NECL MAGAZINE OCTOBER VOL.1 ISSUE1

Size: px
Start display at page:

Download "NECL MAGAZINE OCTOBER VOL.1 ISSUE1"

Transcription

1 NECL MAGAZINE OCTOBER VOL.1 ISSUE1

2 Issue 1 President visits our office Mr.Yoshimura who is new president of NECL HQ visits NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd. Thaniya Head office on Fri 5 October 2012 กฐ นสาม คค NEC Group เน องในป น ทาง NEC Group 4 บร ษ ท ค อ NEC Infrontia, NEC Logistics, NEC Corporation และ NESIC ได ร วมก นเป นเจ าภาพจ ดกฐ นในว นอาท ตย ท 4 พฤศจ กายน 2555 ณ ว ดสะแก สามโคก จ.ปท มธาน ว ดสะแก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปท มธาน ก าล งสร างหล งคา ศาลาประช มสงฆ บ ญถ ง ด าหร ให แล วเสร จ ซ งขณะน ด าเน นการใกล แล วเสร ว เพ อส บสานศาสนาพ ทธให ย ง ย นตลอดกาล จ งเร ยนมาย งท านผ ม จ ตศร ทธาท งหลายได มาร วมก นถวายองค กฐ น โดยท ว ก น ก าหนดการ ว นอาท ตย ท 4 พฤศจ การยน น. ต งองค กฐ นสาม คค ท ว น น. แห องค กฐ นรอบพระอ โบสถ น. พระสงฆ เจร ฐพ ทธมนต น. ถวายองค กฐ น น. ถวายภ ตตาหารแด พระสงฆ เสร จแล วเช ญร บประทานอาหารร วมก น

3 HIGHLIGHT 6 Step พ ช ต Office Syndrome ว ธ ป องก นโรคออฟฟ ต ซ นโดรม ให ได ผลด TOP 50 WORLD CONTAINER PORTS สาระน าร เก ยวก บการใช เบ ยประก นช ว ต เพ อห กลดหย อนภาษ ค ณร หร อไม..ว าเบ ยประก นช ว ตสามารถ น าไปใช ส ทธ ห กลดหย อยนภาษ เง นได ส งถ ง 100,000 บาท JOURNAL FROM Ms.Thachada Pluemjan Mr.Satit Muangngam Mr.Phruttinun Khwankhwa Mr.Tiwakorn Channai Mr.Thotsaphon Premdaeng Mr.Chamanan Chanthakhun Mr.Theekawat Phomyayub สารบ ญ หน า เร อง 1 6 Step พ ช ต Office Syndrome 2 สาระน าร เก ยวก บการใช เบ ยประก นช ว ตเพ อห ก ลดหย อนภาษ 3 ต นไม ก ม ห วใจนะ 5 ภาษาอ งกฤษของคนไทย อย ตรงไหนในอาเซ ยน 7 AEC ด นธ รก จ Logistics การขนส งบ ม 9 Top 50 World Container Ports 10 เร องประกาศใช เลขประจ าต วผ เส ยภาษ 13 หล ก 11 ว ว ฒนาการ 3G ในไทย และท าไมต อง 3G 2100MHz? 14 New Intranet website OCTOBER Vol.1 DESIGN MAGAZINE BY Ms. Kanitta Salangam Tel : +66(0) Ext 1305

4 OCTOBER 2012 VOL.1 ISSUE1 6 Step พ ช ต Office Syndrome ย อมเป นท ทราบด ว า "โรค อ อ ฟ ฟ ศ ซ น โ ด ร ม " ( OFFICE SYNDROME) ถ อเป นกล มอาการท พบ บ อย (มาก) ในคนท างานออฟฟ ศ เน องจากกล มคนเหล าน ม กจะม อ ร ยาบถ ในการท างานท ไม เหมาะสม ไม ว าจะ เป น การน งนาน หล งค อม รวมถ งการ จ องคอมพ วเตอร เป นเวลานาน ส งผลให เก ดอาการกล ามเน ออ กเสบ และปวด เม อยตามอว ยวะต างๆ อาท หล ง ไหล บ า แขน หร อข อม อ ซ งหากเป นมากอาจ ก อให เก ดภาวะหมอนรองกระด กอ กเสบ ได อ กด วย ว ธ ป องก นโรคออฟฟ ศ ซ นโดรม ให ได ผลด นอกจากจะท าได โดยการปร บสภาพแวดล อม ตาแหน งเก าอ โต ะท างาน หร อคอมพ วเตอร ให เหมาะสม แล ว ย งควรสร างความย ดหย นให แก กล ามเน อส วนต างๆ อย างสม าเสมอ โดยเฉพาะบร เวณแขนและม อเพ อ ป องก นผลกระทบในระยะยาว ซ งว ธ ท ว าน สามารถท าได โดยว ธ กายบร หารด วยท าง ายๆ และใช เวลาไม นาน เหมาะส าหร บหน มสาวท ต องการคลายกล ามเน อใน ช วงเวลางานเป นอย างย ง โดยเร มจาก ท าท 1 ประสานม อสอดน วม อเข าหาก นแบบฟ นปลา ยกเว นน วห วแม ม อให ต งตรง ก มศ รษะลงพอประมาณ ยกม อ ข ามศ รษะไปหาต นคอ ใช ห วแม ม อท ง 2 ข างกดลงไปตรงเส น ข างกระด กคอท ง 2 ข างพร อมก น เร มจากจ ดท เป นรอยบ มใต กะโหลกศ รษะไล ลงมาท ต นคอ จากน นกดเส นท สองซ งอย ต ดก น วางน วห วแม ม อลงไปบนจ ดน นแล วค อยกดลงช าๆ ไต ข นและลงตามแนวเส น 3-5 คร ง ท าท 2 นวดเส นคอด านขวา ใช ม อซ ายวางทาบท ต นคอขวา ด านหล งให เต มฝ าม อ ปลายน วม ออย ท เส นคอด านขวาพอด ใช ปลายน วนาง น วกลาง และน วช บ บกดลงไปจากจ ดใต กะโหลก ศ รษะ ค อยๆ กดไล ลงมาถ งไหล ท า 3 รอบแล วเปล ยนมานวด เส นคอด านซ ายโดยใช ม อขวา ท าท 3 กดใต ฐานกะโหลกด านซ าย ใช ห วแม ม อซ ายกดลงตรงจ ด บ มซ งอย ใต กะโหลกศ รษะด านซ าย กดท งไว ส ดลมหายใจเข า ปอดล กๆ ค อยๆ ผ อนลมหายใจออก ขย บน วห วแม ม อไต ลงมาตาม เส นมาบรรจบท ไหล สล บม อขวาท าเช นเด ยวก น ท าท 4 น งต วตรง ไหล ตรง ส ดลมหายใจล กๆ ผ อนออกช าๆ หล บตาลง หม นศ รษะจากซ ายไปขวาตามเข มนาฬ กา หย ดส ดลม หายใจเข าล กๆ แล วปล อย หม นศ รษะกล บทวนเข มนาฬ กา ท าท 5 น งต วตรงประสานน วม อท ง 10 เข าด วยก นยกข ามศ รษะ ทาบฝ าม อท คอและก มหน าลง ง มข อศอกเข าหาก น ฝ าม อด าน น วก อยให วางช ดต ดกะโหลกศ รษะ ค อยๆ ด งศ รษะโน มต าลงมาท หน าต กช าๆ จนร ส กว าเส นหล งและคอต งจ งค อยๆ เงยข นน งต วตรง ปล อยน วก อยก บน วนางท ประสานก นอย ออก แต ย งคงให น วห วแม ม อก บน วช ประสานก นอย เหม อนเด ม น วก อยก บน วนางให ประคองด านหล งของศ รษะไว แล วค อยๆ แหงนหน าข นไปให ส ด จนร ส กเส นคอด านหน าต งจ งกล บมาน งหน าตรงเหม อนเด ม ส ดลม หายใจเข า ออก-1 คร ง ท าท 6 นวดขม บ โดยน วท งส ประสานก น ยกม อข นมาท หน าผาก ใช ห วแม ม อนวดคล งขม บท ง 2 ข างเบาๆ 1 นาท เพ ยงเท าน ก จะช วยให ร ส กผ อนคลายจากการน งท างานออฟฟ ศ เป นเวลานานๆ และถ าจะให ได ผลด กว าน หล งบร หารกล ามเน อ ครบท ง 6 ท าแล ว ลองหาชาร อนมาด มอ กซ กแก ว ร บรองว างาน อ อ ฟ ฟ ศ จ ะ ไ ม เ ป น ป ญ ห า ข อ ง ค ณ อ ก ต อ ไ ป อ างอ ง : Hospital & Healthcare : Journal From Sales Team (Ms. Thachada Pluemjan)

5 สาระน าร เก ยวก บ การใช เบ ยประก นช ว ตเพ อห กลดหย อนภาษ OCTOBER 2012 VOL.1 ค ณร หร อไม...ว าเบ ยประก นช ว ตสามารถน าไปใช ส ทธ ห กลดหย อนภาษ เง นได ส งถ ง 100,000* บาท *แต ท งน ข นอย ก บหล กเกณฑ และเง อนไขของกรมสรรพากร น า ย ป ร ะ เ ว ช อ ง อ า จ ส ท ธ ก ล เ ล ข า ธ ก า ร คณะกรรมการก า ก บและส งเ สร มการ ปร ะกอบธ ร ก จ ประก นภ ย (คปภ.) เป ดเผยว า ผ ซ อประก นช ว ตแบบ บ านาญต งแต ป 2553 สามารถน าหล กฐานการช าระเบ ย ประก นช ว ตท ระบ ข อความแนบท าย เบ ยประก นภ ย ส าหร บการประก นช ว ตแบบบ านาญน ได ร บยกเว นภาษ เง นได ตามประกาศอธ บด กรมสรรพากรเก ยวก บภาษ เง น ได (ฉบ บท 194) เป นหล กฐานในการย น ห กลดหย อน ภาษ เง นได บ คคลธรรมดา 300,000 บาท สาหร บค าเบ ย ประก นช ว ต 100,000 บาทแรก ให ห กเต มจ านวนก อน ส วนวงเง นท อ กเหล อ 200,000 บาท ต องไม เก นร อยละ 15 ของเง นได พ งประเม น การท าประก นช ว ตแบบบ านาญ ค อ? การท าประก นช ว ตแบบบ านาญป จจ บ นเป นท น ยมของ ประชาชน เน องจากเป นการประก นช ว ตท ม งเน นให ความ ค มครองเก ยวก บการสร างหล กประก นรายได ให แก ผ ส งอาย เม อยามเกษ ยณ ซ งผ เอาประก นภ ยจะได ร บเง น บ านาญเป นรายงวดตามระยะเวลาท ก าหนดไว ในส ญญา กรมธรรม ข อควรระว ง!! ถ งแม เ ง อนไขของส ญญากรมธร รม ปร ะก นช ว ตแบบ บานาญระบ ให ผ เอาประก นภ ย สามารถเวนค นกรมธรรม ได ก อนว นครบก าหนดท จะได ร บเง นบ านาญก ตาม ควร ระม ดระว งในการเวนค นกรมธรรม แบบน ด วย เพราะ นอกจากจะเส ยส ทธ ในการน าไปห กลดหย อนภาษ เง นได บ คคลธรรมดาในป ภาษ น นๆ แล วอาจจะต องจ ายเง นใน ส วนท ได ร บการลดหย อน ร ปแบบของการประก นช ว ตแบบบ านาญท สามารถน าไปใช ส ทธ ห กลดหย อนภาษ 1. ต องเป นกรมธรรม ประก นช ว ตท ม ก าหนดระยะเวลา ค มครองต งแต 10 ป ข นไป 2. ต องเป นกรมธรรม ประก นช ว ตท ม เง น หร อผลประโยชน ตอบแทนค นไม เก นร อยละ 20 ของเบ ยประก นช ว ตสะสม (ไม รวมเง นป นผลตามกรมธรรม หร อผลประโยชน ตอบ แทนท จ ายเม อส นส ดการ ช าระเ บ ยปร ะก นช ว ต ห ร อ ผลประโยชน ตอบแทนท จ ายเม อส นส ดอาย กรมธรรม ) 3. เบ ยประก นช ว ตท น าไปลดหย อนภาษ เง นได ต องเป น เบ ยประก นช ว ตของกรมธรรม ประก นช ว ตหล กเท าน น 4. เบ ยประก นช ว ตสาหร บส ญญาเพ มเต ม (เช น อ บ ต เหต / ส ขภาพ เป นต น) ไม สามารถน าไปใช ห กลดหย อนภาษ เง น ได ได อ างอ ง : สาน กงานคณะกรรมการกาก บและส งเสร มการประกอบธ รก จ ประก นภ ย (คปภ.) Journal from Finance Team. (Mr.Phruttinun Khwankhwa)

6 ต มไม ก ม นะ!! ความหมาย การอน ร กษ ส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต ม ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร อ น ร ก ษ เ อ า ไ ว ว า ก า ร อ น ร ก ษ (Conservation) หมายถ ง การร จ กใช ทร พยากร อย างชาญ ฉลาด ให เป นประโยชน ต อมหาชนมากท ส ด และใช ได เป น เวลายาวนานท ส ด ท งน ต องให ส ญเส ยทร พยากรโดยเปล า ประโยชน น อยท ส ด และจะต องกระจายการใช ประโยชน จาก ทร พยากรโดยท วถ งก นด วย ฉะน น การอน ร กษ จ งไม ได หมายถ งการเก บร กษาทร พยากรไว เฉย ๆ แต ต องน า ทร พยากรมาใช ประโยชน ให ถ กต องตามกาละ เทศะ (Time and Space) อ กด วย หล กการอน ร กษ ส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต ในการอน ร กษ ส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต น น ม หล ก 3 ประการ ค อ (ช ชพล ทรง ส นทรวงศ, 2546) อน ร กษ ทร พยากรป าไม การอน ร กษ ป า ไม สามารถกระทาได ด งน 3. การป องก นไฟไหม ป า ไฟไหม ป าถ อว าเป นอ นตราย ร ายแรงท เก ดข นก บป าไม การฟ นฟ กระท าได ยากมาก ไฟ ไหม ป าเก ดจากการกระท าของมน ษย จากความประมาท เล นเล อ ท าให ต นไม บางส วนอาจตาย บางส วนอาจชะง ก การเจร ญเต บโต และบางแห งอาจตายหมด หากเก ดซ า แล วซ าเล าจนพ ชหมดโอกาสแพร พ นธ ได 4. การป องก นการบ กร กท าลายป า การบ กร กการ ท าลายป าไม ในป จจ บ น จะเพ มความร นแรงมากข น การ ป องก นทาได โดย การท าหล กเขตป ายหร อเคร องหมายให ช ดเจนเพ อบอกให ร ว า เป นเขตป าประเภทใด การ แก ป ญหาน สาค ญท ส ดอย ท การปฏ บ ต ของเจ าหน าท ของ ร ฐท เป นไปด วยความเท ยงตรง เอาจร งเอาจ ง และม ความ ซ อส ตย ต ออาช พและหน าท ปฏ บ ต ตามต วบทกฎหมายและ พระราชบ ญญ ต ป าไม อย าง เคร งคร ดจะสามารถป องก นการ ทาลายป าในท กร ปแบบได 1. การก าหนดนโยบายป าไม แห งชาต นโยบายป าไม แห งชาต ม อย 20 ข อท สาค ญ ค อ การก าหนดให ม พ นท ป า ไม ท วประเทศอย างน อยในอ ตราร อยละ 40 ของพ นท ประเทศ เป นการก าหนดแนวทางการจ ดการและ การพ ฒนา ป าไม ในระยะยาว 2. การปล กป า เป นการด าเน นงานด านการอน ร กษ ป าไม อย างหน ง เม อป าไม ในพ นท ถ กต ดฟ นลงไม ว ากรณ ใดก ตาม นโยบายการร กษาป าไม จะก าหนดให ม การปล กป าข น ทดแทนและส งเสร มให ม การปล กสร างสวนป าท กร ปแบบ

7 5. การใช ว สด ทดแทนไม ในการก อสร างต าง ๆ ไม ว าจะ เป นบ านเร อน หร อส งก อสร างอ นท เคยใช ไม ด งเด ม เช น การ สร างสะพานเพ อทดแทนสะพานเก าท ช าร ด ควรจะใชเหล ก ท าสะพานให รถว งช วคราว ก อนจะม สะพานใหม ท ถาวรและ สร างได ด วยว สด อ นแทนไม 6. การใช ไม อย างม ประส ทธ ภาพ / ประหย ด เป นการน า เน อไม มาใช ให เก ดประโยชน มากท ส ด โดยใช ท กส วนของ ต น เช น ไม ท เหล อจากการแปรร ป น ามาใชเป นว สด ก อสร าง แล วสามารถน า ไปเป นว ตถ ด บท าไม อ ด ไม ปาร เก ช นไม ส บ (Chip board) ไม ประสาน (Particle board) ท าเคร องใช ขนาดเล ก เช น แจก น ท เข ยบ หร ของชาร วย เป นต น ส วนไม ท น ามาแปรร ปเพ อใช ในการก อสร างหร อเพ อการอ น ควร ปร บปร ง ค ณภาพไม ก อนน ามาใช ประโยชน เช น การอาบ น ายาไม อบให แห ง เพ อย ด อาย การใช งานให ยาวนาน ออกไป 7. การพยายามน าไม ท ไม เคยใช ประโยชน มาใช ไม ท ไม เคยน ามาใช ประโยชน มาก อน เช น ไม มะพร าว ต นตาล ไม ยางพารา น ามาท าเคร องใช ในคร วเร อนได หลายชน ด อาท ต เต ยง โต ะ ก อนน ามาใช ประโยชน ควรปร บปร ง ค ณภาพไม ก อน 8. ส งเสร ม ประชาส มพ นธ ให การศ กษา ให เยาวชนและ ปร ะชาชนได ตร ะหน กถ งความส าค ญของป าไม สร าง จ ตส าน กในการอน ร กษ และช วยก นด แลในการร กษา ทร พยากรป าไม เหม อนก บท เราร กษาและหวงแหนส งของท เป นสมบ ต ของเราเอง การอน ร กษ ทร พยากรน า การอน ร กษ น า หมายถ งการป องก นป ญหาท พ งจะเก ดข นก บน า และการ น าน ามาใชเพ อให เก ด ประโยชน ส งส ดในการดารงช พขอมน ษย การ อน ร กษ น าสามารถดาเน นการได ด งน 1.การปล กป า โดยเฉพาะการปล กป าบร เวณพ นท ต น น า หร อบร เวณพ นท ภ เขา เพ อให ต นไม เป นต วก กเก บน า ตามธรรมชาต ท งบนด นและใต ด น แล วปลดปล อย ออกมาอย างต อเน องตลอดป 2.การพ ฒนาแหล งน า เน องจากป จจ บ นแหล งน า ธรรมชาต ต าง ๆ เก ดสภาพต นเข นเป นส วนใหญ ทาให ปร มาณน าท จะก กข งไว ม ปร มาณลดลง การพ ฒนา แหล งน าเพ อให ม น าเพ ยงพอจ งจ าเป นต องท าการข ด ลอกแหล งน าให กว างและล กใกลเค ยงก บสภาพเด ม หร อมากกว า ตลอดจนการจ ดหาแหล งน าเพ มเต ม อาจจะกระท าโดยการข ดเจาะน าบาดาลมาใช ซ งต อง ระว งป ญหาการเก ดแผ นด นทร ด หร อการข ดเจาะแหล ง น าผ วด นเพ มเต ม Journal from NEC Team. (Mr.Satit Muangngam)

8 BACK TO SCHOOL! OCTOBER 2012 Volume 1 Issue ภาษาอ งกฤษของคนไทย อย ตรงไหนในอาเซ ยน ภาษาอ งกฤษ ของคนไทย เม อภาษาอ งกฤษถ กก าหนดให เป น ภาษากลาง ใน การส อสารระหว าง 10 ชาต อาเซ ยน ท าให หลายฝ าย อ อ ก ม า แ ส ด ง ค ว า ม เ ป น ห ว ง ก บ ป ญ ห า ก า ร ใ ช ภาษาอ งกฤษ ของคนไทย เพราะเม อด จากผลสารวจของ สาน กต าง ๆ ล วนแต ช ช ดตรงก นว า ภาษาอ งกฤษ ของเรา ส เพ อนบ านในอาเซ ยนไม ได และอย ใน ระด บต ามาก บ าง ก ว าต ากว าอ นโดน เซ ย เว ยดนาม หร อแม แต แพ ลาว ก ม เม อเท ยบส ดส วนการใช ภาษาอ งกฤษส อสารของ ประเทศในอาเซ ยน พบว า คนไทยท ส อสารด วยภาษาอ งกฤษ ได ม เพ ยง 10 % เท าน น ซ งท าให ไทยอย ในอ นด บท 5 จาก 10 ประเทศ 1. ส งคโปร 4.58 ล านคน ใช ภาษาอ งกฤษ 3.25ล านคน ค ดเป น 71% 2. ฟ ล ปป นส 97 ล านคน ใช ภาษาอ งกฤษ ล านคน ค ดเป น 55.49% เพราะเราไม เคยเป นเม องข นของใคร? หร อ เพราะเรา ไม ใส ใจท จะพ ฒนาท กษะภาษา ไม เคยสนใจว าเพ อนบ าน เราเขาไปถ งไหนแล วก นแน? 3. บร ไน ดาร สซาลาม 0.38 ล านคน ใช ภาษา อ งกฤษ 0.14 ล านคน ค ดเป น 37.73% 4. มาเลเซ ย ล านคน ใช ภาษาอ งกฤษ 7.4 ล านคน ค ดเป น 27.24% 5. ไทย ล านคน ใช ภาษาอ งกฤษ 6.54 ล านคน ค ดเป น 10% เหล อเวลาอ กไม มากน กส าหร บการเตร ยมต วร บม อ ก อนการเป ดเสร อาเซ ยน เราต องเร มเป ดห เป ดตาเร ยนร เพ อนบ านให มากข น ขณะเด ยวก นก ต องพ ฒนาท กษะ ภาษาอ งกฤษของเราให ท ดเท ยม และสามารถแข งข นก บ ต างชาต ได เพ อหาโอกาสใหม ๆ ให ก บต วเอง หร ออย าง น อยก เพ อเป นเกราะป องก นไม ให เราเส ยโอกาสท ควรจะเป น ของเรา เช น งานท ควรจะเป นของเรา แต เรากล บถ ก ก าจ ด จ ดอ อน ร บต างชาต เข ามาท าแทน เพราะต างชาต ม ศ กยภาพมากกว าในอ ตราค าจ างท เท าก น และคนไทยอาจ หางานยากข น หร ออาจตกงานเอาได ง าย ๆ

9 ภาษาอ งกฤษของคนไทย อย ตรงไหนในอาเซ ยน คะแนน TOEFL ของไทย หากเปร ยบเท ยบคะแนน TOEFL ของบ ณฑ ตจากประเทศ อาเซ ยน พบว า ชาต ท ได คะแนนเฉล ยส งกว า 550 ได แก ส งคโปร และฟ ล ปป นส คะแนนเฉล ยส งกว า 500 ได แก พม า เว ยดนาม และก มพ ชา ส วนไทยม คะแนนเฉล ยของ บ ณฑ ตต ากว า 500 คะแนน ซ งอย ในระด บเด ยวก บบ ณฑ ต จากประเทศลาว อ กข อม ลท ย นย นว า ไทยอย ในสถานการณ ท น า เป นห วงค อ การจ ดอ นด บของ English Proficiency Index (EFI) ท แบ งระด บท กษะภาษาอ งกฤษออกเป น 5 ระด บ ค อ ระด บส งมาก ระด บส ง ระด บปานกลาง ระด บ ต า และระด บต ามาก ปรากฏว า ประเทศไทยถ กจ ดอย ใน ระด บต ามาก ท งย งอย ในล าด บท ต ากว าอ นโดน เซ ย และเว ยดนามเส ยอ ก ข อม ลเหล าน แสดงให เห นว า หาก เราย งเฉยอย ไม พ ฒนาต วเอง อนาคตอาจร งท ายท ก ประเทศในอาเซ ยนเลยก ได ภาษาอ งกฤษเร ยนไม ยาก ดร.สมเก ยรต อ อนว มล กล าวไว ว า ภาษาเป นท กษะ เร ยนร ได ด วยการฝ กฝน ใช มาก ๆ ใช บ อย ๆ เท าน นเอง ถ า ขย นเร ยนก ใช ภาษาอ งกฤษได ในเวลาไม นาน ภาษาอ งกฤษ เร ยนไม ยาก สาหร บท กคน ท กเพศ ท กว ย ป เด ยวก สามารถ พ ฒนาท กษะภาษาได...ถ าต องการพ ฒนา ถ งเวลาแล วท เราจะต องฝ กภาษาอ งกฤษอย าง จร งจ ง เร มท ต วเราเอง ใครไม ต นต วเราไม ต องรอ เพราะ ผลท จะได ก เก ดแก ต วของเราเองท งส น โดยเร มฝ กจาก ภาษาอ งกฤษท อย รอบต วเรา เช น ฝ กค าศ พท ฝ กฟ ง ฝ ก ออกเส ยง อ านหน งส อพ มพ อ านน ทาน อ านบทความ ภาษาอ งกฤษ ด หน ง ด สารคด แบบไม ต องพ งซ บไตเต ล ฟ งเพลงภาษาอ งกฤษแบบไม ต องด เน อร อง หร อฝ กจาก บทเร ยนออนไลน เป นต น เม ออ านบ อย ๆ ก จะเข ยนเก ง เม อฟ งบ อย ๆ ก จะจดจ าส าเน ยง และออกเส ยงได ด ข น ท ส าค ญต องฝ กอย างต อเน อง และเม อถ งเวลาเป ด อาเซ ยน เราก จะสามารถส อสารได อย างม นใจ เพราะ ภาษาอ งกฤษจะไม ใช จ ดอ อนของเราอ กต อไป Journal from BLC Team (Mr.Tiwakorn Channai) ท มา :

10 AEC ด นธ รก จ LOGISTICS การขนส งบ ม OCTOBER 2012 Vol. 1 Issue 1 AEC ด นธ รก จ LOGISTICS การขนส งบ ม ต งแต ต นป 2555 ท ผ านมาธ รก จโลจ สต กส กล บมาค กค ก มากข น เน องจากการฟ นต วของโรงงานท ได ร บผลกระทบจากน า ท วมสามารถกล บมาเร งผล ตและกระจายส นค าไปส ม อผ บร โภค อย างรวดเร ว เพ อแก ไขป ญหาส นค าขาดแคลน ท งย งได ร บป จจ ย หน นเฉพาะของธ รก จท มาจากการพ ฒนาระบบเคร อข ายคมนาคม เช อมโยงภ ม ภาค โดยม ไทยเป นศ นย กลางท สาค ญ เส นทางท ม การขนส งท ค กค กเป นเส นทางเช อมโยงออกส ประเทศเพ อนบ าน อาท เส นทาง R3A เช อมโยงไทย-ลาว-จ น เส นทาง R8 R9 และ R12 เช อมโยงไทย-ลาว-เว ยดนาม-จ น ไทย ศ นย กลางอาเซ ยน PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX ภาคร ฐม แผนการขยายและพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมท วประเทศ ท งทางบก ทางน า และทาง อากาศ ให ม ความสะดวกสบาย รวดเร ว และรองร บปร มาณขนส ง ระหว างประเทศก บประเทศเพ อนบ านท น าจะขยายต วเพ มส งข น จากการรวมเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) ในป 2558 ซ ง การพ ฒนาระบบโครงสร างพ นฐานด งกล าวจะช วยเสร มโอกาสใน การขยายตลาดของธ รก จไทย รวมท งกระต นการลงท นในพ นท ท ม เส นทางคมนาคมต ดผ าน ศ นย ว จ ยกส กรไทยว เคราะห โอกาสของธ รก จโลจ สต กส ท จะได ร บอาน สงส จากการพ ฒนาเคร อข ายระบบขนส งสาธารณะ โดยการพ ฒนาเส นทางคมนาคมในประเทศได น าพาความเจร ญ และส งเสร มเศรษฐก จในภาคต างๆของไทย อ กท งประเทศไทย ต องการผล กด นบทบาทในการเป นศ นย กลาง (Hub) ด านโลจ สต กส ในอาเซ ยน จากจ ดแข งในด านทาเลท ต งซ งเป นเส นทางผ าน ท เช อมถ งเก อบท กประเทศในคาบสม ทรอ นโดจ น ด วยความได เปร ยบด านท าเลท ต งเช งย ทธศาสตร น ส งผลให ไทยม บทบาทส งในด านโลจ สต กส และการกระจายส นค า ไปย งประเทศเพ อนบ าน โดยเฉพาะประเทศท ม พรมแดนต ดก บ ไทย ได แก พม า ลาว ก มพ ชา มาเลเซ ย รวมท งสามารถส งต อไป ย งประเทศข างเค ยง เช น เว ยดนาม และมณฑลตอนใต ของ ประเทศจ น ผ านด านชายแดนส าค ญท กระจายต วอย ตามขอบ ชายแดนในภาคต างๆของไทย

11 AEC ด นธ รก จ LOGISTICS การขนส งบ ม OCTOBER 2012 Vol. 1 Issue 1 ผน กพ นธม ตรแข งต างชาต ก า ร ค า ช า ย แ ด น ย ง ม โ อ ก า ส ข ย า ย ต ว อ ก ม า ก เน องจากการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและเส นทางคมนาคมท เช อมโยงถ งก นอย างสะดวกรวดเร วข น โดยเฉพาะในจ งหว ดท ม สะพานข ามแม น า อาท นครพนม ม กดาหาร หนองคาย และ เช ยงราย ซ งจ งหว ดเหล าน เป นประต ตามแนวเส นทางระเบ ยง เศรษฐก จในภ ม ภาค เช น เส นทาง R3A ท เช อมการคมนาคม ระหว างไทย ลาว และจ น และเส นทาง R1 R9 R12 ท จะม ความสาค ญมากข นในการขนส งระหว างประเทศอาเซ ยน ซ ง นอกจากโครงสร างพ นฐานด านกายภาพแล ว การผ อนคลาย กฎระเบ ยบด านการคมนาคมขนส งข ามพรมแดนภายใต กรอบ AEC ก จะย งเอ ออ านวยให การไหลเว ยนของโลจ สต กส ใน ภ ม ภาคม ประส ทธ ภาพมากข น โอกาสของธ รก จโลจ สต กส ของไทยจะได ร บผลด จากความต องการใช บร การโลจ สต กส ผ านเส นทางทางบกท เพ มมากข นตามการเต บโตของการค าและการลงท นภายใต AEC แต ขณะเด ยวก นธ รก จโลจ สต กส ไทยจ าเป นต องเร ง ปร บต วและเตร ยมพร อมร บม อก บความเปล ยนแปลงท จะ เก ดข นจากหลายๆด าน โดยเฉพาะแรงกดด นจากการแข งข น ท จะส งข นเม อต องเผช ญก บค แข งท เป นธ รก จต างชาต ท ม เง นท นและเทคโนโลย ท เพ ยบพร อม กลย ทธ ในการปร บต วอาจม หลายแนวทาง ข นอย ก บ ความเหมาะสมก บเป าหมายทางธ รก จและทร พยากรของ ผ ประกอบการแต ละราย โดยแนวทางท เป นไปได เช น การหา พ นธม ตรทางธ รก จเพ อเต มเต มช องว างในการให บร การได อย างครบวงจรในระด บเด ยวก บบร ษ ทต างชาต หร ออาจวาง ต าแหน งการตลาดสร างความช านาญเฉพาะด านเพ อจ บกล ม ล กค าท ต องการการบร การเฉพาะด าน เช น การขนส งและ จ ดเก บเคม ภ ณฑ หร อส นค าท ม ม ลค าส ง รวมถ งการร บช วง ให บร การก บบร ษ ทโลจ สต กส รายใหญ หร อบร ษ ทต างชาต จ ด พ ภาคขนส งฯพ ง 6.3-8% ธ รก จโลจ สต กส ในช วงคร งป หล งน าจะย งขยายต ว อย างต อเน อง โดยม แรงหน นจากความต องการใช บร การ ขนส งในภาคการเกษตร ก อสร าง และค าปล ก ศ นย ว จ ย กส กรไทยคาดว าม ลค าจ ด พ ในภาคขนส งและโลจ สต กส ใน ป 569 จะเพ มเป น 2555, , ล านบาท หร อ ขยายต ว.3-8% จากม ลค า 536, 2554 ล านบาทในป 059 นอกจากน ในป จะม การเป ดเสร สาขาบร การ 2556 ด านโลจ สต กส ซ งเป นหน งในสาขาบร การท ม การเร งร ดเป ด เสร ภายในกรอบAEC จากการท จะม การลงท นจาก ต างประเทศเข ามาในประเทศไทยมากข น เน องจากประเทศ ไทยอย ในจ ดย ทธศาสตร ท เป นศ นย กลางอาเซ ยน ด งน น นอกเหน อจากการขนส งส นค าระหว างไทยก บประเทศเพ อน บ านแล ว จะม การขนส งส นค าระหว างประเทศในภ ม ภาคโดย ใช เส นทางผ านไทยมากย งข น ซ งจะท าให การค าชายแดน และการค าผ านแดนม แนวโน มขยายต วส งน บจากน และหล ง การเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในป 2558 ความร วมม อระหว างก นในภ ม ภาคท จะพ ฒนา โครงข ายโลจ สต กส ของประเทศต างๆในอาเ ซ ยนไม เพ ยงแต สน บสน นการเช อมโยงภายในภ ม ภาคด านการค า เท าน น แต ย งสน บสน นการเช อมโยงของแหล งอ ตสาหกรรม การท องเท ยว และการลงท นในอนาคตอ กด วย Journal from BLC Team (Mr.Tiwakorn Channai)

12 TOP 50 WORLD CONTAINER PORTS OCTOBER 2012 VOL.1 ISSUE 1 ในป 2011 ท ผ านมา ท าเร อ ต างๆท วโลกม ปร มาณส นค าผ านเข า- ออก ท ารวมก นมากกว า 560 ล านท อ ย โดยในจ านวนน ท าเ ร อช นน า 50 อ นด บแร กม ปร มาณส นค าผ านท า รวมก นอย ท ล านท อ ย ค ดเป น ปร มาณท เพ มข น 8.1 เปอร เซ นต จาก เม อป 2010 ซ งท าเร อเหล าน ม ปร มารต ส นค ารวมก นอย ท ล านท อ ย จากปร มาณต ส นค าท เ พ มข นอย าง ต อเน องตลอดป 2010 และป ท ผ านมา ซ งม ปร มาณต ส นค าท วโลกส งกว าในป 2009 ถ งกว า 100 ล านท อ ย ซ งท าเร อ shanghai ย งคง ครองอ นด บหน งใน เ ร อง ขอ งการ ม ปร มาณต ส นค าผ านท าเร อมากท ส ด ด วย ป ล านท อ ย เพ มข นจากป 2009 ข น 9.3 เปอร เซ นต ซ งสะท อน ถ ง ผ ล ล พ ธ ท เ ก ด จ า ก ก า ร ท จ น เ คล อนย ายกระบ วนการผล ตมาย ง ศ นย กลางของประเทศมากข น ในด านตะว นออกกลางน น จากการขยายตลองปานามาท ม กาหนดแล วเสร จในป 2014 และ สามารถรองร บเร อขนาดใหญ พ เศษร นใหม อ กท งย งส งผลให เ ร อ ข น ส ง ส น ค า จ า ก เ อ เ ช ย สามารถเด นทางไปย งท าเร อ ท า ง ช า ย ฝ ง ต ะ ว น อ อ ก ข อ ง สหร ฐอเมร กาได โดยตรงโดย ต อ ง ผ านท า เ ร อ ท า ง ช า ย ฝ ง ตะว นตก ท าเร อหลายแห งทาง ตะว นออกจ งเร งด าเน นการขยาย พ นท ท าเท ยบเร อและข ด ลอกร องน าให ล กเพ ยงพอท จะ รองร บเร อขนส งส น ค าขนาด ใหญ พ เศษได ท มา : น ตยสาร LM ฉบ บประจ าว นท 15 ต ลาคม 2555 Journal from CB Sea Team. (Mr.Thotsaphon Premdaeng) TOP 50 WORLD CONTAINER PORTS RANK PORT, COUNTRY 2010 (MILLI ON- TEUS) 2011 (MILLI ON- TEUS) 1.Shanghal, China Singapore, Singapore Hong Kong, China Shenzhen,China Busan,South Korea NingboZnoushan,China Guangzhou Harbor, China Cingdao, China Jebel All, Dubai United Arab Emirates 10.Rotterdam, Netherlands Tranjin, China Kaohsiung, Taiwan, China Port Kelang, Malaysia Hamburg, Germany Antwerp, Belgium Los Angeles, U.S.A Keihin Ports, Japan Tanjung Pelepas, Malaysia Xiamen, China Dalian, China Long Beach, U.S.A Bremen/Bremerhaven, Germany 23.Leam Chabang, Thailand Tanjung Priok, Indonesia New York-New Jersey, U.S.A Lianyungung, China Hanshin Ports,Japan Suzhou, China Ho Chi Minh, Vietnam Jawaharlal Nehru, India Valencia, Spain Colombo, Sri Lanka Yingbou, China Jeddah,Saudi Arabia Port Sald,Egypt Felostown, U.K Algeciras Bay, Spain Colon, Panama Manila, Philppines Baiboa, Panama Sharjah, United Arab Emirates 42.Salalah, Oman Santos, Brazil Georgia Ports, U.S.A Foshan, China Bandar Abbas, Iran Durban, South Africa Ambarli,Turkey Nagoya, Japan Metro Vancouver, Canada (tie) Melboume,Australia Sourco: The Journal of Commerce, August (2012 V.13 N.29)

13 เร องการประกาศใช เลขประจาต วผ เส ยภาษ เร ยน ผ ใช บร การโปรแกรม TULIP ตามท ผ ประกอบการได ม การสอบถามเก ยวก บ การประกาศใช เลขประจ าต วผ เส ยภาษ หล กตาม 13 ประกาศของกรมสรรพากร ซ งในส วนผ ใช บร การท ท า ธ รกรรมท เก ยวข องก บกรมศ ลกากรจ าเป นท จะต องม การ หล กให เป น 10 เปล ยนแปลงข อม ลเพ อจากเด มเป น เลข หล ก ซ งจะเก 13 ดข นเม อใดน นตามประกาศฉบ บกรม ศ ลกากรท 74/2555 ทางบร ษ ทได ประสานงานไปย งหลายฝ ายได ข อม ลตรงก นเก ยวก บว นท กรมศ ลกากรจะประกาศใช ค อ เร มต นว นท โดยจะม ผลท าให 2556 มกราคม 1 10 ผ ประกอบการไม สามารถใช เลขประจ าต วผ เส ยภาษ หล ก เด มได อ กต อไป ส งท ผ ประกอบการควรจะปฏ บ ต ม อะไรบ าง ทางเราขออธ บายรายละเอ ยดด านล างด งน OCTOBER 2012 Volume 1, Issue 1 13 หล ก 1. ต องจ ดเตร ยม CA ท จะใช งานและต องจด ทะเบ ยนเป นเลขประจ าต วผ เส ยภาษ หล กเท าน นโดย 13 1 ต องให เร ยบร อยก อนการประกาศใช ค อก อนว นท 2556 มกราคมส าหร บว ธ การจดทะเบ ยนต ออาย CA ใหม ข นอย ก บท านใช บร การอย ท ใด เช น TOT,CAT โดย แนะน าให จดทะเบ ยนต ออาย ไปอ ก ป หร อจ านวนป ท 1 จะต องลงก บทางผ ให บร การTOT,CAT โดยหากท านย ง ม ว นของ CA เด มหลงเหล ออย ในป น จะได ร บการต อว น ให หล งจากท ท าการต อ CA ใหม ค อ น บจากว นท ขอต อ อาย ว นท เหล อของป น จะสมทบไปใช ต อในป หน า แต + มกราคม 1 ใช จะต องระบ ให ช ดเจนว าเป นว นท ว นท เร ม ซ ง 2556CA จะต องเป นร ปแบบเลขประจ าต วผ เส ยภาษ หล กเท าน น 13 การไปต อทะเบ ยนให น าหล กฐานเด ม ค อใบเอกสารร บรองอ เล กทรอน กส ( CA) เพ อน าเอา หมายเลข Serial No. ของท านไปย นย นต วตนด วย ต วอย าง เร มต นของ CA ค อ 2556 มกราคม 1 และจะได ว นเพ มจาก 2557 มกราคม 1 หมดอาย บวกเพ มเข าไปด วย 2555 ว นท เหล อของป 2. ตรวจสอบความถ กต องของเลขประจ าต วผ เส ยภาษ ของท านให เร ยบร อยว าถ กต องหร อไม โดยท าน สามารถตรวจสอบได จากระบบ e-tracking ของกรม ศ ลกากร หร อหน าเว บไซต ของกรมสรรพากร และเม อ พบว าข อม ลเลขประจ าต วผ เส ยภาษ ของท านไม ตรง หร อไม ถ กต องให ร บต ดต อฝ ายงานทะเบ ยนและส ทธ พ เศษ อย ช น P อาคาร ป กรมศ ลกากร เพ อ 120 ดาเน นการแก ไขข อม ลให ถ กต องก อนการประกาศใช ว นท 2556 มกราคม 1 ช องทางการตรวจสอบเลขประจาต วผ เส ย ภาษ 13 หล ก โดยใช ระบบ e-tracking กรมศ ลกากร หาก ท านใดท ย งไม เคยม การใช งานหร อสม ครการใช งาน e- Tracking ของระบบกรมศ ลกากรสามารถสม ครได โดยไม ค ดค าบร การ ตามรายละเอ ยดด านล างน หร อต ดต อท หน า เว บไซต กรมศ ลกากร https://e-tracking.customs.go.th/ets/index.jsp ส าหร บล งค ข างต น ท านต องเตร ยมข อม ลการ สม ครตามเง อนไขของกรมศ ลกากรซ งได ระบบไว บนเว บ ด งกล าวแล ว โดยกรมศ ลกากรจะเป ดให ท านได เข าไป ตรวจด ข อม ล เลขประจ าต วผ เส ยภาษ 13 หล กต งแต ว นท 1 ธ นวาคม 2555 น เป นต นไป *** ข อม ลเพ มเต ม จากเว บไซต สมาคมต วแทนออกของ ร บอน ญาตไทย จะม รายละเอ ยดเอกสารแนบของข อม ล สาหร บการประกาศน และรายละเอ ยดเก ยวก บ CA tent&task=view&id=2622&itemid=68&lang=th Journal from CB SEA Team (Mr. Chamanan Chanthakhun)

14 ว ว ฒนาการ 3G ในไทย และทาไมต อง 3G 2100MHz? OCTOBER 2012 Vol. 1 Issue 1 หลายคนอาจย งสงส ยว า ท าไมต องเป น 3G บนคล นความถ 2100MHz ล ะ? แล วม นต างจาก 3G ตอนน อย างไร ก อนอ นต องท าความเข าใจก อนว า สภาพและสถานการณ ของ 3G ในประเทศ ไทยเป นอย างไร? PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX ทาไมต องเป น 2.1GHz หร อ 2100GHz? เม อว นท 16 ต.ค ท ผ านมา ประว ต ศาสตร ด านการส อสารโทรคมนาคมของ ไทยคงต องจาร กเหต การณ ในการท ประเทศก าว เข าส ย ค 3G แบบเต มต ว โดยทางส าน กงาน คณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการ โทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต (กสทช.) ได ม การประม ลคล นความถ 3G 2.1 GHz และป ดการประม ล 3G 2.1 GHz จากการ เคาะราคาท งหมด 7 รอบ ท าให ราคารวมท ง 9 สล อตในการประม ลคร งน อย ท 41,625 ล านบาท ซ งส งจากราคาต งต นเพ ยง 2.78% เท าน น ในอด ตน นประเทศไทยม การให บร การ 3G บนคล นความถ 470MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz ถ าเห นค นๆก คงจะม 850/900/2100MHz โดยผ ท เสนอราคาส งส ดค อ บร ษ ท แอดวานซ ไวร เลส เน ทเวอร ค จ าก ด เป นเง น 14,625 ล านบาท เล อกย านความถ 1950 MHz MHz และ 2140 MHz MHz ส วนบร ษ ท เร ยล ฟ วเจอร จ าก ด และ บร ษ ท ด แทค เนคเวอร ค จ าก ด เสนอราคาเท าก นท 13,500 ล านบาท โดยทางบร ษ ท เร ยล ฟ วเจอร จ าก ด จ บฉลากได เล อกช วงคล นก อน จ งเล อก ช วง 1935 MHz MHz และ 2125 MHz MHz ส วนบร ษ ท ด แทค เนคเวอร ค จ าก ด เล อกช วงคล น 1920 MHz MHz และ 2110 MHz MHz. จากภาพ เราจะเห นได ว า คล นความถ ท ได ร บอน ญาต (license) ค อ 2.3GHz, 2.6GHz, 3.3GHz, 3.4GHz ส วนความถ 2.4GHz และ 5.7GHz ค นๆ ไหม? ม นค อคล น Bluetooth น นเอง แบบหล งน ไม ต องขอ license อน ญาต และคล น 2.3GHz, 2.4GHz ก ม การน ามาใช ในการให บร การ Wi-Max

15 ว ว ฒนาการ 3G ในไทย และทาไมต อง 3G 2100MHz? OCTOBER 2012 Vol. 1 Issue 1 มาด คล นความถ 3G ในไทยก น บ าง ย อนกล บไปท การ ส มปทานคล น ความถ ในการให บร การโทรศ พท ม อถ อ เร ม จากระบบ GSM ในย คก อน (โทรออก-ร บสาย ร บส ง SMS) ก จะม AIS, DTAC, TAO (TA Orange ในสม ยน น) ต อมาเป นย คของ GPRS จากน นต อก นท ย คของ EDGE หร อเร ยกเล นๆ ว า 2.5G และม ระบบ W-CDMA ถ าใครย งจ า ก นได สม ยน นม ค ายม อถ อ Thai Mobile ด วย ม ข อม ลท น าสนใจค อ ถ าเคร อข ายโทรศ พท ม อถ อครอบคล มการ ให บร การ ท งประเทศ การให บร การเคร อข าย 3G จะต องครอบคล มจ านวน ประชากรท ใช บร การโทรศ พท ม อถ อ 77 จ งหว ด 998 ต าบล 8,860 อ าเภอ และ 74,819 หม บ าน เห นภาพไหมคร บ ว าทาไมต องม การโฆษณาก นแบบน น ต อมา ตารางด านล างน ช ดเจนท ส ดและเข าใจง ายท ส ด แ ล ะ ห า ก ย อ น ค ว า ม ก ล บ ไ ป ก อ น ท TruemoveH จะเก ด ก ม Hutch-CAT ให บร การเคร อข าย CDMA บนความถ แบบ 1x EV-DO ในย ค 2G (โทรสนทนาปกต, ร บส งข อความ SMS) คล นความถ 900MHz ค อ AIS (หล งจากน น AIS ก น าคล นความถ เด ยวก นน มาท า 3G) ส วน 850MHz ค อ DTAC/Truemove/DPC อ อ อย าจ าส บสนก บระบบโทรศ พท 1800MHz (ภายหล ง dtac, Truemove ก ทดลองใช 3G บนคล นความถ 850MHz เหม อนก น) ส วน 1900MHz ได แก Thai Mobile (ค อ TOT + CAT น นเอง) ในขณะท Hutch+CAT ให บร การ CDMA 2000 และล าส ด ป ท แล ว Truemove + CAT ให บร การ TruemoveH โดยใช คล นความถ 3G เด มค อ 850MHz ส วน TOT ให บร การบนคล นความถ 2100MHz แล วให ผ ให บร การราย ต างๆ อย าง i-mobile, i-kool เป นคนท าตลาดให แล วเช าเสาท า MNVO ย ค ถ ดไปม คล นใหม ค อ 2.3GHz (TOT) และ 2.6GHz ย งไม ม รายใดเป นเจ าของ คล น ซ งตรงน ค อย คของ LTE ซ งจะก าวเข าส ย ค 4G Candidate ในท ส ด ท น ท าไม 3G ต องแบ งเป นหลายคล นความถ ล ะ แล วท าไมต องขาย เคร องแยกด วยล ะ ในสม ยท เราโทรออก ร บสายน น เราม กจะเล อกซ อเคร อง พร อมเบอร เพราะ AIS เป นคล น 900MHz, Dtac, Truemove เป นคล น 1800MHz และตอนน นม DPC หร อ GSM 1800 เป นคล น 1800MHz สมช อ แต พอเป นย ค 3G แล วก ต องเล อกอ ปกรณ ให ตรงก บคล นความถ

16 ว ว ฒนาการ 3G ในไทย และทาไมต อง 3G 2100MHz? OCTOBER 2012 Vol. 1 Issue 1 จากสาเหต ท เคร อข ายให บร การ 2G และ 3G คนละ ความถ ทาให ผ ให บร การโทรศ พท ม อถ อ จ าเป นจะต องน าต วเคร อง อ ปกรณ โทรศ พท ม อถ อมาจ าหน ายเอง เพ อให สามารถใช งานได บนเคร อข ายของตน และบางร นหากผ ให บร การไม ได น าเข ามาขาย อย างเป นทางการ ผ ใช ก จะไปหาเคร องนอกท รองร บเคร อข ายของ ตนมาใช งานแทน ด งน นจะเห นว า การประม ลคล นความถ 3G น น จะเป นต วก าหนดอ ปกรณ การใช งานของเรา หากใครย งจ าได iphone 3GS ไม สน บสน น 3G 900MHz ของ AIS ด งน นผ ใช iphone 3GS จะใช งาน 3G ได เต มประส ทธ ภาพเฉพาะบน 3G dtac และ truemove เท าน น เช นเด ยวก บท หลายๆคนเคยสงส ยว า ท าไมสมาร ทโฟนจ งม การแยกขายเคร อง แต ละผ ให บร การ เน องจากม การปร บแต งให เหมาะสมก บความถ 3G ของแต ละค าย น นเอง และจ ดน เองก เป นสาเหต ท ท าให ม การประม ล 3G บนคล นความถ 2100MHz เพราะในตอนน ต างคนต างน าคล นความถ เด ม มา ให บร การ 3G ก อน เน องจากใกล หมดระยะเวลาส มปทานคล นแล ว หากม การประม ลคล นความถ ใหม ก จะม ต วเคร องและอ ปกรณ ท รองร บ 3G ก จะมากข นเม อเข าใจพ นฐานแล ว ว าแต ละค ายตอนน ใช คล นความถ ใดอย ก ลองมาด ว า คล น 2100MHz น นด อย างไร อย างแรกค อเป น ความถ สากลท โอเปอเรเตอร ม อถ อท วโลกให บร การ 3G เพราะปกต แล ว ม อถ อ แอร การ ด ม กจะรองร บ 900/2100MHz, 850/2100MHz ค อ ไม ว าร นใด ก รองร บ 3G 2100MHz น นหมายถ งว า เสร ในการน าเคร องร นใดมาใช ก ได หากรองร บและไม ต ดล อก ทาไมต องใช 3G 2100MHz คงเป นค าถามท หลายๆคนสงส ย ว าในเม อแต ละค ายสามารถน าคล น ความถ เด มมาใช ได แล วท าไมต องเป น 2100MHz ล ะ? หากส งเกตจะพบว า ตอนน ม ผ ใช บร การท ร องเร ยนป ญหาในการใช งานโทรศ พท ม อถ อ ซ งเป นการน า คล นความถ เด มท ใชเด มบน 2G มาแบ งใช สาหร บบร การ 3G ด วย ส งผลให บร การ โทรศ พท ระบบ 2G เร มม ป ญหา ด งน นการประม ลคล น 2.1 GHz (2100MHz) ก ด วยเหต ผลท ว า เป นการแก ป ญหาเด มท เก ดจากการน าความถ 2G มาท า 3G แล ว เก ดป ญหาในการโทร และอ กเหต ผลก ค ออ ปกรณ ท รองร บ 3G แบบ 2.1 GHz (2100MHz) ในท องตลาดน นม มากกว า และเป นคล นท ท วโลกส วนใหญ จะใช สาหร บ 3G สาหร บคาจ าก ดความของ 3G ก ค อระบบโทรศ พท เคล อนท ในย คท 3 ซ ง สามารถร บส งข อม ลด วยความเร วส งในระด บ 2Mbps แต ปกต จะอย ท 384Kbps ตรงน เป นคาตอบว า การกาหนดเพดานการใช งานการเช อมต อดาต าหากใช งานจน ครบระยะเวลาท กาหนดท ความเร ว 384Kbps น นย งถ อว าเป น 3G อย Journal from IT Team (Mr.Theekawat Phomyayub) เม อได ทราบข อม ลแล วว าท าไมถ งเป น 3G 2100MHz ต อไปผ ใช จะต อง พ จารณาต วเคร อง สมาร ทโฟน แอร การ ด หร อ Wi-Fi ส วนผ ให บร การ ก คงจะน า เคร องมาให บร การจ าหน ายพร อมซ มและโปรโมช น และพวกเราคงได ใช 3G จร งๆ ก นส กท

17 OCTOB ER Vo lu me 1, Issu e 1 New Intranet Website Introduce New Intranet website Part1 ว นน เราจะมาแนะน าร ปแบบใหม ของเว บไซต ภายในบร ษ ทของเรา เพ $อให ค ณใช งานได ง ายย $งข น มาด ในส วนแรกก นเลยด กว าค ะ Application จะอย ทางด านเมน ด านซ าย ในส วนน จะโชว ช $อโปรแกรม ต างๆท $เราใช งาน เช น Plan system, STS system ค ณ สามารถคล กเพ $อเข าไปใช งานโปรแกรมท $ต องการไดเลย E-magazine online น ตรสารออนไลน ภายในบร ษ ทท $เข ยนโดย พน กงานของเรา Web board ร วมพ ดค ย และแชร เร $องราวต างๆได ในเว บ บอร ด แล วฉบ บหน าจะมาแนะน าในส วนอ $นๆต อนะค ะ ขอให ท กท านสน กก บการใช งานเว บไซต ใหม นะค ะ

18 THANK YOU FOR JOURNAL Ms.Thachada Pluemjan Mr.Satit Muangngam Mr.Phruttinun Khwankhwa Mr.Tiwakorn Channai Mr.Thotsaphon Premdaeng Mr.Chamanan Chanthakhun Mr.Theekawat Phomyayub DESIGN MAGAZINE BY Ms.Kanitta Salangam Tel: +66 (0) ext NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd. 12 Th Floor, Thaniya Plaza Building, 52 Silom road, Surayawongse, Bangrak, Bangkok Thailand

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

แฟ มข อม ล ความม นคงของมน ษย ในม มมองของชาวบ าน รวบรวมและเร ยบเร ยงข อม ลโดย

แฟ มข อม ล ความม นคงของมน ษย ในม มมองของชาวบ าน รวบรวมและเร ยบเร ยงข อม ลโดย แฟ มข อม ล ความม นคงของมน ษย ในม มมองของชาวบ าน รวบรวมและเร ยบเร ยงข อม ลโดย ท มน กว ชาการคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ( มอ.ป ตตาน ) และ คณะท างานวาระทางส งคม สถาบ นว

More information

โครงการแบรนด ซ มเมอร แคมป ป ท 26 GAT ความค ดเช อมโยง (1)

โครงการแบรนด ซ มเมอร แคมป ป ท 26 GAT ความค ดเช อมโยง (1) ส วนท 1...โดย อ.สาธร อ พ นว น (พ เต อ)...หน า 2-41 ส วนท 2...โดย อ.ว นชนะ หม นงาน...หน า 42-102 ส วนท 3...โดย นพ.เอกบ ตร แจววณ ชก ล (หมอแผน)...หน า 103-163 อ.นพฤทธ แจววณ ชก ล ส วนท 4 ช ดเก งข อสอบ...หน

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ www.econnews.org ๙๐ บาท ISSN 0858-0731 ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

------------------------------

------------------------------ 1. หล กการและเหต ผล โครงการจ ดส มมนาเร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร ------------------------------ เขตการค าเสร อาเซ ยน (ASEAN Free Trade Area:AFTA) ได

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร รห สประจาต วน กศ กษา... ช อ-สก ล... ช อคร ประจากล ม... ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เขตคลองเตย เร องท 1 ความหมาย

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

ข อปฏ บ ต และจรรยาบรรณ ในการด ำเน นธ รก จ

ข อปฏ บ ต และจรรยาบรรณ ในการด ำเน นธ รก จ ข อปฏ บ ต และจรรยาบรรณ ในการด ำเน นธ รก จ สารบ ญ การใช ทร พย ส นและข อม ลอย างเหมาะสม ค ำม นส ญญาของเรา 3 ว ตถ ประสงค และค าน ยมของเรา 4 ผ ท ต องปฏ บ ต ตามข อปฏ บ ต 5 ส งท พน กงานต องท ำ 6 ส งท ผ น ำต

More information

จ ดทาโดย นายธาน นทร ส วราภรณ สก ล รห ส ๕๐๖๙

จ ดทาโดย นายธาน นทร ส วราภรณ สก ล รห ส ๕๐๖๙ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง ผลกระทบต อระบบบร การส ขภาพจากการย ายถ นของ แรงงานอาเซ ยนเม อประเทศไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community): กรณ ศ กษาเคร อข าย บร การส ขภาพ เคร อข ายท

More information

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ คาแถลงนโยบาย ของ คณะร ฐมนตร พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ สารบ ญ ประกาศแต งต งนายกร ฐมนตร ก ประกาศแต งต งร ฐมนตร ข คาแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร

More information

กลย ทธ การจ ดการด านบ คลากรในช วงว กฤต เศรษฐก จของธ รก จโรงแรมในเขตอาเภอเม อง จ งหว ดพ ษณ โลก จ ตส ภา รอบคอบ 1 บทค ดย อ

กลย ทธ การจ ดการด านบ คลากรในช วงว กฤต เศรษฐก จของธ รก จโรงแรมในเขตอาเภอเม อง จ งหว ดพ ษณ โลก จ ตส ภา รอบคอบ 1 บทค ดย อ กลย ทธ การจ ดการด านบ คลากรในช วงว กฤต เศรษฐก จของธ รก จโรงแรมในเขตอาเภอเม อง จ งหว ดพ ษณ โลก จ ตส ภา รอบคอบ 1 บทค ดย อ การศ กษาว จ ยเร อง กลย ทธ การจ ดการด านบ คลากรในช วงว กฤต เศรษฐก จของธ รก จ โรงแรมในเขตอ

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

ศ นย ประสานงานองค การช มชนระด บต าบล (ศอช.ต.) ก บการขยายผลหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

ศ นย ประสานงานองค การช มชนระด บต าบล (ศอช.ต.) ก บการขยายผลหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๕ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได ร บมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให เป นหน วยงานหล กในการข บเคล อนปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โดยการดาเน นงานหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบซ งถ อเป นการพ ฒนา หม บ านหร อช มชนให ม ว ถ ช

More information

ว ชาการขายตรง : Direct sale

ว ชาการขายตรง : Direct sale 1 2 สาระส าค ญ ในการเร ยนร เร องการขายตรงม ได เร ยนร เพ ยงเพ อศ กษาในภาคทฤษฎ เพ ยงอย างเด ยวแต ควรเร ยนร ให เจาะล กถ งความส าเร จในการขายตรงอ นมาจากการได ปฏ บ ต การขายตรงม ได แตกต างก นจากการขาย แบบอ นมากน

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย 1 นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย นท ขล บทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กร งเทพมหานคร ความส าค ญของยางพาราต อการพ ฒนาประเทศ ประเทศไทยเป นผ ผล ตยางธรรมชาต อ นด บหน งของโลก ม ศ กยภาพการผล ตมากกว า 2 ล านต น

More information

บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการจ ดการน า (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการจ ดการน า (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการจ ดการน า (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการจ ดการน า ได ก าหนดว ส ยท ศน การว จ ยไว ว า บร หารจ ดการ ทร พยากรน าแบบบ รณาการ โดยม

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

เอกสารประกอบการอบรม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น บทท 1 ข นตอนและว ธ การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น หน า 2

เอกสารประกอบการอบรม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น บทท 1 ข นตอนและว ธ การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น หน า 2 เอกสารประกอบการอบรม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น บทท 1 ข นตอนและว ธ การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น หน า 2 บทท 2 การจ ดท าแผนท แม บท หน า 23 บทท 3 การค ดลอกข อม ลท ด น หน า 45 บทท 4 การส

More information