หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค

Size: px
Start display at page:

Download "หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค"

Transcription

1 เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยร งส ต ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CEN 635 การจ ดการโครงการว ศวกรรม (Engineering Project Management) 2. จานวนหน วยก ต 3(3-0) 3. หล กส ตร และประเภทรายว ชา ว ศวกรรมศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชา ว ศวกรรมโยธา เป นว ชาช พ-บ งค บ 4. อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา รศ.ว ส ตร จ ระดาเก ง 5. ระด บการศ กษา / ช นป ท เร ยน ภาคการศ กษาท 1-2 ของน กศ กษาว ศวกรรมมหาบ ณฑ ตป ท รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) ไม ม 7. รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisites) (ถ าม ) ไม ม 8. สถานท เร ยน ว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 9. ว นท จ ดทารายละเอ ยดของรายว ชา หร อว นท ม การปร บปร งคร งล าส ด ว นท 20 ธ นวาคม จ ดม งหมายของรายว ชา เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจ เก ยวก บ หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 1

2 (1) ว ศวกรรมโยธา และสาขาต างๆ ภายใต ว ศวกรรมโยธา เพ อให วางแผนการศ กษาและทางานต อไปใน อนาคต (2) ระบบการให บร การงานก อสร าง การจ ดองค การในโครงการ หล กการการบร หารโครงการ (3) ผล ตภาพและต นท นงานก อสร าง การว เคราะห ผล ตภาพงานก อสร าง การปร บปร งผล ตภาพงานก อสร าง (4) หล กการบร หารค ณภาพ และการบร หารความปลอดภ ยในงานก อสร าง 2. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา 1. คาอธ บายรายว ชา - หมวดท 3 ส วนประกอบของรายว ชา หล กการบร หาร ว ธ การเพ มผล ตภาพ การจ ดองค การ และมน ษย ส มพ นธ การจ ดการด านความปลอดภ ยและ ส ขอนาม ย กฎหมายแพ งและพาณ ชย พ นฐานเศรษฐศาสตร ว ศวกรรม การเง น การตลาด และการบร หาร โครงการด านว ศวกรรม 2. จานวนช วโมงท ใช /ภาคการศ กษา บรรยาย สอนเสร ม การฝ กปฏ บ ต /งาน ภาคสนาม/การฝ กงาน 45 ช วโมง ไม ม ฝ กปฏ บ ต จากกรณ ศ กษา ในคาบบรรยายประมาณ ร อยละ40 ของเวลา การศ กษาด วยตนเอง (ช วโมงต อส ปดาห ) 6 ช วโมง 3. ระบ ว นเวลาท อาจารย จะให คาปร กษาและแนะน าทางว ชาการแก น กศ กษาเป นรายบ คคล อาจารย จ ดเวลาให คาปร กษาเป นรายบ คคล หร อ รายกล มตามความต องการ 1 ช วโมงต อส ปดาห (เฉพาะรายท ต องการ) หมวดท 4 การพ ฒนาการเร ยนร ของน กศ กษา 1. ค ณธรรม จร ยธรรม (1) ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนา - พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร บผ ดชอบ ตรงต อเวลา ม ว น ย ม จรรยาบรรณและความซ อส ตย 2

3 - ร จ กฟ งความค ดเห นของผ อ น และร หน าท และความร บผ ดชอบของตนเอง (2) ว ธ การสอนท จะใช พ ฒนาการเร ยนร - บรรยายร วมก บเน นการปฏ บ ต โดยสอดแทรกประเด นทางจร ยธรรมท เก ยวข อง (3) ว ธ การประเม นผล - ด จากพฤต กรรมการเข าเร ยน การส อสาร และม การเข ยนรายงาน การนาเสนองานอย างถ กต อง เหมาะสม และ การตรงต อเวลา 2. ความร (1) ความร ท จะได ร บ - ม ความร และความเข าใจเก ยวก บว ศวกรรมโยธา และการจ ดการงานว ศวกรรมโยธา เพ อให เก ด ประส ทธ ภาพในการใช ทร พยากรในงานก อสร างอย างค มค า (2) ว ธ การสอน - บรรยายหล กการทางทฤษฎ พร อมท งยกต วอย างแนวทางปฏ บ ต จร ง - ให ศ กษาและค นคว าข อม ลงานท ได ร บมอบหมายจากInternet และหน วยงานก อสร าง ทาการว เคราะห สร ปและนาเสนอผลการศ กษาในช นเร ยนโดยเป ดโอกาสให เพ อนร วมช นได ซ กถามตามความเหมาะสม (3) ว ธ การประเม น - ฝ กปฏ บ ต ในช นเร ยน ทดสอบย อยในช นเร ยน สอบกลางภาค สอบปลายภาค - ประเม นจากการนาเสนอรายงานผลการศ กษางานท ได ร บมอบหมายในช นเร ยน 3. ท กษะทางป ญญา (1) ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา ความสามารถในการค ดและหาเหต ผลอย างเป นระบบ ความสามารถในการประย กต ความร ในว ชาน เพ อ แก ป ญหาในสาขาว ชา (2) ว ธ การสอน มอบหมายให น กศ กษาแก ป ญหาท กาหนดโดยใช ความร ในว ชาน และนาเสนอผลการแก ป ญหาในร ปของ การอภ ปรายกล ม (3) ว ธ การประเม นผลท กษะทางป ญญาของน กศ กษา ฝ กปฏ บ ต ในช นเร ยน ทดสอบย อยในช นเร ยน สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน นข อสอบท ม การ ว เคราะห และการประย กต ความร ท ศ กษา 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ (1) ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบท ต องการพ ฒนา - ท กษะการสร างส มพ นธภาพระหว างน กศ กษาด วยก น 3

4 - ท กษะความเป นผ นาและผ ตามในการทางานเป นท ม - ท กษะการเร ยนร ด วยตนเอง และม ความร บผ ดชอบในงานท มอบหมายให ครบถ วนตามกาหนดเวลา - ท กษะการปฏ บ ต หน าท ท ด ของน กศ กษาและการปฏ บ ต ต วท ด ต ออาจารย (2) ว ธ การสอน - ให ทาโครงการร วมก นเป นกล มโดยเน นการประย กต ความร ท เร ยนในว ชาก บป ญหาท กาหนด - แทรกประสบการณ ของอาจารย ในระหว างสอนโดยผ านการเล าเร องต าง ๆ - พ ดค ยก บน กศ กษาถ งความจาเป นของท กษะต าง ๆ ในระหว างร บประทานอาหารร วมก น (3) ว ธ การประเม น - ประเม นรายงานท นาเสนอและพฤต กรรมการทางานเป นท ม 5. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ (1) ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนา - ท กษะการค ดคานวณเช งต วเลข - ท กษะการว เคราะห ป ญหาและการโยงร ปธรรมของป ญหาไปส นามธรรมเช งคณ ตศาสตร - ท กษะในการส อสารท งการพ ด การฟ ง การแปล การเข ยน โดยการทารายงาน และนาเสนอใน ช นเร ยน - ท กษะในการว เคราะห ข อม ลจากกรณ ศ กษา - ท กษะในการค นหาความร เพ มเต มด วยต วเองโดยการส บค นข อม ลทาง Internet - ท กษะการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการส อสาร - ท กษะในการนาเสนอรายงานโดยใช ร ปแบบ เคร องม อ และเทคโนโลย ท เหมาะสม (2) ว ธ การสอน - เน นการสอนท ใช ป ญหานา ทฤษฏ ตาม และการพ ฒนาแนวค ดจากป ญหาเพ อนาไปส การค นพบ ข อสร ปหร อทฤษฏ ใหม - มอบหมายงานให ศ กษาค นคว าด วยตนเอง จาก Website ส อการสอน e-learning และทารายงาน โดย เน นการนาต วเลข หร อม สถ ต อ างอ ง จากแหล งท มาข อม ลท น าเช อถ อ - นาเสนอโดยใช ร ปแบบและเทคโนโลย ท เหมาะสม - ท าทายเช งว ชาการต อน กศ กษาในระหว างการสอนโดยคาถามท มาจากป ญหาจร งในโครงการก อสร าง ต วอย าง เพ อให น กศ กษาฝ กค ดหาว ธ การแก ป ญหา (3) ว ธ การประเม น - การจ ดทารายงาน และนาเสนอด วยส อเทคโนโลย - การม ส วนร วมในการอภ ปรายและว ธ การอภ ปราย 4

5 1 แผนการสอน ส ปดาห ห วข อ/รายละเอ ยด ท 1 แนะนาแผนการศ กษา 1.การ บร หารโครงการ และผ จ ดการ โครงการ 2 การกาหนดโครงการ และ แบบจาลองต วเลขคะแนน 3 การใช แบบจาลองการให ประโยชน ในการค ดเล อก โครงการ 4 การศ กษาความเป นไปได ทาง การเง น โดยใช โปรแกรมตาราง คานวณ(MS Excel) 5 การวางแผนโครงการ โครงสร าง รายการงาน (WBS) 6 การจ ดองค การ และการแจกแจง ความร บผ ดชอบ บทบาทผ บร หาร ในการบร หารโครงการ 7 แผนกาหนดเวลาโครงการ, เทคน คการสร างแผนกาหนดเวลา แบบ Gantt Chart, แผน กาหนดเวลาแบบ PDM หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล จานวน ช วโมง ก จกรรมการเร ยน การสอน ส อท ใช (ถ าม ) ผ สอน ซ กถาม ซ กถาม และ ฝ กปฏ บ ต การคานวณ แบบจาลองต วเลขคะแนน มอบหมาย งาน1:แบบจาลองต วเลขคะแนน 3 น กศ กษานาเสนองานมอบหมาย1, บรรยายตามเน อหา โดยใช Power Point ซ กถาม และ ฝ กปฏ บ ต 1:การคานวณ ทางการเง น และ ฝ กปฏ บ ต 2:การคานวณทางการเง น โดยใช โปรแกรม MS Excel, มอบหมายงาน2:การศ กษาความเป นไป ได ทางการเง น ในช นเร ยน เป ดโอกาสให ซ กถาม สร ป ส งท ได เร ยนร, ฝ กปฏ บ ต 3:การว เคราะห งาน โดย WBS ซ กถาม และ ฝ กปฏ บ ต 4:การแจกแจง ความร บผ ดชอบในโครงการโดย RACI chart ซ กถาม และ ฝ กปฏ บ ต 5:การสร างแผน กาหนดเวลาแบบ PDM รศ.ว ส ตร จ ระดาเก ง 5

6 ส ปดาห ท ห วข อ/รายละเอ ยด 8 การสร างแผนกาหนดเวลาแบบ PDM โดยโปรแกรม MS Project(1) 9 การสร างแผนกาหนดเวลาแบบ PDM โดยโปรแกรม MS Project(2) จานวน ก จกรรมการเร ยน การสอน ส อท ใช (ถ าม ) ผ สอน ช วโมง สอบกลางภาค รศ.ว ส ตร จ ระดาเก ง ซ กถาม และ ฝ กปฏ บ ต 6:การสร างแผน กาหนดเวลาแบบ PDM โดยโปรแกรม MS Project(1), มอบหมายโครงงาน (ก จกรรมกล ม) ซ กถาม และ ฝ กปฏ บ ต 7:การสร างแผน กาหนดเวลาแบบ PDM โดยโปรแกรม MS Project(2) 10 การจ ดการความเส ยง ซ กถาม และ ฝ กปฏ บ ต 8:การสร างแผน จ ดการความเส ยง 11 การปฏ บ ต โครงการ แผนปฏ บ ต โครงการ แผนการส อสาร การ ควบค มโครงการ 12 การต ดตามโครงการ และการ ประเม นผลดาเน นงานด านต นท น และเวลา การควบค มโครงการ โดยการว เคราะห ผลงานท ทาได 13 ป ญหาในการบร หารโครงการ และแนวทางการแก ไข การป ด โครงการ ซ กถาม และ กรณ ศ กษาการควบค ม โครงการด านค ณภาพ ซ กถาม และ ฝ กปฏ บ ต 9: การว เคราะห ผลงานท ทาได (EVA) 3 นาเสนอโครงการด วย Power Point ใน ช นเร ยน เป ดโอกาสให ซ กถาม กรณ ศ กษา รายงานป ดโครงการ และสร ปส งท ได เร ยนร 14 นาเสนองาน Term Project 3 น กศ กษานาเสนอโครงงาน 15 สร ปภาพรวมของการเร ยนร 3 สร ปภาพรวมของส งท ได เร ยนร ร วมก น อภ ปราย และ เป ดโอกาสให ซ กถาม สอบปลายภาค 6

7 2 แผนการประเม นผลการเร ยนร ผลการ ก จกรรมการประเม น (เช น การเข ยนรายงาน โครงงาน การ เร ยนร * สอบย อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 2, ,4,5 สอบกลางภาค สอบปลายภาค การเข าช นเร ยน การฝ กปฏ บ ต และการทดสอบย อยใน ช นเร ยน การอภ ปรายและเสนอความค ดเห นในช นเร ยน ว เคราะห กรณ ศ กษา ค นคว า การนาเสนอรายงาน การทางานกล มและผลงาน กาหนดการ ประเม น (ส ปดาห ท ) - 16 ตลอดภาค การศ กษา 3 14 ส ดส วนของการ ประเม นผล หมายเหต : กล มท 1: ค ณธรรม จร ยธรรม, กล มท 2: ความร, กล มท 3: ท กษะทางป ญญา, กล มท 4: ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคล และความร บผ ดชอบ, กล มท 5: ท กษะการว เคราะห เช งต วเลขฯ - 30% 30% 40% หมวดท 6 ทร พยากรประกอบการเร ยน 1. ตาราและเอกสารหล ก 1) "การบร หารโครงการ แนวทางปฏ บ ต จร ง 3rd Edtion" กร งเทพฯ: วรรณกว, 2554 โดย ว ส ตร จ ระดาเก ง 2. เอกสารและข อม ลส าค ญ 1) เอกสารสาหร บฝ กปฏ บ ต และกรณ ศ กษา ท ค ดเล อกแล ว 3. เอกสารและข อม ลเสนอแนะ - หมวดท 7 การประเม นรายว ชาและกระบวนการปร บปร ง 1. กลย ทธ การประเม นประส ทธ ผลของรายว ชาโดยน กศ กษา - การสนทนากล มระหว างผ สอนและผ เร ยน - การสะท อนค ด จากพฤต กรรมของผ เร ยน - แบบประเม นผ สอน 7

8 2. กลย ทธ การประเม นการสอน - การส งเกตการณ พฤต กรรมของผ เร ยน - การนาเสนอโครงงานย อย - ผลการสอบ - การทวนสอบผลประเม นการเร ยนร 3. การปร บปร งการสอน - การว จ ยในและนอกช นเร ยน 4. การทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธ รายว ชาของน กศ กษา - ม การต งคณะกรรมการในสาขาว ชา ตรวจสอบผลการประเม นการเร ยนร ของน กศ กษา โดยตรวจสอบ ข อสอบ รายงาน ว ธ การให คะแนนสอบ และการให คะแนนพฤต กรรม 5. การดาเน นการทบทวนและการวางแผนปร บปร งประส ทธ ผลของรายว ชา - ปร บปร งรายว ชาท ก 3 ป หร อ ตามข อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธ ตามข อ 7.4 8

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มคอ. 3 1. รห สและช อรายว ชา 4131601 การประย กต ใช งานโปรแกรมส าเร จร ป 2. จานวนหน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป ๑ มคอ.๓ หมวดท ๑ ข อม ลโดยท วไป ๑. รห สและช อรายว ชา ๓562133 คอมพ วเตอร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา เอกสารหมายเลข มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5752207 เทคโนโลย พล งงานเช

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา TI3501 ระบบสารสนเทศด านอ ตสาหกรรมท องเท ยว Information

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา ส วน ก ข อม ลท วไป 1. รห

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) คณะ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชา คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร หล กส ตร ว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1. ข อม ลท วไป 1. รห สว ชาและช อว ชา 4124601A

More information

มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา ส มมนาทางสารสนเทศเทศศาสตร Seminar in Information Science (รห สว ชา1634902)

มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา ส มมนาทางสารสนเทศเทศศาสตร Seminar in Information Science (รห สว ชา1634902) มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา ส มมนาทางสารสนเทศเทศศาสตร Seminar in Information Science (รห สว ชา1634902) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา โปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา โปรแกรมว ชาการท องเท ยวและการโรงแรม คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3573304 การดาเน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา เอกสารหมายเลข มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5751401 ว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา 1 รห สและช อรายว ชา 5721201 เทคโนโลย คอมพ วเตอร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 4000107 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อช ว ต Information

More information

รายว ชา ท กษะการร สารสนเทศ Information Literacy Skills (รห สว ชา 2500112)

รายว ชา ท กษะการร สารสนเทศ Information Literacy Skills (รห สว ชา 2500112) รายว ชา ท กษะการร สารสนเทศ Information Literacy Skills (รห สว ชา 2500112) มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา โปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร คณะมน ษยศาสตร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา 1 รายละเอ ยดของรายว ชา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร มคอ.3 หมวด 1 ข อม ลโดยท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร 1. รห สและช อรายว ชา 1063102 การบร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา 1 รห สและช อรายว ชา 3603202A ระบบสารสนเทศเพ

More information

รายว ชา การจ ดการสถาบ นบร การสารสนเทศ

รายว ชา การจ ดการสถาบ นบร การสารสนเทศ - มคอ.3 รายว ชา การจ ดการสถาบ นบร การสารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม คณะ/ภาคว ชา มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร โปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5674101 ส มมนาเทคโนโลย คอมพ วเตอร (Seminar in Computer

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. ๓ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยร งส ต ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CSC 481 การว เคราะห และการออกแบบระบบงาน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ. 3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ. 3) 1 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ. 3) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ว ทยาเขต / คณะ / ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อว ชา 4122202 ปฏ ส มพ นธ ระหว างมน ษย ก บ

More information

รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการประย กต ใช

รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการประย กต ใช รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการประย กต ใช ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา โปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ. ๓

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป รห สและช อรายว ชา CPE2205 ระบบฐานข อม ล (Database

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม คณะ / สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร สาขาว ชา สถาป ตยกรรม

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม คณะ / สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร สาขาว ชา สถาป ตยกรรม รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม คณะ / สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร สาขาว ชา สถาป ตยกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห ส 506-21-06

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา 1 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หล กส ตรภาษาอ งกฤษธ รก จ หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 1553610 ภาษาอ งกฤษเพ

More information

รายงานข อม ลรายละเอ ยดรายว ชา ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.๓)

รายงานข อม ลรายละเอ ยดรายว ชา ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.๓) ร า ย ง า น ข อ ม ล ร า ย ล ะ เ อ ย ด ร า ย ว ช า ( ม ค อ. ๓) ๑ รายงานข อม ลรายละเอ ยดรายว ชา ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.๓) หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑. ส วนนา ๑.๑ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและรายช อว ชา 3534106 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ทาง (Financial Computer Application)

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. ๓ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยร งส ต ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CSC 481 การว เคราะห และการออกแบบระบบงาน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาล ยเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ช อว ชาภาษาไทย เทคโนโลย สารสนเทศเพ

More information