NECL MAGAZINE OCTOBER VOL.1 ISSUE1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "NECL MAGAZINE OCTOBER VOL.1 ISSUE1"

Transcription

1 NECL MAGAZINE OCTOBER VOL.1 ISSUE1

2 Issue 1 President visits our office Mr.Yoshimura who is new president of NECL HQ visits NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd. Thaniya Head office on Fri 5 October 2012 กฐ นสาม คค NEC Group เน องในป น ทาง NEC Group 4 บร ษ ท ค อ NEC Infrontia, NEC Logistics, NEC Corporation และ NESIC ได ร วมก นเป นเจ าภาพจ ดกฐ นในว นอาท ตย ท 4 พฤศจ กายน 2555 ณ ว ดสะแก สามโคก จ.ปท มธาน ว ดสะแก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปท มธาน ก าล งสร างหล งคา ศาลาประช มสงฆ บ ญถ ง ด าหร ให แล วเสร จ ซ งขณะน ด าเน นการใกล แล วเสร ว เพ อส บสานศาสนาพ ทธให ย ง ย นตลอดกาล จ งเร ยนมาย งท านผ ม จ ตศร ทธาท งหลายได มาร วมก นถวายองค กฐ น โดยท ว ก น ก าหนดการ ว นอาท ตย ท 4 พฤศจ การยน น. ต งองค กฐ นสาม คค ท ว น น. แห องค กฐ นรอบพระอ โบสถ น. พระสงฆ เจร ฐพ ทธมนต น. ถวายองค กฐ น น. ถวายภ ตตาหารแด พระสงฆ เสร จแล วเช ญร บประทานอาหารร วมก น

3 HIGHLIGHT 6 Step พ ช ต Office Syndrome ว ธ ป องก นโรคออฟฟ ต ซ นโดรม ให ได ผลด TOP 50 WORLD CONTAINER PORTS สาระน าร เก ยวก บการใช เบ ยประก นช ว ต เพ อห กลดหย อนภาษ ค ณร หร อไม..ว าเบ ยประก นช ว ตสามารถ น าไปใช ส ทธ ห กลดหย อยนภาษ เง นได ส งถ ง 100,000 บาท JOURNAL FROM Ms.Thachada Pluemjan Mr.Satit Muangngam Mr.Phruttinun Khwankhwa Mr.Tiwakorn Channai Mr.Thotsaphon Premdaeng Mr.Chamanan Chanthakhun Mr.Theekawat Phomyayub สารบ ญ หน า เร อง 1 6 Step พ ช ต Office Syndrome 2 สาระน าร เก ยวก บการใช เบ ยประก นช ว ตเพ อห ก ลดหย อนภาษ 3 ต นไม ก ม ห วใจนะ 5 ภาษาอ งกฤษของคนไทย อย ตรงไหนในอาเซ ยน 7 AEC ด นธ รก จ Logistics การขนส งบ ม 9 Top 50 World Container Ports 10 เร องประกาศใช เลขประจ าต วผ เส ยภาษ 13 หล ก 11 ว ว ฒนาการ 3G ในไทย และท าไมต อง 3G 2100MHz? 14 New Intranet website OCTOBER Vol.1 DESIGN MAGAZINE BY Ms. Kanitta Salangam Tel : +66(0) Ext 1305

4 OCTOBER 2012 VOL.1 ISSUE1 6 Step พ ช ต Office Syndrome ย อมเป นท ทราบด ว า "โรค อ อ ฟ ฟ ศ ซ น โ ด ร ม " ( OFFICE SYNDROME) ถ อเป นกล มอาการท พบ บ อย (มาก) ในคนท างานออฟฟ ศ เน องจากกล มคนเหล าน ม กจะม อ ร ยาบถ ในการท างานท ไม เหมาะสม ไม ว าจะ เป น การน งนาน หล งค อม รวมถ งการ จ องคอมพ วเตอร เป นเวลานาน ส งผลให เก ดอาการกล ามเน ออ กเสบ และปวด เม อยตามอว ยวะต างๆ อาท หล ง ไหล บ า แขน หร อข อม อ ซ งหากเป นมากอาจ ก อให เก ดภาวะหมอนรองกระด กอ กเสบ ได อ กด วย ว ธ ป องก นโรคออฟฟ ศ ซ นโดรม ให ได ผลด นอกจากจะท าได โดยการปร บสภาพแวดล อม ตาแหน งเก าอ โต ะท างาน หร อคอมพ วเตอร ให เหมาะสม แล ว ย งควรสร างความย ดหย นให แก กล ามเน อส วนต างๆ อย างสม าเสมอ โดยเฉพาะบร เวณแขนและม อเพ อ ป องก นผลกระทบในระยะยาว ซ งว ธ ท ว าน สามารถท าได โดยว ธ กายบร หารด วยท าง ายๆ และใช เวลาไม นาน เหมาะส าหร บหน มสาวท ต องการคลายกล ามเน อใน ช วงเวลางานเป นอย างย ง โดยเร มจาก ท าท 1 ประสานม อสอดน วม อเข าหาก นแบบฟ นปลา ยกเว นน วห วแม ม อให ต งตรง ก มศ รษะลงพอประมาณ ยกม อ ข ามศ รษะไปหาต นคอ ใช ห วแม ม อท ง 2 ข างกดลงไปตรงเส น ข างกระด กคอท ง 2 ข างพร อมก น เร มจากจ ดท เป นรอยบ มใต กะโหลกศ รษะไล ลงมาท ต นคอ จากน นกดเส นท สองซ งอย ต ดก น วางน วห วแม ม อลงไปบนจ ดน นแล วค อยกดลงช าๆ ไต ข นและลงตามแนวเส น 3-5 คร ง ท าท 2 นวดเส นคอด านขวา ใช ม อซ ายวางทาบท ต นคอขวา ด านหล งให เต มฝ าม อ ปลายน วม ออย ท เส นคอด านขวาพอด ใช ปลายน วนาง น วกลาง และน วช บ บกดลงไปจากจ ดใต กะโหลก ศ รษะ ค อยๆ กดไล ลงมาถ งไหล ท า 3 รอบแล วเปล ยนมานวด เส นคอด านซ ายโดยใช ม อขวา ท าท 3 กดใต ฐานกะโหลกด านซ าย ใช ห วแม ม อซ ายกดลงตรงจ ด บ มซ งอย ใต กะโหลกศ รษะด านซ าย กดท งไว ส ดลมหายใจเข า ปอดล กๆ ค อยๆ ผ อนลมหายใจออก ขย บน วห วแม ม อไต ลงมาตาม เส นมาบรรจบท ไหล สล บม อขวาท าเช นเด ยวก น ท าท 4 น งต วตรง ไหล ตรง ส ดลมหายใจล กๆ ผ อนออกช าๆ หล บตาลง หม นศ รษะจากซ ายไปขวาตามเข มนาฬ กา หย ดส ดลม หายใจเข าล กๆ แล วปล อย หม นศ รษะกล บทวนเข มนาฬ กา ท าท 5 น งต วตรงประสานน วม อท ง 10 เข าด วยก นยกข ามศ รษะ ทาบฝ าม อท คอและก มหน าลง ง มข อศอกเข าหาก น ฝ าม อด าน น วก อยให วางช ดต ดกะโหลกศ รษะ ค อยๆ ด งศ รษะโน มต าลงมาท หน าต กช าๆ จนร ส กว าเส นหล งและคอต งจ งค อยๆ เงยข นน งต วตรง ปล อยน วก อยก บน วนางท ประสานก นอย ออก แต ย งคงให น วห วแม ม อก บน วช ประสานก นอย เหม อนเด ม น วก อยก บน วนางให ประคองด านหล งของศ รษะไว แล วค อยๆ แหงนหน าข นไปให ส ด จนร ส กเส นคอด านหน าต งจ งกล บมาน งหน าตรงเหม อนเด ม ส ดลม หายใจเข า ออก-1 คร ง ท าท 6 นวดขม บ โดยน วท งส ประสานก น ยกม อข นมาท หน าผาก ใช ห วแม ม อนวดคล งขม บท ง 2 ข างเบาๆ 1 นาท เพ ยงเท าน ก จะช วยให ร ส กผ อนคลายจากการน งท างานออฟฟ ศ เป นเวลานานๆ และถ าจะให ได ผลด กว าน หล งบร หารกล ามเน อ ครบท ง 6 ท าแล ว ลองหาชาร อนมาด มอ กซ กแก ว ร บรองว างาน อ อ ฟ ฟ ศ จ ะ ไ ม เ ป น ป ญ ห า ข อ ง ค ณ อ ก ต อ ไ ป อ างอ ง : Hospital & Healthcare : Journal From Sales Team (Ms. Thachada Pluemjan)

5 สาระน าร เก ยวก บ การใช เบ ยประก นช ว ตเพ อห กลดหย อนภาษ OCTOBER 2012 VOL.1 ค ณร หร อไม...ว าเบ ยประก นช ว ตสามารถน าไปใช ส ทธ ห กลดหย อนภาษ เง นได ส งถ ง 100,000* บาท *แต ท งน ข นอย ก บหล กเกณฑ และเง อนไขของกรมสรรพากร น า ย ป ร ะ เ ว ช อ ง อ า จ ส ท ธ ก ล เ ล ข า ธ ก า ร คณะกรรมการก า ก บและส งเ สร มการ ปร ะกอบธ ร ก จ ประก นภ ย (คปภ.) เป ดเผยว า ผ ซ อประก นช ว ตแบบ บ านาญต งแต ป 2553 สามารถน าหล กฐานการช าระเบ ย ประก นช ว ตท ระบ ข อความแนบท าย เบ ยประก นภ ย ส าหร บการประก นช ว ตแบบบ านาญน ได ร บยกเว นภาษ เง นได ตามประกาศอธ บด กรมสรรพากรเก ยวก บภาษ เง น ได (ฉบ บท 194) เป นหล กฐานในการย น ห กลดหย อน ภาษ เง นได บ คคลธรรมดา 300,000 บาท สาหร บค าเบ ย ประก นช ว ต 100,000 บาทแรก ให ห กเต มจ านวนก อน ส วนวงเง นท อ กเหล อ 200,000 บาท ต องไม เก นร อยละ 15 ของเง นได พ งประเม น การท าประก นช ว ตแบบบ านาญ ค อ? การท าประก นช ว ตแบบบ านาญป จจ บ นเป นท น ยมของ ประชาชน เน องจากเป นการประก นช ว ตท ม งเน นให ความ ค มครองเก ยวก บการสร างหล กประก นรายได ให แก ผ ส งอาย เม อยามเกษ ยณ ซ งผ เอาประก นภ ยจะได ร บเง น บ านาญเป นรายงวดตามระยะเวลาท ก าหนดไว ในส ญญา กรมธรรม ข อควรระว ง!! ถ งแม เ ง อนไขของส ญญากรมธร รม ปร ะก นช ว ตแบบ บานาญระบ ให ผ เอาประก นภ ย สามารถเวนค นกรมธรรม ได ก อนว นครบก าหนดท จะได ร บเง นบ านาญก ตาม ควร ระม ดระว งในการเวนค นกรมธรรม แบบน ด วย เพราะ นอกจากจะเส ยส ทธ ในการน าไปห กลดหย อนภาษ เง นได บ คคลธรรมดาในป ภาษ น นๆ แล วอาจจะต องจ ายเง นใน ส วนท ได ร บการลดหย อน ร ปแบบของการประก นช ว ตแบบบ านาญท สามารถน าไปใช ส ทธ ห กลดหย อนภาษ 1. ต องเป นกรมธรรม ประก นช ว ตท ม ก าหนดระยะเวลา ค มครองต งแต 10 ป ข นไป 2. ต องเป นกรมธรรม ประก นช ว ตท ม เง น หร อผลประโยชน ตอบแทนค นไม เก นร อยละ 20 ของเบ ยประก นช ว ตสะสม (ไม รวมเง นป นผลตามกรมธรรม หร อผลประโยชน ตอบ แทนท จ ายเม อส นส ดการ ช าระเ บ ยปร ะก นช ว ต ห ร อ ผลประโยชน ตอบแทนท จ ายเม อส นส ดอาย กรมธรรม ) 3. เบ ยประก นช ว ตท น าไปลดหย อนภาษ เง นได ต องเป น เบ ยประก นช ว ตของกรมธรรม ประก นช ว ตหล กเท าน น 4. เบ ยประก นช ว ตสาหร บส ญญาเพ มเต ม (เช น อ บ ต เหต / ส ขภาพ เป นต น) ไม สามารถน าไปใช ห กลดหย อนภาษ เง น ได ได อ างอ ง : สาน กงานคณะกรรมการกาก บและส งเสร มการประกอบธ รก จ ประก นภ ย (คปภ.) Journal from Finance Team. (Mr.Phruttinun Khwankhwa)

6 ต มไม ก ม นะ!! ความหมาย การอน ร กษ ส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต ม ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร อ น ร ก ษ เ อ า ไ ว ว า ก า ร อ น ร ก ษ (Conservation) หมายถ ง การร จ กใช ทร พยากร อย างชาญ ฉลาด ให เป นประโยชน ต อมหาชนมากท ส ด และใช ได เป น เวลายาวนานท ส ด ท งน ต องให ส ญเส ยทร พยากรโดยเปล า ประโยชน น อยท ส ด และจะต องกระจายการใช ประโยชน จาก ทร พยากรโดยท วถ งก นด วย ฉะน น การอน ร กษ จ งไม ได หมายถ งการเก บร กษาทร พยากรไว เฉย ๆ แต ต องน า ทร พยากรมาใช ประโยชน ให ถ กต องตามกาละ เทศะ (Time and Space) อ กด วย หล กการอน ร กษ ส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต ในการอน ร กษ ส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต น น ม หล ก 3 ประการ ค อ (ช ชพล ทรง ส นทรวงศ, 2546) อน ร กษ ทร พยากรป าไม การอน ร กษ ป า ไม สามารถกระทาได ด งน 3. การป องก นไฟไหม ป า ไฟไหม ป าถ อว าเป นอ นตราย ร ายแรงท เก ดข นก บป าไม การฟ นฟ กระท าได ยากมาก ไฟ ไหม ป าเก ดจากการกระท าของมน ษย จากความประมาท เล นเล อ ท าให ต นไม บางส วนอาจตาย บางส วนอาจชะง ก การเจร ญเต บโต และบางแห งอาจตายหมด หากเก ดซ า แล วซ าเล าจนพ ชหมดโอกาสแพร พ นธ ได 4. การป องก นการบ กร กท าลายป า การบ กร กการ ท าลายป าไม ในป จจ บ น จะเพ มความร นแรงมากข น การ ป องก นทาได โดย การท าหล กเขตป ายหร อเคร องหมายให ช ดเจนเพ อบอกให ร ว า เป นเขตป าประเภทใด การ แก ป ญหาน สาค ญท ส ดอย ท การปฏ บ ต ของเจ าหน าท ของ ร ฐท เป นไปด วยความเท ยงตรง เอาจร งเอาจ ง และม ความ ซ อส ตย ต ออาช พและหน าท ปฏ บ ต ตามต วบทกฎหมายและ พระราชบ ญญ ต ป าไม อย าง เคร งคร ดจะสามารถป องก นการ ทาลายป าในท กร ปแบบได 1. การก าหนดนโยบายป าไม แห งชาต นโยบายป าไม แห งชาต ม อย 20 ข อท สาค ญ ค อ การก าหนดให ม พ นท ป า ไม ท วประเทศอย างน อยในอ ตราร อยละ 40 ของพ นท ประเทศ เป นการก าหนดแนวทางการจ ดการและ การพ ฒนา ป าไม ในระยะยาว 2. การปล กป า เป นการด าเน นงานด านการอน ร กษ ป าไม อย างหน ง เม อป าไม ในพ นท ถ กต ดฟ นลงไม ว ากรณ ใดก ตาม นโยบายการร กษาป าไม จะก าหนดให ม การปล กป าข น ทดแทนและส งเสร มให ม การปล กสร างสวนป าท กร ปแบบ

7 5. การใช ว สด ทดแทนไม ในการก อสร างต าง ๆ ไม ว าจะ เป นบ านเร อน หร อส งก อสร างอ นท เคยใช ไม ด งเด ม เช น การ สร างสะพานเพ อทดแทนสะพานเก าท ช าร ด ควรจะใชเหล ก ท าสะพานให รถว งช วคราว ก อนจะม สะพานใหม ท ถาวรและ สร างได ด วยว สด อ นแทนไม 6. การใช ไม อย างม ประส ทธ ภาพ / ประหย ด เป นการน า เน อไม มาใช ให เก ดประโยชน มากท ส ด โดยใช ท กส วนของ ต น เช น ไม ท เหล อจากการแปรร ป น ามาใชเป นว สด ก อสร าง แล วสามารถน า ไปเป นว ตถ ด บท าไม อ ด ไม ปาร เก ช นไม ส บ (Chip board) ไม ประสาน (Particle board) ท าเคร องใช ขนาดเล ก เช น แจก น ท เข ยบ หร ของชาร วย เป นต น ส วนไม ท น ามาแปรร ปเพ อใช ในการก อสร างหร อเพ อการอ น ควร ปร บปร ง ค ณภาพไม ก อนน ามาใช ประโยชน เช น การอาบ น ายาไม อบให แห ง เพ อย ด อาย การใช งานให ยาวนาน ออกไป 7. การพยายามน าไม ท ไม เคยใช ประโยชน มาใช ไม ท ไม เคยน ามาใช ประโยชน มาก อน เช น ไม มะพร าว ต นตาล ไม ยางพารา น ามาท าเคร องใช ในคร วเร อนได หลายชน ด อาท ต เต ยง โต ะ ก อนน ามาใช ประโยชน ควรปร บปร ง ค ณภาพไม ก อน 8. ส งเสร ม ประชาส มพ นธ ให การศ กษา ให เยาวชนและ ปร ะชาชนได ตร ะหน กถ งความส าค ญของป าไม สร าง จ ตส าน กในการอน ร กษ และช วยก นด แลในการร กษา ทร พยากรป าไม เหม อนก บท เราร กษาและหวงแหนส งของท เป นสมบ ต ของเราเอง การอน ร กษ ทร พยากรน า การอน ร กษ น า หมายถ งการป องก นป ญหาท พ งจะเก ดข นก บน า และการ น าน ามาใชเพ อให เก ด ประโยชน ส งส ดในการดารงช พขอมน ษย การ อน ร กษ น าสามารถดาเน นการได ด งน 1.การปล กป า โดยเฉพาะการปล กป าบร เวณพ นท ต น น า หร อบร เวณพ นท ภ เขา เพ อให ต นไม เป นต วก กเก บน า ตามธรรมชาต ท งบนด นและใต ด น แล วปลดปล อย ออกมาอย างต อเน องตลอดป 2.การพ ฒนาแหล งน า เน องจากป จจ บ นแหล งน า ธรรมชาต ต าง ๆ เก ดสภาพต นเข นเป นส วนใหญ ทาให ปร มาณน าท จะก กข งไว ม ปร มาณลดลง การพ ฒนา แหล งน าเพ อให ม น าเพ ยงพอจ งจ าเป นต องท าการข ด ลอกแหล งน าให กว างและล กใกลเค ยงก บสภาพเด ม หร อมากกว า ตลอดจนการจ ดหาแหล งน าเพ มเต ม อาจจะกระท าโดยการข ดเจาะน าบาดาลมาใช ซ งต อง ระว งป ญหาการเก ดแผ นด นทร ด หร อการข ดเจาะแหล ง น าผ วด นเพ มเต ม Journal from NEC Team. (Mr.Satit Muangngam)

8 BACK TO SCHOOL! OCTOBER 2012 Volume 1 Issue ภาษาอ งกฤษของคนไทย อย ตรงไหนในอาเซ ยน ภาษาอ งกฤษ ของคนไทย เม อภาษาอ งกฤษถ กก าหนดให เป น ภาษากลาง ใน การส อสารระหว าง 10 ชาต อาเซ ยน ท าให หลายฝ าย อ อ ก ม า แ ส ด ง ค ว า ม เ ป น ห ว ง ก บ ป ญ ห า ก า ร ใ ช ภาษาอ งกฤษ ของคนไทย เพราะเม อด จากผลสารวจของ สาน กต าง ๆ ล วนแต ช ช ดตรงก นว า ภาษาอ งกฤษ ของเรา ส เพ อนบ านในอาเซ ยนไม ได และอย ใน ระด บต ามาก บ าง ก ว าต ากว าอ นโดน เซ ย เว ยดนาม หร อแม แต แพ ลาว ก ม เม อเท ยบส ดส วนการใช ภาษาอ งกฤษส อสารของ ประเทศในอาเซ ยน พบว า คนไทยท ส อสารด วยภาษาอ งกฤษ ได ม เพ ยง 10 % เท าน น ซ งท าให ไทยอย ในอ นด บท 5 จาก 10 ประเทศ 1. ส งคโปร 4.58 ล านคน ใช ภาษาอ งกฤษ 3.25ล านคน ค ดเป น 71% 2. ฟ ล ปป นส 97 ล านคน ใช ภาษาอ งกฤษ ล านคน ค ดเป น 55.49% เพราะเราไม เคยเป นเม องข นของใคร? หร อ เพราะเรา ไม ใส ใจท จะพ ฒนาท กษะภาษา ไม เคยสนใจว าเพ อนบ าน เราเขาไปถ งไหนแล วก นแน? 3. บร ไน ดาร สซาลาม 0.38 ล านคน ใช ภาษา อ งกฤษ 0.14 ล านคน ค ดเป น 37.73% 4. มาเลเซ ย ล านคน ใช ภาษาอ งกฤษ 7.4 ล านคน ค ดเป น 27.24% 5. ไทย ล านคน ใช ภาษาอ งกฤษ 6.54 ล านคน ค ดเป น 10% เหล อเวลาอ กไม มากน กส าหร บการเตร ยมต วร บม อ ก อนการเป ดเสร อาเซ ยน เราต องเร มเป ดห เป ดตาเร ยนร เพ อนบ านให มากข น ขณะเด ยวก นก ต องพ ฒนาท กษะ ภาษาอ งกฤษของเราให ท ดเท ยม และสามารถแข งข นก บ ต างชาต ได เพ อหาโอกาสใหม ๆ ให ก บต วเอง หร ออย าง น อยก เพ อเป นเกราะป องก นไม ให เราเส ยโอกาสท ควรจะเป น ของเรา เช น งานท ควรจะเป นของเรา แต เรากล บถ ก ก าจ ด จ ดอ อน ร บต างชาต เข ามาท าแทน เพราะต างชาต ม ศ กยภาพมากกว าในอ ตราค าจ างท เท าก น และคนไทยอาจ หางานยากข น หร ออาจตกงานเอาได ง าย ๆ

9 ภาษาอ งกฤษของคนไทย อย ตรงไหนในอาเซ ยน คะแนน TOEFL ของไทย หากเปร ยบเท ยบคะแนน TOEFL ของบ ณฑ ตจากประเทศ อาเซ ยน พบว า ชาต ท ได คะแนนเฉล ยส งกว า 550 ได แก ส งคโปร และฟ ล ปป นส คะแนนเฉล ยส งกว า 500 ได แก พม า เว ยดนาม และก มพ ชา ส วนไทยม คะแนนเฉล ยของ บ ณฑ ตต ากว า 500 คะแนน ซ งอย ในระด บเด ยวก บบ ณฑ ต จากประเทศลาว อ กข อม ลท ย นย นว า ไทยอย ในสถานการณ ท น า เป นห วงค อ การจ ดอ นด บของ English Proficiency Index (EFI) ท แบ งระด บท กษะภาษาอ งกฤษออกเป น 5 ระด บ ค อ ระด บส งมาก ระด บส ง ระด บปานกลาง ระด บ ต า และระด บต ามาก ปรากฏว า ประเทศไทยถ กจ ดอย ใน ระด บต ามาก ท งย งอย ในล าด บท ต ากว าอ นโดน เซ ย และเว ยดนามเส ยอ ก ข อม ลเหล าน แสดงให เห นว า หาก เราย งเฉยอย ไม พ ฒนาต วเอง อนาคตอาจร งท ายท ก ประเทศในอาเซ ยนเลยก ได ภาษาอ งกฤษเร ยนไม ยาก ดร.สมเก ยรต อ อนว มล กล าวไว ว า ภาษาเป นท กษะ เร ยนร ได ด วยการฝ กฝน ใช มาก ๆ ใช บ อย ๆ เท าน นเอง ถ า ขย นเร ยนก ใช ภาษาอ งกฤษได ในเวลาไม นาน ภาษาอ งกฤษ เร ยนไม ยาก สาหร บท กคน ท กเพศ ท กว ย ป เด ยวก สามารถ พ ฒนาท กษะภาษาได...ถ าต องการพ ฒนา ถ งเวลาแล วท เราจะต องฝ กภาษาอ งกฤษอย าง จร งจ ง เร มท ต วเราเอง ใครไม ต นต วเราไม ต องรอ เพราะ ผลท จะได ก เก ดแก ต วของเราเองท งส น โดยเร มฝ กจาก ภาษาอ งกฤษท อย รอบต วเรา เช น ฝ กค าศ พท ฝ กฟ ง ฝ ก ออกเส ยง อ านหน งส อพ มพ อ านน ทาน อ านบทความ ภาษาอ งกฤษ ด หน ง ด สารคด แบบไม ต องพ งซ บไตเต ล ฟ งเพลงภาษาอ งกฤษแบบไม ต องด เน อร อง หร อฝ กจาก บทเร ยนออนไลน เป นต น เม ออ านบ อย ๆ ก จะเข ยนเก ง เม อฟ งบ อย ๆ ก จะจดจ าส าเน ยง และออกเส ยงได ด ข น ท ส าค ญต องฝ กอย างต อเน อง และเม อถ งเวลาเป ด อาเซ ยน เราก จะสามารถส อสารได อย างม นใจ เพราะ ภาษาอ งกฤษจะไม ใช จ ดอ อนของเราอ กต อไป Journal from BLC Team (Mr.Tiwakorn Channai) ท มา :

10 AEC ด นธ รก จ LOGISTICS การขนส งบ ม OCTOBER 2012 Vol. 1 Issue 1 AEC ด นธ รก จ LOGISTICS การขนส งบ ม ต งแต ต นป 2555 ท ผ านมาธ รก จโลจ สต กส กล บมาค กค ก มากข น เน องจากการฟ นต วของโรงงานท ได ร บผลกระทบจากน า ท วมสามารถกล บมาเร งผล ตและกระจายส นค าไปส ม อผ บร โภค อย างรวดเร ว เพ อแก ไขป ญหาส นค าขาดแคลน ท งย งได ร บป จจ ย หน นเฉพาะของธ รก จท มาจากการพ ฒนาระบบเคร อข ายคมนาคม เช อมโยงภ ม ภาค โดยม ไทยเป นศ นย กลางท สาค ญ เส นทางท ม การขนส งท ค กค กเป นเส นทางเช อมโยงออกส ประเทศเพ อนบ าน อาท เส นทาง R3A เช อมโยงไทย-ลาว-จ น เส นทาง R8 R9 และ R12 เช อมโยงไทย-ลาว-เว ยดนาม-จ น ไทย ศ นย กลางอาเซ ยน PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX ภาคร ฐม แผนการขยายและพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมท วประเทศ ท งทางบก ทางน า และทาง อากาศ ให ม ความสะดวกสบาย รวดเร ว และรองร บปร มาณขนส ง ระหว างประเทศก บประเทศเพ อนบ านท น าจะขยายต วเพ มส งข น จากการรวมเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) ในป 2558 ซ ง การพ ฒนาระบบโครงสร างพ นฐานด งกล าวจะช วยเสร มโอกาสใน การขยายตลาดของธ รก จไทย รวมท งกระต นการลงท นในพ นท ท ม เส นทางคมนาคมต ดผ าน ศ นย ว จ ยกส กรไทยว เคราะห โอกาสของธ รก จโลจ สต กส ท จะได ร บอาน สงส จากการพ ฒนาเคร อข ายระบบขนส งสาธารณะ โดยการพ ฒนาเส นทางคมนาคมในประเทศได น าพาความเจร ญ และส งเสร มเศรษฐก จในภาคต างๆของไทย อ กท งประเทศไทย ต องการผล กด นบทบาทในการเป นศ นย กลาง (Hub) ด านโลจ สต กส ในอาเซ ยน จากจ ดแข งในด านทาเลท ต งซ งเป นเส นทางผ าน ท เช อมถ งเก อบท กประเทศในคาบสม ทรอ นโดจ น ด วยความได เปร ยบด านท าเลท ต งเช งย ทธศาสตร น ส งผลให ไทยม บทบาทส งในด านโลจ สต กส และการกระจายส นค า ไปย งประเทศเพ อนบ าน โดยเฉพาะประเทศท ม พรมแดนต ดก บ ไทย ได แก พม า ลาว ก มพ ชา มาเลเซ ย รวมท งสามารถส งต อไป ย งประเทศข างเค ยง เช น เว ยดนาม และมณฑลตอนใต ของ ประเทศจ น ผ านด านชายแดนส าค ญท กระจายต วอย ตามขอบ ชายแดนในภาคต างๆของไทย

11 AEC ด นธ รก จ LOGISTICS การขนส งบ ม OCTOBER 2012 Vol. 1 Issue 1 ผน กพ นธม ตรแข งต างชาต ก า ร ค า ช า ย แ ด น ย ง ม โ อ ก า ส ข ย า ย ต ว อ ก ม า ก เน องจากการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและเส นทางคมนาคมท เช อมโยงถ งก นอย างสะดวกรวดเร วข น โดยเฉพาะในจ งหว ดท ม สะพานข ามแม น า อาท นครพนม ม กดาหาร หนองคาย และ เช ยงราย ซ งจ งหว ดเหล าน เป นประต ตามแนวเส นทางระเบ ยง เศรษฐก จในภ ม ภาค เช น เส นทาง R3A ท เช อมการคมนาคม ระหว างไทย ลาว และจ น และเส นทาง R1 R9 R12 ท จะม ความสาค ญมากข นในการขนส งระหว างประเทศอาเซ ยน ซ ง นอกจากโครงสร างพ นฐานด านกายภาพแล ว การผ อนคลาย กฎระเบ ยบด านการคมนาคมขนส งข ามพรมแดนภายใต กรอบ AEC ก จะย งเอ ออ านวยให การไหลเว ยนของโลจ สต กส ใน ภ ม ภาคม ประส ทธ ภาพมากข น โอกาสของธ รก จโลจ สต กส ของไทยจะได ร บผลด จากความต องการใช บร การโลจ สต กส ผ านเส นทางทางบกท เพ มมากข นตามการเต บโตของการค าและการลงท นภายใต AEC แต ขณะเด ยวก นธ รก จโลจ สต กส ไทยจ าเป นต องเร ง ปร บต วและเตร ยมพร อมร บม อก บความเปล ยนแปลงท จะ เก ดข นจากหลายๆด าน โดยเฉพาะแรงกดด นจากการแข งข น ท จะส งข นเม อต องเผช ญก บค แข งท เป นธ รก จต างชาต ท ม เง นท นและเทคโนโลย ท เพ ยบพร อม กลย ทธ ในการปร บต วอาจม หลายแนวทาง ข นอย ก บ ความเหมาะสมก บเป าหมายทางธ รก จและทร พยากรของ ผ ประกอบการแต ละราย โดยแนวทางท เป นไปได เช น การหา พ นธม ตรทางธ รก จเพ อเต มเต มช องว างในการให บร การได อย างครบวงจรในระด บเด ยวก บบร ษ ทต างชาต หร ออาจวาง ต าแหน งการตลาดสร างความช านาญเฉพาะด านเพ อจ บกล ม ล กค าท ต องการการบร การเฉพาะด าน เช น การขนส งและ จ ดเก บเคม ภ ณฑ หร อส นค าท ม ม ลค าส ง รวมถ งการร บช วง ให บร การก บบร ษ ทโลจ สต กส รายใหญ หร อบร ษ ทต างชาต จ ด พ ภาคขนส งฯพ ง 6.3-8% ธ รก จโลจ สต กส ในช วงคร งป หล งน าจะย งขยายต ว อย างต อเน อง โดยม แรงหน นจากความต องการใช บร การ ขนส งในภาคการเกษตร ก อสร าง และค าปล ก ศ นย ว จ ย กส กรไทยคาดว าม ลค าจ ด พ ในภาคขนส งและโลจ สต กส ใน ป 569 จะเพ มเป น 2555, , ล านบาท หร อ ขยายต ว.3-8% จากม ลค า 536, 2554 ล านบาทในป 059 นอกจากน ในป จะม การเป ดเสร สาขาบร การ 2556 ด านโลจ สต กส ซ งเป นหน งในสาขาบร การท ม การเร งร ดเป ด เสร ภายในกรอบAEC จากการท จะม การลงท นจาก ต างประเทศเข ามาในประเทศไทยมากข น เน องจากประเทศ ไทยอย ในจ ดย ทธศาสตร ท เป นศ นย กลางอาเซ ยน ด งน น นอกเหน อจากการขนส งส นค าระหว างไทยก บประเทศเพ อน บ านแล ว จะม การขนส งส นค าระหว างประเทศในภ ม ภาคโดย ใช เส นทางผ านไทยมากย งข น ซ งจะท าให การค าชายแดน และการค าผ านแดนม แนวโน มขยายต วส งน บจากน และหล ง การเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในป 2558 ความร วมม อระหว างก นในภ ม ภาคท จะพ ฒนา โครงข ายโลจ สต กส ของประเทศต างๆในอาเ ซ ยนไม เพ ยงแต สน บสน นการเช อมโยงภายในภ ม ภาคด านการค า เท าน น แต ย งสน บสน นการเช อมโยงของแหล งอ ตสาหกรรม การท องเท ยว และการลงท นในอนาคตอ กด วย Journal from BLC Team (Mr.Tiwakorn Channai)

12 TOP 50 WORLD CONTAINER PORTS OCTOBER 2012 VOL.1 ISSUE 1 ในป 2011 ท ผ านมา ท าเร อ ต างๆท วโลกม ปร มาณส นค าผ านเข า- ออก ท ารวมก นมากกว า 560 ล านท อ ย โดยในจ านวนน ท าเ ร อช นน า 50 อ นด บแร กม ปร มาณส นค าผ านท า รวมก นอย ท ล านท อ ย ค ดเป น ปร มาณท เพ มข น 8.1 เปอร เซ นต จาก เม อป 2010 ซ งท าเร อเหล าน ม ปร มารต ส นค ารวมก นอย ท ล านท อ ย จากปร มาณต ส นค าท เ พ มข นอย าง ต อเน องตลอดป 2010 และป ท ผ านมา ซ งม ปร มาณต ส นค าท วโลกส งกว าในป 2009 ถ งกว า 100 ล านท อ ย ซ งท าเร อ shanghai ย งคง ครองอ นด บหน งใน เ ร อง ขอ งการ ม ปร มาณต ส นค าผ านท าเร อมากท ส ด ด วย ป ล านท อ ย เพ มข นจากป 2009 ข น 9.3 เปอร เซ นต ซ งสะท อน ถ ง ผ ล ล พ ธ ท เ ก ด จ า ก ก า ร ท จ น เ คล อนย ายกระบ วนการผล ตมาย ง ศ นย กลางของประเทศมากข น ในด านตะว นออกกลางน น จากการขยายตลองปานามาท ม กาหนดแล วเสร จในป 2014 และ สามารถรองร บเร อขนาดใหญ พ เศษร นใหม อ กท งย งส งผลให เ ร อ ข น ส ง ส น ค า จ า ก เ อ เ ช ย สามารถเด นทางไปย งท าเร อ ท า ง ช า ย ฝ ง ต ะ ว น อ อ ก ข อ ง สหร ฐอเมร กาได โดยตรงโดย ต อ ง ผ านท า เ ร อ ท า ง ช า ย ฝ ง ตะว นตก ท าเร อหลายแห งทาง ตะว นออกจ งเร งด าเน นการขยาย พ นท ท าเท ยบเร อและข ด ลอกร องน าให ล กเพ ยงพอท จะ รองร บเร อขนส งส น ค าขนาด ใหญ พ เศษได ท มา : น ตยสาร LM ฉบ บประจ าว นท 15 ต ลาคม 2555 Journal from CB Sea Team. (Mr.Thotsaphon Premdaeng) TOP 50 WORLD CONTAINER PORTS RANK PORT, COUNTRY 2010 (MILLI ON- TEUS) 2011 (MILLI ON- TEUS) 1.Shanghal, China Singapore, Singapore Hong Kong, China Shenzhen,China Busan,South Korea NingboZnoushan,China Guangzhou Harbor, China Cingdao, China Jebel All, Dubai United Arab Emirates 10.Rotterdam, Netherlands Tranjin, China Kaohsiung, Taiwan, China Port Kelang, Malaysia Hamburg, Germany Antwerp, Belgium Los Angeles, U.S.A Keihin Ports, Japan Tanjung Pelepas, Malaysia Xiamen, China Dalian, China Long Beach, U.S.A Bremen/Bremerhaven, Germany 23.Leam Chabang, Thailand Tanjung Priok, Indonesia New York-New Jersey, U.S.A Lianyungung, China Hanshin Ports,Japan Suzhou, China Ho Chi Minh, Vietnam Jawaharlal Nehru, India Valencia, Spain Colombo, Sri Lanka Yingbou, China Jeddah,Saudi Arabia Port Sald,Egypt Felostown, U.K Algeciras Bay, Spain Colon, Panama Manila, Philppines Baiboa, Panama Sharjah, United Arab Emirates 42.Salalah, Oman Santos, Brazil Georgia Ports, U.S.A Foshan, China Bandar Abbas, Iran Durban, South Africa Ambarli,Turkey Nagoya, Japan Metro Vancouver, Canada (tie) Melboume,Australia Sourco: The Journal of Commerce, August (2012 V.13 N.29)

13 เร องการประกาศใช เลขประจาต วผ เส ยภาษ เร ยน ผ ใช บร การโปรแกรม TULIP ตามท ผ ประกอบการได ม การสอบถามเก ยวก บ การประกาศใช เลขประจ าต วผ เส ยภาษ หล กตาม 13 ประกาศของกรมสรรพากร ซ งในส วนผ ใช บร การท ท า ธ รกรรมท เก ยวข องก บกรมศ ลกากรจ าเป นท จะต องม การ หล กให เป น 10 เปล ยนแปลงข อม ลเพ อจากเด มเป น เลข หล ก ซ งจะเก 13 ดข นเม อใดน นตามประกาศฉบ บกรม ศ ลกากรท 74/2555 ทางบร ษ ทได ประสานงานไปย งหลายฝ ายได ข อม ลตรงก นเก ยวก บว นท กรมศ ลกากรจะประกาศใช ค อ เร มต นว นท โดยจะม ผลท าให 2556 มกราคม 1 10 ผ ประกอบการไม สามารถใช เลขประจ าต วผ เส ยภาษ หล ก เด มได อ กต อไป ส งท ผ ประกอบการควรจะปฏ บ ต ม อะไรบ าง ทางเราขออธ บายรายละเอ ยดด านล างด งน OCTOBER 2012 Volume 1, Issue 1 13 หล ก 1. ต องจ ดเตร ยม CA ท จะใช งานและต องจด ทะเบ ยนเป นเลขประจ าต วผ เส ยภาษ หล กเท าน นโดย 13 1 ต องให เร ยบร อยก อนการประกาศใช ค อก อนว นท 2556 มกราคมส าหร บว ธ การจดทะเบ ยนต ออาย CA ใหม ข นอย ก บท านใช บร การอย ท ใด เช น TOT,CAT โดย แนะน าให จดทะเบ ยนต ออาย ไปอ ก ป หร อจ านวนป ท 1 จะต องลงก บทางผ ให บร การTOT,CAT โดยหากท านย ง ม ว นของ CA เด มหลงเหล ออย ในป น จะได ร บการต อว น ให หล งจากท ท าการต อ CA ใหม ค อ น บจากว นท ขอต อ อาย ว นท เหล อของป น จะสมทบไปใช ต อในป หน า แต + มกราคม 1 ใช จะต องระบ ให ช ดเจนว าเป นว นท ว นท เร ม ซ ง 2556CA จะต องเป นร ปแบบเลขประจ าต วผ เส ยภาษ หล กเท าน น 13 การไปต อทะเบ ยนให น าหล กฐานเด ม ค อใบเอกสารร บรองอ เล กทรอน กส ( CA) เพ อน าเอา หมายเลข Serial No. ของท านไปย นย นต วตนด วย ต วอย าง เร มต นของ CA ค อ 2556 มกราคม 1 และจะได ว นเพ มจาก 2557 มกราคม 1 หมดอาย บวกเพ มเข าไปด วย 2555 ว นท เหล อของป 2. ตรวจสอบความถ กต องของเลขประจ าต วผ เส ยภาษ ของท านให เร ยบร อยว าถ กต องหร อไม โดยท าน สามารถตรวจสอบได จากระบบ e-tracking ของกรม ศ ลกากร หร อหน าเว บไซต ของกรมสรรพากร และเม อ พบว าข อม ลเลขประจ าต วผ เส ยภาษ ของท านไม ตรง หร อไม ถ กต องให ร บต ดต อฝ ายงานทะเบ ยนและส ทธ พ เศษ อย ช น P อาคาร ป กรมศ ลกากร เพ อ 120 ดาเน นการแก ไขข อม ลให ถ กต องก อนการประกาศใช ว นท 2556 มกราคม 1 ช องทางการตรวจสอบเลขประจาต วผ เส ย ภาษ 13 หล ก โดยใช ระบบ e-tracking กรมศ ลกากร หาก ท านใดท ย งไม เคยม การใช งานหร อสม ครการใช งาน e- Tracking ของระบบกรมศ ลกากรสามารถสม ครได โดยไม ค ดค าบร การ ตามรายละเอ ยดด านล างน หร อต ดต อท หน า เว บไซต กรมศ ลกากร ส าหร บล งค ข างต น ท านต องเตร ยมข อม ลการ สม ครตามเง อนไขของกรมศ ลกากรซ งได ระบบไว บนเว บ ด งกล าวแล ว โดยกรมศ ลกากรจะเป ดให ท านได เข าไป ตรวจด ข อม ล เลขประจ าต วผ เส ยภาษ 13 หล กต งแต ว นท 1 ธ นวาคม 2555 น เป นต นไป *** ข อม ลเพ มเต ม จากเว บไซต สมาคมต วแทนออกของ ร บอน ญาตไทย จะม รายละเอ ยดเอกสารแนบของข อม ล สาหร บการประกาศน และรายละเอ ยดเก ยวก บ CA tent&task=view&id=2622&itemid=68&lang=th Journal from CB SEA Team (Mr. Chamanan Chanthakhun)

14 ว ว ฒนาการ 3G ในไทย และทาไมต อง 3G 2100MHz? OCTOBER 2012 Vol. 1 Issue 1 หลายคนอาจย งสงส ยว า ท าไมต องเป น 3G บนคล นความถ 2100MHz ล ะ? แล วม นต างจาก 3G ตอนน อย างไร ก อนอ นต องท าความเข าใจก อนว า สภาพและสถานการณ ของ 3G ในประเทศ ไทยเป นอย างไร? PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX ทาไมต องเป น 2.1GHz หร อ 2100GHz? เม อว นท 16 ต.ค ท ผ านมา ประว ต ศาสตร ด านการส อสารโทรคมนาคมของ ไทยคงต องจาร กเหต การณ ในการท ประเทศก าว เข าส ย ค 3G แบบเต มต ว โดยทางส าน กงาน คณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการ โทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต (กสทช.) ได ม การประม ลคล นความถ 3G 2.1 GHz และป ดการประม ล 3G 2.1 GHz จากการ เคาะราคาท งหมด 7 รอบ ท าให ราคารวมท ง 9 สล อตในการประม ลคร งน อย ท 41,625 ล านบาท ซ งส งจากราคาต งต นเพ ยง 2.78% เท าน น ในอด ตน นประเทศไทยม การให บร การ 3G บนคล นความถ 470MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz ถ าเห นค นๆก คงจะม 850/900/2100MHz โดยผ ท เสนอราคาส งส ดค อ บร ษ ท แอดวานซ ไวร เลส เน ทเวอร ค จ าก ด เป นเง น 14,625 ล านบาท เล อกย านความถ 1950 MHz MHz และ 2140 MHz MHz ส วนบร ษ ท เร ยล ฟ วเจอร จ าก ด และ บร ษ ท ด แทค เนคเวอร ค จ าก ด เสนอราคาเท าก นท 13,500 ล านบาท โดยทางบร ษ ท เร ยล ฟ วเจอร จ าก ด จ บฉลากได เล อกช วงคล นก อน จ งเล อก ช วง 1935 MHz MHz และ 2125 MHz MHz ส วนบร ษ ท ด แทค เนคเวอร ค จ าก ด เล อกช วงคล น 1920 MHz MHz และ 2110 MHz MHz. จากภาพ เราจะเห นได ว า คล นความถ ท ได ร บอน ญาต (license) ค อ 2.3GHz, 2.6GHz, 3.3GHz, 3.4GHz ส วนความถ 2.4GHz และ 5.7GHz ค นๆ ไหม? ม นค อคล น Bluetooth น นเอง แบบหล งน ไม ต องขอ license อน ญาต และคล น 2.3GHz, 2.4GHz ก ม การน ามาใช ในการให บร การ Wi-Max

15 ว ว ฒนาการ 3G ในไทย และทาไมต อง 3G 2100MHz? OCTOBER 2012 Vol. 1 Issue 1 มาด คล นความถ 3G ในไทยก น บ าง ย อนกล บไปท การ ส มปทานคล น ความถ ในการให บร การโทรศ พท ม อถ อ เร ม จากระบบ GSM ในย คก อน (โทรออก-ร บสาย ร บส ง SMS) ก จะม AIS, DTAC, TAO (TA Orange ในสม ยน น) ต อมาเป นย คของ GPRS จากน นต อก นท ย คของ EDGE หร อเร ยกเล นๆ ว า 2.5G และม ระบบ W-CDMA ถ าใครย งจ า ก นได สม ยน นม ค ายม อถ อ Thai Mobile ด วย ม ข อม ลท น าสนใจค อ ถ าเคร อข ายโทรศ พท ม อถ อครอบคล มการ ให บร การ ท งประเทศ การให บร การเคร อข าย 3G จะต องครอบคล มจ านวน ประชากรท ใช บร การโทรศ พท ม อถ อ 77 จ งหว ด 998 ต าบล 8,860 อ าเภอ และ 74,819 หม บ าน เห นภาพไหมคร บ ว าทาไมต องม การโฆษณาก นแบบน น ต อมา ตารางด านล างน ช ดเจนท ส ดและเข าใจง ายท ส ด แ ล ะ ห า ก ย อ น ค ว า ม ก ล บ ไ ป ก อ น ท TruemoveH จะเก ด ก ม Hutch-CAT ให บร การเคร อข าย CDMA บนความถ แบบ 1x EV-DO ในย ค 2G (โทรสนทนาปกต, ร บส งข อความ SMS) คล นความถ 900MHz ค อ AIS (หล งจากน น AIS ก น าคล นความถ เด ยวก นน มาท า 3G) ส วน 850MHz ค อ DTAC/Truemove/DPC อ อ อย าจ าส บสนก บระบบโทรศ พท 1800MHz (ภายหล ง dtac, Truemove ก ทดลองใช 3G บนคล นความถ 850MHz เหม อนก น) ส วน 1900MHz ได แก Thai Mobile (ค อ TOT + CAT น นเอง) ในขณะท Hutch+CAT ให บร การ CDMA 2000 และล าส ด ป ท แล ว Truemove + CAT ให บร การ TruemoveH โดยใช คล นความถ 3G เด มค อ 850MHz ส วน TOT ให บร การบนคล นความถ 2100MHz แล วให ผ ให บร การราย ต างๆ อย าง i-mobile, i-kool เป นคนท าตลาดให แล วเช าเสาท า MNVO ย ค ถ ดไปม คล นใหม ค อ 2.3GHz (TOT) และ 2.6GHz ย งไม ม รายใดเป นเจ าของ คล น ซ งตรงน ค อย คของ LTE ซ งจะก าวเข าส ย ค 4G Candidate ในท ส ด ท น ท าไม 3G ต องแบ งเป นหลายคล นความถ ล ะ แล วท าไมต องขาย เคร องแยกด วยล ะ ในสม ยท เราโทรออก ร บสายน น เราม กจะเล อกซ อเคร อง พร อมเบอร เพราะ AIS เป นคล น 900MHz, Dtac, Truemove เป นคล น 1800MHz และตอนน นม DPC หร อ GSM 1800 เป นคล น 1800MHz สมช อ แต พอเป นย ค 3G แล วก ต องเล อกอ ปกรณ ให ตรงก บคล นความถ

16 ว ว ฒนาการ 3G ในไทย และทาไมต อง 3G 2100MHz? OCTOBER 2012 Vol. 1 Issue 1 จากสาเหต ท เคร อข ายให บร การ 2G และ 3G คนละ ความถ ทาให ผ ให บร การโทรศ พท ม อถ อ จ าเป นจะต องน าต วเคร อง อ ปกรณ โทรศ พท ม อถ อมาจ าหน ายเอง เพ อให สามารถใช งานได บนเคร อข ายของตน และบางร นหากผ ให บร การไม ได น าเข ามาขาย อย างเป นทางการ ผ ใช ก จะไปหาเคร องนอกท รองร บเคร อข ายของ ตนมาใช งานแทน ด งน นจะเห นว า การประม ลคล นความถ 3G น น จะเป นต วก าหนดอ ปกรณ การใช งานของเรา หากใครย งจ าได iphone 3GS ไม สน บสน น 3G 900MHz ของ AIS ด งน นผ ใช iphone 3GS จะใช งาน 3G ได เต มประส ทธ ภาพเฉพาะบน 3G dtac และ truemove เท าน น เช นเด ยวก บท หลายๆคนเคยสงส ยว า ท าไมสมาร ทโฟนจ งม การแยกขายเคร อง แต ละผ ให บร การ เน องจากม การปร บแต งให เหมาะสมก บความถ 3G ของแต ละค าย น นเอง และจ ดน เองก เป นสาเหต ท ท าให ม การประม ล 3G บนคล นความถ 2100MHz เพราะในตอนน ต างคนต างน าคล นความถ เด ม มา ให บร การ 3G ก อน เน องจากใกล หมดระยะเวลาส มปทานคล นแล ว หากม การประม ลคล นความถ ใหม ก จะม ต วเคร องและอ ปกรณ ท รองร บ 3G ก จะมากข นเม อเข าใจพ นฐานแล ว ว าแต ละค ายตอนน ใช คล นความถ ใดอย ก ลองมาด ว า คล น 2100MHz น นด อย างไร อย างแรกค อเป น ความถ สากลท โอเปอเรเตอร ม อถ อท วโลกให บร การ 3G เพราะปกต แล ว ม อถ อ แอร การ ด ม กจะรองร บ 900/2100MHz, 850/2100MHz ค อ ไม ว าร นใด ก รองร บ 3G 2100MHz น นหมายถ งว า เสร ในการน าเคร องร นใดมาใช ก ได หากรองร บและไม ต ดล อก ทาไมต องใช 3G 2100MHz คงเป นค าถามท หลายๆคนสงส ย ว าในเม อแต ละค ายสามารถน าคล น ความถ เด มมาใช ได แล วท าไมต องเป น 2100MHz ล ะ? หากส งเกตจะพบว า ตอนน ม ผ ใช บร การท ร องเร ยนป ญหาในการใช งานโทรศ พท ม อถ อ ซ งเป นการน า คล นความถ เด มท ใชเด มบน 2G มาแบ งใช สาหร บบร การ 3G ด วย ส งผลให บร การ โทรศ พท ระบบ 2G เร มม ป ญหา ด งน นการประม ลคล น 2.1 GHz (2100MHz) ก ด วยเหต ผลท ว า เป นการแก ป ญหาเด มท เก ดจากการน าความถ 2G มาท า 3G แล ว เก ดป ญหาในการโทร และอ กเหต ผลก ค ออ ปกรณ ท รองร บ 3G แบบ 2.1 GHz (2100MHz) ในท องตลาดน นม มากกว า และเป นคล นท ท วโลกส วนใหญ จะใช สาหร บ 3G สาหร บคาจ าก ดความของ 3G ก ค อระบบโทรศ พท เคล อนท ในย คท 3 ซ ง สามารถร บส งข อม ลด วยความเร วส งในระด บ 2Mbps แต ปกต จะอย ท 384Kbps ตรงน เป นคาตอบว า การกาหนดเพดานการใช งานการเช อมต อดาต าหากใช งานจน ครบระยะเวลาท กาหนดท ความเร ว 384Kbps น นย งถ อว าเป น 3G อย Journal from IT Team (Mr.Theekawat Phomyayub) เม อได ทราบข อม ลแล วว าท าไมถ งเป น 3G 2100MHz ต อไปผ ใช จะต อง พ จารณาต วเคร อง สมาร ทโฟน แอร การ ด หร อ Wi-Fi ส วนผ ให บร การ ก คงจะน า เคร องมาให บร การจ าหน ายพร อมซ มและโปรโมช น และพวกเราคงได ใช 3G จร งๆ ก นส กท

17 OCTOB ER Vo lu me 1, Issu e 1 New Intranet Website Introduce New Intranet website Part1 ว นน เราจะมาแนะน าร ปแบบใหม ของเว บไซต ภายในบร ษ ทของเรา เพ $อให ค ณใช งานได ง ายย $งข น มาด ในส วนแรกก นเลยด กว าค ะ Application จะอย ทางด านเมน ด านซ าย ในส วนน จะโชว ช $อโปรแกรม ต างๆท $เราใช งาน เช น Plan system, STS system ค ณ สามารถคล กเพ $อเข าไปใช งานโปรแกรมท $ต องการไดเลย E-magazine online น ตรสารออนไลน ภายในบร ษ ทท $เข ยนโดย พน กงานของเรา Web board ร วมพ ดค ย และแชร เร $องราวต างๆได ในเว บ บอร ด แล วฉบ บหน าจะมาแนะน าในส วนอ $นๆต อนะค ะ ขอให ท กท านสน กก บการใช งานเว บไซต ใหม นะค ะ

18 THANK YOU FOR JOURNAL Ms.Thachada Pluemjan Mr.Satit Muangngam Mr.Phruttinun Khwankhwa Mr.Tiwakorn Channai Mr.Thotsaphon Premdaeng Mr.Chamanan Chanthakhun Mr.Theekawat Phomyayub DESIGN MAGAZINE BY Ms.Kanitta Salangam Tel: +66 (0) ext NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd. 12 Th Floor, Thaniya Plaza Building, 52 Silom road, Surayawongse, Bangrak, Bangkok Thailand

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information