ส ภ สสา วรรธนาคม กล มบร หารท วไป สาน กบร หารกลาง สาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข

Size: px
Start display at page:

Download "ส ภ สสา วรรธนาคม กล มบร หารท วไป สาน กบร หารกลาง สาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข"

Transcription

1 ส ภ สสา วรรธนาคม กล มบร หารท วไป สาน กบร หารกลาง สาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข

2 สาระสาค ญ ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๙๗ ตอนแรก ตอนท สอง ตอนท สาม ว าด วยการร บเสนอส ง และระบบการเก บค น ว าด วยแบบหน งส อในราชการและมาตรฐานกระดาษแบบพ มพ ว าด วยหล กงานสารบรรณท วไป ระบบการเก บค นแบบด ชน การออกแบบ บ ตรให เหมาะสมก บงานเพ อหาต วเลขสถ ต และการเข ยนกราฟ

3 สาระสาค ญ ระเบ ยบว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ พ.ศ. ๒๕๒๖ พ.ศ. ๒๕๔๘ สาน กนายกร ฐมนตร ปร บปร งระเบ ยบว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และม ผล บ งค บใช ต งแต ว นท ๑ ม ถ นายน ๒๕๒๖ หล งจากน นได กาหนดให ม ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ อรองร บการปฏ บ ต งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

4

5 ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการใช ตาแหน งทางว ชาการ เป นคาน าหน านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ ระเบ ยบว าด วยการร กษาความล บของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

6 ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ภาคผนวก พ.ศ. ๒๕๓๙ และฉบ บปร บปร งแก ไข หน งส อสาน กนายกร ฐมนตร ท นร ๑๐๐๒/ว๓ ลงว นท ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ เร อง คาอธ บายประกอบระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

7 ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ หน งส อสาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ด วนท ส ด ท นร ๐๕๐๖/ว๑๖๔ ลงว นท ๑๓ ก นยายน ๒๕๕๓ เร อง โครงการฟอนต มาตรฐานราชการไทย

8 หน งส อสาน กนายกร ฐมนตร ท นร ๐๑๐๖/ว๒๐๑๙ ลงว นท ๓๐ พฤศจ กายน ๒๕๕๓ เร อง คาอธ บายการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทยด วย โปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร และต วอย างการพ มพ

9 หน งส อสาน กนายกร ฐมนตร ท นร ๐๑๐๖/ว๖๔๘ ลงว นท ๒๙ ม นาคม ๒๕๕๕ เร อง ภาคผนวก ๖ ท ายระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท แก ไขเพ มเต ม

10 ประกาศคณะกรรมการธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส เร อง แนวนโยบายและแนวปฏ บ ต ในการร กษาความม นคง ปลอดภ ยด านสารสนเทศของหน วยงานของร ฐ พ.ศ. ๒๕๕๓

11 สาน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ท ทก ๐๒๐๙.๕/ว ๒๙๑ ลงว นท ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เร อง หล กเกณฑ และว ธ การในการจ ดทาหร อแปลงเอกสารและ ข อความให อย ในร ปของข อม ลอ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

12 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ท ทก ๐๒๐๙.๕/ว ๗๓๗ ลงว นท ๑๓ ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ เร อง ประกาศคณะกรรมการธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส เร อง ส งพ มพ ออก

13 หน งส อสาน กนายกร ฐมนตร ท นร ๐๑๐๖/ว๙๑๓ ลงว นท ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เร อง การแก ไขเพ มเต มภาคผนวก ๒ ท ายระเบ ยบ สาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

14

15 1 หมวด ๑ ชน ดของหน งส อ 2 หมวด ๒ การร บและส งหน งส อ ส วนท ๑ หน งส อภายนอก ส วนท ๒ หน งส อภายใน ส วนท ๓ หน งส อประท บตรา ส วนท ๔ หน งส อส งการ ส วนท ๕ หน งส อประชาส มพ นธ ส วนท ๖ หน งส อท เจ าหน าท ทาข น หร อร บไว เป นหล กฐานในราชการ ส วนท ๗ บทเบ ดเตล ด 3 4 บทเฉพาะกาล ภาคผนวก ส วนท ๑ การร บหน งส อ ส วนท ๒ การส งหน งส อ ส วนท ๓ บทเบ ดเตล ด หมวด ๓ การเก บร กษา ย ม และทาลายหน งส อ ส วนท ๑ การเก บร กษา ส วนท ๒ การย ม ส วนท ๓ การทาลาย หมวด ๔ มาตรฐานตรา แบบพ มพ และซอง

16 ๑. บ งค บใช ต งแต ๑ ม ถ นายน ๒๕๒๖ ๒. ใช บ งค บแก ส วนราชการ ส วนราชการใดม ความจาเป นท จะต องปฏ บ ต งาน สารบรรณนอกเหน อไปจากท ได กาหนดไว ในระเบ ยบน ทาความตกลงก บ ผ ร กษาการณ ตามระเบ ยบน ๓. กรณ ท กฎหมาย หร อระเบ ยบว าด วยการร กษาความปลอดภ ยแห งชาต กาหนดว ธ ปฏ บ ต ก บงานสารบรรณไว เป นอย างอ น ให ถ อปฏ บ ต ตามกฎหมาย หร อระเบ ยบว าด วยการน น

17 ๑. งานสารบรรณ หมายความว า งานท เก ยวก บการบร หารงานเอกสาร เร มต งแต การจ ดทา การร บส ง การเก บร กษา การย ม จนถ งการทาลาย ๒. หน งส อ หมายความว า หน งส อราชการ ๓. ส วนราชการ หมายความว า กระทรวง ทบวง กรม สาน กงาน หร อหน วยงาน อ นใดของร ฐ ท งในราชการบร หารส วนกลาง ราชการบร หารส วนภ ม ภาค ราชการบร หารส วนท องถ น หร อในต างประเทศ และให หมายความรวมถ ง คณะกรรมการด วย

18 ๔. อ เล กทรอน กส หมายความว า การประย กต ใช ว ธ การทางอ เล กทรอน กส ไฟฟ า คล นแม เหล กไฟฟ า หร อว ธ อ นใดในล กษณะคล ายก น และให หมายความรวมถ งการประย กต ใช ว ธ การทางแสง ว ธ การทางแม เหล ก หร อ อ ปกรณ ท เก ยวข องก บการประย กต ใช ว ธ ต าง ๆ เช นว าน น ๕. ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส หมายความว า การร บส งข อม ลข าวสาร หร อ หน งส อผ านระบบส อสารด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ๖. ส อกลางบ นท กข อม ล หมายความถ ง ส อใด ๆ ท อาจใช บ นท กข อม ลไว ด วย อ ปกรณ ทางอ เล กทรอน กส เช น แผ นบ นท กข อม ล เทปแม เหล ก จานแม เหล ก แผ นซ ด -อ านอย างเด ยว หร อแผ นด จ ท ลเอนกประสงค

19 ๗. ข อ ๒๙ การต ดต อราชการนอกจากการจะดาเน นการโดยหน งส อท เป น เอกสารสามารถดาเน นการด วยระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ในกรณ ท ต ดต อราชการด วยระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ให ผ ส ง ตรวจสอบผลการส งท กคร ง และให ผ ร บแจ งตอบร บ เพ อย นย นว า หน งส อได จ ดส งไปย งผ ร บเร ยบร อยแล ว และ ส วนราชการผ ส งไม ต อง จ ดส งหน งส อเป นเอกสาร เว นแต กรณ เป นเร องสาค ญจาเป นต องย นย น เป นเอกสารให ทาเอกสารย นย นตามไปท นท

20 ๙. คณะกรรมการ หมายความว า คณะบ คคลท ได ร บมอบหมายจากทาง ราชการให ปฏ บ ต งานในเร องใด ๆ และให หมายความรวมถ ง คณะอน กรรมการ คณะทางาน หร อคณะบ คคลอ นท ปฏ บ ต งานในล กษณะ เด ยวก น ๑๐. คาอธ บายซ งกาหนดไว ท ายระเบ ยบ ให ถ อว าเป นส วนประกอบท ใช ใน งานสารบรรณ และให ใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต

21 ๑๑. ให ปล ดสาน กนายกร ฐมนตร ร กษาการตามระเบ ยบน และให ม อานาจต ความและ ว น จฉ ยป ญหาเก ยวก บการปฏ บ ต ตามระเบ ยบน รวมท งการแก ไขเพ มเต มภาคผนวก และจ ดทาคาอธ บาย ก บให ม หน าท ดาเน นการฝ กอบรมเก ยวก บงานสารบรรณ ๑๒. การต ความ การว น จฉ ยป ญหา และการแก ไขเพ มเต มภาคผนวก และคาอธ บาย ตามวรรคหน ง ปล ดสาน กนายกร ฐมนตร จะขอความเห นจากคณะกรรมการพ จารณา ปร บปร งและพ ฒนาระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร เพ อประกอบการพ จารณาก ได

22 หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก ๑. หน งส อท ม ไปมาระหว างส วนราชการ ๒. หน งส อท ส วนราชการม ไปถ งหน วยงานอ นใดซ งม ใช ส วนราชการ หร อม ไปถ ง บ คคลภายนอก ๓. หน งส อท หน วยงานอ นใดซ งม ใช ส วนราชการหร อท บ คคลภายนอกม มาถ ง ส วนราชการ ๔. เอกสารท ทางราชการจ ดทาข นเพ อเป นหล กฐานในราชการ ๕. เอกสารท ทางราชการจ ดทาข นตามกฎหมาย ระเบ ยบ หร อข อบ งค บ ๖. ข อม ลข าวสารหร อหน งส อท ได ร บจากระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

23 ๑ หมวด ๑ ชน ดของหน งส อ ส วนท ๑ หน งส อภายนอก ส วนท ๒ หน งส อภายใน ส วนท ๓ หน งส อประท บตรา ส วนท ๔ หน งส อส งการ ส วนท ๕ หน งส อประชาส มพ นธ ส วนท ๖ หน งส อท เจ าหน าท ทาข นหร อร บไว เป นหล กฐานในราชการ ส วนท ๗ บทเบ ดเตล ด

24

25 หน งส อภายนอก พ.ศ. ๒๕๒๖ พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๕๓

26 คร ฑตามระเบ ยบงานสารบรรณฯ ๑. ขนาดคร ฑส ง ๓ ซ.ม. ๒. ขนาดคร ฑส ง ๑.๕ ซ.ม. ๓ ซ.ม.

27 ๑.๑ ท ให ลงรห สต วพย ญชนะและเลข ประจาของเจ าของเร อง ตามท กาหนดไว ใน ภาคผนวก ๑ ท บเลขทะเบ ยนหน งส อส ง สาหร บหน งส อของคณะกรรมการให กาหนด รห สต วพย ญชนะเพ มข นได ตามความจาเป น ท นร(อกม)๐๕๐๖/๑ สาน กนายกร ฐมนตร ทาเน ยบร ฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ ขอแสดงความน บถ อ

28 หน งส อภายนอก หน งส อของคณะกรรมการ ให กาหนดรห สต วพย ญชนะ เพ มข นได ตามความจาเป นแต ไม เก น ๔ ต วอ กษร เช น ท สธ (อกม) ๐๒๐๑/ว... ท สธ (อกม) ๐๒๐๑.๐๑/... รห สกรรมการจะม หร อไม ก ได กรณ ผ อานวยการกล มบร หารท วไปเป นเลขาน การ ท สธ ๐๒๐๑.๐๑๑/เลขทะเบ ยนของกล มบร หารท วไป

29 หน งส อภายนอก ข อ ๓๒ หน งส อเว ยน ค อ หน งส อท ม ถ งผ ร บเป นจานวนมาก ม ใจความอย างเด ยวก น ให เพ มรห สต วพย ญชนะ ว หน าเลขทะเบ ยนหน งส อส ง ซ งกำหนด เป นเลขท หน งส อเว ยนโดยเฉพำะ เร มต งแต เลข ๑ เร ยงเป นลาด บ ไปจนถ งส นป ปฏ ท น หร อใช เลขท ของหน งส อท วไปตามแบบหน งส อ ภายนอกอย างหน งอย างใด เม อผ ร บได ร บหน งส อเว ยนแล วเห นว าเร องน นจะต องให หน วยงาน หร อ บ คคลในบ งค บบ ญชาในระด บต าง ๆ ได ร บทราบด วย ก ให ม หน าท จ ดทา สาเนา หร อจ ดส งให หน วยงาน หร อบ คคลเหล าน นโดยเร ว

30 หน งส อภายนอก

31 หน งส อภายนอก ๑๑.๒ ส วนราชการเจ าของหน งส อให ลงช อส วนราชการ สถานท ราชการ หร อ คณะกรรมการซ งเป นเจ าของหน งส อ น น และโดยปกต ให ลงท ต งไว ด วย

32 หน งส อภายนอก

33 ๑๑.๔ เร อง ให ลงเร องย อท เป นใจความส นท ส ดของ หน งส อฉบ บน น ในกรณ ท เป น หน งส อต อเน อง โดยปกต ให ลง เร องของหน งส อฉบ บเด ม ท ต ง ๕ มกราคม ๒๕๕๓

34 หน งส อภายนอก ๑๑.๕ คาข นต น ให ใช คา ข นต นตามฐานะของผ ร บ หน งส อตามตารางการใช คาข นต น สรรพนาม และคาลงท าย ท กาหนด ไว ในภาคผนวก ๒ แล ว ลงตาแหน งของผ ท หน งส อน นม ถ ง หร อช อ บ คคลในกรณ ท ม ต ว บ คคลไม เก ยวก บ ตาแหน งหน าท

35 หน งส อภายนอก คาข นต น สมเด จพระส งฆราชเจ า สมเด จพระส งฆราช สมเด จพระราชาคณะ / พระภ กษ สงฆ ประธานองคมนตร นายกร ฐมนตร ประธานว ฒ สภา ประธานสภาผ แทนราษฎร ประธานศาลฎ กา ร ฐบ ร ษ อ ยการส งส ด ขอประทานกราบท ล กราบท ล นม สการ กราบเร ยน

36 หน งส อภายนอก คาข นต น กราบเร ยน ๑. ประธานองคมนตร ๘. ประธานศาลร ฐธรรมน ญ ๒. นายกร ฐมนตร ๙. ประธานศาลปกครองส งส ด ๓. ประธานร ฐสภา ๑๐. ประธานกรรมการการเล อกต ง ๔. ประธานว ฒ สภา ๑๑. ประธานกรรมการส ทธ มน ษยชนแห งชาต ๕. ประธานสภาผ แทนราษฎร แห งชาต ๑๒. ประธานกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ต ๖. ประธานศาลฎ กา ๑๓. ประธานกรรมการตรวจเง นแผ นด น ๗. ร ฐบ ร ษ ๑๔. ผ ตรวจการแผ นด นของร ฐสภา ๑๕. อ ยการส งส ด

37 หน งส อภายนอก ฯพณฯ

38 ท น.ว. ๑๐๘/๒๔๘๘ เร อง เล กใช คาน าหน านาม ฯพณฯ จาก เลขาธ การคณะร ฐมนตร ถ ง นายกร ฐมนตร เน องจากหน งส อท น.ว. ๑๘๒/๒๔๘๗ ลงว นท กรมเลขาธ การคณะร ฐมนตร ๑๕ ก นยายน ๒๔๘๘ ๑ ก นยายน ๒๔๘๗ แจ งมต คณะร ฐมนตร ให เล กใช ระเบ ยบการเข ยนจดหมาย หร อหน งส อราชการตามหน งส อท น.ว. ๙๑๒/๒๔๘๖ ลงว นท ๒๐ พฤศจ กายน ๒๔๘๖ และให คงใช ตามระเบ ยบท ปฏ บ ต ก นมาแต เด มแล ว น น บ ดน ย งปรากฏว าได ม การใช คาน าคาหน านามของร ฐมนตร หร อท านผ ม เก ยรต ว า ฯพณฯ อย ผ ส งราชการ แทนนายกร ฐมนตร ได พ จารณาเห นว า สมควรจะเล กใช คาน าหน านามด งกล าวแล วเส ย เว นไว แต ในกรณ พ เศษ ท จาเป นจร ง ๆ อ นเก ยวก บต างประเทศ หร อใช เฉพาะท เป นคาแปลมาจากภาษาต างประเทศเท าน น จ งเร ยนมาเพ อได ส งให ถ อเป นทางปฏ บ ต โดยท วก น และได แจ งให คณะกรรมการจ งหว ดทราบด วยแล ว ขอแสดงความน บถ ออย างย ง (ลงช อ) หลวงช านาญอ กษร (หลวงช านาญอ กษร) ผ ช วยเลขาธ การคณะร ฐมนตร ลงนามแทน

39 ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการใช ตาแหน งทางว ชาการเป นคาน าหน านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ ข อ ๖ ในกรณ ท ผ ดารงตาแหน งทางว ชาการม ส ทธ ใช คาน าหน านามอย างอ นด วย ให เร ยงตามลาด บก อนหล ง ด งน ๖.๑ ตาแหน งทางว ชาการ ๖.๒ ยศ ๖.๓ บรรดาศ กด ฐาน นดรศ กด หร อคาน าหน านามสตร ท ได ร บพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ ม ส ทธ ใช คาน าหน านามน นตามกฎหมาย ระเบ ยบหร อประกาศของทางราชการ ข อ ๗ ผ ดารงตาแหน งทางว ชาการจะใช ตาแหน งทางว ชาการใต ช อหร อต อท ายช อก ได ในกรณ ดารงตาแหน งทางบร หารหร อตาแหน งอ นใต ช อหร อต อท ายช อพร อมก นก ได ข อ ๘ ในกรณ ท ผ ใดใช ตาแหน งทางว ชาการเป นคาน าหน านาม ผ น นไม สมควรใช คาว า นาย นาง หร อ นางสาว เป นคาน าหน านามพร อมก บตาแหน งทางว ชาการ ข อ ๙ ภายในบ งค บแห งกฎหมายหร อระเบ ยบว าด วยสถาบ นอ ดมศ กษาแต ละแห ง การใช ตาแหน งทางว ชาการเป นคา น าหน านามอาจใช อ กษรย อ ด งน ๙.๑ ศาสตราจารย ศาสตราจารย พ เศษ ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ หร อท เร ยกช ออย างอ นในล กษณะ เด ยวก น ใช อ กษรย อ ศ. ๙.๒ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย พ เศษ ใช อ กษรย อ รศ. ๙.๓ ผ ช วยศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย พ เศษ ใช อ กษรย อ ผศ.

40 หน งส อภายนอก พ.ร.บ.คาน าหน านามหญ ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศใช แล วเม อว นท ๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๑ ซ งจะทาให หญ งซ ง แต งงานหร อจดทะเบ ยนสมรสแล ว สามารถท จะเล อกใช 'นาง' หร อ 'นางสาว' ได ตามความสม ครใจ และหญ งซ งจดทะเบ ยนสมรสแล ว หาก ต อมาการสมรสได ส นส ดลงจะใช คาน าหน านามว า 'นาง' หร อ 'นางสาว' ได ตามความสม ครใจ

41 หน งส อภายนอก ๑๑.๖ อ างถ ง (ถ าม ) ให อ างถ งหน งส อท เคยม ต ดต อก นเฉพาะหน งส อท ส วน ราชการผ ร บหน งส อได ร บมาก อนแล ว จะจากส วนราชการใดก ตาม โดยให ลงช อส วนราชการเจ าของหน งส อและเลขท หน งส อ ว นท เด อน ป พ ทธศ กราช ของหน งส อน น การอ างถ ง ให อ างถ งหน งส อฉบ บส ดท ายท ต ดต อก นเพ ยงฉบ บเด ยว เว นแต ม เร องอ นท เป นสาระสาค ญต องน ามาพ จารณา จ งอ างถ งหน งส อฉบ บอ น ๆ ท เก ยวก บเร องน นโดยเฉพาะให ทราบด วย

42 หน งส อภายนอก ๑๑.๗ ส งท ส งมาด วย (ถ าม ) ให ลงช อส งของ เอกสาร หร อบรรณ สารท ส งไปพร อมก บหน งส อน น ในกรณ ท ไม สามารถส งไปใน ซองเด ยวก นได ให แจ งด วยว าส งไปทางใด หากไม สามารถใส ไปในซองเด ยวก นได ให แจ งด วยว าส งไปทางใด ส งท ส งมาด วย ช างจานวน ๑ เช อก ส งโดยทางรถไฟ

43 ช นความเร ว ท เร อง เร ยน อ างถ ง ส งท ส งมาด วย ช นความล บ ส วนราชการเจ าของหน งส อ ท ต ง ว น เด อน ป ข อความ... ด งม รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย ๑. รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย ๒. ข อความ...(รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย ๑.)...ข อความ... (รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย ๒.)

44 หน งส อภายนอก ๑๑.๘ ข อความ ให ลงสาระสาค ญของเร องให ช ดเจนและเข าใจง าย หากม ความประสงค หลายประการให แยกเป นข อ ๆ

45 หน งส อภายนอก คาลงท าย ๑๑.๙ คาลงท าย ให ใช คาลงท ายตามฐานะของผ ร บหน งส อตามตารางการใช คาข นต น สรรพนาม และคาลงท าย ท กาหนดไว ในภาคผนวก ๒ สมเด จพระส งฆราชเจ า ควรม ควรแล วแต จะโปรดเกล าโปรดกระหม อม สมเด จพระส งฆราช ควรม ควรแล วแต จะโปรด สมเด จพระราชาคณะ พระสงฆ ท วไป ขอนม สการด วยความเคารพอย างส ง ขอนม สการมาด วยความเคารพ ผ ดารงตาแหน งส งเป นพ เศษ ขอแสดงความน บถ ออย างย ง บ คคลท วไป ขอแสดงความน บถ อ

46 หน งส อภายนอก ลงลายม อช อเจ าของหน งส อ ๑๑.๑๐ ลงช อ ให ลงลายม อช อเจ าของ หน งส อ และให พ มพ ช อเต มของ เจ าของลายม อช อไว ใต ลายม อช อ ตามรายละเอ ยดท กาหนดไว ใน ภาคผนวก ๑ ๑๑.๑๑ ตาแหน ง ให ลงตาแหน งของ เจ าของหน งส อ ขอแสดงความน บถ อ (นาย...) รองปล ดกระทรวงสาธารณส ข ปฏ บ ต ราชการแทน ปล ดกระทรวงสาธารณส ข ขอแสดงความน บถ อ (นาย...) รองปล ดกระทรวงสาธารณส ข ปฏ บ ต ราชการแทน ปล ดกระทรวงสาธารณส ข ขอแสดงความน บถ อ (นาย...) รองปล ดกระทรวงสาธารณส ข ปฏ บ ต ราชการแทน ปล ดกระทรวงสาธารณส ข

47 ภาคผนวก ๓ การลงช อและตาแหน ง ๑. ห วหน าส วนราชการระด บกรมข นไป หร อ ผ ว าราชการจ งหว ด เป นผ ลงช อในหน งส อท กกรณ นอกจากท กาหนดใน ๒ การลงช อ ผ ลงช อแทนจะต องเป นผ ท ได ร บมอบหมาย หร อมอบอานาจให ปฏ บ ต หน าท แทน ร กษาราชการแทน ร กษาการแทน ปฏ บ ต ราชการแทน ร กษาการในตาแหน ง หร อ ทาการแทน ตามท กฎหมายกาหนด เป นเร องท ไม ก อให เก ดน ต ส มพ นธ ก บส วนราชการระด บกรม หร อจ งหว ด ๒. การพ มพ ช อเต มของเจ าของลายม อช อ ให ใช คาน านามว า นาย นาง นางสาว หน าช อเต มใต ลายม อช อ ๓. กรณ ท ได ร บพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ ให คาน าหน าตามกฎหมาย สตร ท ม สาม ให ใช ค ณหญ ง หร อ ท าน ผ หญ ง หน าช อเต มใต ลายม อช อ ๔. ม บรรดาศ กด หร อ ฐาน นดรศ กด ตาแหน งทางว ชาการ ให พ มพ คาเต มไว ใต ลายม อช อ

48 หน งส อภายนอก ร อยตารวจเอก ป ระช ย เป ยมสมบ รณ (ศาสตราจารย ป ระช ย เป ยมสมบ รณ ) รองนายกร ฐมนตร (ลายม อช อ) พลตารวจตร เจตจ นทร ประว ตร (ลายม อช อ) (หม อมราชวงศ เจตจ นทร ประว ตร) จ นตนา ยศส นทร (ศาสตราจารย ค ณหญ งจ นตนา ยศส นทร) (ลายม อช อ) พ นตารวจเอก ก อง สก ลวงศ (ลายม อช อ) (ศาสตราจารย หม อมราชวงศ ก อง สก ลวงศ ) ดร. นายแพทย แพทย หญ ง เภส ชกร

49 หน งส อภายนอก ๑๑.๑๒ ส วนราชการเจ าของเร อง ให ลงช อส วนราชการเจ าของเร อง หร อหน วยงานท ออกหน งส อ ถ าส วน ราชการท ออกหน งส ออย ในระด บกระทรวง หร อทบวง ให ลงช อส วนราชการเจ าของเร องท งระด บกรมและ กอง ถ าส วนราชการท ออกหน งส ออย ในระด บกรมลงมา ให ลงช อส วนราชการเจ าของเร องเพ ยงระด บกอง หร อหน วยงานท ร บผ ดชอบ ๑๑.๑๓ โทร. ให ลงหมายเลขโทรศ พท ของส วนราชการเจ าของเร อง หร อหน วยงานท ออกหน งส อและ หมายเลขภายในต สาขา(ถ าม ) ไว ด วย ๑๑.๑๔ สาเนาส ง(ถ าม ) ในกรณ ท ผ ส งจ ดทาสาเนาส งไปให ส วนราชการ หร อบ คคลอ นทราบ และประสงค จะ ให ผ ร บทราบว าได ม สาเนาส งไปให ผ ใดแล ว ให พ มพ ช อเต ม หร อช อย อของส วนราชการหร อช อบ คคลท ส ง สาเนาไปให เพ อให เป นท เข าใจระหว างผ ส งและผ ร บ ถ าหากม รายช อท ส งมากให พ มพ ว าส งไปตามรายช อท แนบ และแนบรายช อไปด วย

50 การระบ เลขหมายโทรศ พท โทรสาร และ ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ในหน งส อราชการ ตามหน งส อท นร ๑๓๐๕/ว ๖๐๖๙ ลงว นท ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔ สาน กนายกร ฐมนตร กาหนดไว ด งน ส วนราชการเจ าของเร อง ให ระบ ใต ส วนราชการเจ าของเร อง โทร X XXXX XXXX ต อ XXX เช น ๐ ๒๕๙๐ ๑๑๗๒ ต อ ๒๒๒ โทรสาร X XXXX XXXX เช น ๐ ๒๕๙๐ ๑๑๗๔ ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส (ถ าม ) หร อ สาเนาส ง (ถ าม ) สาหร บหน งส อต ดต อหน วยงานในต างประเทศให ระบ โทรศ พท โทรสาร เช น Tel ext. Fax

51 หน งส อภายนอก เลขหมายโทรศ พท ในประเทศ โทรศ พท บ าน ๐ ๒๑๒๓ ๔๕๖๗ โทรศ พท ม อถ อ ๐๘ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗ โทรศ พท ภ ม ภาค ๐ ๕๓๑๒ ๓๔๕๖

52 หน งส อภายนอก การแสดงช นความล บท ข อม ลข าวสาร กรณ สภาพของข อม ลข าวสารเป นเอกสาร (เป นแผ น) ได แก เอกสาร ภาพเข ยน ภาพถ าย แผ นท แผนภ ม แผนผ ง และสาเนาของข อม ล ด งกล าว ให แสดงช นความล บไว ท ก งกลางหน ากระดาษท งด านบนและ ด านล างท กแผ น ถ าม การเข าปก ให แสดงไว ท ด านนอกของปกหน าและปกหล งด วย

53 ช นความเร ว ท เร อง เร ยน อ างถ ง ส งท ส งมาด วย ช นความล บ ว น เด อน ป ส วนราชการเจ าของหน งส อ ท ต ง ส วนราชการเจ าของเร อง โทร. โทรสาร คาลงท าย (ลงช อ) (พ มพ ช อเต ม) ตาแหน ง ช นความล บ

54

55 หน งส อภายใน ๑๒. หน งส อภายใน ค อ หน งส อท ต ดต อราชการท เป นแบบพ ธ น อยกว าหน งส อภายนอก เป น หน งส อต ดต อภายในกระทรวง ทบวง กรม หร อจ งหว ดเด ยวก นใช กระดาษบ นท กข อความ

56 ข อควรระว ง ช นความล บ ช นความเร ว บ นท กข อความ ส วนราชการ... ท...ว นท... เร อง... คาข นต น อ างถ ง (ไม ม ) ส งท ส งมาด วย (ไม ม ) ข อความ... ข อควรระว ง (ลงช อ) ขอแสดงความน บถ อ (ไม ม ) (พ มพ ช อเต ม) ตาแหน ง ช นความล บ ข อควรระว ง

57 ๑๒.๑ ส วนราชการ ให ลงช อส วนราชการเจ าของเร อง หร อหน วยงานท ออกหน งส อ โดยม รายละเอ ยดพอสมควร โดยปกต ถ าส วนราชการท ออกหน งส ออย ในระด บกรมข นไป ให ลงช อ ส วนราชการเจ าของเร องท งระด บกรมและกอง ถ าส วนราชการท ออกหน งส ออย ในระด บต ากว ากรมลงมา ให ลงช อส วน ราชการเจ าของเร (ถ าม ) องเพ ยงระด บกอง หร อส วนราชการเจ าของเร องพร อมท งหมายเลขโทรศ พท

58 ๑๒.๒ ท ให ลงรห สต วพย ญชนะและเลขประจาของเจ าของเร อง ตามท กาหนดไว ใน ภาคผนวก ๑ ท บเลขทะเบ ยนหน งส อส ง สาหร บหน งส อของคณะกรรมการให กาหนดรห สต วพย ญชนะเพ มข นได ตามความจาเป น ๑๒.๓ ว นท ให ลงต วเลขของว นท ช อเต มของเด อน และต วเลขของป พ ทธศ กราชท ออกหน งส อ ๑๒.๔ เร องให ลงเร องย อท เป นใจความส นท ส ดของหน งส อฉบ บน น ในกรณ ท เป น หน งส อต อเน อง โดยปกต ให ลงเร องของหน งส อฉบ บเด ม ๑๒.๕ คาข นต น ให ใช คาข นต นตามฐานะของผ ร บหน งส อตามตารางการใช คาข นต น สรรพนาม และคาลงท าย ท กาหนดไว ในภาคผนวก ๒ แล วลงตาแหน งของผ ท น นม ถ ง หร อช อบ คคลในกรณ ท ม ถ งต วบ คคลไม เก ยวก บตาแหน งหน าท หน งส อ

59 ๑๒.๖ ข อความ ให ลงสาระสาค ญของเร องให ช ดเจนและเข าใจง าย หากม ความ ประสงค หลายประการให แยกเป นข อ ๆ ในกรณ ท ม การอ างถ งหน งส อท เคยม ต ดต อก นหร อม ส งท ส งมาด วย ให ระบ ไว ในข อน ๑๒.๗ ลงช อและตาแหน ง ให ปฏ บ ต ตามข อ ๑๑.๑๐ และข อ ๑๑.๑๑ โดยอน โลม ในกรณ ท กระทรวง ทบวง กรม หร อจ งหว ดใดประสงค จะกาหนดแบบการ เข ยนโดยเฉพาะ เพ อใช ตามความเหมาะสมก ให กระทาได

60

61 ช นความล บ ช นความเร ว บ นท กข อความ ส วนราชการ... กระทรวง... กรม... โทร ท.. สธ...ว นท... ๐๒๐๑.๐๑/๔๗ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เร อง... ขออน ม ต เด นทางไปราชการ คาข นต น ข อความ (ลงช อ) ปล ดกระทรวง... ช นความล บ (พ มพ ช อเต ม)

62 ช นความล บ ช นความเร ว บ นท กข อความ ส วนราชการ... กรม... ส าน ก/กอง... โทร ท...ว นท... สธ ๐๒๐๑.๐๑/๔๗ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เร อง... ขออน ม ต เด นทางไปราชการ คาข นต น ข อความ... (ลงช อ) (พ มพ ช อเต ม) อธ บด กรม... ช นความล บ

63 ช นความล บ ช นความเร ว บ นท กข อความ ส วนราชการ... จ งหว ด... ส าน กงาน... โทร ท...ว นท... อย ๐๑๒๗/๔๗ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เร อง... ขออน ม ต เด นทางไปราชการ คาข นต น ข อความ... (ลงช อ) (พ มพ ช อเต ม) ผ ว าราชการจ งหว ด... ช นความล บ

64 ใช ต ดต อภายในกรมเด ยวก น ช นความล บ ช นความเร ว บ นท กข อความ ส วนราชการ... ส าน ก/กอง... ส วน/ฝ าย...โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๑๗๒ ท...ว นท... สธ ๐๒๐๑.๐๑/๔๗ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เร อง... ขออน ม ต เด นทางไปราชการ คาข นต น ข อความ... (ลงช อ) (พ มพ ช อเต ม) ผ อานวยการส าน ก/กอง... ช นความล บ

65 ช นความล บ ต ดต อต างกรมในกระทรวงเด ยวก น ช นความเร ว บ นท กข อความ ส วนราชการ... ส าน ก/กอง... กรม...โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๑๗๒ ท...ว นท... สธ ๐๒๐๑.๐๑/๔๗ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เร อง... ขออน ม ต เด นทางไปราชการ คาข นต น ข อความ... (ลงช อ) (พ มพ ช อเต ม) ผ อานวยการส าน ก/กอง... ช นความล บ

66

67

68 หน งส อประท บตรา ส วนราชการ ส วนราชการ ส วนราชการ บ คคลภายนอก ๑๓. หน งส อประท บตรา ค อ หน งส อท ใช ตราประท บแทนการลงช อของ ห วหน าส วนราชการระด บกรมข นไป โดยให ห วหน าส วนราชการระด บกอง หร อผ ท ได ร บมอบหมายจากห วหน า ส วนราชการระด บกรมข นไปเป น ผ ร บผ ดชอบลงช อย อกาก บตรา

69 หน งส อประท บตรา ๑. การขอรายละเอ ยดเพ มเต ม ๒. การส งสาเนาหน งส อ ส งของ เอกสาร บรรณสาร ๓. การตอบร บทราบท ไม เก ยวก บราชการสาค ญหร อการเง น ๔. การแจ งผลงานท ได ดาเน นการไปแล วให ส วนราชการท เก ยวข องทราบ ๕. การเต อนเร องค าง ๖. เร องซ งห วหน าส วนราชการระด บกรมข นไปกาหนดโดยทาเป นคาส งให ใช หน งส อประท บตรา ใช กระดาษตราคร ฑ เป นหน งส อต ดต อระหว างส วนราชการด วยก น หร อส วนราชการก บบ คคลภายนอก ให ใช เฉพาะกรณ ท ไม ใช เร องสาค ญ

70 หน งส อประท บตรา องค ประกอบ

71 ช นความล บ ช นความเร ว ท นร ๐๒๐๑/ ถ ง ช อส วนราชการ หน วยงาน หร อช อบ คคล ถ ง กระทรวงมหาดไทย นายไทย ใจด ข อความ ส วนราชการเจ าของเร อง โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๖ ช นความล บ ภาคภ ม ภาคภ ม ส วนราชการเจ าของหน งส อ ภาคภ ม มกราคม ๒๕๔๗ ภาคภ ม ภาคภ ม 71

72

73 หน งส อส งการ หน งส อส งการ ม ๓ ชน ด คาส ง ระเบ ยบ ข อบ งค บ

74 หน งส อส งการ คาส ง ค อ บรรดาข อความท ผ บ งค บบ ญชา ส งการให ปฏ บ ต โดยชอบด วยกฎหมาย ใช กระดาษตราคร ฑ คาส งให ลงช อส วนราชการ ท ลงเลขท โดยเร มต นฉบ บแรกจากเลข ๑ เร ยงลาด บตามป ปฏ ท นราชการ หร อ ผ ม อานาจออกคาส ง

75 หน งส อส งการ ระเบ ยบ ค อ บรรดาข อความท ผ ม อานาจหน าท ได วางไว โดยจะอาศ ยอานาจของกฎหมายหร อไม ก ได เพ อถ อเป นหล กปฏ บ ต งานเป นการประจา ใช กระดาษตราคร ฑ ถ าเป นระเบ ยบเร องเด ยวก นท ม การแก ไข เพ มเต มให ลงเป น ฉบ บท ๒ ข อส ดท ายเป นข อผ ร กษาการ ข อผ ร กษาการอย ก อนข นหมวดหม

76 หน งส อส งการ ข อบ งค บ ค อบรรดาข อความท ผ ม อานาจหน าท กาหนดให ใช โดยอาศ ยอานาจ ของกฎหมายท บ ญญ ต ให กระทาได ใช กระดาษตราคร ฑ ข อบ งค บเร องเด ยวก นท ม การแก ไข เพ มเต ม ให ลงเป นฉบ บท ๒ ผ ร กษาการอย ข อส ดท ายก อนข น หมวด๑

77

78 หน งส อประชาส มพ นธ หน งส อประชาส มพ นธ ม ๓ ชน ด ประกาศ แถลงการณ ข าว

79 หน งส อประชาส มพ นธ ประกาศ ค อ บรรดาข อความท ทางราชการ ประกาศหร อช แจงให ทราบ หร อ แนะ แนวปฏ บ ต ใช กระดาษตราคร ฑ ปกต จะไม ม เลขท ประกาศ ลงว นท ท ออกประกาศ

80 หน งส อประชาส มพ นธ แถลงการณ ค อ บรรดาข อความท ทางราชการ แถลงเพ อทาความเข าใจในก จการ ของทางราชการ หร อเหต การณ หร อกรณ ใด ๆ ให ทราบช ดเจนท ว ก น

81 หน งส อประชาส มพ นธ ข าว ค อ บรรดาข อความท ทางราชการ เห นสมควรเผยแพร ให ทราบ ไม ต องม คร ฑ ช อหน วยงานท ออกข าว ช อเร องหร อห วข อข าว ว นท ออกข าว

82

83 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ หน งส อท ทางราชการทาข น หร อ หน งส อท หน วยงานอ นใดซ งม ใช ส วน ราชการ หร อ บ คคลภายนอกม มาถ ง ส วนราชการ และส วนราชการร บไว เป นหล กฐานของทางราชการ ม ๔ ชน ด ได แก หน งส อร บรอง รายงานการประช ม บ นท ก หน งส ออ น

84 หน งส อร บรอง หน งส อร บรอง ค อ หน งส อท ส วนราชการ ออกให เพ อร บรองแก บ คคล น ต บ คคล หน วยงาน เพ อว ตถ ประสงค อย างหน งอย างใดให ปรากฏแก บ คคลโดยท วไปไม จาเพาะ เจาะจง ใช กระดาษตราคร ฑ จ ดทาตาม แบบท ๑๐ ท ายระเบ ยบ ลงเลขท ของ หน งส อร บรองโดยเฉพาะเร ยงตามป ปฏ ท นหร อเลขท ตามแบบหน งส อ ภายนอก ส วนราชการลงท ต งด วยก ได ข อความข นต นว า หน งส อฉบ บน ให ไว เพ อร บรองว า กรณ เป นเร องสาค ญให ต ด ร ปถ ายขนาด ๔ x ๖ ซม.

85 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม รายงานการประช ม ค อ ข อความท เจ าหน าท จดบ นท กการพ จารณาเร องต าง ๆ ของท ประช มคณะบ คคลท ได จ ดประช มข นไว เป นหล กฐาน ว าท ประช มได พ จารณาเร องอะไร ผลการพ จารณาเป นอย างไร การบ นท กความค ดเห นของผ มาประช ม ผ เข าร วมประช ม และมต ของท ประช มไว เป นหล กฐาน ให ลงช อคณะท ประช มหร อช อการประช ม คร งท... เม อว นท... ณ... ผ มาประช ม ให ลงช อและหร อตาแหน งของผ ได ร บแต งต ง ในกรณ ท มาประช มแทนให ลงช อผ มาประช มแทน และลงว ามาแทนผ ใดหร อตาแหน งใด ผ ไม มาประช ม ให ลงช อและหร อตาแหน งของผ ท ได ร บการแต งต งเป นคณะท ประช มซ งม ได มาประช มโดย ระบ ให ทราบว าเป นผ แทนจากหน วยงานใด พร อมท งเหต ผลท ไม สามารถมาประช มถ าหากทราบด วยก ได

86 รายงานการประช ม ผ เข าร วมประช ม ให ลงช อและหร อ ตาแหน งของผ ท ม ได ร บการแต งต งเป น คณะท ประช มซ งได เข าร วมประช ม และ หน วยงานท ส งก ด (ถ าม )

87 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม ผ มาประช ม ให ลงช อและหร อตาแหน งของผ ได ร บแต งต ง ในกรณ ท มาประช มแทนให ลงช อผ มาประช มแทนและลงว ามาแทนผ ใด หร อตาแหน งใด ๑. นาย... ปล ดกระทรวง... ประธานกรรมการ ๒. นาย... ผ อานวยการ/สาน กกอง... กรรมการ ๓. นาย... ห วหน า... กรรมการและเลขาน การ ๒. นำย... ผ อำนวยกำรสำน กบร หำรกลำง กรรมกำร ผ แทนสำน กงำนปล ดกระทรวงสำธำรณส ข

88 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม ผ ไม มาประช ม ให ลงช อและหร อตาแหน งของผ ท ได ร บการแต งต งเป นคณะท ประช มซ งม ได มาประช ม โดยระบ ให ทราบว าเป น ผ แทนจากหน วยงานใด พร อมท งเหต ผลท ไม สามารถมาประช มถ าหากทราบด วยก ได ผ ไม มาประช ม ๑. ปล ดกระทรวงสาธารณส ข ต ดราชการ/ลาประช ม/ลาป วย ๒. นาย... ผ แทนกระทรวง... ต ดราชการ ๓. ผ แทนกระทรวง... ต ดราชการ ผ ไม มาประช ม(กรณ แต งต งตาแหน งเฉพาะต ว) ๑. ผ อานวยการสาน กบร หารกลาง ต ดราชการ

89 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม เร มประช มเวลา ให ลงเวลาท เร มประช ม ข อความ ให บ นท กข อความท ประช ม โดยปกต ให เร มด วยประธาน กล าวเป ดประช มและเร องท ประช มก บมต หร อข อสร ปของท ประช มในแต ละเร อง ประกอบด วยห วข อ ด งน

90 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม เม อกรรมการมาครบองค ประช มแล ว ประธาน ได กล าวเป ดประช มและดาเน นการประช มตามระเบ ยบ วาระ ด งน วาระท ๑ เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ ประธาน แจ งว า ไม ม

91 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม วาระท ๒ ร บรองรายงานการประช ม คร งท ๑/๒๕๕๓ เม อว นท ๒๘ ส งหาคม ๒๕๕๓ มต ท ประช มร บรองรายงานการประช ม คร งท ๑/๒๕๕๓ เม อว นท ๒๘ ส งหาคม ๒๕๕๓ โดยไม ม การแก ไข มต ท ประช มได แก ไขรายงานการประช ม ด งน ๑. แก ไขช อผ มาประช มลาด บท ๓ จาก... เป น... ๒. หน า ๓ บรรท ดท ๒ ข อความ... แก ไขเป น...

92 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม วาระท ๓ เร องท เสนอให ท ประช มทราบ เลขาน การ แจ งว า... มต ท ประช มร บทราบ หร อท ประช มร บทราบโดยม ข อส งเกตว า

93 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม วาระท ๔ เร องท เสนอให ท ประช มพ จารณา (กรณ ม เร องเด ยว) เร อง... กรณ ม มำกกว ำเร องเด ยวให ระบ ช อเร องเร ยงลำด บ ๔.๑ เร อง... ๔.๒ เร อง...

94 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม วาระท ๕ เร องอ น ๆ ไม ม เม อไม ม กรรมกำรท ำนใดเสนอเร องอ น ๆ แล ว ประธำนได กล ำวขอบค ณและขอป ดกำรประช ม เล กประช มเวลา... น. (นาย...) ผ อานวยการ... กรรมการและเลขาน การ ผ จดรายงานการประช ม

95 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม การจดรายงานการประช ม ดาเน นการได ๓ ว ธ ๑. จดท กคาพ ด มต เช น ประช มสภา ๒. จดย อ มต เช น ประช มคณะกรรมการ ๓. จดเหต และผล มต เช น ประช มคณะกรรมการ (กำรจดรำยงำนกำรประช มให ท ประช มเป นผ กำหนด หร อให ประธำนและเลขำน กำรกำหนด) การร บรองรายงานการประช ม ดาเน นการได ๓ ว ธ ๑. ร บรองรายงานการประช มในคร งน นใช ในกรณ เร องเร งด วน (ประช มฉ กเฉ น) ๒. ร บรองในการประช มคร งต อไป (ประช มท กส ปดาห ) ๓. ร บรองโดยการแจ งเว ยนใช ในกรณ ท ไม ม การประช มคร งต อไป หร อม ระยะเวลาว างจากการ ประช มคร งแรกมาก (ป ละคร ง) ข อส งเกต -บางคร งม ช อผ จด และช อผ ตรวจ

96 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท ก บ นท ก ค อ ข อความซ งผ ใต บ งค บบ ญชาเสนอต อผ บ งค บบ ญชา หร อ ผ บ งค บบ ญชาส งการแก ผ ใต บ งค บบ ญชา หร อ ข อความท เจ าหน าท หร อหน วยงานระด บต ากว าส วนราชการระด บกรม ต ดต อก นในการปฏ บ ต ราชการ หน งส อรำชกำรท ใช กระดำษบ นท กข อควำม เร ยกว ำ หน งส อภำยใน ไม ใช บ นท ก

97 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท ก บ นท กเสนอผ บ งค บบ ญชา ๒ ประเภท ค อ ๑. เสนอผ บ งค บบ ญชา เป น บ นท ก อย ในหน งส อราชการชน ดท ๖ ๒. เสนอท ประช ม เป น หน งส ออ น อย ในหน งส อราชการชน ดท ๖ คากล าวในพ ธ เป น หน งส ออ น อย ในหน งส อราชการชน ดท ๖

98 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท ก การจ ดทาบ นท กเสนอผ บ งค บบ ญชา ม ๕ แบบ ค อ ๑. แบบต อเน อง ๒. แบบร ายยาว ๓. แบบลาด บต วเลข ๔. แบบลาด บกระบวนการ ๕. แบบสาเร จร ป

99 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท กแบบต อเน อง บ นท กแบบต อเน อง กำรเข ยนบ นท กลงในแผ น หน งส อ หร อแผ นบ นท กเร องเด มท ม มำโดย เข ยนต อท ำย หน งส อหร อบ นท กเร องเด มท ม มำ ล กษณะ ๑. เป นบ นท กต อเน องจำกเร องเด ม ๒. ข อควำมท บ นท กไม ยำวมำก ซ งพอท จะเข ยนในหน ำ กระดำษท ว ำงอย ของเร องเด มได ๓. ผ เสนอม ควำมใกล ช ดก บผ บ งค บบ ญชำน นมำก ว ตถ ประสงค เพ อทรำบ หร อพ จำรณำ ไม ม ควำมเห น สาระสาค ญ คำข นต น ข อควำม ลงช อ ตำแหน ง ว นเด อนป

100 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท กแบบร ายยาว บ นท กแบบร ายยาว เข ยนลงในกระดำษบ นท ก ซ งอำจเป นกระดำษ บ นท กข อควำม ท ใช เข ยนหน งส อภำยใน หร อกระดำษ บ นท ก ท แต ละกรมจ ดพ มพ ข นใช เฉพำะก ได ล กษณะ เข ยนล กษณะเด ยวก นบ นท กต อเน อง ถ ำเข ยนโดยใช กระดำษบ นท กข อควำมให ใส ป ไว ข ำงบน และ สำมำรถใส ช อเร องด วยก ได ว น เด อน ๑. ไม เหมำะท จะใช แบบบ นท กต อเน อง เช น ไม ม เร องเด มท จะบ นท กต อเน องหร อข อควำมท บ นท กยำวเก นกว ำท จะ บ นท กลงในหน ำกระดำษเร องเด มได หร อ ผ เสนอไม อย ในฐำนะใกล ช ดก บผ บ งค บบ ญชำน นพอท จะใช บ นท ก แบบบ นท กต อเน อง ๒. ข อควำมในบ นท กไม ย งยำกส บสนมำกน ก เช น ไม ต องลำด บข นตอนของเหต กำรณ ให อ ำนง ำย ไม ส บสน ไม ต องว เครำะห เร องเพ อเสนอควำมเห น ว ตถ ประสงค เพ อทรำบ หร อพ จำรณำ ไม ม ควำมเห น หร อม แต เป นเร องง ำย ๆ สาระสาค ญ คำข นต น ข อควำม ลงช อ ตำแหน ง ว น เด อน ป

101 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท กแบบลาด บต วเลข บ นท กแบบลาด บต วเลข เข ยนลงในกระดำษบ นท ก ซ งอำจเป นกระดำษ บ นท กข อควำม ท ใช เข ยน หน งส อภำยใน หร อ กระดำษ บ นท ก ท แต ละกรมจ ดพ มพ ข นใช เฉพำะก ได ล กษณะ เข ยนล กษณะเด ยวก นบ นท กร ำยยำว ถ ำเข ยนโดยใช กระดำษบ นท กข อควำมให ใส ว นเด อนป ไว ข ำงบน และ สำมำรถใส ช อเร องด วยก ได สำหร บข อควำม เข ยนเป นข อ ๆ โดย ใส ต วเลขลำด บเหต กำรณ เป นตอน ๆ ไป เหมำะสำหร บใช กรณ ท ต องลำด บข นตอนของ เหต กำรณ ให อ ำนง ำยไม ส บสน โดยเฉพำะอย ำงย ง บ นท กชน ด บ นท กรำยงำน ควรใช แบบ ลำด บต วเลข เพ อจะได ลำด บเหต กำรณ ตำมข นตอนท ดำเน นกำรเพ อให อ ำนง ำยไม ส บสน ว ตถ ประสงค เพ อทรำบ หร อพ จำรณำ ไม ม ควำมเห น หร อม แต เป นเร องง ำย ๆ สาระสาค ญ คำข นต น ข อควำม ลงช อ ตำแหน ง ว นเด อนป

102 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท กแบบลาด บกระบวนการ ล กษณะ เพ อพ จำรณำ เสนอเหต ผลเพ อประกอบ กำรพ จำรณำของบ งค บบ ญชำ สาระสาค ญ คำข นต น เร อง ข อควำม ลงช อ ตำแหน ง ว นเด อนป ล กษณะ เข ยนล กษณะเด ยวก นบ นท กร ำยยำว จะม ช อเร องด วยก ได สำหร บ ข อควำมเน อเร อง จะเข ยนเป น ห วข อตำมกระบวนกำร วำงช ดร มซ ำยม อของกระดำษ ม 2 แบบ ค อ ๑. แบบคำขอ ขออน ญำต อน ม ต ๒. แบบป ญหำ ประเด นท จะต องพ จำรณำช ขำดหร อช ช ด หร อ ช แนะในเร องน น ข อน จะไม เข ยนก ได แต ถ ำเข ยนไว ด วยจะสะดวกแก กำรพ จำรณำของผ บ งค บบ ญชำย งข น เช น ความเป นมา ข อเท จจร ง ป ญหำ เร องเด ม ข อพ จารณา เป นห วข อกร ยทำงไปส กำรเสนอแนะประกอบกำรพ จำรณำ พร อมท ง ควำมเห นโดยละเอ ยดของเจ ำหน ำท ท เสนอแนวทำงพ จำรณำ อำจแยกสร ปเป นข อสร ป หร อ ข อย ต ข อเสนอ เข ยนควำมเห นโดยสร ปของเจ ำหน ำท เสนอแนะต อท ประช มว ำ ว น จฉ ย หร อม มต ไปทำงใด อย ำงไร ควร

103 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท กแบบสาเร จร ป บ นท กแบบสาเร จร ป เข ยนลงในกระดำษบ นท ก ซ งแต ละกรมออกแบบจ ดพ มพ ข นใช เฉพำะกรมน น ล กษณะ ใช ก บ บ นท กย อเร อง บ นท กรำยงำน บ นท กขออน ญำต ขออน ม ต บ นท กควำมเห น ท ม ข อควำม โดยสร ปเพ ยงส น ๆ เหมำะสำหร บใช เป นใบปะหน ำเสนอเร องให ผ บ งค บบ ญชำทรำบ หร อส งกำร หร อลงนำม ว ตถ ประสงค ช อหน วยงำน จ ดประสงค ท จะให ดำเน นกำร สาระสาค ญ คำข นต น เร อง ข อควำม ลงช อ ตำแหน ง ว นเด อนป

104 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท กแบบสาเร จร ป

105 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ หน งส ออ น

106

107 ข อ ๒๘ หน งส อท ต องปฏ บ ต ให เร วกว ำปกต เป นหน งส อท ต องจ ดส งและดำเน นกำรทำงสำรบรรณด วยควำมรวดเร ว เป นพ เศษ แบ งเป น ๓ ประเภท ค อ ๒๘.๑ ด วนท ส ด ให เจ ำหน ำท ปฏ บ ต ในท นท ท ได ร บหน งส อน น ๒๘.๒ ด วนมำก ให เจ ำหน ำท ปฏ บ ต โดยเร ว ๒๘.๓ ด วน ให เจ ำหน ำท ปฏ บ ต เร วกว ำปกต เท ำท จะทำได ให ระบ ช นควำมเร วด วยต วอ กษรส แดง ขนำดไม เล กกว ำต วพ มพ โป ง ๓๒ พอยท ให เห นได ช ดบนหน งส อและบนซอง กรณ ท ต องกำรให หน งส อส งถ งผ ร บภำยในเวลำท กำหนด ให ระบ คำว ำ ด วนภำยใน แล วลงว นเด อน ป และกำหนดเวลำท ต องกำรให หน งส อน นไปถ งผ ร บ ก บให เจ ำหน ำท ส งถ งผ ร บซ งระบ บนหน ำซองภำยในเวลำท กำหนด หน งส อเว ยน ค อ หน งส อท ม ถ งผ ร บจำนวนมำกม ใจควำมอย ำงเด ยวก น ให เพ มรห สต วพย ญชนะ ว หน ำเลข ทะเบ ยนหน งส อส ง ซ งกำหนดเป นเลขท หน งส อเว ยน โดยเฉพำะเร มต งแต เลข ๑ เร ยงเป นลำด บไปจนถ งส นป ปฏ ท น หร อ ใช เลขท หน งส อท วไป ตำมแบบหน งส อภำยนอกอย ำงหน งอย ำงใด

108 ๒ หมวด ๒ การร บและส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ ส วนท ๒ การส งหน งส อ ส วนท ๓ บทเบ ดเตล ด (บ ตรตรวจค น)

109

110 การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อท ได ร บเข ำมำจำกภำยนอกให เจ ำหน ำท ของหน วยงำนสำร บรรณกลำงปฏ บ ต ตำมท กำหนดไว กำรร บหน งส อท ม ช นควำมล บ ในช นล บหร อล บมำก ด วยระบบ สำร บรรณอ เล กทรอน กส ให ผ ใช งำนหร อผ ปฏ บ ต งำนท ได ร บกำรแต งต งให เข ำถ ง เอกสำรล บแต ละระด บ เป นผ ร บผ ำนระบบกำรร กษำควำมปลอดภ ย โดยให เป นไปตำมระเบ ยบว ำด วยกำรร กษำควำมล บของทำงรำชกำร

111

112 การร บหน งส อ การดาเน นการ ๑. จ ดลำด บควำมสำค ญและควำมเร งด วนของหน งส อ ตรวจสอบควำม ครบถ วนของเอกสำร หำกไม สมบ รณ ให จ ดทำบ นท กไว เป นหล กฐำน ๒. ประท บตรำร บหน งส อ ท ม มบนด ำนขวำของหน งส อ ๓. ลงทะเบ ยนร บ ๔. จ ดแยกหน งส อท ลงทะเบ ยนร บแล วส งให ส วนกลำงท เก ยวข องดำเน นกำร

113 การร บหน งส อ

114 การร บหน งส อ

115

116 การส งหน งส อ หน งส อส ง ค อ หน งส อท ส งออกไปภายนอก ให ปฏ บ ต ด งน ๑. เจ าของเร องตรวจสอบความเร ยบร อยของหน งส อ ๒. สารบรรณกลางลงทะเบ ยนส ง ๓. ลงเลขท ว น เด อน ป ในต นฉบ บและสาเนาค ฉบ บท จะส งหน งส อน นออก ๔. สารบรรณกลางเก บต นฉบ บไว ๑ ฉบ บ และค นสาเนาค ฉบ บให เจ าของเร อง ๑ ฉบ บ ๕. ตรวจสอบความเร ยบร อย บรรจ ซอง ป ดผน ก จ าหน าซอง ๖. จ ดส งหน งส อโดยน าส งเอง ส งทางไปรษณ ย ๗. ราชการเร งด วนให ส ง ด วน ด วนมาก ด วนท ส ด

117 การส งหน งส อ

118

119

120 ๓ หมวด ๓ การเก บร กษา ย ม และทาลายหน งส อ ส วนท ๑ การเก บร กษา ส วนท ๒ การย ม ส วนท ๓ การทาลาย

121

122 การเก บร กษา หน งส อท ครบอำย กำรเก บ -ภำยใน ๖๐ ว น หล งจำกว นส นป ปฏ ท น -ให เจ ำหน ำท ผ ร บผ ดชอบในกำรเก บหน งส อ -สำรวจหน งส อท ครบอำย กำรเก บในป น น (ไม ว ำจะเป นหน งส อท หน วยงำนเก บเองหร อส งไปฝำกท สำน กหอจดหมำยเหต ฯเก บให ) -โดยจ ดทำบ ญช หน งส อขอทำลำยเสนอห วหน ำส วนรำชกำรระด บกรม-เพ อพ จำรณำแต งต ง คณะกรรมกำรทำลำยหน งส อ

123 การเก บร กษา การเก บหน งส อแบ งเป น ๓ ประเภท ๑. เก บระหว างปฏ บ ต ๒. เก บเม อปฏ บ ต เสร จแล ว ๓. เก บไว เพ อใช ในการตรวจสอบ

124 การเก บร กษา เก บระหว างปฏ บ ต ค อ การเก บหน งส อท ปฏ บ ต ย งไม เสร จให อย ในความร บผ ดชอบของเจ าของเร อง โดยให กาหนดว ธ การเก บให เหมาะสมตามข นตอนของการปฏ บ ต งาน

125 การเก บร กษา การเก บเม อปฏ บ ต เสร จแล ว ค อ การเก บหน งส อท ปฏ บ ต เสร จเร ยบร อยแล ว และไม ม อะไรท จะต องปฏ บ ต ต อไปอ ก ให เจ าหน าท ของเจ าของเร องปฏ บ ต ด งน ๑. จ ดทาบ ญช หน งส อส งเก บ (แบบท ๑๙) ๒. ส งหน งส อและเร องปฏ บ ต ท งปวงท เก ยวข องก บหน งส อพร อมบ ญช หน งส อส งเก บ ไปให หน วยเก บกลางท ส วนราชการกาหนด

126 การเก บร กษา เก บไว เพ อใช ในการตรวจสอบ ค อ การเก บหน งส อท ปฏ บ ต เสร จเร ยบร อยแล ว แต จาเป นจะต องใช ในการตรวจสอบ เป นประจา ไม สะดวกในการส งไปเก บย งหน วยเก บของส วนราชการ ตามข อ ๕๔ ให เจ าของเร องเก บเป นเอกเทศ โดยแต งต งเจ าหน าท ข นร บผ ดชอบก ได เม อหมด ความจาเป นท จะต องใช ในการตรวจสอบแล ว ให จ ดส งหน งส อน นไปย งหน วยเก บ ของส วนราชการ โดยถ อปฏ บ ต ตามข อ ๕๔ และข อ ๕๕ โดยอน โลม

127 การเก บร กษา ระบบการจ ดเก บ อาจจาแนกได ด งน ๑. เก บตามห วเร อง (Subject Files) ๒. เก บตามช อหน วยงานหร อบ คคล(Name Files) ๓. เก บตามช อภ ม ศาสตร (Geographical Files) ๔. เก บตามรห ส (Numeric Files) ๕. เก บตามลาด บว น เด อน ป (Chronologic Files)

128 การเก บร กษา ระบบการจ ดเก บ ๑. เก บตามห วเร อง (Subject Files) ค อ การจ ดเก บเอกสาร โดยจาแนก เอกสารออกเป นห วข อ ตามหน าท ความร บผ ดชอบหร อล กษณะงาน เอกสาร ท วไป สามารถจาแนกเป นห วข อใหญ ๆ ได ๑๐ หมวด ๒. เก บตามช อของหน วยงานหร อบ คคล (Name Files) ค อ การเก บเอกสาร เร ยงตามลาด บช อหน วยงาน หร อ ช อบ คคล เช น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงย ต ธรรม ๓. เก บตามช อภ ม ศาสตร (Geographical Files) ค อ การเก บเอกสารตาม สถานท ต งของหน วยงาน ซ งอาจแยกเป นภาค เขต จ งหว ด อาเภอ ตาบล เช น สรรพากรเขต ๙

129 การเก บร กษา ๔. เก บตามรห ส(Numeric Files) ค อ การเก บเอกสารโดยให หมายเลขแก เอกสารต าง ๆ เช น เอกสารเก ยวก บการเง น ๐๑ เอกสารเก ยวก บการบร หารบ คคล ๐๒ ๕. เก บตามลาด บว น เด อน ป (Chronological Files) ค อ การเก บเอกสาร ตามลาด บ ว น เด อน ป ท ส งหน งส อออก หร อร บเข ามาในหน วยงาน

130 การเก บร กษา

131 การเก บร กษา

132

ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส ฝ ายสารบรรณ สล.กรอ. ม ถ นายน 2555 คานา ตามระเบ ยบข อ ๖ ของระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ได ให ความหมาย ของคาว า งานสารบรรณ ไว ว า หมายถ ง งานท

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย

ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย ฝ ายบร หารงานท วไป ส าน กงานบร หารหน สาธารณะ กระทรวงการคล ง 1 ส งหาคม 2554 ค าน า การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข

More information

ความหมายของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก

ความหมายของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก 1 2 3 ความหมายของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก ๑) หน งส อท ม ไปมาระหว างส วนราชการ ๒) หน งส อท ส วนราชการม ไปถ งหน วยงานอ นท ม ใช ราชการ หร อท ม ไปถ ง บ คคลภายนอก ๓)

More information

บทท ๑ บทนา การบร หารงานเอกสาร (งานสารบรรณ,ธ รการ)

บทท ๑ บทนา การบร หารงานเอกสาร (งานสารบรรณ,ธ รการ) บทท ๑ บทนา การบร หารงานเอกสาร (งานสารบรรณ,ธ รการ) การปฏ บ ต งานในส าน กงานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การน น เป นการปฏ บ ต งานท ต อง เก ยวข องก บบ คคลและเอกสาร จ งต องอาศ ยความอดทน ความขย น และความจ าส วนต วพอสมควร

More information

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48 หน าท 1/48 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กอธ การบด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร การ ด าเน นงานของหน วยงานในว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร 2 คาน า การจ ดท าค ม อ ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กงานปล ด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และก ารจ

More information

งานสารบรรณและการปฏ บ ต งานธ รการในส าน กงาน

งานสารบรรณและการปฏ บ ต งานธ รการในส าน กงาน 1 งานสารบรรณและการปฏ บ ต งานธ รการในส าน กงาน ก. งานสารบรรณ งานสารบรรณ เป นงานเก ยวก บหน งส อ น บต งแต ค ด ร าง เข ยน แต ง พ มพ จดจ า ท าส าเนา ร บ ส ง บ นท ก ย อเร อง เสนอส งการ โต ตอบ จ ดเก บ ค นหา ท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

การบร หารจ ดการระบบจ ดเก บเอกสารของกองระเบ ยบการ กรมเสม ยนตรา กระทรวงกลาโหม ร อยเอกพล นทร ส งขกร

การบร หารจ ดการระบบจ ดเก บเอกสารของกองระเบ ยบการ กรมเสม ยนตรา กระทรวงกลาโหม ร อยเอกพล นทร ส งขกร การบร หารจ ดการระบบจ ดเก บเอกสารของกองระเบ ยบการ กรมเสม ยนตรา กระทรวงกลาโหม ร อยเอกพล นทร ส งขกร ป ญหาพ เศษน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารท วไป ว ทยาล

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งานสารบรรณและธ รการท วไป

ข นตอนการปฏ บ ต งานสารบรรณและธ รการท วไป ๓ ข นตอนการปฏ บ ต งานสารบรรณและธ รการท วไป ๑. งานด านการบร หารท วไป ๑.๑ งานร บ - ส งหน งส อราชการและเอกสาร ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑. จ าแนกประเภทหน งส อเข าส าน กกฎหมาย ๒. ลงทะเบ ยนร บหน งส อพร อมท งตรวจสอบส

More information

ค ม อปฏ บ ต งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ค ม อปฏ บ ต งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ค ม อปฏ บ ต งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) หน งส อทะเบ ยนร บ-ส ง และการร บ-ส งอ เมล จ ดท าโดย ส ภาภรณ วงค กองแก ว คณะสถ ต ประย กต สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2554 ค าน า ป จจ บ นปร มาณเอกสารของส

More information

การบร หารท วไป. ศ นย ต วสอบ : ธ รภ ทร ต วเตอร : www.tw-tutor.com โทร : 083-356-8939, 087-223-4585, e-mail : thi.twtutor@gmail.com

การบร หารท วไป. ศ นย ต วสอบ : ธ รภ ทร ต วเตอร : www.tw-tutor.com โทร : 083-356-8939, 087-223-4585, e-mail : thi.twtutor@gmail.com เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร ) 119 การบร หารท วไป กฎกระทรวงกาหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หน า ๒๙ เล ม ๑๒๔ ตอนท ๒๔ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๖ พฤษภาคม

More information

การร างหน งส อราชการ

การร างหน งส อราชการ การร างหน งส อราชการ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ภาคผนวก พ.ศ. ๒๕๓๙ และฉบ บปร บปร งแก ไข หน งส อส าน กนายกร ฐมนตร ท นร ๑๐๐๒/ว๓ ลงว นท ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ เร อง คาอธ บายประกอบ ระเบ ยบส

More information

ค ม อปฏ บ ต งานธ รการกองแผนงาน มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อปฏ บ ต งานธ รการกองแผนงาน มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อปฏ บ ต งานธ รการกองแผนงาน มหาว ทยาล ยท กษ ณ นางสาวกรรณ การ โอฬาร ส งหาคม 2551 ค าน า เป นท ทราบก นด ว างานธ รการม รายละเอ ยดความร บผ ดชอบของงานมากมาย ไม ว าจะเป นเร องระบบ เอกสาร การจ ดการส าน กงาน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

ระเบ ยบ หมวด ๑ บทท วไป

ระเบ ยบ หมวด ๑ บทท วไป ระเบ ยบ ว าด วยการร กษาความล บของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ โดยท เป นการสมควรให ม ระเบ ยบว าด วยการร กษาความล บของทางราชการ อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๖ วรรคห า แห งพระราชบ ญญ ต ข อม ล ข าวสารของราชการ

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การตรวจสอบและกล นกรองงานหน งส อราชการเพ อเสนอรองผ อ านวยการส าน กผ งเม อง (ม.ร.ว.

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การตรวจสอบและกล นกรองงานหน งส อราชการเพ อเสนอรองผ อ านวยการส าน กผ งเม อง (ม.ร.ว. ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การตรวจสอบและกล นกรองงานหน งส อราชการเพ อเสนอรองผ อ านวยการส าน กผ งเม อง (ม.ร.ว.เปรมศ ร เกษมส นต ) 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ 1 มกราคม 2552-31 ธ นวาคม 2552

More information

การพ ฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเร ยนบ านบ งท บปรางค อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเร ยนบ านบ งท บปรางค อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเร ยนบ านบ งท บปรางค อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ กรกฏ ช วยพ นธ เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาการศ กษามหาบ

More information

ค ม อการประสานงาน ในภารก จคณะร ฐมนตร กองการประช มคณะร ฐมนตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร

ค ม อการประสานงาน ในภารก จคณะร ฐมนตร กองการประช มคณะร ฐมนตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ค ม อการประสานงาน ในภารก จคณะร ฐมนตร กองการประช มคณะร ฐมนตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร คำนำ เอกสารค ม อการประสานงานในภารก จคณะร ฐมนตร ฉบ บน ได ม การปร บปร ง ข อม ลเพ มเต มจากเอกสารค ม อการประสานงานการประช

More information

ค าน า นายอวยช ย โอชโร มกราคม 2554

ค าน า นายอวยช ย โอชโร มกราคม 2554 1 ค าน า ด วยป จจ บ นจ านวนปร มาณเอกสารของหน วยงานต าง ๆ ในกองธ รการว ทยาเขตป ตตาน ม ปร มาณเพ มข นเป นจ านวนมาก จ งท าให เก ดป ญหาในการจ ดเก บเอกสาร ส งผลให เคร องม อ อ ปกรณ และ สถานท ในการจ ดเก บไม เพ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบ ยบ กระทรวงการคล งว าด วยการซ อ การจ าง และการจ างท ปร

More information

ส าหร บผ ร บบร ร การ พ.ศ. ๒๕๕๗

ส าหร บผ ร บบร ร การ พ.ศ. ๒๕๕๗ ค ม อการปฏ บ ต งานสารบรรณ ส าหร บผ ร บบร ร การ กล มงานบร หารท วไป ส าน กงานเลขาน การกรม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล ล อม พ.ศ. ๒๕๕๗ ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณน กล มงานบร

More information

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด พ.ศ.2535 รวบรวม โดย พ นเอก พลภ ทร เร องสอน รองผ อานวยการสาน กบร หารส งอ ปกรณ กรมส งกาล งบาร งทหาร กองบ ญชาการกองท พไทย กจก.สบส.กบ.ทหาร สารบ ญ หน า คานา ระเบ ยบสาน กนายกร

More information

ค ม อ การจ ดเก บเอกสาร การค นหา-ให ย มเอกสาร และการท าลายเอกสาร

ค ม อ การจ ดเก บเอกสาร การค นหา-ให ย มเอกสาร และการท าลายเอกสาร ค ม อ การจ ดเก บเอกสาร การค นหา-ให ย มเอกสาร และการท าลายเอกสาร โดย นางอ ญชล มาตะโก กองกลาง งานจ ดเก บและร กษาเอกสาร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมห ดล ค าน า ด วยป จจ บ นน ปร มาณเอกสารของเอกสารของส วนราชการต

More information

เร อง การจ างเหมาบร การ สาน กงานอ ยการส งส ด

เร อง การจ างเหมาบร การ สาน กงานอ ยการส งส ด ค ม อปร บปร งมาตรฐานการปฏ บ ต งานการพ สด เร อง การจ างเหมาบร การ สาน กงานอ ยการส งส ด โครงการสร างมาตรฐานการปฏ บ ต งานของสาน กงานอ ยการส งส ดส ระด บสากล คณะท างานพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต งานและปร บปร งกระบวนงาน

More information

เทคน คการจดรายงานการประช ม

เทคน คการจดรายงานการประช ม เทคน คการจดรายงานการประช ม จ ดท าโดย ศ ภกานต ประย รศ กด สก ล การจดรายงานการประช มอย างม ประส ทธ ภาพ รายงานการประช มจ ดเป นหน งส อราชการชน ดท 6 ค อ หน งส อท เจ าหน าท จ ดท าข นหร อร บไว เป น หล กฐานในราชการ

More information

มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร

มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร เร ยบเร ยงโดย งานพ สด กล มบร หารการเง นการคล งและพ สด สาน กงาน กปร. ต ลาคม 2556 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด

More information

ค ม อ เอกสารแนวทางการปฏ บ ต งานการควบค มพ สด โดย โดย นางว นทนา อารยะว รส ทธ ส าน กงานเลขาน การ ส าน กบรรณสารการพ ฒนา สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

ค ม อ เอกสารแนวทางการปฏ บ ต งานการควบค มพ สด โดย โดย นางว นทนา อารยะว รส ทธ ส าน กงานเลขาน การ ส าน กบรรณสารการพ ฒนา สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค ม อ เอกสารแนวทางการปฏ บ ต งาน การควบค มพ สด โดย โดย นางว นทนา อารยะว รส ทธ เอกสารแนวทางการปฏ บ ต งานการควบค มพ สด ส าน กงานเลขาน การ ส าน กบรรณสารการพ ฒนา สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สารบ ญ บทท 1 หน

More information

การเข ยนหน งส อราชการ (Official Letter)

การเข ยนหน งส อราชการ (Official Letter) ๑ การเข ยนหน งส อราชการ (Official Letter) นางสาวปว ณา จ นทร ประด ษฐ เจ าหน าท บร หารงานท วไป ในย คของการปฏ ร ประบบราชการ และการปร บเปล ยนองค กรต าง ๆ การเข ยนหน งส อเพ อส อ ความหมายให เข าใจตรงก นเป นส

More information

กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย

กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย คานา จากกระแสพระราชด าร สของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วท ตร สว า ผ ท ปฏ บ ต งานส งคม สงเคราะห ผ อ น เม อท าแล วและม ผลด ท าให ผ ท ได ร บการสงเคราะห

More information