3. แนวพระราชด าร ด านด น

Size: px
Start display at page:

Download "3. แนวพระราชด าร ด านด น"

Transcription

1 3. แนวพระราชด าร ด านด น

2 ประเภทของด นท ม ป ญหาของประเทศไทย และแนวพระราชด าร ในการแก ไขป ญหา ได แก 3.1 ด นทราย (Sandy) -ม ล กษณะโปร งน า รากพ ชสามารถผ านไปได ง าย -ม ธาตอาหารน อย -ม ป ญหาการชะล างพ งทลายของด นสง

3 ต วอย างความส าเร จ: ศนย ศ กษาฯ เขาห นซ อน จ.ฉะเช งเทรา - สร างอ างเก บน า ใช ในการเกษตร และเพ มความช มช นให ด น และป า - ปลกหญ าแฝกในพ นท ลาดช น

4 3.2 ด นเป นห น กรวดและแห งแล ง หน าด นถกชะล างจนเกล ยงเหล อแต ห นและกรวด

5 ต วอย างความส าเร จ : ศนย ศ กษาฯ ห วยฮ องไคร จ.เช ยงใหม - ใช ระบบชลประทาน ก อสร างอ างเก บน า ฝาย ช วยเพ มความช ม ช นให ด นและป า - ปลกป าเสร มท เหมาะสมก บสภาพพ นท - ปลกหญ าแฝกในพ นท ลาดช น

6 3.3 ด นดาน ด นแข ง และด นลกร ง ด นเน อละเอ ยด น าหน กมาก น าและอากาศผ าน เข าออกได ยาก

7 ต วอย างความส าเร จ: ศนย ศ กษาฯ ห วยทราย จ.เพชรบร - สร างอ างเก บน า/ฝาย ตามล าน าหล ก เพ อเพ มความช มช น - ปลกไม เศรษฐก จ - ปร บปรงด นด วยป ยหม ก ป ยพ ชสด - ปลกหญ าแฝก

8 3.4 ด นถกชะล าง (Soil Erosion) ด นท ม ความอดมสมบรณ แต ถกกระแสน าและลมพ ดเอา หน าด นท ม อ นทร ยว ตถไปหมด

9 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ได พระราชทานพระราชด าร เพ อ แก ไขป ญหาหน าด นถกชะล างโดยใช ก าแพงท ม ช ว ต หร อหญ าแฝก เพ อป องก นการพ งทลายของหน าด น... ให ปลกหญ าแฝกไว ด วย เพราะหญ าแฝกม ประโยชน ในการ ช วยย ดด นไม ให พ งทลาย ช วยร กษาหน าด น ช วยก กเก บอ นทร ยว ตถ ในด น...

10 3.5 ด นเปร ยวหร อด นพร เป นด นท ม กรดก ามะถ นสงจนไม สามารถปลกพ ชได พบได ใน พ นท ภาคใต ของประเทศไทยโดยเฉพาะท จ งหว ดนราธ วาส

11 ต วอย างความส าเร จ: ศนย ศ กษาฯ พ กลทอง จ.นราธ วาส ใช ว ธ การ แกล งด น โดยท าให ด นเป นกรดจ ดจนไม สามารถ ปลกต นไม ได แล วจ งหาว ธ การปร บปรงบ ารงด น

12 3.6 ด นเค ม เป นด นท ม เกล ออย ในปร มาณมาก ม ความเป นด างสง ว ธ แก : ใช ระบบชลประทานในการล างเกล อท ตกค างบร เวณ ผ วด น และบร เวณล าห วย เพ อให น าในล าห วยเจ อจาง จนสามารถน ามาใช ประโยชน ได ตามปกต

13 4. แนวพระราชด าร ด าน...เพราะว าส งแวดล อมเปล ยนแปลง เขาบอกว าเพราะว าม สาร คาร บอนข นไปในอากาศมาก จะท าให เหม อนเป นต กระจกครอบแล ว โลกน ก จะร อนข น เม อโลกน ร อนข น ม หว งว าน าแข งจะละลายล ทะเล และรวมท งน าในทะเลน นจะพองข น...ส งท ท าให คาร บอน (ใน รปคาร บอนไดออกไซด ) ในอากาศเพ มมากข นน น มาจากการเผา เช อเพล ง ซ งอย ในด นและจากการเผาไหม... พระราชด าร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ในโอกาสว นเฉล มพระชนมพรรษา ว นท 4 ธ นวาคม 2532

14 ต นทางค อป าไม ปลายทางค อประมง ระหว างทางค อ เกษตรกรรม ๑๑ ธ นวาคม ๒๕๒๕ ฟ นด น ค นป า พ ฒนาคณภาพช ว ต ๕ เมษายน ๒๕๒๖ ศนย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชด าร ๖ ศนย สร างน า เพ มป า ค นช ว ตท พอเพ ยง ๒๕ พฤศจ กายน ๒๕๒๕ ป าหาย น าแห ง ด นเลว ก พ ฒนาได ๘ ส งหาคม ๒๕๒๒ ป าพรเส อมโทรม สะสมด นเปร ยว แกล งด นอย างเด ยว พ ฒนาย งย น ๑๘ ส งหาคม ๒๕๒๔ ฟ นฟและจ ดการ ทร พยากรชายฝ ง จากยอดเขาส ทะเล ๒๘ ธ นวาคม ๒๕๒๔

15

16 บทบาทของ อปท. ต อโครงการอ นเน องมาจาก พระราชด าร สน บสนนการด าเน นงานโครงการอ นเน องมาจาก พระราชด าร โดยเฉพาะในกรณ ท พ นท ในความร บผ ดชอบม โครงการ อ นเน องมาจากพระราชด าร อย ให เก ดความต อเน อง ย งย น และ ประชาชนได ร บประโยชน สงสด

17 บทบาทของ อปท. ต อโครงการอ นเน องมาจาก พระราชด าร (ต อ) ขยายผลการด าเน นงานโครงการอ นเน องมาจาก พระราชด าร ในกรณ ท พ นท ในความร บผ ดชอบประสบป ญหาท จะต อง แก ไข ควรน อมน าแนวทางในการด าเน นงานพ ฒนาตาม โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ไปใช ในการแก ไขป ญหา เช น ป ญหาด านส งแวดล อม ขยะ น าเส ย เป นต น

18 บทบาทของ อปท. ต อโครงการอ นเน องมาจาก พระราชด าร (ต อ) ขยายผลการด าเน นช ว ตตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง ไปส ประชาชนในทกภาค เช น ภาคประชาชน โรงเร ยน น กธรก จ เป นต น

19 การท างานตามรอยเบ องพระยคลบาท

20 ข อแรก ท างานอย างผ ร จร ง

21 ข อท 2 อดทน ม งม น ย ดธรรมะ ความถกต อง

22 ข อท 3 อ อนน อม ถ อมตน เร ยบง าย ประหย ด

23 ข อท 4 ซ อส ตย สจร ต กต ญ

24 ข อท 5 ต งใจจร ง และ ขย นหม นเพ ยร

25 ข อท 6 ร บฟ งความเห นของผ อ น เคารพ ความค ดท แตกต าง

26 ข อท 7 ม งประโยชน คนส วนใหญ เป นหล ก

27 ข อท 8 เน นความต องการของประชาชน และร กประชาชน

28 ข อท 9 พ งตนเอง ส งเสร มคนด และคนเก ง

29 ข อท 10 เอ อเฟ อซ งก นและก น

30 ข อท 11 การท าส งใดให เร มจากเล กไปหาใหญ

31 ข อ 12 ย ดความพอด ความพอควรเป นท ต ง

32 ข อ 13 เน นธรรมชาต และ ภม ส งคม

33 ข อ 14 ย ดหล ก ร ร ก สาม คค และเข าใจ เข าถ ง พ ฒนา

34 จ าได ไหม เม อว นท 9 ม ถนายน 2549 ทรงขออะไรจากพวกเรา

35

36 ค ด พด ท า ด วยความเมตตาม งด ม งเจร ญต อก น ช วยเหล อเก อกลก น ประสานงาน ประสานประโยชน ก นให งานท ท าส าเร จผล ท งแก ตน แก ผ อ น และแก ประเทศชาต ประพฤต ปฏ บ ต ตนอย ในความสจร ต ในกฎกต กา และในระเบ ยบแบบแผน โดยเท าเท ยมเสมอก น พยายามท าความค ดความเห นของตนให ถกต อง เท ยงตรง และม นคงอย ในเหตในผล

37 ...ความสขความสว สด ของข าพเจ า จะเก ดม ข นได ก ด วยบ านเม องของเรา ม ความเจร ญม นคง เป นปกต สข. ความเจร ญม นคงท งน น จะส าเร จผลเป นจร งได ก ด วยทกคนทกฝ ายในชาต ม งท จะปฏ บ ต หน าท ของตนให เต มก าล ง ด วยสต ร ต ว ด วยป ญญาร ค ด และด วยความสจร ตจร งใจ โดยเห นแก ประโยชน ส วนรวมย งกว าส วนอ น... พระราชด าร สในงานพระราชพ ธ เฉล มพระชนมพรรษา ว นเสาร ท 5 ธ นวาคม 2552

38 ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) Office of The Royal Development Projects Board (RDPB)

การจ ดท าระบบป าเป ยก (Wet Fire Break)

การจ ดท าระบบป าเป ยก (Wet Fire Break) 1 การจ ดท าระบบป าเป ยก (Wet Fire Break) 1. หล กการและเหต ผล สถานการณ การบ กร กท าลายทร พยากรป าไม และส ตว ป า น บว าจะทว ความร นแรงมากย งข น ท าให พ นท ป าไม ของประเทศถ กท าลายไปเป นจ านวนมาก โดยเฉพาะป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice) ด านการบร หาร เร อง การบร หารโรงเร ยนตามหล กดาว ๖ แฉก

ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice) ด านการบร หาร เร อง การบร หารโรงเร ยนตามหล กดาว ๖ แฉก ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice) ด านการบร หาร เร อง การบร หารโรงเร ยนตามหล กดาว ๖ แฉก ๑.ข อม ลท วไป ช อผลงาน การบร หารโรงเร ยนตามหล กดาว ๖ แฉก ช อผ เสนอผลงาน นายสมบ ต ต นเจร ญ ต าแหน ง ผ อ านวยการโรงเร

More information

โครงการอบรมส มมนาร วมก น หล กส ตรการเป นข าราชการท ด (กระบวนการท 3 ของการพ ฒนาข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ)

โครงการอบรมส มมนาร วมก น หล กส ตรการเป นข าราชการท ด (กระบวนการท 3 ของการพ ฒนาข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ) โครงการอบรมส มมนาร วมก น หล กส ตรการเป นข าราชการท ด (กระบวนการท 3 ของการพ ฒนาข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ) 1. หล กการและเหต ผล 1.1 พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ.

More information

2007 Dhonburi Rajabhat University

2007 Dhonburi Rajabhat University แกล งด น แกล งด น เป นแนวพระราชด าร ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เก ยวก บการแก ป ญหาด นเปร ยว หร อด นเป นกรด โดยม การข งน าไว ใน พ นท จนกระท งเก ดปฏ ก ร ยาเคม ท าให ด นเปร ยวจ ด จนถ งท ส

More information

มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลล านนา พ ษณ โลก

มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลล านนา พ ษณ โลก มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลล านนา พ ษณ โลก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เศรษฐก จพอเพ ยง เป นปร ชญาช ถ งแนวการดารงอย และปฏ บ ต ตนของ ประชาชนในท กระด บต งแต ในระด บครอบคร ว ระด บช มชน จนถ งระด บร ฐท งในการ พ

More information

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1 โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1. ช อโครงการ โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร

More information

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล นางณ ชาพร เม องศ ร อาย ๕๔ ป ระด บการศ กษา ปร ญญาตร เอกประว ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามคาแหง ป จจ บ นดารงตาแหน ง คร อ นด บ

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ างบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า อ าเภอปางมะผ า จ งหว ดแม ฮ องสอน ค าน า ตามท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดแม ฮ องสอน

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

๑. ภาพรวมของการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของจ งหว ดในเขตตรวจราชการท

๑. ภาพรวมของการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของจ งหว ดในเขตตรวจราชการท รายงานผลการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของ ผ ตรวจราชการส าน กนายกร ฐมนตร เขต ๑๘ (นายว ส ทธ น ร ตต วงศกรณ ) ระหว างว นท ๒๒-๒๕ ม ถ นายน ๒๕๕๓ ณ จ งหว ดนครสวรรค พ จ ตร ก าแพงเพชร และอ

More information

การบร หารจ ดการแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ส การปฏ บ ต

การบร หารจ ดการแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ส การปฏ บ ต การประช มกล มท 4 การบร หารจ ดการแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ส การปฏ บ ต ดร. ปรเมธ ว มลศ ร รองเลขาธ การคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต การประช มประจ าป 2553 ของ สศช. ว นศ กร ท 6 ส งหาคม 2553 ณ ศ นย การแสดงส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

ค ม อหน วยบร การว ชาการ

ค ม อหน วยบร การว ชาการ ค ม อหน วยบร การว ชาการ งานบร การว ชาการแก ส งคม ว ทยาล ยนว ตกรรมส อสารส งคม มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ หน วยบร การว ชาการ ค ม อหน วยบร การว ชาการ งานบร การว ชาการแก ส งคม เน องด วยมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 องค การบร หารส วนต าบลยางน ากล ดใต อ าเภอหนองหญ าปล อง จ งหว ดเพชรบ ร ค าน า แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนต าบล ยางน

More information

การพ ฒนาบ คลากร การเพ มประส ทธ ภาพบ คลากรเพ อการข บเคล อนงานพ ฒนาช มชน ป พ.ศ. 2557

การพ ฒนาบ คลากร การเพ มประส ทธ ภาพบ คลากรเพ อการข บเคล อนงานพ ฒนาช มชน ป พ.ศ. 2557 การพ ฒนาบ คลากร การเพ มประส ทธ ภาพบ คลากรเพ อการข บเคล อนงานพ ฒนาช มชน ป พ.ศ. 2557 กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย ม ภารก จในการเสร มสร างการบร หารจ ดการช มชน ให เข มแข งอย างย งย น ท งทางด านเศรษฐก จ

More information

จ งหว ดจ ดการตนเอง: เม อรากหญ าประชาชน ท าทายอ ำนาจร ฐ

จ งหว ดจ ดการตนเอง: เม อรากหญ าประชาชน ท าทายอ ำนาจร ฐ 8 จ งหว ดจ ดการตนเอง: เม อรากหญ าประชาชน ท าทายอ ำนาจร ฐ จ ง หว ด เป น หน ว ยการปกครองส ว นภ ม ภ าคท อย ภ ายใต ก ระทรวงมหาดไทย มาต ง แต หล งการเปล ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แม ช วง 80 ป ท ผ านมา ได ม การกระจายอ

More information

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ผ บร หารก บการครองตน ครองคน และครองงาน : ส ดยอดน กบร หาร

ผ บร หารก บการครองตน ครองคน และครองงาน : ส ดยอดน กบร หาร ผ บร หารก บการครองตน ครองคน และครองงาน : ส ดยอดน กบร หาร โดย ถว ล อร ญเวศ รอง ผอ.สพท.ช านาญการพ เศษ สพป.นครราชส มา เขต ๔ ความน า ผ บร หาร ค อใคร? ม ผ ให ค าน ยามผ บร หาร หร อน กบร หารไว ด งน ก ต ตย คคานนท

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559

แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559 แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559 หล กการและเหต ผล ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชด าร ม จ านวน 6 แห ง กระจายอย ท กภ ม ภาคของประเทศ ซ งม ล กษณะป ญหาท แตกต างก น ศ นย

More information

ความหมายของการจ ดการความร

ความหมายของการจ ดการความร ~ 50 ~ เร องท 1 ความหมาย ความส าค ญ หล กการของการจ ดการความร ความหมายของการจ ดการความร การจ ดการ หมายถ ง กระบวนการในการส งงานควบค มงานและด าเน นงานเพ อให เก ด การเข าถ งความร ถ ายทอดความร ท ต องด าเน นการร

More information

สร ปการอบรมส มมนา ร นท ๒ เร อง

สร ปการอบรมส มมนา ร นท ๒ เร อง สร ปการอบรมส มมนา ร นท ๒ เร อง แผนย ทธศาสตร กรมทร พยากรน า ก บการเช อมโยงให สอดคล องก บห วงโซ ค ณค า แผนย ทธศาสตร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ว นท ๒๕ พฤศจ กายน 255๖ ณ โรงแรมรอย ลร เวอร กร งเทพฯ...

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

สมรรถนะในการบร หารงานของ นางสาวเนาวเรศ น อยพาน ช ผ อานวยการศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอว ฒนานคร

สมรรถนะในการบร หารงานของ นางสาวเนาวเรศ น อยพาน ช ผ อานวยการศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอว ฒนานคร สมรรถนะในการบร หารงานของ นางสาวเนาวเรศ น อยพาน ช ผ อานวยการศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอว ฒนานคร 1. การม ว น ย 1.1 การม ว น ยในตนเอง ยอมร บและถ อปฏ บ ต ตามกฎกต กามารยาทขนบธรรมเน ยม และแบบแผน

More information

แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช

แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช สารบ ญ หน า สาน กบร หารงานกลาง 1 ส วนการคล ง 1 ส วนประชาส มพ นธ และเผยแพร 4 ส วนฝ กอบรม 7 สาน กป องก น ปราบปราม

More information