เทคโนโลย และนว ตกรรมทางการศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เทคโนโลย และนว ตกรรมทางการศ กษา"

Transcription

1 เทคโนโลย และนว ตกรรมทางการศ กษา ปราการ เก ดม ส ข รวบรวม บทท 1.เทคโนโลย ทางการศ กษา การท างานโดยการน าเทคโนโลย มาใช น น เป นการ ท างานโดยการน าความร ทางว ทยาศาสตร มาประย กต ใช เพ อ เพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการท างานน นๆให ม ผลด มากย งข นการน าเอาเทคโนโลย มาใช น น ก ต องก นไป ตามล กษณะของงานแต ละอย าง ซ งการน าเอาเทคโนโลย มา ประย กต ใช ในงานด านใด ก จะเร ยกว าเทคโนโลย ด านน นๆ เช น ถ าน ามาใช ทางด านการแพทย ก จะเร ยกว า เทคโนโลย ทางการแพทย ถ าน ามาใช ทางด านการเกษตร ก จะเร ยกว า เทคโนโลย ทางการเกษตร ถ าน ามาใช ทางด านว ศวกรรม ก จะ เร ยกว า เทคโนโลย ทางว ศวกรรม ถ าน ามาใช ทางด าน การศ กษา ก จะเร ยกว า เทคโนโลย ทางการศ กษา เป นต น ซ ง จะเห นว า เม อม การใช เทคโนโลย ในด านใดก จะเร ยก เทคโนโลย ด านน น เม อม การน าเอาเทคโนโลย มาใช ในการท างานในส วนต างๆของวงการศ กษา การท จะศ กษาถ ง องค ประกอบต างๆ ในเทคโนโลย การศ กษาจ งจ าเป นต อง ทราบความหมายของค าต างๆเหล าน ให เข าใจอย างช ดเจนเส ยก อน รวมถ งพ ฒนาการระยะต างๆของเทคโนโลย การศ กษา เพ อเป นการศ กษาถ งความเจร ญ ก าวหน าทางด านน ท ง ในด านว สด อ ปกรณ และว ธ การ รวมถ งความส าค ญและบทบาทของเทคโนโลย การศ กษา เทคโนโลย ค ออะไร เม อเอ ยถ งเทคโนโลย คนส วนใหญ ม กจะน กถ งส งท เก ยวก บเคร องม อหร ออ ปกรณ ใหม ๆ ท ท นสม ยม ราคาแพงม ระบบการท างานท ย งยากซ บซ อนซ งเม อน ามาใช แล วสามารถช วยให การท างานม ประส ทธ ภาพด ข นและประส ทธ ผลส งข นรวมท งประหย ดเวลาและแรงงานอ กด วยอย างไร ก ตาม เทคโนโลย เป นค าท มา จากภาษาลาต น และภาษากร กค อ ภาษาลาต นTexere:การสาน(toweare) : การสร าง(toconstruct)ภาษากร กTechnologia:การกระท าอย างม ระบบ(Systematic Treatment) เทคโนโลย ม ได ม ความหมายเฉพาะการใช เคร องจ กรกลอย างเด ยวเท าน นแต ย งรวมไปถ งการปฏ บ ต หร อ ด าเน นการใด ๆ ท ใช ความร ว ธ การหร อเทคน คทางว ทยาศาสตร เพ อช วยให การด าเน นการต าง ๆ บรรล ผล พจนาน กรม

2 ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ. 2525ได ให ความหมายของเทคโนโลย ว า หมายถ งว ทยาการท เก ยวก บศ ลปะ ใน การน าเอา ว ทยาศาสตร มาประย กต ใช ให เก ดประโยชน ในทางปฏ บ ต และอ ตสาหกรรม ล กษณะของเทคโนโลย สามารถจ าแนกออกได เป น3ล กษณะ ค อ(Heinich,Molendaand Russell : 449) 1. เทคโนโลย ในล กษณะของกระบวนการ(process)เป นการใช อย างเป นระบบของว ธ การ ทางว ทยาศาสตร หร อความร ต างๆท ได รวบรวมไว เพ อน าไปส ผลในทางปฏ บ ต โดยเช อว า เป นกระบวนการท เช อถ อได และน าไปส การแก ป ญหาต าง ๆ 2. เทคโนโลย ในล กษณะของผลผล ต(product)หมายถ ง ว สด และอ ปกรณ ท เป นผลมาจากการ ใช กระบวนการทางเทคโนโลย 3. เทคโนโลย ในล กษณะผสมของกระบวนการและผลผล ต(processand product)เช นระบบ คอมพ วเตอร ซ งม การท างานเป นปฏ ส มพ นธ ระหว างต วเคร องก บโปรแกรม สาราน กรมเอ นคาร ทา(Encarta1999)ได ให ท มาและความหมายของค าว า เทคโนโลย (Technology)ไว ว าTechnologyเป นค าท มาจากภาษากร ก2ค ารวมก น ค อTekhneหมายถ งศ ลปหร องาน ช างฝ ม อ(art of craft)และlogiaหมายถ ง สาขาว ชาของการศ กษา(art of study)ด งน นถ าจะแปลตามต วแล ว เทคโนโลย จ งหมายถ งการศ กษาหร อศาสตร ของงานช างฝ ม อ พจนาน กรมเว บสเทอร (Websters1994)ได ให ความหมายของค าว าเทคโนโลย ไว ด งน 1)ก.การใช ทาง ว ทยาศาสร โดยเฉพาะอย างย งเพ อว ตถ ประสงค ทางด านอ ตสาหกรรมและพาน ชกรรม ข.องค รวมท งหมดของ ว ธ การและว สด ท ใช เพ อบรรล ตามว ตถ ประสงค ท ต งไว 2)องค ความร ท ม อย ในอารยธรรมเพ อใช ในการ เพ มพ นฝ กห ดด านศ ลปะและท กษะความช านาญเพ อให ได มาซ งว สด บราวน (Brown)กล าวว าเทคโนโลย เป นการน าว ทยาศาสตร มาประย กต ใช ให บ งเก ดผลประโยชน เดล(Dale1969)ให ความหมายว า เทคโนโลย ประกอบด วยผลรวมของการทดลองเคร องม อ และ กระบวนการ ซ งส งท งหลายเหล าน เก ดจากการเร ยนร ทดลองและได ร บการปร บปร งแก ไขมาแล ว ก ลเบรท(Galbraith1967)ได ให ความหมายของค าว า เทคโนโลย ไว ด งน ค อเทคโนโลย เป นการใช อย างเป นระบบของว ธ การทางว ทยาศาสตร หร อความร ต างๆท รวบรวมไว มาใช อย างเป นระบบเพ อน าไปส ผลในทางปฏ บ ต ส วนน กการศ กษาของไทยได ให ความหมายของเทคโนโลย ด งน ครรช ต มาล ยวงศ (2539)ได ให รายละเอ ยดของค าว าเทคโนโลย หมายถ ง 1. องค ความร ด านว ทยาศาสตร ประย กต 2. การประย กต ว ทยาศาสตร 3. ว สด เคร องยนต กลไก เคร องม อ 4. กรรมว ธ และว ธ ด าเน นงานท เก ยวก บว ทยาศาสตร ประย กต 5. ศ ลปะ และท กษะในการจ าแนกและรวบรวมว สด

3 กล าวอ กน ยหน ง เทคโนโลย หมายถ ง ท กส งท กอย างท เก ยวก บการผล ตการสร าง และการใช ส งของ กระบวนการหร ออ ปกรณ ท ไม ได ม ในธรรมชาต น นเอง ส พ ทย กาญจนพ นธ (2541)หมายถ งว ธ การอย างม ระบบในการวางแผน การประย กต ใช และการ ประเม นกระบวนการเร ยนการสอนท งระบบ โดยให ความส าค ญต อท งด านเคร องม อทร พยากรมน ษย และ ปฏ ส มพ นธ ท เก ดข นระหว างมน ษย ก บเคร องม อเพ อจะได ร ปแบบการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพย งข น ใน ความหมายน เทคโนโลย การศ กษาใช การว เคราะห ระบบเป นเคร องม อในการด าเน นงาน เสาวน ย ส กขาบ ณฑ ต(2528)กล าวไว ว าเทคโนโลย ค อว ธ การหร อเทคน คทางว ทยาศาสตร ท ใช ใน การด าเน นการต างๆเพ อให บรรล ผลและจากความหมายด งกล าวข างต นพอจะสร ปได ว า เทคโนโลย เป นการน าเอาแนวความค ด หล กการ เทคน ค ความร ระเบ ยบว ธ กระบวนการตลอดจน ผลผล ตทางว ทยาศาสตร ท งในด านส งประด ษฐ และว ธ ปฏ บ ต มาประย กต ใช ในระบบงานเพ อช วยให เก ดการ เปล ยนแปลงในการท างานให ด ย งข นและเพ อเพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของงานให ม มากย งข น การน าเทคโนโลย มาใช ก บงานในสาขาใดสาขาหน งน นเทคโนโลย จะม ส วนช วยส าค ญ3ประการ และถ อเป น เกณฑ ในการพ จารณาน าเทคโนโลย มาใช ด วย(ก อสว สด พาณ ชย 2517 :84)ค อ 1. ประส ทธ ภาพ(Efficiency)เทคโนโลย จะช วยให การท างานบรรล ผลตามเป าหมายได อย าง เท ยงตรงและรวดเร ว 2. ประส ทธ ผล(Productivity)เป นการท างานเพ อให ได ผลผล ตออกมาอย างเต มท มากท ส ด เท าท จะมากได เพ อให ได ประส ทธ ผลส งส ด 3. ประหย ด(Economy)เป นการประหย ดท งเวลาและแรงงานในการท างานด วยการลงท น น อยแต ได ผลมากกว าท ลงท นไป เทคโนโลย การศ กษาในป จจ บ นการด าเน นก จการงานด านต าง ๆเพ อให บรรล เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพจะใช เทคโนโลย เข าไปช วยเป นส วนใหญ เทคโนโลย จ งม ความเก ยวข องก บระบบงานด านต าง ๆท กแขนงถ าน าไปใช แก ป ญหาในแขนงใด จะเร ยกเทคโนโลย ในด านน น เช น เทคโนโลย ทางการแพทย เทคโนโลย ทางการเกษตร เทคโนโลย ทางการอ ตสาหกรรม เป นต นในวงการศ กษาก เช นเด ยวก น ม ป ญหา ต าง ๆมากมายท จะต องปร บปร งแก ไขจ งเก ดเทคโนโลย ทางการศ กษาข น น กการศ กษาและสถาบ นท เก ยวข องก บการศ กษาต างๆได ให ความหมายของค าเทคโนโลย การศ กษา ไว ด งน ก ด(Good1973)ได ให ความหมายไว ว า เทคโนโลย การศ กษา ค อการน าหล กการทางว ทยาศาสตร มา ประย กต ใช เพ อการออกแบบและส งเสร มระบบการเร ยนการสอนโดยเน นท ว ตถ ประส งค ทางการศ กษาท สามารถว ดได อย างถ กต องแน นอนม การย ดผ เร ยนเป นศ นย กลางการเร ยนมากกว าย ดเน อหาว ชาม การใช การศ กษาเช งปฏ บ ต โดยผ านการว เคราะห และการใช โสตท ศน ปกรณ รวมถ งเทคน คการสอนโดยใช อ ปกรณ ต างๆ เช น เคร องคอมพ วเตอร ส อการสอนต างๆในล กษณะของส อประสมและการศ กษาด วยตนเอง

4 ว จ ตร ศร สะอ าน(2517)ได ให ความหมายว า เทคโนโลย การศ กษาน นเป นการประย กต เอาเทคน ค ว ธ การ แนวความค ด อ ปกรณ และเคร องม อใหม ๆมาใช เพ อช วยแก ป ญหาทางการศ กษาท งในด านการขยาย งานและด านการปร บปร งค ณภาพของการเร ยนการสอนตามน ยน เทคโนโลย การศ กษาจ งครอบคล มเร อง ต างๆ3ด าน ค อ การน าเอาเคร องม อใหม ๆมาใช ในการเร ยนการสอนการผล ตว สด การสอนแนวใหม รวมถ ง การใช เทคน คและว ธ การใหม ๆ กาเยและบร กส (Gagne and Briggs 1974)ได ให ความหมายไว ว าเทคโนโลย การศ กษาน นพ ฒนามา จากการออกแบบการเร ยนการสอนในร ปแบบต างๆโดยรวมถ ง 1.ความสนใจในเร องความแตกต างๆระหว างบ คคลในเร องของการเร ยนร เช น บทเร ยนแบบ โปรแกรม และบทเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร ช วยเป นต น 2.ด านพฤต กรรมศาสตร และทฤษฎ การเร ยนร เช นทฤษฎ การเสร มแรงของบ.เอฟสก นเนอร (B.F Skinner) 3.เทคโนโลย ด านว ทยาศาสตร กายภาพ เช น โสตท ศน ปกรณ ประเภทต างๆรวมถ งส อส งพ มพ ด วย โคล,แครดเลอร,และเอ นเจล(Coley, Cradler, and Engel 1996)ได ให ความหมายของเทคโนโลย การศ กษาไว ว า ในความหมายกว างๆแล วเทคโนโลย การศ กษาจะเป นค าซ งรวมถ งทร พยากรใดๆก ตามท ใช ในการให การศ กษาแก ผ เร ยนโดยอาจรวมถ งว ธ การ เคร องม อ หร อกระบวนการ หากเป นในเช งปฏ บ ต แล วค า น จะใช ในย คหล งสงครามโลกคร งท 2ซ งหมายถ งการใช เทคโนโลย ต างๆ เช นฟ ล มสทร ปเคร องฉาย สไลด เทปเส ยง โทรท ศน และห องปฏ บ ต การทางภาษา เม อม การน าเอาคอมพ วเตอร ส วนบ คคลมาใช ในช วงป พ.ศ (ทศวรรษ1980s)จ งเป นย คของการใช คอมพ วเตอร เป นฐานในการเร ยนร และในป จจ บ นจะ เป นการใช เทคโนโลย การส อสารควบค ก บคอมพ วเตอร จ งสร ปได ว าเทคโนโลย ทางการศ กษาหมายถ ง การน าความร แนวค ดกระบวนการและผลผล ตทาง ว ทยาศาสตร มาใช ร วมก นอย างม ระบบเพ อแก ป ญหาและพ ฒนาการศ กษาให ก าวหน าไปอย างม ประส ทธ ภาพ เทคโนโลย เพ อการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ สถาบ นเทคโนโลย เพ อการศ กษาแห งชาต ได ให ความหมายของการศ กษา และเทคโนโลย เพ อ การศ กษา ตามแนวทางของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลย เพ อการศ กษา ด งน (ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต 2543 : 3-6) มาตรา 63 ร ฐต องจ ดสรรคล นความถ ส อต วน าและโครงสร างพ นฐานอ นท จ าเป นต อการส ง ว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน ว ทย โทรคมนาคม และการส อสารในร ปอ น เพ อใช ประโยชน ส าหร บ การศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปและว ฒนธรรม ตามความ จ าเป น มาตรา 64 ร ฐต องส งเสร มและสน บสน นให ม การผล ต และพ ฒนาแบบเร ยน ต าราหน งส อทาง ว ชาการ ส อส งพ มพ ว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย เพ อการศ กษาอ น โดยเร งร ดพ ฒนาข ดความสามารถในการ

5 ผล ต จ ดให ม เง นสน บสน นการผล ตและม การให แรงจ งใจแก ผ ผล ตและพ ฒนาเทคโนโลย เพ อการศ กษา ท งน โดยเป ดให ม การแข งข นโดยเสร อย างเป นธรรม มาตรา 65 ให ม การพ ฒนาบ คลากรท งด านผ ผล ต และผ ใช เทคโนโลย เพ อการศ กษา เพ อให ม ความร ความสามารถ และท กษะในการผล ต รวมท งการใช เทคโนโลย ท เหมาะสม ม ค ณภาพ และประส ทธ ภาพ มาตรา 66 ผ เร ยนม ส ทธ ได ร บการพ ฒนาข ดความสามารถ ในการใช เทคโนโลย เพ อการศ กษา ในโอกาสแรกท ท าได เพ อให ม ความร และท กษะเพ ยงพอท จะใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาในการแสวงหา ความร ด วยตนเองได อย างต อเน องตลอดช ว ต มาตรา 67 ร ฐต องส งเสร มให ม การว จ ยและพ ฒนาการผล ต และพ ฒนาเทคโนโลย เพ อการศ กษา รวมท งการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการใช เทคโนโลย เพ อการศ กษา เพ อให เก ดการใช ท ค มค าและ เหมาะสมก บกระบวนการเร ยนร ของคนไทย มาตรา 68 ให ม การระดมท น เพ อจ ดต งกองท นพ ฒนาเทคโนโลย เพ อการศ กษาจากเง นอ ดหน นของ ร ฐ ค าส มปทาน และผลก าไรท ได จาการด าเน นก จการด านส อมวลชน เทคโนโลย สารสนเทศ และ โทรคมนาคมจากท กฝ ายท เก ยวข องท งภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค กรประชาชน รวมท งให ม การลดอ ตรา ค าบร การเป นพ เศษ ในการใช เทคโนโลย ด งกล าวเพ อการพ ฒนาคนและส งคม หล กเกณฑ และว ธ การจ ดสรรเง นกองท นเพ อการผล ต การว จ ยและการพ ฒนาเทคโนโลย เพ อการศ กษา ให เป นไปตามท ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 69 จ ดให ม หน วยงานกลางท าหน าท พ จารณาเสนอนโยบาย แผนส งเสร ม และประสานการ ว จ ย การพ ฒนาและการใช รวมท งการประเม นค ณภาพและประส ทธ ภาพของการผล ตและการใช เทคโนโลย เพ อการศ กษา เทคโนโลย เพ อการศ กษา ตามน ยของหมวด 9 การศ กษา หมายความว า กระบวนการเร ยนร เพ อความเจร ญงอกงามของบ คคลและส งคม โดยการ ถ ายทอดความร ส ก การฝ ก การอบรม การส บสานทางว ฒนธรรม การสร างจรรโลงความก าวหน าทาง ว ชาการ การสร างองค ความร อ นเก ดจากสภาพแวดล อม ส งคมการเร ยนร และป จจ ยเก อหน นให บ คคลเร ยนร อย าง ต อเน องตลอดช ว ต เทคโนโลย เพ อการศ กษา เป นระบบการประย กต ผล ตผลทางว ทยาศาสตร และว ศวกรรม ผสมผสาน ก บหล กทางส งคมว ทยา และมาน ษยว ทยา มาใช ในการศ กษาเพ อการเร ยนร อย างต อเน องตลอดช ว ต โดย ครอบคล มการจ ดและออกแบบระบบพฤต กรรม เทคน คว ธ การ การส อสาร การจ ดสภาพแวดล อม การ จ ดการเร ยนการสอน และการประเม น เทคโนโลย เพ อการศ กษา ในท น จะม ความหมายครอบคล มการผล ต การใช การพ ฒนา ส อสารมวลชน (ได แก ส อส งพ มพ ว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน ) เทคโนโลย สารสนเทศ ( คอมพ วเตอร

6 อ นเตอร เน ต ม ลต ม เด ย) และโทรคมนาคม (โทรศ พท เคร อข ายโทรคมนาคม การส อสารอ น ๆ) เพ อให เก ด กระบวนการเร ยนร ได ตามความต องการของผ เร ยนในท กเวลาและสถานท เทคโนโลย ทางการสอน เทคโนโลย ทางการสอน เป นการน าเอาส อประเภทต าง ๆ เทคน ค ว ธ การ ว ธ ระบบ เพ อการออกแบบการสอน และหล กการด านจ ตว ทยา ส งคมศาสตร และว ทยาศาสตร กายภาพ รวมถ งการส อสารของมน ษย มาใช เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการเร ยนการสอน นว ตกรรมการศ กษา นว ตกรรม เป นศ พท บ ญญ ต ของคณะกรรมการพ จารณาศ พท ว ชาการศ กษากระทรวงศ กษาธ การ ซ ง แต เด มใช ค าว านวกรรมเป นค ามาจากภาษาอ งกฤษว าInnovationแปลว า การท าส งใหม ๆ หร อส งใหม ท ท า ข นมา ค าว านวกรรม มาจากค าบาล ส นสฤต ค อนวหมายถ ง ใหม และกรรม หมายถ ง ความค ด การปฏ บ ต นว ตกรรม(Innovation)หมายถ ง ความค ดและการกระท าใหม ๆท น ามาใช ในการปร บปร ง เปล ยนแปลงการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพส งข น นว ตกรรมทางการศ กษาหมายถ ง ความค ดและว ธ การปฏ บ ต ใหม ๆท ส งเสร มให กระบวนการ ทางการศ กษาม ประส ทธ ภาพ ข อส งเกตเก ยวก บส งท ถ อว าเป นนว ตกรรม 1. เป นความค ดและกระบวนการกระท าใหม ท งหมดหร อปร บปร งด ดแปลงจากท เคยม มา ก อนแล ว 2. ความค ดหร อการกระท าน นม การพ ส จน ด วยการว จ ยและช วยให การด าเน นงานม ประส ทธ ภาพส งข น 3. ม การน าว ธ ระบบมาใช อย างช ดเจนโดยพ จารณาองค ประกอบท ง3ส วน ค อ ข อม ล กระบวนการ และผลล พธ 4. ย งไม เป นส วนหน งของระบบงานในป จจ บ น ความส มพ นธ ระหว างเทคโนโลย ก บนว ตกรรม ค าว า นว ตกรรม เป นค าท ใช ควบค ก บ เทคโนโลย เสมอๆ ในภาษาอ งกฤษใช ค าว า Innotech ความจร งแล ว นว ตกรรมและ เทคโนโลย น นม ความส มพ นธ ก นอย างใกล ช ดเน องจาก นว ตกรรมเป นเร องของการค ดค นหร อการกระท าใหม ๆเพ อให เก ดการเปล ยนแปลงในทางท ด ข นซ งอาจจะอย ในข นของการ เสนอความค ดหร อในข นของการทดลองอย ก ได ย งไม เป นท

7 ค นเคยของส งคม ส วนเทคโนโลย น นม งไปท การน าส งต าง ๆ รวมท งว ธ การเข ามาประย กต ใช ก บการท างาน หร อแก ป ญหาให ม ประส ทธ ภาพมากท ส ด ถ าหากพ จารณาว านว ตกรรมหร อส งท เก ดข นใหม น น าจะน ามาใช การน าเอานว ตกรรมเข ามาใช น ก จ ด ได ว าเป นเทคโนโลย ด วย และในการใช เทคโนโลย น ถ าเราท าให เก ดว ธ การหร อส งใหม ๆ ข น ส งน นก เร ยกว าเป นนว ตกรรม เรา จ งม กเห นค า นว ตกรรมและเทคโนโลย อย ควบค ก นเสมอ เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารการศ กษา (MIS) 1. พรบ. การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ก าหนดให ใช เทคโนโลย เพ อการศ กษา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ หมวด 9 เทคโนโลย เพ อการศ กษา ในมาตรา ได กล าวไว เก ยวก บการใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาว า ได ก าหนดบทบาทหน าท ของร ฐเก ยวก บการจ ดการด าน เทคโนโลย เพ อการศ กษา โดยก าหนดขอบเขตครอบคล มไปถ งการจ ดการโครงสร างพ นฐาน การพ ฒนา บ คลากร การว จ ย การจ ดต งกองท นและหน วยงานกลางเพ อวางนโยบายและบร หารงานเก ยวก บเทคโนโลย การศ กษา 2. แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 9 (พ.ศ ) ก บเทคโนโลย ได ก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาความเข มแข งทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 4 ด านด งน 1)การประย กต ใช และการพ ฒนาเทคโนโลย 2)การพ ฒนาก าล งคนด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3)การยกระด บการพ ฒนาและใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 4) การบร หารการพ ฒนาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม งประส ทธ ผล 3. กรอบนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศระยะ พ.ศ ของประเทศไทย กรอบนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศระยะ พ.ศ ของประเทศไทยได ก าหนด ย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ ไว 5 ด าน ค อ ด านการบร หารงานของร ฐบาล (E-

8 GOVERNMENT) ด านการพาน ชยกรรม (E-COMMERCE) ด านการอ ตาสาหกรรม (E-INDUSTRY) ด าน การศ กษา (E-EDUCATION) และด านส งคม( E-SOCIETY) โดยได ก าหนดเป าหมายและย ทธศาสตร ด านเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านการศ กษา (E-Education) ด งน เป าหมาย พ ฒนาและเตร ยมความพร อมด านทร พยากรมน ษย ในท กระด บของประเทศ เพ อรองร บการ พ ฒนาส การเป นส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร ย ทธศาสตร การพ ฒนา 1.พ ฒนากลไกการบร หารนโยบายและการบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ท ม ประส ทธ ภาพ 2.พ ฒนาโครงสร างพ นฐานสารสนเทศเพ อการศ กษา ให เก ดการเข าถ งอย างท วถ งและเท าเท ยมก น 3.สน บสน นและส งเสร มการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ในท กระด บ 4.เร งพ ฒนาและจ ดหาความร (Knowledge) และสาระทางการศ กษา(Content) ท ม ค ณภาพและม ความเหมาะสม 5.ลดความเหล อมล าในการเข าถ งสารสนเทศและความร 4. แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อการศ กษาของ ศธ. (พ.ศ ) ได ก าหนดย ทธศาสตร เพ อให บรรล ซ งว ตถ ประสงค และเป าหมายของการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร อย างเป นร ปธรรมภายใต เง อนไขท เป นจ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และภ ยค กคาม ของ การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อการศ กษา แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสารเพ อการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ไว 4 ย ทธศาสตร ด งน 1. ย ทธศาสตร ท 1 การใช ICT เพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ของผ เร ยน ส งเสร ม สน บสน น ให ผ เร ยนใช ประโยชน จาก ICT เพ อการเร ยนร จากแหล งและว ธ การท หลากหลาย โดยจ ดให ม การพ ฒนาส ออ เล กทรอน กส พ ฒนาผ สอนและบ คลากรทางการศ กษา พ ฒนา หล กส ตรให เอ อต อการประย กต ใช ICT เพ อการจ ดการเร ยนการสอน เพ มประส ทธ ภาพการเร ยนทางไกล จ ด ให ม การศ นย ข อม ลส ออ เล กทรอน กส (Courseware center) ให ม การเร ยนการสอนผ านระบบอ เล กทรอน กส (e-learning) จ ดท าหน งส ออ เล กทรอน กส (e - Book) จ ดให ม ห องสม ดอ เล กทรอน กส (e-library) เพ อ ส งเสร มให เก ดการเร ยนร ได ด วยตนเองอย างต อเน องตลอดช ว ต (Lifelong Learning) น าไปส ส งคมแห ง ค ณธรรมและส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร

9 2.ย ทธศาสตร ท 2 การใช ICT พ ฒนาการบร หารจ ดการและให บร การทางการศ กษา พ ฒนาระบบงานคอมพ วเตอร ระบบฐานข อม ลเพ อการบร หารจ ดการ และพ ฒนา บ คลากรท กระด บท เก ยวข อง โดยความร วมม อก บสถาบ นอ ดมศ กษาท ม ความพร อมและเอกชน สร างศ นย ปฏ บ ต การสารสนเทศ (Operation center) เช อมโยงแลกเปล ยนข อม ลระด บชาต และระด บกระทรวง รวมท ง ส งเสร มการใช ICT เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ และให บร การทางการศ กษา ด วยระบบ อ เล กทรอน กส ท สอดคล องก บการปฏ ร ประบบราชการ 3.ย ทธศาสตร ท 3 การผล ตและพ ฒนาบ คลากรด าน ICT ผล ตและพ ฒนาบ คลากร เพ อรองร บความต องการก าล งคนด าน ICT โดยจ ดให ม การพ ฒนา หล กส ตร ICT ในท กระด บการศ กษา พ ฒนาผ สอนและน กว จ ย ส งเสร มการว จ ย และน าผล การว จ ยไป ประย กต ใช รวมท งประสานความร วมม อก บองค กรของร ฐและเอกชนท งในและต างประเทศ ในการพ ฒนา บ คลากรด าน ICT เพ อการพ ฒนาการศ กษาและอ ตสาหกรรม 4. ย ทธศาสตร ท 4 การกระจายโครงสร างพ นฐาน ICT เพ อการศ กษา จ ดให ม และกระจายโครงสร างพ นฐาน ICT อย างท วถ ง ม งเน นการจ ดหาและใช ทร พยากรทางด าน เคร อข ายร วมก น จ ดหาระบบคอมพ วเตอร และซอฟต แวร ท ใช ในการด าเน นการอย างถ กต องตามกฎหมาย โดยร วมม อก บภาคร ฐ เอกชน ช มชน และท องถ น เตร ยมบ คลากรปฏ บ ต งานด าน ICT ให เพ ยงพอ รวมท ง การสร างม ลค าเพ ม และการซ อมบ าร งร กษาอ ปกรณ ICT ท ม อย ให ม ประส ทธ ภาพในการใช ปฏ บ ต งาน สาระส าค ญท กล าวมาข างต นเป นนโยบายและแผนท เก ยวข องก บการพ ฒนาเทคโนโลย เพ อการศ กษา อ นเป นต วก าหนดแนวทางในการด าเน นงานเพ อข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาโดยใช เทคโนโลย ให บ ง เก ดผลตามเจตนารมย ของการปฏ ร ปการศ กษาต อไป ในส วนของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานน น ได ก าหนดแผนแม บทในการพ ฒนา เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ท ตอบสนองแผนระด บชาต และระด บกระทรวง โดยก าหนด ย ทธศาสตร และเป าหมาย โดยก าหนดย ทธศาสตร 4 ด าน ค อ 1. ย ทธศาสตร ท 1 จ ดหาระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย 2. ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาและสรรหาบ คลากรด าน ICT 3. ย ทธศาสตร ท 3 การประย กต ใช ICT เพ อพ ฒนาการเร ยนร 4. ย ทธศาสตร ท 4 การประย กต ใช ICT เพ อการบร หารจ ดการ

10 ในย ทธศาสตร ท 4 การประย กต ใช ICT เพ อการบร หารจ ดการน น ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานได จ ดให ม ศ นย ปฏ บ ต การด านเทคโนโลย และการส อสาร (ICT Operrating Center) ท ก ระด บ ให ม การเช อมโยงและแลกเปล ยนข อม ลระหว างหน วยงานภายนอกและหน วยงานภายใน รวมท ง ส งเสร มการใช ICTเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการและให บร การทางการศ กษา ให สอดคล องก บ นโยบายการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศของร ฐบาล (E-Government)และด านการศ กษาของ กระทรวงศ กษาธ การ( E- Education) โดยม เป าหมาย ด งน 1. ม ระบบฐานข อม ลส าหร บการบร หารจ ดการท เป นมาตรฐานเด ยวก นและสอดร บก บท กระด บ 2. หน วยงานท กระด บม คล งข อม ล(Data Warehouse) เพ อการต ดส นใจ 3. ม การแลกเปล ยนข อม ลระหว างหน วยงานท เก ยวข องโดยผ านระบบเคร อข าย 4. ม ศ นย ปฏ บ ต การด านICT ระด บส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงาน เขตฯ 5. ม ระบบเคร อข ายภายในองค กร (Intranet) เพ อใช ในการบร หารงาน 6. หน วยงานท กระด บม Software ท ถ กกฎหมายส าหร บการบร หารจ ดการและพ ฒนาระบบ 7. ม โปรแกรมประย คท ใช ในการบร หารงานด านบ คลากร ด านบร หารท วไป ด านงบประมาณ ด านว ชาการ ด านต ดตามประเม นผล ด านบร หารก จการน กเร ยนในท กระด บ 8. ม ระบบสารสนเทศทางภ ม ศาสตร (Geographic Information System :GIS) 9. ม เวปไซท เพ อการประชาส มพ นธ และให บร การข อม ลข าวสารของหน วยงาน 5.ท ศทางการบร หารจ ดการโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ การบร หาร หมายถ ง การท างานให ส าเร จแต จะม กลว ธ ใดบ างท จะช วยให งานส าเร จได น น โดยเฉพาะ ในย คโลกาภ ว ตน ท โลกเสม อนเล กลง (Global Village) ในขณะท ทร พยากรธรรมชาต และทร พยากรการ ผล ตลงด วยน น น กบร หารในระยะหล งๆ น พยายามใช ย ทธศาสตร และเทคโนโลย เพ อม งบรรล เร อง 3 เร อง ค อ หน งใช คนเท าเด มท างานได มากข น สองงานเท าเด ม แต ใช คนน อยลง และสามค ณภาพของงานต องด เท า เด ม หร อด กว า การจะบรรล เร อง 3 เร อง ด งกล าวน น จะต องใช ย ทธศาสตร ค อ 1) การใช ระบบข อม ลสารสนเทศ (Information Utilization) เพ อประกอบการต ดส นใจให มากข น

11 2) การบร หารทางไกล (High-Tech Administration) 3) การหาความร ท างานก บระบบคอมพ วเตอร (Computer Literacy) 4) การมองการณ ไกล (Introspection) 5) การใช หน วยงาน/องค กรอ นท างาน (Decentralization) 6) การจ ดร ปองค กรท ท างานได ฉ บไว (Organization Development) 7) การพ ฒนาบ คลากร (Personnel Development) ระบบสารสนเทศทางการศ กษา ความหมายของระบบ ระบบ (System) ค อ ช ดขององค ประกอบซ งม ปฏ ส มพ นธ ต อก นในร ปของความเป นหน งเด ยว และ ด าเน นงานร วมไปส เป าหมายเด ยวก น ประกอบด วยส วนส าค ญส ประการ ค อ 1. ข อม ลน าเข า (Input) 2. กระบวนการประมวลผล (Process) 3. ผลล พธ (Input) 4. การควบค มการย อนกล บ (Feedback Control) ความหมายของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถ ง ช ดของคน ข อม ล และว ธ การ ซ งท างาน ร วมก น เพ อให เก ดความส าเร จตามเป าหมายท วางไว หร อ สารสนเทศ ค อข อม ลท ผ านการประมวลผล บวก ลบ ค ณ หาร เปร ยบเท ยบหร อตรวจสอบแล วม ความช ดเจนข น สามารถน ามาใช ในการพ จารณาต ดส นใจ หร อด าเน นการใด ๆ ต อไปได สารสนเทศจะถ กน าเสนอในร ปอ ตราส วน ร อยละ การเปร ยบเท ยบ เช น - อ ตราคร ต อน กเร ยน - การเปร ยบเท ยบงบประมาณท ได ร บป จจ บ นก บอด ต - การเปร ยบเท ยบผลการด าเน นการน บแต เร มโครงการ - การเปร ยบเท ยบผลก าไรต อการลงท น ทร พยากรท ส าค ญท ส ดขององค การค อคน คนค อผ สร างงานผล ต เป นผ ใช บร การ เป นผ แก ป ญหา และ เป นผ ต ดส นใจ คนท ม ค ณภาพจะเป นกระด กส นหล งขององค การ ประเภทของระบบสารสนเทศ 1. ระบบประมวลผลธ รกรรม (Transaction Processing System : TPS) เป นเคร องม อ

12 ของผ บร หารระด บปฏ บ ต การ (Operating Manager) เช น ระบบสารสนเทศการบ ญช 2. ระบบสารสนเทศการจ ดการ (Management Information System : MIS) เป นเคร อง ของผ บร หารระด บส งการ หร อระด บกลาง (Tactical Manager) ม 3 ประเภท ค อ - รายงานตามตารางการผล ต - รายงานตามต องการ - รายงานพ เศษ 3. ระบบสน บสน นการต ดส นใจ (Decision Support System : DSS) เป นเคร องม อของผ บร หารระด บนโยบาย หร อระด บส ง (Strategic Manager) และผ บร หารระด บส งการหร อ ระด บกลาง (Tactical Manager) 4. ระบบการสน บสน นระด บนโยบาย (Executive Support System : ESS) จ าเป นมากส าหร บการ บร หารระด บส ง การพ ฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช ว ฏจ กรของการพ ฒนาระบบ SDLC เป นการ ต ดต อส อสารอย างต อเน องช ด บ คลากรในระบบสารสนเทศ 1. ผ ใช (User) ได แก บ คคลซ งใช ระบบสารสนเทศเม อม การน าออกมาใช ได แก ผ ใช คอมพ วเตอร และผ จ ดการ 2. น กว เคราะห ระบบ (System Analyst) จะท างานร วมก บผ ใช เพ อตรวจสอบความจ าเป นท ต องใช สารสนเทศในกระบวนการของผ ใช 3. น กออกแบบระบบ (System Designer) เป นผ ออกแบบระบบให ตรงก บความจ าเป นความ ต องการของผ ใช 4. น กเข ยนโปรแกรม (Programmer) ใช โปรแกรม เพ อรห สค าส งส าหร บให คอมพ วเตอร แก ป ญหา ได ระบบสารสนเทศทางการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ(EIS) โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศ กษาได ถ กออกแบบมาเพ อรองร บก บร ปแบบการท างานท หลากหลาย โดยสามารถท ใช งานบนระบบเคร อข ายท เป น Client/Server,LAN (Netware, WindowsNT) ต ว โปรแกรมเป นระบบเป ด (Open System) สามารถเช อมต อก บฐานข อม ลได มากมาย ไม ว าจะเป น Microsoft SQL, Informix โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศ กษา แบ งออกเป น 2 ส วน ค อ ส วนส าหร บผ ด แลระบบ (Administrator) และส วนส าหร บผ ใช (User) ส วนผ ด แลระบบจะม หน าท ก าหนดการเช อมต อฐานข อม ล ก าหนดผ ใช และคอยด แล ให การใช งานโปรแกรมเป นไปอย างราบร น ส วนของผ ใช น น จะม ส วนกรอก ข อม ลสถ ต ทางการศ กษา โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศ กษา ได ถ กแบ งโปรแกรมออกเป น 7 ระบบ ค อ

13 1.ระบบสารสนเทศทางการศ กษาส าหร บสถานศ กษา(EIS1) เป นระบบส าหร บกรอกข อม ลของ สถานศ กษาท กส งก ดตามแบบ รศ.รค. เพ อประมวลผลส งให ก บหน วยงานระด บส งข นไป 2.ระบบบร หารสถานศ กษา(EIS2) เป นระบบท ใช ในงานบร หารของสถานศ กษา 3.ระบบสารสนเทศทางการศ กษาส าหร บหน วยงานระด บอ าเภอ(EIS3) เป นระบบส าหร บกรอก ข อม ลของอ าเภอตามแบบ รศภ. เพ อประมวลผลส งให ก บหน วยงานระด บส งข นไป 4.ระบบสารสนเทศทางการศ กษาส าหร บหน วยงานระด บจ งหว ด(EIS4) เป นระบบส าหร บรวบรวม ข อม ลสารสนเทศของอ าเภอท อย ในจ งหว ดน นๆ และประมวลผลข อม ลเพ อส งต อให ก บหน วยงานเขตและ กระทรวงศ กษาธ การ 5.ระบบสารสนเทศทางการศ กษาส าหร บหน วยงานระด บเขตการศ กษา(EIS5)เป นระบบส าหร บ รวบรวมข อม ลสารสนเทศของจ งหว ดท อย ในเขตการศ กษาน นๆ และประมวลผลข อม ลเพ อส งต อให ก บ กระทรวงศ กษาธ การ 6.ระบบสารสนเทศทางการศ กษาส าหร บหน วยงานระด บกระทรวงศ กษาธ การ(EIS6) เป นระบบ ส าหร บรวบรวมข อม ลสารสนเทศของจ งหว ด และประมวลผลข อม ลในภาพรวมของกระทรวงศ กษาธ การ 7.ระบบประมวลผลข อม ล (EIS7) เป นระบบส าหร บประมวลผลข อม ลสารสนเทศของ กระทรวงศ กษาธ การเพ อเผยแพร ออกส Homepage MOENet การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษาของ ศธ. ตามกรอบนโยบายด าน ICT กระทรวงศ กษาธ การสนองนโยบายของร ฐบาลท จะพ ฒนาระบบเทคโนโลย การศ กษาและเคร อข าย สารสนเทศ เพ อเพ มและกระจายโอกาสทางการศ กษาให คนไทยได ร บโอกาสอย างเท าเท ยมก นและเข าถ ง การเร ยนร โดยย ดหล กการสร างชาต สร างคนและสร างงาน ม ป ญญาเป นท นในการสร างงานและสร าง รายได ต งแต ร ฐบาลภายใต การบร หาร ของนายกร ฐมนตร (พ ต ท.ท กษ ณ ช นว ตร) เข ามาบร หารประเทศ พร อมท งได ก าหนดนโยบายเร งร ดในการพ ฒนาและส งเสร มการใช ICTเพ อการศ กษา ป จจ บ นการ ด าเน นงานตามพ นธก จส าค ญได ม ความก าวหน าตามล าด บอย างจร งจ งและเป นร ปธรรม ภาวะผ น าก บนว ตกรรมทางการศ กษา การเปล ยนแปลงการบร หาร Management Change ค อ ว ว ฒนาการของแนวค ดทางการบร หารตาม ภาวการณ ต างๆ อาท การบร หารแนวว ทยาศาสตร มน ษยส มพ นธ เช งระบบและตามถานการณ

14 ภาวการณ ซ งเปล ยนแปลงไปตามบร บท (Context) ของส งคม ท งด านเศรษฐก จ การเม อง ส งคม ส งแวดล อม และเทคโนโลย ฯลฯ เป นการเปล ยนแปลงซ งต องบร หารแบบร เท าท น ท นการณ ม ว ส ยท ศน โดยใช พ นฐานความร เด มเป นต วต ง แล วน ามาว เคราะห เร ยบเร ยง เพ อศ กษาและท าความ เข าใจ แล วจ ดการก าจ ดจ ดอ อน และเพ มจ ดแข ง ให เก ดประโยชน ส งส ดด วย การบร หารการ เปล ยนแปลง (Change Management) ร ปแบบการบร หารการเปล ยนแปลง ในการบร หารการเปล ยนแปลง ต องม การพ ฒนาองค กร ซ งม ร ปแบบว ธ การท ด อย างน อย 3 ร ปแบบ ด งน 1. ร ปแบบ 3 ข นตอน ตามแนวค ดของ Kurt Lewin ประกอบด วย การคลายต ว (unfreezing) เน องจากเก ดป ญหาจ งต องเปล ยนแปลง การเปล ยนแปลง (changing) ค อ การเปล ยนจากพฤต กรรมเก า ไปส พฤต กรรมใหม และการกล บคงต วอย างเด ม (refreezing) เพ อหล อหลอมพฤต กรรมใหม ให ม นคงถาวร 2.ร ปแบบ 2 ป จจ ย ตามแนวค ดของ Larry Greiner ท เห นว าการเปล ยนแปลงเก ดจากแรงบ บ ภายนอก ก บการกระต นผล กด นภายใน เน องจากการเปล ยนแปลงม อย ตลอดเวลา ป จจ ยท งสองเก ดข น ตลอดเวลา จ งต องด าเน นการเปล ยนแปลงโดย ศ กษาการเปล ยนแปลง ค นหาว ธ การท ด กว า ทดลองว ธ ใหม หล อหลอมข อด เข าด วยก น เพ อบร หารการเปล ยนแปลงอย างม ประส ทธ ภาพ 3.ร ปแบบผลกระทบของป จจ ย ตามแนวค ดของ Harold J. Leavitt ท เช อว าการเปล ยนแปลงเก ด จากผลกระทบท เก ดข นตลอดเวลาของ งาน โครงสร าง เทคน คว ทยาการ และคน ท ง 4 ประการน เม อม การ เปล ยนแปลงก จะส งผลกระทบเก ยวพ นก น และการเปล ยนแปลงบางเร องอย เหน อการควบค ม ด งน น ผ บร หารจ งต องสนใจส งท เปล ยนแปลง ส งท จะเปล ยนแปลง และผลกระทบท เก ด หร อจะเก ดจากการ เปล ยนแปลงของแต ละป จจ ย แนวโน มของกระแสการเปล ยนแปลงท เก ดข นก บองค การ 2. ด านโครงสร าง (Structure) 3. องค ประกอบของประชากร (Demographic) 4. เก ดจร ยธรรมใหม ของการท างาน (New work ethic) 5. การเร ยนร และองค ความร (Learning and knowledge) 6. เทคโนโลย และการเข าถ งสารสนเทศ (Technology and access to information) 7. เน นเร องความย ดหย น (Emphasis on flexibility) 8. ต องพร อมเผช ญต อการเปล ยนแปลงท เก ดข นอย างรวดเร ว (Fast-paced change)

15 ส งท ต องพ จารณาเปล ยนแปลงในองค การ 9. เป าหมายและกลย ทธ 10. เทคโนโลย (Technology) 11. การออกแบบงานใหม (Job redesign) 12. โครงสร าง (Structure) 13. กระบวนการ (Process) 14. คน (People) ผ บร หารท เป นผ น าการเปล ยนแปลงส ค ณภาพการศ กษา 15. เป นผ น าว ส ยท ศน ( visionary Leadership ) และสามารถกระจายว ส ยท ศน ไปย งบ คคล ต าง ๆ ได 16. ใช หล กการกระจายอ านาจ ( Empowerment ) และการม ส วนร วม ( Participation ) 17. เป นผ ม ความส มพ นธ ก บบ คลากร ท งภายในและนอกองค กร 18. ม ความม งม นในการท างาน 19. ผ น าค ณภาพจะต องม ความร ความสามารถในการใช นว ตกรรมและเทคโนโลย และใช ข อม ล สถ ต ในการว เคราะห และต ดส นใจ 20. ให การสน บสน นและช วยเหล อล กน อง 21. ความสามารถในการส อสาร 22. ความสามารถในการใช แรงจ งใจ 23. เป นผ น าการเปล ยนแปลง ( Chang Leadership ) ความท าทายการเปล ยนแปลง (Challenges of Change) องค การท ม โครงสร างองค การชน ดท ม สายการบร หารหลายข นตอนหร อส งการหลายช นภ ม จะอย รอดได ยาก ในอนาคตองค การต าง ๆ ต องประสานความร วมม อก นโยงใยเป นเคร อข าย ในขณะเด ยวก น โครงสร างภายในองค การก จะต องกระจายความสามารถในการต ดส นใจให ก บกล มงานต าง ๆ ให มากท ส ด และม ล าด บช นการบร หารน อยท ส ด และต องเปล ยนแปลงองค การเพ อรองร บและก าวให ท นความ เจร ญก าวหน าของเทคโนโลย ส งต าง ๆ เหล าน ล วนเป นส งท าทายและม อ ทธ พลต อความอย รอดขององค การ ในศตวรรษท 21 เป นอย างมาก (ธว ช บ ณยมณ, 2550) แรงกดด นท ก อให เก ดการเปล ยนแปลง (Force for Change) Robbins (1996, อ างถ งใน ธว ช บ ณ

16 ยมณ, 2550: ) ได สร ปให เห นถ งป จจ ยกระต น หร แรงกดด นท ก อให เก ดการเปล ยนแปลง ด งน 24. ล กษณะของแรกกดด นจากงาน (Nature of the work force) เช น ความหลากหลายทาง ว ฒนธรรม ความเช ยวชาญในว ชาช พ 25. เทคโนโลย (Technology) เช น ความเจร ญก าวหน าของคอมพ วเตอร แนวค ดเร องการ จ ดการค ณภาพ การปฏ ร ปองค การ 26. ความชะง กง นทางเศรษฐก จ (Economic Shocks) เช น การตกต าของตลาดหล กทร พย การ แกว งต วของอ ตราดอกเบ ย 27. การแข งข น (Competition) เช น การแข งข นแบบโลกาภ ว ตน การรวมต วก นของกล มต างๆ 28. แนวโน มของส งคม (Social Trends) เช น การเข าส สถาบ นระด บอ ดมศ กษามากข น การชะลอการต างงาน 29. การเม องของโลก (World Politics) เช น การเป ดประเทศ ความข ดแย งหร อการร กรานก น ของประเทศต าง ๆ

17 2.1ความแตกต างระหว างข อม ลก บสารสนเทศ บทท 2 ความร เบ องต นเก ยวก บระบบสารสนเทศ (Introduction to Information System) หากมองโดยผ วเผ นอาจจะท าให เข าใจรวมความว า ข อม ลและสารสนเทศ เป นส งเด ยวก น และการเข าใจ เช นน อาจท าให ผ ท ท าการศ กษาการพ ฒนาระบบอย น นมองข ามความส าค ญตรงส วนน ไป ส งผลให เก ด สารสนเทศท ไม ตรงต อความต องการ ด งน นจ งขออธ บายถ งความแตกต างระหว างข อม ลและสารสนเทศด งน ข อม ล ( Data) ข อม ล ค อ เหต การณ จร งท เก ดข นประจ าว นในการด าเน นธ รก จองค กร เช น รายการส งซ อส นค าจากล กค า รายการส งส นค า ช อท อย ล กค ายอดขายในแต ละว น เป นต น ข อม ลอาจเป นได หลายชน ด เช น ต วเลข ต วอ กษร ร ปภาพ หร อ แม กระท งเส ยง สารสนเทศ ( Information) สารสนเทศ ค อ ข อม ลท ผ านกระบวนการเก บรวบรวมและเร ยบเร ยง เพ อเป นแหล งข อม ลท เป นประโยชน ต อ ผ ใช เช น การน าเสนอยอดขายรายเด อนต อผ บร หาร ซ งยอดขายรายเด อนน นได มาจากการรวบรวมยอดขาย ของต วแทนขายในแต ละว ค ณล กษณะของสารสนเทศ สารสนเทศท ด ย อมน าไปส การต ดส นใจท ม ความผ ดพลาดน อยท ส ด หร อช วยแก ป ญหาให ได มากท ส ดเม อ ผ านกระบวนการน าเข าข อม ลท ม ความถ กต อง และส งท หล กเล ยงไม ได ค อ การค าน งถ งค าใช จ ายท จะเก ดข น หากเก ดจากความผ ดพลาดในการต ดส นใจ ด งน นการค าน งถ งความม ประส ทธ ภาพของสารสนเทศจะช วย ให สามารถลดข อผ ดพลาดและค าใช จ ายท ไม น า\จะเก ดข นได ค ณล กษณะของสารสนเทศท ด ม ด งน 1. ม ความถ กต อง ( Accurate) สารสนเทศจะต องไม น าข อม ล (data) ท ผ ดพลาดเข าส ระบบ เพราะเม อน าไป ประมวลผลแล วจะท าให ได สารสนเทศท ผ ดพลาดตามไปด วย ล กษณะเช นน เร ยกว า Garbage in Garbage out (GIGO) 2. ม ความสมบ รณ (Complete) สารสนเทศท ด จะต องม ข อม ลในส วนส าค ญครบถ วน เช น ถ าเป นรายการท ส งซ อว ตถ ด บรายเด อน หากไม ม ยอดส งซ อรวมแล ว ก ถ อว าเป นสารสนเทศท ไม สมบ รณ

18 3. ม ความค มท น ( Economical) สารสนเทศท ด จะต องผ านกระบวนการท ม ต นท นน อยกว าหร อเท าก บก าไรท ได จากการผล ต 4. ม ความย ดหย น ( Fiexible) จะต องสามารถน าสารสนเทศไปใช ได ก บบ คคลหลายกล ม เช น รายงานยอด คงเหล อของว ตถ ด บท ม อย จร ง สามารถน าไปใช ในการต ดส นใจเพ อส งซ อว ตถ ด บได โดยฝ ายจ ดซ อ สามารถ น าไปใช ในการค านวณการลงท นได และสามารถน าไปใช ในการค านวณยอดขายได เป นต น 5. ม ความเช อถ อได ( Reliable) ความน าเช อถ อของสารสนเทศน นข นอย ก บการเก บรวมรวมข อม ลจาก แหล งท มาท เช อถ อได 6. ตรงประเด น ( Relevant) สารสนเทศท ด จะต องม ความส มพ นธ ก บงานท ต องการว เคราะห หากเป น สารสนเทศท ไม ตรงประเด นจะท าให เส ยเวลาในการท างาน 7. ม ความง าย ( Simple) สารสนเทศท ด จะต องไม ซ บซ อน กล าวค อ ง ายต อการท าความเข าใจ เพราะความ ซ บซ อนค อการม รายละเอ ยดปล กย อยมากเก นไป จนท าให ไม ทราบความส าค ญท แท จร งของสารสนเทศท ใช ในการต ดส นใจน น 8. ม ความเหมาะสมก บสถานการณ ป จจ บ น ( Timely) ต องเป นสารสนเทศท ม ความท นสม ยอย เสมอ เม อต องการใช เพ อการต ดส นใจจะท าให ม ความถ กต องมากย งข น เช น ยอดจ าหน ายเส อก นหนาวในระหว าง เด อนธ นวาคมถ งเด อนภ มภาพ นธ ไม อาจน ามาประมาณการยอดจ าหน ายของเส อชน ดเด ยวก นในช วงเด อน ม นาคมถ งเด อนพฤษภาคมได 9. สามารถตรวจสอบได ( verifiable) สารสนเทศท ด จะต องสามารถตรวจสอบความถ กต องได โดยอาจ ตรวจสอบจากแหล งท มาของสารสนเทศ เป นต น 2.2 ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลย สารสนเทศ ก อนท จะแนะน าให ผ อ านได ร จ กก บค าจ าก ดความของ ระบบสารสนเทศ (information System) และ เทคโนโลย สารสนเทศ( Information Technology) ในท น ขอให ผ อ านได เข าใจความหมายของค าว า ระบบ( System ) ด งน ระบบ( System ) ระบบ หมายถ ง การน าองค ประกอบต างๆอ นได แก คน ( people) ทร พยากร( Resource) แนวค ด ( Concept) กระบวนการ ( Process) มาผสมผสานก นท างานร วมก นเพ อให บรรล เป าหมายอย างใดอย างหน งตามท ได วางแผนไว ซ งในโลกน ม ระบบอย ด วยก นมากมายหลายระบบ เช น ระบบการเร ยนการสอน ระบบบ ญช ระบบซ อ และระบบสารสนเทศเป นต น โดย ภายในระบบอาจประกอบไปด วยระบบย อยต างๆท ต องท างาน ร วมก นเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค เด ยวก น

19 นอกจากน ภายในย งประกอบไปด วยระบบย อย เช น ระบบลงทะเบ ยน ระบบต ดตามความก าวหน า ระบบทดสอบและประเม นผล เป นต น ระบบสารสนเทศ (information System) ระบบสารสนเทศ (information System) หมายถ ง การรวบรวมองค ประกอบต างๆ ( ข อม ล การประมวลผล การเช อมโยง เคร อข าย) เพ อน าเข า ( Input) ส ระบบใดๆ แล วน ามาผ านกระบวนการ บางอย าง ( Process)ท อาจใช คอมพ วเตอร ช วยเพ อเร ยบเร ยง เปล ยนแปลง และจ ดเก บ เพ อให ได ผลล พธ ( output) ท สามารถใช สน บสน นการต ดส นใจทางธ รก จได เพ อน าไปท าการประมวลผลต อไป เช น การเก บ ข อม ลท เป นคะแนนสอบของน กศ กษา เพ อท จะน าไปส การค านวณให เป นเกรดต อไป การ Input ข อม ลอาจจะกระท าได โดยใช ม อหร อเคร องคอมพ วเตอร ก ได ข นอย ก บองค กรน นๆหร ออาจจะ เป นอ ปกรณ น าเข าข อม ล ( input Device) อ นๆ เช น สแกนเนอร เคร องบ นท กเส ยง เป นต นProcessing ค อ การเปล ยนแปลง หร อแปร สภาพข อม ลท น าเข าส ระบบ Input เพ อให ได ผลล พธ output ท สามารถใช ในการต ดส นใจได โดยการ เปล ยนแปลง หร อแปรสภาพ น นอาจเป นการค านวณ เปร ยบเท ยบหร อว ธ การอ นๆ ก ได เช นจากคะแนนสอบ ของน กศ กษา เม อเข าส ระบบแล วท าการแปรสภาพคะแนนโดยการค านวณให เป นเกรด และจ ดเก บไว เพ อใช ในการออกรายงานผล\การเร ยนของน กศ กษาต อไปOutput ค อ ผลล พธ ท ได เน องจากการประมวลผลข อม ล หร อสารสนเทศ แสดงอย ในร ปแบบของรายงาน( Report)หร อเป นแบบฟอร มต างๆเพ อน าไปใช ในการ ด าเน นงานทางธ รก จต อไป เช น รายงานผลการเร ยนของน กศ กษาซ งได จากการค านวณเกรดจากคะแนนสอบ ท งหมดของน กศ กษา รายงานยอดการส งซ อว ตถ ด บรายเด อน รายงานยอดค าใช จ ายเบ ดเตล ดรายส ปดาห เป นต นFeedback ค อ ผลล พธ ท ท าให เก ดการปร บปร ง เปล ยนแปลง ในการน าข อม ลเข าหร อ การประมวลผล ข อม ล เช น ข อผ ดพลาดท พบจากรายงานต างๆน น ท าให ทราบได ว า ในขณะน าข อม ลเข าหร อการ ประมวลผลน น อาจม ข อผ ดพลาดเก ดข นท าให เก ดการปร บปร งพฤต กรรมในการท างานขององค กรเพ อให ความถ กต องมากข น ด งน น Feedback จ งม ความส าค ญอย างย งในการท างานเพ อให เก ดประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลเป นท น าพอใจ เทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology เทคโนโลย สารสนเทศ ค อ การผสมผสานการใช งานระหว างเทคโนโลย ทางคอมพ วเตอร ( ฮาร ดแวร และ ซอฟต แวร ) ก บเทคโนโลย ทางการส อสาร ( ข อม ล ภาพ เส ยง และเคร อข าย)เพ อช วยให การต ดต อส อสาร และการส งผ านข อม ลม ความสะดวกรวดเร วมากข น ต วอย างของเทคโนโลย สารสนเทศ เช น การใช

20 อ นเตอร เน ตโดยผ านโทรศ พท ม อถ อ( wap)ปาล มคอมพ วเตอร ( Palm computer) การประช มทางไกล( Tele Conference)เป นต น 2.3 ชน ดของระบบสารสนเทศ ป จจ บ นระบบสารสนเทศได ร บการพ ฒนาข นให เป นเคร องม อท ช วยในการท างานทางด านต างๆ มากมายไม ว าจะเป นด านการต ดส นใจเพ อแก ป ญหาทางธ รก จ ช วยในการท ารายงานต างๆ เพ อน าเสนอข อม ล ช วยประมวลผลท เก ดข นประจ าว นในธ รก จ ช วยว เคราะห หาทางออกของป ญหา ระบบสารสนเทศแต ละ ชน ด ม ด งน ระบบการประมวลผลข อม ล ( Transaction Processing Systems: TPS) เป นระบบท ช วยในการจ ดเก บและประมวลผลข อม ลท เก ดจากเหต การณ ประจ าว นของธ รก จหร อเร ยกอ ก อย างหน งว าData Processing Systems เช น การจ ดซ อว ตถ ด บ ยอดส งซ อส นค าจากล กค า ยอดขาย การส งของ การจอง ลงทะเบ ยน การออกใบแจ งรายการส นค า Invoice ใบส าค ญจ ายเง น เป นต ค ณล กษณะของระบบการประมวลผลข อม ล 1. สามารถจ ดเก บข อม ลท เก ดข นประจ าว นของการด าเน นธ รก จได เช น ประว ต ล กค า รายการส งซ อส นค า จากล กค า 2. สามารถสร างข อม ลเพ อด าเน นธ รก จได เช น ออกใบก าก บภาษ ออกใบแจ งหน ออกใบรายการส นค า 3. บ าร งร กษาข อม ล ( Data maintenance)โดยการปร บปร งข อม ล ( เพ ม ลบ แก ไข) ให เป นป จจ บ นมากท ส ด ไม ว าจะเป นการเปล ยนแปลงของราคาส นค า ช อท อย ของล กค า รห สส นค า เป นต น ส าหร บน กว เคราะห ระบบท ท าการว เคราะห และออกแบบระบบการประมวลผลข อม ลน ส งท ต องค าน งถ ง ได แก 1. เวลาท ใช ในการตอบสนองการท างาน( response time)ต องม ความรวดเร ว 2. ความสามารถในการประมวลผลข อม ลจ านวนมาก 3. ความถ กต อง( Accuracy) 4. ความสอดคล องของข อม ล( consistency) กรณ ท ม การประมวลผลพร อมก นจากผ ใช หลายคน ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ( Management Information System:MIS) ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ เป นระบบท น าสารสนเทศมาช วยในการจ ดการท ารายงานล กษณะต างๆ วางแผน และควบค ม การด าเน นงานทางธ รก จ ส าหร บรายงานท ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการสามารถจ ดเตร ยมไว ได น นแบ งออกได ด งน

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information