LARDIS CONSULTING. Consultants CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERS ARCHITECTS QUANTITY SURVEYORS SPECIAL STRUCTURES - BUILDINGS SCHOOLS - INDUSTRIAL PLANS

Size: px
Start display at page:

Download "LARDIS CONSULTING. Consultants CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERS ARCHITECTS QUANTITY SURVEYORS SPECIAL STRUCTURES - BUILDINGS SCHOOLS - INDUSTRIAL PLANS"

Transcription

1 LARDIS CONSULTING Consultants CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERS ARCHITECTS QUANTITY SURVEYORS SPECIAL STRUCTURES - BUILDINGS SCHOOLS - INDUSTRIAL PLANS ROADS & HIGHWAYS BRIDGES STRUCTURAL REPAIRS & STRENGTHENING, SEISMIC STRENGTHENING, MAINTENANCE

2 SERVICES SCHEME AND DETAIL DESIGNS CONSTRUCTION CONTRACT DOCUMENTATION BILL OF QUANTITIES TENDERING PROCEDURES SITE SUPERVISION CONSULTANTS COORDINATORS STRUCTURAL APPRAISALS PROJECT MANAGEMENT PROPERTY INVESTMENT ADVISORS

3 PROJECTS SPECIAL PROJECTS COMMERCIAL PROJECTS HOSPITAL AND RELATED PROJECTS SCHOOL PROJECTS RESIDENTIAL PROJECTS SEISMIC STRENGTHENING PROJECTS MAINTENANCE REPAIRS STRENGTHENING PROJECTS FOUNDATION PROJECTS INDUSTRIAL PLANS CAR PARKS ROAD & HIGHWAY PROJECTS BRIDGE PROJECTS BRIDGE STRENGTHENING ASSESSMENT STRENGTHENING MAINTENANCE OF STONE BRIDGES ARCHITECTURAL PROJECTS LANDSCAPE PROJECTS COMMERCIAL PROJECTS RESIDENTIAL PROJECTS HOUSING PROJECTS INTERNAL DECORATION PROJECTS QUANTITY SURVEYING PROJECTS

4 SAMPLES OF SPECIAL PROJECTS PARTICIPATION FOR CHECKING DESIGNS & DRAWINGS OF THE TOP 70 LEVEL STEEL SPIRE BURJ KHALIFA TOWER The world s tallest building 828 m tall (MAIN SITE CONSULTANT: HYDER CONSULTING)

5 SAMPLES OF SPECIAL PROJECTS CHECKING MAIN CONTRACTOR S DESIGNS & DRAWINGS FROM PILES TO 1 ST FLOOR BURJ KHALIFA TOWER The world s tallest building 828 m tall (MAIN SITE CONSULTANT: HYDER CONSULTING)

6 SAMPLES OF SPECIAL PROJECTS PROJECT: KIND ANGEL THE KEEPER OF THE WORLD LOCATION: CYPRUS. Tallest status in the world 135m.tall Responsibilities: Consultant s coordinator, Civil & Structural Engineers. The project stopped after preliminary Architectural, Civil & Structural Engineering preliminary designs were completed.

7 SAMPLES OF SPECIAL PROJECTS The project stopped after preliminary Architectural, Civil & Structural Engineering preliminary designs were completed. Capital Tower Kuwait 300m Tall. Participation in concept deign, appointed as structural engineer. The contract was not materialized due to luck of assisting recourses in Cyprus.

8 SAMPLES OF SPECIAL PROJECTS Project: Qatar National Library, 110m tall 56m cantelever Involvement: Review of Structural drawings for Steel Fabricator for Design & Build Tender. Assistance to concept and final designs for a number of High Rise Buildings

9 SAMPLES OF SPECIAL PROJECTS NICOSIA RACE CLUB ROOF GRANDSTAND ARCHITECTS ENGINEERS All supported on an old structure, which the grandstand strengthens. TSIRION STADIUM ROOF GRANDSTAND ARCHITECTS CIVIL ENGINEERS

10 SAMPLES OF SPECIAL PROJECTS ENVIRONMENTAL INFORMATION CENTRE EPISKOPI, PAPHOS

11 Copyright Reserved Lardis Consulting SAMPLES OF SPECIAL PROJECTS ÂË. Ó ÅÄÉÏ C012 ÖÙÔÉÓÌ ÏÓ ÃÇÐÅÄÏÕ ( 4) ÐÑÏÔÅÉÍ ÏÌ ÅÍ ÏÓ ÙÑÏÓ ÇËÅÊÔÑÏÐÁÑÁÃÙÃÏÕ ÆÅÕÃÏÕÓ ÊÏÉÍ ÏÔÉÊÏÓ ÄÑÏÌ ÏÓ ÊÕÐÅÑÏ ÕÍ ÔÁÓ P2 ÐÑÏÊÁÔÁÑÊÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ D.L. D.L. P1 ÐÑÏÊÁÔÁÑÊÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ X.Ó. D.L. Ï ÊÔ.'11 AÐÑÉË.'10 Issue Description Drn. Ckd. Appd. Date Status ÐÑÏÊÁÔÁÑÊÔÉÊÏ 3 Global Scale 1:500 Date Ì ÁÑÔ ÊÔÉÑÉÏ Horizontal Scale Designed by.ó. ÄÕÔÉÊÇ ÅÉÓÏÄÏÓ ÖÉËÁÈËÙÍ 3 ÙÑÏÓ ÓÔÁÈÌ ÅÕÓÇÓ ÁÈË ÇÔÙÍ & ÐÁÑÁÃÏÍ ÔÙÍ ÐÑÏ ÓÂÁÓÇ Á.Ì.Å.Á. 3 ÁÍ ÁÔÏ Ë ÉÊÇ ÅÉÓÏÄÏÓ ÖÉËÁÈËÙÍ ÕÖ ÉÓÔÁÌ ÅÍ Ï Ó ÇË ÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÏÓ ÐÉÍ ÁÊÁÓ ÄÉÁÍÏÌ ÇÓ ÓÕÓÔÇÌ Á ÁÑÄÅÕÓÇÓ Vertical Scale Original Size Datum / Grid Filename: Client A1 2836_Ô_002.dwg Drawn by Checked by Approved by.ó. Ä.Ë. ÓÕÌ ÂÏ ÕË ÉÏ ÂÅË ÔÉÙÓÅÙÓ ÊÕÐÅÑÏ ÕÍ ÔÁÓ 3 LARDIS D. & PARTNERS CONSULTING ENGINEERS Í ÅÏÓ ÄÑÏÌ ÏÓ ÐÑÏÓÂÁÓÇÓ 8 John Kennedy Str Iris - House-4th Floor P.O. Box Limassol Tel: Fax: ÕÖ ÉÓÔÁÌ ÅÍ ÏÓ ÙÌ ÁÔÏ ÄÑÏÌ ÏÓ Project ÅÐÅÊÔÁÓÇ - ÁÍÁÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÊÏÉÍÏÔÉÊÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ ÊÕÐÅÑÏ ÕÍ ÔÁÓ Title ÐÑÏ Ó ÄÕÌ ÅÓ ÐÑÏ ÔÅÉÍ Ï Ì ÅÍ Ï ÔÏ ÐÏ ÃÑÁÖÉÊÏ Project No 2836 Drawing No. T-002 Issue P2 Version: KYPEROUNTA STUDIUM DESIGNED ACCORDING TO FIFA REGULATIONS FOR CATEGORY A GAMES ON A MOUNTAIN 1500M A.S.L. ARCHITECTS, ENGINEERS, E&M, QS RESPONSIBILITIES: DESIGN AND SUPERVISION.

12 SAMPLES OF COMMERCIAL PROJECTS LOFITIS BUSINESS CENTRE BY DAY AND NIGHT ARCHITECTS CIVIL ENGINEERS

13 SAMPLES OF COMMERCIAL PROJECTS ATLAS BUSINESS CENTRE (BUCHAREST) - CIVIL ENGINEERS CALARASI BUSINESS CENTRE(BUCHAREST) ARCHITECTS ENGINEERS ELLADION BUILDING ARCHITECTS - ENGINEERS

14 HOSPITAL AND RELATED PROJECTS NICOSIA GENERAL HOSPITAL (ABOVE S.M.) CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERS CYPRUS HOSPITALS LAUNDRY CIVIL ENGINEERS

15 SAMPLES OF SCHOOL PROJECTS NICOSIA NURSING SCHOOL. CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERS GERMASSOYIA PRIMARY SCHOOL JOINT VENTURE WITH ARCHITECTS HARIS FEREOS ASSOCIATES. POLIS TECHNICAL SCHOOL - ARCHITECTS CIVIL ENGINEERS

16 SAMPLES OF SCHOOL PROJECTS HALCOUTSA PRIMARY SCHOOL LIMASSOL RESPONSIBILITIES: ARCHITECTURAL, CIVIL, STRUCTURAL, E&M, Q.S. DESIGN & SUPERVISION

17 SAMPLES OF RESIDENTIAL PROJECTS LOUKIAS PAPAGEORGIOU PROJECT - LIMASSOL ELEA GOLF & SPA RESORT: MASTER PLAN PARCELS 2 AND 3 RESPONSIBILITIES: FULL DESIGNS AND SUPERVISION, INCLUDING INFRASTRUCTURES. TOTAL CONSTRUCTION COST 35,000,000 OTHER HOUSING PROJECTS, ARCHITECTS & STRUCTURAL ENGINEERS

18 SAMPLES OF SEISMIC STRENGTHENING PROJECTS SEISMIC STRENGTHENING OF CYPRUS TELECOMMUNICATION AUTHORITY BUILDINGS SEISMIC STRENGTHENING OF POLIS TECH. SCHOOL RESPONSIBILITIES: ALL SERVICES SEISMIC STRENGTHENING OF YEROSKYPOY B PRIMARY SCHOOL RESPONSIBILITIES: ALL SERVICES

19 MAINTENANCE REPAIRS STRENGTHENING PROJECTS KANIKA ENAERIOS COMPLEX URGENT REPAIRS AND STRENGTHENINGS - MAINTENANCE 12 MULTISTOREY BUILDINGS IN TOTAL 580 APPARTMENTS, 32 OFFICES AND 88 SHOPS RESPONSIBILITIES: FULL TECHNICAL SERVICES AND SUPERVISION

20 SAMPLES OF FOUNDATION PROJECTS

21 SAMPLES OF INDUSTRIAL PROJECTS DHEKELIA POWER STATION PHASE 3 CIVIL ENGINEERS (IN ASSOCIATION) SABIYA POWER STATION 2400MW The firm has carried out the design of the following parts of the Power Station. (1) The Whole Tank farm which includes Crude Oil Tanks, Heavy Fuel Oil Tanks, Band Walls, Pipe Supports, Reducing Stations (2) Fuel Oil Pump House A & B (3) Foam building (4) Gas Scrubbers and Pressure Reducing Station (5) Steam Transformer Area (6) Fuel Oil Electrical Buildings A and B (7) PIG Receiving Station (8) Metering Station The firm has undertaken the checking of calculations and drawings prepared by Merz and McLellan for the following structures:- (1) Cable Tunnels including Junctions (2) Seal Weir Structure (3) Circulating Water Culverts (4) Outfall Structure

22 SAMPLES OF INDUSTRIAL PROJECTS EXTENSION OF LIMASSOL GRAIN SILOS (IN ASSOCIATION) ARCHITECTS CIVIL ENGINEERS NICOSIA SEED SILOS (IN ASSOCIATION)

23 SAMPLES OF INDUSTRIAL PROJECTS CYPRUS HOSPITALS LAUNDRY CIVIL ENGINEERS

24 SAMPLES OF CAR PARK PROJECTS LIMASSOL MULTI-STOREY CAR PARK. ( WORKING FOR STEEL FABRICATOR) NICOSIA GENERAL HOSPITAL CAR PARK (CIVIL ENGINEERS)

25 SAMPLES OF CAR PARK PROJECTS LIMASSOL MUNICIPALITY CAR PARK AND DEVELOPMENT. DRAWINGS FOR BIDDING PURPOSES D.B.F.O. (DESIGN AND BUILD FINANCE OPERATION)

26 SAMPLES OF ROAD & HIGHWAY PROJECTS LIMASSOL TO PAPHOS HIGHWAY ( IN ASSOCIATION WITH HYDER CONSULTING)

27 SAMPLES OF ROAD & HIGHWAY PROJECTS DEKELEIA - FAMAGUSTA HIGHWAY ( IN ASSOCIATION WITH HYDER CONSULTING)

28 SAMPLES OF ROAD & HIGHWAY PROJECTS OUTLINE DESIGN FOR THE NEW PAPHOS POLIS HIGHWAY (IN ASSOCIATION WITH SCOTT WILSON)

29 SAMPLES OF ROAD & HIGHWAY PROJECTS REHABILITATION OF 50 KM OF ROADS IN NICOSIA URBAN ROADS AND ROUNDABOUTS FEASIBILITY: CONSTRUCTION OF LINK ROAD BETWEEN LIMASSOL PORT AND LIMASSOL - PAPHOS HIGHWAY FEASIBILITY STUDIS FOR HIGHWAY WIDENING (PHOTO: NICOSIA AGIA VARVARA HIGHWAY)

30 SAMPLES OF ROAD & HIGHWAY PROJECTS MAIN ROADS IMPROVEMENTS (TRAHONI CYPRUS) DESIGN & REGULATING PLAN YEROSKIPOS NORTHERN BY PASS. DHEKELIA FAMAGUSTA FEASIBILITY & ENVIRONMENTAL STUDY ERIMI PAPHOS

31 SAMPLES OF ROAD & HIGHWAY PROJECTS EDITING OF CYPRUS GEOMETRIC DESIGN STANDARDS FOR INTER URBAN AND RURAL ROADS IN CYPRUS (IN ASSOCIATION) ROAD IMROVEMENT IN LARNAKA

32 SAMPLES OF ROAD & HIGHWAY PROJECTS FEASIBILITY STUDY FOR THE CONNECTION OF PAPHOS TO AYIOS NICOLAOS AND TROODOS AREA (IN ASSOCIATION) PAPHOS POLIS HIGHWAY ENVIRONMENTAL STUDY (IN ASSOCIATION) ENVIRONMENTAL & TECHNO - ECONOMIC STUDIES

33 SAMPLES OF ROAD & HIGHWAY PROJECTS MOUNTAINOUS ROADS KYPEROUNTA FOODBALL STADIUM ROADS. RESPONSIBILITIES: DESIGN & SUPERVISION MONAGRI - PERA PEDI ROAD IMPROVEMENT. RESPONSIBILTITIES: DESIGN TENDER DOCUMENTATION. TOTAL LENGTH 9 KM. (CURRENT PROJECT)

34 SAMPLES OF BRIDGE PROJECTS SECTION ERIMI EVDHIMOU VIADUCTS (IN ASSOCIATION WITH HYDER CONSULTING) TIMI OVERPASSES

35 ËÅÐÔÏÌ ÅÑÅÉÁ A ÅÐÉÐÅÄÏ ÈÅÌ ÅË ÉÙÓÇÓ D ËÅÐÔÏÌ ÅÑÅÉÁ Â 2400 ÁÑ. ÔÑÏÐÏÐÏ ÉÇÓÇ Ó. ÅËÅ ÃÏÓ ÅÃÊÑÉÓÇ 6000 B E.J. 1:50 ÇÌ ÅÑ. C ÔÇÓ ÃÅÖÕÑÁÓ L ? EXPANDED POLYSTYRENE GORDEX VOIDFORMERS OR SIMILAR APPROVED. A - GRADED STREAM BED T2 ÔÅËÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ Ì ÅËÅÔÇÓ Ã.K. A.G.Y. JAN T1 ÔÅËÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ Ì ÅËÅÔÇÓ Ã.Á.Ã. Ì.Í.Í. Ó.Ð.Á. ÍÏÅ LC ÃÅÖ ÕÑÁÓ C - C L ÂÁÈÑÏ Õ ËÅÐÔÏÌ ÅÑÅÉÁ B ÓÇÌ ÅÉÙÓÅÉÓ: 1. ÏËÅÓ ÏÉÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÅÉÍ ÁÉÓÅ Ì ÅÔÑÁ ÅÊÔÏÓ ÁÍ ÅÍÄÅÉÊÍ ÕÅÔÁÉÄÉÁÖÏÑÅÔÉÊÁ. 2. ÊÁÔÇÃÏÑÉÅÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌ ÁÔÏÓ: ÅÃ ÕÔÏÉÐÁÓÓÁËÏÉ-C30/37 (Fcu=37N/mm²) ÅÐÉÔÏÐÏÕ ÅÃ ÕÔÇ ÐËÁÊÁ ÓÊÕÑÏÄÅÌ ÁÔÏÓ Ì Å ÊÅÍÁ ( VOIDED DECK SLAB)-C35/45 (Fcu=45N/mm²) ÂÁÈÑÁ, ÔÏÉ ÉÁ ÊÁÉAÊÑÏÂÁÈÑÁ-C30/37 (Fcu=37N/mm²) ÓÊÕÑÏÄÅÔÏ ÓÔÇÈÁÉÏ (PARAPET)-C35/45 (Fcu=45N/mm²) ÐËÁÊÅÓ ÐÑÏÓÂÁÓÇÓ-C25/30 (Fcu=30N/mm²) ÃÊÑÏ Ì ÐÅÔÏÍ -C12/15 Ì ÁÆÉÊÇ ÅÐÉ ÙÓÇ-C12/15 3. Ï ÏÐËÉÓÌ ÏÓ ÍÁ ÅÉÍ ÁÉÕØÇËÇÓ ÁÍ ÔÏ ÇÓ YIELD(T) Fy=460N/mm² Þ MILD Ì ÁËÁÊÏÓ ÁËÕÂÁÓ(R) Fy=250N/mm² ÊÁÉÍ Á ÓÕÌ Ì ÏÑÖÙÍÅÔÁÉÔÏ BS Ç ÔÅËÉÊÇ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁ ÓÔÇÍ ÅÐÉÖÁÍ ÅÉÁ ÔÏÕ ÓÊÕÑÏÄÅÌ ÁÔÏÓ Í Á ÅÉÍÁÉ ÓÕÌ ÖÙÍÁ Ì Å ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ. 900? EXPANDED POLYSTYRENE CORDEX VOIDFORMERS OR SIMILAR APPROVED C L ÂÁÈÑÏ ÂËÅÐÅ 'ÔÕÐ. ËÅÐÔÏÌ ÅÑÅÉÁ ÓÔÇÈÁÉÏÕ' Ó ÅÄÉÏ S/003 ÐÑÁÍ ÅÓ ÅÐÉ ÙÌ ÁÔÏÓ 7024 ËÅÐÔÏÌ ÅÑÅÉÁ A A E - 5. ÄÏÌ ÉÊÏÓ ÁËÕÂÁÓ Í Á ÅÉÍ ÁÉÊÁÔÇÃÏÑÉÁÓ 43 C (BS 4360). 6. ÓÔÁ ÔÏÉ ÙÌ ÁÔÁ ÔÙÍ ÁÊÑÏÂÁÈÑÙÍ Í Á ÄÏÈÅÉÅËÁÖÑÉÁ ÐÑÏÊÕÑÔÙÓÇ 30mm ÓÔÇÍ ÊÏÑÕÖÇ ÔÏÕ ÔÏÉ ÏÕ ÃÉÁ Í Á ÅÐÉÔÑÅÐÅÔÁÉÇ Ì ÅÔÁÊÉÍÇÓÇ ÊÁÔÁ ÔÇ ÄÉÁÑÊÅÉÁ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ. 7. ÅÐÉÊÁËÕØÇ ÓÊÕÑÏÄÅÌ ÁÔÏÓ: ÐÁÓÓÁËÏÉ- 75mm ÂÁÓÅÉÓ ÈÅÌ ÅËÉÙÍ / ÊÅÖÁËÏÄÅÓÌ ÏÉÐÁÓÓÁËÙÍ - 50mm ÂÁÈÑÁ - 45mm ÁÊÑÏÂÁÈÑÁ - 45mm ÐËÁÊÁ Ì Å ÄÉÁÊÅÍ Ï - 40mm ÔÏÉ ÏÉÁÍ ÔÉÓÔÇÑÉÎÇÓ - 45mm 1500 E.J C L ÂÁÈÑÏ C ÔÇÓ ÃÅÖÕÑÁÓ L :100 B LC ÃÅÖ ÕÑÁÓ D C L ÂÁÈÑÏ ÅÊÄÏ ÓÇ ÇÌ. Ì ÅË ÅÔÇ Ó ÅÄÉÁÓÇ ÅË ÅÃ ÏÓ ÅÃÊÑÉÓÇ CAD Ref ÓÅÐ M.N.N. G.A.G. M.N.N. 2684_S_002.DWG 7000 ÔÅË ÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ Ì ÅË ÅÔÇÓ ÊË ÉÌ ÁÊÁ Ï ÑÉÆ. ÊËÉÌ ÁÊÁ ÊÁÈ. ÊËÉÌ ÁÊÁ ÁÑ ÉÊÏ Ì ÅÃÅÈÏ Ó Datum / Grid x65mm ÃÙÍ ÉÏ ÊÏ ÐÇ 150 (CHAMFER) 800 ÙÓ ÖÁÉÍÅÔÁÉ C L ÂÁÈÑÏ ÊËÉÌ ÁÊÁ 1: :100 20x20mm Í ÅÑÏ ÓÔÁËÁ ÔÇÓ (WATER DRIP) ÔÉÔËÏÓ Ó ÅÄÉÏÕ 2.5% ÊË ÉÓÇ 2.5% ÊË ÉÓÇ C ÔÇÓ ÃÅÖÕÑÁÓ L E - 65x65mm ÃÙÍ ÉÏ ÊÏ ÐÇ (CHAMFER) 150 ÊËÉÌ ÁÊÁ1:10 C x20mm Í ÅÑÏ ÓÔÁËÁ ÔÇÓ (WATER DRIP) ÁÑ. ÅÑÃÏ Õ S/013 ÅÊÄÏ ÓÇ Version: C Copyright Reserved 60T FF 60T FF 60T NF Lardis Consulting SAMPLES OF BRIDGE PROJECTS 31 C L ÅÖÅÄÑÁÍ Ï Õ ÁÊÑÏ ÂÁÈÑÏ A ÁÊÑÏ ÂÁÈÑÏ B C L ÔÇÓ ÃÅÖÕÑÁÓ ÊÁÔÏØÇ ÐËÁÊÁÓ ÊËÉÌ ÁÊÁ 1:200 F SECTION X-X N.T.S TOMH TOMH TOMH ÔÏÌ Ç ÐÑÏÓÏØÇÓ 1:100 ÁÍ ÁÔÏ Ë ÉÊÏ ÁÊÑÏ ÂÁÈÑÏ ÔÏÌ Ç ÐÑÏÓÏØÇÓ 1:100 ÄÕÔÉÊÏ ÁÊÑÏ ÂÁÈÑÏ ËÅÐÔÏÌ ÅÑÅÉÁ A ËÅÐÔÏÌ ÅÑÅÉÁ B A1 ÅÑÃÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÍÅÏÕ ÃÅÖÕÑÉÏÕ ÓÔÏ Í ÐÏ ÔÁÌ Ï ÃÉÁË ÉÁ ÁÑ. ÐÑÏÊÇÑÕÎÇÓ PS/C/516 ÊÁÔÏØÇ ÊÁÔÁÓÔÑÙÌ ÁÔÏÓ ÏØÅÉÓ - ÔÏÌ ÅÓ - ËÅÐÔÏÌ ÅÑÅÉÅÓ 2684 ÁÑ. Ó ÅÄÉÏ Õ S/002 T2 LIMASSOL ROUNDABOUTS BRIDGE VIADUCT YIALIAS BRIDGE - CYPRUS (1100M LONG) (IN ASSOCIATION WITH ROUGHTON INTERNATIONAL) GHANA BRIDGES - KWAME NKRUMAH CIRCLE THE MAIN ELEVATED STRUCTURE IS 720 METRES LONG (SUB CONSULTANTS FOR CONCEPT & DESIGN SERVICES). FOOTBRIDGE IN NICOSIA (ARCHITECTURAL COMPETITION MODEL)

36 SAMPLES OF BRIDGE STRENGTHENING STRUCTURAL ASSESSMENT AND STRENGTHENING DESIGN SERVICES. ASPROKREMOS BRIDGE ZYGOS BRIDGE STRENGTHENING MANAMA MUHARRAQ BRIDGE- BAHRAIN UPGRADING REPLACEMENT OF BRIDGE SAFETY PARAPETS

37 ASSESSMENT STRENGTHENING MAINTENANCE OF STONE BRIDGES PERISTERONA BRIDGE CYPRUS

38 ASSESSMENT STRENGTHENING MAINTENANCE OF STONE BRIDGES SKOTINI BRIDGE CYPRUS

39 ARCHITECTURAL PROJECTS LANDSCAPE PROJECTS Project taught in various academic institutes. Over 1,000,000 views on the web. LANDSCAPE PROJECT. POOLE, UK

40 ARCHITECTURAL PROJECTS LANDSCAPE PROJECTS

41 ARCHITECTURAL PROJECTS LANDSCAPE PROJECTS

42 ARCHITECTURAL PROJECTS LANDSCAPE PROJECTS

43 ARCHITECTURAL PROJECTS SAMPLES OF COMMERCIAL PROJECTS

44 ARCHITECTURAL PROJECTS SAMPLES OF COMMERCIAL PROJECTS LOFITIS BUSINESS CENTRE ARCHITECTS CIVIL ENGINEERS

45 ARCHITECTURAL PROJECTS SAMPLES OF COMMERCIAL PROJECTS CALARASI BUSINESS CENTRE(BUCHAREST) ARCHITECTS ENGINEERS ELLADION BUILDING ARCHITECTS ENGINEERS

46 ARCHITECTURAL PROJECTS SAMPLES OF RESIDENTIAL PROJECTS NICOLAOU RESIDENCE LIMASSOL VILLA IN PETROU TSIROU, LIMASSOL ARCHITECTS ENGINEERS RESIDENCES LIMASSOL

47 ARCHITECTURAL PROJECTS SAMPLES OF RESIDENTIAL PROJECTS

48 ARCHITECTURAL PROJECTS SAMPLES OF RESIDENTIAL PROJECTS IRIS HOUSE ENTRANCE RENOVATION LIMASSOL Renovated Before renovation

49 SAMPLES OF QUANTITY SURVEYING PROJECTS OLYMPIC RESIDENCE LIMASSOL HIGH SCHOOL WEST OF LIMASSOL CENTRAL BANK, LIMASSOL RENOVATION OF THE COOPERATION

50 About us 1. Date of Establishment: Head Office Address: 8 John Kennedy Str., Iris House, 4 th Floor, Limassol, Cyprus 3. address: 4. Telephone No.: Fax No Correspondence Address: P.O. Box 54156, CY 3721 Limassol, Cyprus 6. Main line of Business: Consulting Civil & Structural Engineers Architects, Quantity Surveyors 7. The firm has completed projects in the following countries: Europe: Cyprus, Greece, UK, Romania Middle East: Dubai, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Lebanon, Syria, Kuwait Africa: Libya, Algeria, Ghana America: Trinidad &Tobacco, Jamaica 8. Website: Our mission Offer our services improving quality of life. To respect the clients budget for any project To offer the maximum possible quality of services Once any project consultancy financial agreement is reached, to forget expenses and concentrate to the quality of services. To be proud when we think and see our completed projects. To offer the latest technology towards aesthetics, functionality, safety and value.

51 Services SCHEME DESIGN Contact us at any stage of your project. As advisors we undertake several scheme designs, we carry out analysis and further study to find the best decision. CONCEPT DESIGN Contact us at the start. We can bring in concepts towards an excellent project Through our advice and our work, all disciplines will be considered optimising the project s construction and running costs DETAIL DESIGNS We design using our experience and expertise and any code of practice suitable for the projects. We succeed excellent project designs minimising costs and contractors claims adding value to the project. We do not hesitate to repeat our work if needed, as to find the solution with the minimum cost. TENDERING PROCEDURES We will prepare contract documentation, we will advise on the type of tenders to be asked. We will evaluate tenders, we will clarify the misleading issues in tenders received, we will negotiate towards the client s and the project s benefit. We will prepare final contract documentation to be signed. STRUCTURAL APPRAISALS We will inspect your property and give all assistance needed for maintenance, repairs and/or strengthening required.we will assist you throughout the process, until your project is back to its originally desired form. CONSTRUCTION CONTRACT DOCUMENTATION During Construction we will do all correspondence required, keep all records, and at the end of the project we will deliver all projects information to the client.

52 SITE SUPERVISION We will be there and ensure that the desired quality, safety and timing is realistic. PROJECT MANAGEMENT We will look after the management of the project controlling all required issues such as consultants, contractors, authorities, cash flow, timing, deliverables and payments. BILL OF QUANTITIES We will estimate the cost of the project at all stages. Depending on the type of tender, we will include detailed quantities, ensuring that the client is paying what he receives. The client will have the project s final accounts at the end of the project. CONSULTANTS COORDINATORS We have experience at all construction disciplines. We know the required services from all type of consultants and the requirements from contractor s and suppliers. Through this experience we will coordinate the various consultants as to eliminate the chance of delays and to receive the maximum possible services from all. PROPERTY INVESTMENT ADVISORS Through our experience we will advise clients considering to an investment involving construction. We will advise the best type of project, scope, timing, and programming.

53 Our Team Dionyssios Lardis, Director Civil Engineer BSc (Hons), MSc,FIStructE, FIHT. Ceng In charge for ensuring that excellent services are delivered by the firm Over 35 years of experience in design management and business development matters in various countries. Management of a consulting firm of 70 persons in three different countries. Design and build expert in lowering overall construction cost, timing and increase project profitability Extensive experience in construction issues. Associate to international consultants for various projects in Cyprus, Middle East, and Africa Excellent record in all construction issues up to final handling over and final accounts. Coordinating of consulting teams with clients and contractors with success in handling differences in various construction and investment related problems Maria Lardi Architect BA, MA, Prof. Dip. Architecture, RIBA II with Distinction In charge for Architectural and Landscape services Maria is in charge of the Architectural section. As a young and promising Architect (her architectural and landscape website has more than 1,000,000 viewers, is responsible for concept and preliminary designs of the firm. Further is managing experienced Architects as to complete design and supervision work needed.

54 Andreas Lardis Civil Engineer M.Eng. (First class Honours) In charge of Civil and Structural engineering Designs and supervisions Andreas is in charge for the completion of all Civil & Structural Engineering projects. He is managing experienced Civil & Structural Engineers in any field required, responsible for the appropriate resourcing of each project. Christos Ioannou Quantity Surveyor BSc, MSc, MRICS In Charge of cost control contract documentation and quantity surveyors services. The above are seconded by our staff and more than 400 associated specialists from Cyprus and Overseas, in all construction disciplines.

Multi-Unit Residential

Multi-Unit Residential Multi-Unit Residential Facilities Management Good Practice Guide Multi-Unit Residential Facilities Management Good Practice Guide Developed through the Hi-RES project with the kind support of With further

More information

Corporate Capital planning process

Corporate Capital planning process The GOVERNMENT of the NOrthwest Territories Corporate Capital Planning Process January 2013 Prepared By Infrastructure Operations and Accommodations Asset Management Department of Public Works and Services

More information

Contractors All Risks insurance

Contractors All Risks insurance Contractors All Risks insurance Contractors All Risks insurance Index Introduction 5 Part I: The parties to a construction project and the works contract 1 Project stages and the insurer s part 8 1.1 Definition

More information

BUILDING TOGETHER. Guide for Municipal Asset Management Plans. Ministry of Infrastructure

BUILDING TOGETHER. Guide for Municipal Asset Management Plans. Ministry of Infrastructure BUILDING TOGETHER Guide for Municipal Asset Management Plans Ministry of Infrastructure Letter from the Minister of Infrastructure and Minister of Transportation Infrastructure investments are vital to

More information

You & Your Architect A GUIDE FOR A SUCCESSFUL PARTNERSHIP.

You & Your Architect A GUIDE FOR A SUCCESSFUL PARTNERSHIP. A GUIDE FOR A SUCCESSFUL PARTNERSHIP. YOU AND YOUR ARCHITECT Architecture isn t only for museums, corporations, and the very wealthy. Whether you are remodeling a kitchen, creating your dream home, or

More information

DEVELOPMENT BRIEF ALWAY REGENERATION AREA, NEWPORT PLANNING AND DESIGN GUIDELINES DRAFT SUPPLEMENTARY PLANNING GUIDANCE November 2005

DEVELOPMENT BRIEF ALWAY REGENERATION AREA, NEWPORT PLANNING AND DESIGN GUIDELINES DRAFT SUPPLEMENTARY PLANNING GUIDANCE November 2005 DEVELOPMENT BRIEF ALWAY REGENERATION AREA, NEWPORT PLANNING AND DESIGN GUIDELINES DRAFT SUPPLEMENTARY PLANNING GUIDANCE November 2005 2 This brief comprises a written statement and associated plans to

More information

Client Guide Achieving well designed schools through PFI

Client Guide Achieving well designed schools through PFI Client Guide Achieving well designed schools through PFI cabe Contents Education is not just about exam results the learning environment should encourage children to stretch themselves and open up new

More information

Rivers by Design. Rethinking development and river restoration

Rivers by Design. Rethinking development and river restoration Rivers by Design Rethinking development and river restoration Restoring Europe s Rivers A guide for planners, developers, architects and landscape architects on maximising the benefits of river restoration

More information

Asset Management Strategy 2010-2017

Asset Management Strategy 2010-2017 Asset Management Strategy 2010-2017 Homes for Haringey Ltd Asset Management Strategy May 2010 Page 1/46 Foreword by Paul Bridge, Chief Executive of Homes for Haringey This document sets out our Asset Management

More information

Start Your. Business Business Manual

Start Your. Business Business Manual Start Your Waste Recycling Business A TECHNICAL STEP-BY-STEP-GUIDE OF HOW TO START A COMMUNITY-BASED WASTE RECYCLING BUSINESS Start Your Waste Recycling Business Business Manual INTERNATIONAL LABOUR OFFICE

More information

GUIDANCE. Building work that does not require a building consent. Building Act 2004

GUIDANCE. Building work that does not require a building consent. Building Act 2004 GUIDANCE Building work that does not require a building consent Building Act 2004 Third edition 2014 1. INTRODUCTION DOCUMENT STATUS Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE) Hikina Whakatutuki

More information

A pilot indicator set from the Doing Business project A PILOT INDICATOR SET COMPARING ACCESS TO ELECTRICITY FOR 140 ECONOMIES

A pilot indicator set from the Doing Business project A PILOT INDICATOR SET COMPARING ACCESS TO ELECTRICITY FOR 140 ECONOMIES A pilot indicator set from the Doing Business project A PILOT INDICATOR SET COMPARING ACCESS TO ELECTRICITY FOR 140 ECONOMIES Getting Electricity A pilot indicator set from the Doing Business project

More information

Brighton & Hove City Council

Brighton & Hove City Council Brighton & Hove City Council Corporate Building Maintenance Strategy 2015-2018 Final Version 9 - May 2015 TABLE OF CONTENTS Executive Summary Page 1 1.0 Introduction & Context 1.1 Brighton & Hove City

More information

Manual. Design Criteria for Bridges and Other Structures

Manual. Design Criteria for Bridges and Other Structures Manual Design Criteria for Bridges and Other Structures August 2014 Copyright http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/ State of Queensland (Department of Transport and Main Roads) 2014 Feedback:

More information

Facilities Management Services Guide The University of Iowa

Facilities Management Services Guide The University of Iowa Facilities Management Services Guide The University of Iowa Welcome to the Facilities Management Services Guide for the University of Iowa. We have developed this reference for you, the user of University

More information

Construction Design and Management. Worked Examples

Construction Design and Management. Worked Examples Construction Design and Management Worked Examples Disclaimer "The book is not for sale and is provided solely for reference purpose. The Environment, Transport and Works Bureau (ETWB), the Hong Kong Housing

More information

Imagine the result. Seamlessly Global. Annual Report 2014

Imagine the result. Seamlessly Global. Annual Report 2014 Imagine the result Seamlessly Global Annual Report 2014 Seamlessly global ARCADIS is the leading global design & consultancy company operating in the built and natural environment today. Our Passion is

More information

BSc (Hons) in Applied Accounting and Research and Analysis Project INFORMATION PACK

BSc (Hons) in Applied Accounting and Research and Analysis Project INFORMATION PACK BSc (Hons) in Applied Accounting and Research and Analysis Project INFORMATION PACK Submission Periods 29 & 30 2014-2015 CONTENTS 1) About Oxford Brookes University... 1 2) Eligibility... 2 3) Conversion

More information

THE ROLE OF GIS IN ASSET MANAGEMENT: INTEGRATION AT THE OTAY WATER DISTICT. Alexander John Schultz

THE ROLE OF GIS IN ASSET MANAGEMENT: INTEGRATION AT THE OTAY WATER DISTICT. Alexander John Schultz THE ROLE OF GIS IN ASSET MANAGEMENT: INTEGRATION AT THE OTAY WATER DISTICT by Alexander John Schultz A Thesis Presented to the FACULTY OF THE USC GRADUATE SCHOOL UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA In Partial

More information

FACT SHEET. Asset Management for Sewer Collection Systems. Run-to-Failure Management Model. Why Invest in Asset Management?

FACT SHEET. Asset Management for Sewer Collection Systems. Run-to-Failure Management Model. Why Invest in Asset Management? United States Environmental Protection Agency FACT SHEET Asset Management for Sewer Collection Systems For wastewater management utilities, asset management can be defined as managing infrastructure capital

More information

Designing out Waste: a design team guide for buildings

Designing out Waste: a design team guide for buildings Uniclass A42: N462 CI/SfB (Ajp) (T6) Designing out Waste: a design team guide for buildings Less Waste, sharper design Halving Waste to Landfill Clients are making construction waste reduction a priority

More information

Asset Management Strategy

Asset Management Strategy Asset Management Strategy Author I Jekyll Job Title Operations Director Approved by / Date 18 July 2012 Approved by Challenge Group / Date June 2012 Review Date July 2017 Cross Reference with All Staff

More information

Construction Manager at-risk State Statute Compendium

Construction Manager at-risk State Statute Compendium AIA Government Affairs Construction Manager at-risk State Statute Compendium Copyright 2005, The American Institute of Architects Washington, DC Introduction: Construction management at-risk is seen by

More information

Biomass Heat Contracting

Biomass Heat Contracting Biomass Heat Contracting Buy Heat not Fuel 1 Introduction This text was developed under the Biomass Trade Centre II project with the support of Intelligent Energy Europe. It is based on an original Austrian

More information

bc hydro rights of way guidelines

bc hydro rights of way guidelines bc hydro rights of way guidelines compatible uses and development near power lines CONTENTS OVERVIEW...3 WHO ARE THESE GUIDELINES FOR?...4 PREPARING AND SUBMITTING A PROPOSAL...5 POSSIBLE COMPATIBLE USES

More information

IT Infrastructure Outsourcing Helps Shell Lower Costs, Drive Increased Efficiency

IT Infrastructure Outsourcing Helps Shell Lower Costs, Drive Increased Efficiency IT Infrastructure Outsourcing Helps Shell Lower Costs, Drive Increased Efficiency OVERVIEW With more than 104,000 employees in more than 110 countries, Shell plays a key role in helping to meet the world

More information

EXECUTIVE SUMMARY. The purpose of the UBC Project Services web-based project management portal project was to improve the

EXECUTIVE SUMMARY. The purpose of the UBC Project Services web-based project management portal project was to improve the 1 EXECUTIVE SUMMARY The purpose of the UBC Project Services web-based project management portal project was to improve the effectiveness and efficiency of the communications regarding renovations and construction

More information

Asset Management Plan

Asset Management Plan Asset Management Plan Asset Management Plan Table of Contents 1.0 Executive Summary... 2 2.0 Introduction... 4 3.0 State of County of Simcoe s Infrastructure... 7 4.0 Levels of Service... 14 5.0 Asset

More information

Imagine the result CLIENT FOCUS

Imagine the result CLIENT FOCUS Imagine the result CLIENT FOCUS AnnuAl RepoRt 2011 Imagine the result Our mission is to improve quality of life around the world by creating places of distinction and providing sustainable solutions that

More information

Ultimo Maintenance Management

Ultimo Maintenance Management Ultimo Maintenance Management 2 Ultimo Maintenance Management Ultimo Maintenance Management is an extensive and user-friendly Maintenance Management system that allows you to manage your assets professionally,

More information