iv. Taksonomi hendaklah merangkumi aspek berikut :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "iv. Taksonomi hendaklah merangkumi aspek berikut :"

Transcription

1 GARIS PANDUAN CADANGAN PROGRAM AKADEMIK BARU IPTA UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA PENDIDIKAN TINGGI (JKPT) KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI UNIVERSITI / KOLEJ UNIVERSITI i. Nyatakan nama universiti / kolej universiti. 2. TUJUAN i. Nyatakan tujuan Kertas Cadangan. 3. PROGRAM AKADEMIK YANG DIPOHON i. Nyatakan nama program dan nama ijazah yang akan dianugerahkan. Nyatakan samada ijazah perlu diiktiraf oleh mana-mana Badan Profesional. 4. FAKULTI / SEKOLAH / PUSAT YANG MEMOHON i. Nyatakan secara ringkas Institut / Fakulti / Sekolah / Pusat yang memohon program. Nyatakan sejarah penubuhan dari segi tarikh penubuhan,bilangan program dan bilangan pelajar yang berdaftar. 5. PERINGKAT PENGAJIAN i. Nyatakan samada ijazah pertama,sarjana atau kedoktoran. 6. TAHUN DIMULAKAN i. Nyatakan tahun dan sesi program akan dimulakan. 7. JANGKAMASA PENGAJIAN DAN KAEDAH i. Nyatakan jenis pengajian samada sepenuh masa atau separuh masa serta jangkamasanya dalam semester dan tahun. Nyatakan kaedah kursus samada pengajaran,amali atau projek disersasi. 8. JUSTIFIKASI MENGADAKAN PROGRAM i. Keperluan tenaga manusia negara.peluang pekerjaan disektor awam dan swasta mengikut permintaan dalam pasaran semasa dam prospek jangka panjang. Rancangan lima (5) tahun semasa dan dokumen penting kerajaan seperti Pelan Induk Perindustrian (IMP) dan lain-lain. i Permintaan semasa terhadap program termasuk permohonan daripada agensi / industri berkenaan. iv. Perkembangan dan perubahan teknologi. v. Lain-lain justifikasi. 1

2 9. MATLAMAT PROGRAM i. Nyatakan rasional dan tujuan program diwujudkan. Nyatakan hasil objektif pembelajaran program Nyatakan kesesuaian (i) dan (ii) dengan visi,misi dan matlamat universiti serta aspirasi negara dan kepentingan global. 10. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. Nyatakan keupayaan khusus (competencies) yang akan ditunjukkan oleh pelajar di akhir program,seperti penguasaan pengetahuan dalam pelbagai bidang termasuk ICT,daya intelek,dari segi menyelesaikan masalah, membuat keputusan secara kreatif, ketrampilan, praktikal,kebolehan borkomunikasi, berfikir secara kritikal,sikap dan akhlak sebagai warganegara yang bertanggungjawab serta keupayaan meningkatkan kebolehan diri. Untuk program profesional seperti Kejuruteraan, Perubatan, Seni Bina, Undang-undang, Perakaunan dan sebagainya, Hasil Pembelajaran Program (HPP) adalah seperti yang disyaratkan oleh Badan Profesional masing-masing. i Tunjukkan kaitan antara keupayaan pada akhir program (HPP) dengan keupayaan yang akan diperolehi dalam alam pekerjaan (Objektif Program/ OP) dan Matlamat Pendidikan UKM. Untuk 10 (ii) sediakan Jadual Matriks seperti di Lampiran 1. Matrik Kursus lawan HPP, Kursus lawan Taksonomi dan Kursus lawan Kemahiran Insaniah (KI) perlu seimbang dan tidak ada HPP & KI yang tertinggal/tidak diberi penekanan. Tiga (3) HPP utama diperlukan bagi setiap kursus. iv. Taksonomi hendaklah merangkumi aspek berikut : a) Kognitif (6 skala utama Taksonomi ) b) Psikomotor (7 Skala) c) Afektif (5 skala) Untuk 10 (iii) dan (iv), sila sediakan Jadual Matriks dan Graf seperti di Lampiran 2A, 2B dan 2C. Sila rujuk Lampiran 2D sebagai panduan menyediakan Lampiran 2A, 2B dan 2C. 11. KAJIAN PASARAN i. Nyatakan hasil kajian pasaran guna tenaga yang dijalankan oleh universiti terhadap program yang dipohon.laporan kajian pasaran seperti di Lampiran 3 atau 4 hendaklah dilampirkan. i Nyatakan ulasan oleh pakar-pakar di luar universiti / pihak industri terhadap kesesuaian program. Nyatakan bidang-bidang perkhidmatan yang memerlukan graduan-graduan program ini. iv. Keperluan Pasaran v. Ulasan Jawatankuasa Penasihat Fakulti vi. Ulasan Penilai/Pemeriksa Luar v Dapatan Exit Survey vi Dapatan Alumni Survey ix. Dapatan Employer Survey 2

3 x. Kajian Halatuju xi. x Arahan Kementerian Dokumen Sokongan Lain 12. STRUKTUR KURIKULUM i. Lampirkan cadangan kursus yang disusun sehingga semester akhir mengikut klasifikasi/peratusan/julat yang dibenarkan (kecuali kerpeluan Badan Profesional) bagi Kursus Wajib Universiti,Teras Fakulti,Teras Program dan Elektif serta jam kredit dalam bentuk jadual seperti di Lampiran 5. Pastikan peratusan kursus-kursus wajib universiti (15-25%), fakulti (50-60%) dan elektif (25-30%) mengikut keperluan MPTN. i Nyatakan sinopsis kursus dan lampirkan senarai buku teks / rujukan. Kandungan dan struktur program Huraikan bidang-bidang ilmu teras yang penting untuk memahami konsep,prinsip, dan kaedah bagi pembelajaran program tersebut. Huraikan prinsip yang dijadikan panduan dalam merekabentuk kurikulum program. iv. Penilaian / pemarkahan program pengurusan peperiksaan. Huraikan kekerapan dan kaedah penilaian termasuk kriteria lulus / gagal dan penganugerahan ijazah. Huraikan mekanisme dinamik untuk meningkatkan kualiti program dari segi struktur,fungsi,strategi dan aktiviti program. v. Sertakan pengiktirafan / ulasan badan professional berkaitan (jika program berbentuk professional). vi. Jadualkan Perincian Kursus dan Aras Kod yang bersesuaian yang merangkumi kursus universiti, teras dan elektif. 13. SKEMA PENGAJIAN i. Agihan Kredit mengikut semester (12 19 kredit) dan tertakluk kepada Senat IPTA masing-masing. i Latihan Industri (sekurang-kurangnya 3 bulan atau tempoh yang ditetapkan oleh mana-mana badan profesional yang mempunyai kuasa menganugerah akreditasi : Dasar Latihan Industri IPT 2010). Kursus adalah mengikut turutan yang munasabah berdasarkan tahap kepayahan dan keperluan asas. 14. SILIBUS i. Objektif ditulis berteraskan HPP dan KI serta aras taksonomi yang dipersetujui. Sinopsis ditulis dengan ayat yang lengkap untuk menggambarkan kandungan dan objektif kursus. Kandungan menggambarkan objektif dan tahap taksonomi yang diperlukan. 3

4 iv. Jumlah jam hendaklah dikira dengan betul. v. Kaedah Penilaian mengikut format penaksiran. vi. Rujukan terkini (5 tahun kebelakang) dan mengikut format. Untuk perkara 14 (i-iv): Format silabus untuk setiap kursus perlu disediakan seperti di Lampiran 6A. Pengiraan SLT untuk setiap kursus disediakan seperti di Lampiran 6B. Contoh pengiraan seperti di Lampiran 6C. Mohon sediakan juga Lampiran 6D untuk keseluruhan program. 15. ETIKA DAN KEMANUSIAAN i. Huraikan bagaimana aspek-aspek etika dan kemanusiaan dimasukkan ke dalam kurikulum untuk memebantu membangunkan individu yang seimbang,peka masyarakat,mahir berkomunikasi dan mampu membuat keputusan. 16. UNJURAN PELAJAR i. Nyatakan unjuran pelajar dari segi bilangan pengambilan,enrolmen dan keluaran (graduan) untuk tempoh lima (5) tahun. 17. SYARAT-SYARAT KEMASUKAN i. Nyatakan keperluan kelayakan asas. i iv. Nyatakan keperluan dan kemahiran prasyarat serta syarat / kelayakan lain jika diperlukan. Nyatakan syarat khas fakulti / program. Jelaskan samada terdapat kursus khas bagi mereka yang terpilih tetapi tidak memenuhi kriteria kemasukan. v. Mengikut Senat/Syarat Am dan Khusus 18. IMPLIKASI KAKITANGAN, FIZIKAL DAN KEWANGAN i. Implikasi Kakitangan : Organisasi Fakulti / Sekolah / Pusat. Senaraikan tenaga akademik yang terlibat dengan program pengajian. Nyatakan jumlah tenaga pengajar sedia ada untuk program akademik yang dipohon beserta kelayakan,kepakaran dan kemahiran serta kesepadanan kelayakan dan kepakaran dengan bidang pengajian (lampirkan nama).nyatakan bilangan tambahan tenaga pengajar yang diperlukan bagi tempoh lima (5) tahun. Nyatakan jumlah kakitangan sokongan sedia ada dan unjuran. 4

5 Implikasi Fizikal: Kemudahan-kemudahan fizikal / makmal / peralatan dan lain-lain yang sedia ada dan tambahan yang diperlukan bagi tempoh lima (5) tahun. i Implikasi Kewangan Keperluan peruntukan pembangunan (nyatakan perancangan universiti berdasarkan Rancangan Malaysia Lima Tahun). Keperluan peruntukan mengurus (termasuk emolumen kakitangan) bagi tempoh lima (5) tahun. Nyatakan samada terdapat kemudahan lain yang menyokong kepada keberkesanan program. 19. PROGRAM AKADEMIK YANG SEDANG DITAWARKAN DI FAKULTI / SEKOLAH PUSAT YANG MEMOHON i. Nyatakan program-program akademik yang sedang ditawarkan. 20. PERTINDIHAN PROGRAM YANG DIPOHON DENGAN IPTA LAIN i. Nyatakan IPTA dan program akademik yang barkaitan. Nyatakan kelainan dan kekuatan program yang dipohon berbanding dengan IPTA lain. 21. PERBANDINGAN DENGAN PROGRAM AKADEMIK DI UNIVERSITI LUAR NEGARA i. Berikan contoh program yang ditawarkan oleh universiti di luar negara. Nyatakan perbandingan dari segi persamaan / perbezaan dan kekuatannya. 22. KEAHLIAN DAN ULASAN LEMBAGA PENGAJIAN TERHADAP PROGRAM YANG DIPOHON i. Senaraikan keahlian Lembaga Pengajian dan sertakan ulasan dan minit Mesyuarat Lembaga Pengajian. 23. TARIKH PROGRAM DILULUSKAN i. Nyatakan tarikh program diluluskan oleh pihak-pihak berikut: a) Lembaga Pengajian b) Senat c) Lembaga Pengarah Universiti (LPU) 24. KESIMPULAN / SYOR i. Nyatakan kesimpulan / syor ke atas cadangan program untuk pertimbangan JKPT. 5

6 25. RINGKASAN EKSEKUTIF i. Sila sediakan Ringkasan Eksekutif seperti format di Lampiran 7 dan sila kepilkan di permulaan kertas kerja cadangan program akademik baru. 6

7 LAMPIRAN 1: CONTOH PEMETAAN ANTARA HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM DENGAN HASIL OBJEKTIF PEMBELAJRAN PROGRAM Objektif Program (OP) Hasil Pembelajaran Program (HPP) OP 1 : OP 2 : OP 3 : OP 4 : OP 5 : OP 6 : HPP 1 : HPP 2 : HPP 3 : HPP 4 : HPP 5 : HPP 6 : HPP 7 : HPP 8 : HPP 9 : 7

8 CONTOH PEMETAAN ANTARA HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM DENGAN MATLAMAT PENDIDIKAN UKM Matlamat Pendidikan UKM (MPUKM) MPUKM 1 MPUKM 2 MPUKM 3 MPUKM 4 MPUKM 5 MPUKM 6 MPUKM 7 MPUKM 8 MPUKM 9 MPUKM 10 MPUKM 11 Hasil Pembelajaran Program (HPP) HPP 1 : HPP 2 : HPP 3 : HPP 4 : HPP 5 : HPP 6 : HPP 7 : HPP 8 : HPP 9 : * 11 Ciri Matlamat Pendidikan UKM: 1. Mahir dalam bidang ilmu masing-masing. 2. boleh menggunakan dan menyesuaikan ilmu dalam pelbagai suasana/keadaan, peringkat dan budaya (inovatif dan kreatif). 3. Berkemahiran menggunakan bahasa kerja antarabangsa/global (bahasa Inggeris). 4. Boleh berkomunikasi dan berinteraksi dalam pasukan. 5. Mempunyai kepimpinan dan hala tuju dalam konteks fungsi dan peranan masyarakat. 6. Boleh membuat keputusan dan mengambil tindakan bijaksana berdasarkan etika dan nilai sejagat (saksama, adil, lestari dan integriti). 7. Memiliki ilmu yang mantap dalam bidang pengajian. 8. Beretika dan bermoral tinggi. 9. Berkemahiran dan selesa dalam interaksi antara budaya dan agama. 10. Bangga dan fasih menggunakan bahasa ibunda. 11. Mempunyai kesedaran untuk mempertahankan kedaulatan negara. 8

9 LAMPIRAN 2A : Matriks Kursus dan Hasil Pembelajaran JPT KOD HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 HPP7 HPP8 HPP9 PENGETAHUAN (KNOWLEDGE) KEMAHIRAN PSIKOMOTOR/AMALI/TEKNIK (PSYCHOMOTOR/PRACTICAL/TECHNICAL SKILLS) PEMIKIRAN KRITIKAL DAN PENDEKATAN SAINTIFIK (CRITICAL THINKING & SCIENTIFIC APPROACH) KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI (COMMUNICATION SKILLS) KEMAHIRAN SOSIAL/PERTANGGUNGJAWABAN (SOCIAL SKILLS & RESPONSIBILITY) PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT (LIFE LONG LEARNING & INFORMATION MANAGEMENT KEMAHIRAN PENGURUSAN DAN KEUSAHAWANAN (MANAGERIAL & ENTREPRENEURIAL SKILLS) PROFESIONALISME, NILAI, SIKAP DAN ETIKA (PROFESSIONALISM, VALUES, ATTITUDES AND ETHICS) KEMAHIRAN KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP SKILLS) Bil KOD KURSUS KURSUS UNIVERSITI NAMA KURSUS KREDIT HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM HPP1 HPP2 HPP3 HPP4 HPP5 HPP6 HPP7 HPP8 HPP9 KURSUS TERAS TOTAL BILANGAN KURSUS TOTAL BILANGAN KURSUS KURSUS ELEKTIF TOTAL BILANGAN KURSUS JUMLAH KESELURUHANKURSUS **Tandakan 3 atau 3+1 (termasuk HPP9) sahaja. Domain yang ditandakan akan dinilai. 9

10 LAMPIRAN 2B : MATRIKS TAHAP TAKSONOMI KURSUS Kod Tahap Taksonomi : Kognitif Psikomotor Afektif C1 = Pengetahuan (Knowledge) P1 = Persepsi (Perception) A1 = Menerima (Receiving phenomena) C2 = Pemahaman (Comprehension) P2 = Set (Set) A2 = Memberi maklum balas (Responding to phenomena) C3 = Aplikasi (Application) P3 = Respons berpandu A3 = Menilai (Valuing) (Responding to phenomena) C4 = Analisis (Analysis) P4 = Mekanisme (Mechanism) A4 = Mengorganisasi (Organizing values) C5 = Sintisis (Synthesis) P5 = Respons ketara kompleks A5 = Menghayati (Internalizing values) (Complex Overt Response) C6 = Penilaian (Evaluation) P6 = Adaptasi (Adaptation) P7 = Lakuan tulen (Origination) MATRIKS KURSUS MENGIKUT ARAS TAKSONOMI Bil Kod Kursus Nama kursus kredit Kognitif Psikomotor Afektif KURSUS UNIVERSITI C1 C1 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 A1 A2 A3 A4 A5 KURSUS TERAS TOTAL BILANGAN KURSU S TOTAL BILANGAN KURSU S KURSUS ELEKTIF Jumlah Bilangan kursu s ** Untuk Program Bachelor C4, P4, A3 #Program Master C5, P5, A4 #Program PhD C6, P6, A5 # Penentuan aras bidang / program juga tertakluk kepada keperluan badan akreditasi / kepakaran bidang / program yang dipohon. 10

11 TABURAN JUMLAH KURSUS BAHARU YANG DITAWARKAN MENGIKUT ARAS TAKSONOMI (BAGI PROGRAM SARJANA MUDA SAHAJA) *Bagi program Sarjana & PhD akan berlainan taburannya A1 A2 A3 A4 A5 BILANGAN KURSUS C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bilangan Kursus P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Bilangan Kursus 11

12 LAMPIRAN 2C : MATRIKS TAHAP KEMAHIRAN INSANIAH/GENERIK (KI) KEMAHIRAN INSANIAH Kod Kursus Kredit CTPS (PSIKOMOTOR) CS (PSIKOMOTOR) TS (AFEKTIF) LL (AFEKTIF) ES (PSIKOMOTOR) EM (AFEKTIF) LS (AFEKTIF) Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Kemahiran Berkomunikasi Kerja Berpasukan Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Keusahawanan Etika dan Moral Profesional Kemahiran Kepemimpinan KURSUS UNIVERSITI KURSUS TERAS KURSUS ELEKTIF Jumlah Bilangan Kursu s Shaded row KIM : KI Mesti dilaksanakan dalam P & P Unshaded row KIT : KI tambahan (over and above) Untuk penerangan Kemahiran Insaniah sila lihat dokumen pdf 12

13 LAMPIRAN 2D : PENJAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP) DENGAN KEMAHIRAN INSANIAH (KI) HPP (Hasil Pembelajaran Program) Kemahiran Insaniah Catatan HPP1 - - HPP2 - / CTPS Optional HPP3 CTPS Mesti tanda KIM CTPS1, CTPS 2, CTPS 3 HPP4 CS Mesti tanda KIM CS1, CS 2, CS 3 HPP5 TS Mesti tanda KIM TS1, TS 2, TS 3 HPP6 EM Mesti tanda KIM EM1, EM2 HPP7 LL Mesti tanda KIM LL1, LL2 HPP8 ES Mesti tanda KIM ES1 HPP9 LS Mesti tanda KIM LS1, LS2 13

14 Hubungkaitan antara Kemahiran Insaniah dengan Kemahiran Generik UKM DOMAIN HASIL PEMBELAJARAN KKM Kemahiran dan Tanggungjawab Sosial Nilai, sikapdan profesionalisme Kemahiran komunikasi, kepimpinan dankerja berpasukan Kemahiranpenyelesaian masalah dankemahiran saintifik Kemahiranpengurusan maklumat danpembelajaran sepanjang hayat Kemahiranmengurus dan keusahawanan HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM UKM BERFOKUS KEPADA KOMPETENSI GENERIK HPP 3 Tanggungjawab Sosial HPP4 Menghargai AlamSekitar HPP5 Etika, Moral dan Profesionalisme HPP6 Kerohanian HPP7 Komunikasi HPP8 Kepimpinan HPP9 Kerja berpasukan HPP 10 Kaedah Saintifik, PemikiranKritis, Penyelesaian MasalahdanAutonomi dalampembuatan Keputusan HPP11 Kemahiran Teknologi Maklumat HPP12 Kemahiran Mengurus Maklumat HPP13 Kemahiran Globalisasi HPP14 Kemahiran Keusahawanan HPP15 Kemahiran Pengurusan 14

15 LAMPIRAN 3 KAJIAN PASARAN MENGENAI PROGRAM YANG AKAN DITAWARKAN BAHAGIAN 1 : KANDUNGAN PROGRAM DAN KESESUAIAN DENGAN KEPERLUAN ORGANISASI [Sila tandakan ( / ) di masa yang sesuai] Nyatakan jenis organisasi / industri anda: i. Organisasi / industri milik tempatan Organisasi / industri milik asing a. Pengisian Konsep Teori 1. Adakah program yang dicadangkan memenuhi asas-asas teori dalam bidang berkenaan? Memenuhi sepenuhnya Memenuhi sebahagian Tidak memenuhi langsung 2. Adakah pemakaian konsep teori sesuai dalam keadaan semasa? Ya Tidak 3. Adakah subjek-subjek yang ditawarkan ini menyumbang kepada kekuatan program? Ya Tidak 4. Adakah kursus yang dicadangkan ini meliputi semua mata pelajaran / subjek yang difikirkan perlu? Ya Tidak Jika tidak,sila nyatakan subjek yang perlu ditambahkan. a. b. c. d. 15

16 5. Adakah kursus yang dicadangkan meliputi subjek yang difikirkan tidak perlu? Ya Tidak Jika tidak,sila nyatakan subjek yang perlu dikeluarkan. a. b. c. d. 6. Sila nyatakan program untuk memenuhi kriteria berikut: Memenuhi keperluan Memenuhi sebahagian keperluan Gagal memenuhi keperluan Ulasan (jika ada) a. Teori asas b. Konsep semasa c. Perundangan d. Penggunaan ICT e. Penggunaan Kaedah Kuantilatif f. Hubungkait dengan Pasaran / Industri 7. Adakah anda berpendapat program yang dicadangkan ini mencukupi dari segi: a. Jangkamasa pengajian Ya Tidak Jika tidak,nyatakan jangkamasa pengajian yang sesuai.sila jelaskan. 16

17 b. Tempoh latihan praktikal Ya Tidak Jika tidak,nyatakan tempoh latihan praktikal yang sesuai.sila jelaskan. BAHAGIAN II : PELUANG KERJAYA a. Adakah graduan program ini sesuai bekerja di organisasi anda? Jika ya,nyatakan dalam bidang apa? Contoh i. Kewangan Pengurusan personel i Kesihatan iv. Lain-lain (sila nyatakan) b. Apakah jawatan yang sesuai di organisasi anda bagi graduan program ini? Contoh i. Eksekutif Pemasaran Setiausaha Syarikat i Eksekutif Pengurusan c. Berapa banyak jawatan yang sesuai diisi dalam organisasi anda oleh graduan program ini? 1 3 jawatan 4 6 jawatan 7 9 jawatan Lain-lain.Sila nyatakan : 17

18 d. Apakah pendapatan yang sesuai ditawarkan kepada graduan ini? Kurang dari RM 1, RM 1, , RM 1, , RM 2, , Lain-lain.Sila nyatakan : e. Adakah program ini sesuai untuk dilanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi? Ya Tidak Jika ya,sila nyatakan peringkat-peringkat pengajiannya. Peringkat Ijazah Peringkat Sarjana Peringkat Kedoktoran BAHAGIAN III : LAIN-LAIN 1. Penajaan a. Adakah organisasi anda mempunyai penaja pengajar dalam bidang ini? Ya Tidak b. Adakah anda akan menggalakkan kakitangan anda untuk mengikuti program ini? Ya Tidak Jika tidak,sila nyatakan alasannya. 18

19 2. Kesesuaian Program a. Pada pendapat anda,adakah program ini dapat menghasilkan graduan yang diingini? Ya Tidak Jika ya,sila nyatakan alasannya. Jika tidak,sila nyatakan alasannya. 19

20 LAMPIRAN 4 MARKET SURVEY FOR PROGRAMMES TO BE OFFERED PART I : CONTENTS OF PROGRAMME ITS RELEVANCE TO NEEDS OF ORGANISATIONS [Please tick ( / ) where applicable] State the type of organisation / industry : i. Locally owned organisation / industry Foreign owned organisation / industry a. Fulfilment of Theory and Consept 1. Does the programme fulfil the basic theories required in the related discipline? Fully Partially None 2. Are the theories used relevant to the current situation? Yes No 3. Do the subjects contribute to the strength of the programme? Yes No 4. Does the proposed programme cover all relevant subjects? Yes No If no, please indicate other additional areas that need to be covered by the programme? 20

21 5. Is there any subject that is not relevant in the programme? Yes No If yes, what are the subjects that need to be omitted / deleted? 6. State whether the programme fulfils these criteria : a. Basic Theory Fully Partially None Remark (if any) b. Current Consept c. Legal d. Use of ICT e. Use of Quantitative f. Market / Industry Relevent 7. Is this programme sufficient in term of : a. Lengh of study Yes No If no, please suggest the appropriate length of study duration. Please explain your suggestion. b. Duration of practical training Yes If no, please suggest the appropriate duration of practical training. Please explain your suggestion. No 21

22 PART II : CAREER OPPORTUNITIES a. Do you think that graduates of this programme are suitable to work in your organisation? If yes,please indicate the areas. e.g i. Finance i iv. Personnel Management Health Others (Please specify) b. Please indicate relevant jobs for the graduate of this programme in your organisation. e.g i. Marketing Executive i Company Secretary Management Executive c. State the number of posts in your organisation that can be filled by graduates of this programme. 1 3 posts 4 6 posts 7 9 posts Others.Please specify : d. What is the appropriate income for graduates of this programme. 22

23 Less than RM 1, Zarida GP_Template Penulisan Program & Kurikulum 2010 RM 1, , RM 1, , RM 2, , Others.Please specify : e. Is this programme suitable to be enhanced to a higher level? Yes No If yes, please tick the appropriate level (s) First Degree Level Master Degree Level Doctorate Level PART III : OTHERS 1. Sponsorship a. Has your organization sponsored any students in this field / area? Yes No b. Would you encourage your staff to undergo this course? Yes No If no, please state the reason (s) 23

24 2. Outcome of the Programme a. In your opinion, will this programme be able to produce the right graduates for the labour market? Yes No If yes, please elaborate. If no, please elaborate. 24

25 LAMPIRAN 5 STRUKTUR KURIKULUM KOMPONEN SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 MATA PELAJARAN JAM KREDIT MATA PELAJARAN JAM KREDIT MATA PELAJARAN JAM KREDIT Kursus Wajib Universiti Kursus Teras Fakulti Kursus Teras Program Kursus Elektif Jumlah Jam Kredit KOMPONEN SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6 MATA PELAJARAN JAM KREDIT MATA PELAJARAN JAM KREDIT MATA PELAJARAN JAM KREDIT Kursus Wajib Universiti Kursus Teras Fakulti Kursus Teras program Kursus Elektif Jumlah Jam Kredit JUMLAH JAM KREDIT KESELURUHAN 25

26 LAMPIRAN 6A CONTOH SILABUS KURSUS FAKULTI KEJURUTERAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (1) Kod Kursus : KKKH 4284 (2) Nama Kursus: Perancangan Bandar Lestari (3) Kredit/ Jam kontak : (4) Taraf Kursus: Jabatan (Elektif) (5) Jam Pembelajaran (SLT) : (6) Hasil Pembelajaran : (7) Sinopsis: Matlamat kursus ini ialah untuk memberi kefahaman berkenaan dengan asas-asas perancangan bandar lestari seperti yang digariskan dalam Local Agenda 21. Ia melibatkan pendedahan kepada asas-asas rekabentuk bandar dalam badaraya-bandaraya di Timur dan Barat terutamanya dalam peroses pembandaran, pembinaan semula dan perbandaran pragmatik; proses-proses dalam rekabentuk terutama dalam hal pengitegrasian berbagai disiplin dan penggunaan kaedah-kaedah analitikal dalam pemodelan intuitif; penyertaan dan hubungan dengan berbagai-bagai pihak dalam proses rekabentuk; perundingan dan perkongsian dalam penyediaan pelan tempatan; usahasama dan pengswastaan dalam pembangunan; penilaian kesan pandangan dan alam sekitar; infrastruktur pengangkutan dan infrastruktur perparitan. Pelajar-pelajar juga akan diperkenalkan kepada alat-alat moden dalam perancangan bandar seperti lapisan-lapisan dan teknologi satelit dalam pemetaan. (7) Pra-Keperluan (jika ada): (8) Rujukan: - Jacobs J The Death and Life of Great American Cities: Vintage. Katz P The New Urbanism: Toward an Architecture of Community: McGraw-Hill Profesional. Leitmann J Sustaining Cities: Environmental Planning and Management in Urban Design: McGraw-Hill Papacostas C. S. dan Prevedouros P.D Transportation Engineering & Planning. New Jersey: Prentice Hall. Sideris A. L. dan Banerjee T Urban Design Downtown: The University California Press. Watson D Time-Saver Standards for Urban Design: McGraw-Hill Profesional. 26

27 (9) Matriks Hasil Pembelajaran Bil Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) 1 Memahami konsep asas bandar lestari dalam rangka Local Agenda 21 3 Memahami rekabentuk bandar berpusat dan multi-pusat. 4 Memahami juzuk-juzuk dalam rekabentuk dan pembangunan bandar lestari. 5 Berkebolehan menghasilkan dan membentangkan laporan cadangan pembangunan satu bandar tradisi sedia ada Bloom HPP 1 HPP 2 HPP 3 HPP 4 HPP 5 HPP 6 HPP 7 HPP 8 HPP 9 HPP 10 C2 C2 C2 C5, A4, P3 HPP 11 HPP 12 Pengajaran Pengajaran di kelas dan pembelajaran berasaskan masalah. 1 2 Pengajaran di kelas dan pembelajaran berasaskan masalah. 1 2 Pengajaran di kelas dan pembelajaran berasaskan masalah Pembelajaran berasaskan masalah dan seminar serta Cooperative Learning (CL). Penilaian 1 = Memenuhi HPP tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa HPP dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh HPP dengan penilaian rasmi Memahami = Aras kedua dalam Taksonomi Bloom Berkebolehan = Aras ketiga atau lebih tinggi dalam Taksonomi Bloom HPP = Hasil Pembelajaran Program Peperiksaan dan laporan projek Peperiksaan dan laporan projek Penilaian oleh rakan dan pemerhatian oleh pensyarah Laporan bertulis, pembentangan secara lisan dan penilaian oleh rakan. HPP1 aplikasi ilmu asas HPP2 komunikasi HPP3 kemahiran teknikal HPP4 kenal pasti masalah dan penyelesaian HPP5 pendekatan sistem HPP6 bekerja dalam kumpulan dan mampu mengurus HPP7 etika HPP8 pembelajaran berterusan HPP9 rekabentuk dan menjalankan ujikaji dan interperasi data HPP10 berfungsi dalam kumpulan berbagai disiplin HPP11 isu-isu semasa HPP12 pengurusan projek dan keusahawanan 27

28 (10) Rancangan Pengajaran Minggu Topik Kuliah Tutorial Lab PBL Diskusi kumpulan Kuiz, ujian, peperiksaan Pembentangan Belajar Kendiri 1 Pengenalan perancangan bandar lestari Pemetaan moden: GIS dan GPS Pembangunan lestari dan Local Agenda Perancangan Bandar Kuala Lumpur Perancangan Bandar Putrajaya Rekabantuk bendar lestari di Eropah Strategi pembangunan semula, input berbagai disiplin dan projek pengswastaan Jumlah Belajar 8 Pelan tempatan dan keterlibatan pihak berkepentingan Model analitikal dan intiutif. Penilaian alam sekitar dan visual Infrastruktur pengangkutan, MSMA kajian kes kajian kes kajian kes kajian kes Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran dalam Satu Semester Jumlah Jam Notional yang diperlukan 160 Jumlah Jam Kredit Notional

29 (11) Pemberat Penilaian Projek PBL % Tugasan % Peperiksaan Akhir % JUMLAH 100 % 29

30 LAMPIRAN 6B : JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) PROGRAM Bil Kod Kursus KURSUS UNIVERSITI Nama Kursus Kredit Pembelajaran Bersemuka (PB) Aktiviti Pembelajaran Kendiri Penilaian Formal Pembelajaran Pembelajaran Berpusatkan Berpusatkan Pelajar Pensyarah Syarahan Amali/ Tutorial Aktiviti SCL Pembelajaran Tak Bersemuka (PTB) atau SCL spt. manual, tugasan, modul, dll. Ulangkaji Persediaan Penilaian Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir Jumlah JPP KURSUS TERAS KURSUS ELEKTIF Jumlah JPP i. Kursus Universiti Kursus Teras i Kursus Elektif Kredit Notional } χ jam χ / 40 = γ (minimum 120) 30

31 LAMPIRAN 6C : CONTOH PENGIRAAN SLT UNTUK PROGRAM PERUBATAN / PERGIGIAN / KEJURURAWATAN (PERINGKAT BACELOR / SARJANA) bil Module / posting code Module/ posting Contact hours Face to face Learning Non face to face learning Formal assessment Teacher centred Student centred Self directed learning (SDL) lectures Lab / case presentation/ journal/ clinical session Ward round Clinic etc Supervision War / clinical works On call Clinical case conference revision Assessment preparation Continuous assessment Professional examination Student Learning Time (SLT) PHASE 1 (YEAR 1) PHASE 2 (YEAR 2 & 3) PHASE 3 (YEAR 4) TOTAL 31

32 LAMPIRAN 6D KURSUS KREDIT HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM HPP1 HPP 2 HPP 3 HPP 4 HPP 5 HPP 6 HPP 7 HPP 8 HPP 9 KEADAH PENYAMPAIAN KAEDAH PENILAIAN 32

33 **Optional Form Vision Mission Goals Proses LO Program Design LO Courses KI Teacher Centered Student Centered Delivery Method Assessment Method SLT Types Weightage MCQ OBA SAQ theory 100% theory 70% practical 30% continuous assessment 50% final exam 50% 33

34 LAMPIRAN 7 JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN PERKEMBANGAN AKADEMIK (JPPA) RINGKASAN EKSEKUTIF CADANGAN PROGRAM AKADEMIK BARU 1 UNIVERSITI 2 3 PROGRAM AKADEMIK YANG DIPOHON FAKULTI / SEKOLAH / PUSAT YANG MEMOHON 4 PERINGKAT PENGAJIAN 5 TAHUN DIMULAKAN 6 JANGKAMASA PENGAJIAN / KAEDAH 7 OBJEKTIF PROGRAM 8 JUSTIFIKASI (PERMOHONAN DARIPADA AGENSI/ INDUSTRI DSB) 9 KAJIAN PASARAN 10 STRUKTUR KURIKULUM 11 UNJURAN PELAJAR Tahun Pengambilan Enrolmen Keluaran 12 SYARAT-SYARAT KEMASUKAN 34

35 13 IMPLIKASI KAKITANGAN / FIZIKAL / KEWANGAN a. Implikasi Kakitangan b. Implikasi Fizikal c. Implikasi Kewangan 14 PROGRAM AKADEMIK YANG SEDANG DITAWARKAN DI FAKULTI / SEKOLAH / PUSAT YANG MEMOHON (DIPLOMA, IJAZAH PERTAMA, SARJANA DAN KEDOKTORAN) 15 PERTINDIHAN PROGRAM YANG DIPOHON (IPTA DAN NAMA PROGRAM) 16 PERBANDINGAN DENGAN PROGRAM AKADEMIK DI UNIVERSITI LUAR NEGARA 17 KEAHLIAN DAN ULASAN LEMBAGA PENGAJIAN TERHADAP PROGRAM AKADEMIK YANG DIPOHON a. Keahlian Lembaga Pengajian b. Ulasan Lembaga Pengajian 18 TARIKH PROGRAM DILULUSKAN a. Lembaga Pengajian b. Senat c. Lembaga Pengarah Universiti (LPU) 35

GARIS PANDUAN CADANGAN PROGRAM AKADEMIK IPTA UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA PENDIDIKAN TINGGI (JKPT) KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

GARIS PANDUAN CADANGAN PROGRAM AKADEMIK IPTA UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA PENDIDIKAN TINGGI (JKPT) KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI GARIS PANDUAN CADANGAN PROGRAM AKADEMIK IPTA UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA PENDIDIKAN TINGGI (JKPT) KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - 2010 1. UNIVERSITI / KOLEJ UNIVERSITI i. Nyatakan nama universiti /

More information

GARIS PANDUAN SEMAKAN SEMULA KURIKULUM AKADEMIK IPTA UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA PENDIDIKAN TINGGI (JKPT) KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

GARIS PANDUAN SEMAKAN SEMULA KURIKULUM AKADEMIK IPTA UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA PENDIDIKAN TINGGI (JKPT) KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI GARIS PANDUAN SEMAKAN SEMULA KURIKULUM AKADEMIK IPTA UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA PENDIDIKAN TINGGI (JKPT) KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - 2010 1. UNIVERSITI / KOLEJ UNIVERSITI i. Nyatakan nama universiti

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR PERANCANGAN KURSUS COURSE PLAN MAKLUMAT KURSUS (COURSE INFORMATION) SEMESTER / SESI (SEMESTER / SESSION) : SEMESTER II / 2015/2016

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE Program/ Programme : Bacelor Pentadbiran Perniagaan/ Bachelor of Business Administration Jumlah Kredit Bergraduat/ Total Credits to Graduate Tempoh Pengajian/ Duration

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

PROGRAM SIJIL HARTA TANAH

PROGRAM SIJIL HARTA TANAH INSTITUT PENILAIAN NEGARA JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PROGRAM SIJIL HARTA TANAH SIJIL PENILAIAN HARTA TANAH Sijil Penilaian Harta Tanah INSPEN adalah program

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK Hakcipta@ Universiti Malaysia Pahang. Cetakan Pertama 2002 Cetakan Kedua 2004 Cetakan Ketiga 2005

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK )

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK ) KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK ) MATLAMAT Menilai kemahiran pegawai membuat analisa, mengawal, mengurus dan merancang sumber-sumber di bawah kawalan. TUJUAN Untuk menilai

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

C94 - SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK KUASA

C94 - SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK KUASA JABATAN ELEKTRIK Sijil Teknologi Elektrik Kuasa Sijil Teknologi Elektrik Domestik & Industri Sijil Kejuruteraan Elektrik Kuasa Sijil Kejuruteraan Elektrik Domestik & Industri Sijil Teknologi Elektrik Kuasa

More information

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1. PENGENALAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1.1 Latar Belakang Kerajaan Tempatan merupakan satu pembahagian geografi dalam

More information

SENARAI KURSUS PROFESIONAL / KEMAHIRAN / OFF SHORE YANG DILULUSKAN DI BAWAH PENGELUARAN PENDIDIKAN KWSP

SENARAI KURSUS PROFESIONAL / KEMAHIRAN / OFF SHORE YANG DILULUSKAN DI BAWAH PENGELUARAN PENDIDIKAN KWSP SENARAI KURSUS PROFESIONAL / KEMAHIRAN / OFF SHORE YANG DILULUSKAN DI BAWAH PENGELUARAN PENDIDIKAN KWSP BIL NAMA PROGRAM TARAF KELULUSAN CATATAN 1 ACCA (Chartered Association of Certified Accountants)

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

JABATAN MEKANIKAL (PEMBUATAN)

JABATAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) JABATAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) Sijil Teknologi Mekanikal Pembuatan Sijil Teknologi Foundri Sijil Teknologi Mekanikal Lukisan & Rekabentuk Sijil Teknologi Kimpalan (L) Sijil Teknologi Fabrikasi Logam (L)

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012

MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012 MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012 MARA sebagai sebuah organisasi unggul di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) bersedia membantu

More information

Hala tuju Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia

Hala tuju Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia Tel: 603 8883 5999 Fax: 603 8889 4119 Email: webmasterjpt@mohe.gov.my Website: www.mohe.gov.my Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor D.E. Malaysia Tel: 603 8921 5321 Fax: 603

More information

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 4531/3 NAMA:... Tingkatan :... 4531/3 Fizik Kertas 3 Ogos 2012 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA I / We * hereby declare that have read For

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI 28 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2015 Apakah Maksud SWAAKREDITASI? Satu status yang melayakkan sesebuah Universiti mengakreditasi sendiri

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

Marketing Analysis of the Higher Education Service Sector in Malaysia: Consumer Perspective

Marketing Analysis of the Higher Education Service Sector in Malaysia: Consumer Perspective Pertanika 1. Soc. Sci. & Hum. 8(1): 1-6 (2000) ISSN: 0128-7702 Universiti Putra Malaysia Press Marketing Analysis of the Higher Education Service Sector in Malaysia: Consumer Perspective SITI RAHAYU HUSSIN,

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

KUOK FOUNDATION BERHAD

KUOK FOUNDATION BERHAD KUOK FOUNDATION BERHAD (9641-T) Letter Box No. 110, 16th Floor UBN Tower, 10 Jalan P Ramlee, 50250 Kuala Lumpur Tel: 03-2711 8428 E-mail: general@kuokfoundation.com Website: www.kuokfoundation.com Borang

More information

KERTAS KERJA CADANGAN PEMBENTUKAN KLINIK MATEMATIK BAGI PELAJAR KEJURUTERAAN MEKANIKAL FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

KERTAS KERJA CADANGAN PEMBENTUKAN KLINIK MATEMATIK BAGI PELAJAR KEJURUTERAAN MEKANIKAL FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL KERTAS KERJA CADANGAN PEMBENTUKAN KLINIK MATEMATIK BAGI PELAJAR KEJURUTERAAN MEKANIKAL FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 1 PENGENALAN 1.1 Kertas kerja ini adalah hasil Bengkel Meningkatkan Pembelajaran dan

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Rancangan dan cadangan PT Refleksi pengajaran Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber

More information

LULUS SPM - 3 KREDIT ATAU KELAYAKAN LAIN YG DIIKTIRAF SETARAF DENGANNYA OLEH KERAJAAN MALAYSIA

LULUS SPM - 3 KREDIT ATAU KELAYAKAN LAIN YG DIIKTIRAF SETARAF DENGANNYA OLEH KERAJAAN MALAYSIA UNIVERSITI UCSI_ WA1 TARIKH AKHIR KEMASKINI : 07/12/2015 (66 JLD 6) BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS / PROGRAM SYARAT KELAYAKAN DIPLOMA SEPENUH MASA 1 B8951 SEPENUH MASA - DIPLOMA IN MUSIC (CLASSICAL) SPM /

More information

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013 PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013 EDISI SEMAKAN SEMULA TAHUN 2013 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), NRE PUTRAJAYA 2012 KANDUNGAN

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Journal of Islamic and Arabic Education 3(1), 2011 123-134 Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Alias

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

NAMA KURSUS : POLISI SOSIAL DAN UNDANG-UNDANG (Social Policy and Law) KOD KURSUS : FEM 3106 KREDIT : 3 (3+0) JUMLAH JAM PEMBELAJARAN :

NAMA KURSUS : POLISI SOSIAL DAN UNDANG-UNDANG (Social Policy and Law) KOD KURSUS : FEM 3106 KREDIT : 3 (3+0) JUMLAH JAM PEMBELAJARAN : NAMA KURSUS : POLISI SOSIAL DAN UNDANG-UNDANG (Social Policy and Law) KOD KURSUS : FEM 3106 KREDIT : 3 (3+0) JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR : 120 jam per semester PRASYARAT : Tiada HASIL PEMBELAJARAN

More information

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS By REZA HAJIMOHAMMADI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR.

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605-

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- Hanizah Farhani binti Jaafar Editor: Norleza binti Lehat Jabatan Perdagangan Politeknik Muadzam Shah PRAKATA KETUA JABATAN Assalamualaikum w.b.t

More information

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS)

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) Issued on: 11 July 2014 of the Small Debt Resolution Scheme 1. Introduction... 1 2. Objective... 1 3. Applicability... 1 4. Legal Provision... 2 5. Effective

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD PUBLIC RULING DOUBLE DEDUCTION INCENTIVE ON RESEARCH EXPENDITURE Translation from the original Bahasa Malaysia text. PUBLIC RULING NO. 5/2004 DATE OF ISSUE:

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

Faculty of Computer Science & Information Technology

Faculty of Computer Science & Information Technology Faculty of Computer Science & Information Technology ADAPTIVE SYSTEM STATE BASED LOAD BALANCING FOR WEB APPLICATION SERVER CLUSTER OF HETEROGENEOUS PERFORMANCE NODES Chin Mei Lu Master of Computer Science

More information

DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK. Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK. Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) i DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK A thesis submitted in fulfilment of the requirement for the award of the degree of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES Mohamad Ridhzan Bin Roslan Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN DIRI DAN PELUANG PEKERJAAN

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN DIRI DAN PELUANG PEKERJAAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN DIRI DAN PELUANG PEKERJAAN Dr. Abdullah Ibrahim Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia(KUKTEM) PENDAHULUAN Kertas kerja ini

More information

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan I (C++) Topik Struktur Gelung Dan Struktur Kawalan Norasykin Binti Mohd Zaid & Noor Liza Binti Ismail Fakulti

More information

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses PROSES PENYELESAIAN MASALAH Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D Pengenalan Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses pertolongan. Namum matlamat ke arah penyelesaian masalah

More information

WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR

WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Technology ( Software Engineering)

More information

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PENGENALAN 1. Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam Sistem Penilaian Prestasi

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1)

COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1) COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1) VALERIE JAMES UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA

More information

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA Oleh Maria Chong Abdullah Samsilah Roslan Tajularipin Sulaiman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia,

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PK 3.3 KERAJAAN MALAYSIA Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 3.3 KANDUNGAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING... 2 PK

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information