TRIGON BALTI FOND a. I POOLAASTA ARUANNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "TRIGON BALTI FOND a. I POOLAASTA ARUANNE"

Transcription

1 TRIGON BALTI FOND 2015.a. I POOLAASTA ARUANNE

2 Sisukord Investeerimisfondi Trigon Balti Fond lühiiseloomustus ja kontaktandmed... 3 Fondivalitseja juhatuse allkirjad Trigon Balti Fondi I poolaasta aruandele... 4 RAAMATUPIDAMISE 2015.a. I POOLAASTA ARUANNE... 5 Finantsseisundi aruanne... 5 Koondkasumiaruanne... 6 Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne... 7 Rahavoogude aruanne... 8 Raamatupidamise 2015.a. I poolaasta aruande lisad... 9 LISA 1. Fondi üldine info ja aruande koostamise alused... 9 LISA 2. Finantsvara õiglases väärtuses muutusega kasumiaruandes... 9 LISA 3. Nõuded ja ettemaksed... 9 LISA 4. Muud finantskohustused... 9 LISA 5. Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses läbi kasumiaruande LISA 6. Puhasväärtuse võrdlusaruanne LISA 7. Seotud osapooled LISA 8. Investeeringute aruanne TEHINGU-JA VAHENDUSTASUDE ARUANNE

3 Investeerimisfondi Trigon Balti Fond lühiiseloomustus ja kontaktandmed Nimi Investeerimisfond Trigon Balti Fond Juriidiline aadress Viru Väljak Tallinn Eesti Vabariik Tel.: Fax: Põhitegevusala Trigon Balti Fond pakub osakuomanikele võimalust investeerida viimastel aastatel Euroopa Liiduga ühinenud ja lähiajal oodatavalt Euroopa Liiduga ühinevate riikide väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse. Fondi tegevuse eesmärgiks on vara väärtuse pikaajaline kasv. Fondivalitseja AS Trigon Funds Fondijuht Veiko Visnapuu Depoopank Swedbank AS Audiitor AS PricewaterhouseCoopers Pärnu mnt Tallinn Eesti Vabariik Tel.: Fax: Majandusaasta algus ja lõpp 01. jaanuar 2015.a. 31. detsember 2015.a 3

4 Fondivalitseja juhatuse allkirjad Trigon Balti Fondi I poolaasta aruandele /allkirjastatud digitaalselt/ Mehis Raud AS Trigon Funds Juhatuse liige /allkirjastatud digitaalselt/ Reili Suzi AS Trigon Funds Juhatuse liige Tallinnas, 31. augustil aastal 4

5 RAAMATUPIDAMISE 2015.a. I POOLAASTA ARUANNE Finantsseisundi aruanne VARAD Lisa Käibevarad Finantsvara õiglases väärtuses muutusega kasumiaruandes Lisa Raha ja raha ekvivalendid Nõuded ja ettemaksed Lisa VARAD KOKKU KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Muud finantskohustused Lisa Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus Lisa KOHUSTUSED KOKKU Lisad lehekülgedel 9-12 on selle aruande lahutamatud osad. 5

6 Koondkasumiaruanne TULUD Lisa Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses läbi kasumiaruande Lisa Dividenditulu Intressitulu hoiustelt 4 12 Netokahjum valuutakursi muutusest TULUD KOKKU KULUD Tegevuskulud Valitsemistasud Lisa Depootasud Tehingutasud Muud kulud Tegevuskulud KULUD KOKKU Osakuomanikele kuuluva fondi vara puhasväärtuse muutus Lisad lehekülgedel 9-12 on selle aruande lahutamatud osad. 6

7 Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne Fondi puhasväärtus aruandeperioodi alguses Laekumised väljalastud osakute eest Väljaminekud tagasivõetud osakute eest Fondi tulem Fondi puhasväärtus perioodi lõpus Ringluses olevate osakute arv aruandeperioodi lõpus s.h. Liik Liik 2 (eq Baltia osak) Liik Liik Osaku puhasväärtus aruandeperioodi lõpus Liik Liik 2 (eq Baltia osak) Liik Liik Lisad lehekülgedel 9-12 on selle aruande lahutamatud osad. 7

8 Rahavoogude aruanne Rahavood fondi põhitegevusest Intressid Laekunud dividendid Müüdud investeeringutelt laekunud raha Ostetud investeeringutelt tasutud raha Makstud tegevuskulud Kokku laekumised/väljaminekud fondi põhitegevusest Rahavood fondi finantseerimistegevusest Laekumised väljalastud osakute eest Väljaminekud tagasivõetud osakute eest Kokku makstud/laekunud fondi finantseerimistegevusest Rahavood Raha ja raha ekvivalendid: perioodi alguses valuutakursi mõju välisvaluutale 0 0 perioodi lõpus Lisad lehekülgedel 9-12 on selle aruande lahutamatud osad. 8

9 Raamatupidamise 2015.a. I poolaasta aruande lisad LISA 1. Fondi üldine info ja aruande koostamise alused Trigon Balti Fond on Eesti Vabariigis registreeritud avatud lepinguline investeerimisfond. Fondi valitseb AS Trigon Funds, mille juriidiline aadress on Viru Väljak 2, Tallinn. AS Trigon Funds ainuomanik on Trigon Capital AS. Trigon Balti Fondi üle teostab finantsjärelvalvet Finantsinspektsioon. Trigon Balti Fondi eesmärk on kasvatada fondi osakuomanike vara väärtust, investeerides lähtudes seadusest ja fondi tingimustest tulenevatest investeerimispiirangutest erinevatesse väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse. Trigon Balti Fondi raamatupidamise aasta I poolaasta aruanne on koostatud kooskõlas Rahvusvahelise Finantsaruandluse Standardiga (IFRS) IAS 34 Vahearuanded, nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS EU). Investeerimisfondide finantsaruandluse põhimõtted on sätestatud investeerimisfondide seaduses, raamatupidamisseaduses ning Rahandusministri määruses nr 21 Nõuded avalikustamisele kuuluvate investeerimisfondi aruannetele 13. aprillist Aruande koostamisel on arvesse võetud Investeerimisfondide seaduse 142 lõike 2 ja 204 lõike 1 alusel kehtestatud fondi vara puhasväärtuse määramise korda. Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestuspõhimõtteid kui 31. detsember 2014 aastaaruande koostamisel. Vahearuanne on koostatud eurodes (EUR). LISA 2. Finantsvara õiglases väärtuses muutusega kasumiaruandes Aktsiad ja fondiosakud Kokku LISA 3. Nõuded ja ettemaksed Laekumata summa märgitud osakute eest Laekumata dividendid Kokku LISA 4. Muud finantskohustused Võlgnevus fondivalitsejale Võlgnevus depoopangale Väärtpaberitehingud väärtuspäeva ootel Võlgnevus tagasivõetud osakute eest Muud kohustused Kokku

10 LISA 5. Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses läbi kasumiaruande Aktsiatelt ja fondiosakutelt Müügikasum Realiseerimata kasum/kahjum Kokku LISA 6. Puhasväärtuse võrdlusaruanne Fondiosaku puhasväärtus Aasta Fondi puhasväärtus Liik 1 Liik 2 (eq Baltia osak) Liik 3 Liik LISA 7. Seotud osapooled Seotud osapoolteks käesoleva aruande mõistes loetakse AS-i Trigon Funds (fondivalitseja), AS Trigon Capital (fondivalitseja emaettevõte), fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid ja teisi AS Trigon Funds poolt valitsetavaid fonde: Trigon Venemaa Top Picks Fond, Trigon Uus Euroopa Fond ja Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fond. Trigon Balti Fond maksis fondivalitsejale I pa 2015.a valitsemistasusid kogusummas ( : ) eurot. 30. juuni 2015.a. seisuga oli võlgnevus fondivalitsejale ( : 2 797) eurot. Teiste AS-i Trigon Funds poolt valitsetavate fondidega tehtud tehingute maht oli perioodil ( : 1 910) eurot. 10

11 LISA 8. Investeeringute aruanne seisuga 30.juuni 2015 Nimetus ISIN-kood Riik Nimiväärtus Valuuta Kogus Keskmine soetusmaksumus Keskmine soetusmaksumus Turuväärtus Turuväärtus Osakaal fondi puhasväärtusest AKTSIAD VÄÄRTPABERIBÖRSIDEL NOTEERITUD VÄÄRTPABERID: AB LINAS AGRO GROUP LT LT 0.29 EUR % ARCO VARA SHARE EE EE 7.00 EUR % CITY SERVICE AB LT LT 0.29 EUR % EKSPRESS GRUPP SHARE EE EE 0.60 EUR % GRIGISKES LT LT 0.29 EUR % GRINDEKS AS - EUR LV LV 1.00 EUR % HARJU ELEKTER EE EE 0.70 EUR % LATVIAN SHIPPING COMPANY - EUR LV LV 0.30 EUR % LINDA NEKTAR COMMON SHARE EE EE 1.00 EUR % MERKO EHITUS AS EE EE 0.00 EUR % NORDECON INTERNATIONAL EE EE 0.00 EUR % OLAINFARM AS - EUR LV LV 1.40 EUR % OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP SH EE EE 0.40 EUR % PREKYBOS AB APRANGA PVA LT LT 0.29 EUR % PREMIA FOODS SHARE EE EE 0.64 EUR % SAF TEHNIKA - EUR LV LV 1.40 EUR % SIAULIU BANKAS PVA LT LT 0.29 EUR % SILVANO FASHION GROUP A-AKTSIA EE EE 0.30 EUR % TALLINK GRUPP EE EE 0.60 EUR % TALLINNA KAUBAMAJA AS EE EE 0.40 EUR % VALMIERA GLASS FIBRE - EUR LV LV 1.40 EUR % AKTSIAD KOKKU % Nimetus ISIN-kood Riik Nimi-väärtus Fondivalitseja Valuuta Kogus Keskmine soetusmaksumus Keskmine soetusmaksumus Turuväärtus Turuväärtus Osakaal fondi puhasväärtusest FONDIOSAKUD LUKA ADRIATIC PROPERTY I EE EE Trigon Alternative Funds AS EUR % Fondiosakud % VÄÄRTPABERID KOKKU % RAHA ARVELDUSKONTO EE % INVESTEERINGUD KOKKU % Muu vara Laekumata dividendid % Laekumata summa märgitud osakute eest % Muu vara % FONDI VARA KOKKU % FONDI PUHASVÄÄRTUS % 11

12 Investeeringute aruanne seisuga 31.detsember 2014 Nimetus ISIN-kood Riik Nimiv äärtus Valuuta Kogus Keskmine soetusmaksumus AKTSIAD VÄÄRTPABERIBÖRSIDEL NOTEERITUD VÄÄRTPABERID: Keskmine soetusmaksumus Turuv äärtus Turuv äärtus Osakaal f ondi puhasv äärtusest AB LINAS AGRO GROUP LT LT 1,00 EUR , , ,42% ARCO VARA SHARE EE EE 7,00 EUR , , ,70% CITY SERVICE AB LT LT 1,00 EUR , , ,72% EKSPRESS GRUPP SHARE EE EE 0,60 EUR , , ,68% ERSTE GROUP BANK AG AT AT 0,00 EUR , , ,05% GRIGISKES LT LT 1,00 EUR , , ,66% GRINDEKS AS - EUR LV LV 1,00 EUR , , ,66% HARJU ELEKTER EE EE 0,70 EUR , , ,12% LATVIAN SHIPPING COMPANY - EUR LV LV 0,30 EUR , , ,31% MERKO EHITUS AS EE EE 0,00 EUR , , ,54% NORDECON INTERNATIONAL EE EE 0,00 EUR , , ,69% OLAINFARM AS - EUR LV LV 1,00 EUR , , ,81% OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP SH EE EE 0,40 EUR , , ,04% PREKYBOS AB APRANGA PVA LT LT 1,00 EUR , , ,39% PREMIA FOODS SHARE EE EE 0,64 EUR , , ,84% RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AT AT 0,00 EUR , , ,64% ROKISHKIO SHURIS LT LT 1,00 EUR , , ,95% SAF TEHNIKA - EUR LV LV 1,00 EUR , , ,70% TALLINK GRUPP EE EE 0,60 EUR , , ,09% TALLINNA KAUBAMAJA AS EE EE 0,40 EUR , , ,33% TALLINNA VESI AS EE EE 0,60 EUR , , ,93% AKTSIAD KOKKU ,27% FONDIOSAKUD Nimetus ISIN-kood Riik Nimi-v äärtus Fondiv alitseja Valuuta Kogus Keskmine soetusmaksumus Keskmine soetusmaksumus Turuv äärtus Turuv äärtus Osakaal f ondi puhasv äärtusest LUKA ADRIATIC PROPERTY I EE EE 10,00 Trigon Alternative Funds AS EUR , , ,29% Fondiosakud ,29% VÄÄRTPABERID KOKKU ,56% RAHA ARVELDUSKONTO ,21% INVESTEERINGUD KOKKU ,77% Muu vara Laekumata summa märgitud osakute eest ,70% Muu vara ,70% FONDI VARA KOKKU ,47% FONDI PUHASVÄÄRTUS ,00% 12

13 TEHINGU-JA VAHENDUSTASUDE ARUANNE Vahendustasud on väärtpaberitehingute vahendajatele makstavad tehingute komisjonitasud. Tehingutasud koosnevad depoopanga poolt väärtpaberitehingute teostamise eest võetud tasudest, tehingutasudest alamdepoodele või korrespondentpankadele ning maksekorralduste sooritamise eest võetud tasudest Tehingute arv Makstud vahendustasud Kaalutud keskmine tasu Vahendaja Tehingute maht Väärtpaberibörsil kaubeldavad väärtpaberid AS LHV PANK % SEB Pank AS % AS Swedbank % Sanford C. Bernstein Limited % Trigon New Europe Fund % Kokku % Lisaks maksis fond Swedbank AS ile tehingutasusid summas 462 eurot, mis moodustas 0.05% tehingute kogumahust Tehingute arv Makstud vahendustasud Kaalutud keskmine tasu Vahendaja Tehingute maht Väärtpaberibörsil kaubeldavad väärtpaberid AS LHV PANK % Erste Bank % SEB Enskilda % AS Trigon Wealth Management % AS Swedbank % Trigon New Europe Fund % WOOD & CO Financial Services % Kokku % Lisaks maksis fond Swedbank AS ile tehingutasusid summas 525 eurot, mis moodustas 0.07% tehingute kogumahust 13

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2008

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2008 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 23.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pärsia Lahe Fond Lepinguline fond Oliver Ait Põhitegevusala

More information

Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell. 2010. aasta poolaastaaruanne

Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell. 2010. aasta poolaastaaruanne Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell 2010. aasta poolaastaaruanne 0 Sisukord Fondi faktid...3 Fondivalitseja juhatuse kinnitus 2010. a poolaastaaruande kohta...4 Bilanss...5 Tulude ja kulude aruanne...6

More information

LHV Pensionifond L. Majandusaasta aruanne 2010

LHV Pensionifond L. Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 31.12.2010 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond L Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

More information

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2010

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2010 31.12.2010 Fondi nimi Fondi liik Fondijuhid LHV Pärsia Lahe Fond Lepinguline fond Mikael Kvibäck, Joel

More information

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne. seisuga 30.09.2015

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne. seisuga 30.09.2015 Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2015 Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) 2 Fondi investeeringute aruanne seisuga 30.09.2015 (eurodes kui ei ole

More information

LHV Maailma Aktsiad Fond. Majandusaasta aruanne 2015

LHV Maailma Aktsiad Fond. Majandusaasta aruanne 2015 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2015 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2015 31.12.2015 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

More information

TRIGON ARENEVATE TURGUDE FINANTSSEKTORI FOND. 2013.a. AASTAARUANNE

TRIGON ARENEVATE TURGUDE FINANTSSEKTORI FOND. 2013.a. AASTAARUANNE TRIGON ARENEVATE TURGUDE FINANTSSEKTORI FOND 2013.a. AASTAARUANNE Sisukord Investeerimisfondi Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi lühiiseloomustus ja kontaktandmed... 3 Tegevusaruanne... 4 Fondivalitseja

More information

LHV Täiendav Pensionifond. Majandusaasta aruanne 2008

LHV Täiendav Pensionifond. Majandusaasta aruanne 2008 LHV Täiendav Pensionifond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Täiendav Pensionifond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Täiendav Pensionifond Lepinguline fond Andres

More information

Pensionifond. LHV Maailma Aktsiad. Majandusaasta aruanne 2008

Pensionifond. LHV Maailma Aktsiad. Majandusaasta aruanne 2008 Pensionifond LHV Maailma Aktsiad Majandusaasta aruanne 2008 Pensionifond LHV Maailma Aktsiad Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht Pensionifond LHV Maailma Aktsiad

More information

Equity Weekly. Top company and macro news. Market news. 30 September, OEG Closing shops in Poland and Belarus. Investor Calendar:

Equity Weekly. Top company and macro news. Market news. 30 September, OEG Closing shops in Poland and Belarus. Investor Calendar: Equity Research - Equity Equity Research 30 September, 2016 Equity Top company and macro news OEG Closing shops in Poland and Belarus Market news It has been a quiet week on the Nasdaq Tallinn exchange,

More information

Estonia. Latvia. No Corporate News. Attention: Please note important background and customer information at the end of this report

Estonia. Latvia. No Corporate News. Attention: Please note important background and customer information at the end of this report Equity Weekly Equity Research - Monday, February 8, 2010 Baltic Indices 480 440 400 360 320 280 5-Nov 19-Nov 3-Dec 17-Dec 31-Dec 14-Jan 28-Jan Baltic Benchmark OMX Riga* * Relative to Baltic Benchmark

More information

Avaron Areneva Euroopa Fond 2014. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Avaron Areneva Euroopa Fond 2014. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE 2014. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE SISUKORD TEGEVUSARUANNE... 4 FONDIVALITSEJA JUHATUSE KINNITUS 2014. A AASTAARUANDE KOHTA... 5 BILANSS... 6 TULUDE JA KULUDE ARUANNE... 7 FONDI PUHASVÄÄRTUSE MUUTUMISE

More information

Equity Weekly. Top company and macro news. Markets climbing higher. 22 July, 2016

Equity Weekly. Top company and macro news. Markets climbing higher. 22 July, 2016 Equity Research 22 July, 2016 Equity Top company and macro news Baltic Indices 110 108 106 104 102 Tallinna Kaubamaja: Firing on all cylinders Olympic Entertainment: OEG sells hotel/casino building Olainfarm:

More information

Correction in Baltic equities. Investor Calendar: Attention: Please note important background and customer information at the end of this report

Correction in Baltic equities. Investor Calendar: Attention: Please note important background and customer information at the end of this report Equity Equity Research - Monday, March 14, 2011 Baltic Indices 610 580 550 520 490 11-Dec 11-Jan 11-Feb 11-Mar Baltic Benchmark OMX Tallinn* OMX Riga* OMX Vilnius* * Relative to Baltic Benchmark Source:

More information

Slow start. Investor Calendar: Attention: Please note important background and customer information at the end of this report

Slow start. Investor Calendar: Attention: Please note important background and customer information at the end of this report Equity Equity Research - Friday, January 09, 2015 Baltic Indices 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 12-Oct 27-Oct 11-Nov 26-Nov 11-Dec 26-Dec Baltic Benchmark OMX Tallinn OMX Riga OMX Vilnius Index

More information

Quiet trading continued. Investor Calendar: Attention: Please note important background and customer information at the end of this report

Quiet trading continued. Investor Calendar: Attention: Please note important background and customer information at the end of this report Equity Equity Research - Friday, April 15, 2011 Baltic Indices 630 600 570 540 510 480 15-Jan 15-Feb 15-Mar 15-Apr Baltic Benchmark OMX Riga* * Relative to Baltic Benchmark OMX Tallinn* OMX Vilnius* Source:

More information

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) 2 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2014 Majandusaasta lõpp 31. detsember

More information

Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014

Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) 2 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2014 Majandusaasta lõpp 31. detsember

More information

2014 AASTA II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE. Silvano Fashion Group

2014 AASTA II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE. Silvano Fashion Group 2014 AASTA II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE Silvano Fashion Group AS Silvano Fashion Group 2014. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus

More information

Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Majandusaasta aruanne 2015

Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Majandusaasta aruanne 2015 Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Majandusaasta aruanne 2015 Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) 2 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2015 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2015 Fondivalitseja

More information

TALLINNA KAUBAMAJA AS aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

TALLINNA KAUBAMAJA AS aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) TALLINNA KAUBAMAJA AS 2014. aasta i ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Sisukord TEGEVUSARUANNE... 4 RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE...11 JUHATAJA DEKLARATSIOON...11 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI

More information

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANNE MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2010 aruandeaasta lõpp: 31.12.2010 ärinimi või sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus registrikood: 90008123 tänava/talu

More information

2007/2008 majandusaasta I poolaasta auditeerimata vahearuanne

2007/2008 majandusaasta I poolaasta auditeerimata vahearuanne AS TALLINK GRUPP 2007/2008 majandusaasta I poolaasta 01. september 2007 29. veebruar 2008 Majandusaasta algus 1. september 2007 Majandusaasta lõpp 31. august 2008 Registrikood 10238429 Aadress Tartu mnt.

More information

Consolidated interim report for the second quarter and first 6 months of 2013 (unaudited)

Consolidated interim report for the second quarter and first 6 months of 2013 (unaudited) Consolidated interim report for the second quarter and first 6 months of 2013 Table of contents BRIEF DESCRIPTION... 3 MANAGEMENT REPORT... 4 CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM REPORT... 7 Management Board

More information

AS If Eesti Kindlustus

AS If Eesti Kindlustus Konsolideeritud vahearuanne Kontaktandmed ja allkirjad AS If Eesti Kindlustus põhitegevus on kahjukindlustusteenuste osutamine. Ärinimi: AS If Eesti Kindlustus Äriregistri kood: 10100168 Aadress: Pronksi

More information

I poolaasta auditeerimata vahearuanne

I poolaasta auditeerimata vahearuanne AS TALLINK GRUPP I poolaasta 01. september 2005 28. veebruar 2006 Majandusaasta algus 1. september 2005 Majandusaasta lõpp 31. august 2006 Registrikood 10238429 Aadress Tartu mnt. 13 10145, Tallinn Eesti

More information

SEB ÜHISPANGA FONDIFONDI OSAKUTE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT ( Prospekt )

SEB ÜHISPANGA FONDIFONDI OSAKUTE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT ( Prospekt ) SEB ÜHISPANGA FONDIFONDI OSAKUTE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT ( Prospekt ) Käesolev prospekt on SEB Ühispanga Fondifondi osakute avaliku pakkumise prospekt Eesti Vabariigi investeerimisfondide seaduse tähenduses.

More information

NASDAQ OMX Tallinn AS CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2008

NASDAQ OMX Tallinn AS CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2008 1 NASDAQ OMX Tallinn AS CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2008 Legal address: Registry code: Telephone: Fax: E-mail: Web page: Main field of activity: Auditor: Beginning and end of financial year: Tartu mnt 2

More information

9 Kaupade kirjeldus. Bezeichnung des Gutes Nature of goods. Brutokaal / Gewicht(kg) Weight(kg) 19 Erikokkulepped. 20 Maksja

9 Kaupade kirjeldus. Bezeichnung des Gutes Nature of goods. Brutokaal / Gewicht(kg) Weight(kg) 19 Erikokkulepped. 20 Maksja Koopia saatjale Exemplar für Absender Copy for Sender (nimi, aadress, riik) Kõik veod teostatakse konventsiooni alusel. Straßengüteverkehr () This carriage is subject, notwithstanding any clause to the

More information

Sisukord. Visioon, missioon ja väärtused... 5 Bigbanki strateegia... 7 Tegevusriigid... 9 Uus nägu, uus tegu, uus hingamine...13 Tegevusaruanne...

Sisukord. Visioon, missioon ja väärtused... 5 Bigbanki strateegia... 7 Tegevusriigid... 9 Uus nägu, uus tegu, uus hingamine...13 Tegevusaruanne... Konsolideeritud aastaaruanne 2015 Sisukord Visioon, missioon ja väärtused... 5 Bigbanki strateegia... 7 Tegevusriigid... 9 Uus nägu, uus tegu, uus hingamine...13 Tegevusaruanne...15 2015. aasta ülevaade...15

More information

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANNE MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide nimi: Ühendus registrikood: 80249274 tänava/talu nimi, Tallinna 11 maja ja korteri

More information

Üheksa kuu auditeerimata vahearuanne

Üheksa kuu auditeerimata vahearuanne AS TALLINK GRUPP Üheksa kuu auditeerimata vahearuanne 01. september 2006 31. mai 2007 Majandusaasta algus 1. september 2006 Majandusaasta lõpp 31. august 2007 Registrikood 10238429 Aadress Tartu mnt. 13

More information

LISTING ON NASDAQ OMX BALTIC MARKET

LISTING ON NASDAQ OMX BALTIC MARKET LISTING ON NASDAQ OMX BALTIC MARKET 1 ROAD TO THE NASDAQ OMX BALTIC MARKET There are many ways to foster the growth and development of a company. One is to publicly list the company on the stock exchange.

More information

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANNE MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2010 aruandeaasta lõpp: 31.12.2010 nimi: JAAN TÕNISSONI INSTITUUT registrikood: 80088411 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 67 maja ja korteri number: linn: Tallinn

More information

Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused )

Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused ) Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused ) 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad Tingimused sätestavad lepingulise

More information

NASDAQ OMX Tallinn AS CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2009

NASDAQ OMX Tallinn AS CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2009 NASDAQ OMX Tallinn AS CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2009 Legal address: Commercial registry code: Tartu mnt 2 10145 Tallinn Republic of Estonia 10359206 Telephone: Fax: E-mail: Homepage: (+372) 6 408 800

More information

Tegevjuhi pöördumine Address by Managing Director. Estraveli olulised finantsnäitajad Financial Highlights of Estravel AS

Tegevjuhi pöördumine Address by Managing Director. Estraveli olulised finantsnäitajad Financial Highlights of Estravel AS 1 2 Sisukord Contents Tegevjuhi pöördumine Address by Managing Director Estraveli olulised finantsnäitajad Financial Highlights of Estravel AS Estravel kontserni konsolideeritud müügimahud Consolidated

More information

Raimonds Lieksnis* Riga Technical University, Latvia

Raimonds Lieksnis* Riga Technical University, Latvia ISSN 1392-1258. ekonomika 2010 Vol. 89(4) Multifactor Asset Pricing Analysis of the Baltic Stock Market Raimonds Lieksnis* Riga Technical University Latvia Abstract. This study investigates whether the

More information

Selected transactions - Sweden

Selected transactions - Sweden Selected transactions - Sweden SELECTED TRANSACTIONS 2009-2010 IPO on NASDAQ OMX Stockholm Buy back Buy back Financial Advisor Pending Pending Pending Pending March 2010 Acquisition of Grycksbo Paper AB

More information

LHV Pärsia Lahe Fond. Prospekt. Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a.

LHV Pärsia Lahe Fond. Prospekt. Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a. LHV Pärsia Lahe Fond Prospekt Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a. SISUKORD ÜLDANDMED... 3 FONDI TEGEVUSE ALUSED JA EESMÄRK NING INVESTEERIMISPOLIITIKA... 4 FONDI TEGEVUSE ALUSED... 4 FONDI TEGEVUSE

More information

Consolidated interim report for the fourth quarter and 12 months of 2013 (unaudited)

Consolidated interim report for the fourth quarter and 12 months of 2013 (unaudited) Consolidated interim report for the fourth quarter and 12 months of 2013 Table of contents BRIEF DESCRIPTION... 3 MANAGEMENT REPORT... 4 CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM REPORT... 7 Management Board s declaration...

More information

Condensed consolidated interim report for the second quarter and first 6 months of

Condensed consolidated interim report for the second quarter and first 6 months of Condensed consolidated interim report for the second quarter and first 6 months of 2012 Beginning of interim period: 1.1.2012 End of interim period: 30.06.2012 Beginning of financial year: 1.1.2012 End

More information

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK 1. Introduction Toomas Haldma Tartu University In July 2002 the European Commission has decided to oblige all EU companies listed

More information

INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates 28.07.2016

INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates 28.07.2016 INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates 28.07.2016 1. Mandatum Life Investeeringute haldusteenus* Eestis kasutusel olev nimi 1. Investeeringute haldusteenus

More information

Condensed consolidated interim report for the second quarter

Condensed consolidated interim report for the second quarter Condensed consolidated interim report for the second quarter 2011 Beginning of interim period: 1.1.2011 End of interim period: 30.06.2011 Beginning of financial year: 1.1.2011 End of financial year: 31.12.2011

More information

Guide to NASDAQ OMX Baltic Securities Market

Guide to NASDAQ OMX Baltic Securities Market Guide to NASDAQ OMX Baltic Securities Market 1 2 Contents 4 NASDAQ OMX Baltic - unlocking value for listed companies and investors 6 Latest developments at NASDAQ OMX Baltic 8 An in-depth look at NASDAQ

More information

Condensed consolidated interim report for the third quarter

Condensed consolidated interim report for the third quarter Condensed consolidated interim report for the third quarter 2011 Beginning of interim period: 1.1.2011 End of interim period: 30.09.2011 Beginning of financial year: 1.1.2011 End of financial year: 31.12.2011

More information

TRANSLATION FROM ESTONIAN TRIGON CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FUND TRIGON KESK- JA IDA-EUROOPA FOND. INTERIM REPORT 6 months 2008

TRANSLATION FROM ESTONIAN TRIGON CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FUND TRIGON KESK- JA IDA-EUROOPA FOND. INTERIM REPORT 6 months 2008 TRANSLATION FROM ESTONIAN TRIGON CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FUND TRIGON KESK- JA IDA-EUROOPA FOND INTERIM REPORT 6 months 2008 Table of contents Short Description and Contact Details of Trigon Central

More information

IPO Process and Listing Recent Experience from the Baltic States. Mr. Lauri Lind April 2008 Head of Equities Hansabank Markets

IPO Process and Listing Recent Experience from the Baltic States. Mr. Lauri Lind April 2008 Head of Equities Hansabank Markets IPO Process and Listing Recent Experience from the Baltic States Mr. Lauri Lind April 2008 Head of Equities Hansabank Markets Disclaimer This document has been prepared by AS Hansapank ( Hansapank ) solely

More information

RELEVANCE OF FUNDAMENTAL ANALYSIS ON THE BALTIC EQUITY MARKET

RELEVANCE OF FUNDAMENTAL ANALYSIS ON THE BALTIC EQUITY MARKET RELEVANCE OF FUNDAMENTAL ANALYSIS ON THE BALTIC EQUITY MARKET Julia Bistrova 1, Natalja Lace 2 Riga Technical University, Latvia, 1 julija_g@inbox.lv, 2 natalja.lace@rtu.lv Abstract Before making decision

More information

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes 3.grupp: Barbara Kärtner, Erki Mändmets, Kerli Suder, Kristiina Tiitus, Mari-Liis Algma, Mihkel Künnapas Sissejuhatus

More information

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION Marit Hinnosaar Bank of Estonia Introduction In Estonia the minimum wage, which was set in the beginning of transition period at a similar proportion

More information

I Address of the Management Board

I Address of the Management Board Contents 1. Address of the Management Board... 2 2. Confirmation of the Management Board... 4 3. Financial Supervision Authority s Management Report... 6 3.1. Brief overview of the Financial Supervision

More information

HARMONIZED COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKING DOVRE BALTIC SEA MANAGED BY DOVRE FORVALTNING UAB

HARMONIZED COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKING DOVRE BALTIC SEA MANAGED BY DOVRE FORVALTNING UAB HARMONIZED COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKING DOVRE BALTIC SEA MANAGED BY DOVRE FORVALTNING UAB Financial statements for the period from 19 May 2015 to 31 December 2015 HARMONIZED COLLECTIVE INVESTMENT

More information

PROSPEKT EfTEN REAL ESTATE FUND III AS KINNINE KINNISVARAFOND EESTIS AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT

PROSPEKT EfTEN REAL ESTATE FUND III AS KINNINE KINNISVARAFOND EESTIS AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT PROSPEKT EfTEN REAL ESTATE FUND III AS KINNINE KINNISVARAFOND EESTIS AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT 1 000 000 lihtaktsiat nominaalväärtusega 10 eurot aktsia kohta Aktsiate pakkumishind 11,0378 eurot

More information

EECL Tallinn/City Hall

EECL Tallinn/City Hall AD.EECL- 0 ~~~eaip-amdt~~~ver-date-0-0-t0---0 APR AD KOPTERIVÄLJAKUD AD HELIPORTS EECL Tallinn/City Hall Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud: Note: The following sections

More information

EECL Tallinn/City Hall

EECL Tallinn/City Hall EESTI AIP Estonia AD.EECL- NOV 0 AD KOPTERIVÄLJAKUD AD HELIPORTS EECL Tallinn/City Hall Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud: Note: The following sections in this chapter

More information

Waterford Water Mains Rehab Ph 3.

Waterford Water Mains Rehab Ph 3. Waterford Water Mains Rehab Ph 3. Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/42489576.aspx Väline hanke ID 430070-2013 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

More information

Baltic Capital Markets Bond Issues: Opportunities for Baltic Companies. Aare Tammemäe, Senior Partner

Baltic Capital Markets Bond Issues: Opportunities for Baltic Companies. Aare Tammemäe, Senior Partner Baltic Capital Markets Bond Issues: Opportunities for Baltic Companies Aare Tammemäe, Senior Partner Vilnius, M&A Market in Lithuania: Expectation for 2014 January 29, 2014 Content SME sector as the growth

More information

TALLINNA AUTOBUSSIKOONDISE AS 2009.a. majandusaasta aruanne

TALLINNA AUTOBUSSIKOONDISE AS 2009.a. majandusaasta aruanne TALLINNA AUTOBUSSIKOONDISE AS 2009.a. majandusaasta aruanne Majandusaasta algus: 01.01.2009 Majandusaasta lõpp: 31.12.2009 Äriregistri kood: 10312960 Aadress: Kadaka tee 62a 12618 Tallinn Telefon: +372

More information

Avaldamise kp 14.08.2014 5:19. Muutmisaeg 14.08.2014 5:19

Avaldamise kp 14.08.2014 5:19. Muutmisaeg 14.08.2014 5:19 Modular Data Center. Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/43563450.aspx Väline hanke ID 278495-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Ei ole määratletud

More information

THE INFLUENCE OF EDUCATION AND OTHER SOCIOECONOMIC AND TRADING RELATED FACTORS ON THE DISPOSITION EFFECT ON THE TALLINN STOCK EXCHANGE

THE INFLUENCE OF EDUCATION AND OTHER SOCIOECONOMIC AND TRADING RELATED FACTORS ON THE DISPOSITION EFFECT ON THE TALLINN STOCK EXCHANGE TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Economics and Business Administration Department of Finance and Economics Chair of Finance and Banking Teele Talpsepp THE INFLUENCE OF EDUCATION AND OTHER SOCIOECONOMIC

More information

2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962 Aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn Asukohamaa Eesti Vabariik Telefon +372 615 4400 Elektronpost nordecon@nordecon.com

More information

Framework agreement communication services.

Framework agreement communication services. Framework agreement communication services. Info Versioon 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38726335.aspx Väline hanke ID 287873-2013 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

More information

Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS. Majandusaasta Aruanne 2007 / PDF versioon

Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS. Majandusaasta Aruanne 2007 / PDF versioon Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS Majandusaasta Aruanne 2007 / PDF versioon Äriregistri nr. 10055752 Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Juriidiline aadress: Vambola 6 10114 Tallinn Eesti

More information

LHV aktsiafondid Aprill 2008 Kuuülevaade

LHV aktsiafondid Aprill 2008 Kuuülevaade LHV aktsiafondid Aprill 2008 Kuuülevaade Murdepunkt? Maailma aktsiaturgudel jätkus aprillis juba märtsi keskpaigast alanud tõus. Aktsiate ralli oli võimsaim arenevatel turgudel Aasias ja Ladina-Ameerikas

More information

EESTI MAJANDUSTEADUSE SELTSI II AASTAKONVERENTS

EESTI MAJANDUSTEADUSE SELTSI II AASTAKONVERENTS EESTI MAJANDUSTEADUSE SELTSI II AASTAKONVERENTS KONVERENTSI AJAKAVA REEDE, 12. JAANUAR 2007 11:00-12.00 Konverentsil osalejate majutamine ja registreerimine (Scandic Rannahotell Pärnu, Ranna pst 5) 12:00-13:00

More information

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANNE MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS registrikood: 90007508 tänava/talu nimi, Kesk 20 maja ja korteri number:

More information

2015. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

2015. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) 2015. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) 2015. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962 Aadress

More information

IT services: consulting, software development, Internet and support

IT services: consulting, software development, Internet and support IT services: consulting, software development, Internet and support Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/41919560.aspx Väline hanke ID 227274-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik

More information

DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma University of Tartu

DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma University of Tartu DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK 1. Introduction Toomas Haldma University of Tartu The transformation of Estonia s economic system since the 1990s as a result

More information

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis Marje Josing Oktoober 213 Alkoholi tarbimine Eestis (liitrit ühe elaniku kohta aastas 1%-lises alkoholis) 13, 12, 11, 1, 9,8 1,1 9,9 12,6 12,1 11,1 11,4 1,1 1,1

More information

2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962 Aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn Asukohamaa Eesti Vabariik Telefon +372 615 4400 Elektronpost nordecon@nordecon.com

More information

Turismi teema-aasta 2013 terviseturism: mis on terviseturism ja mida toob kaasa teemaaasta. Aire Toffer

Turismi teema-aasta 2013 terviseturism: mis on terviseturism ja mida toob kaasa teemaaasta. Aire Toffer Turismi teema-aasta 2013 terviseturism: mis on terviseturism ja mida toob kaasa teemaaasta Aire Toffer 29.11.2012 Estonian Spa Association Kalev Spa & Water Park Viimsi Spa Laulasmaa Spa Aqva Hotel & Spa

More information

Prospekt Nordea 1, SICAV

Prospekt Nordea 1, SICAV Prospekt Nordea 1, SICAV Luksemburgi seaduste tegutsev avatud investeerimisfond Oktoober 2014 Investment Funds Oluline teave Enne mis tahes aktsiatega seotud avalduste tegemist tuleks see prospekt (edaspidi

More information

Pensionifondidest. Tõnno Vähk Andres Urb

Pensionifondidest. Tõnno Vähk Andres Urb Pensionifondidest Tõnno Vähk Andres Urb Fondidesse kogunenud summad 10 000 EEK palga juures Fond I voor II voor III voor IV voor LHV Aktsiapensionifond 27,746 22,866 13,453 5,017 Hansa K3 27,667 22,689

More information

Temperature Sensors with ATEX and IECEx approval, Ex d type

Temperature Sensors with ATEX and IECEx approval, Ex d type Temperature Sensors with ATEX and IECEx approval, Ex d type ATEX / INSTRUMENTS SKS Group SKS is a comprehensive technical supplier having solid expertise and a comprehensive product range to be offered

More information

Kasum, rentaablus ja ettevõtte väärtus

Kasum, rentaablus ja ettevõtte väärtus Kasum, rentaablus ja ettevõtte väärtus Armin Laidre www.netekspert.com Tallinn 2004 Mis on kasum? Selle artikli lehekülgedel me eeldame, et äriühingu peamiseks eesmärgiks on kasumi teenimine ja firma väärtuse

More information

Avaron Eastern Europe Fixed Income Fund SEMI-ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2015 (UNAUDITED)

Avaron Eastern Europe Fixed Income Fund SEMI-ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2015 (UNAUDITED) Avaron Eastern Europe Fixed Income Fund SEMI-ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2015 (UNAUDITED) TABLE OF CONTENTS FUND FACTS... 3 INVESTMENT MANAGERS REPORT... 4 CONFIRMATION OF SEMI-ANNUAL FINANCIAL

More information

Women in business elite in Estonia

Women in business elite in Estonia Women in business elite in Estonia Make the Profitable Investment! Closing gender gap in economic decision-making in Lithuania Anu Laas, OÜ Laas ja Laas Vilnius, 2 July 2015 Outline Estonian position in

More information

TÜRGI 85 - EESTI 90 SÕPRUS LÄBI AEGADE TURKEY 85 - ESTONIA 90 FRIENDSHIP THROUGH TIME

TÜRGI 85 - EESTI 90 SÕPRUS LÄBI AEGADE TURKEY 85 - ESTONIA 90 FRIENDSHIP THROUGH TIME TÜRGI 85 - EESTI 90 SÕPRUS LÄBI AEGADE TURKEY 85 - ESTONIA 90 FRIENDSHIP THROUGH TIME SISUKORD CONTENTS Türgi Vabariigi suursaadiku eessõna 3 Introduction by Ambassador of Turkey Kronoloogia 5 Timeline

More information

Grading: A1=90% and above; A=80% to 89%; B1=70% to 79%; B=60% to 69%; C=50% to 59%; D=34% to 49%; E=Repeated; 1 of 55 pages

Grading: A1=90% and above; A=80% to 89%; B1=70% to 79%; B=60% to 69%; C=50% to 59%; D=34% to 49%; E=Repeated; 1 of 55 pages 100001 A1 100002 A1 100003 B 100004 B 100005 B 100006 A 100007 C 100008 C 100009 B1 100010 D 100011 A 100012 B 100013 B 100014 B1 100015 C 100016 B1 100017 A1 100018 A1 100019 A1 100020 B1 100021 A 100022

More information

AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015

AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2015 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2015 Registrikood 10238429 Aadress Sadama 5/7 10111, Tallinn Eesti Vabariik

More information

Tallinn Visitor Survey

Tallinn Visitor Survey 1. Ankeedi number (täidetakse Emoris): Tallinn Visitor Survey 2011 2. Are you spending at least one night away from your normal place of residence? küs. 4 3. Which of the following statements best describes

More information

2014. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE

2014. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE 2014. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

More information

WHAT MAKES EESTI EKSPRESS UNIQUE?

WHAT MAKES EESTI EKSPRESS UNIQUE? EESTI EKSPRESS HAS BEEN THE FLAGSHIP OF INVESTIGATIVE JOURNALISM IN ESTONIA SINCE 1989, when the first issue of the weekly was published. A strong editorial board of top professionals is the foundation

More information

Annual report. Translation of the Estonian original. Beginning of the financial year: 1.1.2015 End of the financial year: 31.12.

Annual report. Translation of the Estonian original. Beginning of the financial year: 1.1.2015 End of the financial year: 31.12. Annual report 2015 Translation of the Estonian original Beginning of the financial year: 1.1.2015 End of the financial year: 31.12.2015 Business name: AS Trigon Property Development Commercial Registry

More information

Register-based health information systems in the Nordic countries

Register-based health information systems in the Nordic countries Register-based health information systems in the Nordic countries Mika Gissler Research Professor, THL National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland & Professor, Nordic School of Public

More information

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY Abstract Oliver Lukason, Jaan Masso 1 University of Tartu Whereas start-up firms

More information

TALLINNA KAUBAMAJA AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

TALLINNA KAUBAMAJA AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud aastaaruanne 2013 TALLINNA KAUBAMAJA AS KONSOLIDEERITUD 2013. MAJANDUSAASTA ARUANNE Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtjate peamised tegevusalad on jae- ja hulgikaubandus.

More information

2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) 2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) 2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962

More information

SHIP-GENERATED WASTE AND CARGO RESIDUES RECEPTION AND HANDLING PLAN

SHIP-GENERATED WASTE AND CARGO RESIDUES RECEPTION AND HANDLING PLAN APPROVED: Environmental Board 12.06.2015 letter no. HJR 8-2/15/6710-5 AFFIRMED Regulation no. 33 of the chairman of the management board dated 17 June 2015 SHIP-GENERATED WASTE AND CARGO RESIDUES RECEPTION

More information

Towards a Coordinated Investment Strategy for Riga, Tallinn and Vilnius. A report for. BaltMet Invest. Baltic Sea Region INTERREG III B Project

Towards a Coordinated Investment Strategy for Riga, Tallinn and Vilnius. A report for. BaltMet Invest. Baltic Sea Region INTERREG III B Project Towards a Coordinated Investment Strategy for Riga, Tallinn and Vilnius A report for BaltMet Invest Baltic Sea Region INTERREG III B Project Alf Vanags Mark Chandler Zane Leduskrasta Sirje Padam (alf@biceps.org)

More information

SUBJECT AREA TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT NEEDS DURING THE TRANSITION TO TEACHING IN A SECOND LANGUAGE

SUBJECT AREA TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT NEEDS DURING THE TRANSITION TO TEACHING IN A SECOND LANGUAGE SUBJECT AREA TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT NEEDS DURING THE TRANSITION TO TEACHING IN A SECOND LANGUAGE 111 Katri Raik, Igor Kostyukevich, Jelena Rootamm-Valter Narva College of Tartu University,

More information

Vahearuanne. 1. jaanuar märts Eesti Energia Aulepa tuulepark Noarootsis

Vahearuanne. 1. jaanuar märts Eesti Energia Aulepa tuulepark Noarootsis Vahearuanne 1. jaanuar 216 31. märts 216 Eesti Energia Aulepa tuulepark Noarootsis Eesti Energia I kvartali vahearuanne 216, 1. jaanuar 31. märts 2 Sisukord Juhatuse esimehe pöördumine... 3 Lühidalt Eesti

More information

Architectural, construction, engineering and inspection services

Architectural, construction, engineering and inspection services Architectural, construction, engineering and inspection services Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/41511843.aspx Väline hanke ID 270148-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu

More information

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANNE MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: Sihtasutus Rakvere Teatrimaja registrikood: 90003491 tänava/talu nimi, Kreutzwaldi maja ja korteri number:

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMID Juhised konfiguratsiooni juhtimiseks Quality management systems Guidelines for configuration management EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

More information

CURRICULUM VITAE. Language Reading Speaking Writing Estonian Native Native Native English 5 5 5 Russian 4 4 3 Finnish 4 4 3

CURRICULUM VITAE. Language Reading Speaking Writing Estonian Native Native Native English 5 5 5 Russian 4 4 3 Finnish 4 4 3 CURRICULUM VITAE 1. Name: Marikai Karilaid 2. Date of birth: 4. November 1976 3. Phone: +372 56 461 333 4. E-mail: marikai@bda.ee 5. Education: Institution Tallinn Technical University - (month/year) September

More information