ส ภ สสา วรรธนาคม กล มบร หารท วไป สาน กบร หารกลาง สาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ส ภ สสา วรรธนาคม กล มบร หารท วไป สาน กบร หารกลาง สาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข"

Transcription

1 ส ภ สสา วรรธนาคม กล มบร หารท วไป สาน กบร หารกลาง สาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข

2 สาระสาค ญ ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๙๗ ตอนแรก ตอนท สอง ตอนท สาม ว าด วยการร บเสนอส ง และระบบการเก บค น ว าด วยแบบหน งส อในราชการและมาตรฐานกระดาษแบบพ มพ ว าด วยหล กงานสารบรรณท วไป ระบบการเก บค นแบบด ชน การออกแบบ บ ตรให เหมาะสมก บงานเพ อหาต วเลขสถ ต และการเข ยนกราฟ

3 สาระสาค ญ ระเบ ยบว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ พ.ศ. ๒๕๒๖ พ.ศ. ๒๕๔๘ สาน กนายกร ฐมนตร ปร บปร งระเบ ยบว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และม ผล บ งค บใช ต งแต ว นท ๑ ม ถ นายน ๒๕๒๖ หล งจากน นได กาหนดให ม ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ อรองร บการปฏ บ ต งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

4

5 ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการใช ตาแหน งทางว ชาการ เป นคาน าหน านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ ระเบ ยบว าด วยการร กษาความล บของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

6 ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ภาคผนวก พ.ศ. ๒๕๓๙ และฉบ บปร บปร งแก ไข หน งส อสาน กนายกร ฐมนตร ท นร ๑๐๐๒/ว๓ ลงว นท ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ เร อง คาอธ บายประกอบระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

7 ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ หน งส อสาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ด วนท ส ด ท นร ๐๕๐๖/ว๑๖๔ ลงว นท ๑๓ ก นยายน ๒๕๕๓ เร อง โครงการฟอนต มาตรฐานราชการไทย

8 หน งส อสาน กนายกร ฐมนตร ท นร ๐๑๐๖/ว๒๐๑๙ ลงว นท ๓๐ พฤศจ กายน ๒๕๕๓ เร อง คาอธ บายการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทยด วย โปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร และต วอย างการพ มพ

9 หน งส อสาน กนายกร ฐมนตร ท นร ๐๑๐๖/ว๖๔๘ ลงว นท ๒๙ ม นาคม ๒๕๕๕ เร อง ภาคผนวก ๖ ท ายระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท แก ไขเพ มเต ม

10 ประกาศคณะกรรมการธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส เร อง แนวนโยบายและแนวปฏ บ ต ในการร กษาความม นคง ปลอดภ ยด านสารสนเทศของหน วยงานของร ฐ พ.ศ. ๒๕๕๓

11 สาน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ท ทก ๐๒๐๙.๕/ว ๒๙๑ ลงว นท ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เร อง หล กเกณฑ และว ธ การในการจ ดทาหร อแปลงเอกสารและ ข อความให อย ในร ปของข อม ลอ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

12 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ท ทก ๐๒๐๙.๕/ว ๗๓๗ ลงว นท ๑๓ ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ เร อง ประกาศคณะกรรมการธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส เร อง ส งพ มพ ออก

13 หน งส อสาน กนายกร ฐมนตร ท นร ๐๑๐๖/ว๙๑๓ ลงว นท ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เร อง การแก ไขเพ มเต มภาคผนวก ๒ ท ายระเบ ยบ สาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

14

15 1 หมวด ๑ ชน ดของหน งส อ 2 หมวด ๒ การร บและส งหน งส อ ส วนท ๑ หน งส อภายนอก ส วนท ๒ หน งส อภายใน ส วนท ๓ หน งส อประท บตรา ส วนท ๔ หน งส อส งการ ส วนท ๕ หน งส อประชาส มพ นธ ส วนท ๖ หน งส อท เจ าหน าท ทาข น หร อร บไว เป นหล กฐานในราชการ ส วนท ๗ บทเบ ดเตล ด 3 4 บทเฉพาะกาล ภาคผนวก ส วนท ๑ การร บหน งส อ ส วนท ๒ การส งหน งส อ ส วนท ๓ บทเบ ดเตล ด หมวด ๓ การเก บร กษา ย ม และทาลายหน งส อ ส วนท ๑ การเก บร กษา ส วนท ๒ การย ม ส วนท ๓ การทาลาย หมวด ๔ มาตรฐานตรา แบบพ มพ และซอง

16 ๑. บ งค บใช ต งแต ๑ ม ถ นายน ๒๕๒๖ ๒. ใช บ งค บแก ส วนราชการ ส วนราชการใดม ความจาเป นท จะต องปฏ บ ต งาน สารบรรณนอกเหน อไปจากท ได กาหนดไว ในระเบ ยบน ทาความตกลงก บ ผ ร กษาการณ ตามระเบ ยบน ๓. กรณ ท กฎหมาย หร อระเบ ยบว าด วยการร กษาความปลอดภ ยแห งชาต กาหนดว ธ ปฏ บ ต ก บงานสารบรรณไว เป นอย างอ น ให ถ อปฏ บ ต ตามกฎหมาย หร อระเบ ยบว าด วยการน น

17 ๑. งานสารบรรณ หมายความว า งานท เก ยวก บการบร หารงานเอกสาร เร มต งแต การจ ดทา การร บส ง การเก บร กษา การย ม จนถ งการทาลาย ๒. หน งส อ หมายความว า หน งส อราชการ ๓. ส วนราชการ หมายความว า กระทรวง ทบวง กรม สาน กงาน หร อหน วยงาน อ นใดของร ฐ ท งในราชการบร หารส วนกลาง ราชการบร หารส วนภ ม ภาค ราชการบร หารส วนท องถ น หร อในต างประเทศ และให หมายความรวมถ ง คณะกรรมการด วย

18 ๔. อ เล กทรอน กส หมายความว า การประย กต ใช ว ธ การทางอ เล กทรอน กส ไฟฟ า คล นแม เหล กไฟฟ า หร อว ธ อ นใดในล กษณะคล ายก น และให หมายความรวมถ งการประย กต ใช ว ธ การทางแสง ว ธ การทางแม เหล ก หร อ อ ปกรณ ท เก ยวข องก บการประย กต ใช ว ธ ต าง ๆ เช นว าน น ๕. ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส หมายความว า การร บส งข อม ลข าวสาร หร อ หน งส อผ านระบบส อสารด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ๖. ส อกลางบ นท กข อม ล หมายความถ ง ส อใด ๆ ท อาจใช บ นท กข อม ลไว ด วย อ ปกรณ ทางอ เล กทรอน กส เช น แผ นบ นท กข อม ล เทปแม เหล ก จานแม เหล ก แผ นซ ด -อ านอย างเด ยว หร อแผ นด จ ท ลเอนกประสงค

19 ๗. ข อ ๒๙ การต ดต อราชการนอกจากการจะดาเน นการโดยหน งส อท เป น เอกสารสามารถดาเน นการด วยระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ในกรณ ท ต ดต อราชการด วยระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ให ผ ส ง ตรวจสอบผลการส งท กคร ง และให ผ ร บแจ งตอบร บ เพ อย นย นว า หน งส อได จ ดส งไปย งผ ร บเร ยบร อยแล ว และ ส วนราชการผ ส งไม ต อง จ ดส งหน งส อเป นเอกสาร เว นแต กรณ เป นเร องสาค ญจาเป นต องย นย น เป นเอกสารให ทาเอกสารย นย นตามไปท นท

20 ๙. คณะกรรมการ หมายความว า คณะบ คคลท ได ร บมอบหมายจากทาง ราชการให ปฏ บ ต งานในเร องใด ๆ และให หมายความรวมถ ง คณะอน กรรมการ คณะทางาน หร อคณะบ คคลอ นท ปฏ บ ต งานในล กษณะ เด ยวก น ๑๐. คาอธ บายซ งกาหนดไว ท ายระเบ ยบ ให ถ อว าเป นส วนประกอบท ใช ใน งานสารบรรณ และให ใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต

21 ๑๑. ให ปล ดสาน กนายกร ฐมนตร ร กษาการตามระเบ ยบน และให ม อานาจต ความและ ว น จฉ ยป ญหาเก ยวก บการปฏ บ ต ตามระเบ ยบน รวมท งการแก ไขเพ มเต มภาคผนวก และจ ดทาคาอธ บาย ก บให ม หน าท ดาเน นการฝ กอบรมเก ยวก บงานสารบรรณ ๑๒. การต ความ การว น จฉ ยป ญหา และการแก ไขเพ มเต มภาคผนวก และคาอธ บาย ตามวรรคหน ง ปล ดสาน กนายกร ฐมนตร จะขอความเห นจากคณะกรรมการพ จารณา ปร บปร งและพ ฒนาระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร เพ อประกอบการพ จารณาก ได

22 หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก ๑. หน งส อท ม ไปมาระหว างส วนราชการ ๒. หน งส อท ส วนราชการม ไปถ งหน วยงานอ นใดซ งม ใช ส วนราชการ หร อม ไปถ ง บ คคลภายนอก ๓. หน งส อท หน วยงานอ นใดซ งม ใช ส วนราชการหร อท บ คคลภายนอกม มาถ ง ส วนราชการ ๔. เอกสารท ทางราชการจ ดทาข นเพ อเป นหล กฐานในราชการ ๕. เอกสารท ทางราชการจ ดทาข นตามกฎหมาย ระเบ ยบ หร อข อบ งค บ ๖. ข อม ลข าวสารหร อหน งส อท ได ร บจากระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

23 ๑ หมวด ๑ ชน ดของหน งส อ ส วนท ๑ หน งส อภายนอก ส วนท ๒ หน งส อภายใน ส วนท ๓ หน งส อประท บตรา ส วนท ๔ หน งส อส งการ ส วนท ๕ หน งส อประชาส มพ นธ ส วนท ๖ หน งส อท เจ าหน าท ทาข นหร อร บไว เป นหล กฐานในราชการ ส วนท ๗ บทเบ ดเตล ด

24

25 หน งส อภายนอก พ.ศ. ๒๕๒๖ พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๕๓

26 คร ฑตามระเบ ยบงานสารบรรณฯ ๑. ขนาดคร ฑส ง ๓ ซ.ม. ๒. ขนาดคร ฑส ง ๑.๕ ซ.ม. ๓ ซ.ม.

27 ๑.๑ ท ให ลงรห สต วพย ญชนะและเลข ประจาของเจ าของเร อง ตามท กาหนดไว ใน ภาคผนวก ๑ ท บเลขทะเบ ยนหน งส อส ง สาหร บหน งส อของคณะกรรมการให กาหนด รห สต วพย ญชนะเพ มข นได ตามความจาเป น ท นร(อกม)๐๕๐๖/๑ สาน กนายกร ฐมนตร ทาเน ยบร ฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ ขอแสดงความน บถ อ

28 หน งส อภายนอก หน งส อของคณะกรรมการ ให กาหนดรห สต วพย ญชนะ เพ มข นได ตามความจาเป นแต ไม เก น ๔ ต วอ กษร เช น ท สธ (อกม) ๐๒๐๑/ว... ท สธ (อกม) ๐๒๐๑.๐๑/... รห สกรรมการจะม หร อไม ก ได กรณ ผ อานวยการกล มบร หารท วไปเป นเลขาน การ ท สธ ๐๒๐๑.๐๑๑/เลขทะเบ ยนของกล มบร หารท วไป

29 หน งส อภายนอก ข อ ๓๒ หน งส อเว ยน ค อ หน งส อท ม ถ งผ ร บเป นจานวนมาก ม ใจความอย างเด ยวก น ให เพ มรห สต วพย ญชนะ ว หน าเลขทะเบ ยนหน งส อส ง ซ งกำหนด เป นเลขท หน งส อเว ยนโดยเฉพำะ เร มต งแต เลข ๑ เร ยงเป นลาด บ ไปจนถ งส นป ปฏ ท น หร อใช เลขท ของหน งส อท วไปตามแบบหน งส อ ภายนอกอย างหน งอย างใด เม อผ ร บได ร บหน งส อเว ยนแล วเห นว าเร องน นจะต องให หน วยงาน หร อ บ คคลในบ งค บบ ญชาในระด บต าง ๆ ได ร บทราบด วย ก ให ม หน าท จ ดทา สาเนา หร อจ ดส งให หน วยงาน หร อบ คคลเหล าน นโดยเร ว

30 หน งส อภายนอก

31 หน งส อภายนอก ๑๑.๒ ส วนราชการเจ าของหน งส อให ลงช อส วนราชการ สถานท ราชการ หร อ คณะกรรมการซ งเป นเจ าของหน งส อ น น และโดยปกต ให ลงท ต งไว ด วย

32 หน งส อภายนอก

33 ๑๑.๔ เร อง ให ลงเร องย อท เป นใจความส นท ส ดของ หน งส อฉบ บน น ในกรณ ท เป น หน งส อต อเน อง โดยปกต ให ลง เร องของหน งส อฉบ บเด ม ท ต ง ๕ มกราคม ๒๕๕๓

34 หน งส อภายนอก ๑๑.๕ คาข นต น ให ใช คา ข นต นตามฐานะของผ ร บ หน งส อตามตารางการใช คาข นต น สรรพนาม และคาลงท าย ท กาหนด ไว ในภาคผนวก ๒ แล ว ลงตาแหน งของผ ท หน งส อน นม ถ ง หร อช อ บ คคลในกรณ ท ม ต ว บ คคลไม เก ยวก บ ตาแหน งหน าท

35 หน งส อภายนอก คาข นต น สมเด จพระส งฆราชเจ า สมเด จพระส งฆราช สมเด จพระราชาคณะ / พระภ กษ สงฆ ประธานองคมนตร นายกร ฐมนตร ประธานว ฒ สภา ประธานสภาผ แทนราษฎร ประธานศาลฎ กา ร ฐบ ร ษ อ ยการส งส ด ขอประทานกราบท ล กราบท ล นม สการ กราบเร ยน

36 หน งส อภายนอก คาข นต น กราบเร ยน ๑. ประธานองคมนตร ๘. ประธานศาลร ฐธรรมน ญ ๒. นายกร ฐมนตร ๙. ประธานศาลปกครองส งส ด ๓. ประธานร ฐสภา ๑๐. ประธานกรรมการการเล อกต ง ๔. ประธานว ฒ สภา ๑๑. ประธานกรรมการส ทธ มน ษยชนแห งชาต ๕. ประธานสภาผ แทนราษฎร แห งชาต ๑๒. ประธานกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ต ๖. ประธานศาลฎ กา ๑๓. ประธานกรรมการตรวจเง นแผ นด น ๗. ร ฐบ ร ษ ๑๔. ผ ตรวจการแผ นด นของร ฐสภา ๑๕. อ ยการส งส ด

37 หน งส อภายนอก ฯพณฯ

38 ท น.ว. ๑๐๘/๒๔๘๘ เร อง เล กใช คาน าหน านาม ฯพณฯ จาก เลขาธ การคณะร ฐมนตร ถ ง นายกร ฐมนตร เน องจากหน งส อท น.ว. ๑๘๒/๒๔๘๗ ลงว นท กรมเลขาธ การคณะร ฐมนตร ๑๕ ก นยายน ๒๔๘๘ ๑ ก นยายน ๒๔๘๗ แจ งมต คณะร ฐมนตร ให เล กใช ระเบ ยบการเข ยนจดหมาย หร อหน งส อราชการตามหน งส อท น.ว. ๙๑๒/๒๔๘๖ ลงว นท ๒๐ พฤศจ กายน ๒๔๘๖ และให คงใช ตามระเบ ยบท ปฏ บ ต ก นมาแต เด มแล ว น น บ ดน ย งปรากฏว าได ม การใช คาน าคาหน านามของร ฐมนตร หร อท านผ ม เก ยรต ว า ฯพณฯ อย ผ ส งราชการ แทนนายกร ฐมนตร ได พ จารณาเห นว า สมควรจะเล กใช คาน าหน านามด งกล าวแล วเส ย เว นไว แต ในกรณ พ เศษ ท จาเป นจร ง ๆ อ นเก ยวก บต างประเทศ หร อใช เฉพาะท เป นคาแปลมาจากภาษาต างประเทศเท าน น จ งเร ยนมาเพ อได ส งให ถ อเป นทางปฏ บ ต โดยท วก น และได แจ งให คณะกรรมการจ งหว ดทราบด วยแล ว ขอแสดงความน บถ ออย างย ง (ลงช อ) หลวงช านาญอ กษร (หลวงช านาญอ กษร) ผ ช วยเลขาธ การคณะร ฐมนตร ลงนามแทน

39 ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการใช ตาแหน งทางว ชาการเป นคาน าหน านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ ข อ ๖ ในกรณ ท ผ ดารงตาแหน งทางว ชาการม ส ทธ ใช คาน าหน านามอย างอ นด วย ให เร ยงตามลาด บก อนหล ง ด งน ๖.๑ ตาแหน งทางว ชาการ ๖.๒ ยศ ๖.๓ บรรดาศ กด ฐาน นดรศ กด หร อคาน าหน านามสตร ท ได ร บพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ ม ส ทธ ใช คาน าหน านามน นตามกฎหมาย ระเบ ยบหร อประกาศของทางราชการ ข อ ๗ ผ ดารงตาแหน งทางว ชาการจะใช ตาแหน งทางว ชาการใต ช อหร อต อท ายช อก ได ในกรณ ดารงตาแหน งทางบร หารหร อตาแหน งอ นใต ช อหร อต อท ายช อพร อมก นก ได ข อ ๘ ในกรณ ท ผ ใดใช ตาแหน งทางว ชาการเป นคาน าหน านาม ผ น นไม สมควรใช คาว า นาย นาง หร อ นางสาว เป นคาน าหน านามพร อมก บตาแหน งทางว ชาการ ข อ ๙ ภายในบ งค บแห งกฎหมายหร อระเบ ยบว าด วยสถาบ นอ ดมศ กษาแต ละแห ง การใช ตาแหน งทางว ชาการเป นคา น าหน านามอาจใช อ กษรย อ ด งน ๙.๑ ศาสตราจารย ศาสตราจารย พ เศษ ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ หร อท เร ยกช ออย างอ นในล กษณะ เด ยวก น ใช อ กษรย อ ศ. ๙.๒ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย พ เศษ ใช อ กษรย อ รศ. ๙.๓ ผ ช วยศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย พ เศษ ใช อ กษรย อ ผศ.

40 หน งส อภายนอก พ.ร.บ.คาน าหน านามหญ ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศใช แล วเม อว นท ๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๑ ซ งจะทาให หญ งซ ง แต งงานหร อจดทะเบ ยนสมรสแล ว สามารถท จะเล อกใช 'นาง' หร อ 'นางสาว' ได ตามความสม ครใจ และหญ งซ งจดทะเบ ยนสมรสแล ว หาก ต อมาการสมรสได ส นส ดลงจะใช คาน าหน านามว า 'นาง' หร อ 'นางสาว' ได ตามความสม ครใจ

41 หน งส อภายนอก ๑๑.๖ อ างถ ง (ถ าม ) ให อ างถ งหน งส อท เคยม ต ดต อก นเฉพาะหน งส อท ส วน ราชการผ ร บหน งส อได ร บมาก อนแล ว จะจากส วนราชการใดก ตาม โดยให ลงช อส วนราชการเจ าของหน งส อและเลขท หน งส อ ว นท เด อน ป พ ทธศ กราช ของหน งส อน น การอ างถ ง ให อ างถ งหน งส อฉบ บส ดท ายท ต ดต อก นเพ ยงฉบ บเด ยว เว นแต ม เร องอ นท เป นสาระสาค ญต องน ามาพ จารณา จ งอ างถ งหน งส อฉบ บอ น ๆ ท เก ยวก บเร องน นโดยเฉพาะให ทราบด วย

42 หน งส อภายนอก ๑๑.๗ ส งท ส งมาด วย (ถ าม ) ให ลงช อส งของ เอกสาร หร อบรรณ สารท ส งไปพร อมก บหน งส อน น ในกรณ ท ไม สามารถส งไปใน ซองเด ยวก นได ให แจ งด วยว าส งไปทางใด หากไม สามารถใส ไปในซองเด ยวก นได ให แจ งด วยว าส งไปทางใด ส งท ส งมาด วย ช างจานวน ๑ เช อก ส งโดยทางรถไฟ

43 ช นความเร ว ท เร อง เร ยน อ างถ ง ส งท ส งมาด วย ช นความล บ ส วนราชการเจ าของหน งส อ ท ต ง ว น เด อน ป ข อความ... ด งม รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย ๑. รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย ๒. ข อความ...(รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย ๑.)...ข อความ... (รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย ๒.)

44 หน งส อภายนอก ๑๑.๘ ข อความ ให ลงสาระสาค ญของเร องให ช ดเจนและเข าใจง าย หากม ความประสงค หลายประการให แยกเป นข อ ๆ

45 หน งส อภายนอก คาลงท าย ๑๑.๙ คาลงท าย ให ใช คาลงท ายตามฐานะของผ ร บหน งส อตามตารางการใช คาข นต น สรรพนาม และคาลงท าย ท กาหนดไว ในภาคผนวก ๒ สมเด จพระส งฆราชเจ า ควรม ควรแล วแต จะโปรดเกล าโปรดกระหม อม สมเด จพระส งฆราช ควรม ควรแล วแต จะโปรด สมเด จพระราชาคณะ พระสงฆ ท วไป ขอนม สการด วยความเคารพอย างส ง ขอนม สการมาด วยความเคารพ ผ ดารงตาแหน งส งเป นพ เศษ ขอแสดงความน บถ ออย างย ง บ คคลท วไป ขอแสดงความน บถ อ

46 หน งส อภายนอก ลงลายม อช อเจ าของหน งส อ ๑๑.๑๐ ลงช อ ให ลงลายม อช อเจ าของ หน งส อ และให พ มพ ช อเต มของ เจ าของลายม อช อไว ใต ลายม อช อ ตามรายละเอ ยดท กาหนดไว ใน ภาคผนวก ๑ ๑๑.๑๑ ตาแหน ง ให ลงตาแหน งของ เจ าของหน งส อ ขอแสดงความน บถ อ (นาย...) รองปล ดกระทรวงสาธารณส ข ปฏ บ ต ราชการแทน ปล ดกระทรวงสาธารณส ข ขอแสดงความน บถ อ (นาย...) รองปล ดกระทรวงสาธารณส ข ปฏ บ ต ราชการแทน ปล ดกระทรวงสาธารณส ข ขอแสดงความน บถ อ (นาย...) รองปล ดกระทรวงสาธารณส ข ปฏ บ ต ราชการแทน ปล ดกระทรวงสาธารณส ข

47 ภาคผนวก ๓ การลงช อและตาแหน ง ๑. ห วหน าส วนราชการระด บกรมข นไป หร อ ผ ว าราชการจ งหว ด เป นผ ลงช อในหน งส อท กกรณ นอกจากท กาหนดใน ๒ การลงช อ ผ ลงช อแทนจะต องเป นผ ท ได ร บมอบหมาย หร อมอบอานาจให ปฏ บ ต หน าท แทน ร กษาราชการแทน ร กษาการแทน ปฏ บ ต ราชการแทน ร กษาการในตาแหน ง หร อ ทาการแทน ตามท กฎหมายกาหนด เป นเร องท ไม ก อให เก ดน ต ส มพ นธ ก บส วนราชการระด บกรม หร อจ งหว ด ๒. การพ มพ ช อเต มของเจ าของลายม อช อ ให ใช คาน านามว า นาย นาง นางสาว หน าช อเต มใต ลายม อช อ ๓. กรณ ท ได ร บพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ ให คาน าหน าตามกฎหมาย สตร ท ม สาม ให ใช ค ณหญ ง หร อ ท าน ผ หญ ง หน าช อเต มใต ลายม อช อ ๔. ม บรรดาศ กด หร อ ฐาน นดรศ กด ตาแหน งทางว ชาการ ให พ มพ คาเต มไว ใต ลายม อช อ

48 หน งส อภายนอก ร อยตารวจเอก ป ระช ย เป ยมสมบ รณ (ศาสตราจารย ป ระช ย เป ยมสมบ รณ ) รองนายกร ฐมนตร (ลายม อช อ) พลตารวจตร เจตจ นทร ประว ตร (ลายม อช อ) (หม อมราชวงศ เจตจ นทร ประว ตร) จ นตนา ยศส นทร (ศาสตราจารย ค ณหญ งจ นตนา ยศส นทร) (ลายม อช อ) พ นตารวจเอก ก อง สก ลวงศ (ลายม อช อ) (ศาสตราจารย หม อมราชวงศ ก อง สก ลวงศ ) ดร. นายแพทย แพทย หญ ง เภส ชกร

49 หน งส อภายนอก ๑๑.๑๒ ส วนราชการเจ าของเร อง ให ลงช อส วนราชการเจ าของเร อง หร อหน วยงานท ออกหน งส อ ถ าส วน ราชการท ออกหน งส ออย ในระด บกระทรวง หร อทบวง ให ลงช อส วนราชการเจ าของเร องท งระด บกรมและ กอง ถ าส วนราชการท ออกหน งส ออย ในระด บกรมลงมา ให ลงช อส วนราชการเจ าของเร องเพ ยงระด บกอง หร อหน วยงานท ร บผ ดชอบ ๑๑.๑๓ โทร. ให ลงหมายเลขโทรศ พท ของส วนราชการเจ าของเร อง หร อหน วยงานท ออกหน งส อและ หมายเลขภายในต สาขา(ถ าม ) ไว ด วย ๑๑.๑๔ สาเนาส ง(ถ าม ) ในกรณ ท ผ ส งจ ดทาสาเนาส งไปให ส วนราชการ หร อบ คคลอ นทราบ และประสงค จะ ให ผ ร บทราบว าได ม สาเนาส งไปให ผ ใดแล ว ให พ มพ ช อเต ม หร อช อย อของส วนราชการหร อช อบ คคลท ส ง สาเนาไปให เพ อให เป นท เข าใจระหว างผ ส งและผ ร บ ถ าหากม รายช อท ส งมากให พ มพ ว าส งไปตามรายช อท แนบ และแนบรายช อไปด วย

50 การระบ เลขหมายโทรศ พท โทรสาร และ ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ในหน งส อราชการ ตามหน งส อท นร ๑๓๐๕/ว ๖๐๖๙ ลงว นท ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔ สาน กนายกร ฐมนตร กาหนดไว ด งน ส วนราชการเจ าของเร อง ให ระบ ใต ส วนราชการเจ าของเร อง โทร X XXXX XXXX ต อ XXX เช น ๐ ๒๕๙๐ ๑๑๗๒ ต อ ๒๒๒ โทรสาร X XXXX XXXX เช น ๐ ๒๕๙๐ ๑๑๗๔ ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส (ถ าม ) หร อ สาเนาส ง (ถ าม ) สาหร บหน งส อต ดต อหน วยงานในต างประเทศให ระบ โทรศ พท โทรสาร เช น Tel ext. Fax

51 หน งส อภายนอก เลขหมายโทรศ พท ในประเทศ โทรศ พท บ าน ๐ ๒๑๒๓ ๔๕๖๗ โทรศ พท ม อถ อ ๐๘ ๑๑๒๓ ๔๕๖๗ โทรศ พท ภ ม ภาค ๐ ๕๓๑๒ ๓๔๕๖

52 หน งส อภายนอก การแสดงช นความล บท ข อม ลข าวสาร กรณ สภาพของข อม ลข าวสารเป นเอกสาร (เป นแผ น) ได แก เอกสาร ภาพเข ยน ภาพถ าย แผ นท แผนภ ม แผนผ ง และสาเนาของข อม ล ด งกล าว ให แสดงช นความล บไว ท ก งกลางหน ากระดาษท งด านบนและ ด านล างท กแผ น ถ าม การเข าปก ให แสดงไว ท ด านนอกของปกหน าและปกหล งด วย

53 ช นความเร ว ท เร อง เร ยน อ างถ ง ส งท ส งมาด วย ช นความล บ ว น เด อน ป ส วนราชการเจ าของหน งส อ ท ต ง ส วนราชการเจ าของเร อง โทร. โทรสาร คาลงท าย (ลงช อ) (พ มพ ช อเต ม) ตาแหน ง ช นความล บ

54

55 หน งส อภายใน ๑๒. หน งส อภายใน ค อ หน งส อท ต ดต อราชการท เป นแบบพ ธ น อยกว าหน งส อภายนอก เป น หน งส อต ดต อภายในกระทรวง ทบวง กรม หร อจ งหว ดเด ยวก นใช กระดาษบ นท กข อความ

56 ข อควรระว ง ช นความล บ ช นความเร ว บ นท กข อความ ส วนราชการ... ท...ว นท... เร อง... คาข นต น อ างถ ง (ไม ม ) ส งท ส งมาด วย (ไม ม ) ข อความ... ข อควรระว ง (ลงช อ) ขอแสดงความน บถ อ (ไม ม ) (พ มพ ช อเต ม) ตาแหน ง ช นความล บ ข อควรระว ง

57 ๑๒.๑ ส วนราชการ ให ลงช อส วนราชการเจ าของเร อง หร อหน วยงานท ออกหน งส อ โดยม รายละเอ ยดพอสมควร โดยปกต ถ าส วนราชการท ออกหน งส ออย ในระด บกรมข นไป ให ลงช อ ส วนราชการเจ าของเร องท งระด บกรมและกอง ถ าส วนราชการท ออกหน งส ออย ในระด บต ากว ากรมลงมา ให ลงช อส วน ราชการเจ าของเร (ถ าม ) องเพ ยงระด บกอง หร อส วนราชการเจ าของเร องพร อมท งหมายเลขโทรศ พท

58 ๑๒.๒ ท ให ลงรห สต วพย ญชนะและเลขประจาของเจ าของเร อง ตามท กาหนดไว ใน ภาคผนวก ๑ ท บเลขทะเบ ยนหน งส อส ง สาหร บหน งส อของคณะกรรมการให กาหนดรห สต วพย ญชนะเพ มข นได ตามความจาเป น ๑๒.๓ ว นท ให ลงต วเลขของว นท ช อเต มของเด อน และต วเลขของป พ ทธศ กราชท ออกหน งส อ ๑๒.๔ เร องให ลงเร องย อท เป นใจความส นท ส ดของหน งส อฉบ บน น ในกรณ ท เป น หน งส อต อเน อง โดยปกต ให ลงเร องของหน งส อฉบ บเด ม ๑๒.๕ คาข นต น ให ใช คาข นต นตามฐานะของผ ร บหน งส อตามตารางการใช คาข นต น สรรพนาม และคาลงท าย ท กาหนดไว ในภาคผนวก ๒ แล วลงตาแหน งของผ ท น นม ถ ง หร อช อบ คคลในกรณ ท ม ถ งต วบ คคลไม เก ยวก บตาแหน งหน าท หน งส อ

59 ๑๒.๖ ข อความ ให ลงสาระสาค ญของเร องให ช ดเจนและเข าใจง าย หากม ความ ประสงค หลายประการให แยกเป นข อ ๆ ในกรณ ท ม การอ างถ งหน งส อท เคยม ต ดต อก นหร อม ส งท ส งมาด วย ให ระบ ไว ในข อน ๑๒.๗ ลงช อและตาแหน ง ให ปฏ บ ต ตามข อ ๑๑.๑๐ และข อ ๑๑.๑๑ โดยอน โลม ในกรณ ท กระทรวง ทบวง กรม หร อจ งหว ดใดประสงค จะกาหนดแบบการ เข ยนโดยเฉพาะ เพ อใช ตามความเหมาะสมก ให กระทาได

60

61 ช นความล บ ช นความเร ว บ นท กข อความ ส วนราชการ... กระทรวง... กรม... โทร ท.. สธ...ว นท... ๐๒๐๑.๐๑/๔๗ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เร อง... ขออน ม ต เด นทางไปราชการ คาข นต น ข อความ (ลงช อ) ปล ดกระทรวง... ช นความล บ (พ มพ ช อเต ม)

62 ช นความล บ ช นความเร ว บ นท กข อความ ส วนราชการ... กรม... ส าน ก/กอง... โทร ท...ว นท... สธ ๐๒๐๑.๐๑/๔๗ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เร อง... ขออน ม ต เด นทางไปราชการ คาข นต น ข อความ... (ลงช อ) (พ มพ ช อเต ม) อธ บด กรม... ช นความล บ

63 ช นความล บ ช นความเร ว บ นท กข อความ ส วนราชการ... จ งหว ด... ส าน กงาน... โทร ท...ว นท... อย ๐๑๒๗/๔๗ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เร อง... ขออน ม ต เด นทางไปราชการ คาข นต น ข อความ... (ลงช อ) (พ มพ ช อเต ม) ผ ว าราชการจ งหว ด... ช นความล บ

64 ใช ต ดต อภายในกรมเด ยวก น ช นความล บ ช นความเร ว บ นท กข อความ ส วนราชการ... ส าน ก/กอง... ส วน/ฝ าย...โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๑๗๒ ท...ว นท... สธ ๐๒๐๑.๐๑/๔๗ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เร อง... ขออน ม ต เด นทางไปราชการ คาข นต น ข อความ... (ลงช อ) (พ มพ ช อเต ม) ผ อานวยการส าน ก/กอง... ช นความล บ

65 ช นความล บ ต ดต อต างกรมในกระทรวงเด ยวก น ช นความเร ว บ นท กข อความ ส วนราชการ... ส าน ก/กอง... กรม...โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๑๗๒ ท...ว นท... สธ ๐๒๐๑.๐๑/๔๗ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เร อง... ขออน ม ต เด นทางไปราชการ คาข นต น ข อความ... (ลงช อ) (พ มพ ช อเต ม) ผ อานวยการส าน ก/กอง... ช นความล บ

66

67

68 หน งส อประท บตรา ส วนราชการ ส วนราชการ ส วนราชการ บ คคลภายนอก ๑๓. หน งส อประท บตรา ค อ หน งส อท ใช ตราประท บแทนการลงช อของ ห วหน าส วนราชการระด บกรมข นไป โดยให ห วหน าส วนราชการระด บกอง หร อผ ท ได ร บมอบหมายจากห วหน า ส วนราชการระด บกรมข นไปเป น ผ ร บผ ดชอบลงช อย อกาก บตรา

69 หน งส อประท บตรา ๑. การขอรายละเอ ยดเพ มเต ม ๒. การส งสาเนาหน งส อ ส งของ เอกสาร บรรณสาร ๓. การตอบร บทราบท ไม เก ยวก บราชการสาค ญหร อการเง น ๔. การแจ งผลงานท ได ดาเน นการไปแล วให ส วนราชการท เก ยวข องทราบ ๕. การเต อนเร องค าง ๖. เร องซ งห วหน าส วนราชการระด บกรมข นไปกาหนดโดยทาเป นคาส งให ใช หน งส อประท บตรา ใช กระดาษตราคร ฑ เป นหน งส อต ดต อระหว างส วนราชการด วยก น หร อส วนราชการก บบ คคลภายนอก ให ใช เฉพาะกรณ ท ไม ใช เร องสาค ญ

70 หน งส อประท บตรา องค ประกอบ

71 ช นความล บ ช นความเร ว ท นร ๐๒๐๑/ ถ ง ช อส วนราชการ หน วยงาน หร อช อบ คคล ถ ง กระทรวงมหาดไทย นายไทย ใจด ข อความ ส วนราชการเจ าของเร อง โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๖ ช นความล บ ภาคภ ม ภาคภ ม ส วนราชการเจ าของหน งส อ ภาคภ ม มกราคม ๒๕๔๗ ภาคภ ม ภาคภ ม 71

72

73 หน งส อส งการ หน งส อส งการ ม ๓ ชน ด คาส ง ระเบ ยบ ข อบ งค บ

74 หน งส อส งการ คาส ง ค อ บรรดาข อความท ผ บ งค บบ ญชา ส งการให ปฏ บ ต โดยชอบด วยกฎหมาย ใช กระดาษตราคร ฑ คาส งให ลงช อส วนราชการ ท ลงเลขท โดยเร มต นฉบ บแรกจากเลข ๑ เร ยงลาด บตามป ปฏ ท นราชการ หร อ ผ ม อานาจออกคาส ง

75 หน งส อส งการ ระเบ ยบ ค อ บรรดาข อความท ผ ม อานาจหน าท ได วางไว โดยจะอาศ ยอานาจของกฎหมายหร อไม ก ได เพ อถ อเป นหล กปฏ บ ต งานเป นการประจา ใช กระดาษตราคร ฑ ถ าเป นระเบ ยบเร องเด ยวก นท ม การแก ไข เพ มเต มให ลงเป น ฉบ บท ๒ ข อส ดท ายเป นข อผ ร กษาการ ข อผ ร กษาการอย ก อนข นหมวดหม

76 หน งส อส งการ ข อบ งค บ ค อบรรดาข อความท ผ ม อานาจหน าท กาหนดให ใช โดยอาศ ยอานาจ ของกฎหมายท บ ญญ ต ให กระทาได ใช กระดาษตราคร ฑ ข อบ งค บเร องเด ยวก นท ม การแก ไข เพ มเต ม ให ลงเป นฉบ บท ๒ ผ ร กษาการอย ข อส ดท ายก อนข น หมวด๑

77

78 หน งส อประชาส มพ นธ หน งส อประชาส มพ นธ ม ๓ ชน ด ประกาศ แถลงการณ ข าว

79 หน งส อประชาส มพ นธ ประกาศ ค อ บรรดาข อความท ทางราชการ ประกาศหร อช แจงให ทราบ หร อ แนะ แนวปฏ บ ต ใช กระดาษตราคร ฑ ปกต จะไม ม เลขท ประกาศ ลงว นท ท ออกประกาศ

80 หน งส อประชาส มพ นธ แถลงการณ ค อ บรรดาข อความท ทางราชการ แถลงเพ อทาความเข าใจในก จการ ของทางราชการ หร อเหต การณ หร อกรณ ใด ๆ ให ทราบช ดเจนท ว ก น

81 หน งส อประชาส มพ นธ ข าว ค อ บรรดาข อความท ทางราชการ เห นสมควรเผยแพร ให ทราบ ไม ต องม คร ฑ ช อหน วยงานท ออกข าว ช อเร องหร อห วข อข าว ว นท ออกข าว

82

83 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ หน งส อท ทางราชการทาข น หร อ หน งส อท หน วยงานอ นใดซ งม ใช ส วน ราชการ หร อ บ คคลภายนอกม มาถ ง ส วนราชการ และส วนราชการร บไว เป นหล กฐานของทางราชการ ม ๔ ชน ด ได แก หน งส อร บรอง รายงานการประช ม บ นท ก หน งส ออ น

84 หน งส อร บรอง หน งส อร บรอง ค อ หน งส อท ส วนราชการ ออกให เพ อร บรองแก บ คคล น ต บ คคล หน วยงาน เพ อว ตถ ประสงค อย างหน งอย างใดให ปรากฏแก บ คคลโดยท วไปไม จาเพาะ เจาะจง ใช กระดาษตราคร ฑ จ ดทาตาม แบบท ๑๐ ท ายระเบ ยบ ลงเลขท ของ หน งส อร บรองโดยเฉพาะเร ยงตามป ปฏ ท นหร อเลขท ตามแบบหน งส อ ภายนอก ส วนราชการลงท ต งด วยก ได ข อความข นต นว า หน งส อฉบ บน ให ไว เพ อร บรองว า กรณ เป นเร องสาค ญให ต ด ร ปถ ายขนาด ๔ x ๖ ซม.

85 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม รายงานการประช ม ค อ ข อความท เจ าหน าท จดบ นท กการพ จารณาเร องต าง ๆ ของท ประช มคณะบ คคลท ได จ ดประช มข นไว เป นหล กฐาน ว าท ประช มได พ จารณาเร องอะไร ผลการพ จารณาเป นอย างไร การบ นท กความค ดเห นของผ มาประช ม ผ เข าร วมประช ม และมต ของท ประช มไว เป นหล กฐาน ให ลงช อคณะท ประช มหร อช อการประช ม คร งท... เม อว นท... ณ... ผ มาประช ม ให ลงช อและหร อตาแหน งของผ ได ร บแต งต ง ในกรณ ท มาประช มแทนให ลงช อผ มาประช มแทน และลงว ามาแทนผ ใดหร อตาแหน งใด ผ ไม มาประช ม ให ลงช อและหร อตาแหน งของผ ท ได ร บการแต งต งเป นคณะท ประช มซ งม ได มาประช มโดย ระบ ให ทราบว าเป นผ แทนจากหน วยงานใด พร อมท งเหต ผลท ไม สามารถมาประช มถ าหากทราบด วยก ได

86 รายงานการประช ม ผ เข าร วมประช ม ให ลงช อและหร อ ตาแหน งของผ ท ม ได ร บการแต งต งเป น คณะท ประช มซ งได เข าร วมประช ม และ หน วยงานท ส งก ด (ถ าม )

87 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม ผ มาประช ม ให ลงช อและหร อตาแหน งของผ ได ร บแต งต ง ในกรณ ท มาประช มแทนให ลงช อผ มาประช มแทนและลงว ามาแทนผ ใด หร อตาแหน งใด ๑. นาย... ปล ดกระทรวง... ประธานกรรมการ ๒. นาย... ผ อานวยการ/สาน กกอง... กรรมการ ๓. นาย... ห วหน า... กรรมการและเลขาน การ ๒. นำย... ผ อำนวยกำรสำน กบร หำรกลำง กรรมกำร ผ แทนสำน กงำนปล ดกระทรวงสำธำรณส ข

88 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม ผ ไม มาประช ม ให ลงช อและหร อตาแหน งของผ ท ได ร บการแต งต งเป นคณะท ประช มซ งม ได มาประช ม โดยระบ ให ทราบว าเป น ผ แทนจากหน วยงานใด พร อมท งเหต ผลท ไม สามารถมาประช มถ าหากทราบด วยก ได ผ ไม มาประช ม ๑. ปล ดกระทรวงสาธารณส ข ต ดราชการ/ลาประช ม/ลาป วย ๒. นาย... ผ แทนกระทรวง... ต ดราชการ ๓. ผ แทนกระทรวง... ต ดราชการ ผ ไม มาประช ม(กรณ แต งต งตาแหน งเฉพาะต ว) ๑. ผ อานวยการสาน กบร หารกลาง ต ดราชการ

89 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม เร มประช มเวลา ให ลงเวลาท เร มประช ม ข อความ ให บ นท กข อความท ประช ม โดยปกต ให เร มด วยประธาน กล าวเป ดประช มและเร องท ประช มก บมต หร อข อสร ปของท ประช มในแต ละเร อง ประกอบด วยห วข อ ด งน

90 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม เม อกรรมการมาครบองค ประช มแล ว ประธาน ได กล าวเป ดประช มและดาเน นการประช มตามระเบ ยบ วาระ ด งน วาระท ๑ เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ ประธาน แจ งว า ไม ม

91 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม วาระท ๒ ร บรองรายงานการประช ม คร งท ๑/๒๕๕๓ เม อว นท ๒๘ ส งหาคม ๒๕๕๓ มต ท ประช มร บรองรายงานการประช ม คร งท ๑/๒๕๕๓ เม อว นท ๒๘ ส งหาคม ๒๕๕๓ โดยไม ม การแก ไข มต ท ประช มได แก ไขรายงานการประช ม ด งน ๑. แก ไขช อผ มาประช มลาด บท ๓ จาก... เป น... ๒. หน า ๓ บรรท ดท ๒ ข อความ... แก ไขเป น...

92 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม วาระท ๓ เร องท เสนอให ท ประช มทราบ เลขาน การ แจ งว า... มต ท ประช มร บทราบ หร อท ประช มร บทราบโดยม ข อส งเกตว า

93 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม วาระท ๔ เร องท เสนอให ท ประช มพ จารณา (กรณ ม เร องเด ยว) เร อง... กรณ ม มำกกว ำเร องเด ยวให ระบ ช อเร องเร ยงลำด บ ๔.๑ เร อง... ๔.๒ เร อง...

94 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม วาระท ๕ เร องอ น ๆ ไม ม เม อไม ม กรรมกำรท ำนใดเสนอเร องอ น ๆ แล ว ประธำนได กล ำวขอบค ณและขอป ดกำรประช ม เล กประช มเวลา... น. (นาย...) ผ อานวยการ... กรรมการและเลขาน การ ผ จดรายงานการประช ม

95 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ รายงานการประช ม การจดรายงานการประช ม ดาเน นการได ๓ ว ธ ๑. จดท กคาพ ด มต เช น ประช มสภา ๒. จดย อ มต เช น ประช มคณะกรรมการ ๓. จดเหต และผล มต เช น ประช มคณะกรรมการ (กำรจดรำยงำนกำรประช มให ท ประช มเป นผ กำหนด หร อให ประธำนและเลขำน กำรกำหนด) การร บรองรายงานการประช ม ดาเน นการได ๓ ว ธ ๑. ร บรองรายงานการประช มในคร งน นใช ในกรณ เร องเร งด วน (ประช มฉ กเฉ น) ๒. ร บรองในการประช มคร งต อไป (ประช มท กส ปดาห ) ๓. ร บรองโดยการแจ งเว ยนใช ในกรณ ท ไม ม การประช มคร งต อไป หร อม ระยะเวลาว างจากการ ประช มคร งแรกมาก (ป ละคร ง) ข อส งเกต -บางคร งม ช อผ จด และช อผ ตรวจ

96 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท ก บ นท ก ค อ ข อความซ งผ ใต บ งค บบ ญชาเสนอต อผ บ งค บบ ญชา หร อ ผ บ งค บบ ญชาส งการแก ผ ใต บ งค บบ ญชา หร อ ข อความท เจ าหน าท หร อหน วยงานระด บต ากว าส วนราชการระด บกรม ต ดต อก นในการปฏ บ ต ราชการ หน งส อรำชกำรท ใช กระดำษบ นท กข อควำม เร ยกว ำ หน งส อภำยใน ไม ใช บ นท ก

97 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท ก บ นท กเสนอผ บ งค บบ ญชา ๒ ประเภท ค อ ๑. เสนอผ บ งค บบ ญชา เป น บ นท ก อย ในหน งส อราชการชน ดท ๖ ๒. เสนอท ประช ม เป น หน งส ออ น อย ในหน งส อราชการชน ดท ๖ คากล าวในพ ธ เป น หน งส ออ น อย ในหน งส อราชการชน ดท ๖

98 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท ก การจ ดทาบ นท กเสนอผ บ งค บบ ญชา ม ๕ แบบ ค อ ๑. แบบต อเน อง ๒. แบบร ายยาว ๓. แบบลาด บต วเลข ๔. แบบลาด บกระบวนการ ๕. แบบสาเร จร ป

99 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท กแบบต อเน อง บ นท กแบบต อเน อง กำรเข ยนบ นท กลงในแผ น หน งส อ หร อแผ นบ นท กเร องเด มท ม มำโดย เข ยนต อท ำย หน งส อหร อบ นท กเร องเด มท ม มำ ล กษณะ ๑. เป นบ นท กต อเน องจำกเร องเด ม ๒. ข อควำมท บ นท กไม ยำวมำก ซ งพอท จะเข ยนในหน ำ กระดำษท ว ำงอย ของเร องเด มได ๓. ผ เสนอม ควำมใกล ช ดก บผ บ งค บบ ญชำน นมำก ว ตถ ประสงค เพ อทรำบ หร อพ จำรณำ ไม ม ควำมเห น สาระสาค ญ คำข นต น ข อควำม ลงช อ ตำแหน ง ว นเด อนป

100 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท กแบบร ายยาว บ นท กแบบร ายยาว เข ยนลงในกระดำษบ นท ก ซ งอำจเป นกระดำษ บ นท กข อควำม ท ใช เข ยนหน งส อภำยใน หร อกระดำษ บ นท ก ท แต ละกรมจ ดพ มพ ข นใช เฉพำะก ได ล กษณะ เข ยนล กษณะเด ยวก นบ นท กต อเน อง ถ ำเข ยนโดยใช กระดำษบ นท กข อควำมให ใส ป ไว ข ำงบน และ สำมำรถใส ช อเร องด วยก ได ว น เด อน ๑. ไม เหมำะท จะใช แบบบ นท กต อเน อง เช น ไม ม เร องเด มท จะบ นท กต อเน องหร อข อควำมท บ นท กยำวเก นกว ำท จะ บ นท กลงในหน ำกระดำษเร องเด มได หร อ ผ เสนอไม อย ในฐำนะใกล ช ดก บผ บ งค บบ ญชำน นพอท จะใช บ นท ก แบบบ นท กต อเน อง ๒. ข อควำมในบ นท กไม ย งยำกส บสนมำกน ก เช น ไม ต องลำด บข นตอนของเหต กำรณ ให อ ำนง ำย ไม ส บสน ไม ต องว เครำะห เร องเพ อเสนอควำมเห น ว ตถ ประสงค เพ อทรำบ หร อพ จำรณำ ไม ม ควำมเห น หร อม แต เป นเร องง ำย ๆ สาระสาค ญ คำข นต น ข อควำม ลงช อ ตำแหน ง ว น เด อน ป

101 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท กแบบลาด บต วเลข บ นท กแบบลาด บต วเลข เข ยนลงในกระดำษบ นท ก ซ งอำจเป นกระดำษ บ นท กข อควำม ท ใช เข ยน หน งส อภำยใน หร อ กระดำษ บ นท ก ท แต ละกรมจ ดพ มพ ข นใช เฉพำะก ได ล กษณะ เข ยนล กษณะเด ยวก นบ นท กร ำยยำว ถ ำเข ยนโดยใช กระดำษบ นท กข อควำมให ใส ว นเด อนป ไว ข ำงบน และ สำมำรถใส ช อเร องด วยก ได สำหร บข อควำม เข ยนเป นข อ ๆ โดย ใส ต วเลขลำด บเหต กำรณ เป นตอน ๆ ไป เหมำะสำหร บใช กรณ ท ต องลำด บข นตอนของ เหต กำรณ ให อ ำนง ำยไม ส บสน โดยเฉพำะอย ำงย ง บ นท กชน ด บ นท กรำยงำน ควรใช แบบ ลำด บต วเลข เพ อจะได ลำด บเหต กำรณ ตำมข นตอนท ดำเน นกำรเพ อให อ ำนง ำยไม ส บสน ว ตถ ประสงค เพ อทรำบ หร อพ จำรณำ ไม ม ควำมเห น หร อม แต เป นเร องง ำย ๆ สาระสาค ญ คำข นต น ข อควำม ลงช อ ตำแหน ง ว นเด อนป

102 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท กแบบลาด บกระบวนการ ล กษณะ เพ อพ จำรณำ เสนอเหต ผลเพ อประกอบ กำรพ จำรณำของบ งค บบ ญชำ สาระสาค ญ คำข นต น เร อง ข อควำม ลงช อ ตำแหน ง ว นเด อนป ล กษณะ เข ยนล กษณะเด ยวก นบ นท กร ำยยำว จะม ช อเร องด วยก ได สำหร บ ข อควำมเน อเร อง จะเข ยนเป น ห วข อตำมกระบวนกำร วำงช ดร มซ ำยม อของกระดำษ ม 2 แบบ ค อ ๑. แบบคำขอ ขออน ญำต อน ม ต ๒. แบบป ญหำ ประเด นท จะต องพ จำรณำช ขำดหร อช ช ด หร อ ช แนะในเร องน น ข อน จะไม เข ยนก ได แต ถ ำเข ยนไว ด วยจะสะดวกแก กำรพ จำรณำของผ บ งค บบ ญชำย งข น เช น ความเป นมา ข อเท จจร ง ป ญหำ เร องเด ม ข อพ จารณา เป นห วข อกร ยทำงไปส กำรเสนอแนะประกอบกำรพ จำรณำ พร อมท ง ควำมเห นโดยละเอ ยดของเจ ำหน ำท ท เสนอแนวทำงพ จำรณำ อำจแยกสร ปเป นข อสร ป หร อ ข อย ต ข อเสนอ เข ยนควำมเห นโดยสร ปของเจ ำหน ำท เสนอแนะต อท ประช มว ำ ว น จฉ ย หร อม มต ไปทำงใด อย ำงไร ควร

103 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท กแบบสาเร จร ป บ นท กแบบสาเร จร ป เข ยนลงในกระดำษบ นท ก ซ งแต ละกรมออกแบบจ ดพ มพ ข นใช เฉพำะกรมน น ล กษณะ ใช ก บ บ นท กย อเร อง บ นท กรำยงำน บ นท กขออน ญำต ขออน ม ต บ นท กควำมเห น ท ม ข อควำม โดยสร ปเพ ยงส น ๆ เหมำะสำหร บใช เป นใบปะหน ำเสนอเร องให ผ บ งค บบ ญชำทรำบ หร อส งกำร หร อลงนำม ว ตถ ประสงค ช อหน วยงำน จ ดประสงค ท จะให ดำเน นกำร สาระสาค ญ คำข นต น เร อง ข อควำม ลงช อ ตำแหน ง ว นเด อนป

104 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ บ นท กแบบสาเร จร ป

105 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นไว เป นหล กฐานในราชการ หน งส ออ น

106

107 ข อ ๒๘ หน งส อท ต องปฏ บ ต ให เร วกว ำปกต เป นหน งส อท ต องจ ดส งและดำเน นกำรทำงสำรบรรณด วยควำมรวดเร ว เป นพ เศษ แบ งเป น ๓ ประเภท ค อ ๒๘.๑ ด วนท ส ด ให เจ ำหน ำท ปฏ บ ต ในท นท ท ได ร บหน งส อน น ๒๘.๒ ด วนมำก ให เจ ำหน ำท ปฏ บ ต โดยเร ว ๒๘.๓ ด วน ให เจ ำหน ำท ปฏ บ ต เร วกว ำปกต เท ำท จะทำได ให ระบ ช นควำมเร วด วยต วอ กษรส แดง ขนำดไม เล กกว ำต วพ มพ โป ง ๓๒ พอยท ให เห นได ช ดบนหน งส อและบนซอง กรณ ท ต องกำรให หน งส อส งถ งผ ร บภำยในเวลำท กำหนด ให ระบ คำว ำ ด วนภำยใน แล วลงว นเด อน ป และกำหนดเวลำท ต องกำรให หน งส อน นไปถ งผ ร บ ก บให เจ ำหน ำท ส งถ งผ ร บซ งระบ บนหน ำซองภำยในเวลำท กำหนด หน งส อเว ยน ค อ หน งส อท ม ถ งผ ร บจำนวนมำกม ใจควำมอย ำงเด ยวก น ให เพ มรห สต วพย ญชนะ ว หน ำเลข ทะเบ ยนหน งส อส ง ซ งกำหนดเป นเลขท หน งส อเว ยน โดยเฉพำะเร มต งแต เลข ๑ เร ยงเป นลำด บไปจนถ งส นป ปฏ ท น หร อ ใช เลขท หน งส อท วไป ตำมแบบหน งส อภำยนอกอย ำงหน งอย ำงใด

108 ๒ หมวด ๒ การร บและส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ ส วนท ๒ การส งหน งส อ ส วนท ๓ บทเบ ดเตล ด (บ ตรตรวจค น)

109

110 การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อท ได ร บเข ำมำจำกภำยนอกให เจ ำหน ำท ของหน วยงำนสำร บรรณกลำงปฏ บ ต ตำมท กำหนดไว กำรร บหน งส อท ม ช นควำมล บ ในช นล บหร อล บมำก ด วยระบบ สำร บรรณอ เล กทรอน กส ให ผ ใช งำนหร อผ ปฏ บ ต งำนท ได ร บกำรแต งต งให เข ำถ ง เอกสำรล บแต ละระด บ เป นผ ร บผ ำนระบบกำรร กษำควำมปลอดภ ย โดยให เป นไปตำมระเบ ยบว ำด วยกำรร กษำควำมล บของทำงรำชกำร

111

112 การร บหน งส อ การดาเน นการ ๑. จ ดลำด บควำมสำค ญและควำมเร งด วนของหน งส อ ตรวจสอบควำม ครบถ วนของเอกสำร หำกไม สมบ รณ ให จ ดทำบ นท กไว เป นหล กฐำน ๒. ประท บตรำร บหน งส อ ท ม มบนด ำนขวำของหน งส อ ๓. ลงทะเบ ยนร บ ๔. จ ดแยกหน งส อท ลงทะเบ ยนร บแล วส งให ส วนกลำงท เก ยวข องดำเน นกำร

113 การร บหน งส อ

114 การร บหน งส อ

115

116 การส งหน งส อ หน งส อส ง ค อ หน งส อท ส งออกไปภายนอก ให ปฏ บ ต ด งน ๑. เจ าของเร องตรวจสอบความเร ยบร อยของหน งส อ ๒. สารบรรณกลางลงทะเบ ยนส ง ๓. ลงเลขท ว น เด อน ป ในต นฉบ บและสาเนาค ฉบ บท จะส งหน งส อน นออก ๔. สารบรรณกลางเก บต นฉบ บไว ๑ ฉบ บ และค นสาเนาค ฉบ บให เจ าของเร อง ๑ ฉบ บ ๕. ตรวจสอบความเร ยบร อย บรรจ ซอง ป ดผน ก จ าหน าซอง ๖. จ ดส งหน งส อโดยน าส งเอง ส งทางไปรษณ ย ๗. ราชการเร งด วนให ส ง ด วน ด วนมาก ด วนท ส ด

117 การส งหน งส อ

118

119

120 ๓ หมวด ๓ การเก บร กษา ย ม และทาลายหน งส อ ส วนท ๑ การเก บร กษา ส วนท ๒ การย ม ส วนท ๓ การทาลาย

121

122 การเก บร กษา หน งส อท ครบอำย กำรเก บ -ภำยใน ๖๐ ว น หล งจำกว นส นป ปฏ ท น -ให เจ ำหน ำท ผ ร บผ ดชอบในกำรเก บหน งส อ -สำรวจหน งส อท ครบอำย กำรเก บในป น น (ไม ว ำจะเป นหน งส อท หน วยงำนเก บเองหร อส งไปฝำกท สำน กหอจดหมำยเหต ฯเก บให ) -โดยจ ดทำบ ญช หน งส อขอทำลำยเสนอห วหน ำส วนรำชกำรระด บกรม-เพ อพ จำรณำแต งต ง คณะกรรมกำรทำลำยหน งส อ

123 การเก บร กษา การเก บหน งส อแบ งเป น ๓ ประเภท ๑. เก บระหว างปฏ บ ต ๒. เก บเม อปฏ บ ต เสร จแล ว ๓. เก บไว เพ อใช ในการตรวจสอบ

124 การเก บร กษา เก บระหว างปฏ บ ต ค อ การเก บหน งส อท ปฏ บ ต ย งไม เสร จให อย ในความร บผ ดชอบของเจ าของเร อง โดยให กาหนดว ธ การเก บให เหมาะสมตามข นตอนของการปฏ บ ต งาน

125 การเก บร กษา การเก บเม อปฏ บ ต เสร จแล ว ค อ การเก บหน งส อท ปฏ บ ต เสร จเร ยบร อยแล ว และไม ม อะไรท จะต องปฏ บ ต ต อไปอ ก ให เจ าหน าท ของเจ าของเร องปฏ บ ต ด งน ๑. จ ดทาบ ญช หน งส อส งเก บ (แบบท ๑๙) ๒. ส งหน งส อและเร องปฏ บ ต ท งปวงท เก ยวข องก บหน งส อพร อมบ ญช หน งส อส งเก บ ไปให หน วยเก บกลางท ส วนราชการกาหนด

126 การเก บร กษา เก บไว เพ อใช ในการตรวจสอบ ค อ การเก บหน งส อท ปฏ บ ต เสร จเร ยบร อยแล ว แต จาเป นจะต องใช ในการตรวจสอบ เป นประจา ไม สะดวกในการส งไปเก บย งหน วยเก บของส วนราชการ ตามข อ ๕๔ ให เจ าของเร องเก บเป นเอกเทศ โดยแต งต งเจ าหน าท ข นร บผ ดชอบก ได เม อหมด ความจาเป นท จะต องใช ในการตรวจสอบแล ว ให จ ดส งหน งส อน นไปย งหน วยเก บ ของส วนราชการ โดยถ อปฏ บ ต ตามข อ ๕๔ และข อ ๕๕ โดยอน โลม

127 การเก บร กษา ระบบการจ ดเก บ อาจจาแนกได ด งน ๑. เก บตามห วเร อง (Subject Files) ๒. เก บตามช อหน วยงานหร อบ คคล(Name Files) ๓. เก บตามช อภ ม ศาสตร (Geographical Files) ๔. เก บตามรห ส (Numeric Files) ๕. เก บตามลาด บว น เด อน ป (Chronologic Files)

128 การเก บร กษา ระบบการจ ดเก บ ๑. เก บตามห วเร อง (Subject Files) ค อ การจ ดเก บเอกสาร โดยจาแนก เอกสารออกเป นห วข อ ตามหน าท ความร บผ ดชอบหร อล กษณะงาน เอกสาร ท วไป สามารถจาแนกเป นห วข อใหญ ๆ ได ๑๐ หมวด ๒. เก บตามช อของหน วยงานหร อบ คคล (Name Files) ค อ การเก บเอกสาร เร ยงตามลาด บช อหน วยงาน หร อ ช อบ คคล เช น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงย ต ธรรม ๓. เก บตามช อภ ม ศาสตร (Geographical Files) ค อ การเก บเอกสารตาม สถานท ต งของหน วยงาน ซ งอาจแยกเป นภาค เขต จ งหว ด อาเภอ ตาบล เช น สรรพากรเขต ๙

129 การเก บร กษา ๔. เก บตามรห ส(Numeric Files) ค อ การเก บเอกสารโดยให หมายเลขแก เอกสารต าง ๆ เช น เอกสารเก ยวก บการเง น ๐๑ เอกสารเก ยวก บการบร หารบ คคล ๐๒ ๕. เก บตามลาด บว น เด อน ป (Chronological Files) ค อ การเก บเอกสาร ตามลาด บ ว น เด อน ป ท ส งหน งส อออก หร อร บเข ามาในหน วยงาน

130 การเก บร กษา

131 การเก บร กษา

132

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

ค ม อการจ ดการองค ความร

ค ม อการจ ดการองค ความร ค ม อการจ ดการองค ความร การพ มพ หน งส อราชการ ด วยโปรแกรม Microsoft Word จ ดทาโดย คณะกรรมการการจ ดการความร สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดหนองบ วลาภ ป การศ กษา ๒๕๕5 1 การพ มพ หน งส อราชการด วยโปรแกรม

More information

ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร

ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร การพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย การจ ดท ากระดาษตราคร ฑและกระดาษบ นท กข อความ โดยใช โปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ

More information

ความหมายของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก

ความหมายของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก 1 2 3 ความหมายของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก ๑) หน งส อท ม ไปมาระหว างส วนราชการ ๒) หน งส อท ส วนราชการม ไปถ งหน วยงานอ นท ม ใช ราชการ หร อท ม ไปถ ง บ คคลภายนอก ๓)

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก)

ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก) ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก) งานสารบรรณ ค อ งานท เก ยวก บการบร หารงานเอกสาร เร มต งแต การจ ดท า การร บ การส ง การเก บร กษา การย ม และการท าลายเอกสาร จากความหมายของ งานสารบรรณ สามารถเห

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ลาด บท ประเด น แนวปฏ บ ต ๖. การลงทะเบ ยน ส งเอกสาร

ลาด บท ประเด น แนวปฏ บ ต ๖. การลงทะเบ ยน ส งเอกสาร ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แนวปฏ บ ต ในการใช ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส และระบบจ ดเก บเอกสาร (E-Document) ------------------------------------------------------- ตามท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท )

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ) ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ).. การลงร บหน งส อราชการม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเป นหล กฐานทางราชการในการย นย นการร บหน งส อเข า ๒. ป องก นหน งส อราชการส ญหาย ๓. ง ายต อการส

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการอน ม ต ให เด นทางไปราชการ และการจ ดการประช มของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการอน ม ต ให เด นทางไปราชการ และการจ ดการประช มของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการอน ม ต ให เด นทางไปราชการ และการจ ดการประช มของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยท เป นการสมควรก าหนดระเบ ยบเก ยวก บการอน ม ต ให เด นทางไปราชการและการจ ด การประช มของทางราชการ คณะร

More information

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (MY OFFICE) ศ นย เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต 4 คำน ำ ค ม อระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (My Office) ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนท 1 งานด านการควบค มพ สด เป นข นตอนท ร บช วงต อจากหน วยงานด านการจ ดหา หร อหน วยท ได ร บการบร จาคช วยเหล อมา เม อหน วยงานด งกล าวน ได ด าเน นการตามข นตอนต าง ๆ ตาม กระบวนการของแต

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) จ ดทำโดย นำงสำวจ ฑำร ตน โถช ย เจ ำหน ำท บร หำรงำนท วไป ส ำน กงำนคณบด คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย สถำบ นเทคโนโลย ปท มว น 2558 ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 1 แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง "การจ ดการเอกสาร" คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล อมรอบข อคาตอบท ถ กต องท ส ด 1. รายงานความก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แนวทางการตรวจสอบ การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา

แนวทางการตรวจสอบ การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา แนวทางการตรวจสอบ การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร บตรวจดาเน นการจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา ปฏ บ ต เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ หน งส

More information

เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง

เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง การจ ดทาแบบน าส งเง นเข ากองท นน าม นเช อเพล ง เพ อจ ดส งให ผ ค าน าม น ว นศ กร ท 12 ก.ย. 57 ณ ห องประช ม 1 ช น 15 ความเป นมา ตามคาส ง คสช. ท 120/2557

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยพาย พ ระบบจ ดเก บเอกสารสาน กงานอธ การบด งานเลขาน การ ประจาป การศ กษา 2553

สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยพาย พ ระบบจ ดเก บเอกสารสาน กงานอธ การบด งานเลขาน การ ประจาป การศ กษา 2553 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยพาย พ ระบบจ ดเก บเอกสารสาน กงานอธ การบด งานเลขาน การ ประจาป การศ กษา 2553 ผ ร บผ ดชอบ : นางศ ร พร ก ศลวงศ นางกนกพร น ชอนงค นางสมกมล ตร งร ฐพ ทย นางสาววร ญญา ศร เดช และนางสาวปร

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5.

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. การกาหนดคาบ งค บ 6. ต วอย างคาพ พากษาท น าสนใจ ความหมายของ คด ปกครองทางส

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information