สงวนล ขส ทธ ตามกฎหมาย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สงวนล ขส ทธ ตามกฎหมาย"

Transcription

1

2 มายาร อนซ อนร ก โดย...นางฟ าจ นทรา เล มเด ยวจบ ราคาเล มละ 25 บาท สงวนล ขส ทธ ตามกฎหมาย จ ดจ ำหน าย บร ษ ท บงกช พ บล ชช ง จ ำก ด 2 ซอยเล ยบคลองภาษ เจร ญฝ งเหน อ 12 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กร งเทพฯ โทร โทรสาร ประกาศ ร บสม ครน กเข ยนท สนใจแนวเข ยนนวน ยายร ก - น ยายร ก 12 บาท พ มพ ลงในกระดาษ A4 ม ท งหมด 8 ตอน ประมาณ หน า - น ยายแนวว ยร น พ มพ ลงในกระดาษ A4 ม ท งหมด 15 ตอน ประมาณ หน า - น ยายร กโรแมนต ค พ มพ ลงในกระดาษ A4 ม ท งหมด ตอน ประมาณ หน า หมายเหต ส งผลงานเป นไฟล Microsoft Word ได ท ผลงานท ส งต องเป นงานท แต งเอง ม ใช ค ดลอก หร อด ดแปลงจากผลงานของผ อ นท งในไทย และต างประเทศ

3 นวน ยายไทยเร องยาวจบในเล ม ราคา 25.- ปายห บเขาพ ศวาส โดย อ นท กานต นางฟ าอส ร โดย อ นท กานต อ นร กไอแค น โดย อ นท กานต ลมหายใจพ ศวาส โดย อ นท กานต ส มปทานร กอส ร โดย อ นท กานต น ำผ งในม อมาร โดย บ วร น เจ าสาวม อใหม โดย บ วร น เถ อนร ก โดย วาสนา ต ำหน กร กปลายท ง โดย วาสนา ล าใจสายสมร โดย วาสนา พ อท นห ว โดย วาสนา เส นช ยแห งร ก โดย วาสนา บ วงเสน หา โดย ศตบ ษย พ เล ยงป วนร ก โดย ศตบ ษย อ บ ต เหต ห วใจ โดย ศตบ ษย เส นทางร ก โดย ช อจ นทร มาเฟ ยท ร ก โดย ช อจ นทร ปล นห วใจ โดย บ วฉ ตร น ำผ งหวาน โดย บ วฉ ตร ค ณหมอพยศร ก โดย บ ษบงกช นางบ งใจ โดย ม นตรา ห วงโซ พ ศวาส โดย นทสรวง จ ตร ายพ ายร ก โดย พ มพ ส การย ช ร กเชลยใจ โดย พ มพ ส การย

4 นวน ยายไทยเร องยาวจบในเล ม ห วงแห งร กหวานซ งชวนให ค ณหลงใหล ระหว างเขาและเธอ...ร กจะด ำเน นไปเช นไร ราคาเล มละ 25 บาท พ อแง แม งอน แต งโดย ล ลาวด เขาเพ งจะร ว าต วเองหลงร กหล อนเข า ให เม อก เอง ผ หญ งปากร ายท เจอหน าก นม แต เถ ยงค ำไม ตกฟาก ความร กคร งน เหม อนเปลวไฟ ไหม มอดในทรวง สงส ยว าเวลาสารภาพว าเขา ร กหล อนแล วไฟสวาทคงล กโชน ส งซ อได ท บร ษ ท บงกช พ บล ชช ง จ ำก ด 2 ซอยเล ยบคลองภาษ เจร ญฝ งเหน อ 12 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กร งเทพฯ โทร ธนาณ ต ส งจ าย ค ณศรส ทธ พ พ ธร งษ (ป.ณ.ภาษ เจร ญ) โอนเง นผ านธนาคาร ช อบ ญช บร ษ ท บงกช พ บล ชช ง จ ำก ด ธนาคารกร งเทพ (ออมทร พย ) สาขาอ อมน อย เลขท บ ญช ธนาคารไทยพาณ ชย (ออมทร พย ) สาขาเพชรเกษม 29 เลขท บ ญช ธนาคารกส กรไทย (ออมทร พย ) สาขาพ ทธมณฑลสาย 4 เลขท บ ญช กรณ โอนเง น กร ณา Fax. ใบโอนเง นมาท หมายเลข

5 1... กร ดดด! พ ว นทร มองกล องน หน อยค ะ ขอลายเซ นหน อยค ะ เทว นทร เทพบร ร กษ น กร องน กแสดงหน มซ ปเปอร สตาร คนล าส ดของเม องไทย ถ กล อมหน าล อมหล งด วย แฟนคล บน บร อยท มาเฝ ารอถ ายร ปและขอลายเซ น หล ง จากการแสดงละครเวท ม วส ค ลรอบส ดท ายจบลง เขาป น หน าย มแย มท งแจกลายเซ น ท งถ ายร ปก บแฟนคล บราวก บ ม ความส ขเต มท แต ในใจน นก ำล งร อนร มด งไฟส ม แทบ จะปะท ออกมานอกอก ตลอดการแสดงสามช วโมงเต ม ชายหน มแทบไม ม สมาธ เลย จนเก อบจะหล ดหลายคร ง เพราะเป นการแสดงสด ต องขอบค ณเมส น นางเอกสาว ท ถ อว าเป นค จ นในวงการท ลองได ร วมงานก นคร งใดก ประสบ ความส ำเร จเก นคาดเสมอ ท เธอม ความเป นม ออาช พด ง

6 มายาร อนซ อนร ก เขากล บมาได ตลอดการแสดง ว นทร เป นอะไรไป ด ไม ม สมาธ เลย น รอบส ดท าย แล วนะ ต งใจหน อยส ขอโทษนะเม ผมม ป ญหาน ดหน อย เก บไว ก อนได ไหม ป ญหาเน ย แสดงให จบก อนค อย ค ดถ งได ไหม ขอโทษนะ ขอบใจท เต อนสต เมส น เห นความผ ดปกต ของเพ อนซ จนต องออกปาก เต อนตอนอย หล งเวท ระหว างรอฉากต อไป เพราะปล อยไว ม หว งงานพ งก นพอด ด านเทว นทร ก ถอนใจเฮ อก ก จะให ม สมาธ ได ไง ในเม อสายตาคอยแต เฝ ามองหาคนท ต องการ ให มาด การแสดงละครเวท คร งแรกในช ว ตของเขา ซ งเป ด การแสดงท งหมดส บรอบ จนว นน เป นรอบส ดท ายแล ว จน แล วจนรอดเธอผ น นก ไม มา เด ยวเถอะ...อย าให เจอต วนะยายต วแสบ จะต ให ก นลายเลย เทว นทร คาดโทษไว ในใจ ขณะท ก มหน าก มตา แจกลายเซ นให แฟนคล บ แล วห นไปกระซ บก บซ ซ ผ จ ดการ ส วนต ว พ ซ ซ เห นยายต วแสบหร อเปล า ไม เห นเลยค ะน องว นทร ซ ซ ผ จ ดการส วนต วสาวประเภทสอง ท ร บหน าท ด แล

7 นางฟ าจ นทรา เทว นทร มาต งแต เข าวงการใหม ๆ หล งจากท เทว นทร ชนะ การประกวดร องเพลงเร ยลล ต เวท ด งระด บประเทศ และเซ น ส ญญาเป นน กร องส งก ดค ายเพลงด งท เป นสปอนเซอร หล ก ของการประกวด จนตอนน ผ านมาห าป เทว นทร ม ผลงาน ผ านสายตาแฟนคล บมากมาย ท งอ ลบ มเพลงเต ม ละครท ว ก ด งเป นพล แตกเรตต งกระฉ ดหย ดไม อย ไม ว าจะหย บจ บ อะไร ขย บไปทางไหนก ม แต แฟนคล บตามกร ดเต มไปหมด จนช ว ตขาดความเป นส วนต วไปแล ว แต ไม ว าท กอย างจะ เปล ยนแปลงไปมากแค ไหน ส งหน งท ไม เคยเปล ยนตลอด ห าป ท ผ านมาคงเป นเร องท เก ยวก บยายต วแสบท เทว นทร พ ดถ ง ซ ซ ได พบก บ น ำ คร งแรกเม อเก อบส ป ท แล ว อย ๆ เทว นทร ก บอกว าจะม คนมาอย ท คอนโดฯ ด วย ซ งก ค อน ำ น นท กา ธาราพ พ ฒน ตอนแรกซ ซ ก ค ดว าเป นแฟนคล บสาว ใจแตกท เทว นทร แค เล นๆ ช วคร งช วคราวตามกระแสซ ป ตาร คนอ นๆ พอร ความจร งเข าแทบกร ดสลบก นเลยท เด ยว ก จะไม ให กร ดได ไง น ม นป 2013 ย งม เร องแบบน อย อ กหร อน ไม อยากเช อ เทว นทร เล าว า... น ำเป นค หม นผมเอง พ อแม ของผมก บพ อแม ของ น ำเป นเพ อนร กก น เร ยนมหาว ทยาล ยมาด วยก น แต งงาน พร อมก น สร างบ านอย ต ดก นท เช ยงใหม พ อแม ผมอยากได

8 มายาร อนซ อนร ก ล กสาว ส วนพ อแม น ำอยากได ล กชาย แต สวรรค เล นตลก พ อแม ผมได ล กชาย ผมเก ดก อนน ำห าป พอแม น ำท องแล ว ร ว าได ล กสาว ท งส คนก เลยวางแผนก อการร กก นใหญ ค อ หม นหมายผมก บน ำไว แล วฝ งห วเราสองคนมาต งแต เด กๆ ว าโตข นต องแต งงานก น ตอนเด กๆ เราก เช ออย างน นมา ตลอด ยายต วแสบน นต ดผมแจ แถมย งท งด อ ท งซน ข แย ข ฟ อง ตอนเด กๆ เวลาทะเลาะก น ต ก น พ อแม น ำก เข าข าง ผม ส วนพ อแม ผมเหรอ ก เข าข างยายต วแสบน นไง น ม นน ยายช ดๆ แต พอผมเร มเข าส ว ยร นเราก เร มห างก นเพราะเร ยน คนละโรงเร ยน แล วก ไม กล าเล าให เพ อนๆ ฟ งเพราะกล ว โดนล อ แต ไม ร เวรกรรมอะไรของผม คบผ หญ งคนไหนก ไป ไม รอด ไม เคยเก นป ส กคน ผ หญ งก ท งผมไปหมด ด วยเหต ผล อะไรร ไหมพ ซ ซ เธอพ ดเหม อนก นหมดว าเหม อนผมไม ได ร กเธอ ผมก ไม ร เหม อนก นนะ แต ไม ว าจะไปไหน จะท ำอะไร ก บผ หญ งพวกน น หน ายายต วแสบก ลอยเข ามาในห วท กท เลย บ าชะม ด ร กเขาล ะส ซ ซ แซว ขาดได ท ไหนล ะ แหมๆ แรงนะคะค ณน อง ม น าล ะสาวๆ สวยๆ ดารานางแบบในวงการถ งเม าท ว าค ณน องเป นเกย ไม สน

9 นางฟ าจ นทรา ชะน หน าไหน ท แท ก ม เป นต วเป นตนอย แล วน เอง แล วน จะเป ดต วเลยหร อเปล า ปร กษาผ ใหญ ก อนนะคะ เขาจะ ยอมไหม แล วเทว นทร ก น ำเร องน ไปบอกก บผ ใหญ ในช อง แต ก ไม ได ร บอน ญาตให เป ดเผย ถ าอย างน นก วางต วก นด ๆ ก แล วก นนะคะ สม ยน พวกปาปาร สซ สถ ตอย ท กท นะคะค ณน อง ต งแต ว นน นจนถ งว นน ก ผ านมาเก อบส ป แล ว สอง หน มสาวอย ร วมคอนโดฯ เด ยวก นตามค ำส งของพ อแม ด ก นบ าง ต ก นบ างตามประสาคนร กก นแต ปากแข งท งค เทว นทร เร ยนไปท ำงานไปจนจบว ศวกรรมศาสตร มาได สามป แล ว ส วนน นท กาก ำล งเร ยนป ส ดท าย เธอม ความฝ นอยาก เป นสไตล สต ไม ร ว าชอบหร อว าอยากท ำงานอย ในแวดวง เด ยวก บค หม นก นแน แต ท แน ๆ เร องล บๆ น ม คนร แค ส คน เท าน น อ กคนหน งน ะหร อ ก เมส น ค จ นของเทว นทร น นเอง ท ต องร ก เพราะเทว นทร ก บเมส น ม ข าวว าก กก น แถมแฟนคล บ ย งเช ยร เต มท เป นเหต ให ยายต วแสบอาละวาดคอนโดฯ แทบระเบ ด จนเทว นทร ต องเล าเร องท กอย างให เมส น ฟ ง แล วขอร องให มาช วยค ยก บยายต วแสบให หน อย เมส น ยอม มาไกล เกล ยให ย นย นว าเธอก บเทว นทร ไม ม อะไรในกอไผ

10 มายาร อนซ อนร ก แน นอน พ ดท เล นท จร งว าเทว นทร ไม ใช สเป คของเธอเพราะ หล อและด เว อร เธอชอบแบบโหดๆ เลวๆ มากกว า ท ำไป ท ำมาสองสาวสน ทสนมร กใคร กลมเกล ยวราวก บว าเป นพ น องท พล ดพรากก นแต ชาต ปางไหน เมส น อาสาเป นไม ก น หมาสาวๆ ในวงการให โดยปล อยให ท กคนเข าใจว าสองคน น ก กก นจร ง ซ งก สบายใจและได ประโยชน ก นท กคน หล งจากท มงานเคล ยร แฟนคล บแล วก นต วเทว นทร ออกมาได แล ว ซ ซ ก เป นสารถ บ งเบนซ สปอร ตค นหร ของ เทว นทร มาท คอนโดฯ ท นท ค ยก นด ๆ นะคะ อย าให ใช ก ำล ง ซ ซ ท งท ายก อนจะไขประต เข าห องต วเองท อย ต ดก บ ห องของเทว นทร อ อ ท บอกว าอย าใช ก ำล งน ะ ฝากบอกน องน ำนะคะ ซ ซ ไม วายแอบแซวก อนจะป ดประต ห อง เทว นทร เหรอจะใช ก ำล ง...ไม เคยส กท ม แต ยายต วแสบของเขาน น แหละ ท ท งศอก ท งหม ดเวลาไม พอใจอะไร แต ก แค เล นๆ เท าน น ถ าไม พอใจจร งๆ ล ะก สองคนน มาแนวเด ยวก นเป ะ ค อ เง ยบ จนซ ซ และเมส น ร บร ถ งร งส อ ำมห ตจนต องกระเจ ง ก นท กท เทว นทร เด นตรงไปเป ดประต ห องนอนโดยไม เคาะ ประต แต เต ยงนอนว างเปล า ได ย นเส ยงน ำฝ กบ วในห องน ำ

11 นางฟ าจ นทรา ชายหน มจ งหย บผ าเช ดต วในต แล วเด นไปอาบน ำในห องน ำ ท อย ในห องนอนอ กห อง ซ งเป นห องส ำหร บบรรดาพ อๆ แม ๆ ของท งสองหน มสาว ก ด เหม อนก นโดนน ำแล วอารมณ ท ก ำล งค กร นอาจจะเย นลงบ าง หล งจากอาบน ำเสร จเทว นทร เป ดประต เข ามาในห อง นอน เป นจ งหวะเด ยวก บท น นท กาเป ดประต ออกมาจาก ห องน ำพอด ร างบางสะด งเล กน อย เพราะตกใจไม ค ดว า ชายหน มจะกล บมาเร ว หล งจากท เธอแอบด ชายหน มแสดง จบลงแล วก ร บข บรถกล บมาท นท ค ดว าเขาน าจะต องใช เวลา ถ ายร ป แจกลายเซ น และให ส มภาษณ อ กพ กใหญ น นท กา ว าจะเน ยนร บอาบน ำเข านอนเพราะไม อยากค ยก บชาย หน มค นน เขาคงโกรธมากท ไม เห นเธอท เก าอ ว ไอพ ท จ ดไว ให เหต เพราะน นท กาไม อยากเป นเป าสายตา เม อน งใกล ขนาดน นม หร อท เทว นทร จะไม เผลอสบตาเธอตลอดการ แสดง แล วน กข าว ปาปาร สซ ก เด นชนก นเต มงานไปหมด น นท กาจ งต ดส นใจไม เข าไปน งท เก าอ ต วน น แต ขอความ ช วยเหล อจากร นพ ท เป นผ ช วยโปรด วเซอร งานน นไปด การ แสดงอย ในห องควบค ม ท ำไม ท ำไม อะไรคะ อย ามาม นนะน ำ ท ำไมถ งไม ไปด ละครเวท เราตกลง

12 มายาร อนซ อนร ก ก นแล วไม ใช เหรอ น นท กาไม ร จะแก ต วอย างไรเพราะย งไม ได ค ดไว จ ง เง ยบไม พ ดอะไร น นย งท ำให เทว นทร อารมณ เส ย เพราะ คาดหว งจะได ฟ งเหต ผลท น าพอใจจากหญ งสาว น นท กาห น หล งให ชายหน มแล วหย บหว มาหว ผมเง ยบๆ เทว นทร ไม ยอมแพ กระชากร างบางให ห นเผช ญหน า น นท กาไม ท นต งต วจ งเส ยหล กเซไปปะทะอกกว าง ผ าเช ดต ว ท ห อร างบางไว หม นเหม เผยให เห นเน นอกค งาม ท เขาคน เด ยวเท าน นท ร ว าม นน มหย นและใหญ เก นต วเล กๆ ของเธอ แค ไหน แทบจะร วงหล ดลงไปถ าหญ งสาวตะคร บไว ไม ท น โอ ย พ ว นทร เป นบ าอะไรเน ย น ำเจ บนะ ก ตอบมาส ว าท ำไมไม ไป ต ดงาน ต ดเร ยน ต ดสอบ เหต ผลร อยแปดท น ำเคยม ท ำไมคราวน ไม ม ค อ...น ำ หญ งสาวอ กอ กไม ร จะตอบว าอะไร ท ำไม...พ ขอแค น ไม ได เหรอไง เคยสนใจก นบ างไหม ให ไปต งแต รอบแรกก ไม ไป...ต ดน นต ดน จนรอบส ดท ายแล ว น ำก ย งไม ไป เคยแคร ความร ส กก นบ างไหม น ำขอโทษ จร งๆ แล วน ำ... ไม ต องพ ดอะไรแล ว พ ไม อยากฟ งแล ว แต ว าน ำ... บอกว าไม ต องพ ดไง

13 นางฟ าจ นทรา ตกลงจะเอาย งไง เวลาไม อยากพ ดก บ งค บให พ ด เวลาจะพ ดก ไม ฟ ง น...ต วเองผ ดแล วย งจะพาลอ กเหรอ ต วเองน นแหละพาล น ำ! ชายหน มโมโหท ท ำไปท ำมาเหม อนเขากลายเป นคน ผ ด อยากจะก ดปากอ มช างต อปากต อค ำน นน ก ไวเท าความ ค ดเทว นทร ประกบปากของต วเองก บปากอ มน นแนบแน น ป ดก นค ำพ ดท กอย างท เขาร ด ว าม นก ำล งจะประด งออกมา ให กล บลงไปในล ำคอระหง ชายหน มบดเคล า และเร งเร า ด วยการด ดเม มเร ยวปากล างอ มแผ วเบาแต เต มไปด วยไฟ สวาท จากท าทางข ดข นในตอนแรก หญ งสาวค อยๆ อ อน ละลายกลายเป นข ผ งถ กลนด วยไฟส เน หาอย างท ม อาจ ต านทานได ซ งก เป นอย างน ท กคร ง ล ำแขนเร ยวกลมกล ง ยกข นโอบล อมรอบล ำคอแกร ง ร างบางแนบเคล าเบ ยดบด เข าหาเร อนกายแกร งของคนต วโตด วยความเต มอกเต มใจ ม อหนากระต กผ าเช ดต วท ห อร างบางไว ร วงลงพ นพร อมๆ ก บผ าเช ดต วของต วเอง ร มฝ ปากหย กสวยเร มทว ความ เร าร อนด ดด มข นเร อยๆ ขณะท สองร างเปล อยแนบสน ทก น ราวก บจะประสานให เป นเน อเด ยวก น ปลายล นแกร งค อยๆ ร กล ำสอดแทรกหาล นน มด วยความห วกระหาย ม อหนาล บ

14 มายาร อนซ อนร ก เร อยข นมาตามแนวสะโพกงาม หญ งสาวสะท านร นแรง เม อน วแกร งเล อนผ านเอวคอดข นมา ปลายน วสะก ดหยอก ยอดถ น เส ยงหายใจท ขาดเป นช วงของชายหน มท ำให หญ ง สาววาบหวาม และต องปล อยเส ยงครางออกมาเม อทรวงอก อ มเต งต งข างหน งถ กม อหนากอบก มไว เต มม อ พร อมก บการ บ บเคล นแผ วเบาราวก บกล วเน อนวลของหล อนจะชอกช ำ ชายหน มเงยหน าข นมาจากอกอ มอย างเส ยดาย เม อ ม อบางพยายามด นหน าชายหน มข นมา เขาขย บร างเล อน ข นมาประกบปากอ มอย างแผ วเบา ไหนลองบอกเหต ผลให ฟ งให ช นใจหน อยส ว าท ำไม ถ งไม ไปให ก ำล งใจพ พ รอมาส บรอบแล วนะ เทว นทร ถามอารมณ ด พร อมบ บจม กหญ งสาวอย าง ม นเข ยว เวลาน ไม ว าเหต ผลอะไร หร อแม จะไม ม เหต ผล เลยเขาก ไม ว าอะไรแล ว เพราะเขาได ร บการปลอบขว ญท แสนส ขท ส ดแล ว ท ำไมเม อตะก ไม ถามหวานๆ แบบน ล ะคะ ต องให ใช ก ำล งอย เร อยเลย น นท กาท ำเส ยงหวาน พร อมก บเอาม อบ บจม กชาย หน มแบบเด ยวก บท เขาท ำก บเธอ กวนนะเราเน ย ก พ ว นทร น ะ

15 นางฟ าจ นทรา พ ท ำไม ข โมโห เอาแต ใจต วเอง อารมณ ร อน อารมณ ร อนแรงเหรอ บ า เทว นทร ท ำท าจะซ กหน าหาอกน มอ กคร ง แต หญ ง สาวร ท นใช ม อข างหน งด นคางสากข นมา ใจร าย ชายหน มต ดพ อ ค ยก นก อนส คะ ไม ค ยแล ว ท ำอย างอ นด กว า ไม อยากร แล วเหรอคะ ไม อยากร แต อยากอย างอ นมากกว า แต น ำอยากบอก ไม อยากฟ งแล ว ไม อยากเส ยใจอ ก เอ ห วก ไม ล านส กหน อย ท ำไมข น อยใจจ งเลยนะ ไม ร ช วงน เม ยใจร าย เม ยไม ร ก ก เลยน อยใจ เพ ยะ! หญ งสาวต เพ ยะไปท ไหล ข างหน งของชาย หน มอย างหม นไส น แน ะ ถ าไม ร กจะได มานอนค ยก นอย ในสภาพน เหรอคะ จร งเหรอ ไม เช อง ายๆ หรอก ต องพ ส จน อ กส กรอบ

16 มายาร อนซ อนร ก ห อ ไม เอาค ะ พอแล ว หญ งสาวร องเส ยงหลง พร อมก บหลบใบหน าหล อท พยายามซ กไซ ซอกคอของเธอ น ำจะบอกว า จร งๆ แล วน ำไปด พ ว นทร แสดงด วย ค ะ ชายหน มหย ดท นท พ ไม เห นเลย ก น ำไม กล าไปน งท ท พ ว นทร จ ดไว ให น ำกล วจะถ ก จ บตาจากพวกน กข าวน ะค ะ น ำก เลยขอพ จ กรไปด ในห อง ควบค มค ะ ร จ กนายจ กรด วยเหรอ ค ะ เขาเป นร นพ ท มหาว ทยาล ย อย คนละคณะ แต เคยอย ชมรมเด ยวก นก เลยสน ทก น สน ทมากแค ไหน เขาแต งงานแล วค ะ จบไหม โอเค จบก ได คร บ ถ าแต งงานแล วน ะ แล วพ เล น เป นไงบ าง อ ม... หญ งสาวท ำท าค ด ก อนจะตอบว า ก ง นๆ แหละ จร งเหรอ ม แต คนชมว าเล นด สาวๆ น กร ดเต มเลย

17 นางฟ าจ นทรา นะ ก ไปฟ งสาวๆ กร ดโน น มาถามน ำท ำไม หญ งสาวท ำเส ยงงอน เม นหน าไปทางอ น ชายหน มจ บคางหญ งสาวบ งค บให ห นมาสบตา บ บ คางเบาๆ ท ำเส ยงออดอ อน สาวคนไหนก ไม ส ำค ญเท าคนน หรอก ท งร กท งหลง จนโงห วไม ข นแล วเน ย พ ว นคะ น ำม อะไรจะบอก อะไรคร บ น ำหน กค ะ ลงไปได แล ว ถ าอย างน นพ ให น ำอย ข างบนก ได พ อย ข างล างเอง พ ร บน ำหน กน ำได ท งค นเลย ไม พ ดเปล าชายหน มพล กร างบางข นมาบนต วเขา หญ งสาวไม ยอมง ายๆ ด นขล กขล กอย ในอ อมกอดชายหน ม ย อก นไป ย อก นมา ร างเปล อยเส ยดส ไปมา สร างความป น ป วนเล อดในกายพล งพล าน แก นกายชายผงาดข นอ กคร ง เส ยดส ก บจ ดอ อนไหวของหญ งสาวจนสะท านไปท งร าง แล วบทเพลงร กอ นแสนหวานก เร มบรรเลงข นอ กคร งใน ค ำค นน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร การใช OpenOffice ทำานามบ ตร สำำหร บหลำยๆ ท ำนท มองหำโปรแกรมทำำนำมบ ตรส กโปรแกรม โปรแกรมฟร ๆ ด ก มอ ย ในโลก อย ำงเช น โปรแกรม OpenOffice ท หลำยๆ คนใช ประจำำอย ก สำมำรถใช ทำำ นำมบ ตรได ในบทควำมน จะแนะนำ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ระบบบ นท กเวลาด วยลายน วม อ -ENROLL OFFICE- บร ษ ท แวค ร เส ร ช จ าก ด โทร. 025381038, 025399352, 025303809 Fax. 025383098 E-mail : sales@wacinfotech.com www.wacinfotech.com

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

การจ ดท ารายงานว จ ยส วนเน อหา

การจ ดท ารายงานว จ ยส วนเน อหา การจ ดท ารายงานว จ ยส วนเน อหา รายงานว จ ยส วนเน อหา ส วนเน อหา ประกอบด วย 5 บท ค อ บทท 1 บทน า บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 ว ธ ด าเน นการว จ ย บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล บทท 5 สร ป อภ ปรายผลและข

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ไฟฟ าและการใช ประโยชน

ไฟฟ าและการใช ประโยชน ไฟฟ าและการใช ประโยชน ผ ช วยศาสตราจารย ส จ ตต ศร ช ย ว ตถ ประสงค 1. ร จ กประจ ไฟฟ า สมบ ต ของประจ ไฟฟ า 2. ร จ กความส มพ นธ แรงไฟฟ า สนามไฟฟ า ศ กย ไฟฟ า ต วเก บประจ ก บ ประจ ไฟฟ า 3. ไฟฟ ากระแส สมบ ต

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน)

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) ล าด บท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาการให บร การ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ร บเร

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ข อสอบเข ามหาว ทยาล ยขอนแก น บทท 15 เร อง ไฟฟ าและแม เหล ก

ข อสอบเข ามหาว ทยาล ยขอนแก น บทท 15 เร อง ไฟฟ าและแม เหล ก ข อสอบเข า ม.ขอนแก น เร อง ไฟฟ าและแม เหล ก เร ยบเร ยงโดยนายบ ญเก ด ยศร งเร อง 21 ข อสอบเข ามหาว ทยาล ยขอนแก น บทท 15 เร อง ไฟฟ าและแม เหล ก 1. (มข.50) น าอ เล กตรอนต วหน งไปวางน งไว ในสนามแม เหล กสม าเสมอ

More information

การเตร ยมความพร อมข นระบบERP ค ณฤด ภร งคาร ผ อ านวยการฝ ายบร หารกองท นพ ฒนาไฟฟ า ส าน กงานคณะกรรมการก าก บก จการพล งงาน

การเตร ยมความพร อมข นระบบERP ค ณฤด ภร งคาร ผ อ านวยการฝ ายบร หารกองท นพ ฒนาไฟฟ า ส าน กงานคณะกรรมการก าก บก จการพล งงาน การเตร ยมความพร อมข นระบบERP ค ณฤด ภร งคาร ผ อ านวยการฝ ายบร หารกองท นพ ฒนาไฟฟ า ส าน กงานคณะกรรมการก าก บก จการพล งงาน ว ธ ด าเน นงาน ว ธ ด าเน นงาน 2) ในระยะแรกของการน าระบบงาน Microsoft Dynamics AX

More information

ว ธ การปฏ บ ต ด านระบบเอกสารของสถาน ฯ/ศ นย

ว ธ การปฏ บ ต ด านระบบเอกสารของสถาน ฯ/ศ นย ว ธ การปฏ บ ต ด านระบบเอกสารของสถาน ฯ/ศ นย 1. เอกสารระบบซ อ 1.1 เม อซ อผลผล ตจากเกษตรกร ทางศ นย จะท าการออกใบร บผลผล ตของเกษตรกรพร อมท งบ นท กในโปรแกรม CD (สม ดบ ญช เล ม 4) แต ไม ม การออกบ ลซ อจากโปรแกรม

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร

ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร การพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย การจ ดท ากระดาษตราคร ฑและกระดาษบ นท กข อความ โดยใช โปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง

ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง เอกสารทางด านการเง นการคล ง ประกอบด วย เอกสารทางด านการเง นด านร บ เอกสารทางด านการเง นด านจ าย ข นตอนการด

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการกองท นสว สด การช มชน

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการกองท นสว สด การช มชน ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการกองท นสว สด การช มชน พ ฒนาระบบโดย นายอภ ชาต ป บ านใหม 134 หม 11 ต.พ ช ย อ.เม อง จ.ลาปาง 52000 Email : Apichat@rmutl.ac.th โทร.082-1801-335 สารบ ญ การเข างานใช ระบบ 1 เมน

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

การจ ดท างบการเง นรวม

การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารเผยแพร เลขท อช. 6/2547 การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารฉบ บน จ ดท าโดย และ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาต และตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เผยแพร เม อว นท 15 พฤศจ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

3 อ ตราดอกเบ ยเง นฝากและเง นก ผลการด าเน นงาน 4 ท นสว สด การแก สมาช ก, ว ธ การโอนเง นเข าบ ญช สหกรณ สหกรณ ออมทร พย ปตท. จ าก ด

3 อ ตราดอกเบ ยเง นฝากและเง นก ผลการด าเน นงาน 4 ท นสว สด การแก สมาช ก, ว ธ การโอนเง นเข าบ ญช สหกรณ สหกรณ ออมทร พย ปตท. จ าก ด สหกรณ ออมทร พย ปตท. จ าก ด ประช มใหญ สาม ญประจ าป 2556 ว นอ งคารท 25 ม นาคม 2557 ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย มต ท ประช มอน ม ต เง นป นผล 8.50 % เง นเฉล ยค นเง นก 14.50 % 1 ประช มใหญ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information