سخن نخست دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض جرائم راهنمائی و رانندگی توسط پست بانک ایران

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "سخن نخست دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض جرائم راهنمائی و رانندگی توسط پست بانک ایران"

Transcription

1 مهندس حس نزاده رئیس هیأت مدیره پس ت بانک ایران با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل این بانک منصوب شد دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض جرائم راهنمائی و رانندگی توسط پستبانکایران افزایش انتقال منابع مالی دهیاریهای کش ور به دفاتر روس تائی پست بانک ایران ماهنامه داخلی/ سال پانزدهم آذرم اه / 1393 ش ماره 173 اول دیماه سالروز تأسیس پست بانک ایران

2

3 ماهنامه د اخلی/ سال پانزدهم صاحب امتياز: پست بانك ايران مدیرمسؤل : محمدرضا ساجدیپور سر دب ي ر : علی میرزاییپور د بير ا ج ر ا ی ی: محمود احمدی هیأت تحریریه: فهیمه عبدالهی و محمود رستمی همکاران: کارشناسان روابط عمومی مدیریت شعب استانها و مناطق طراح گرافیک: حسین صابری عكس: كامبيز اميرخاني و عباس سربندی فایل PDF و FLASH نشریه در سایت بانک منوی بخش نشریه داخلی موجود است. نشریه در انتخاب ویرایش و تلخیص مطالب آزاد است. مطالب فاقد مشخصات و منابع غیرقابل دسترسی قابل درج نمیباشد. کلیه مطالب بر اساس سیاستگذاری و اهداف تحریریه منعکس خواهد شد. برای ارسال مطالب اعم از مقاالت پژوهشی تحقیقی گزارشی و... میتوانید از خط VPN استان منطقه یا واحد ستادی مربوطه شماره نمابر و یا نشانیایمیل استفاده نمایید. ضمنا پس از قراردادن مطالب بر روی VPN واحد تحریریه را مطلع فرمایید. نشاني: تهران - خيابان شهيد مطهري بعد از خیابان شهید سرافراز - ساختمان مرکزی پستبانکایران- پالک طبقه پنجم تلفن: و تلفنبانک: آذر م اه / 1393 ش ماره 173 مهندس حس نزاده رئیس هیأت مدیره پس ت بانک ایران با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل این بانک منصوب شد دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض جرائم راهنمائی و رانندگی توسط پستبانکایران افزایش انتقال منابع مالی دهیاری های کش ور به دفاتر روس تائی پست بانک ایران اول دی ماه سالروز تأسیس پست بانک ایران سخن نخست مهندس حسنزاده رئیس هیأت مدیره پست بانک ایران با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل این بانک منصوب شد دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض جرائم راهنمائی و رانندگی توسط پست بانک ایران افزایش انتقال منابع مالی دهیاریهای کشور به دفاتر روستائی پست بانک ایران مقاالت اخبار پست بانک ایران اخبار استانها اخبار کوتاه ویژه همایشها ویژه فرهنگی ویژه همکاران ویژه ورزشی گفتگوها بانکی اقتصادی دانستنیها علمی - فناوری زالل معرفت جدول

4 ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 سخن نخست پیام مهندس حسنزاده به مناسبت نوزدهمین سال فعالیت پست بانک ایران 2 آس مان نبوت و امامت را در پایان ماه صفر ابر حزن و اندوهی فرا گرفته و امت اس لام نیز در س وگ و ماتم خاتمالنبیین و همچنین کریم اهل بیت و شمسالش موس نشس تهاند. با تسلیت و تعزیت رحلت جانس وز پیامبر عظیمالشأن )ص( و امام حس ن محتبی و امام رضا علیهماالس لام اینک در طلیعه دیماه و ش روع فصلی دیگر ش اهد آغاز نوزدهمین سال فعالیت پس ت بانک ایران هس تیم. بانکی که به اذعان همه مس ئوالن کشور توانسته اس ت خأل نظام بانکی را درجای جای میهن پهناور اس لامی با ایجاد ش بکه مویرگی پ رکرده و یار و یاور دولت تدبیر و امید باش د. همانا این بانک مردمی و خدمتگزار با ظرفیتهای بینظیر و نیروهای زحمتکش و پرتاش خود راهی را برگزیده که خدمتگزاران صدیق نظام برگزیدهاند. درهمه حال پروردگار خود را میستائیم که رخت خدمت برتن ما نهاده تا با تمام وجود و ع رقی مثالزدنی بتوانیم در عرصه بانکداری و خدمتگزاری به ملت شریف و بزرگوار این مرز و بوم پیشگام باشیم. همه همدل و یکصدا میکوشیم تا با توسعه بسترهای بانکداری الکترونیک درمناطق روستائی و نقاط دوردست و محروم و عبور از موانع و مشکات فراوان سهمی در توسعه دولت الکترونیک عدالت اجتماعی و کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و روستاها داشته باشیم. اینک مجموعه مدیران و کارکنان پست بانک ایران برخود میبالند که این بانک توانسته است به جایگاه واقعی خود برسد. از طرفی بنده براین باورم که امروزه در بانکها و س اير مؤسس ات س پردهپذير موضوع ش فافیت بسيار مورد توجه و تأکيد قرار گرفتهاس ت. بطوریکه هرچه ميزان شفافيت در سيس تم بانکي بيشتر باشد و عموم جامعه مخصوصا ذينفعان از اهداف س اختار عملکرد و درجه ريس کپذيري آنها آگاهي افزونتري داش ته باشند آن سيس تم از حيث اینکه زمينه يک نظارت عمومي بر آن فراهم شده از استحکام سامت و ثبات مطلوبتري برخوردار خواهد بود. پست بانک ایران نیز با نگرشی درست و واقعبینانه همواره تاش میکند در راس تای رس الت اصلي خود که همان فراهمآوردن دسترسي عمومی به ویژه ساکنان مناطق روستائي کمتر توسعهيافته و دورافتاده به خدمات متنوع بانکي و اشتغالزائی در این مناطق و همچنین توجه ويژه به بخش کش اورزي صنايع تبديلي رونق کسب و کارها اشتغالزائی و کاهش هزینههاست شفافسازی فعالیتها را سرلوحه خود قرار دهد. اخذ عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات و قطعیشدن شدن آن در کنار عاملیت صندوق توسعه ملی و انتخاب آن به عنوان بانک تخصصی بخش ارتباطات و فناوری اطاعات در برنامه شش م توس عه کشور همه نوید بهبود شاخصهاي عملکردي این بانک در آینده است. از طرف دیگر با افزايش سرمايه بانک شاهد بهبود شاخصها و نسبت هاي مالي از جمله نس بت کفايت س رمايه نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارائيها نسبت مجاز سرمايهگذاريها تسهیات و تعهدات کان و وضعيت باز ارزي و سایر شاخصها خواهيم بود که اين امر خود موجب توسعه فعاليتهاي بانک خواهد شد. مجموعه هيأت مديره مدیران کارکنان و کارگزاران این بانک اهتمام جدی خود را برای رفع همه مانع بکار بس ته و تاش میکنند با برنامهریزیهای درست و مناسب هزینههای عملیاتی را از طریق توسعه شعب و با بهرهگیری از فضاها و امکانات ش بکه گس ترده پست پائین آوردن نرخ تجهیزمنابع کاهش نسبت مطالبات معوق فروش اموال تملیکی و تزریق منابع آن به چرخه نقدینگی و همچنین باالبردن بهرهوری به حداقل ممکن رسانده تا شاهد رشد و تقویت بنيه مالي بانک شویم. از اینرو ضمن تقدیر و تشکر از تاشها و زحمات تک تک شما کارکنان کارگزاران سهامداران و مشتریان ارجمند و تبریک اول دی ماه آغاز نوزدهمین س ال فعالیت پس ت بانک ایران امیدوارم با استمرار روند توسعه و خدمترسانی بیش از پیش در مسیر حرکت پیشرفت و توسعه بانک گام برداشته و شاهد شکوفائی و آبادانی هرچه بیشتر میهن پهناور اسامی باشیم.

5 مهندس حسنزاده رئیس هیأت مدیره پست بانک ایران با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل این بانک منصوب شد ط ی حکم ی از س وی دکت ر محم ود واعظ ی وزی ر ارتباطات و فناوری اطاع ات مهندس محمود حس نزاده رئی س هیأت مدیره پست بانک ایران به عنوان مدیرعامل جدید این بانک منصوب شد. ب ه گ زارش روابط عمومی: در متن این حکم آمده اس ت با اس تناد به صورتجلس ه مورخ 93/8/17 مجم ع عمومی عادی بطور فوقالعاده پس ت بانک ایران مبنی ب ر انتخاب وزارت اموراقتص ادی و دارائی به نمایندگی از دولت جمهوری اس لامی به عن وان عضو حقوقی هیأت مدی ره و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده ب ا وزیر اموراقتصادی و دارائی و نیز صورتجلس ه هیأت مدیره آن بانک جنابعالی را مستند به "بند 4 " صورتجلس ه مجمع عمومی صدرالذکر با حفظ سمت به عنوان "مدیرعامل شرکت دولتی پست بانک ایران" منصوب مینمایم. امی د اس ت با اتکال به ق ادر متعال و رعایت اخ لاق و تقوای الهی با جدیت و ت لاش وافر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اس لامی و مردم س رافراز ایران را س رلوحه کار خود قرارداده و در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید. گفتنی اس ت: مهندس حس نزاده پیش از این از آذرماه سال 1380 لغایت اس فندماه 1384 عهدهدار ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک بوده و نقش مؤثری در تثبیت و ارتقاء جایگاه آن در شبکه بانکی کشور داشته است. دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض جرائم راهنمائی و رانندگی توسط پست بانک ایران براساس تفاهمنامه منعقده بین پست بانک ایران و پلیس راهنمائ ی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران جرائم قبوض راهنمائی و رانندگی به صورت حض وری و غیرحضوری توس ط پس ت بانک ایران در سراس ر کش ور دریافت میش ود. به گزارش ادارهکل بازاریابی و تجهیزمنابع: براین اس اس دارندگان قبوض جرائم راهنمائی و رانندگی میتوانند با مراجعه حضوری به شعب و دفاتر این بانک و یا به صورت غیرحضوری از طریق درگاههای الکترونیکی اعم از اینترنت بانک به نشانی ir دستگاههای خودپرداز) ATM ( تلفنبانک دستگاههای کارتخوان) POS ( و پایانه ش عب) PinPad ( و وبکیوسک با استفاده از کارت شتابی نسبت به پرداخت وجوه آن اقدام نمایند. بنابراین گزارش: قبوض دارای شناس ه پرداخت و شناس ه قبض از طری ق درگاههای الکترونیکی و شعب و دفاترخدمات بانکی قابل پرداخت میباش د. گفتنی اس ت: پست بانک ایران ب ه عنوان دومین بانکی اس ت که وجوه قبوض راهنمائی و رانندگی را دریافت میکند. شایان ذکر است: درحال حاضر بیش از 14 هزار ش عبه و دفترخدمات بانکی شهری و روستائی این بانک به صورت لحظهای) Online ( آماده ارائه خدمات متنوع بانکی به هموطنان میباشد. افزایش انتقال منابع مالی دهیاریهای کشور به دفاتر روستائی پست بانک ایران 3 باتوجه به توافقات حاصله پس ت بانک ایران با اس تانداریها فرمانداریها بخش داریها و شوراهای اسامی روستاهای سراسر کشور تاکنون حسابها و منابع مالی بسیاری از دهیاریها به دفاتر روستائی این بانک منتقل شده است. به گزارش مدیریت امور شعب و مناطق: تا پایان آبانماه سال جاری دهیاریهای استانهای بوشهر زنجان یزد گلستان اردبیل اصفهان گیان و قم منابع مالی و حس ابهای خود را به این دفاتر منتقل نموده و درس ایر استانها نیز اکثر آن منتقل شده است. گفتنی است: با توجه به فراهم بودن بسترهای جامع بانکی در دفاتر روستائی پست بانک ایران و ارائه خدمات متنوع بانکی لحظهای) Online ( به هموطنان انتظار میرود مسئوالن مربوطه همکاری الزم درخصوص انتقال منابع مالی دهیاریهای سراسر کشور به این دفاتر را داشته باشند. ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 اخبار ویژه

6 ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 گردآورندگان: * محمود مدیری ** محمد جوان شناسایی و رتبهبندی شاخصهای کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی با روش سلسله مراتبی فازی )مطالعه موردی شعب پست بانک شهر تهران( 4 مقاالت چكيده در دنی ای رقابتی امروز تنها س ازمان و ش رکتهائی میتوانند به رقابت بپردازند و به ایجاد سودآوری دست بزنند که بتوانند به نیازمندی مشتریان خود توجه کنند و بتوانند در این راس تا رضایتمندی آنها را فراهم کنند که این مس أله خود موجب ایجاد وفاداری مشتریان به محصوالت و خدمات ارائه شده آن سازمان و شرکت می گردد. لذا برای ایجاد رقابت در مؤسس ات بانکی تأکید بر روی عملکرد عملیاتی داخلی موردنیاز است. این بدان معنا اس ت که الزم است تا راهی اثربخش برای ارزیابی عملکردی که بتواند عملکرد کل س ازمان را به اهداف بان ک وصل کند تعیین کنیم. درهمین راس تا در این پژوهش اقدام به شناسائی و وزندهی شاخصهای کارت امتی ازی متوازن)مدل )BSC جه ت ارزیابی عملکرد دفاترخدمات بانکی شهری و روستائی با رویکرد سلسله مراتبی فازی در شعب پست بانک شهر تهران شده است. جامعه آماری این پژوهش ش امل 13 نفر از خبره فعال در دفاترخدمات بانکی شهری میباشد. مشخصات آنان دارای سطح تحصیات فوق لیسانس و باالتر و همچنین س وابق اجرائی و مدیریتی بیش از 10 سال میباشد. از نتایج پژوهش اس تنباط میشود که شاخصهای مهم به ترتیب عبارتند از ش اخص مالی شاخص مشتریان یادگیری و رشد فرآیندهای داخلی. واژههاي كليدي کارته ای امتی ازی مت وازن ارزیاب ی عملک رد دفاترخدمات بانکی و پست بانک شهر تهران مقدمه با افزایش رقابت در عرصه تولید و خدمات س ازمانها به ش اخصها و الگوهائی برای بررسی عملکرد خود نیاز پیدا کردند. ضعف معیارهای اندازهگیری سنتی و تغییر محیط رقابتی نیاز به طراحی مجدد سیس تمهای اندازهگیری عملکرد را در س ازمانها مطرح کرده است. یکی از ابزارهای موفق در زمینه پیادهسازی برنامههای استراتژیک سازمان بهمنظور دستیابی به یک سیستم اندازهگیری عملکرد جدید سیس تم کارت امتیازی متوازن است. درگذش ته برای ارزیابی عملکرد سازمان فقط شاخصهای مالی درنظر گرفته میش د ولی شاخصهای مالی دارای محدودیتهائی هستند با اینکه آنها یک بازنگری عالی از نشاندادن سازوکارهای واقعی ارزشآفرینی در سازمانهای امروزی یعنی دارائیهای نامشهودی نظیر دانش فنی و شبکه ارتباطات ناکافی هستند. لذا آگاهی از عملکرد تمامی جنبههای یک سازمان برای تصمیمگیری مدیران حیاتی میباش د. برای دس تیابی به این آگاهی باید عملکردها بهدرس تی اندازهگیری ش ده و بهص ورت قابل درکی بیان ش وند. یکی از روشهای مورد اس تفاده برای ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن که توسط رابرت کاپان و دیوید نورتن معرفی شده است. براساس این مدل ابتدا شاخصها تعیین و نتایج آن مورد بررسی قرارخواهد گرفت. در این روش ابتدا ضریب اهمیت این شاخصها اندازهگیری و سپس شاخصهای با اهمیت کمتر حذف خواهندشد. بیان مسئله در دنیای رقابتی امروز تنها س ازمان و شرکتهائی میتوانند به رقابت بپردازند و به ایجاد سودآوری دس ت بزنند که بتوانند به نیازمندی مش تریان خود توجه کنند و بتوانند در این راستا رضایتمندی آنها را فراهم کنند که این مس أله خود موجب ایجاد وفاداری مش تریان به محصوالت و خدمات ارائه شده آن سازمان و شرکت می گردد. لذا برای ایجاد رقابت در مؤسسات بانکی تأکید بر روی عملکرد عملیاتی داخلی موردنیاز اس ت. این بدان معنا اس ت که الزم اس ت تا راهی اثربخش برای ارزیابی عملکردی که بتواند عملکرد کل س ازمان را به اهداف بانک وصل کند تعیین کنیم. کارت امتیازی متوازن محدودیت س نتی مالی را در هم می ش کند عملکرد س ازمان را از چهارمنظر اصلی مالی مش تری فرآیند کسب و کار داخلی و یادگیری و آموزش می سنجد. برای رسیدن به بهترین نتیجه ممکن بس یار مهم اس ت که روابط بانکداری را با نیازهای ارباب رجوع تطبیق دهیم. بنابرابن کارت امتیازی متوازن به عنوان چارچوبی جهت توسعه راهنماهای ارزیابی برای عملکرد بانکداری استفاده

7 5 درباره الزم اطاعات پرسش نامه از اس تفاده با پژوهش این در میش ود. سپس ش د. خواهد جمعآوری عملکرد ارزیابی موردمطالعه ش اخصهای اب ش اخصهای تا ش د خواهد اندازهگیری ش اخصها این اهمیت ضریب شاخصها این به AHPفازی روش از استفاده با شوند حذف کمتر اهمیت تأثیرات و ش اخص تعیین تحقیق این اجرای از هدف میش ود. داده وزن ارائه زمینه در ایران بانک پست بانکی دفاترخدمات عملکرد ارزیابی بر آنها است. نظر مورد ابعاد به توجه با خدمات تحقیق اهداف اصلی هدف بانکی دفاترخدمات عملکرد ارزیابی برای شاخصهائی شناسائی فرعی اهداف بانکی دفاترخدمات عملکرد ارزیابی شاخصهای رتبهبندی * بانکی دفاترخدمات عملکرد ارزیابی شاخصهای وزندهی * پژوهش سواالت کدامند بانکی دفاترخدمات عملکرد ارزیابی شاخصهائی 1( است میزان چه به بانکی دفاترخدمات علمکرد ارزیابی شاخصهائی وزن 2( پژوهش پیشینه و نظری مبانی و انتفاعي واحده اي آمي ز ش تاب و روزاف زون پيچيدگ ي و گس ترش و منابع کمبود از ناش ي فش ارهاي امروز پيش رفته درجهان غيرانتفاعي تجاريکه و اداري مالي زمينههاي در مخاطرات انواع وجود رقابت افزايش مي تهديد شدت به برون و درون از را آنها سازماني وسياستهاي هدفها به واحدها گونه اين عملکرد ارزيابي و کنترل که اس ت شده س بب کند کامل عملکردي سنجش سيستم يک به نياز و گيرد انجام منطقي صورت ارزيابي )ش اهمرادي 1383 (. آيد وجود به بود موجود قبا که آنچه از ت ر به دستيابي س وي به پيش رفت ارزيابي براي كه اس ت فرايندي عملكرد محصوالت تبديل كارايي مورد در اطاعاتي بر مشتمل شده تعيين اهداف اثربخشي و دستاوردها مشتريان رضايتمندي ميزان و شده ارائه خدمات و.)1383 )ستاریفرد ميباشد آنها مشخص اهداف راس تاي در فعاليتها براي اطاعات آوردن دس ت به راههاي بهترين جمله از عملكرد ارزياب ي دوره هر در هم واره جهت همين ب ه سازمانهاس ت در گيري تصمي م است. میشده حس مدیران در سازمان عملكرد گيري اندازه به نياز زماني قدم در سازمانها در عملکرد ارزیابی فعالیت انجام برای 2001(. کاپان مختلف فعاليتهاي يعني باشيم داشته سازمان از كافي ش ناخت بايد اول انواع و مدل دوم مرحله در قرارگيرد. بررسي مورد شده انتخاب سازمان در روشهای انواع س ازما در ويژه كاربردهاي عملكرد ارزيابي سيس تمهاي باید را انگيزش ي نظامهاي كاركنان عملكرد ارزيابي و ش اخصها تدوين روش بين مقايس ه و ارزيابي س پس دهيم. قرار پژوهش و بررس ي مورد كار دس تور در را روش بهترين انتخاب نهايت در و مختلف شناس یهاي كه ميكنيم تدوين را عملكرد ارزيابي شاخصهاي سوم قدم در دهيم. قرار ارزيابي جهت نياز مورد شاخصهاي اوليه نظام تاييد از پس مرحله اين در مورد سازمان در شاخصها بين ارتباط س پس ش د. خواهد تهيه عملكرد )همتی میشود تهیه شاخصها جهت شناسنامههايي گرفته قرار بررسي رقابتي قابليتهاي و نامشهود داراییهای ارزیابی حاضر عصر در 1386(. اين وجود زي را اس ت. برخوردار ويژهاي اهميت از س ازمانها بلندم دت و مشهود داراييهاي از تر حياتي بس يار س ازمان موفقيت براي داراييها عملکرد سنجش نظامهاي 1383(. فرد ميروند)ستاري ش مار به فيزيکي است نتوانسته صنعتي عصر از مانده باقي حس ابداري بر مبتني و س نتي سازمان مالي بعد بر فقط آنها زيرا دهد نشان را سازمانها واقعي عملکرد پايداري رقابتي مزاياي هرگز کنوني دنياي در بعد اين که کردند مي تاکيد نظامي به سازمانها لذا سوقي 1385 (. )چهار کند نمي ايجاد سازمان براي ميزان س ازمان ابعاد تمامي هگيري انداز بر عاوه تا داش ت خواهند نياز اندازه خود انداز چش م و رسالت به دس تيابي در نيز را س ازمان موفقيت برنامه در را س ازمان مديران بتواند همچنين بايد نظ ام اين کند. گي ري )1385 )س اجدينژاد کند. یاری راهبردی گيريه اي تصميم و ري زي در را مديران س ازمانها عملكرد س طح نمايش با متوازن امتيازي كارت تعيين در رويكرد رس اند مي ياري مربوط واحد عملكرد بهبود راس تاي براي ابزار اين از بت وان تا آورد مي فراهم را ام كان اين س ازمان جاي گاه س عي بايد تنها جهت اين در. گرفت بهره س ازمانها BSC يابي عارضه كار به و تعري ف عملكرد گيري ان دازه براي مناس بي معيارهاي تا ك رد يعني نفر دو توس ط متوازن ارزيابي روش ش ود)كريمي 1387 (. گرفت ه برجسته مشاوران از نورتون ديويد و دانش گاههاروارد استاد كاپان رابرت معتبر شركت 12 نورتون و كاپان 1990 سال در ش د. معرفي مديريت اين انگيزه دادند. قرار مطالعه مورد ارزيابي جديد روشهاي يافتن ب رای را كار و كسب مؤسسات براي عملكرد مالي س نجههاي كه بود اين مطالعه و كاپان همراه به مطالعه مورد شركتهاي ندارند. كافي اثربخش ي مدرن جهت در را آنها توانايي مالي سنجههاي به اتكا كه شدند متقاعد نورتون ايده مورد در مطالعات ی گروه اس ت. داده قرار تاثير تحت ارزش ايج اد بود عملكردي سنجههاي آن مشخصه كه رسيدند توافق به متوازن ارزيابي را جديد ابزار اين نورتون و كاپان داد. مي پوشش را سازمان سرتاس ر كه مقاله اولين در را مفهوم اين روش بع دا و ناميدند. متوازن ارزياب ي روش عنوان»روش تحت دانش گاههاروارد پژوهشی نشريه در خود مقاله س ه از کردند خاصه هس تند«عملکرد محرک که س نجههایی متوازن ارزیابی یا تعادل به متوازن امتیازي کارت در مت وازن عبارت 2004(. )کاپ لان غیر اهداف و سو یک از مالی اهداف بین نگرش این که دارد اش اره توازنی از بلندمدت اهداف و س و یک از مدت کوتاه اهداف دیگر س وي از مالی برقرار دیگر سوي از خارجی اهداف و سو یک از داخلی اهداف دیگر سوي ماموریت و راهبردی اهداف که است جامع چارچوبی دیدگاه این میکند.. ایجاد )BSC( هدف کند. می تبدیل عملکردی معیارهاي رده به را سازمان س ازمان یک راهبرد که ای نواحی بر تا اس ت مدیران برای جامع دیدی معیارهای رده یک ش امل چارچوبی کنند.) BSC ( تمرکز برد می پیش را جهت س ازمان به کمک ب رای که معیارهایی اس ت غیرمال ی و مال ی انتخابشده آن راهبردی اندازه چشم در موفقیت کلیدی عوامل بکارگیری كارت كه اس ت داده نش ان پژوهشها از بس ياري 2001(. )وندی ان د عملكرد ارزيابي شاخصهاي تعيين جهت مناس بي روش متوازن امتيازي توليدي شركتهاي در را پژوهشی 2000 سال در جيمز و هوك باشد. مي در را متوازن ارزيابي مرسوم معيارهاي كارگيري به و دادند انجام اس تراليا رابطه بررسي پژوهش اين هدف دادند. قرار بررس ي مورد ش ركتها اين اقتدار محصول عمر چرخ ه س ازمان اندازه با متوازن ارزيابي بكارگيري مثبت ارتباط از حاكي آن ان پژوهش نتايج بود. س ازماني عملكرد و ب ازار پانزدهم شماره 1393 آذرماه مقاالت

8 پانزدهم شماره 1393 آذرماه بر گرچه بود. بهتر عملكرد و متوازن ارزيابي مرس وم معيارهاي كاربرد بين بهبود در بيشتري نقش مالي غير عملكرد معيارهاي آنان پژوهش اس اس امتيازي كارت مدل از استفاده 2000 سال در زيگنفوس داشت. شركتها مميزي بازرسي حوزههاي در عملكرد شاخصهاي انتخاب جهت را متوازن ارزيابي اثربخشي 2001 س ال در سلتو و مالنا اس ت. داده نش ان داخلي آنان پژوهش اس اس بر كردند ارزيابي را راهبرد اهداف انتقال در متوازن شده منجر سازمانها عملكرد بهبود به متوازن امتيازی كارت كارگيري به و عملكرد تحليلي ابزاره اي 2002 س ال در راين پاتريل روس اس ت. قس مت در تغيير مديريت پش تيباني براي اس تفاده مورد چارچوبهاي شرح متوازن امتيازي كارت روش وسيله به را هواپيما نگهداري و تعميرات ذكر پژوهش س ه با متفاوت نتايجي 2003 در همكارانش و ايتنر دادن د. و متوازن ارزيابي كارگيري به ميان شدند مدعي و كردند گزارش را ش ده خدمات صنعت مورد در مطالعه اين دارد. وجود منفي رابطه مالي عملكرد درصد 75 از بي ش آنان پژوهش در همچني ن بود. گرفت ه انجام مال ي ندارند. اعتماد مالي غير ارزيابي روشهاي به كه بودند كرده اعام شركتها بر را اصولی پژوهشهای 2003 س ال در پفيفر و بيسچوف و اس پكبيچر آلماني كشورهاي در امتيازي كارت مفهوم پايه بر موجود مدارك اس اس با پژوهش ی 2004 س ال در آلبرايت و ديويس كردهاند. ارائه و تهيه زبان بانك يك در شركتها عملكرد بر متوازن ارزيابي سازي پياده تاثير موضوع پياده بانك از شعبه چهار در را متوازن ارزيابي آنان دادند. انجام آمريكايي چهار با را ش عبه چهار اين ش اخصهاي نتايج س ال دو از پس و كردند مي كار به را س نتي روشهای عملكرد ارزيابي براي هنوز كه ش عبهاي كارگيري به و س ازي پياده بين كه دريافتند آنان كردند. مقايس ه بردند.در دارد وجود معناداري رابطه شعبهها اين عملكرد بهبود و متوازن ارزيابي هوشمند سيستم يك شد انجام هوانگ توسط 2009 سال در كه پژوهشي کند. انتخاب يا و پايهگذاري ريزي برنامه جهت دانش بر مبتني عملکرد ارزیابی ارزشگذاري اندازهگيري و سنجش به که اس ت فرايندي عملکرد ارزيابي در عملکرد ارزيابي ميپردازد. معين دورهاي طي عملکرد درباره قض اوت و اثربخشي از منظور فعاليتهاست. اثربخشي مترادف معموال س ازماني بعد و فعاليتها ب ودن کارا ويژگي ب ا برنامهها و اهداف ب ه دس تيابي ميزان قالب در منابع از اس تفاده نحوه بع د در عملکرد اس ت.ارزيابي عملي ات داده نسبت تعريف سادهترين در اگر ش ود. مي بيان کارايي ش اخصهاي کارايي ميزان واقع در عملک رد ارزيابي نظام بدانيم کاراي ي را س تاده به مورد را امکانات و منابع از بهينه اس تفاده درخصوص مديريت تصميم ات دهد. مي قرار سنجش متوازن امتیازی کارتهای کارت نظریه چهرههای معروفترین عنوان به نورتون دیود و کاپان رابرت یکی در مرتبه نخستین برای رویکرد این میرود. شمار به متوازن امتیازی کارت عنوان با ١٩٩٢ س ال در ریویو بیزینس روارد نش ریهها مق االت از ش د. مطرح کنند می هدایت را عملکرد که تدابیری مت وازن امتیازه ای که سنجید می را آنچه هر شما که بود این نورتون و کاپان اصلی مقصود ١٣٨٧(. مدیران )میثاق آوردهاید دست به مالی منظر 1( و اجرا نحوه استراتژی تاثیر میزان دهنده نشان عمکرد مالی س نجههای اصوال است. کار و کسب واحد نهایی توصیه در شرکت اقدامات سازی پیاده عملیاتی درآمد محاسبه طریق از شرکت دهی سود میزان مالی اهداف در محاسبه اقتصادی افزوده ارزش کاهش و شده برده کار به سرمایه بازگشت فروش سریع رشد قبیل از فاکتورهائی تواند می مالی اهداف سایر شود. می ) 1386 نورتون و )کاپان باشد نقدینگی جریان تولید و مشتری منظر 2( اثربخشی کیفیت با خدمات و کاال ارایه در را سازمان توانایی مشتری وجه از بسیاری میدهد. نشان مشتریان رضایت افزایش و آنها تحویل سیس تم سازمان اینکه دانستن و است مش تری بر متمرکز ماموریتشان سازمانها ارش د مدیریت نیازهای از یکی کند می عمل چگونه مش تریانش دید از ارایه برای را نامشهود دارایهای از ارزش خلق زمینه مشتری وجه اس ت. مش تری به ارایه قابل ارزش انتخاب و کند می فراهم هدف مش تریان به ١٣٨٤ (. نورتون و است)کاپان استراتژی اصلی عنصر کار و کسب داخلی فرآیندمای منظر 3( مشخص را فرآیندهایی بایست می س ازمانها داخلی فرآیندهای وجه در در و مشتریان برای ارزشآفرینی به بتوانند آنها در یافتن برتری با که کنند کلیدی فرآیندهای این بر باید مدیران و دهند ادامه خود سهامداران نهایت تمرکز سازد برآورده را مشتریان نیازهای میس ازد قادر را آنها که داخلی ١٣٨٣ (. نورتون و کاپان کنند) یادگیری و رشد منظر 4( و یادگیری در که است ش اخصهائی و اهداف بهبود با رابطه در منظر این فرآیند و مشتری مالی منظرهای در که اهدافی است. مؤثر سازمانی رشد برای سازمان که است مس یری راهنمای شد مطرح کار و کس ب داخلی در که اهدافی اما بردارد. گام آن در باید برتر و شاخص عملکرد یک به نیل برای الزم زیرساختار فراهمکننده شود می عنوان رش د و یادگیری منظر نیل محرکه واقع در و است اولیه منظر سه در نهایی اهداف به دس تیابی نورتون 1386 (. و )کاپان است عالی نتایج به پژوهش پیشینه ویکور و تاپسیس روش فازی مراتب سلسله تحلیل روشهای بکارگیری * امتیازی کارت رویکرد با ایران خصوصی بانکهای عملکرد ارزیابی جه ت مطالعه شیوه اکبری- مهسا و شاوردی میثم جعفرنژاد محققین متوازن- فازی. AHP مراتبی سلسله تحلیل روش )مطالعه متوازن امتیازی کارت از اس تفاده با س ازمان عملکرد ارزیابی * ارزیابی مطالعه شیوه فیروزه نگین والمحمدی چنگیز محققین موردی( شانون. آنتروپی تکنیک با سازمان عملکرد تصمیم رویکرد از استفاده با بانک ش عب عملکرد ارزیابی مدل طراحی * محقق ص ادرات(- توس عه بانک )موردمطالعه فازی چندش اخصه گیری متوازن امتیازی کارت مدل از استفاده مطالعه ش یوه احمدی- محمدرضا فازی. منطق و روشهای و متوازن امتیازی کارت رویک رد با بانکها ش عب رتبهبندی * 6 مقاالت

9 7 سپه 3 بانک منطقه شعب مطالعه )مورد فازی ش اخصه چند تصمیمگیری خدیجه و تقویفرد محمدتقی ک زازی ابوالفضل محققین تهران(- ش هر امتیازی کارت و AHP تکنیک از اس تفاده مطالعه ش یوه عس گرزاده- متوازن. با پاس ارگاد بانک عملکرد ارزیابی ش اخصهای الویتبندی و بررس ی * فازی- مراتبی سلس له تحلیل و متوازن امتیازی کارت م دل از اس تفاده همایونی- آناهیتاهاش مزاده س یده و زارعی عظیم فیض داوود محققین متوازن. امتیازی کارت از استفاده مطالعه شیوه ارتباط مدیریت حوزه در یزد شهرستان کشاورزی بانک عملکرد ارزیابی * محققین فازی مراتبی سلسله و متوازن امتیازی کارت رویکرد با مشتری با مفهوم براساس مدلی ارائه مطالعه شیوه خبیری- وحیده خبیری حس ن ارزیابی برای متوازن امتیازی کارت روش و فازی محیط در کانو کارب ردی عملکرد. ملت بانک عملکرد ارزیاب ی در مش تریمداری موثر عوامل بندی رتبه * حجت قوچانی فرج محققین متوازن- امتیازی کارت از اس تفاده با ایران میزان س نجش مطالعه ش یوه - میرزاییتبری زی مه رداد و گ ودرزی متوازن. امتیازی کارت اساس بر مشتریان رضایتمندی در ملی بانکهای شعب ارزیابی برای MADM تکنیکهای بکارگیری * حبیباهلل محققین متوازن- امتیازی کارت از اس تفاده با بوشهر اس تان متوازن امتیازی کارت از استفاده مطالعه شیوه کشتکار حسین و دانایی مراتبی. سلسله تحلیل و تحقیق روش و نوع رویکرد با و پیمایش ی روش به که اس ت کاربردی نوع از حاضر پژوه ش شناخت پیمایشی پژوهش هدف که میگیرد انجام ( اکتش اف ) توصیف نظاممند گردآوری پیمایشی پژوهش در اینرو از است. بررسی مورد جامعه سعی پژوهش نوع این در پژوهش گر. میگیرد صورت نمونهها از اطاعات گزارش ذهنی استنتاج یا دخالت گونه هیچ بدون هست را آنچه تا میکند روش این از اس تفاده هدف. بگیرد موقعی ت آن از عینی نتای ج و ده د با تحقیق این در اس ت. موجود ش رایط تفس یر و تحلیل ثبت توصیف تصمیمگیری حوزه در کارشناسان و خبرگان نظر و پرسشنامه از اس تفاده میپردازیم. گزینهها درباره تصمیمگیری و جمعآوری به معیاره چند اطالعات جمعآوری روش از تحقیق روش شایس ته انجام و نظر مورد نتایج ب ه دس تیابی منظور به است: شده گرفته بهره زیر روشهای از نظری مفاهیم و تعاریف مبان ی تدوین جهت کتابخانهای: مطالعات ملی کتابخانه منبع مفیدترین و مهمترین شده استفاده کتابخانهای منابع و اطاعاتی منابع و بانکها اینترنی جهانی ش بکه در جستجو موتورهای است. بوده دانشگاهها کتابخانههای درخصوص موردنظر اطاع ات جمعآوری بهمنظور میدانی: تحقیقات )Bsc )مدل مت وازن امتیازی کارت ش اخصهای وزندهی و شناس ایی مصاحبه روس تایی و ش هری بانکی دفاترخدمات عملکرد ارزیابی جه ت صورت کارشناسان و مرتبط رش تههای و دانشگاهی اس اتید خبرگان با پذیرفت. پژوهش پرسشنامه این در و ش ده طراحی پرسش نامه صورت به پژوهش این در تحقیق ابزار با رابطه در را متخصصان و خبرگان نظر که اس ت شده سعی پرسش نامه شوند. وزندهی ش اخصها تا شود جویا ش ده تعیین ش اخصهای اوزان که میشود استفاده فازی زوجی مقایس ات پرسش نامه از پژوهش این در وزندهی و شناس ایی به اقدام خبره افراد نظ ر به توجه با آن وس یله به عملکرد ارزیابی جه ت )مدلBSC ( متوازن امتیازی کارت ش اخصهای کنیم. می روستایی و شهری بانکی خدمات دفاتر خبرگان آماری جامعه ( )واحد سایر و اش یاء افراد از ای مجموعه از اس ت عبارت آماری جامعه سادهتر بیان به 1389 (خاکی) باش ند مش ترک صفت یک در حداقل که در نامند می جامعه را نظ ر مورد عناصر مجموعه آم اری بررس ی هر در تکرار با تواند می که است ممکن مشاهدههای تمام مجموعه جامعه نتیجه و مدیران ش امل تحقیق این آماری جامعه ش وند. حاصل آزمایش ی ک وزن برای. باش د می ش هری خدماتبانک دفاتر در فعال کارشناس ان دفاتر در فع ال خبره افراد از نف ر از 13 ش اخصها از یک هر به ده ی رتبه و دهی وزن در نظراتشان که ایم کرده استفاده شهری بانکی خدمات کم دلیل به. است ش ده آورده مراتبی سلس له روشهای در عوامل بندی کنیم نمی اس تفاده گیری نمونه گونه هیچ از خبرگان جامعه تعداد بودن : است زیر صورت به خبره افراد این.مشخصات باالتر و لیسانس فوق تحصیات سطح دارای 1( سال 10 از بیش مدیریتی و اجرایی سوابق 2( بانکی خدمات با مستمر ارتباط و اجرایی امور با آشنایی 3( فازی مراتبی سلسله روش مقادیر اولویتبندی اطمینان عدم ترجیحی قضاوتهای در موجود اطمینان عدم توافق)ثبات تعیی ن نس بت همان به و میدهد افزای ش را آلترنانتیوه ا مختلف جنبههای از زیادی مطالعات میسازد. مشکل را اولویتها منطقی( روش شد. فازی مراتبی سلس له روش ارائه به منجر درنهایت و ش د انجام یافت توسعه عملکردی مخاطرات این از اجتناب برای فازی مراتبی سلسله اساس بر روش این در کند. حل را ابهام دارای مراتبی سلس له مس ایل تا مثلثی مقادیر دهن د می س واالت به گیرندگان تصمیم که جوابهای ی سلسله خاص سطح یک برای و ش وند می مبهم دادههای جایگزین فازی فازی منطق رویکرد در شود. می تشکیل زوجی مقایسات ماتریس مراتب عضویت مقدار سپس و میشود پیدا تقاطع نقطه زوجی مقایس ه هر برای تهیه پرسشنامه یک معیارها تعریف از بعد ش ود. می برابر آن وزن با نقطه سواالت ارزیابی برای شود. تعیین معیارها این اهمیت سطوح تا میش ود گزینههای س پس کنند می انتخاب را مربوط توصیفی متغیر تنها اف راد اس ت مثلثی فازی اعداد ش امل که زیر)جدول( مقیاسهای به منتخب نتایج تحلیل و محاسبات انجام برای و دی 1996 ( )چانگ میشوند تبدیل میشود. داده تعمیم پانزدهم شماره 1393 آذرماه مقاالت

10 ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 مقاالت نمودار رویکرد سلسله مراتبی اطالعات پرسشنامههای مقایسه زوجی شاخصهای اصلی 8 نمودار اوزان شاخصهای اصلی بدست آمده از نرمافزار تحت excel تجزیه و تحلیل دادها بعد از جمع آوری پرسشنامه مقایسات زوجی فازی که بین افراد خبره در پس ت بانک شهر تهران توزیع شده به تجزیه و تحلیل آن بر اساس روش سلس له مراتبی فازی نموده ایم که بر اس اس آن اوزان ش اخصها و زیر ش اخصها به دست آمده اس ت. در این روش پس از جمعآوری اطاعات افراد خبره و محاسبه میانگین امتیازات داده شده که بر اساس اعداد مثلثی فازی بوده اقدام به محاسبه اوزان هریک از شاخصها و زیرشاخصها می نماییم. برای وزن دهی از روش سلس له مراتبی فازی اس تفاده میشود. همچنین برای محاس به پایایی پرسش نامه غربالس ازی شاخصها و زیر ش اخصها از الفای کرونباخ با ضریب 0/7 اس تفاده شده که با استفاده از نرم افزار SPSS بدس ت آمده است. درنهایت نیز با ضرب اوزان شاخصها در زیرشاخصها اقدام به یکسانسازی اوزان زیر شاخصها می نماییم. محاسبه اوزان شاخصهای اصلی ب ا توجه به اطاعات بدس ت آمده از اف راد خبره پژوهش و با محاس به میانگین هندس ی امتیازات اعطای آنان به هر یک از دادههای پرسشنامه مقایسات زوجی فازی و قراردادن آنها در بازه مورد نظر با توجه به نزدیکی امتیاز جدول زیر براس اس محاسبه امتیازات کلی پژوهش مورد محاسبه قرار گرفته است. اوزان شاخصهای اصلی با توجه به جدول باال میتوان نتیجه گرفت که عامل شاخص مالی به عنوان مهمترین ش اخصهای کارت امتیازی مت وازن )مدل )Bsc جهت ارزیابی عملکرد دفاترخدمات بانکی ش هری و روس تایی میباش د و شاخصهای دیگر به ترتیب ش اخص مش تریان ش اخص یادگیری و رشد و شاخص فرآیند داخلی را میتوان برشمرد. )ش اخص مال ی: 0.516( )ش اخص مش تریان: ( ( فرآینده ای داخلی: () یادگیری و رشد: ( اوزان زیرشاخصهای پژوهش به صورت یکسانسازی شده پس از محاس به اوزان فازی ش اخصها و زیرش اخصهای پژوهش برای یکسانسازی اوزان زیرشاخصها آنها را در اوزان شاخصهایی خود ضرب می نماییم و سپس آنها را بر اساس میزان اوزان آنان رتبهبندی می نماییم. نتایج در جدول زیر آورده شده است.

11 9 رتبه بندی اوزان یکسانسازی شده زیرشاخصها زیر شاخص میزان درآمد حاشیه سود حفظ مشتریان فعلی جذب مشتریان جدید نرخ تجهیز منابع میزان به کار گیری از کارکنان ماهر میزان رضایت کارکنان رعایت استانداردهای مازاد نقدینگی ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت افزایش قابلیتهای محصوالت و خدمات سرانه درآمد پرسنل / سرانه هزینه پرسنل بهره وری کارکنان برآورده نمودن نیازها و خواستههای مشتریان کشف خطاهای موجود در فرآیندهای داخلی نقش فرد در بهبود تصویر بانک نزد مشتری میزان استفاده از تکنولوژیهای جدید افزایش کارایی و کیفیت خدمات میزان تاثیر ساعات آموزش نقش فرد در نوآوری و طراحی فرآیندهای بانک تمرکز کیفیت بر روی نیازهای مشتریان وزن یکسانسازی شده نتیجهگیری و پیشنهادات یکی از دالیل عمده رکود فعالیتهاي اقتصادي در بخش روس تایی مهیا نبودن و ضعف بسترها و زیرساختهاي الزم از جمله عدم حضور و فعالیت مؤثر موسسات پولی و مالی)عناصر بازار پول و بازار سرمایه( عنوان می شود و در مقابل این مؤسس ات نیز عدم وجود توجیه اقتصادي به س بب فراهم نبودن س ایر امکانات زی بنایی و زیرس اختها را عاملی براي غیبت خود در عرصه اقتصاد روستایی میدانند. لذا به دلیل این دور و تسلسل تاکنون فعالیت قابل قبول ی در این مناطق در زمینه خدمات پولی و مالی صورت نگرفته است.پست بانک به سبب برخورداري از شرایط وموقعیتهاي ویژه داراي مزی ت رقابتی منحصر بفردي در زمینه امکان حضور و ارائه خدمات مالی و بانکی در اقتصاد روس تایی و مناطق غی برخوردار شهري است که از آن جمله می توان به امکانات س خت افزاري و نرمافزاري موجود در 10 هزار دفترخدمات بانکی روس تایی و 4 هزار دفتر ارتباطی ش هري اش اره کرد. روس تاها حدود نیمی ازجمعیت کش ور را دربردارن د و بخش قابل توجهی از اقتصاد غیرنفتی ایران وابس ته به اقتصاد روستاهاس ت. باتوجه به مطالب مذکور نقش ارزش مند دفاترخدمات بانکی روستایی پست بانک در توس عه اقتصادي کشور واضح و آشکار است. پست بانک ایران از طریق عرضه خدمات بانکی به صورت کارگزاري در دفاترخدمات بانکی روستایی و شهري با ایجاد رش د اقتصادي آفرینش اشتغال مستقیم وغیرمستقیم بهبود بخش ی اس تانداردها ارتقاء سطح رفاه جامعه و کاهش فقر و فاصله طبقاتی درآمدهاي منطقهاي و ملی را افزایش داده و مناطق تحت پوشش را ش کوفا می س ازد. از این رو کارآمد نمودن هرچه بیشتر دفاتر خدمات بانک ی و امکان ات آن میتواند برتوس عه این صنعت اف زوده و با انتخاب روشهاي مدیریتی درست وبرمبناي اصول علمی میتوان شاهد پیشرفت س ریعترگردید. در همین راس تا در این پژوهش اقدام به شناسایی و وزن دهیهای کارت امتیازی مت وازن )مدل Bsc (جهت ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات بانکی ش هری و روستایی شده اس ت تا بتوان گامی موثر در این راستا برداشته ش ود. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل آماری شاخصهای اصلی موثر به ترتیب اهمیت از این قرار هس تند: ش اخص مالی شاخص مشتریان یادگیری و رشد و فرآیندهای داخلی. ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 مقاالت

12 ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 مقاالت 10 پیشنهادهای پژوهش * باتوجه به اهمیت ش اخصهای مالی که از نتایج این پژوهش استنباط می شود توصیه می شود با مدیران عالی و تصمیم گیرندگان اتخاذ سیاستهای کان مالی در خصوص اصاح میزان درآمد و توسعه و رشد حاشیههای سود اقدام نمایند تا بدین وس یله گامهای اثربخشی در راستای ارتقا عملکرد دفاتر خدماتی بانکی در شعب خود به وجود آورند. * با توجه به اهمیت ش اخص مش تریان بر اساس نتایج پژوهش توصیه می شود که نظام بازاریابی و سیستم جذب مشتریان را در سازمان ارتقاء دهند و با تمرکز بر مولفه وفاداری مشتریان و حفظ و توسعه رضایت مشتریان اقدام به راتقاء عملکرد دفاتر خدماتی بانکی خود درشعب مربوطه باشند 3( با توجه به اهمیت ش اخص یادگیری و رشد و تاثیر آن بر ارزیابی عملکرد دفاترخدمات بانکی ش هری توصیه می شود با برگزاری کاسهای آموزشی و ارتقاء س طح توانمندی کارکنان س عی در بهبود عملکرد سازمان داشته و همچنین با تدوین راهکارهایی س عی در ایجاد فضای ی مطلوب کاری برای کارکنان ایجاد نمایند تا بدین صورت بتوانند نظر کارکنان را در جهت اهداف و اولویتهای سازمانی جلب نمود. 4( با توجه به شاخص فرآیندهای داخلی و اهمیت آن در نظام ارزیابی عملکرد سازمانی توصیه میش ود که در راستای اصاح عملکرد سازمانی و بهبود آن اق دام به افزایش قابلیتهای محصوالت و خدمات نمایند و همچنین با ایجاد مکانیزمهای س عی در کشف خطاهای موجود در فرآیندهای داخلی و تمرکز کیفیت بر روی نیازهای مشتریان داشته باشند. محدودیتهای پژوهش از محدودیتهای پژوهش ناتوانی در اس تفاده از نتایج پژوهش برای سایر س ازمانها و ارگانها و همچنین عدم دسترسی به تمامی خبرهای شعب پس ت بانک ایران در شهر تهران و تمرکز بر شعب مرکزی به منظور جمع آوری اطاعات می باشد. منابع: - دکتر محس ن الوندی س عیده منصوری) 1386 (مورد کاوی چگونگی تاثیر کارت امتیازی متوازن بر مدیریت فرایندهای کسب و کار در دو سازمان ایرانی مجله پیام مدیریت شماره -25 صص محمد اسماعیل انصاری حسین استادی معصومه مطهری )1388( تاثیر مدیریت اثر بر عملکرد ش رکت مخابرات بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن در مخابرات اصفهان نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی سال هفتم شماره بیستم صفحات محم د موس ی خانی فرانک ن ادی ) 1389 (ارزیابی عملکرد سیس تم مدیریت دانش بر اس اس کارت امتیازی متوازن و با استفاده از روش ارزیابی جامع فازی ( مورد مطالعه: وزارت راه و ترابری( - سید محمد میر محمدی محمد مهدی ایزد خواه ) 1391 (به کارگیری مدل کارت امتیازی متوازن )BSC( در ارزیابی اجرای سیاستهای کلی نظام اداری چشم انداز مدیریت دولتی شماره 11- صص منصور مومنیف علی محقر فرهاد متین نفس ) 1385 (ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند تحویلداری در بانک سپه فصلنامه دانش مدیریت شماره 19 از صفحه 131 تا جعفر بیرالوند ) 1384 (چگونگی بررس ی یکپارچه س ازی و یادگیری رویکرد کارت متوازن BSC با مدل تعالی سازمان (EFQM مطالعه موردی: شرکت فناورانه نوین( - کوکب شریفی )1384( طراحی و استقرار سیستم ارزیابی عملکرد BSC در مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت - Cheng Yu-Chen. Measuring Knowledge Management Performance Using A Competitive Perspective: An Emprical Study. An International Journal Of Expert Systems With Applications 2009; 36(4). - Chen M. Y. Chen A. P. Knowledge Management Performance Evaluation: A decade Review from 1995 to Journal of Information Science1(32 ;2005 ). - Hanley S., Malafsky G., Walker S. Metrics Guide For Knowledge Management Initiatives, Department Of The Navy; Kaldi A. Aghaie A. Khoshalhan F. KMS Adoption in Organizations. Industrial Engineering and Engineering Management, IEEE International Conference; Kaplan R. Norton D. Using the Balanced Scorecard As A Strategic Management System. Harvard Business Review 1996; 74(1). - Maier R. Knowledge Management Systems: Information and Communication Technologies for Knowledge Management. Berlin. Heidelberg: Springer-Verlag, Third Edition; Mi Yan. Performance Evaluation of Enterprise Knowledge Management Based On Balanced Scorecard. Service Operations & Logistics and Informatics 2008;Vol.1. ** کارشناس ارشد- مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران جنوب * عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران جنوب

13 الکترونیک عمومی روابط سازمانها در آن نقش و کننده گردآوری عمومی روابط کل اداره کارشناس / مزجی سعیده 11 مخاطبان و سازمان به موقع به و دقیق اطاعرسانی عمومیها روابط مهم وظایف از س اختن با که اس ت س ازمان بیرون و درون ابعاد در همنوایی ایجاد و خاص و عام را مخاطبان ارتباطی دقیق ابزارهای از برخورداری و سازمان از مناسب ذهنی تصویر کند. می کمک عمومی روابط توسعه به و ترغیب برنامهها و فعالیتها از استقبال به روز پیشرفتهای و تحوالت با همگام باید عمومیها روابط امروزه که اس ت بدیهی نمانند. دور اطاعاتی و ارتباطی تکنولوژی و نوآوری نوع هیچ از تا کنند حرکت دنیا دانس ت الکترونیک عمومی روابط از جلوهای باید را بیس تویکم قرن عمومی روابط روش الکترونیک عمومی روابط گفت میتوان الکترونیک روابطعمومی تعری ف در و ارائه جهت در اطاعرس انی نوین های سیس تم و ارتباطی جدید فناوری بکارگیری تحقق هدف با نیز و مخاطبان لحظهای نیازهای و خواس تهها با که اس ت خدماتی عمومی روابط راهاندازی از هدف باش د. منطبق عمومی روابط اهداف به بخش یدن طور به را س ازمان یک خدمات تمام بتوان که اس ت روزی به رس یدن الکترونیک به اتصال طریق از تنها و س ازمان آن مخاطبان فیزیکی مراجعه بدون ش بانهروزی داد. انجام نهاد آن پایگاههای ارتباط علت و دارد مخاطبان ب ا برخورد در برجس تهای و مهم نقش عمومی روابط اطاعات درخواست و مراجعه آن به روزانه که مخاطبان از زیادی تعداد با گس ترده دهد. قرار مؤسسات و ها سازمان مدیران اختیار در مناسبی روش تواند می کنند می تر آسان را خود نظرات توانند می مردم الکترونیک عمومی روابط کمک به همچنین انجام که سنجیهائی نظر از کار این برسانند سازمان مسؤالن گوش به تر س ریع و کند. می جلوگیری است بسیار هزینه و وقت صرف مستلزم آن بر را الکترونیک عمومی روابط که اس ت عاملی اصلیترین رسانی اطاع»س رعت هزینههای کاهش الکترونیک عمومی روابط کند.«می تحمیل سنتی عمومی روابط یورگن اس ت. اضافی خدمات هزینههای به کمک و اطاعات انتقال در غیرض روری طور به اطاعات انتقال عموم ی روابط س نتی فرم کند: می تأکید امر این بر مارل و کارکنان با تنها عمومیه ا روابط امروز میگیرد. ص ورت گزاف هزینه با و ناق ص است ممکن که کسانی با بلکه نیس تند مواجه روزنامهنگاران و مشتریان س ازمان تسهیات یا و خدمات اطاعات درخواست و بشوند آنها سایت وارد دنیا سراس ر از از عبارتند الکترونیک روابطعمومی مزایای سایر میباشند. روبرو نمایند ای لحظه اطاعرسانی اطاعات به سریع دسترسی بایگانی و اداری نامههای حجم کاهش تبلیغاتی هزینههای آوردن پائین بودن فرامرزی و فراگیری الکترونیک عمومی روابط فابلیتهای از استفاده با جهان پیشرفته س ازمانهای امروز روابط زمینه در ایران که میرسد نظر به ولی کردهاند وس یعتر را خود مخاطبان دایره از ایران در عمومیها روابط نظام تغییر است. نداشته چندانی رشد الکترونیک عمومی بازنگری مستلزم که دشوار بس است کاری الکترونیک و جدید شکل به کنونی شکل عمومی روابط از عبور وضعیتی چنین در باشد. می آینده برای جدی تحول و گذشته در شد: خواهد رو به رو زیر شرح به موانعی با احتماال الکترونیک به سنتی تغییر برابر در مدیران و کارگزاران احتمالی مقاومت ۱( الکترونیک عمومی روابط کاربرد به نسبت ناآگاهی ۲( کامپیوتر خرید قدرت )نداشتن اینترنت به سازمان مخاطبان یکسان دسترسی عدم ۳( آن( جانبی تجهیزات و کشور مخابراتی زیرساختهای ضعف ۴( خارجی زبان به تسلط عدم ۵( )ICT( زمینه در سازی فرهنگ عدم ۶( یک یا س ازمان یک مخاطبان با برخورد در برجس تهای و مهم نقش عمومی روابط الکترونیک عمومی روابط مخاطبان ازدیاد و گسترده ارتباط علت به و دارد مؤسس ه و مخاطبان با تا قراردهد مؤسسات و سازمانها مدیران دراختیار را خوبی روش میتواند مطلع آنها نظرات از سرعت به و کند برقرار گسترده و دوسویه ارتباطی خود تشکیات یا مش تریمداری الکترونیک عمومی روابط در دیگر مهم عوامل از همچنین ش وند. دنبال به اول عامل در که است مؤسسه یا سازمان شفافسازی و مخاطبمداری همان با مشتری یا مخاطب خدمات این افزایش با و اس ت بهتری و ارزنده خدمات افزایش بلکه نیس ت مخاطب ازدیاد هدفش ولی آورد. می هم راه به را دیگری اف راد خ ود برآوردن و ارزنده خدمات افزایش با را دارند وجود که مخاطبانی تعداد اس ت درصدد همراه به زیادی مخاطبان چرخه این در طوریکه به دارد. نگه راضی آنها های خواسته اندکی کنترلپذیری از که است مؤسسه یا سازمان شفافسازی دوم عامل آمد. خواهند کاربر هر امروزه است. پرهیاهو مخاطبان به پاسخگوئی لحاظ این به و است برخوردار اطاعاتی و خبری س رویسهای به تواند می اینترنت به متصل کامپیوتر یک دارای اطاعات توزیع میرسد. نظر به دشوار آن کنترل که کند کسب اطاعات و شود متصل ای شبکه مؤثر پاسخگویی همچنین فیلترسازی مکانیسم بدون سرعت و حجم نظر از کمک سازمان شهرت و کارایی افزایش به میتواند سریع پاسخگوئی مخاطب مدیریت پوشش با که میکند صدق هم گروهی رس انههای و روزنامهنگاران مورد در که کند و اطاعات شفافسازی به عما اینترنت توس ط اطاعات ارسال و مناسب رس انهای فرایند یک میتوانند عمومیها روابط طریق این از دیگر بیان به میکند. کمک سازمان سازند. فراهم مخاطبانش و س ازمان بین را اثربخش و دوس ویه اطاعاتی و ارتباطی است. الزام یک بلکه انتخاب یک نه الکترونیک عمومی روابط اساس براین منابع: جالی علی دکتر عمومی روابط کتاب - شارا تخصصی پایگاه - پانزدهم شماره 1393 آذرماه مقاالت

14 ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره پست بانک ایران اخبار مهندس حس نزاده رئیسهیأت مدی ره و مدیرعامل بانک در مراسم تجلیل از رضا عدالتیصداقت مدیرعامل مدیرعام ل پیش ین صرافی ف راز اعتماد ب ر واگذاری مسئولیتها به نیروهای داخلی بانک تأکید کرد. به گزارش روابطعمومی: وی در این مراسم با بیان مطلب فوق و تقدیر از تاشهای صداقت گفت: با توجه به فضای پیچیده کنونی در خدمات ارزی و بینالمللی بایستی با ریس کپذیری دقت زیاد نظارت و کنترل و اشراف به مهندس حسن زاده: درواگذاری مسئولیتها به توانمندی نیروهای داخلی باور داریم قوانی ن و مقررات تاش کنیم ت ا کارها به خوبی انجام و روند رو به رش دی داش ته باشیم. وی تصریح کرد: از استعدادهای نیروهای داخلی به خوبی استفاده خواهیم کرد و این مهم را باید به عنوان یک فرهنگ س ازمانی بپذیریم تا موفقیت مجموعه بانک تضمین شود. رئیس هی أت مدیره با تأکید بر ایجاد همدلی روحیه تاش و سامتکاری توصیههایی نیز درخصوص شناسائی بازار و نوس ات ارزی خرید و فروش ارز و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در این زمینه بیان کرد. علی نعمتی عضو هیأت مدیره نیز در این مراسم با تقدیر از زحمات صداقت و توفیق برای مدیرعامل جدید عملکرد صرافی را طی س الهای گذشته با توجه به مشکات خوب و روبهرش د ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد که این روند با تاش مضاعف ادامه یابد. رضا صداقتیعدالت در ادامه ضمن ارائه گزارش ی از عملکرد شرکت صرافی فراز اعتماد گفت: هدف همه مجموعههای پس تبانک ای ران از جمله صرافی اعتای نام آن درس طح جامعه به جهت خدمتگزاری اس ت. حس ن ابارش ی مسئول جدید صرافی فراز اعتماد هم با تقدیر از حس ن اعتماد هیأت مدیره به تشریح برنامههای خود پرداخت و گفت: انش اءاهلل با ارائ ه روش جدید و م دون بازاریابی قوی جهت ایجاد تناس ب ریالی و ارزی استفاده از تخصص کارکنان افزایش تعامات با ش رکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات و افزایش شعب آن در نقاط مختلف کش ور جهت درآمدزائی بیشتر گام بر میداریم. داود کریمی مدیرامور بینالملل و عضو هیأت مدیره صرافی فراز اعتماد با تقدیر از زحمات صداقت بر ضرورت ایجاد برنامه آموزش ی در زمینه مسائل ارزی و ارتقاء آگاهی و دانش کارکنان این مجموعه تأکید کرد. عل ی آزاد دوی ن رئیس اداره کل آم وزش و تحقیقات و رئیس هی أت مدیره صرافی فراز اعتم اد نیز در این مراس م با تقدی ر از زحمات مدیرعامل پیش ین گفت: صرافی از لحاظ حقوقی دارای ش خصیت مستقل است و از لحاظ س رمایهای نیز وابس ته به پست بانک ایران است که امیدواریم با تعامل و همراهی اهداف موردنظر تحقق یابد. گفتنی است: درپایان از زحمات و تاشهای رضا عدالتی صداقت تقدیر و حس ن ابارش ی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت صرافی فراز اعتماد معرفی شد. فریبرز شعبانیان: صرافی پست بانک ایران نقش مؤثری در مبادالت ارزی دارد شرکت صرافی فراز اعتماد وابسته به پست بانک ایران مجموعهای مؤثر در زمینه ارز و مبادالت آن است که امیدوارم با مدیریت جدید نیز کماکان مسیر موفقیت و تعالی بیشتر را طی کند. فریبرز ش عبانیان نایب رئیس هیأت مدیره در جلسه معرفی مس ئول جدید صرافی فراز اعتماد به کارکنان آن ش رکت ضم ن تقدیر از تاشه ا و اقدامات رضا عدالتیصداقت مدیرعامل پیشین آن و آرزوی موفقیت برای حس ن ابارش ی با بیان مطلب فوق داشت: هیچ تأثیر مهمی در دنیا نیس ت که ایرانیها در آن نقش نداش ته باشند بطوریکه در صنعت بانکداری ایرانیها جزو اولینها بوده و در زمینه بانکداری بدون ربا و ارز و صرافی نیز پیشرو هستند. وی افزود: روند تأسیس س اماندهی و راهان دازی صرافی پس ت بان ک ایران بس یار خوب صورت گرفت و در این راستا تاشهای مدیرعامل پیشین بسیار ارزنده بود. همچنین در این جلس ه فاتح کیاست مدیرامور سازمان و برنامهریزی داود کریم ی مدیرامور بینالملل و عضو هیأت مدیره صراف ی آرش ش هرکیکیا مدیرکل دفت ر مرکزی حراس ت س ید رحمان حس ینپور رئیس ادارهکل حوزه مدیریت علی آزاددوین رئیس ادارهکل آموزش و تحقیق ات و عضو هیأت مدیره صرافی جعفر خانی مع اون ادارهکل بازرس ی و حسابرس ی و کارکن ان مجموع ه صرافی ضمن تقدی ر از تاشهای صداقت برای ابارشی نیز آرزوی موفقیت کردند. گفتنی اس ت: درپایان لوح تقدیر و هدیهای از سوی کارکنان صرافی به پاس تاشها و زحمات مدیرعامل پیشین به وی اهداء شد.

15 علی نعمتی: ایجاد انگیره در کارکنان رابطه مستقیم با مشتری مداری دارد ایجاد انگیره و نشاطکاری در بین کارکنان رابطه مستقیمی با مش تریمداری داشته و حتی نگاه جامعه را به شبکه بانکی کشور عوض میکند. به گزارش روابطعمومی: علی نعمتی عضو هیأت مدیره بانک در نشست تخصصی نظام پیشنهادات شبکه بانکی کشور که به منظور بررسی راهکارها و ایج اد هماهنگیه ای الزم جه ت برگزاری همایش سراسری نظام پیشنهادات شبکه بانکی کش ور نوزدهم آذرماه س ال جاری به میزبانی ای ن بانک ایران برگزار ش د ضم ن این مطلب گفت: افراد ش رکتکننده در ای ن همایش باید اف رادی عاقهمن د و تأثیرگذار ب وده و با دانش و آگاه ی کاف ی و ارائه نظرات و پیش نهادهای س ازنده به ارتقاء و پیشرفت شبکه بانکی کشور کم ک کنن د. وی در ادامه با ارائ ه توصیههائی به برگزارکنندگان همایش درخصوص مشارکت فعال توجه به نظرات و پیش نهادات مطرح شده و ایجاد اتاق فکر و توجه و اهتمام به عملیکردن پیش نهادهای مطرح ش ده جهت اعتمادسازی بیش تر اظهارداش ت: برگزاری ای ن همایش و ش رکت افراد متخصص و صاحبنظر بر جدیت موضوع نظام پیشنهادات افزوده و موجب میشود تا به دانش پنهان دسترسی پیدا میکنیم. نعمت ی درپایان ضم ن مهمارزیابی کردن نظام پیشنهادها و تأکید بر مشارکت فعال درهمایش آت ی این نظام و همچنین انتش ار دس تاوردها و مس ائل و پیش نهادها در ای ن همای ش و اطاعرس انی دقی ق در این خص وص تصریح کرد: پیام این همایش ارتقاء نظام پیش نهادات و تأثیرگذاری آن درحوزههای مختلف است. لذا باید همه مطالب و پیش نهادهای مطرح ش ده درهمای ش مذکور جمعآوری و پس از بررس ی پیش نهادها و سیاس تگذاری آن مورد اجرا قرار گیرد. فریبرز راحتی دبیرکمیسیون نظام پذیرش و بررس ی پیش نهادهای ش بکه بانکی کشور و دبی ر همایش مذکور گزارش ی از نظام پذیرش پیش نهادات و همچنین روند برگزاری همایش ارائه کرد و گفت: ب ا اجرای این نظام دغدغهها رفع و انگیزهها مضاعف میش ود. براین اس اس پیش نهادها و نظرات همه مدیران و کارشناسان مورد بررس ی و در دستورکار قرار خواهدگرفت. همچنی ن در ادام ه ای ن نشس ت نمایندگان بانکه ای مل ی صادرات توس عه ص ادرات صنعت و معدن مسکن س په و همچنین تنی چند از مدیران پس تبانک ای ران ارائه نظرات و پیش نهادهای خ ود درخصوص نظ ام پذیرش و برگ زاری همای ش پرداختند. گفتنی اس ت: همایش سراسری نظام پیشنهادهای شبکه بانکی کشور با همکاری مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران طی روزهای بیست و هشتم و بیست و نهم بهمنماه سالجاری برگزار میگردد. دکتر صباغی: پست بانک ایران آماده تعامل با بانکها و جمعآوری وجوه آنان درسطح کشور است پست بانک ایران اخبار 13 پس ت بانک ای ران با توجه به ظرفیت گس ترده بانکی درسطح کشور و داشتن بسترهای مویرگی آم اده هرگونه تعام ل و همکاری ب ا بانکهای کش ور به ویژه جهت جمعآوری وجوه آنان است. غامحسین صباغی عضو هیأت مدیره در گفتگوئی ضمن بیان مطلب فوق گفت: علیرغم اینکه در نه ماهه س ال جاری میزان نقدینگی درسطح کشور افزایش یافته است سهم بانکها متناسب با رشد مذکور نبوده اما به واسطه بستر مویرگی و ظرفیت بس یار باالی پس ت بانک ایران برای جمع آوری وجوه و نقدینگی امکان هدایت جریان نقدینگی در بستر بانکی برای تمامی بانکها مهیا میباشد. وی اف زود: تعام ل ب ا بانکهای کش ور جهت بهرهمندی از این ش بکه گس ترده و جمعآوری وجوه آنان از مبادی ورودی که دسترس ی به آن ندارند از برنامههای اساسی پست بانک ایران است و درهمین راستا آماده همکاری دوجانبه و انعقاد تفاهمنامه میباشد. صباغی تصریح کرد: به زودی طرحهای مشترک با بانکها و سازمانها درقالب تفاهمنامه همکاری عملیاتی خواهد شد تا شاهد دسترسی آسان هموطنان به خدمات متنوع بانکی به واس طه پس ت بانک ایران باشیم. عضو هیأت مدیره خاطرنش ان ساخت: این طرحها در تمامی اس تانهای کش ور قابل اجرا بوده و انتظار داریم حرکتهای مشابه درس طح استانها با همکاری بانکها و دستگاهها صورت پذیرد. صباغی درپایان عن وان کرد: همانگونه که درحال حاضر از طریق دستگاههای پایانه شعب) pinpad ( در تمامی دفاترخدمات بانکی روس تائی خدمات بانکی به دارندگان کارتهای عضو ش بکه شتاب ارائه میشود جمعآوری اقساط تسهیات و دریافت و توزی ع وجوه از جمله خدمات دیگری اس ت که پس ت بانک ایران میتواند درسطح کشور به همه بانکها ارائه نماید. ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173

16 پانزدهم شماره 1393 آذرماه 14 ایران بانک پست اخبار کیاست: فاتح میشود ایران بانک پست بیشتر بالندگی موجب جدید ایدههای و طرحها ارائه کارکنان س وی از جدی د ایدهه ای و طرحه ا ارائ ه بانک پست بیشتر بالندگی موجب مشتریان و کارگزاران البرز: استان ش عب مدیریت گزارش به میش ود. ایران درجلسه برنامهریزی و مدیرامورس ازمان کیاست فاتح مطلب بیان ضمن استان این بانک پست اداری شورای استان این گفت: استان ش عب عملکرد از تقدیر و فوق ارائه با بایس تی و اس ت فراوانی بالقوه ظرفی ت دارای اهداف تحقق برای فرصت این از بانکی متنوع خدم ات نماید. استفاده بانک دارای البرز استان بانک پس ت حاضر درحال افزود: وی تاش باید ول ی استانهاس ت بین در خوبی عملکرد کیاس ت پذیرد. صورت کارکنان س وی از بیش تری و کارکنان به مستمر آموزشهای ارائه و ریس کپذیری طرحها ارائه خواستار و برشمرد مهم بسیار را کارگزاران کمالآبادی مسعود شد. آنان س وی از جدی ایدههای و تشریح ضمن جلسه این در نیز البرز استان مدیرش عب اس تان کارکنان زحمات از تقدی ر و اس تان عملکرد همه همکاری و مضاعف ت لاش با کرد اظهارامیدواری بانک بیشتر هرچه بالندگی و رشد شاهد بتوانیم واحدها رئیس باقری مجتبی جلس ه دراین همچنین باش یم. اداره رئیس زندیه شهنام روش ها و تشکیات ادارهکل رئیس آزاد علی و به رهوری و بودجه برنامهری زی کل پاسخگوی و داشتند حضور نیز تحقیقات و آموزش مدیر پایان در است: گفتنی بودند. کارکنان س واالت معظمی غامحسین از ریزی برنامه و س ازمان امور ش عب رؤس ای حس نلو مجید و مش ایخی مهدی عملکرد جه ت به ملکآباد و هش تگرد دانش کده نمود. تقدیر منابع رشد و مناسب مهری: حسین کنند ارائه هموطنان به ارزشمندی خدمات هم کنار در میتوانند ایران پستبانک و پست میتوانند پست شرکت و ایران بانک پست مجموعههای از اس تفاده و بیش تر همافزایی با و یکدیگ ر کن ار در به هموطنان به ارزشمندی خدمات موجود بس ترهای ش عب مدیریت گزارش به کنند. ارائه روس تاییان ویژه و مدیره هیأت رئیس مهری حس ین مرکزی: اس تان پنجم ایران اسامی جمهوری پست شرکت مدیرعامل استان این پست از بازدید درجریان جاری س ال آذرماه و بانک پست پست مدیران با مش ترکی نشس ت طی فوق مطلب بیان ضمن اس تان این اطاعات و فناوری هرجا که کرده ثاب ت مختلف کش ورهای تجربه گفت: تضعیف موجب کرده عمل جدا بانک پس ت از پس ت هم کنار در دو این حضور قطعا و ش ده س ازمان دو هر مسئوالن از تقدیر با وی بود. خواهد موفقیتآمیز بسیار بانکی باجه سریع راهاندازی جهت به استان بانک پست کشور در بانکی هیچ کرد: تصریح پس ت اداره محل در خدمات روستائیان به ایران بانک پست مانند نتوانس ته راس تای در گفتنیاس ت: نماید. ارائه بانک ی متن وع جاری ماه ط ی گردید مقرر مش ترک همکاریه ای بانک پست به مرکزی استان پست حس ابهای تمامی جمله از مجموعه این بانکی امور تمامی و منتقل ایران شود. انجام طریق این از کارکنان حقوق پرداخت زاهدان: جمعه امام است تقدیر شایسته و ارزشمند بسیار ایران بانک پست خدمترسانی سیستان در وليفقيه نماينده س ليماني آیتاهلل زاهدان شهرس تان امامجمع ه و بلوچس تان و وی با اس تان بانک پست مس ئوالن دیدار در و ارزش مند بس یار را بانک این خدمترس انی مدیریت گ زارش به دانس ت. تقدیر شایس ته جمعه امام بلوچستان: و سیستان اس تان شعب خدمت اينكه بيان با ادامه در زاهدان شهرستان عبادات بزرگترين از روستائيان ويژه به مردم به و نميشود همه نصيب فرصت اين گفت: اس ت که هستند افرادی از ایران بانک پس ت کارکنان اشاره با وی است. ش ده آنان نصیب فرصت این افزود: بانک این خداپسندانه رسالت و اهداف به رفع و آس ايش ايجاد موجب که خدماتی ارائ ه و سیس تان هموطنان ویژه به مردم مش کات گستردگی و خاص شرايط جهت به بلوچستانی همچنین است. ستودني و ارزشمند بسيار شده شعب مديريت سرپرس ت فروزانخواه علياصغر تشريح ضمن دیدار این در اس تان بانك پس ت وی رهنمودهاي از اس تفاده بانك فعاليتهاي و امور انج ام جهت بیش تر موفقی ت ب راي را دانست. سازنده و مثبت بسیار فعاليتها

17 ایران بانک پست اخبار 15 میانه شهرستان نماینده تقدیر ایران بانک پست خدمات از مجلس در میانه شهرس تان نماینده مددی محمدعلی اداری شورای جلس ه در حضور ضمن اسامی ش ورای بانک پست خدمات از شهرس تان این کاغذکنان ش هر اس تان ش عب مدیریت گزارش به کرد. تقدی ر ای ران همهجانبه حمایت بر همچنین وی ش رقی: آذربایجان ارائه گفت: و کرد تأکید بانک این از اجرائی دستگاههای مالی تأمین صندوقهای ایج اد بانکی متنوع خدم ات قبوض دریافت و نقدی یارانه پرداخت تسهیات اعطای قرضالحسنه و روستائی خرد خوب بسیار اقدامات از شده روستائیان غیرضرور س فرهای کاهش موجب که مصرفی پست رئیس لطفی ولی همچنین میباش د. تقدیر شایسته و بوده ایران بانک پس ت شهرستان سطح در بانک این عملکرد از گزارشی جلسه این در میانه شهرستان بانک در بانک این همهجانبه حضور از تش کر با کاغذکنان بخش دار ادامه در و کرد ارائه را گفتنی شد. روستائی دفاترخدماتبانکی مشکات رفع خواس تار نقاط دورافتادهترین کارگزاران و دهیاران محلی مسئوالن و مخابرات پست مسئوالن جلسه این در است: داشتند. حضور نیز کاغذکنان شهر بانکی دفاترخدمات یزد: برنامهریزیاستاندار معاون ایران بانک پست برنامههای است محرومیتزدائی راستای در و محرومیتزدائی راس تای در هم واره ای ران بان ک پس ت برنامههای کشور روس تائی و محروم مناطق در ویژه به هموطنان به خدمترس انی برنامهريزي معاون بابائي محمدرضا یزد: اس تان شعب مدیریت گزارش به اس ت. بیان ضمن استان بانک پست مسئوالن با استانداری مشترک نشست در استانداري خواس تار اس تان درس طح بانک این عملکرد از كامل رضايت ابراز و فوق مطلب همچنین شد. روستاها در اشتغال و توسعه ايجاد در بانك این بيشتر هرچه فعاليت استانداری مجموعه کرد: عنوان نشست این در يزد استاندار ميرمحمدي سيدمحمد كمك و همكاري هرگونه آماده و داشته كامل رضايت ایران بانك پست عملکرد از تمامي به الزم همکاری و مس اعدت دستور وی اس ت. خدمترس ان بانك اين به تأمین صندوق راهاندازي درخصوص ذيربط دس تگاههای و اس تانداري واحدهاي بانک پست با آنان همکاریهای گس ترش خواس تار و صادر روس تائي خرد مالی این در نیز یزد استان بانک پست شعب پیشین مدیر علویان سیدیعقوب شد. ایران صندوق نظیر جديد طرحهاي به بانك این متنوع خدمات تش ریح ضمن نشست خواستار و کرد اشاره ملي توسعه صندوق تس هیات و روس تائي خرد مالی تأمین با داریم آمادگي ک رد: تأکید وی ش د. بانك اين از اس تانداري مجموعه حماي ت رونق موجبات صنعتي و توليدي واحدهاي به درگردش سرمايه تسهیات پرداخت یزد استاندار درپایان است: گفتنی سازیم. فراهم را واحدها این توس عه و اقتصادی خدمترساني جهت به يزد اس تان بانك پس ت مجموعه از علویان به لوح اهداء با نمود. تقدیر هموطنان به یزد: استاندار دفاتر روستائی خرد مالی تأمین صندوق است روستائي اقتصاد قوت نقطه ایران بانك پست وزارت حقوقي معاون براري مرتضی با مشترک نشست در يزد استاندار ميرمحمدي سیدمحمد مسئوالن ایران بانک پست و پست شرکت مدیره هیأت اعضای اطاعات فناوري و ارتباطات روستائي خرد مالی تأمین صندوق ایجاد اینکه بیان با یزد استان در وزارت تابعه مجموعههای درسطح آن گسترش بر است روستائي اقتصاد براي قوتي نقطه ایران بانک پس ت دفاتر در ضمن نشست این در نیز براری دکتر یزد: استان شعب مدیریت گزارش به کرد. تأکید روستاها ارتباطي خدمات كيفي و كمي گسترش جهت به یزد استان مسئوالن ساير و استاندار از تقدير وزارت مجموعه در ش ده انجام فعاليتهاي از گزارش ی ایران بانک پس ت خدمات ویژه به مالی تأمین صندوقهاي تأسيس اهداف تبیین به ادامه در و ارائه اطاعات فناوری و ارتباطات به غیرضرور ترددهای کاهش دنبال به ایران بانك پست افزود: وی پرداخت. روس تائي خرد صندوقهای طریق از روستاها در بيكاري مشكل رفع و اشتغال زیست محیط حفظ شهرها باشند. داشته را الزم همکاری داریم انتظار مسئوالن تمامی از راس تا این در و اس ت مذکور آمادگی اعام ضمن نشست این در هم ایران بانک پست مدیره هیأت عضو صباغي غامحسین دفاترخدمات پايداري الزمه کرد: تصریح روستاها در بیمهای و بانکی متنوع خدمات واگذاری درخواست مسئوالن تمامي از و آنهاست به اجرائی دستگاههای خدمات تمامي انتقال بانکی همچنین نمایند. ياري روستائی هموطنان به خدمات بهتر هرچه ارائه در را بانك این داریم عضو حالخور اسکندر و ايران مخابرات شرکت مديرعامل ابراهيمي کاظم نشست این در گفتنی پرداختند. مجموعه دو این اقدامات و برنامهها تشریح به پست ش رکت هیأتمدیره ناصري آيتاهلل با همراه هیأت و براري دكتر اتفاق به صباغی دکتر نشست این از پس است: و فرماندار با مشترك جلسه در سپس و ديدار یزد جمعه امام و استان در فقيه ولي نماينده کرد. شرکت شهرستان اين مشکات و مسائل بررسی منظور به مهريز شهرستان مسئوالن اردبیل: استانداری معاون است تحسین قابل ایران بانک پست خدمات مناطق در ایران بانک پس ت متنوع خدمات و فعالیتها قدردانی و تحسین قابل کش ور برخوردار کم و روستائی محمدباقر اردبیل: استان شعب مدیریت گزارش به است. نشست در اردبیل استانداری برنامهریزی معاون بهش تی مطلب بیان ضمن استان بانک پست مسئوالن با مشترک فرصت روستایی خرد مالی تأمین صندوقهای گفت: فوق نشان بیشتر را خود های قابلیت بانک این تا است مناسبی بانک پس ت مدیرش عب دادخواه بهروز همچنین ده د. بانک متنوع خدمات معرفی و عملکرد گزارش ارائه ضمن نشست این در اردبیل استان توسط مذکور صنادیق اعضای احکام صدور تسریع جهت گسترده برنامهریزی خواستار شد. آن فعالیت آغاز و بخشداریها پانزدهم شماره 1393 آذرماه

18 پانزدهم شماره 1393 آذرماه ایران بانک پست اخبار مازندران: استاندار معاون ارزندهای نقش ایران بانک پست دارد روستاها اقتصادی و فرهنگی توسعه در بختیاری: استاندارچهارمحال معاون ایران بانک پست روستائی دفاتر توسعه میشود عمومی هزینههای کاهش موجب 16 روستائی و محروم مناطق در بانکی متنوع خدمات ارائه به توجه با ایران بانک پست گزارش به دارد. مناطق این واقتصادی فرهنگی بسترهای توسعه در ای ارزنده نقش در مازندران استانداری معاونعمرانی نبیان علی مازندران: استان ش عب مدیریت بانک این تاشهای از تقدیر ضمن استان بانک پست مدیرشعب با مشترک نشست و روستائی بانکی دفاترخدمات خدمات ارتقاء با بانک این گفت: فوق مطلب بیان و اشتغال ایجاد در مهمی عامل میتواند روستائی خرد مالی تأمین صندوق راهاندازی انرژی و زمان اتاف و ش هرها به روس تائیان مهاجرت از جلوگیری و روس تاها در پست روستائی دفاتر به دهیاریها حس اب انتقال درخصوص وی باش د. داش ته دفتر هماهنگی با الزم کارشناس یهای س ریعتر هرچه کرد: تأکید نیز ایران بانک الزم اقدام کار این به نسبت تا انجام استانداری اسامی شوراهای و روس تائی امور این ابتدای در استان بانک پست مدیرشعب یوسفی محمود همچنین پذیرد. صورت و برنامهها تشریح و استان بانکی دفاترخدمات و شعب عملکرد ارائه ضمن نشس ت روستائی مناطق توسعه و پولی و بانکی خدمات ارائه راس تای در بانک این اهداف روستائیان امور با مرتبط اجرائی دستگاههای و دهیاریها حس اب انتقال خواستار شد. ایران بانک پست روستائی بانکی دفاترخدمات به عمومی هزینههای کاهش موجب ایران بانک پس ت باجههای و روس تايي ICT دفاتر خدمات میسازد. فراهم را جامعه بيشتر هرچه پيشرفت و توس عه زمينه آن بر عاوه و شده روس تائیان توسعه معاون دشتكي سليماني سيامك بختياري: و چهارمحال استان شعب مدیریت گزارش به مطلب بیان ضمن استان دفاترپیشخوان کارگروه درجلس ه استانداری انس اني منابع و مديريت ظرفيتهای از استفاده با ميتوان گفت: ایران بانک پس ت خدمات کردن ارزیابی مطلوب و فوق طبق افزود: وی داد. قرار روس تائيان دراختيار را متنوعی خدمات بانک این بانکی دفاترخدمات اجرائی كشور مختلف درمناطق کامل صورت به الكترونيك دولت بايد کشور توسعه پنجم برنامه سلیمانی شود. ارائه مردم به الكترونيكی صورت به اجرائی دستگاههای خدمات درصد 60 و شده خاطرنشان و دانست ضروري را روستاها و شهرها در دولت خدمات پيشخوان دفاتر فعاليت توسعه مردم به بهتر خدمترساني زمينه و شده پايدار شغلي فرصتهای ايجاد موجب کار این ساخت: تصریح بختياري و چهارمحال استاندار انساني منابع و مديريت توس عه معاون كند. مي فراهم را جهاد گاز آب برق نيروي توزيع همانند استان خدماترسان و اجرائي هاي دستگاه تمامي کرد: تمامی بايد احوال ثبت و ام لاك و اس ناد ثبت اجتماعي تأمين پرورش و آموزش كش اورزي بهنام همچنین کنند. واگذار روستايي ICT و پیش خوان دفاتر به را خود واگذاري قابل خدمات روستاها در بانک این نقش و اهداف از گزارشی نشست این در استان بانک پست شعب مدیر یزدانی دستگاهها مسئوالن حمایت خواستار و ارائه روستاها اقتصاد به کمک زمینه در شده انجام اقدامات و نقطه نیز دستگاهها مدیران سایر نشست این در است: گفتنی شد. روستائیان به خدمترسانی از گردید مقرر و ارائه روستاها در خدمات مطلوب ارائه جهت را خود راهکارهای و پیشنهادات نظرات پذیرد. صورت الکترونیک دولت گسترش راستای در استان بانک پست با الزم همکاریهای ایران بانک پست برتقویت یزد استانداري انساني منابع و مدیریت توسعه معاون تآکید يزد استانداري انس اني منابع و مدیریت توس عه معاون رضائی عباس علی این پیشین مدیر و ایران بانک پست بسیج فرمانده با مشترک نشس ت در اس تان ش عب مدیریت گزارش به کرد. تأکید بانک این تقویت بر اس تان ويژگيهاي به اشاره و بس یج هفته تبریک ضمن نشس ت این در وی یزد: حضور از قبل گفت: آن روستاهاي كمآبي و پراكندگي و يزد استان خاص بانک این خدمترساني و بود بانك داراي روستائي كمتر ایران بانك پست انقاب از بعد كه اس ت خوبي بس یار اقدام محروم مناطق و روس تاها در بهخوبي را خود جایگاه ایران بانك پس ت اظهارداش ت: وي گرفت. صورت دس تگاههای همه اس ت الزم و میدهد انجام بزرگي كارهاي و کرده پیدا ایران بانك پس ت کرد: تصریح رضائی کنند. حمایت بانک این از اجرائ ی اشتغالزائی و شهرها به روس تائیان غیرضرور ترددهای كاهش به توجه با مصصم استانداری مجموعه و میباشد حمایت مس تلزم درروستاها پايدار افزايش خواستار درپایان وی کند. تقویت را آن دولتی منابع انتقال با است و فرهنگي س طح ارتقاء جهت اس تانداري با ایران بانك پس ت همكاري بسیج فرمانده آقائي حجتاالس لام همچنین شد. روس تاها در اقتصادی گفت: بانک این از استانداری حمايتهاي از تقدیر ضمن ایران بانک پست و است بانک این تکالیف از روس تاها در محروميتزدائي و خدمترس اني کشور س طح در روس تائی خرد مالی تأمین صندوق توس عه با امیدواریم باشیم. داشته جامعه محرومان به شایستهای کمک بتوانیم با هم كاري هرگونه ب راي را ایران بان ك پس ت مجموعه آمادگ ي وی شعب پیشین مدیر علويان سیدیعقوب كرد. اعام یزد استانداری مجموعه برنامههای از گزارشی ارائه ضمن نشست این در نيز یزد استان پس تبانک اجرای برای اس تانداري مجموعه همهجانبه حمايت خواس تار بانك این شد. آن

19 رضایت فرماندار الشتر از ایجاد صندوق تأمین مالی خرد روستائی در دفاتر پست بانک ایران فرماندار پلدختر: صندوق تأمین مالی خرد روستائی موجب ایجاد مشاغل جدید میشود پست بانک ایران اخبار 17 غامرضا سلیمانی فرماندار شهرستان الشتر در نشست مشترک با مسئوالن پست بانک استان لرستان ضمن تقدیر از عملکرد شعبه این شهرستان رضایت خود را از توسعه و ایجاد طرح صندوق تأمین مالی خرد روستائی اعام کرد. به گزارش مدیریت شعب استان لرس تان: وی اجرای این طرح را عاوه بر اشتغالزائی در روستاها در کاهش هزینههای غیرضرور روستائیان نیز بسیار مهم و مؤثر دانست. همچنین فرزاد رستمی مدیرشعب پس ت بانک استان در این نشست ضمن تش ریح و تبیین نحوه عملکرد این بانک در دفاترخدمات بانکی روس تائی و اشاره به تفاهمنامه صندوق تأمین مالی خرد روستایی آمادگی الزم را جهت فعالس ازی این صندوق درس طح دفاترخدمات بانکی روستایی شهرستان الشتر را اعام و خواستار همکاری مجموعه فرمانداری و بخشداریها در این زمینه شد. بنابراین گزارش: پس از این نشست جلسه هماهنگی و آموزشی طرح صندوق قرضالحس نه پس ت بانک ایران و صندوق تأمین مالی خرد روستایی با حضور مدیر و رؤسای دوایر حراست و دفاترخدمات بانکی مدیریت شعب استان لرستان برای کارگزاران دفاترخدمات بانکی ش هری و روستائی شهرستان الشتر برگزار و طی آن رستمی پس از تش ریح این طرحها کارگزاران را به راهاندازی آن و جذب منابع بیش تر تشویق کرد. گفتنی است: در پایان این نشست نیز جلسه پرسش و پاسخ جهت رفع مشکات دفاتر برگزار و مقرر گردید رئیس شعبه پست بانک الشتر ضمن پیگیری مسائل از فرمانداری به رفع آن و فعال نمودن دفاتر غیرفعال اقدام نماید. فرماندار خرامه: صندوق تأمین مالی خرد روستائی فرصت مناسبی برای خدمترسانی به روستاهاست ایجاد و راهاندازی صندوق تأمین مالی خرد روستائی در دفاتر خدمات بانکی پس ت بانک ایران فرصت مناسبی ب رای خدمت رس انی ب ه مناطق روس تایی و محروم است. به گزارش مدیریت ش عب استان فارس: احسان خازن فرماندار شهرس تان خرامه در نشس ت مشترک با مسئوالن پس ت بانک استان ضمن بیان مطلب فوق گفت: ایج اد این صندوقها با توجه به وضعیت جغرافیائی و خشکس الیهای اخیر میتواند در ایجاد مش اغل جدید و رونق و آبادانی منطقه مؤثر باش د. وی بر انتقال حس اب دهیاریهای این شهرس تان به پس ت بانک ایران جهت خدماترسانی به روس تائیان تأکید کرد. همچنین بهرام رضائیعرب مدیر ش عب پست بانک استان فارس در این نشس ت ضمن ارائه گزارشی از عملکرد آمادگی این بانک را برای ارائه خدمات مناسب به هموطنان اعام داشت. قدرتاهلل ترابینژاد فرماندار شهرس تان پلدختر در نشست مشترک با مسئوالن پست بانک اس تان لرستان ضمن اس تقبال از راهاندازی و توسعه صندوق تأمین مالی خرد روس تائی در دفاتر پس ت بانک ایران آن را در ایجاد مش اغل جدید و رونق و آبادانی روستاها و کاهش هزینه روستائیان بسیار ارزشمند دانست. به گزارش مدیریت شعب اس تان لرستان: فرزاد رستمی مدیرشعب پست بانک استان نیز در این نشست پس از ارائه گزارش عملکرد پست بانک استان به تشریح تفاهمنامه صندوق تأمین مالی خرد روستائی با مرکز توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری پرداخت و آمادگی شعب و دفاترخدمات بانکی روستائی را برای اجرای این طرح درسطح شهرستان پلدختر اعام و خواستار همکاری فرمانداری و بخشداریها در این خصوص شد. گفتنی است: مدیرشعب استان لرستان به اتفاق رؤسای دوایر حراست و دفاترخدمات بانکی جلسه آموزشی - توجیهی درخصوص طرح صندوق تأمین مالی خرد روستائی و صندوق قرضالحسنه پست بانک ایران را برای کارگزاران دفاترخدمات بانکی شهری و روستائی برگزار و طی آن ضمن توجیه طرحهای فوق و تشویق کارگزاران به راه اندازی آن و جذب منابع به بررسی وضعیت دفاترخدمات بانکی شهری و روستائی شهرستان پلدخت ر و پیگیری رفع مش کات قطع خطوط اینترنت در دفات ر مذکور پرداخت و آمادگی الزم را برای فعالساختن صندوق قرضالحسنه اعام کرد. فرماندار بهبهان: پست بانک ایران نقش اساسی درتحقق اقتصاد مقاومتی دارد پس ت بانک ایران با جذب س رمایههای اندک روستائیان و اعطای تس هیات اش تغالزائی به آنان نقش اساس ی درتحقق اقتصاد مقاومتی ایفاء میکند. به گزارش مدیریت شعب استان خوزستان: حسینملکخدائیفرمانداربهبهان درنشستمشترکبامسئوالن پست بانک استان ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بانک بسیاری از ش عارهای دولت را با خدمترسانی در مناطق محروم و روستائی محقق نموده است. وی افزود: پست بانک ایران با توجه به گستردگی حضور در س طح کشور موجب اشتغالزایی رونق کسب و کار و کاهش ترددهای غیرضروری شده اس ت. قاس م تاجوک مدیرشعب پست بانک استان خوزس تان نیز در این نشست ضمن تشریح فعالیتهای این بانک بهویژه صندوق تأمین مالی خرد روس تایی و خدمات متنوع بانکی درسطح روستاها برحمایت همه جانبه مسئوالن تأکید کرد. گفتنی است: در این نشست درخصوص انتقال حس ابهای دهیاریهای شهرستان بهبهان به دفاترخدمات بانکی روستائی و حضور پست بانک ایران در جلسات بخشداران و دهیاران و نمایندگان شوراهای روستاها تصمیمات الزم اتخاذ شد. ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173

20 پانزدهم شماره 1393 آذرماه 18 ایران بانک پست اخبار : فیروزآباد فرماندار تحقق در ایران بانک پست نقش است چشمگیر بسیار دولت روستائی برنامههای اقتصادی برنامههای تحقق در بسزایی و مهم بس یار نقش ایران پستبانک شعب مدیریت گزارش به دارد. کش ور محروم و روس تائی مناطق در دولت نشست در فیروزآباد شهرستان فرماندار استوارمیمندی ابراهیم فارس: استان از تقدیر و فوق مطلب بیان ضمن اس تان بانک پست مسئوالن با مش ترک و اش تغال زمینه در ایران بانک پس ت گفت: بانک این خدمات و فعالیتها درپایان وی است. قرارداده هموطنان دراختیار را فرصت بهترین اشتغالزایی پیگیری و ایران بانک پست روس تائی دفاتر به دهیاریها حس اب انتقال بر همچنین نمود. تأکید روس تایی خرد مالی تأمین صندوق اجرائی عملی ات عملکرد تشریح ضمن نشست این در استان مدیرش عب رضاییعرب بهرام کرد. اعام هموطنان به متنوع خدمات ارائه برای را بانک این آمادگی داراب: فرماندار ایران بانک پست گستردگی است شده بانکها سایر با آن تمایز موجب بهرهمندی بر شوشتر فرماندار تاکید ایران بانک پست خدمات از اجرائی دستگاههای شهرس تان فرماندار نجفی حیدر با مش ترک نشس ت در شوش تر اس تان بان ک پس ت مس ئوالن شهرستان بخشداران و خوزستان بیش تر هرچ ه بهرهمن دی ب ر خدمات از اجرائ ی دس تگاههای گزارش به ک رد. تأکید بانک ای ن مطلب بیان ضمن وی نشس ت این در خوزس تان: استان ش عب مدیریت و روستائی مناطق در بانک این بانکی دفاترخدمات حضور اظهارداشت: فوق ارائه برای مناسبی پایگاه دفاتر این و است برکت و خیر منشأ کشور محروم دستگاههای تمامی بایستی افزود: وی میباشد. روستائیان به ارزنده خدمات از محروم مناطق و روستاها در ویژه به مردم به خدمترس انی برای اجرائی بانک پست شعب مدیر تاجوک قاس م همچنین نمایند. حمایت بانک این اهم از گزارشی بسیج هفته تبریک ضمن نشست این در نیز خوزستان استان مالی تأمین صندوق فعالیت و نقش گفت: و کرد ارائه بانک این فعالیتهای اقتصادی شکوفائی راستای در روستائیان به خدمترسانی در روستائی خرد دستگاههای است الزم و میباش د اجتماعی عدالت توسعه و اش تغالزایی باشند. داشته آن از خوبی حمایتهای اجرائی مهریز شهرستان فرماندار تقدیر روستاها در ایران بانک پست خدمترسانی از روستاها آبادانی و رونق بر عاوه ایران پستبانک خدمات تنوع و گستردگی گزارش به است. ش ده مالی مؤسس ات و بانکها س ایر با آن تمایز موجب داراب شهرستان فرماندار قاس مپور عبدالرضا فارس: استان ش عب مدیریت فوق مطلب بیان ضمن استان بانک پس ت مسئوالن با مشترک نشس ت در اقشار و روستائیان از حمایت درواقع بانک این از پشتیبانی و حمایت گفت: در ایران بانک پست خدمات و فعالیتها از تقدیر ضمن وی اس ت. ضعیف این روستائی دفاتر به دهیاریها حس اب برانتقال محروم نقاط و روس تاها استان بانک پست مدیرشعب رضاییعرب بهرام همچنین نمود. تاکید بانک خدمات ارائه برای را بانک این آمادگی عملکرد تشریح ضمن نشست این در داشت. اعام هموطنان به مناسب با مشترک نشس ت در مهريز شهرس تان فرماندار رس تگاري س يدمحمد و روستاها در ایران بانك پست فعاليتهاي از یزد استان پستبانک مسئوالن استان شعب مدیریت گزارش به نمود. تقدیر مناطق این در آن خدمترسانی روحيهكاري و مضاعف همت وجود به توجه با اظهارداشت: وی همچنین یزد: پست بيشتر هرچه توفيق شاهد پیش از بیش بانك این کارکنان مجموعه در تأکیدکرد: رستگاری بود. خواهيم روس تاها به خدمترس اني در ایران بانك اب زمينهها همه در شهرستان دهیاریهای و بخش داری فرمانداری مجموعه شعب پیشین مدير علويان سیدیعقوب مینماید. همكاري ایران بانك پس ت این خدمات درخصوص كاملي گزارشی نشست این در نیز استان بانک پست مالی تأمین صندوق نظیر جديد طرحهاي به ادامه در و ارائه روستاها در بانك دانشگاه دانشجويان به تسهیات پرداخت قرضالحسنه صندوق روستائي خرد خواستار و کرد اش اره اطاعات فناوري وزارت بانكی عامليت و اس لامي آزاد اين در است: گفتنی ش د. ایران بانك پس ت از فرمانداري همهجانبه حمايت داشتند حضور نيز شهرستان اين مركزي بخش دار و فرماندار معاون که دیدار حس ابهای انتقال جهت فرمانداري طرف از شهرس تان صنايع گرديد مقرر تأمین صندوق اعضای اباغ و معرفي بانك این به تس هیات دريافت و خود این به فرمانداری هماهنگی با مرتبط منابع تا صادر هم روس تائي خرد مالی شود. منتقل صندوق

21 سرعین: فرماندار خرد مالی تأمین صندوقهای توسعه و ایجاد است امکانپذیر بانک پست طریق از تنها روستائی دکترصباغی: ایران پستبانک قرضالحسنه صندوق رویکرد است هموطنان ضروری نیازهای رفع و اشتغالزائی ایران بانک پست اخبار 19 توسط کشور روس تاهای در خرد مالی تأمین صندوق توس عه و ایجاد طرح همکاری با تنها جمهوری ریاست محروم مناطق و روس تایی توس عه مرکز اردبیل: استان شعب مدیریت گزارش به است. امکانپذیر ایران بانک پس ت مسئوالن با مشترک نشست در سرعین شهرس تان فرماندار ناصری عاطف فرمانداری مجموعه داشت: اظهار فوق مطلب بیان ضمن استان بانک پست زمینههای در بان ک این ب ا همکاری آماده شهرس تان بخش داریهای و این در همچنین میباش د. دوردست و روستائی مناطق به خدمترس انی ارائه ضمن اردبیل اس تان بانک پست مدیرش عب دادخواه بهروز نشس ت اجرائی دس تگاههای تمامی همکاری و حمایت خواس تار عملکرد گزارش تسهیات اعطای و روس تائی خرد مالی تأمین صندوقهای راهاندازی جهت شد. روستاها در تولید رونق و اشتغالزایی برای دستهچک وضعیت گزارشگیری امکان پستبانکایران اینترنتی درگاه ازطریق مشتریان الکترونیک بانک داری فرهنگ ترویج و الکترونیکی بانکداری توس عه راس تای در گزارشگیری امکان آن به مشتریان آسان دسترسی نمودن فراهم و جامعه درسطح فراهم بانک این اینترنتی درگاه طریق از ایران بانک پست چکهای دسته وضعیت نظیر خدماتی درگاه این ارتقاء به توجه با اطاعات: فناوری امور گزارش به ش د. گزارش دس تهچک وضعیت تجمیعی گزارش چک دس ته وضعیت گزارشکل ی شده عملیاتی و فعال آن در برگش تی چکهای گزارش و وضعیت براس اس چک متنوعی خدمات بانک این اینترنتی درگاه در حاضر درحال گزارش: بنابراین است. قبض پرداخت منظم حوالهه ای انجام کارت و حس اب به وجه انتقال جمل ه از کارتهای و حساب ش ماره طریق از رایتل و ایرانس ل اول همراه ش ارژ خرید و شبا شماره دریافت شتابی مغایرت ثبت ضمانتنامه اس تعام شتاب شبکه عضو صورتحساب و بانک این از ش ده اخذ تس هیات اقساط پرداخت صورتحس اب آن رمز تغییر و پس تبانککارت مسدودی رفع و مسدود صدور درخواس ت آن دیگر همچنین میش ود. ارائه مش تریان به دیگر خدمات برخی و پایا حواله صدور تلفنبانک خودپرداز) ATM ( دستگاههای از اعم بانک این الکترونیکی سامانههای وبکیوسک و شعب) PinPad ( پایانه و کارتخوان) POS ( دس تگاههای میکنند. ارائه هموطنان به کشور سراسر در را الکترونیکی متنوع خدمات بانک این ایران بانک پست سایت وب به مراجعه با میتوانند مشتریان از هریک است: گفتنی استفاده خدمات این از اینترنتی بانکداری بخش نشانی به بانکی دفاترخدمات و شعب از یکی در حساب افتتاح با نیز هموطنان سایر و نموده شوند. بهرهمند مذکور خدمات از و پیوسته بانک این مشتریان جمع به رد سرگردان منابع به ساماندهی قرضالحسنه صندوق ایجاد از ایران پستبانک هدف و هموطنان ضروری نیازهای و احتیاجات رفع جهت وام پرداخت منظور به بخش این مدیره هیأت عضو صباغی دکتر عمومی: روابط گزارش به است. اش تغالزائی به کمک فوق مطلب بیان ضمن قرضالحسنه صندوق مدیران و مدیرعامل با مشترک نشست در خانوادهها سطح به بانکی سیستم سطح از مرور به قرضالحسنه حوزه در فعالیت گفت: راهاندازی بر مبنی مرکزی بانک تصمیم به توجه با و یافته تغییر محلی صندوقهای و بخش در صرفا شده تجهیز منابع مصرف منظور به بانک هر در قرضالحسنه صندوق نمود. صندوق تأسیس به اقدام تکلیف این اجرای در نیز ایران پستبانک قرضالحسنه مورد را شعب تمامی در فعالیت صندوق از جانبه همه حمایت اعام با همچنین وی در نیز ایران بانک پست قرضالحسنه صندوق مدیرعامل زندی رس ول داد. قرار تأکید تیرماه از صندوق رسمی فعالیت آغاز به توجه با گفت: گزارشی ارائه ضمن نشست این خوبی همکاری سرپرستیها همه و بوده رشد به رو صندوق این عملکرد جاری س ال و نصب قرضالحسنه نرمافزار کش ور درسطح بانک ش عبه 272 در تاکنون و داش ته و شرقی آذربایجان شمالی خراسان استانهای کرد: تصریح وی ش دهاست. عملیاتی داشتهاند. خوبی عملکرد تاکنون که هستند استانهائی جمله از فارس و بوشهر غربی اولویت بر تأکید با زندی کردند. استقبال بخش این در فعالیت از اس تانها همه البته بصورت موجود نرمافزار کارکنان و مدیران شبانهروزی تاش با کرد: تصریح IT به دادن عملیاتی کامل بطور استانها همه در را قرضالحسنه فعالیتهای لحظهای) Online ( بر درپایان قرضالحسنه صندوق مدیرعامل میشود. انجام نیز الزم پشتیبانی و نموده ابراز و نمود تأکید اطاع ات فناوری حوزه ویژه به بانک مختلف حوزهه ای با تعام ل همچنین کنیم. صادر را صن دوق ویژه بانکی کارت اولی ن بتوانیم تا کرد امی دواری صندق پیگیری و نظارت مدیریت سرپرس ت عنوان به پورکمال فؤاد نشس ت این در نشست این از پس صباغی دکتر است: گفتنی شد. معرفی ایران پستبانک قرضالحسنه اب الزم رهنمودهای ارائه ضم ن و بازدید قرضالحس نه صندوق مختلف بخشهای از شد. مطلع آنان نظرات از و پرداخت گفتگو به کارکنان از هریک تیکسل شرکت به ایران بانک پست خدمات ارائه بانک این متنوع خدمات تیکسل شرکت و ایران بانک پست بین قراردادی براس اس تجهیزمنابع و بازاریابی ادارهکل گزارش به میشود. ارائه مذکور شرکت مشتریان به و متقاضیان توسط شرکت این محصوالت خرید ثبتنام عملیات مذکور قرارداد طبق است: گفتنی میشود. انجام فروش نمایندگی سرویس قالب در آن اقساط جمعآوری پست بانکی دفاترخدمات و شعب از یکی به مراجعه با میتوانند متقاضیان از هریک پست است: ذکر شایان نمایند. اقدام ثبتنام به نسبت کشور سراس ر در ایران بانک سارگل صنعتی گروه مجموعههای به شرکت این بر عاوه حاضر درحال ایران بانک کرمان( حسنی)اس تان فروش گاه پارس تولیدی بازرگانی مقصود( )چینی ش رق سرویس نیز کاچیران شرکت و بختیاری( چهارمحال پاکتین)استان تولیدی شرکت میکند. ارائه را فروش نمایندگی پانزدهم شماره 1393 آذرماه

22 پانزدهم شماره 1393 آذرماه 20 ایران بانک پست اخبار سامانه در جدید تغییرات ایران بانک پست تلفنبانک مشتریان دسترسی سهولت نمودن فراهم منظور به در جدیدی تغییرات ایران بانک پس ت خدمات به ایجاد شماره به بانک این تلفنبانک سامانه و فنی پشتیبانی ادارهکل گزارش به اس ت. گردیده برای 2 کلید تلفنبانک ب رای 1 کلید سیس تمها: برای نیز 3 کلید و مصرفی قب وض س ایر و اول تلفنهمراه قبوض پرداخت گزارش: بنابراین است. شده گرفته درنظر ایرانس ل و همراهاول ش ارژ خرید مش کات کارت مغایرت پیش نهادها و انتقادها ارائه منظ ور به 4 کلی د و ایران بانک پس ت با آش نائی برای 8 کلید کارت خدمات و اینترنتبانک جهت 5 کلید همچنین میباشد. مردمی کمکهای دریافت برای نیز 9 کلید تجهیزات و فنی اشکاالت طرح منظور به بانک این داخلی ارتباطات برقراری است: گفتنی است. شده تعیین شبکه سختافزارهای و نرمافزارها و بانکداری و شماره با میتوانند البرز و تهران استانهای در مستقر مش تریان شماره پیش گرفتن با و شماره همان با نیز استانها سایر در مستقر مشتریان نمایند. برقرار ارتباط مذکور سامانه با 021 قرضالحسنه صندوق باجه افتتاح شهرری در ایران بانک پست هموطنان ضروری نیازهای رفع و قرضالحس نه نیکوی سنت اشاعه راس تای در هب شد. افتتاح شهری شعبه در پس تبانکایران قرضالحس نه صندوق باجه اولین صندوق این مدیرعامل زندی رسول قرضالحس نه: صندوق عمومی روابط گزارش س پردههای جذب با میکنیم تاش کرد: تصریح مذکور باج ه افتتاح مراس م در هب ضروری وامهای بتوانیم پسانداز قرضالحس نه حس ابهای قالب در هموطنان گرفته صورت برنامهریزیهای براس اس کرد: تصریح وی کنیم. پرداخت نیازمندان صندوق کشور سراسر در بانک این منتخب بانکی دفاترخدمات و شعب تمامی در ش وند. بهرهمند آن از بتوانند هموطن ان عموم تا میش ود افتتاح قرضالحس نه مسئوالن ویژه قرضالحسنه صندوق آموزشی جلسه اولین راستا همین در همچنین بانکی دفاترخدمات کارگزاران حضور با جاری سال آذرماه چهارم دفاتر نمایندگان و برگزار شهرری شعبه بانک پست همکاری با صندوق این مسئوالن توسط ش هرری و وظایف تشریح ضمن جلسه این در صندوق اجرائی مدیر عباس ی حمید گردید. دفاتر در صندوق فعالیتهای آغاز کرد: تصریح وام اعطای شرایط و آن فعالیتهای بانک پست قرضالحسنه صندوق مدیرعامل است. الزم آموزشهای ارائه مس تلزم باجه ایجاد از صندوق این فعالیتهای گسترش به اشاره با جلسه این در نیز ایران حس ینپور محمدرضا پایان در و داد خبر ورامین و پاکدش ت در مذکور صندوق و تأس یس در که کس انی از مالی عملکرد گزارش ارائه از پس صندوق مدیرمالی در صندوق مدیران اس ت: گفتنی نمود. قدردانی بودند کرده تاش آن راهان دازی بودند. کارگزاران سئواالت پاسخگوی جلسه این کالنتری رئیس از زاده حسن تقدیرمهندس البرز ملکآباد شعبه کارمند و چهارباغ استان ساوجباغ شهرستان ملکآباد شعبه بانک پست از مسلحانه س رقت بروز درپی یکی و شهرستان این چهارباغ کانتری زحتمکش نیروهای بادرنگ و سریع ورود و البرز و سارقان درشناسایی همکاری و مجدانه پیگیری همچنین و مذکور شعبه کارمندان از بانک پست مدیرعامل و مدیره هیأت رئیس حسنزاده مهندس مسروقه وجوه عودت نمود. تش کر و تقدیر مذکور کارمند و مربوطه کانتری جمعی ابواب و رئیس از ایران از بدینوس یله اس ت آمده آنان تقدیرنامه این از بخش ی در روابطعمومی: گزارش به منجر که البرز ملکآباد شعبه سرقت کشف در جنابعالی بیدریغ تاشهای و مجاهدت امیدوارم و نموده قدردانی و تشکر گردید مسروقه وجوه عودت و سارقان دستگیری به مس یر در همواره عصر)عج( ولي حضرت توجهات و متعال خداون د عنايات پرت و در بنابراین باشید. مؤید و موفق ایران اسامی جمهوری مقدس نظام به خدمت و زندگی ماه آذرماه سیزدهم پنجشنبه روز البرز استان شعب مدیریت اعام براس اس گزارش: تهدید با و شده ساوجباغ شهرستان ملکآباد شعبه وارد مسلح سارق چند جاری سال با خوشبختانه که شدند متواری و نموده سرقت به اقدام مشتریان و کارکنان ارعاب و درحین مذکور سارقان انتظامی نیروهای موقع به همکاری و کارکنان از یکی هوشیاری این کارمندان از یکی میافزاید: گزارش این گرفتند. قرار تعقیب تحت و شناسائی فرار از پس بافاصله ایثار و خودگذشتگی از و مثالزدنی سازمانی تعصب و تعهد با ش عبه توانست و پرداخت آنان خودروی تعقیب به شخصی خودرو با س ارقان ش دن متواری سردرگمی دچار را سارقان گریز و تعقیب یک در تمام هرچه چاالکی و هوش یاری با در سارقان تا نماید دیگر خودروئی با آنان خودروی برخورد و تصادف به وادار و نموده بگذارند برجای پلیس برای را الزم سرنخهای شدن متواری و خودرو رهاکردن با نهایت شد. پلیس توسط ممکن زمان کمترین در آنان دستگیری به منجر سرنخها همین که شعبه کارکنان همکاری با چهارباغ کانتری نیروهای و رئیس سرانجام اس ت: گفتنی دوربینهای توسط ضبطشده فیلم بازبینی از پس البرز استان بانک پست مسئوالن و و شده حساب و دقیق پلیس ی عملیات یک در توانستند موجود سرنخهای و ش عبه همدان استان تویسرکان شهرستان روستاهای از یکی در را سارقان ساعت 72 از کمتر شعب تمامی است: ذکر شایان دهند. تحویل قضائی مراجع به و دس تگیر شناسائی و مداربسته دوربین به مجهز کشور سراسر در ایران بانک پس ت بانکی دفاترخدمات و به حوادثی چنین بروز درصورت که اس ت کانتری به سرقت اعام خودکار سیس تم طحایی سیدحمید راستا همین در همچنین میباشد. تعقیب و پیگیری قابل راحتی دیدار در نوروزی و زمستانه ملی جشنواره طرح خبری نشست پایان در البرز استاندار امنیتی مسئوالن جدیت گفت: وی با استان بانک پست مدیرشعب کمالآبادی مسعود شایسته که بود س ارقان دس تگیری در مهم عوامل از آباد ملک ش عبه مجهزبودن و استان ش عب عملکرد از مختصری گزارش دیدار این در نیز کمالآبادی اس ت. تقدیر جهت مذکور شعبه کارکنان و امنیتی مس ئوالن توس ط گرفته صورت تاشهای و کرد. ارائه سارقان دستگیری

23 ستارهدنبالهدار سپرده درصدی 8 رشد جاری سال آبانماه در ایران بانک پست با ایران بانک پست ستارهدنبالهدار سپرده آبانماه طی هموطنان استقبال به توجه بیش گذشته ماه به نس بت جاری سال گزارش به است. داشته رش د 8 درصد از پایان تا تجهیزمنابع: و بازاریابی ادارهکل حس ابهای تعداد جاری س ال آبانماه شعب سطح در انجامش ده اطاعرس انیهای و تبلیغات به توجه با مذکور افزایش فقره 132 هزار به فقره 122 هزار از بانک مجله و س ایت وب و دفاتر اس تانهای در بهترتیب مذکور ماه پایان تا گزارش: بنابرای ن اس ت. یافته سپردهها این از استقبال بیشترین خوزستان و رضوی خراسان تهران فارس اطاعات کسب جهت میتوانند هموطنان است: گفتنی است. گرفته صورت و ش عبه 14 هزار از بیش به طرحه ا این مزایای از بهرهمن دی و بیش تر بانک این سایت وب و کشور سراسر در ایران بانک پست بانکی دفترخدمات نمایند. مراجعه نشانی به مدیرعامل و مدیره هیأت رئیس بازدید اعتماد فراز صرافی شرکت از همکاری به دعوت آزمون برگزاری ایران بانک پست ایران بانک پست اخبار 21 در خود موردنیاز انسانی نیروی از بخش ی تأمین منظور به ایران بانک پس ت به گزینش و مصاحبه کتبی آزمون طریق از نیرو جذب به اقدام کشور سراسر آزمون این در کارکنان امور ادارهکل گزارش به نمودهاست. قراردادی صورت فوقدیپلم تحصیلی مدرک با موردنیاز رش تههای و ش غلی ردههای در که عمومی شرايط دارای که داوطلبانی میگردد برگزار فوقلیسانس و لیس انس شغلی ردههای گزارش: بنابراین نمایند. شرکت میتوانند هستند اختصاصي و ارزی و ریالی بانکی امور متصدی و رایان ه کاربر حقوقی کارش ناس موردنیاز زبان شامل ش غلی ردههای تمامی برای عمومی آزمون عناوین و میباش د تحصیلی استعداد و هوش و کامپیوتر ریاضی و اس لامی معارف انگلیس ی حقوق متون شامل حقوقی کارش ناس ش غلی رده برای اختصاصی آزمون و ش غلی رده فقه متون و مدني دادرس ي آئين مدني حقوق حقوقي تجارت کاربر شغلی رده و انگلیس ی)بازرگانی( زبان ش امل ارزی بانکی امور متصدی میباشد. شبکه و سختافزار نرمافزار گرایشهای با کامپیوتر شامل رایانه و بیشتر اطاعات کسب جهت میتوانند شرایط واجد داوطلبان است: گفتنی سایت وب به استانها مورد شغلی عناوین همچنین و ثبتنام نحوه با آشنائی است: ذکر شایان نمایند. مراجعه نشانی به بانک این گردد. می برگزار جاری سال دیماه نوزدهم مذکور آزمون سال آذرماه نوزدهم بانک مدیرعامل و مدیره رئیسهیأت حسنزاده مهندس این کارکنان با گفتگو ضمن و بازدی د اعتماد فراز صرافی ش رکت از جاری کرد. ارائه آنان به را الزم رهنمودهای مجموعه بازارهای شناسائی لزوم به اشاره با بازدید این در وی روابطعمومی: گزارش به س رعت با اعتماد فراز صرافی حوالههای خوش بختانه گفت: موج ود ارزی است. شده مشتریان رضایت موجب خود این و میشود انجام زیادی اطاعرسانی با و داده کاهش را عملیاتی ریس کهای اس ت الزم افزود: وی اقدام مشتریان بیشتر هرچه افزایش و ارزی منابع جذب به نسبت مناس ب کشور درسطح صرافی این فعالیتهای برگسترش حسنزاده مهندس نمود. مطمئنی برند بانک پست اظهارداش ت: و کرد تأکید آزاد مناطق در ویژه به خدمات گسترش برای شده ایجاد فرصت و ظرفیت این از باید و دنیاست در با ایران بانک پست مدیره رئیسهیأت کرد. استفاده بیشتر درآمدزائی و ارزی تکریم و مشتری با برخورد نحوه خاطرنشانساخت: درکارها دقت لزوم اشاره ماندگارترین برخورد اولین زیرا اس ت برخوردار باالئی اهمیت از اربابرجوع مهم این به ویژهای توجه باید مجموعه کارکنان همه و اس ت ذهنی خاطره ارزی خدمات کیفی و کمی س طح ارتقاء کرد: تأکید وی باش ند. داش ته و اصفهان و کیش جزیره مشهدمقدس جمله از کشور درسطح شعب توسعه های برنامه و کار دستور در آنها تجارب از استفاده و صرافیها سایر با تعامل میباشد. صرافی این آتی فعالیتها از گزارشی اعتماد فراز صرافی مسئوالن دیدار این در است: گفتنی کردند. ارائه را آن آینده و هدف بازارهای و صرافی عملکرد و پانزدهم شماره 1393 آذرماه

24 ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 منطقه دو تهران... برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی در پست بانک منطقه دو تهران مدیریت ش عب منطقه دو تهران به منظور ارتقاء س طح علمی و آش نایی کارکنان دوره آموزشی آشنایی با حقوق شهروندی را برگزار کرد. به گزارش مدیریت شعب منطقه دو تهران: در دوره آموزشی مذکور علی آزاد مدیرکل آموزش و تحقیقات بانک مطالبی درخصوص آش نایی با حقوق شهروندی و کاربرد آن در جامعه و قوانین مربوط به آن را ارائه نمود. گفتنی اس ت: در پایان این دوره جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار شد. آذربایجان غربی... بازدید رئیس مرکز توسعه روستائی ریاست جمهوری از دفاتر روستائی پست بانک آذربایجان غربی آذربایجان شرقی... برگزاری دوره آموزشی صدور دسته چک و پرداخت تسهیالت در پستبانک آذربایجانشرقی پست بانک استان آذربایجان شرقی در راستای برنامههای آموزشی بانک و به منظور ارتقاء سطح علمی و دانش کارکنان هفدهم آذرماه سال جاری دوره آموزشی بازآموزی صدور دسته چک و پرداخت تسهیات را برگزار کرد. به گزارش مدیریت شعب استان آذربایجان ش رقی: در این دوره رؤسای شعب استان و مس ئوالن دوایر ستادی حضور داشتند و کارشناسان دوایر بازرسی و تسهیات استان نیز به تشریح مباحث مربوطه پرداختند. ایجاد باجههای پست بانک ایران در دفاترپستی آذربایجانشرقی 22 اخبار استانها سید ابوالفضل رضوی رئیس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری معاون عمرانی اس تانداری آذربایجان غربی و مدیرکل دفتر امور روس تایی و شوراها و فرمانداری ارومیه و تنی چند از مسئوالن و بخشداران محلی از دفاتر روس تائی پس ت بانک ایران در مناطق مرزی و صعبالعبور غرب کشور بازدید بعمل آوردند. به گزارش مدیریت شعب استان آذربایجان غرب ی: طی این بازدید دکتر رضوی با اش اره به ض رورت توجه به مناطق روس تایی و محروم گفت: یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه این مناطق اشتغالزایی و حمایت از صنایع و تولیدات محلی و بومی است. علیرضا ادهمی مدیر ش عب پست بانک اس تان نیز در جریان این بازدید به تش ریح عملکرد این بانک پرداخت و اظهار داشت: 109 دفترخدمات بانکی درسطح استان با ایجاد و راهاندازی صندوق تأمین مالی خرد روستائی آماده ارائه خدمات متنوع مالی به روستائیان است. گفتنی اس ت: معاون مرکز توس عه روس تایی و مناطق محروم ریاس ت جمهوری و هیأت همراه پس از این بازدید در همایش توسعه روستایی که با حضور مس ئوالن کشوری و استانی در محل استانداری آذربایجان غربی برگزار شد حضور یافتند. در راس تای توافقنامه منعقده بین پس ت و پس ت بانک اس تان آذربایجان شرقی باجههای بانکی در دفاتر پستی سطح استان ایجاد میشود. به گزارش مدیریت شعب استان آذربایجان ش رقی: براین اساس در دفاتر پستی شهرستانهای تبریز مراغه اهر و س راب باجههای پس ت بانک ایران راهاندازی و مورد بهرهبرداری قرار گرفت. گفتنی اس ت: در همین راستا باجه مستقل بانکی و یک دستگاه خودپرداز) ATM ( پست بانک ایران با هدف ارائه خدمات متنوع به کارکنان و عموم هموطنان در اداره کل پست استان نیز راه اندازی شده است. اردبیل... حضور خردسالترین مشتری پست بانک اردبیل )ع( در مجمع جهانی شیرخوارگان حضرت علیاصغر نفس علوی نوزاد س هروزه از مش تریان پست بانک استان اردبیل که در یکی از دفاترخدمات بانکی این استان افتتاح حساب نموده و بهعنوان خردسالترین مشتری این استان میباش د در مراسم مجمع جهانی ش یرخوارگان حضرت علیاصغر)ع( حضور یافت. گفتنی اس ت: مراس م مجمع جهانی ش یرخوارگان حضرت علیاصغر)ع( همه س اله در اولین جمعه ماهمحرم به مناسبت یادوخاطره شهید ششماههکربا دلبند حضرت امام حسین)ع( حضرت علیاصغر در سطح کشور برگزار و خانوادهها با پوشیدن لباسهای س بز برتن نوزادان خود و بس تن سربندهای مزین به نام مبارک آن حضرت و ائمه بر پیشانی آنان در رثای کوچکترین شهید نینوا به عزاداری میپردازند.

25 مشارکت پست بانک استان اردبیل در همایش توسعه روستایی گسترش همکاری پست بانک اصفهان با شهرداری قهجاورستان مس ئوالن پست بانک اس تان اردبیل در همایش توسعه روستایی که با حضور رئیس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری استاندار نمایندگان مجلس فرمانداران بخشداران دهیاران اعضای شوراهای اسامی روستاها و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار ش د مشارکت داشتند. به گزارش مدیریت شعب استان اردبیل: در این همایش س یدابوالفضل رضوی رئیس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ضمن اش اره به اهداف طرح صندوق تأمین مالی خرد روستایی و همکاری پست بانک ایران با این مرکز گفت : در این طرح همه روستاییان و نیز ساکنان شهرها که تمایل به اجرای پروژههای مختلف تولیدی در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر دارند میتوانند با افتتاح حساب و انتقال وجوه سرگردان خود به این بانک در این طرح مشارکت نموده و درحمایت از تولیدات ملی و بومی و توسعه عدالت اجتماعی گامهای موثری بردارند. مجیدخدابخش اس تاندار اردبیل نیز در این همایش یکی از علل مهم بروز پدیده مهاجرت روس تاییان به ش هرها را پایین بودن و یا نبود درآمد و نیز وجود بیکاری در روستاها دانست و اظهارداشت: روستاها به عنوان مراکز اصلی تولید محصول کشاورزی نقش عمدهای در پیشرفت اقتصادی کشور دارند و حضور پست بانک ایران در این مناطق با خدمترسانی بهینه به روستائیان زمینهساز این پیشرفت است. وی بر اعطای تسهیات جهت ایجاد و راهاندازی مشاغل کوچک در روستاها به واسطه احیای کشاورزی و تولید صنایع بومی تاکید کرد. مس ئوالن پس تبانک اس تان اصفهان و ش هردار و امام جمعه شهرس تان قهجاورستان طی نشس ت مشترکی بر گسترش همکاریهای متقابل تأکید کردند. به گزارش مدیریت شعب استان اصفهان: در این نشست مجید راهنورد شهردار قهجاورستان آمادگی ش هرداری را برای گسترش همکاری با پست بانک ایران اعام کرد. همچنین بهزاد امیریان مدیرش عب پست بانک استان ضمن ارائه عملکرد ش عب و دفاترخدمات بانکی گفت: ماهیت و رس الت این بانک کمک به مناطق محروم است و در این راستا سعی و تاش بیشتری می کنیم. گفتنی است: در این دیدار مقرر گردید یک دستگاه خودپرداز )ATM( پست بانک ایران در محل شهرداری قهجاورستان نصب و راهاندازی شود. البرز... مسعود کمالآبادی: پستبانک ایران آماده جذب سرمایههای خارجی است اصفهان... برگزاری دوره آموزشی آسیبها و تهدیدات شبکههای ماهواره ای در پست بانک اصفهان 23 پست بانک استان اصفهان به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان بانک کارگاه آموزشی آسیبها و تهدیدات شبکه ماهوارهای را برگزار کرد. به گزارش مدیریت شعب استان اصفهان: در این دوره آموزشی صادق صادقزاده استاد دانشگاه درخصوص تاریخچه تهاج م فرهنگی مطالب ی را ارائه و آن را بعنوان یک برنامه از پیش تعیین ش ده و هدفدار از سوی بیگانگان معرفی کرد. همچنین وی به مضرات شبکههای ماهوارهای فضای سایبری و تأثیرات آن برروی زندگی جوانان و خانوادهها نیز پرداخت. گفتنی است: درپایان دوره مذکور جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار و پیشنهاد مطالعه کتاب موج سوم به شرکتکنندگان داده شد. مس عود کمالآبادی مدیرشعب پستبانک استان البرز در نشست مشترک با مسئوالن شرکتهای تولیدی و تجاری کشور هندوستان و مدیرکل بازاریابی و سرمایهگذاری شرکت خدمات هوائی و منطقه ویژه اقتصادی پیام آمادگی این بانک را برای جذب سرمایههای خارجی اعام کرد. به گزارش مدیریت شعب استان البرز: در این نشست کمالآبادی ضمن تشریح عملکرد و توانمندیهای پس تبانک ایران در ارائه خدمات ریالی- ارزی جذب س رمایههای خارجی بهمنظور ایجاد فضای کس ب و کار را جزء برنامههای بانک برشمرد و آمادگی این بانک را برای ارائه خدمات و جذب سرمایههای خارجی اعام کرد. همچنین در این نشست رضا رهساز مدیرکل بازاریابی و سرمایهگذاری شرکت خدمات هوائی و منطقه ویژه اقتصادی پی ام آمادگی مجموعه ویژه اقتصادی را برای معرفی فعاالن اقتصادی داخلی و خارجی به پستبانک ایران اعام کرد. ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 اخبار استانها

26 استانها اخبار پانزدهم شماره 1393 آذرماه جنوبی خراسان... روستاهای در ایران بانک پست دفتر افتتاح جنوبی خراسان دشتبیاض و شاهرخت ماهواره تهدیدات با مقابله جلسه برگزاری جنوبی خراسان بانک پست توسط 24 بانکی متنوع خدمات به روستائی هموطنان عمومی دسترسی نمودن فراهم راستای در جنوبی خراسان استان بیاض دشت و شاهرخت روستاهای در ایران بانک پس ت دفاتر به و افتتاح محلی مسئوالن و بانک این مس ئوالن حضور با و جداگانهای مراس م طی مراسم این از یک هر در ایران: بانک پست عمومی روابط گزارش به رسید. بهرهبرداری حمایت از تقدیر ضمن جنوبی خراسان استان بانک پست مدیرشعب کریمپور محمود روستاها با مرتبط دستگاههای منابع انتقال خواستار بانک این از مسئوالن و هموطنان افتتاح مراسم در قائن زیرکوه فرمانداری معاون همچنین ش د. مذکور دفتر به اهالی و این موثر نقش به توجه با گفت: ایران بانک پست مسئوالن از تقدیر ضمن ش اهرخت روستا اهالی وجوه انتقال روستایی مناطق اقتصادی توسعه و تولید اشتغالزایی در بانک به خرد تسهیات ارائه منظور به آنان سرگردان وجوه جمعآوری جهت مذکور دفتر به رد نیز دشتبیاض بخشدار ولیان میباشد. فرمانداری برنامههای اولویت در روستاییان را کشور روستاهای و شهرها در ایران بانک پست حضور بخش این دفتر افتتاح مراسم است: گفتنی شد. روستائیان به تسهیات پرداخت خواستار و دانست برکت و خیر منشأ اهالی از بسیاری دشتبیاض روستای بانکی خدمات مس تقل دفتر افتتاح با زمان هم کردند. دفتر این در حساب افتتاح به اقدام سال آذرماه هفدهم روز دجالواره عنوان تحت ماهواره تهدیدات با مقابله بصیرتی جلسه برگزار جنوبی خراسان بانک پست والیت رهروان بسیج مقاومت پایگاه توس ط جاری و فنودی سرهنگ نشست این در جنوبی: خراسان استان شعب مدیریت گزارش به شد. رضائی آن طی که پرداختند آن تهدیدات و ماهواره آثار تبیین به دانشگاه استاد رضائی دغدغههای باید ملت آحاد و مس ئوالن همه گفت: فرهنگی مباحث به اش اره ضمن توجه مورد را میباش د اقتصاد زیربنای که فرهنگ درخصوص را رهبری معظم مقام تنها عنوانکرد: استکبار پلید نیات تشریح با وی دهیم. قرار امور همه سرلوحه و داشته 145 شبکه ایجاد طریق از تفرقهافکنی مسموم تبلیغات را ایران با اس تکبار مقابله راه استحکام نمودن متزلزل برای گوناگون سریالهای پخش بدحجابی ترویج ماهوارهای و هاست خانواده مربوطه مباحث سایر و جوانان غیرمعمول دوس تانه روابط خانوادهها را افراد مذهبی و دینی اعتقادات و برد بین از را دش من شوم نقش ههای آگاهانه باید موازین طبق حسنه روابط خانوادهها وروشنگری آگاهسازی رضائی نمایند. تقویت نیز راهکارهای مهمترین از را معنوی و روحی نشاط ایجاد برفرزندان صحیح نظارت اسام مدیرشعب محمودکریمپور درپایان است: گفتنی کرد. عنوان فرهنگی تهاجم با مقابله کرد. تشکر و تقدیر کارکنان و استادان حضور از استان بانک پست خوزستان... درهمایش پستبانکخوزستان مسئوالن حضور پیشخوان دفاتر به شهرداریها خدمات واگذاری آموزشی دوره برگزاری بیرجند خاوران و مرکزی شعب کارگزاران برای پوش ش تحت بانکی دفاترخدمات کارگزاران آموزش ی دوره باالبردن هدف با بیرجند خاوران و مرکزی ش عب پستبانک استان شعب مدیریت همایش سالن در کارگزاران دانش سطح گزارش به شد. برگزار سالجاری آذرماه هفتم جنوبی خراسان آموزشی دوره این در جنوبی: خراس ان استان شعب مدیریت تشکیل و حساب افتتاح استعام پایا عملیات نحوه با کارگزاران شده آشنا روزانه اسناد و تسهیاتی پروندههای بایگانی آموزش تسهیاتی پروندههای مدیریت معاون بینا عبداهلل دوره این در همچنین گرفتند. یاد را الزم آموزشی نکات و دانش سطح باالبردن را آموزش ی دورههای اینگونه برگزاری از هدف اس تان ش عب این پایان در است: گفتنی دانست. بانک وخدمات منابع ارتقاء و رش د برای کارگزاران صادرگردید. کارگزاران از هریک برای آموزشی گواهینامه دوره بخش واگذاری درخصوص که همایش ی در خوزستان استان بانک پس ت مس ئوالن در دولت خدمات پیشخوان منتخب دفاتر به ش هرداریها عمومی خدمات از عمدهای شعب مدیریت گزارش به کردند. شرکت گردید برگزار استانداری هاشمی شهید سالن اعام اهواز کانشهر شهرداری و استانداری مسئوالن همایش این در خوزستان: استان تا واگذار دفاتر این به جاری سال آذرماه اول از شهرداری عمومی خدمات تمامی کردند مسئوالن همایش این در است: گفتنی شود. فراهم شهروندان برای عمومی دسترسی دفاترپیش خوان دبیرکارگروه و رئیس اس تان اطاعات فناوری و ارتباط ات کل اداره شهر شورای اعضای خوزستان اس تانداری اطاعات فناوری مدیرکل دولت خدمات داشتند. حضور نیز تابعه شهرستانهای دهیاران و شهرداران و اهواز

27 زنجان... وزارت زیرمجموعه ادارات مدیران نشست برگزاری طارم و زنجان نمایندگان با زنجان استان در ارتباطات زنجان استان بانک پست ورود جشن برگزاری میلیاردیها 1000 باشگاه به 25 و ارتباطات وزارت زیرمجموع ه کل ادارات مدیران بین مش ترکی نشس ت و زنجان شهرس تانهای نمایندگان با زنجان اس تان در اطاعات فن اوری استان شعب مدیریت گزارش به شد. برگزار اسامی شورای مجلس در طارم نمایندگان اسماعیلی محمد و علیمردانی محس ن نشس ت این در زنجان: وزارت اطاعات فناوری عالی شورای حذف درخصوص مذکور شهرستانهای شده ارائه توجیهات به توجه با و کرده تبادلنظر اطاعات فناوری و ارتباطات فناوری عالی شورای حذف با را خود مخالفت مذکور نمایندگان گردید مقرر و خانمحمدی محمدرضا این از پیش اس ت: گفتنی نمایند. اعام اطاعات مخالفت قبلی مذاکرات طی استان نمایندگان دیگر موسوی سیدمحمدعلی بودند. کرده اعام مذکور شورای حذف از را خود خدابنده: رود بزینه بخشدار نمودن فراهم و محرومیتزدایی است ایران بانک پست اهداف از آسان دسترسی مسئوالن با مش ترک نشس ت در خدابنده بزینهرود بخش دار محرمی اصغر آسان دسترسی نمودن فراهم و محرومیتزدائی زنجان اس تان پس تبانک وی زنجان: اس تان ش عب مدیریت گزارش به دانس ت. بانک این اهداف از را متمایز خدمات ارائه از قدردانی و فوق مطلب بیان ضمن مذکور نشس ت در و بانک پست مشترک هدف و ماهیت به توجه با گفت: روس تایی مناطق در خدمات به آسان دسترسی نمودن فراهم و محرومیتزدایی جهت به بخشداری دستگاههای و روستائیان نگاه روستاها در اجتماعی عدالت توس عه و دولتی معاون محمودحسینی سید همچنین است. مثبت کاما بانک این به اجرائی خرد مالی تأمین صندوق اهداف تشریح ضمن نشست این در استان پستبانک روستائیان استفاده و الکترونیک بانکداری نفوذ دامنه ساختن فراهم بر روستایی بخشداری مثبت نگاه از قدردانی ضمن وی کرد. تأکید الکترونیکی درگاههای از خدمات بهتر هرچه ارائه در را بانک آمادگی بانک این از همهجانبه حمایت و نمود. اعام آنان به قیمت ارزان تسهیات پرداخت و روستائیان منابع جذب و میلیاردیهای 1000 باشگاه به زنجان استان بانک پس ت ورود به توجه با مسئوالن و ستادی مسئوالن از چند تنی حضور با جش نی مراس م بانک شعب مدیریت گزارش به برگزارشد. استان این ش عب مدیریت کارکنان و ضمن مراسم این در اس تان مدیرش عب اس تواری عباس زنجان: اس تان اقدامات از جامعی گزارش باش گاه این به استان پس تبانک ورود تبریک اظهارداش ت: و ارائه را میلیاردی هزار منابع به رس یدن برای ش ده انجام پشتیبانی نیازمند روند این آن تداوم و کارکنان تمامی همکاری و همدلی اداره رئیس رحمانی محمد اس ت. ستادی واحدهای س وی از همهجانبه تاشهای از تقدیر و بس یج هفته گرامیداش ت ضمن نیز امورمناطق کل مناسب الگوی را استان بانکی شاخصهای تمامی مطلوبیت گرفته صورت کارکنان عالی تحصیات سطح به اشاره با وی دانست. استانها سایر جهت هزار منابع تحقق ب رای را مجموعه در همکاری و همدلی وج ود اس تان دانست تقدیر قابل و ارزش با بسیار مشکات وجود علیرغم ریالی میلیارد و است ایران پستبانک مهم فرصتهای از یکی دفاتر وجود کرد: تصریح و میباشد. ضروری بانک عالیه اهداف تحقق در ابزار این از مناسب اس تفاده تمامی که است استانهای معدود از زنجان اس تان اظهارداش ت: رحمانی همه و دارند قرار سطح یک در بانکی شاخصهای مطلوبیت نظر از ش عب ابطحی حسین همچنین برخوردارند. مطلوبی و مناسب رشد از نیز ش عب در شده انجام اقدامات به اش اره با تجهیزمنابع و بازاریابی ادارهکل معاون ارتباطات وزارت در بانک عاملیت جمله از منابع تجهیز و بازاریابی کل اداره نواندیشان کارگزاری با قرارداد آزاد دانش گاه با قرارداد فناوریاطاعات و که شده تأمین اس تان یازده توس ط کش ور کل منابع از درصد 62 گفت: مراسم این در است: گفتنی میباشد. استانها این جزء نیز زنجان اس تان موجود مشکات و دیدگاهها بیان به کارشناسان و شعب رؤس ای از برخی با شعب رؤسای و اس تان ش عب مدیریت معاون از نیز درپایان و پرداخته آمد. بهعمل تقدیر لوح اهداء پانزدهم شماره 1393 آذرماه استانها اخبار

28 پانزدهم شماره 1393 آذرماه استانها اخبار ایران بانک پست مشارکت با زنجان استان روستائی خرد مالی تأمین صندوق همایش برگزاری 26 با زنجان اس تان روس تائی خرد مالی صندوقتأمین همایش مشارکتپستبانکایرانباحضورمعاونامورعمرانیومدیرکل بخشداران و فرمانداران اس تانداری شوراهای و روستائی امور کارگزاران و روستائی خرد مالی تأمین صندوقهای امنای هیأت قرضالحس نه صندوق مدیرعامل اس تان بانکی دفاترخدمات استان بانک پست مسئوالن و وی معاونین ایران بانک پس ت همایش سالن در جاری س ال آذرماه بیس توپنجم سهشنبه برگزارگردید.بهگزارشمدیریتشعباستان اشراقشهرزنجان استان مدیرشعب استواری عباس همایش این ابتدای در زنجان: امام شهادت و )ص( رسولاکرم حضرت رحلت ایام تسلیت ضمن تأمین صندوق دارای نقطه 58 به اشاره و مجتبی)ص( حس ن کارشناسی جلسات تشکیل با گفت: استان روستائی خرد مالی صندوقها امناء هیأت اعضای و بخشداران فرمانداران با متعدد بررس ی را طرح این زمینههای و ابعاد تمام آنان احکام صدور و گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد آن ضعف و قوت نقاط و کرده افزود: وی گردند. دایر اس تان سطح در صندوقها این عما تا ایجاد مبنای بر روستایی خرد مالی تأمین صندوق طرح اساس و است مناطق این در بیکاری مشکل حل و روستاها در اشتغال این اختیار در را خود خرد سرمایههای روستائی هموطنان اگر تسهیات میتوان سرمایهها همین محل از دهند قرار صندوق فراهم امور همین برای را روستایی جوانان نیاز مورد ارزانقیمت توسعه برای استان بانک پست آمادگی اعام با اس تواری کرد. صندوق طرح اجرای با کرد: عنوان روستاها درس طح طرح این روستایی مناطق توسعه بر عاوه روس تایی خرد مالی تأمین نیز معکوس مهاجرت همچنین و روس تاها از مهاجرت کاهش درسطح اطاعرس انی ضرورت بر درپایان وی میش ود. فراهم رحمتی جواد کرد. تأکید مذکور طرح اجرای زمینه در روستاها همایش این ادامه در نیز زنجان اس تانداری عمرانی امور معاون ظرفیتهای به اشاره و ایران بانک پست مسئوالن از تقدیر ضمن در کرد: عنوان بانکی دفاترخدمات جمله از روستاها در موجود استفاده با منابع و هزینهها هدفمندکردن و اشتغالزائی راستای روستاها در تشویقی سیستمهای ایجاد و باعوض کمکهای از برای را روس تائی خرد مالی تأمی ن صندوق ایج اد امکان ات در نیز را الزم آموزشه ای و نموده فراهم تعاونی تش کلهای همکاری با افراد توانمندسازی و کاریابی و اش تغال زمینههای محمودی علی دادی م. ارائه روس تائیان به ایران بانک پس ت درخصوص نیز استانداری ش وراهای و روستایی امور مدیرکل هدف داشت: بیان روستائی خرد مالی تأمین صندوقهای ایجاد ماتعمیمکارهایجمعیوفرهنگیومشارکتپذیریحداکثری مناسب بستر ایجاد همچنین و روستایی توسعه در روستائیان و جذابیت ایجاد و روس تاها ش کوفائی و تولیدی و توس عهای اقتصادی سود افزایش افزود: وی روستاهاست. در سرمایهگذاری جمله از اقتصادی طرحهای در روس تائیان دادن مش ارکت و است روستایی خرد مالی تأمین صندوق تأسیس اصلی اهداف مؤثر بسیار روستائیان معیشتی وضعیت بهبود در صندوق این و همایش این در هم زنجانرود بخشدار نوری مجتبی بود. خواهد مالی تأمین صندوق کرد: اعام استان بخشداران از نمایندگی به اجتماعی امنیت و زندگی کیفیت ارتقاء موجب روس تائی خرد راهکارهای و چالشها درخصوص وی ش د. خواهد هموطنان توسعه چالشهای مهمترین از یکی گفت: روستا در توسعهای و اراضی کارب ری تغییر و منابع به دسترس ی عدم روس تائی و کوتاهمدت تس هیات اعطای با که شهرهاس ت به مهاجرت و تبدیلی صنایع ایجاد و روس تا در جذابیت ایجاد بلندم دت ساخت مرتفع را آن میتوان روستاها فارغالتحصیان از حمایت عنوان به را ایران بانک پست دولت راستا همین در است بهتر و روستائیتعیینکند. بانکعاملتوسعهمناطق پست و استانداری مسئوالن همایش این پایان در است: گفتنی و مذکور صندوقه ای امنای هیأت س واالت به زنجان بان ک دادند. پاسخ کارگزاران زندی: رسول است ضروری احتیاجات رفع و اشتغالزائی وامهای پرداخت ایران بانک پست قرضالحسنه صندوق هدف ایران بانک پست قرضالحسنه صندوق مدیرعامل زندی رسول صندوقهای همای ش در جاری س ال آذرماه پنجم و بیس ت فوق مطلب بیان با زنجان اس تان روس تایی خرد مالی تأمین پرداخت با بانکی دفاترخدم ات طریق از صن دوق این اف زود: ضروری احتیاجات رفع و اشتغالزائی برای قرضالحسنه وامهای مستقر روستاها در اقتصادی نهاد عنوان به روستائی هموطنان شدهوفعالیتمیکند.ویگفت:طیچندماهگذشتهتاشهای نیازهای تمام به پاسخگوئی جهت ابزاری تا گرفته صورت زیادی خصوص این در که شود فراهم بانکی دفاترخدمات در روستائیان صورت به بانکی جام ع نرمافزار جمله از الزم زیرس اختهای دفاترخدمات مجموع از حاضر درح ال و ش ده فعال Online پوشش تحت دفتر 900 و هزار 3 تعداد کش ور سراس ر بانکی تا البته میکند. ارائه خدمات روستائیان به و بوده قرضالحسنه درصددفاترخدمات پایانسالجاریخدماتاینصندوقدر 80 شد. خواهد فعال روستاها در اقتصادی پایگاه عنوان به بانکی زندیتصریحکرد:باتوجهبهاینکه تسهیاتگرانقیمتامروزه کشور مختلف مناطق در هموطنان از بسیاری اساس ی دغدغه روستائی خرد مالی تأمین صندوق است روستائی مناطق بویژه هب را اشتغالزائی وامهای و ارزانقیمت تس هیات دارد نظر در قرضالحس نه صندوق مدیرعامل نماید. پرداخ ت هموطنان روستائی درمناطق اشتغال ایجاد داشت: بیان ایران بانک پست فعالیت برای زمینهسازی و روستائیان معیش ت سطح ارتقاء و خرد مالی تامین صندوق مهم اهداف از روس تاها در اقتصادی مالی تأمین صندوق جایگاه کرد: تأکید وی روس تائیمیباشد. ایران بانک پست که بود خالی عما کش ور در روس تائی خرد و کرده پر را خ لاء این گس ترده مالی نهاد عنوان به توانس ت اظهارداشت: درپایان زندی باشد. بخش این نیازهای جوابگوی حوزه در رسمی صورت به کشور در بانک هش ت حاضر درحال ازبانکمرکزیهستندکهپستبانک دارایمجوز قرضالحسنه به توجه جهت به بانک این البته بانکهاست. این از یکی ایران است. برخوردار بیشتری اقبال از روستائی مخاطبان

29 27 سمنان... مسکن تسهیالت درخواست عملیات انجام سمنان بانک پست توسط مسکن بنیاد روستائی تمامی سمنان استان مس کن بنیاد و بانک پست بین منعقده تفاهمنامه براس اس دفاترخدمات و شعب توس ط روستائی مسکن تس هیات متقاضیان بانکی عملیات این طبق سمنان: استان ش عب مدیریت گزارش به میش ود. انجام بانک این بانکی متقاضیان پرون ده تش کیل و مدارک صحت و بررس ی مدارک قبول تفاهمنام ه بانکی دفاترخدمات و شعب توس ط سمنان شهرستان درسطح روستائی تس هیات و اخطاریه صدور اقس اط دریافت همچنین میشود. انجام شهرس تان بانک پس ت به مذکور طرح است: گفتنی میشود. انجام بانک این توسط مطالبات وصول پیگیری طرفین رضایت درصورت و شده عملیاتی سمنان شهرستان درسطح آزمایشی صورت شد. خواهد انجام نیز استان روستاهای و شهرها درسطح بلوچستان و سیستان... کل اداره و بانک پست همکاریهای گسترش بلوچستان و سیستان رفاهاجتماعی و کار تعاون در بلوچستان و سیستان رفاهاجتماعی و کار تعاون کل اداره و بانک پست مس ئوالن مدیریت گزارش به کردند. تأکید متقابل همکاریهای گسترش بر مش ترکی نشست بانك پست سرپرست فروزانخواه علياصغر بلوچس تان: و سیس تان اس تان ش عب وزارت عامل بانك بهعنوان بانك این گفت: عملكرد ارائه ضمن نشست اين در اس تان است توانسته و دارد روس تاها در پررنگی بس يار حضور اطاعات فناوري و ارتباطات اداره مدیرکل جهانديده مهرداد نمايد. برطرف را روستائیان نيازهاي و مش کات اكثر موقعيت به توجه با کرد: عنوان نشست این در نیز اس تان رفاهاجتماعی و کار تعاون است توانسته نموده ايجاد روستاها در ایران بانك پس ت كه اش تغالزائي و اقتصادي تصریح وی میباشد. تقدير شایس ته که سازد مرتفع را دولت دغدغههاي از بخش ی و نموده استفاده مختلف زمينههاي در استان بانك پست بينظير ظرفيتهای از کرد: میدهیم. گسترش را همكاريها ایران بانک پست همکاری بلوچستان و سيستان دانشگاهی جهاد و نشست در بلوچستان و سيستان استان دانشگاهی جهاد و بانک پست مسئوالن مدیریت گزارش به کردند. تأکید متقابل همکاریهای برگس ترش مشترکی فروزانخواه اصغر علي نشس ت این در بلوچستان: و سيس تان استان شعب را نشست اين برگزاري از هدف استان بانك پس ت شعب مديريت سرپرست بيشتر تعامات ايجاد جهت مختلف زمينههاي بررسي و همكاريها توس عه و سیستان استان دانشگاهي جهاد مديركل تاجري منصور همچنین دانست. این با همكاري از رضايت ابراز به توجه با اظهارداشت: نشست این در بلوچستان داد. خواهیم افزایش را خود تعامات بانك نعمتی: علی میتواند آینده در ایران بانک پست کند ارائه هموطنان به گستردهای خدمات به ای گسترده خدمات میتواند آینده در پیشرفت مسیر در حرکت به توجه با بانک پس ت نعمتی علی بلوچستان و سیستان اس تان ش عب مدیریت گزارش به کند. ارائه هموطنان استان این بانک پست سرپرست فروزانخواه علیاصغر معارفه مراس م در مدیره عضوهیأت بانک این خدمات تش ریح و فوق مطلب بیان با پیش ین مدیر ش هرکیکیا آرش تودیع و دفترخدمات 500 و 14 هزار وجود به توجه با هموطنان به خدمترس انی زمینههای گفت: استان در فقيه ولي نماينده سليماني آيتاهلل است. شده بسیارتسریع کشور درس طح بانکی ایران بانک پست ارزشمند خدمات گفت: مراسم این در نیز زاهدان شهرس تان جمعه امام و مدیر امیدوارم و اس ت شده محروم مناطق امور معیشتی مش کات از بخش ی رفع موجب مذکور مراسم در هم مناطق و شعب مدیرامور شیردل محمود باشد. مؤید و موفق نیز جدید مختلف بخشهای تقویت و بانکی متنوع خدمات راهاندازی با ایران بانک پست کرد: عنوان شعب مدیرپیشین شهركيكيا آرش است. نموده فراهم مشتریان برای را مناس بی خدمات کمبرخوردار بخشهای به ویژه نگاه گفت: گزارشي ارائه ضمن مراسم این ابتدای در اس تان و بوده اس تان مس ئولیت تصدی طول در کاریام الویتهای از مح روم مناطق توس عه و باشیم. استان بانک پست پیش از بیش تقویت و رش د ش اهد تا کنند کمک همه امیدوارم بخش به دفاتر واگذاری 8 درصد به مطالبات نس بت کاهش منابع 120 درصدی رش د وی ساماندهی و تجهیز روستائی دفاتر به خودپرداز) ATM ( دس تگاه 15 واگذاری خصوصی مالی تامین صندوق راهاندازی بسیج مقاومت پایگاه نمازخانه راهاندازی ش عب جابجایی و روستائی دفاتر به سیستان منطقه دهیاریهای حس اب انتقال همچنین و روس تایی خرد اصغر علی برش مرد. خود اقدامات مهمترین از را اس تان مرکز در 24 7 ش عبه راهاندازی و برنامههای تبیین ضمن مراسم این در هم استان بانک پست جدید سرپرس ت فروزانخواه بردارد. ایران بانک پست تعالی و رش د جهت مؤثری گامهای بتواند کرد امیدواری ابراز خود اطاعات فناوري و ارتباطات وزارت تابعه مجموعههای مدیران مراسم این در اس ت: گفتنی حضور نیز استان اجرائی دس تگاههای مدیران برخی و بلوچس تان و سیس تان اس تان در از پس است: ذکر شایان شد. اعطاء وی به فروزانخواه سرپرستی حکم درپایان که داش تند نیز بلوچستان و سیستان استان پست ادارهکل مرکزی باجه بانکی دفترخدمات مراسم این کردند. بازدید زاهدان شعب از شهرکیکیا و شیردل نعمتی سپس و شد راهاندازی و افتتاح بانک پست همکاریهای گسترش بلوچستان و سیستان )ع( رضا امام مهر صندوق و نشست در بلوچستان و سیستان استان رضا)ع( امام مهر صندوق و بانك پس ت مس ئوالن استان شعب مدیریت گزارش به نمودند. تأکید متقابل همکاریهای گسترش بر مش ترکی استان بانک پست شعب مدیریت سرپرست فروزانخواه اصغر علی بلوچس تان: و سیس تان و محروم مناط ق در بانك این خدمترس اني اظهارداش ت: عملكرد گزارش ارائ ه ضم ن شهرها به روستائيان مهاجرت از جلوگيري درآمد كم اقشار از حمايت راستاي در روستايي مهر صندوق مديركل عرب محمدعلی است. محلی و بومی تولیدات از حمایت و اشتغالزایی مختلف نقاط در بانك این مطلوب خدماترس اني و حضور از قدردانی ضمن رضا)ع( ام ام از حمایت راس تاي در ایران بانک پس ت و صندوق این مش ترک هدف به توجه با گفت: میباشد. ما اولویتهای جزء بانک این با متقابل های همكاري گس ترش درآمد کم اقش ار پانزدهم شماره 1393 آذرماه استانها اخبار

30 اخبار استانها ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 فارس... جلسه شورای اداری پست بانک فارس با حضور مدیران امور سازمان و اعتباری برگزار شد برگزاری جلسه آموزشی توجیهی همیاران بانک در پست بانک فارس جلسه شورای اداری پست بانک استان فارس با حضور مدیران امور سازمان و برنامهریزی و اعتباری و سرمایهگذاری و مسئوالن این استان برگزار شد. به گزارش مدیریت شعب استان فارس: در این جلسه فاتح کیاست مدیر امور سازمان و برنامهریزی ترکیب نیروهای تحصیلکرده در کنار نیروهای با تجربه استان را از ویژگی های منحصربهفرد این استان دانس ت و گفت: سه مؤلفه جسارت صداقت و س لامت بعنوان ابزار مهم پیشرفت در راستای کسب آیندهای روشن برای مجموعه است که با داشتن برنامهای منظم و مدون میتوان به این مهم دس ت یافت. داود قزلباش مدیرامور اعتباری و س رمایهگذاری نیز رعایت ضوابط و سیاستهای اعتباری را ضروری دانست و برلزوم رعایت بهداشت اعتباری تاکید کرد. همچنین بهرام رضایی عرب مدیرشعب پست بانک استان در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد به تشریح برنامههای در دست اقدام استان در راستای دستیابی به اهداف بانک پرداخت. گفتنی است: در جلسه مذکور هر یک از مدیران امور پاسخگوی سئواالت و بررسی مشکات موجود در شعب و همکاران بودند. نشست مشترک مدیران ادارات تابعه وزارت ارتباطات به میزبانی پست بانک فارس نشست مشترک مدیران ادارات تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات به میزبانی پست بانک اس تان فارس برگزار شد. به گزارش مدیریت شعب استان فارس: در این نشست هریک از مدیران شرکتهای پست مخابرات و زیرساخت درخصوص عاملیت بانکی پست بانک جهت ش رکتهای تابعه وزارت مدیریت دفاترخدمات بانکی روستایی و بررسی مشکات دفاتر بحث و تبادل نظر نمودند و تصمیمات الزم نیز در این خصوص اتخاذ شد. آموزش حقوق شهروندی در پست بانک فارس پست بانک استان فارس در راستای برنامههای آموزشی جلسه آموزشی توجیهی ویژه همیاران بانک را در محل سرپرستی برگزار کرد. به گزارش مدیریت شعب استان فارس: در این جلسه ضمن بررسی عملکرد همیاران بانک درخصوص برنامههای آنان نیز هماهنگی الزم بعمل آمد. همچنین کارشناسان مربوطه به تشریح و ارائه مطالبی درخصوص دستورالعمل صندوق قرضالحسنه بانک نسخه جدید بروزرسانی دستگاه پایانه فروش) POS ( و نسخه جدید نرمافزار صندوق مذکور پرداختند. همایش آموزشی توجیهی صندوق تأمین مالی خرد روستائی کارگزاران پست بانک نورآباد پس ت بانک اس تان فارس همایش آموزش ی توجیهی صن دوق تأمین مالی خرد روستایی در شهرستان نورآباد را با حضور مدیرکل امور روستایی استانداری فرمانداران بخش داران دهیاران اعضای شوراهای اسامی روستاها اعضای هیأت امنای صندوق تأمی ن مالی خرد روس تایی کارگ زاران دفاتر خدمات بانکی پس ت بانک و س ایر کارشناس ان مربوطه در محل فرمانداری این شهرستان بصورت همزمان در دو بخش دش من زیاری و مرکزی برگزار کرد. به گزارش مدیریت ش عب استان فارس: در این همایش بهرام رضاییعرب مدیر شعب پست بانک استان ضمن تشریح عملکرد بانک در حوزه روستایی و با اشاره به تعامات ایجاد شده با استانداری فارس خواستار حمایت همهجانبه مسئوالن استان از دفاتر روستایی این بانک شد. همچنین در همایش مذکور مسئوالن استانی بر ضرورت ایجاد و بهرهبرداری از صندوق تأمین مالی خرد روستایی در راستای توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی تاکید نمودند. دیدار مسئوالن پست بانک فارس با خانواده کارکنان بازنشسته 28 پست بانک استان فارس در راستای تقویم آموزشی دوره آموزشی حقوق شهروندی را برگزار نمود. به گزارش مدیریت شعب استان فارس: در این دوره آموزشی که با حضور کارکنان ستادی و شعب به مدت 3 ساعت برگزار شد مدرس مربوطه درخصوص حقوق ش هروندی مطالبی را ارائه و درپایان نیز جلس ه پرس ش و پاسخ جهت رفع ابهامات و سواالت کارکنان برگزار گردید. مس ئوالن پس ت بانک اس تان فارس با خانوادههای زارعی و خوش کام از کارکنان بازنشس ته این اس تان دیدار نمودند. به گزارش مدیریت شعب استان فارس: بهرام رضاییعرب مدیرش عب اس تان در این دیدارها از زحمات و خدم ات آنان درطول خدمت در بانک قدردانی نمود.

31 برگزاری همایش صندوق تأمین مالی خرد روستایی برای کارگزاران دفاتر شهرستان جهرم پست بانک استان فارس همایش آموزشی توجیهی صندوق تأمین مالی خرد روستائی ویژه کارگزاران شهرستان جهرم در دو بخش خفر و مرکزی را با حضور مدیر کل امور روس تائی استانداری فرمانداران بخشداران دهیاران اعضای شورای اسامی روستاها و هی أت امنای صندوق های تأمین مالی خرد روس تایی این شهرس تان برگزار کرد. به گزارش مدیریت ش عب اس تان فارس: در این دوره آموزشی که درمحل فرمانداری شهرستان جهرم برگزار ش د ضمن ارائه مطالب آموزشی توسط کارشناسان مربوطه دس تورالعمل اجرائی صندوق نیز توسط آنان جهت آشنایی بیشتر شرکتکنندگان با برنامههای این صندوق ارائه شد. همچنین در دوره مذکور مسئوالن استانی برضرورت ایجاد و بهرهبرداری از صندوق تأمین مالی خرد روستائی درسطح استان تاکید نمودند. نشست مشترک مسئوالن پست بانک و سازمان امور اقتصادی و دارائی فارس مس ئوالن پست بانک استان فارس در نشس تهای جداگانهای با مسئوالن س ازمان امور اقتصادی و دارائی و ش رکت تراس ت برگسترش همکاریهای متقابل تأکید نمودند. به گزارش مدیریت ش عب اس تان فارس: در نشس ت مش ترک مسئوالن س ازمان امور اقتصادی و دارائی با اس تناد به تفاهمنامه مشترک بین پست بانک و اداره کل امور روستایی استانداری فارس مقررشد سازمان مذکور مبنی بر واریز اعتبار سهم دهیاریهای استان به حساب درآمد نزد این بانک اقدام نماید. همچنین طی نشس ت دیگری با مسئوالن شرکت تراست ضمن تأکید طرفین بر ایجاد تعامات مشترک مقرر گردید با توجه به نوع فعالیت این شرکت تعامات مشترک در بخش انتقال منابع ارائه خدمات ارزی و ریالی صدور ضمانتنامه و اعطای تسهیات صورت پذیرد. قزوین... گسترش همکاریهای پست بانک قزوین و بخشداری کوهین مس ئوالن پستبانک اس تان قزوین و بخش داری کوهین در نشس ت مشترکی که هیجدهم آذرماه سالجاری در محل این بخشداری برگزار شد بر گسترش همکاریهای متقابل تأکید کردند. به گزارش مدیریت ش عب اس تان قزوین: دراین نشست صادق قندی بخشدار کوهین گفت: پستبانک ایران به عنوان یک بانک مدرن در اکثر روستاها و مناطق دورافتاده حضور فعال دارد و یکی از وظایف دهیاران و ش وراهای روس تاها تشویق اهالی روستا به افتتاح حساب نزد این بانک است. وی اظهارداشت: پست بانک ایران بانک عامل در مناطق روس تایی اس ت و به همین دلیل تعامل میان دهیاران و این بانک باید دوستانه و سازنده باشد. علیرضا بهرامیان مدیرشعب پست بانک استان قزوین نیز در ادامه این نشس ت ضمن ارائه گزارش کاملی از وضعیت و توانمندیهای این بانک ودفاترخدمات بانکی ش هری و روستایی گفت: انتقال حسابهای دهیاریها به پست بانک استان موجب صرفه جوئي در وقت اعطاي تسهیات جهت اشتغالزائي در روس تاها کاهش هزينههاي روس تائيان تسهيل در امورمالي دهياران و همچنين توسعه خدمات بانکي در اين مناطق شده است. همچنین بررسی وضعیت نصب دستگاه خودپرداز در دفترش هری کوهین و دفتر روس تائی آقابابا افتتاح حساب برای تعاونی دهیاران بخش کوهین و افزایش همکاری با این تعاونی بررسی چگونگی ایجاد دفتر در تعدادی از روستاهای فاقد دفتر و دارای ظرفیت باال وافتتاح حساب برای کلیه دهیاریها از جمله مصوبات این جلس ه بود. گفتنی است: درپایان این جلسه مسئوالن مربوطه از برخی دفاترخدمات بانکی روستائی بخشهای کوهین و طارم سفلی بازدید نمودند. برگزاری دوره آموزشی بازاریابی برای دفاتر پست بانک تاکستان غبارروبی مزار شهداء توسط کارکنان پست بانک فارس 29 کارکنان و بسیجیان پست بانک استان فارس به مناسبت هفته بسیج ضمن غبارروبی مزار ش هدا با آرمانهای واالی ش هدای گرانقدر استان نیز تجدید میثاق کردند. به گزارش مدیریت ش عب اس تان فارس: این مراس م که در گلزار شهدای شهر شیراز برگزار شد کارکنان بانک ضمن حضور در مزار شهدا با نثار فاتحه و اهدای گل یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای فرهنگی شیراز را گرامی داشتند و با آرمانهای امام راحل)ره( و منویات مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند. دوره آموزش ی بازاریابی و تجهیزمنابع برای دفاتر تحت پوشش پست بانک شهرستان تاکستان نوزدهم آذرماه سال جاری توسط پست بانک استان قزوین در سالن آموزش مخابرات این شهرستان برگزار شد. به گزارش مدیریت شعب استان قزوین: در این دوره آموزش ی کارشناسان ستادی پست بانک اس تان ضمن تبیین برنامهها و راهکارهای درنظر گرفته ش ده جهت افزایش منابع ارائه دستگاههای کارتخوان ثابت و سیار به متقاضیان ایجاد باجه در شرکتها و سازمانهای عمده معرفی مشتریان به شعب ناظر جهت پرداخت تسهیات و ارائه خدمات از طریق دستگاههای pinpad را از مهمترین راهکاره ای ج ذب و افزایش منابع عنوان کردند. همچنین مقررگردید به مس ئوالن دفاتری که در زمینه افزایش منابع رش د قابل توجهی داش ته باش ند تسهیات ویژه پرداخت شود. گفتنی است: در این جلسه هریک از مسئوالن دفاتر با ارائه پیشنهادات و مشکات موجود به بیان راهکارهای افزایش منابع در دفاتر پرداختند. ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 اخبار استانها

32 پانزدهم شماره 1393 آذرماه استانها اخبار کرمان... صباغی: دکتر است تولید بخش به تسهیالت هدایت بانکی نظام اصلی راهبرد 30 در س رمایه تأمین بانکایران پس ت ویژه به بانکی نظام بخش در راهبرد اصلیترین به است. آنان به تس هیات پرداخت و زودبازده بنگاههای و تولیدی بخشهای گردش مراسم در مدیره هیات عضو صباغی غامحسین کرمان: استان شعب مدیریت گزارش فوق مطلب بیان ضمن پیشین مدیر تودیع و استان این بانک پست جدید مدیر معارفه بودن حساس از نشان که میکنند اجرا بانکها را دولت سیاستهای از بخشی گفت: سلیقهای کار هرگونه از پرهیز و اعتباری انضباط وی اس ت. بخش این ش غلی حرفه و برشمرد ایران پس تبانک اهدف مهمترین از را تولید بخش به تس هیات هدایت و بانکها بین رقابت از و کرده استفاده گذشته تجربه از باید شرایط این در اظهارداشت: کرد: تصریح صباغی دکتر کرد. پرهیز ناسالم رقابتهای و بیشتر س ود پرداختن برای انگیزه ارتقاء برای ایران بانک پست برنامههای از استانها در بومی مدیریتهای تداوم قاسمی علی است. کشور درسطح بانک ابن خدمات گسترش برای کارکنان بین کاری کارکنان از تقدیر ضمن مراس م این در نیز کرمان استان بانک پس ت پیش ین مدیر پست مدیرجدید مختاری علیرضا کرد. ارائه را خود مسئولیت دوران عملکرد از گزارشی مطلوب خدمات ارائه با محوله وظایف و شرایط براساس داریم بنا گفت: استان این بانک را هموطنان بیشتر هرچه آسایش و رفاه موجبات بتوانیم استان درسطح آن گسترش و پست اولویتهای از را روستایی خرد مالی تأمین صندوق گسترش وی س ازیم. فراهم و رفاه زمینه استان درسطح صندوق این توسعه با افزود: و کرد اعام کرمان استان بانک کاسته شهرها به آنان تردد و مهاجرت از زیادی حد تا و فراهم روستائیان بیشتر آسایش است: گفتنی میشود. روستاها در اش تغالزایی و کار و کسب توسعه به منجر و ش ده اعطاء وی به مختاری مسئولیت حکم و تقدیر قاسمی خدمات از مراس م این درپایان رؤسای از هریک آن طی و برگزار استان بانک پست اداری شورای جلسه سپس و گردید و دیدگاهها قاسمی علی از تقدیر ضمن س تادی دوایر رؤسای و کارشناسان و ش عب بود. آنان پاسخگوی نیز صباغی دکتر و مطرح بانک مسائل راس تای در را خود نظرات به اش اره ضمن نیز ایرنا خبرگزاری با اختصاصی مصاحبه در صباغی دکتر همچنین به جمهوری ریاست محروم مناطق و روستایی توسعه معاونت سوی از بانک این انتخاب آموزشی دوره برگزاری کرمان بانک پست در حجاب فلسفه فلسفه آموزشی دوره بانک آموزشی برنامههای راستای در کرمان اس تان بانک پست ش عب مدیریت گزارش به کرد. برگزار ش عب و س تادی کارکنان حضور با را حجاب کربا واقعه درخصوص دانشگاه و حوزه استادان از لبیبی مذکور دوره در کرمان: استان شرعی موازین رعایت و حجاب حقیقی جایگاه همچنین و آن پیامدهای و حجاب فلسفه پرسش جلسه دوره این درپایان است: گفتنی پرداخت. مطالبی تشریح به جامعه در آن شد. برگزار نیز پاسخ و گفت: آن اعضای تشریح و روستائی خرد مالی تأمین صندوق توسعه طرح مجری عنوان به دولت پیشنهاد براس اس و بود خواهد صندوقها این بانکدار تنها ایران بانک پس ت آینده سال برای اعتباری تسهیات ریال میلیارد هزار 2 مبلغ اسامی شورای مجلس داده تخصیص محروم روستائی مناطق در اش تغالزائی جهت صندوقها این قالب در از سال پایان تا استانداریها همکاری با هستیم تاش در کرد: تصریح وی است. شده اعتبار توسعه پنجم برنامه قانون 194 ماده ش ده اداره وجوه و محلی آوردههای محل روستائی مناطق در کارها و کسب توسعه به و داده اختصاص صندوقها این به را الزم در فعال س ازمانهای همکاری با هس تیم درصدد کرد: تصریح صباغی کنیم. کمک بانکی دفاترخدمات طریق از محلی صندوقهای به را بانکی متنوع خدمات روس تاها سازمانها با منعقده تفاهمنامه پنج امروز تا کرد: عنوان مدیره هیأت عضو کنیم. ارائه یو میشود. اباغ استانها شعب مدیریتهای به زودی به که است بهرهبرداری آماده فناوری و ارتباطات وزارت عامل بانک عنوان به ایران بانک پست انتخاب اشاره با ادامه در و ICT بخش فعاالن تمامی که میداند خود وظیفه بانک این داش ت: بیان اطاعات قرار خود پوشش تحت را میکنند استفاده آن زیرساختهای و فعالیتها از که کسانی و علم پارک دانشبنیان ش رکتهای به داریم آمادگی داش ت: تأکید صباغی دهد. محل از الزم تسهیات پرداخت با است کشور ICT بخش ظرفیت که هرآنچه و فناوری هیأت عضو باشیم. داشته همکاری اطاعات فناوری و ارتباطات وزارت شده اداره وجوه خدمات ارائه محل بیشتر ایران بانک پس ت که اس ت این ما هدف کرد: اضافه مدیره اهالی همه که نداریم ادعا البته باشد. کشور روستائی و محروم مناطق ساکنان به بانکی هستیم درصدد بلکه بیاورند روی بانک این سمت به بانکها از محروم مناطق و روستا باشند. بانک این متنوع خدمات از استفاده متقاضی آنان خود تا سازیم فراهم شرایطی تنها میشویم متوجه کنیم تحقیق روستا حوزه در اگر ساخت: خاطرنشان درپایان وی کرده عمل خود اجتماعی مسئولیت به و کرده سرمایهگذاری مناطق این در که بانکی شرایط همه از مهمتر و شده دیجیتالی شکاف کاهش موجب زیرا است ایران بانک پست است. نموده فراهم را معکوس مهاجرت کرمان بانک پست مسئوالن حضور منکر از ناهیان و معروف به آمرین همایش در همایش در کرمان استان بانک پست لسانی تذکر هسته و معروف به امر ش ورای اعضای مدیر خانه در منکر از نهی و معروف به امر احیاء دهه مناسبت به که منکر از ناهیان و معروف به آمرین مذکور همایش در کرمان: استان شعب مدیریت گزارش به یافتند. حضور شد برگزار کرمان شهر اهمیت درخصوص سخنانی بیان به مش هد موقت جمعه امام فرزانه محمدباقر حجتاالس لام پرداخت. بیت اهل و قرآن دیدگاه از منکر از نهی و معروف به امر فریضه کرمان بانک پست در وثائق ارزیابی آموزش پست شعب کارکنان و رؤس ا اعتباری کارشناس ان حضور با وثائق ارزیابی آموزش ی دوره اولین آموزشی دوره این در کرمان: اس تان شعب مدیریت گزارش به شد. برگزار کرمان اس تان بانک اعطای مراحل و وثائق ارزیابی دستورالعمل تدریس به استان اعتبارات گروه رئیس روحانی رضا شد. کنندگان شرکت سئواالت پاسخگوی درپایان و پرداخت تسهیات

33 کرمانشاه... ایران بانک پست دفتر افتتاح کرمانشاه استان پست کل اداره در بانک پست همکاری گسترش کرمانشاه استان پتروشیمی مجتمع و 31 تنی و مدیره هیأت عضو حضور با مراسمی طی ایران بانک پست خدمات باجه کرمانشاه استان بانک پست و پست مسئوالن پست ش رکت مدیران از چند به رسید. برداری بهره به و افتتاح استان پست کل اداره در مس ئوالن دیگر و مدیره هیأت عضو نجاری غامرضا کرمانش اه: استان ش عب مدیریت گزارش گفت: کرمانشاه استان سیمای و صدا مرکز خبرنگار با گفتگو در پست شرکت خدمات پستی دفاتر در تا کردند توافق ایران بانک پست و پست مجموعههای در بانک این باجههای اس اس همین بر و نمایند ارائه مردم ب ه نیز را بانک ی در اول مرحله در افزود: وی میشود. راهاندازی کشور سراس ر در مذکور دفاتر به ایران بانک پست باجههای پستی دفتر و مرکز چهار در کرمانش اه استان امیر شد. خواهد راهاندازی دفاتر تمامی در آینده در و شد خواهد فعال زودی تقدیر ضمن مراسم این در نیز کرمانشاه استان بانک پست مدیرشعب لرستانی برای را الزم آمادگی مذکور باجه تجهیز جهت به اس تان پست مس ئوالن از اعام هموطنان به بیشتر خدمترس انی برای پس ت امکانات از برداری بهره تاشها از قدردانی ضمن استان پست مدیرکل سلیمانی حاتم همچنین کرد. افتتاح برای را مجموعه آمادگی استان بانک پست مس ئوالن پیگیریهای و داشت. اعام شهرستانها پستی واحدهای در ایران بانک پست باجههای پستی دفاتر در ایران بانک پست باجه افتتاح کرمانشاه شهیدقندی و جوانرود هرسین شهید و جوانرود هرسین پس تی دفاتر در ایران بانک پست مس تقل باجه و پست ادارهکل مسئوالن حضور با جداگانهای مراسم طی کرمانش اه قندی رسید. بهرهبرداری به و افتتاح مسئوالن دیگر و استان بانک پست مسئوالن مراسم این از هریک در کرمانشاه: استان شعب مدیریت گزارش به ایران بانک پست باجه راهاندازی و ایجاد از خرسندی ابراز ضمن مجموعهها این بیشتر تعامات و همکاریها گسترش زمینهساز را اقدام این پستی دفاتر در از پیش گزارش: بنابراین کردند. عنوان هموطنان به بهینه خدمترس انی در راهاندازی کرمانشاه استان پست ادارهکل در ایران بانک پس ت باجه اولین این استان پس تی دفاتر در ایران بانک پس ت باجه چهار حاضر درحال و گردیده با همچنین است. ش ده راهاندازی و ایجاد هموطنان به خدمترس انی جهت پست متنوع خدمات به بیستون شهرستان در ساکن هموطنان نیاز به توجه و استانی مسئوالن حضور با مذکور شهرس تان در بانک این باجه ایران بانک کرد. فعالیت به آغاز و افتتاح محلی مشترکی نشست طی کرمانشاه پتروشیمیاستان مجتمع و پستبانک مسئوالن ش عب مدیریت گزارش به کردند. تأکید متقابل همکاریهای گس ترش بر گزارشی ارائه با استان مدیرشعب لرستانی امیر نشست این در کرمانشاه: استان منابع انتقال و حساب افتتاح جهت به پتروشیمی مجتمع از تقدیر و عملکرد از قدرتمند بانکهای جمله از ایران بانک پست گفت: پتروشیمی توسعه صندوق و ش هری نقاط تمامی در پراکندگی و تعدد لحاظ به و کشورهاس ت بین در و متنوع خدمات ارائه با کشور بانکی شبکه گستردهترین عنوان به روس تائی با وی میباش د. هموطنان خدمت در آناین) online ( بهصورت بانکی نوین بلندمدت و کوتاهمدت سپردهگذاریهای درخصوص بانک این خدمات تشریح اس نادی اعتبار و ارزی خدمات ضمانتنامه انواع صدور تس هیات پرداخت بانکی امور تسریع در دوجانبه همکاریهای گس ترش کرد: تصریح صرافی و مالی امور رئیس رس تمی پریسا همچنین مؤثرمیباشد. بسیار پتروش یمی از خرسندی ابراز ضمن نشست این در کرمانش اه استان پتروشیمی مجتمع نقاط بررسی و دوطرفه نظر تبادل با کرد: عنوان ایران بانک پست با همکاری استان پتروشیمی کرد: تصریح وی میشود. گستردهتر همکاریها قطعا مثبت کم تسهیات دریافت که است دوم فاز تأس یس داخلی پروژه احداث درحال فاز اجرای با و میباشد اهمیت حائز پروژه انجام برای پروژه مالی تأمین و بهره عملیات سایر و ضمانتنامه دریافت جهت پیمانکاران از بسیاری مجتمع دوم در پتروشیمی مجتمع امورمالی رئیس ش د. خواهند عامل بانک جذب بانکی اسنادی اعتبارات ایران پستبانک در سپردهگذاری کردن ارزیابی مهم با پایان حیاتی و حساس بسیار را کشور دیگر با مجتمع معامات مورد برای بانک این شد. همکاری گسترش خواستار و کرد ذکر جوانرود فرماندار رضایت ابراز ایران بانک پست خدمات از اداره نماینده معارفه مراس م در جوانرود شهرس تان فرماندار لهونی آرش ویژه به ارتباطات حوزه عملکرد از شهرس تان این در اطاعات فناوری کل مدیریت گزارش به کرد. رضایت ابراز کرمانشاه استان بانک پس ت خدمات تقویت و روستایی دفاتر در بانک این حضور بر وی کرمانشاه: استان شعب مسئوالن حمایت خواستار و کرد تأکید روستایی خرد مالی تأمین صندوق شد. آن از اجرائی دستگاههای پانزدهم شماره 1393 آذرماه استانها اخبار

34 استانها اخبار پانزدهم شماره 1393 آذرماه گلستان... اداری شورای جلسه برگزاری مدیره هیأت عضو حضور با گلستان پستبانک گیالن پستبانک اداری شورای جلسه شد برگزار مناطق و امورشعب مدیر حضور با هیأت عضو صباغی دکتر حضور با گلس تان استان پستبانک اداری ش ورای جلس ه مدیریت گزارش به شد. برگزار اس تان این کارکنان و معاون مدیر همچنین و مدیره استان شعب عملکرد از تقدیر با جلس ه این در صباغي دکتر گلستان: استان ش عب منظور به گفت: و دانست اداري آرامش داشتن را انساني نيروي از بهينه استفاده الزمه زا آسیبها شناسائی با تا تش كيل متعددي تیمهای بايد ظرفيتها از بهتر اس تفاده در افزود: وی کرد. استفاده بانك اهداف به رس يدن براي اس تان توانمندیهای تمام با بنابراین است. كش ور خردهبانكدار بزرگترين ایران پس تبانك كش ور بانكي نظام كرد. پيدا دس ت ظرفيتها تمام به ميتوان خصوصي بخش ب ا تعامل و همك اري فعاليتهاي از گزارشی ارائه ضمن جلسه دراين ش هری احمدپور حمیدرضا همچنین درجه ارتقاء آن تبع به و منابع افزايش تشریح به استان اجراي درحال و گرفته صورت جلسه این ادامه در است: گفتنی پرداخت. گذشته ماههای در استان شعب از تعدادي بهمنظور ساختها زير درخصوص خود پیشنهادهای و مشکات بيان به کارشناس ان پرداختند. بانك اهداف به رسيدن گلستان پستبانک در بازاریابی آموزش برگزاری توجیهی آموزشی دوره کارکنان علمی سطح ارتقاء منظور به گلستان استان پستبانک آموزشی دوره دراین گلستان: استان شعب مدیریت گزارش به کرد. برگزار را بازاریابی و مفاهیم با آشنایی و بازاریابی رویکرد با کارکنان علمی س طح ارتقاء راس تای در که این با کارکنان شد برگزار بازاریابی نظریات و دانش عملیاتینمودن و بازاریابی مدلهای کردند. مطرح نیز را خود پیشنهادهای و سؤاالت و آشنا مفاهیم گیالن... الکامپ نمایشگاه هشتمین در گیالن بانک پست حضور خدمات ویژه به خود اقدامات و فعالیتها معرفی منظور به گیان استان بانک پست و ارتباطات وزارت زیرمجموعه ادارات و سازمانها دیگر کنار در الکترونیک بانکداری گزارش به داشت. حضور استان الکامپ نمایشگاه هشتمین در استان اطاعات فناوری سیام لغایت هفتم و بیس ت از که نمایشگاه این در گیان: اس تان ش عب مدیریت ایران بانک پست شد برگزار گیان بینالمللی نمایشگاه درمحل جاری سال آبانماه الکترونیک بانکداری دستگاههای اختصاص و کیوسک وب سیمیا سیس تم نصب با فناوری سازمان عامل هیأت عضو سلجوقی خسرو است: گفتنی داشت. فعال حضوری توسعه زمینه در آن شایسته عملکرد از و بازدید بانک این غرفه از استان اطاعات و کرد. تقدیر محروم درمناطق بانکی متنوع خدمات مدیرامور شیردل محمود حضور با گیان استان بانک پست اداری شورای جلسه کارشناسان و ستادی دوایر و ش عب رؤسای معاون مدیر مناطق و ش عب گزارش به شد. برگزار استان شعب مدیریت محل در سالجاری آذرماه ششم گیان استان پستبانک شیردل جلسه این در گیان: استان شعب مدیریت تأثیرگذار اس تانهای جزء بانک ابعاد تمامی در حضور و عملکرد لح اظ از را بستهبودن با دوسال مدت به اس تان این گفت: و دانست کش ور مجموعه در تمامی پشتکار و آگاه مدیریت با که بود مواجه درآمد و منابع رکود با تسهیات ایران پستبانک عاملیت افزود: وی شود. خارج رکود این از توانس ت کارکنان مدیره هیأت اعضای تاش مرهون که اطاعات فناوری و ارتباطات وزارت برای تسهیات انواع اعطای برای را خوبی بسیار مسیر میباشد وزیر ویژه عنایت و مجلس دولت با بانک این که تعاملی به توجه با و کرد ایجاد مش تریان برای البته است. کرده پیدا بانکها س ایر بین در خوبی جایگاه دارد نهادها دیگر و زحمتکش و محروم اقش ار به بانکی دفاترخدمات بانکی متنوع خدمات ارائه نمودن لحاظ درپایان شیردل اس ت. اجرمعنوی دارای و بوده مقدس بس یار روستا بانک عنوان و 94 سال بودجه در ایران پستبانک برای بودجهای ردیف دانست. بانک این درخشان آینده از نشان روستائی توسعه س ند در آن برای ضمن استان بانک پست مدیرشعب آبنوس عباس جلس ه این در همچنین استان در آنان حضور و ستادی مدیران توجه استان عملکرد از گزارشی ارائه این در است: گفتنی دانست. کارکنان بین در انگیزه ایجاد و دلگرمی موجب را شعب عملکرد از گزارشی کارشناسان و دوایر و شعب رؤسای از هریک جلسه کردند. مطرح نیز را خود پیشنهادهای و ارائه مشکات و مسائل مازندران... دفتر در ایران بانک پست خودپرداز نصب بهشهر سارو روستای بانکی خدمات به روستائیان ویژه به هموطنان عمومی دسترس ی نمودن فراهم راس تای در طی ایران بانک پس ت خودپرداز دس تگاه یک بانکی نوین متنوع خدم ات و نصب بهشهر شهرس تان سارو روس تای بانکی دفترخدمات در مراس می با که مراسم این در مازندران: استان شعب مدیریت گزارش به گردید. راهاندازی دفاترخدمات کارگزاران و مدیران و مازندران استان بانک پست مسئوالن حضور بهرهبرداری مورد دستگاه این شد برگزار روستا اهالی و بهشهر شهرستان بانکی امکان ایران بانک پست خودپرداز دستگاه راهاندازی با است: گفتنی گرفت. قرار ساکنان برای شبانهروزی بهصورت بانکی نوین خدمات به عمومی دسترس ی عضو بانکی کارتهای دارندگان و شده فراهم همجوار روستاهای و روستا این شوند. بهرهمند آن خدمات از میتوانند شتاب شبکه 32

35 برگزاری دوره آموزشی طرح چکاوک در پست بانک مازندران افتتاح دفتر پست بانک روستای ضامنجان شهرستان اراک پست بانک استان مازندران در راستای اجرای طرح چکاوک دوره آموزشی ویژه کارکنان اس تان را برگزار کرد. به گزارش مدیریت شعب استان مازندران: در این دوره آموزشی هوشنگ طالبی و عمید عابدنژاد رؤسای دایره خزانه داری و مبادالت و انفورماتیک و ندا روحانیزاده معاون شعبه مرکزی ساری مباحثی را درخصوص طرح مذکور ارائه نمودند. گفتنی است: در پایان این دوره نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد. بهره مندی دارندگان پست بانک کارت از تخفیف 10 درصدی صنایع پوشاک آویشن مازندران براس اس تفاهمنامه منعقده بین پست بانک استان مازندران و صنایع پوشاک آویشن دارندگان پس ت بان ک کارت از طرح تخفی ف 10 درصدی محص والت آن بهرهمند میش وند. به گزارش مدیریت شعب اس تان مازندران: طبق این تفاهمنامه دارندگان پست بانک کارت هنگام خرید نقدی میتوانند از دستگاه کارتخوان) POS ( این بانک استفاده کرده و از تخفیف درنظر گرفته بهرهمند شوند. گفتنی است: این طرح در محدوه تحت پوش ش تمامی شعب و دفاترخدمات بانکی پست بانک استان مازندران تا پایان آبانماه سال آینده قابل اجرا میباشد. مرکزی... افتتاح دفتر پست بانک روستای رباطمیل شهرستان اراک در راستای فراهم نمودن دسترسی عمومی هموطنان در اقصی نقاط کشور به خدمات متنوع بانکی دفتر خودگردان پس ت بانک روستای ضامنجان از توابع شهرس تان اراک طی مراس می با حضور نعم تاهلل رضائی معاون امور زیربنایی معاونت مرکز توس عه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری مهدی افراس یابی مدیرشبکه ملی فرهنگ مرکز توسعه فناوری اطاعات و رس انه های دیجیتال مهدی زندیه وکیلی معاون امور عمرانی استاندار مرکزی حسین بختیار فرماندار شهر اراک تنی چند از مسئوالن اس تانی و پست بانک اس تان مرکزی و همچنین مسئوالن محلی و جمع کثیری از اهالی افتتاح و به بهرهبرداری رسید. به گزارش مدیریت ش عب اس تان مرکزی: در این مراسم مهندس رضایی مع اون مرکز توس عه روس تایی و مناطق محروم نهاد ریاس ت جمهوری ضمن تقدیر از مس ئوالن این بانک به جهت خدمترس انی در روس تاها و مناطق محروم گفت: خدمات ارزنده آن در روس تاها موجب خرس ندی اس ت و همواره حمایت همهجانبهای از پست بانک ایران داریم. وی افزود: باتوجه به حضور مناسب پست بانک ایران در روستاها آمادگی داریم وجوه ادارهشده را جهت پرداخت به روستائیان دراختیار این بانک قرار دهیم. رضائی تصریح کرد: تمام عملیات بانکی مربوط به روستاها اعم از تسهیات و خدمات مالی را از طریق این بانک انجام میدهیم. گفتنی اس ت: حمید مصلحی مدیرش عب پست بانک اس تان مرکزی در این مراسم گزارشی از اقدامات این بانک را ارائه نمود. 33 درراس تای فراهم نمودن دسترسی عمومی هموطنان به خدمات متنوع بانکی به ویژه در نقاط کور بانکی دفتر خودگردان پس ت بانک ایران در روس تای رباطمیل از توابع شهرس تان اراک و خودپرداز آن طی مراسمی و با حضور مسئوالن پست بانک استان مرکزی دهیار اعضای شورای اسامی و اهالی افتتاح و به بهرهبرداری رسید. به گزارش مدیریت شعب استان مرکزی: ابراهیم مرادی معاون مدیریت شعب استان در این مراسم ضمن قدردانی از مسئوالن در راهاندازی این دفتر به معرفی خدمات این بانک و صندوق تأمین مالی خرد روستائی پرداخت و خواستار حمایت مسئوالن شد. همچنین در این مراسم به قید قرعه به ده فقره از اهالی روستای مذکور تسهیات از سوی پست بانک استان اعطاء شد. گفتنی است: این دفتر با همکاری کارگزار آن و با اعتبار بالغ بر 400 میلیون ریال تجهیز و راهاندازی ش ده و عاوه بر اهالی این روستا ساکنان روستاهای همجوار نیز میتوانند از خدمات آن بهرهمند شوند. برگزاری دوره آموزشی قانون چک در پست بانک استان مرکزی مدیریت شعب پست بانک استان مرکزی به منظور آشنایی بیشتر کارکنان ب ا قوانین بانکی دوره آموزش ی"قانون چ ک" را برگزار ک رد. به گزارش مدیریت ش عب استان مرکزی: طی این دوره آموزشی مجید باقری رئیس ش عبه پست بانک ش ازند ضمن ارائه مطالبی درخصوص قوانین چک در ادامه بصورت مشارکتی با همکاران حاضر در دوره مذکور تجارب و آموخته های خود در زمینه بانکی را در اختیار یکدیگر قرار دادند. ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 اخبار استانها

36 استانها اخبار پانزدهم شماره 1393 آذرماه هرمزگان... ایران بانک پست باجه افتتاح هرمزگان پست کل اداره در همدان... کارگزاران برای کاربردی آموزشی دوره برگزاری همدان استان بانک پست دفاترروستائی 34 حضور با مراسمی طی هرمزگان استان پست کل اداره در ایران بانک پست مستقل باجه بهرهبرداری به و افتتاح مسئوالن دیگر و استان بانک پست و پست ادارهکل مسئوالن پست مدیرکل ترابیزاده عبدالعظیم هرمزگان: استان شعب مدیریت گزارش به رسید. گسترش بر بانکی باجه ایجاد از خرسندی ابراز ضمن مراسم این در هرمزگان اس تان بانک پست مدیرشعب جعفری سیدرمضان همچنین کرد. تاکید متقابل همکاریهای به شده ارائه آموزشهای به توجه با گفت: دوجانبه همکاری از خرسندی ابراز با استان پستی دفاتر در متعدد بانکی باجههای ایجاد با هستیم درصدد مذکور باجه مس ئول کنیم. ارائه هموطنان به را بانکی متنوع خدمات بتوانیم دفترخدمات در ایران پستبانک خودپرداز نصب حاجیآباد شهرستان هاشمآباد روستای بانکی پست خودپرداز) ATM ( دس تگاه یک بانک ی دفترخدم ات در ای ران بان ک حاجیآباد شهرستان هاشمآباد روستای و س یدمحمد امامزادگان جوار در واق ع این فرمان دار حضور با امیرنظامالدی ن استان بانک پست مسئوالن شهرس تان پست و مخابرات اوقاف اداره مسئوالن و مراسم این در هرمزگان: استان شعب مدیریت گزارش به رسید. بهرهبرداری به و نصب افتتاح از هدف اظهارداشت: عملکرد گزارش ارائه ضمن استان بانک پست مدیرش عب است. روستائیان حال رفاه و وقت در جوئی صرفه خودپرداز دستگاه نصب و دفتر این از تقدیر با مراس م این در حاجیآباد شهرس تان فرماندار جهانگیری اصغر همچنین راهاندازی با که نمود امیدواری ابراز روستاها در ویژه به ایران بانک پس ت فعالیتهای اجرائی دستگاههای همکاری و حمایتها ش اهد روس تائی خرد مالی تأمین صندوق باشیم. زائی اشتغال و تولید رونق جهت تسهیات اعطای و صندوق این راهاندازی جهت آموزشی دوره برگزاری هرمزگان بانک پست در قرضالحسنه صندوق آموزشی دوره بانک آموزشی برنامههای راستای در هرمزگان استان ش عب مدیریت کرد. برگزار بندرعباس مرکزی شعبه کارگزاران برای را قرضالحس نه صندوق ویژه فاحینیا ذبیحاهلل آموزشی دوره این در هرمزگان: استان ش عب مدیریت گزارش به بانکی دفاترخدمات مس ئول کریمیزاده صدیقه و بندرعباس مرکزی ش عبه رئیس کارگزاران به را الزم آموزشهای صندوق دس تورالعملهای تشریح با مذکور شعبه ش ریک را آنان کارگزاران زحمات از تقدیر ضمن ادامه در فاحینی ا کردند. ارائ ه به نسبت مضاعف تاش با که خواس ت آنان از و دانس ت ایران بانک پس ت تجاری بردارند. گام منابع بیشتر جذب و سپردهای هدف تحقق و بخشنامهها و آئیننامهها دستورالعملها از اس تفاده نحوه توجیهی و آموزش ی دوره برای روس تایی خرد مالی تأمین صندوق راهاندازی همچنین و چکاوک طرح نرماف زار جاری سال ماه آبان یکم و بیست همدان استان روستائی بانکی دفاترخدمات کارگزاران و دستورالعمل آموزشی کارگاه این در همدان: استان شعب مدیریت گزارش به شد. برگزار همکاری با استان ستادی کارشناسان و شعب کارکنان و رؤسا کلیه برای چکاوک نرمافزار است: گفتنی شد. برگزار استان آموزش ی س ایت در انفورماتیک گروه و آموزش واحد صندوق افتتاح جهت همدان شهرستان منتخب دفاتر کارگزاران توجیهی جلسه دومین شد. برگزار شهرستان این در نیز قرضالحسنه منابع جذب و روستایی خرد مالی تأمین یزد... مستقل باجه افتتاح یزد استان پست ادارهكل در ایران بانک پست اطاعات فناوري مديرانكل حضور با و مراسمی طی ایران بانک پست مستقل باجه بهرهبرداری به و افتتاح استان این پست کل اداره در یزد استان بانك پست و پس ت مديركل وزيري محمدرضا مراسم اين در یزد: استان شعب مدیریت گزارش به رسید. در مذکور بانكي باجه راهاندازي از خرسندي ابراز ضمن یزد اس تان اطاعات فناوري از و دانست وزارت مجموعه خدماتي سبد تكميل را مهم اين تحقق پست کل اداره علويان سیدیعقوب كرد. تقدير داشتهاند همکاری خصوص اين در كه كس اني همه بانک پست عاملیت به اش اره ضمن مراسم این در نيز اس تان شعب پیش ین مدير امیدواری ابراز وابسته ش رکتهای و اطاعات فناوری و ارتباطات وزارت برای ایران حمایتهای از بتوانیم بانک این به آنان منابع و مربوطه حس ابهای انتقال با کرد بهرهمند روستائیان بویژه هموطنان به بیشتر خدمترس انی توسعه جهت مجموعه بسیار را باال ظرفیتهای داشتن جهت به پست و ایران بانک پست تعامل وی شویم. با مراسم این در استان مديرپست دهقان مسعود همچنین برش مرد. ضروری و مهم بانكي باجههاي راهاندازي بانك پست و پس ت مديران خوب بسيار تعامل به اش اره است: گفتنی شد. خدمات كمي و كيفي افزايش خواستار و دانست مهم را پست در سپس و افتتاح استان اطاعات فناوري مديركل توس ط باجه اين در حس اب اولين مورد فيمابين تعامات گسترش و باجه اين موفقيت راهكارهاي مشتركي نشست در گرديد. حاصل نيز توافقاتي و گرفت قرار بررسي و بحث

37 اداري شوراي جلسه برگزاري مديره هیأت عضو حضور با يزد استان بانك پست صباغی: دکتر ایران بانک پست روستائی دفاتر دارند باالئی بسیار ظرفیت 35 معاون مدير مديره هیأت عضو صباغي دكتر حضور با يزد استان بانك پست اداري شوراي جلسه شعب مدیریت گزارش به شد. برگزار استان ستادي كارشناس ان و شعب و ستادی دوایر رؤس ای و فعلي وضعيت تشریح به استان عملکرد از تقدير ضمن جلسه این در صباغی دکتر یزد: اس تان توسط تسهیاتی و رفاهی امکانات تأمین به توجه با امروز گفت: و پرداخت بانك آينده چشمانداز است. کرده بانک به خیانت واقع در كند كمكاري يا و نداشته انگيزه كسي اگر کارکنان براي بانك جمعآوري جديد روند سيميا سامانه در ارمغان طرح راهاندازي نظیر طرحهائي به مديره هيأت عضو پستبانک عنوانکرد: تسهیاتي جامع بسته ارائه و بيمهاي پوشش با دفاتر كارگزاران توسط وجوه با را مالي خدمات بایستی و میباشد كشور خردهبانكدار بزرگترين و ICT بخش عامل بانك ایران افزار نرم به اشاره با صباغی دکتر دهيم. ارائه كوربانكي و محروم نقاط در خصوصي بخش همكاري تخصيص با اطاعات فناوری و ارتباطات وزارت سوي از آن اعتبار تأمين و ایران بانك پست جامع تسهیات قالب در روستاها در اشتغالزائي براي آينده س ال بوجه در ريالي ميليارد هزار 2 اعتبار اب روستائي خرد مالی تأمین صندوقهاي سريعتر هرچه اس ت الزم کرد: تصریح ادارهش ده وجوه این در منابع این از تا شده راهاندازی روستايي بخش در فعال حقوقي و حقيقي اشخاص مشارکت حمايتي خدمات شركت بزرگترين با بانك این منعقده قرارداد به اشاره با وي گردد. استفاده راستا بيمه صندوق با جديد هاي تفاهمنامه و روس تاها در كشاورزي نهادههاي توزيع براي كش اورزي شناسائي خواستار مشترك همكاريهاي درخصوص ملي بانك با تفاهمنامه و روستائی و عشايری مدير علویان یعقوب همچنین شد. طرحها اين در مشارکت برای آنها جذب و مرتبط شركتهاي و ارائه استان بانك پس ت وضعيت از مبسوطي گزارش جلسه این در یزد استان ش عب پیش ین پرداختند. خود پیشنهادهای و مشکات بيان به نیز دوایر و شعب رؤساي و س تادي کارشناسان ارتباطات وزارت تابعه اداره مدیران نشست مهريز شهرستان نماینده با یزد استان در ش رکت مدیرعامل و ایران بانک پس ت پس ت اطاعات فناوري و ارتباطات ادارهکل مدي ران شهرستان مردم نماينده مهريزی زارعزاده دخيلعباس با مشترکی نشست یزد اس تان مخابرات این در یزد: استان ش عب مدیریت گزارش به کردند. برگزار اس لامي ش وراي مجلس در مهريز مجموعه عملكرد از گزارشي ارائه ضمن استان اطاعات فناوري كل مدير وزيري محمدرضا نشست اشاره با وی نمود. تشريح نیز را مجموعه روی پیش هاي برنامه و ها طرح وزارت تابعه شركتهاي مربوطه مشکات و مجازي فضاي عالي شوراي در اطاعات فناوري عالي ش وراي ادغام طرح به صورت تاشهاي از تقدیر ضمن زارعزاده همچنین شد. طرح اين تصويب از جلوگیری خواستار را الزم حمایتهای زمینه این در تا کرد امیدواری ابراز استان اطاعات فناوري مجموعه در گرفته بانك پست و پست مدیران و مخابرات شركت مدیرعامل نشست این در گفتنیاست: دهد. انجام کردند. ارائه را مربوطه ادارات عملكرد از گزارشی نيز ارتباطات وزارت تابعه ادارات حسابهای انتقال ایران بانک پست به يزد استان در جلسه اطاعات فناوري و ارتباطات وزارت عامل بانك بعنوان ایران بانك پست معرفيشدن به توجه با اطاعات فناوري كل اداره ميزباني به یزد استان در وزارت این تابعه ادارات مديران حضور با مشتركي استان شعب مدیریت گزارش به شد. قطعی بانک این به منابع و حسابها انتقال آن طی و برگزار فوق موضوع بيان با استان اطاعات فناوري مديركل وزيري محمدرضا نشست اين ابتداي در یزد: شد واعظی دکتر دستور راستاي در ایران بانك پست به تابعه شركتهاي حسابهاي انتقال خواستار مقرر و اعام بانك این به حسابها كليه انتقال با برای را خود همکاری مربوطه مديران اساس براین و پیشین مدير علويان سیدیعقوب همچنین پذيرد. صورت خصوص این در الزم پيگيريهای گرديد الكترونيك خدمات جمله از بانك این مالي خدمات از برخي تشریح ضمن استان بانک پست شعب داشت. اعام مذکور ادارات به متنوع خدمات ارائه براي را الزم آمادگي روستاها در خدمت ارائه و هموطنان به بانکی متنوع خدمات ارائه برای باالئی بسیار ظرفیت ایران بانک پست مویرگی شبکه مديره هيأت عضو صباغي غامحسین یزد: استان شعب مدیریت گزارش به دارد. کشور سراسر در رحلت سالروز تسلیت ضمن پیشین مدیر تودیع و استان مدیرجدید معارفه مراس م در بانك این مجموعه گفت: فوق مطلب بیان با رضا)ع( امام و حس ن)ع( امام ش هادت ایام و اكرم)ص( پيامبر موسسات و بانكها و اطاعات فناوری و ارتباطات وزارت مجموعه با خوبی تعامل ایران بانک پست کاهش جهت اميد و تدبير دولت به تواند می بانک این اقتصادی ش رايط به توجه با و دارد مالي امور انجام عامليت دارد نظر در ایران بانك پست افزود: وی نماید. کمک اقتصاد و توليد رونق و تورم وامهاي اقساط دريافت شامل ميتواند امور اين كه گیرد بعهده روستاها در را بانكها س اير بانكي باشد مشترك زمينههاي ساير و روستاها در بانکها وجوه جمعآوري و روستائيان به آنان پرداختي شود. جلوگيري نیز شهر به روستائیان تردد از بانكها هزينه در جويي صرفه ضمن طريق اين از تا مدیران مجموعه از و است كشور ICT مجموعه عامل بانك ایران بانك پست کرد: تصریح صباغي این به را حوزه این منابع داریم انتظار یزد استان در اطاعات فناوری و ارتباطات وزارت تابعه ادارات هنوز عنوانداشت: و کرد اشاره روس تاها در خالي ظرفيتهای به پایان در وی کنند. منتقل بانک و رشد براي جديدي برنامههاي و است بانكي دفترخدمات فاقد كشور روستاهاي از نيمي از بيش بانک پست پیشین مدیر علويان یعقوب سید داریم. مناطق این در بانکی متنوع خدمات گسترش علی ادامه در و کرد ارائه را خود مسئوليت دوران عملكرد از گزارشی مراسم این در نیز یزد استان وظيفه بلکه نیست صرف اقتصادي بنگاه ایران بانك پست گفت: استان جديد سرپرست قاسمي بانك اين به حاکمیت سوي از وظيفه اين كه دارد برعهده نيز را محروم مناطق به خدمترس اني اين با تا شد قيمت ارزان تسهیات پرداخت و ارزان منابع جذب خواستار وی است. ش ده واگذار این قوت نقطه را بانكي دفاترخدمات قاسمی گيرد. انجام توأمان خدمترساني هم و درآمد هم كار ازایندفاترشد.همچنیننمايندگانبانكهاو بانكخواندوخواستارحمايتهرچهبيشترمسئوالن از تشكر از تقدیر ضمن مراسم این پایان در استان در اطاعات فناوری و ارتباطات وزارت تابعه ادارات پست با همكاري هرگونه برای خود آمادگی و نموده موفقيت آرزوي نیز قاسمي براي علويان زحمات است: گفتنی شد. اعطاء وی به صباغي دكتر توسط قاسمي حکم سپس و داشتند اعام استان بانک مديران از جمعي پولي ناظر بانکی دفاترخدمات دايره كل رئیس محمدي حمید مراسم اين در و اطاعات فناوري اداراتکل مديران استان بانكهای هماهنگي كميسيون رئيس و بانكي شبكه جلسه مراسم این از پس گزارش: بنابراین داشتند. حضور استان بانك پست كاركنان و استان پست دوایر و شعب رؤساي از هریک علویان زحمات از تجلیل ضمن و برگزار نیز استان اداری ش ورای تشریح به قاسمی سپس و کردند مطرح مربوطه حوزه مشکات و پرداخته خود معرفي به ستادی صندوق و دفاتر مشکات رفع و ساماندهي هزينهها كاهش جهت تاش تسهیات سود نرخ تعديل حمید همچنین کرد. تأکید كاركنان و شعب ظاهري آراستگي حفظ بر و پرداخت قرضالحس نه از برخی به قاسمی برای موفقیت آرزوی و علویان تاشهای از تقدیر ضمن جلسه این در محمدي اجتماعي بيمه جنگلها و مراتع سازمان با قرارداد جمله از اقدام دست در يا و منعقده قرارداهاي نيز بورس كارگزاري افزود: و کرد اشاره كش اورزي حمايتي خدمات شركت و روستائيان و عشاير است. دفاتر در خود خدمات كيفي و كمي گسترش درحال پانزدهم شماره 1393 آذرماه استانها اخبار

38 ستادی پانزدهم شماره 1393 آذرماه تمامی به نامهای طی اطاعات فناوري ام ور پیش نهادات ارائه در هماهنگي بر بانک واحدهای توجه با است آمده نامه این در اس ت. نموده تأکید بر مبنی روش ها و تش کیات کل اداره تأکید ب ه رعایت و شعب و ستادی ادارات بیش تر هماهنگی از قبل نمائید اتخاذ ترتیبی رویهها در یکپارچگی در تغییرات ایجاد راستای در پیشنهاد ارائه هرگونه و تشکیات کل اداره به مراتب بانک س امانههای بررسی از پس تا اعام استانداردسازی جهت روشها به کردن عملیاتی بهمنظور احتمالی تعارضات رفع و گردد. ارائه امور این به نامهای طی مناطق و امورش عب مديريت نموده اعام مناطق و استانها شعب مدیریتهای به منتهی هفتگی منابع بررس ی براساس اس ت با تهران دو و ی ک مناطق جاری س ال ماه آب ان اصفهان خراسانرضوی استانهای ممتاز درجه و مازندران بوشهر خوزس تان زنجان هرمزگان ب درجه با نیز فارس و الف درجه با آذربایجانشرقی میلیارد یکهزار باالی مبلغ با منابع جذب به موفق میلیاردی هزار باشگاه به توانس تهاند و شده ریال به آنان از تقدیر ضمن اس اس براین پیوندند. بانک نیز زنجان استان شعب مدیریت میرساند اطاع کارکنان تک تک مضاعف تاش به توجه با اخی را در همچنین بپیوندد. باشگاه این به است توانسته تاش با شده درخواست استانها ساير از نامه این موجود ظرفیتهای و توانائيها بكارگيري و مضاعف بپیوندند. باشگاه این به سریعتر هرچه بتوانند به نامهای طی حسابرسي و بازرسي کل اداره ورود ثبت لزوم بر اجرائی و ستادی واحدهای تمامی است. نموده تأکید کارکنان از هریک توسط خروج و شماره صورتجلسه براساس است آمده نامه این در کارکنان و مدیران تمامی بانک معاونان شورای 77 مربوطه دستگاه طریق از خروج و ورود ثبت به ملزم و اجرا برحسن بایستی نیز مربوطه مسئوالن و بوده باشند. داشته الزم نظارت آن دقیق رعایت بانک معاونان شورای جلسه ششمین و هفتاد مدیره هیات رئیس حس نزاده مهندس حضور با تمهیدات انج ام آن طی و برگ زار آن اعض ای و جهت الزم ه ای هماهنگی هرگونه و تجهی زات زمینه و منابع نگه داری و حفظ مقبولیت جلب وزارت مشتریان به مناسب و مطلوب خدمات ارائه همکاریهای و بانکی عاملیت راستای در ارتباطات منابع و حس ابها انتقال در تس ریع جهت الزم ایران بانک پست به وابسته ش رکتهای و وزارت و کامل اطاعرس انی خدمات افزایش و توس عه دفاتر برخی متقاضیان و شعب تمامی به شایسته دانشجویان به خدماترس انی ش رایط و نحوه از همکاری نامه تفاهم راستای در تسهیات متقاضی مشترک جلسه برگزاری و اسامی آزاد دانشگاه با دانشگاه ارش د مدیران با بانک مدیره هیات اعضاء دستگاهخودپرداز) ATM ( چهار اندازی راه مذکور سفرهای و نمایش گاهها در اس تقرار برای س یار مکانهای در همراه هیأت و ارتباطات وزیر استانی قابل های پروژه پیشنهادی لیس ت ارائه موردنظر زمان در کامل اطاعات با مختلف حوزههای افتتاح لوح و تبلیغاتی کامل و جام ع کلیپ تهیه مق رر عملکرد گزارش تبلیغاتی کلیپ و مدیا مالتی فشرده کرمان استانهای در بانک ویژه خدمات معرفی و بلوچستان و سیستان بوشهر ایام یزد خوزستان به تهران و ش مالی و رض وی جنوبی خراس ان سیستمهای پورت گش ایش فجر دهه مناسبت توسط فش رده لوح و فلش طریق از عمومی روابط به الزم تمهی دات انجام و اطاعات فن اوری امور معتمد افراد با رایزنی و ویژه دفاتر شناسایی منظور تصمیمات و بحث خارجی اتباغ منابع جذب جهت شد. اتخاذ الزم معاونان شورای جلسه هفتمین و هفتادمین آن اعضای و مدیره هی ات رئیس حضور با بانک سهم کردن مشخص درخصوص آن طی و برگزار گزارش ارائه و EPS تحقق به نس بت استان هر مدیرعامل و مدی ره هیأت رئیس ب ه آن ماهانه کارشناسی و الزم بررسیهای ارزیابی جهت بانک از س ودآوری رویکرد با مناس ب راهکار همراه به اضافه ش دن عادالنه تس هیات پرداخت طریق اس اس بر آن پرداخت و کارکنان و مدی ران کار جهت الزم تمهیدات انج ام خروج و ورود ثب ت وزارت با قرارداد طرف ش رکتهای منابع جذب آماری گزارش هفتگی ارائه وابسته شرکتهای و توس ط بانکی بازار و اقتصادی وضعیت تحلیلی و ش ده انجام اقدامات ارائ ه فکر ات اق کارگ روه انجام مدیریتی داش بورد اندازی راه درخصوص PINPAD مناقصه برگزاری برای الزم تمهیدات ارزیابی در ضروری الزم مجوزه ای برخی صدور در توسعه بیمه آزمایشی اجرای استانها عملکرد خیز و افت و اطاعات پیگیری بوش هر اس تان مدیریت و س اماندهی اس تانها به منابع روزانه یک تعیین سه درجه دفاتر یا و مجوز فاقد دفاتر و شعب در درخواس تها بهموقع انجام برای نفر پروژههای لیست ارسال و تهیه اس تانها تمامی امکان فنی بررسی و فجر دهه در بانک افتتاح قابل هفتگی صورت به درمان ی خدمات بیمه تس ویه شد. اتخاذ الزم تصمیمات و بحث حداقل بر ناظر ضوابط تبیین منظور به *جلسهای اطاعات عمومی انتشار و شفافیت اس تانداردهای اس لامی جمهوری مرکزی بانک س وی از اباغی آن طی و برگزار مربوطه واحدهای حضور با ای ران پذیرد. صورت الزم اقدامات گردید مقرر نامهای طی روش ها و تش کیات ادارهکل با اس ت نموده اعام بانک واحدهای تمامی به بخش در الکترونيکي خدم ات ارتقاء ب ه توجه قبوض از گزارشگی ری امکان اينترنتبان ک عملیات منوی طریق از درگاه این در پرداخت ی است. شده فراهم حساب نامهای طی تجهیزمنابع و بازاریابی کل اداره تهران مناطق و اس تانها ش عب مدیریتهای به با منعقده تفاهمنامه راستای در است نموده اعام رسمی کارگزاران از بازارسرمایه نواندیشان شرکت دورههای برگزاری همچنین و بهادار اوراق و بورس هم دفاتر و شعب منتخب کاربران برای آموزشی فعالیت ش روع و کاربری کد اخذ منظور به اکنون آذرماه پایان تا منتخب دفاتر و شعب بایس ت می برای را الزم اس تانداردهای و تجهیز جاری س ال است گفتنی نمایند. رعایت بورس ش رکت تائید اشاره مذکور نامه در مورنظر موارد به مفصل بهطور نواندیشان شرکت تلفن شماره و شده میباشد. پاسخگوئی آماده نیز سرمایه بازار بسیج مقاومت حوزه شورای جلس ه پنجمین آذرماه پنجم و بیست 93 درسال ایران بانک پست و برگزار آن اعضای و فرمانده حضور با جاری سال تبادل و بحث از پس پیشرو برنامههای درخصوص یاوران اعضای تعیین شد. اتخاذ الزم تصمیمات نظر نفر سه معرفی بانک منکر نهیاز و معروف به امر منکر از نهی و معروف به امر احیاء س تاد به مربی غنیس ازی و نور راهیان اردوی برای ریزی برنامه مواردی مهمترین از بانک وبسایت در بسیج بخش گردید. مطرح جلسه این در که بود شرقی آذربایجان استان بانک پس ت اداری شورای جلس ه شعب و ستادی دوایر رؤس ای و مدیر حضور با و جذب عملک رد وضعیت بررس ی بهمنظ ور حس ابهای طریق از بوی ژه مناب ع افزای ش دقت و ش عب رؤس ای توس ط قرضالحس نه به چک تحویل جمل ه از بانکی امور انج ام در شد. برگزار مشتریان 36 کوتاه اخبار

39 37 آذربایجان غربی برگزاری کمیته بازاریابی و تجهیزمنابع شعب اس تان با حضور مس ئوالن دفاتر اشنویه بمنظور بررس ی عملکرد و دفاتر تابعه تش کیل کارگروه مش ترک پست و پس ت بانک در شعبه خوی به جهت بهبود وضعیت پیکهای پولرس ان بمنظور کاهش نقدینگ ی دفاتر تابعه تش کیل کارگروه ICT به میزبانی اداره کل پس ت استان با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و مدیران شرکتهای تابعه وزرارت ارتباطات از جمله پس ت بانک ایران برگزاری ش ورای اداری استان بمنظور بررس ی میزان منابع شعب و دفاتر و مازاد نقدینگی و نحوه همکاری پست در اعزام پیکهای پولرسانی و درجهبندی دفاتر و انجام اقدامات الزم بمنظور گرامیداشت ایام سوگواری از جمله اقدامات مدیریت شعب پست بانک است. اردبیل جلسه ش ورای اداری پس ت بانک استان با حضور کارشناس ان اداره کل بازرسی و حسابرسی و مس ئوالن پست بانک اس تان برگزار و طی آن بهروز دادخواه مدیر شعب استان ضمن ارائه گزارش عملکرد بانک مسائل و مشکات شعب را نیز مطرح نمود. همچنین افشین نعمتی کارشناس اداره کل مذکور در این جلس ه درخصوص رعایت بهداشت اعتباری دستورالعملها و قوانین مطالبی را ارائه کرد. البرز مس عود کمال آبادی مدیر شعب پست بانک استان در راستای جذب منابع نشست مشترکی را با مسئوالن شرکت های مگاموتور و پاسکو سایپا برگزار و طی آن وی با توجه به ظرفیتهای موجود بانک امکان برخورداری از صدور مجوز جهت ایجاد و راه ان دازی باجه های بانکی حضور و گس ترش تعامات با فعاالن اقتصادی استان را از برنامه های این بانک دانست. جلس ه ش ورای عالی بانکهای استان البرز با حضورس یدحمید طهائی اس تاندار قائم مقام اقتص ادی وی و مدیران بانکهای دولتی از جمله پست بانک ایران در محل استانداری برگزار و طی آن طهائ ی بر همکاری بانکه ا با تولیدکنندگان داخلی و فعال به منظور وصول مطالبات و تسهیل در خدمترسانی به مردم در چارچوب قوانین تأکید و دس تور پیگیری در اختال در ج ذب منابع با وجود عدم رعایت نرخ سود بانکی از سوی بانکهای خصوصی را داد. رئیس کمیسیون عالی بانکهای استان نیز ضمن اشاره به پایبندی مدیران بانکها بر اخاق حرف های انجام وظیف ه در اجرای اوامر دولت بانکها را ازجمله س ازمانهای پویا دانست و درخص وص تملی ک اماک بده کاران بانکی پرداخت تس هیات خرد و کمبود ش عب بانکها در برخی از شهرستانهای استان بویژه ماهدشت هش تگرد و نظرآباد مطالبی را مطرح و خواس تار رس یدگی و هماهنگی اس تاندار با بانک مرکزی بمنظور ارائه مجوز به ش عب بانکهای استان شد. وی حضور پس ت بانک را در نق اط کم برخوردار در راستای سیاس تهای دولت ضروری دانست و اجرای سیاستهای دولت و اعطای مجوز بانکی به دفاترخدمات بانکی را گام مهمی جهت ایفای نقش خصوصیس ازی دولت و ایجاد باجههای بانکی در پادگانها و زندان ها عنوان کرد. چهارمحال و بختیاری مسئوالن پست بانک و شرکت آب و فاضاب روستائی استان چهارمحال و بختیاری در راستای احصاء خدمات قابل واگذاری شرکت مذکور به دفاتر خدمات بانکی روس تائی پست بانک و فعالسازی حس اب خود ن زد این بانک نشس ت مش ترک همکاری برگزار کردند. در راستایانعقاد تفاهمنامه همکاریبین شرکت گاز و پست بانک اس تان خدمات امور مشترکین شرکت مذکور به جهت تسهیل در امور روستاییان به دفاترخدمات بانکی روستایی این بانک واگذار شد. بهنام یزدانی مدیرش عب پست بانک استان در نشس ت مش ترک با رئیس دادگستری استان ضمن معرفی خدمات این بانک خواس تار بررسی دادگس تری درخصوص واگذاری س پرده صغار س پردههای صن دوق کارکنان و راب ط درآمدی شورای حل اختاف به شعب این بانک شد. رئیس ش عبه مرکزی و کارشناس بازاریابی و روابط عمومی پست بانک استان بمنظور پیگیری درخصوص ایجاد باجه پس ت بانک در شهرداری فرخشهر در جلسه ش ورای این شهر شرکت و به معرفی خدمات قابل ارائه توسط این بانک پرداخت که بررسی و انجام این امر با استقبال اعضای شورای شهر مواجه و درحال پیگیری میباشد. افتت اح 202 فقره حس اب بانکی در پس ت بانک ش عبه ش هرکرد جه ت پرداخ ت حقوق کارکنان ش رکت ی اران جنوب کوش ک یکی از زیرمجموعههای شرکت پیمانکاری خدمات شهری شهرداری شهرکرد. * جلس های در خصوص فعالسازی دستگاههای POS غیرفع ال این ش رکت افزای ش کیفیت خدمات پشتیبانی و بازدید دورهای از دستگاه های منصوبه را با نماینده شرکت ایران کیش در پست بانک استان برگزار شد. ش رکت بازرگانی آراد گوهر درخشان بمنظور راه اندازی و فعالس ازی درگاه پرداخت نقدی وجه گواهی اسقاط خودرو توسط پست بانک استان در نرمافزار سیمیا و بر اساس تفاهنمامه منعقده بانک با س تاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به افتتاح حساب در این بانک اقدام نمود. خراسان جنوبی جلس ه حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج رهروان والیت پس ت بانک اس تان با موضوع آثار مخرب ماهوار اینترنت و ش بکه های اجتماعی بر بنیان خانواده برگزار ش د که طی آن علیرضا بینا فرمانده پایگاه بانک بر ضرورت ایجاد تقویت روحیه بسیجی بین کارکنان تاکید نمود. همچنین مازیار مهدوی سرگروه حلقه صالحین مطالبی در خصوص آث ار س وء ابزارهای ف وق مط رح و آن را بعنوان تهدیدی خاموش بر نسل جوان دانست. خراسان شمالی پست بانک اس تان به مناسبت هفته بسیج جلس های را با حضور مدیر فرمانده پایگاه 9 دی امام جماعت کارکنان بس یجی بانک و سرهنگ ابوالقاس م چم ن جانش ین فرمانده ی س پاه جواداالئمه برگزار کرد که طی آن حمید محمدی مقدم مدیر ش عب پست بانک اس تان با اشاره به جملهای از مقام معظم رهبری اینکه "بسیج کلید حل همه مش کات نظام اس ت و همه ما با تفکر بس یجی داشته باشیم" گزارش ی از عملکرد ارائه کرد. اکبر اژدری فرمانده پایگاه مقاومت بس یج 9 دی پست بانک اس تان نیز گزارشی از فعالیتها و برنامهه ای فرهنگی- بصیرتی ای ن پایگاه ارائه نم ود و بر برگزاری نماز جماعت دوره آموزش ی و تفس یر قرآن زیارت عاش ورا برگزاری جلسات حلقه صالحین و مشارکت بسیجیان در مسابقات فرهنگی و ورزشی تاکید نمود. همچنین سرهنگ چمن بس یجی را پیرو والی ت و ترویج فرهنگ والیتم داری دانس ت و ب ه تش ریح چگونگی بوجودآمدن گروهکهای تروریستی و تکفیری به جهت اسام هراس ی دولتهای غربی پرداخت و تهاجم فرهنگی از طرق شبکههای مجازی اینترنتی و ماهوارهای را هجوم غرب در اسامستیزی عنوان نمود که خواستار هوش یاری کامل بسیجیان در س رکوبی فتنههای آنان شد.گفتنی است: در این مراس م از بس یجیان و بازیکنان تیم فوتسال این اس تان که در یازدهمین دوره مسابقات سراسری بانک موفق به کس ب مقام سوم شدند نیز با اهداء لوح از سوی مدیریت تقدیر شد. ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 اخبار کوتاه

40 خوزستان قاسم تاجوک مدیرشعب پست بانک استان و کارکنان بسیجی بانک در مراسم تیراندازی در محل میدان تیر مجتمع فجر س پاه پاسداران استان که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد شرکت نمودند. همچنین آنان در رزمایش فرهنگی پایدار تا ظهور که به میزبانی پادگان شهیدمحاتی اهواز برگزار شد نیز حضور یافتند. سمنان ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 مس ئوالن پس ت بانک اس تان در نشس ت مشترک با بخشدار دهیار و اعضای شورای اسامی شهر و روستای شهرستان شهمیرزاد بر فعالسازی دفاترخدمات بانکی بخش ش همیرزاد در توس عه بهبود معیشت روستائیان تأکید کردند. در نشست مذکور ظهور جعفری بخشدار این شهرستان ضمن اشاره به سیاستهای دولت در ایجاد صندوق تأمین مالی خرد روستایی بر همکاری و حمایت دهیاران و اعضای شوراها از پست بانک در این خصوص تاکید نم ود. فرح بخش رئیس دایره دفاترخدمات بانکی نیز در این نشس ت با اشاره به سیاستهای پست بانک در راهاندازی و فعالسازی دفاترخدمات بانکی روس تایی در جهت اجرای هرچه بهتر پروژههائی نظیر صندوق تأمین مالی خرد روستایی و پرداخت تس هیات قرضالحسنه به روس تائیان برای رفع نیازهای ضروری و ازدواج حمایت از توس عه دفاتر توسط دهیاران و شوراهای روستاها را امری اجتناب ناپذیر دانست و بر نقش حمایتی مسئوالن محلی در بیان نمودن مزایا و اهداف راه اندازی دفاتر برای روستائیان تأکید کرد. طی نشست مشترک مس ئوالن پست بانک اس تان و مسئوالن اجرائی روس تای شهسفید از توابع شهرستان گرمسار بر راهاندازی و فعالسازی دفاترخدمات بانکی روستایی تاکید شد که طی آن محمدشفیع جنگلی ناناس ی معاون شعب پست بانک استان با اشاره به وضعیت دفاترخدمات بانکی در روس تاهای شهرستان بر لزوم همکاری بیشتر فرمانداری و بخشداری تاکید نمود و افزود حمایت دهیاریها و شوراهای روستائی برای اجرای اهداف دولت در روس تاها امری ضروری است که در این راس تا پس ت بانک با راهاندازی صن دوق تذمین مالی خرد روس تایی در دفاتر به منظور پرداخت تس هیات و اشتغالزائی در روس تاها به این مهم دس ت یافت ه اس ت. همچنین در این نشس ت صحرائی معاون فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه توس عه دفاتر و تشکیل صندوق تأمین مالی خرد روس تایی یک تکلیف است و همکاری همهجانبه باید در این خصوص صورت پذیرد. در این نشست پیرامون آغاز فعالیت چند دفتر غیرفعال و معرفی کارگزاران جدید برای توسعه دفاترخدمات بانکی نیز بحث و تبادل نظر شد. نشست مشترک محمد شفیع جنگلی معاون شعب پست بانک اس تان و رئیس شعبه مشاهیر س منان با دهیار و اعضای شورای روستای افتر از توابع شهرس تان سمنان برگزار و طی آن جنگلی ضمن تأکید بر فعال نمودن دفاتر روستائی و توسعه فرهنگ بانکداری الکترونیک در روستاها خواستار حمایت مسئوالن استانی جهت اجرای آن شد. عبدالمحمد قادریفر مدیر شعب پست بانک اس تان بص ورت س رزده از دفاترخدم ات بانکی شهرستان دامغان بمنظور افزایش انگیزه و بررسی مسائل و مشکات کارگزاران دفاتر بازدید و طی آن قادریفر بر افزایش خدمات قابل ارائه در روس تاها به جهت توس عه عدالت اجتماعی در این مناطق تاکید کرد. نهمین جلسه ش ورای اداری استان با حضور محمد وکیلی استاندار امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور و مدیران دستگاههای اجرائی از جمله پس ت بانک ایران در محل سالن یادگار امام)ره( اس تانداری سمنان برگزار شد که طی آن رحیمی درخصوص قوانین و مقررات مالی در دس تگاههای اجرایی و چگونگ ی عدم رعایت قوانین در مصرف اعتبارات اباغ شده به دستگاهها مطالب ی را ارائه نمود. همچنین حجت االس لام صابری در این جلس ه به تش ریح سلسله مباحث عقیدتی و اخاق اسامی درجامعه پرداخت. گفتنی اس ت: این جلسه با سخنرانی استاندار درخصوص مسایل جاری استان و کشور پایان یافت. محمدجواد زارع رئیس شعبه مرکزی شاهرود با مدیرکل س ازمان تبلیغات اسامی استان و رئی اداره دارائی شهرس تان شاهرود نشست مشترکی در راس تای جذب منابع و تعامل با دس تگاههای اجرایی برگ زار کردند که طی آن ش کری مدیر کل س ازمان تبلیغات اسامی ابراز امیدواری نمود با توجه به نقش این بانک در فقرزدایی این سازمان بتوان د برای تحقق این اهداف هم کاری الزم را با پست بانک داشته باشد. وی انتقال حساب حقوق کارکنان افتتاح حس اب برای پیمانکاران در دفاتر روس تائی و مکاتبه با هیأته ای مذهبی جهت افتتاح حس اب و انتقال منابع خود به این بانک را از برنامههای این سازمان عنوان کرد. جلسه تعامل و همفکری مدیران شرکتهای تابع ه وزارت ارتباطات از جمله پس ت بانک در مح ل اداره کل ارتباط ات و فن اوری اطاعات استان درخصوص مشکات تجهیزات و امکانات موج ود در دفاتر ICT برگزار ش د که طی آن عبدالمحمد قادریفر مدیر ش عب پس ت بانک استان ضمن اش اره به آمادگی بانک برای ارائه خدم ات بانکداری الکترونی ک در دفاتر مذکور و ایجاد باجه بانک در س اختمان مرکزی پست استان خواستار انتقال منابع ادارات تابعه وزارت با توجه به عاملیت بانک شد. سیستان و بلوچستان علي اصغر فروزان خواه مديرشعب پست بانك اس تان سیستان و بلوچستان و کارکنان استان در همایش شهداء ش بكه بسيم چي که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد حضور یافتند و درپایان نیز از نمايشگاهی که به همین منظور برگزار شده بود بازديد نمودند. فارس به رام رضائی عرب مدیرش عب پس ت بانک اس تان به همراه مع اون رئیس گروه بازرس ی و کارش ناس روابط عمومی و بازاریابی طی بازدید از شعب شهید رجائی شهید باهنر و سی متری شیراز عملکرد شعب در شاخصهای مختلف را بررسی و رهنمودهای الزم را ارائه نمود. جلسه هماهنگی شورای بسیج پایگاه مقاومت شهیداحمدی روشن پستبانکاستانبا حضور مدیر واعضای شورای پایگاه مذکوربرگزار و طی آن عملکرد این پایگاه مورد بررس ی ق رار گرفت و درخصوص برنامه های آتی آن هماهنگیهای الزم بعمل آمد. بازدید مسئوالن پست بانک استان از شعبه گویم و دفترخدمات بانکی روستائی قصرقمشه که طی آن بهرام رضاییعرب مدیر ش عب پست بانک استان ضمن بررسی عملکرد شعبه مذکور در شاخصهای مختل ف رهنموده ای الزم را به آن ان ارائه کرد. وی همچنین ضمن بازدی د از دفترخدمات بانکی قصرقمشهبرایجادباجه فرازی دراینباجه و مکانیابی جهت اس تقال آن درصورت ام کان تاکید نمود. مسئوالن پس ت بانک اس تان ضمن بازدید از ش عبه شهرس تان خرامه و دفترخدمات بانکی شهرک ایثار به بررسی عملکرد و ارائه رهنمودهای الزم جهت مرتفع شدن مش کات و ارتقاء سطح عملکرد آنان پرداختند. 38 اخبار کوتاه

41 39 به رام رضائی عرب مدیرش عب پس ت بانک اس تان به همراه مع اون رئیس گروه بازرس ی و کارشناس روابط عمومی و بازاریابی استان از شعب شهرس تانهای داراب فس ا فیروزآباد و مدرس ش یراز و همچنین دفاترخدمات بانکی روس تای فدامی جایدش ت احمدآباد و دفاتر شهری نارنج و تابعه ش عبه فیروزآباد بهمنظور بررسی عملکرد شاخصهای مختلف و ارائه رهنمودهای الزم بازدید و طی آن مقرر شد با توجه به ظرفیت این مناطق درصورت امکان نسبت به ایجاد باجه فرازی در دفاتر مذکور اقدام شود. قم دبیر ستاد امر به معروف و نهی ا ز منکر پست بانک اس تان قم در همایش دبیران س تاد مذکور دستگاههای اجرایی اس تان که به ریاست معاون سیاسی- امنیتی استاندار برگزار شد حضور یافت. محمدعلی جباری مدیر ش عب پس ت بانک استان در نشست مشترک با فرماندار و بخشداران تابعه قم که به منظور ایج اد و راهاندازی صندوق تأمین مالی خرد روس تایی در مح ل فرمانداری برگزار شد شرکت نمود و طی آن مقرر شد با توجه به فلس ه وجودی و مأموریتهای صندوق مذکور احکام اعضای هیأت امناء صادر و اباغ شود. بنر صندوق قرضالحسنه پست بانک ایران در تمامی شعب و دفاترخدمات بانکی منتخب استان به منظور معرفی خدمات آن به هموطنان نصب شد. عبدالرحمن آقائی فرمانده بس یج پست بانک ایران به همراه اعضای ش ورای بس یج اس تان در مراس می که توسط بنیاد شهید و امورایثارگران و بسیج کارمندان سپاه علی ابنابیطالب )ع( استان برگزار شد شرکت نمودند. نشست کمیس یون علمی تخصصی مدیران ارشد بانکهای استان از جمله پست بانک ایران در اداره کل بازرسی استان برگزار و طی آن درخصوص نرخ تجهیز منابع بانکها حساب پشتیبان بانکها تس هیات جلوگیری از سوء اس تفاده سازمانها از بانکه ا با اس تفاده از انتقال وجوه س ازمان به بانکهای متعدد معوقات بانک ها تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و جلوگیری از سوء استفاده برخی از دستگاهها از منابعی که نزد بانکها دارند بحث و تبادلنظر شد. محمدعلی جباری مدیرش عب پس ت بانک اس تان در هفتمین جلسه ش ورای اداری استان که به مناس بت گرامیداش ت هفته بس یج و به ریاس ت حجت االس لام صالحی منش استاندار قم و با حضور سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین سردار عزیزی رئیس سازمان بسیج س ازندگی کشور و مدیران دس تگاههای اجرائی استان برگزار شد حضور یافت. برگزاری زیارت پرفیض عاشورا تجمع بسیجیان اس تان نصب تصاویر شهداء و پیامهای مناسبتی ویژه بسیج و برگزاری اولین جلسه آموزشی حلقه صالحین از جمله فعالیتهای پایگاه بس یج پست بانک استان به مناسبت هفته بسیج بوده است. مدیریت ش عب پس ت بانک استان دورههای آموزشی عفاف و حجاب و قوانین چک را با حضور کارکنان برگزار نمود. جلسه صندوق قرضالحسنه و تعیین هدف س پردهای ویژه س هماه چهارم س ال جاری با حضور مدیر و تمامی رؤس ای شعب پست بانک استان برگزار شد. مدیر و رؤس ای دوایر س تادی پس ت بانک استان جلسهای را با حضور نماینده شرکت کارت اعتباری ایرانکیش جهت بررسی و رفع مشکات دستگاههای POS این شرکت برگزار کردند. کرمان دیدار علی قاس می مدیرش عب پست بانک استان با حجتاالسام سیدیحیی جعفری نماینده ولیفقی ه و امام جمع ه کرمان که ط ی آن وی گزارش ی از عملکرد بویژه در روس تاها و مناطق محروم را ارائه کرد. کرمانشاه در راستای استقرار باجههای خدمات بانکی پس ت بانک در دفاتر پستی امیر لرستانی مدیر ش عب پس ت بانک اس تان درخصوص افتتاح حس اب و انتقال منابع حسابهای امانی و سایر حس ابها نزد باجههای فوق با انجام مذاکراتی با مدیرکل و مس ئوالن شرکت پست مذاکراتی انجام نمود که طی آن مس ئوالن ادارهکل پست استان ضمن ابراز خرسندی از گسترش تعامات مش ترک با این بانک بر افتتاح و انتقال منابع با کسب مجوز از ستاد تأکید نمودند. جلسه طرح تکریم ارباب رجوع و جلب ضایت مش تریان در پست بانک استان کرمانشاه با توجه به اس تقرار باجه خدمات بانکی در ادارات پس ت عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات و پرداخت تسهیات ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اس لامی برگزار و بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مش تریان جهت حف ظ و نگهداری صاحبان حساب نزد بانک تاکید شد. گلستان جلس ه دهیاران بخش فندرسک شهرستان علیآب اد کتول ب ا حضور کارش ناس بازاریابی و رواب ط عموم ی پس ت بانک اس تان رئیس ش عبه آزادش هر بخش دار دهیاران و روسای کمیت ه ام داد و تربی ت بدنی شهرس تان به منظور گس ترش راههای هم کاری متقابل در بخش داری فندرس ک برگزار که طی آن بیانی بخشدار فندرسک خواستار حمایت دستگاههای اجرایی از این بانک شد. همچنین علی تسلیمی کارشناس روابط عمومی و بازاریابی بانک در این جلسه گسترش همکاریهای این بانک با نهادها و س ازمانهای مرتبط با روستاها را عاملی مهم بر مدیریت در جذب وجوه سرگردان روستائیان و توسعه عدالت اجتماعی در این مناطق دانست. مازندران محمود یوسفی مدیرشعب پست بانک استان به همراه جمعی از کارکنان س تادی و ش عب از نمایشگاههای کتاب ساری فرش دستبافت ساری تولیدات ادوات کشاورزی و محصوالت مرتبط با آن که در نمایشگاه بینالمللی مازندران در شهرستان قائمشهر برگزار شد بازدید نمود. بازدید کارکنان پست بانک استان از نمایشگاه کت اب مازندران ک ه طی این بازدی د مدیرعامل انتش ارات بینالملل ی آبرنگ ایده چ اپ لوگو و تاریخچهای از فعالیت پست بانک ایران را در سری مجموعه کتابهای آموزشی ویژه کودک و نوجوان را مطرح و خواستار موافقت با این طرح شد. مرکزی جلس ه شورای ارزیابی ش اخصهای شعب پست بانک استان با حضور رؤسای شعب و دوایر و کارشناس ان اس تان برگزار و ط ی آن حمید مصلحی مدیرش عب پس ت بانک استان ضمن قدران ی از تاشهای کارکنان در کس ب رتبه مناس ب در جذب منابع طرح س تاره دنبالهدار در کش ور بر ت لاش مضاعف هم کاران جهت جذب منابع ارزانقیمت و پایدار در شعب استان ش د و ضمن تأکید بر صرفهجوئی در هزینهها دستورات الزم جهت جذب و افتتاح حسابهای قرضالحسنه را صادر نمود. ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 اخبار کوتاه

42 پانزدهم شماره 1393 آذرماه همایشها ویزه هماندیشی دومین برگزاری شیراز در ایران پستبانک اعتباری و حقوقی کارشناسان 40 و سازمان امور مدیران حضور با جاری سال آذرماه ششم و پنجم روزهای طی اعتباری و حقوقی کارشناسان آموزشی هماندیشی دومین بانک آموزشی برنامههای راستای در کارشناسان و فارس استان شعب مدیر سرمایهگذاری و اعتبارات مطالبات وصول و حقوقی تحقیقات و آموزش اداراتکل رؤسای سرمایهگذاری و اعتباری امور برنامهریزی تحقیقات و آموزش ادارهکل رئیس آزاد علی افتتاحیه مراسم برگزاری از پس اندیشی هم این در عمومی: روابط گزارش به شد. برگزار شیراز شهر در کشور سراسر اعتباری و حقوقی برنامهریزی و سازمان مدیرامور کیاست فاتح فارس استان شعب مدیر رضاییعرب بهرام نیز ادامه در و پرداخت آموزشی دوره این اهداف تبیین و تشریح به هماندیشی دبیر و کارگاههائی ادامه در گزارش: بنابراین کردند. مطرح را خود پیشنهادات و دیدگاهها اعتباری و حقوقی مسایل درخصوص هریک سرمایهگذاری و اعتباری مدیرامور قزلباش داود حقوقی واحدهای تکالیف قضایی و ثبتی اقدامات طرق از مطالبات وصول نحوه حقوقی واحدهای تکالیف اعتباری بهداشت و تصمیمگیری اعتبارسنجی شیوههای درخصوص پیشنهادات کارگاهها این از هریک پایان در و تشکیل اعتباری و حقوقی برجسته کارشناسان و دانشگاهها استادان توسط ارزی مطالبات و اسنادی اعتبارات گشایش با ارتباط در برگزاری درطول همچنین شد. ارائه مربوطه ادارات رؤسای و استادان توسط الزم پاسخهای و مطرح را خود پیشنهادهای و سواالت هم کارشناسان و ارایه را الزم راهکارهای و مطالبات وصول و حقوقی و سرمایهگذاری و اعتبارات کل ادارات رؤسای سرمایهگذاری و اعتباری و برنامهریزی و امورسازمان مدیران حضور با پاسخ و پرسش جلسه مراسم این رضا صفائی افسانه همتی حمیده جواهری عبدالرضا از هماندیش این درپایان است: گفتنی کردند. مطرح را خود پیشنهادات و سواالت هم شرکتکننده کارشناسان و برگزار محمدرضا محبی فضلاهلل شریفیپور حسین همچنین و البرز و کرمان بلوچستان و سیستان هرمزگان مازندران استانهای اعتباری کارشناسان طایینژاد حمیدرضا روحانی آمد. بهعمل تقدیر حوزه دو این برتر کارشناسان عنوان به گلستان و اردبیل البرز همدان تهران دو منطقه حقوقی کارشناسان میری لیا و رنجبر صمد ناصری کیاست: فاتح باید کاربردی آموزشهای شود پذیرفته سازمانی فرهنگ عنوان به در برنامهریزی و س ازمان امور مدیر کیاس ت فاتح از تقدیر و بس یج هفته تبریک با هماندیش ی این باید کارگاهی آموزشهای گفت: آن برگزارکنندگان که چرا ش ود پذیرفته س ازمانی فرهنگ عنوان به افزود: وی داش ت. خواهد بانک برای مثبتی تأثیر که اس ت این هماندیش یها آموزش ی مهم نکته و شده مطرح کارگاهی و عملی بصورت مش کات میشود تجربیات انتقال و دلگرمی موجب کارگاهها به ادامه در کیاس ت میکنند. عملیاتی و منعکس را خود تفکرات نیز کارشناس ان و کرد: تصریح و پرداخت اکنون و گذشته مشکات و مس ائل و بانک عملکرد تش ریح بدست همگی تاش و همت با که دارد رفیعی و بلند بسیار جایگاه ایران بانک پست کافی شناخت و دانشافزائی با و نموده توجه بانک به نسبت همه اس ت الزم و آمده رعایت بر برنامهریزی و سازمان مدیرامور باشیم. داش ته وافری تاش بانک ارتقاء در بانک ارتقاء کرد: عنوان و نم ود تأکید اعتباری قواعد و ضوابط و اعتباری بهداش ت برای اجرائی واحدهای کنار در تا اس ت پرتاش و خوب کارشناس ان وجود نیازمند از کاری قوی ستادی پشتوانه بدون اجرا که چرا برداریم گام بانک تعالی و پیشرفت بایستی اینکه بیان با درپایان وی باشیم. همگام و همراه باید همه پس نمیبرد پیش همه از باش یم داش ته قوی اجرائی تا یابند ارتقاء بانکدار به تحویلداری ردیفهای درخصوص و برده را الزم بهره آموزشی کارگاههای از تا کرد درخواست کارشناس ان باشند. داشته بیشتری اهتمام آموزش دورههای برگزاری قزلباش: داود افزایش موجب کاربردی آموزش دورههای میشود بانک کارشناسان اعتباری و حقوقی دانش س رمایهگذاری و اموراعتباری مدیر قزلباش داود آموزش دورههای گفت: مذکور هماندیشی در نیز اعتباری و حقوقی دانش افزایش بر عاوه کاربردی و موفقیت موج ب بانک کارشناس ان تجرب ه و آن برای را درآمد باالترین و شده بانک پیش رفت جدی توجه بر تأکی د با وی میآورد. ارمغ ان به موارد از یکی زمان کرد: عنوان مش تریان وقت به و حقوقی ح وزه کارشناس ان ک ه اس ت مهمی پس کنند. دنبال ویژهای اهمیت و حساسیت با باید مشتریان با ارتباط در اعتباری را جواب سریعترین و کنیم عمل باید میدهیم قول مشتریان به که را زمانی همان امیدواری و اعتماد جلب موجب کار این که چرا بدهیم مشتری به کامل تس لط با در سرمایهگذاری و مدیراموراعتباری میش ود. کارکنان و بانک به نسبت مش تری قرارداد تأکید مورد را کاری حوزه در نقائص رفع پیگیری انضباط و نظم به ادام ه دیدگاههای و مسائل اعتبارسنجی زمینه در کرد درخواست کارشناس ان همه از و توصیههای درپایان قزلباش کنن د. تبادلنظر همیش ه یکدیگر با و مطرح را خود بس ته روس تائی خرد مالی تأمین صندوق ملی توس عه صندوق درخصوص الزم به اجرائیات پیگیری و قراردادها تکمیل قرضالحس نه صندوق روستایی توس عه کرد. ارائه مربوطه کارشناسان

43 آزاد: علی سرلوحه در کاربردی های آموزش ارائه دارد قرار بانک آموزشی سیاستهای تحقیقات و آموزش کل اداره رئیس دوین آزاد عل ی آموزشهای اینکه بیان با مذکور هماندیش ی دبیر و آموزشی سیاستهای جمله از کاربردی و کارگاهی مهم بسیار کاربردی آموزشهای گفت: میباشد بانک دراختیار را کافی اطاعات و ش ده پویائی موجب و کارشناسان ویژه به مختلف حوزههای کارشناس ان میدهد. قرار اهداف پیش برد در اعتباری و حقوقی ایجاد را آموزش ی دورههای برگزاری از ه دف وی راستای در بانک مختلف حوزههای کارشناسان برای کاربردی مباحث تبیین و پویایی تشریح و تبیین به درادامه و دانست کارکنان پیشرفت و ارتقاء نوآوری خاقیت ایجاد اعتباری و حقوقی حوزه کارشناس ان همه از و پرداخت آموزش ی برنامههای و اهداف مجرب استادان تجارب و آموزشی دورههای در پیشآمده فرصتهای از کرد درخواست مشکات برطرفکردن و بانک ارتقاء و اهداف پیش برد در بتوانند تا ببرند را الزم بهره باشند. داشته مضاعفی تاش مطالبات و اعتباری و حقوقی حوزههای جمله از مربوط مطرح را خود پیشنهادات و انتقادات کرد درخواست مربوطه کارشناسان از پایان در آزاد قرارگیرد. استفاده مورد آموزشی برنامههای سایر در تا رضائیعرب: بهرام عهده بر بانک اصلی ارکان است حقوقی و اعتباری حوزههای و فارس اس تان مدیرش عب رضاییعرب به رام کرد: عن وان س خنانی طی همایش این میزب ان و حقوقی ح وزه از آگاه ی بانک ی ک ض رورت عهده بر بانک اصلی ارکان چون است آن اعتباری آموزشهای ارائه ب ر وی میباش د. حوزه دو این کرد تأکید کارشناس ان برای کارگاهی و مس تمر اعتبارسنجی با اعتباری کارشناس ان اگر گفت: و مشاورههای با نیز حقوقی کارشناس ان و مش تریان مناس ب شناخت و درس ت و تهیه درزمینه اج را حوزههای کارکنان ب ه را الزم اطاعات و آگاه ی س ازنده مشکلی و چالش هیچگونه با بانک قطعا کنند ارائه دقیق نظارت و قراردادها تدوین داش ت: بیان آموزش اهمیت بر تأکید ب ا ادامه در عرب رضائی نمیش ود. روب رو بانک کارشناسان و است کارگاهی آموزش س بک دنیا در آموزش س بک بهترین اطاعات و علم با تا کرده استفاده همدیگر تجربیات و پیشآمده فرصتهای از باید و همکاری جهت به مختلف ادارات از پایان در وی سازند. برطرف را ضعفها کافی کرد. تقدیر استان با آموزشی مراسم این برگزاری وبهداشتاعتباری تصمیمگیری شیوههایاعتبارسنجی آموزشی کارگاه سرمایهگذاری ادارهکل معاون و رئیس س رمایهگذاری و اعتباری مدیرامور حضور با که کارگاه این در روابطعمومی: گزارش به و پرداخت اقتصاد در بانک نقش بانکی سیستم فعالیت ساختار تشریح به دانشگاه استاد جمشیدی سعید شد برپا اعتبارات و یرگ واسطه و ریسک واسطهگری نقدینگی واسطهگری حوزه سه در را بازار نواقص مالی واس طهگری طریق از بانکها گفت: مدیریت فرآیند اصلی گامهای آن فرایندهای و انواع و مدیریت چگونگی ریسک مفاهیم ادامه در وی میدهند. پوشش اطاعاتی عملکرد شیوههای نیز و اعتباری ریسک مدیریت تکنیکهای ارزیابی اجرا ریسک بهبود اندازهگیری شناسایی شامل ریسک اعتبارسنجی کارگاه این در جمشیدی همچنین کرد. ارائه را آموزشی نکات و قرارداد تحلیل و تجزیه مورد را اسامی بانکداری انجام درقالب اعطائی تسهیات مبادالت درقالب اعطائی تسهیات مشارکتی اعطائی تسهیات آنها ماهیت و اعطائی تسهیات اعتباری رتبههای نقدینگی جهانی بانک منظر از اعتبارسنجی اهمیت مشتریان اعتبارسنجی روشهای تعهدات پذیرش و کار فعالیتهای اعتبار تقاضای ارزیابی و بررسی در کلی روشهای اطاعاتی گزارش محتوای آن اخذ روشهای و اعتباری اطاعات کرد. تشریح نیز را مالی صورتهای تحلیل و تجزیه یا کمی بررسیهای بازرگانی حقوقی واحدهای تکالیف آموزشی کارگاه قاسم شد برپا مطالبات وصول و حقوقی ادارهکل معاونان و رئیس حضور با که کارگاه این در روابطعمومی: گزارش به تشریح را حقوقی واحدهای تکالیف مفاهیم و برنامهها کشور کل بازرسی سازمان بیمه و بانک امور سربازرس بختیاری به مرکزی بانک ارزی مقررات مجموعه در مقرر تکالیف الزمالرعای ه نکات و موارد اهم تش ریح به ادامه در وی ک رد. را الزم آموزشهای و تشریح را میشود کشف تبانی طریق این از که مواردی و تبانی اعتبارس نجی گش ایش هنگام به نسبت تأکید ضمن بختیاری داشت. بیان درجامعه قانون به احترام و بیشتر شفافیت را موارد این هدف و کرد ارائه کنار در کشور کل بازرسی سازمان کرد: تصریح مطالبات وصول جهت بانک موقع به اقدام و غیرجاری مطلبات پیگیری گزارش ارائه به نسبت باید بانک مسئوالن و است همکاری هرگونه آماده مطالبات وصول جهت امکانات تمام با بانکها همکاری کشور کل بازرس ی س ازمان به تس هیات و اعتبار اعطای فرایند در مدیران و کارکنان تخلفات درخصوص این برپائی درطول است گفتنی میشود. قانونی برخورد خاطیان با و ش ده محس وب جرم اینصورت غیر در نمایند. کردند. دریافت وی از را الزم پاسخهای و مطرح را خود سواالت و پیشنهادها کارشناسان کارگاه بانک حقوقی مسائل تحلیل و تجزیه آموزشی کارگاه و منقول اموال داخلی قراردادهای درخصوص دانش گاه اس تاد فتحی محمد کارگاه این در روابطعمومی: گزارش به همچنین کرد. ارائه کارشناسان برای را الزم توضیحات الزماالجرا اس ناد وثیقه و منقول اموال بازداش ت غیرمنقول کارشناسان سواالت به نیز پایان در و پرداخت ثبت اجرای در تخلیه و مزایدهها رهنی اسناد معامات تشریح به وی کرد. ارائه را پاسخهای همایشها ویزه 41 پانزدهم شماره 1393 آذرماه

44 ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 کارگاه آموزشی نحوه وصول مطالبات از طریق اقدامات ثبتی و قضائی به گزارش روابطعمومی: در این کارگاه که با حضور رئیس و معاونان ادارهکل حقوقی و وصول مطالبات برپا ش د محمود چمنسرا استاد دانشگاه به تشریح اهمیت بحث اباغها و صورتهای آن آئیننامههای اجرای اسناد رسمی اسناد الزماالجرا ذمه وثیقه حقوق استرداد و حقاالجرا پرداخت و آموزشهای الزم را ارائه کرد. وی در ادامه به شرایط صدور اجرائیه در اداره ثبت صدور اجرائیه چک اهمیت متن سند و مصادیق اباغ قانونی اشاره و نکات الزم را یادآور شد. گفتنی است: در طول این کارگاه کارشناسان پیشنهادها و سواالت خود را مطرح و پاسخهای الزم را از چمنسرا و علیرضا مشایخ دریافت کردند. کارگاه آموزشی جرائم اقتصادی در حوزه بانکی ب ه گ زارش روابطعمومی: در این کارگاه که با حض ور رئیس و معاونان ادارهکل حقوقی و وصول مطالبات برپا ش د جوکار استاد دانشگاه مسائل جرائم اقتصادی و انواع جرائم شامل پولشوئی مالیاتی اخال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی کش ور را مورد بحث و ارزیابی قرارداد و نکات آموزش ی را برای کارشناسان ارائه کرد. همچنین وی به تش ریح اثرات جرائم اقتصادی کاهبرداری رایانهای و تفاوت آن با کاهبرداری س نتی انواع کاهبرداری و جعل اسناد پرداخت و به سواالت و پیشنهادهای الزم نیز پاسخ داد. گفتنی است: علیرضا مشایخ درپایان این کارگاه پاسخگوی سواالت کارشناسان حوزه حقوقی بود. 42 ویزه همایشها کارگاه آموزشی صندوق کارگزاری به گزارش روابط عمومی: در این کارگاه که با حضور رئیس و معاونان ادارهکل حقوقی و وصول مطالبات برپا شد محمد مش اری استاد دانشگاه با ارائه نمودارهائی به مقایسه بازارهای سرمایهگذاری از سال 90 الی 93 پرداخت و به تشریح صندوقهای س رمایهگذاری در س هام و اوراق مشارکت سوددهی صندوق س رمایهگذاری به سرمایهگذاران و مزیت صندوقهای سرمایه گذاری پرداخت. وی در ادامه با ارائه آمار و نمودارهائی صندوق سرمایهگذاری توسعه صادرات در بازدهیهای یک و شش ماهه و فرآیندهای سرمایهگذاری درصندوق را نیز به کارشناسان مربوطه آموزش داد. گفتنی است: در طول برگزاری این دوره به سواالت و پیشنهادهای کارشناسان پاسخ داده شد. کارگاه آموزشی تکالیف واحدهای حقوقی در ارتباط با گشایش اعتبارات اسنادی و مطالبات ارزی در هماندیش ی کارشناس ان حقوقی و اعتباری دوره آموزش ی تکالیف واحدهای حقوقی در ارتباط با گشایش اعتبارات اسنادی و مطالبات ارزی برای کارشناسان حقوقی مدیریت شعب استانها ستادی و مناطق تهران برگزار شد. به گزارش روابطعمومی: در این کارگاه آموزشی که با حضور رئیس و معاونان ادارهکل حقوقی و وصول مطالبات برگزار شد مهرداد توحیدی از اساتید دانشگاه به ماده 34 قانون ثبت اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییر این ماده در قانون ثبت از سال 86 عملیات تملک به مزایده ملک در دس تور کار بانکها می باش د بنابراین چننانچه ارزش ملک در زمان تملک که توسط کارشناس ثبت ارزیابی میشود بیشتراز طلب بانک باشد و در مزایده خریدار نداشته باشد بانک باید ابتدا تفاوت ملک را به راهن پرداخت نماید تا شش دانگ وثیقه بنام بانک شود. وی اظهار داشت: اقدامات اجرای ثبت از زمان درخواست اجرائیه پس از اباغ به راهن حداکثر به مدتدو ماه میباشد چنانچه راهن یا متعهد اصلی نسبت به تعیین تکلیف با بانک اقدام نکند اجرای ثبت نس بت به انجام فرایند مزایده اقدام می نماید. همچنین توحیدی در خصوص ارزیابی اموال رهنی در زمان فروش بیان داشت: راهن میتواند حداکثر تا سه مرحله نسبت به ارزیابی کارشناسی اجرای ثبت اعترض نماید. گفتنی است در طول برگزاری این دوره به سواالت و پیشنهادات شرکت کنندگان توسط استاد و علیرضا مشایخ پاسخ داده شد.

45 حضور بسیجیان پست بانک ایران در تجمع بزرگ بسیجیان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات افتتاح پایگاه مقاومت بسیج پستبانک استان یزد 43 به مناسبت هفته بسیج تجمع بزرگ 2000 نفری بسیجیان وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات تحت عنوان"فدائیان والیت" با حضور دکتر واعظی معاونان وی رؤسا مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سازمانها و شرکتهای تابعه و همچنین بسیجیان مرکز وزارت ارتباطات حوزهها و پایگاههای زیرمجموعه از جمله پست بانک ایران در سالن محمدپارس ا مؤسسه فرهنگی- ورزش ی پیام برگزار شد. به گزارش روابط عمومی: در این مراس م دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات ضمن تبریک هفته بسیج تقدیر از بسیجیان و تأسی از راه شهداء جانبازان و ایثارگران در بخشی از سخنان خود گفت: آنچه عامل حرکت ما میباشد برگرفته از فرهنگ و نهضت عاشورائی است و ملت بسیجی ایران به درستی آن را سرلوحه خود قرار دادهاند. وی افزود: پیام نهضت عاشورا پی ام تعهد ایمان به خداوند و آخرت والیتمداری اخاص ایثار وفاداری آزادگی و شجاعت است و همه باید با عمل واقعی خود نشان دهیم که پایبند این نهضت هستیم. واعظی تصریح کرد: بس یج متعلق به نظام انقاب و کش ور است و هیچ وقت خود را به جریانهای سیاس ی منتس ب ننموده بلکه همواره باید خط خود را با منویات مقام معظم رهبری پیوند زده و نقش سازنده و کلیدی در جامعه داشته باشد. وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات خاطرنشان ساخت: بسیج دارای ابعاد مختلف است و بسیجیان باید نسبت به همه مسائل زندگی کشور و منطقه و بینالملل اشراف داشته باشند. همچنین سعید مهدیون فرمانده مرکز بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات در مراسم مذکور با تبریک هفته بسیج و تقدیر از حضور بسیجیان به تشریح جایگاه بسیج اهداف وظایف و دستاوردهای بسیج پرداخت و تصریح کرد بسیج همواره از نظام و ارزشهای انقاب حراس ت میکند. گفتنی اس ت: رژه یگان ویژه س ان دیدن وزیر ارتباطات و فناوری اطاع ات و همراه ان وی از یگان حاضر در میدان و ادای احترام به جایگاه ش هداء و همخوانی ش عری در وصف بسیج توس ط حاضران از دیگر برنامههای این مراسم بود. ش ایان ذکر است: دکتر واعظی پس از پایان این مراسم درجمع خبرنگاران رسانهها از جمله خبرنگار واحد مرکزی خبر حاضر و به سئواالت آنان پاسخ داد. پايگاه مقاومت بسيج "شهداي محراب" پست بانك استان يزد طي مراسمي با حضور مسئوالن بسیج این بانک و برخی از مسئوالن سپاه و بسیج استان یزد افتتاح شد. به گزارش به گزارش مدیریت ش عب استان یزد: در این مراسم سیدیعقوب علویان مدير پیشین شعب اس تان ضمن تبریک هفته بسیج و ارائه گزارش ی از عملکرد آمادگي مجموع ه را براي اجراي برنامههاي بس يج بانک اعام داش ت. حجتاالس لام آقائي فرمانده حوزه مقاومت بس یج پست بانک ایران در این مراسم با تبریک هفته بسیج و راهاندازي اين پايگاه اظهارداشت: داشتن تفكر بسيجي موجب رفع بسياري از مشکات ميشود و تاش جهت توليد ملي و رونق اقتصادي به ویژه درروستاها و مناطق محروم از ش اخصههاي اصلي بسيج اس ت. وی ایجاد صندوق تأمین مالی خرد روستائي در دفاتر روس تائی پس ت بانک ایران را يك افتخار و فرصت در راس تاي فرمان حضرت امام خميني)ره( مبني بر حضور در روس تاها عنوان کرد. سرهنگ محمود زارع معاون هماهنگکننده س پاه الغدیر استان یزد در ادامه این مراسم با تبريك سالروز تأسيس بس يج امنيت كنوني جامعه را مديون شهداء دانست و گفت: سازمان بسيج نيز مانند پست بانك ایران در دورترين نقاط حضور دارد که این وجه مشترك میتواند به ترویج فرهنگ بسيجي کمک کند. وی با اشاره به فعاليتهاي شركت جهاد نصر و اشتراكات آن با فعاليتهاي پست بانك ایران خواستار همافزائي و همكاري فيمابين شركت مذکور و این بانك مخصوصا در روستاها و مناطق محروم شد و مقرر گرديد جلسه مشتركي جهت تبیین زمينههاي همكاري برگزار ش ود. زارع درپای ان عنوان کرد: براي توفيق هرچه بيش تر بسيج ابتدا بايستي روحيه و فرهنگ بسيجي فراگير شده و با مديريت جهادي حركت کرد. گفتنی اس ت: درپایان این مراس م عبدالحمید شرفی به عنوان فرمانده پایگاه ش هدای محراب معرفی و احکام اعضاي ش ورای این پايگاه نیز به آنان اعطاء شد. همچنین پس از این مراسم جلسه مشترکی بین فرمانده بسیج پست بانک ایران و مس ئوالن پس ت بانک استان یزد با عباسعلی رضائی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یزد برگزار شد که طی آن برگسترش همکاریهای فیمابین به منظور خدمترسانی بیشتر به هموطنان و کمک به اشتغالزائی در روستاها تأکید شد. )س( سفره حضرت رقیه توسط بانوان پست بانک ایران برپا شد خواهران بس یجی پست بانک ایران به مناس بت پانزدهم ماه محرم سفره احسان حضرت رقیه)س( را برپا کردند. به گزارش حوزه مقاومت بس یج: در این مراس م خواهران بس یجی پس ت بانک ایران پس از قرائت س وره یاس ین دعای توسل و زیارت عاشورا اقدام به عزاداری و روضه خوانی در رثای حضرت رقیه)س( نمودند. بنابراین گزارش: شرکت کنندگان در ادامه به نوحه خوانی و مرثیه سرائی در عزای س االر و سرور ش هیدان حضرت اباعبداهلل الحس ین )ع( و گ ل نازدانه آن حضرت پرداخته و در پایان نیز میهمان سفره احسان حضرت رقیه)س( بودند. گفتنی است: این مراس م با همت بانوان پس ت بانک ایران و همکاری اداره کل روابط عمومی و بسیج خواهران حوزه مقاومت بسیج برپا گردید. ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 ویژه فرهنگی

46 فرهنگی ویژه پانزدهم شماره 1393 آذرماه اسالمی" زندگی "سبک آموزشی سمینار برگزاری ایران بانک پست بسیج توسط معروف به امر احیاء ستاد نشست برگزاری مازندران بانک پست میزبانی به منکر از نهی و راستای در پس تبانکایران بسیج مقاومت حوزه ادارهکل هم کاری با بانک آموزش ی برنامهه ای سبک " آموزش ی س مینار تحقیقات و آموزش آموزش س اختمان محل در را اس لامی" زندگی این در عموم ی: روابط گ زارش به ک رد. برگزار ضمن دانشگاه استاد نیلچیزاده فروغ دکتر سمینار معظم مقام لسان از اسامی زندگی سبک شاخصهای بیستگانه موضوعات به اشاره به كرد بدرقه بهش ت از را آنها و آفريد را حوا و آدم وقتي كريم خداوند گفت: رهبری انس انها تا كرد اعطاء واليت" "مقام و خداوند" و خوبان خود از "حياء نعمت دو آنه ا بين از داشت: بیان سخنانش از بخشی در وی باشند. داشته را بهشت به بازگش ت راه انتخاب زيستن برای انسان طائي صفت را حياء خداوند هستي برتر صفتهاي تمام عقل با حياء اندازه به نیز را چيزي و ندانس ت برابر ايمان با حياء اندازه به را چيزي و را کاری روابط حیاء و عرف از خارج اجتماعی روابط کرد: عنوان نیلچیزاده نکرد. برابر و کاری محیطهای به اجتماع در شده پذیرفته رفتار مدل زمان مرور به و میکند تهدید بهویژه خانواده افراد اجتماعی و عاطفی بیپناهی بر میتواند که میشود متمایل خانواده در جامعه افراد به شناسی آسیب نگاه بر درپایان وی دهد. نشان را خود تأثیرات فرزندان ایرانی اسامی زندگی سبک با مدرن پست و مدرن زندگی سبک تفکیک و شناخت سئواالت به پایان در وی است: گفتنی نمود. تأکید بدن زبان و اشیاء زبان با آشنائی و داد. پاسخ شرکتکنندگان سرگروههای نشست برگزاری ایران پستبانک بسیج صالحین حلقههای مازندران اس تان ازمنکر نهی و معروف به امر احیاء س تاد معاونان ش ورای نشس ت دادگستری کل ادارات اس تانداری نمایندگان حضور با جاری س ال آذرماه دوازدهم استان بانک پس ت میزبانی به اطاعات فناوری و ارتباطات اجتماعی تأمین پس ت یوسفی محمود نشست این در مازندران: استان شعب مدیریت گزارش به ش د. برگزار و جامعه در فرائض این جایگاه تشریح به سخنانی طی استان بانک پست مدیرش عب کوتاه فاصله در آنچه اظهارداش ت: و پرداخت بانک این ش عب در آن اجرای چگونگی صحرای در امیه بنی جنایات و عاش ورا قیام تا )ص( اکرم رس ول حضرت رحلت بین حسین)ع( امام که شد اینگونه و بود واجب فریضه دو این گرفت قرار غفلت مورد کربا خواستم. پا به جدم امت اصاح و منکر از نهی و معروف به امر برپائی برای من فرمود اداری اخاق ارتقاء اداری سامت بخش سه به باید فریضهها این اجرای در افزود: وی حضور همچون مهمی مصادیق خوشبختانه و داشت ویژهای توجه سازمانی ارزشهای و مشتریان به پاسخگوئی و مسئولیت احساس دیگران به خدمت کار محل در موقع به جانشین فیاض غامرضا سرهنگ دارد. قرار بانک پست کارکنان فعالیتهای سرلوحه در این عملکرد گزارش ارائه ضمن نیز استان منکر از نهی و معروف به امر احیاء ستاد دبیر عمل پایه بر اسامی جمهوری مقدس نظام در نهادها قوام و تداوم اظهارداشت: ستاد باید ابتدا از حوزه این در و اس ت اس توار منکر از نهی و معروف به امر فریضههای به توصیه به سپس و بشناسیم خوبی به را اسام دیدگاه از منکر از نهی و معروف مصادیق اسامی انقاب رهبرمعظم حکیمانه رهبری با امروز کرد: تصریح وی نهیبپردازیم. یا و همت با تا میدهیم ادامه و کرده طی موفقیت با و سرعت به را تاریخ پیچهای تندترین محیط و درجامعه را مهم فریضه دو این اعتدال حفظ و تفریط و افراط از دوری و بیشتر شبکه گستردگی به توجه با استان بانک پست کرد: تأکید فیاض کنیم. اجرا خوبی به من تشکر تو "تذکر شعار تداعی و فریضهها این اجرای در اساسی نقش میتواند خود از هریک نمایندگان نشست این در همچنین باشد. داشته جامعه درسطح ما" تعالی و س تاد عملکرد نحوه زمینه در تصمیماتی و پرداخته خود دیدگاههای بیان ب ه ادارات مساعی و خدمات از هدیه و لوح اهداء با یوسفی پایان در است: گفتنی گردید. اتخاذ و توسعه در مؤثر نقش جهت به استان بانک پست جماعت امام جعفرزاده حجتاالسام نمود. تقدیر نماز فرهنگ و منکر از نهی و معروف به امر فریضههای ترویج 44 با ایران بانک پست بس یج صالحین طیبه شجره حلقههای س رگروههای نشس ت بسیج مرکز آموزش مسئول ادارات بسیج سازمان تربیت و آموزش مسئول حضور حلقههای سرگروههای و مقاومت حوزه بسیج فرمانده اطاعات و ارتباطات وزارت نشس ت این در بس یج: مقاومت حوزه گزارش به ش د. برگزار بانک این صالحین اهمیت خصوص در ادارات بسیج سازمان تربیت و آموزش مسئول خوانین سرهنگ حلقههای طرح برنامههای اف زود: و مطرح را مطالبی صالحین حلقههای فعالی ت بعمل های هماهنگی اساس بر کش ور سراسر ادارات بسیج صالحین طیبه ش جره اندیشه مرکز همچنین و مس تضعفین بسیج سازمان رئیس نقدی س ردار با آمده به و گرفت ق رار برررس ی مورد تقلید عظام مراجع نظ ر با و اس لامی توس عه و مقاومت حوزه فرمانده آقائی االس لام حجت همچنین ش د. اباغ ذیربط نهادهای حلقه گروههای عملکرد از گزارش ی ارائه ضمن نشست این در بانک پست بس یج سبک اجرای سازمانها در مقاومتی اقتصاد اجرای چگونگی اظهارداشت: صالحین مناسب راهکار ارائه و س ازمانی آسیبشناسی و نیازها شناسائی اس لامی زندگی چهار اسامی حکومت در فقیه والیت نقش اهمیت و مربوطه مشکات رفع جهت میباشد. مذکور گروههای فعالیت برای اصلی محور تیراندازی آموزش خوزستان بانک پست بسیجیان به آذرماه ششم خوزستان استان بانک پست بسیجیان بسیج هفته مناسبت به ش عب مدیریت گزارش به نمودند. تیراندازی آموزش به اقدام جاری س ال فجرسپاه مجتمع تیر میدان محل در که مراس م این در خوزستان: اس تان از چند تنی و استان مدیرشعب تاجوک قاسم ش د برگزار استان پاسداران داشتند. حضور بسیجی کارکنان

47 باهنر شهید پایگاه فرهنگی فعالیتهای بسیج هفته مناسبت به کرمان استان بانک پست پستبانک فرهنگی فعالیتهای نماز فرهنگ ترويج درخصوص غربی آذربایجان باهنر ش یهد پایگاه بس یجیان خاطره و یاد گرامیداش ت و بس یج هفته با همزمان گزارش به داد. انجام را متنوعی فرهنگی فعالیتهای و برنامهها کرمان استان پستبانک استان بانک پست باهنر شهید بسیج پایگاه فرمانده حضور کرمان: استان شعب مدیریت تربیتی اردوی در صالحین حلقه سرگروه شرکت استان بسیج فرماندهان همایش در در حضور بابک شهر شعبه جانباز مؤمنی علی از تقدیر و شهداء خانواده با دیدار دوروزه آنان آرمانهای با تجدیدپیمان و شهداء گلزار عطرافشانی و گلافشانی غبارروبی مراسم پایگاه بسیجیان حضور همچنین است. بوده استان بس یج فعالیتها این مهمترین از به پیامک ارسال امامعلی)ع( بزرگ مصلی در مقاومت شکوه همایش در ش هیدباهنر های تیم حضور قرآنی مسابقات برگزاری پایگاه اعضای کلیه به بسیج هفته مناسبت محیطی تبلیغات و آذینبندی بسیج ورزشی جشنواره در فوتس ال و میز روی تنیس دیگر از اعانات تابلوهای و ساختمان اطرف در پوستر و پاکارد پارچه بنر نصب شامل صالحین حلقه جلسه زمینه همین در است: گفتنی میباش د. زمینه این در برنامهها کنفرانس سالن در عاشورا قیام و منکر از نهی و معروف به امر موضوع با بس یج پایگاه شعب مدیریت جماعت امام امیری حجتاالسام و برگزار بسیجیان حضور با بانک پست تشریح را عاشورا قیام احادیثی بیان با بسیجیان یادوخاطره گرامیداشت ضمن استان بسیجیان از لوح اهداء با نیز درپایان و پرداخت نوحهسرائی به بیت اهل مداح سپس و آمد. بهعمل تجلیل استان نمونه نماز اقامه فرهنگ ترویج و توس عه راستای در غربی آذربایجان اس تان پس تبانک ش عب مدیریت گزارش به اس ت. داده انجام را الزم اقدامات و فرهنگی فعالیتهای زیارت کتابچه خرید نمازخان ه رنگآمیزی و آمادهس ازی غربی: آذربایجان اس تان جلسات مذهبی و ملی مناس بتهای ویژه س خنرانی جلس ات برگزاری عاش ورا و متعالی خانواده آموزش کارگاههای برگ زاری جماعت نماز برگزاری قرآنخوان ی است. بوده فعالیتها این جمله از محرم ماه اول دهه در عاشورا زیارت مراسم برگزاری لرستان بانک پست کارکنان حضور شهدا گرامیداشت مراسم در هرمزگان بانک پست بسیجیان حضور بسیج هفته مراسم در 45 آئین در مستضعفان بسیج تشکیل سالروز آذر پنجم هرمزگان استان بانک پست بسیجیان مدیریت گزارش به کردند. شرکت فارس خلیج نیلگون ساحل بسیجیان بزرگ تجمع باشکوه پست صاحبالزمان)عج( مقاومت پایگاه بسیجی کارکنان از چند تنی هرمزگان: استان شعب فرمانده و راحل)ره( امام آرمانهای با میثاق تجدید ضمن مراسم این در حضور با استان بانک پایداری و استقامت شکوه و تجلی از صحنهای خود فعال و حماسی حضور با دیگر بار قوا کل به بندرعباس جمعه امام و فقیه ولی نماینده آئین این در همچنین گذاشتند. نمایش به را بسیجیان از سپاه فرماندهان از جمعی و سجاد)ع( امام سپاه فرمانده فرماندار استاندار همراه بسیج سازمان رئیس ساالری سرهنگ هفته همین مناسبت به است: گفتنی دیدند. س ان رضایی شهید حوزه فرمانده رحیمی سروان همراه به هرمزگان امامسجاد)ع( سپاه کارمندی در وی کردند. بازدید استان بانک پست بسیج پایگاه از سجاد)ع( امام سپاه کارمندی بسیج به را بسیج دفتر راهاندازی و برگزار سرپرس تی این معاون و مدیر با کوتاهی نشس ت ادامه بسیج پرتاش و جدی فعالیت با اظهارداشت: و دانس ت ادارهای هر نهاد اصلیترین عنوان دفاع سال هشت شهدای و اسامی انقاب آرمانهای حفظ بهسوی محکمی گام ادارات در نگهداریم. مصون نامایمات تمامی برابر در را کشور و برداشته مقدس مزار گلباران و عطرافشانی غبارروبی آئین در لرس تان استان بانک پس ت کارکنان بهشترضا)ع( شهدای گلزار در که مقدس دفاع و اسامی انقاب کفن گلگون شهدای شعب مدیریت گزارش به کردند. شرکت شد برگزار بسیج هفته مناسبت به خرمآباد نیز استان بانک پست مصباحالهدی بسیج پایگاه اعضای مراسم این در لرستان: استان شهدا مزار گلافشانی ضمن سازمانها اداری بسیج پایگاههای اعضای دیگر همراه به آرمانهای دیگر بار و نموده ش هیدان پاک آرامگاه عطرافش انی و غبارروبی به اقدام کردند. میثاق تجدید شهدا و راحل)ره( امام واالی فرهنگی فعالیتهای محرم ایام در البرز بانک پست حضرت شهیدان ساالر و سرور شهادت مناسبت به البرز استان بانک پس ت گزارش به نمود. فرهنگی فعالیته ای انجام به اقدام اباعبداهللالحس ین)ع( محرم اول دهه در عاشورا پرفیض زیارت برگزاری البرز: استان شعب مدیریت و عاشورا قیام فلسفه درخصوص بانک جماعت امام توسط سخنرانی مراسم و و سوگواری و عزاداری مراسم برگزاری منکر از نهی و معروف به امر مصادیق مهمترین از نمازگزار کارکنان بین در شده فراموش واجب فشرده لوح توزیع است. بوده محرم ماه در استان بانک پست فرهنگی اقدامات پانزدهم شماره 1393 آذرماه فرهنگی ویژه

48 ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 برگزاری مراسم زیارت عاشورا در پستبانک گلستان به مناسبت اربعین مراس م پرفیض زیارت عاشورا درآستانه اربعین حس ینی در محل نمازخانه مدیریت شعب استان گلس تان برگزار شد. به گزارش مدیریت ش عب استان گلستان: در این مراس م معنوی که با حضور امام جماعت اس تان مدیریت ش عب و کارکنان ستادی و ش عبه مرکزی گرگان برگزار شد ش رکتکنندگان به عزاداری و سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین)ع( پرداخته و درپایان نیز فاتحهای برای شادی روح درگذشتگان قرائت کردند. مراسم سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( در پست بانک زنجان فعالیتهای فرهنگی پست بانک گیالن در دهه اول محرم پس ت بانک استان گیان به مناسبت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحس ین )ع( اقدام به انجام فعالیتهای فرهنگی نمود. به گزارش مدیریت ش عب اس تان گیان: نصب بنر و پرچم عزاداری در محل ساختمان مدیریت برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا پذیرایی از کارکنان عزادار حس ینی و توزیع لوح فش رده واجب فراموش ش ده بین کارکنان از جمله فعالیتهای فرهنگی مدیریت مذکور طی این ایام بوده است. 46 ویژه فرهنگی پس ت بانک استان زنجان همزمان با ایام ماه محرم مراسم سوگواری و عزاداری سرور و س االر شهیدان حضرت امامحسین)ع( و یاران با وفایش را با حضور کارکنان و دیگر شهروندان زنجانی برگزار کرد. به گزارش مدیریت شعب استان زنجان: در این مراسم که با شور و شعور حسینی همراه بود کارکنان بانک با حضور در دسته عزاداری زینبیه زنجان و راه اندازی ایستگاه صلواتی با پخش نذری از عزاداران حسینی پذیرایی کردند. مراسم زیارت عاشورا به مناسبت اربعینحسینی در پستبانک آذربایجان شرقی برگزار شد برپائی مراسم زیارت عاشورا در پست بانک کرمان همزمان با فرارس یدن ایام س وگواری س رور و س االر ش هیدان حض رت اباعبداهلل الحس ین)ع( مراسم قرائت پرفیض زیارت عاش ورا در دهه اول محرم در پست بانک استان کرمان برگزار شد. به گزارش مدیریت شعب استان کرمان: در این مراسم که با حضور پرشور کارکنان بانک در دهه اول ماه محرم برگزار شد حمید فرحبخش مداح اهلبیت و رئیس گروه بازرسی استان ضمن قرائت زیارت عاشورا به نوحهخوانی در رثای حضرت اباعبداهللالحسین)ع( و یاران باوفایشان پرداخت. برگزاری مراسم سوگواری دهه اول محرم در پست بانک منطقه دو تهران مدیریت ش عب منطقه دو تهران در دهه اول ماه محرم مراس م سوگواری و قرائت زیارت پرفیض عاش ورا را برگزار کرد. به گزارش مدیریت شعب منطقه دو تهران: در این مراسم که با حضور مدیر و کارکنان منطقه برگزار شد مداح اهل بیت ضمن قرائت زیارت عاش ورا از رش ادتهای حضرت ابوالفضلالعباس )ع( در زمان واقعه کربا یاد کرد و از جوانان پرشور کشور خواست علمدار اسام را الگوی زندگی خود قرار دهند. در آس تانه اربعین حسینی مراس م قرائت پرفیض زیارت عاشورا در محل نمازخانه مدیریت ش عب اس تان آذربایجان ش رقی برگزار شد. به گزارش مدیریت ش عب اس تان آذربایجان شرقی: در این مراس م معنوی کارکنان پست بانک استان به عزاداری و سوگواری سرو وساالر شهیدان حضرت امام حسین)ع( پرداخته و اشک ماتم ریختند. برگزاری مراسم سوگواری دهه اول ماه محرم در پست بانک هرمزگان مدیریت شعب استان هرمزگان به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( مراسم عزاداری و قرائت زیارت عاشورا را به مدت ده روز برگزار کرد. به گزارش مدیریت ش عب استان هرمزگان: در این مراسم که با حضور کارکنان ستادی و شعبه مرکزی بندرعباس در محل نمازخانه مدیریت شعب اس تان برگزار ش د مصطفی دارابی و علی ذاکری از کارکنان پس ت بانک اس تان به قرائت زیارت عاش ورا و مداحی در رثای امام حسین )ع( و یاران باوفایشان پرداختند.

49 حضور کارکنان پست بانک مازندران در یادواره شهدای روستای مریجمحله آمل مشارکت کارکنان پست بانک ایران در طرح ماشینتان را درخانه بگذارید در راس تای تحق ق اهداف نظام مدیریت س بز در مح ور حمل و نقل مسئوالن پست بانک استان مازندران به همت پایگاه مقاومت شهید قلیزاده وکارگزاران دفاترخدمات بانکی پس ت بانک شهرستان آمل همزمان با هفته بسیج در مراسم یادواره شهداء روستای مریجمحله حضور یافتند. به گزارش مدیریت شعب استان مازندران: کارکنان پست بانک استان عاوه بر حضور در یادواره مذکور و گرامیداش ت یاد و خاطره ش هداء با همکاری روحاهلل فضلی مدیر دفترخدمات بانکی روستای وسطیکا به مناطق جنگلی و ارتفاعات این روستا نیز صعود کردند. تجلیل مسئوالن پست بانک مازندران از خانواده شهید آزرده وعده ما دوشنبه 93/10/1 کارکنان پس ت بانک ایران در راس تای اجرائی نمودن اهداف نظام مدیریت سبز در محور حمل و نقل در طرح "ماشینتان را درخانه بگذارید" وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات مشارکت کردند. به گزارش روابط عمومی: کارکنان شاغل در ادارات ستادی و مناط ق دوگانه تهران همگام با دیگر کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات و مجموعههای وابس ته به صورت همزمان روز دوش نبه یکم دیماه سال جاری که مصادف با س الروز تأسیس این بانک و آغاز نوزدهمین سال فعالیت آن میباشد در اقدامی نمادین ماش ینهای خود را درخانه گذاشته و با خودروهای عمومی به محل کار آمدند تا ثابت کنند دوس تدار تهران پاک و هوای سالم هستند. بنابراین گزارش: ادارهکل روابط عمومی در همین راستا قبا با طراحی پوستر مربوطه و درج آن در وب س ایت بانک اقدام به چاپ و توزیع آن در واحدهای ستادی و مناطق دوگانه تهران نمود تا در این حرکت سازنده مشارکت حداکثری داشته باشد. 47 به مناس بت هفته بسیج مسئوالن پست بانک اس تان مازندران از خانواده شهید مهرعلی آزرده ساکن روستای پاشاکا اربابی شهرستان ساری تجلیل کردند. به گزارش مدیریت شعب استان مازندران: محمود یوسفی مدیرشعب پست بانک استان در این دیدار خانواده های شهداء را پرچمدار عزت آزادگی والگوی اخاق و معنویت اس لامی دانس ت و تکریم ش هداء و خانواده های آنان را وظیفه همگان دانس ت. پدر ش هید مهرعلی آزرده نیز در این دیدار ضمن تقدیر از مسئوالن پست بانک استان حضور مسئوالن بانک را موجب دلگرمی خانواده ش هدا دانس ت. گفتنی اس ت: در پایان این دیدار از سوی مدیریت شعب استان لوح سپاس و هدایائی به پدر این شهید اهداء شد. برندگان مسابقه شماره 10 اخبار و مطالب سایت ضمن تقدیر از مش ارکت همکاران در مسابقات اخبار و مطالب وب سایت بانک به اطاع میرس اند از بین شرکتکنندگان در مسابقه شماره 10 به قید قرعه فاطمه نصیریزند از اداره کل بانکداری الکترونیک مصطفی رحیمیان از مدیریت ش عب استان سمنان و تهمینه ترابیراد از مدیریت شعب استان قزوین با اشاره به پاس خ صحيح) 1 ( به عنوان برندگان اين مس ابقه ش ناخته شدند که جایزه آنان ارسال خواهد شد. ضمنا همکاران میتوانند جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره و تماس حاصل نمایند. سئوال مسابقه شماره 11 * با توجه به تغییرات ایجاد ش ده در سامانه پست بانک ایران کلید 5 مربوط به چه موردی است 1( تلفنبانک 2( خرید شارژ همراهاول و ایرانسل 3( ارائه انتقادها و پیشنهادها مغایرت کارت مشکات اینترنتبانک و خدمات کارت 4( طرح اشکاالت فنی و تجهیزات بانکداری و نرمافزارها و سختافزارهای شبکه ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 ویژه فرهنگی

50 پانزدهم شماره 1393 آذرماه همکاران ویژه ایران بانک پست ستادی واحدهای بر مدیره هیات ناظر اعضای تعیین امور انجام در تس ریع جهت س تادی واحدهای فعالیت روند در بهینه هماهنگی و برنامهریزی ضرورت و اجرائی و س تادی ادارات امور بر نظارت منظور به شدند. معرفی و تعیین ذیل جدول شرح به مرکزی ستادی ادارات و امور مدیریتهای بر مدیره هیات ناظر اعضای مدیره هیات مصوبه طبق ایران بانک پست شعبانیان فریبرز صباغی غالمحسین نعمتی علی حسنزاده محمود اعتباری و مالی امور مدیریت بانکی عملیات امور مدیریت انسانی منابع و سازمان امور مدیریت مدیریت حوزه ادارهکل سرمایهگذاری و اعتبارات ادارهکل بانکی دفاترخدمات ادارهکل روشها و سازمان ادارهکل عمومی روابط ادارهکل مالی امور ادارهکل الملل بین بانکداری ادارهکل انسانی سرمایه توسعه ادارهکل حراست مرکزی دفتر مبادالت و خزانهداری ادارهکل تجهیزمنابع و بازاریابی ادارهکل پشتیبانی کل اداره گزینش هسته مناطق و امورشعب ادارهکل بهرهوری و بودجه برنامهریزی ادارهکل مطالبات وصول و حقوقی ادارهکل تحقیقات و آموزش ادارهکل پولشوئی با مبارزه و بازرسی حسابرسی ادارهکل اطاعات فناوری امور مدیریت نرمافزارها توسعه و تولید ادارهکل سیستمها فنی پشتیبانی و راهبری ادارهکل الکترونیک بانکداری کل اداره مقابله آموزشی سیمنار برگزاری حراست مرکزی دفتر توسط تلفنی جاسوسی با روزه سه آموزشی دوره برگزاری بانک حسابرسان و بازرسان ویژه اطاعاتی و امنیتی مباحث زمینه در بانک آموزشی برنامههای اجرای راس تای در توسط تلفنی روش به جاسوسی آموزشی دوره حساس مشاغل کارکنان و مدیران همایش س الن در تحقیقات و آموزش ادارهکل همکاری و حراس ت مرکزی دفتر آموزش ی دوره این در عمومی: روابط گزارش به ش د. برگزار آموزش س اختمان تخلیه مختلف اشکال و راهها تشریح به بس یج هفته تبریک ضمن مربوطه مدرس و کرد احتیاط باید اما اس ت خوبی ابزار تلفنی ارتباطات گفت: و پرداخت تلفن ی اسرار تبیین به ادامه در وی نداد. را طریق این از اسرار به دشمن دسترس ی اجازه شامل تلفنی تخلیه قواعد همچنین و آن از دیگران استفاده سوء جلوگیری نحوه و قواعد و اخاقی شرعی مسائل و ضوابط ارتباط ش غل همسایگی شرایط قاعده جمعآوری جمله از آن اهداف و ارتباط انواع مدرس این پرداخت. مأموریت برمبنای نیز را آنها کردن واسطه و افراد شناس ائی اطاعاتی بررس ی منفی و مثبت اخبار تخلیه زمینه در صوت ی کلیپهای پخش با مباحث بی ان درحین و کرد تش ریح ممکن که چرا داشتهباشیم ارتباطات مورد در الزم آگاهی باید کرد: تصریح تلفنی آگاهانه باید شد برقرار ارتباط ما با اگر و باش د ناخواس ته صورت به ارتباط اس ت ارتباط اشکال به اشاره با وی باشیم. آسیبپذیر است ممکن که چرا کنیم برخورد افراد نگرش نوع به باید ساخت: خاطرنشان نمود حفاظت باید کسانی چه از اینکه و نیز تنگنظری و گش ادهروی خنثی مش کوک و محتاط منفی و مثبت لحاظ از مبنی امام)ره( حضرت فرمایش به اشاره با دانشگاه استاد این داشت. ویژهای توجه تلفنی ارتباطات زمینه در خواست همگی از باش ند" اطاعاتی باید "همه اینکه بر داد. پاسخ حاضرین سئواالت به پایان در وی است: گفتنی کنند. برخورد آگاهانه و استانها شعب مدیریت حسابرس ان و بازرس ان ویژه آموزش ی برنامههای اجرای راس تای در استانهای شعب مدیریت حسابرسان و بازرس ان حضور با آموزش ی دوره چهارمین تهران مناطق منطقه و خوزستان کردستان زنجان چهارمحال شمالی جنوبی خراسان اصفهان آذربایجانغربی گزارش به شد. برگزار روز سه بهمدت سالجاری آذرماه دهم از تهران آموزش ساختمان در تهران دو نگاه بر آموزشی دوره این در حسابرس ی و بازرسی ادارهکل رئیس شجاعی حس ن روابطعمومی: اطاعات باالرفتن موجب را کاسها اینگونه برگزاری و کرد تأکید حسابرسان و بازرسان حرفهای باید حسابرسان و بازرسان گفت: و دانس ت امنیت حفظ درنتیجه و ایرادات و گلوگاهها بازش دن بر تأکید با وی باشند. داشته را امور بر تسلط حال درعین و کافی شناخت و آگاهی بیان فن قدرت کارشناسان از افراد به عاطفی نگاه از پرهیز و قصور و تقصیر بین مرز تشخیص و مسئولیتپذیری ورود و مشتری به حد از بیش اعتماد تسهیات چک درخصوص کلیدی نکات کرد درخواس ت چک قانون مطالعه به همه توصیه با ادامه در شجائی کنند. یادآوری شعب رؤس ای به را خروج و نحوه تشریح به و دانست جدی و مهم بسیار را نویسی گزارش نحوه کشوری خدمات و مدنی قانون نگاه که کنند کاری نمود درخواست هم از و پرداخت حسابرسان و بازرسان توسط گزارشنویسی رئیس تأکید به اشاره با حسابرسی و بازرسی ادارهکل رئیس شود. تبدیل نعمت یک به بازرسی به بازرسی نگاه با را پروندهها و بخشنامهها تا نمود درخواست همه از سالمسازی بر بانک مدیره هیأت و کرده یادآوری دیگرمسئوالن و شعب رؤس ای به را الزم نکات و قرارداده بررس ی و تحلیل مورد خود کار سرلوحه در را س ازمان به وفاداری و ضعف و قوت نقاط شناس ایی س ماجت پیگیری ماحظات ارزی حسابرسی گزارشنویسی مباحث آموزشی دوره این در است: گفتنی قراردهند. دستورالعمل آن ماژولهای و تسهیات بازرسی و حسابرسی در آن کاربرد و Excel حسابرسی کارشناسان و مدعو استاد توسط عملکرد ارزیابی و اداری س لامت بازرسی مباحث حسابرس ی شد. ارائه استانها حسابرسان و بازرس ان به الزم آموزشی نکات و تشریح حسابررسی و بازرس ی حضور با ماه همین ششم و بیست تا چهارم بیستو روزهای طی آموزشی دوره پنجمین همچنین زنجان قزوین کرمان رضوی خراسان گلستان استانهای شعب مدیریت حسابرسان و بازرسان شد. ارائه نیز آنان برای مربوطه مباحث و برگزار تهران یک منطقه و خوزستان سمنان قم

51 رجوع ارباب تکريم ضرورت است ایران بانک پست برنامه راهبردیترین کارکنان و مشتریان انسانی کرامت حفظ انس انی ارزشهای وحفظ ارتقاء منظور به اداری نظام در رجوع ارباب تکریم طرح و ارائه خدمات از مردم رضایتمندی میزان به نیز اداری نظ ام کارآمدی و آمده بوج ود اعتماد افزایش زمینهساز خود که شود می سنجیده دولتی دستگاههای توسط ش ده تکریم طرح اساس براین اس ت. اداری نظام برای س رمایه بزرگترین بعنوان عمومی رضایتمندی برگیرنده در هم چون شود اجرا ش عار هرگونه دوراز به باید اربابرجوع به تغییرات کش ورمان در حاضر درحال میباش د. بانک وری بهره هم و مش تریان اینکه از گذشته مانند به دولتی شرکتهای و نهادها است شکلگیری درحال سرعت امکان مشتریان زیرا نیستند مطمئن چندان بازگردند آنها سوی به دوباره مشتریانشان به واگذاری درحال دولتی س ازمانهای از بس یاری همچنین و کردهاند پیدا انتخاب عبارت به هستند. بانکها مثالزد میتوان که را بارزی نمونه هستند. خصوصی بخش مش تریان رضایت جلب برای رقابتی بازار در ارتقاء برای خصوصی بانکه ای دیگ ر امروزی بانکداری صنعت در و کلی نگرش دریک مینمایند. مضاعفی تاش هم خود و نحوه و شغلی مناسب و صحیح رفتارهای آموزش و فرهنگسازی به توجه اهمیت بنابراین است. اهمیت بیشترین دارای بانک مشتریان با ش عبه کارکنان برخورد طرز خاصی ویژگیهای باید دارند مستقیم تماس مشتری با که کارکنانی دریافت میتوان و خود نامطلوب براحساس ات غلبه مش تری با مؤثر ارتباط دربرقراری توانایی نظیر کاهش مشتری با ارتباط مدیریت دیگر جنبه از باشند. داشته باالئی صمیمانه برخورد بانک و مشتری بین ارزش مبادله بر بانک به مردم اعتماد افزایش و مشتریان شکایات آن نهائی نتیجه که میکند تأکید نیز ارتباط دراین ایجادش ده ارزش بر و ش ده بنا می سبب همه و همه و است امروزی پرتاطم محیط در بانک رقابتی قدرت افزایش داده افزایش بانک به را وی وفاداری سطح مشتری رضایت ایجاد ضمن بانک تا شود باشد. داشته قویتری و بهتر حضور نیز رقابتی میدان در بیشتر منافع برکسب عاوه و درخصوص دارائی و اقتصادی امور وزارت بیمه و بانکی امور دفتر شکوائیه به باعنایت که گردد اتخاذ ترتیبی است الزم رجوع ارباب تکریم جهت بانکها مسئوالن به تذکر برقراری با تا گردد اطاعرس انی واحدها کارکنان کلیه به مقتضی نحو به مهم این پویایی موجب آنان رضایتمندی کسب ضمن مداری مشتری اسامی و انسانی اصول بانک اخاقی منشور تمامی قراردادن سرلوحه با و شده بانک بیش تر هرچه توفیق و و مشتریان توقعات از فراتر انتظاری و انتظار از فراتر تعهدی و تعهد از فراتر عملکردی نمائیم. ترسیم ایران بانک پست برای خوب ای آینده خدمتگیرندگان از پرستاری با به تجهيزمنابع و بازاريابي کل اداره توس ط نامهای ط ی فوق مطالب اس ت: گفتنی است. شده ارائه ستادی ادارات همچنین و مناطق و استان شعب مدیریت تمامی ایران بانک پست تأمین بیمهای خدمات بیمهای خدمات ارائ ه هدف با ایران بان ک پس ت تأمین بیمهای خدمات ش رکت پرتاش و صدی ق کارکنان درمان ی و رفاهی و م ادی منافع حف ظ راس تای در برای ممکن نرخ حداقل با مناس ب بیمهای پوش ش همچنین و پس تبانکایران اشخاص و شرکتها و پستبانکایران بازرگانی فعالیتهای کلیه و دارائیها و اموال زیر بهعنوان ایران اس لامی جمهوری کش ور درکل آن با مرتبط حقوقی و حقیقی مدیران بیدریغ باحمایت میرود انتظار لذا گردید. تأسیس پستبانکایران مجموعه خدمات ارزندهترین ارائه در خداوند یاری به بتواند شرکت این دلسوز مس ئوالن و باالترین دارابودن ب ا پس تبانکایران گردد. موفق عزیز بیمهگ زاران به بیم های روس تائی ICT دفاتر و ش عبه از بیش با کش ور درکل بانکی نفوذ ضریب بتواند تا بوده خود درکنار کارآمد و مطمئن بیمهای ش رکت داش تن به مبرم نیاز سایر و خود مشترکان و کارکنان برای را رفاهی و مالی ش غلی امنیت و آس ایش بیمهای خدمات شرکت نماید. فراهم س طح باالترین در پوشش تحت شرکتهای بهعنوان و بیمهمرکزیایران زیرنظر و سهامیخاص شرکت بعنوان پستبانک تأمین پس تبانکایران بیمهای امور کلیه مجری و ایران بیمه س هامی ش رکت نماینده همواره و دارد عرضه متقاض ی بههموطنان را مختلفی بیم های خدمات میتوان د این همچنین بمان د. باقی فعال و صدی ق خدمتگزاری پس تبانکایران درکن ار هس تند غیرحضوری همکاری به مایل که کس انی برای را خود آمادگی ش رکت فروش به اقدام میتوانند ش رکت نماینده بهعنوان ویژه کد اخذ با و داش ته اعام تلفن ضمنا نمایند. دریافت کارمزد ماهانه و بطورمستمر و نموده بیمه میباشد. سازنده رهنمودهای دریافت و پاسخگوئی آماده تهران دفترمرکزی اتومبیل ثالث شخص بیمه صدور تبعی خطرات و سرقت سوزی آتش بیمه صدور مسئولیت بیمههای صدور مهندسی بیمههای صدور خارجی نقل و حمل بیمههای صدور تکمیلی درمان بیمههای صدور گروهی و انفرادی پسانداز و عمر بیمههای صدور تبعی خطرات و اتومبیل بدنه بیمه صدور بدهکار عمرمانده بیمه صدور گردش در وجوه و صندوق در پول بیمه صدور داخلی نقل و حمل بیمه صدور CRM بینالمللی نقل و حمل بیمه صدور گروهی و انفرادی حوادث بیمههای صدور باشید ما ای بیمه همکار هستید ایران جای هر در متفاوت بانکی کنار در متفاوت بیمهای 49 امکانگزارشگیریاینترنتیبنکارتهای شد فراهم ایران بانک پست امکان تجهيزمنابع و بازاريابي ادارهکل اعام براس اس بانک پس ت بنکارته ای اینترنت ی گزارشگی ری س تادی ادارات به گ زارش این در ش د. فراهم ای ران اعام ته ران مناطق و اس تان ش عب مدیریتهای و از زی ادی تعداد درخواس ت به عنایت ب ا شدهاس ت اخذ ام کان درخصوص بان ک کارکن ان و مش تریان بانک اینترنت در کارت بن صورتحساب رؤیت و گزارش و تولید کل اداره س وی از کل اداره این بنابرپیش نهاد بخش در اینترنتی سامانه در مهم این نرمافزارها توسعه شده امکانپذیر فراز سامانه بانک اینترنت صورتحساب به نسبت میتوانند کارت بن دارندگان پس این از است. نمایند. اقدام آن صورتحساب دریافت همایش به مقاله ارسال فراخوان بانکها و دانشگاهها همافزایی بانکداری آموزش عالی موسسه میرس اند همکاران اطاع به رد بانکها و دانش گاهها "همافزائی همایش دارد درنظر ای ران جاری س ال دیماه هفدهم روز را مجازی" بانکداری توس عه کارشناس ان مدیران مجموعه از منظور بههمین نماید. برگزار جهت تمایل درص ورت اس ت نموده دعوت بانک کارکنان و بانکداری صنعت و دانشگاه همافزائی محورهای در مقاله ارسال مفاهیم مج ازی بانکداری و مج ازی بانکداری توس عه در جاری سال آذرماه بیستم روز تا حداکثر را توسعه و زیرساخت همچنین و بیشتر اطاعات کس ب جهت ضمنا نمایند. اقدام مذکور دبیرخانه سایت وب به میتوانید مقاالت چکیده ارسال تلفن ش ماره با یا و مراجع ه نش انی ب ه نمائید. حاصل تماس عمومي روابط کل اداره با هماهنگي لزوم جهتبرگزاريهمايشهاومراسم تمامی ب ه نام های ط ی مدیری ت ح وزه ادارهکل هماهنگی لزوم بر بانک اجرائی و س تادی واحدهای همایشها برگزاری جه ت عمومی روابط ادارهکل با هنری گروههای از دع وت همچنی ن و مراس مها و در اس ت. نموده تأکید مرتبط امور س ایر و مجریان حسنزاده مهندس دستور حسب است آمده نامه این واگذاری توجه با و مدیرعامل و مدی ره هیات رئیس همایشها تمام ی اج رای و برگ زاری مس ئولیت ادارهکل به مربوطه مراس م و جش نها س مینارها اجرادی و س تادی واحدهای تمامی عموم ی روابط میباشند. آن رعایت به ملزوم پانزدهم شماره 1393 آذرماه همکاران ویژه

52 پانزدهم شماره 1393 آذرماه همکاران ویژه بانک اطالعیههای و بخشنامهها اهم ادارات همچنین و تهران مناطق و استانها شعب مدیریت به بانک واحدهای سوی از متعددی اطاعیههای و بخشنامهها گذشته ماههای طی VPN/Tashkilat/BAKHSHNAMEH93 و VPN/Tashkilat/ETELAIIEH93 درشبکه آن کامل متن و شده اباغ ستادی کل از عبارتند مربوطه اطاعیههای و ها بخشنامه اهم است. موجود ادارهکل به روشها و تشکیات کل اداره توس ط سازمانی" ساختار "اباغ بخشنامه خزانهداری کل "اداره از کل اداره آن سازمانی عنوان آن طی که مبادالت و خزانهداری است. یافته تغییر مبادالت" و خزانهداری کل "اداره به پولشویی" با مبارزه و و ش عب گردش در و صندوق در وجوه بیم ه 93 س ال "قراردادهای بخشنامه جاری حساب به نقدینگی مازاد وجوه واریز "چگونگی روستائی" بانکی دفاترخدمات جهت بانک اصلی نقدی جریانات ش ناخت "اهمیت مبادالت" و خزانهداری ادارهکل مدیریت به مالی امور و پولشویی با مبارزه و خزانهداری ادارهکل از نقدینگی" مدیرت تهران. مناطق و استانها شعب GEMALTO مدل فروش گاهی پایانههای افزار نرم رس انی "بهروز بخشنامه مرکزی. ادارات به الکترونیک بانکداری کل اداره توسط "پیوس تهای تس هیات" دریافت "متقاضیان تس هیات" "اعطاء بخشنامه: بانکی دفاترخدمات در برگشتی چکهای اثر سوء عدم "رفع تسهیاتی" قراردادهای شعب مدیریتهای به سرمایهگذاری و اعتبارات ادارهکل توسط روستایی" و شهری تهران. مناطق و استانها "کسری بانکی" خدمات کارمزدهای "دریافت ضمانتنامهها" جدید "فرم بخشنامه قرضالحسنه حساب افتتاح "عدم س یمیا" س امانه در بانکی دفاترخدمات صندوق لک اداره توسط دولتی" دستگاههای برای مدتدار سرمایهگذاری سپرده و پسانداز تهران. مناطق و استانها شعب مدیریت به روشها و تشکیات هیأت ناظر عضو سوی اطاعیهها"از و بخشنامهها اباغ و صدور "نحوه بخشنامه مرکزی. ادارات به مدیره به مالی امور کل اداره توسط ایران" بانک پست سهام جدید اوراق "توزیع بخشنامه تهران. مناطق و استانها شعب مدیریت در مندرج مبلغ با مغایر مبلغی با برگش تی چکهای از س وءاثر "رفع بخشنامه شعب مدیریت به روشها و تشکیات ادارهکل توسط چک" پرداخت عدم گواهینامه تهران. مناطق و استانها دفاترخدمات کل اداره توسط 961" مصوبه اجرای و دفاتر درجهبندی بخشنامه " مناطق. و استان شعب مديريت به بانکی و شهری بانکی دفاترخدمات به خودپرداز دستگاه نگهداری حق "پرداخت اطالعیه بانکداری کل اداره توسط شعب" کارت صدور چاپگرهای اطاعات "تکمیل روستائی" تهران. مناطق و استانها شعب مدیریت به الکترونیک افتتاح عمومی ش رایط و مقررات و جدید های فرم "نمونه اطالعیه کل اداره توسط س یمیا" حس اب افتتاح در واریزی مبلغ "کنترل جاری" حس اب تهران. مناطق و استانها شعب مدیریت به روشها و تشکیات تس هیات تقدم حق گواهی "اوراق ها" ضمانتنامه جدید اطالعیه "دس تورالعمل و اعتبارات کل اداره توسط ضمانتنامه" سیستمی چاپ کاربری "راهنمای مسکن" تهران. مناطق و استانها شعب مدیریتهای به سرمایهگذاری به کارکنان امور کل اداره توسط غیررسمی" دولتی سنوات کسور "انتقال اطالعیه تهران. مناطق و ها استان شعب مدیریتهای کل اداره توس ط بازرس ی" "ش رکتهای کاال" صادرات از حاصل "ارز اطالعیه تهران. مناطق و ها استان شعب مدیریتهای به الملل بین بانکداری ادارات به مطالبات وصول و حقوقی کل اداره توس ط حساب" "مسدودی اطالعیه تهران. مناطق و استانها شعب مدیریتهای مرکزی کل اداره توسط قشم" سورينت توسعه هلدينگ زيرمجموعه "شرکتهاي اطالعیه مناطق. و استانها شعب مدیریت به مطالبات وصول و حقوقي به حسابرسي و بازرسي کل اداره توس ط تجارت" قانون 164 ماده اعمال اطالعیه " مناطق. و استان شعب مديريت از رأي داراي کارکنان به غيرمستمر مزاياي و رفاهي تس هیات "پرداخت اطالعیه امور کل اداره به روشها و تشکیات کل اداره توسط قضايي" مراجع و اداري تخلفات شد. اقدام که واحدها تمامی به اباغ جهت کارکنان مديريت به روشها و تشکیات کل اداره توسط بیگانه" اتباع شناسائی کارت اطالعیه " مناطق. و استان شعب به روش ها و تش کیات کل اداره توس ط تعهدات" گزارشگيري "امکان اطالعیه مناطق. و استانها شعب مدیریت 50 تسلیت سوگ به خود بستگان دستدادن از غم در کشور سراسر در بانک اجرائی و ستادی مختلف واحدهای در همکاران از چند تنی گذشته ماههای طی درگذشتگان برای متعال خداوند از خانوادهایشان و آنان به تسلیت ضمن همکاران تمامی از نمایندگی به داخلی نشریه منظور همین به نشستهاند. باشد. می شرح بدین داغدار همکاران اسامی مینماید. مسئلت را جمیل صبر نیز بازماندگان و درجات علو حراست مرکزی دفتر اسدی سلیمان حراست مرکزی دفتر دنیوی رسول مازندران استان شعب مدیریت سیدحسینحسینی مالی امور کل اداره شیرمحمدی بهناز گیان استان شعب مدیریت مسلمی بهزاد تهران یک منطقه شعب مدیریت سیدجاللی نوید شرقی آذربایجان استان شعب مدیریت مسلمی زرینتاج تهران یک منطقه شعب مدیریت فالحی پروانه فارس استان شعب مدیریت مطلبی مهدی فارس استان شعب مدیریت معمارپور علیرضا سختکوشان امیدتوسعه تعاونی شرکت ویراف علی

53 انتصابات از سوی محمود حسن زاده رئیس هیات مدیره حسن شجاعی بعنوان رئیس ادارهکل بازرسی حسابرس ی و مبارزه با پولشوئی علیاصغر فروزانخواه به عنوان سرپرست مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان علیرضا مختاری به عنوان سرپرست مدیریت شعب استان کرمان علی قاسمی به عنوان سرپرست مدیریت ش عب استان یزد سیدیعقوب علویان به عنوان معاون مبارزه با پولشوئی ادارهکل بازرسی حسابرسی و مبارزه با پولشوئی و فوأد پورکمال بعنوان سرپرست مدیریت نظارت و پیگیری صندوق قرضالحسنه پست بانک منصوب شدند. فرناز گودرزی توس ط محمود حسنزاده رئیس و نماینده هیأت مدیره پس از انتخاب از سوی بانوان به عنوان نماینده امور بانوان بانک به وزارتخانه معرفی شد. از س وی علی نعمتی عضو هیأت مدیره فاتح کیاس ت بعنوان عضو و دبیر محمود شیردل حسن شجاعی محمدحسن غنیپور آرش شهرکیکیا مجتبی باقری ش هنام زندیه علی آزاددوین اسد گرامی و محمدرضا ساجدیپور بعنوان اعضاء "کارگروه جذب نیروی انسانی" منصوب شدند. همچنین از سوی وی مجتبی باقری بعنوان عضو و دبیر محمد جوان نادر علیپور رس ول قاسمی سیدحسین ابطحی مجی د رضائی عباداهلل نیازی حجتاهلل علیزادهفرد علی خلیلی محمد س لمانی مهرداد بختیاری س یداحمد فاح اصل سعید اخوین سیدمحمدرضا حس ینیمطلق بابک روشنی حس ین اس دیپور علی باباقربان سعید نعیمی پتهخور حمید صدیقپور داود خس روآبادی علیرض ا مهرآبادی حمید مقامی دیزجی کان محمدرضا کیامیری س میه عصاراندربان اله ام مدیر زارع تکتم باباش کوری و نوش ین نوذری بعنوان اعضای کارگروه "تدوین دستورالعمل جامع دفاترخدمات بانکی شهری و روستائی"منصوب شدند. از سوی محمود یوسفی مدیرشعب پست بانک استان مازندران محمدرضا نظریراد بعنوان سرپرست شعبه بابلسر مرتضی پیشگر بعنوان سرپرست شعبه جویبار و منصور غدیر بعنوان سرپرست شعبه 17 شهریور منصوب شدند. از س وی محمدعلی جباری مدیرشعب اس تان قم مرتضی احمدی بعنوان سرپرست شعبه شهید مطهری شهرستان قم منصوب شد. از سوی عباس اس تواری مدیر شعب استان زنجان ولیاهلل کاظمی بعنوان کارشناس روابط عمومی و بازاریابی استان منصوب شد. تقدیر و تشکر مهندس حس نزاده رئیس هيأت مدیره از علی قاس می آرش ش هرکیکیا س یدیعقوب علوی ان مجتبی فرخنده علی عزیزی محمدرضا معدنی ثانی هادی اسماعیلآبادی محمدجواد عاشوری سیدعلی اکب ر توکل ی محمد صالح ی مریم کرم ی میترا نصراللهی و لیا میری. همچنین از س روان کانتری رئیس کانتری چهارباغ شهرس تان ساوجباغ استان البرز و مهدی میرس عیدقاضی همکار شعبه ملکآباد این شهرستان به جهت مجاهدت و تاش بی دریغ در کشف سرقت شعبه مذکور. عل ی نعمتی عض و هیأت مدی ره و رئیس نظام پذیرش و بررس ی پیشنهادها از احمد قانعی علیرضا کریمی علیآبادی احمد شمس ی ش هرام شهبازی محمدرضا داداش ی س یاهبیل میثم چمنی مهدیه نهتاب ی محبوبه علمدار صاحبالس ادات قائممقامی س میرمی و نرجس سلطانمحمدی همگی به جهت ارائه پیشنهادهای ارزنده. محم ود ش یردل مدیرامور ش عب و مناطق از ابراهیم میناتور محمدامین ورزش کار رودی محسن دلیری ان کیکانلو ج واد ابراهیمی حس ین ولیپور ابراهیم هاش می علیرضا علیزاده کوشکی سیدمیاد اسدزاده محسن وحدانی مجتبی روحانی محمدرضا عبدی س عید بابای ی صمد ترکی آی تاهلل کثیرلو س یدمحمود مجاب ی حمیدرض ا نصی ری علیرضا ش هبازی بهزاد داودی رض ا احمدی علی حاضری احس ان علیشیر میثم ویس ی عاطفه نقیبی فریبا صادقپور و آذر شفیعی. رامین کمالی مدیرامور فناوری اطاعات از احسان امیری بابک شمسنیا محسن مرادی هادی رجبی الهه معینالدینی مریم پالوچ و سمیه کتابی. عل ی آزاد رئی س اداره کل آم وزش و تحقیقات از اداره کل رواب ط عموم ی و دیگر واحدهایی که در برگزاری دومین هماندیش ی آموزش ی کارشناسنان حقوقی و اعتباری بانک همکاری داشتهاند. عباس پورخس روی ذیحس اب و رئیس ادارهکل ام ور مالی از فرهاد قلیکندی همایون حس ینپور محسن بهمنزیاری و تبسم یاراحمدی رئیس معاون و کارکنان ش عبه میرزای ش یرازی تهران همگی به جهت تاش ارزنده در پرداخت س ود س هام بانک به سهامداران. جمال مقصودی مدیرش عب منطق ه یک تهران از ش یرزاد ایراننژاد حس ین حیدر تفرشی مرتضی خدابخش ی مسعود بهرام نژاد محمود صبحی مقدم حمیدرضا مرتضی رتکی مصطفی نوروزی محس ن صالح ی مختارعل ی ادبی تورج حس ن زاده احمد اس ماعیلنژاد ابراهیم احمدی امیر کریمیترکمانی محس ن بهمن زیاری مروارید حقیقی زهرا عباسی تبس م یاراحمدی لیا ثقفی به اره ابوذری جمیله ایران ی مهناز قنب ری نگین همتی ش بنم ضیائی ش یما شاهی فاطمه س لوکی فرزانه مسلمی فرزانه پورمهدوی پروانه فاحی مرجان چرخچی ش هین اس دی گلس تان الهامالس ادات مقدس ی منصوره ذوالفقاری و سیدهنسرین ذوالفقاری. اکب ر غام ی مدیرش عب منطقه دو ته ران از غامرضا محسنی. محمد رحمانی مدیرکل امور مناطق از سیدمحمود حسینی ولیاهلل کاظمی مجید توکلی جواد مطلبی احمد گلکرملو ناصر علین ژاد مهدی رنجبر اصغر اسدی و ایوب رضائی. علیرضا بهرامیان مدیرشعب استان قزوین از ناصر پرس تار سیدحس ن مظفری ابوالفضل طاهرخانی محمدتقی مجیدی یحیی محم ودی حامد عبادی مصطفی ش هبازی مصطفی کاتبی شکوفه رسولی و سمیه خمسه. حمی د مصلحی مدیر ش عب اس تان مرکزی از سیدحس ن ابراهیمی حس ن منصوری سیدرسول موس وی حس ین عس گری حمید هاش می علی حیدری امین ش هرآزاد معصوم فرامرزی محمدباقر حم زهای فیروزه غف اری زهرا حجتالهی س پیده جهاندار معصومه خسروبیکی و سمیرا خانکی. علیرضا پورحسین مدیرش عب استان آذربایجان شرقی از ولی لطفی صبا قاسمی و افسانه رضالو. بهروز دادخواه مدیر شعب استان اردبیل از بهبود بابازاده و حسین نوری. عباس اس تواری مدیر ش عب اس تان زنجان از سکینه خاتون بهرامیان. حمیدرضا احمدپورش هری مدیر ش عب استان گلستان از سمیرا احمدی. حمید محمدی مقدم مدیرشعب استان خراسان شمالی از سیدهاشم حسینی و بنیامین توانا. س یدیعقوب علویان مدیرش عب اس تان یزد از سعید نعیمی محمدرضا هاشمیهدش مهدی قربانی محمدمهدی رحیمی و آسیهالسادات حاجی میرزاده. محمود یوسفی مدیرشعب استان مازندران از علی میرزائیپور. سیدمحمد میرمحمدی اس تاندار یزد از مدیر و کارکنان پست بانک استان یزد به جهت خدمترسانی به هموطنان. مدیرکل اطاعات استان یزد از عبدالحمید شرفی. رئی س انجمن صنفی دفاتر پیش خوان خدمات دول ت و بخش عمومی اس تان مرک زی از مرتضی محمدرحیمی و هومن علیکریمی. ویژه همکاران 51 ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173

54 پانزدهم شماره 1393 آذرماه آسمانی پیوندهای استان شعب مدیریت همکار ساعتلو چاوشزاده امیر ش دیم مطلع سرشار و گرم کانونی در را خود مشترک زندگی قزوین ایران بانک پست از نمایندگی به داخلی نش ریه منظور همین به کردهاس ت. آغاز مهر از از را سرافرازی و موفقیت آرزوی آنان به تبریک ضمن همکاران تمامی مینماید. مسألت وی خانواده برای قلب پیونددهنده و یکتا ایزد آسمانی های فرشته فرشتههای هدیه با متعال خداوند گذش ته ماههای طی شدیم مطلع را آنان خانوادههای گ رم کانون بانک همکاران از برخی به آس مانی تمامی از نمایندگی به داخلی نشریه منظور همین به است. کرده گرمتر نموده عرض تبریک آنان خانوادههای به را رسیدهها نو قدوم همکاران خداوند از خانوادههایشان کنار در را آنان تک تک افرازی سر و تعالی و است. شرح بدین آنان اسامی است. خواستار منان خدمت محل همکار نام فرزند نام هرمزگان استان شعب مدیریت مظفری خاتون آروین فارس استان شعب مدیریت خواجهیوسفی مهدی محمد کرمان استان شعب مدیریت یعقوبی علی محمد خراسانرضوی استان شعب مدیریت وفائی محمدصادق سپهر فارس استان شعب مدیریت خانمحمدی جواد ابوالفضل 52 همکاران ویژه همکارلرستانی افتخاربازنشستگی و صداقت آفریننده از چشد را خدمت شیرینی بهرآنکه نیاید گوارا و شیرینتر را شربتی هیچ و زیس تن دغدغه بر اس ت زینتی تاش و کار ش ک بی خدمت در میدانیم همه نیاندیشیم. دوست حضرت رضای جزء چیز هیچ به و بوده خلق به خدمت مسیر مسافر قربهالیاهلل ذکر با که آموختیم راستی و نمیدارند حذر بر جامعه اعتای و خدا راه در تاش و کار از را خود هرگز که میشود وارستهای انسانهای نصیب فقط که است توفیقی بودن خلق خبر با بله اس ت. جاودانی س رمایه تاش و کار که باورند این بر چون میدهند ادامه زندگی مختلف عرصههای در خود فعالیت و کوش ش بر همواره عرصه در فعالیت و تاش سالها از پس خود متین و اس توار های گام با لرستان استان ش عب مدیریت از آرتا عطاءاهلل پرتاش مان همکار ش دیم تاشهای و زحمات از تقدیر ضمن همکاران تمامی از نمایندگی به داخلی نشریه منظور همین به شده. نائل بازنشستگی افتخار به اینک خدمترسانی نماید. می مسئلت خانواده کنار در را توفیق و سامتی آرزوی متعال خدواند از و نموده عرض تبریک را افتخار این کسب خدمت درطول آنان صادقانه باشند. داشته شادمانی و نشاط آرامش از سرشار روزهای الهی الطاف سایه در است امید موفقیتها مختلف زمینههای در کشور سراسر در بانک مختلف واحدهای در آنان فرزندان و همکاران از چند تنی گذشته ماههای طی شدیم مطلع خانواده و آنان به را موفقیتها این کسب کارکنان تمامی از نمایندگی به داخلی نشریه منظور همین به شدهاند. افتخار کسب به موفق مینماید. مسألت روزافزون توفیق آرزوی متعال خداوند از و نموده عرض تبریک هایشان تی م توس ط س وم مق ام کس ب مربيگري ب ا جیرفت شهرس تان ج ودوی شعبه بانک پس ت کارکنان از فاریابی صادق از تن 2 انتخ اب و کرم ان اس تان جیرف ت ملي. تيم برای وي شاگردان فو کونگ ورزشی رشته اول مقام کس ب توس ط کرمانیان ورزش ی المپیاد اولین در محمودرضا همکارمان فرزند اکبری مرصاد کرمان. استان زرند شعبه از اکبری جال همکارمان فرزند دهقانزاده مریم در کرمان استان شعب مدیریت از دهقانزاده کسب به موفق کشور قهرمانی کاراته مسابقات دریافت و نوجوانان س نی رده در س وم مقام است. شده برنز مدال

55 اداري تخلفات به رسيدگي قانون میپردازیم. مجازاتها یعنی آن سوم فصل به شماره این در مهم قانون این مطالب سلسله درج ادامه در مجازاتها - سوم فصل ميگردد. برقرار نكند تجاوز دولت كارمندان حقوق حداقل از آن مبلغ قانون براس اس كه قانون اين 8 ماده 34 بند موضوع افراد تبصره- از: عبارتند زير ترتيب به اداري تنبيهات 9( ماده پرداخت مربوط مؤسس ه يا وزارتخانه اعتبار مح ل از مقرري اي ن پرونده عضويت در بودن باقي درصورت شدهاند بازنشسته پاكسازي استخدامي پرونده در درج بدون كتبي اخطار الف- مي قطع مزبور هيأت تشخيص به ضرورت رفع درصورت و ميشود اين براساس و مطرح اداري تخلفات به رسيدگي هيأتهاي در آنان استخدامي پرونده در درج با كتبي توبيخ ب- است. قانون اين اجرائي آئيننامه طبق آن مدت و اجرا چگونگي شود. ميشود. صادر الزم رأي قانون يك تا حداكثر مشابه عناوين يا شغل فوقالعاده و حقوق كس ر ج- مقام باالترين وزراء اس لامي ش وراي مجلس رئيس 12- ماده حزب دبيران سابق رژيم مجلس ين نمايندگان و وزراء 16- ماده سال يك تا ماه يك از سوم تبصره موضوع دستگاههاي ساير و دولتي مستقل سازمانهاي اجرائي دواير رؤس اي حفاظت كل مديران اس تانها مراكز در رس تاخيز سال يك تا ماه يك از موقت انفصال د- مجازاتهاي ميتوانند ته ران ش هردار و قانون اين یک ماده یک تش کیات اعضاي و 1342 خرداد از بعد محرمانه و رمز و حفاظت سال 5 تا يك مدت به خدمت جغرافيائي محل تغيير - ه مراجعه بدون و رأسا را قانون اين 9 ماده د - ج - ب - الف بندهاي انساني نيروي بازسازي يا پاكسازي هيأتهاي توسط كه فراماسونري و حس اس پس تهاي به انتصاب از محروميت يا و مقام تن زل و- متخلف كارمندان درمورد اداري تخلفات به رسيدگي هيأتهاي به قرار رسيدگي مورد تاكنون آنان پرونده يا نيافتهاند قطعي محكوميت قانون اين مشمول دستگاههاي و دولتي دستگاههاي در مديريتي را ج و ب الف بندهاي مجازاتهاي اعمال اختيارات و نمايند اعمال و دولت به وابسته و دولتي دستگاههاي در خدمت از اس ت نگرفته به گروه دو يا يك اعط اي در تعويق يا و گروه دو يا ي ك تن زل ز- دانشگاهها رؤساي استانداران به را ب و الف بندهاي و خود معاونان به بازنشستگي حقوق و ميشوند منفصل دائم صورت به ش هرداريها سال 2 يا يك مدت مقامات توسط مجازات اعمال درصورت كنند. تفويض كل مديران و مركزي بانك كل رئيس وزير نخست معاونان ميش ود. قطع آنان س ابقه س ال 20 از كمتر داش تن درصورت خدمت بازخريد ح- رأي صدور و رسيدگي حق نظر تجديد هيأتهاي مزبور اشخاص و دولتي مستقل س ازمانهاي و شركتها رؤس اي و عامل مديران سابقه سال 25 از كمتر و زن مس تخدمين مورد در دولتي خدمت كتبي موافقت و تشخيص با مگر ندارند را تخلف همان مورد در مجدد 1342 درصوتي خرداد از بعد محاسبات ديوان رؤساي و مستشاران روز 45 تا 30 پرداخت با مرد مس تخدمين مورد در دولتي خدمت اشخاص. و مقامات آن خود تحكيم در كه شود ثابت اداري تخلفات به رسيدگي هيأتهاي در كه هيأت تش خيص به خدمت هرس ال درقبال مربوط مبناي حقوق رئيس وزير تفويض درص ورت آنان معاونان ي ا وزراء 13- ماده سفراء شد. خواهند محكوم دائم انفصال به بودهاند مؤثر گذشته رژيم رأي صادركننده دولتي مستقل سازمانهاي مقام باالترين اسامي ش وراي مجلس 1342 حسب خرداد از بعد سابق رژيم وزراي معاونان و استانداران و خدمت سابقه سال 20 از بيش داشتن درصورت بازنشس تگي ط- شهردار قانون اين 1 ماده یک تبصره موضوع دس تگاههاي ساير و شد خواهند بازنشستگي يا بازخريد به محكوم قانون اين طبق مورد دولتي خدمت سابقه سال 25 از بيش و زن مستخدمين براي دولتي عالي آموزش مستقل مراكز و دانشگاهها رؤساي و استانداران تهران كه درصورتي قانون اين در مصرح جرايم از يكي ارتكاب درصورت و يك تقليل با دولتي خدمت سنوات اساس بر مرد مستخدمين براي به آنان پرونده كه را كارمنداني ميتوانند آنان معاونان و تحقيقاتي و اين طبق مجازات آن به باشد بازنشستگي از بيش جرم آن مجازات دوگروه يا سه مدت به حداكثر را ميشود يا شده ارجاع رس يدگي هيأتهاي خواهندشد. محكوم قانون متبوع دستگاه از اخراج ي- نمايند. خدمت به آماده ماه رژيم تحكيم به ك ه كارمنداني از دس ته آن درخصوص تبص ره- قانون اين مشمول دستگاههاي و دولتي خدمات از دائم انفصال ك- مقررات در خدمت به آمادگ ي كه مؤسس اتي مورد در 1- تبصره يا صادرنشده آنان درمورد قطعي رأي تاكنون و بوده متهم گذش ته و تطبيق تف اوت حقوق خالص مع دل احتس اب در 1- تبصره استخدام قانون مفاد اساس بر است نشده پيشبيني آنها استخدامي هيأتها است ش ده نقض اداري عدالت ديوان در صادرش ده رأي آخر سال سه در»ط«بند موضوع مس تخدمان ش غل فوقالعاده شد. خواهد رفتار كشوري در مقرر مجازاتهاي از يكي مورد حسب رسيدگي از پس ميتوانند يك تنزل از )پس جديد گروه حقوق بازنشستگي هنگام در خدمت حاصل برائت هيأتها در رسيدگي از پس كارمند چنانچه 2- تبصره نمايند. اعمال آنان درمورد را قانون اين ميگيرد. قرار محاسبه ماک گروه( دو تا آمادگي دوران مشابه عناوين يا شغل مزاياي يا شغل فوقالعاده نمايد مقام باالترين يا وزراء اس لامي ش وراي مجلس رئيس 17- ماده كارمنداني كارمند( )سهم بيمه حق يا بازنشستگي كسور 2- تبصره دوران اين از قبل مزاياي و حقوق آخرين اس اس بر وی خدمت به سازمانهاي و اسامي انقاب نهادهاي و دولتي مستقل سازمانهاي محكوم بازخريدي يا اخراج دائم انفصال به قانون اين اجراي در كه شود. مي پرداخت مراكز شهرداران تهران شهردار قانون اين 1 ماده یک تبصره موضوع استفاده استحقاقي مرخصي مزاياي و حقوق نيز و ميشوند يا شده مكلفند اداري تخلفات ب ه رس يدگي بدوي هيأتهاي 3- تبصره هك را كارمنداني ميتوانند دانشگاهها رؤساي و استانداران استانها مزاياي و حق وق بازنشس تگي به محكومان درمورد و آنان نش ده رس يدگي كارمندان اتهامي پرونده به خدمت به آمادگي مدت در عذرموجه بدون درس ال متناوب چهارماه يا متوالي دوماه از بيش بازنشستگي كسور همچنين نشدهاست. مرخصياستحقاقياستفاده مذكور مدت در كه صورتي در و نمايند اتخاذ را الزم تصميم و كنند دستگاه يا وزارتخانه خدمت از نشدهاند حاضر خود خدمت درمحل از قانوني مقررات اجراي در گذش ته در كه كارمنداني بيمه حق يا شود ارجاع نظر تجديد هيأت به پژوهشي رس يدگي جهت پرونده نمايند. اخراج متبوع است. پرداخت قابل گرديدهاند اخراج خود متبوع دولتي دستگاه و بود خواهد تمديد قابل ديگر ماه سه براي خدمت به آمادگي مدت حكم اباغ از پس ماه سه تا حداكثر يادشده كارمند هرگاه 1- تبصره هريك در دولت نماينده تجديدنظر يا بدوي هيأتهاي 3- تبصره پرونده به مزبور مدت پايان تا حداكثر است موظف نظر تجديد هيات يا وزير است بوده موجه وی عذر كه شود مدعي خود متبوع دستگاه اداري تخلف به آنان رأي و هستند قانون اين مشمول دستگاههاي از حكم صدور با هرحال در نمايد. صادر را الزم رأي و كرده رسيدگي جهت را وي پرونده است موظف كارمند متبوع دستگاه مقام باالترين معني به و اس ت معتبر اداري مجازاتهاي محدوده در تنها كارمند ميگردد. لغو خدمت به آمادگي حكم رسيدگي هيأتهاي قطعي تجديد هيأت نمايد. ارجاع مربوط نظر تجديد هيأت به نظر تجديد نيست. است اسامي مجازاتهاي قانون موضوع كه جرمهائي اثبات هيأتهاي تشخيص به كارمند اتهام به رسيدگي هرگاه 14- ماده تأييد درصورت و است قطعي آن رأي و بوده رسيدگي به مكلف نظر به منتسب اتهامات يا اتهام به رسيدگي از پس هيأتها 4- تبصره به مورد باشد كارشناسي نظر از استفاده مستلزم نظر تجديد و بدوي اباغ تاريخ از صورت اين درغير اخراج تاريخ از برائت يا اخراج حكم 53 صرفا پرونده هر مورد در تخلفات يا تخلف احراز درصورت كارمند نمود. خواهند اعمال را قانون اين موضوع مجازاتهاي از يكي شود. مي ارجاع كارشناسي قبل كه بازنشسته مس تخدمان از دس ته آن پرونده 15- ماده است. الزماالجراء به كه ماده اين موضوع مستخدمان از دسته آن مورد در 2- تبصره 9 ماده ك ي ط ح ه د بندهاي مجازاتهاي فقط 10- ماده مطرح بازسازي يا پاكسازي هيأتهاي در بازنشستگي از پس يا اشتغال عدم و غيبت مدت ميشوند داده بازگشت كار به دليل هر هستند. تجديدنظر هيأتهاي در نظر تجديد قابل قانون اين ش ده صادر آراي يا نگرديده رأي ص دور ب ه منجر ولي ب وده بدون يا استعاجي اس تحقاقي مرخصي جزء مورد حس ب آنان رأي با يا قضاي ي مراجع حكم با كه كارمنداني ب راي 11- ماده و بازس ازي هيأتهاي يا اداري تخلف ات به رس يدگي هيأتهاي دولتي خدمات از دائم انفصال يا اخراج به محكوم س ابق پاكسازي خدمت سابقه سال 15 از بيش داشتن درصورت ميشوند يا ش ده به رسيدگي نظر تجديد هيأتهاي تش خيص به سن س ال 50 و كه ماهانه مقرري آنان خانواده معيشت براي مربوط اداري تخلفات ش ده نقض اداري عدالت ديوان در كه آرائي يا نيافته قطعي ت در مندرج موارد به متهم بازنشس تگان پرونده همچنين اس ت مدارك وجود درصورت 8 ماده 38 و بنده اي به رس يدگي هيأتهاي در رأي صدور و رس يدگي براي مثبته حسب قانون اين در مصرح مجازاتهاي و مطرح اداري تخلفات شد. خواهد اعمال مورد شد. خواهد منظور آنان حقوق كارمندان يا كارمند انفصال يا اخراج حكم كه مواردي در 3- تبصره قانون از قب ل اجرائي دس تگاههاي صاحيتدار مقامات توس ط قطعي احكام اي ن اس ت گرديده صادر انس اني نيروي بازس ازي محسوبميشوند. اداری تخلفات به مربوط مقررات و قوانین مجموعه کتاب منبع: همکاران ویژه پانزدهم شماره 1393 آذرماه

56 ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره ویژه همکاران توصیه های حفاظتی کاربردی در شعب در راستای ارتقاء آگاهیهای عمومی کارکنان دفتر مرکزی حراست بر رعایت توصیههای حفاظتی و کاربردی در شعب جهت پیشگیریهای الزم به شرح ذیل تأکید نمودهاست. حصول اطمینان مس تمر )روزانه( از صحت عملکرد سیستمهای حفاظتی و ایمنی ضروری اس ت و می بایست نسبت به کنترل و بازدید ازسیستم های مذکور در ابتدا و انتهای فعالیت بانکی در شعبه اقدامات الزم صورت پذیرد. اتصال سیستم اعام خطر و پدال زیرپا در شعبه با سیستم تلفنکننده دوکاره )خط ثابت و سیم کارت همراه( به شماره تلفن های 110 رئیس معاون شعبه مدیر و حراست استان/ منطقه برقرار باشد. معرفی ش خص جایگزین دارای صاحیت دسترسی به سیستمها در زمان مأموریت و یا مرخصی به حراست استان/ منطقه اطاع رسانی شود. سیس تمهای حفاظتی و ایمنی میبایست به UPS هائی با توانائی حداقل دوساعت برق پشتیبان تجهیز باشند. قرارگرفتن گاوصندوق در دید دوربین های مداربسته الزامی است. رعایت دستورالعملهای حفاظتی در زمان ترک شعبه الزامی است.)روشنایی شعبه قفل بودن گاو صندوق و تغییر رمز آن بستن درب و پنجرهها فعالسازی دزدگیر بستن شیرهای آب و گاز قراردادن اسناد و امهار در کمد و فایلهای قفلدار خاموش ماندن دستگاههای حرارتی( مخزن نگهداری وجوه نقد در شعبه میبایست حداقل مجهز به 2 قفل)قفل و رمز( مقاوم و استاندارد شده باشد. تعامل با رؤسای کانتریهای مرتبط جهت سرکشی عوامل انتظامی از شعبه و آموزش و توجیه کارکناننسبتبه تهدیدات و شگردهای مجرمین مدنظر قرار گیرد. درصورت جابجایی مس ئولین یا معاونین در شعب نسبت به اصاح شماره تلفنهای وارد شده در سیستمهای حفاظتی ایمنی و دستگاه تلفنکننده مرتبط اقدام الزم معمول گردد. ش عب در پای ان وقت اداری بیش از میزان مج از وجه نقد در گاو صندوق نگهداری ننموده و با اطاع رس انی به موقع به مبادی ذیربط نسبت به انتقال مازاد نقدینگی اقدام نمایند.

57 55 حفظ اسرار بانکی و رعایت مسائل حفاظتی الزمه مدیریت شعبه است و در صورت بروز حادثه با حفظ آرامش و خونسردی مدیریت الزم را اعمال نمایید. ش عب نس بت به آموزش کارگزاران دفاتر درخصوص نحوه پلمپ صحیح کیس ههای حمل وجوه و نظارت بر موضوع مذکور در جهت پیشگیری از بروز مشکل و عواقب ناشی از آن دقت نظر نمایند. از ق رار گرفتن هرگونه وجه نقد در جلوی پیشخوان/باجه خودداری گردد و با حضور تعمیرکاران تجهیزات و تأسیس ات از دسترس ی آنان به وجوه نقد پیشگیری الزم صورت پذیرد. حفاظت از رمز کاربری سیس تمهای رایانهای و بویژه حفاظتی در شعب الزامیاست. رعایت نکات حفاظت IT )عدم استفاده از فلش و اتصال آن به سیستم بانکی عدم افشای رمز عبور کاربری کارکنان به یکدیگر و...( در شعب الزامی است. تدابیر الزم حفاظتی از دربهای ورودی و خروجی دریچه کانالهای تهویه هوا و کولر و غیره با نصب حفاظهای مرتبط در شعب الزامی است. نصب زنگ اخبار در دو واحد صنفی مورد وثوق و تأیید ش ده که در جنب راست و چپ شعبه قراردارند بمنظور هشدار از سرقت و اقدام به تماس با 110 توسط آن واحدها مدنظر قرار بگیرد. حمل و جابحائی وجوه مازاد و یا کس ری وجوه مورد نیاز ش عبه صرفا بر عهده تیم پولرس انی بانک می باش د. لذا انجام امور پولرسانی توسط سایر کارکنان غیرمسئول و با استفاده از خودروهای شخصی و بدون گارد حفاظتی ممنوع است. حساسیت مسئولین شعبه نسبت به دسترسی افراد غیرمجاز به سیستمهای حفاظتی و ایمنی و اطاعرسانی به حراست مجموعه بانکی الزامی است. استفاده از خودروهای وانت بار تککابین به منظور حمل پول مجاز نمیباشد. درصورت مش اهده و یا اطاع از هرگونه تماس مش کوک مراتب در اسرع وقت به حراست مجموعه و یا به دفتر مرکزی حراست بانک اطاع رسانی گردد. طرز کار با کپسولهای آتش نشانی طرز کار با کپسولهای آتش نشانی را فراگرفته و کارکنان جمعی را نیز در این خصوص توجیه نمایند. خاموش كنندهها به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتنداز: 1 (کپسول ه ای پودر و گاز 2( کپس ول ه ای.CO2 از آنجایی ك ه اطفاء حريق در لحظات اوليه ش روع آتش س وزي براي جلوگي ري از صدمات جاني و اقتص ادي اهميت بس زائي دارد و يك اقدام س ريع در ام ر اطفاء نه تنها ميتواند از توس عه آتش جلوگيري بعمل آورد بلكه با خفه كردن آتش در نطفه خسارات ناشي از آنرا به حداقل ميرساند. خاموش كننده پودر و گاز: در اين نوع خاموشكننده پودري فشار الزم براي خارج شدن پودر از گاز ذخيره شده در داخل كارتريج تامين ميگردد اين سيلندر كوچك با توجه به ظرفيت خاموش كننده درنظر گرفته ميشود و محتوي گاز 2 C O مايع ميباشد. طریقه کارکردن با خاموش کننده پودر و گاز در این نوع خاموش کننده کارتریج در داخل بدنه س یلندر و زیر درپوش قرار میگیرد. هنگامی که ضامن را بیرون کشیدید اهرم را فشار دهید تا گاز از داخل کارتریج وارد بدنه سیلندر شود سپس با یک دست نازل را گرفته با دست دیگر اهرم را فش ار دهید تا پودر روی آتش پاش یده شود. موارد استفاده از خاموش كننده پودر و گاز: 1( برای اطفاء حریق غیرفلزات کاس A و B و C بکار میرود. ۲( برای اطفاء حریق فلزات قابل اشتعال بکار می رود. خاموش كننده گاز كربنيك C O 2 اين گاز بعنوان يك گاز آتش نش اني در دستگاههاي ثابت اتوماتيك خاموش كنندههاي دستي و چرخدار مورد استفاده قرار ميگیرد وO 2 C گازي است غيرقابل احتراق بيبو خنثي غيرسمي فاسد نساز و هادي جريان الكتريسيته نمي باش د و درصورت پرتاب روي حريق اكسيژن را خارج و خود جانشين آن ميگردد درحقيقت با تقليل درصد اكسيژن موجب اطفاء حريق میشود. طریقه کار با این نوع خاموش کننده ابتدا دس تگیره را گرفته و پین را بیرون بکش ید سپس اهرم را فشار دهید و گاز را بر روی حریق بریزید. بایستی مراقب بود که اعضای بدن با شیپور تخلیه کننده تماس پیدا نکند زیرا این قسمت به دلیل برودت زیاد ممکن است باعث س وختگی در محل تماس گردد. مکانیزم شیر این خاموشکننده باید طوری باشد که به سرعت باز و بسته گردد در غیر این صورت گاز تبدیل به یخ شده و راه خروج را مسدود میکند به همین دلیل از شیرهائی با مجرای خروجی بسیار کوچک در این دستگاه استفاده میگردد. موارد استفاده از C O 2 در آتش نشاني اين گاز را بيشتر در اماكن سربسته مانند اتاق كامپيوتر يا ادوات ظريف الكتريكي يا الكترونيكي كتابخانه ها و موزه ها بكار مي برند زيراکه هادي الكتريسيته نيست و هيچ اثري روي اين گونه وسائل باقي نميگذارد. حتي االمكان از بكار بردن اين گاز در فضاي باز بايد خودداري نمود زيرا بعلت پراكنده شدن گاز در فضا در اطفاء حريق چندان مثمر ثمر نخواهد بود. "سامانه ستاد خبری دفتر مرکزی حراست پل ارتباطی میان ما و شماست" تلفن ثابت صندوق صوتی: دورنگار: شماره پیامک: آدرس ایمیل: ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 ویژه همکاران

58 پانزدهم شماره 1393 آذرماه ورزشی ویژه ایران بانک پست فوتسال سراسری مسابقات دوره یازدهمین در رضوی خراسان قهرمانی 56 عنوان فارس استان تیم شکست با مازندران و رضوی خراسان استانهای منتخب تیم گزارش به کرد. خود آن از را ایران بانک پست فوتسال مسابقات دوره یازدهمین قهرمانی و داد شکس ت را خود حریف یک بر 3 نتیجه با نهائی بازی در تیم این عمومی: روابط شمالی خراسان استانهای منتخب تیم و کرد کسب را قهرمانی عنوان بار دومین برای سوم مقام به پنالتی ضربات در تهران تیم شکست با بندی رده بازی در هم گلستان و روزهای طی ها بازی این گزارش: بنابراین کرد. بسنده چهارمی مقام به نیز تهران و رسید خراسان استان شعب مدیریت میزبانی به جاری سال ماه آبان سیام لغایت هفتم بیستو و رضوی خراس ان اس تانهای منتخب تیمهای قالب در تیم هش ت حضور با رضوی هرمزگان استانهای منتخب گلستان و شمالی خراسان استانهای منتخب مازندران و آذربایجانشرقی استانهای منتخب کرمان و اصفهان استانهای منتخب بوش هر و تهران تیمهای و کشور( غرب همدان)منطقه و ایام کرمانشاه استانهای منتخب گیان همچنین گردید. برگزار مقدس مشهد صیادشیرازی شهید ورزشی س الن در فارس و عنوان به گیان و شرقی آذربایجان اس تانهای منتخب تیم مس ابقات از دوره این در فنی عنوان به مازندران و رضوی خراسان منتخب از وفائی حس ن و معرفی اخاق تیم گل 7 با گلستان و شمالی خراسان منتخب از نیز اژدری اکبر و مسابقات بازیکن ترین اولین مسابقات این درحاشیه است: گفتنی شد. برگزیده مس ابقات گل آقای عنوان به در کرمانشاه و شمالی خراسان تیمهای و برگزار نیز دارت و دستی فوتبال مسابقات دوره آذربایجان هم دارت در و کردند کسب را دوم و اول های مقام ترتیب به دستی فوتبال ترتیب به قبلی دوره ده در اس ت: ذکر شایان شد. دوم رضوی خراس ان و اول ش رقی خراسان متوالی دوره س ه کرمانش اه تهران کرمان گیان اصفهان فارس تیمهای بازی اولین گزارش: بنابراین بودند. کرده کس ب را قهرمانی مقام عنوان تهران و رضوی و رضوی خراسان استانهای منتخب تیم دو بین افتتاحیه مراسم از پیش مسابقات این مراسم سپس و برگزار کرمان و اصفهان استانهای منتخب و مسابقات میزبان مازندران رضا)ع( امام حضرت خاصه دعای قرائت ضمن دستاندرکان و ورزشکاران و آغاز مذکور وفانی محمدصادق به گل دسته اهداء از پس ادامه در و کردند مسابقات مهیای را خود خراسان استان مدیرشعب حسنزاده غامرضا روز درهمان فرزندش تولد مناس بت به سپس و گفته مقدم خیر ورزشکاران به کارکنان امور ادارهکل رئیس اسدگرامی و رضوی قرآن نمادین دروازه از ورزشکاران نیز درپایان و قرائت قبلی دورههای در تیمها س وابق هیأت عضو نعمتی علی همچنین گردید. آغاز رسما بازیها صلوات ذکر با و کرده عبور مؤسسه مدیرعامل عباسی حمید برنامهریزی و سازمان مدیرامور کیاست فاتح مدیره عمومی روابط کل اداره رئی س س اجدیپور محمدرضا وی معاون س رائی آزاد پیام ادارهکل رئیس زندیه شهنام مبادالت و خزانهداری ادارهکل رئیس جلیلینیا سیداصغر حمید هرمزگان استان مدیرشعب جعفری سیدرمضان بهرهوری و بودجه برنامهریزی این جماعت امام هاشمی حجتاالسام شمالی خراسان استان مدیرشعب محمدیمقدم مدیر ابراهیمی عیسی و شرقی آذربایجان استان مدیرشعب پورحسین علیرضا اس تان پایانی بازی از قبل بودند. مسابقات این ویژه مهمانان رضوی خراسان استان بازنشسته در رضوی خراسان استان همکاران فرزندان تن از چند که آبی و زرد نونهال تیم دو هم این اختتامیه مراسم در گرفتند. قرار حاضران تش ویق مورد و برگزار بودند آنها ترکیب مراسم این در حاضر مسئوالن کشوری نمونه کارمند عنوان به قانعی احمد از مسابقات آمد. عمل به تقدیر شرکتکننده تیمهای تمامی و نعمتی: علی است کارکنان بین در شادابی و نشاط ارتقاء ورزشی مسابقات برگزاری از هدف س طح در ورزش ی مختل ف مس ابقات برگ زاری از ه دف پستبانکایران توسعهمشارکتجمعیوارتقاءنشاطوشادابی هموطنان به بهتر خدمترس انی منظور به کارکنان بی ن در دوره یازدهمین درحاشیه مدیره هیأت عضو نعمتی علی است. گفتگوئی طی مقدس مشهد در بانک این فوتس ال مس ابقات فوق مطلب بیان ضم ن جوان خبرنگاران باش گاه خبرنگار با به که است سال یازده ورزشی بزرگ رویداد این اظهارداش ت: میشود برگزار باالئی کیفی درسطح وقفه بدون و رسمی صورت میزبانی به کش ور سراس ر از منتخب تیم 8 دوره این در ک ه به هم با مقدس مشهد در رضوی خراسان استان شعب مدیریت دست قهرمانی مقام به میزبان تیم درنهایت و پرداختند رقابت ترویج و درمجموعه برنامهها اینگونه تأثیر به اشاره با وی یافت. آنان بین در نش اط روحیه و رجوع ارباب تکری م گس ترش و روی تنیس بسکتبال والیبال جمله از دیگری مسابقات افزود: همچنین و میشود برگزار بانک درسطح رشتهها س ایر و میز ارتباطات وزارت فجر جام و ارتباطات جام مسابقات در کارکنان و دارند حضور ورزشی رشتههای تمامی در اطاعات فناوری و مدیران کرد: تصریح نعمتی هس تند. مدالآوران جزو همواره اعتقاد اقدامات و فعالیته ا اینگونه برگ زاری به بانک ارش د مدیره هیأت عضو مینمایند. همهجانب های حمایت و داش ته تا شد انتخاب مشهد مقدس ش هر دوره این در اش ت: اظهار علیابن حرم جوار در حضور با مسابقه انجام بر عاوه ورزشکاران و فیوضات از بتوانند هم ام امام این زیارت و موس یالرضا)ع( کرد: عنوان وی گردند. بهرهمند مشهدالرضا)ع( خاص معنویات مس ابقات بین آن جایگاه و مس ابقات این اهمیت به توجه با حمید اطاعات فناوری و ارتباطات وزارت مجموعه ورزش ی وی معاون و پیام ورزشی فرهنگی مؤسسه مدیرعامل عباسی محل مقدس مشهد صیادشیرازی شهید ورزشگاه در حضور با نعمتی بودند. بازیها این نظارهگر نزدیک از مسابقات برگزاری فوتبال و دارت مسابقات بار اولین برای دوره این در کرد: اضافه وی گرفت. قرار ورزشکاران استقبال مورد و برگزار نیز دس تی فناوری و ارتباطات وزارت بانک ی عاملیت موضوع به درپای ان داشت اشاره نیز الکترونیکی بانکداری و IT توسعه و اطاعات جدی عزم با کرد درخواس ت کارگزاران و کارکنان تمامی از و تا کنند آماده مجموعه این به بهینه خدمات ارائه برای را خود باشیم. ایران بانک پست پیش از بیش ارتقاء شاهد

59 فاتح کیاست: ورزش موجب سالمتی روح و جسم انسان و نظم در محیط میشود اسد گرامی: هدف از برگزاری مسابقات ایجاد انگیزه و روحیه نشاط کاری است حسین صدیقپور: ورزش پست بانک ایران جایگاه ویژهای در وزارت ارتباطات دارد فاتح کیاست مدیر امورس ازمان و برنامهریزی درحاشیه برگ زاری ای ن مس ابقات ضم ن تقدیر از مس ئوالن برگزارکننده گفت: ایجاد نش اط نظم و آرامش از اصول الزم برای کارکنان یک مجموعه از جمله پست بانک ایران در راس تای مشتریمداری و تکریم اربابرجوع است. در واقع یکی از راههای نیل به این مهم توجه ویژه به ورزش همکاران اس ت تا با روحیه نش اط و آرامش و همچنین ش ادابی بتوانند به هموطنان خدمترس انی کنند. وی افزود: ورزش موجب سامتی روح و جسم انسان و انضباط کاری و نظم در محیط کار شده که خوشبختانه این مهم در پست بانک ایران مورد توجه جدی کارکنان قرار گرفته است. کیاست درپایان تأکید کرد: همه باید تاش کنیم تا بانک بیش از پیش به جایگاه واقعی خود برسد. مدیرعامل مؤسسه پیام: کارکنان بایستی به صورت مستمر به ورزش و سالمت خود بپردازند اس د گرامی رئی س اداره کل امور کارکنان نیز در مراس م افتتاحیه ضمن خیر مقدم به ورزش کاران و تقدیر از اعضای هیأت مدیره و برگزارکنندگان این رویداد تصریح کرد: هدف از برگزاری اینگونه مسابقات ایجاد انگیزه و روحیه نشاط کاری در کارکنان اس ت زیرا ورزش موجب آرامش روانی نش اط روحی افزایش اعتماد و عزت نفس انسان میشود. وی تأکید ک رد: ورزش عاوه بر آن روحی ه همکاری و تعامل عزت و س لامتی را افزایش داده و موجب موفقی ت در عرصههای کاری و شغلی میشود. گرامی تأکیدکرد: حسب وظیفه ذاتی و براس اس امورمحوله این اداره کل متولی ورزش کارکنان بوده که با برنامهریزی س الیانه تاکنون با همکاری مدیریت اس تانها و همکاران نس بت به برگزاری ده دوره مسابقات فوتس ال اقدام گردیده اس ت. رئیس امور کارکنان درپایان تصریح کرد: امسال نیز براساس برنامهریزی صورت گرفته و مکاتبه با مدیریتهای شعباستانها توانستیم تعداد 100 نفر از همکاران را در قالب 8 تیم منتخب از بیست و هفتم لغایت سیام آبانماه سال جاری به میزبانی خراسانرضوی در مشهد برگزار کنیم که سطح مسابقات بسیار موفق و با کیفیت بود. حس ین صدیقپور دبیر ورزش پس ت بان ک ایران در گفتگو با خبرنگار رادیو ورزش در حاشیه این مسابقات بیان داش ت: در این مسابقات ورزشکاران فوتسالیست از سراس ر کشور در قالب تیمهای منتخب و منطقهای حضور دارند و کیفیت بازیها هم س ال به سال ارتقاء مییاب د. وی تصریح کرد: ورزش پس ت بانک ایران در مسابقات مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط دارای جایگاه ویژهای است و عناوین مختلفی را کسب کرده است. غالمرضا حسنزاده: برگزاری مسابقات ورزشی آثارخوبی در رفتار سازمانی دارد 57 حمید عباسی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی- ورزشی پیام در مراسم اختتامیه این مسابقات ضمن تشریح فعالیتها و برنامههای این مؤسس ه و قدمت 50 س اله آن گفت: مجموعه پیام عاوه بر فعالیتهای ورزشی به فعالیتهای فرهنگی و رفاهی کارکنان نیز به صورت فراگیر میپردازد اما مهمترین بخ ش فعالیته ای آن در زمینه ورزش اس ت. وی افزود: نیاز است که کارکنان بیشتر به ورزش و س لامت خود پرداخت ه و برنامههای مختلفی را برای این مهم فراهم س ازند. عباس ی با اش اره ب ه برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات در بندرعباس در اسفندماه سال جاری تصریح کرد: ورزش پست بانک ایران در مجموعه وزارت از جای گاه باالئی برخورد اس ت و امیدوارم س ال آینده همکاران زیادی در این مس ابقات حضور داشته باشند. مدیرعامل مؤسسه فرهنگی- ورزشی پیام درپایان عنوان کرد: تاش میکنیم خدمات این مؤسسه را روز به روز در بین کارکنان و خانوادههای آنان گسترش دهیم. غامرضا حسنزاده مدیرشعب استان خراسان رضوی در مراس م افتتاحیه ضمن خیر مقدم به ورزشکاران گفت: امی دوارم این دوره از بازیها برای همه خاطرهانگیز بوده و موجب ایجاد نش اط و آرامش بیشتر آنان شود. وی در گفتگو با خبرنگار باش گاه خبرنگاران جوان در حاش یه این مس ابقات نیز اظهارداشت: هدف از برگزاری مستمر مسابقات ورزشی افزایش روحیه شادابی و نشاط کارکنان ورزش کار و انتقال آن به س ایر کارکنان مجموعه است. حسنزاده افزود: کارکنان پست بانک ایران با عاقهمندی خاص و به صورت جدی در اینگونه مس ابقات ش رکت میکنند که قطعا اثر خوبی در رفتار سازمانی آنان جهت تکریم ارباب رجوع و مشتریمداری دارد. ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 ویژه ورزشی

60 پانزدهم شماره 1393 آذرماه تیم نام تهران اول گروه در ها تیم بندی رده جدول تعداد بازی 3 برد گل تفاضل زده گل باخت مساوی خورده امتیاز 9 تیم نام مازندران رضوی خراسان منتخب دوم گروه در ها تیم بندی رده جدول تعداد بازی 3 برد گل تفاضل زده گل باخت مساوی خورده امتیاز 7 ورزشی ویژه مسابقات جدول و ها بازی نتایج گلستان شمالی- خراسان منتخب کشور غرب منطقه آذربایجان گیان منتخب شرقی کش ور غرب منطق ه 0 شرقی آذربایجان گیان منتخب 0 شرقی آذربایجان گیان منتخب 3 تهران 1 کشور غرب منطقه 2 گلستان و شمالی خراسان منتخب 4 گلستان و شمالی خراسان منتخب 5 تهران 2 کشور غرب منطقه 4 تهران 5 منتخبخراسانشمالیوگلستان 1 آذربایجانشرقی منتخبگیان فارس بوشهر هرمزگان منتخب کرمان اصفهان منتخب کرمان اصفهان- منتخب 3 مازندران رضوی- خراس ان منتخب 1 بوشهر و هرمزگان منتخب 4 فارس 1 کش ور غرب منطقه 2 مازندران رضوی- خراس ان منتخب 2 کرمان اصفهان- منتخب 3 بوشهر و هرمزگان منتخب 0 فارس 3 مازندران رضوی- خراسان منتخب 3 کرم ان اصفه ان- منتخ ب 3 ف ارس 58 نهائی نیمه 3 فارس... 1 تهران 5 مازندران رضوی- خراسان منتخب... 4 گلستان و شمالی خراسان منتخب ردهبندی پنالتی( ضربات در )برنده 2 گلستان و شمالی خراسان منتخب... 2 تهران فینال 1 فارس... 3 مازندران رضوی- خراسان منتخب ایران بانک پست فوتسال مسابقات حاضردر تیمهای سوابق دوره 10 فارس ها دوره همه اصفهان و تهران تیمهای تاکنون مس ابقات آمار و اطاعات براس اس دوره 5 نیز آذربایجانشرقی و شمالی خراس ان و دوره 7 کرمان دوره 9 کرمانش اه و رضوی خراس ان 2 با تهران قهرمانی نایب یک و قهرمانی مقام 3 با کرمانشاه تیم تاکنون اساس براین داشتهاند. حضور قهرمانی نایب مقام 3 قهرمانی 2 با رضوی خراسان سومی مقام 3 و قهرمانی نایب مقام 3 قهرمانی دو قهرمانی یک با فارس سومی مقام 2 و قهرمانی نایب 2 قهرمانی یک با اصفهان سومی مقام 3 و شمالی خراسان و قهرمانی یک با کدام هر نیز کرمان و گیان های تیم سومی مقام 2 و قهرمانی نایب طول در کننده شرکت های تیم سایر و باشند می مسابقات این آوران مقام عنوان به سومی مقام یک با همدان البرز مازندران نظیر ها تیم از تعدادی است: گفتنی نیاوردهاند. بدست مقامی هیچ دوره 11 منتخب تیمهای قالب در یا مستقل بهصورت قبلی دورههای در استانها سایر و یزد بوشهر هرمزگان تیمهای قالب در یا و نشده حضور به موفق محدودیتها برخی جهت به دوره این در که داشتند حضور میباشد. شرح بدین میزبانی و تیمها عناوین کامل جدول داشتند. حضور منتخب دوره اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم میزبان شیراز مشهد رشت زیباکنار کرمانشاه صحنه بابلسر اصفهان چابکسر مشهد چابکسر چابکسر مشهد اول مقام فارس اصفهان گیان کرمان تهران کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه رضوی خراسان تهران خراسان منتخب مازندران و رضوی دوم مقام رضوی خراسان تهران اصفهان کرمانشاه رضوی خراسان فارس تهران رضوی خراسان تهران اصفهان منتخب بوشهر و فارس سوم مقام تهران رضوی خراسان تهران رضوی خراسان فارس اصفهان اصفهان تهران فارس خراسان منتخب گلستان و رضوی خراسان منتخب گلستان و شمالی

61 تیمها اسامی مازندران و رضوی خراسان منتخب قاسمی محمد ابراهیمی احس ان اسفندیاری عباسعلی وفائی حس ن طاریبخش ابوالفض ل دلیر عاب د معیری ابراهیم ابراهیم ی ه ادی گلبوئی. نوید و وفائی محمدصادق فارس محمدجواد شادمان محمدامین ش ادمان کوروش جعفری اصغر علی فریبرز دارابی حس ین مؤذنی محمدصادق اس لامی غامرضا اکبری نوشادی. ناصر و رضائینیا گلستان و شمالی خراسان منتخب اس لامپناهی محمود عزیزی علی اژدری اکب ر عل ویزاده س یدعلی و توانا بنامی ن ولیپور حس ین عزیزی مهدی حس ینی سیدهاش م حسینیان. سیدمسعود تهران حس ین کاکائینژاد محمدج واد فی روزه حس ین تن پیل ش اهرخ الوان علیرضا غفاری آرم ان آذری محمدرضا نعمتی علیرضا اقب ال سعیدی. مجتبی بوشهر و هرمزگان منتخب کیانوش نس ب ذاکری حامد جعفری محس ن جعفری س یدرمضان محمدرشاد فربد ارس لان وتین مهرداد کانتری س جاد هاش مزائی آبادی. مجتبی و رضوانی ایالم و همدان کرمانشاه منتخب موسیزاده علی خش نودی مهدی اخاقی محسن موسوی س یدامیر منصوری اقبال که زادی حس ین نقیزاده بهادر عزیزی محمده ادی ابوطالب. علیاصغر و غامی فرهاد زالتی 59 کرمان و اصفهان منتخب سیدجمال رحیمی نادر نرگسی عبدالرضا محمدی حسام کشولی احمد حمید لطفعلیزاده محمدج واد تاری وحید محمدی امین هاش می سلیمانی. حسن و فرحبخش شرقی آذربایجان و گیالن منتخب جعفر نجاتی عبدالوحید مطهری رمضان پروین محمد ش یرینی داود قلیزاده. احد و حسنزاده مهدی آذرمی امین ستانی ج رضا یزدانیفرد ورزشی ویژه پانزدهم شماره 1393 آذرماه

62 ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 حضور اسکواش بانوان استان کرمان در مسابقات باشگاههای کشور با تبلیغات پست بانک ایران تی م بانوان هیأت اس کواش اس تان کرمان ب ا درج آرم و لوگوی پس ت بانک ایران بر روی پیراهن خود در مس ابقات لیگ دس ته یک اسکواش باش گاههای کشور شرکت میکند. به گزارش روابط عمومی: بخشی از هزینههای این تیم توسط دفتر خودگردان پست بانک احمدآباد شهرس تان انار تأمین ش ده و آرم و لوگوی پست بانک ایران بر روی لباسهای بازیکنان و مربیان آن درج شده است. گفتنی اس ت: براساس اظهارات مربی و مسئوالن این تیم توانائی الزم برای صعود به مراحل باالتر را دارد. 60 ویژه ورزشی تقدیر از بازیکنان تیم فوتسال پست بانک فارس مراس م تقدیر از بازیکنان تیم فوتس ال پس ت بانک استان فارس ب ا حضور مدی ر کارکنان و اعضای تیم فوتس ال در س اختمان سرپرستی بانک برگزار شد. به گزارش مدیریت شعب استان فارس: در این مراس م بهرام رضائیعرب مدیر ش عب پس ت بانک استان ضم ن تبریک به اعضای تیم و اهداء جوای ز به بازیکنان به جهت کس ب مقام نائب قهرمانی مس ابقات سراسری پست بانک ایران و اعام رضایت از عملکرد تیم فوتسال استان حمایت خود را از ایجاد روحیه ورزش کاری در تمامی مجموعه اس تان اعام نمود. گفتنی است: تیم فوتسال پس ت بانک فارس در یازده دوره مسابقات این بانک موفق به کسب یک مقام قهرمانی دو نائب قهرمانی و دو مقام سومی شده است. برگزاری مسابقه طناب کشی در پست بانک استان فارس پست بانک استان فارس به مناسبت هفته بسیج یک دوره مسابقه طناب کشی با حضور کارکنان شعب استان برگزار کرد. به گزارش مدیریت شعب اس تان فارس: این مسابقات در سالن ورزشی اداره کل پست اس تان برگزار و در پایان به نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود اهداء شد. برگزاری مسابقات ورزشی بین کارکنان پست بانک استان زنجان به مناس بت هفته بس یج مسابقات ورزش ی در رشتههای فوتس ال و طنابکش ی هش تم آذرماه س ال جاری بین کارکنان پس ت بانک اس تان زنجان در محل باش گاه پیام استان برگزار شد. به گزارش مدیریت شعب استان زنجان: در این مسابقات تیمهای فوتسال شهرستانهای ابهر خرمدره و س تاد مرکزی مدیریت شعب اس تان با یکدیگر به رقابت پرداختند. گفتنی اس ت: در رشته طنابکشی تیم ابهر و در رشته فوتسال نیز تیم س تاد مرکزی مدیریت شعب استان زنجان مقام اول را به دس ت آورده و از س وی مدیر ش عب استان مورد تقدیر قرار گرفتند.

63 شجاعی: حسن سوی به حرکت و کارآمد بانکی با خدمترسان تخلفات کمترین هدف مهمترین و بازرسی ادارهکل است حسابرسی ستادی مدیران با گفتگو ادامه در حسن با گفتگوئی شماره این بازرسی کل اداره رئیس شجاعی پولشویی با مبارزه و حسابرسی میگذرد. نظرتان از که دادهایم انجام با همراه اداری و بانکی مالی تخلفات کمترین با خدمترس ان و موفق کارآمد بانکی س وی به حرکت حسابرسی و بازرسی کل اداره اهداف مهمترین از دهنده( آموزش و پذیر محور)آموزش آموزش نگاهی است. به فوق مطلب بیان ضمن داخلی نشریه با گفتگو در حسابرسی و بازرسی ادارهکل رئیس شجاعی حسن تماس نقاط چون عناصری از بهرهمندی گفت: و پرداخت ادارهکل این فعالیتهای و عملکردها تشریح نظارت حوزه کنار در مستقل و روس تائی بانکی باجههای دولت خدمات پیش خوان دفاتر نظیر بانکی نظام اصلی مؤلفههای از اجراء و تصمیمگیری نظر از داخلی اثربخش و کارآمد بازرس ی و سیس تمی تقسیم دسته سه به را خود کارهای حسابرسی و بازرسی تلفیق از بعد حوزه این و است داخلی کنترل نماید. تمرکز میباشد حسابها امنیت همان که بانک سرمایه بر مضاعف تاش با کرده سعی و نمود قابل پروندههای عن وان به گذش ته از که کارهائی ش امل را کل اداره این کاره ای اول دس ته وی س ازمان پیگیریهای حقوقی جملهپروندههای از ذیصاح مراجع به ميبایس ت و بوده رس یدگی و برشمرد است کارکنان اداری تخلفات به رس یدگی هیأت و محاسبات دیوان کش ور کل بازرس ی انجام واقعیتهای بررسی با مرتبط و مجرب کارشناس ان که است الزم مرحله این در اظهارداش ت: با و شوند شناخته قانونشکنان و سودجویان تا دهند تطبیق موردنظر زمان در مندرج قوانین با شده دوم دسته در که امور جریان اصاح به نسبت شده اعام موضوع در مندرج مطالب به آموزش ی نگاه بپردازد. شد خواهد اشاره آن به بیشتر بازدارندگی دنبال به باید گفت: کارها از دسته این به حسابرسی و بازرس ی نگاه درخصوص وی رسیدگی برای روز به و مناسب الگوی نبودن همانند تخلفات ناشناخته دالیل برخی کنار در لذا باشیم. همسو یعنی سوم موج نگاه با آموزش کمبود س رفصلها برخی نبودن هوش مند کافی تجربه کمبود که باورند براین بانکی صاحبنظران همه و بوده مناسب بسیار پیشگیری امر در بانکی آموزش با بودن و یادگیرنده محور نقش آموزش این در که باشد مدون باید و است حیاتی امری نظارتی حوزه آموزش کنیم. پیشگیری استفاده سوء هرگونه از بتوانیم تا کنیم اجرا باید را یاددهنده از و باشد پیشگیرانه نگاه باید حسابرسی و بازرسی نگاه کرد: تصریح حسابرسی و بازرسی ادارهکل رئیس تشکیات توسعه و تولید حوزه در روند اصاح برای احصاء قابل موارد عنوان به گذشته نقص موارد تمام مالی تخلف کمترین با کارآمد بانکی عنوان به چشماندازی خود برای و کند استفاده اجراء و روشها و کند. استفاده آینده نگاه به گذشته تجربه از و نموده ترسیم امنیت و اطمینان و داده کاهش را تردیدها میخواهد حسابرسی و بازرسی ادارهکل اینکه بیان با شجاعی جهت در س الم تفکر و نگاه که دفاتر و ش عب کارکنان تمامی از همواره داش ت: بیان دهد افزایش را دفاتری و شعب برای تهدید و هش دار گویای خود پیامها این و میکنیم حمایت دارند خدمترس انی در که دادهایم نشان را بانک ضعف کنیم عمل ناتوان اگر نگاه این در و میباشند تخلف فکر به که است است. جبرانناپذیر خود جای برای بانکها سایر به آن سیستم قدرتمند توانائی شناساندن و بانک شده تعریف منابع به رس یدن وی دانش و علمی س طح ارتقاء جهت تخصصی آموزشهای ارائه کمبرخوردار نقاط در بانکی امور انج ام مرکزی ادارات تا بانکی دفاترخدمات و ش عب سطح از کارکنان دیگر و بازرسان و کارشناس ان بانکی و کرد اعام بانک مدت بلند اهداف از را سیس تمی به س نتی از بانکی عملیات هرگونه نمودن خارج تخصیص و تجهیز بر عاوه بانکی نظام کنار در ایران پستبانک اهداف که میدانیم همه اظهارداش ت: وظیفه این که اس ت روس تائی حوزه علیالخصوص بانکی کمبرخوردار نقاط به خدمترس انی منابع محقق درستی به امر این و میکند دوچندان امور بر نظارت و قوانین صحیح اجرای جهت در را نظارت پذیرد. صورت خاص موارد و تخصیص و تجهیز حوزه در مناسبی آسیبشناسی اینکه مگر شد نخواهد نمود. ایجاد را انحراف با مقابله مربع میتوان بخشنامهها و دستورالعملها در شفافیت به نگاه با لذا از جلوگیری برای واقعی اراده شامل بانکی سیستم در مقابله مورد چهار به خصوص درهمین شجاعی بازنگری در استمرار اثربخش روشهای یافتن و مستمر آموزشهای قانونش کنی از انحراف هرگونه هب مدیریتی حوزههای نمودن حساس منفذ هرگونه از جلوگیری جهت دس تورالعملها و بخشنامهها شد خواهد موجب موارد این گفت: و کرد اشاره شعب دورترین تا سازمانی رده از سطح هر در خود کار و کرده استقبال مربع این از سالم افراد که چرا برس د خود حدنهایت به بانکی سیستم در س ودجویی بود. خواهند آن به عاقمند گفتگوها 61 پانزدهم شماره 1393 آذرماه

64 پانزدهم شماره 1393 آذرماه بانک چشمان حسابرسان و بازرس ان که اس ت این ما اعتقاد داد: ادامه وی آموزش با امر این که شوند گرفته بکار حرفهای باید چشمها این و هس تند و بخشنامهها نادیدهانگاری پیش گیرانه نگاه در اگر ش د. خواهد امکانپذیر بانکی مالی- بیانضباطیهای چون آثاری باش یم داشته را ها دستورالعمل حتی و بانک از بیرون صاحبنظران دی دگاه از درنهایت که داد خواه د رخ نظر در خدمتگذار بانک این برند اعتبار و نداش ته خوبی وجهه بانک داخل ادارهکل رئیس یافت. خواهد تنزل کان و خرد مشتریان خصوصا مش تریان هم پیشگیرانه منظر از ادارهکل این داش ت: اظهار حسابرس ی و بازرس ی براین و داشته مدنظر را محور هم و آسیبها را اطاعرسانی و آموزشی محورهای اساس اضافه وی میدهد. قرار خود کار دس تور در با مبارزه و حسابرسی و بازرس ی حوزه کرد: نقاط شناسایی که است باور براین پولشوئی همان که بان ک ثروت افزای ش در ضع ف که افرادی تش ویق و حسابهاست امنیت میدهند انج ام را خود کارهای بدرس تی تعالی رش د بانکی همافزایی ی ک موجب خوب الگوی ای ن انتش ار همچنین و بانک جامعه سطح به س تاد یا شعبه یک توسط و س لامت افزایش موجب این و بود خواهد شادابی و بانکی سیستم در حسابها امنیت داشت. خواهد دنبال به را مجموعه بانک سوم موج به نسبت دس تورالعملها و فرایندها نمود: تأکید ش جاعی بانکی نظام با همسو تا شود اساسی بازنگری باید الکترونیک بانکداری یعنی هر که باوریم براین همه ش ود. گنجانده آن در نیز نظارتی بلندمدت اهداف چرخ میدهد رخ بانکی هر در اخت لاس یا و تخلف جمله از ناگواری اتف اق نگاه طرفی از و میافتد کار از ی ا و ک ند مدتی برای تقریب ا بانک آن دن ده نظارتی حوزه این در هرچقدر پس ب ود. خواهد نامطلوب مش تریان و مردم خدا خلق به خدمت بر عاوه بکاهیم بان ک چرخدنده ش دن ک ند از بتوانیم دیدگاه این به کردهایم. ایجاد نیز افزوده ارزش اس ت ملی ثروت همان که قرار تحتشعاع نیز بانک رفاه موارد دنده چرخ کندشدن با که داریم باور هم علیالخصوص اجرا و س تاد دادن هم دس ت به دس ت با لذا گرفت. خواهد بانک یک سمت به نظارتی عوامل و ش عب رؤس ای و ش عب مدیریتهای مستمر آموزش واقعی اراده مقابله مربع کارخود به حوزهها نمودن حساس رئیس کنیم. حرکت مالی تخلف کمترین با خدمترسان و کارآمد و س الم شده برنامهریزی اگر نظارت امر کرد: عنوان حسابرسی و بازرس ی کل اداره در باشیم نداش ته نظارت خود کار به خودمان اگر و نباش د محور فرآیند و را مطلوب سامت نگاه با هدایت انتظار نباید الکترونیک( سوم)بانکداری موج تجمیع کنیم توجه نیز فعلی شرایط به چنانچه اساس برهمین باشیم. داشته متساهلین آن در که اهمیت با مطالبات پیگیری و پولش وئی با مبارزه اداره جوابگو باید مطالب ات وصول آئیننامه 17 م اده اس تناد به که موضوع ی مشاورین بکارگیری با نیز ارزی حوزه در اس ت. ش ده تنظیم کارها باش ند و کارشناسان آگاهی افزایش به نس بت ارزی است. انجام درحال اساسی اقدامات بازرسان از گرفته صورت اقدامات درخصوص شجاعی گفت: حسابرسی و بازرسی اداره تلفیق زمان تعریف محورهای با اس تانی س فر 48 تعداد شده انجام حسابرسی و بازرسی نگاه و ش ده نقض مورد 138 و تشویق مورد 6 آن طی که مورد 28 تعداد این از و شده ماحظه قوانین به رسیدگی هیأتهای به تخلف عنوان تحت نیز مورد 5 و گردی ده ارجاع اداری تخلف ات بانک حق احق اق جهت قضائ ی دادگاه ب ه و بازرسی کل اداره رئیس است. شده معرفی تحمل که باوریم این بر کرد: تأکید حسابرسی در یعنی اس ت صفر درحد تخلف برای بانک مدیره هیأت رئیس دستور حسب میکنند استفاده سوء که متخلفانی مقابل و میکنیم برخورد قاطعانه کام لا مقررات و قوانین مطاب ق و مدیرعام ل و قصور مرتکب که کسانی درمورد نداریم. راستا این در هم اغماضی هیچگونه و شد خواهد عمل تعهد اخذ و الزم راهنمائی و ارش اد از پس نیز میش وند میشود. برخورد اول بند مطابق گردد تکرار مجددا چنانچه و کارکنان مدی ران از اعم هم کاران تمامی از تقدیر ضم ن درپای ان وی ایران بانک پست بیشر هرچه موفقیت خواس تار متعال خداوند از کارگزاران کمک همه کرد امیدواری ابراز و ش د هموطنان به خدمترسانی مس یر در را شفافتری و سالم بستر بازدارنده و پیش گیرانه نگاهی با بتوانیم تا کنند کنیم. ایجاد بانک در حسابرسی و بازرسی نگاه در استمرار 62 گفتگوها

65 عباس استواری: مدیریت بهینه منابع انسانی و استفاده مؤثر ظرفیت دفاتر عامل موفقیت پست بانک استان زنجان بوده است در ادامه درج دیدگاهها و نقطه نظرات مدیران و کارکنان واحدهای اجرائی و همچنین تجلیل از زحمات و تالشهای آنان در این شماره گفتگوئی با عباس استواری مدیرشعب استان زنجان توسط ولیاهلل کاظمی کارشناس روابط عمومی و بازاریابی استان انجام شده که از نظرتان میگذرد. آقای استواری جایگاه پست بانک ایران را در نظام بانکی و همچنین استان زنجان چگونه ارزیابی میکنید جایگاه پس ت بانک ایران در نظام بانکی کشور با توجه به تعداد نقاط تماس آن در بین بانکهای دیگر متمایز اس ت. به طوریکه درطول س الهای اخیر با رشد چشمگیر حضور در روستاها این جایگاه بس یار ارتقاء یافته و قشر وسیعی از مردم خصوصا مردم بخشهای کمتر توس عهیافته را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است. در استان زنجان با توجه به آنکه 40 درصد مردم آن در مناطق روستایی و شهرهای کوچک زندگی و امرار معاش میکنند و بعضا به دلیل محرومیتهای منطقهای نیازمند دریافت خدمات بانکی هس تند از اینرو در س الهای اخیر و همزمان با راهاندازی دفاترخدمات بانکی روس تایی ش کوفایی و رونق اقتصادی این مناطق نیز آغاز شده است. در حال حاضر این استان از بیشترین رشد در تمامی شاخصهای بانکی برخوردار بوده و سرانه منابع آن از میانگین سرانه منابع اعضای شورای هماهنگی بانکهای استان باالتر و در رده دوم در بین بانکهای استان قرار گرفته است. چالشها و فرصتهای مهم پست بانک ایران چیست مهمترین چالش این بانک درحال حاضر مدیریت بهرهوری منابع انسانی است زیرا در سالهای اخیر توجه کمتری به بخش نیروی انسانی کیفی و با انگیزه در بانک شده و از طرفی متأسفانه بدون ضابط ه و آموزش الزم نس بت به جذب اف راد اقداماتی صورت پذیرفت ه اس ت. لذا درحال حاضر این مش کل بص ورت جدی پیامدهای منفی خود را بروز داده است بطوریکه علیرغم داشتن ظرفیتهای بالقوه جهت گس ترش خدمات و س وددهی بانک این امکان وجود نداش ته و بصورت طبیعی با کاهش سوددهی مزایای کارکنان نیز کاهش یافته و انگیزه کاری درسطوح مختلف نسبت به قبل هم کم شده است و الزم است با برنامهریزی صحیح ب ه این موضوع توجه جدی ش ود. زیرا وج ود نیروهای جوان و تحصیلکرده بهترین فرصت برای افزایش س طح بهرهوری بانک است که در این میان آموزش هدفمند و تخصصی کارکنان نقش بسیار تعیین کنندهای در این خصوص دارد. بزرگترین و مهمترین فرصت پیشروی بانک نیز دفاترخدمات بانکی روستائی است که ظرفیت بالقوهای را در کشور برای حضور این بانک ایجاد کرده و الزمه بهرهمندی از این فرصت نیز ش ناخت دقیق این ظرفیت و س رمایهگذاری روی آن بهویژه در استانها و مناطقی که از قشر روستائی بیشتری برخوردار است میباشد. البته در سالهای اخیر این واقعیت توسط بخشی از بدنه بانک شناسائی شده اما همراهی مناسبی از آن توسط بخش عمده بانک صورت نپذیرفته که الزم اس ت با تجدید نظر در این ارتباط و یافتن ساز وکارهای مناسب گامهای عملی در این ارتباط برداش ته شود. از فرصتهای دیگر پیش روی بانک ارائه خدمات بانکداری الکترونیک است که درحال حاضر ضرورت جامعه است و به نوعی مردم در سالهای اخیر از آن استقبال چش مگیری داشتهاند. البته به دالیل مختلف رشد متناسب با تقاضای مردمی را در این امر نداشتهایم. رمز موفقیت پست بانک استان زنجان در تحقق اهداف سپرده ای و پیوستن به باشگاه هزار میلیاردی را در چه چیزی میدانید خوشبختانه پس ت بانک ایران دارای ظرفیتهای بالقوهای است و مدیرانی که بهرهبرداری بهتری کردهاند موفقتر عمل نمودهاند. اس تان زنجان نیز در سالهای اخیر با اهمیتدادن به دو فاکتور مهم و تأثیرگذار مدیریت بهینه منابع انس انی و استفاده مفید و مؤثر از ظرفیت دفاترخدمات بانکی روس تائی گامهای مناسبی برداشته و در این راستا کارکنان زیرمجموعه به توانمندی کامل دس ت یافته حتی زمانی که نیاز به تغییر و کس ب مهارتهای جدی د الزم بوده این اتف اق روی داده تا از تمامی عوامل جهت بهب ود کیفیت و کمیت کار بهرهبرداری ش ود. در واقع مدیریت منابع انس انی استفاده از نیروی انس انی در جهت دستیابی به اهداف بانک است و شامل فعالیتهائی نظیر بکارگیری و آموزش و بهبود روابط سازمانی در بانک است. به نظر شما تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات الکترونیکی در پست بانکایران تا چه حدی توانسته است اعتمادسازی را بین بانک و مشتریان ایجاد کند درحال حاضر س ازمانها و بنگاههای اقتصادی به موضوع تکریم ارباب رجوع توجه جدی داش ته و این موضوع در بین بانکهای دولت ی و خصوصی که رقابت س ختی را با ه م در عرصه ارائه خدمات بانکی دارند کاما روش ن اس ت. البته بانکهائی که در این عرصه موفق هستند زمینه بانکداری الکترونیکی خود را بهتر از دیگران توس عه و نهادینه کردهاند. پست بانک ایران نیز از این امر مس تثنی نیست و علیرغم پیشرفتهای اساسی و خوبی که داشته ایم اما به دلیل عدم سرمایهگذاری کافی در سالهای اخیر با وجود پیشرفتهای روزافزون در صنعت بانکداری الکترونیک در این عرصه انتظارات مش تریان را بطور کامل برآورده نکرده ایم و این درحالی اس ت که قشر وسیعی از جامعه هدف ما هم که در روستاها می باشند انتظارات زیادی برایشان بابت دریافت خدمات بانک داری الکترونیک از این بانک ایجاد ش ده که ملزم به فراهم نمودن شرایط الزم برای آنان هستیم. آینده پست بانک ایران را با توجه به گستردگی نقاط تماس چگونه ارزیابی می کنید در صورت همسوکردن دیدگاههای متفاوت موجود به دفاترخدمات بانکی رفع مشکات معیشتی کارگزار و سرمایهگذاری بهینه در این دفاتر و تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت آینده بانک بس یار درخش ان و نویدبخ ش خواهد بود و هیچ نقط ه تاریکی در آن دیده نمی ش ود و بدینوس یله مؤسس ان و کارکنان آن بیش از پیش میتوانند طعم ش یرین خدمت را در دورافتادهترین نقاط روستاییبچشند. عملکرد پست بانک استان را به طور مختصر توضیح دهید مدیریت و کارکنان پس ت بانک اس تان تمام ت لاش خود را ب ر دو موض وع افزایش بهره وری نیروی انس انی و در اولویت ق راردادن دفاتر خدمات بانکی روس تایی متمرکز کردهاند که خوش بختانه از هردو گزین ه نیز نتیجه م ورد نظر و مطلوب تاکنون حاصل ش ده اس ت. با توجه به اینکه تمامی استانها دارای یک ظرفیت یکسان از نظر نیروی انسانی و دفاتر نیستند اما بصورت عام قابلیتهای مختلفی برای هر استان وجود دارد که بایس تی با درایت مدیریتی شناسائی و به کار گرفته شود. در همین ارتباط این اس تان توانس ته اس ت طی چند سال و پی در پی تحقق تمامی برنامهها و اهداف تنظیمی در راستای سوددهی استان گامهای مثبتی برداشته و ضمن تحقق بیش از صددرصدی اهداف سپرده ای و نسبت درآمد به هزینه استان را به یک حالت پایدار و 115 درصدی بصورت میانگین هش ت ماهه با لحاظ هزینههای ستادی و استهاک نگاه دارد و این امر تنها با تاش همت و برنامهریزی کارکنان در استان و با همدلی و جدیت آنان محقق شده است. در پایان اگر صحبت خاصی دارید بیان کنید. بنده به نمایندگی از تمامی کارکنان در اس تان از اعضای هیأت مدیره و مدیران امور به جهت نگاه مثبتی که به این استان دارند قدردانی میکنم. اما درخصوص تصمیمات کانی که درس طح بانک انجام میش ود دارم که بخشی از این تصمیمات برآمده از دل اجرا نیس ت و تصمیماتی اس ت که براساس اطاعات صرفا حوزه س تادی برای مدیران اجرائی بدون لحاظ مس ائل اجرائی اتخاذ میشود و بعضا مدیران اجرائی را با چالشهای جدی مواجه میسازد. دیگر اینکه سرعت حرکت ادارات و مدیریتهای ستادی به اندازه واحدهای اجرایی نمیباشد. البته سال گذشته تحوالت و طرحهای شگرفی در اجرا انجام شد و آثار آن نیز درحال حاضر مشهود است که به جرأت می توان گفت با اجرائی نشدن برخی از آن طرحها هماکنون استان ها با چالش جدی مدیریتی و نیروی انسانی مواجه شدهاندکه امید است با عنایت مسئوالن ارشد بانک این امر با دقت نظر بیشتر اصاح و اعمال شود. گفتگوها 63 ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173

66 پانزدهم شماره 1393 آذرماه گفتگوها 64 زنجان: مرکزی شعبه رئیس خدمات ارائه شعب کارکنان اصلی دغدغه است مشتریان به مطلوب نفر 8 با شعبه این گفت: بانک نش ریه با کوتاهی گفتگوی در زنجان مرکزی ش عبه رئیس توکلی مجید به متنوع خدمات ارائه درحال شهری بانکی 15 دفترخدمات و روس تائی بانکی 46 دفترخدمات و کارمند نظر از هم کار تقسیم شده پیشبینی اهداف به رس یدن راستای در برنامهریزی وی اس ت. هموطنان عملکرد نحوه بر دقیق نظارت بانکی دفاترخدمات و شعبه همکاران برای اجرائی نظر از هم و پشتیبانی قانونگرائی با همراه مشتریمداری بر تاکید معین زمانی فواصل در مجموعه تک تک به بازخورد ارائه و دفاتر و شعبه بر مستمر و دقیق نظارت و مراتباداری سلسله چارچوب در صمیمانه کاری محیط ایجاد پست در خدمت همکارانم و بنده عنوانکرد: توکلی برشمرد. شعبه این موفقیت دالیل جمله از را تابعه تاش و باشیم نظام این خدمتگذار تا شده نصیبمان که میدانیم الهی توفیق و هدیه مثابه به را ایران بانک و داده قرار امور رأس در را برخوردار کم و محروم نقاط به خدمترسانی یعنی آن وجودی فلسفه میکنیم مهمترین زنجان مرکزی شعبه رئیس دهیم. انجام شایسته و مطلوب نحو به را وظایف خود توان حداکثر با نقدینگی مطلوب مدیریت مطالبات درصدی 3 نسبت و دانست عملگرایی را شعبه این کارکنان ویژگی تحقق قیمتی ارزان و گرانقیمتی نظر از منابع ترکیب رعایت منابع به مصارف بهینه ش اخص رعایت خدمات به اتکاء همچنین و شاخصها سایر و بیشتر درآمد کسب شده تعیین حد از باالتر سپردهای هدف دقیق رعایت و بانک ارشد مدیران رهنمودهای بکارگیری و بهرهگیری خردهبانکداری بر مبنی بانک ویژه و برنامهها درخصوص توکلی دانست. آنان عملگرائی مصداقهای مهمترین از را اطاعیهها و بخشنامهها کاری سال هر در اظهارداشت: روستائی دفاتر عملکرد بر نظارت و مدیریت درخصوص شعبه این اقدامات هک میش ود انجام حضوری مراجعه دوبار تابعه دفاتر از یک هر به حداقل ش ده انجام برنامهریزیهای با وضعیت و نقد وجوه گردش مصارف و منابع نظر از دفتر هر عملکرد میزان اساس بر مراجعه تعداد این هدفگذاری و فصل هر درپایان دفاتر عملکردی وضعیت صورت ارسال است. متفاوت کارگزاران عملکردی و مدام تفهیم دفاتر بندی رتبه تنخواه سقف خدمات ترافیک مصارف منابع از اعم فصل پایان تا موارد اهداف به دستیابی راستای در شعبه این اقدامات جمله از نقدینگی مدیریت و اعتباری بهداشت مستمر بسیار را ایران بانکی و مالی بازار در عالی و موثر نقشآفرینی در را بانک ظرفیت درپایان وی است. بانک عنوان بانکی و مالی بازار به جدی ورود برای مقدمهای را کنونی عملکرد و کرد بیان عملکرد این از فراتر سیستمهای در جدی نظر تجدید بویژه ستاد مؤثر و جدی پشتیبانی در را موفق حضور این تداوم و نمود دانست. سیستمی کنترل گرایش با داخلی کنترلهای بهبود و نرمافزاری و سختافزاری الکترونیک زنجان: ارمغانخانه بانکی دفترخدمات کارگزار حساب فقره هزار 5 از بیش است شده افتتاح دفتر این در ارمغانخانه بانکی دفترخدمات کارگزار عیوقی ابراهیم بانک نشریه با کوتاهی گفتگوی در زنجان شهرس تان سال از را خود رسمی فعالیت دفتر این اظهارداش ت: درآمد کم و محروم منطق ه در کارمند چهار ب ا 87 هزار 5 از بیش حاضر درحال و نموده آغاز ارمغانخان ه و مدت کوتاه س پرده جاری حس ابهای انواع فقره به را بانکی متنوع خدمات و نموده افتتاح را بلندمدت میکند. ارائه هموطنان آش نائی وقتشناس ی مش تریمداری اف زود: وی هدفمندی بخش نامهها و دس تورالعملها به کامل ارزانقیمت منابع ج ذب به ویژه توجه قانونمن دی تحلی ل قوانی ن چارچ وب در تس هیات اعط ای از اس تفاده دفتر مصارف و منابع از روز به و درس ت دهیاران با مناسب همکاری منابع جذب فرصتهای از اربابرجوع تکریم و مشتریان به مناسب پاسخگوئی است. دفتر این موفقیت عوامل جمله دس تگاههای افزایش کارتها وضعیت بهبود عیوقی منوهای اصاح کارگزاران ب ه منطقی اعتماد POS مفید تبلیغات دفاتر درجهبندی اساس بر شده بسته و تفکیک دفات ر بهینه معرف ی راس تای در مؤثر و امور دفاتر و ایران بانک پست دفاتر بین تفاوت تفهیم بر کارمزدها اص لاح و دفاتر درجهبندی مش ترکین سیمیا و فراز س امانههای یکپارچهسازی آن اساس منوی فعالس ازی و بانکها همیار از مؤثر اس تفاده پیشرفت عوامل از را سیمیا استعامهای و تس هیات منوهای فعالسازی کارگزار این دانست. دفاتر ارتقاء و تخلف ک ه دفاتری و موف ق دفات ر ش ده غیرفع ال دفاتر بین انگیزه ایجاد و رقابت موجب را نداش تهاند دفاتر از حمای ت خواس تار درپایان: وی کرد. عن وان و مشتریمداری آموزش ی کاسهای برگزاری و فعال ها دستورالعمل و ها بخشنامه رس می اباغ و بازاریابی شد. بانکی خدمات دفاتر به

67 علی اکبر خاکی: خدمت در پستبانک ایران دوران طالئی و پرخاطراتم بود در ادامه گفتگو با بازنشستگان بانک در این شماره حسن فالح معاون مدیریت شعب استان قم با حضور در منزل علیاکبر خاکی همکار بازنسشته این استان گفتگوئی با وی انجام داده که در ادامه از نظرتان میگذرد. این همکار بازنشس ته در ابتدا خ ودش را اینگونه معرفی کرد: علیاکبر خاکی متولد 1317 س ال 49 با مدرک تحصیلی دیپلم بعنوان نامهرس ان موتورس وار و بعد از مدتی به عنوان مدیردفتر بخش کهک در پس ت اس تان قم فعالیت کاریام را آغاز کردم و درطول خدمت در واحدهای مختلف اداره کل پس ت ادامه فعالیت دادم و هم اکنون نیز خدا را ش کرگزارم که با 30 سال خدمت صادقانه در کنار خانوادهام با هشت فرزند که همگی دارای تحصیات هستند دوران بازنشستگی خود را در شهرستان قم سپری میکنم. وی اف زود: از س ال 1373 بهدلیل عاقه مندی به کار مال ی - بانکی با پیگیریهای انجام شده به پست مالی منتقل شدم و از آن زمان تا موقع بازنشستگی بعنوان متصدی اموراداری در پس ت بانک ایران فعالیت داشتم و در سال 1376 با سمت متصدی امور اداری به افتخار بازنشستگی نائل آمدم. این همکار بازنشسته در ادامه خدمت در این بانک را دوران طائی و پر از خاطرات خوب خدمت خود دانست و اظهارداشت: در ابتدای کار با وجود امکانات بسیارکم با عشق و عاقه بسیار باال کار متفاوتی با سایر خدمات پست را تجربه کردم و در زمان خدمت خود در پست بانک ایران توانستم با اقشار مختلف جامعه ارتباط و تجارب خوبی کسب کنم. خاکی درخصوص توجه به حفظ و ش أن و جایگاه بازنشستهها از مسئوالن پست بانک ایران درخواس ت نمود درصورت امکان همهساله همایشهائی برگزار کنند تا از این طریق موجب افزای ش روحی ه کنار همبودن و تجدید خاطرات بازنشس تگان ش ود و همچنین بازنگری درخصوص بیمه تکمیلی بازنشس تهها صورتپذیرد تا نگران ی از آینده تأمین مالی درمان را احس اس نکنند و در راس تای توجه به وضعیت مالی آنان نیز خواس تار اعطای تسهیات ضروری به آنان شد. وی درپایان ضمن آرزوی اعتای روزافزون پست بانک ایران در شهرها و روستاها از تاشها زحمات و توجه ویژه مجموعه بانک به بازنشستگان نیز قدردانی کرد. 65 گفتگوها ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173

68 پانزدهم شماره 1393 آذرماه تدریج به متحدالشکل چکهای میشود موجود چکهای جایگزین با بانکی موج ود چکهای تدریج ی جایگزینی از مرک زی بانک دبی رکل احم دی محم ود استان 12 در چکاوک سامانه راهاندازی به اشاره با وی داد. خبر مرکزی بانک متحدالشکل چکهای مش تریان از بس یاری و کرده صادر زیادی چکهای دس ته بانکها اینکه به توجه با اظهارداش ت: چکهای همین با فعا چکاوک سامانه دارند اختیار در را چکها دس ته این جاری حس اب دارنده بانکی ش عب تمام در چک نقدش وندگی قابلیت اس ت: گفتنی میدهد. انجام را خود کار موج ود از چکها الکترونیکی پردازش و چک گیرنده توسط چک صادرکننده اعتباری هویت استعام امکان برگشت چک هزار 20 تا 17 روزانه آمارها آخرین براساس است. چکاوک س امانه ویژگیهای جمله چکهای کاهش و معاماتی ابزار این به اعتماد افزایش راستای در سامانه این راهاندازی که میخورد است. برگشتی جاری سال آبانماه تورم نرخ رسید درصد 18/2 به روند ادامه ب ا ک رد اعام مرک زی بان ک آبانماه به منتهی ماه دوازده در تورم نرخ کاهشی 18/2 به قبل سال مشابه مدت به نس بت 1393 و کاالها بهای شاخص اساس براین رسید. درصد آبانماه در ایران شهری مناطق در مصرفی خدمات قبل 1/5 ماه به نسبت که رسید 207/8 عدد به 93 شاخص که است درحالی این یافت. افزایش درصد سال مشابه ماه به نسبت 1393 آبانماه در مذکور است. داشته افزایش معادل 15/1 درصد قبل 66 اقتصادی - بانکی عمومی مجمع شد برگزار مرکزی بانک به مرکزی بان ک عمومی مجم ع جلس ه س اختمان در جمهور رئی س روحان ی دکت ر متشکل مجمع این اعضای شد. برگزار میرداماد وزیر مجمع رئیس عنوان ب ه جمهور رئیس از: و مدیریت سازمان رئیس دارای و اقتصادی امور یک و تجارت و معدن صنعت وزیر برنامهریزی است: گفتنی است. وزیران هیات انتخاب به نفر جمهوری مرکزی بانک ترازنامه جلس ه این در گرفت قرار تصویب و بررسی مورد ایران اسامی تقس یم نظر هیأت گزارشهای درخص وص و و نظار هیات اعض ای انتخاب بانک ویژه س ود شد. اتخاذ الزم تصمیمات و بحث موارد سایر از جمهور رئیس رونمائی ریالی 20 هزار جدید اسکناس حاش یه در جمهور رئیس روحان ی دکت ر از بازدید ضمن مرکزی بانک عمومی مجمع جلسه هزار ۲۰ اسکناس الکترونیک بانکداری سامانههای جدید اسکناس روی طرح کرد. رونمایی نیز را ریالی که آن پشت طرح اما و نداشته تغییر ریالی هزار 20 بود لطفاهلل شیخ مسجد و قاپو عالی عمارت قبا بر است. کرده پیدا تغییر یزد بادگیرهای تصویر به بادگیرهای امارات قبل چندی گزارش این اس اس عنوان به را است یزد استان در آنها نماد که ایرانی نظر به و بود کرده مص ادره خود فرهنگ و تاری خ و فرهنگی میراث حفظ راستای در کار این میرسد است. گرفته صورت کشور تاریخی شاخص درصدی 17 رشد پولی فزاینده ضریب هم درجلس ه دارائی و اقتصادی امور وزیر متقابل های نقش و راهکارها بررس ی اندیش ی برای استانداران و ملی توسعه صندوق ها بانک درصدی 17 رش د از رکود از تورمی غیر خروج اخیر س ال یک در کش ور پولی فزاینده ضریب های هزینه و آثار تحلیل در افزود: وی داد. خبر که اس ت این دولت بندی جمع رکود و ت ورم تورم از س نگینتر مراتب به رک ود هزینههای کاما دنیا اقتص ادی ادبی ات در ای ن و اس ت است. شده پذیرفته کشور ۹۴ بودجه الیحه جزئیات حاکی الیحه این جزئیات کرد. ارائه مجلس رئیس به را کشور 94 سال تومانی میلیارد هزار 837/9 بودجه الیحه جاری سال دیماه شانزدهم رئیسجمهور روحانی حسن حجتاالسام دومین ویژگیهای از نفت به بودجه درصدی ۳۳ اتکای و یارانهها هدفمندی جدید فاز بدون بودجه و کارمندان حقوق درصدی ۱۴ افزایش تومان ۲۸۵۰ دالر هر دالر ۷۲ نفت بشکه هر است الیحه در دولت میدهد نشان موضوع این احتساب با و شده گرفته نظر در تومان میلیارد هزار 48 همان نیز یارانهها هدفمندی قانون اجرای درآمد سقف است. یازدهم دولت بودجه الیحه برای تومان میلیارد هزار و مسکن یارانه تومان میلیارد 1300 همچنین است. آینده سال در قیمتها ثبات دنبال به دولت و ندارد یارانهها هدفمندی جدید فاز اجرای برای قصدی پیشنهادی اختصاصی درآمدهای و یافته افزایش 0/8 نیز شرکتها بودجه و است تومان میلیارد هزار 224 دولت عمومی منابع است. بهداشت و تولید سهم بر عاوه که است شده گرفته نظر در اشتغال واگذاری بود. تومان میلیارد هزار 803 امسال مصوب سقف و است رسیده تومان میلیارد هزار 840 به و داشته رشد درصد 4 نیز بودجه سقف کل است. داشته افزایش شرکتها و مؤسسات میلیارد هزار 69 نفت درآمد سهم میشود. محسوب داراییها و اموال فروش با همراه و نیست نفت فروش شامل فقط که است تومان میلیارد هزار 73 آینده سال برای سرمایهای داراییهای برای همچنین است. شرکتها فروش و اجاره صکوک خزانه اسناد مشارکت اوراق انتشار شامل که تومان میلیارد هزار 31 حدود مالی داراییهای واگذاری است. شده گرفته نظر در تومان هدش گرفته نظر در تومان میلیارد هزار است نیمهتمام طرحهای فروش شامل که سرمایهای داراییهای تملک واگذاری است. شده استفاده بودجه در مستقل صورت به اجاره صکوک بار اولین که حالی در دارد درصدی 16 حدود رشد که بود خواهد تومان میلیارد هزار 48 آینده سال در عمرانی طرحهای اعتبار است. تومان میلیارد 1500 منقول غیر و منقول اموال واگذاری و است کاهش بودجه از نفت سهم و است کرده پیدا کاهش نفت قیمت که شرایطی در است. داشته رشد درصد 11 که تومان میلیارد هزار 166 هزینهای اعتبارات بود. تومان میلیارد هزار 41 امسال است. شده درصد 33/94 سال بودجه در نفتی درآمدهای سهم است. داشته رشد درصد 11 جاری طرحهای اعتبارات که حالی در کرده پیدا رشد درصد 16 عمرانی طرحهای سهم است یافته است. شده گرفته نظر در تومان میلیون 600 و میلیارد هزار 13 گمرک درآمدهای همچنین بود. خواهد تومان میلیون 500 و هزار 72 آینده سال مالیات درآمد

69 آمریکا اقتصاد چین کشید زیر به را نش ان پول المللی بین صندوق ارقام و آم ار براس اس اقتصاد قدرتمندترین لقب ۲۰۱۴ سال در چین میدهد از پس را متحده ایاالت اینچنین و کرده خود ازآن را دنیا کشیده زیر به داشت قرار اول ردیف در سال ۱۴۲ آنکه ۱۷ رقم به سال این در چین اقتصاد ثروت تولید اس ت. میلیون ۲۱۵ که رس یده دالر میلیون ۶۳۲ و میلی ارد کارشناسان است. متحده ایاالت اقتصاد از بیش تر دالر صنعتی توسعه میزان به توجه با دارند اعتقاد اقتصادی بود. خواهد پایدار و مدت بلند روند این چین درصدی 1/8 اقتصادی رشد پیشبینی 2015 سال در اروپا اتحادیه 1/8 اقتصادی رشد متوسط 2015 سال طی اروپا اتحادیه عضو کشورهای کرد پیشبینی اروپا اتحادیه کمیسیون بینی پیش 1/4 درصد نیز جاری سال در اروپا اتحادیه اقتصادی رشد اساس همین بر کرد. خواهند تجربه را درصد اروپا اتحادیه منفی رشد اعام کند می جلب توجه اروپا اتحادیه کمیسیون گزارش در همه از بیش آنچه است. شده ارزیابی منفی 2013 و 2012 های سال برای را یورو منطقه رشد گزارش این دیگر سوی از است سال در کشور 18 و است داشته درصدی 0/3 منفی اقتصادی رشد 2012 سال در اروپا اتحادیه اساس همین بر است. کرده کرده تجربه را درصدی 0/4 و 0/7 منفی اقتصادی رش د ترتیب به 2013 و 2012 های س ال در نیز یورو حوزه 2014 های سال در را نوظهور بازارهای و توسعه درحال کشورهای اقتصادی رشد متوسط کمیسیون این اس ت. اقتصادی رشد اروپایی کمیس یون اخیر گزارش اس ت. کرده بینی پیش درصد 5 و درصد 4/4 ترتیب به 2015 و 2015 سال در و 0/9 درصد و 2/2 1/8 معادل ترتیب به را 2014 سال در ژاپن و آمریکا یافته توسعه کشورهای سال و جاری سال طی ژاپن اقتصادی رش د روند گزارش این اس ت. کرده بینی پیش 0/8 و 3/1 2/3 ترتیب به است. کرده بینی پیش نزولی را آینده تسهیالت پلکانی بازپرداخت تصویب نقل و حمل و تولید برای تسهیات پلکانی بازپرداخت اعتباری موسس ات نظارت و مقررات کمیس یون و حملونقل وسایل ماش ینآالت تولید وس ایل اقس اطی فروش قالب در را اعطایی بازپرداخت روش حاضر درحال کرد اعام مرکزی بانک رساند. تصویب به تأسیس ات ظرفی ت به توجه با است. مسکن«اقساطی»فروش به منحصر اعطایی تسهیات پلکانی اقساطی فروش قالب در اعطایی تس هیات دس تورالعمل و آییننامه مفاد در موجود پلکانی بازپرداخت برای تأسیس ات و حملونقل وسایل ماش ینآالت تولید وس ایل مشتریان توسط دریافتی تسهیات بازپرداخت در تسهیل منظور به اعطایی تسهیات رونق و کار و کسب فضای بهبود اعتباری مؤسسات و بانکها مطالبات وصول به کمک وسایل اقساطی فروش قالب در اعطایی تسهیات پلکانی بازپرداخت موضوع اقتصادی کمیسیون جلسه شانزدهمین در تأسیسات و حملونقل وسایل ماش ینآالت تولید درخواست صورت در رسید. تصویب به و مطرح اعتباری مؤسس ات نظارت و مقررات وسایل اقساطی فروش در میتوانند غیربانکی اعتباری س ات مؤس و بانکها مش تری از تأسیسات و سواری( خودروی اس تثنای حملونقل)به وسایل ماشینآالت تولید کنند. استفاده پلکانی بازپرداخت روش ماهانه حقوق مالیاتی معافیت تومان هزار ۱۵۰ و میلیون یک معافیت سقف کش ور کل 94 بودجه پیش نهادی الیحه 9 تبصره طبق ایران اس لامی جمهوری توس عه پنجم برنامه قانون 52 ماده موضوع مالیاتی و میشود تعیین سال در تومان هزار 800 و میلیون 13 مبلغ 94 س ال برای دستگاههای سایر و دولتی و خصوصی بخش برای درصد 10 نرخ به آن مازاد محاس بات قانون 5 ماده و کش وری خدمات مدیریتی قانون 5 ماده اجرایی در حقوق مالیات معافیت سقف اساس این بر میشود. تعیین کش ور عمومی تومان هزار 150 و میلیون یک ماه در و تومان هزار 800 و میلیون 13 س ال یک جاری سال برای مالیاتی معافیت س قف این است. ش ده گرفته نظر در انجام شرط به مالیاتی معافیتهای قانون طبق الیته اس ت. بوده تومان میلیون بر مالیات اظهارنامه مشمول صنف یک اگر مثا است مالیاتی قانونی تکالیف مقرر موعد در را درامد بر مالیات اظهارنامه یا نکند ارائه موقع به را افزوده ارزش تومانی هزار 150 و میلیون یک ماهانه درآمدی معافی ت این نکند پرداخت میشود. لغو نیز صرافی مجوز دریافت متقاضیان به مرکزی بانک ماهه سه مهلت 67 به خطاب اصاعی های در مرک زی بانک به نظر ک رد: اعام صرافی تاس یس متقاضیان تأسیس بر ناظر اجرایی دس تورالعمل تصویب مرداد 28 مورخ صرافیه ا بر نظارت و فعالی ت اس ت مقتضی اعتبار و پ ول ش ورای 1393 به مراجعه ضمن ج اری س ال پایان تا حداکثر بخش آدرسnbfi.cbi.ir ب ه مذکور س امانه با صرافی وضعیت مش اهده قس مت صرافیها ثبت زمان در دریافتی رهگیری کد از اس تفاده اصاح لزوم صورت در و مشاهده به نسبت نام فارس خبرگزاری منبع: عدم یا پذی رش اعام نیز و موج ود اطاع ات بانک این نظر م ورد ضوابط و ش رایط پذیرش دسته آن است آمده اطاعیه این در کنید. اقدام نسبت 91 آذر 6 تاریخ از پیش که متقاضیانی از به صرافی مجوز دریافت منظور به تقاضا ارائه به مربوط رهگیری کد فاقد و کرده اقدام بانک این از پس است الزم هستند ش ده ارائه تقاضای به طریق از مربوطه رهگی ری کد از اطاع کس ب مدت ظرف تلفن ش ماره با تماس نسبت سالجاری( پایان تا )حداکثر مذکور زمان اطاعات اصاح و تکمیل وضعیت مش اهده به پذیرش عدم یا پذیرش اعام همچنین و موجود کنند. اقدام بانک این نظر مورد ضوابط و شرایط پانزدهم شماره 1393 آذرماه اقتصادی بانکی-

70 پانزدهم شماره 1393 آذرماه 68 دانستنیها کنید دوری ماده این از میگرنیها ایجاد عامل عنوان به تازگی به که است شیمیایی ماده این نام A بیس فنول دهند می نشان تحقیقات اس ت. شده معرفی میگرنی ش دید س ردردهای بطریها از استفاده میگرنی س ردردهای کننده تش دید عوامل از یکی که به مبتا افراد کنن د می توصیه متخصصان اس ت. پاس تیکی لیوانهای و معدنی آب ظروف و ماکروویو ظروف پاس تیکی ظروف از استفاده میگرن کنند. محدود را میشود تغذیهای کمبودهای موجب سیگار میکند مسدود را غذایی مواد این جذب حتی میبرد بین از را بدن در موجود ویتامینهای حدزیادی تا سیگار دادهاند نشان مطالعات و آهن کمبود دهد. تغییر را خود غذایی رفتار باید سیگاری فرد عادت این از خاصشدن برای میشود. تغذیهای کمبودهای باعث و است. سیگار عوارض مهمترین از ویتامینها این از ناشی نارسائی و وE A C D ویتامینهای بخوانند ها نشین میز پشت نشینی میز پش ت کردند اعام نیوزلندی پزش کان تهدیدی کاری ساعات در مدت طوالنی نشس تن و ممکن حتی و شده محسوب افراد سامت برای جدی محققان این مطالعات باشد. همراه مرگ خطر با است پشت روز در مداوم ساعت 10 که افرادی داد نش ان متوالی ساعت دو مدت به حداقل و مینش ینند میز ابتا خطر معرض در بیش تر برابر 3 ندارند حرکتی در ترومبوز و آمبولی هس تند. ترومبوز و آمبولی ب ه خونی لخته ایجاد اثر بر رگ انسداد حقیقت و تحرکی بی اند. کشنده و بوده هوا حباب یا یک افراد اغلب برای مدت طوالنی نشس تن طوالنی در و اس ت جدی خطرزای فاکت ور خطر با را فرد زندگی حتی توان د می مدت خطر این از پیشگیری راه سازد.تنها مواجه ساعات ناچارید اگر اس ت. بدنی فعالیت افزایش و زندگی ش یوه تغیر جای از دقیقه چند برای ساعت هر در بنشینید کار محیط در طوالنی بزنید. قدم کمی و شوید بلند خود

71 بگیرند! جدی را تغذیهها این خانمها زندگی یک اساس و پایه مناسب تغذیه داشتن داشتن در مهم عاملی حتی و سالمت با همراه پزشکان انجمن دلیل بههمین زیباست ظاهری به را غذایی ماده هفت 2010 درسال آمریکا خوردن با آنها تا کرد معرفی دنیا سراسر خانمهای باشند داشته سالمی و شاد زندگی موادغذایی این عبارتنداز: که و امگا 3 از سرشار چرب ماهیهای آزاد: ماهی 1( سامت حفظ موجب که مغذی ماده دو اس ت. DHA افس ردگی از میش ود. بارداری دوران طول در خانمها دارای میکند. جلوگیری آلزایمر بیماری و زایمان از پس این از هفته در بار 2 حداقل است. D ویتامین و پروتئین کنید. استفاده دیگر چرب ماهیهای یا ماهی باالئی مقادیر حاوی غذایی ماده این قرمز: لوبیا 2( فیبر و معدنی مواد پروتئین آنتیاکس یدانها انواع از میشود زودتر سیری احساس موجب آن خوردن است. و سوخت نشویم. پرخوری از ناش ی وزن اضافه دچار تا میکند کنترل را قندخون میشود افزایش را بدن ساز میآورد. پایین هم را زنانه س رطانهای به ابتا خطر و قرمز لوبیا قاشق یک روزی یا فنجان 3 هفتهای خوردن میشود. توصیه خانمها همه به پخته و ویتامینها انواع فیبر»پروتئین حاوی گردو: 3( اندازه به و روز هر خانمها اگر است. امگا 3 و معدنی مواد کاهش را خونشان کلس ترول میتوانند بخورند گردو از و بهتر را خواب ببرند باال را تمرکزشان قدرت دهند جلوگیری پستان سرطان و قلبی بیماریهای و استرس تأثیرات میتواند روز در گردو عدد 3 2 خوردن میکند. بگذارد. جای بر خانمها بدن در را شگرفی آن در فیبر ب االی مقادیر وجود جهت به جو: 4( به خانمها از بس یاری است. کلس ترول کاهشدهنده اما میشوند آن خوردن بیخیال جو بودن دیرپز خاطر دو جوی مصرف افراد این به تغذیه متخصص ان توصیه پخته کوتاهی بسیار مدت ظرف که اس ت پرک و س ر حداقل روز هر که میکنند توصیه متخصصان میشود. در را جو مانند فیبر از سرشار غات انواع گرم 30 تا 20 دهند. جای روزانهشان غذایی جیره خوراکیها خوشمزهترین از یکی بروکلی: کلم 5( دریافت برای خوبی منبع و پستان سرطان با مبارزه برای اسیدفولیک فیبر از سرش ار اس ت. A و C ویتامین وعده یک خوردن عاوه به است. پتاسیم و آهن کلسیم به انرژی کالری 30 از کمتر بروکلی کلم فنجان( )یک خام بروکلی کلم فنجان 4 تا 2 خوردن میکند. وارد بدن میشود. پیشنهاد خانمها تمام به هفته در شده بخارپز یا برای عاملی میگویند محققان زیتون: روغن 6( بهتر است. پستان سرطان و عقل زوال آلزایمر با مقابله روی زیتون روغن غذاخوری قاشق 2 روزی خانمها است به ابتا خطر کاهش بر عاوه تا بریزند غذایشان یا ساالد در هم را قلبی بیماریهای به ابتا خطر پستان سرطان برسانند. حداقل به خود مصرف که اس ت کلسیم از سرش ار ماست: 7( زا یکچهارم میتوان د کمچرب مخصوص ا آن روزان ه خوردن کند. برطرف را معدنی ماده این به خانمها نی از زنان بدن ایمنی سیستم قدرت میتواند کمچرب ماست پیشگیری آنها ش دن خو و بدخلق از و دهد افزایش را در را کمچرب لبنی ات یا ماس ت وعده 3 حداقل کند. كنید. میل روز 69 سامت هفتهنامه منبع: التیام غیرقابل زخمهای درمان برای راهی زخمهای درمان برای را داروئی عس ل زنبور بدن از که ش دند موفق س وئدی پژوهش گران شده گرفته اسیدالکتیک باکتری 13 از اس ت ترکیبی دارو کنند.این کش ف التیام قابل غیر ترکیب این حقیقت در است. ش کر و آب و شده پردازش عس ل همراه عس ل زنبور بدن از بین از را آنتیبیوتیک برابر در مقاوم میکروبهای که میشود میکروبی ضد مواد تولید باعث مقاومت مش کل حل در پزش کی جامعه به میتواند دارو این موفقیتآمیز آزمایش میبرد. که اس ت زخمهایی و انس ان روی بر آزمایش بعدی مرحله کند. کمک برابرآنتیبیوتیک در است. غیرممکن درمانشان پانزدهم شماره 1393 آذرماه دانستنیها

72 پانزدهم شماره 1393 آذرماه 70 فناوری - علمی میکند! کار مشت با که کلیدی صفحه صفحهکلیدی ساخت به بوکس کیسههای از استفاده با رایانهها با کار کردن پویاتر برای تاش در برلین در شرکتی تراشهای بوکس کیسه هر در بزنند. لگد یا مشت بوکس کیسه هر به باید آن با کردن تایپ برای افراد که است پرداخته رایانه تراشه هر به ضربه شدن وارد با که گونهای به است ش ده نصب رایانه در تراش ه آن که دارد وجود الکترونیکی دستگاه پشت ساعتها باید کاربران معمولی رایانههای در میدهد. تشخیص را بوکس کیسه آن روی شده درج حرف باید افراد بنابراین میشود. بدن قسمتهای از بعضی به صدماتی شدن وارد و مفرط خستگی باعث امر این که بنشینند استفاده جدید تایپ سیستم این با اما بپردازند بدنی تمرینهای انجام و استراحت به را ساعتی کارکردن مدتی از پس با )کار ثابت فعالیت دو کردن ترکیب با میکنند احساس محصول این طراحان اس ت. نیاز مورد بدن اعضای تمام از شوند. اندام تناسب و کار میان هماهنگ رابطهای ایجاد به موفق بدنی( تمرینهای )انجام پویا و رایانه( ارتباطات وزارت رسمی صفحه شد راهاندازی داخلی اجتماعی شبکههای در از هدف ش د. اندازی راه کلوب و تبیان اجتماعی ش بکههای در اطاعات فناوری و ارتباطات وزارت رس می صفحه راستای در و ICT حوزه در تعامل فضای بهبود کلوب و تبیان اجتماعی شبکههای در وزارتخانه این صفحه راهاندازی این اخبار آخرین میتوانند عاقمند کاربران است. داخلی اجتماعی های شبکه از حمایت در ارتباطات وزارت راهبرد کنند. دریافت کلوب و تبیان در صفحات این طریق از را وزارتخانه اسپاگتی و پیتزا تهیه قابلیت با غذا بعدی سه چاپگر کارمندان برای را زندگی که شدهاند غذا سهبعدی چاپگر ساخت به Naturalموفق Machines ش رکت طراحان متنوع و تازه غذاهای زنگ ضد کپسولهای از استفاده با )Foodini(»فودینی«س هبعدی چاپگر میکند! س ادهتر چاپگرهای همانند چاپگر این در استفاده مورد فناوری میکند. تهیه شکات و برگر مینی اس پاگتی پیتزا قبیل از یک تنها پاستیک چاپ برای که تفاوت این با میشد استفاده پاستیک چاپ برای آنها از که است سابق سهبعدی چاپگر این دارد. مشخص ذوب نقطه یک غذایی ماده هر بافت نوع به بسته»فودینی«که درحالی است نیاز ذوب نقطه نیاز مورد مواد میکند. تهیه متنوع غذاهایی تازه غذایی مواد از استفاده با و اس ت مایکروویو یک اندازه به س هبعدی بگیرید. تحویل فودینی از را واقعی غذایی میتوانید پخت از پس و کرده دستگاه وارد و آماده چاپ از قبل را غذا هر استفاده به تشویق ندارند پز و پخت برای را الزم حوصله و کافی زمان که را افرادی تازه غذاهای تولید با چاپگر این میکند. خانگی غذاهای از ریاضی مسائل حل در شادی هورمون نقش کشف لح و سخت کارهای انجام در مغزی نورونهای به میتواند )شادی( دوپامین هورمون میدهد نشان جدید تحقیقات ش ود. روانی و عصبی اختاالت به منجر میتواند دوپامین هورمون میزان در تعادل عدم کند. کمک ریاضی مس ائل منطقی ونتیجهگیری قواعد بر مبتنی تصمیمگیری انتزاعی تفکر به مربوط که است مغز از قسمتی مغز جلویی قشر شناخته کمتر سالم مغز در مغزی سلولهای توسط اطاعات پردازش فرآیند در دوپامین تاثیرگذاری چگونگی است. است. شده جهان بیونیک دست پیشرفتهترین اشیاء گرفتن قابلیت از که کردند طراحی پیشرفتهای بسیار مصنوعی دست تحقیق سال 10 طی در اروپایی محققان دست از حسی اطاعات ارائه برای جدیدی عصبی رابط محققان NEBIAS پروژه در است. برخوردار المسه حس و درون که است حسگرهای با بیمار عصبی سیستم بین ارتباط برقراری به قادر رابط این کردند طراحی مغز به مصنوعی فرد کند. کنترل براحتی را انگشتان حتی و دست کل حرکات میتواند معلول فرد طریق این از شدهاند. تعبیه پروتز شد. المسه حس با آنها شناسایی و اشیاء مستقیم درک به قادر بود بسته چشمانش درحالیکه معلول ایسنا و ایرنا خبرگزاریهای منبع:

73 احادیث گهربار دوستی حضرت رسول خدا)ص(: * انسان بر دین دوستش خواهد بود بنابراین هر یک از شما دقت کند که با چه کسی دوست میشود. بحاراالنوار جلد 74 صفحه 192 * انس ان همراه کسی محشور می ش ود که او را دوست بدارد. بحاراالنوار جلد 17 صفحه 13 * هرکس با دوستی خاندان پیامبر بمیرد شهید مرده است. ( البته دوستی اهل بیت نباید لقلقه زبان باش د باید دس تورات اهل بیت )ع( عمل شود( بحاراالنوار جلد 27 صفحه 111 * خوشبخت ترین مردم کسی است که با مردم بزرگوار دوستی و معاشرت کند. بحاراالنوار جلد 74 صفحه 187 * همنش ین شایسته همانند عطر فروش است اگر چیزی به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید. کنزالعمال جلد 9 حدیث حضرت امام علی)ع(: * ناتوانترین مردم کسی است که از دوست گرفتن عاجز باشد و ناتوانترین از او کس ی است که دوس تی را که به دست آورده تباه سازد و از دست بدهد. بحاراالنوار جلد 74 صفحه 278 * خیر دنی ا و آخرت در رازداری و دوس تی با نیکان جمع ش ده اس ت و ش ر و بدی در افش ای راز و دوستی با اش رار گردآمده است. بحاراالنوار جلد 74 صفحه 178 * دوستی کسانی که به خاطر خدا دوستند ادامه پیدا میکند چون عامل آن دوستی دائمی است )ولی( دوس تی برادرانی که به خاطر دنیا دوس ت ش دهاند بریده میش ود زیرا عوامل آن دوس تی ها زود از بین م ی رود. غررالحکم جلد 2 حدیث * برترین دوس ت و برادر تو کس ی اس ت که در کار خیر س بقت گیرد و تو را هم به س وی خیر بکش اند و ت و را به نیکی فراخوان د و یاری کند. میزانالحکمة جلد 1 صفحه 57 حدیث 267 * بهترین برادران تو کس ی اس ت که با راستگویی خود تو را به راستگویی دعوت کند و با اعمال نیک خود تو را به بهترین کارها فرا خواند. غررالحکم جلد 3 صفحه 434 * بهترین دوس ت تو کسی اس ت که تو را شیفته آخرت کند و نسبت به دنی ا ب ی رغبت کند و تو را در فرمانب رداری از خدا کمک کند. غررالحکم جلد 3 صفحه 436 حضرت امام صادق )ع(: محبوبترین برادرانم نزد من کسی است که عیبهای مرا پیش من هدیه آورد ( و آنها را به من گوشزد کند(. اصول کافی جلد 4 صفحه 452 زالل معرفت 71 برکات و فضیلتهای ماه ربیعاالول ماه "ربیعاالول" همانگونه كه از اسم آن پیداست بهار ماهها مىباشد به جهت اینكه آثار رحمت خداوند در آن هویداست. در این ماه ذخایر بركات خداوند و نورهاى زیبایى او بر زمین فرود آمده است. زیرا میاد رسول خدا)ص( در این ماه است و مى توان ادعا كرد از اول آفرینش زمین رحمتى مانند آن به خود ندیده است.چرا كه او داناترین مخلوقات خداوند و برترین آنها و سرورشان و نزدیكترین آنها به خداوند و فرمانبردارترین آنها از او و محبوبترینش ان نزد او مىباش د این روز نیز برتر از سایر روزهاست. گویا روزى است كه كاملترین هدیهها بزرگترین بخششها شاملترین رحمتها برترین بركتها زیباترین نورها و مخفى ترین اسرار در آن پىریزى ش ده اس ت.پس بر انسان مسلمان كه برترى رسول خدا )ص( را قبول داشته و مراقب رفتار با موالیش مىباشد واجب است در این ماه به شکرانه ارازنی شدن آن نعمت بزرگ به عبادتی از سر شور و اشتیاق بپردازد گرچه عبادات شبانه روزی عالمیان هرگز درخور چنین نعمتی نخواهد بود اما "آنچه سعی است ما در طلبش بنماییم". ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173

74 ماهنامه داخلی سال پانزدهم آذرماه 1393 شماره 173 س المندان به طور عم وم از احترام برخوردارند اگر پدر و مادر باش ند که این وظیفه س نگینتر و مس ئولیت مضاعفتر است. در سوره اسرا به فرزندان هش دار داده شده است که مبادا در دوران پیری و سالمندی کمترین اهانتی به والدین روا نمایند و یا با لحنی زننده و نامناس ب که رنج ش آنها را بر انگیزد س خن گویند و احترام آن ان را به جا نیاورند. حضرت امام علی)ع( درباره مقام سالمندان فرمودهاند: وقار پیری نزد من دوست داشتن یتر از نشاط جوانی است. پیامبراکرم )ص( نیز در احادیثی فرمودهاند: احترام به سالمندان امت من احترام به من است. وجود پیران س الخورده بین ش ما باعث افزایش رحمت و لطف پروردگار و گسترش نعمتهای الهی بر شماس ت. احترام گذاش تن به مسلمان مو سفید و س الخورده از جمله تجلیل خداست و از ما نیست کسی که بزرگسال ما را احترام نکند و به خردس ال ما مهربانی نکند. یک پیر در میال اصل و خانواده خود چون پیامبری در میان امت خویش است. 72 زالل معرفت نظر اسالم درباره احترام به سالمندان ثواب بازکردن گره از کار مردم بازکردن گره از کار سایرین و بیتفاوت نبودن در برابر گرفتاریها و رنجهای سایر افراد جامعه از فرهنگ اهل بیت)ع( است که دوری از این فرهنگ مشکات فراوانی برای جامعه ایجاد کرده است. امام صادق)ع( در این زمینه در احادیثی فرمودند: هر مسلمانی که نیاز و حاجت مسلمانی را برطرف کند خدای متعال به او میفرماید: اجر و ثواب تو به عهده من است و به کمتر از بهشت برای تو راضی نخواهم شد. همچنین از رسول خدا)ص( سوال شد محبوبترین مردم در پیشگاه خدا کیست فرمودند: کسی که بیشترین سود و خدمت را به مردم عرضه کند. خداوند بزرگ فرمودند: مردم خانواده من هستند پس محبوبترین آنها پیش من کسانی هستند که نسبت به مردم مهربانتر باشند و در تأمین نیازهایشان کوشاتر باشند. پیامبر اکرم )ص( نیز در احادیثی فرمودند: تا زمانی که مؤمن در کمک به برادر مؤمن خود کوشا باشد خدا هم او را کمک و یاری خواهد کرد. کسی که صبح کند و به مسائل مسلمانان هم ت نگمارد مسلمان نیست. منبع: تبیان جدول سودکو شماره 39 سودوكو Sudoku يك واژهتركيبي ژاپني به معناي اعداد بيتكرار است و در طي س الهاي اخير در روزنامهها و مجات ايراني نيز از اين سرگرمیذهني جذاب استفاده میشود كه ما هم براي شما آن را تهي ه كرديم. البته در نگاه اول همه فك ر میكنند میتوانند به راحتي آن را حل كنند اما با ش روع تازه متوجه میشوند كه به اين راحتيها هم حل نمیش ود! قانونهاي حل جدول سودوكو كه بايد آن را رعايت كنيد: در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 آنهم بدون تكرار نوشته شود. در هر مربع 3 3 ميز اعداد يك تا 9 بايد جوري نوشته شوند كه هيچ عددي تكرار نشود.

75 22 بلندمدت یکساله )قابل تمدید( کوتاهم دت 9 ماهه کوتاهم دت 6 ماهه کوتاهم دت 3 ماهه کوتاهمدت کمتر از 3 ماهه

76 اینترنت بانک خودپرداز )ATM( تلفنبانک )021( کارتخوان )POS( پایانه شعب )PinPad( وبکیوسک غیر حضوری: حضوری: از طریق تمامی شعب و دفاتر سراسر کشور