MICROSOFT OFFICE EXCEL 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MICROSOFT OFFICE EXCEL 2013"

Transcription

1 MICROSOFT OFFICE EXCEL 03 Excellent Excel Skill

2 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท อะไรใหม ใน Excel 03 เม อเป ด Excel ข นมา จะได ส มผ สก บภาพล กษณ ใหม เป นส งแรก ภาพล กษณ น ด สะอาดตาข น แต ก ถ ก ออกแบบมาเพ อช วยให ได ร บผลล พธ ท ด เป นม ออาช พได อย างรวดเร วด วย จะพบฟ เจอร ใหม ๆ มากมาย พร อมท ง ให ภาพของข อม ลท ด น าสนใจข น ซ งช วยนาไปส การต ดส นใจท ด และม ข อม ลมากข น ฟ เจอร เด นๆ ด งน ม เทมเพลทให เล อกใช เม อเร มใช งาน เทมเพลตจะทางานด านการต งค าและการออกแบบส วนใหญ ให แล ว ด งน นจ งสามารถม งความสนใจไปท ข อม ลได เลย เม อเป ด Excel 03 จะพบเทมเพลตสาหร บงบประมาณ ปฏ ท น ฟอร ม รายงาน และอ นๆ

3 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท ม เคร องม อ Quick Analysis ให ใช เม อเล อกข อม ลอย างน อย เซลล ข นไป จะช วยให สามารถแปลง ข อม ลไปเป นแผนภ ม หร อตารางได ภายในสองข นตอนหร อน อยกว า แสดงต วอย างข อม ลด วยการ จ ดร ปแบบตามเง อนไข Spark lines หร อแผนภ ม และทาให ต วเล อกของค ณโดดเด นข นได ในคล กเด ยว

4 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 3 ม ร ปแบบแผนภ ม ท เหมาะสมก บข อม ลให เล อกใช ด วยเคร องม อ Recommended Charts พร อม เคร องม อด วน สาหร บการตกแต งแผนภ ม (Fine tune charts quickly)

5 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 4 เป ดใช งาน เว ร กบ กต อ หน าต าง (One workbook, one window) เพ มความสะดวกในการใช งานใน Excel 03 แต ละเว ร กบ กจะม หน าต างของต วเอง จ งทาให สามารถทางานบนสองเว ร กบ กได พร อมก นได ง ายข น และย งท าให ง ายข นเม อทางานบนจอภาพสองจอภาพ

6 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 5. การจ ดร ปแบบเซลล และข อม ล ในห วข อน จะได ศ กษาถ งการจ ดร ปแบบของเอกสาร ได แก การจ ดตาแหน งข อม ลในเซลล (Alignment) การจ ดร ปแบบข อม ลต วเลข (Number) และการจ ดร ปแบบอย างม เง อนไข (Conditional Formatting) เป นต น. การจ ดข อม ลตาแหน งในเซลล (Alignment) ข อม ลในเซลล หากไม ม การจ ดร ปแบบ ข อม ลชน ด Character จะช ดซ ายของเซลล และข อม ลท คานวณได จะช ดขวา ซ งบางคร งอาจด ไม เป นระเบ ยบสวยงาม ว ธ การจ ดตาแหน งข อม ลซ งม ข นตอนด งน. คล กเล อกเซลล หร อตาแหน งเซลล ท ต องการจ ดตาแหน ง. คล กเล อกคาส งจากจากกล มค าส ง Alignment บนแท บ Home จ ดข อม ลอย ตรงกลางแนวต ง จ ดข อม ลช ดด านล าง จ ดแนวการจ ดวางข อม ล จ ดข อม ลช ดด านบน จ ดข อม ลช ดด านซ าย จ ดข อม ลก งกลาง เพ มระยะเย อง ลดระยะเย อง การต ดคา การรวมเซลล เร ยกหน าต าง Alignment จ ดข อม ลช ดขวา ในการจ ดร ปแบบอ นๆ หากต องการจ ดตาแหน งข อม ลท มากข นกว าท เคร องม อการจ ดต าแหน ง ข อม ลม ให น นจะต องคล กคาส งย อยเพ อเข าส หน าต างการจ ดตาแหน งข อม ล

7 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 6 การกาหนดแนวการวางข อม ล การจ ดวางตาแหน ง ข อม ล การจ ดการข อม ล รายละเอ ยดร ปแบบการวางข อม ล Text Alignment การจ ดตาแหน งข อความ Horizontal การจ ดวางในแนวนอน General ตามค าเร มต นของโปรแกรม Left (Indent) ช ดซ ายและกาหนดย อหน าได Center กลางเซลล Right ช ดขวา Fill ใส จนเต มเซลล Justify ต ดคาข นบรรท ดใหม Center Across Selection จ ดก งกลางระหว างเซลล Distributed ขยายระยะห างให พอด ก บความกว างของเซลล

8 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 7 Vertical การจ ดวางในแนวต ง Top จ ดช ดขอบบนของเซลล Center กลางเซลล Bottom จ ดช ดขอบล างของเซลล Justify ต ดคาข นบรรท ดใหม Distributed ขยายระยะห างให พอด ก บเซลล ในแนวต ง Orientation กาหนดแนวการแสดงข อความ Text Control การทางานก บข อความ Wrap Text ต ดข อความข นบรรท ดใหม Shrink to fit บ บข อความให อย ในเซลล Merges Cell รวมเซลล / ยกเล กการรวมเซลล

9 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 8 การต ดคาให ข อความอย ในเซลล (Wrap Text) Excel ม ล กษณะเป นตารางท ม เซลล ให กรอกข อม ล ในบางคร งอาจม ข อม ลท เป นข อความยาวๆ หากจะ พ มพ ลงในเซลล ท ม พ นท เล กๆ อาจจะแสดงผลไม หมด ท าการขยายข อม ลให กว างก ด ไม เร ยบร อย เราสามารถใช การต ดคา ป ดบรรท ดลงมา (wrap text) ซ งทาได โดย. คล กเล อกเซลล. คล กป ม wrap text ต ด ข อความ ผลล พธ ท ได

10 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 9 การย อข อความให พอด เซลล (Shrink to fit) การย อข อความให พอด ก บเซลล ค อการปร บขนาดข อความให เล กพอด ก บเซลล โดยไม ต องต ดคาเป น หลายบรรท ด ม ข นตอนด งน ผลล พธ ท ได. คล กขวาเซลล ท ต องการ. เล อกคาส ง Format Cell 3. เล อก Alignment 4. คล ก ท Shrink to fit 5. คล กป ม OK

11 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 0 การวางแนวข อม ลในเซลล (Orientation) ข อม ลท พ มพ ลงไปในเซลล น นโดยปกต จะถ กวางในแนวนอน ในกรณ ท ต องการวางในแนวอ นๆ สามารถ ทาได โดยม ข นตอนด งน. คล กเล อกเซล 3. คล กท ป ม (Orientation) 3. เล อกร ปแนวข อความ ผลล พธ ท ได คาส ง ความหมาย Angle Counterclockwise หม นทวนเข มนาฬ กา 45 องศา Angle Clockwise หม นตามเข มนาฬ กา 45 องศา Vertical Text หม นข อม ลให เร ยงอย ในแนวต ง Rotate Text Up หม นข อความทวนเข มนาฬ กา 90 องศา Rotate Text Down หม นข อความตามเข มนาฬ กา 90 องศา Format Cell Alignment เล อกการจ ดร ปแบบเพ มเต ม

12 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท การผสานและแยกเซลล (Merges Cell) การผสานเซลล ถ อเป นเร องสาค ญอ กเร องหน งในส วนของการจ ดร ปแบบ ซ งทาหน าท ในการจ ดการรวม เซลล ย อยต างๆท Excel แบ งไว ให รวมเป นเซลล เด ยวก น โดยม ข นตอนด งน. คล กเล อกกล มเซลล ท ต องการรวมก น. คล กป ม จาก แท บ Home 3. เล อกล กษณะการรวมท ต องการ 3 การรวมเซลล แบบ Merge & Center การรวมเซลล แบบ Merge Across

13 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท คาส งการรวมเซลล คาส ง ความหมาย Merge & Center รวมเซลล และจ ดข อม ลให อย ก งกลาง Merge Across รวมเซลล ในแนวนอน (แนวบรรท ด) Merge Cells รวมเซลล แต ไม จ ดตาแหน งข อม ล Unmerge Cells ยกเล กการรวมเซลล ในกรณ ท ต องการแยกเซลล ท ทาการรวมไว แล วสามารถคล กท เซลล ท ทาการรวมไว และคล กป มคาส ง Unmerge Cells Unmerge Cells

14 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 3. การจ ดร ปแบบข อม ลต วเลข (Number) ต วเลขภายในเซลล ท ป อนข อม ลน น เพ อความสวยงามจะต องทาการจ ดร ปแบบต วเลขด วย เพราะ จะง ายต อการอ านค า ซ งข นตอนการจ ดร ปแบบต วเลข ม ด งน. คล กเล อกเซลล หร อกล มเซลล ต วเลขท ต องการจ ดร ปแบบ. คล กเล อกคาส งจากกล มคาส ง Number บนแท บ Home ชน ดต วเลข ใส เคร องหมายจ ลภาค ร ปแบบต วเลขบ ญช ลดจ ดทศน ยม เพ มจ ดทศน ยม ร ปแบบต วเลขเปอร เซนต เร ยกหน าต าง Number สาหร บการจ ดร ปแบบต วเลขน น สามารถจ ดร ปแบบเพ มเต มได อ ก โดยการคล กคาส งย อยเพ อเร ยก หน าต าง Number สาหร บใช ในการจ ดร ปแบบ ชน ดต วเลข กาหนดรายละเอ ยด

15 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 4 ชน ดต วเลข ความหมาย General ข อม ลปกต Number กาหนดร ปแบบข อม ลต วเลข Currency กาหนดร ปแบบข อม ลต วเลขแบบการเง น Accounting กาหนดร ปแบบข อม ลต วเลขแบบการบ ญช Date กาหนดร ปแบบว นท Time กาหนดร ปแบบเวลา Percentage กาหนดร ปแบบต วเลขเปอร เซ นต Fraction กาหนดร ปแบบเศษส วน Scientific กาหนดร ปแบบต วเลขทางว ทยาศาสตร Text กาหนดให ข อม ลในเซลล น นเป นแบบข อความ Special ร ปแบบข อม ลประเภทอ นๆ เช น โทรศ พท, รห สไปรษณ ย Custom ร ปแบบข อม ลท ก าหนดข นเอง

16 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 5.3 การจ ดร ปแบบอย างม เง อนไข (Conditional Formatting) การจ ดร ปแบบเอกสารน น บ อยคร งท จะต องจ ดร ปแบบโดยม การกาหนดเง อนไข เช น ต องการ จ ดร ปแบบต วเลขในกล มเซลล มากกว า 0,000 บาท ให ต วเลขเป นส แดง Excel ม เคร องม อการจ ดร ปแบบ อย างม เง อนไขข นมาซ งม ข นตอน ด งน. เล อกกล มเซลล ท ต องการ. คล กเล อกเคร องม อ Condition Formatting ท แท บ Home บน Ribbon ท กล มคาส ง Styles 3. เล อกร ปแบบเง อนไขท ต องการ 3 สาหร บการจ ดร ปแบบอย างม เง อนไข ได ม การพ ฒนาให ม ร ปแบบการใช งานท ง ายและสะดวกข น รวมถ งสามารถว เคราะห ข อม ลและจ ดร ปแบบการแสดงผลได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งรายละเอ ยดด งน

17 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 6 การเปร ยบเท ยบค า (Compare) การเปร ยบเท ยบค าจะม รายละเอ ยดค อ เปร ยบเท ยบว ามากกว า น อยกว า เท าก บหร อไม ซ ง สามารถเปร ยบเท ยบค าได ท งต วเลข และข อความ ซ งม ล กษณะการใช งานด งน. เล อกกล มเซลล ท ต องการ. คล กเล อกเคร องม อ Condition Formatting ท แท บ Home บน Ribbon ท กล มคาส ง Styles 3. เล อก Highlight Cells Rules 4. เล อกเง อนไขในการเปร ยบเท ยบท ต องการ 5. กาหนดค าท ต องการเปร ยบเท ยบ 6. เล อกล กษณะการจ ดร ปแบบ 7. คล กป ม OK ชน ดต วเลข ความหมาย Greater Than เปร ยบเท ยบค ามากกว า Less Than เปร ยบเท ยบค าน อยกว า Between เปร ยบเท ยบค าท อย ระหว าง Equal To เปร ยบเท ยบค าเท าก บ Text that Contains เปร ยบเท ยบค าท ประกอบด วยต วอ กษรหร อข อความ A Date Occurring เปร ยบเท ยบค าท เก ยวข องก บต วเลขว นท Duplicate Values เปร ยบเท ยบหาค าซ า More Rules ต งเง อนไขเอง

18 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท ผลล พธ ท ได จากการกาหนดค า

19 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 8 การหาค าส งส ด/ต าส ด (Top/Bottom) เป นการหาค าโดยสร ป ค อ การสร ปข อม ลจากตาราง เพ อหาค าส งส ด ต าส ด หร อการหา ค าส งส ด 0 อ นด บแรก หร อการหาค าเฉล ย เป นต น สามารถทาได ด งข นตอนต อไปน. เล อกกล มเซลล ท ต องการ. คล กเล อกเคร องม อ Condition Formatting ท แท บ Home 3. เล อก Top/Bottom Rules 4. เล อกเง อนไขท ต องการ 5. กาหนดค าท ต องการสร ป 6. เล อกล กษณะการจ ดร ปแบบ 7. คล กป ม OK ชน ดต วเลข ความหมาย Top 0 Items สร ปข อม ลส งส ด 0 อ นด บแรก (0 รายการ) Top 0 % สร ปข อม ลส งส ด 0 % ของรายการท งหมด Bottom 0 Items สร ปข อม ลต าส ด 0 อ นด บแรก (0 รายการ) Bottom 0 % สร ปข อม ลต าส ด 0 % ของรายการท งหมด Above Average สร ปข อม ลท ม ค ามากกว าค าเฉล ยของข อม ลท งหมด Below Average สร ปข อม ลท ม ค าน อยกว าค าเฉล ยของข อม ลท งหมด More Rules ต งเง อนไขเอง

20 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท ผลล พธ ท ได จากการกาหนดค า

21 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 0 การสร ปผลข อม ลโดยใช เฉดส (Data Bar) ว ธ น เป นการเปร ยบเท ยบข อม ลท งหมดแล วม การ Highlight เป นเฉดส ลงบร เวณข อม ล ซ งทา ให สามารถเห นผลล พธ และเปร ยบเท ยบข อม ลได จากการส งเกตเฉดส เหมาะสาหร บแสดงค าข อม ลท เปร ยบเท ยบเป นปร มาณ มาก น อย ได อย างช ดเจน ม ว ธ การด งน ค อ. เล อกกล มเซลล ท ต องการ. คล กเล อกป มเคร องม อ Conditional Formatting ท แท บ Home 3. เล อก Data Bar 4. เล อกเฉดส ท ต องการ 3 4

22 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท การสร ปผลข อม ลโดยใช ส (Color Scale) ว ธ น เป นการเปร ยบเท ยบข อม ลท งหมดแล วม การใช ส ท แตกต างก นลงบร เวณข อม ล ซ งทาให สามารถเห นผลล พธ และเปร ยบเท ยบข อม ลได จากการส งเกตส ท ใส ลงในเซลล โดยจะแสดงแบบ ระด บส (ค าน อยท ส ดก บค ามากท ส ด) หร อ 3 ระด บส (ค ามาก, ค ากลาง และค าน อย) ม ว ธ การด งน. เล อกกล มเซลล ท ต องการ. คล กเล อกป มเคร องม อ Conditional Formatting ท แท บ Home 3. เล อก Color Scals 4. เล อกเฉดส ท ต องการ 3 4

23 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท การสร ปข อม ลโดยใช ร ปภาพ (Icon Sets) ว ธ น เป นการเปร ยบเท ยบข อม ลท งหมดแล วม การใช ร ปภาพท แตกต างก นลงบร เวณข อม ล ซ งทา ให สามารถเห นผลล พธ และเปร ยบเท ยบข อม ลได จากการส งเกตท ร ปภาพ ม ว ธ การด งน ค อ. เล อกกล มเซลล ท ต องการ. คล กเล อกป มเคร องม อ Conditional Formatting ท แท บ Home 3. เล อก Icon Sets 4. เล อกร ป Icon ท ต องการ 3 4

24 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 3. การใช ส ตรและฟ งก ช นเพ อการคานวณ การใช งานในด านการคานวณ ซ งน บว าเป นอ กความสามารถหน งท เด นช ดของ Microsoft Excel รวมไป ท งฟ งก ช น ซ งก ค อส ตรการคานวณท ถ กสร างไว ม ล กษณะเหม อนคาส งสาเร จร ป การทางานเพ ยงแค ระบ ช อ ฟ งก ช นลงไปภายในเซลล ท ต องการ ฟ งก ช นภายใน Excel ม ให เล อกใช มากมาย ท งฟ งก ช นทางคณ ตศาสตร ฟ งก ช นทางการเง น ฟ งก ช นทางสถ ต ฟ งก ช นทางข อความ เป นต น. ร ปแบบของส ตรคานวณ การป อนข อม ลประเภทส ตรค านวณ (Formula) น นจะต องนาหน าด วยเคร องหมาย เท าก บ = และต องประกอบด วยต วถ กด าเน นการ (Operand) และต วดาเน นการ (Operator) Operator เคร องหมาย เท าก บ =B3* Operand ต วถ กดาเน นการ (Operand) ต วถ กดาเน นการหร อ Operand สามารถก าหนดในส ตรคานวณ แบ งออกเป น ประเภทค อ. ค าคงท (Constant) ค อต วเลข ต วอ กษร หร อข อความเฉพาะต างๆ. ช อเซลล (Cell Name) ค อช อเซลล ท บรรจ ข อม ลอย =B3* ช อเซลล ค าคงท

25 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 4 ต วดาเน นการ (Operator) ต วดาเน นการ หร อ Operator แยกตามประเภทด งน ต วดาเน นการทางคณ ตศาสตร (Mathematics Operator) Operator ความหมาย ต วอย าง + บวก = A+A3 _ ลบ = B3-B5 * ค ณ = C3*5 / หาร = A/00 ^ ยกกาล ง = ^A % เปอร เซนต = A*0% () วงเล บ = ((A3+)*0)/00 ต วดาเน นการทางการเปร ยบเท ยบ (Comparison Operator) Operator ทางการเปร ยบเท ยบน นจะได ค าจากการคานวณ เป น TRUE (จร ง) หร อ FALSE (เท จ) เท าน น โดยท วไปจะใช เพ อนาไปต ดส นใจหาทางเล อกในฟ งก ช น Operator ความหมาย ต วอย าง = เท าก บ =5=6 ค าท จะได เป น FALSE เพราะ 5 ไม เท าก บ 6 > มากกว า =5>6 ค าท จะได เป น FALSE เพราะ 5 น อยกว า 6 < น อยกว า =5<6 ค าท จะได เป น TRUE เพราะ 5 น อยกว า 6 จร ง >= มากกว าหร อเท าก บ =5>=6 ค าท จะได เป น FALSE เพราะ 5 น อยกว า 6 Operator ความหมาย ต วอย าง <= น อยกว าหร อเท าก บ =5<=6 ค าท จะได เป น TRUE เพราะ 5 น อยกว า 6 จร ง <> ไม เท าก บ =5<>6 ค าท จะได เป น TRUE เพราะ 5 ไม เท าก บ 6

26 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 5 ต วดาเน นการทางข อความ (Text Operator) เคร องหมายดาเน นการทางข อความค อเคร องหมาย & ซ งทาหน าท เช อมข อความหร อส ตร คานวณ ทาให แสดงผลล พธ ต อเน องก นได ต วดาเน นการอ างอ ง (Reference Operator) ใช ในการอ างอ งตาแหน งบนเว ร คช ท โดยใช เคร องหมาย, (Comma) : (Colon) หร อเว น วรรค (Space) ในการอ างอ งกล มเซลล เว ร คช ท Operator ความหมาย ต วอย าง, (Comma) ใช อ างอ งช วงเซลล ท งหมดท อ างถ ง =sum(b:b5,d:d5) : (Colon) ใช อ างอ งช วงเซลล จากตาแหน งแรก ไปจนถ งตาแหน งเซลล ส ดท าย ต อเน องก น เว นวรรค (Space) ใช อ างอ งเฉพาะเซลล ท ซ าก นในช วง เซลล ท ระบ =sum(b:b5) =sum(b:d4 C3:E5) นาข อม ลท ซ าก นในช วง B ถ ง D4 และ C3 ถ ง E5 มาบวกก นในท น ค อเซลล C3 C4 D3 D4

27 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 6 ระด บความสาค ญของต วดาเน นการ ต วดาเน นการต างๆน นม ลาด บความสาค ญต างก น ซ งโปรแกรมจะประมวลผลจากต วดาเน นการ ระด บส งไปย งระด บรองลงมา หากภายในส ตรคานวณเด ยวก นน นม ต วดาเน นการท ม ระด บความสาค ญ เท าๆ ก นจะคานวณจากซ ายไปขวาจนครบ ลาด บท ต วดาเน นการ ความหมาย () วงเล บ % เปอร เซ นต เช น 50% โปรแกรมจะแปล งค าเป น 0.5 ก อนแล วจ ง คานวณค าอ นๆ 3 ^ ยกกาล ง เช น ^5 4 * และ / ค ณ และหาร 5 + และ - บวก และลบ 6 & นาข อความต งแต สองข อความมาเช อมก น 7 =, <>, <=, >=, <> ต วดาเน นการเปร ยบเท ยบ ยกเล กส ตร การสร างส ตรคานวณ หากต องการใช งานส ตรคานวณใน Excel น น ส งหน งท ต องทาก อนเสมอค อ คล กเล อกเซลล ท ต องการให ผลล พธ แล วจ งป อนส ตรคานวณ การใส ส ตรลงในเซลล ทาได โดยคล กเซลล ท ต องการ แล วพ มพ ส ตรลงไปในเซลล โดยตรง หร อ พ มพ บนแถบส ตร (Formula Bar) ซ งม การใช งานด วน แทรกฟ งก ช น แถบสาหร บพ มพ ส ตร ใช ส ตรท พ มพ

28 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 7. การอ างอ งเซลล (Reference) หากกล าวถ งเร องการคานวณแล ว การอ างอ งเซลล จ ดเป นเร องท ควบค ก น กล าวค อหากม การใช ส ตรคานวณจะต องม การอ างอ งข อม ลท บรรจ อย ในเซลล ต างๆ ก น เพ อให ส ตรการคานวณท สร างข นน นม ความย ดหย นต อการใช งาน มากกว าการระบ ต วเลขค าคงท ลงไปท งหมดเอง เพราะเม อม การเปล ยนแปลง ข อม ลหร อต วเลขใดๆ ในเซลล ข อม ล ผลล พธ ต างๆ ก จะถ กเปล ยนแปลงไปด วย ทาให ผ ใช ไม ต องเส ยเวลสใน การป อนส ตรค านวณอ กรอบ การอ างอ งเซลล น นสามารถก าหนดได หลายร ปแบบด งน การอ างอ งเซลล ภายในเว ร คช ทเด ยวก น การอ างอ งเซลล ท อย ในเว ร คซ ทเด ยวก นจะต องม ช อคอล มน และช อแถวในการอ างอ งด งร ป ร ปแบบ = ช อเซลล เช น = A การอ างอ ง = A อ างอ งข อม ลท อย ในเซลล A ความหมาย = A:A อ างอ งข อม ลต งแต เซลล A ถ ง A = A,A,A4 อ างอ งข อม ลในเซลล A, A และ A4 = A:A,C:C อ างอ งข อม ลต งแต เซลล A ถ ง A และต งแต C ถ ง C = A:A A:F5 อ างอ งข อม ลเซลล ข อม ลต งแต A ถ ง A และ A ถ ง F5 ซ ง ก ค อ A:A5 น นเองเป นการอ างอ งเซลล ร วมก น

29 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 8 การอ างอ งเซลล ท อย ในเว ร คช ทอ น การอ างอ งเซลล ท อย ในเว ร คช ทอ นน น จะต องม ช อเว ร คช ทต นทางแล วตามด วยเคร องหมาย อ ศเจร ย (!) แล วจ งพ มพ ช อเซลล ด งร ป ร ปแบบ = ช อเว ร คช ท! ช อเซลล เช น = Sheet! A การอ างอ งเซลล ภายในเว ร คบ คอ น การอ างอ งเซลล ท อย ในเว ร คบ คอ นน น จะต องม การอ างอ งถ งช อไฟล เว ร คบ คแล วตามด วยช อ เว ร คช ท และช อเซลล ตามลาด บ ร ปแบบ = [ช อเว ร คบ ค.XLS] ช อเว ร คช ท! ช อเซลล เช น = [งานคานวณ.XLS] Sheet! A การอ างอ งเซลล แบบเจาะจง เม อผ ใช ทาการค ดลอกส ตรภายในเซลล ต างๆ ท ถ กกาหนดไว ในส ตรจะเปล ยนแปลงเองอ ตโนม ต แต ในบางกรณ เราไม ต องการให เซลล เปล ยน ต องการระบ เจาะจงแค เซลล เด ยว หร อกล มเซลล เพ ยงกล ม เด ยว สามารถระบ ได โดยการใช ส ญล กษณ $ (Dollar Sign) ใส ไว หน าเซลล เช น $A ค อเจาะจงคอล มภ แถวเปล ยนแปลงได หร อ A$ ค อเจาะจงแถว คอล มภ เปล ยนแปลงได หร อ $A$ ค อเจาะจงแถว และ คอล มน ร ปแบบ = ช อเซลล เช น = $A การอ างอ งเซลล แบบเฉพาะเจาะจง สามารถกดป มฟ งก ช น F4 ท ค ย บอร ด เพ อทาการใส เคร องหมาย $ โดยการกด F4 กดคร งท จะเป นการใส $ ท งหน าคอล มภ และแถว ($A$) กดคร งท จะเป นการใส $ หน าแถว (A$) กดคร งท 3 จะเป นการใส $ หน าคอล มภ ($A)

30 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 9.3 การต งช อเซลล และกล มเซลล การคานวณข อม ลภายในเซลล น นเป นการอ างอ งต าแหน งเซลล หร อการระบ ช อเซลล เช น A4+A3 เป นต น ท งน เราสามารถอ างอ งตาแหน งเซลล ได อ กล กษณะหน งค อ การต งช อให ก บเซลล ซ งอาจจะเป น เซลล เด ยวก นหร อหลายเซลล ก ได เพ ออานวยความสะดวกในการอ างอ งถ งตาแหน งเซลล จานวนมาก ใน การเข าถ งข อม ลหร อการนาไปคานวณ การต งช อเซลล หร อกล มเซลล ด วย Name Box Name Box ใช ในการแสดงช อตาแหน งเซลล ท เล อกอย และสามารถต งช อเซลล หร อกล มเซลล ได โดยสามารถทาตามข นตอนด งน. คล กเล อกเซลล หร อกล มเซลล ท ต องการต งช อ. พ มพ ช อลงไปใน Name Box และกดป ม Enter ท ค ย บอร ด

31 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 30 การต งช อเซลล หร อกล มเซลล ด วย Define Name Define Name ใช ในการต งช อกล มเซลล โดยการกาหนดขอบเขตการใช งานและใส ข อค ดเห น เพ มเต มซ งสามารถทาได ด งน. คล กเล อกเซลล หร อกล มเซลล ท ต องการต งช อ. เล อกแท บ Formulas 3. คล กป ม Define Name 4. ท ช อง Name ต งช อเซลล 5. ท ช อง Scope เล อกขอบเขตการเร ยกใช งานช อเซลล หร อคล กท Refers to เพ ออ างอ ง กล มเซลล ใหม 6. ท ช อง C0mment ระบ ข อค ดเห นเพ มเต ม 7. คล กป ม OK 3

32 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท การต งช อเซลล หร อกล มเซลล ตามห วคอล มภ หร อแถว การต งช อเซลล โดยการนาเอาช อห วรายการในกล มข อม ลมาต งช อเซลล โดยใช ว ธ เล อกช อห ว คอล มภ หร อห วแถวมาต งช อให เซลล โดยม ข นตอนด งน. คล กกล มเซลล ท งหมดพร อมห วรายการ. เล อกแท บ Formulas 3. คล กป ม Create from Selection 4. คล กเล อกค าจากเซลล ด านท จะนามาทาช อเซลล 5. คล กป ม OK คาส ง ความหมาย Top row ใช ค าในแถบบนส ดมาเป นช อเซลล Left column ใช ค าของเซลล ในคอล มน ซ ายส ดเป นช อเซลล Bottom row ใช ค าในแถวล างส ดเป นช อเซลล Right column ใช ค าของเซลล ในคอล มน ขวาส ดเป นช อเซลล

33 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท

34 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 33.4 การใช งานฟ งก ช น ฟ งก ช นซ งค อส ตรการคานวณท ถ กสร างไว ม ล กษณะเหม อนคาส งสาเร จร ป การทางานเพ ยงแค ระบ ช อฟ งก ช นลงไปภายในเซลล ท ต องการ หล งจากน นฟ งก ช นจะค นค าผลล พธ กล บมาให ฟ งก ช นภายใน Excel ม ให เล อกใช มากมาย ท งฟ งก ช นทางคณ ตศาสตร ฟ งก ช นทางการเง น ฟ งก ช นทางสถ ต ฟ งก ช นทางข อความ เป นต น.4. ส วนประกอบของฟ งก ช น ร ปแบบการใช งานฟ งก ช นน นจะคล ายก บการป อนส ตรคานวณค อ จะต องน าหน าด วย เคร องหมายเท าก บ (=) จากน นตามด วยช อฟ งก ช นและค าข อม ล ช อฟ งก ช น ค อ ช อฟ งก ช นตามท Excel ได กาหนดไว เช นฟ งก ช น SUM, COUNT เป นต น ค าข อม ล (Argument) ค อ ค าท ต องส งให ฟ งก ช น ซ งจะอย ภาในวงเล บ และการอ าง Argument น น อาจจะใช การอ างอ งช อเซลล แทนก ได.4. การใส ฟ งก ช น การสร างส ตรคานวณด วยฟ งก ช น สามารถเล อกใช ฟ งก ช นโดยพ มพ ช อฟ งก ช นลงไปเอง หร อ เล อกฟ งก ช นจากกล มค าส ง Function Library ซ งใน Excel 03 ได รวบรวมรายช อฟ งก ช นไว ให เร ยกใช งานได อย างสะดวกใน Ribbon ช อ Formulas โดยอย ในกล มช อ Function Library และแยกฟ งก ช นออกเป นประเภทการใช งาน ต างๆ

35 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 34 คาส ง ความหมาย Insert Function เป ดไดอะล อกบ อกซ แทรกฟ งก ช น AutoSum เล อกฟ งก ช นอ ตโนม ต Recently Used เล อกฟ งก ช นท ใช ล าส ด Financial เล อกฟ งก ช นทางการเง น Logical เล อกฟ งก ช นทางตรรกะ Text เล อกฟ งก ช นทางข อความ Date & Time เล อกฟ งก ช นว นท และเวลา Lookup & Reference เล อกฟ งก ช นการค นหาและอ างอ ง Math & Trig เล อกฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต More & Function เล อกฟ งก ช นอ นๆเพ มเต ม.4.3 ประเภทของฟ งก ช น ฟ งก ช นภายใน Excel ม หลากหลายชน ด เราสามารถแบ งออกตามกล มการทางานด งน ฟ งก ช นทางคณ ตศาสตร (Math & Trig) ใช คานวณหาค าทางคณ ตศาตร หร อตร โกณม ต เช นค าผลรวม ค าจานวนต ม เป นต น ฟ งก ช น หน าท =INT (ต วเลข) ค นค าจานวนเต มป ดทศน ยมท ง =TRUNC (ต วเลข, จานวนทศน ยม) ค นค าต วเลขและทศน ยมตามจานวนท ต องการ โดยป ด เศษท ง =ABS (ต วเลข) ค นค าสมบ รณ ของต วเลข =SQRT (ต วเลข) ค นค ารากท สองของต วเลข

36 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 35 ฟ งก ช น หน าท =ROUND (ต วเลข, จานวนทศน ยม) ค นค าต วเลขและทศน ยมตามจานวนท ต องการ =MOD (ต วต ง, ต วหาร) ค นค าเศษท เหล อจากการหาร =SUM (ช วงเซลล ) =SumIF (กล มเซลล ท ตรวจสอบ, เง อนไข, กล มเซลล ท ต องการหาผลรวม) หาผลรวม หาผลรวมตามเง อนไข ฟ งก ช นทางสถ ต (Statistical) เป นฟ งก ช นการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต ใช คานวณหาค า ทางสถ ต ต างๆ เช นค าเฉล ย ค าส งส ด ค าต าส ด การน บต วเลข เป นต น ฟ งก ช น หน าท =MAX (กล มเซลล ) ค าส งส ดในกล มเซลล =MIN (กล มเซลล ) ค าต าส ดในกล มเซลล =AVERAGE (กล มเซลล ) ค าเฉล ยในกล มเซลล =AVERAGEIF (กล มเซลล, เง อนไข) ค าเฉล ยในกล มเซลล ตามเง อนไข =AVERAGEIFS (กล มเซลล, เง อนไข, กล มเซลล, เง อนไข,...) =MIDIAN (กล มเซลล ) ค าก งกลางในกล มเซลล ค าเฉล ยในกล มเซลล ตามเง อนไขโดยสามารถหาได หลายเง อนไข หลายช วงข อม ล =MODE (กล มเซลล ) ค าท เก ดซ าหร อเก ดบ อยท ส ดในกล มเซลล =COUNT (กล มเซลล ) น บจานวนข อม ลเฉพาะต วเลข =COUNTA (กล มเซลล ) น บจานวนข อม ลท งต วเลขและข อความ =COUNTBLANK (กล มเซลล ) น บจานวนเซลล ว าง =COUNTIF (กล มเซลล, เง อนไข) น บจานวนข อม ลตามเง อนไข =COUNTIFS (กล มเซลล, เง อนไขกล มเซลล, เง อนไข,...) น บจานวนข อม ลตามเง อนไขโดยสามารถหาได หลาย เง อนไข หลายช วงข อม ล

37 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 36 ฟ งก ช นทางว นท และเวลา (Date & Time) ใช คานวณหาว นเวลา แสดงว นท ป จจ บ น เป นต น ฟ งก ช น หน าท =TODAY() ค นค าว นท ป จจ บ น =NOW() ค นค าว นท และเวลาป จจ บ น =YEAR(ว น/เด อน/ป ) =MONTH(ว น/เด อน/ป ) ค นค าป ค นค าเด อน =DAY(ว น/เด อน/ป ) ค นค าว นท =NETWORKDAYS(ว นท เร มต น, ว นท ส นส ด) ค นค าจานวนว นจากช วงเวลา เฉพาะว นทาการ =YEARFRAC(ว นท เร มต น, ว นท ส นส ด) ค นค าป เป นทศน ยม (หาอาย เป นป ) =HOUR(เวลา) ค นค าเวลาเป นช วโมง =MINUTE(เวลา) ค นค าเวลาเป นนาท ฟ งก ช นทางการเง น (Financial) ใช คานวณหาค าทางการเง นต างๆ เช น ม ลค าเง นใน อนาคต อ ตราดอกเบ ย เป นต น ฟ งก ช นทางการเง นม หลากหลายฟ งก ช น ในส วนน จะ ยกต วอย าง ฟ งก ช น PMT ซ งเป นฟ งก ช นท ทาหน าท คานวณหาค าอ ตราการผ อนชาระเป น งวดๆ ซ งม ว ธ การใช งานด งน ร ปแบบ =PMT (rate,nper,pv) =PMT(อ ตราดอกเบ ยต องวด, จานวนงวดท งหมด, เง นต น)

38 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 37 ฟ งก ช นทางข อความ (Text) ใช สาหร บจ ดการข อม ลท งต วเลขและต วอ กษรในล กษณะ ต างๆ เช น แปลงต วเลขให เป นข อความ, ค นหาและแทนท ข อความ เป นต น ฟ งก ช น หน าท =CHAR(ต วเลข) แปลงต วเลขเป นต วอ กขระ =REPT(ข อความ, จานวนคร ง) พ มพ ข อความซ าตามจานวนคร งท ระบ =BAHTTEXT(ต วเลข) แปลงต วเลขเป นข อความทางการเง น =CONCATENATE(ข อความ, ข อความ, ) รวมข อความหร อต วเลขให เป นข อม ลเด ยวก น =UPPER เปล ยนข อความเป นต วพ มพ ใหญ =LOWER เปล ยนข อความเป นต วพ มพ เล ก =LEN( น บจานวนอ กขระในเซลล ฟ งก ช นทางตรรกศาตร ใช คานวณแบบกาหนดเง อนไข เช น การเปร ยบเท ยบค าท ให ผลล พธ เป นจร งหร อเท จ ได แก o ฟ งก ช น IF ตรวจสอบเง อนไขการทางาน ฟ งก ช น IF ใช สาหร บทดสอบเง อนไขและการต ดส นใจการท างาน ตามเง อนไขท กาหนด ซ งจะใช ก บข อม ลท ม ทางเล อกในการต ดส นใจหลายๆ ทางโดยโปรแรกมจะนาเง อนไขไปทดสอบ และส งค าก บเป นตรรกศาสตร ว าจร งหร อเท จ ถ าจร งให ทาอะไร ถ าเท จให ทาอะไร IF แบบเง อนไขเด ยว ม ร ปแบบด งน ร ปแบบ = IF (เง อนไข, ค าท ได เม อเง อนไขเป นจร ง, ค าท ได เม อเง อนไขเป นเท จ) ให ค าตามผลของเง อนไขว า เป นจร ง (True) หร อเป นเท จ (False) สาหร บการใช งานฟ งก ช น IF น นส งท สาค ญท ส ดค อการกาหนดเง อนไข ผ ใช จะต อง ทราบว าอะไรค อเง อนไข และจะต งเง อนไขอย างไร

39 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 38 IF แบบหลายเง อนไข สาหร บ IF แบบหลายเง อนไข เหมาะก บงานท ม ล กษณะการตรวจสอบ การต ดส นใจแบบหลายๆ เง อนไข โดยม ล กษณะการเร ยกใช ฟ งก ช น IF แบบซ อนก นไปเร อยๆ ในส วน ของการพ ส จน เง อนไขท เป นเท จ ตามร ปแบบด งน ร ปแบบ = IF (เง อนไขท, ค าท ได เม อเง อนไขท เป นจร ง, IF (เง อนไขท, ค าท ได เม อเง อนไขท เป นจร ง,, IF (เง อนไขท N, ค าท ได เม อเง อนไขท N เป นจร ง, ค าส ดท ายของท กเง อนไข))) *** วงเล บป ดเท าก บจานวน IF *** ฟ งก ช นค นหาและอ างอ ง o ฟ งก ช น VLOOKUP ค นหาข อม ลตามแนวคอล มน ฟ งก ช นน จะใช สาหร บการค นหาข อม ลคอล มน (Vertical) โดยเร มจากคอล มน ซ ายส ด ของตารางหร อฐานข อม ลหากพบข อม ลตามค าท ส งไป ก จะส งกล บค าในแถวเด ยวจาก คอล มน ท ระบ ไว ในตาราง ฟ งก ช น Vlookup เป นฟ งก ช นท ม ประโยชน มากในการท จะ อ างอ งข อม ลของตารางอ นมาไว ย งตาแหน งท ต องการ โดยจะม KEY ท ใช ในการ เปร ยบเท ยบค นหา สาหร บการใช Vlookup น นจะต องม ส วนประกอบท สาค ญ ส วนด วยก น ค อ. ตารางข อม ลหล ก. ข อม ลท ต องการนาไปค นหาจากตารางหล ก

40 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 39 ร ปแบบ โดยท =VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]) lookup_value ค อ ค าท จะนาไปค นหาในตารางข อม ล (เซลล ท เป นค ย ) table_array ค อ ตาแหน งของตารางหล ก col_index_num ค อ ลาด บคอล มน ท ต องการน าข อม ลมาแสดง โดยการน บล าด บ คอล มน น นจะเร มน บจากซ ายส ดเป น และไล เร ยงไปตามลาด บ range_lookup ค อ ค าตรรกะท ระบ ลงไปให Vlookup เล อกว าจะส งค าใดกล บจาก ผลการค นหา เช น TRUE, FALSE หร อไม ใส ค าอะไร

41 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 40 ต วอย าง จากตารางข อม ลในร ป เม อผ ใช ป อนรห สส นค าในเซลล C ต องการให ปรากฎช อส นค าและ ราคาข นมา โดยช อส นค าและราคาส นค าน นจะอ างอ งจากกล มเซลล ตารางหล ก(F:H0) ด งน นจ งต องใช ว ธ การ อ างอ งข อม ลจากตารางหล กมาใช งาน โดยนาข อม ลรห สส นค าเป นค ย ในการค นหาข อม ล โดยกาหนดส ตร Vlookup ด งน ผลล พธ ท ได จากร ปเข ยนส ตรได ด งน =VLOOKUP(C,F:H0,) C ค อ เซลล ท เป นค ย ต องการนาไปค นหาหร อนาไปเปร ยบเท ยบก บตารางหล ก F:H0 ค อ ตาแหน งของตารางหล ก ค อ ลาด บคอล มน ท ต องการน าข อม ลมาแสดง จากต อย างต องการช อส นค า ซ งเป น คอล มน ลาด บท ของตารางหล กมาแสดง สาหร บราคาส นค าน น ก ท าเช นเด ยวก นก บช อส นค า แต เปล ยน Columnindex number เป น 3 เพราะ ราคาส นค าเป นข อม ลท อย คอล มน ลาด บท 3 ของตารางหล ก Note: ฟ งก ช น Vlookup น นม ข อจาก ดค อ คอล มน ซ ายส ดจะต องเร ยงลาด บจะต องเร ยงลาด บข อม ลจากน อย ไปหามากเสมอ และข อม ลท เป นค ย ในการค นหาน น จะต องพ มพ ให ถ กต องตามรห ส เพราะหากพ มพ ผ ดโปรแกรม จะไม สามารถหาค าได

42 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 4 o ฟ งก ช น HLOOKUP ค นหาข อม ลตามแนวแถว การทางานจะคล าย VLOOKUP แต จะค นหาข อม ลในล กษณะเป นแถวแนวนอน (Horizontal) โดยจะค นหาจากแถวท ค อแถวบนส ด หากพบข อม ลท ตรงก บค าท ค นหา ก จะนาค าท อย ในแถวถ ดไปมาแสดง โดยท ร ปแบบ =HLOOKUP (lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup]) lookup_value ค อ ค าท จะนาไปค นหาในตารางข อม ล (เซลล ท เป นค ย ) table_array ค อ ตาแหน งของตารางหล ก row_index_num ค อ ลาด บแถวท ต องการนาข อม ลมาแสดง โดยการน บลาด บแถว น นจะเร มน บจากแถวบนส ดเป น และไล เร ยงไปตามลาด บ range_lookup ค อ ค าตรรกะท ระบ ลงไปให Hlookup เล อกว าจะส งค าใดกล บจากผล การค นหา เช น TRUE, FALSE หร อไม ใส ค าอะไร

43 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 4 ผลล พธ ท ได จากร ปเข ยนส ตรได ด งน = HLOOKUP(C,B6:J8,) C ค อ เซลล ท เป นค ย ต องการนาไปค นหาหร อนาไปเปร ยบเท ยบก บตารางหล ก B6:J8 ค อ ตาแหน งของตารางหล ก ค อ ลาด บแถวท ต องการนาข อม ลมาแสดง จากต อย างต องการช อส นค า ซ งเป นแถวลาด บท ของตารางหล กมาแสดง สาหร บราคาส นค าน น ก ท าเช นเด ยวก นก บช อส นค า แต เปล ยน Columnindex number เป น 3 เพราะ ราคาส นค าเป นข อม ลท อย แถวลาด บท 3 ของตารางหล ก

44 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท การสร างแผนภ ม แผนภ ม ค อ การสร ปผลข อม ล การว เคราะห ข อม ลให แสดงผลออกมาในร ปแบบของกราฟ ก หร อแผนภ ม ในล กษณะต างๆ เช นแผนภ ม แท ง แผนภ ม วงกลม เป นต น ทาให เราสามารถเข าใจถ งข อม ลต างๆ ได ง ายข น การสร างแผนภ ม น นม ข นตอนโดยสร ปด งน. เล อกกล มเซลล ท ต องการ. คล กเล อกแท บ Insert 3. เล อกชน ดของแผนภ ม 4. เล อกร ปแบบของแผนภ ม 3 4

45 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท Recommended Charts บ อยคร งท ผ ใช ไม ร ว าข อม ลท ม อย ควรนา ไปสร างกราฟประเภทใด จ งจะเหมาะสม ในเวอร ช นน ม การเพ ม feature ช วยสร างกราฟประเภทต าง ๆ ท เหมาะสมก บข อม ลของ ผ ใช ให อย างอ ตโนม ต โดยผ ใช เพ ยงคล กในบร เวณข อม ลท ต องการสร างกราฟ คล กเมน Insert เล อกคาส ง Recommended Charts Excel จะแสดงประเภทกราฟต าง ๆ ท เหมาะสมให ผ ใช เล อก 3 ม ข นตอนด งน. เล อกกล มเซลล ท ต องการ. คล กเล อกแท บ Insert 3. เล อก Recommended Charts 4. เล อกร ปแบบของแผนภ ม 4

46 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท การปร บแต งแผนภ ม ด วยเคร องม อด วน (Fine tune charts quickly) เป นการปร บแต งร ปแบบของแผนภ มด วยเคร องม อด วนท ม อย ใน Excel ม ข นตอน ด งน. คล กเล อกแผนภ ม ท ต องการจ ดร ปแบบ. เล อกเคร องม อท จะใช ในการปร บแต งแผนภ ม

47 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท การปร บแต งแผนภ ม แบบ Sparkline Sparkline ค อการสร าง Mimi Chart หร อแผนภ ม ขนาดเล กๆ บนเซลล ท ต องการ ในล กษณะของ แนวโน มท คาดว าจะเก ดข น ก บข อม ลบางช ด สามารถทาได โดยข นตอนด งน ม ข นตอนด งน. คล กเล อกแท บ Insert. ท กล มคาส ง Sparkline เล อกร ปแบบ แผนภ ม ท ต องการ 3. ท ช อง Data Range เล อกกล มข อม ล ท จะสร างแผนภ ม 4. ท ช อง Location Range เล อกตา แหน งเซลล ท ต องการวางแผนภ ม 5. คล กป ม OK 5 Mini Chart จาก Sparkline 3 4

48 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 47 หากต องการปร บแต งร ปแบบกราฟแบบ Sparkline สามารถทาได โดย. คล กท แผนภ ม ท ต องการปร บแต ง. ปร บแต งร ปแบบกราฟโดยใช เคร องม อแท บ Design

49 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท การจ ดการฐานข อม ล Microsoft Excel จ ดเป นโปรแกรมหน งท ม ความสามารถในด านของการจ ดการเก บข อม ลโดยเฉพาะใน เวอร ช นน ได เพ มเน อท ในการจ ดเก บข อม ลมากย งข น ด วยการเพ มจานวนแถว จานวนคอล มน ท มากข นกว าเด ม ทาให ความสามารถในด านน ของ Excel ม จ ดเด นข นมาอย างช ดเจน 4. การเร ยงลาด บข อม ล (Sort) การเร ยงลาด บข อม ลจ ดว าเป นอ กความสามารถหน งท มาพร อมก บการจ ดร ปแบบตารางอ ตโนม ต ซ ง การเร ยงลาด บจะม ล กษณะการเร ยง ด งน เร ยงจากน อยไปหามาก โดยสามารถเร ยงได ท งต วอ กษร ต วเลข และว นท การเร ยงล าด บเบ องต นสามารถทาได ด งน. คล กเล อกเซลล ในคอล มน ท ต องการเร ยงลาด บ. คล กเคร องม อ Sort & Filter ท แท บ Home เล อกประเภทการเร ยงลาด บ

50 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 49 เร ยงจากมากไปหาน อย โดยสามารถเร ยงได ท งต วอ กษร ต วเลข และว นท การเร ยงล าด บเบ องต นสามารถทาได ด งน. คล กเล อกเซลล ในคอล มน ท ต องการเร ยงลาด บ. คล กเคร องม อ Sort & Filter ท แท บ Home เล อกประเภทการเร ยงลาด บ

51 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 50 เร ยงลาด บแบบกาหนดเอง การเร ยงลาด บแบบกาหนดเองสามารถทาได ด งน. คล กเมาส ภายในกล มเซลล. คล กแท บ Home 3. คล กเคร องม อ Sort & Filter 4. เล อกคาส ง Custom Sort. 5. กาหนดรายละเอ ยด - เล อกฟ ลล ท ต องการเร ยง - เล อกประเภทการเร ยง (น อยไปมาก หร อ มากไปน อย) 6. คล กป ม OK

52 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 5 เร ยงลาด บช ดข อม ล (Series) สาหร บข อม ลแบบช ด (Series) เช น จ นทร, อ งคาร, พ ธ,... อาท ตย หร อ มกราคม, ก มภาพ นธ, ม นาคม,..., ธ นวาคม น นไม สามารถใช การเร ยงแบบปกต ได เน องจากการเร ยงข อม ลแบบปกต น นจะเป น การเร ยงตามต วอ กษร ก ถ ง ฮ หร อ A ถ ง Z และเร ยงตามค าของต วเลข ด งน นหากเป นการเร ยงลาด บ แบบธรรมดาจะไม สามารถเร ยงได ถ กต อง เพราะฉะน นหากต องการเร ยงลาด บข อม ลชน ดน จะต องอาศ ยต วเล อกเสร มอ นๆ ซ งม อย ใน หน าต าง Sort อย แล วด งน. เล อกฟ ลล ท ต องการเร ยง. คล กเล อก Custom List ในส วนของประเภทการเร ยง 3. เล อกข อม ลตามร ปแบบท ต องการเร ยง 4. คล กป ม OK 3 4

53 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 5 4. การกรองข อม ล (Filter) เม อจ ดร ปแบบตารางแล วจะส งเกต ได ว าท ห วตารางจะปรากฎต วกรองข อม ล เพ อใช ในการ เร ยกด ข อม ลบางประเภทตามต องการ เช น ต องการด ข อม ลเฉพาะคนท ข นต นด วย นาย เป นต น ความสามารถในการกรองข อม ลของตารางท ได ผ านการจ ดร ปแบบแล ว ม ว ธ การใช งานเคร องม อใน การกรองข อม ลด งน. เล อกกล มเซลล ท ต องการ. คล กแท บ Home 3. คล กเคร องม อ Sort & Filter 4. เล อกคาส ง Filter 5. คล กป มล กศร ท ห วคอล มน 6. เล อกข อม ลท ต องการกรอง 7. คล กป ม OK ร ปแบบในการกรองข อม ลน นสามารถเปล ยนแปลงไปได อ สระตามข อม ล เช น ข อม ลท เป นต วเลข ข อม ลต วอ กษร หร อข อม ลท เป นว นท ต วเล อกต างๆ ของแต ละฟ ลล จะเปล ยนแปลงไปเร อยๆ ตามข อม ลท บรรจ อย ในคอล มน น นๆ

54 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 53 การกาหนดเง อนไขเอง(Custom Filter) การกรองข อม ลน นนอกจากจะใช ว ธ การเล อกจากต วเล อกท โปรแกรมม ให แล ว ย งสามารถ กาหนดได เองจากการเล อก ต วเล อก Filters เช น ต องการกรองข อม ลพน กงานท ม ค าเป นช วง หร อ ต องการหาค าเฉล ยของเง อนเด อนพน กงาน เป นต น ในการกรองข อม ลเองน สมม ต ว าต องการกรองข อม ล ต วเลขท เป นเง นเด อน สามารถทาได ด งน. คล กป มล กศร. เล อกคาส ง Number Filters 3. เล อกเง อนไขท ต องการ 4. กาหนดต วเลขตามเง อนไขท ต องการ 5. คล กป ม OK 4 3 5

55 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 54 ใช เง อนไขข นส ง (Advance Filter) นอกจากการกรองข อม ลโดยท วไปแล ว เราย งสามารถสสร างเง อนไขในการกรองข อม ลข นส ง ได ด วยการเล อกพ นท วางเง อนไขและพ นท วางผลล พธ แยกออกมาต างหากได โดยใช คาส ง Advanced ใน การกาหนดพ นท ค านหาและการกรองข อม ลได ด งน. สร างพ นท เง อนไข. พ มพ เง อนไข 3. คล กกล มข อม ลพ นท ในการค นหา 4. ท แท บ Data คล กป ม Advanced 5. กาหนดพ นท การค นหา - List range : คล กเล อกพ นท การค นหา - Criteria range : คล กเล อกพ นท เง อนไข - Copy to : คล กเล อกเซลล ท จะแสดงผล 6. คล กป ม OK

56 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท

57 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 56 ผลล พธ ท ได จากการกาหนดเง อนไขในการกรองข อม ล

58 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท การจ ดกล มข อม ล (Group) เม อข อม ลม จ านวนมาก บางคร งทาให การค นหาข อม ลหร อการเร ยกใช ข อม ลท าได ล าช า ซ งเรา สามารถแบ งข อม ลออกเป นกล มๆ ได เพ อความสะดวกในการเร ยกใช งาน การจ ดกล มข อม ลจะแบ งโดยใช คอล มน และแถวในการแบ งเป นหล ก โดยว ธ การด งน. ลากคล มช วงข อม ลท ต องการจ ดกล ม. เล อกแท บ Data 3. ท กล มคาส ง Outline คล กป ม Group 4. เล อกการจ ด Group ตาม Row หร อ Columns จากน นกดป ม OK เพ อย นย น 3 4 ผลล พธ ท ได

59 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 58 การยกเล กจ ดกล มข อม ล (Ungroup) สามารถทาได โดยว ธ การด งน. ลากคล มช วงข อม ลท ต องการยกเล กการจ ดกล ม. เล อกแท บ Data 3. ท กล มคาส ง Outline คล กป ม Ungroup 4. เล อกการยกเล ก Group ตาม Row หร อ Columns จากน นกดป ม OK เพ อย นย น 3 4

60 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท การแบ งแยกข อม ลจากคอล มน เด ยวออกเป นหลายคอล มน (Text To Column) ในกรณ ท ข อม ลถ กสร างภายในคอล มน เด ยวก น เช น ช อ-นามสก ล เราสามรถแยกข อม ลท อย ในคอล มน เด ยวก นน นแป งออกเป นหลายคอล มน ได เพ อความสะดวกในการเร ยกใช ข อม ล โดยว ธ การ ด งน. เล อกคอล มน ท ต องการแยกข อม ลออก. ท แท บ Data กล มคาส ง Data Tolls คล กป ม Text to Column 3. จะปรากฎไดอะล อกบ อกซ Convert Text to Columns Wizard ให กาหนดรายละเอ ยดเพ มเต ม 4. Step : เล อกชน ดของข อม ลต นฉบ บว าต องการแบ งแบบไหน Delimited : แบ งตามต วค น เช น แท บ คอมม า หร อช องว าง Fixed width : กาหนดความกว างแต ละคอล มน เท าก น เช น แบ งช องละ 0 ต วอ กษร 5. คล กป ม Next

61 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท Step : เล อกต วค นระหว างคอล มน ว า แต ละส วนถ กแบ งด วยเคร องหมายใด 7. คล กป ม Next

62 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท Step 3: เล อกร ปแบบและตาแหน งเซลล ท ต องการแสดงผลล พธ ในช อง Destination 9. คล กป ม Finish

63 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท ผลล พธ ท ได 5. การตรวจสอบและการจ ดพ มพ เม อสร างงานเป นท เร ยบร อยหากต องการส งพ มพ ข อม ลต างๆ ท สร างข นออกทางเคร องพ มพ สามารถทา ได ปกต โปรแรกมจะกาหนดค าเร มต นสาหร บใช ในการพ มพ ให โดยอ ตโนม ต เช นการต งค าขนาดกระดาษ หร อ

64 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 63 ระยะห างจากขอบกระดาษ ซ งค าต างๆ เหล าน สามารถเปล ยนแปลงแก ไขให เป นค าท ต องการได เพ อให งาน ออกมาสวยงามมากข น 5. การกาหนดรายละเอ ยดการพ มพ (Page Setup) การกาหนดรายละเอ ยดการพ มพ เช น กาหนดขนาดกระดาษ, เล อกท ศทางการพ มพ, กาหนดพ นท พ มพ งาน, การกาหนดห วกระดาษ ท ายกระดาษ เป นต น แท บคาส งสาหร บกาหนดรายละเอ ยดของกระดาษงาน ค อแท บ Page Layout กาหนดส วนห วตาราง กาหนดขนาดกระดาษ กาหนดการแบ งหน า จ ดร ปแบบสาเร จร ป กาหนดระยะขอบ กาหนดแนวกระดาษ กาหนดพ นท ในการพ มพ กาหนดพ นหล ง ซ อน/แสดง ห วคอล มน และห วแถว กาหนดอ ตราส วนการพ มพ ซ อน/แสดงเส นแบ งเซลล กาหนดขอบกระดาษ (Margins)

65 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 64 ขอบกระดาษหร อ Margin ค อการเว นขอบกระดาษแต ละด านไว การกาหนดขอบกระดาษน น จะม ต วเล อกให ผ ใช เล อกสาเร จร ปอย แล ว แต หากเป นการก าหนดขอบกระดาษท ผ ใช ต องการกาหนด เอง สามารถทาได โดย 3. คล กเล อกแท บ Page Layout. คล กป ม Margin 3. เล อก Custom Margins 4. กาหนดรายละเอ ยด Left: ขอบซ าย Right: ขอบขวา Top: ขอบบน Bottom: ขอบล าง 5. คล กป ม OK 4 5 กาหนดท ศทางการพ มพ (Orientation)

66 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 65 ท ศทางในการพ มพ งานปกต จะเป นแนวต งของกระดาษ ในกรณ ท เราต องการเปล ยนท ศการพ มพ ให เป นแนวนอนสามารถทาได ด งน. คล กเล อกแท บ Page Layout. คล กป ม Orientation 3. เล อแนวกระดาษท ต องการ 3 การกาหนดขนาดกระดาษ (Size)

67 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 66 ขนาดสาหร บพ มพ งานปกต ค อ A4 ซ งเป นมาตรฐาน แต เราสามารถเล อกขนาดอ นๆ ได เช นขนาด สาหร บซองจดหมาย หร อกระดาษขนาดใหญ เช น A3 เป นต น การเปล ยนขนาดกระดาษสามารถทาได ด งน 3. คล กเล อกแท บ Page Layout. คล กป ม Size 3. เล อกกระดาษท ต องการ การกาหนดพ นท ในการพ มพ (Print Area)

68 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 67 สาหร บการพ มพ เอกสารแต ละหน าน น บางคร งผ ใช ไม ต องการพ มพ หน าท งหมด แต ต องการพ มพ เฉพาะบางส วนของหน าเท าน น การพ มพ ล กษณะน ผ ใช จะต องทาการก าหนดพ นท ในการพ มพ ก อน จ งจะ สามารถพ มพ ได ซ งข นตอนในการกาหนดพ นท ในการพ มพ ด งน. เล อกกล มเซลล ท ต องการ. คล กเล อกเคร องม อ Page Layout 3. คล กกล มคาส ง เล อกคาส ง Set Print Area 3 การกาหนดการแบ งหน า (Page Break)

69 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 68 Page Break ค อการก าหนดการแบ งหน าเอกสารตามท ผ ใช กาหนด โดยย ดตาแหน งม มบน ด านซ ายของ ต วช เซลล (Cell Pointer) เป นหล กว าจะแบ งได ก หน าด งน ม ข นตอนด งน. คล กเล อกต าแหน งเซลล ท ต องการเร มการแบ งหน า. คล กแท บ Page Layout 3. เล อกคาส ง Break 4. เล อก Insert Page Break 3 4 การกาหนดให พ มพ ส วนห วตารางซ า (Print Title)

70 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 69 สาหร บตารางข อม ลใน Microsoft Excel น น ข อม ลท เก บในปร มาณมากๆ ม กจะม ห วตารางหร อ ห วคอล มน เด ยวก น และจะประสบป ญหาเม อม การส งพ มพ เอกสารแล วห วตารางจะไม ปรากฎในท กๆ หน า เอกสาร ด งน นหากต องการให ส วนห วตารางปรากฎในหน าเอกสารท กๆ หน า โดยไม ต องค ดลอกไปวางเอง ใหม สามารถกาหนดได จากเคร องม อ Print Title ด งน. คล กแท บ Page Layout, คล กเล อกเคร องม อ Print Title. เล อกแถวท ต องการให พ มพ ซ าในช อง Row to repeat top 3. คล กป ม OK 3

71 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท การจ ดการก บ Page Break Preview Page Break Preview เป นม มมองการแบ งหน าเว ร คช ท ช วยในการจ ดหน าสม ดงานก อนการพ มพ สะดวกในการกาหนดขอบเขตการพ มพ สามารถเร ยกใช ค าส งได โดย. คล กแท บ View. คล กป ม Page Break Preview

72 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท 7 ในกรณ ท ต องการย ายเส นแบ งหน า สามารถทาได โดย นาต วช ของเมาส ไปวางท เส น Page Break เป นร ป แล วลากเมาส เพ อย ายเส นน นไปวางระหว างคอล มน ท ต องการ

73 Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท การส งพ มพ เอกสาร (Print) หล งจากทาการต งค าเอกสารและด ต วอย างก อนพ มพ แล ว ถ าต องการส งพ มพ เอกสาร สามารถส ง พ มพ ได ท งในส วนของข อม ลท วไป ร ปภาพ ในล กษณะต างๆ เป นต น การส งพ มพ ข อม ล การพ มพ ข อม ลค อเน อหาท ปรากฎภายในตาราง สามารถทาได ด งข นตอนต อไปน. คล กเล อกแท บ File. เล อกคาส ง Print 3. กาหนดรายละเอ ยด เล อกช อเคร องพ มพ ท Printer, กาหนดค าในการส งพ มพ ท Setting 4. คล กป ม Print 4 3

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 (Level: Customized) Duration: >>> จ านวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม 09:00 16:00 น. Page 1 of 5 Course Description:

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ใบความร เร อง ฟ งก ช นพ นฐาน

ใบความร เร อง ฟ งก ช นพ นฐาน ใบความร 6 เร อง ฟ งก ช นพ นฐาน ----------------------------------------------- ฟ งก ช น (Function) ค อส ตรการคานวณท เข ยนข นล วงหน า ม ล กษณะเหม อนคาส ง คานวณสาเร จร ปเพ อให การทางานอย างใดอย างหน ง เพ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกม Microsoft Excel 2013 เป นเคร องม อท ม ประส ทธ ภาพอย างย งในการด งความหมายท ซ อนอย ในข อม ลจานวนมากออกมา แต ย งทางานได ด สาหร บการคานวณอย างง ายและการต ดตามข อม ลเก อบท กชน ด

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป นองศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม โดยใช โปรแกรม excel เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด ของตาแหน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย หน วยท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel -การบ นท กสม ดงาน (มาร จ กก บ Microsoft

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0 ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS v.2.0 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 หน าเข าส ระบบ, เข าส ระบบ และ หน าเมน หล ก 1 หน าเข าส ระบบ 1 หน าป อนรห สผ ใช 2 หน าเมน หล ก 2 บทท 2 ระบบบร หารรายการส งส นค า 3 เหต ผลการยกเล

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE หมวดหม Office Automation > Microsoft Access 2010 Intermediate จานวนช วโมง 18 ช วโมง ว ตถ ประสงค อบรมว นท 1 1. ผ อบรมสามารถออกแบบฐานข อม ลอย างง ายได 2. ผ อบรมสามารถบอกความสามารถและหน

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

Introduction to Excel 2013

Introduction to Excel 2013 Introduction to Excel 2013 Jirasak Hengsrisombat 1 หน าจอ Landing Page 2 1 Standard tabs and ribbons แสดงช อ Cell ท ก าล งทางานอย แสดงช อ Column แสดง Row แสดงช อ Sheet สามารถเพ มได 3 การเคล อนท ในหน า

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 ระยะเวลาการอบรม 12 ช.ม. เวลาเร ยน 9:00-16:00 เวลารวม 2 ว น ว ตถ ประสงค ของการอบรม หล กส ตรน เป นการสอนให ร ถ งฟ งก ช นใหม ใน Excel 2007 พร

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information