Size: px
Start display at page:

Download "------------------------------"

Transcription

1 1. หล กการและเหต ผล โครงการจ ดส มมนาเร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร เขตการค าเสร อาเซ ยน (ASEAN Free Trade Area:AFTA) ได จ ดต งเม อป 2535 โดยสมาช กอาเซ ยน เด ม 6 ประเทศ (ไทย ฟ ล ปป นส อ นโดน เซ ย บร ไน มาเลเซ ย ส งคโปร ) ได ลงนามร วมก นและม ข อตกลงให ประเทศสมาช กต องลดภาษ ระหว างก น ให อย ระด บต าเพ ยงร อยละ 0-5 และให ยกเล กมาตรการโควตาภาษ (Tariff Rate Quota: TRQ) ซ งเป นส วนหน งของมาตรการก ดก นการค าท ม ใช ภาษ (Non-Tariff Barriers-NTBs) ท งน อาเซ ยนเด ม 6 ประเทศม พ นธกรณ จะลด/เล กภาษ ภายในป พ.ศ และอาเซ ยนใหม 4 ประเทศ (ก มพ ชา เว ยดนาม ลาว และ พม า) ลด/เล กภาษ ภายในป พ.ศ ในกล มส นค าเกษตร ประเทศไทยม ส นค าเกษตรท เป นส นค าโควตาภาษ 23 รายการ ( น านมด บ/นมปร ง แต ง นมผงขาดม นเนย ล าไยแห ง ข าวโพดเล ยงส ตว กระเท ยม หอมห วใหญ เมล ดพ นธ หอมห วใหญ ม นฝร ง พร กไทย ข าว เมล ดถ วเหล อง กากถ วเหล อง น าม นถ วเหล อง น าม นปาล ม มะพร าวผล น าม นมะพร าว เน อมะพร าว แห ง ชา เมล ดกาแฟ กาแฟส าเร จร ป ไหมด บ น าตาล และใบยาส บ) ท จะต องลดภาษ เป นศ นย (ยกเว นเมล ด กาแฟ ม นฝร ง ไม ต ดดอก และเน อมะพร าวแห งท ภาษ เป น 5%) และต องยกเล กโควตาควบค ไปด วย ประเทศไทยได ด าเน นการตามพ นธกรณ มาโดยล าด บ ท งน ย งคงส นค า 10 รายการ จาก 23 รายการ ท ไทย จะต องลด/เล กภาษ และการยกเล กโควตาในว นท 1 มกราคม 2553 ได แก เมล ดถ วเหล อง ข าว เมล ดกาแฟ กาแฟส าเร จร ป ชา น านมด บ/นมพร อมด ม นมผงขาดม นเนย มะพร าว(ผล) เน อมะพร าวแห ง และน าม นมะพร าว และเน องจากการต องปฏ บ ต ตามพ นธกรณ ของไทยอาจท าให เก ดผลได และเส ยในส นค าเกษตรด งกล าว ส งผล กระทบต อเกษตรกรและผ ม ส วนได ส วนเส ยท กภาคส วน ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ในฐานะผ แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในคณะผ เจรจาเขตการค า เสร อาเซ ยนฝ ายไทย จ งเห นควรให ม การจ ดส มมนาเร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร เพ อช แจงข อม ลและสร างความร ความเข าใจในเร องการเป ดตลาดเสร ส นค าเกษตรโดยเฉพาะอย างย งส นค า 23 รายการ ท ไทยต องยกเล กมาตรการโควตา ให แก เกษตรกร/ สถาบ น เกษตรกร ผ ประกอบการ/ภาคเอกชน ส วนราชการท ม หน าท เก ยวข อง น กว ชาการ องค กร สมาคม ชมรม และ ประชาชนท วไป นอกจากน ย งต องการให เป นเวท สาธารณะร บฟ งความเห นเพ อให ได มาซ งความเป นไปได และแนวทางปฏ บ ต ของมาตรการรองร บผลกระทบและมาตรการเย ยวยาส าหร บเกษตรกรและผ ได ร บผลกระทบ ท งน ในท ส ด เพ อให ไทยสามารถใช มาตรการท เตร ยมพร อมแล วเพ อปกป องผลกระทบจากการน าเข าส นค า เกษตรจากประเทศสมาช กอาเซ ยนในอนาคต ต อไป 1

2 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให ผ เข าร วมส มมนา (เกษตรกร/สถาบ นเกษตรกร ผ ประกอบการ/ภาคเอกชน หน วยงาน ราชการท เก ยวข อง น กว ชาการ องค กร สมาคม ชมรม และประชาชนท วไป) ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน 2.2 เพ อจ ดเวท สาธารณะร บฟ งความเห นของผ ม ส วนได ส วนเส ยและผ เก ยวข อง โดยเฉพาะเกษตรกร/ สถาบ นเกษตรกร ผ ประกอบการ/ภาคเอกชน เก ยวก บแนวทางการจ ดท ามาตรการรองร บและมาตรการ เย ยวยาแก ผ ได ร บผลกระทบ 2.3 เพ อน าข อม ลท ได จากการส มมนามาใช ประกอบการจ ดท าแนวทาง/มาตรการรองร บผลกระทบและ มาตรการเย ยวยาเกษตรกร/ผ ท ได ร บผลกระทบ เพ อเตร ยมความพร อมของไทยในการใช มาตรการด งกล าว 3. ร ปแบบการส มมนา 3.1 ว ทยากรประกอบด วย ผ ทรงค ณว ฒ และผ เก ยวข องจากภาคร ฐเอกชน และเกษตรกร บรรยาย เก ยวก บสร ปผลการเจรจาและพ นธกรณ การเป ดตลาดส นค าเกษตรและการยกเล กโควตาส นค าเกษตร 23 รายการ ภายใต กรอบความตกลงเขตการค าเสร อาเซ ยน การใช ประโยชน จากความตกลงฯ ข อเสนอแนวทางการ มาตรการรองร บ ส าหร บส นค าท ได ร บผลกระทบทางลบ และมาตรการเย ยวยาเกษตรกรโดยใช ประโยชน จาก กองท นปร บโครงสร างการผล ตเพ อการแข งข นก บต างประเทศ (กองท น FTA) ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ 3.2 ร บฟ งความเห นจากผ เข าร วมส มมนา 3.3 รวบรวมความเห นและข อเสนอแนะจากการส มมนา มาใช ประกอบการพ จารณาจ ดท าแนวทาง มาตรการรองร บผลกระทบและมาตรการเย ยวยาแก เกษตรกร/ผ ได ร บผลกระทบ 4. เป าหมาย/ผ เข าร วมส มมนา จ ดส มมนาเพ อร บฟ งความค ดเห นจากผ ม ส วนได ส วนเส ยและผ เก ยวข อง โดยเฉพาะเกษตรกร/ สถาบ นเกษตรกร ผ ประกอบการ/ภาคเอกชน หน วยงานราชการท เก ยวข อง ท งในและนอกกระทรวงเกษตร และสหกรณ อาท เช น เจ าหน าท ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร กรมว ชาการเกษตร กรมส งเสร มการเกษตร กรมปศ ส ตว กรมประมง รวมถ งเจ าหน าท ด านศ ลกากร ด านอาหารและยา ส าน กงานพาณ ชย จ งหว ด น กว ชาการ องค กร สมาคม ชมรม และประชาชนท วไป จ านวน 4 ภาค ๆ ละ 200 คน รวมประมาณ 800 คน ในเขตจ งหว ดชายแดน/แหล งผล ตส าค ญ 4 ภาคของประเทศไทย 5. ว น เวลาและสถานท ในการจ ดส มมนา คร งท ว น เด อน ป ส นค าส าค ญ สถานท หมายเหต 1 8 ธ.ค ข าว อ อย ม นส าปะหล ง ภาคกลาง: จ. สระแก ว ผ เข าร วมส มมนา 200 คน 2 14 ธ.ค ข าว ข าวโพด ชา กาแฟ ภาคเหน อ: จ. เช ยงราย ผ เข าร วมส มมนา 200 คน 3 21 ธ.ค ข าว น าตาล (อ อยโรงงาน) ภาคอ สาน: จ. หนองคาย ผ เข าร วมส มมนา 200 คน 4 28 ธ.ค ปาล ม กาแฟ มะพร าว ภาคใต : จ. กระบ ผ เข าร วมส มมนา 200 คน 2

3 6. ผ ร บผ ดชอบในการจ ดส มมนา ส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร 7. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 7.1 เกษตรกร/สถาบ นเกษตรกร ผ ประกอบการ/ภาคเอกชน หน วยงานราชการ น กว ชาการ และ ประชาชนท วไป ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการการเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน และร บทราบแนวทางการบร หารจ ดการของร ฐในการเป ดตลาดรวมถ งการปกป องและการให ความช วยเหล อ ภาคเกษตร 7.2 ได ข อเสนอแนะจากผ เข าร วมในการส มมนา ส าหร บประกอบการจ ดท ามาตรการรองร บและ มาตรการเย ยวยาเพ อให เกษตรกรได ร บผลกระทบน อยท ส ดอย างเป นร ปธรรมต อไป

4 ก าหนดการส มมนาเร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร ว นอ งคารท 8 ธ นวาคม 2552 ณ โรงแรม อ นโดจ น อ าเภออร ญประเทศ จ งหว ดสระแก ว :30-09:30 น. ลงทะเบ ยน 09:30-10:00 น. กล าวต อนร บ โดย รองผ ว าราชการจ งหว ดสระแก ว (นายสมชาย อ ชฌาก ล) กล าวรายงาน โดย ผ อ านวยการส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ (นางกรท พย เสน วงศ ณ อย ธยา) เป ดส มมนา โดย รองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร (นางส ภาพร พ มลล ข ต) 10:00-10:15 น. พ กร บประทานอาหารว าง 10:15-12:15 น. การบรรยาย (1) เร อง ผลการเจรจาเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน โดย ผ แทนส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ (น.ส.ร งษ ต ภ ศ ร ภ ญโญ) (2) เร อง การเป ดตลาดข าว โดย ผ แทนกรมการข าว (น.ส.ล ดดา ว ร ยางก ร) โดย ผ แทนเกษตรกร (นายชาล อาศ ยราษฎร ) (3) เร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรในม มมองของภาคเอกชน โดย ผ แทนภาคเอกชน (นายประมวล เข ยวข า) 12:15-13:15 น. พ กร บประทานอาหารกลางว น 13:15-16:15 น. การบรรยาย (ต อ) (4) เร อง การใช ประโยชน จากกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ด ความสามารถการแข งข นของประเทศ (กองท น FTA) โดย ผ แทนกองท น FTA จากส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร (นางราตร พ นพ ร ยะทร พย ) ร บประทานอาหารว าง 16:15-17:00 น. สร ปประเด นส าค ญ และตอบค าถาม โดย ว ทยากร 17:00 น. พ ธ ป ดส มมนา 4

5 ค ากล าวต อนร บผ เข าร วมส มมนา การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร โดย นายสมชาย อ ชฌาก ล รองผ ว าราชการจ งหว ดสระแก ว ว นอ งคารท 8 ธ นวาคม 2552 ณ โรงแรมอ นโดจ น จ งหว ดสระแก ว 5 ขอต อนร บ ท านรองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร (ท านรองเลขาฯ ส ภาพร พ มลล ข ต) ท านผ อ านวยการส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ (ท านผอ.กรท พย เสน วงศ ณ อย ธยา) คณะว ทยากร และผ เข าร วมส มมนาท เคารพร กท กท าน กระผม นายสมชาย อ ชฌาก ล รองผ ว าราชการจ งหว ด ว นน ได ร บมอบหมายจากท านผ ว า ราชการจ งหว ดให มาปฏ บ ต หน าท ในฐานะผ ว าราชการจ งหว ด เน องจากว าท านต ดราชการส าค ญและต องเตร ยม ต วท จะเด นทางไปร วมในพ ธ เฉล มฉลองพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ท กร งเทพมหานคร จ งมอบหมายให ผมมาเป นผ แทน ในฐานะท เป นต วแทนของจ งหว ดสระแก วม ความย นด เป นอย างย ง ท ท านรองเลขาฯ ส ภา พร ได น าคณะมาเป ดการอบรมเตร ยมการ เป ดตลาดส นค าการเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน ไทยควร จะต องเตร ยมพร อมอย างไร ก อนอ นผมต องขอขอบพระค ณมากท ได กร ณาเล อกจ งหว ดสระแก วเป นสถานท ประช มส มมนา ในฐานะของต วแทนกล มจ งหว ดภาคกลางในคร งน จากท ด ห วข อการส มมนาท ได ม การเตร ยมการ ไว แล ว ผมเห นว าห วข อด งกล าวจะเป นประโยชน อย างย งก บกล มจ งหว ดในภาคกลาง เพราะว าการส มมนาคร งน เป นการส มมนาท จะก อให เก ดประโยชน ก บผ เข าร วมส มมนาท งภาคราชการ และหน วยงานท เก ยวข อง โดยเฉพาะภาคเอกชนผ ผล ตและผ จ าหน าย ตลอดจนเกษตรกรท เป นผ ผล ตส นค าท ได ร บผลกระทบในระด บ ราก หญ า ซ งท งหมดน นจะม ผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะจ งหว ดสระแก ว ซ งถ อได ว าเป นจ งหว ดท ม พ นท ทาง การเกษตรน น เป นเน อท ประมาณ 2,162,272 ไร ซ งเป นจ านวนค อนข างจะส ง พ นท ส วนใหญ จะใช ในการปล ก ข าว ข าวโพด ม นส าปะหล ง ยางพารา อ อยและพ ชอ นๆ อ กหลายชน ด โดยเฉพาะจ งหว ดเราน นเป นแหล งผล ตท ส าค ญทางการเกษตร โดยม เกษตรกรไม ต ากว า 90% จ งน บเป นเร องท ส าค ญอย างย ง ซ งรวมท งส วนราชการ ต างๆท จะต องปฏ บ ต และเข าไปสน บสน น ถ อว าจากการท ม ส วนได เส ยในเร องการเป ดการค าเสร หร อท ร จ กก น ในนาม อาฟต า (AFTA) ซ งจะเร มม ผลในว นท 1 มกราคม 2553 น ท าให ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรได เห น ความส าค ญตรงน และเป นพ นธกรณ ของประเทศกล มอาเซ ยนท ง 10 ประเทศท จะต องรวมเป นหน งให ได ใน อนาคตอ นใกล น และเร วๆน ก ได ม การประช มร วมก นโดยม ฯพณฯ ท านนายกร ฐมนตร อภ ส ทธ เวชชาช วะ เข า ร วมประช ม โดยเฉพาะในประเด น

6 ของการม ส วนร วมของประชาชนท จะเป นศ นย กลางในการท จะร บบร การและด แล ไม ว าจะเป นอาช พใดก ตาม และโดยเฉพาะอาช พทางการเกษตรซ งเป นอาช พหล กของประเทศไทย เพราะถ าหากผล ตผลของ ประเทศของเราสามารถด าเน นการไปด อาช พการต ดต อหร อในการค าระหว างประเทศก จะเก ดข น เพราะท กว นน ถ อได ว าเป นย คโลกาภ ว ฒน เป นโลกย คของสารสนเทศ ถ อได ว าการค าน นเร มจะไม ม พรมแดน เป นเร องของการท จะต องร วมม อร วมใจก นในการด าเน นก จการท กอย าง ซ งจะต องบ รณาการเก ยวเน องก นต งแต การจ ดท าข อม ล การ ผล ต การปร บปร งประส ทธ ภาพของผลผล ตต างๆ ตลอดจนม ความสามารถในการท จะหาตลาด ม การบ รณาการ ร วมก นในการค าอย างไม เอาเปร ยบซ งก นและก น ส งต างๆเหล าน ก จะเก ดประโยชน ก บประชาชนซ งถ อเป น ศ นย กลางของการท จะได ร บความช วยเหล อจากร ฐบาลอย างแท จร ง น ก เป นเป าหมาย และเป นว ตถ ประสงค ท ส าค ญอย างย ง ในการน ต องขอขอบค ณท านรองเลขาธ การส ภาพร ท ได เล อกมาจ ดการประช มส มมนาท จ งหว ด สระแก ว ซ งเป นจ งหว ดชายแดนท ม อาณาเขตต ดต อก บก มพ ชาถ ง 175 ก โลเมตร ต อเน องมาต งแต จ งหว ด บ ร ร มย จนกระท งถ งจ งหว ดจ นทบ ร และเหต ผลท ส าค ญ เราม ด านเป ดถาวรต ดต อก บประเทศก มพ ชาท อ าเภอ คลองล ก นอกจากน ก ย งม ด านช วคราวท บ งตรอกวนในเขตอ าเภอตาพระยา ด านหนองปร อในเขตอร ญประเทศ และด านเขาด นท อ าเภอคลองหาด ซ งท ง 3 จ ดน ก เป นจ ดท ต ดต อก นระหว างชาวก มพ ชาก บชาวไทย ในเร องของ เศรษฐก จท เก ยวข องก บการเกษตรด วย ส าหร บจ งหว ดสระแก วของเราน น ถ อว าม ข าว ม นส าปะหล ง ข าวโพด เล ยงส ตว อ อยโรงงาน และน านมด บ และม ตลาดการค าชายแดนท ส าค ญ ก ค อตลาดโรงเกล อ ในส วนโครงสร าง ของม ลค าผล ตภ ณฑ มวลรวมของจ งหว ดสระแก วหร อ GPP น น สาขาท ม ส ดส วนมากท ส ดก ค อ สาขาการเกษตร รองลงมาก ค อสาขาอ ตสาหกรรมและสาขาการขายส ง การขายปล กตามล าด บ โดยท ง 3 สาขาม ส วนท ได ร บ ผลกระทบจากการเป ดการค าเสร อาเซ ยนด วย ด งน นพวกเราจะต องเตร ยมต วและเตร ยมใจท จะต องด าเน นการใน ฐานะท เป นจ งหว ดหน งท ม ชายแดนต ดต อก บประเทศก มพ ชา นอกจากน นผ ท ประกอบธ รก จจะได ทราบแนวทาง ในการค าก บประเทศกล มอาเซ ยนอ ก 9 ประเทศท ไม ม ด านชายแดนต ดต อก น ได แก ประเทศฟ ล ปป นส อ นโดน เซ ย มาเลเซ ย ส งคโปร ลาว พม า บร ไน และเว ยดนาม และโดยเฉพาะประเทศท อย นอกอาเซ ยนอย าง ประเทศจ น หร อประเทศในแถบย โรปหร ออเมร กา ก เป นส งท เราต องร บร ด วย เพราะฉะน นความร วมม อของ ประเทศในอาเซ ยนจ งเป นเร องของความร วมม อความส มพ นธ เพราะฉะน นความหมายของอาฟต า (AFTA) จ ง เป นเร องท พวกเราจะต องร และร ให ละเอ ยดย งข น ท ายท ส ดน ผมขอให ท กท านท มาร วมส มมนา การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค า เสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร น นได ช วยก นแลกเปล ยนความค ดเห นและม มมอง และเม อได ร บฟ ง บรรยายจากว ทยากรต างๆ แล ว หากท านสงส ยหร อข องใจในเร องใดให ถามว ทยากร อย าเก บเอาไปเป นข อสงส ย ต ดต วกล บไป หร อม อะไรก ค ยก นหร อสอบถามก น จนให เป นท กระจ าง ผมเช อม นว าหากม หลายๆ เร องท ทาง คณะว ทยากรอาจไม ทราบ ท านก จะได ค นคว าหร อหาข อม ลเพ มเต มในเร องรายละเอ ยด และจะได ตอบโดยตรง หร อจะผ านมาทางจ งหว ดซ งพวกเราจะต องช วยก นแก ไขป ญหาตรงน ให เก ดความส าเร จ ซ งเป นเร องท ส าค ญ อย างย ง และผมก เช อม นว าการอบรมส มมนาในว นน จะเป นประโยชน ส งส ดก บจ งหว ดสระแก ว กล มจ งหว ดภาค กลาง และก บประเทศไทยของเรา และก ขอให การเป ดส มมนาในคร งน ประสบผลส าเร จตามความประสงค และม ง หมายท กประการ ส ดท ายน ขอกราบขอบพระค ณท านรองส ภาพร พ มลล ข ต ท ท านได มาเป นประธานในพ ธ เป ด การส มมนา และต องขอขอบค ณท านผ อ านวยการกรท พย เสน วงศ ณ อย ธยาและคณะของท านท ได มา เตร ยมการและด าเน นการในเร องส มมนาในพ นท จ งหว ดสระแก วจนเป นท เร ยบร อย ย นด ต อนร บท กท านคร บ ขอบค ณคร บ 6

7 ค ากล าวรายงานเน องในพ ธ เป ดการส มมนา การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร โดย นางกรท พย เสน วงศ ณ อย ธยา ผ อ านวยการส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ว นอ งคารท 8 ธ นวาคม 2552 ณ โรงแรมอ นโดจ น จ งหว ดสระแก ว 7 ท านรองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ด ฉ น ในนามของผ จ ดการส มมนา ม ความย นด เป นอย างย งท ท านรองผ ว าราชการจ งหว ด สระแก วได สละเวลามาร วมพ ธ การเป ดการส มมนา และท านรองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร มาเป นประธานในพ ธ เป ดการส มมนา เร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน: ไทยควร เตร ยมพร อมอย างไร ในว นน ต งแต ป 2536 ประเทศสมาช กอาเซ ยน ประกอบด วย ไทย มาเลเซ ย บร ไน ส งคโปร อ นโดน เซ ย ฟ ล ปป นส ก มพ ชา ลาว พม า และเว ยดนาม ได ม ความเห นพ องต องก นในการจะพ ฒนาความ เป นอย ของประชากรอาเซ ยน ให ด ย งข น จ งได ม การจ ดท าความตกลงเขตการค าเสร อาเซ ยนหร อ AFTA ข น เพ อเพ มความสามารถในการแข งข นและม แนวค ดท จะใช ฐานการผล ต ในภ ม ภาคให เป นฐานการผล ตเด ยว โดยรวมกล มก นเพ อผล กด นให กล มอาเซ ยน ม อ านาจต อรองทางการค ามากข น ความตกลงด งกล าว เก ยวข องก บการลดภาษ และมาตรการก ดก นทางการค า ท งด านการส งออกและการน าเข าส นค าระหว างก น ซ งในด านการลดภาษ น น ร ฐบาลได ม การด าเน นการมาเป นระยะ โดยได ทยอยลดภาษ ก นมาเร อยๆ จนกระท ง จะม ผลบ งค บใช การลดภาษ ให เหล อ 0%ท งส นค าเกษตรและอ ตสาหกรรม ในว นท 1 มกราคม 2553 ส าน กงาน เศรษฐก จการเกษตรในฐานะหน วยงานหน งท เป นผ ต ดตามด แล และให ข อม ลเก ยวก บการเป ดตลาด รวมท ง ก าหนดมาตรการด านการค าส นค าเกษตรของประเทศ ได ก าหนดจ ดการส มมนาคร งน ข น เพ อช แจงข อม ลและ สร างความร ความเข าใจ ในเร องการเป ดตลาดเสร ส นค าเกษตรในอาเซ ยน และร บฟ งความค ดเห น รวมท ง ผลกระทบท จะเก ดข นก บส นค าเกษตรจากผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ าย โดยเฉพาะอย างย งส นค าเกษตรจ านวน 23 รายการท ไทยต องยกเล กมาตรการโควตา เช น น านมด บ ข าว ข าวโพดเล ยงส ตว เป นต น การส มมนาในว นน แบ งออกเป น 2 ช วง ค อ ช วงแรก เป นการน าเสนอข อม ลข อเท จจร งเร องการเป ดเสร การค าส นค าเกษตร และ มาตรการ การให ความช วยเหล อของภาคร ฐส าหร บส นค าเกษตร ท อาจจะได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร การค าด งกล าว และในช วงท สองเป นการร บฟ งความค ดเห นและข อเสนอแนะ จากท กภาคส วนท เก ยวข อง เพ อน าไปว เคราะห และปร บปร งมาตรการ เพ อเตร ยมการรองร บและป องก นผลกระทบท อาจจะเก ดข น ได อย างม ประส ทธ ภาพ และตรงก บประเด นป ญหาอย างแท จร ง

8 8 ผ เข าร วมส มมนาในว นน ประกอบด วย ผ แทนจากสถาบ นเกษตรกร ภาคเอกชน และหน วยราชการท เก ยวข อง เช น กรมศ ลกากร กระทรวงพาณ ชย น กว ชาการจากมหาว ทยาล ย กระทรวง เกษตรและสหกรณ ประมาณ 200 คน โดยได ร บเก ยรต จากว ทยากรท มาให ความร ประกอบด วย 1. ดร.ร งษ ต ภ ศ ร ภ ญโญ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการพ เศษ ส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร 2. ค ณราตร พ นพ ร ยะทร พย เศรษฐกรช านาญการพ เศษ ส าน กว จ ยเศรษฐก จการเกษตร ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร 3. ค ณล ดดา ว ร ยางก ร น กว ชาการเกษตร ช านาญการพ เศษ ส าน กพ ฒนาผล ตภ ณฑ ข าว กรมการข าว 4. ค ณประมวล เข ยวข า กรรมการเลขาธ การหอการค า จ งหว ดสระแก ว 5. ค ณชาล อาศ ยราษฎร ประธานศ นย ข าวช มชน ระด บจ งหว ดสระแก ว บ ดน ได เวลาอ นสมควรแล ว ด ฉ นขอเร ยนเช ญรองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร กล าวเป ดการส มมนา เร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน: ไทยควรเตร ยมพร อม อย างไร ต อไป ขอเร ยนเช ญค ะ

9 ค ากล าวในพ ธ เป ดการส มมนา การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร โดย นางส ภาพร พ มลล ข ต รองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ว นอ งคารท 8 ธ นวาคม 2552 ณ โรงแรมอ นโดจ น จ งหว ดสระแก ว 9 เร ยน ท านรองผ ว าราชการจ งหว ดสระแก ว (ท านสมชาย อ ชฌาก ล) ท านว ทยากร และแขกผ ม เก ยรต ท ได เข าร วมประช มส มมนาก บเราในว นน ด ฉ นร ส กย นด ท ได กล บมาท จ งหว ดสระแก วอ กคร งหน ง พ น องหลายๆ คนท น งในท น ก ค ดว า คงค นหน าค นตาด ฉ น เพราะด ฉ นมาสระแก วบ อยมาก ด ฉ นม ความค ดว าว นน จะท าย งไง พวกเราจะต องค ยก น และท าความเข าใจก น เพราะท กท านคงได ย นเก ยวก บเร องการเป ดตลาดเสร ซ งเร องด งกล าวส งผลกระทบต อ เกษตรกรและผ ประกอบการ ด ฉ นได พ ดค ยก บท านผอ. ว าเราต องมาท าความเข าใจ ช แจงให ประชาชน และผ ม ส วนเก ยวข องท กๆ ท านได ร บทราบ และร บฟ งข อค ดเห นของท กท าน ส าหร บน าไปประมวลภาพรวมต างๆ เพ อ เสนอแนะร ฐบาลต อไป แต ส าหร บบางข อก าหนดท เราเจรจาแล ว อาจม การเปล ยนแปลงได ไม ใช ว าต องเจรจา แล วตายต วไปท กป แต ถ าท านม ข อค บข องใจในเร องต างๆ และค ดว าจะเสนอให ทางเราทราบ ท านสามารถแจ งได เลย เราย นด ร บฟ งจากท าน เพราะบางคร งเราไม สามารถค ดเองได หมด จ งจ าเป นต องร บฟ งความค ดเห นจาก พวกท าน ด งน นจ งอยากให ท กท านช วยก นแสดงความค ดเห นในเร องน โดยเราจะจ ดท ง 4 ภาคเพ อเป นการ แลกเปล ยนความร เพราะในแต ละภาค ส นค าเกษตรไม เหม อนก น อย างทางภาคใต อาจจะม ปาล ม ยาง ท ม ส วน ส าค ญ ส าหร บภาคอ สาน ภาคกลาง ภาคเหน อ ทางเราจะไปท ง 4 ภาค การท เราจ ดตรงน เพ อร บฟ งความ ค ดเห นและก ประมวลภาพรวมท งหมดเพ อเสนอแนะร ฐบาล ตามท ได กล าวมาแล ว และท านผอ.ได เร ยนให ทราบ แล วว าท าไม เราจ าเป นอย างไร อ กส กคร เราคงทราบจากเจ าหน าท และว ทยากรท จะมาช แจงให ท านได ทราบว า ท าไมเราจะต องเป ด เป ดแล วม ผลได ผลเส ยย งไง แต ด ฉ นย งย นย นว าเราไม ได เส ยท งหมด แต ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยหร อประเทศไหนๆ ไม ค อยยอมเส ยเปร ยบก นหรอก บางคนก บอกว า win-win เพ อให เหม อนก น บางคร งอาจม ท งได เปร ยบและเส ยเปร ยบ ม ท งข อด ข อเส ย แต พวกเราเองจะต องท าอย างไร จะต อง ปร บต วอย างไร ให ประเทศเราส ก บนานาอารยประเทศท เราไปเป ดตลาดก บเขาตรงน น นแหละค อส งท เราต องค ด ว าท าอย างไร ส นค าท กอย างท ท กว นน บางคร งหลายท านก คงได ย น ส นค าราคาตกต า แต ท ตกเพราะอะไรเราต อง มามอง แสดงว าท ตกเพราะบางคร งเราท าไม ได ค ณภาพ การแข งข นม นต องเล อกค ณภาพมาก อนด วย ไม ใช แค ราคา ส นค าค ณภาพด ราคาก ด ตาม เช น ผลไม สมม ต ผลไม ตกเกรดแล ว แล วค ณจะเอาราคาเท าก บเกรดบ เกรดเอ ม นเป นไปไม ได เพราะฉะน นตรงน ต องมาท าความเข าใจก นว าจะผล ตอย างไร ท าอย างไร ให ส นค าน น ได ค ณภาพเพ อเอาไปแข งข นก บเขา อย างกรณ เช น ข าว ท กคนอาจจะเด อดร อน ท กคนอาจจะตกใจว า เราจะส เว ยดนาม จะส ประเทศโน นประเทศน ไม ได ขอตอบว าไม จร งหรอก ประเทศไทยเราเก ง

10 10 ด ฉ นขอย นย นว าประเทศไทยเราเก ง แต เราจะทะนงต วว าเราเก งไม ได เพราะว าถ าพ ดก นตรงๆ แล ว เว ยดนามน ตามเรามาต ดๆ เหม อนก นเร องการผล ตข าว เพราะฉะน นพวกเรา หากเขาย งจ เราย งต องหน หน เพ อผล ตข าวท ม ค ณภาพส งเพ อไปแข งข นในตลาดโลกท ม ราคาส ง ถ าเป นข าวระด บเกรด 5% ระด บต า ค ดว า เราไม สามารถส เว ยดนามได เราก ต องยอมร บ เป ดใจยอมร บว าเราส ไม ได แน ๆ เพราะเขาค าแรงถ ก ผลผล ตก ได ส งกว าเรา และเราจะท าย งไงท จะปล กหน จากเขาได ก ตรงท ได เร ยนแล วว า เราก ต องผล ตส นค าท ม ค ณภาพส งเพ อ ไปส ก บเขา ตรงน เป นส งส าค ญท พวกเราต องมาช วยก นค ด ช วยก นระดมสมอง ส งไหนท ท านค ดว าเราประเทศไทย จะเส ยเปร ยบ ท านเสนอว าจะท าย งไง เราช วยก นแลกเปล ยนความค ด ด ฉ นบอกก บน องๆ ท ท างานท กๆ ท าน ว า เราอย าค ดเองเออเองอย ในห องส เหล ยม อย ในห องแอร อย ในท ท างาน แต เราต องออกมาฟ งความค ดเห นของ พวกท านท กภาคส วน และต องรวบรวมข อม ลท เราได ร บฟ งจากพวกท าน เพ อน าไปประมวลภาพรวมท งหมดเพ อ เสนอแนะร ฐบาล เพราะส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรก เปร ยบ เสม อนเสธ.กระทรวง ถ าเสธ.กระทรวงเซไปเซมา เกษตรกรก แย ตรงน เป นส งท จ าเป น พวกเราไม ใช แค น กว ชาการแต เราเป นน กบร การ ค ดวางแผนว าจะก าหนด ท ศทางย งไง โดยต องอาศ ยพวกท านท กภาคส วนให ม ส วนร วมหมด ตรงน เป นจ ดส าค ญ สม ยก อนหน วยงาน ราชการช น า เด ยวน ไม ใช ราชการไม ช น า ระดมความค ดเห น เราจะเป นผ สน บสน นให ท าน ท านขาดเหล อตรงไหน ท สน บสน นได เทคโนโลย ต างๆ ทางหน วยงานเราม เราเข าไปช วยได ตรงน นท านขอมา เหม อนอย างกรณ เราเป ด ตลาด ท านบอกท านเด อดร อน ตอนน เราม เง นกองท นปร บโครงสร าง ในช วงบ ายค ณราตร พ นพ ร ยะทร พย ก จะมา ช แจงให ท านทราบว า ท าย งไงท จะเข าไปช วยเหล อท าน อย างกรณ ตรงท ผลกระทบเช นกาแฟ ยกต วอย าง กาแฟ ท ด ฉ นไปท ามาทางภาคใต ท ม ผลกระทบเพราะเราส เว ยดนามไม ได ต นท นเขาถ กมาก แต ของเราแพง ตรงน น กว ชาการทางกรมว ชาการ ได ลงไปช วย ค ณค ดว าต ดแต งต น ท เร ยกว าท าสาวให กาแฟ ต ดแต งท าย งไงให ผลผล ต อย างท ด ฉ นบอก ค ณปล ก 10 ไร แต ค ณไม ด แล ม นก ไม ม ประโยชน ค ณต ดท งไปเลย 5 ไร อย างท เคยไป ช แนะค ณต ดท งไปเลย แล วเหล อไว 5 ไร ผลผล ตถ าค ณด แลด ม นก เท าก บ 10 ไร แล วค ณก ไปปล กพ ชอ นทดแทน ไปอ กชดเชยข นมา ตรงน เราก ส ได แล วก อย างท ท านในหลวงท านทรงตร สแล วว าเศรษฐก จพอเพ ยง ไม ใช พอเพ ยง เฉพาะว าบางคนไม เข าใจว าหาเช าก นค า ไม ใช พอเพ ยงในแต ละบ คคลระด บน อาจจะพอเพ ยงอย างน อ กระด บ หน งอาจจะพอเพ ยง ณ ตรงน นเป นส งท ส าค ญ เพราะฉะน นว นน ด ฉ นถ งบอกว า เด ยวม อะไรให ค ยก น ซ กถามได เจ าหน าท เราสามารถตอบได แสดงความค ดเห นก นได ช วยก นว ทยากรท กท าน ไม ว าจะเป นท านประมวล ท านชา ล ค ณล ดดา หร อ ดร.ร งษ ต ซ งเป นผ เช ยวชาญทางด าน FTA ตรงน เด ยวเรามาช วยก น เพราะฉะน นด ฉ นขอฝากว า ว นน เรามาเสนอแนะก น ถ าท านไม กล าแสดงความค ดเห นหร อจะถาม เพราะบางท าน ก เข าใจว า ไม กล า กล วไมค เข ยนใส กระดาษและให เจ าหน าท แล วเราจะประมวล เพราะบางคร งเราตอบท งหมดไม ได เพราะเวลาเราไม ม เข ยน ก ได หร อถ าท าน ไม กล าให เข ยนมา เราจะประมวลค าตอบและจะเสนอแนะเข ากรรมการ นโยบายของร ฐบาล เรา ม อย แล วของกระทรวงเกษตรฯ ม ว นน โชคด แล ว จ งหว ดแรกท ด ฉ นเล อกค อจ งหว ดสระแก ว ก ค ดว าก เป นโอกาสด ท ายท ส ดน ด ฉ นก ค ดว า ท กท านท เข าร วมส มมนาจะได ร บประโยชน จากว นน และก แสดงความ ค ดเห นก น เสนอแนะแลกเปล ยนก น รวมท งแนวทางท เราจะมาร วมก นแก ไขผลกระทบท อาจจะเก ดข น ท อาจจะ เก ดข นเท าน น อย าไปค ดว าด ฉ นบอกว ากระทบแน นอน ไม ใช แต เราก อย าไปวางใจว าเราเป นผ น าในการส งออก เช น ข าว เป นต น อ กส กคร จะม ผ แทนกรมการข าวมาช แจงให ฟ ง ก ขอให การส มมนาว นน ประสบผลส าเร จ และ ได ร บประโยชน ส งส ดแก ท กๆ ท าน ขอขอบค ณค ะ

11 สร ปการบรรยาย เร อง การค าส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน (อาฟตา-AFTA): ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร โดย ดร ร งษ ต ภ ศ ร ภ ญโญ 11 ความเป นมา ในป 2535 อาเซ ยนได ลงนามในความตกลงว าด วยอ ตราภาษ ท เท าเท ยมก น ส าหร บเขต การค าเสร อาเซ ยน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff :CEPT Scheme for the ASEAN Free Trade Area :AFTA) เพ อจ ดต งเขตการค าเสร อาเซ ยน ซ งเด มม ประเทศผ ก อผ ต ง 6 ประเทศ ได แก บร ไน อ นโดน เซ ย มาเลเซ ย ฟ ล ปป นส ส งคโปร และไทย ต อมาม สมาช กใหม เพ มข นอ ก 4 ประเทศ ได แก ก มพ ชา ลาว พม า และเว ยดนาม รวมเป น 10 ประเทศ ว ตถ ประสงค การรวมกล มของอาเซ ยน เพ อขยายความร วมม อทางเศรษฐก จระหว างประเทศ สมาช ก สร างความสามารถในการแข งข น ด งด ดการลงท นจากต างประเทศ และสร างอ านาจต อรองก บประเทศ นอกกล ม โดยม เป าหมายหล กเพ อ ลด/เล ก ภาษ ส นค าระหว างก นให หมดไป พร อมท งยกเล กอ ปสรรคทาง การค าท ม ใช ภาษ โดยเฉพาะเร องโควตา ซ งไทยม ส นค าโควตาภาษ ภายใต WTO จ านวน 23 รายการ ได แก 1) น านมด บ 2) นมผงขาดม นเนย 3) ม นฝร ง 4) หอมห วใหญ 5) เมล ดพ นธ หอมห วใหญ 6) กระเท ยม 7) ล าไยแห ง 8) เมล ดกาแฟ 9) กาแฟส าเร จร ป 10) ชา 11) พร กไทย 12) น าตาลทราย 13) เส นไหมด บ 14) ข าวโพดเล ยงส ตว 15) ข าว 16) เน อมะพร าวแห ง 17) มะพร าวผล 18) น าม นมะพร าว 19) เมล ดถ วเหล อง 20) น าม นถ วเหล อง 21) กากถ วเหล อง 22) น าม นปาล ม และ 23) ใบยาส บ ระยะเวลาการลดภาษ ประเทศอาเซ ยนเด ม 6 ประเทศ ได ทยอยน าส นค ามาลดภาษ จนกระท งลด ภาษ ส นค าท งหมดให เป น 0% ในป 2553 แต ส าหร บประเทศอาเซ ยนใหม 4 ประเทศ จะต องลดภาษ ส นค า ท งหมดให เป น 0% ในป 2558 แต ท งน ยกเว นส นค าท ม ความอ อนไหวบางรายการท ไม ต องลดภาษ เป น 0% อาจจะเหล อ 5% อย างไรก ตามการใช ส ทธ ลดภาษ เป น 0% ต องระบ ได ว าส นค าน น ม แหล งก าเน ดจาก ประเทศผ ผล ตน นจร ง หร อเป นส นค าท ม การผล ตในอาเซ ยนรวมก น เป นม ลค า ไม น อยกว า 40% ของม ลค า ส นค าน น การค าระหว างไทยก บอาเซ ยน ท ผ านมาไทยส งออกส นค าเกษตรไปย งประเทศสมาช กอาเซ ยน มากกว าน าเข าจากประเทศอาเซ ยนมาก ท าให ไทยได เปร ยบด ลการค าก บอาเซ ยนมาโดยตลอด โดยในช วง 3 ป ย อนหล ง ( ) ไทยส งออกส นค าเกษตร (ส นค าตอนท 1-24) ไปย งอาเซ ยนเป นม ลค า 115,831 ล าน บาท ในขณะท ม การน าเข าเพ ยง 37,440 ล านบาท ไทยได ด ลการค าก บประเทศสมาช กอาเซ ยนส งถ ง 78,391 ล านบาท แสดงให เห นว าไทยม ศ กยภาพการแข งข นก บอาเซ ยน จ งได วางย ทธศาสตร การเจรจาในเช งร ก โดย ต องเป ดเสร ให มากท ส ด จ งต องผ กพ นลดภาษ ท กรายการเป น 0% ในป 2553 (ยกเว น 4 รายการท คงภาษ ไว เหล อ 5% ได แก กาแฟ ม นฝร ง ไม ต ดดอก เน อมะพร าวแห ง) และต องยกเล กโควตาในส นค าเกษตรท ง 23 รายการ ในป 2553 เช นก น ขณะน กระทรวงพาณ ชย ได ออกประกาศยกเล กโควตาไปแล ว 13 รายการ เหล อ อ ก 10 รายการก าล งเตร ยมออกประกาศยกเล กโควตา ขณะน อย ในข นตอนการเสนอ ครม.

12 12 ส นค าส งออกส าค ญ ได แก ข าว น าตาล ซอส เคร องแกง/น าปลา และผล ตภ ณฑ จากแป ง ส นค าน าเข าส าค ญ ได แก ปลา/ส ตว น า (ซ งส วนใหญ น าเข ามาเป นว ตถ ด บเพ อการแปรร ป) ผล ตภ ณฑ จากแป ง/ธ ญพ ช ยาส บ และ น าม นพ ช/ไขม น ผลกระทบส นค าเกษตร 23 รายการ เพ อประโยชน ในการวางแนวทาง/มาตรการรองร บผลกระทบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ได ท าการว เคราะห แแบ งผลกระทบออกเป น 4 กล ม ด งน 1) กล มส นค าท ได ร บผลกระทบมาก ม 4 รายการ ได แก (1) ข าว (2) น าม นปาล ม (3) เมล ด กาแฟ (4) ไหมด บ 2) กล มส นค าท ได ร บผลกระทบปานกลาง ม 4 รายการ ได แก (1) มะพร าวผล (2) เน อ มะพร าวแห ง (3) ชา (4) ข าวโพดเล ยงส ตว 3) กล มส นค าท ได ร บผลกระทบน อย ม 11 รายการ ได แก (1) กาแฟส าเร จร ป (2) น านมด บ/นมพร อมด ม (3) นมผงขาดม นเนย (4) น าม นมะพร าว (5) เมล ดถ วเหล อง (6) พร กไทย (7) กระเท ยม (8) หอมห วใหญ (9) ม นฝร ง (10) น าตาลทราย (11) ยาส บ และ 4) กล มส นค าท ไม ได ร บผลกระทบ ม 4 รายการ ได แก (1) ล าไยแห ง (2) เมล ดพ นธ หอมห วใหญ (3) น าม นถ วเหล อง (4) กากถ ว เหล อง แนวทางรองร บการเป ดเสร ส นค าเกษตร 23 รายการ ม 3 ข นตอน ได แก ข นท 1 การบร หารการ น าเข า ณ ด านศ ลกากร เช น การก าหนดค ณสมบ ต ของผ น าเข า ต องขออน ญาตน าเข า ต องม ใบร บรอง ส ขอนาม ย ส ขอนาม ยพ ช ใบร บรอง GMOs เป นต น ข นท 2 เย ยวยาเกษตรกรท ได ร บผลกระทบโดยม กองท น FTA เข ามารองร บการปร บโครงสร างการผล ต การเพ มข ดความสามารถการแข งข น ข นท 3 ใช มาตรการ ปกป องพ เศษในการเก บค าธรรมเน ยมปกป อง เพ อระง บผลช วคราวหากม การน าเข ามากผ ดปกต โดยม กรม ศ ลกากร กรมการค าต างประเทศ และส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร เป นหน วยงานต ดตามข อม ล/เฝ าระว ง ผลกระทบจากการเป ดเสร ส นค าเกษตร ในกรอบอาฟตา (AFTA) ผลด - ไทยส งออกส นค าเกษตรได มากข น เน องจากภาษ น าเข าลดลง - ว ตถ ด บน าเข าราคาถ กลง ท าให ลดต นท นการผล ต ในการผล ตส นค าเพ อส งออก - เกษตรกรและผ ประกอบการเก ดการปร บต วเพ อให สามารถแข งข นได ผลเส ย - เกษตรกรในบางสาขาอาจได ร บผลกระทบ เม อม การน าเข าส นค าราคาถ กจากประเทศ อาเซ ยน ท าให ราคาส นค าในประเทศตกต า ภาพรวม ไทยได ประโยชน โดยจากผลการศ กษาของมหาว ทยาล ยหอการค าไทย ปรากฏว าผล จากอาเซ ยนลดภาษ เป น 0% ท าให GDP ของไทยในป 2558 เพ มข น 1.75% หร อ ค ดเป นม ลค า 203,951 ล านบาท และไทยจะเก นด ลสาขาเกษตรมากข น บทสร ป/ข อค ด ส นค าเกษตรไทยในอาเซ ยนย งม อนาคตท สดใส ขอเพ ยงให เกษตรกรปร บโครงสร างการ ผล ตเพ อการแข งข น โดยการผล ตส นค าท ม ล กษณะเฉพาะ ลดต นท นการผล ต และพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานส สากล ส วนภาคเอกชน ควรเน นด านค ณภาพ ความหลากหลายของส นค า การพ ฒนาภาพล กษณ และบรรจ ภ ณฑ รวมท งการใช เทคโนโลย เพ อย ดอาย ส นค าหล งการเก บเก ยว เป นต น

13 สร ปการบรรยาย โดย ค ณประมวล เข ยวข า กรรมการเลขาธ การหอการค า จ.สระแก ว 13 เกร นน า ตนเอง เป นน กธ รก จใหม ม อาย การท าธ รก จไม ถ ง 10 ป ในว นน จะพ ดถ งเร องเกษตรเป น หล กเพราะเป นส นค าท ท าท กอย างเพ อการส งออกได ซ งไทยเป นผ ผล ตส นค าเกษตรท ม ค ณภาพและผล ตได ใน ล าด บต นๆ ของโลก ส าหร บข อตกลง CEPT ในกรอบ AFTA ท จะต องลดภาษ เหล อร อยละ 0 น น เกษตรกร สระแก วย งไม ควรต นเต น เพราะสมาช กอาเซ ยนเพ อนบ าน 4 ประเทศ จะลดภาษ เป นร อยละ 0 ท งหมด ในป 2558 ส วนสมาช กอาเซ ยนอ ก 6 ประเทศ ไม ได เก ยวข องก นมากน ก ผลกระทบจากการเป ดเสร ส นค าเกษตร ในกรอบ อาฟตา (AFTA) ผลด - เกษตรกรได ประโยชน ล วนๆ จากการลดภาษ เหล อร อยละ 0 เพราะธ รก จสามารถขยาย การส งออกได เพ มข น ซ งจะส งผลต อเน องท าให ความต องการส นค าเกษตรเป นว ตถ ด บร ปในการแปรร ปเพ มข น ด วย ส าหร บส นค าท ม ศ กยภาพทางการตลาดส ง ท ควรส งเสร มในจ งหว ดสระแก ว 3 อ นด บแรก ได แก ข าว ม นส าปะหล ง และอ อย ผลเส ย - ไม ม /ม น อยท ส ด ส าหร บเกษตรกร ความต องการสน บสน นจากภาคร ฐ 1. การพ ฒนาแหล งน าในเขต จ.สระแก ว อย างเป นร ปธรรม 2. การสน บสน นเง นท น ส าหร บเกษตรกร/ผ ประกอบการท ไม ม เง นท นพอ เน องจากม กฎเกณฑ มากมายในการเข าถ งแหล งเง นท น 3. การลงท นด านโลจ สต กส เพ อสน บสน นให ม การส งออกเพ มข น โดยเฉพาะควรลงท นสร างสถาน ขน ถ ายส นค า เน องจากป จจ บ นม ข อจ าก ดด านช วงเวลาในการน ารถกล บจากก มพ ชา ส งผลให ส งออก ส นค าได ไม เต มตามค าส งซ อ ท าให ส ญเส ยรายได ไม น อย 4. เสร มสร างความส มพ นธ ท ด ของร ฐบาลต อร ฐบาลในอาเซ ยน เน องจากหากเพ อนบ านม ความม นคง ก ค อความม นคงของประเทศเราด วย 5. สน บสน นให ม One Stop Service 6. ความโปร งใสในการบร หารงานของภาคร ฐ บทสร ป/ข อค ด ประเทศไทยสามารถผล ตส นค าเกษตรได ในล าด บต นๆ ของโลก และม ค ณภาพด เราควรจะ ท าแบรนด ของไทยเอง ขายเอง ส งออกเอง นอกจากน การเป ดเสร การค าไม ควรม มาตรการเช งซ อน เน องจาก จะส งผลต อความน าเช อถ อต อการค าบร เวณแนวชายแดน และหากม การให บร การท ด ภาษ เป น 0 ป ญหาการ ล กลอบก จะไม ม

14 สร ปการบรรยาย โดย ค ณชาล อาศ ยราษฎร ต วแทนเกษตรกร และประธานศ นย ข าวช มชนระด บจ งหว ด (สระแก ว) 14 เกร นน า ม อาช พหล กค อท านา ป น ราคาผลผล ตข าวพอใช ได ห กลบต นท นแล วพออย ได ร ส กว าค มค า และภ ม ใจท เก ดมาเป นเกษตรกร อย างน อยก ม ข าวไว ร บประทาน และผล ตอาหารเล ยงคนท งโลก พ น องท เป น ผ ผล ตไม ต องก งวลว าเป ดการค าเสร แล ว จะขายอะไรไม ได ทางผ ส งออกได กล าวแล วว าไทยม โอกาสส งออก ส นค าเกษตรได มากข น ย อมส งผลให เกษตรกรสามารถขายข าวได เพ มข นเช นก น ท ส าค ญค อจะท าอย างไรให ส นค าม ค ณภาพและได มาตรฐานตามความต องการของตลาด สภาพป ญหา - ขาดแคลนน าเพ อการเกษตร - ต นท นการผล ตส ง - ขาดแคลนเมล ดข าวพ นธ หล ก - ป ญหาแมลงศ ตร พ ชระบาด เช นเพล ยกระโดดส น าตาล เพล ยแป ง ผลกระทบจากการเป ดเสร ส นค าเกษตร ในกรอบอาฟตา (AFTA) ต อเกษตรผ ปล กข าว - ไม ม ผลกระทบต อเกษตรกรมากน ก การปร บต วของเกษตรกรต อการเป ดเสร AFTA - การลดต นท นในการผล ต เช น ลดการใช ป ยเคม โดยเปล ยนไปใช ป ยหม ก ป ยคอก - ผล ตอาหารท ม ค ณภาพและปลอดภ ย เช นการผล ตตามหล กปฏ บ ต การเกษตรท ด และเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) - รวมกล มก นแปรร ปและจ าหน ายผลผล ต ท งในประเทศและต างประเทศ ความต องการสน บสน นจากภาคร ฐ 1. จ ดหาแหล งน าและ/หร อ ระบบชลประทานให เพ ยงพอต อการปล กข าวของเกษตรกร ซ งจะท าให เกษตรกรไม เส ยงต อการขาดท น จากการท ปล กข าวแล วไม ได ร บผลผล ตหร อได ร บผลผล ตต า 2. ภาคร ฐควรส งเสร มความร ความเข าใจ และให การปร กษาแนะน าในการปร บปร งว ธ การปล กข าว เพ อลดต นท นการผล ต และเพ มค ณภาพผลผล ต 3. สน บสน นข าวพ นธ ด ท เหมาะสมก บสภาพพ นท และสภาพภ ม อากาศ และเป นข าวท ให ผลผล ตส ง ทนต อโรคระบาดและแมลงศ ตร พ ช 4. การยกระด บและพ ฒนาค ณภาพข าวหอมจ งหว ด ให ม ช อเส ยงและเป นท ยอมร บของตลาด เพ อให ได ราคาเหม อนก บข าวหอมมะล ท งก ลาร องไห

15 15 บทสร ป/ข อค ด อาช พเกษตรกรเป นอาช พท ม เก ยรต ท าหน าท เป นผ ผล ตอาหารให คนท งโลก ขอให เกษตรกรอย าย อท อ ร ฐบาลเองก ไม ได น งนอนใจ คอยช วยเหล ออย ตลอด เช น โครงการประก นรายได เกษตรกร และเกษตรกรเองไม ต องกล วต อการเป ดเสร อาฟตา เพราะเกษตรกรม ศ กยภาพท สามารถแข งข นได โดยขอให เกษตรกรท าต วให เป น Smart Farmer หาความร ปร บปร งตนเอง ปร บเปล ยนเพ อให ท นต อโลก ภายนอก ท าการผล ตตามกระบวนการผล ตท เหมาะสม ซ งนอกจากจะได ค ณภาพท ด ตรงตามความต องการ ของตลาดแล ว ย งเป นการลดต นท นการผล ตอ กด วย และส งส าค ญเกษตรกรจะต องท าการช วยเหล อตนเองก อน พ งพาผ อ น

16 สร ปการบรรยาย เร อง ข าวไทย : การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร โดย ค ณล ดดา ว ร ยางก ร 16 สถานการณ และความส าค ญของข าวก บคนไทย ข าวเป นอาช พหล กของคนไทย ประเทศไทย สามารถผล ตข าวเพ อการบร โภคในประเทศและเหล อส งออกเป นอ นด บหน งของโลก ค ดเป นม ลค ากว า 100,000 ล านบาท โดยผล ตได ป ละกว า 20 ล านต น ปร มาณผลผล ตม มากกว าการบร โภคในประเทศ 190% ม เกษตรกรปล กข าว 3.7 ล านคร วเร อน หร อประมาณ 17 ล านคน ข าวเป นแหล งความม นคงทางอาหาร เป น ว ฒนธรรม ว ถ ช ว ตของคนไทยและเป นความภาคภ ม ใจท ผล ตข าวเล ยงชาวโลก ด งน นหากเก ดอะไรข นก บข าว ไทย ก จะส งผลกระทบท ร นแรงในวงกว าง ท งในประเทศและต างประเทศ ภ ยค กคามข าว ป จจ ยท ม ผลกระทบต อข าวไทย ต อชาวนาไทย ม หลายประการด วยก น อาท เช น การเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศโลก โรคและแมลงศ ตร พ ช การขาดแคลนแหล งน าเพ อการเกษตร โครงสร าง พ นฐาน ป จจ ยการผล ตม ราคาส งข น เช น ป ย สารเคม น าม น ซ งส วนใหญ น าเข าจากต างประเทศ นอกจากน ในด านการค าระหว างประเทศม การก าหนดมาตรการก ดก นท ม ใช ภาษ เพ มข น ซ งแต ละประเทศพยามปกป อง ผ ผล ตในประเทศ และค มครองส ขอนาม ยคนในชาต ข าวเป นส นค าท ม ความอ อนไหวทางการเม องในหลาย ประเทศ โดยเฉพาะในภ ม ภาคอาเซ ยน และไทยเองก จ าเป นต องเป ดตลาดส นค าเกษตรตามกต กาการค าเสร ระหว างประเทศ เป นต น มาตรการป องก นผลกระทบ เป นการก าหนดมาตรการ การน าเข าข าวท เข มงวด โดยไม ข ดก บ ข อตกลงระหว างประเทศ เพ อให ส นค าท น าเข าม ค ณภาพ เช น มาตรการส ขอนาม ย ส ขอนาม ยพ ช โดยข าวท น าเข าจะต องปลอดจากโรคแมลงศ ตร พ ช และปลอด GMOs ซ งต องม ใบร บรองจากประเทศต นทาง เป นต น มาตรการบรรเทาผลกระทบ จะต องสร างความเข มแข งให ก บระบบการผล ตข าวไทย เสร มสร าง ค ณภาพช ว ตชาวนา โดยในส วนของเกษตรกรจะต องปร บต วเพ อเสร มสร างข ดความสามารถการแข งข นท งใน แง ของการเพ มผลผล ตต อไร การลดต นท น การปร บปร งค ณภาพผลผล ต การปฏ บ ต ตามระบบ GAP การ แปรร ปข าวให เป นผล ตภ ณฑ ท หลากหลาย เพ อสร างม ลค าและสนองความต องการของตลาด รวมท งการน อม น าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาปฏ บ ต ในส วนของภาคร ฐเองก ต องม การกระจายข อม ลข าวสาร ว จ ยและ พ ฒนาพ นธ ใหม ๆ และกระจายเมล ดข าวพ นธ ด จ ดต งศ นย ข าวช มชน พ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การผล ตท เหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ ส งเสร มชาวนาห วก าวหน าให พร อมร บเทคโนโลย ใหม ๆ การพ ฒนาโครงสร าง พ นฐาน เช น ระบบชลประทาน สร างระบบมาตรฐานการร บรอง การสร างระบบประก นความเส ยง การจ ดต ง กองท นเย ยวยาผ ท ได ร บผลกระทบ (กองท น FTA) ธ รก จต องสร างแบรนด ตราส ญล กษณ ข าวไทย เพ อสร าง ความเช อม นในค ณภาพข าวไทย

17 17 บทสร ป/ข อค ด ประเทศไทยไม สามารถท จะอย อย างโดดเด ยว โดยไม ม การค าขายก บ ต าง ประเทศได ประเทศต างๆ ท วโลกรวมท งไทยได ม การจ ดท าเขตการค าเสร เพ มข นเร อยๆ การท าข อตกลง เขตการค าเสร ไม ม ประเทศใดได ประโยชน แต ฝ ายเด ยว บางอย างเราได บางอย างเราเส ย แต โดยรวมแล วจะ ได ประโยชน ท งค จากกต กาและเง อนไขการค าโลกท เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว การต งก าแพงภาษ จะท าได น อยลง มาตรการท ม ใช ภาษ จะถ กน ามาใช มากข น ด งน นภาคร ฐและเอกชนจะต องต ดตามสถานการณ อย าง ใกล ช ด และปร บกระบวนการผล ตให ม ประส ทธ ภาพ ได ผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพ มาตรฐานสากลในราคาท แข งข นได ซ งเราจะแข งข นการผล ตข าวค ณภาพต าคงยาก ด วยป จจ ยด านต นท น ด านแรงงาน ด งน นจ งควร ก าหนดท ศทางให แน ช ด โดยหากจะท าตลาดข าวค ณภาพส งก ต องเตร ยมความพร อมท งในเร องค ณภาพ มาตรฐาน การผล ตท เป นม ตรต อส งแวดล อม และระบบการตรวจสอบย อนกล บ เป นต น ท งน จะต องร วมม อก น ท กฝ าย ท งเกษตรกร ภาคร ฐ และภาคเอกชน เพ อให ประเทศไทยย นหย ดอย ในเวท การค าข าวของโลกได อย างย งย น และเกษตรกรได ร บผลตอบแทนค มค า เสร มสร างค ณภาพช ว ตชาวนาไทยให ม ความม นคงตลอดไป

18 สร ปการบรรยาย เร อง กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร เพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ โดย ค ณราตร พ นพ ร ยะทร พย 18 ท มาของกองท น กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข น ของประเทศ ต งข นตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 20 กรกฎาคม 2547 ม ว ตถ ประสงค เพ อปร บโครงสร างการ ผล ตภาคเกษตร ปฏ ร ปผลผล ตทางการเกษตร พ ฒนาค ณภาพส นค าเกษตร แปรร ปสร างม ลค าเพ ม และ ช วยเหล อให เกษตรกรปร บเปล ยนการผล ตส นค าไปส ส นค าท ม ศ กยภาพ กองท นจะสน บสน นในเร อง ป จจ ยการ ผล ต เทคโนโลย งานว จ ย พ ฒนาการให ความร ฝ กอบรมและด งาน รวมท งโครงสร างพ นฐานการเกษตร องค กรท ร บผ ดชอบกองท นฯ ได แก คณะกรรมการบร หารกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาค เกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ ม ร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป น ประธาน และม เลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร เป นเลขาน การ ท าหน าท พ จารณาอน ม ต โครงการ และก าหนดหล กเกณฑ ต างๆ นอกจากน ม อน กรรมการ 2 คณะภายใต คณะกรรมการช ดด งกล าว ได แก คณะอน กรรมการกล นกรองโครงการฯ และคณะอน กรรมการประชาส มพ นธ ฯ ข นตอนการเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นจากกองท น เร มจากเกษตรกรหร อหน วย ราชการเข ยนโครงการ เสนอไปย งหน วยงานท ร บผ ดชอบตามสายงานก อน เพ อกล นกรองก อนท จะเสนอมาย ง ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ต อจากน น ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรจะพ จารณาโครงการโดยเจ าหน าท ภายในส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเอง และผ ทรงค ณว ฒ จากหน วยงานท เก ยวข อง เม อโครงการผ านการ พ จารณาแล วจะเสนอไปท อน กรรมการกล นกรองโครงการ และคณะกรรมการบร หารกองท นอน ม ต โครงการ ต อไป เม อผ านความเห นชอบจากคณะกรรมการฯ แล ว โครงการจะได ร บจ ดสรรเง นให ตามแผนการใช เง นและ จะม การต ดตามผลการปฏ บ ต งานท ก 3 เด อน รวมท งม การต ดตามผลการใช เง นท กป หล กเกณฑ การพ จารณาความเหมาะสมของโครงการ อาท เช น เป นโครงการท เสนอโดย เกษตรกร/สถาบ นเกษตรกร ท ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า หร อหน วยราชการท ด แลเกษตรกรท ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร การค า ต องเป นโครงการท ม ศ กยภาพท งด านการผล ตและการตลาด และ เป น โครงการท ให ผลตอบแทนค มค าทางเศรษฐก จ เป นต น กรอบและเง อนไขการสน บสน นเง น พ จารณาง ายๆ ค อ หากเป นเง นจ ายขาด ก จกรรมน นๆต อง เป นก จกรรมท เกษตรกร ผ ผล ตส นค าน นๆ ได ประโยชน เท าเท ยมก น เช นการท าแปลงสาธ ต ฝ กอบรมด งาน อ กประเภทหน ง ค อ เง นท จ ายแล วไม ม ดอกเบ ยท เร ยกว า เง นหม นเว ยน เป นเง นกองท นท ให ไปแล วเก ด ประโยชน เก ดรายได ต อคนกล มหน ง แต กล มอ นไม ได ประโยชน ซ งจะต องค นกองท น โดยไม ค ดดอกเบ ย เพ อ จ ดสรรให กล มอ นต อไป

19 19 ห วข อการเข ยนโครงการท เสนอ ประกอบด วย ช อโครงการ เจ าของโครงการ หล กการ และเหต ผล ว ตถ ประสงค ของโครงการ ว ธ ด าเน นการ เป าหมาย ระยะเวลาด าเน นการ ระยะเวลาโครงการ งบประมาณ และประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ซ งป จจ บ นม การจ างหน วยงานมาเข ยนให หร อถ าเป นโครงการท ไม ซ บซ อน หน วยงานราชการ/สศก.จะช วยเข ยนให แต ต องเป นโครงการท เป นความต องการของเกษตรกร จร งๆ ผลการด าเน นงานท ผ านมา จนถ งป จจ บ น กองท นได ม การช วยเหล อส นค าท ได ร บผลกระทบจาก การเป ดเสร แล ว 12 โครงการ ในส นค า 7 ชน ด ได แก กระเท ยม โคเน อ โคนม ส กร ปาล ม-น าม น ชาและกาแฟ เป นวงเง นรวมท งส น ล านบาท การจ ดท าแผนแม บทกองท นฯ เพ อใช เป นกรอบในการด าเน นงานกองท น ป ม การ ปร บเปล ยนท ศทางการข บเคล อนกองท นให ม ประส ทธ ภาพมากข น ให เกษตรกรเข าถ งแหล งเง นท นได สะดวก ข น โดยก าหนด 3 กลย ทธ ได แก (1) การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารเง นกองท น จากเด มท ช วยเฉพาะส นค า ท ได ร บผลกระทบจากการท า FTA ม การขยายขอบเขตการให ความช วยเหล อไปย งส นค าท จะเพ มข ด ความสามารถการแข งข นด วย (2) การเพ มศ กยภาพการบร หารจ ดการกองท นฯ ม การจ ดท าฐานข อม ลจ ดจ าง outsource มาจ ดท าโครงการ /ประเม นผลโครงการ ท าเว ปไซต กองท น ค ม อกองท น และการส ารวจความพ ง พอใจของผ ร บบร การเง นกองท นฯ และ (3) การส งเสร มและประชาส มพ นธ กองท นท งในเช งร บและเช งร ก ผ าน ส ออ เล กทรอน คส ต างๆ ประชาส มพ นธ ในระด บพ นท การเตร ยมการส าหร บรองร บส นค า TRO 23 รายการ ท ได ร บผลกระทบจากการเป ดการค าเสร อาเซ ยน ในว นท 1 มกราคม 2553 บทบาทของกองท นจะม การจ ดล าด บความส าค ญของส นค าท ได ร บ ผลกระทบมากน อยตามความร นแรงของป ญหา เช น ข าว ซ งเป นหน งในส นค าท ได ร บผลกระทบมาก โดยจะม การประช มหน วยงานภายในเพ อจ ดท าโครงการช วยเหล อเกษตรผ ผล ตข าว ป ญหาส าค ญประการหน ง ค อ การ ขาดแคลนพ นธ ด ซ งทางกองท นจะช วยเหล อในเร องการกระจายพ นธ ด ร วมก บกรมส งเสร มสหกรณ จ ดท า โครงการศ นย ข าวช มชนร วมก บกรมการข าว จ ดท าโครงการเพ มม ลค าในการแปรร ปข าวร วมก บกรมส งเสร ม สหกรณ ท าโครงการ GAP ร วมก บกรมการข าว ท าข าวค ณภาพ หากม ข อสงส ยสามารถต ดต อได ท ส าน กงาน กองท น ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร โทร โทรสาร

20 ค าถาม ค าตอบ (สระแก ว) ค ณทองเพ ม (เกษตรกรต าบลหนองม วง อ าเภอโคกส ง) สอบถามว า เกษตรกรม บทบาท อย างไรก บการลดภาษ ในกล มอาเซ ยน (AFTA) ตอบ (ค ณร งษ ต ภ ศ ร ภ ญโญ) จร งๆ แล วเกษตรกรม ส วนเก ยวข องทางอ อมก บการลดภาษ ค อเม อประเทศท น าเข าม การลดภาษ เท าก บว าส นค าเกษตรของไทยจะต องถ กลงในสายตาของผ น าเข า ผ น าเข าก จะเพ มการน าเข า ท าให ไทยส งออกได มากข น เพราะฉะน นก เป นโอกาสของ เกษตรกรท จะผล ตส นค าและป อนตลาดโดยผ านผ ประกอบการ และเม อผ ประกอบการท ส งออกเม ราย ได เพ มข น เราก คาดหว งว าก าไรท ผ ประกอบการส งออกท ได มากข น จะมาแชร บางส วนให ก บเกษตรกร เราได บ าง ในส วนน เราก ค ดว าเป นส วนท ได ของเกษตรกร 2. ร ฐบาลจะแก ไขอย างไร ภาษ ถ ก ค แข งข นมากข นถ ง 9 ประเทศ เช นการท าข าว อ อย ม น ส าปะหล ง จะก าหนดราคาอย างไร หร อจะปล อยให เกษตรกรยากจนต อไป ตอบ (ค ณประมวล เข ยวข า) ว ธ การท จะเพ มราคาผลผล ต ไม จ าเป นจะต องให ม นราคาส งๆก ได โดยการท เพ มปร มาณ ผมยกต วอย าง อย างม นส าปะหล ง ป จจ บ นเราท าข นมาไร ละประมาณ 5 ต น ลงท นประมาณส ก 2,000 บาท เราก ลงท นเพ มอ กน ดหน งให เป น 3,000 บาทให ได ไร ละ 10 ต น แต เรา ขายในราคาเด ม สมม ต เราขายในราคาก โลกร มละ 2 บาท และถ าท าเพ มเป นไร ละ 10 ต น ม นก จะ เท าก บขายได ในราคา 4 บาท ผลผล ตทางการเกษตรนอกจากท เราจะรอให ราคาม นข นก ไม จ าเป น ให เราเพ มปร มาณท เราท าได ก จะม รายได เพ มข น 3. ค ณสงคราม ผลเก ด สอบถามว า ท กว นน การค าชายแดนระหว างไทยก บเขมร จะม ส นค าค อ ข าว ก บม นส าปะหล งเป นส วนมาก ส าหร บข าว ไทยเราจะน าปลายข าวเข ามาแต ตอนน ม ท ง ข าวเปล อก ข าวสาร 5%, 15% และ 25% ผมเป นห วงตรงน ว า ในเร องการน าเข าของพ ช ส ขอนาม ยของพ ชเราจะป องก นย งไงท งน าเข าส งออก และร ฐบาลม มาตรการอย างไร รวมท ง พ ชต ดแต งพ นธ กรรมและท ม สารปนเป อนท อาจก อให เก ดมะเร ง และในเร องด านต างๆ สระแก วม ด านเยอะท งถาวร และช วคราว ซ งเป นด านถาวรเท าน นหร อท จะร บผ ดชอบคอย ตรวจสารปนเป อนต างๆ ม นก จะแออ ดก น ค บแคบมหาศาลไม ท นเลยจะจ ดการอย างไร ตอบ (ค ณร งษ ต ภ ศ ร ภ ญโญ) ป จจ บ นจะม การน าเข าข าวจากต างประเทศบ าง แต ว าก เส ย ภาษ เต ม เส ยภาษ ตามปกต ประมาณ 52% ภาษ ท เราเก บจากต างประเทศ แต ในกรณ ของ AFTA เรา หมายถ งว าภาษ เป น 0 เราจะควบค มปร มาณการน าเข าโดยการจ าก ดเฉพาะปลายข าว เพราะว าปกต ปลายข าวเราจะน าเข าน อยมาก ค ดเป นส ดส วนของการน าเข าข าวท งหมดน น อยจร งๆ เพราะฉะน นม น ก เป นการครอบคล มเป ดเหม อนป ดอย างท ค ณล ดดาว า แต น ม นก เหม อนก บว าเราพยายามให ความ ร วมม อก บประชาคมโลกในเร องของการค าระหว างก นหร อการเป ดเสร และในเร องด านท น าเข า เราจะ เข มงวดเป นด านท ให น าเข าเฉพาะด าน แต การส งออกเราไม ได ป ด เราสามารถส งออกในท กๆท ท เราจะ ส งออกไป เพราะฉะน นถ าข นตอนของการส งออกน นจะไม ม ป ญหา ยกเว นแต ว าประเทศท น าเข า เขา อาจจะใช มาตรการเช นเด ยวก บไทยก ได ว าเขาจะขอก าหนดด านน าเข าเหม อนก นน น เป นอ กเร องหน ง

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA

ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA ส วนเศรษฐก จและการค า ส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร

More information

รายงานการว จ ย การศ กษาแนวทางการบร หารจ ดการส นค ากระเท ยม

รายงานการว จ ย การศ กษาแนวทางการบร หารจ ดการส นค ากระเท ยม รายงานการว จ ย เร อง การศ กษาแนวทางการบร หารจ ดการส นค ากระเท ยม โดย นางอรสา ด สถาพร นางสาวจ ราภา จอมไธสง ส าน กส งเสร มและจ ดการส นค าเกษตร กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2551 (2) สารบ ญ หน า สารบ ญตาราง สารบ

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานในระด บบ ณฑ ตศ กษา โครงการว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาจ ตว ทยาช มชน ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เสนอ ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

การบร หารจ ดการทร พยากรป าไม ด น และน ำ อย างย งย น

การบร หารจ ดการทร พยากรป าไม ด น และน ำ อย างย งย น การบร หารจ ดการทร พยากรป าไม ด น และน ำ อย างย งย น xv การบร หารจ ดการทร พยากรป าไม ด น และน ำ อย างย งย น i รายงานผล โครงการพ ฒนาต ลาการศาลปกครอง ด านส งแวดล อม (Green Judges) ป ๒๕๕๕ : การบร หารจ ดการทร

More information

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน ป พ ทธศ กราช 2555

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน ป พ ทธศ กราช 2555 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน ป พ ทธศ กราช 2555 งานราชการท กอย าง ไม ว าเล กหร อใหญ ง ายหร อยาก ย อมม ความสำค ญอย ในงานของแผ นด

More information

โครงการแบรนด ซ มเมอร แคมป ป ท 26 GAT ความค ดเช อมโยง (1)

โครงการแบรนด ซ มเมอร แคมป ป ท 26 GAT ความค ดเช อมโยง (1) ส วนท 1...โดย อ.สาธร อ พ นว น (พ เต อ)...หน า 2-41 ส วนท 2...โดย อ.ว นชนะ หม นงาน...หน า 42-102 ส วนท 3...โดย นพ.เอกบ ตร แจววณ ชก ล (หมอแผน)...หน า 103-163 อ.นพฤทธ แจววณ ชก ล ส วนท 4 ช ดเก งข อสอบ...หน

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ คาแถลงนโยบาย ของ คณะร ฐมนตร พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ สารบ ญ ประกาศแต งต งนายกร ฐมนตร ก ประกาศแต งต งร ฐมนตร ข คาแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร

More information

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 1 ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง เป นการเล าเร องราวเหต การณ และผลท เก ดข นในขณะท ดาเน นการ ศ กษาค นคว า รวมถ งส งต างๆท เก ดข นซ งเก ยวข องก บการศ

More information

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๑ รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ว นท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห วข อ ฐานการผล ต/โครงสร างตลาดในอาเซ ยน โดย นางจ นตนา ช ยวรรณาการ

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง ท กประเทศได เล งเห นความส าค ญของการใช หน งส อเป นเคร องม อในการพ ฒนาเด กซ งเป น ทร พยากรสาค ญของส งคม ม โครงการเก ดข นมากมายท งท ด าเน นการโดยหน วยงานภาคร

More information

สภาองค กรช มชน รวมพล งสร างความเข มแข งของช มชน

สภาองค กรช มชน รวมพล งสร างความเข มแข งของช มชน : บรรณาธ การ : พรรณท พย เพชรมาก เร ยบเร ยง : เสาวล กษณ สมส ข : ณ ฏฐพล จ ระสก ลไทย พ มพ คร งแรก : พฤศจ กายน 2550 จำนวนพ มพ : 1,500 เล ม ประสานการผล ต : จ รวรรณ ช ชำนาญ ผล ตโดย : สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน (องค

More information

ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น

ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น 2 ท ผ านมาประเทศไทยให ความส ำค ญก บการท องเท ยวเพ ยง ในแง เศรษฐก จเท าน น แต หลายคร งม ค ำถามเก ดข นว าช มชนในแต ละ แหล งท องเท ยวม

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ บทท หน า บทท 1 บทน า 1 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค การบร หารส วนต าบลฝาละม 2-7 บทท 3 การว

More information