แนวค ดการจ ดก จกรรมในช มชน (ค าย)

Size: px
Start display at page:

Download "แนวค ดการจ ดก จกรรมในช มชน (ค าย)"

Transcription

1 แนวค ดการจ ดก จกรรมในช มชน (ค าย)

2

3 ทาไมเราจ งต องศ กษาเพ อร บใช ประชาชน ส งคมไทยในป จจ บ นก าล งอย ในว กฤต ความข ดแย ง และความไม เท า เท ยมก น สถาบ นอ ดมศ กษาถ อเป นภาคส วนสาค ญท ต องม ส วน 'ป องก น' และ 'แก ไข' ว กฤต เพ อให ส งคมไทยม ความร เท าท นโลก และก าวเข าส ส งคม แห งการเร ยนร เป นส งคมแห งป ญญา ร จ กและม นใจในต วเอง ช วยเหล อ ต วเอง ตลอดท งสามารถจ นเจ อช วยเหล อซ งก นและก นได สถาบ นอ ดมศ กษาจ งจ าเป นต องปร บต ว ห นมาเสร มสร างให น ส ต น กศ กษาม ท กษะท จ าเป นในการดารงช ว ตท ามกลางความเปล ยนแปลง ในศตวรรษหน า โดยเป นผ น าการเปล ยนแปลง อ ดมศ กษาจะต องม ส วนร วมในการสร างส งคมให น าอย

4 แนวค ดหล กการจ ดก จกรรมในช มชน 1.ต วตนโครงการ 2.ท กหม บ านม เร องเล า 3.เราไม ใช น ก เสก-สร าง 4.ท กเส นทางม ป ญหา 5.คล งป ญญาช มชน 6.เราค อคนต นแบบ 7.อย าแยกส วนการเร ยนร 8.ห นกล บไปด บ านเก ด 9.ก อเก ดองค ความร

5

6 ต วตนโครงการ ต องร ว า ต วเอง จะไปทาอะไร เพ ออะไร ท ไหน และอย างไร ต องร กรอบแนวค ด หร อภาพรวมท เก ยวข องก บ โครงการ ต องร เร องราวโดยส งเขปท เก ยวข องก บ ช มชน หร อกล มคนท กาล งจะเข าไปจ ดก จกรรม หร อเข าไปเร ยนร เช น ข อม ลท วไปของ ช มชน แกนนาช มชน ประเพณ ว ฒนธรรม ควรต องม การ ปฐมน เทศ ก อนการจ ดก จกรรม เพ อให ร วม เร ยนร ก อนการจ ดก จกรรม

7

8 ท กหม บ านม เร องเล า สภาพท วไปของช มชน (Context) ไม ว าจะจ ดก จกรรมใดๆ ในช มชน ควรจะต องกล บออกมา พร อมก บสาระเล กๆ น อยๆ เป นต นว า ประว ต ศาสตร ช มชน สภาพการณ จากอด ตส ป จจ บ น และท ศทางอนาคตของช นน นๆ หร ออย างน อยก ให ร ตานานบ านตานานเม อง

9

10 เราไม ใช น ก เสก-สร าง น ส ตม สถานะเพ ยงผ เร ยนร และม สถานะเป นเสม อน เคร องม อในการค นหาคล งความร หร อกระต นให ช มชนได เห นค ณค า หร อต นท นของต วเอง น ส ตควรจ ดก จกรรมท ทาให ช มชนร ส กว าเป นการ แลกเปล ยน เร ยนร ร วมก น มากกว าทาให ช มชนร ส กว าเป น ผ ร บ และต า ต อย หร อด อยพ ฒนา

11 ฐานค ดในการทางานก บช มชน ช มชนไม ใช ภาชนะท ว างเปล า ช มชนไม ได อย แบบแยกส วนในแต ละม ต ช มชนไม ได ม องค กรเด ยว ช มชนท กช มชนไม เหม อนก นหมด

12 เทคน คการสร างความส มพ นธ ก บช มชน สร างความประท บใจเม อแรกพบ แสดงความสงบเสง ยม หล กเล ยงการต งคาถามท ทาให อ ดอ ด ไม ทาต วท ดเท ยมผ นาช มชน พยายามเข าไปม ส วนร วมก บก จกรรมช มชน ควรม ผ เร มแนะนาท ชาวบ านยอมร บ เม ออ ดอ ดอย างท อถอย

13 ต องเข าใจว า การสร างความส มพ นธ ท ด อาจต องใช เวลา เป นม ตรก บท กคน เคารพถ งความแตกต างและหลากหลายภายในช มชน อย าด วนสร ปหร อต ความ เข าร วมก จกรรมก บช มชนอย างสม าเสมอ ให เด ก เป นส อสานส มพ นธ ช มชน เข าถ งท กกล มเป าหมาย เช น กล มผ ส งอาย กล มว ยร น กล มแม บ าน เกษตรกร เท ยว ตลาดช มชน เพ อเห นถ งหลากหลายส นค า ผ คน และเร องราวของ ช มชน ไปร วมก จกรรมก บ ว ด ในช มชน

14

15 ท กเส นทางม ป ญหา จะต องระม ดระว งม ให ก จกรรมของต วเองพล ดหลงไปส ประเด น การเม อง ในช มชน รวมถ งการค ดคาน งถ ง ความแตกต าง ทางความค ด ของคนในช มชน และความแตกต างทางความค ด ของชาวค ายท ม ต อก นและก น โดยต องให ความสาค ญต อ ว ฒนธรรมองค กร หร อกฎกต กาของค ายน นๆ ว าเป น อย างไรบ าง และให ความเคารพต อ ว ถ ปฏ บ ต ของช มชน

16 ข อพ งระว งในการทางานก บช มชน ควรร จ กและคาน งถ งกาลเทศะหร อความเหมาะสมของเวลา และสถานท เช น ควรร ว าสถานท ใดถ ายภาพได หร อไม ได บร เวณใดท เป นท ห ามเข า การวางต วท เหมาะสมของเพศชายและเพศหญ งท แสดงออกถ ง ความสน ทสนมมากเก นไป แต ต องคาน งถ งบรรท ดฐานของ ส งคมน นๆ ไม ควรสน ทสนมก บใครเป นพ เศษอย างรวดเร ว โดยเฉพาะก บ คนต างเพศซ งอาจถ กเข าใจผ ดไปในทางช สาวได

17 การใช คาพ ด ภาษาท ม ความแตกต างว ฒนธรรม คาบางคาอาจ ใช ก นอย างปกต ในว ฒนธรรมหน ง แต อาจเป นคาท เป นไป ในทางลบของอ กว ฒนธรรมหน ง การทาต วเด นเก นไป เป นเร องท ควรระว งให มาก การเข าช มชน น น ควรวางต วให เหมาะสมก บการเป นน กศ กษา ม ความอ อน น อมถ อมตน ไม ค ยโวโอ อวดและทาต วเด นเก นจาเป น หากพบความข ดแย งในพ นท จะต องไม เล อกเข าข างฝ ายใดฝ าย หน ง ให วางต วเป นกลาง

18 คล งป ญญาช มชน ควรตระหน กว า ช มชนค อฐานการเร ยนร ของประเทศชาต รวมถ งการตระหน กว าในช มชนน นๆ ม แหล งเร ยนร มากมายในม ต ของ บ าน-ว ด-โรงเร ยน (บวร) ตลอดจนแหล งความร หร อบ อเก ดแห งความร ใน ๔ ม ต อ นหมายถ ง ธรรมชาต คน ตารา และเทคโนโลย น ส ตต องตอบให ได ว าในช มชนน นๆ ม อะไรเป นความร หร อพล ง ทางป ญญาท ควรค าต องการศ กษา ส บค นและต อยอด

19 ร จ ก ประเม นผล เร ยนร ว เคราะห ช มชน ยอมร บ ต ความ หมาย อธ บายได อย างเป น ระบบ เข าใจ

20

21 เราค อคนต นแบบ น ส ตค อกล มคนท ส งคมคาดหว ง พฤต กรรมของน ส ตจ งกลาย เป นเป า ท คนในช มชนเฝ ามองด วยความร ส กอ นด งาม หร อแม แต การ เป นเป าแบบส มเส ยง จ งจาต องระม ดระว งเร องการวางต ว ระม ดระว ง เร องบทบาทและสถานะของการเป นผ ให ผ ร บ หร อผ เร ยนร อย าทา ให ช มชนมองว าต วเองส งส งจนแตะต องส มผ สไม ได หร อแม แต การถ ก มองว าน ส ตเป นผ นาแฟช นแบบผ ดๆ และท จะล มไม ได โดยเด ดขาดเลยก ค อ ความเป นสถาบ นต ดต ว น ส ตอย ตลอดเวลา

22

23 อย าแยกส วนการเร ยนร การไปค ายต องเร ยนร แบบบ รณาการ ท งในม ต ของการจ ดการค าย และการเร ยนร ช มชน ไม ใช ว าค ายอย ในโรงเร ยนก ทาก จกรรมอย แต เฉพาะในโรงเร ยน โดยไม สนจะก าวข ามออกมาส การเร ยนร บ านและว ด หร อแม แต ท งนาป าเขา ล กเล กเด กแดง ผ เฒ าผ แก ก ล วนแล วแต เป น ห องเร ยนได ท งน น และท กอย างก เก ยวพ นโยงใยก นแทบท งส น

24

25 ห นกล บไปด บ านเก ด เม อไปค ายแล วพบเจอส งใดมาบ าง น ส ตก ควรห น กล บมาเพ งมองรากเหง าต วเองไปพร อมๆ ก น และน นก รวมความถ งการทาความเข าใจก บบ านเก ดเม องนอนของต วเอง ไม ใช เข าใจบ านอ น...แต ไม เข าใจบ านต วเอง หร อแม แต การตระหน กว า จะต องทาอะไรเพ อบ านเก ดของต วเอง อ นเป นส วนหน งของการสร าง สาน กร กบ านเก ด ซ งบ านเก ดท ว าน น อาจหมายถ ง -หม บ านของ ต วเอง ความเป นภ ม ภาค-ความเป นประเทศชาต -ส งคมโลก

26 ก อเก ดองค ความร การไปค ายในแต ละคร ง น ส ตควรต องตอบต วเอง หร อ ถอดบทเร ยน ให ได ว าต วน ส ตได เร ยนร อะไรบ าง เข าใจในโลกและช ว ตมากข นหร อไม เห นค ณค าของการ ม ช ว ตอย อย างไร และอะไรค อ ต นท นอ นด ในการท จะ นากล บ มาพ ฒนาต วเองและส งคมไปพร อมๆ ก น

27 หล กค ดเพ มเต ม เราจะเร ยนร ช มชน ได ด วยเคร องม ออะไร

28 การจ ดก จกรรมแบบม ส วนร วม การม ส วนร วม (Participation : PAR) ของผ ม ส วนได ส วนเส ย ภายใต หล กค ดของการให ความสาค ญก บ ปร ชญาและค ณค าท เน นคนเป นศ นย กลาง และช มชน ม การส งสมความร มหาว ทยาล ย ช มชน

29 การร วมค ด/ขบค ดไตร ตรอง(Reflection) ร วมต ดส นใจ ร วมลงม อทา ร วมร บผ ดชอบ การเสร มสร างพล งอานาจ (Empowerment)

30 การเก บรวบรวมข อม ลหน นเสร มการเร ยนร ช มชน เป นการศ กษารวบรวมข อม ลอย างม ส วนร วมระหว างคนใน และคนนอกพ นท เคร องม อท ใช ได แก แบบส มภาษณ ส งเกต การทบทวนข อม ลม อสอง (Review of Secondary Sources) ประว ต บ คคล (Biography) การทาประว ต พ นท (Local History) เส นเวลา (Time Line) การศ กษารายกรณ (Case Study) ปฏ ท นฤด กาล (Seasonal Analysis) ผ งก จกรรม (Activity Chart) แผนท ทร พยากร (Resource Map)

31 การส มภาษณ Two way communication การสนทนาซ กถามอย างม จ ดม งหมาย เพ อให ได ข อม ลเร องใดเร องหน งท ต องการ ข อม ลจากการส มภาษณ จะช วยอธ บายส งท พบเห นหร อส งเกต

32 การส งเกต แบบม ส วนร วม แบบไม ม ส วนร วม

33

34

35 ปฏ ท นการผล ต มค. กพ. ม ค. เมย. พค. ม ย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. ป าห ว ไร ปลาย นา เก บฟ น เก บยา เก บอ ลอก เล ยงว ว ควาย เก บเห ด หน อไม ผ กป า ยาสม นไพร ข ดก น น เล ยงว ว ควาย เก บดอกกะเจ ยว หม บ า น ทอผ า เล ยงไก ต ไปกร งเทพฯ ก จกรรมกล ม เน น ท าย บ าน ท ล ม ปล กม น ไถดะ ดานาป ปล กผ ก ทานาแซง ดานาป เล ยงว ว ควาย เก ยวข าวนาป เก ยวข าวนาป น าช หาปลา ส ตว น า ก นข าวป า หาปลาน าแก ง

36

37

38

39 ผลล พธ ท เก ดข นจากกระบวนการ

40 Field expose น ส ตได เร ยนร ท งในโลกความเป นจร งของ ส งคมนอก และในห องเร ยน การเตร ยมประสบการณ ภาคสนาม ให ก บน ส ต เพ อให น ส ตม ท กษะการใช ช ว ตและทา ก จกรรม ร วมก นอย างม ศ ลปะแห งการเร ยนร มากอย างย ง

41 Community Learning การเร ยนร ช มชนและการเร ยนร จากประสบการณ ช ว ต ของผ คนท เป น ชาวบ าน เป นการเด นเข าไปอ านตาราท ม ช ว ต ผ านประสบการณ เช งส มผ ส เปล ยนแปลงโครงสร างส งคมแห งการเร ยนร ท ล กซ งและแยบคาย บทบาทและการปฏ ส มพ นธ ก นของผ คนใน โครงสร างใหม จะทาให ช มชนและน กศ กษาต างได สถานะเป น คร และผ ก อให เก ดการเร ยนร ของก นและก น เป นการปฏ บ ต การเช งส งคมและการเร ยนร ในแนวราบ ช มชนก ได กาล งและความ แข งแรงเพ มข น และน กศ กษาก ได ประสบการณ การเร ยนร ท เข มข น

42 Uniqueness of Learning Unit การจ ดก จกรรมค าย เป นการออกแบบ และจ ดหน วยประสบการณ เพ อการเร ยนร อย างบ รณาการท ม ประส ทธ ภาพมาก เป น Goal oriented learning process ท วางแผน และกาก บให บรรล จ ดหมายท ต องการได อย างค อนข างแน นอน

43 Team ท ม เก ดการเร ยนร และเพ มพ นท กษะการทางานเป น ผ านกระบวนการ ปฏ บ ต จร ง ในภาคสนาม ผสมผสานก บ การแบ งป นน าใจ ม ตรไมตร รวมถ งการพ ฒนา สมรรถนะ ในทางความค ดอ นๆ เช น การว เคราะห ป ญหา (problem analysis) การกาหนดเป าหมาย/วางแผน (planning) การต ดส นใจ (decision) การต ดตามผล (monitoring) การประเม นผล (evaluation) ท ย ดโยงไปส เป าหมาย เด ยวก น

44 ศ กษาเร องราวก จกรรม/โครงการเก ยวก บ ค ายและช มชน Gotoknow.org/blog/pandin Phanat preewatsana FB หน งหล กส ตรหน งช มชน

ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด: การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. 1

ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด: การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. 1 ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. เชาวน ด ศ อ ศวก ล อเนกพล เก อมา สมโภชน รอดวงษ ณ ฐ กาญจนศ ร และธ รพงษ ประท มศ ร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน)

ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน) ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน) นายแพทย ส ร ยเดว ทร ปาต และคณะ แผนงานส ขภาวะเด กและเยาวชน สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) 1 คานา เราท กคนเก ดมาม ต

More information

เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น การสร างเคร อข าย

เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น การสร างเคร อข าย เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างเคร อข าย ว ตถ ประสงค การเร ยนร 1. เพ อให ผ เร ยนทราบถ งความหมายของเคร อข ายและการสร

More information

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน : PBL)

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน : PBL) การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project-based Learning : PBL) การนาโครงงานมาใช ในการจ ดการเร ยนการสอนถ อได ว าไม ใช ส งใหม ในการจ ดการศ กษา อย างไรก ตาม ในทศวรรษท ผ านมาม การนามาใช โดยได ค อยๆ พ ฒนาจนได

More information

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช.

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. จากแนวค ด ส ร ปธรรมการเร ยนร...ร วมก น โดย คณะน กว จ ยท ปร กษา ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการศ นย การเร ยนร ค ชมชนก บ กทช. ส าน กงานคณะกรรมการก

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง:

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: เหต ผล ความหมาย เป าหมาย ต วช ว ดและกระบวนการทางาน ทาไมต องปฏ ร ปประเทศไทยให ช มชนท องถ นต องจ ดการตนเอง ในอด ต ช มชนท องถ นท กหนแห งล วนบร หารจ ดการตนเอง เป นช มชนเข มแข ง พ งตนเอง

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

ปาฐกถาพ เศษ โดย ค ณเดช พ มคชา การท องเท ยวโดยช มชน : ความท าทายของการท องเท ยวว ถ ชาวบ านส มาตรฐานสากล

ปาฐกถาพ เศษ โดย ค ณเดช พ มคชา การท องเท ยวโดยช มชน : ความท าทายของการท องเท ยวว ถ ชาวบ านส มาตรฐานสากล เอกสารสร ปการส มมนา การท องเท ยวโดยช มชน...โอกาสในการเร ยนร และการแบ งป นในอาเซ ยน (Innovating CBT in ASEAN) ว นท 30 พฤษภาคม 2556 ณ พระนครแกรนด ว ว มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนคร กร งเทพฯ โดย สถาบ นการท องเท

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

โครงการ บร การงานว ชาการ ด านการปร บปร งและพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร โรงเร ยนมารดานฤมล

โครงการ บร การงานว ชาการ ด านการปร บปร งและพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร โรงเร ยนมารดานฤมล โครงการ บร การงานว ชาการ ด านการปร บปร งและพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร โรงเร ยนมารดานฤมล ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย สง า สงค เม อง สาขาว ชา ว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ชา/หน วยงาน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โทรศ พท 08-3585-6767

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา

โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา (ไม ม โรงเร ยนว ดในว นน น ไม ม ฉ นในว นน ) 1. หล กการและเหต ผล ด วยการศ กษาในระด บท องถ นในบ านเราย งขาดการให ความส าค ญอย างจร งจ ง โดยเฉพาะการท างานในด านการศ กษาในระด

More information

การส มมนาว ชาการ เร อง การพ ฒนาศ กยภาพบ คคลท ม ความบกพร องทางการเร ยนร สมาธ ส น และออท ซ ม ว นจ นทร ท 28 ส งหาคม 2549 เวลา 08.00-16.

การส มมนาว ชาการ เร อง การพ ฒนาศ กยภาพบ คคลท ม ความบกพร องทางการเร ยนร สมาธ ส น และออท ซ ม ว นจ นทร ท 28 ส งหาคม 2549 เวลา 08.00-16. การส มมนาว ชาการ เร อง การพ ฒนาศ กยภาพบ คคลท ม ความบกพร องทางการเร ยนร สมาธ ส น และออท ซ ม ว นจ นทร ท 28 ส งหาคม 2549 เวลา 08.00-16.00 น. ห องบอลร ม AB โรงแรมมารวยการ เดน กร งเทพมหานคร กล าวเป ดการส มมนาโดย

More information

มาตรฐาน ต วช ว ด แนวปฏ บ ต /รายละเอ ยด

มาตรฐาน ต วช ว ด แนวปฏ บ ต /รายละเอ ยด ...จากการจ ดส มมนาเพ อระดมความค ดเห น จากผ เก ยวข องก บโฮมสเตย ท วประเทศ เม อว นจ นทร ท 22 ก นยายน พ.ศ. 2546 การส มมนาคร งน นคณะท างานได ด าเน นการในประเด นส าค ญ ค อ น าเสนอด ชน ช ว ดค ณภาพ มาตรฐานโฮมสเตย

More information

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร รห สประจาต วน กศ กษา... ช อ-สก ล... ช อคร ประจากล ม... ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เขตคลองเตย เร องท 1 ความหมาย

More information

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม ว ส ยท ศน : เป นองค การแห งความร และส งเสร มพล งการม ส วนร วมในการข บเคล อนงานว ฒนธรรมเพ อความภาคภ ม ใจในความเป นไทย ๑ ประเด นย ทธศาสตร เป

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ 1 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ป การศ กษา 2555 2 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค

More information

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 1 ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง เป นการเล าเร องราวเหต การณ และผลท เก ดข นในขณะท ดาเน นการ ศ กษาค นคว า รวมถ งส งต างๆท เก ดข นซ งเก ยวข องก บการศ

More information

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

การม ส วนร วมของช มชนในการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ( Community Participation and Local Development)

การม ส วนร วมของช มชนในการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ( Community Participation and Local Development) การม ส วนร วมของช มชนในการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ( Community Participation and Local Development) ฉลาด จ นทรสมบ ต 1 : เข ยน Chalard Chantarasombat 1 : principle writer พ มพ กา จ นทไทย 2 : ว จารณ Pimpika

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

รายงานฉบ บส ดท าย ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาศ กยภาพของข าราชการ

รายงานฉบ บส ดท าย ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาศ กยภาพของข าราชการ รายงานฉบ บส ดท าย ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาศ กยภาพของข าราชการ เสนอต อ ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ โดย สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ก มภาพ นธ 2006 ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

กระบวนการ พ ฒนาว ทยากรประจากล มส มมนา ท ม ประส ทธ ภาพ. M Best Practice การจ ดการความร ของ ฝวก.ยศ.ทร. ประจาป ๒๕๕๘

กระบวนการ พ ฒนาว ทยากรประจากล มส มมนา ท ม ประส ทธ ภาพ. M Best Practice การจ ดการความร ของ ฝวก.ยศ.ทร. ประจาป ๒๕๕๘ กระบวนการ พ ฒนาว ทยากรประจากล มส มมนา K ท ม ประส ทธ ภาพ M Best Practice การจ ดการความร ของ ฝวก.ยศ.ทร. ประจาป ๒๕๕๘ คานา การจ ดการความร ของ ยศ.ทร. เป นหน งกระบวนการท น าไปส การพ ฒนาตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information