การศ กษาและว เคราะห สถานการณ สารเสพต ด ด านการบาบ ดร กษาและฟ นฟ สมรรถภาพ ป 2554

Size: px
Start display at page:

Download "การศ กษาและว เคราะห สถานการณ สารเสพต ด ด านการบาบ ดร กษาและฟ นฟ สมรรถภาพ ป 2554"

Transcription

1 การศ กษาและว เคราะห สถานการณ สารเสพต ด ด านการบาบ ดร กษาและฟ นฟ สมรรถภาพ ป 2554

2 2 คานา ป ญหาสารเสพต ด เป นป ญหาส าค ญท ท กร ฐบาล ให ความส าค ญในการวางแผนแก ไข ป ญหา และเร งด าเน นการหากลว ธ การปราบปรามผ ค าสารเสพต ด พร อมท งบาบ ดร กษาผ ท ต ดสารเสพ ต ดแล วให เล กใช สารเสพต ด เพ อมาเป นก าล งส าค ญของช มชนและประเทศชาต ด งน นการวางแผนแก ไข ป ญหาด งกล าว จ งจ าเป นต องม ข อม ลท สามารถสะท อนต อป ญหา การศ กษาว เคราะห สถานการณ สาร เสพต ด ป 2554 จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค ในการน าข อม ลจากการรายงานผ เข าบาบ ดร กษาสารเสพต ด จากท กสถานบ าบ ดในท กส วนราชการท วประเทศ ท รายงานข อม ลระบบรายงานระบบเฝ าระว งและ ต ดตามป ญหายาเสพต ด ผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต (บสต.) ท ส าน กบร หารการสาธารณส ข ส าน กงาน ปล ดกระทรวงสาธารณส ข เป นผ ร บผ ดชอบบร หารจ ดการด แลข อม ล น ามาประมวลผลศ กษาว เคราะห สถานการณ ของผ เข าร บการบาบ ดป 2554 และเปร ยบเท ยบผลการดาเน นงานด านการค ดกรอง บาบ ดร กษา จ าหน ายและต ดตาม รวมท งด ชน ช ว ดผลความส าเร จ เพ อเผยแพร ให หน วยงานท เก ยวข อง และผ สนใจทราบและน าข อม ลไปใช ประโยชน ศ กษาอ างอ งต อไป สำน กบร หำรกำรสำธำรณส ข สำน กงำนปล ดกระทรวงสำธำรณส ข กระทรวงสำธำรณส ข ก นยายน 2555

3 เง อนไขและข อท ควรระว งของการว เคราะห ข อม ลจาก ระบบรายงาน ระบบต ดตามและเฝ าระว งป ญหา สารเสพต ด (บสต.) ข อม ลท น ำมำว เครำะห ท งหมดน เป นข อม ลจำก ระบบรำยงำน ระบบต ดตำมและเฝ ำระว งป ญหำ สำรเสพต ด ผ ำนเคร อข ำยอ นเทอร เน ต หร อช อย อค อ ระบบ บสต. ซ งเป นรำยงำนเก ยวก บกำรบ ำบ ดร กษำ และฟ นฟ สมรรถภำพผ เสพ ผ ต ดสำรเสพต ด ท หน วยบ ำบ ดท กส งก ดกระทรวง จ ำนวน 11,621 แห ง รำยงำน เข ำส ระบบฯ ป งบประมำณ 2554 ตำมโครงกำรพ ฒนำฐำนข อม ลระบบรำยงำน ระบบต ดตำมและเฝ ำระว ง ป ญหำสำรเสพต ด เร มดำเน นกำรต งแต 1 ม ถ นำยน 2546 จนถ งป จจ บ น ท งน ม เง อนไขและข อท ควรระว งใน กำรว เครำะห ข อม ล ด งน 1. ข อม ลช วง 1 ต ลำคม พฤษภำคม 2546 เป นช วงเร มต น กำรใช แบบรำยงำน สำรเสพต ดใหม ค อ แบบ บสต. แทนแบบ ปปส.1/2544 โดยท ระบบ บสต. ย งไม เป ดให รำยงำนท ำให ข อม ล ช วงด งกล ำว ขำดควำมสมบ รณ บำงส วน 2. ข อม ลผ เข ำร บกำรบ ำบ ดป งบประมำณ 2546 จะแตกต ำงจำกป งบประมำณอ น เน องจำก ร ฐบำลประกำศนโยบำยกำรต อส ก บป ญหำสำรเสพต ดอย ำงเข มแข ง โดยม แนวทำงกำรด แลผ เสพ/ ผ ต ดสำรเสพต ด ท มำแสดงตนต อทำงรำชกำร และส งให ท กหน วยถ อปฏ บ ต ในมำตรกำรกำรบ ำบ ดร กษำฟ นฟ และด แลผ เสพ/ผ ต ดสำรเสพต ด เป นผ ป วย ม กำรค นหำกล มเส ยง ในระด บหม บ ำน พร อมผล กด นผ เสพ/ผ ต ด สำรเสพต ด เข ำร บกำรบ ำบ ดฟ นฟ และพ ฒนำโดยส วนใหญ ใช ร ปแบบค ำยปร บเปล ยนพฤต กรรม จนท ำให ม ผลกำรบำบ ดฟ นฟ มำกกว ำภำวะปกต จ งไม สำมำรถเปร ยบเท ยบก บป งบประมำณอ น 3. ม กำรเปล ยนแปลงแบบรำยงำนสำรเสพต ด (บสต.) เช น ม กำรเปล ยนแปลงช วงอำย ประเภทสำรเสพต ด และอำช พ รวมท ง แบบ บสต.3 เพ มส วนส งต อเพ อกำรร กษำ เม อว นท 1 ต ลำคม ระบบรำยงำนสำรเสพต ด(บสต.) เป นระบบท ให สถำนบ ำบ ดสำมำรถ บ นท ก แก ไข ลบ ข อม ลในส วนท สถำนบำบ ดร กษำได ตลอดเวลำ ทำให เม อเปร ยบเท ยบข อม ล ในช วงเวลำท แตกต ำง จะท ำให ได ผลกำรว เครำะห ข อม ลท ไม เหม อนก น 5. จ งหว ดกร งเทพมหำนคร รวมอย ในภำคกลำง 6.ข อม ลท น ำมำว เครำะห เป นข อม ลท สถำนบ ำบ ดท วประเทศ ท กส งก ดกระทรวงรำยงำน เข ำส ระบบรำยงำนสำรเสพต ด(บสต.) ด งน ข อม ลป งบประมำณ 2547 หมำยถ งข อม ลต งแต 1 ต ลำคม ก นยำยน 2547 ข อม ลป งบประมำณ 2548 หมำยถ งข อม ลต งแต 1 ต ลำคม ก นยำยน 2548 ข อม ลป งบประมำณ 2549 หมำยถ งข อม ลต งแต 1 ต ลำคม ก นยำยน 2549 ข อม ลป งบประมำณ 2550 หมำยถ งข อม ลต งแต 1 ต ลำคม ก นยำยน 2550 ข อม ลป งบประมำณ 2551 หมำยถ งข อม ลต งแต 1 ต ลำคม ก นยำยน 2551 ข อม ลป งบประมำณ 2552 หมำยถ งข อม ลต งแต 1 ต ลำคม ก นยำยน 2552 ข อม ลป งบประมำณ 2553 หมำยถ งข อม ลต งแต 1 ต ลำคม ก นยำยน 2553 ข อม ลป งบประมำณ 2554 หมำยถ งข อม ลต งแต 1 ต ลำคม ก นยำยน

4 โดยประมวลผลจำกฐำนข อม ลระบบรำยงำนฯ ณ ว นท ๓๐ ส งหำคม 2555 ด งน นกำรใช ข อม ลสร ปสถำนกำรณ ป ญหำสำรเสพต ด ป 2554 ท เป นข อม ลจำกระบบ บสต. ควร ศ กษำ ให เข ำใจล กษณะของข อม ลเพ อกำรแปลผลท ถ กต อง และกำรน ำผลกำรว เครำะห ใช งำน ควรระว ง เง อนไขตำมท กล ำวข ำงต น ผลงานและความสาเร จการบาบ ดร กษาฟ นฟ สมรรถภาพ ตามรายป กำรว เครำะห ผลงำนและควำมส ำเร จกำรบ ำบ ดร กษำฟ นฟ สมรรถภำพ ตำมรำยป น เป นกำรศ กษำ โดยน ำข อม ลผ เข ำบ ำบ ดร กษำฟ นฟ สมรรถภำพในแต ละป งบประมำณ ต งแต ป 2547 ถ งป 2554 แล วใช ข อม ลเฉพำะของกล มบ คคลในแต ละป งบประมำณมำว เครำะห ต อเน องท กกระบวนกำรต งแต บ ำบ ดร กษำ จำหน ำย และต ดตำมหล งกำรบ ำบ ดร กษำ ประมวลผล จำกฐำนข อม ลระบบรำยงำนฯ ณ ว นท 30 ส งหำคม 2555 ด งน จำกข อม ลกำรบ ำบ ดร กษำผ เสพ/ผ ต ดสำรเสพต ด จำกระบบ บสต. ต งแต ป งบประมำณ พบว ำม ผลกำรดำเน นงำน ด งตำรำงต อไปน 4

5 5 ตารางผลงานและความสาเร จการบาบ ดร กษาฟ นฟ สมรรถภาพ ตามรายป ป งบประมาณ ลาด บ รายการ จานวนประชากรกลางป (ล านคน) ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ร อย ร อย ร อย ร อย ร อย ร อย จานวน ละ จานวน ละ จานวน ละ จานวน ละ จานวน ละ จานวน ร อยละ จานวน ละ จานวน ร อยละ ผ เข าร บการบ าบ ด 42, , , , , , , , ผ เสพ 24, , , , , , , , ผ ต ด 18, , , , , , , , ผ ต ดยำเสพต ดร นแรง , , , , การจาหน าย 31, , , , , , , , อย ในกระบวนกำรบ ำบ ด 11, , , , , , , , กำรจำหน ำยแบบไม ครบ กำหนด 8, กำรจำหน ำยแบบครบ กำหนด 23, การต ดตาม (จากกล ม จาหน ายแบบครบก าหนด) 23, , , , , , , , ย งไม ได ต ดตำม 7, , , , , , , , ต ดตำมต งแต 1 คร งข นไป 15, , , , , , , , สร ปผลการต ดตาม (จาก กล มต ดตามต งแต 1 คร งข น ไป) 15, , , , , , , ,

6 ลาด บ รายการ ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ - ย งไม ส นส ดกำรกำร ต ดตำม 5, , , , , , , , ส นส ดกำรต ดตำม ไม ครบเกณฑ 4, , , , , , , , ส นส ดกำรต ดตำม ตำมเกณฑ 6, , , , , , , , สร ปผลการต ดตามตาม เกณฑ (จากกล มส นส ด การต ดตาม ตามเกณฑ ) 6, , , , , , , , หย ดได /เล กได เสพซ ำ อ นๆ , , ,

7 7 ตาราง เปร ยบเท ยบความสาเร จการบาบ ดร กษาฟ นฟ สมรรถภาพตามรายป ป งบประมาณ ส ตร อ ตรำกำรเข ำร บกำรบำบ ด ต อ 1,000 ประชำกร จำนวนผ เข ำบำบ ด x 1000 จำนวนประชำกร ร อยละของผ เสพ/ผ ต ดท ร บกำรบำบ ดครบกำหนด จำนวนผ เข ำบำบ ดครบกำหนด x 100 จำนวนผ เข ำบำบ ดท งหมด ร อยละกำรต ดตำมอย ำงน อย 1 คร ง จำนวนกำรต ดตำมคร งท 1 x 100 จำนวนผ ถ กจำหน ำยแบบครบกำหนด ร อยละของผ เสพ/ผ ต ดท ร บกำรบำบ ดครบกำหนดและ ได ร บกำรต ดตำมอย ำงน อย 4 คร งใน 1 ป และต ดตำม ร อยละของผ เสพ/ผ ต ดท ร บกำรบำบ ดครบกำหนดและ ได ร บกำรต ดตำมอย ำงน อย 4 คร งใน 1 ป และหย ดได เล กได ผ ถ กจำหน ำยครบกำหนดต ดตำม ครบตำมเกณฑ แล วหย ดต ดตำม x 100 จำนวนผ ถ กจำหน ำยแบบครบกำหนด ผ ถ กจำหน ำยครบกำหนดต ดตำม ครบตำมเกณฑ แล วหย ดต ดตำม ด วยสำเหต หย ดได เล กได x 100 จำนวนผ ถ กจำหน ำยแบบครบกำหนด ป งบประมาณ

8 ผ ป วยสำรเสพต ดม โอกำสเข ำถ งบร กำรบำบ ดร กษำและฟ นฟ สมรรถภำพ เพ มข นจำก 0.69 ต อพ น ประชำกรในป งบประมำณ 2547 เป น 2.99 ต อพ นประชำกร ในป งบประมำณ 2554 เพ มข นกว ำ 3 เท ำ โดยเฉพำะในป งบประมำณ ม กำรเพ มของอ ตรำเข ำร บบ ำบ ดต อ 1,000 ประชำกร มำกกว ำช วง ป งบประมำณ อย ำงช ดเจน ภำยใต ข อส นน ฐำนว ำม จำนวนผ ใช สำรเสพต ดมำกกว ำจำนวนผ เข ำ บำบ ดร กษำและฟ นฟ สมรรถภำพในช วงท ผ ำนมำ แสดงถ งกำรพ ฒนำศ กยภำพของหน วยบำบ ดของท กส วนรำชกำร ในกำรร บผ ป วยสำรเสพต ดให เข ำส ระบบกำรบ ดร กษำและฟ นฟ สมรรถภำพเพ มมำกข น สอดคล องก บนโยบำยต อส ก บป ญหำสำรเสพต ดของประเทศ กราฟ เปร ยบเท ยบความความสาเร จอ ตราการเข าร บการบาบ ด ต อ 1,000 ประชากร ตามป งบประมาณ 8 ร อยละ ป งบประมาณ

9 ม ด ชน สำหร บว ดควำมสำเร จ ของกำรจ ดบร กำรบ ำบ ดร กษำและฟ นฟ สมรรถภำพในเช งค ณภำพ ค อร อยละ ของผ เสพ/ผ ต ด ท ร บกำรบำบ ดครบกำหนด จำกข อม ลพบว ำ ม แนวโน มลดลงจำกร อยละ ในป งบประมำณ 2547 และเป นร อยละ ในป 2550 สำหร บในป งบประมำณ ม แนวโน มfuข นเร อยๆ จำก ร อยละ เป นร อยละ สำหร บในป งบประมำณ 2554 ลดลงใกล เค ยงก บป 2550 ค อร อยละ อำจจะเก ดจำกม กำรเร งนำผ ป วยเข ำร บกำรบำบ ดในขณะท หน วยบำบ ดม ควำมพร อมไม เพ ยงพอ จ งควรม กำร พ ฒนำสมรรถภำพและศ กยภำพของผ ให กำรบำบ ดร กษำ และพ ฒนำระบบกำรสน บสน นของหน วยงำน ต งแต หน วยบำบ ด, หน วยระด บจ งหว ด และส วนกลำง เพ อให ค ณภำพกำรด แลผ ป วยใช สำรเสพต ดด ข น ไม เป นภำระ ก บงบประมำณท ต องส ญเส ยก บกำรให บร กำรบ ำบ ดร กษำและฟ นฟ สมรรถภำพ ท ไม เหมำะสมก บสภำพของผ ป วย สำรเสพต ด ซ งส มพ นธ ก บควำมสำเร จของกำรบร กำร 9 กราฟ เปร ยบเท ยบความความสาเร จร อยละของผ เสพ/ผ ต ดท ร บการบาบ ดครบกาหนด ร อยละ ป งบประมาณ

10 ก จกรรมกำรต ดตำมผ ป วย ภำยหล งกำรบำบ ดร กษำและฟ นฟ สมรรถภำพ ถ อว ำเป นข นตอนสำค ญในกำร ด แลผ ป วยสำรเสพต ด ไม ให กล บไปเสพซ ำ พบว ำม ร อยละกำรต ดตำมอย ำงน อย 1 คร ง ในระหว ำงป งบประมำณ ม แนวโน มด ข นเร อยๆ อย ระหว ำงร อยละ ถ งร อยละ สำหร บป งบประมำณ 2554 ม ค ำต ำลง ค อร อยละ เน องจำกผ ป วยบำงส วนท เข ำร บกำรบำบ ดร กษำและฟ นฟ สมรรถภำพ ในช วงปลำยป งบประมำณ 2554 แล วม กำรจำหน ำยในช วงเด อนกรกฎำคม ถ ง ส งหำคม 2554 อำจย งไม ได ร บกำรต ดตำมคร งท 1 จำกผลกำรดำเน นงำนแสดงว ำ ม ผ ผ ำนกำรบำบ ดร กษำและฟ นฟ สมรรถภำพมำกกว ำร อยละ 30 ท ไม เข ำส กระบวนกำรต ดตำม ทำให ม ควำมเส ยงส งท จะกล บไปเสพซ ำเม อกล บส ส งแวดล อมเด มของผ ป วยสำรเสพต ด กราฟ เปร ยบเท ยบผลความสาเร จร อยละการต ดตามอย างน อย 1 คร ง ตามป งบประมาณ 10 ร อยละ ป งบประมาณ 60.20

11 ควำมสำเร จท ม งหว งของกำรด แลผ ป วยสำรเสพต ด ค อ กำรท ผ ป วยหย ด/เล กกำรใช สำรเสพต ดได ซ งตำม มำตรฐำนจะใช ระยะเวลำ 1 ป หล งกำรจำหน ำย จำกผลกำรดำเน นกำรพบว ำ ม แนวโน มลดลงจำกร อยละ ในป งบประมำณ 2547 เป น ในป งบประมำณ 2549 และเพ มข นเร อยๆ เป นร อยละ ในป 2553 แสดงว ำ ต งแต ป งบประมำณ ป 2550 หน วยบำบ ดม กระบวนกำรด แลผ ป วยยำเสพต ดในข นตอนต ดตำมด ข นเป น ลำด บ เน องจำกกำรปร บเปล ยนย ทธศำสตร และกำรจ ดกำร รวมท งกำรปร บท ศนคต ของผ เก ยวข องในกระบวน กำร ต ดตำมภำยหล งกำรจำหน ำย ให เห นควำมสำค ญและทำก จกรรมกำรต ดตำมอย ำงม ค ณภำพ สำหร บข อม ล ป งบประมำณ 2554 ม ค ำต ำลงอย ำงมำก ค อ ร อยละ เน องจำกเป นก จกรรมท ต องด แลผ ป วยสำรเสพต ด หล งกำรจำหน ำย ถ ง 1 ป ท ำให ม ผ ป วยสำรเสพต ดท ได ร บกำรจำหน ำยแล วย งต ดตำมไม ครบ 1 ป อ กจำนวนมำก ได แก ผ ป วยท ได ร บกำรจำหน ำยภำยหล งเด อนส งหำคม 2554 ท งหมด กราฟ เปร ยบเท ยบความความสาเร จร อยละของผ เสพ/ผ ต ดท ร บการบาบ ดครบกาหนด ได ร บการต ดตามได ตาม เกณฑ เท ยบก บได ร บการต ดตามได ตามเกณฑ และสร ปว าเล กได ตามป งบประมาณ ร อยละ ร อยละต ดตามได ตามเกณฑ ร อยละต ดตามได ตามเกณฑ และสร ปว าเล กได ป งบประมาณ

12 การศ กษาและว เคราะห สถานการณ สารเสพต ดท เข าร บการบาบ ดร กษา และฟ นฟ สมรรถภาพ ป งบประมาณ ข อม ลท ว เครำะห เป นของผ ป วยใช สำรเสพต ด ท เข ำส ระบบกำรบำบ ดร กษำและฟ นฟ สมรรถภำพ ป งบประมำณ 2554 และม ข อม ลต อเน องของผ ป วยในกล มน ในข นตอนกำรจำหน ำยและกำรต ดตำม ซ งถ ก ประมวลผลจำกฐำนระบบรำยงำน บสต. เม อว นท 30 ส งหำคม 2555 และเน องจำกในป งบประมำณ 2555 ทำง สำน กบร หำรกำรสำธำรณส ข ได ปร บร ปแบบของเอกสำรจำกเด มร ปเล ม เป นแผ น ซ ด คณะผ จ ดทำจ งลดกำร ว เครำะห รำยกำรย อย และจ ดทำเป นไฟล อ เลคทรอน คส ซ งผ ท ได ร บข อม ลสำมำรถนำไปประมวลผลได ตำมควำม ต องกำร ทำงสำน กบร หำรกำรสำธำรณส ขได จ ดเตร ยมข อม ลด งกล ำวเป นไฟล ช อ rawdata antidrug3-5.mdb ประกอบด วย 1. ตำรำง - ทำเน ยบ เป นข อม ลของหน วยบำบ ดท รำยงำนในระบบ บสต. - บสต.3 - ป 54, บสต.4 - ป 54, บสต.5 - ป 54 เป นข อม ล บสต. 3,4,5 ในร ปแบบใกล เค ยง ก บไฟล ท ให ดำวน โหลด แต ม กำรปร บปร ง ค อ เพ มข อม ลของหน วยงำนหล ก (บสต.3 ค อ หน วยบำบ ด, บสต.4 ค อ หน วยบำบ ด, บสต.5 ค อ หน วยต ดตำม) ค อ อำเภอ, จ งหว ด, กรม, กระทรวง เพ อใช ประกอบกำร ประมวลผล, ต ดข อม ลส วนบ คคลของผ ป วยและผ รำยงำน 2. แบบสอบถำม - จ ดทำต วอย ำงกำรประมวลผลของข นตอนกำรบำบ ดร กษำ, จำหน ำยและต ดตำม ท งน ข อม ลในไฟล ด งกล ำว ม บำงส วนท ขำดค ณภำพ เช น เป นต วว ำง, ม ค ำไม ปกต เป นต น เก ดจำก ผ รำยงำนบำงส วนใช โปรแกรมเล นอ นเตอร เน ตท ไม ใช Internet Explore ทำให เง อนไขป องก นในระบบรำยงำน บสต.ไม ทำงำน กำรนำข อม ลไปใช ขอให เข ำใจและระม ดระว งในกำรแปลผลข อม ล

13 ภาระงานเปร ยบเท ยบรายป งบประมาณ ( ) 13 ภำระงำนเปร ยบเท ยบรำยป งบประมำณ เป นกำรศ กษำภำระงำนของหน วยบ ำบ ดท รำยงำนข อม ลกำร บ ำบ ดร กษำผ เข ำร บกำรบ ำบ ดสำรเสพต ด เพ อว เครำะห ก จกรรมในกำรบ ำบ ดร กษำด แลผ ป วยสำรเสพต ด ต งแต กำรค ดกรอง กำรเข ำบำบ ด กำรส งต อผ ป วย กำรจ ำหน ำย และกำรต ดตำม ท เป นผลจำกก จกรรมท เก ดข นในแต ละ ป งบประมำณ ซ งผ เข ำร บกำรบ ำบ ดสำรเสพต ด อำจไม ใช ผ เข ำร บกำรบ ำบ ดในป เด ยวก น เช นกรณ กำรต ดตำมจะ เป นภำระงำนในป หน งแต เป นผ เข ำบำบ ดร กษำในป ท ผ ำนมำ ซ งกำรว เครำะห จะใช ข อม ลท เก ดช วงเด ยวก นในแต ละ ป ค อ ช วงว นท 1 ต ลำคม ว นท 30 ก นยำยน ของท กป งบประมำณ ในกำรศ กษำน ประมวลผล จำกฐำนข อม ล ระบบรำยงำน บสต. ณ ว นท 30 ส งหำคม 2555 ตาราง การเปร ยบเท ยบภาระงานด านการบาบ ดร กษาและฟ นฟ ฯ ตามป งบประมาณ ภาระงาน การค ดกรองและส งต อ 186,484 51,028 44,793 63,021 94, , , , การบาบ ดร กษา 2.1 กำรบำบ ดร กษำ 42,962 49,162 56,393 63, , , , , กำรส งต อเพ อกำรร กษำ 1,803 6,232 9,465 14,211 24,195 29,603 33,202 35, การจาหน ายเพ อการต ดตาม 75,860 32,988 31,590 33,343 43,381 63,146 84, , การต ดตาม 664,951 77,151 65,696 83,660 98, , , ,941 จำกข อม ลพบว ำภำระงำนด ำนกำรบ ำบ ดร กษำและฟ นฟ สมรรถภำพ ม แนวโน มเพ มข นในท กข นตอนกำร ด แลผ ป วยท ใช สำรเสพต ด ยกเว นในป งบประมำณ 2547 ม จ ำนวนมำกกว ำปกต เน องจำกม ผ เข ำร บกำรบ ำบ ดในป ท ผ ำนมำมำกกว ำภำวะปกต จำกนโยบำยกำรต อส ก บป ญหำสำรเสพต ดอย ำงเข มแข ง จ งไม สำมำรถเปร ยบเท ยบ ก บป งบประมำณอ นได

14 ภาระงานด านการบาบ ดร กษาและฟ นฟ ฯ 14 การค ดกรอง กำรค ดกรองและส งต อ พบว ำข อม ลของป งบประมำณ พบว ำม แนวโน มเพ มข นจำก 44,793 รำย ในป งบประมำณ 2549 เป น 179,852 รำย ในป งบประมำณ 2554 กราฟ เปร ยบเท ยบจานวนของภาระงานค ดกรองของผ ป วยสารเสพต ด ตามป งบประมาณ จำนวน 200, , , , , , , ,000 94, , ,117 80,000 60,000 40,000 51,028 44,793 63,021 20, ป งบประมาณ

15 การบาบ ดร กษา ภำระงำนกำรบำบ ดร กษำของแต ละป งบประมำณ พบว ำม ผ ป วยสำรเสพต ดท ถ กจ ำแนกเป นกล มผ เสพ เป นส วนใหญ ระหว ำงร อยละ ถ ง และม แนวโน มคงท ในประมำณ กล มท ถ ก จ ำแนกว ำเป นกล มผ ต ดยำเสพต ดร นแรงม ท ศทำงเพ มข นในระหว ำงร อยละ ในป งบประมำณ แต ในส วนของกล มผ ต ดม แนวโน มลดลงเร อยๆ จำกร อยละ ในป งบประมำณ 2548 เป นร อยละ ในป งบประมำณ 2551 และม ส ดส วนคงท ต อเน องจำกร อยละ ในป งบประมำณ 2552 เป นร อย ละ ในป งบประมำณ 2554 ถ งแม ส ดส วนของกล มผ ต ดลดลง แต เม อพ จำรณำถ งจำนวนผ ใช สำรเสพต ดจะม มำกข นอย ำงต อเน องในท กกล มของผ ป วยสำรเสพต ดท เข ำร บกำรบำบ ดร กษำ ตาราง การเปร ยบเท ยบจานวนภาระงานการบาบ ดร กษา แยกตามผ ป วยสารเสพต ดท ถ กจาแนก ตามป งบประมาณ ผ ป วยสารเสพต ดท ถ กจาแนก 2,547 2,548 2,549 2,550 2,551 2,552 2,553 2,554 ผ เสพ 24,532 26,204 32,434 38,018 60,026 80,782 86, ,244 (57.10 ) (53.34) (57.51) (59.99) (59.76) (60.72) (60.83) (61.80) ผ ต ด 18,276 22,693 22,885 24,378 38,419 49,193 52,220 69,686 (42.54) (46.19) (40.58) (38.47) (38.25) (36.98) (36.67) (36.42) ผ ต ดยำเสพต ดร นแรง , ,992 3,055 3,564 3,418 (0.35) (0.54) (1.90) (1.55) (1.98) (2.30) (2.50) (1.79) รวมท งหมด 42,960 49,126 56,393 63, , , , ,348 กราฟ เปร ยบเท ยบส ดส วนของภาระงานการบาบ ดร กษา ตามผ ป วยสารเสพต ดท ถ กจาแนกตาม ป งบประมาณ % ร อยละ 90% 80% % 60% 50% ผ ต ดยาเสพต ดร นแรง 40% ผ ต ด 30% ผ เสพ 20% 10% 0% 2,547 2,548 2,549 2,550 2,551 2,552 2,553 2,554 ป งบประมาณ

16 พบว ำม ผ ป วยสำรเสพต ดตำมภำระงำนกำรบำบ ดร กษำ ท เข ำส ระบบสม ครใจ ม จำนวนลดลงอย ำงช ำๆและต อเน อง ระหว ำงป งบประมำณ และเพ มข นเล กน อยเป นร อยละ ในป งบประมำณ 2554 ระบบบ งค บบำบ ดม จำนวนและส ดส วนของผ ป วยสำรเสพต ดเข ำบำบ ดร กษำ เพ มข นตลอด โดยม ส ดส วนในช วงป งบประมำณ อย ระหว ำงร อยละ และสำหร บระบบต องโทษม ส ดส วนค อนข ำงคงท อย ระหว ำงร อยละ ในช วง ป งบประมำณ และลดลงเป นร อยละ 8.64 ในป งบประมำณ 2554 เน องจำกส ดส วนกำรเพ มข นอย ท และระบบ บ งค บบำบ ด ระบบสม ครใจ ตำมลำด บ ตาราง การเปร ยบเท ยบจานวนภาระงานการบาบ ดร กษา แยกตามระบบ ตามป งบประมาณ ผ ป วยสารเสพต ดท ถ ก จาแนก ขณะบาบ ดร กษา สม ครใจ 17,218 13,130 14,798 15,778 23,326 29,513 29,693 40, บ งค บบำบ ด 20,948 28,545 34,060 40,286 65,757 87,463 96, , ต องโทษ 4,727 7,487 7,535 7,313 11,355 16,054 15,800 16, รวมท งหมด 42,893 49,162 56,393 63, , , , , กราฟ เปร ยบเท ยบร อยละของภาระงานการบาบ ดร กษา แยกตามระบบ ตามป งบประมาณ ร อยละ ป งบประมาณ สม ครใจ บ งค บ บาบ ด ต องโทษ

17 ผลการจาหน าย ในช วงป งบประมำณ ม ควำมเปล ยนแปลงของผ ป วยสำรเสพต ดท ถ กจำแนกขณะ จำหน ำย ค อระบบสม ครใจม จำนวนผ ป วยสำรเสพต ดท ถ กจำแนก และส ดส วนลงลดจำก 60,347 คน ค ดเป นส ดส วน ร อยละ เป น 11,306 คน ร อยละ หล งจำกป 2549 จนถ ง 2552 ส ดส วนของภำระงำนกำรจำหน ำย ของแต ละระบบค อนข ำงคงท ด งน ระบบสม ครใจ ส ดส วนระหว ำง และลดลงในป งบประมำณ ม ส ดส วนลดลงอย ในระหว ำง ในขณะท ระบบบ งค บบำบ ด ม ส ดส วนระหว ำง และเพ มข นในป งบประมำณ ม ส ดส วนอย ในระหว ำง สำหร บระบบต องโทษ ม จำนวนและส ดส วนระหว ำง และลดลงเป น ในป งบประมำณ 2553 และลดลงเป น ในป งบประมำณ 2554 ตาราง การเปร ยบเท ยบจานวนภาระงานการจาหน าย แยกตามระบบ ตามป งบประมาณ ผ ป วยสารเสพต ดท ถ ก จาแนก ขณะจาหน าย สม ครใจ 60,339 14,671 11,309 11,936 17,602 21,791 22,746 29,016 (79.54) (44.47) (35.80) (35.80) (40.58 (34.51) (26.87) (27.84) บ งค บบำบ ด 13,296 14,263 16,023 17,021 19,842 33,012 52,135 67,381 (17.53) (43.24) (50.72) (51.05) (45.74) (52.28) (61.59) (64.64) ต องโทษ 1,401 3,879 4,256 4,385 5,937 8,339 9,765 7,829 (1.85) (11.76) (13.47) (13.15) (13.69) (13.21) (11.54) (7.51) ไม ระบ ระบบ (1.09) (0.53) (0.01) (0.00) - (0.01) (0.01) (0.01) รวมท งหมด 75,860 32,988 31,590 33,343 43,381 63,146 84, ,

18 กราฟ เปร ยบเท ยบส ดส วนของภาระงานการจาหน าย แยกตามระบบ ตาม ป งบประมาณ 18 ร อยละ สม ครใจ บ งค บ บาบ ด ต องโทษ ป งบประมาณ

19 การต ดตามภายหล งการบาบ ดร กษา กำรต ดตำมภำยหล งกำรบำบ ดร กษำ พบว ำ ผ เข ำร บกำรบ ำบ ด ได ร บกำรกำรต ดตำมป งบประมำณ 2547 มำกท ส ดจำกนโยบำยกำรต อส ก บป ญหำสำรเสพต ด ป งบประมำณ 2546 ในป งบประมำณ พบว ำม แนวโน มเพ มข นจำก 77,151 รำย ในป งบประมำณ 2548 เป น 273,941 รำย ในป งบประมำณ 2554 กราฟ เปร ยบเท ยบจานวนของภาระงานการต ดตามภายหล งการบาบ ดร กษา ตามป งบประมาณ จานวน 700, , , , , , , ,000 77,151 65,696 83,660 98, , , , ป งบประมาณ

20 ด ชน ช ว ดภาระงาน 1.ร อยละของผ ป วยสำรเสพต ดท ได ร บกำรจำหน ำยแบบครบเกณฑ ท กำหนด ส ตร : จำนวนผ ป วยสำรเสพต ดท ได ร บกำรจำหน ำยแบบครบกำหนด (บสต.4 ครบกำหนด) X 100 จำนวนผ ป วยสำรเสพต ดท จำหน ำยท งหมดในห วงเวลำเด ยวก น (บสต.4ท งหมด ยกเว น ถ ก จ บและเส ยช ว ต) ผ ป วยสำรเสพต ดท ได ร บกำรจ ำหน ำยแบบครบเกณฑ ท ก ำหนด พบว ำ ป งบประมำณ 2547 มำก ท ส ด เน องจำกเป นช วงท ม นโยบำยผล กด นผ ป วยเข ำบ ำบ ด ซ งใช กระบวนกำรค ำยปร บเปล ยนพฤต กรรม ท ใช ระยะเวลำบ ำบ ดร กษำส น ท ำให จ ำนวนผ ผ ำนบ ำบ ดแบบครบก ำหนดม จ ำนวนแตกต ำงจำกป อ นๆ มำก ส ำหร บ ป งบประมำณ พบว ำม แนวโน มผ เข ำกำรบ ำบ ดร กษำและฟ นฟ ตำมเกณฑ ท ก ำหนด เพ มข นตำมล ำด บ จำกร อยละ ในป งบประมำณ 2548 เป นร อยละ ในป งบประมำณ 2552 และในป งบประมำณ พบว ำม แนวโน มผ เข ำกำรบ ำบ ดร กษำและฟ นฟ ตำมเกณฑ ท ก ำหนดลดลง เป นร อยละ แสดงให เห นถ งค ณภำพของหน วยบำบ ดร กษำยำเสพต ด ท ลดลงเน องจำกจ ำนวนผ เข ำบ ำบ ดม มำกข นจำกนโยบำยเร งร ดฯ คง ต องม กำรตรวจสอบป ญหำ จ ดบกพร อง เพ อให กำรสน บสน น และพ ฒนำหน วยบ ำบ ดในท กส งก ดให ม ค ณภำพในกำร บำบ ดร กษำให ได ตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณส ข ตาราง เปร ยบเท ยบจานวนผ ป วยสารเสพต ดท ได ร บการจาหน าย แยกตามสาเหต ตามป งบประมาณ ป งบประมาณ ท งหมด ครบ ถ กจ บ ตาย ไม ครบ ด ชน กาหนด กาหนด ,860 65, , ,988 25, , ,590 24, , ,343 26, , ,381 35, , ,146 51,868 1, , ,654 62,549 1, , ,233 67,909 1, ,

21 กราฟ เปร ยบเท ยบร อยละของผ ป วยสารเสพต ดท ได ร บการจาหน ายแบบครบเกณฑ ท กาหนด ตามป งบประมาณ 21 ร อยละ ป งบประมาณ

22 ผ ป วยสำรเสพต ดท ได ร บกำรจำหน ำยแบบครบเกณฑ ท กำหนด แยกตำมระบบกำรเข ำบ ำบ ดร กษำ พบว ำระบบสม ครใจม ผลกำรจำหน ำยแบบครบเกณฑ ท กำหนดลดลง ช วงป งบประมำณ จำกร อยละ เป น แสดงถ งป ญหำเร องค ณภำพกำรด แลผ ป วยโดยเฉพำะในกรณ ท ต องม กำรส งต อเพ อบ ำบ ดร กษำ เช นผ ป วยสำรเสพต ดในระบบบ งค บบ ำบ ด เป นต น เม อม กำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรท ำงำนท ช ดเจนข น ท ำให ผลส ำเร จในกำรจ ำหน ำยด ข นเป นล ำด บจนในป งบประมำณ ด วยเหต ผลข ำงต นท ำให ระบบ บ งค บบำบ ด ในช วงป งบประมำณ ม ผลงำนประมำณร อยละ 85 แต ในป งบประมำณ และม ค ำลดลงอย ำงช ดเจน ป ละประมำณร อยละ 15 โดยม ผลงำนร อยละ ในป งบประมำณ 2553 และ ร อยละ ในป งบประมำณ 2554 สำเหต ท ผ ป วยขำดกำรร กษำ เน องจำกส วนใหญ เป นว ยแรงงำน ม กำรย ำย ท อย บ อยคร ง เพ อให ระบบกำรบ ำบ ดร กษำได ค ณภำพมำกข น หน วยบ ำบ ดควรม กระบวนกำรในกำรช กจ งให ผ ป วยเข ำส กระบวนกำรบำบ ดจนครบกำหนด และบร หำรจ ดกำรให ม ระบบกำรส งต อไปบ ำบ ดร กษำในสถำนบ ำบ ด แห งใหม ท สะดวกแก กำรเด นทำงไปบำบ ดอย ำงต อเน องจนครบก ำหนด ส ำหร บระบบต องโทษม ผ ป วยสำรเสพต ด ท ได ร บกำรจำหน ำยแบบครบเกณฑ ท กำหนดคงท อย ระหว ำงร อยละ ถ ง

23 ตาราง เปร ยบเท ยบจานวนผ ป วยสารเสพต ดท ได ร บการจาหน าย แยกตามระบบการเข าบาบ ดร กษาและสาเหต ตามป งบประมาณ 23 ผลการจาหน าย ระบบสม ครใจ 60,339 14,671 11,309 11,936 17,602 21,791 22,746 29,016 ครบกำหนด 53,604 10,545 7,327 8,105 13,868 17,749 18,268 23,628 ถ กจ บ เส ยช ว ต ไม ครบกำหนด 6,252 3,950 3,835 3,675 3,499 3,858 4,285 5,179 ไม ระบ ด ชน ระบบบ งค บบาบ ด 13,296 14,263 16,023 17,021 19,842 33,012 52,135 67,381 ครบกำหนด 10,523 11,617 13,613 14,563 16,747 27,338 36,276 36,276 ถ กจ บ ,326 1,326 เส ยช ว ต ไม ครบกำหนด 2,600 2,418 1,890 1,968 2,473 3,881 7,505 7,505 ไม ระบ ด ชน ผลการจาหน าย ระบบต องโทษ 1,401 3,878 4,259 4,384 5,934 8,325 9,683 7,829 ครบกำหนด 1,158 3,245 3,600 3,564 4,818 6,781 8,005 6,428 ถ กจ บ เส ยช ว ต ไม ครบกำหนด ,226 1,274 1,057 ไม ระบ ด ชน

24 กราฟ เปร ยบเท ยบร อยละของผ ป วยสารเสพต ดท ได ร บการจาหน ายแบบครบเกณฑ ท กาหนด แยกตามระบบการ เข าบาบ ดร กษา ตามป งบประมาณ สม ครใจ บ งค บบาบ ด ต องโทษ

25 2.ร อยละผ ป วยสำรเสพต ดท ได ร บกำรจ ำหน ำยแบบครบเกณฑ ท ก ำหนด ได ร บกำรต ดตำมตำม ระยะเวลำท กำหนด ส นส ดกำรต ดตำมสร ปว ำ หย ดได /เล กได ส ตร จำนวนผ ป วยสำรเสพต ดท ได ร บกำรต ดตำมตำมระยะเวลำท กำหนด ส นส ดกำรต ดตำมสร ปว ำ หย ดได /เล กได (บสต. 5 อย ำงน อย 4คร งและใช เวลำต ดตำม 1 ป คร งส ดท ำยสร ปว ำ หย ดได /เล กได ) X 100 จำนวนผ ป วยสำรเสพต ดท ได ร บกำรต ดตำมตำมระยะเวลำท กำหนดท งหมด (บสต.5 อย ำงน อย 4คร ง และใช เวลำ ต ดตำม 1 ป ) ผ ป วยท ผ ำนกำรบ ำบ ดร กษำและฟ นฟ สภำพ ตำมระยะเวลำท ก ำหนด จะม กระบวนกำรด แล ภำยหล งกำรบ ำบ ดร กษำ ได แก กำรต ดตำมท ม มำตรฐำนค อ ผ ป วยจะได ร บกำรต ดตำมอย ำงน อย 4 คร ง ในช วง ระยะเวลำ 1 ป ภำยหล งกำรบำบ ดร กษำ และเม อต ดตำมตำมระยะเวลำท กำหนด จะม กำรสร ปส นส ดกำรต ดตำม จำกข อม ลพบว ำม ป ญหำของกระบวนกำรต ดตำม ท กล มผ ป วยภำยหล งกำรบ ำบ ดร กษำ และ ได ร บกำรต ดตำมอย ำงน อย 4 คร ง ในช วงระยะเวลำ 1 ป ม จ ำนวนลดลงต งแต ป งบประมำณ รวมท ง กล มผ ป วยใช สำรเสพต ดท ได ร บกำรต ดตำมท ม มำตรฐำน แล วม ผลสร ปว ำ หย ดได /เล กได ม แนวโน มลดลงใน ช วงเวลำเด ยวก น แต พบว ำต งแต ป งบประมำณ จ ำนวนผ ป วยสำรเสพต ดท ได ร บกำรต ดตำมตำม ระยะเวลำท กำหนดในแต ละป ม ปร มำณเพ มมำกข นเร อยๆท กป จำก จ ำนวน 5,771 รำยในป 2550 เพ มข นท กป จนถ งป 2554 จ ำนวน 26,795 รำย ส วนค ณภำพย งไม เปล ยนแปลงไปมำกน ก อำจต องเน นเร องกำรบร หำร จ ดกำรงบประมำณในกำรต ดตำมผ ป วยภำยหล งกำรบ ำบ ดให เข มแข งมำกย งข น และม กำรซ กซ อมควำมเข ำใจถ ง แนวทำงปฏ บ ต ระหว ำงกำรต ดตำม 1 ป ว ำหำกพบผ ป วยกล บไปเสพซ ำ ต ดตำมไม ได หร อสำเหต อ นๆ ท คำดว ำจะ ส งผลให เม อครบ 1 ป จะไม สำมำรถพ ส จน ว ำผ ป วยหย ดกำรใช สำรเสพต ด จะต องหย ดกระบวนกำรต ดตำม เพ อให ทรำบว ำเม อพบบ คคลเด มต องม กำรนำเข ำส กำรบำบ ดร กษำในรอบใหม 25

26 ตาราง เปร ยบเท ยบจานวนผ ป วยสารเสพต ดท ได ร บการต ดตามตามระยะเวลาท กาหนด แยกตามผลสร ปส นส ดการต ดตาม ตามป งบประมาณ ป งบประมาณ รวมต ดตามตาม สร ปว า หย ด สร ปว าเสพ ด ชน ช ว ด ระยะเวลาท กาหนด ได /เล กได ซ า/อ นๆ , ,152 14, ,680 15, ,322 4, ,771 5, ,126 5, ,343 7,219 1, ,704 13,841 1, ,795 22,446 4, กราฟ เปร ยบเท ยบร อยละผ ป วยสารเสพต ดท ได ร บการจาหน ายแบบครบเกณฑ ท กาหนด ได ร บการต ดตามตาม ระยะเวลาท กาหนด ส นส ดการต ดตามสร ปว า หย ดได /เล กได ตามป งบประมาณ ร อยละ ป งบประมาณ

27 คณะผ จ ดทาค ม อ นำงดวงตำ อ อนส วรรณ ผ อำนวยกำรสำน กบร หำรกำรสำธำรณส ข 2. นำยจำร ว ฒน บ ษรำค มร หะ ท นตแพทย ชำนำญกำรพ เศษ 3. นำงพรรณณ วำท ส นทร น กว ชำกำรสำธำรณส ขชำนำญกำรพ เศษ 4. นำงล นลำ ต เอ ยง น กว ชำกำรสำธำรณส ขชำนำญกำร 5. นำงกฤต กำ เฉ ดโฉม น กว ชำกำรสำธำรณส ขชำนำญกำร 6.นำงอ จฉรำ ว ไลสก ลยง น กว ชำกำรสำธำรณส ขชำนำญกำร - กล มงำนเทคน คบร กำร งำนยำเสพต ด โทร โทรสำร Website Program ระบบรำยงำนข อม ลยำเสพต ด (บสต.) antidrug.moph.go.th

ค ม อการประสานงาน ในภารก จคณะร ฐมนตร กองการประช มคณะร ฐมนตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร

ค ม อการประสานงาน ในภารก จคณะร ฐมนตร กองการประช มคณะร ฐมนตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ค ม อการประสานงาน ในภารก จคณะร ฐมนตร กองการประช มคณะร ฐมนตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร คำนำ เอกสารค ม อการประสานงานในภารก จคณะร ฐมนตร ฉบ บน ได ม การปร บปร ง ข อม ลเพ มเต มจากเอกสารค ม อการประสานงานการประช

More information

1. การกาก บด แลก จการ

1. การกาก บด แลก จการ 1. การกาก บด แลก จการ นโยบายการกาก บด แลก จการ บร ษ ท น ำม นพ ชไทย จำก ด (มหำชน) ม นโยบำยก ำก บด แลก จกำร เพ อเพ มประส ทธ ภำพในกำรบร หำรจ ดกำร และ สร ำงควำมเช อม นให เก ดข นแก ผ ถ อห น น กลงท นและผ เก

More information

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น.

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คำนำ ตำมท ส ำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย

More information

ว ตถ ประสงค การดาเน นการฯ

ว ตถ ประสงค การดาเน นการฯ การดาเน นการโครงการฯ ว ตถ ประสงค การดาเน นการฯ 1. ร บฟ งความค ดเห นจากภาคส วนต างๆ ท ม ต อ การพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว 2. จ ดทารายงานการรวบรวมความค ดเห นท ม ต อ การพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว ท มา COMPASS

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (หน วยงานสน บสน นการเร ยนการสอน) ป การศ กษา 2555

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (หน วยงานสน บสน นการเร ยนการสอน) ป การศ กษา 2555 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (หน วยงานสน บสน นการเร ยนการสอน) ป การศ กษา 2555 สาหร บวงรอบป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

มาตรฐานการทดสอบทางการศ กษาแห งชาต รองศาสตราจาย ดร.ส มพ นธ พ นธ พฤกษ

มาตรฐานการทดสอบทางการศ กษาแห งชาต รองศาสตราจาย ดร.ส มพ นธ พ นธ พฤกษ มาตรฐานการทดสอบทางการศ กษาแห งชาต รองศาสตราจาย ดร.ส มพ นธ พ นธ พฤกษ ผ อำนวยกำรสถำบ นทดสอบทำงกำรศ กษำแห งชำต (องค กำรมหำชน) มาตรฐานการทดสอบทางการศ กษาแห งชาต ๑. มาตรฐานการ บร หารการทดสอบ ๒. มาตรฐานบ คลากร

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง โครงการเทศบาลไทยม งส เม องคาร บอนต าเพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๘๔ พรรษา บทท 1 เก ยวก บโปรแกรม โปรแกรมคำนวณปร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

สถำบ นพ ฒนำองค กรช มชน (องค กำรมหำชน) กรกฎำคม ๒๕๕๖

สถำบ นพ ฒนำองค กรช มชน (องค กำรมหำชน) กรกฎำคม ๒๕๕๖ คำนำ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชนเป นโครงการท เคร อข ายองค กรช มชนได ร เร มด าเน นการ และเสนอให ร ฐบาลสน บสน นงบประมาณสมทบต อเน องสามป โดยจ ดสรรงบประมาณผ านสถาบ นพ ฒนา องค กรช มชนต งแต ป ๒๕๕๓ ซ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา ป งบประมาณ พ.ศ. พ ๒๕๕๘ กล มพ ฒนาองค กร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา คานา สำน กงำนป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครรำชส มำได จ

More information

(นายส รช ย จ มพระบ ตร) ร กษาราชการแทน รองอธ การบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาและสารสนเทศ

(นายส รช ย จ มพระบ ตร) ร กษาราชการแทน รองอธ การบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาและสารสนเทศ คำนำ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน จ ดท าค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สอดคล องก บเกณฑ การประเม นค ณภาพในระด บอ ดมศ กษา ต วบ งช ตามเกณฑ ประก นค ณภาพภายนอกรอบ สาม (พ.ศ. 2554-2558) แก ไขเพ มเต ม พฤศจ กายน 2554

More information

สร ปการประช มส มมนา เวท ป ญญา ส มมนาวาท คร งท 24 สรรค สร างภาคร ฐไทยก าวไกลส สากล : รางว ล

สร ปการประช มส มมนา เวท ป ญญา ส มมนาวาท คร งท 24 สรรค สร างภาคร ฐไทยก าวไกลส สากล : รางว ล สร ปการประช มส มมนา เวท ป ญญา ส มมนาวาท คร งท 24 สรรค สร างภาคร ฐไทยก าวไกลส สากล : รางว ล United Nations Public Service Awards ว นพ ธท 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 14.00 น. ณ ห องราชาบอลร ม ช น 11 อาคาร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

ค ม อ การต ดต อประสานงานก บหน วยงานภายนอก

ค ม อ การต ดต อประสานงานก บหน วยงานภายนอก ค ม อ การต ดต อประสานงานก บหน วยงานภายนอก ฝ ายว จ ย มหาว ทยาล ยหอการค าไทย พฤษภาคม 2555 คานา ฝ ายว จ ยในฐานะหน วยงานก าหนดนโยบายทางด านการว จ ยและการให บร การว ชาการของ มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ซ งม นโยบายเพ

More information

จ ดท ำโดย ศ นย ศ กษานโยบายสาธารณส ข สว สด การและส งคม คณะส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เสนอต อ สาน กงานคณะกรรมการส ทธ มน ษยชนแห งชาต

จ ดท ำโดย ศ นย ศ กษานโยบายสาธารณส ข สว สด การและส งคม คณะส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เสนอต อ สาน กงานคณะกรรมการส ทธ มน ษยชนแห งชาต รายงานการศ กษาว จ ย เร อง ป ญหาเยาวชนหญ งท ต งครรภ ก อนว ยอ นควรก บม ต ส ทธ มน ษยชน ฉบ บสมบ รณ จ ดท ำโดย ศ นย ศ กษานโยบายสาธารณส ข สว สด การและส งคม คณะส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เสนอต อ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร พ นท ร บผ ดชอบ อำเภอพ งโคน อำเภอคำตำกล ำ อำเภอเจร ญศ ลป อำเภอสว ำงแดนด น อำเภอบ ำนม วง อำเภอส องดำว

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ.

ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ. ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ. ISBN : 978-616-548-047-5 สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ล ขส ทธ พ.ศ. 2537 โดยสำน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน พ มพ คร

More information

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษา คำนำ แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551

การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551 การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551 ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงานเร อง การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ

More information

สร ปผลการประเม นความพ งพอใจการจ ดส มมนา ภ.ง.ด.50 ประจ าป งบประมาณ 2550

สร ปผลการประเม นความพ งพอใจการจ ดส มมนา ภ.ง.ด.50 ประจ าป งบประมาณ 2550 สร ปผลการประเม นความพ งพอใจการจ ดส มมนา ภ.ง.ด.50 ประจ าป งบประมาณ 2550 ฝ ายประชาส มพ นธ ส าน กงานเลขาน การกรม การจ ดส มมนา ภ.ง.ด.50 ประจ าป 2550 เป นการบร การท กรมสรรพากรได ด าเน นการเพ อสร างความร ความเข

More information

ASEAN Curriculum Sourcebook

ASEAN Curriculum Sourcebook ASEAN Curriculum Sourcebook ผล ตโดย สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต แปลและเร ยบเร ยงโดย ดร.ธ นยว ช ว เช ยรพ นธ และคณะ ค าน า ASEAN Curriculum Sourcebook ค อหน งส อค ม อการจ ดการเร ยนการสอน เร

More information

ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ

ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ ISBN : 978-616-548-046-8 พ มพ คร งท 1 : ม ถ นายน พ.ศ. 2553 จ ดพ มพ โดย 47/101 ถนนต วานนท ตำบลตลาดขว ญ อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร 11000 โทรศ พท 0-2547-1000

More information

* บทความการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management : KM) โดยสาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) * บทส มภาษณ ผ เกษ ยณอาย ป 2554 จานวน 3 ท าน

* บทความการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management : KM) โดยสาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) * บทส มภาษณ ผ เกษ ยณอาย ป 2554 จานวน 3 ท าน ผลการดาเน นงานการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ 2554 1. นำข อม ลลงเว บไซด สบพ. ใน Banner KM ได แก * บทความการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management : KM) โดยสาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) *

More information

ส าน กบร หารโครงการส งเสร มการว จ ยในอ ดมศ กษาและพ ฒนามหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา

ส าน กบร หารโครงการส งเสร มการว จ ยในอ ดมศ กษาและพ ฒนามหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ส าน กบร หารโครงการส งเสร มการว จ ยในอ ดมศ กษา และพ ฒนามหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 128/356 ช น 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ า ถนนพญาไท เขตราชเทว กทม. 10400 โทรศ พท 02-129-3108, 02-129-3124

More information