROCKS ES 104: Laboratory # 7 IGNEOUS ROCKS Introduction Igneous rocks form from the cooling and crystallization of molten rock material. This can occur below the surface of the earth forming intrusive rocks

More information

Metamorphic rocks are rocks changed from one form to another by intense heat, intense pressure, and/or the action of hot fluids.

Metamorphic rocks are rocks changed from one form to another by intense heat, intense pressure, and/or the action of hot fluids. Metamorphic Rocks, Processes, and Resources Metamorphic rocks are rocks changed from one form to another by intense heat, intense pressure, and/or the action of hot fluids. Protolith or parent rock is

More information

Rock Cycle. Metamorphism, Metamorphic Rocks, Hydrothermal Rocks. Metamorphism. Equilibrium. Interrelationships between:

Rock Cycle. Metamorphism, Metamorphic Rocks, Hydrothermal Rocks. Metamorphism. Equilibrium. Interrelationships between: Rock Cycle Equilibrium Interrelationships between: igneous rocks sediment sedimentary rocks metamorphic rocks weathering and erosion Metamorphism, Metamorphic Rocks, Hydrothermal Rocks Metamorphism solid

More information

Minerals. L3: Minerals and Rocks. Common Minerals to Learn. Crystallography

Minerals. L3: Minerals and Rocks. Common Minerals to Learn. Crystallography L3: Minerals and Rocks Identification Classification Formation } of common minerals & rocks Feedback on Lab 1: Rock Identification Minerals Definition: Highly-ordered crystalline atomic structure Definite

More information

The Rare Earth Elements (REE)

The Rare Earth Elements (REE) Lecture 16 Rare Earth Elements and Spider Diagrams Monday, March 21st, 2005 The Rare Earth Elements (REE) 1 Contrasts and similarities in the D values: All are incompatible Also Note: HREE are less incompatible

More information

Intermediate composition between felsic and mafic

Intermediate composition between felsic and mafic TERMINOLOGY FOR IDENTIFICATION IGNEOUS GLOSSARY WHERE THE ROCK COOLED Intrusive igneous rock that forced its way in a molten state into the earth s crust but never breached the surface vs. Extrusive igneous

More information

Page 1. Name:

Page 1. Name: Name: 1) According to the Earth Science Reference Tables, which sedimentary rock would be formed by the compaction and cementation of particles 1.5 centimeters in diameter? A) shale B) conglomerate C)

More information

FAIRLY SIMPLE ROCK IDENTIFICATION. John J. Thomas

FAIRLY SIMPLE ROCK IDENTIFICATION. John J. Thomas FAIRLY SIMPLE ROCK IDENTIFICATION John J. Thomas Purpose Much to our surprise, rocks fascinate many students. Everyone loves to bring us a rock and ask what kind it is and why they found it where they

More information

MINERALS IN BATES LIMESTONE, LEWTSTON, MAINE* Llovn W. Frsnon, Bates College, Lewi.ston, Maine. INrnonucrton

MINERALS IN BATES LIMESTONE, LEWTSTON, MAINE* Llovn W. Frsnon, Bates College, Lewi.ston, Maine. INrnonucrton MINERALS IN BATES LIMESTONE, LEWTSTON, MAINE* Llovn W. Frsnon, Bates College, Lewi.ston, Maine. INrnonucrton Location.-The city of Lewiston is located in the southwestern part of Maine, in Androscoggin

More information

Lab 12: METAMORPHIC MINERALS & ROCKS

Lab 12: METAMORPHIC MINERALS & ROCKS Lab 12: Metamorphic Rocks Lab 12: METAMORPHIC MINERALS & ROCKS 100 pts Introduction Metamorphism is the process by which physical and chemical changes in a rock are brought about by changes in geologic

More information

Basics of Mineralogy. Geology 200 Geology for Environmental Scientists

Basics of Mineralogy. Geology 200 Geology for Environmental Scientists Basics of Mineralogy Geology 200 Geology for Environmental Scientists Terms to Know: Atom Molecule Proton Neutron Electron Isotope Ion Bonding ionic covalent metallic Fig. 3.3 Periodic Table of the Elements

More information

METAMORPHIC ROCKS. Smith and Pun, Chapter 6 WHERE DO METAMORPHIC ROCKS OCCUR? 1. Widely exposed in actively forming mountain ranges

METAMORPHIC ROCKS. Smith and Pun, Chapter 6 WHERE DO METAMORPHIC ROCKS OCCUR? 1. Widely exposed in actively forming mountain ranges METAMORPHIC ROCKS Smith and Pun, Chapter 6 WHERE DO METAMORPHIC ROCKS OCCUR? Metamorphic rocks are: 1. Widely exposed in actively forming mountain ranges 2. Always found in eroded ancient mountain belts

More information

Essentials of Geology

Essentials of Geology Essentials of Geology David Sallee Minerals: Building Blocks of Rocks Chapter 2 Matter-What is it and What Does it Consist of? Elements and Atoms Elements cannot be split into substances of different.

More information

Systematic Mineralogy. The best way to remember this material is to make a table such as the one included at the end of these notes.

Systematic Mineralogy. The best way to remember this material is to make a table such as the one included at the end of these notes. Systematic Mineralogy The best way to remember this material is to make a table such as the one included at the end of these notes. Mineral photographs included below are from: unless otherwise noted.

More information

Igneous Rock Study Guide

Igneous Rock Study Guide Class: Date: Igneous Rock Study Guide Modified True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. If false, change the identified word or phrase to make the sentence or statement true.

More information

Ch 11 rocks and minerals Practice Ques

Ch 11 rocks and minerals Practice Ques 1. Base your answer to the following question on s Which process is necessary for the formation of igneous rocks? A) erosion B) deposition C) solidification D) metamorphism 2. Which mineral has a hardness

More information

Minerals & Rocks Review Qs

Minerals & Rocks Review Qs Base your answers to questions 1 through 3 on the drawings of six sedimentary rocks labeled A through F. 1. Most of the rocks shown were formed by (1) compaction and/or cementation (3) heat and pressure

More information

Lab 11: FIELD DESCRIPTION OF METAMORPHIC ROCKS

Lab 11: FIELD DESCRIPTION OF METAMORPHIC ROCKS 16 M. Helper, 96 Lab 11: FIELD DESCRIPTION OF METAMORPHIC ROCKS The basic procedural aspects of writing a description for metamorphic rocks or rock units are identical to those for sedimentary rocks and

More information

LAB 5: TEXTURES AND IDENTIFICATION OF METAMORPHIC ROCKS

LAB 5: TEXTURES AND IDENTIFICATION OF METAMORPHIC ROCKS OBJECTIVES: LAB 5: TEXTURES AND IDENTIFICATION OF METAMORPHIC ROCKS 1) to become familiar with textures characteristic of metamorphic rocks; 2) to become familiar with properties important in recognizing

More information

Igneous Rock Classification

Igneous Rock Classification Igneous Rock Classification Igneous rocks: very diverse in chemistry and texture, yet they have very gradational boundaries (Table 3-7). We must pick a rational basis for classifying them. The classification

More information

Geology 200 Getting Started...

Geology 200 Getting Started... Geology 200 Getting Started... Name This handout should be completed and become a part of your Notebook for this course. This handout is intended to be a review of some important ideas from your introductory

More information

EARTH SCIENCE 110 INTRODUCTION to GEOLOGY MINERALS & ROCKS LABORATORY

EARTH SCIENCE 110 INTRODUCTION to GEOLOGY MINERALS & ROCKS LABORATORY EARTH SCIENCE 110 INTRODUCTION to GEOLOGY DR. WOLTEMADE NAME: SECTION: MINERALS & ROCKS LABORATORY INTRODUCTION The identification of minerals and rocks is an integral part of understanding our physical

More information

Lab 9: Metamorphic Processes and Rock Identification

Lab 9: Metamorphic Processes and Rock Identification Name: Lab 9: Metamorphic Processes and Rock Identification Metamorphism is the change in the form of crustal rocks exposed to heat, pressure, hydrothermal fluids, or a combination of these agents in the

More information

Crust: low density rocks. Mantle: high density rocks. Core: very high density metal. core

Crust: low density rocks. Mantle: high density rocks. Core: very high density metal. core Crust: low density rocks Mantle: high density rocks Core: very high density metal core mechanical) layering mechanical layers lithosphere: rigid & strong asthenosphere: plastic & weak mesosphere: plastic

More information

Rocks & Minerals 1 Mark Place, www.learnearthscience.com

Rocks & Minerals 1 Mark Place, www.learnearthscience.com Name: KEY Rocks & Minerals 1 KEY CONCEPT #1: What is a mineral? It is a naturally occurring, inorganic substance which has a definite chemical composition What would be the opposite of this? man-made,

More information

Liz LaRosa Images from Geology.com unless otherwise noted

Liz LaRosa Images from Geology.com unless otherwise noted Liz LaRosa http://www.middleschoolscience.com 2010 Images from Geology.com unless otherwise noted A rock is a naturally occurring solid mixture of one or more minerals, or organic matter Rocks are classified

More information

Metamorphism & Metamorphic Rocks. (((adapted from Brunkel, 2012)

Metamorphism & Metamorphic Rocks. (((adapted from Brunkel, 2012) Metamorphism & Metamorphic Rocks (((adapted from Brunkel, 2012) Metamorphic Rocks Changed rocks- with heat and pressure But not melted Change in the solid state Textural changes (always) Mineralogy changes

More information

Lab 2: Rocks Page 1 of 9. When you ve finished with a sample, put it back where you found it with its card underneath it, face down.

Lab 2: Rocks Page 1 of 9. When you ve finished with a sample, put it back where you found it with its card underneath it, face down. Lab 2: Rocks Page 1 of 9 LAB 2: ROCK IDENTIFICATION DUE: Wednesday, October 3rd Directions This lab constitutes four parts. In the first three sessions, you will familiarize yourselves with the characteristics

More information

"When Gregor Samsa woke up one morning from unsettling dreams, he found himself changed into a monstrous bug. Metamorphosis, by Franz Kafka

When Gregor Samsa woke up one morning from unsettling dreams, he found himself changed into a monstrous bug. Metamorphosis, by Franz Kafka Metamorphosis "When Gregor Samsa woke up one morning from unsettling dreams, he found himself changed into a monstrous bug. Metamorphosis, by Franz Kafka One of the oldest rocks in the world. A gneiss

More information

METAMORPHIC ROCKS BEGIN

METAMORPHIC ROCKS BEGIN METAMORPHIC ROCKS BEGIN WHAT IS A METAMORPHIC ROCK? A metamorphic rock is a rock that has been changed by heat and/or pressure without completely melting. There are two types of metamorphism 1. Regional

More information

:gg:2j@@" U!. - Guide 21 --. i

:gg:2j@@ U!. - Guide 21 --. i GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND :gg:2j@@" U!. - Guide 21 --. i +. INTERN ATIONAL GEOLOGICAL CORRELATION PROGRAMME PIROJKT No. 235 "METAMORPHISM AND GEODYNMCS"' >>:,+=

More information

Chapter 3 Rocks. The Rock Cycle

Chapter 3 Rocks. The Rock Cycle Chapter 3 Rocks Section 1 The Rock Cycle Key Concepts What is a rock? What are the three major types of rocks? How do igneous, sedimentary, and metamorphic rocks differ? What is the rock cycle? What powers

More information

THE TORNIO LAYERED INTRUSION - A RECENTLY DISCOVERED INTRUSION WITH CHROMITITE HORIZONS IN NORTHERN FINLAND

THE TORNIO LAYERED INTRUSION - A RECENTLY DISCOVERED INTRUSION WITH CHROMITITE HORIZONS IN NORTHERN FINLAND THE TORNIO LAYERED INTRUSION - A RECENTLY DISCOVERED INTRUSION WITH CHROMITITE HORIZONS IN NORTHERN FINLAND KRISTER SÖDERHOLM and OSMO INKINEN SÖDERHOLM, KRISTER and INKINEN, OSMO 1982: The Tornio layered

More information

CHAPTER 7: ROCKS AND MINERALS. Self-Reflection Survey: Section 7.1, p. 175 Answers will vary

CHAPTER 7: ROCKS AND MINERALS. Self-Reflection Survey: Section 7.1, p. 175 Answers will vary CHAPTER 7: ROCKS AND MINERALS Self-Reflection Survey: Section 7.1, p. 175 Answers will vary Checkpoint 7.1, p. 177 Examine the atomic models below and answer the question that follows. The filled black

More information

Geo 101 (Minerals - Unit 2)

Geo 101 (Minerals - Unit 2) - A mineral is: 1. Natural. 2. Inorganic solid. 3. Has a chemical composition. 4. Has a crystalline structure. Geo 101 (Minerals - Unit 2) - The two important properties of a mineral are: 1. Chemical composition.

More information

Minerals & Rocks. Naturally occurring Formed from elements or compounds

Minerals & Rocks. Naturally occurring Formed from elements or compounds Minerals & Rocks Minerals 5 Characteristics: Naturally occurring Formed from elements or compounds Inorganic Found as a solid in nature Definite chemical make up and regular atomic structure A. Minerals

More information

Liz LaRosa Images from Geology.com unless otherwise noted

Liz LaRosa Images from Geology.com unless otherwise noted Liz LaRosa http://www.middleschoolscience.com 2010 Images from Geology.com unless otherwise noted A rock is a naturally occurring solid mixture of one or more minerals, or organic matter Rocks are classified

More information

7) A clastic sedimentary rock composed of rounded to subrounded gravel is called a A) coal. B) shale. C) breccia.

7) A clastic sedimentary rock composed of rounded to subrounded gravel is called a A) coal. B) shale. C) breccia. Please read chapters 10 and 5 CHAPTER 5 Sedimentary Rocks 1) Sedimentary rocks A) form by compaction and cementation of loose sediment. B) are widespread on the continents and ocean floor. C) are common

More information

Name Rock and Mineral Review E-Science Date Midterm Review Science Department

Name Rock and Mineral Review E-Science Date Midterm Review Science Department Name Rock and Mineral Review E-Science Date Midterm Review Science Department 1 Base your answer to the following question on the drawings of six sedimentary rocks labeled A through F. Most of the rocks

More information

PMR EXPLORATION, LLC CHERRY CLAIMS PROJECT MONARCH MINE GOLDEN IDOL MINE (HILLSIDE) CHERRY KING MINE GOLD EAGLE MINE

PMR EXPLORATION, LLC CHERRY CLAIMS PROJECT MONARCH MINE GOLDEN IDOL MINE (HILLSIDE) CHERRY KING MINE GOLD EAGLE MINE PMR EXPLORATION, LLC CHERRY CLAIMS PROJECT MONARCH MINE GOLDEN IDOL MINE (HILLSIDE) CHERRY KING MINE GOLD EAGLE MINE PMR EXPLORATION, LLC - ALL RIGHTS RESERVED - 2011 PMR EXPLORATION, LLC - property information

More information

foliation or nonfoliated: : Rock containing minerals that recrystallized during metamorphism, but which has no layering has appeared.

foliation or nonfoliated: : Rock containing minerals that recrystallized during metamorphism, but which has no layering has appeared. 08_00.jpg metamorphism: : The process by which one kind of rock transforms into a different kind of rock. metamorphic rocks: a rock that forms from the modification of another rock. protolith: : preexisting

More information

Liz LaRosa Images from Geology.com unless otherwise noted

Liz LaRosa Images from Geology.com unless otherwise noted Liz LaRosa http://www.middleschoolscience.com 2010 Images from Geology.com unless otherwise noted A rock is a naturally occurring solid mixture of one or more minerals, or organic matter Rocks are classified

More information

Name: Rocks & Minerals 1 Mark Place, www.learnearthscience.com

Name: Rocks & Minerals 1 Mark Place, www.learnearthscience.com Name: Rocks & Minerals 1 KEY CONCEPT #1: What is a mineral? It is a, substance which has a What would be the opposite of this? KEY CONCEPT #2: What causes minerals to have different physical properties?

More information

Metamorphic rocks. The term metamorphic is derived from the Latin term meaning, "change of form".

Metamorphic rocks. The term metamorphic is derived from the Latin term meaning, change of form. Metamorphic rocks The term metamorphic is derived from the Latin term meaning, "change of form". These rocks have been altered while in their solid state as a response to the environment. 1 Extreme circumstances

More information

PALEOLATITUDE AND CAUSE OF THE SVECOKARELIAN OROGENY

PALEOLATITUDE AND CAUSE OF THE SVECOKARELIAN OROGENY PALEOLATITUDE AND CAUSE OF THE SVECOKARELIAN OROGENY K. J. NEUVONEN NEUVONEN, K. J. 1974: Paleolatitude and cause of the Svecokarelian orogeny. Bull. Geol. Soc. Finland 46, 75 79. Paleomagnetic data suggest

More information

Instructor: Ms. Terry J. Boroughs Geology 305 INTRODUCTION TO ROCKS AND THE ROCK CYCLE

Instructor: Ms. Terry J. Boroughs Geology 305 INTRODUCTION TO ROCKS AND THE ROCK CYCLE DATE DUE: Name: Instructor: Ms. Terry J. Boroughs Geology 305 INTRODUCTION TO ROCKS AND THE ROCK CYCLE Instructions: Read each question carefully before selecting the BEST answer Provide specific and detailed

More information

Metamorphic Rocks Transformation at Work

Metamorphic Rocks Transformation at Work Learning Series: Basic Rockhound Knowledge Metamorphic Rocks Transformation at Work Metamorphic rocks are one of the three types of rock classifications, the other two being igneous and sedimentary. Rocks

More information

Easting YKJ: Northing YKJ: Evidences of extensive fluid activity resulted in Norilsk PGE-grade massive sulphides in places.

Easting YKJ: Northing YKJ: Evidences of extensive fluid activity resulted in Norilsk PGE-grade massive sulphides in places. Page 1 OF 15 0.10.016 Ahmavaara Alternative names: Occurence type: deposit Commodity Rank Total Measure Total Production Total Resource group metal nickel copper 1 3 186.83 t 0.00 t 186.83 154.91 t 0.00

More information

SCIENTIFIC COMMUNICATION THE SIIPYY GRANITE A NEW RAPAKIVI OCCURRENCE IN FINLAND

SCIENTIFIC COMMUNICATION THE SIIPYY GRANITE A NEW RAPAKIVI OCCURRENCE IN FINLAND SCIENTIFIC COMMUNICATION THE SIIPYY GRANITE A NEW RAPAKIVI OCCURRENCE IN FINLAND HANNU IDMAN Bull. Geol. Soc. Finland 61, Part I, 123 127, 1989. Key words: radiometric age, zircon, Svecofennian, Proterozoic,

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

GEOLOGY 12 NOTES KEY CHAPTER 7 METAMORPHIC ROCKS. Major Concepts

GEOLOGY 12 NOTES KEY CHAPTER 7 METAMORPHIC ROCKS. Major Concepts GEOLOGY 12 NOTES KEY CHAPTER 7 METAMORPHIC ROCKS Major Concepts 1. Metamorphic rocks form when increases in heat and/or pressure change the physical and chemical conditions of an existing rock. a. Metamorphic

More information

Chapter 6 Lab Activity. Rock Identification. Chapter 6 Lab Activity. Laboratory Manual LAB SKILLS AND OBJECTIVES. Procedure. Part A: Igneous Rocks

Chapter 6 Lab Activity. Rock Identification. Chapter 6 Lab Activity. Laboratory Manual LAB SKILLS AND OBJECTIVES. Procedure. Part A: Igneous Rocks Rock Identification In this lab you will examine, classify, and identify several rock specimens. Igneous rocks you will observe include basalt, gabbro, granite, obsidian, pumice, rhyolite, and scoria.

More information

Exercise 1 Rock Review

Exercise 1 Rock Review Exercise 1 Rock Review The purpose of this lab exercise is to help refresh your memory of igneous, metamorphic and sedimentary rock types. Rocks are the physical record of past events in Earth s history.

More information

Rocks and Minerals Multiple Choice

Rocks and Minerals Multiple Choice Rocks and Minerals Multiple Choice 1. The basaltic bedrock of the oceanic crust is classified as (1) felsic, with a density of 2.7 g/cm3 (2) felsic, with a density of 3.0 g/cm3 (3) mafic, with a density

More information

MIAROLITIC CAVITIES IN RAPAKIVI GRANITE ON HÄSTHOLMEN, LOVIISA, SOUTHEASTERN FINLAND

MIAROLITIC CAVITIES IN RAPAKIVI GRANITE ON HÄSTHOLMEN, LOVIISA, SOUTHEASTERN FINLAND MIAROLITIC CAVITIES IN RAPAKIVI GRANITE ON HÄSTHOLMEN, LOVIISA, SOUTHEASTERN FINLAND KRISTIAN LINDQVIST and VELI SUOMINEN LINDQVIST, K. and SUOMINEN, V., 1987: Miarolitic cavities in rapakivi granite on

More information

Pre/Co- Requisite Challenge for Field Courses

Pre/Co- Requisite Challenge for Field Courses Pre/Co- Requisite Challenge for Field Courses In order to register for any field course through Earth and Planetary Sciences, a student must satisfy one of the following requirements: 1) Be currently enrolled

More information

BOWEN'S REACTION SERIES

BOWEN'S REACTION SERIES BOWEN'S REACTION SERIES Purpose John J. Thomas Frequently, people cannot visualize the mineral associations that form the sequences of igneous rocks that you find in the earth's crust and what happens

More information

Minerals. Author: Rebecca Brindley

Minerals. Author: Rebecca Brindley Minerals Author: Rebecca Brindley CHAPTER 1 Minerals 1 Minerals Quartz: What is a Mineral? There are five things that must be true for a substance to be classified as a mineral. The five items are as follows:

More information

Lecture Outlines PowerPoint. Chapter 3 Earth Science 11e Tarbuck/Lutgens

Lecture Outlines PowerPoint. Chapter 3 Earth Science 11e Tarbuck/Lutgens Lecture Outlines PowerPoint Chapter 3 Earth Science 11e Tarbuck/Lutgens 2006 Pearson Prentice Hall This work is protected by United States copyright laws and is provided solely for the use of instructors

More information

** Rocks are aggregates of one or more minerals ** 3. Hardness: A measure of resistance to scratching. On the Mohs Scale, it ranges from 1 to 10.

** Rocks are aggregates of one or more minerals ** 3. Hardness: A measure of resistance to scratching. On the Mohs Scale, it ranges from 1 to 10. Lab 2: Mineral Lab notes. Minerals are inorganic, solid, naturally occurring substances that have a characteristic chemical compositions, distinctive physical properties, and crystalline structures. Chemical

More information

Every Pebble Tells a Story Additional Materials 1

Every Pebble Tells a Story Additional Materials 1 Every Pebble Tells a Story Additional Materials L. Braile, Purdue University S. Braile, Happy Hollow School, West Lafayette, IN August, 005, revised July, 009 braile@purdue.edu, http://web.ics.purdue.edu/~braile

More information

Three Main Types of Rocks Igneous Rocks. Sedimentary Rocks Metamorphic Rocks. Made by Liesl at The Homeschool Den

Three Main Types of Rocks Igneous Rocks. Sedimentary Rocks Metamorphic Rocks. Made by Liesl at The Homeschool Den Three Main Types of Rocks Igneous Rocks Sedimentary Rocks Metamorphic Rocks Igneous Rocks Above and below: Basalt Above: Gabbro Above: Pumice Above: Basalt, Giant Causeway in Ireland Above: Obsidian Above:

More information

Regents Earth Science Unit 10: Minerals and Rocks Minerals

Regents Earth Science Unit 10: Minerals and Rocks Minerals A mineral is any: Regents Earth Science Unit 10: Minerals and Rocks Minerals 1. naturally occurring 2. inorganic 3. solid, with a 4. definite chemical composition, and a 5. crystal structure Minerals are

More information

Metamorphism and metamorphic rocks

Metamorphism and metamorphic rocks Metamorphism and metamorphic rocks Rocks created by heat, pressure and/or chemically reactive fluids Metamorphic rocks are produced from Igneous rocks Sedimentary rocks Other metamorphic rocks Metamorphism

More information

Rocks and Rock-Forming Processes

Rocks and Rock-Forming Processes Rocks and Rock-Forming Processes 3.4 How are the rock classes related to one another? The Rock Cycle Smith & Pun, Chapter 3 Processes link types Plate tectonics is driving force If we look closely we see

More information

The Mohs Scale of hardness of minerals and important rock building minerals to know

The Mohs Scale of hardness of minerals and important rock building minerals to know The Mohs Scale of hardness of minerals and important rock building minerals to know Use all the tools to identify a mineral: Hardness (steel needle, coin, finger nail, glass and other minerals), Lustre,

More information

Metamorphic Rocks Practice Questions and Answers Revised October 2007

Metamorphic Rocks Practice Questions and Answers Revised October 2007 Metamorphic Rocks Practice Questions and Answers Revised October 2007 1. Metamorphism is a that involves no melt phase. 2. The protolith of a metamorphic rock is the (a) sibling (b) brother (c) parent

More information

The Falun Projects in Bergslagen, South-central Sweden

The Falun Projects in Bergslagen, South-central Sweden The Falun Projects in Bergslagen, South-central Sweden Outline Executive Summary The Bergslagen District The Falun Copper Mine Company activities / Claims Samuelsdal Holmen Mårtanberg The Scandinavian

More information

AEON METALS LTD PORPHYRY COPPER MOLYBDENUM PROSPECTS AT THE NORTHERN END OF THE NEW ENGLAND OROGEN IN THE MONTO REGION, CENTRAL QUEENSLAND

AEON METALS LTD PORPHYRY COPPER MOLYBDENUM PROSPECTS AT THE NORTHERN END OF THE NEW ENGLAND OROGEN IN THE MONTO REGION, CENTRAL QUEENSLAND a AEON METALS LTD PORPHYRY COPPER MOLYBDENUM PROSPECTS AT THE NORTHERN END OF THE NEW ENGLAND OROGEN IN THE MONTO REGION, CENTRAL QUEENSLAND NEW ENGLAND OROGEN SEMINAR, BRISBANE JUNE 2015 Martin E. I Ons,

More information

Chapter Review USING KEY TERMS. extrusive igneous rock texture. and positions of the minerals the rock contains. arranged in plates or bands. is.

Chapter Review USING KEY TERMS. extrusive igneous rock texture. and positions of the minerals the rock contains. arranged in plates or bands. is. Skills Worksheet Chapter Review USING KEY TERMS 1. In your own words, write a definition for the term rock cycle. Complete each of the following sentences by choosing the correct term from the word bank.

More information

INSTITUTE OF SEISMOLOGY UNIVERSITY OF HELSINKI REPORT S-62 LITHOSPHERE 2014

INSTITUTE OF SEISMOLOGY UNIVERSITY OF HELSINKI REPORT S-62 LITHOSPHERE 2014 INSTITUTE OF SEISMOLOGY UNIVERSITY OF HELSINKI REPORT S-62 LITHOSPHERE 2014 EIGHTH SYMPOSIUM ON STRUCTURE, COMPOSITION AND EVOLUTION OF THE LITHOSPHERE IN FENNOSCANDIA PROGRAMME AND EXTENDED ABSTRACTS

More information

Updated Mineral Reserves and Resources estimate for the Aitik Copper- Gold Operation, Northern Sweden

Updated Mineral Reserves and Resources estimate for the Aitik Copper- Gold Operation, Northern Sweden Updated Mineral Reserves and Resources estimate for the Aitik Copper- Gold Operation, Northern Sweden Boliden Mineral AB announces an update of the mineral reserves and resources for the Aitik, Salmijärvi,

More information

Minerals & Rocks. 5 Characteristics: Naturally occurring Formed from elements or compounds

Minerals & Rocks. 5 Characteristics: Naturally occurring Formed from elements or compounds Minerals & Rocks Minerals 5 Characteristics: Naturally occurring Formed from elements or compounds Inorganic Found as a solid in nature Definite chemical make up and regular atomic structure A. Minerals

More information

Rocks: Materials of the Solid Earth

Rocks: Materials of the Solid Earth Rocks: Materials of the Solid Earth Presentation modified from: Instructor Resource Center on CD-ROM, Foundations of Earth Science, 4 th Edition, Lutgens/Tarbuck, Rock Cycle Shows the interrelationships

More information

Rocks: Mineral Mixtures

Rocks: Mineral Mixtures Rocks: Mineral Mixtures The Value of a Rock Rock is a solid mixture of crystals of one or more minerals, or organic matter. Rocks are classified by how they are formed, their composition, and texture.

More information

The Prospect Hill Tin Deposit; New Discoveries and Ideas

The Prospect Hill Tin Deposit; New Discoveries and Ideas The Prospect Hill Tin Deposit; New Discoveries and Ideas SAEMC December 2014 Graham S. Teale Adrian M. Brewer C. Mark Fanning Havilah Resources NL Acknowledgments Much of the new data for this presentation

More information

Roof Pendants of the Sierra Nevada. One of these features is in the form of what are known as roof pendants. Roof pendants span

Roof Pendants of the Sierra Nevada. One of these features is in the form of what are known as roof pendants. Roof pendants span Garrett Simpson G188 12 June 2013 Roof Pendants of the Sierra Nevada Abstract: The Sierra Nevada mountain range consists of a vast array of different geologic features. One of these features is in the

More information

metamorphism and metamorphic rocks

metamorphism and metamorphic rocks metamorphism and metamorphic rocks the rock cycle metamorphism high enough temperature & pressure to change rocks "but not high enough to melt rocks " " changes to rocks occur in the solid-state hot, reactive

More information

Drake Resources Limited Quarterly Activity Report June 2007

Drake Resources Limited Quarterly Activity Report June 2007 Drake Resources Limited Quarterly Activity Report June 2007 HIGHLIGHTS New projects and targets continue to be identified in the Zinifex-Drake base metal alliance in Sweden, Canada and Australia With the

More information

CATALOGUE REFERENCE MATERIALS

CATALOGUE REFERENCE MATERIALS IPT Institute for Technological Research CATALOGUE REFERENCE MATERIALS 2014 Laboratory of Metrological References IPT s Reference Materials www.ipt.br/nmr.htm Av. Prof. Almeida Prado n0 532 Predio 31 Cidade

More information

LAB 2: MINERAL PROPERTIES AND IDENTIFICATION

LAB 2: MINERAL PROPERTIES AND IDENTIFICATION OBJECTIVES: LAB 2: MINERAL PROPERTIES AND IDENTIFICATION 1) to become familiar with the properties important in identifying minerals; 2) to learn how to identify the common rock-forming minerals. Preparatory

More information

What is a rock? How are rocks classified? What does the texture of a rock reveal about how it was formed?

What is a rock? How are rocks classified? What does the texture of a rock reveal about how it was formed? CHAPTER 4 1 The Rock Cycle SECTION Rocks: Mineral Mixtures BEFORE YOU READ After you read this section, you should be able to answer these questions: What is a rock? How are rocks classified? What does

More information

ROCK CLASSIFICATION AND IDENTIFICATION PRELAB SECTION

ROCK CLASSIFICATION AND IDENTIFICATION PRELAB SECTION Name: Grade: GEOL 101 - Physical Geology Laboratory METAMORPHIC ROCK CLASSIFICATION AND IDENTIFICATION PRELAB SECTION To be completed before labs starts: I. Introduction & Purpose: The purpose of this

More information

Igneous Rocks Practice Exams and Answers Revised August 2007

Igneous Rocks Practice Exams and Answers Revised August 2007 Igneous Rocks Practice Exams and Answers Revised August 2007 1. Silicate liquids existing beneath the Earth's surface are called. 2. Silicate liquids that flow out at the Earth's surface or seabed are

More information

Mountain Building at a Convergent Plate Tectonic Boundary: The Southern Adelaide Fold Belt

Mountain Building at a Convergent Plate Tectonic Boundary: The Southern Adelaide Fold Belt CASE STUDY 1.005 Mountain Building at a Convergent Plate Tectonic Boundary: The Southern Adelaide Fold Belt Introduction Author: Steve Abbott* Mountain belts are zones of lithosphere thickening along the

More information

Fig Sources of metamorphic change

Fig Sources of metamorphic change Metamorphic Rocks Rocks that recrystallize without melting (solid state) at high temps and pressures Caused by changes in T, P or pore fluids New environment often = new minerals Growing minerals create

More information