แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา"

Transcription

1 แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1

2 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา ม ภารก จหล กในการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม สาขาว ชาเทคน ค การแพทย ได จ ดท าแผนกลย ทธ พ.ศ เพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นงานของสาขาว ชา โดยผ านการ ประช มร วมก นของบ คลากรในสาขาว ชา และได ม การว เคราะห ก จกรรม/โครงการต างๆ โดยย ดแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย แผนย ทธศาสตร ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จของ สาขาว ชาเป นกรอบในการด าเน นการ หว งเป นอย างย งว า แผนกลย ทธ ฉบ บน จะม ประโยชน ส าหร บบ คลากรใน สาขาว ชา เพ อใช เป นกรอบในการด าเน นงานตามพ นธก จของสาขาว ชา เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 2

3 1. ประว ต ความเป นมาของสาขาว ชาเทคน คการแพทย เม อเด อนม ถ นายน พ.ศ.2550 มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยามอบหมายให ศาสตราจารย นายแพทย พยงค จ ฑา ผ ทรงค ณว ฒ สภามหาว ทยาล ย รองศาสตราจารย ส ธน เสถ ยรยานนท คณบด คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในขณะน น และรองศาสตราจารย อน นต สก ลก ม อาจารย อาว โสคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ศ กษาความเป นไปได ในการเป ดสอนหล กส ตรเทคน คการแพทยบ ณฑ ต (ทพ.บ.) ในภาคว ชา ว ทยาศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ซ งม ความพร อมในการสอนด านว ทยาศาสตร พ นฐาน ด าน ทร พยากรทางกายภาพและทร พยากรบ คคล โดยม เป าหมายในการร บน กศ กษา ป ละ 60 คน ม การแต งต งรอง ศาสตราจารย อน นต สก ลก ม เป นประธานสาขาว ชาเทคน คการแพทย โดยม อาจารย ศร ส ดา ไชยพยอม เป นห วหน า ภาคว ชาว ทยาศาสตร ในขณะน น เด อนก นยายน พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แต งต งกรรมการพ ฒนาหล กส ตร เทคน คการแพทย ด าเน นการร างหล กส ตรเทคน คการแพทย เพ อเป ดสอนในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา2551 การร บ สม ครค ดเล อกผ เร ยนร นแรกโดยว ธ ร บตรงจากโรงเร ยนเคร อข ายของมหาว ทยาล ย ว นท 27 ธ นวาคม พ.ศ ว พากษ หล กส ตร โดยคณะกรรมการว พากษ หล กส ตร จ านวน 6 ท าน ประกอบด วยผ ทรงค ณว ฒ จากคณะเทคน คการแพทย มหาว ทยาล ยมห ดล และคณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล ว นท 9 มกราคม พ.ศ สภาว ชาการมหาว ทยาล ยให ความเห นชอบหล กส ตรเทคน คการแพทยบ ณฑ ต (ทพ.บ.) ว นท 25 มกราคม พ.ศ สภามหาว ทยาล ยให ความเห นชอบหล กส ตร และอน ม ต ให เป ดสอนในภาค เร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ว นท 9 ม นาคม พ.ศ ส งร างหล กส ตรเทคน คการแพทยบ ณฑ ต (ทพ.บ.)ไปย งสภาเทคน คการแพทย เพ อขอให ร บรองหล กส ตร ว นท 25 เมษายน 2551 สภามหาว ทยาล ยอน ม ต ให เป ดสอนในภาคเร ยนท 1/2551 ตามเกณฑ การเป ด สอนหล กส ตรใหม ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ท ก าหนดให ผ านการอน ม ต จากสภา มหาว ทยาล ยก อนเป ดสอน ว นท 31 พฤษภาคม พ.ศ ส งร างหล กส ตรท ผ านการอน ม ต จากสภามหาว ทยาล ยไปย ง ส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) เพ อให ร บทราบการเป ดสอน และเพ อการร บรองหล กส ตร ว นท 10 ม ถ นายน พ.ศ เป ดภาคเร ยน น ส ตช นป ท 1 ร นแรก ว นท 1 กรกฎาคม พ.ศ แต งต งผ ช วยศาสตราจารย บ ษบา มาตระก ล เป นประธานหล กส ตรเทคน ค การแพทย ว นท 23 ม นาคม พ.ศ สภามหาว ทยาล ยอน ม ต ให เปล ยนช อหล กส ตรจากหล กส ตรเทคน คการแพทย บ ณฑ ต (ทพ.บ.) เป นหล กส ตร ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย ช อปร ญญา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (เทคน คการแพทย ) ช อย อปร ญญา วท.บ. (เทคน คการแพทย ) เม อเร มแรกในการจ ดท าหล กส ตรน นใช ช อปร ญญาว า เทคน คการแพทยบ ณฑ ต (ทพ.บ.) ซ งสอดคล องก บ ประกาศกระทรวงศ กษาธ การเร อง หล กเกณฑ การก าหนดช อปร ญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดให การจ ดการศ กษาตาม 3

4 หล กส ตรในระด บปร ญญาตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย (Medical Technology) ให ใช ช อปร ญญาในระด บ ปร ญญาตร ว า เทคน คการแพทยบ ณฑ ต (ทพ.บ.) (Bachelor of Medical Technology, B.MT.) ต อมาสภาเทคน ค การแพทย ซ งเป นองค กรควบค มการประกอบว ชาช พเทคน คการแพทย เห นชอบให ใช ช อปร ญญา ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต (เทคน คการแพทย ) ช อย อปร ญญา วท.บ. (เทคน คการแพทย ) มหาว ทยาล ยจ งเห นชอบให ใช ช อปร ญญาว า ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต(เทคน คการแพทย ) ว นท 1 ม ถ นายน พ.ศ แต งต งผ ช วยศาสตราจารย บ ษบา มาตระก ล เป นห วหน าภาคว ชาเทคน ค การแพทย ว นท 8-9 เมษายน พ.ศ สภาเทคน คการแพทย ตรวจประเม นหล กส ตรและสถาบ นการศ กษาคร งท 1 ว นท 7-8 พฤศจ กายน พ.ศ.2553 สภาเทคน คการแพทย ตรวจประเม นหล กส ตรและสถาบ นการ ศ กษาคร งท 2 2. การว เคราะห สภาพแวดล อมของสาขาว ชาเทคน คการแพทย จ ดแข ง (Strengths) - ม ความพร อมทางด านการจ ดการเร ยนการสอนว ชาว ทยาศาสตร พ นฐาน - บ คลากรม ความร ความสามารถทางด านว ชาการท ตรงก บศาสตร ของสาขาว ชา - สาขาว ชาสน บสน นการศ กษาต อของบ คลากรท งในและต างประเทศ - ค ณสมบ ต ของบ ณฑ ตม ความสอดคล องก บความต องการของสถานประกอบการ - หล กส ตรตอบสนองความต องการของประเทศ จ ดอ อน (Weakness) - ไม ม อาจารย ค ณว ฒ ปร ญญาเอก - ระบบการจ ดสรรงบประมาณให แก สาขาว ชาไม เอ ออ านวยต อการจ ดการเร ยนการสอนเทคน คการแพทย - ม การท างานว จ ยแต การต พ มพ เผยแพร ม น อย - ม จ านวนก จกรรมท ให บร การว ชาการน อย และไม ม การหารายได - ส งอ านวยความสะดวกในการจ ดการเร ยนการสอน (เช นห องปฏ บ ต การ) ไม เพ ยงพอ - น ส ตม พ นฐานทางว ทยาศาสตร และภาษาอ งกฤษค อนข างอ อน โอกาส (Opportunity) - ค าน ยมของบ คคลท วไปต องการศ กษาหล กส ตรเทคน คการแพทย - นโยบายประเทศส งเสร มการจ ดการศ กษาทางด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ - นโยบายภาคร ฐให การสน บสน นเร องท นก ย มเพ อการศ กษา - น ส ตม โอกาสค นคว าความร ได หลากหลายเพราะใกล แหล งเร ยนร - ม แหล งสน บสน นงานว จ ยและงานบร การว ชาการจากภายนอก 4

5 อ ปสรรค (Threat) - ส งคมบางส วนไม เช อม นมหาว ทยาล ยในการสอนหล กส ตรทางว ทยาศาสตร ส ขภาพ - ม สถาบ นท เป นค แข งจ านวนมากส งผลให ค ณภาพของน กศ กษาท เข ามาเร ยนม ค ณภาพลดลง - นโยบายภาคร ฐในการจ าก ดต าแหน งงานส งผลกระทบให บ ณฑ ตท จบการศ กษาประสบป ญหาการท างาน ภาคร ฐ 3. องค ประกอบแผนกลย ทธ ของสาขาว ชาเทคน คการแพทย ปร ชญา สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม งผล ตบ ณฑ ตเทคน คการแพทย ท ม ความร ความสามารถในเช งทฤษฎ และปฏ บ ต อย างม ค ณภาพ ประส ทธ ภาพ ตามมาตรฐานว ชาช พ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณว ชาช พ ม ความค ดร เร มสร างสรรค ก าวท นต อสถานการณ ท ม การเปล ยนแปลง ม ท กษะทางด าน ภาษา และเทคโนโลย สารสนเทศ สามารถพ ฒนาว ชาการและว ชาช พเพ อประโยชน ต อส งคมและประเทศชาต ว ส ยท ศน ปร บกระบวนการเร ยนการสอนทางด านเทคน คการแพทย ท รวมว ชาการท งด านทฤษฎ ปฏ บ ต และการ ว จ ย ให เป นผ เท าท นความร ป จจ บ น เน นการประย กต ความร ทางว ทยาศาสตร เทคโนโลย ทางการแพทย และ เทคน คการแพทย สม ยใหม ในการจ ดการเร ยนการสอน และเพ อค นหาความร ใหม โดยให น ส ตปร บต วให เป นผ ร ก การศ กษาและเร ยนร ตลอดช ว ต เพ อท บ ณฑ ตจะได น าความร ทางด านเทคน คการแพทย ไปใช ให เก ดประโยชน ส งส ด ในว ชาช พ พ นธก จ จ ดกระบวนการเร ยนการสอน การว จ ย จ ดฝ กปฏ บ ต งานทางว ชาช พเทคน คการแพทย ท กสาขาเพ อให ได ร บประสบการณ ด านต างๆให สอดร บก บปร ชญาและว ตถ ประสงค ของหล กส ตรเทคน คการแพทย โดยจ ด ประสบการณ ด านว ชาช พให เป นไปตามมาตรฐานของหล กส ตร มาตรฐานส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และมาตรฐานว ชาช พของสภาเทคน คการแพทย ว ตถ ประสงค เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ด งน 1. ความร ความสามารถหล ก (Core competency) 1.1 สามารถปฏ บ ต งานในหน าท ให บรรล เป าหมายอย างเต มความสามารถโดยใช ความร ท กษะ ประกอบก บกระบวนการแก ป ญหาและต ดส นใจในการด าเน นการเพ อให ได ผลงานท ม ค ณภาพ 5

6 1.2 สามารถท างานแบบม ส วนร วม ร บฟ งความค ดเห นของผ อ นและน าความค ดเห นเหล าน นมา ประย กต ใช ให เก ดประโยชน 1.3 ประพฤต ตนถ กต อง เหมาะสมท งทางด านค ณธรรม จร ยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณแห ง ว ชาช พ เพ อประโยชน ต อส งคมโดยรวม 1.4 ม ความสามารถและท กษะในการให ข อม ลข าวสารของการให บร การทางเทคน คการแพทย และความร ทางว ชาการท ถ กต องและช ดเจนแก ผ เก ยวข อง 1.5 ม ความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษในการส อสารและส บค นข อม ล และความร 1.6 ม ความค ดสร างสรรค พ ฒนาตนเองและพ ฒนางานอย างต อเน อง และสน บสน นการพ ฒนา ของผ อ น 1.7 ม ท กษะด านว จ ย สามารถสร างองค ความร ใหม หร อน าความร ท ม อย เด มมาประย กต ใช เพ อ พ ฒนางานในหน าท ได 2. ความสามารถเฉพาะงาน (Functional competency) 2.1 สามารถเก บส งส งตรวจ ว เคราะห ตรวจสอบความถ กต อง ควบค มค ณภาพ และแปลผล การว เคราะห ตลอดจน ประเม นว ธ การและเทคน คใหม ส าหร บการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การเทคน คการแพทย 2.2 ให ค าปร กษาเก ยวก บการตรวจว เคราะห และผลการว เคราะห ตลอดจนการฝ กสอนผ อ นให ค าแนะน า และก าก บด แล 2.3 สามารถแก ป ญหาและต ดส นใจเช งว เคราะห ม การค ดเช งระบบและเช งว จารณญาณ 2.4 เข าใจหล กการบร หารจ ดการและการบร หารค ณภาพ สามารถน ามาประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต งานได 2.5 ม ความร ความสามารถด านเทคโนโลย สารสนเทศเพ ยงพอท จะน าไปใช ในการปฏ บ ต งานและ พ ฒนาตนเอง นโยบาย (1) นโยบายด านการผล ตบ ณฑ ตและการจ ดการศ กษา ผล ตบ ณฑ ตในระด บปร ญญาตร ท ม ค ณภาพ ม ความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ต อว ชาช พ ควบค ไปก บการม ค ณธรรม จร ยธรรม สามารถประกอบอาช พร บใช ส งคมท กส วนได โดยม ท งว ชาการว ชาช พและค ณล กษณะอ นๆ ตามความต องการของตลาดแรงงาน ส งเสร มให ม บรรยากาศทางว ชาการ โดยน ากระบวนการประก นค ณภาพการศ กษาเป นกลไกในการ พ ฒนาการเร ยนการสอน ให ม การใช เทคโนโลย ท เหมาะสมท ช วยให การเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพ สร าง เคร อข ายความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นอ ดมศ กษาต างๆ ท ม การเร ยนการสอนสาขาว ชาในล กษณะเด ยวก นน ท งในและนอกประเทศ เพ อตอบสนองต อการเปล ยนแปลงของโลกาภ ว ตน ว ตถ ประสงค 6

7 1. ผล ตบ ณฑ ตในระด บปร ญญาตร 1 สาขาว ชา 2. ส งเสร ม พ ฒนา และเพ มศ กยภาพอาจารย และน ส ต 3. พ ฒนาว ธ การจ ดการเร ยนการสอน การว ดและประเม นผล และการจ ดท าก จกรรมสน บสน นการเร ยน การสอน 4. พ ฒนา/ปร บปร งหล กส ตร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (TQF:HEd) และ ตาม เกณฑ มาตรฐานของสภาเทคน คการแพทย แผนงาน 1. พ ฒนาบ คลากร ในด านการเร ยนการสอน การว จ ย และการผล ตบ ณฑ ตส ความเป นเล ศทางว ชาการ 2. พ ฒนาบ คลากรท กระด บให ม ความร ความสามารถเพ มข น 3. เสร มสร างบรรยากาศทางว ชาการของสาขาว ชาเทคน คการแพทย 4. การจ ดเตร ยมสถานท เคร องม ออ ปกรณ และส งอ านวยความสะดวกส าหร บการเร ยนการสอนให เป นไป ตามข อก าหนดของสภาเทคน คการแพทย (2) นโยบายด านการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ยเพ อสร างองค ความร พ นฐานและการว จ ยเช งบ รณาการบนฐานองค ความร ทางว ทยาศาสตร การแพทย และเทคน คการแพทย เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน และน าไปใช เพ อการพ ฒนาส งคม ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาหล กส ตรและการเร ยนการสอน เผยแพร องค ความร และสร างเคร อข ายด านการว จ ยก บ สถาบ น องค กร และหน วยงานอ น ๆ ท งภายในประเทศและต างประเทศ สน บสน นให บ คลากรได ร บท นว จ ยจาก แหล งท นว จ ยภายในและภายนอกสถาบ น ตลอดจนสน บสน นงบประมาณส าหร บเผยแพร ผลงานว จ ย ว ตถ ประสงค 1. สน บสน นให บ คลากรของสาขาว ชาเทคน คการแพทย ท าการว จ ยและผล ตผลงานทางว ชาการ โดยการ แสวงหาแหล งท นสน บสน นจากภายนอก 2. ส งเสร มการจ ดก จกรรมด านว ชาการ 3. สน บสน นการเผยแพร ผลงานของคณาจารย และน ส ตออกส ประชาคม 4. สน บสน นให ม การน าองค ความร จากงานว จ ยมาพ ฒนาการเร ยนการสอน แผนงาน 1. การพ ฒนางานว จ ย งานสร างสรรค /นว ตกรรมทางว ชาการหร อว ชาช พท ม ค ณภาพ 2. การต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ย งานสร างสรรค /นว ตกรรมในวารสารท ม ช อปรากฏในฐานข อม ลท เป นท ยอมร บท งในระด บชาต และนานาชาต 3. การน าเสนอผลงานว จ ย งานสร างสรรค /นว ตกรรมในท ประช มว ชาการท เป นท ยอมร บท งใน ระด บชาต และนานาชาต (3) นโยบายด านการบร การว ชาการแก ส งคม 7

8 ให บร การว ชาการและว ชาช พท เป นประโยชน เพ อเสร มสร างความม นคง และความเข มแข งของ ส งคม ช มชน ประเทศชาต ตลอดจนการส งเสร มบทบาททางว ชาการและว ชาช พของสาขาว ชาเทคน คการแพทย ในการพ ฒนาส งคมเร ยนร โดยใช ศ กยภาพท เป นทร พยากร และท นทางส งคมของสาขาว ชา ไม ว าจะเป น อาจารย น ส ต ว สด อ ปกรณ และองค ความร ท ม อย เพ อให มหาว ทยาล ยเป นท พ งทางป ญญาของท องถ นอย างแท จร ง ตลอดจนเป นการพ ฒนากระบวนการเร ยนการสอนให น ส ตได ม ส วนร วม ในการเร ยนร และแก ป ญหาจาก ประสบการณ จร ง ว ตถ ประสงค 1. ส งเสร มให อาจารย และน ส ตม ก จกรรมบร การว ชาการแก ส งค 2. ให การสน บสน นแก หน วยงานต าง ๆ ในการท าก จกรรมการบร การว ชาการส ส งคม 3. สน บสน นให ม การน าองค ความร จากบร การว ชาการมาพ ฒนาการเร ยนการสอน แผนงาน 1. การบร การว ชาการแก ส งคม ตามโครงการท สาขาว ชาจ ดท าข น 2. การจ ดประช มว ชาการ/การฝ กอบรมระยะส น/ส มมนาว ชาการท สน บสน นการประกอบว ชาช พ 3. การให บร การในด านการตรวจว เคราะห และค าปร กษาทางเทคน คการแพทย (4) นโยบายด านการพ ฒนาน ส ตและการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ส งเสร มการจ ดก จกรรมพ ฒนาน ส ตเพ อส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค สน บสน นให น ส ตม ส วน ร วมในการเร ยนร และช วยเหล อก จการของสาขาว ชา ก อนในเบ องต น เพ อขยายผลไปถ งคณะฯ มหาว ทยาล ยฯ และช มชนต อไป สน บสน นให น ส ตเข าร วมก จกรรมนอกหล กส ตร ท งด านการบ าเพ ญประโยชน ต อส งคม การก ฬา น นทนาการ การอน ร กษ ส งแวดล อม และส งเสร มประชาธ ปไตย ตลอดจนการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม เพ อ พ ฒนาน ส ตให ม ความพร อมในการประกอบว ชาช พ ส งเสร มให ม การจ ดก จกรรม/โครงการท เก ยวข องก บศ ลปะและ ว ฒนธรรม โดยเน นการปล กฝ งว ฒนธรรมท ด งามของไทยแก น ส ต ว ตถ ประสงค 1. สน บสน นการจ ดก จกรรมด านว ชาการ ด านก ฬาและการส งเสร มส ขภาพ ด านบ าเพ ญประโยชน และ ร กษาส งแวดล อม ด านเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และส งเสร มประชาธ ปไตย และด านส งเสร ม ศ ลปและ ว ฒนธรรม 2. จ ดก จกรรมเตร ยมความพร อมส าหร บน ส ตเพ อประกอบว ชาช พ แผนงาน 1. แผนพ ฒนาน ส ตเพ อส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 2. การเตร ยมความพร อมเพ อประกอบว ชาช พ 8

9 (5) นโยบายด านการบร หารจ ดการและงบประมาณ สาขาว ชาเทคน คการแพทย ได ร บงบประมาณจาก 2 แหล ง ได แก งบประมาณแผ นด น และงบประมาณเง น รายได จากการบร การการศ กษา (งบ บกศ.) ม นโยบายการบร หารจ ดการท ด ด วยหล กการม ส วนร วม หล กความ ค มค า และหล กความโปร งใส ก าหนดหน าท ของอาจารย และ เจ าหน าท ให ช ดเจน สร างแรงจ งใจ เพ อด งด ด บ คลากรท ม ศ กยภาพทางว ชาการเข ามาในระบบ สน บสน นและส งเสร มให บ คลากรม การพ ฒนาอย างต อเน องท งใน ด านว ชาการว ชาช พและจร ยธรรม เพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน ม งสร างส มพ นธภาพท ด ในหม บ คลากร ม การใช ทร พยากรร วมก นก บหน วยงานท งภายในและภายนอกคณะ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด อ นจะก อให เก ดการ ประหย ดงบประมาณด านการบร หารจ ดการ ว ตถ ประสงค 1. จ ดท าแผนและโครงการท ต องใช งบประมาณแต ละป และด าเน นการตามงบประมาณ (งบประมาณ แผ นด น และ งบ บกศ.) ตามก าหนดเวลา 2. ส งเสร มการพ ฒนาศ กยภาพอาจารย และเจ าหน าท แผนงาน 1. การพ ฒนาอาจารย ให ม ต าแหน งทางว ชาการ 2. การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรให ม ความร ความสามารถส งข น (6) นโยบายด านการประก นค ณภาพการศ กษา ส งเสร มให อาจารย เจ าหน าท และน ส ตตระหน กถ งความส าค ญของการพ ฒนา ค ณภาพ และมาตรฐาน การศ กษา และเห นว าการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ม การปฏ บ ต การท ด ม เกณฑ ค ณภาพ และมาตรฐานรองร บ น าระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาเข ามาใช เป นส วนหน งของการบร หารจ ดการ และการท างานของบ คลากรท กคน ตลอดจนน าผลการประเม นมาปร บปร งพ ฒนาการด าเน นงานให ม ค ณภาพท ส งข น ว ตถ ประสงค 1. พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาให สมบ รณ และม ประส ทธ ภาพ 2. การจ ดท ารายการประเม นตนเอง (Self Assessment Report, SAR) เพ อร บการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน แผนงาน 1. การจ ดท ารายการประเม นตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ในระด บสาขาว ชา 2 การจ ดท ารายงานเพ อขอความเห นชอบหล กส ตรและขอร บรองสถาบ นการศ กษาจากสภาเทคน ค การแพทย 3. การจ ดท ารายงานผลการด าเน นงานประจ าป การศ กษา 9

10 โครงสร างการบร หารสาขาว ชาเทคน คการแพทย คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ห วหน าภาคว ชาเทคน คการแพทย ประธานสาขาว ชา เทคน คการแพทย คณะกรรมการบร หารหล กส ตร เทคน คการแพทย หล กส ตรและการจ ดการ เร ยนการสอน แผนงาน/โครงการ ว ชาการ และว จ ย ก จกรรมน ส ต และศ ลปว ฒนธรรม บร การว ชาการ การจ ดซ อ จ ดจ าง งานประก นค ณภาพ ผศ. บ ษบา มาตระก ล อ. น นทวด เน ยมน ย ผศ. น นท นภ ส เต มวงศ อ. พจมาน ผ ม ส ตย ผศ. น นท นภ ส เต มวงศ อ. ส น ศา มล จ นทร บ ว อ. น นทวด เน ยมน ย ผศ. น นท นภ ส เต มวงศ อ. ส น ศา มล จ นทร บ ว อ. พจมาน ผ ม ส ตย 10

11 กรรมการบร หารหล กส ตร/กรรมการสาขาว ชาเทคน คการแพทย ศาสตราจารย นายแพทย ประเสร ฐ ทองเจร ญ ท ปร กษา ศาสตราจารย นายแพทย พยงค จ ฑา ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก รองศาสตราจารย ส ธน เสถ ยรยานนท ผ ทรงค ณว ฒ ภายใน 1. ผ ช วยศาสตราจารย บ ษบา มาตระก ล ประธานกรรมการ 2. รองศาสตราจารย อน นต สก ลก ม กรรมการ 2. รองศาสตราจารย นารา ผร ตโภค กรรมการ 3. ผ ช วยศาสตราจารย น นท นภ ส เต มวงศ กรรมการ 4. อาจารย พจมาน ผ ม ส ตย กรรมการ 5. อาจารย น นทวด เน ยมน ย กรรมการ 6. อาจารย ป ยะร ตน จ ตร ภ รมย กรรมการ 7. อาจารย ประม ล อร ณจร ส กรรมการและเลขาน การ อาจารย ประจ า 1. ผ ช วยศาสตราจารย บ ษบา มาตระก ล ห วหน าภาคว ชา 2. รองศาสตราจารย อน นต สก ลก ม ประธานสาขาว ชา ถ ง 30 ก นยายน ผ ช วยศาสตราจารย น นท นภ ส เต มวงศ ประธานสาขาว ชา 18 ส งหาคม รองศาสตราจารย นารา ผร ตโภค 5. รองศาสตราจารย ส รน นท ต ระว ฒนพงษ 6. รองศาสตราจารย ร ชน ส วรรณน ร กษ 7. ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ว วรรณ เสนะส ทธ พ นธ ปฏ บ ต งาน 1 พฤศจ กายน อาจารย พจมาน ผ ม ส ตย 9. อาจารย น นทวด เน ยมน ย 10.อาจารย ป ยะร ตน จ ตร ภ รมย 11.อาจารย ประม ล อร ณจร ส 12.อาจารย ส น ศา มล จ นทร บ ว 13.อาจารย รชตวรรธ บ ญมาเล ศ ลาออก 31 กรกฎาคม อาจารย ส รภ เท ยนกร ม 15.อาจารย ดร. ป ยะ วงศ ญาณ ณ ปฏ บ ต งาน 1 พฤศจ กายน

12 จ านวน ระด บการศ กษาและต าแหน งว ชาการของอาจารย สาขาว ชาเทคน คการแพทย การศ กษา ต าแหน งทางว ชาการ ว ฒ ปร ญญาตร (คน) ปร ญญาโท (คน) ปร ญญาเอก (คน) อาจารย ผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม บ คลากรสน บสน นการเร ยนการสอน (น กว ทยาศาสตร ) 1. นางสาวดวงใจ ภ ทรศร ธนวงศ (1 ม ถ นายน-30 พฤศจ กายน 2554) 2. นางสาวฐ ต มา ละอองฐ ต ร ตน 3. นางสาวแพร สายบ วแดง 4. การน าแผนกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ในการน าแผนกลย ทธ ท ได ก าหนดข นไปส การปฏ บ ต ตามกระบวนการของ Balanced Scorecard โดย พ จารณาต วช ว ดใน 4 ม มมอง (Perspectives) ประกอบด วย ม มมองด านการเง น (Financial Perspective) ม มมองด านล กค าหร อผ ม ส วนเก ยวข องภายนอก (Customer Perspective) ม มมองด านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และม มมองด านการเร ยนร และการพ ฒนา (Learning and Growth Perspective) ม มมองท กด านจะม ว ส ยท ศน และกลย ทธ ขององค กรเป นศ นย กลาง ในแต ละด านประกอบด วย 4 องค ประกอบ ค อ 1. ว ตถ ประสงค (Objective) ค อส งท องค กรม งหว งหร อต องการท จะบรรล ในแต ละด าน 2. ต วช ว ด (Measures หร อ Key Performance Indicators) ค อ ต วช ว ดของว ตถ ประสงค ในแต ละด าน และต วช ว ดเหล าน จะเป นเคร องม อท ใช ในการว ดว าองค กรบรรล ว ตถ ประสงค ในแต ละด านหร อไม 3. เป าหมาย (Target) ค อ เป าหมายหร อต วเลขท องค กรต องการจะบรรล ในต วช ว ดแต ละประการ 4. แผนงาน โครงการ หร อ ก จกรรม (Initiatives) ท องค กรจะจ ดท าเพ อบรรล เป าหมายท ก าหนดข น โดย ในข นน ย งไม ใช แผนปฏ บ ต การท จะท า แต เป นเพ ยงแผนงาน โครงการ หร อก จกรรม เบ องต นท ต องท าเพ อบรรล เป าหมายท ต องการ นอกจากองค ประกอบท ง 4 แล ว ในทางปฏ บ ต ม กจะเพ มอ ก 1 องค ประกอบ ค อ ข อม ลในป จจ บ น (Baseline Data) ของต วช ว ดแต ละต ว การหาข อม ลในป จจ บ นจะเป นต วช วยในการก าหนดเป าหมายของ ต วช ว ดแต ละต วให ม ความช ดเจนมากข น 12

13 5. ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ย ทธศาสตร ท 1 ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ 1. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการและระบบการ 1. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการและการท างานให คล องต ว ท างานให คล องต ว ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบได ท งของคณะฯ และ ตรวจสอบได สาขาว ชา 2. พ ฒนาระบบการส อสารท งภายในและภายนอก 2. การจ ดท าค าขอต งงบประมาณแผ นด น และ และระบบสารสนเทศ เพ อการปฏ บ ต งาน และการ งบ บกศ. (แผนบ คลากร คร ภ ณฑ และส งก อสร าง) ต ดส นใจ ประจ าป จากท กสาขาว ชาแล วจ งรวมเป นภาพรวมของ 3. เพ มข ดความสามารถ ของผ บร หาร และ คณะฯ ผ านสภาฯ) บ คลากรในการท างานและความเช ยวชาญเฉพาะ 3. ม การด าเน นงานโดยผ านการประช มคณะกรรมการ ด าน ต างๆ ท เก ยวข อง 4. สร างบรรยากาศและส งแวดล อมในการท างาน 4. ปร บปร งการจ ดการใช ห องปฏ บ ต การและอ ปกรณ เพ อเพ มค ณภาพช ว ตท ด ของอาจารย บ คลากรและ ร วมก น น กศ กษา 5. เพ มข ดความสามารถของผ บร หาร และบ คลากรท ง สายสอนและสน บสน นในการท างานและความเช ยวชาญ เฉพาะด าน 6. ม การประก นค ณภาพในระด บสาขาว ชา 13

14 ย ทธศาสตร ท 2 ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการศ กษา ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาน กศ กษาให ม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ ง ประสงค ของมหาว ทยาล ย และจ ดหล กส ตรเสร มท จ าเป นเพ อเพ มท กษะด านต าง ๆ 2. สร างก จกรรมนอกหล กส ตร เพ อพ ฒนา ศ กยภาพความเป นผ น า เสร มสร างค ณธรรมและ จร ยธรรมและท กษะการใช ช ว ตให แก น กศ กษา 3. พ ฒนาระบบการเร ยนการสอนท กหล กส ตรท ก ระด บ ให ม ค ณภาพ โดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ 4. พ ฒนาค ณว ฒ ค ณภาพและศ กยภาพด านการ สอนให แก อาจารย 5. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการ เร ยนการสอน การศ กษาค นคว าและแสวงหา ความร ได ด วยตนเอง กลย ทธ 1. ม การพ ฒนาในด านการเร ยนการสอน การว จ ย และ การผล ตบ ณฑ ตส ความเป นเล ศทางว ชาการ ม ท กษะ ช านาญการ ท ศนคต ท ด ต อว ชาช พควบค ไปก บการม ค ณธรรม จร ยธรรม 2. เสร มสร างบรรยากาศทางว ชาการ รวมท งบรรยากาศ ของความเป นบ าน ด แลเอาใจใส ล กศ ษย เหม อนด แลเอา ใจใส ล กหลาน ปล กฝ งค าน ยมให ร นพ ร นน องด แลซ งก น และก นท งด านว ชาการ ศ ลปะและว ฒนธรรม ค ณธรรม และจร ยธรรม 3. พ ฒนาความเป นคร ท ปร กษา ร วมท งพ ฒนาบ คลากร ท กระด บให ม ความร ความสามารถ เพ มข น 4. การจ ดเตร ยมสถานท เคร องม ออ ปกรณ และส งอ านวย ความสะดวกส าหร บการเร ยนการสอน 5. ประเม นผลการสอนของอาจารย และการจ ด การเร ยนการสอนท กรายว ชา 6. ส งเสร มให อาจารย ม การท าว จ ยในช นเร ยน 14

15 ย ทธศาสตร ท 3 ประเด นย ทธศาสตร ด านการว จ ยเพ อน าไปประย กต ใช และพ ฒนาท องถ น ประเด นย ทธศาสตร 1. ส งเสร มงานว จ ยท เน นจ ดเด นท เป นเอกล กษณ ของมหาว ทยาล ย และการสร างองค ความร เพ อ พ ฒนาช มชน 2. พ ฒนาศ กยภาพการท าว จ ยให แก อาจารย บ คลากร และสร างน กว จ ยร นใหม 3. สร างระบบและกลไกบร หารงานว จ ยเพ อ สน บสน น และส งเสร มการว จ ย 4. จ ดหาท น และแหล งท นเพ อสน บสน นงานว จ ย อย างต อเน อง 5. สน บสน นให อาจารย เผยแพร ผลงานว จ ย ท งใน ระด บชาต และระด บนานาชาต 6. สน บสน นให อาจารย น าองค ความร ท ได จากการ ว จ ย มาประย กต ใช ก บการเร ยนการสอน และการ บร การว ชาการแก ส งคม กลย ทธ 1. การท าว จ ยแบบบ รณาการระหว างหน วยงานภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ยท งภาคร ฐและเอกชน ท งใน ประเทศและต างประเทศ 2. การพ ฒนางานว จ ย งานสร างสรรค /นว ตกรรมทาง ว ชาการหร อว ชาช พท ม ค ณภาพ 3. การต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ย งานสร างสรรค / นว ตกรรมในวารสารท ม ช อปรากฏในฐานข อม ลท เป นท ยอมร บท งในระด บประเทศและนานาชาต 4. การน าเสนอผลงานว จ ย งานสร างสรรค /นว ตกรรมใน ท ประช มว ชาการท เป นท ยอมร บ ท งในประเทศและนานาชาต 5. การประช ม อบรม ส มมนาทางว ชาการ 6. ม ข อม ลด านแหล งท น และวารสารให บ คลากรได ร บ ทราบ ย ทธศาสตร ท 4 ประเด นย ทธศาสตร ด านการส บสานศ ลปะและว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร 1. ส งเสร มและเผยแพร ศ ลปว ฒธรรมไทยอย าง ต อเน องท งภายในประเทศและนานาชาต 2. ส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร ว ฒนธรรม นานาชาต 3. ส งเสร มให น กศ กษา บ คลากร เข าถ งและเห น ค ณค า ศ ลปว ฒนธรรม โดยเน นภ ม ป ญญาท องถ น 4. ส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรม โดยสอดแทรก ในการเร ยนการสอน การจ ดก จกรรม การ ปฏ บ ต งาน กลย ทธ 1. สน บสน นให ท กสาขาว ชาจ ดก จกรรมการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมเพ อน ส ตและประชาชนท วไป 15

16 ย ทธศาสตร ท 5 ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร การว ชาการแก ช มชน ประเด นย ทธศาสตร 1. จ ดท าโครงการให บร การว ชาการท สอด คล องก บความต องการของส งคม 2. สร างเคร อข ายความร วมม อในการให บร การแก ส งคม ท งในประเทศและต าง ประเทศ 3. ส งเสร มให อาจารย บ คลากรม ส วนร วมในการ ให บร การว ชาการแก ช มชน 4. ส งเสร มให หน วยงาน ม บทบาทในการ ด าเน นงาน ประสานงาน และขยายงานบร การ ว ชาการแก ช มชน เพ อสร างช อเส ยงให มหาว ทยาล ย กลย ทธ 1. การบร การว ชาการแก ส งคม ตามโครงการท คณะ ว ทยาศาสตร ฯ และสาขาว ชาจ ดท าข น 2. การจ ดประช มว ชาการ/การฝ กอบรมระยะส น/ส มมนา ว ชาการท สน บสน นการประกอบว ชาช พของ บ คคลภายนอก น ส ต และอาจารย 3. การให บร การด านการตรวจว เคราะห ทางเทคน ค การแพทย เคม ช วเคม และค าปร กษาทางว ชาช พต างๆ ย ทธศาสตร ท 6 ประเด นย ทธศาสตร ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาอย าง ต อเน อง และส งเสร มกระบวนการแลกเปล ยน เร ยนร และการสร างนว ตกรรมในการด าเน นการ ด านการประก นค ณภาพการศ กษา 2. ส งเสร มให บ คลากร น กศ กษา น ากระบวนการ การประก นค ณภาพการศ กษาไปใช ในก จกรรมต าง ๆ โดยเช อมโยงก บระบบประก นค ณภาพของ มหาว ทยาล ย กลย ทธ 1. การจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ในระด บสาขาว ชา และ ระด บคณะ 2. ส งเสร มสน บสน นให บ คลากร และน ส ตน า กระบวนการการประก นค ณภาพ ไปใช ในก จกรรมต างๆ โดยเช อมโยงก บระบบประก น ค ณภาพของมหาว ทยาล ย 16

17 6. กลย ทธ เป าประสงค และโครงการ ตามประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ด 1 พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการและระบบการ ท างานให คล องต วม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบได 2 พ ฒนาระบบการ ส อสารท งภายในและ ภายนอก และระบบ สารสนเทศ เพ อการ ปฏ บ ต งาน และการ ต ดส นใจ 3 เพ มข ดโความ สามารถของผ บร หาร และบ คลากรในการ ท างานและความ เช ยวชาญเฉพาะด าน 4.บร หารจ ดการงบ ประมาณให เก ด ประโยชน ส งส ด 1. คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม การ บร หารจ ดการให เป น ศ นย รวมของว ทยา ศาสตร และเทคโน โลย เพ อเป นแหล ง ศ กษาค นคว า พ ฒนา องค ความร นว ตกรรม และเทคโนโลย ทาง ว ทยาศาสตร 2 เพ อเป นแหล งประ สานความร วมม อ ระหว างหน วยงาน สถาบ นองค กร ต าง ๆ ท งในและ ต างประเทศ เพ อ สร างความเข มแข งให ช มชนประเทศไทย และประชาคมโลก 1. พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการและการท างาน ให คล องต ว ม ประส ทธ ภาพ โปร งใสตรวจสอบ ได ท งของคณะฯ และ สาขาว ชา 2. จ ดท าแผนพ ฒนาและ บร หารทร พยากรบ คคล 3. สน บสน นบ คลากรท ม ศ กยภาพส งให ม โอกาส ก าวหน า 4. จ ดท าแผนพ ฒนา ระบบสารสนเทศ เพ อ การบร หาร/ปฏ บ ต งาน และการต ดส นใจ 5.พ ฒนาระบบ/ว ธ การ ประเม นผลการ ปฏ บ ต งานของบ คลากร ท กระด บ 1.ระด บความส าเร จใน งานประก นค ณภาพใน เร อง ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และ แผนการด าเน นการ, การบร หารจ ดการ และ การเง นและงบประมาณ ในระด บสาขาว ชา และ ระด บคณะฯ 2. ระด บความส าเร จ ของแผนพ ฒนาอาจารย และบ คลากรของคณะ ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย 3.ร อยละจ านวนอาจารย และน ส ต ท ได เข าร บการ อบรม/ศ กษาด งานเพ อ ส งเสร มความร โครงการหล ก โครงการ/ก จกรรม 1.โครงการพ ฒนาระบบบร หาร จ ดการและจ ดท าค ม ปฏ บ ต งาน 2. โครงการจ ดท าแผน งบประมาณ(งบประมาณ แผ นด น และ งบ บกศ). 3.โครงการปร บปร งส ง ก อสร างและซ อมบ าร งคร ภ ณฑ 4.โครงการพ ฒนาความ สามารถเฉพาะทางของบ คลากร 6. โครงการจ ดหาคร ภ ณฑ เพ อ ใช ในการเร ยนการสอนและการ ว จ ย 7. โครงการสร างเคร อข ายความ ร วมม อก บองค การอ นท งใน ประเทศและต างประเทศ 8. โครงการสร างขว ญและ ก าล งใจให แก คลากร เป าหมาย หน วยงาน ร บผ ดชอบ -คณะ -สาขาว ชา 15

18 ย ทธศาสตร ท 1 ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการ (ต อ) ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ด 4 สร างบรรยากาศและ ส งแวดล อมในการ ท างาน เพ อเพ ม ค ณภาพช ว ตท ของ อาจารย บ คลากรและ น กศ กษา 4. ปร บปร งการจ ดการ ใช ห องปฏ บ ต การและ อ ปกรณ ร วมก น 5. เพ มข ดความ สามารถของผ บร หาร และบ คลากรท งสาย สอนและสน บสน นใน การท างานและความ เช ยวชาญเฉพาะด าน 6. ม การประก นค ณภาพ ในระด บสาขาว ชา 4. ระด บความส าเร จ ของการจ ดระบบบร หาร อาคารสถานท และ คร ภ ณฑ ท ม อย ให ม ประส ทธ ภาพการเร ยน การสอน 5.ม การประเม นผ บร หารโดยคณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน น โครงการหล ก โครงการ/ก จกรรม เป าหมาย หน วยงาน ร บผ ดชอบ -คณะ -สาขาว ชา 16

19 ย ทธศาสตร ท 2 ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการศ กษา ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ด 1. พ ฒนาน กศ กษาให ม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ ง ประสงค ของมหา ว ทยาล ย และจ ดหล ก ส ตรเสร มท จ าเป นเพ อ เพ มท กษะด านต าง ๆ 2. สร างก จกรรมนอก หล กส ตร เพ อพ ฒนา ศ กยภาพความเป นผ น า เสร มสร างค ณธรรม และจร ยธรรมและ ท กษะการใช ช ว ตให แก น กศ กษา 3. พ ฒนาระบบการ เร ยนการสอนท ก หล กส ตรท กระด บ ให ม ค ณภาพ โดยเน น ผ เร ยนเป นส าค ญ 1. เพ อผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพท งทาง ด านว ชาการและ ว ชาช พ ม ค ณธรรม และจร ยธรรมม ท กษะ ช านาญการ ความสามารถในการ สร างองค ความร ท เป น ประโยชน ต อการ พ ฒนาช มชน ส งคม และประเทศชาต 2. เพ อขยายวงความร ทางการ ศ กษา ในล กษณะการ สร างเคร อข ายส ช มชน อย างต อเน องและ สอดคล องก บ ความก าวหน าทาง เทคโนโลย เพ อเป น ศ นย กลางทาง การศ กษาแห งหน ง ของโลก 1. ท กสาขาว ชาม การ พ ฒนาในด านการเร ยน การสอน การว จ ย และ การผล ตบ ณฑ ตส ความ เป นเล ศทางว ชาการ ม ท กษะช านาญการ ท ศนคต ท ด ต อว ชาช พ ควบค ไปก บการม ค ณธรรม จร ยธรรม 2. เสร มสร าง บรรยากาศทางว ชาการ ของสาขาว ชา และ คณะฯ รวมท ง บรรยากาศของความ เป นบ าน ด แลเอาใจใส ล กศ ษย เหม อนด แลเอาใจใส ล กหลาน ปล กฝ งค าน ยมให ร นพ ร นน องด แลซ งก นและ ก นท งด านว ชาการ ศ ลปะและว ฒนธรรม ค ณธรรมและจร ยธรรม 1.ระด บความส าเร จของ การประเม นค ณภาพ การเร ยนการสอน ก จกรรมการพ ฒนาน ส ต 2.ร อยละของอาจารย ว ฒ ปร ญญาเอก 3. จ านวนของบ คลากร สายสน บสน น/น ส ต 4. ร อยละของผลงาน ทางว ชาการต อจ านวน อาจารย /จ านวนน ส ต 5. จ านวนหล กส ตรท ปร บปร งตามกรอบ มาตรฐาน TQF 6. ร อยละของต ารา/ หน งส อ/ส อการเร ยน การสอนต อจ านวน อาจารย 7. ร อยละของ โครงการว จ ยในช นเร ยน ต อจ านวนอาจารย 17 โครงการหล ก โครงการ/ก จกรรม 1.โครงการส งเสร มค ณค า น กศ กษาด านว ชาการ ว ชาช พ ส ขภาพ ศ ลปว ฒนธรรม ค ณธรรม และจร ยธรรม 2. โครงการร ร กสาม คค ร น พ ร นน อง 3. โครงการบร หารจ ดการ การศ กษาและว สด ฝ ก 4. โครงการพ ฒนาอาจารย และบ คลากรสายสน บสน น 5. โครงการสน บสน น น กศ กษาท าว จ ยและเสนอ ผลงานว ชาการ 6. โครงการประเม นผลการ สอนของอาจารย และการ จ ดการเร ยนการสอน 7. โครงการพ ฒนาและ ปร บปร งหล กส ตร 8.โครงการท าว จ ยในช น เร ยน เป าหมาย หน วยงาน ร บผ ดชอบ -คณะ -สาขาว ชา

20 ย ทธศาสตร ท 2 ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการศ กษา (ต อ) ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ด 4 พ ฒนาค ณว ฒ ค ณภาพและศ กยภาพ ด านการสอนให แก อาจารย 5 พ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการเร ยนการสอน การศ กษาค นคว าและ แสวงหาความร ได ด วย ตนเอง 3. พ ฒนาความเป นคร ท ปร กษา ร วมท งพ ฒนา บ คลากรท กระด บให ม ความร ความสามารถ และม จ ตป ญญาเพ มข น 4. การจ ดเตร ยมสถานท เคร องม ออ ปกรณ และส ง อ านวยความสะดวก ส าหร บการเร ยนการ สอน 5. ประเม นผลการสอน ของอาจารย และการ จ ดการเร ยนการสอนท ก รายว ชา 6. ส งเสร มให ม การท า ว จ ยในช นเร ยน 8. ม การบร หารความ เส ยงในเร องของ ค ณภาพบ ณฑ ตในท ก สาขาว ชา โครงการหล ก โครงการ/ก จกรรม 9.โครงการส งเสร มน ส ต ด านก จกรรมการบ าเพ ญ ประโยชน ต อสาธารณะ 10. โครงการฝ กประสบ การณ ว ชาช พของน ส ต 11. โครงการค ายอาสา พ ฒนา 12. โครงการปฐมน เทศ 13. โครงการป จฉ มน เทศ เป าหมาย หน วยงาน ร บผ ดชอบ -คณะ -สาขาว ชา 18

21 ย ทธศาสตร ท 3 ประเด นย ทธศาสตร ด านการว จ ยเพ อน าไปประย กต ใช และพ ฒนาท องถ น ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ด 1. ส งเสร มงานว จ ยท เน นจ ดเด นท เป น เอกล กษณ ของ มหาว ทยาล ย และการ สร างองค ความร เพ อ พ ฒนาช มชน 2. พ ฒนาศ กยภาพการ ท าว จ ยให แก อาจารย บ คลากร และสร าง น กว จ ยร นใหม 3. สร างระบบและ กลไกบร หารงานว จ ย เพ อสน บสน น และ ส งเสร มการว จ ย 4. จ ดหาท น และแหล ง ท นเพ อสน บสน น งานว จ ย อย างต อเน อง 1.เพ อพ ฒนา ประส ทธ ภาพการว จ ย สร างสรรค องค ความร และภ ม ป ญญา ให ท น ก บความก าวหน าทาง ว ชาการท งด าน ส งคมศาสตร ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย อ นจะเป น ประโยชน ต อการ พ ฒนาเศรษฐก จส งคม และส ง แวดล อม ตลอดจน เผยแพร ผลงานว จ ยใน ระด บชาต และ นานาชาต ได 1. การท าว จ ยแบบ บ รณาการระหว าง หน วยงานภายใน และ ภายนอกมหาว ทยาล ย ท งภาคร ฐและเอกชน ท งในประเทศและ ต างประเทศ 2. การพ ฒนางานว จ ย งานสร างสรรค / นว ตกรรมทางว ชาการ หร อว ชาช พท ม ค ณภาพ 3. การต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ย งาน สร างสรรค /นว ตกรรมใน วารสารท ม ช อปรากฏใน ฐานข อม ลท เป นท ยอมร บท งในระด บ ประเทศและนานาชาต 1.ร อยละของน กว จ ยต อ จ านวนอาจารย 2. ร อยละของอาจารย ท ได ร บการอบรม 3. ร อยละของผลงาน ว จ ยต พ มพ เผยแพร ต อ จ านวนอาจารย 4. เง นสน บสน นการว จ ย ท ได ร บต อจ านวน อาจารย 5. ร อยละของโครงการ ท จ ดประช มต อจ านวน อาจารย 6. ร อยละของอาจารย ท เข าร วมประช ม อบรม ส มมนาทางว ชาการ 19 โครงการหล ก โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนาน กว จ ย ร นใหม 2. โครงการสน บสน นการ ท าว จ ย 3. โครงการพ ฒนางานว จ ย งานสร างสรรค /นว ตกรรม ทางว ชาการหร อว ชาช พท ม ค ณภาพ 4.โครงการสน บสน นการ ต พ มพ เผยแพร ลงานว จ ย งานสร างสรรค /นว ตกรรม ในวารสารระด บประเทศ และนานาชาต 5. โครงการสน บสน นการ น าเสนอผลงาน ว จ ย งาน สร างสรรค /นว ตกรรมในท ประช มว ชาการ ระด บประเทศและ นานาชาต 6. โครงการจ ด การประช ม อบรม ส มมนาทางว ชาการ ระด บ ประเทศและนานาชาต เป าหมาย หน วยงาน ร บผ ดชอบ -คณะ -สาขาว ชา

22 ย ทธศาสตร ท 3 ประเด นย ทธศาสตร ด านการว จ ยเพ อน าไปประย กต ใช และพ ฒนาท องถ น (ต อ) ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ด 5.สน บสน นให อาจารย เผยแพร ผลงานว จ ย ท ง ในระด บชาต และระด บ นานาชาต 6.สน บสน นให อาจารย น าองค ความร ท ได จาก การว จ ย มาประย กต ใช ก บการเร ยนการสอน และการบร การว ชาการ แก ส งคม 4. การน าเสนอ ผลงานว จ ย งาน สร างสรรค /นว ตกรรมใน ท ประช มว ชาการท เป นท ยอมร บท งในประเทศ และนานาชาต 5. การประช ม อบรม ส มมนาทางว ชาการ 6. ม ข อม ลด านแหล งท น และวารสารให บ คลากร ได ร บทราบ 7. ร อยละของคร ภ ณฑ และอ ปกรณ การว จ ย 8.ร อยละของผลงานทาง ว ชาการต อจ านวนน ส ต 9. ร อยละของโครงการ ต อจ านวนอาจารย โครงการหล ก โครงการ/ก จกรรม 7. โครงการพ ฒนาวารสาร ทางว ชาการไปส ระด บประเทศและ นานาชาต 8. โครงการ สน บสน น น ส ตในการท าว จ ยตาม แนวทาง TRENDS Model เป าหมาย หน วยงาน ร บผ ดชอบ -คณะ -สาขาว ชา 20

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑ รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร ( ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑.การผล ตบ ณฑ ต ทางการพยาบาล ๑.ผ ใช บ ณฑ ตยอมร บและ เช อม นค ณภาพของบ ณฑ ต ๒. บ ณฑ ตม สมรรถนะและ ค ณล กษณะบ ณฑ ตท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557 แผนพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ย ประจาป งบประมาณ 2554-2557 1. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ปร ชญา สร างสรรค องค ความร เช ดช ว ฒนธรรม จร ยธรรมเล ศล า น าส งคมพ ฒนา ว ส ยท ศน ม งม นท จะสร างสรรค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แปลงมาจากแผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ท ผ านการพ จารณากล นกรองโครงการและการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณจากท มนา ว นท 31 ต ลาคม 2554 และผ านท ประช มกรรมการบร หารคณะ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554)

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ม ความม งม นในการพ ฒนาคณะ และบ คลากร ของคณะอย างต อเน อง แผนกลย ทธ ฉบ บน เป นฉบ บท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information