Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô"

Transcription

1

2 Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Windows of Opportunity หากต องการประสบความสำเร จในโลกท ม การแข งข นอย างส ง ผ นำย อมเป ดหน าต างร บความท าทายใหม ๆ เป ดร บ ไอเด ยใหม ๆ อย อย างสม ำเสมอ และผ ท หย ดน งทางความค ดน นก ไม ต างอะไรก บผ ท เด นถอยหล งหร อล าหล งลง เร อยๆ การปร บปร งกระบวนการทำงานในธ รก จให ย ดหย น คล องต ว ม ประส ทธ ภาพ และปลอดภ ยย งข น น บเป น หล กใหญ ใจความท องค กรธ รก จท กระด บปฏ เสธไม ได ว าม ความสำค ญอย างย งยวด Ricoh Family ในฉบ บ เป ดศ กราชร บป ม า เราจะพาค ณผ อ านไปเป ดหน าต างบานใหม ก บระบบปฏ บ ต การต วล าส ด Windows 8.1 ท จะ ทำให พน กงาน และธ รก จของค ณค กค กกระฉ บกระเฉง ไม ต างอะไรจากม าศ กท พร อมบ กตะล ยร บความท าทาย ตลอดป 2014 ไปได อย างเร ยบร อย สง างาม สว สด ป ม าคร บค ณผ อ านท น าร กท กท าน กาลเวลาผ นเปล ยน เว ยนไป ส งเก าๆ ผ านไป ส งใหม ๆ แวะเว ยนเข ามา ขอให ป ใหม ป ม า เป นป ท ด สำหร บท กๆ คน และในป น ก ม ความเปล ยนแปลงใหญ เก ดข นก บ RICOH FAMILY เราจะเปล ยนโฉมจากหน งส อเล มกระดาษ ไปเป น E-Lifestyle Magazine ภายใต ช อ RELAX by Ricoh ซ งเป น E-Book ราย 2 เด อนท หาอ านได ฟร จาก Appstore ของระบบ ios นำเสนอครบท ง ความค ดสร างสรรค สาระ และบ นเท ง และย งม อ กหน งนว ตกรรมใหม ร บ ป ม าก บ RICOH House ( บ านหล งใหม ท เป ดกว างเพ อนำเสนอโซล ช น และผล ตภ ณฑ ทางด านการพ มพ ท ช วยแก ป ญหา และตอบโจทย ขององค กรธ รก จท กระด บ ตามต ดด วยอ กหน งนว ตกรรม ภายใต ช อ Ricoh 360º E-catalogue ( e_catalogue/) นำเสนอสเปกและจ ดเด นของเคร องพ มพ /ม ลต ฟ งก ช นอย าง ละเอ ยดท กแง ม ม ความภาคภ ม ใจของเรา ชาวร โก (ประเทศไทย) ในป ท ผ านมา ก บการคว า รางว ล RICOH Asia Pacific Excellence Award ระด บ Platinum Class ภายใต กรอบการบร หารจ ดการองค กรท เป นเล ศ เป นส งย นย นว าเราม ระบบ การจ ดการองค กรท ด อ นเป นแรงสน บสน นสำค ญท จะช วยให เราส งผ านส นค า และบร การท ด เย ยมส ล กค าของเรา และอ กหน งรางว ลแห งความภาคภ ม ใจ ท เราได ร บมาในป 2013 ค อการผ านการร บรองตามมาตรฐานความร บผ ดชอบ ของผ ประกอบการอ ตสาหกรรมต อส งคม หร อ CSR-DIW for Beginner Award 2013 เน องด วยการนำเสนอโครงการส งแวดล อมศ กษาส การพ ฒนาอย าง Contents New Channel 3 Movement 6 Cover Story 10 Sponsorship 14 Attitude 18 Innovation 22 Solution 24 CSR 28 Award 30 Tip & Service 31 Office Solution 32 Catch the Trend 34 Inspire 36 Relax 38 Family Relation 39 ย งย น (ECO School) ท เราดำเน นโครงการต อเน องมาเป นระยะเวลา 4 ป อ กหน งก จกรรมด ๆ ท ชาวร โก ร วมแรงร วมใจก นไปทำมาเม อช วงปลายป 2013 ค อก จกรรม ป ากล บมา ปลากล บบ าน คร งท 3 ก บการปล กป าชายเลน เพ อนำป าธรรมชาต ท ด ค นส ส ตว ทะเลชายฝ ง ณ อ ทยานส งแวดล อมนานาชาต จ งหว ดเพชรบ ร ในงานน ชาวร โก ร วมก นปล กต นไม ไปหลายร อยต น เน อหาสาระในเล มย งคงเข มข นน าอ านเหม อนอย างเคย เป ดห วก นด วยคอล มน Cover Story ก บเร องราวของระบบปฏ บ ต การ Windows 8.1 ท สามารถ สร างสรรค ส งใหม ๆ ให เก ดข นในโลกของการทำธ รก จได อย างมากมาย ลองอ าน แล วค ณจะร ว าไม ธรรมดาจร งๆ ตามต ดมาด วยคอล มน Attitude ท นำเสนอ เร องราวของบร ษ ท Minebea ผ ผล ตตล บล กป น, มอเตอร และอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ช นนำของโลก บร ษ ทน ได เล อกใช โซล ช น Managed Document Services (MDS) ของร โก เพ อจ ดการอ ปกรณ การพ มพ และระบบงานเอกสาร ช วยลดค าใช จ ายได ถ ง 2,633,929 บาทต อป พบก บสาระเบาๆ ในคอล มน Inspire ท ขอเช ญชวนค ณผ อ านท กท านมา ข จ กรยานไปทำงานก น นอกจากจะประหย ดน ำม นแล ว ย งสน กและส ขภาพด อ กด วย และใครท ม ไอแพดอย ในครอบครอง ร บพล กอ านคอล มน Relax ท นำเสนอ 6 ส ดยอดแอพแห งไอเด ย ท จะทำให ค ณม ความค ดด ๆ ใหม ๆ ตลอดป 2014 และเช ญอ านเร องราวของ Freemium โมเดลธ รก จใหม ท ใครร ก อน ทำก อน ประสบความสำเร จก อน ต ดตามได ในคอล มน Catch the Trend คร บ 2 Ricoh Family Volume 47 January - April 2014

3 ÃÐ Ò ÒÇÊÒü Ò¹ª Í Ò ãëá New Channel เปล ยนท กความค นเคยของหน งส อท ค ณเคยอ าน ส ก าวใหม ก บคร งแรกของ E-Lifestyle Magazine จากร โก ท จะพาค ณ ไปพบก บข มพล งแห งจ นตนาการท ไม ม ว นส นส ด RELAX รวบรวมท ก Lifestyle เน นไปท ความ Creative ผสมผสานด วยกล นอายความหร หราระด บ Luxury อ ดแน นในคอล มน ท รวบรวมมาให ผ อ านได พบก บความค ดสร างสรรค ท หลากหลาย ในช วงเวลา Relax สบายๆ ไม ว าจะเป นการพบก บ Gadget ส ดล ำนำเทคโนโลย ร านอาหารด ไซน ส ดเก สถานท ท องเท ยวส ดฮ ตในม มมอง ใหม ๆ การด แลร กษาส ขภาพส ดอ นเทรนด ไปจนถ งอ พเดตความบ นเท ง ท งภาพยนตร ดนตร หน งส อ สถาป ตยกรรม และด ไซน รวมท งบทส มภาษณ เซเลบร ต และคนด งท ประสบความสำเร จ ซ งเป นแรงบ นดาลใจในการทำงาน และการใช ช ว ต โดยนำเสนอในร ปแบบอ นเทอร แอกท ฟแบบเต มอรรถรส ให ช วงเวลา Relax ของท าน สร างสรรค ได มากกว าท ค ด พบก บ RELAX ได ท ก 2 เด อน บน Appstore เส ร ช RELAX by Ricoh The power of collective ctive imagination. ใกล ช ดก บ พ ธา ล มเจร ญร ตน ผ บร หารหน ม ไฟแรง และ เก า จากซ ร ส ฮอร โมนว ยว าว น ได ใน RELAX by Ricoh January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 3

4 New Channel 5F Production Printing Services RICOH House ย นด ต อนร บท กท านเข าส บ านร ปโฉมใหม พาท กท านมาเป นส วนหน งก บ 5 ครอบคร วร โก ท พร อมเป นส วนหน ง ในความสำเร จของท กครอบคร ว เร มต นทำความร จ กก บครอบคร วร โก ได ท Showroom ช น 1 จากน นพาท กท าน ส มผ สก บผ นำทางเทคโนโลย ไอท ก บ ITS หร อ IT Services Solutions ท ช น 2 ต อเน องด วยช น 3 ก บ DSS หร อ Document Solutions & Services พ นธม ตร ผ ให บร การและโซล ช นด านการจ ดการเอกสาร ท จะช วยเพ มประส ทธ ภาพ ในการจ ดการเอกสาร และท ช น 4 เราย งม ครอบคร ว Audit ท ช วยตรวจสอบ ค าใช จ ายท เก ดข นจากระบบอ ปกรณ การพ มพ ก บ MDS : Managed Document Services และครอบคร วส ดท าย เพ อนท ร ใจสำหร บกล มล กค าโรงพ มพ ก บ PPS : Production Printing Solution เคร องพ มพ ระด บโปรด กช นท มาพร อมก บ ซอฟต แวร และผ เช ยวชาญท ย นด ให คำปร กษาท กป ญหาเสมอ 4F Managed Document Services 3F Document Solutions & Services 4. Scanning Services Solution 5. R-PASS 2. Ricoh MFP 1. Wristband Print 3. Fax Server 2F IT Services Solutions 1F Showroom Vertical Market Mix and match RICOH to your business เพราะแต ละครอบคร วม ความต องการท แตกต างก น ส งท มาตอบโจทย ความ ต องการน นๆ จ งแตกต างก นด วย ธ รก จก เช นเด ยวก น ร โก จ งได จ ดหมวดหม ผล ตภ ณฑ และโซล ช นการบร การเพ อตอบโจทย ธ รก จท ง 9 กล มได อย าง เหมาะสม โดยแบ งออกเป น กล มธนาคาร, กล มธ รก จขนส ง, กล มโรงงาน, กล มโรงแรม, กล มสถาบ นการศ กษา, กล มโรงพยาบาล, กล มประก นภ ย, กล มธ รก จขนาดเล ก และกล มธ รก จขนาดกลางถ งใหญ โดยม ผล ตภ ณฑ และ บร การเฉพาะสำหร บธ รก จน นๆ อาท เช น เคร องพ มพ ของร โก ท สามารถพ มพ สายร ดข อม อ (Wristband) แบบก นน ำสำหร บผ ป วย ซ งนอกจากจะช วย ให ข อม ลและบาร โค ดท สายร ดข อม อคงทน และใช ประโยชน ได อย างเต ม ประส ทธ ภาพและแม นยำแล ว ก ย งปลอดภ ยจากเช อโรคอ กด วย ค นหาคำตอบสำหร บท กธ รก จก บครอบคร วร โก ท 4 Ricoh Family Volume 46 January-April 2014

5 New Channel อ กระด บของความเหม อนจร งก บ Ricoh 360 o E-catalogue ครบท งเคร องม ลต ฟ งก ช น และเคร องพร นเตอร น บเป นอ ก 1 ช องทางออนไลน ให ล กค าส มผ สก บผล ตภ ณฑ ท เต มเป ยมไปด วยประส ทธ ภาพของร โก ได ท กท ท กเวลา ท านสามารถคล กเล อกม มท ต องการชมได อย างใกล ช ดสมจร งท กม มมอง และมาพร อมด วย ค ณสมบ ต อ นโดดเด นของเคร อง เข าไปท e_catalogue/ ประหย ดและค ณภาพส ง กลไกภายในถ กออกแบบใหม ให ประหย ด ต นท นการใช งานมากท ส ดโดยไม ลด ความสามารถในการทำงาน ใช งานง าย ม หน าจอ LCD ควบค มการทำงาน ทำให ใช งานง าย ทำงานได ราบร น ม ความจ กระดาษส งส ดถ ง 2,300 แผ น เหมาะสำหร บ งานพ มพ ปร มาณมาก ย ดหย นและสะดวก ในการใช งาน เพ มความสะดวกสำหร บ การพ มพ งานจาก USB/ SD, PDF Direct printing 360 o 360 o January-April 2014 Volume 46 Ricoh Family 5

6 Movement ÒÇ ÃÒÇ ÇÒÁà Å èí¹äëçáåð Ô ÃÃÁÊ àêãôá ÒÃμÅÒ Com & Mobile Expo ว นท กรกฎาคม 2556 สถานท มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ ดเด นของงาน งานแสดงส นค า และเทคโนโลย คอมพ วเตอร รวมถ งม คอร สอบรมเพ อให ความร แก ผ ท มาร วมงาน โดยเคร องพร นเตอร ร น SP C240DN ได ร บความสนใจจากล กค า ท เข าชมงานเป นอย างมาก การประช มส มมนา สภาการศ กษาคาทอล ก แห งประเทศไทย คร งท 43 ว นท ส งหาคม 2556 สถานท โรงแรมเอเช ยพ ทยา จ งหว ดชลบ ร จ ดเด นของงาน สภาการศ กษาคาทอล กแห งประเทศไทย ประช มส มมนา สภาการศ กษาประจำป คร งท 43 ห วข อ โรงเร ยนคาทอล กไทย ในบร บท ของประชาคมอาเช ยน ในงานน ร โก ได นำผล ตภ ณฑ ในกล มเคร องพ มพ และม ลต ฟ งก ช น มาแสดงหลายร น อาท MP C2551, SP C430DN รวมถ งอ ปกรณ Unified Communication System P3000 งานประช มประจำป ของ สมาคมว ทยาล ยเทคโนโลย และอาช วศ กษาเอกชน แห งประเทศไทย คร งท 38 ว นท 6-8 ต ลาคม 2556 สถานท ห องประช มมาร นบอลร ม ช น 2 โรงแรมจอมเท ยนปาล มบ ช ร สอร ท พ ทยา จ งหว ดชลบ ร จ ดเด นของงาน ม ผ บร หารจากสถาบ นว ทยาล ย และอาช วศ กษาต างๆ ท วประเทศ เข าร วมงานประช ม ท งน นายจาต รนต ฉายแสง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ให เก ยรต มาเป นประธานในพ ธ และได บรรยายพ เศษ เร อง ท ศทางการอาช วศ กษาเอกชนส สากล ท งน บร ษ ทร โก ได นำผล ตภ ณฑ เคร องพ มพ และม ลต ฟ งก ช นมาแสดง อาท SP C240DN, SP C430DN, MP C2030 และ MP C3002 รวมถ งโปรเจ กเตอร ร นใหม ล าส ด 6 Ricoh Family Volume 47 January-April 2014

7 Movement Commart Next Gen 2013 ว นท ม ถ นายน 2556 สถานท ศ นย ประช มแห งชาต ส ร ก ต จ ดเด นของงาน ร โก ได นำไฮไลต เป น เคร องพร นเตอร ร น SP 1200SF ไปโชว ในงาน และม ยอดส งจองกว าร อยต ว WUNCA ว นท กรกฎาคม 2556 สถานท มหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยาเขตกาญจนบ ร จ ดเด นของงาน งานประช มสำหร บบ คลากรด านไอท ท มาจาก สถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษาท วประเทศ จ ดโดยสำน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา เคร องท นำไปจ ดแสดงในงานค อ MP C2030, MP C Greenlan & ESA Transformer และ SP C240DN January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 7

8 Movement ÒÇ ÃÒÇ ÇÒÁà Å èí¹äëçáåð Ô ÃÃÁÊ àêãôá ÒÃμÅÒ งานส มมนาผ บร หารระด บส ง ด านคอมพ วเตอร ของสมาคม ประก นว นาศภ ยไทย ว นท 1-3 พฤศจ กายน 2556 สถานท โรงแรมด ส ตธาน ห วห น จ งหว ดเพชรบ ร จ ดเด นของงาน โดยส นค าท นำไปจ ดแสดงในงาน ได แก 1. MP C SP C242SF 3. IWB 4. UCS 5. Short throw projector ซ งนอกเหน อจากเคร องพ มพ และเทคโนโลย ทรงประส ทธ ภาพท ร โก นำเสนอในบ ธแล ว ย งเพ ม ความสน กสนานให ก บผ ร วมงานด วย Juggling และพ เศษส ดด วยการเช ญหมอด ช อด งถ ง 2 ท าน ได แก อ.มงคล รอดเท ยงธรรม หมอด ไฮโซ และ อ.ณ ฐ หมอด หน งยาง มาด ดวงให ก บ ล กค าคนพ เศษของร โก อ กด วย 8 Ricoh Family Volume 47 January-April 2014

9 Movement Pack Print International 2013 ว นท ส งหาคม 2556 สถานท ศ นย การประช ม BITEC จ ดเด นของงาน Pack Print International เป นงานจ ดแสดงเทคโนโลย การพ มพ ระด บ Production Printing ท จ ดข นเป นประจำในท กป และเพ อประกาศความเป นหมายเลขหน งในตลาด Digital Production Printing ร โก ได นำซอฟต แวร โซล ช นท ตอบโจทย ธ รก จงานพ มพ พร อมท งนำ เคร องพ มพ 2 ร นใหม มาเป ดต วในงานน ซ งได แก เคร องพ มพ ในตระก ล Pro C5100 และ Pro 8100 ค ณพรช ย วรอ งก ร Director Marketing & Business Solutions ร โก (ประเทศไทย) จำก ด กล าวว า ร โก เป นหมายเลขหน งใน Digital Production Printing มากว า 10 ป สำหร บในประเทศไทย ตลาดกำล งเร มค กค ก ผ ประกอบธ รก จโรงพ มพ ให ความสนใจเทคโนโลย Digital Production Printing เน องจากผล ตภ ณฑ เร มตอบโจทย ค ณภาพงานพ มพ ท ด ข นเร อยๆ เคร องพ มพ ระด บ Digital Production Printing น น ร โก ครองส วนแบ งการตลาด เคร องพ มพ ขาวดำส งถ ง 40 เปอร เซ นต ซ งถ อเป นอ นด บ 1 และในส วนของเคร องพ มพ ส เราครองส วนแบ งเป นอ นด บ 2 ซ งความโดดเด นของเคร องพ มพ ร โก ท ม เหน อแบรนด อ นๆ ค อ ม เทคโนโลย ท ด เย ยม ม ระบบ Registration หน ากระดาษท แม นยำกว า ทำให ตำแหน งการพ มพ ด านหน าและหล งของแผ นกระดาษตรงก น เหมาะก บงานพ มพ ค ณภาพส ง และในความเป นร โก เราเน นความเป น Business Partner ก บล กค า นำเสนอผล ตภ ณฑ ท เหมาะสม เข าใจความต องการล กค า และให บร การหล งการขายท ด Service เคร องพ มพ เพ อให ล กค าผล ตผลงานออกมาได โดยท เคร องไม หย ดบ อย ทำให ล กค าม กำไรจากการ เล อกใช ผล ตภ ณฑ ของเรา ท งย งม การแชร ความร เพ อให ล กค าสามารถสร างม ลค าเพ ม อาท การใช ซอฟต แวร เพ อสร างสรรค งานพ มพ แบบ Personalized (งานพ มพ ปร มาณมากท สามารถปร บเปล ยนเน อหาบางส วนให สอดคล องก บพฤต กรรมของผ บร โภค เช น งานพ มพ ใบแจ งหน บ ตรเครด ต ท ระบบสามารถเล อกพ มพ โฆษณาท สอดคล องก บพฤต กรรมการ จ บจ ายของผ บร โภคแต ละคนได โดยอ ตโนม ต ) ทำให ล กค าสามารถทำกำไรต อช นงาน ได ด ข น เราให ความสำค ญก บการทำต วเป นพ เล ยง และการให คำปร กษาแก ล กค าของเรา และเป นการให บร การแบบ One Stop Service ท ตอบโจทย ได ครบ ค ณพรช ย วรอ งก ร Director Marketing & Business Solutions RICOH Pro 8120s RICOH Pro C5110s ร โก ย นด ให คำปร กษา และย นด ท จะร วมเป น Business Partner ก บธ รก จโรงพ มพ ท กระด บ รวมถ งธ รก จท ม ปร มาณงานพ มพ จำนวนมาก เพ อท เราจะได ก าวไปพร อมก น ประสบความสำเร จไปด วยก น ค ณพรช ยกล าว January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 9

10 Cover Story ค ณรชฏ อ ศรางก ร ณ อย ธยา l บร ษ ท Microsoft (Thailand) Limited WINDOWS 8.1 เป ดหน าต างร บโอกาสใหม ๆ ทางธ รก จ indows 8.1 เป นการอ พเดตล าส ดจากเวอร ช น 8 ท ม การปร บปร งให ใช งานง ายข น และด ข นในหลายๆ จ ด โดยไมโครซอฟท ใช เวลา 1 ป หล งจากการเป ดต ว Windows 8 เพ อร บฟ งความค ดเห นจากผ ใช งานว าเขาต องการอะไร แล วทำการปร บปร งเพ อให ใช งานง ายข น และด ข นในหลายๆ จ ด ผลล พธ ท ได ค อ Windows 8.1 ท รองร บสไตล การใช งานของท งคนท ชอบทำงานใน Desktop Mode เหม อนอย างท เคยทำในว นโดวส เวอร ช นก อนๆ และรองร บสไตล การใช งานของคนท ชอบความแปลกใหม รวดเร ว คล องต วกว าท เคย ในร ปแบบ ของ Modern Mode ทำให Windows 8.1 ตอบโจทย ท กไลฟ สไตล ได สมบ รณ แบบ ซ งนอกจากร ปร างหน าตาของอ นเทอร เฟซแบบใหม พร อม การใช งานผ านหน าจอส มผ สท น าประท บใจแล ว ม นย งม ค ณประโยชน มากมายสำหร บการนำไปใช ในเช งธ รก จ รวมถ งช วยเพ มประส ทธ ภาพ การทำงานของพน กงาน ความน าต นตาต นใจของ Windows 8.1 ไม ได ม อย แค เพ ยงความสดใหม ของระบบปฏ บ ต การเท าน น ม นย งมาพร อมก บอ ปกรณ ท ม ร ปร าง หน าตาแปลกใหม เพ อรองร บไลฟ สไตล การทำงานของแต ละคนท แตกต างก นได อย างลงต ว รองร บท กสไตล การทำงานด วยอ ปกรณ 4 ร ปแบบ ส งท Windows 8.1 แตกต างอย างช ดเจนจากระบบปฏ บ ต การร นก อนๆ ค อ ทางไมโครซอฟท ได ร วมม อก บมากกว า 10 บร ษ ทย กษ ใหญ ในอ ตสาหกรรมการผล ตอ ปกรณ คอมพ วเตอร เพ อผล ตอ ปกรณ หน าจอส มผ สร ปแบบใหม ๆ ท รองร บการใช งานก บ Windows 8.1 ได เป นอย างด ทำให ตอบร บความต องการของคนย คใหม ท อยากทำงานผ านหน าจอส มผ ส และย งส งงานได รวดเร วกว าการใช เมาส ด วย โดยท อ ปกรณ Windows 8.1 ม ให เล อกใช งานถ ง 4 ร ปแบบ ได แก แท บเล ต : พน กงานท กระด บ รวมถ งผ บร หารท ต องเด นทางออก นอกสำน กงานบ อยคร ง เหมาะท จะใช แท บเล ตท ร นระบบ ปฏ บ ต การ Windows 8.1 สามารถเป ดอ านอ เมล และ เป ดด ไฟล แนบได ไม ม ป ญหาเร องฟอนต โดยเฉพาะ อย างย งเคร อง Surface ท ร น Windows 8.1 RT จะได Outlook 2013 มาใช งานฟร อ ลตราบ กจอส มผ สขนาดเล ก : โน ตบ กด ไซน ใหม ท เพ มความคล องต วในการทำงาน และม ด ไซน ต วเคร องให เล อกใช หลายร ปแบบ ม ท งทรง โน ตบ กธรรมดา, โน ตบ กท สามารถถอดแยกเพ อใช งาน แบบแท บเล ต หร อโน ตบ กแบบ Convertible ท สามารถ บ ดหม นส วนหน าจอได 180 องศา อ ลตราบ กหน าจอส มผ ส : ด วยหน าจอขนาด 14 น วหร อใหญ กว า แต ย งคงม ขนาดต วเคร องท บางเบาพกพาสะดวก ทำให เหมาะ สำหร บโต ะทำงานของผ บร หารท ต องเร ยกด ข อม ล ปร มาณมากๆ หร อต องทำการว เคราะห ข อม ลเช งล ก ของธ รก จผ านหน าจอขนาดใหญ Mail All-In-One Desktop หน าจอส มผ ส : สำหร บสำน กงานย คใหม ท ต องการให พน กงานได ทำงาน ผ านหน าจอขนาดใหญ ก สามารถเล อกใช เคร องพ ซ แบบ All-In-One ท รวมหน วยประมวลผลและจอ LCD ไว ในช นเด ยวท ด เร ยบร อยสวยงาม 10 Ricoh Family Volume 47 January-April 2014

11 Cover Story Windows 8.1 ช วยเต ม ความต องการของคนทำงาน ในโลกย คใหม ท ไม ม เส นแบ ง อย างช ดเจน ระหว างการ ใช อ ปกรณ เพ อการทำงาน และการใช ช ว ตส วนต ว ค ณรชฏ อ ศรางก ร ณ อย ธยา Windows Client Business Group Lead Marketing and Operation บร ษ ท Microsoft (Thailand) Limited 11 January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family

12 Cover Story เพ มความกระฉ บกระเฉงในการทำงาน ค ณรชฏ กล าวว า นอกจากการทำงานผ านอ ปกรณ หน าจอส มผ สจะเป นส งท ตอบโจทย ความ พ งพอใจของพน กงานได เป นอย างด แล ว อ นเทอร เฟซใหม ของ Windows 8.1 ในร ปแบบของ Stat Screen แบบ Live Tile สามารถเพ มประส ทธ ภาพ เพ มความคล องต วให ก บพน กงาน และเพ ม โอกาสใหม ๆ ให ธ รก จได อย างมากมาย โดยการแสดงไอคอนของแอพพล เคช นในร ปแบบ Live Tile น นม จ ดเด นเหน อการแสดงไอคอนของระบบปฏ บ ต การหน าจอส มผ สร ปแบบอ นๆ ค อ ไม ได เป นเพ ยงการแสดงภาพไอคอนเพ อให แตะเร ยกใช งานแอพพล เคช นเท าน น แต บนไอคอนย ง สามารถแสดงข อม ลท เป นประโยชน ของแอพพล เคช นๆ น นได อาท ไอคอนของแอพ Bing Weather สามารถแสดงข อม ลการพยากรณ อากาศ หร อไอคอนของแอพ Mail ก สามารถแสดงห วอ เมล ฉบ บล าส ดท ส งมาหาค ณ ซ ง Live Tile จะทำให ค ณได ร บร ข าวสาร หร อความเคล อนไหวท เก ดข นได ในแบบเร ยลไทม แค เพ ยงชำเล องมองไอคอนของแอพต างๆ ท วางเร ยงอย บน Start Screen เท าน น ท งย งสามารถปร บความใหญ ของแต ละไอคอน Live Tile ได ถ ง 4 ขนาด เพ อให รองร บการ แสดงข อม ลได มากข น และท น าสนใจค อแอพพล เคช นบางต ว อาท Bing Finance ได ออกแบบให สามารถนำด ชน ของ ห นต วท ค ณสนใจไปแสดงในร ปแบบ Live Tile ได ทำให ร ความเคล อนไหวล าส ดของห นต วน นๆ โดยไม ต องเส ยเวลาเป ดแอพ ซ งองค กรธ รก จสามารถนำหล กการน ไปประย กต ใช ก บการสร าง แอพพล เคช นในเช งธ รก จท สามารถใช ประโยชน จาก Live Tile ของ Windows 8.1 อาท การ ออกแบบ Scorecard แบบ Live Tile ท สามารถเปล ยนสถานะเป นส แดงเม อม งานค งค าง ทำให พน กงานคนน นร บร สภาพงานแบบเร ยลไทม และร บสะสางงานโดยด วน ค ณรชฏ กล าว ฟ เจอร Smart Search ของ Windows 8.1 เป นอ กส งท ทำให ช ว ตท งด านการทำงาน และด าน ความบ นเท งง ายข น ซ งผลการค นหาในแต ละคร งนอกจากจะม การแสดงข อม ลจากหน าเว บ เหม อน Search Engine ท วๆ ไปแล ว ย งแสดงรายการไฟล ท งหมดในเคร องท เก ยวเน องก บเร องท ทำการค นหา หร อการค นหาช อบ คคลสำค ญในแวดวงต างๆ จะม การแสดงเว บไซต, ประว ต ย อ, รวมถ งเฟซบ ก และทว ตเตอร ของบ คคลน นๆ อย างควบถ วน ปลอดภ ยกว าท เคย Windows 8.1 ในเวอร ช น Pro ท ออกแบบมาให เหมาะสำหร บการใช งานในองค กรธ รก จน น ให ความสำค ญเป นอย างย งก บการร กษาความปลอดภ ยของข อม ลสำค ญท ถ กจ ดเก บไว ในท ง อ ปกรณ ของบร ษ ท และอ ปกรณ ส วนบ คคล อาท เคร องโน ตบ กและแท บเล ตท สามารถพกพาได และเส ยงต อการส ญหาย ซ งน บเป นว นโดวส ท ปลอดภ ยท ส ดเท าท เคยม มา Windows 8.1 ม Edition อะไรบ าง? Windows 8.1 เป น Edition สำหร บผ ใช งาน ตามบ าน Windows 8.1 Pro เป น Edition สำหร บการ ใช งานในองค กรธ รก จ รองร บมาตรการด านการ ร กษาความปลอดภ ยข อม ลขององค กร Windows 8.1 Enterprise เป น Edition สำหร บ การใช งานในองค กรธ รก จ ได มาจากการซ อ Software Assurance ม ฟ เจอร ส งกว า Windows 8.1 Pro และม การเพ มฟ เจอร ท Enterprise ต องการใช งาน เช น Windows To Go, Direct Access และฟ เจอร อ นๆ เพ มเข ามา ค ณรชฏ กล าวว า อ กหน งฟ เจอร การร กษาความปลอดภ ย ข อม ลท ม อย ใน Windows 8.1 Pro ค อ BitLocker ท ช วย ร กษาความปลอดภ ยให ไฟล ข อม ล โดยม ความสามารถ ในหลายระด บ อาท การผ กฮาร ดด สก ก บเคร องโน ตบ ก เข าด วยก น ซ งโดยท วไปแล วในกรณ ท เคร องโน ตบ กโดน โจรกรรมไปแต คนร ายไม ร รห สผ านเข าเคร อง ก ย งสามารถ ถอดฮาร ดด สก จากเคร องโน ตบ กไปต อเข าก บโน ตบ ก หร อพ ซ เคร องอ นเพ อการขโมยข อม ลได แต ด วยฟ เจอร BitLocker จะไม อน ญาตให ม การอ านข อม ลจากฮาร ดด สก ด วยโน ตบ กหร อพ ซ เคร องอ น ซ งฟ เจอร ด ๆ เหล าน ม ให ใช งานฟร ใน Windows 8.1 Pro เพ มความคล องต วถ งข ดส ด ให ก บคนทำงาน ลองค ดด ส ว าจะสะดวกแค ไหนถ าเคร องพ ซ ท ทำงานและ เคร องโน ตบ กท บ านของค ณม หน าจอและม Setting ปราการด านแรก ค อการต งรห สผ านร ปแบบใหม ท ม ช อว า Picture Password ซ งเป นการต งรห ส เข าใช งานเคร องด วยการลากเส นวาดร ปหร อจ ด ซ งเป นรห สผ านท ยากต อการแอบล กลอบจดจำ โดยบ คคลอ น ท งย งคาดเดาได ยากกว ารห สผ านแบบต วอ กษร และรองร บอ ปกรณ ท ม ระบบ Biometrics สามารถสแกนลายน วผ านจอส มผ สเพ อการเข าใช งานเคร อง ซ งเป นระบบการพ ส จน ต วตนท ม ความปลอดภ ยส งมาก สำหร บธ รก จ SME จะได ร บประโยชน จากฟ เจอร Windows Defender ซ งเป นซอฟต แวร แอนต ไวร สฟร ท มาพร อมก บ Windows 8.1 Pro และใช งานได ฟร ตลอดอาย การใช งาน ทำให ไม ต อง เส ยเง นค าล ขส ทธ ซอฟต แวร แอนต ไวร สสำหร บคอมพ วเตอร ท กๆ เคร องเป นประจำท กๆ ป อ กท ง การท องอ นเทอร เน ตด วยบราวเซอร IE 11 เวอร ช นล าส ด ท นอกจากจะปร บปร งให เร วกว า IE ในเวอร ช นก อนๆ แล ว ย งม ฟ ลเตอร Smart Screen ท ช วยป องก นการโจรกรรมข อม ลและรห สผ าน จากเว บไซต ล อลวงในร ปแบบของ Phishing ท งย งช วยป องก นอ นตรายจากม ลแวร ด วย และม ฟ เจอร ท ช วยด แลเร องความปลอดภ ยในการทำธ รกรรมออนไลน ท ด กว า IE ในเวอร ช นก อนๆ และ ย งม Storage Space ซ งเป นอ กหน งฟ เจอร ท ช วยป องก นการส ญหายของข อม ลอ นเน องมาจาก ความบกพร องของฮาร ดด สก โดยการใช ฮาร ดด สก มากกว า 1 ต วมาทำงานร วมก นและสำรอง ข อม ลให ก นและก น 12 Ricoh Family Volume 47 January-April 2014 ไอคอน Live Tile ท สวยงาม และเข าถ งข อม ลได ง าย

13 Cover Story Windows 8.1 RT เป น Edition ท ร นบนเคร อง แท บเล ตท ใช หน วยประมวลผลแบบ ARM สามารถ ต ดต งแอพพล เคช นใน Store ของไมโครซอฟท ได ม ช ดซอฟต แวร Microsoft Office ต ดต งมาให เร ยบร อยพร อมใช งาน แต จะไม สามารถใช งานก บ ซอฟต แวร ท ร นในโหมด Desktop ได ข อด ของ แท บเล ตท ร น Windows 8.1 RT ค อราคาขายท ย อมเยา ม MS Office มาให พร อม และอาย การ ใช งานแบตเตอร ท ยาวนาน (ซ งแท บเล ตม ให เล อก ใช งานท งแบบท ร นระบบปฏ บ ต การ Windows 8.1 RT และ Windows 8.1 ท ให ความย ดหย น ในการใช งานส งกว า) ต างๆ ท เหม อนก น หน าเว บท ค ณทำ Favorites ไว จาก พ ซ ของท ทำงานก มาปรากฏในเคร องโน ตบ กท บ าน ของค ณ ทำให ได อารมณ และความร ส กท ไม แตกต างก น ระหว างการน งทำงานอย ท บ านก บการน งทำงาน ในออฟฟ ศ ซ งส งน เก ดข นได ด วยแนวค ดใหม ในการ จ ดเก บโปรไฟล Microsoft Account ของผ ใช งาน แต ละคนไว บนคลาวด Windows To Go เป นอ กหน งฟ เจอร ของ Windows 8.1 ในเวอร ช น Enterprise ท เป นประโยชน มากสำหร บธ รก จ พ ดให ฟ งด ง ายๆ ก เหม อนก บการย ดพ ซ หร อโน ตบ ก ท งเคร องไว ใน Thumb Drive อ นเล กๆ สำหร บในกรณ ท ผ จ ดการ หร อพน กงานต องเด นทางไปทำงานในต างสาขา แต ไม อยากห วโน ตบ กไป แค เอา Thumb drive ไปเส ยบ เข าก บพ ซ หร อโน ตบ กเคร องใดเคร องหน งในสำน กงาน สาขาน น เพ ยงเท าน ก จะเหม อนว าคอมพ วเตอร เคร องน น ได กลายเป นคอมพ วเตอร เคร องประจำต วของค ณข นมาในท นท (หน าจอและค าการ Setting ต างๆ จะเหม อนเคร องคอมพ วเตอร ของค ณ ไม ว าเคร องท นำ Thumb drive ไปเส ยบน นจะร น Windows 7 หร อ Windows 8.1 ก ตาม) ฟ เจอร Windows To Go ย งม ประโยชน ในแง ท ไม ละเม ดความเป น ส วนต วของเคร องท ค ณขอย มมาใช งาน เน องจากผ ใช งานจะมองไม เห นไฟล และโฟลเดอร ต างๆ ท เก บอย ในคอมพ วเตอร เคร องน น แต จะสามารถเช อมต อก บ SkyDrive ซ งเป นหน วยเก บข อม ล บนคลาวด เพ อเร ยกใช ไฟล เอกสารหร อไฟล ส วนต วของค ณได ค ณรชฏ กล าว อ กหน งฟ เจอร ของ Windows 8.1 Enterprise ท เพ มความสะดวกในการทำงานนอกสถานท เป นอย างมากค อ Direct Access ท ช วยให พน กงานล อกอ นเข ามาในระบบอ นทราเน ตขององค กร ผ านทางอ นเทอร เน ต ทำให เข าถ งระบบงานของสำน กงานได จากท กสถานท ด วยระบบความ ปลอดภ ยข นส ง อาท ระบบงานเอกสารอ เล กทรอน กส หร อระบบงานวางแผนทร พยากรทางธ รก จ (ERP) เป ดโอกาสให ทำงานได ในท กสถานท อย างแท จร ง ตอบโจทย กระแส BYOD นอกจากน Windows To Go ย งรองร บการประย กต ใช งานได อย างหลากหลาย อาท การร บม อก บ กระแส BYOD (Bring Your Own Device) ท พน กงานน ยมนำโน ตบ ก หร อแท บเล ตท เป น ของส วนต วมาใช ในการทำงาน ทำให เก ดป ญหาด านการควบค มให อ ปกรณ ส วนต วเหล าน น ดำเน นการตามนโยบายด านการร กษาความปลอดภ ยข อม ลขององค กร รวมถ งทำให องค กรต อง เส ยงก บป ญหาการใช ซอฟต แวร ละเม ดล ขส ทธ ท ม อย ในอ ปกรณ ส วนต วเหล าน นด วย แต ด วย ฟ เจอร Windows To Go ทำให พน กงานสามารถนำเคร องโน ตบ กส วนต วมาใช ในการทำงานได อย างราบร นโดยท ไม ต องย งยากก บการเซตอ พโน ตบ กของพน กงานแต ละคน อ กท งแท บเล ตท ร น Windows 8.1 ย งรองร บการใช งานฟ เจอร Windows To Go ช วยให ฝ ายไอท ประจำองค กรสามารถ บ งค บใช นโยบายด านความปลอดภ ยข อม ลได ง ายกว าแท บเล ตท ร นระบบปฏ บ ต การอ นๆ การเล อกใช แท บเล ตท ร นระบบปฏ บ ต การ Windows 8.1 เพ อเป นเคร องม อช วยในการทำงานของ พน กงานน นม ข อได เปร ยบเหน อแท บเล ตท ร นระบบปฏ บ ต การอ น เน องจากสามารถร นแอพพล เคช น ทางธ รก จท ถ กพ ฒนาข นมาให ร นบนว นโดวส ได ท นท (อาท แอพพล เคช นทางด านบร หารทร พยากร องค กร [ERP], แอพพล เคช น Sales Force Automation หร อแอพพล เคช นด านการจ ดการโครงการ [Project Management] เป นต น) แต สำหร บแท บเล ตท ร นระบบปฏ บ ต การอ นๆ น นต องเส ย งบประมาณในการพ ฒนาแอพพล เคช นข นมาใหม อ กท งย งต องหาเคร องม ออ นมาเสร มเพ อจ ดการ ให ม ความปลอดภ ยเท ยบเท าระบบปฏ บ ต การว นโดวส อ กด วย ได เวลาสำหร บการเปล ยนแปลง สำหร บองค กรท ย งคงใช งาน Windows XP อย ช วงน ก ถ งเวลาท เหมาะสมแล วสำหร บการอ พเกรด ไปเป น Windows 7 หร อ Windows 8.1 เน องจาก Windows XP น นเป นระบบปฏ บ ต การร นเก าท อาย ยาวนานเก น 10 ป และทางไมโครซอฟท จะหย ดให การซ พพอร ต Windows XP ภายในว นท 8 เมษายน พ.ศ (ไมโครซอฟท ซ พพอร ตระบบปฏ บ ต การแต ละต วเป นระยะเวลาประมาณ 10 ป ) หมายความว า หล งจากช วงเวลาน นเป นต นไปจะไม ม การออก Patch ใดๆ เพ ออ ดช องว างทางด าน การร กษาความปลอดภ ยของระบบปฏ บ ต การ Windows XP รวมถ งซอฟต แวร ทางด านการร กษา ความปลอดภ ยและซอฟต แวร Antivirus ต างๆ จะเล กให การซ พพอร ต Windows XP ในท ส ด ทำให เส ยงต อการท จะถ กโจมต โดยไวร ส ม ลแวร และแฮกเกอร ซ งอาจทำให เก ดความเส ยหาย อย างใหญ หลวงต อข อม ลสำค ญของธ รก จโดยการเปล ยนถ ายจาก Windows XP มาเป น Windows 7 หร อ 8.1 น น ต องใช เวลาไม น อยท งในแง ของการทดสอบว าซอฟต แวร ทางธ รก จท ใช งานอย น น ทำงานบน Windows 7/8.1 ได หร อไม อาจจะต องม การสรรหาซอฟต แวร ต วใหม มาใช งาน ท งย ง อาจต องม การอ พเกรดหร อจ ดหาพ ซ /โน ตบ กใหม ท รองรองร บ Windows 7/8.1 ด วย ซ งกระบวนการ เหล าน อาจก นเวลายาวนานหลายเด อน ด งน น ควรเร มต นทำท นท ค ณรชฏ กล าวป ดท าย และสำหร บในกรณ ท ต องซ อเคร องพ ซ /โน ตบ กใหม เพ อใช งานในองค กร ค ณรชฏ แนะนำว า ควรเล อกซ อเคร องท มาพร อมก บล ขส ทธ ของ Windows 8.1 Pro เน องจากค มค ากว าการ ซ อเคร องแบบแยกต างหาก แล วมาซ อล ขส ทธ Windows 8.1 Pro ต ดต งเพ มเต มเข าไป January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 13

14 Sponsorship ʹѺʹعËÅÒ ËÅÒ ÕÌÒ à¾ èí سÀÒ¾ªÕÇÔμ Õè Õ RICOH สน บสน น โม และ เม 2 น กกอล ฟเยาวชนหญ ง อนาคตไกล บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ขอร วมเป นอ ก หน งแรงสน บสน นค สองพ น องน กกอล ฟหญ ง ดาวร งของไทย ได แก น องโม โมร ยา จ ฑาน กาล อาย 19 ป ซ งผลงานท น าภาคภ ม ใจของน องโม ค อได เป นน กกอล ฟหญ งคนแรกท คว าแชมป รายการ The Junior Open และน องเม เอร ยา จ ฑาน กาล อาย 18 ป ผลงานท ภาคภ ม ใจของเธอ ค อเป นน กก ฬาอาย น อยท ส ดท เข าร วมการ แข งข น LPGA พ น องค น ม ความใฝ ฝ นร วมก น ค อการต ดอ นด บ Top 10 LPGA และม คต ในการ เล นกอล ฟ ค อ แพ ให ช น ชนะให เป นน ส ย น องโมประเด มการแข งข นแรกระด บอาช พ ในรายการ ISPS Handa Women s Australian Open คว าอ นด บ 4 มาครอง ขณะท น องเม ลงแข งไป 2 รายการรวด ค อ Volvik RACV Ladies Masters ได อ นด บท 2 และ ISPS Handa New Zealand Women s Open ได อ นด บท 25 หนทาง สายอาช พของสองน กกอล ฟค พ น องชาวไทยย งอ ก ยาวไกล ร โก ขอเป นอ กหน งแรงใจท ช วยสน บสน น ให ท งสองได ก าวเด นไปตามความฝ นของเธอ 14 Ricoh Family Volume 47 January-April 2014

15 Sponsorship RICOH สน บสน น โปรแบงค อานนท ว องวาน ช บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด สน บสน น โปรแบงค อานนท ว องวาน ช น กกอล ฟหน มดาวร งชาวไทยท น าจ บตามองท ส ดในขณะน โดยล าส ดโปรแบงค ครองอ นด บท 250 ในทำเน ยบ Official World Golf Ranking และครองอ นด บท 17 ในทำเน ยบ Asian Tour Order of Merit เส นทางในอาช พของโปรแบงค ก าวข นส ระด บ Amature ต งแต ย งศ กษาระด บมหาว ทยาล ยในประเทศสหร ฐอเมร กา โดยผลงานท โดดเด นในระด บ Amature ของโปรแบงค ค อการครองแชมป ในรายการ Eastern Amature ในป 2009, ครองแชมป รายการ Isleworth Invitational ในป 2010 ส วนในป 2011 ครองแชมป ในรายการ Schenkel Invitational และรายการ JU Invitational โปรแบงค ข ามช นข นมาย นอย ในระด บ Professional ได ในช วงปลายป 2011 โปรแบงค เผยว า แม ผมจะเพ งลงเล นเอเช ยนท วร ในป 2013 เป นป แรก แต ก ไม ร ส กกดด นแต อย างใด เพราะสะสม ประสบการณ มาต งแต ย งเป นน กกอล ฟเยาวชน ต งเป าว าส กว นหน งจะประสบความสำเร จในอาช พน กกอล ฟ และทำช อเส ยงให ก บประเทศไทย RICOH ผน กกำล ง ร วมก บ ส งห คอร ปอเรช น เฟ นหาแชมป ตลอดฤด กาล Singha All Thailand Golf Tour 2013 บร ษ ท ส งห คอร เปอเรช น จำก ด ร วมด วย บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด และหน วยงาน อ กหลายฝ ายร วมก นจ ดการแข งข นกอล ฟ Singha All Thailand Golf Tour 2013 ตลอดท งป ท ผ านมา สำหร บรายการต อไปของ ส งห ออลไทยแลนด ท วร ได แก รายการ ส งห ออลไทยแลนด แกรนด ไฟนอล น กกอล ฟชาย ช งเง นรางว ลรวม 3 ล านบาท และน กกอล ฟหญ ง ช งเง นรางว ลรวม 2 แสนบาท แข งข นระหว างว นท ธ นวาคม ท สนามส งห ปาร ค ขอนแก น กอล ฟคล บ จ งหว ดขอนแก น ซ งในงาน นอกเหน อจากอ ปกรณ การพ มพ ท ร โก สน บสน นแล ว ย งได ร วมนำส นค ามาจำหน ายพร อมนำรายได สมทบท นให ก บโครงการรวมใจสานฝ นอ กด วย January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 15

16 Sponsorship RICOH สน บสน นท มรถดร ฟท RICOH DRIFT TEAM เพราะความรวดเร วและประส ทธ ภาพเป นหล กย ด สำค ญของเรา บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด จ งให การสน บสน นท มรถดร ฟท ของไทยในนาม RICOH DRIFT TEAM โดยช วงเวลาท ผ านมา ท มรถดร ฟท ได วาดลวดลายไปแล วใน 4 รายการ แข งข น ได แก รายการ M-Storm Drift Competition 2013 สนามอะควาเร ยม จ.สงขลา ว นท ก.ค. 56, รายการ M-Storm Drift Competition 2013 สนามสป ดเวย จ.ปท มธาน ว นท ส.ค. 56, รายการ D1 Grand Prix Thailand Series 2013 สนามเม องทองธาน กทม. ว นท ต.ค. 56 และรายการ M-Storm Drift Competition 2013 สนาม UD TOWN จ.อ ดรธาน ว นท พ.ย Ricoh Family Volume 47 January-April 2014

17 Sponsorship RICOH - TRUE VISIONS สน บสน นสโมสรฟ ตบอล แบงค อก ย ไนเต ด บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ร วมก บ ทร ว ช นส พาร ตเนอร หล กของบร ษ ท สน บสน น สโมสรฟ ตบอลแบงค อก ย ไนเต ด ในการแข งข นฟ ตบอล โตโยต า ไทยพร เม ยร ล ก 2556 ตลอดท งฤด กาล January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 17

18 Attitude แนวโน มสำค ญท ต องจ บตามอง Ricoh ส งบร การ MDS เสร มงาน Workflow ตอบร บการเต บโตส อนาคตให ด วย ธ รก จของ Minebea ค อผ ผล ตตล บล กป น มอเตอร และอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ด วยเทคโนโลย ช นส ง ม โรงงานผล ตและการใช เคร องจ กรอย เป นจำนวนมาก นอกจากจำนวนของพน กงานท มากมายแล ว ส งท ได พบว าม ขนาดใหญ โตมากเช นก นก ค อระบบไอท ซ งจากการใช งานระบบไอท ร วมก บกระบวนการผล ตน นจะต องม การพ มพ เอกสารกำก บการผล ตออกมาจำนวนมาก แต ท ผ านมาด วยการใช งานและเทคโนโลย ท อาจจะไม ได ช วยให สามารถจ ดการก บเร องน ได เป นอย างด แต เม อเป าหมายของการปร บองค กรให เข าส การทำธ รก จย คใหม และม เป าหมาย เพ อการร กษาเบอร หน งของโลกให ได ทำให Minebea จำเป นต องมองหาโซล ช นท เข ามาช วยจ ดการระบบการพ มพ เอกสารให ม ประส ทธ ภาพและม ค าใช จ ายท เหมาะสม ค ณว ฒ ช ย อ ดมกาญจนน นท Group Executive Officer (Minebea Co., Ltd.) Director Human Resources Executive Director Minebea Group of Companies (Thailand) กล าวว า ว ส ยท ศน ของเราน นค อการต งเป าหมายการเป นผ นำ ทางด านผ ผล ตช นส วนอ เล กทรอน กส, ช นส วนเช งกลท ม ความเท ยงตรงส งท ส ดในโลก ไม ว าจะเป นช นส วนอย าง ล กป น แบร ร ง มอเตอร ต างๆ ทำให เราจำเป นต องพ ฒนาประส ทธ ภาพของการผล ตด วยเทคโนโลย ท ด เล ศ เพ อท จะสามารถ ขยายตลาดออกไปครอบคล มในหลายๆ อ ตสาหกรรม ซ งรวมถ งการบร หารต นท นอย างม ประส ทธ ภาพ ธ รก จของเราม เอกล กษณ อย ท ข ดความสามารถทางด านการผล ตท เร ยกว า Vertical integrated เร ยกว าเป นการผล ตแบบครบวงจร โดยสร างต งแต แม พ มพ หร อแม กระท งเคร องจ กรในการผล ตช นส วนแบบต อเน องท เป นส วนประกอบก น เช น การผล ต แบร ร งก จะสามารถนำไปใช ก บมอเตอร ได อ กส วนหน ง ระบบการผล ตของเราน นใช เคร องจ กรท ม ความเท ยงตรงส ง ท งสองจ ดสามารถช วยให เราเข าไปส ตลาดท กำล งเต บโตได อย างต อเน อง กล มล กค าของบร ษ ทเราม อย หลายกล มกระจายก นออกไปเป นพ นๆ ราย อย าง โรงงานฮาร ดด สก อ ปกรณ อ เล กทรอน กส ต างๆ หร อโทรศ พท ม อถ อท ม ระบบแสดงผลต างๆ ตรงน นก เป นส วนของอ ปกรณ ท Minebea ครองตลาดอย นอกจากน น อ กส วนหน งก ส งออกไปย งต างประเทศ โดยโรงงานในประเทศไทยถ อเป นฐานการผล ตใหญ ของโรงงานท งหมดท Minebea ม อย ท วโลกถ ง 60 เปอร เซ นต ยอดขายค ดเป นต วเลขหลายหม นล านบาท Ricoh Family Volume 47 January-April 2014

19 Attitude ค ณว ฒ ช ย อ ดมกาญจนน นท Group Executive Officer (Minebea Co., Ltd.) Director Human Resources Executive Director Minebea Group of Companies (Thailand) January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 19

20 Attitude แนวโน มสำค ญท ต องจ บตามอง Minebea ถ อเป นอ กหน งกล มอ ตสาหกรรมใหญ รายหน งท ต งโรงงาน ขนาดใหญ อย ในประเทศไทยต งแต ป 2525 หน งในย กษ ใหญ ของผ ผล ต ตล บล กป น และมอเตอร ขนาดเล กรวมถ งอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท ม ความเท ยงตรงส ง ด วยเทคโนโลย ช นส งท นำไปใช ก บอ ตสาหกรรม อ ปกรณ อ เล กทรอน กส และไฮเทคแบรนด ต างๆ ท วโลก ม พน กงาน รวมก นประมาณ 31,000 คน ความท าทาย ท โรงงานของ Minebea บางปะอ น ได สำรวจเร องค าใช จ ายด านเอกสารในป 2552 พบว าม ต นท นในการจ ดการท ส งมาก ท งเร องของราคาอ ปกรณ และ ว สด ส นเปล องท รวมถ งกระดาษ รวมถ งค าบำร งร กษาและค าเส ยโอกาสเม อ เก ดความเส ยหายของอ ปกรณ ท ทำให ไม สามารถใช งานได นอกจากน นแล ว เม อศ กษาล กลงไปพบว า ท Minebea ม การใช งานอ ปกรณ ด านการพ มพ ท หลากหลาย แยกเป นเคร องม ลต ฟ งก ช น เคร องถ ายเอกสาร เคร องพร นเตอร เคร องแฟกซ และเคร องสแกนเนอร 20 Ricoh Family Volume 47 January-April 2014 นอกจากป ญหาจำนวนมากแล ว ย งพบอ กว า อ ปกรณ ย งหลากหลายร น ทำให เก ดป ญหาในการ บร หารจ ดการว สด ส นเปล อง อย างหม กพ มพ เพราะ แผนกจ ดซ อกลางเป นผ ด แลเร องการส งซ อ/เบ ก หม กเคร องพ มพ ซ งการท โรงงานบางปะอ น ม พ นท ขนาดใหญ ประกอบด วยโรงผล ตหลายโรง ทำให ผ ใช งานในแต ละโรงผล ตต องใช เวลา พอสมควรในการเบ กหม กเคร องพ มพ แต ละคร ง เป นเหต ให ผ ใช งานทำการเบ กหม กสำรองในแผนก ซ งทำให เก ดค าใช จ ายแอบแฝง รวมไปถ งการ ซ อมบำร งท ไม สามารถทำได ง ายน กเน องจากความแตกต างด งกล าว แต ละคร ง ในการซ อมบำร งแผนกไอท จะส งเจ าหน าท ไปย งส วนต างๆ ต องใช เวลามาก บางกรณ อาจจะต องต ดต อผ ผล ตเข ามาแก ไข ทำให ไม สามารถใช งานอ ปกรณ ด งกล าวได ผ ใช จ งเส ยโอกาสในการใช งานเพ อให เป นประโยชน ได น นเอง MDS โซล ช นท ตอบโจทย การใช งาน ก อนท Ricoh จะนำเอาโซล ช น MDS เข าต ดต งให ก บ Minebea ได ม การ สำรวจและเก บข อม ลระบบอ ปกรณ การพ มพ ท งหมดในแต ละโรงผล ต แล ว ทำการว เคราะห ค าใช จ าย ออกแบบการจ ดวางเคร องให เหมาะสมก บระบบ เอกสารหร อการใช งานของโรงผล ตน นๆ พร อมนำเสนอต อ Project Manager และผ ด แลโรงผล ตน นๆ เน องจากแต ละโรงงานม ระบบจ ดการเอกสารท แตกต างก นออกไป หล งจากทำการสำรวจความต องการเสร จแล วก จะเป นข นตอนการนำเสนอ ต วอ ปกรณ สำหร บการใช งานตามท ได สำรวจไว โดยจากจำนวนอ ปกรณ ท ม มากตอนเร มต น ในป จจ บ นม อ ปกรณ ของ Ricoh ท ม เทคโนโลย ท ท นสม ย ท ช วยให การทำงานเอกสารสะดวกรวดเร วมากข นเข ามาทำงานแทนอ ปกรณ เก า ไม ใช เพ ยงแค การสำรวจตามความต องการและอ ปกรณ ใหม ท Ricoh นำเสนอ ในโซล ช น MDS แต ย งรวมถ งการส งเจ าหน าท สำหร บสน บสน นการใช งาน ในโรงงานต างๆ ในพ นท บางปะอ นแห งน และไม ใช แค การทำงานตาม ว นทำงานปกต เท าน น เพราะบางคร ง Minebea อาจจะต องม การทำงาน

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information