สงวนล ขส ทธ ตามกฎหมาย

Size: px
Start display at page:

Download "สงวนล ขส ทธ ตามกฎหมาย"

Transcription

1

2 มายาร อนซ อนร ก โดย...นางฟ าจ นทรา เล มเด ยวจบ ราคาเล มละ 25 บาท สงวนล ขส ทธ ตามกฎหมาย จ ดจ ำหน าย บร ษ ท บงกช พ บล ชช ง จ ำก ด 2 ซอยเล ยบคลองภาษ เจร ญฝ งเหน อ 12 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กร งเทพฯ โทร โทรสาร ประกาศ ร บสม ครน กเข ยนท สนใจแนวเข ยนนวน ยายร ก - น ยายร ก 12 บาท พ มพ ลงในกระดาษ A4 ม ท งหมด 8 ตอน ประมาณ หน า - น ยายแนวว ยร น พ มพ ลงในกระดาษ A4 ม ท งหมด 15 ตอน ประมาณ หน า - น ยายร กโรแมนต ค พ มพ ลงในกระดาษ A4 ม ท งหมด ตอน ประมาณ หน า หมายเหต ส งผลงานเป นไฟล Microsoft Word ได ท ผลงานท ส งต องเป นงานท แต งเอง ม ใช ค ดลอก หร อด ดแปลงจากผลงานของผ อ นท งในไทย และต างประเทศ

3 นวน ยายไทยเร องยาวจบในเล ม ราคา 25.- ปายห บเขาพ ศวาส โดย อ นท กานต นางฟ าอส ร โดย อ นท กานต อ นร กไอแค น โดย อ นท กานต ลมหายใจพ ศวาส โดย อ นท กานต ส มปทานร กอส ร โดย อ นท กานต น ำผ งในม อมาร โดย บ วร น เจ าสาวม อใหม โดย บ วร น เถ อนร ก โดย วาสนา ต ำหน กร กปลายท ง โดย วาสนา ล าใจสายสมร โดย วาสนา พ อท นห ว โดย วาสนา เส นช ยแห งร ก โดย วาสนา บ วงเสน หา โดย ศตบ ษย พ เล ยงป วนร ก โดย ศตบ ษย อ บ ต เหต ห วใจ โดย ศตบ ษย เส นทางร ก โดย ช อจ นทร มาเฟ ยท ร ก โดย ช อจ นทร ปล นห วใจ โดย บ วฉ ตร น ำผ งหวาน โดย บ วฉ ตร ค ณหมอพยศร ก โดย บ ษบงกช นางบ งใจ โดย ม นตรา ห วงโซ พ ศวาส โดย นทสรวง จ ตร ายพ ายร ก โดย พ มพ ส การย ช ร กเชลยใจ โดย พ มพ ส การย

4 นวน ยายไทยเร องยาวจบในเล ม ห วงแห งร กหวานซ งชวนให ค ณหลงใหล ระหว างเขาและเธอ...ร กจะด ำเน นไปเช นไร ราคาเล มละ 25 บาท พ อแง แม งอน แต งโดย ล ลาวด เขาเพ งจะร ว าต วเองหลงร กหล อนเข า ให เม อก เอง ผ หญ งปากร ายท เจอหน าก นม แต เถ ยงค ำไม ตกฟาก ความร กคร งน เหม อนเปลวไฟ ไหม มอดในทรวง สงส ยว าเวลาสารภาพว าเขา ร กหล อนแล วไฟสวาทคงล กโชน ส งซ อได ท บร ษ ท บงกช พ บล ชช ง จ ำก ด 2 ซอยเล ยบคลองภาษ เจร ญฝ งเหน อ 12 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กร งเทพฯ โทร ธนาณ ต ส งจ าย ค ณศรส ทธ พ พ ธร งษ (ป.ณ.ภาษ เจร ญ) โอนเง นผ านธนาคาร ช อบ ญช บร ษ ท บงกช พ บล ชช ง จ ำก ด ธนาคารกร งเทพ (ออมทร พย ) สาขาอ อมน อย เลขท บ ญช ธนาคารไทยพาณ ชย (ออมทร พย ) สาขาเพชรเกษม 29 เลขท บ ญช ธนาคารกส กรไทย (ออมทร พย ) สาขาพ ทธมณฑลสาย 4 เลขท บ ญช กรณ โอนเง น กร ณา Fax. ใบโอนเง นมาท หมายเลข

5 1... กร ดดด! พ ว นทร มองกล องน หน อยค ะ ขอลายเซ นหน อยค ะ เทว นทร เทพบร ร กษ น กร องน กแสดงหน มซ ปเปอร สตาร คนล าส ดของเม องไทย ถ กล อมหน าล อมหล งด วย แฟนคล บน บร อยท มาเฝ ารอถ ายร ปและขอลายเซ น หล ง จากการแสดงละครเวท ม วส ค ลรอบส ดท ายจบลง เขาป น หน าย มแย มท งแจกลายเซ น ท งถ ายร ปก บแฟนคล บราวก บ ม ความส ขเต มท แต ในใจน นก ำล งร อนร มด งไฟส ม แทบ จะปะท ออกมานอกอก ตลอดการแสดงสามช วโมงเต ม ชายหน มแทบไม ม สมาธ เลย จนเก อบจะหล ดหลายคร ง เพราะเป นการแสดงสด ต องขอบค ณเมส น นางเอกสาว ท ถ อว าเป นค จ นในวงการท ลองได ร วมงานก นคร งใดก ประสบ ความส ำเร จเก นคาดเสมอ ท เธอม ความเป นม ออาช พด ง

6 มายาร อนซ อนร ก เขากล บมาได ตลอดการแสดง ว นทร เป นอะไรไป ด ไม ม สมาธ เลย น รอบส ดท าย แล วนะ ต งใจหน อยส ขอโทษนะเม ผมม ป ญหาน ดหน อย เก บไว ก อนได ไหม ป ญหาเน ย แสดงให จบก อนค อย ค ดถ งได ไหม ขอโทษนะ ขอบใจท เต อนสต เมส น เห นความผ ดปกต ของเพ อนซ จนต องออกปาก เต อนตอนอย หล งเวท ระหว างรอฉากต อไป เพราะปล อยไว ม หว งงานพ งก นพอด ด านเทว นทร ก ถอนใจเฮ อก ก จะให ม สมาธ ได ไง ในเม อสายตาคอยแต เฝ ามองหาคนท ต องการ ให มาด การแสดงละครเวท คร งแรกในช ว ตของเขา ซ งเป ด การแสดงท งหมดส บรอบ จนว นน เป นรอบส ดท ายแล ว จน แล วจนรอดเธอผ น นก ไม มา เด ยวเถอะ...อย าให เจอต วนะยายต วแสบ จะต ให ก นลายเลย เทว นทร คาดโทษไว ในใจ ขณะท ก มหน าก มตา แจกลายเซ นให แฟนคล บ แล วห นไปกระซ บก บซ ซ ผ จ ดการ ส วนต ว พ ซ ซ เห นยายต วแสบหร อเปล า ไม เห นเลยค ะน องว นทร ซ ซ ผ จ ดการส วนต วสาวประเภทสอง ท ร บหน าท ด แล

7 นางฟ าจ นทรา เทว นทร มาต งแต เข าวงการใหม ๆ หล งจากท เทว นทร ชนะ การประกวดร องเพลงเร ยลล ต เวท ด งระด บประเทศ และเซ น ส ญญาเป นน กร องส งก ดค ายเพลงด งท เป นสปอนเซอร หล ก ของการประกวด จนตอนน ผ านมาห าป เทว นทร ม ผลงาน ผ านสายตาแฟนคล บมากมาย ท งอ ลบ มเพลงเต ม ละครท ว ก ด งเป นพล แตกเรตต งกระฉ ดหย ดไม อย ไม ว าจะหย บจ บ อะไร ขย บไปทางไหนก ม แต แฟนคล บตามกร ดเต มไปหมด จนช ว ตขาดความเป นส วนต วไปแล ว แต ไม ว าท กอย างจะ เปล ยนแปลงไปมากแค ไหน ส งหน งท ไม เคยเปล ยนตลอด ห าป ท ผ านมาคงเป นเร องท เก ยวก บยายต วแสบท เทว นทร พ ดถ ง ซ ซ ได พบก บ น ำ คร งแรกเม อเก อบส ป ท แล ว อย ๆ เทว นทร ก บอกว าจะม คนมาอย ท คอนโดฯ ด วย ซ งก ค อน ำ น นท กา ธาราพ พ ฒน ตอนแรกซ ซ ก ค ดว าเป นแฟนคล บสาว ใจแตกท เทว นทร แค เล นๆ ช วคร งช วคราวตามกระแสซ ป ตาร คนอ นๆ พอร ความจร งเข าแทบกร ดสลบก นเลยท เด ยว ก จะไม ให กร ดได ไง น ม นป 2013 ย งม เร องแบบน อย อ กหร อน ไม อยากเช อ เทว นทร เล าว า... น ำเป นค หม นผมเอง พ อแม ของผมก บพ อแม ของ น ำเป นเพ อนร กก น เร ยนมหาว ทยาล ยมาด วยก น แต งงาน พร อมก น สร างบ านอย ต ดก นท เช ยงใหม พ อแม ผมอยากได

8 มายาร อนซ อนร ก ล กสาว ส วนพ อแม น ำอยากได ล กชาย แต สวรรค เล นตลก พ อแม ผมได ล กชาย ผมเก ดก อนน ำห าป พอแม น ำท องแล ว ร ว าได ล กสาว ท งส คนก เลยวางแผนก อการร กก นใหญ ค อ หม นหมายผมก บน ำไว แล วฝ งห วเราสองคนมาต งแต เด กๆ ว าโตข นต องแต งงานก น ตอนเด กๆ เราก เช ออย างน นมา ตลอด ยายต วแสบน นต ดผมแจ แถมย งท งด อ ท งซน ข แย ข ฟ อง ตอนเด กๆ เวลาทะเลาะก น ต ก น พ อแม น ำก เข าข าง ผม ส วนพ อแม ผมเหรอ ก เข าข างยายต วแสบน นไง น ม นน ยายช ดๆ แต พอผมเร มเข าส ว ยร นเราก เร มห างก นเพราะเร ยน คนละโรงเร ยน แล วก ไม กล าเล าให เพ อนๆ ฟ งเพราะกล ว โดนล อ แต ไม ร เวรกรรมอะไรของผม คบผ หญ งคนไหนก ไป ไม รอด ไม เคยเก นป ส กคน ผ หญ งก ท งผมไปหมด ด วยเหต ผล อะไรร ไหมพ ซ ซ เธอพ ดเหม อนก นหมดว าเหม อนผมไม ได ร กเธอ ผมก ไม ร เหม อนก นนะ แต ไม ว าจะไปไหน จะท ำอะไร ก บผ หญ งพวกน น หน ายายต วแสบก ลอยเข ามาในห วท กท เลย บ าชะม ด ร กเขาล ะส ซ ซ แซว ขาดได ท ไหนล ะ แหมๆ แรงนะคะค ณน อง ม น าล ะสาวๆ สวยๆ ดารานางแบบในวงการถ งเม าท ว าค ณน องเป นเกย ไม สน

9 นางฟ าจ นทรา ชะน หน าไหน ท แท ก ม เป นต วเป นตนอย แล วน เอง แล วน จะเป ดต วเลยหร อเปล า ปร กษาผ ใหญ ก อนนะคะ เขาจะ ยอมไหม แล วเทว นทร ก น ำเร องน ไปบอกก บผ ใหญ ในช อง แต ก ไม ได ร บอน ญาตให เป ดเผย ถ าอย างน นก วางต วก นด ๆ ก แล วก นนะคะ สม ยน พวกปาปาร สซ สถ ตอย ท กท นะคะค ณน อง ต งแต ว นน นจนถ งว นน ก ผ านมาเก อบส ป แล ว สอง หน มสาวอย ร วมคอนโดฯ เด ยวก นตามค ำส งของพ อแม ด ก นบ าง ต ก นบ างตามประสาคนร กก นแต ปากแข งท งค เทว นทร เร ยนไปท ำงานไปจนจบว ศวกรรมศาสตร มาได สามป แล ว ส วนน นท กาก ำล งเร ยนป ส ดท าย เธอม ความฝ นอยาก เป นสไตล สต ไม ร ว าชอบหร อว าอยากท ำงานอย ในแวดวง เด ยวก บค หม นก นแน แต ท แน ๆ เร องล บๆ น ม คนร แค ส คน เท าน น อ กคนหน งน ะหร อ ก เมส น ค จ นของเทว นทร น นเอง ท ต องร ก เพราะเทว นทร ก บเมส น ม ข าวว าก กก น แถมแฟนคล บ ย งเช ยร เต มท เป นเหต ให ยายต วแสบอาละวาดคอนโดฯ แทบระเบ ด จนเทว นทร ต องเล าเร องท กอย างให เมส น ฟ ง แล วขอร องให มาช วยค ยก บยายต วแสบให หน อย เมส น ยอม มาไกล เกล ยให ย นย นว าเธอก บเทว นทร ไม ม อะไรในกอไผ

10 มายาร อนซ อนร ก แน นอน พ ดท เล นท จร งว าเทว นทร ไม ใช สเป คของเธอเพราะ หล อและด เว อร เธอชอบแบบโหดๆ เลวๆ มากกว า ท ำไป ท ำมาสองสาวสน ทสนมร กใคร กลมเกล ยวราวก บว าเป นพ น องท พล ดพรากก นแต ชาต ปางไหน เมส น อาสาเป นไม ก น หมาสาวๆ ในวงการให โดยปล อยให ท กคนเข าใจว าสองคน น ก กก นจร ง ซ งก สบายใจและได ประโยชน ก นท กคน หล งจากท มงานเคล ยร แฟนคล บแล วก นต วเทว นทร ออกมาได แล ว ซ ซ ก เป นสารถ บ งเบนซ สปอร ตค นหร ของ เทว นทร มาท คอนโดฯ ท นท ค ยก นด ๆ นะคะ อย าให ใช ก ำล ง ซ ซ ท งท ายก อนจะไขประต เข าห องต วเองท อย ต ดก บ ห องของเทว นทร อ อ ท บอกว าอย าใช ก ำล งน ะ ฝากบอกน องน ำนะคะ ซ ซ ไม วายแอบแซวก อนจะป ดประต ห อง เทว นทร เหรอจะใช ก ำล ง...ไม เคยส กท ม แต ยายต วแสบของเขาน น แหละ ท ท งศอก ท งหม ดเวลาไม พอใจอะไร แต ก แค เล นๆ เท าน น ถ าไม พอใจจร งๆ ล ะก สองคนน มาแนวเด ยวก นเป ะ ค อ เง ยบ จนซ ซ และเมส น ร บร ถ งร งส อ ำมห ตจนต องกระเจ ง ก นท กท เทว นทร เด นตรงไปเป ดประต ห องนอนโดยไม เคาะ ประต แต เต ยงนอนว างเปล า ได ย นเส ยงน ำฝ กบ วในห องน ำ

11 นางฟ าจ นทรา ชายหน มจ งหย บผ าเช ดต วในต แล วเด นไปอาบน ำในห องน ำ ท อย ในห องนอนอ กห อง ซ งเป นห องส ำหร บบรรดาพ อๆ แม ๆ ของท งสองหน มสาว ก ด เหม อนก นโดนน ำแล วอารมณ ท ก ำล งค กร นอาจจะเย นลงบ าง หล งจากอาบน ำเสร จเทว นทร เป ดประต เข ามาในห อง นอน เป นจ งหวะเด ยวก บท น นท กาเป ดประต ออกมาจาก ห องน ำพอด ร างบางสะด งเล กน อย เพราะตกใจไม ค ดว า ชายหน มจะกล บมาเร ว หล งจากท เธอแอบด ชายหน มแสดง จบลงแล วก ร บข บรถกล บมาท นท ค ดว าเขาน าจะต องใช เวลา ถ ายร ป แจกลายเซ น และให ส มภาษณ อ กพ กใหญ น นท กา ว าจะเน ยนร บอาบน ำเข านอนเพราะไม อยากค ยก บชาย หน มค นน เขาคงโกรธมากท ไม เห นเธอท เก าอ ว ไอพ ท จ ดไว ให เหต เพราะน นท กาไม อยากเป นเป าสายตา เม อน งใกล ขนาดน นม หร อท เทว นทร จะไม เผลอสบตาเธอตลอดการ แสดง แล วน กข าว ปาปาร สซ ก เด นชนก นเต มงานไปหมด น นท กาจ งต ดส นใจไม เข าไปน งท เก าอ ต วน น แต ขอความ ช วยเหล อจากร นพ ท เป นผ ช วยโปรด วเซอร งานน นไปด การ แสดงอย ในห องควบค ม ท ำไม ท ำไม อะไรคะ อย ามาม นนะน ำ ท ำไมถ งไม ไปด ละครเวท เราตกลง

12 มายาร อนซ อนร ก ก นแล วไม ใช เหรอ น นท กาไม ร จะแก ต วอย างไรเพราะย งไม ได ค ดไว จ ง เง ยบไม พ ดอะไร น นย งท ำให เทว นทร อารมณ เส ย เพราะ คาดหว งจะได ฟ งเหต ผลท น าพอใจจากหญ งสาว น นท กาห น หล งให ชายหน มแล วหย บหว มาหว ผมเง ยบๆ เทว นทร ไม ยอมแพ กระชากร างบางให ห นเผช ญหน า น นท กาไม ท นต งต วจ งเส ยหล กเซไปปะทะอกกว าง ผ าเช ดต ว ท ห อร างบางไว หม นเหม เผยให เห นเน นอกค งาม ท เขาคน เด ยวเท าน นท ร ว าม นน มหย นและใหญ เก นต วเล กๆ ของเธอ แค ไหน แทบจะร วงหล ดลงไปถ าหญ งสาวตะคร บไว ไม ท น โอ ย พ ว นทร เป นบ าอะไรเน ย น ำเจ บนะ ก ตอบมาส ว าท ำไมไม ไป ต ดงาน ต ดเร ยน ต ดสอบ เหต ผลร อยแปดท น ำเคยม ท ำไมคราวน ไม ม ค อ...น ำ หญ งสาวอ กอ กไม ร จะตอบว าอะไร ท ำไม...พ ขอแค น ไม ได เหรอไง เคยสนใจก นบ างไหม ให ไปต งแต รอบแรกก ไม ไป...ต ดน นต ดน จนรอบส ดท ายแล ว น ำก ย งไม ไป เคยแคร ความร ส กก นบ างไหม น ำขอโทษ จร งๆ แล วน ำ... ไม ต องพ ดอะไรแล ว พ ไม อยากฟ งแล ว แต ว าน ำ... บอกว าไม ต องพ ดไง

13 นางฟ าจ นทรา ตกลงจะเอาย งไง เวลาไม อยากพ ดก บ งค บให พ ด เวลาจะพ ดก ไม ฟ ง น...ต วเองผ ดแล วย งจะพาลอ กเหรอ ต วเองน นแหละพาล น ำ! ชายหน มโมโหท ท ำไปท ำมาเหม อนเขากลายเป นคน ผ ด อยากจะก ดปากอ มช างต อปากต อค ำน นน ก ไวเท าความ ค ดเทว นทร ประกบปากของต วเองก บปากอ มน นแนบแน น ป ดก นค ำพ ดท กอย างท เขาร ด ว าม นก ำล งจะประด งออกมา ให กล บลงไปในล ำคอระหง ชายหน มบดเคล า และเร งเร า ด วยการด ดเม มเร ยวปากล างอ มแผ วเบาแต เต มไปด วยไฟ สวาท จากท าทางข ดข นในตอนแรก หญ งสาวค อยๆ อ อน ละลายกลายเป นข ผ งถ กลนด วยไฟส เน หาอย างท ม อาจ ต านทานได ซ งก เป นอย างน ท กคร ง ล ำแขนเร ยวกลมกล ง ยกข นโอบล อมรอบล ำคอแกร ง ร างบางแนบเคล าเบ ยดบด เข าหาเร อนกายแกร งของคนต วโตด วยความเต มอกเต มใจ ม อหนากระต กผ าเช ดต วท ห อร างบางไว ร วงลงพ นพร อมๆ ก บผ าเช ดต วของต วเอง ร มฝ ปากหย กสวยเร มทว ความ เร าร อนด ดด มข นเร อยๆ ขณะท สองร างเปล อยแนบสน ทก น ราวก บจะประสานให เป นเน อเด ยวก น ปลายล นแกร งค อยๆ ร กล ำสอดแทรกหาล นน มด วยความห วกระหาย ม อหนาล บ

14 มายาร อนซ อนร ก เร อยข นมาตามแนวสะโพกงาม หญ งสาวสะท านร นแรง เม อน วแกร งเล อนผ านเอวคอดข นมา ปลายน วสะก ดหยอก ยอดถ น เส ยงหายใจท ขาดเป นช วงของชายหน มท ำให หญ ง สาววาบหวาม และต องปล อยเส ยงครางออกมาเม อทรวงอก อ มเต งต งข างหน งถ กม อหนากอบก มไว เต มม อ พร อมก บการ บ บเคล นแผ วเบาราวก บกล วเน อนวลของหล อนจะชอกช ำ ชายหน มเงยหน าข นมาจากอกอ มอย างเส ยดาย เม อ ม อบางพยายามด นหน าชายหน มข นมา เขาขย บร างเล อน ข นมาประกบปากอ มอย างแผ วเบา ไหนลองบอกเหต ผลให ฟ งให ช นใจหน อยส ว าท ำไม ถ งไม ไปให ก ำล งใจพ พ รอมาส บรอบแล วนะ เทว นทร ถามอารมณ ด พร อมบ บจม กหญ งสาวอย าง ม นเข ยว เวลาน ไม ว าเหต ผลอะไร หร อแม จะไม ม เหต ผล เลยเขาก ไม ว าอะไรแล ว เพราะเขาได ร บการปลอบขว ญท แสนส ขท ส ดแล ว ท ำไมเม อตะก ไม ถามหวานๆ แบบน ล ะคะ ต องให ใช ก ำล งอย เร อยเลย น นท กาท ำเส ยงหวาน พร อมก บเอาม อบ บจม กชาย หน มแบบเด ยวก บท เขาท ำก บเธอ กวนนะเราเน ย ก พ ว นทร น ะ

15 นางฟ าจ นทรา พ ท ำไม ข โมโห เอาแต ใจต วเอง อารมณ ร อน อารมณ ร อนแรงเหรอ บ า เทว นทร ท ำท าจะซ กหน าหาอกน มอ กคร ง แต หญ ง สาวร ท นใช ม อข างหน งด นคางสากข นมา ใจร าย ชายหน มต ดพ อ ค ยก นก อนส คะ ไม ค ยแล ว ท ำอย างอ นด กว า ไม อยากร แล วเหรอคะ ไม อยากร แต อยากอย างอ นมากกว า แต น ำอยากบอก ไม อยากฟ งแล ว ไม อยากเส ยใจอ ก เอ ห วก ไม ล านส กหน อย ท ำไมข น อยใจจ งเลยนะ ไม ร ช วงน เม ยใจร าย เม ยไม ร ก ก เลยน อยใจ เพ ยะ! หญ งสาวต เพ ยะไปท ไหล ข างหน งของชาย หน มอย างหม นไส น แน ะ ถ าไม ร กจะได มานอนค ยก นอย ในสภาพน เหรอคะ จร งเหรอ ไม เช อง ายๆ หรอก ต องพ ส จน อ กส กรอบ

16 มายาร อนซ อนร ก ห อ ไม เอาค ะ พอแล ว หญ งสาวร องเส ยงหลง พร อมก บหลบใบหน าหล อท พยายามซ กไซ ซอกคอของเธอ น ำจะบอกว า จร งๆ แล วน ำไปด พ ว นทร แสดงด วย ค ะ ชายหน มหย ดท นท พ ไม เห นเลย ก น ำไม กล าไปน งท ท พ ว นทร จ ดไว ให น ำกล วจะถ ก จ บตาจากพวกน กข าวน ะค ะ น ำก เลยขอพ จ กรไปด ในห อง ควบค มค ะ ร จ กนายจ กรด วยเหรอ ค ะ เขาเป นร นพ ท มหาว ทยาล ย อย คนละคณะ แต เคยอย ชมรมเด ยวก นก เลยสน ทก น สน ทมากแค ไหน เขาแต งงานแล วค ะ จบไหม โอเค จบก ได คร บ ถ าแต งงานแล วน ะ แล วพ เล น เป นไงบ าง อ ม... หญ งสาวท ำท าค ด ก อนจะตอบว า ก ง นๆ แหละ จร งเหรอ ม แต คนชมว าเล นด สาวๆ น กร ดเต มเลย

17 นางฟ าจ นทรา นะ ก ไปฟ งสาวๆ กร ดโน น มาถามน ำท ำไม หญ งสาวท ำเส ยงงอน เม นหน าไปทางอ น ชายหน มจ บคางหญ งสาวบ งค บให ห นมาสบตา บ บ คางเบาๆ ท ำเส ยงออดอ อน สาวคนไหนก ไม ส ำค ญเท าคนน หรอก ท งร กท งหลง จนโงห วไม ข นแล วเน ย พ ว นคะ น ำม อะไรจะบอก อะไรคร บ น ำหน กค ะ ลงไปได แล ว ถ าอย างน นพ ให น ำอย ข างบนก ได พ อย ข างล างเอง พ ร บน ำหน กน ำได ท งค นเลย ไม พ ดเปล าชายหน มพล กร างบางข นมาบนต วเขา หญ งสาวไม ยอมง ายๆ ด นขล กขล กอย ในอ อมกอดชายหน ม ย อก นไป ย อก นมา ร างเปล อยเส ยดส ไปมา สร างความป น ป วนเล อดในกายพล งพล าน แก นกายชายผงาดข นอ กคร ง เส ยดส ก บจ ดอ อนไหวของหญ งสาวจนสะท านไปท งร าง แล วบทเพลงร กอ นแสนหวานก เร มบรรเลงข นอ กคร งใน ค ำค นน

บทนำ กระจกหน าต างของปราสาทสะท อนภาพเด กชายคนหน ง

บทนำ กระจกหน าต างของปราสาทสะท อนภาพเด กชายคนหน ง บทนำ กระจกหน าต างของปราสาทสะท อนภาพเด กชายคนหน ง เร ยวปากของเขาเหย ยดตรงปราศจากรอยย ม ใบหน าขาวจ ดแข ง กระด างราวก บสวมหน ากาก เด กชายผ น นแต งกายด วยช ดส ขาวล วน เน อผ าป กด นทองหร หรา คล มท บด วยเส

More information

The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by webmaster@samgler.org

The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by webmaster@samgler.org The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by webmaster@samgler.org This PDF file is intended for educational purpose and private use only. Our goal is

More information

โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553

โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553 โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553 สำาน ก การ ศ กษา กร งเทพมหานคร ศ นย สาธารณประโยชน และ ประชา ส งคม สถาบ น บ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร และองค

More information

จดหมายเหต บ านเฮา (BAANHAUS RECORD) ฉบ บท 2 เมษายน 2550 จดหมายเหต ชมรมศ ษย เก าคณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

จดหมายเหต บ านเฮา (BAANHAUS RECORD) ฉบ บท 2 เมษายน 2550 จดหมายเหต ชมรมศ ษย เก าคณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ชมรมศ ษย เก าคณะสถาป ตยกรรมศาสตร ม.ขอนแก น 817/14 ถ.สามเสน ด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทร. 086 700 5530 แฟกซ 02 243 5342 เลขาชมรมฯ ซ ป 8 โทร. 085-843 8463 หร อท paibooning@yahoo.com จดหมายเหต บ านเฮา (BAANHAUS

More information

ร อยคน ร อยเร องราว คำ นำ โดย กานต ตระก ลฮ น เอสซ จ เร มต นจากพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาลท 6 เม อ พ.ศ. 2456 เพ อผล ตป นซ เมนต ว สด ก อสร างท สำาค ญในการพ ฒนา ประเทศในขณะน

More information

แนวทางการศ กษาเพ อสร างพลเม อง ในส งคมประชาธ ปไตย (Civic Education) ดร.ว ช ย ต นศ ร ศ.ดร.ช ยอน นต สม ทวณ ช Dr.Canan Atilgan ท พย พาพร ต นต ส นทร

แนวทางการศ กษาเพ อสร างพลเม อง ในส งคมประชาธ ปไตย (Civic Education) ดร.ว ช ย ต นศ ร ศ.ดร.ช ยอน นต สม ทวณ ช Dr.Canan Atilgan ท พย พาพร ต นต ส นทร i แนวทางการศ กษาเพ อสร างพลเม อง ในส งคมประชาธ ปไตย (Civic Education) ดร.ว ช ย ต นศ ร ศ.ดร.ช ยอน นต สม ทวณ ช Dr.Canan Atilgan ท พย พาพร ต นต ส นทร ii ข อม ลทางบรรณาน กรมของส ำน กหอสม ดแห งชาต สถาบ นนโยบายศ

More information

ร านร กคาเฟ ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 อ านต อหน า 8

ร านร กคาเฟ ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 อ านต อหน า 8 หน งส อพ มพ อ สระโพสต ฉบ บท 80 ประจำ เด อนก มภาพ นธ 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 ฉบ บท 7980 เด อนมกราคม

More information

ป ท 11 ฉบ บท 5 ประจ ำเด อนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

ป ท 11 ฉบ บท 5 ประจ ำเด อนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 จลสารคนสภา ป ท 11 ฉบ บท 5 ประจ ำเด อนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ผ บร หารและบ คลากรส ำน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ร วมจ ดก จกรรมอ ำลารองประธานว ฒ สภา คนท หน ง ว นพ ธท 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห องประช มหมายเลข 2801 อาคารส ขประพฤต

More information

คานา พวกเขาเหล าน ม แนวค ดอย างไรก นถ งผ านมรส มช ว ตท หน กหนาสาห สมา ได แถมย งเอาประสบการณ คร งน นมาเล าให พวกเราฟ งด วย ไม ได เก บงาเอาไว คน เด ยว

คานา พวกเขาเหล าน ม แนวค ดอย างไรก นถ งผ านมรส มช ว ตท หน กหนาสาห สมา ได แถมย งเอาประสบการณ คร งน นมาเล าให พวกเราฟ งด วย ไม ได เก บงาเอาไว คน เด ยว คานา ช ว ตไม ใช ไม ใช ช ว ต ช อหน งส อของ หน มเม องจ นทร ท ผมช นชอบเป นการ ส วนต ว และเช ออย างน นจร งๆ ว าคนเราเก ดมาเพ อใช ช ว ต ผมไม ได หมายถ ง การใช ช ว ตค อการเท ยวเล นว นๆ ไม ท าการทางานอะไร แต ผมมองว

More information

พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร

พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร คำ นำ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร ชาสามารถ และสายพระเนตรอ นยาวไกล พระองค เสด จร วมท

More information

แนวทางปฏ บ ต การช าระบ ญช สหกรณ

แนวทางปฏ บ ต การช าระบ ญช สหกรณ แนวทางปฏ บ ต การช าระบ ญช สหกรณ รวบรวมโดย : ส วนทะเบ ยนและข อบ งค บ ส าน กจ ดต งและส งเสร มสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า การช าระบ ญช สหกรณ ท เล กแล วเป นการช าระสะสางทร พย ส น หน ส น หร อจ ดการมรดก ของสหกรณ

More information

บทท 9 การออกแบบและจ ดท าหน งส อ

บทท 9 การออกแบบและจ ดท าหน งส อ บทท 9 การออกแบบและจ ดท าหน งส อ ว ว ฒนาการในการจ ดร ปเล มหน งส อน น อาจกล าวได ว าเก ดจากการเปล ยนแปลงล กษณะ ของหน งส อ ตามความจ าเป นในแต ละย คแต ละสม ยท เปล ยนแปลงไป โดยการพ มพ หน งส อในสม ย แรก ๆ น

More information

สารบ ญ หน า 1. 1 10. 11.

สารบ ญ หน า 1. 1 10. 11. คำ นำ ธ รก จร านค าปล กถ อว าเป นธ รก จท อย ใกล บ าน ให บร การความสะดวกสบาย ในการซ อหาส นค าท ต องการ โดยไม ต องเด นทางไปหาซ อส นค าย งท ห างไกลออกไป เม อการเปล ยนแปลงเก ดข นอย างรวดเร วในย คป จจ บ น การส

More information

ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐

ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐ ความร -ความจา ความเข าใจ การนาไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า ๑ ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐ ๒๑-๔๐ ๔๑-๕๕ ๕๖-๗๕ ๑. การใช ภาษาในการส อสารอย างม ศ ลปะและม

More information

Networking ตอนท 1 การใช งานโอเพ นซอร สในร านอ นเทอร เน ตคาเฟ

Networking ตอนท 1 การใช งานโอเพ นซอร สในร านอ นเทอร เน ตคาเฟ Networking ตอนท 1 การใช งานโอเพ นซอร สในร านอ นเทอร เน ตคาเฟ ป ยะ สมบ ญส าราญ Piya@Piya.Com ร านอ นเทอร เน ตค าเฟ เป นเป าหมายหล กอย างหน งของการจ บก มการละเม ดล ขส ทธ ซอฟต แวร และเพ อ หล กเล ยงการละเม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน ว ชา การสร างเสร มประสบการณ ช ว ตและงาน ๑

เอกสารประกอบการเร ยน ว ชา การสร างเสร มประสบการณ ช ว ตและงาน ๑ เอกสารประกอบการเร ยน ว ชา การสร างเสร มประสบการณ ช ว ตและงาน ๑ ส รเชษฐ เวชชพ ท กษ ประธานสาขาว ชาสหว ทยาการเพ อการพ ฒนาท องถ น คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการเร ยนร เพ อปวงชน ม นาคม ๒๕๕๕ เอกสารประกอบการเร ยน ว ชาการสร

More information

เพ อพ ฒนาระบบผ ประสานงาน คณะร ฐมนตร และร ฐสภา (ปคร.)

เพ อพ ฒนาระบบผ ประสานงาน คณะร ฐมนตร และร ฐสภา (ปคร.) เอกสารสร ปการส มมนา เพ อพ ฒนาระบบผ ประสานงาน คณะร ฐมนตร และร ฐสภา (ปคร.) ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สารบ ญ หน า การมอบนโยบายในการปฏ บ ต หน าท ของผ ประสานงานคณะร ฐมนตร และร ฐสภา (ปคร.) 1 โดย นายสาท ตย วงศ

More information

ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น

ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น 2 ท ผ านมาประเทศไทยให ความส ำค ญก บการท องเท ยวเพ ยง ในแง เศรษฐก จเท าน น แต หลายคร งม ค ำถามเก ดข นว าช มชนในแต ละ แหล งท องเท ยวม

More information

ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐

ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐ ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐ 80 ล านดวงใจ ร วมก น ทำด เพ อพ อ ตลอด 80 ว น ทำด ทำได เด ยวน เร มง ายๆ ได ท กว น และตลอดไป ค ม อแนวทางทำด

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

ค าน ยม นางสาวย งล กษณ ช นว ตร นายกร ฐมนตร

ค าน ยม นางสาวย งล กษณ ช นว ตร นายกร ฐมนตร ค าน ยม ร ฐบาลและประชาชนท กคนตระหน กด ว าเด กเป นรากฐานท สำาค ญต อการพ ฒนาประเทศชาต ในอนาคต ด งน นตลอดระยะเวลา ท ผ านมาร ฐบาลจ งได ข บเคล อนนโยบายเก ยวก บเด กและเยาวชน มาอย างต อเน อง โดยเฉพาะอย างย งการส

More information

หลากหลายซ ร ส ค ณภาพ ท ง Asian Series และ Inter Series ทางช อง 18 บนจานเหล องด ท ว

หลากหลายซ ร ส ค ณภาพ ท ง Asian Series และ Inter Series ทางช อง 18 บนจานเหล องด ท ว หลากหลายซ ร ส ค ณภาพ ท ง Asian Series และ Inter Series ทางช อง 18 บนจานเหล องด ท ว 14 February 2013 จอมคนพล กชะตาฟ า หย บยกเหต การณ ท เก ดข น จร ง ในช วงห วเล ยวห วต อของการเปล ยนแปลงการปกครองใน สม ยราชวงศ

More information

เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล พ พ ธภ ณฑ ธรรมชาต ท ม ช ว ต

เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล พ พ ธภ ณฑ ธรรมชาต ท ม ช ว ต วารสารเพ อเยาวชนของม ลน ธ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต ป ท ๔ ฉบ บท ๑๒ เด อนเมษายน - ม ถ นายน ๒๕๕๖ เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล

More information

นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ

นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ ค ม อการใช ช ดการสอน กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา (ส ขศ กษา) รห สว ชา พ 13101 ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เร อง พ ฒนาการทางร างกายและค ณค าของช ว ต นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ อาเภอเม อง

More information

------------------------------

------------------------------ 1. หล กการและเหต ผล โครงการจ ดส มมนาเร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร ------------------------------ เขตการค าเสร อาเซ ยน (ASEAN Free Trade Area:AFTA) ได

More information

โครงการแบรนด ซ มเมอร แคมป ป ท 26 GAT ความค ดเช อมโยง (1)

โครงการแบรนด ซ มเมอร แคมป ป ท 26 GAT ความค ดเช อมโยง (1) ส วนท 1...โดย อ.สาธร อ พ นว น (พ เต อ)...หน า 2-41 ส วนท 2...โดย อ.ว นชนะ หม นงาน...หน า 42-102 ส วนท 3...โดย นพ.เอกบ ตร แจววณ ชก ล (หมอแผน)...หน า 103-163 อ.นพฤทธ แจววณ ชก ล ส วนท 4 ช ดเก งข อสอบ...หน

More information

ก ตต กรรมประกาศ ธ นวา นางแล จ ฑามาศ ม เชาว ศ ภกานต ศ ร ส วรรณ

ก ตต กรรมประกาศ ธ นวา นางแล จ ฑามาศ ม เชาว ศ ภกานต ศ ร ส วรรณ ก ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาโครงงานภาษาไทยประเภทการส ารวจและรวบรวมข อม ล หร อเร องศ กษา การเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น เล มน ส าเร จล ล วงโดยได ร บความอน เคราะห อย าง ด จากคร ร ตต กาล ผ ดฟอง ซ

More information

ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม

ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม 1 คำนำ ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม เด กและเยาวชน ช เวลาอย ก บส อว นละไม ต ากว า 8 ช วโมง รวมๆ แล วมากกว าเวลาเร ยน มากกว า เวลาท อย ก บครอบคร ว แนวโน มในอนาคต ส อไอซ ท ส อออนไลน

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report)

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการส ารวจความค ดเห นและท ศนคต ทางส งคมรายไตรมาส เร อง เง นด วน : ท พ งหร อหล มพรางของคนร อนเง น เสนอต อ ส าน กพ ฒนาฐานข อม ลและต วช ว ดภาวะส งคม ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต เสนอโดย

More information

àí ÊÒûÃРͺ ÒÃͺÃÁàªÔ» ÔºÑµÔ Òà ÒüÅÔµÊ ÍÇÕ Ô Ñȹ ྠÍÊØ ÀÒ¾»ÃÐªÒ ÁÍÒà«Õ¹ ÃÐËÇ Ò Çѹ Õ ñ -òñ ÁÔ Ø¹Ò¹ ¾.È.òõõö ³ Ê ÒºÑ¹ ѹµ¹Ò ÍÓàÀÍ¾Ø Á³±Å Ñ ËÇÑ ¹

àí ÊÒûÃРͺ ÒÃͺÃÁàªÔ» ÔºÑµÔ Òà ÒüÅÔµÊ ÍÇÕ Ô Ñȹ ྠÍÊØ ÀÒ¾»ÃÐªÒ ÁÍÒà«Õ¹ ÃÐËÇ Ò Çѹ Õ ñ -òñ ÁÔ Ø¹Ò¹ ¾.È.òõõö ³ Ê ÒºÑ¹ ѹµ¹Ò ÍÓàÀÍ¾Ø Á³±Å Ñ ËÇÑ ¹ àí ÊÒûÃРͺ ÒÃͺÃÁàªÔ» ÔºÑµÔ Òà ÒüÅÔµÊ ÍÇÕ Ô Ñȹ ྠÍÊØ ÀÒ¾»ÃÐªÒ ÁÍÒà«Õ¹ ÃÐËÇ Ò Çѹ Õ ñ -òñ ÁÔ Ø¹Ò¹ ¾.È.òõõö ³ Ê ÒºÑ¹ ѹµ¹Ò ÍÓàÀÍ¾Ø Á³±Å Ñ ËÇÑ ¹ û Á 0 สารบ ญ เร อง หน า เล าเร องด วยภาพและภาษาภาพ

More information