Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "------------------------------"

Transcription

1 1. หล กการและเหต ผล โครงการจ ดส มมนาเร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร เขตการค าเสร อาเซ ยน (ASEAN Free Trade Area:AFTA) ได จ ดต งเม อป 2535 โดยสมาช กอาเซ ยน เด ม 6 ประเทศ (ไทย ฟ ล ปป นส อ นโดน เซ ย บร ไน มาเลเซ ย ส งคโปร ) ได ลงนามร วมก นและม ข อตกลงให ประเทศสมาช กต องลดภาษ ระหว างก น ให อย ระด บต าเพ ยงร อยละ 0-5 และให ยกเล กมาตรการโควตาภาษ (Tariff Rate Quota: TRQ) ซ งเป นส วนหน งของมาตรการก ดก นการค าท ม ใช ภาษ (Non-Tariff Barriers-NTBs) ท งน อาเซ ยนเด ม 6 ประเทศม พ นธกรณ จะลด/เล กภาษ ภายในป พ.ศ และอาเซ ยนใหม 4 ประเทศ (ก มพ ชา เว ยดนาม ลาว และ พม า) ลด/เล กภาษ ภายในป พ.ศ ในกล มส นค าเกษตร ประเทศไทยม ส นค าเกษตรท เป นส นค าโควตาภาษ 23 รายการ ( น านมด บ/นมปร ง แต ง นมผงขาดม นเนย ล าไยแห ง ข าวโพดเล ยงส ตว กระเท ยม หอมห วใหญ เมล ดพ นธ หอมห วใหญ ม นฝร ง พร กไทย ข าว เมล ดถ วเหล อง กากถ วเหล อง น าม นถ วเหล อง น าม นปาล ม มะพร าวผล น าม นมะพร าว เน อมะพร าว แห ง ชา เมล ดกาแฟ กาแฟส าเร จร ป ไหมด บ น าตาล และใบยาส บ) ท จะต องลดภาษ เป นศ นย (ยกเว นเมล ด กาแฟ ม นฝร ง ไม ต ดดอก และเน อมะพร าวแห งท ภาษ เป น 5%) และต องยกเล กโควตาควบค ไปด วย ประเทศไทยได ด าเน นการตามพ นธกรณ มาโดยล าด บ ท งน ย งคงส นค า 10 รายการ จาก 23 รายการ ท ไทย จะต องลด/เล กภาษ และการยกเล กโควตาในว นท 1 มกราคม 2553 ได แก เมล ดถ วเหล อง ข าว เมล ดกาแฟ กาแฟส าเร จร ป ชา น านมด บ/นมพร อมด ม นมผงขาดม นเนย มะพร าว(ผล) เน อมะพร าวแห ง และน าม นมะพร าว และเน องจากการต องปฏ บ ต ตามพ นธกรณ ของไทยอาจท าให เก ดผลได และเส ยในส นค าเกษตรด งกล าว ส งผล กระทบต อเกษตรกรและผ ม ส วนได ส วนเส ยท กภาคส วน ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ในฐานะผ แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในคณะผ เจรจาเขตการค า เสร อาเซ ยนฝ ายไทย จ งเห นควรให ม การจ ดส มมนาเร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร เพ อช แจงข อม ลและสร างความร ความเข าใจในเร องการเป ดตลาดเสร ส นค าเกษตรโดยเฉพาะอย างย งส นค า 23 รายการ ท ไทยต องยกเล กมาตรการโควตา ให แก เกษตรกร/ สถาบ น เกษตรกร ผ ประกอบการ/ภาคเอกชน ส วนราชการท ม หน าท เก ยวข อง น กว ชาการ องค กร สมาคม ชมรม และ ประชาชนท วไป นอกจากน ย งต องการให เป นเวท สาธารณะร บฟ งความเห นเพ อให ได มาซ งความเป นไปได และแนวทางปฏ บ ต ของมาตรการรองร บผลกระทบและมาตรการเย ยวยาส าหร บเกษตรกรและผ ได ร บผลกระทบ ท งน ในท ส ด เพ อให ไทยสามารถใช มาตรการท เตร ยมพร อมแล วเพ อปกป องผลกระทบจากการน าเข าส นค า เกษตรจากประเทศสมาช กอาเซ ยนในอนาคต ต อไป 1

2 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให ผ เข าร วมส มมนา (เกษตรกร/สถาบ นเกษตรกร ผ ประกอบการ/ภาคเอกชน หน วยงาน ราชการท เก ยวข อง น กว ชาการ องค กร สมาคม ชมรม และประชาชนท วไป) ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน 2.2 เพ อจ ดเวท สาธารณะร บฟ งความเห นของผ ม ส วนได ส วนเส ยและผ เก ยวข อง โดยเฉพาะเกษตรกร/ สถาบ นเกษตรกร ผ ประกอบการ/ภาคเอกชน เก ยวก บแนวทางการจ ดท ามาตรการรองร บและมาตรการ เย ยวยาแก ผ ได ร บผลกระทบ 2.3 เพ อน าข อม ลท ได จากการส มมนามาใช ประกอบการจ ดท าแนวทาง/มาตรการรองร บผลกระทบและ มาตรการเย ยวยาเกษตรกร/ผ ท ได ร บผลกระทบ เพ อเตร ยมความพร อมของไทยในการใช มาตรการด งกล าว 3. ร ปแบบการส มมนา 3.1 ว ทยากรประกอบด วย ผ ทรงค ณว ฒ และผ เก ยวข องจากภาคร ฐเอกชน และเกษตรกร บรรยาย เก ยวก บสร ปผลการเจรจาและพ นธกรณ การเป ดตลาดส นค าเกษตรและการยกเล กโควตาส นค าเกษตร 23 รายการ ภายใต กรอบความตกลงเขตการค าเสร อาเซ ยน การใช ประโยชน จากความตกลงฯ ข อเสนอแนวทางการ มาตรการรองร บ ส าหร บส นค าท ได ร บผลกระทบทางลบ และมาตรการเย ยวยาเกษตรกรโดยใช ประโยชน จาก กองท นปร บโครงสร างการผล ตเพ อการแข งข นก บต างประเทศ (กองท น FTA) ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ 3.2 ร บฟ งความเห นจากผ เข าร วมส มมนา 3.3 รวบรวมความเห นและข อเสนอแนะจากการส มมนา มาใช ประกอบการพ จารณาจ ดท าแนวทาง มาตรการรองร บผลกระทบและมาตรการเย ยวยาแก เกษตรกร/ผ ได ร บผลกระทบ 4. เป าหมาย/ผ เข าร วมส มมนา จ ดส มมนาเพ อร บฟ งความค ดเห นจากผ ม ส วนได ส วนเส ยและผ เก ยวข อง โดยเฉพาะเกษตรกร/ สถาบ นเกษตรกร ผ ประกอบการ/ภาคเอกชน หน วยงานราชการท เก ยวข อง ท งในและนอกกระทรวงเกษตร และสหกรณ อาท เช น เจ าหน าท ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร กรมว ชาการเกษตร กรมส งเสร มการเกษตร กรมปศ ส ตว กรมประมง รวมถ งเจ าหน าท ด านศ ลกากร ด านอาหารและยา ส าน กงานพาณ ชย จ งหว ด น กว ชาการ องค กร สมาคม ชมรม และประชาชนท วไป จ านวน 4 ภาค ๆ ละ 200 คน รวมประมาณ 800 คน ในเขตจ งหว ดชายแดน/แหล งผล ตส าค ญ 4 ภาคของประเทศไทย 5. ว น เวลาและสถานท ในการจ ดส มมนา คร งท ว น เด อน ป ส นค าส าค ญ สถานท หมายเหต 1 8 ธ.ค ข าว อ อย ม นส าปะหล ง ภาคกลาง: จ. สระแก ว ผ เข าร วมส มมนา 200 คน 2 14 ธ.ค ข าว ข าวโพด ชา กาแฟ ภาคเหน อ: จ. เช ยงราย ผ เข าร วมส มมนา 200 คน 3 21 ธ.ค ข าว น าตาล (อ อยโรงงาน) ภาคอ สาน: จ. หนองคาย ผ เข าร วมส มมนา 200 คน 4 28 ธ.ค ปาล ม กาแฟ มะพร าว ภาคใต : จ. กระบ ผ เข าร วมส มมนา 200 คน 2

3 6. ผ ร บผ ดชอบในการจ ดส มมนา ส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร 7. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 7.1 เกษตรกร/สถาบ นเกษตรกร ผ ประกอบการ/ภาคเอกชน หน วยงานราชการ น กว ชาการ และ ประชาชนท วไป ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการการเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน และร บทราบแนวทางการบร หารจ ดการของร ฐในการเป ดตลาดรวมถ งการปกป องและการให ความช วยเหล อ ภาคเกษตร 7.2 ได ข อเสนอแนะจากผ เข าร วมในการส มมนา ส าหร บประกอบการจ ดท ามาตรการรองร บและ มาตรการเย ยวยาเพ อให เกษตรกรได ร บผลกระทบน อยท ส ดอย างเป นร ปธรรมต อไป

4 ก าหนดการส มมนาเร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร ว นอ งคารท 8 ธ นวาคม 2552 ณ โรงแรม อ นโดจ น อ าเภออร ญประเทศ จ งหว ดสระแก ว :30-09:30 น. ลงทะเบ ยน 09:30-10:00 น. กล าวต อนร บ โดย รองผ ว าราชการจ งหว ดสระแก ว (นายสมชาย อ ชฌาก ล) กล าวรายงาน โดย ผ อ านวยการส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ (นางกรท พย เสน วงศ ณ อย ธยา) เป ดส มมนา โดย รองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร (นางส ภาพร พ มลล ข ต) 10:00-10:15 น. พ กร บประทานอาหารว าง 10:15-12:15 น. การบรรยาย (1) เร อง ผลการเจรจาเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน โดย ผ แทนส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ (น.ส.ร งษ ต ภ ศ ร ภ ญโญ) (2) เร อง การเป ดตลาดข าว โดย ผ แทนกรมการข าว (น.ส.ล ดดา ว ร ยางก ร) โดย ผ แทนเกษตรกร (นายชาล อาศ ยราษฎร ) (3) เร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรในม มมองของภาคเอกชน โดย ผ แทนภาคเอกชน (นายประมวล เข ยวข า) 12:15-13:15 น. พ กร บประทานอาหารกลางว น 13:15-16:15 น. การบรรยาย (ต อ) (4) เร อง การใช ประโยชน จากกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ด ความสามารถการแข งข นของประเทศ (กองท น FTA) โดย ผ แทนกองท น FTA จากส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร (นางราตร พ นพ ร ยะทร พย ) ร บประทานอาหารว าง 16:15-17:00 น. สร ปประเด นส าค ญ และตอบค าถาม โดย ว ทยากร 17:00 น. พ ธ ป ดส มมนา 4

5 ค ากล าวต อนร บผ เข าร วมส มมนา การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร โดย นายสมชาย อ ชฌาก ล รองผ ว าราชการจ งหว ดสระแก ว ว นอ งคารท 8 ธ นวาคม 2552 ณ โรงแรมอ นโดจ น จ งหว ดสระแก ว 5 ขอต อนร บ ท านรองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร (ท านรองเลขาฯ ส ภาพร พ มลล ข ต) ท านผ อ านวยการส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ (ท านผอ.กรท พย เสน วงศ ณ อย ธยา) คณะว ทยากร และผ เข าร วมส มมนาท เคารพร กท กท าน กระผม นายสมชาย อ ชฌาก ล รองผ ว าราชการจ งหว ด ว นน ได ร บมอบหมายจากท านผ ว า ราชการจ งหว ดให มาปฏ บ ต หน าท ในฐานะผ ว าราชการจ งหว ด เน องจากว าท านต ดราชการส าค ญและต องเตร ยม ต วท จะเด นทางไปร วมในพ ธ เฉล มฉลองพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ท กร งเทพมหานคร จ งมอบหมายให ผมมาเป นผ แทน ในฐานะท เป นต วแทนของจ งหว ดสระแก วม ความย นด เป นอย างย ง ท ท านรองเลขาฯ ส ภา พร ได น าคณะมาเป ดการอบรมเตร ยมการ เป ดตลาดส นค าการเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน ไทยควร จะต องเตร ยมพร อมอย างไร ก อนอ นผมต องขอขอบพระค ณมากท ได กร ณาเล อกจ งหว ดสระแก วเป นสถานท ประช มส มมนา ในฐานะของต วแทนกล มจ งหว ดภาคกลางในคร งน จากท ด ห วข อการส มมนาท ได ม การเตร ยมการ ไว แล ว ผมเห นว าห วข อด งกล าวจะเป นประโยชน อย างย งก บกล มจ งหว ดในภาคกลาง เพราะว าการส มมนาคร งน เป นการส มมนาท จะก อให เก ดประโยชน ก บผ เข าร วมส มมนาท งภาคราชการ และหน วยงานท เก ยวข อง โดยเฉพาะภาคเอกชนผ ผล ตและผ จ าหน าย ตลอดจนเกษตรกรท เป นผ ผล ตส นค าท ได ร บผลกระทบในระด บ ราก หญ า ซ งท งหมดน นจะม ผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะจ งหว ดสระแก ว ซ งถ อได ว าเป นจ งหว ดท ม พ นท ทาง การเกษตรน น เป นเน อท ประมาณ 2,162,272 ไร ซ งเป นจ านวนค อนข างจะส ง พ นท ส วนใหญ จะใช ในการปล ก ข าว ข าวโพด ม นส าปะหล ง ยางพารา อ อยและพ ชอ นๆ อ กหลายชน ด โดยเฉพาะจ งหว ดเราน นเป นแหล งผล ตท ส าค ญทางการเกษตร โดยม เกษตรกรไม ต ากว า 90% จ งน บเป นเร องท ส าค ญอย างย ง ซ งรวมท งส วนราชการ ต างๆท จะต องปฏ บ ต และเข าไปสน บสน น ถ อว าจากการท ม ส วนได เส ยในเร องการเป ดการค าเสร หร อท ร จ กก น ในนาม อาฟต า (AFTA) ซ งจะเร มม ผลในว นท 1 มกราคม 2553 น ท าให ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรได เห น ความส าค ญตรงน และเป นพ นธกรณ ของประเทศกล มอาเซ ยนท ง 10 ประเทศท จะต องรวมเป นหน งให ได ใน อนาคตอ นใกล น และเร วๆน ก ได ม การประช มร วมก นโดยม ฯพณฯ ท านนายกร ฐมนตร อภ ส ทธ เวชชาช วะ เข า ร วมประช ม โดยเฉพาะในประเด น

6 ของการม ส วนร วมของประชาชนท จะเป นศ นย กลางในการท จะร บบร การและด แล ไม ว าจะเป นอาช พใดก ตาม และโดยเฉพาะอาช พทางการเกษตรซ งเป นอาช พหล กของประเทศไทย เพราะถ าหากผล ตผลของ ประเทศของเราสามารถด าเน นการไปด อาช พการต ดต อหร อในการค าระหว างประเทศก จะเก ดข น เพราะท กว นน ถ อได ว าเป นย คโลกาภ ว ฒน เป นโลกย คของสารสนเทศ ถ อได ว าการค าน นเร มจะไม ม พรมแดน เป นเร องของการท จะต องร วมม อร วมใจก นในการด าเน นก จการท กอย าง ซ งจะต องบ รณาการเก ยวเน องก นต งแต การจ ดท าข อม ล การ ผล ต การปร บปร งประส ทธ ภาพของผลผล ตต างๆ ตลอดจนม ความสามารถในการท จะหาตลาด ม การบ รณาการ ร วมก นในการค าอย างไม เอาเปร ยบซ งก นและก น ส งต างๆเหล าน ก จะเก ดประโยชน ก บประชาชนซ งถ อเป น ศ นย กลางของการท จะได ร บความช วยเหล อจากร ฐบาลอย างแท จร ง น ก เป นเป าหมาย และเป นว ตถ ประสงค ท ส าค ญอย างย ง ในการน ต องขอขอบค ณท านรองเลขาธ การส ภาพร ท ได เล อกมาจ ดการประช มส มมนาท จ งหว ด สระแก ว ซ งเป นจ งหว ดชายแดนท ม อาณาเขตต ดต อก บก มพ ชาถ ง 175 ก โลเมตร ต อเน องมาต งแต จ งหว ด บ ร ร มย จนกระท งถ งจ งหว ดจ นทบ ร และเหต ผลท ส าค ญ เราม ด านเป ดถาวรต ดต อก บประเทศก มพ ชาท อ าเภอ คลองล ก นอกจากน ก ย งม ด านช วคราวท บ งตรอกวนในเขตอ าเภอตาพระยา ด านหนองปร อในเขตอร ญประเทศ และด านเขาด นท อ าเภอคลองหาด ซ งท ง 3 จ ดน ก เป นจ ดท ต ดต อก นระหว างชาวก มพ ชาก บชาวไทย ในเร องของ เศรษฐก จท เก ยวข องก บการเกษตรด วย ส าหร บจ งหว ดสระแก วของเราน น ถ อว าม ข าว ม นส าปะหล ง ข าวโพด เล ยงส ตว อ อยโรงงาน และน านมด บ และม ตลาดการค าชายแดนท ส าค ญ ก ค อตลาดโรงเกล อ ในส วนโครงสร าง ของม ลค าผล ตภ ณฑ มวลรวมของจ งหว ดสระแก วหร อ GPP น น สาขาท ม ส ดส วนมากท ส ดก ค อ สาขาการเกษตร รองลงมาก ค อสาขาอ ตสาหกรรมและสาขาการขายส ง การขายปล กตามล าด บ โดยท ง 3 สาขาม ส วนท ได ร บ ผลกระทบจากการเป ดการค าเสร อาเซ ยนด วย ด งน นพวกเราจะต องเตร ยมต วและเตร ยมใจท จะต องด าเน นการใน ฐานะท เป นจ งหว ดหน งท ม ชายแดนต ดต อก บประเทศก มพ ชา นอกจากน นผ ท ประกอบธ รก จจะได ทราบแนวทาง ในการค าก บประเทศกล มอาเซ ยนอ ก 9 ประเทศท ไม ม ด านชายแดนต ดต อก น ได แก ประเทศฟ ล ปป นส อ นโดน เซ ย มาเลเซ ย ส งคโปร ลาว พม า บร ไน และเว ยดนาม และโดยเฉพาะประเทศท อย นอกอาเซ ยนอย าง ประเทศจ น หร อประเทศในแถบย โรปหร ออเมร กา ก เป นส งท เราต องร บร ด วย เพราะฉะน นความร วมม อของ ประเทศในอาเซ ยนจ งเป นเร องของความร วมม อความส มพ นธ เพราะฉะน นความหมายของอาฟต า (AFTA) จ ง เป นเร องท พวกเราจะต องร และร ให ละเอ ยดย งข น ท ายท ส ดน ผมขอให ท กท านท มาร วมส มมนา การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค า เสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร น นได ช วยก นแลกเปล ยนความค ดเห นและม มมอง และเม อได ร บฟ ง บรรยายจากว ทยากรต างๆ แล ว หากท านสงส ยหร อข องใจในเร องใดให ถามว ทยากร อย าเก บเอาไปเป นข อสงส ย ต ดต วกล บไป หร อม อะไรก ค ยก นหร อสอบถามก น จนให เป นท กระจ าง ผมเช อม นว าหากม หลายๆ เร องท ทาง คณะว ทยากรอาจไม ทราบ ท านก จะได ค นคว าหร อหาข อม ลเพ มเต มในเร องรายละเอ ยด และจะได ตอบโดยตรง หร อจะผ านมาทางจ งหว ดซ งพวกเราจะต องช วยก นแก ไขป ญหาตรงน ให เก ดความส าเร จ ซ งเป นเร องท ส าค ญ อย างย ง และผมก เช อม นว าการอบรมส มมนาในว นน จะเป นประโยชน ส งส ดก บจ งหว ดสระแก ว กล มจ งหว ดภาค กลาง และก บประเทศไทยของเรา และก ขอให การเป ดส มมนาในคร งน ประสบผลส าเร จตามความประสงค และม ง หมายท กประการ ส ดท ายน ขอกราบขอบพระค ณท านรองส ภาพร พ มลล ข ต ท ท านได มาเป นประธานในพ ธ เป ด การส มมนา และต องขอขอบค ณท านผ อ านวยการกรท พย เสน วงศ ณ อย ธยาและคณะของท านท ได มา เตร ยมการและด าเน นการในเร องส มมนาในพ นท จ งหว ดสระแก วจนเป นท เร ยบร อย ย นด ต อนร บท กท านคร บ ขอบค ณคร บ 6

7 ค ากล าวรายงานเน องในพ ธ เป ดการส มมนา การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร โดย นางกรท พย เสน วงศ ณ อย ธยา ผ อ านวยการส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ว นอ งคารท 8 ธ นวาคม 2552 ณ โรงแรมอ นโดจ น จ งหว ดสระแก ว 7 ท านรองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ด ฉ น ในนามของผ จ ดการส มมนา ม ความย นด เป นอย างย งท ท านรองผ ว าราชการจ งหว ด สระแก วได สละเวลามาร วมพ ธ การเป ดการส มมนา และท านรองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร มาเป นประธานในพ ธ เป ดการส มมนา เร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน: ไทยควร เตร ยมพร อมอย างไร ในว นน ต งแต ป 2536 ประเทศสมาช กอาเซ ยน ประกอบด วย ไทย มาเลเซ ย บร ไน ส งคโปร อ นโดน เซ ย ฟ ล ปป นส ก มพ ชา ลาว พม า และเว ยดนาม ได ม ความเห นพ องต องก นในการจะพ ฒนาความ เป นอย ของประชากรอาเซ ยน ให ด ย งข น จ งได ม การจ ดท าความตกลงเขตการค าเสร อาเซ ยนหร อ AFTA ข น เพ อเพ มความสามารถในการแข งข นและม แนวค ดท จะใช ฐานการผล ต ในภ ม ภาคให เป นฐานการผล ตเด ยว โดยรวมกล มก นเพ อผล กด นให กล มอาเซ ยน ม อ านาจต อรองทางการค ามากข น ความตกลงด งกล าว เก ยวข องก บการลดภาษ และมาตรการก ดก นทางการค า ท งด านการส งออกและการน าเข าส นค าระหว างก น ซ งในด านการลดภาษ น น ร ฐบาลได ม การด าเน นการมาเป นระยะ โดยได ทยอยลดภาษ ก นมาเร อยๆ จนกระท ง จะม ผลบ งค บใช การลดภาษ ให เหล อ 0%ท งส นค าเกษตรและอ ตสาหกรรม ในว นท 1 มกราคม 2553 ส าน กงาน เศรษฐก จการเกษตรในฐานะหน วยงานหน งท เป นผ ต ดตามด แล และให ข อม ลเก ยวก บการเป ดตลาด รวมท ง ก าหนดมาตรการด านการค าส นค าเกษตรของประเทศ ได ก าหนดจ ดการส มมนาคร งน ข น เพ อช แจงข อม ลและ สร างความร ความเข าใจ ในเร องการเป ดตลาดเสร ส นค าเกษตรในอาเซ ยน และร บฟ งความค ดเห น รวมท ง ผลกระทบท จะเก ดข นก บส นค าเกษตรจากผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ าย โดยเฉพาะอย างย งส นค าเกษตรจ านวน 23 รายการท ไทยต องยกเล กมาตรการโควตา เช น น านมด บ ข าว ข าวโพดเล ยงส ตว เป นต น การส มมนาในว นน แบ งออกเป น 2 ช วง ค อ ช วงแรก เป นการน าเสนอข อม ลข อเท จจร งเร องการเป ดเสร การค าส นค าเกษตร และ มาตรการ การให ความช วยเหล อของภาคร ฐส าหร บส นค าเกษตร ท อาจจะได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร การค าด งกล าว และในช วงท สองเป นการร บฟ งความค ดเห นและข อเสนอแนะ จากท กภาคส วนท เก ยวข อง เพ อน าไปว เคราะห และปร บปร งมาตรการ เพ อเตร ยมการรองร บและป องก นผลกระทบท อาจจะเก ดข น ได อย างม ประส ทธ ภาพ และตรงก บประเด นป ญหาอย างแท จร ง

8 8 ผ เข าร วมส มมนาในว นน ประกอบด วย ผ แทนจากสถาบ นเกษตรกร ภาคเอกชน และหน วยราชการท เก ยวข อง เช น กรมศ ลกากร กระทรวงพาณ ชย น กว ชาการจากมหาว ทยาล ย กระทรวง เกษตรและสหกรณ ประมาณ 200 คน โดยได ร บเก ยรต จากว ทยากรท มาให ความร ประกอบด วย 1. ดร.ร งษ ต ภ ศ ร ภ ญโญ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการพ เศษ ส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร 2. ค ณราตร พ นพ ร ยะทร พย เศรษฐกรช านาญการพ เศษ ส าน กว จ ยเศรษฐก จการเกษตร ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร 3. ค ณล ดดา ว ร ยางก ร น กว ชาการเกษตร ช านาญการพ เศษ ส าน กพ ฒนาผล ตภ ณฑ ข าว กรมการข าว 4. ค ณประมวล เข ยวข า กรรมการเลขาธ การหอการค า จ งหว ดสระแก ว 5. ค ณชาล อาศ ยราษฎร ประธานศ นย ข าวช มชน ระด บจ งหว ดสระแก ว บ ดน ได เวลาอ นสมควรแล ว ด ฉ นขอเร ยนเช ญรองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร กล าวเป ดการส มมนา เร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน: ไทยควรเตร ยมพร อม อย างไร ต อไป ขอเร ยนเช ญค ะ

9 ค ากล าวในพ ธ เป ดการส มมนา การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร โดย นางส ภาพร พ มลล ข ต รองเลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ว นอ งคารท 8 ธ นวาคม 2552 ณ โรงแรมอ นโดจ น จ งหว ดสระแก ว 9 เร ยน ท านรองผ ว าราชการจ งหว ดสระแก ว (ท านสมชาย อ ชฌาก ล) ท านว ทยากร และแขกผ ม เก ยรต ท ได เข าร วมประช มส มมนาก บเราในว นน ด ฉ นร ส กย นด ท ได กล บมาท จ งหว ดสระแก วอ กคร งหน ง พ น องหลายๆ คนท น งในท น ก ค ดว า คงค นหน าค นตาด ฉ น เพราะด ฉ นมาสระแก วบ อยมาก ด ฉ นม ความค ดว าว นน จะท าย งไง พวกเราจะต องค ยก น และท าความเข าใจก น เพราะท กท านคงได ย นเก ยวก บเร องการเป ดตลาดเสร ซ งเร องด งกล าวส งผลกระทบต อ เกษตรกรและผ ประกอบการ ด ฉ นได พ ดค ยก บท านผอ. ว าเราต องมาท าความเข าใจ ช แจงให ประชาชน และผ ม ส วนเก ยวข องท กๆ ท านได ร บทราบ และร บฟ งข อค ดเห นของท กท าน ส าหร บน าไปประมวลภาพรวมต างๆ เพ อ เสนอแนะร ฐบาลต อไป แต ส าหร บบางข อก าหนดท เราเจรจาแล ว อาจม การเปล ยนแปลงได ไม ใช ว าต องเจรจา แล วตายต วไปท กป แต ถ าท านม ข อค บข องใจในเร องต างๆ และค ดว าจะเสนอให ทางเราทราบ ท านสามารถแจ งได เลย เราย นด ร บฟ งจากท าน เพราะบางคร งเราไม สามารถค ดเองได หมด จ งจ าเป นต องร บฟ งความค ดเห นจาก พวกท าน ด งน นจ งอยากให ท กท านช วยก นแสดงความค ดเห นในเร องน โดยเราจะจ ดท ง 4 ภาคเพ อเป นการ แลกเปล ยนความร เพราะในแต ละภาค ส นค าเกษตรไม เหม อนก น อย างทางภาคใต อาจจะม ปาล ม ยาง ท ม ส วน ส าค ญ ส าหร บภาคอ สาน ภาคกลาง ภาคเหน อ ทางเราจะไปท ง 4 ภาค การท เราจ ดตรงน เพ อร บฟ งความ ค ดเห นและก ประมวลภาพรวมท งหมดเพ อเสนอแนะร ฐบาล ตามท ได กล าวมาแล ว และท านผอ.ได เร ยนให ทราบ แล วว าท าไม เราจ าเป นอย างไร อ กส กคร เราคงทราบจากเจ าหน าท และว ทยากรท จะมาช แจงให ท านได ทราบว า ท าไมเราจะต องเป ด เป ดแล วม ผลได ผลเส ยย งไง แต ด ฉ นย งย นย นว าเราไม ได เส ยท งหมด แต ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยหร อประเทศไหนๆ ไม ค อยยอมเส ยเปร ยบก นหรอก บางคนก บอกว า win-win เพ อให เหม อนก น บางคร งอาจม ท งได เปร ยบและเส ยเปร ยบ ม ท งข อด ข อเส ย แต พวกเราเองจะต องท าอย างไร จะต อง ปร บต วอย างไร ให ประเทศเราส ก บนานาอารยประเทศท เราไปเป ดตลาดก บเขาตรงน น นแหละค อส งท เราต องค ด ว าท าอย างไร ส นค าท กอย างท ท กว นน บางคร งหลายท านก คงได ย น ส นค าราคาตกต า แต ท ตกเพราะอะไรเราต อง มามอง แสดงว าท ตกเพราะบางคร งเราท าไม ได ค ณภาพ การแข งข นม นต องเล อกค ณภาพมาก อนด วย ไม ใช แค ราคา ส นค าค ณภาพด ราคาก ด ตาม เช น ผลไม สมม ต ผลไม ตกเกรดแล ว แล วค ณจะเอาราคาเท าก บเกรดบ เกรดเอ ม นเป นไปไม ได เพราะฉะน นตรงน ต องมาท าความเข าใจก นว าจะผล ตอย างไร ท าอย างไร ให ส นค าน น ได ค ณภาพเพ อเอาไปแข งข นก บเขา อย างกรณ เช น ข าว ท กคนอาจจะเด อดร อน ท กคนอาจจะตกใจว า เราจะส เว ยดนาม จะส ประเทศโน นประเทศน ไม ได ขอตอบว าไม จร งหรอก ประเทศไทยเราเก ง

10 10 ด ฉ นขอย นย นว าประเทศไทยเราเก ง แต เราจะทะนงต วว าเราเก งไม ได เพราะว าถ าพ ดก นตรงๆ แล ว เว ยดนามน ตามเรามาต ดๆ เหม อนก นเร องการผล ตข าว เพราะฉะน นพวกเรา หากเขาย งจ เราย งต องหน หน เพ อผล ตข าวท ม ค ณภาพส งเพ อไปแข งข นในตลาดโลกท ม ราคาส ง ถ าเป นข าวระด บเกรด 5% ระด บต า ค ดว า เราไม สามารถส เว ยดนามได เราก ต องยอมร บ เป ดใจยอมร บว าเราส ไม ได แน ๆ เพราะเขาค าแรงถ ก ผลผล ตก ได ส งกว าเรา และเราจะท าย งไงท จะปล กหน จากเขาได ก ตรงท ได เร ยนแล วว า เราก ต องผล ตส นค าท ม ค ณภาพส งเพ อ ไปส ก บเขา ตรงน เป นส งส าค ญท พวกเราต องมาช วยก นค ด ช วยก นระดมสมอง ส งไหนท ท านค ดว าเราประเทศไทย จะเส ยเปร ยบ ท านเสนอว าจะท าย งไง เราช วยก นแลกเปล ยนความค ด ด ฉ นบอกก บน องๆ ท ท างานท กๆ ท าน ว า เราอย าค ดเองเออเองอย ในห องส เหล ยม อย ในห องแอร อย ในท ท างาน แต เราต องออกมาฟ งความค ดเห นของ พวกท านท กภาคส วน และต องรวบรวมข อม ลท เราได ร บฟ งจากพวกท าน เพ อน าไปประมวลภาพรวมท งหมดเพ อ เสนอแนะร ฐบาล เพราะส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรก เปร ยบ เสม อนเสธ.กระทรวง ถ าเสธ.กระทรวงเซไปเซมา เกษตรกรก แย ตรงน เป นส งท จ าเป น พวกเราไม ใช แค น กว ชาการแต เราเป นน กบร การ ค ดวางแผนว าจะก าหนด ท ศทางย งไง โดยต องอาศ ยพวกท านท กภาคส วนให ม ส วนร วมหมด ตรงน เป นจ ดส าค ญ สม ยก อนหน วยงาน ราชการช น า เด ยวน ไม ใช ราชการไม ช น า ระดมความค ดเห น เราจะเป นผ สน บสน นให ท าน ท านขาดเหล อตรงไหน ท สน บสน นได เทคโนโลย ต างๆ ทางหน วยงานเราม เราเข าไปช วยได ตรงน นท านขอมา เหม อนอย างกรณ เราเป ด ตลาด ท านบอกท านเด อดร อน ตอนน เราม เง นกองท นปร บโครงสร าง ในช วงบ ายค ณราตร พ นพ ร ยะทร พย ก จะมา ช แจงให ท านทราบว า ท าย งไงท จะเข าไปช วยเหล อท าน อย างกรณ ตรงท ผลกระทบเช นกาแฟ ยกต วอย าง กาแฟ ท ด ฉ นไปท ามาทางภาคใต ท ม ผลกระทบเพราะเราส เว ยดนามไม ได ต นท นเขาถ กมาก แต ของเราแพง ตรงน น กว ชาการทางกรมว ชาการ ได ลงไปช วย ค ณค ดว าต ดแต งต น ท เร ยกว าท าสาวให กาแฟ ต ดแต งท าย งไงให ผลผล ต อย างท ด ฉ นบอก ค ณปล ก 10 ไร แต ค ณไม ด แล ม นก ไม ม ประโยชน ค ณต ดท งไปเลย 5 ไร อย างท เคยไป ช แนะค ณต ดท งไปเลย แล วเหล อไว 5 ไร ผลผล ตถ าค ณด แลด ม นก เท าก บ 10 ไร แล วค ณก ไปปล กพ ชอ นทดแทน ไปอ กชดเชยข นมา ตรงน เราก ส ได แล วก อย างท ท านในหลวงท านทรงตร สแล วว าเศรษฐก จพอเพ ยง ไม ใช พอเพ ยง เฉพาะว าบางคนไม เข าใจว าหาเช าก นค า ไม ใช พอเพ ยงในแต ละบ คคลระด บน อาจจะพอเพ ยงอย างน อ กระด บ หน งอาจจะพอเพ ยง ณ ตรงน นเป นส งท ส าค ญ เพราะฉะน นว นน ด ฉ นถ งบอกว า เด ยวม อะไรให ค ยก น ซ กถามได เจ าหน าท เราสามารถตอบได แสดงความค ดเห นก นได ช วยก นว ทยากรท กท าน ไม ว าจะเป นท านประมวล ท านชา ล ค ณล ดดา หร อ ดร.ร งษ ต ซ งเป นผ เช ยวชาญทางด าน FTA ตรงน เด ยวเรามาช วยก น เพราะฉะน นด ฉ นขอฝากว า ว นน เรามาเสนอแนะก น ถ าท านไม กล าแสดงความค ดเห นหร อจะถาม เพราะบางท าน ก เข าใจว า ไม กล า กล วไมค เข ยนใส กระดาษและให เจ าหน าท แล วเราจะประมวล เพราะบางคร งเราตอบท งหมดไม ได เพราะเวลาเราไม ม เข ยน ก ได หร อถ าท าน ไม กล าให เข ยนมา เราจะประมวลค าตอบและจะเสนอแนะเข ากรรมการ นโยบายของร ฐบาล เรา ม อย แล วของกระทรวงเกษตรฯ ม ว นน โชคด แล ว จ งหว ดแรกท ด ฉ นเล อกค อจ งหว ดสระแก ว ก ค ดว าก เป นโอกาสด ท ายท ส ดน ด ฉ นก ค ดว า ท กท านท เข าร วมส มมนาจะได ร บประโยชน จากว นน และก แสดงความ ค ดเห นก น เสนอแนะแลกเปล ยนก น รวมท งแนวทางท เราจะมาร วมก นแก ไขผลกระทบท อาจจะเก ดข น ท อาจจะ เก ดข นเท าน น อย าไปค ดว าด ฉ นบอกว ากระทบแน นอน ไม ใช แต เราก อย าไปวางใจว าเราเป นผ น าในการส งออก เช น ข าว เป นต น อ กส กคร จะม ผ แทนกรมการข าวมาช แจงให ฟ ง ก ขอให การส มมนาว นน ประสบผลส าเร จ และ ได ร บประโยชน ส งส ดแก ท กๆ ท าน ขอขอบค ณค ะ

11 สร ปการบรรยาย เร อง การค าส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน (อาฟตา-AFTA): ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร โดย ดร ร งษ ต ภ ศ ร ภ ญโญ 11 ความเป นมา ในป 2535 อาเซ ยนได ลงนามในความตกลงว าด วยอ ตราภาษ ท เท าเท ยมก น ส าหร บเขต การค าเสร อาเซ ยน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff :CEPT Scheme for the ASEAN Free Trade Area :AFTA) เพ อจ ดต งเขตการค าเสร อาเซ ยน ซ งเด มม ประเทศผ ก อผ ต ง 6 ประเทศ ได แก บร ไน อ นโดน เซ ย มาเลเซ ย ฟ ล ปป นส ส งคโปร และไทย ต อมาม สมาช กใหม เพ มข นอ ก 4 ประเทศ ได แก ก มพ ชา ลาว พม า และเว ยดนาม รวมเป น 10 ประเทศ ว ตถ ประสงค การรวมกล มของอาเซ ยน เพ อขยายความร วมม อทางเศรษฐก จระหว างประเทศ สมาช ก สร างความสามารถในการแข งข น ด งด ดการลงท นจากต างประเทศ และสร างอ านาจต อรองก บประเทศ นอกกล ม โดยม เป าหมายหล กเพ อ ลด/เล ก ภาษ ส นค าระหว างก นให หมดไป พร อมท งยกเล กอ ปสรรคทาง การค าท ม ใช ภาษ โดยเฉพาะเร องโควตา ซ งไทยม ส นค าโควตาภาษ ภายใต WTO จ านวน 23 รายการ ได แก 1) น านมด บ 2) นมผงขาดม นเนย 3) ม นฝร ง 4) หอมห วใหญ 5) เมล ดพ นธ หอมห วใหญ 6) กระเท ยม 7) ล าไยแห ง 8) เมล ดกาแฟ 9) กาแฟส าเร จร ป 10) ชา 11) พร กไทย 12) น าตาลทราย 13) เส นไหมด บ 14) ข าวโพดเล ยงส ตว 15) ข าว 16) เน อมะพร าวแห ง 17) มะพร าวผล 18) น าม นมะพร าว 19) เมล ดถ วเหล อง 20) น าม นถ วเหล อง 21) กากถ วเหล อง 22) น าม นปาล ม และ 23) ใบยาส บ ระยะเวลาการลดภาษ ประเทศอาเซ ยนเด ม 6 ประเทศ ได ทยอยน าส นค ามาลดภาษ จนกระท งลด ภาษ ส นค าท งหมดให เป น 0% ในป 2553 แต ส าหร บประเทศอาเซ ยนใหม 4 ประเทศ จะต องลดภาษ ส นค า ท งหมดให เป น 0% ในป 2558 แต ท งน ยกเว นส นค าท ม ความอ อนไหวบางรายการท ไม ต องลดภาษ เป น 0% อาจจะเหล อ 5% อย างไรก ตามการใช ส ทธ ลดภาษ เป น 0% ต องระบ ได ว าส นค าน น ม แหล งก าเน ดจาก ประเทศผ ผล ตน นจร ง หร อเป นส นค าท ม การผล ตในอาเซ ยนรวมก น เป นม ลค า ไม น อยกว า 40% ของม ลค า ส นค าน น การค าระหว างไทยก บอาเซ ยน ท ผ านมาไทยส งออกส นค าเกษตรไปย งประเทศสมาช กอาเซ ยน มากกว าน าเข าจากประเทศอาเซ ยนมาก ท าให ไทยได เปร ยบด ลการค าก บอาเซ ยนมาโดยตลอด โดยในช วง 3 ป ย อนหล ง ( ) ไทยส งออกส นค าเกษตร (ส นค าตอนท 1-24) ไปย งอาเซ ยนเป นม ลค า 115,831 ล าน บาท ในขณะท ม การน าเข าเพ ยง 37,440 ล านบาท ไทยได ด ลการค าก บประเทศสมาช กอาเซ ยนส งถ ง 78,391 ล านบาท แสดงให เห นว าไทยม ศ กยภาพการแข งข นก บอาเซ ยน จ งได วางย ทธศาสตร การเจรจาในเช งร ก โดย ต องเป ดเสร ให มากท ส ด จ งต องผ กพ นลดภาษ ท กรายการเป น 0% ในป 2553 (ยกเว น 4 รายการท คงภาษ ไว เหล อ 5% ได แก กาแฟ ม นฝร ง ไม ต ดดอก เน อมะพร าวแห ง) และต องยกเล กโควตาในส นค าเกษตรท ง 23 รายการ ในป 2553 เช นก น ขณะน กระทรวงพาณ ชย ได ออกประกาศยกเล กโควตาไปแล ว 13 รายการ เหล อ อ ก 10 รายการก าล งเตร ยมออกประกาศยกเล กโควตา ขณะน อย ในข นตอนการเสนอ ครม.

12 12 ส นค าส งออกส าค ญ ได แก ข าว น าตาล ซอส เคร องแกง/น าปลา และผล ตภ ณฑ จากแป ง ส นค าน าเข าส าค ญ ได แก ปลา/ส ตว น า (ซ งส วนใหญ น าเข ามาเป นว ตถ ด บเพ อการแปรร ป) ผล ตภ ณฑ จากแป ง/ธ ญพ ช ยาส บ และ น าม นพ ช/ไขม น ผลกระทบส นค าเกษตร 23 รายการ เพ อประโยชน ในการวางแนวทาง/มาตรการรองร บผลกระทบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ได ท าการว เคราะห แแบ งผลกระทบออกเป น 4 กล ม ด งน 1) กล มส นค าท ได ร บผลกระทบมาก ม 4 รายการ ได แก (1) ข าว (2) น าม นปาล ม (3) เมล ด กาแฟ (4) ไหมด บ 2) กล มส นค าท ได ร บผลกระทบปานกลาง ม 4 รายการ ได แก (1) มะพร าวผล (2) เน อ มะพร าวแห ง (3) ชา (4) ข าวโพดเล ยงส ตว 3) กล มส นค าท ได ร บผลกระทบน อย ม 11 รายการ ได แก (1) กาแฟส าเร จร ป (2) น านมด บ/นมพร อมด ม (3) นมผงขาดม นเนย (4) น าม นมะพร าว (5) เมล ดถ วเหล อง (6) พร กไทย (7) กระเท ยม (8) หอมห วใหญ (9) ม นฝร ง (10) น าตาลทราย (11) ยาส บ และ 4) กล มส นค าท ไม ได ร บผลกระทบ ม 4 รายการ ได แก (1) ล าไยแห ง (2) เมล ดพ นธ หอมห วใหญ (3) น าม นถ วเหล อง (4) กากถ ว เหล อง แนวทางรองร บการเป ดเสร ส นค าเกษตร 23 รายการ ม 3 ข นตอน ได แก ข นท 1 การบร หารการ น าเข า ณ ด านศ ลกากร เช น การก าหนดค ณสมบ ต ของผ น าเข า ต องขออน ญาตน าเข า ต องม ใบร บรอง ส ขอนาม ย ส ขอนาม ยพ ช ใบร บรอง GMOs เป นต น ข นท 2 เย ยวยาเกษตรกรท ได ร บผลกระทบโดยม กองท น FTA เข ามารองร บการปร บโครงสร างการผล ต การเพ มข ดความสามารถการแข งข น ข นท 3 ใช มาตรการ ปกป องพ เศษในการเก บค าธรรมเน ยมปกป อง เพ อระง บผลช วคราวหากม การน าเข ามากผ ดปกต โดยม กรม ศ ลกากร กรมการค าต างประเทศ และส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร เป นหน วยงานต ดตามข อม ล/เฝ าระว ง ผลกระทบจากการเป ดเสร ส นค าเกษตร ในกรอบอาฟตา (AFTA) ผลด - ไทยส งออกส นค าเกษตรได มากข น เน องจากภาษ น าเข าลดลง - ว ตถ ด บน าเข าราคาถ กลง ท าให ลดต นท นการผล ต ในการผล ตส นค าเพ อส งออก - เกษตรกรและผ ประกอบการเก ดการปร บต วเพ อให สามารถแข งข นได ผลเส ย - เกษตรกรในบางสาขาอาจได ร บผลกระทบ เม อม การน าเข าส นค าราคาถ กจากประเทศ อาเซ ยน ท าให ราคาส นค าในประเทศตกต า ภาพรวม ไทยได ประโยชน โดยจากผลการศ กษาของมหาว ทยาล ยหอการค าไทย ปรากฏว าผล จากอาเซ ยนลดภาษ เป น 0% ท าให GDP ของไทยในป 2558 เพ มข น 1.75% หร อ ค ดเป นม ลค า 203,951 ล านบาท และไทยจะเก นด ลสาขาเกษตรมากข น บทสร ป/ข อค ด ส นค าเกษตรไทยในอาเซ ยนย งม อนาคตท สดใส ขอเพ ยงให เกษตรกรปร บโครงสร างการ ผล ตเพ อการแข งข น โดยการผล ตส นค าท ม ล กษณะเฉพาะ ลดต นท นการผล ต และพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานส สากล ส วนภาคเอกชน ควรเน นด านค ณภาพ ความหลากหลายของส นค า การพ ฒนาภาพล กษณ และบรรจ ภ ณฑ รวมท งการใช เทคโนโลย เพ อย ดอาย ส นค าหล งการเก บเก ยว เป นต น

13 สร ปการบรรยาย โดย ค ณประมวล เข ยวข า กรรมการเลขาธ การหอการค า จ.สระแก ว 13 เกร นน า ตนเอง เป นน กธ รก จใหม ม อาย การท าธ รก จไม ถ ง 10 ป ในว นน จะพ ดถ งเร องเกษตรเป น หล กเพราะเป นส นค าท ท าท กอย างเพ อการส งออกได ซ งไทยเป นผ ผล ตส นค าเกษตรท ม ค ณภาพและผล ตได ใน ล าด บต นๆ ของโลก ส าหร บข อตกลง CEPT ในกรอบ AFTA ท จะต องลดภาษ เหล อร อยละ 0 น น เกษตรกร สระแก วย งไม ควรต นเต น เพราะสมาช กอาเซ ยนเพ อนบ าน 4 ประเทศ จะลดภาษ เป นร อยละ 0 ท งหมด ในป 2558 ส วนสมาช กอาเซ ยนอ ก 6 ประเทศ ไม ได เก ยวข องก นมากน ก ผลกระทบจากการเป ดเสร ส นค าเกษตร ในกรอบ อาฟตา (AFTA) ผลด - เกษตรกรได ประโยชน ล วนๆ จากการลดภาษ เหล อร อยละ 0 เพราะธ รก จสามารถขยาย การส งออกได เพ มข น ซ งจะส งผลต อเน องท าให ความต องการส นค าเกษตรเป นว ตถ ด บร ปในการแปรร ปเพ มข น ด วย ส าหร บส นค าท ม ศ กยภาพทางการตลาดส ง ท ควรส งเสร มในจ งหว ดสระแก ว 3 อ นด บแรก ได แก ข าว ม นส าปะหล ง และอ อย ผลเส ย - ไม ม /ม น อยท ส ด ส าหร บเกษตรกร ความต องการสน บสน นจากภาคร ฐ 1. การพ ฒนาแหล งน าในเขต จ.สระแก ว อย างเป นร ปธรรม 2. การสน บสน นเง นท น ส าหร บเกษตรกร/ผ ประกอบการท ไม ม เง นท นพอ เน องจากม กฎเกณฑ มากมายในการเข าถ งแหล งเง นท น 3. การลงท นด านโลจ สต กส เพ อสน บสน นให ม การส งออกเพ มข น โดยเฉพาะควรลงท นสร างสถาน ขน ถ ายส นค า เน องจากป จจ บ นม ข อจ าก ดด านช วงเวลาในการน ารถกล บจากก มพ ชา ส งผลให ส งออก ส นค าได ไม เต มตามค าส งซ อ ท าให ส ญเส ยรายได ไม น อย 4. เสร มสร างความส มพ นธ ท ด ของร ฐบาลต อร ฐบาลในอาเซ ยน เน องจากหากเพ อนบ านม ความม นคง ก ค อความม นคงของประเทศเราด วย 5. สน บสน นให ม One Stop Service 6. ความโปร งใสในการบร หารงานของภาคร ฐ บทสร ป/ข อค ด ประเทศไทยสามารถผล ตส นค าเกษตรได ในล าด บต นๆ ของโลก และม ค ณภาพด เราควรจะ ท าแบรนด ของไทยเอง ขายเอง ส งออกเอง นอกจากน การเป ดเสร การค าไม ควรม มาตรการเช งซ อน เน องจาก จะส งผลต อความน าเช อถ อต อการค าบร เวณแนวชายแดน และหากม การให บร การท ด ภาษ เป น 0 ป ญหาการ ล กลอบก จะไม ม

14 สร ปการบรรยาย โดย ค ณชาล อาศ ยราษฎร ต วแทนเกษตรกร และประธานศ นย ข าวช มชนระด บจ งหว ด (สระแก ว) 14 เกร นน า ม อาช พหล กค อท านา ป น ราคาผลผล ตข าวพอใช ได ห กลบต นท นแล วพออย ได ร ส กว าค มค า และภ ม ใจท เก ดมาเป นเกษตรกร อย างน อยก ม ข าวไว ร บประทาน และผล ตอาหารเล ยงคนท งโลก พ น องท เป น ผ ผล ตไม ต องก งวลว าเป ดการค าเสร แล ว จะขายอะไรไม ได ทางผ ส งออกได กล าวแล วว าไทยม โอกาสส งออก ส นค าเกษตรได มากข น ย อมส งผลให เกษตรกรสามารถขายข าวได เพ มข นเช นก น ท ส าค ญค อจะท าอย างไรให ส นค าม ค ณภาพและได มาตรฐานตามความต องการของตลาด สภาพป ญหา - ขาดแคลนน าเพ อการเกษตร - ต นท นการผล ตส ง - ขาดแคลนเมล ดข าวพ นธ หล ก - ป ญหาแมลงศ ตร พ ชระบาด เช นเพล ยกระโดดส น าตาล เพล ยแป ง ผลกระทบจากการเป ดเสร ส นค าเกษตร ในกรอบอาฟตา (AFTA) ต อเกษตรผ ปล กข าว - ไม ม ผลกระทบต อเกษตรกรมากน ก การปร บต วของเกษตรกรต อการเป ดเสร AFTA - การลดต นท นในการผล ต เช น ลดการใช ป ยเคม โดยเปล ยนไปใช ป ยหม ก ป ยคอก - ผล ตอาหารท ม ค ณภาพและปลอดภ ย เช นการผล ตตามหล กปฏ บ ต การเกษตรท ด และเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) - รวมกล มก นแปรร ปและจ าหน ายผลผล ต ท งในประเทศและต างประเทศ ความต องการสน บสน นจากภาคร ฐ 1. จ ดหาแหล งน าและ/หร อ ระบบชลประทานให เพ ยงพอต อการปล กข าวของเกษตรกร ซ งจะท าให เกษตรกรไม เส ยงต อการขาดท น จากการท ปล กข าวแล วไม ได ร บผลผล ตหร อได ร บผลผล ตต า 2. ภาคร ฐควรส งเสร มความร ความเข าใจ และให การปร กษาแนะน าในการปร บปร งว ธ การปล กข าว เพ อลดต นท นการผล ต และเพ มค ณภาพผลผล ต 3. สน บสน นข าวพ นธ ด ท เหมาะสมก บสภาพพ นท และสภาพภ ม อากาศ และเป นข าวท ให ผลผล ตส ง ทนต อโรคระบาดและแมลงศ ตร พ ช 4. การยกระด บและพ ฒนาค ณภาพข าวหอมจ งหว ด ให ม ช อเส ยงและเป นท ยอมร บของตลาด เพ อให ได ราคาเหม อนก บข าวหอมมะล ท งก ลาร องไห

15 15 บทสร ป/ข อค ด อาช พเกษตรกรเป นอาช พท ม เก ยรต ท าหน าท เป นผ ผล ตอาหารให คนท งโลก ขอให เกษตรกรอย าย อท อ ร ฐบาลเองก ไม ได น งนอนใจ คอยช วยเหล ออย ตลอด เช น โครงการประก นรายได เกษตรกร และเกษตรกรเองไม ต องกล วต อการเป ดเสร อาฟตา เพราะเกษตรกรม ศ กยภาพท สามารถแข งข นได โดยขอให เกษตรกรท าต วให เป น Smart Farmer หาความร ปร บปร งตนเอง ปร บเปล ยนเพ อให ท นต อโลก ภายนอก ท าการผล ตตามกระบวนการผล ตท เหมาะสม ซ งนอกจากจะได ค ณภาพท ด ตรงตามความต องการ ของตลาดแล ว ย งเป นการลดต นท นการผล ตอ กด วย และส งส าค ญเกษตรกรจะต องท าการช วยเหล อตนเองก อน พ งพาผ อ น

16 สร ปการบรรยาย เร อง ข าวไทย : การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร โดย ค ณล ดดา ว ร ยางก ร 16 สถานการณ และความส าค ญของข าวก บคนไทย ข าวเป นอาช พหล กของคนไทย ประเทศไทย สามารถผล ตข าวเพ อการบร โภคในประเทศและเหล อส งออกเป นอ นด บหน งของโลก ค ดเป นม ลค ากว า 100,000 ล านบาท โดยผล ตได ป ละกว า 20 ล านต น ปร มาณผลผล ตม มากกว าการบร โภคในประเทศ 190% ม เกษตรกรปล กข าว 3.7 ล านคร วเร อน หร อประมาณ 17 ล านคน ข าวเป นแหล งความม นคงทางอาหาร เป น ว ฒนธรรม ว ถ ช ว ตของคนไทยและเป นความภาคภ ม ใจท ผล ตข าวเล ยงชาวโลก ด งน นหากเก ดอะไรข นก บข าว ไทย ก จะส งผลกระทบท ร นแรงในวงกว าง ท งในประเทศและต างประเทศ ภ ยค กคามข าว ป จจ ยท ม ผลกระทบต อข าวไทย ต อชาวนาไทย ม หลายประการด วยก น อาท เช น การเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศโลก โรคและแมลงศ ตร พ ช การขาดแคลนแหล งน าเพ อการเกษตร โครงสร าง พ นฐาน ป จจ ยการผล ตม ราคาส งข น เช น ป ย สารเคม น าม น ซ งส วนใหญ น าเข าจากต างประเทศ นอกจากน ในด านการค าระหว างประเทศม การก าหนดมาตรการก ดก นท ม ใช ภาษ เพ มข น ซ งแต ละประเทศพยามปกป อง ผ ผล ตในประเทศ และค มครองส ขอนาม ยคนในชาต ข าวเป นส นค าท ม ความอ อนไหวทางการเม องในหลาย ประเทศ โดยเฉพาะในภ ม ภาคอาเซ ยน และไทยเองก จ าเป นต องเป ดตลาดส นค าเกษตรตามกต กาการค าเสร ระหว างประเทศ เป นต น มาตรการป องก นผลกระทบ เป นการก าหนดมาตรการ การน าเข าข าวท เข มงวด โดยไม ข ดก บ ข อตกลงระหว างประเทศ เพ อให ส นค าท น าเข าม ค ณภาพ เช น มาตรการส ขอนาม ย ส ขอนาม ยพ ช โดยข าวท น าเข าจะต องปลอดจากโรคแมลงศ ตร พ ช และปลอด GMOs ซ งต องม ใบร บรองจากประเทศต นทาง เป นต น มาตรการบรรเทาผลกระทบ จะต องสร างความเข มแข งให ก บระบบการผล ตข าวไทย เสร มสร าง ค ณภาพช ว ตชาวนา โดยในส วนของเกษตรกรจะต องปร บต วเพ อเสร มสร างข ดความสามารถการแข งข นท งใน แง ของการเพ มผลผล ตต อไร การลดต นท น การปร บปร งค ณภาพผลผล ต การปฏ บ ต ตามระบบ GAP การ แปรร ปข าวให เป นผล ตภ ณฑ ท หลากหลาย เพ อสร างม ลค าและสนองความต องการของตลาด รวมท งการน อม น าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาปฏ บ ต ในส วนของภาคร ฐเองก ต องม การกระจายข อม ลข าวสาร ว จ ยและ พ ฒนาพ นธ ใหม ๆ และกระจายเมล ดข าวพ นธ ด จ ดต งศ นย ข าวช มชน พ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การผล ตท เหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ ส งเสร มชาวนาห วก าวหน าให พร อมร บเทคโนโลย ใหม ๆ การพ ฒนาโครงสร าง พ นฐาน เช น ระบบชลประทาน สร างระบบมาตรฐานการร บรอง การสร างระบบประก นความเส ยง การจ ดต ง กองท นเย ยวยาผ ท ได ร บผลกระทบ (กองท น FTA) ธ รก จต องสร างแบรนด ตราส ญล กษณ ข าวไทย เพ อสร าง ความเช อม นในค ณภาพข าวไทย

17 17 บทสร ป/ข อค ด ประเทศไทยไม สามารถท จะอย อย างโดดเด ยว โดยไม ม การค าขายก บ ต าง ประเทศได ประเทศต างๆ ท วโลกรวมท งไทยได ม การจ ดท าเขตการค าเสร เพ มข นเร อยๆ การท าข อตกลง เขตการค าเสร ไม ม ประเทศใดได ประโยชน แต ฝ ายเด ยว บางอย างเราได บางอย างเราเส ย แต โดยรวมแล วจะ ได ประโยชน ท งค จากกต กาและเง อนไขการค าโลกท เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว การต งก าแพงภาษ จะท าได น อยลง มาตรการท ม ใช ภาษ จะถ กน ามาใช มากข น ด งน นภาคร ฐและเอกชนจะต องต ดตามสถานการณ อย าง ใกล ช ด และปร บกระบวนการผล ตให ม ประส ทธ ภาพ ได ผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพ มาตรฐานสากลในราคาท แข งข นได ซ งเราจะแข งข นการผล ตข าวค ณภาพต าคงยาก ด วยป จจ ยด านต นท น ด านแรงงาน ด งน นจ งควร ก าหนดท ศทางให แน ช ด โดยหากจะท าตลาดข าวค ณภาพส งก ต องเตร ยมความพร อมท งในเร องค ณภาพ มาตรฐาน การผล ตท เป นม ตรต อส งแวดล อม และระบบการตรวจสอบย อนกล บ เป นต น ท งน จะต องร วมม อก น ท กฝ าย ท งเกษตรกร ภาคร ฐ และภาคเอกชน เพ อให ประเทศไทยย นหย ดอย ในเวท การค าข าวของโลกได อย างย งย น และเกษตรกรได ร บผลตอบแทนค มค า เสร มสร างค ณภาพช ว ตชาวนาไทยให ม ความม นคงตลอดไป

18 สร ปการบรรยาย เร อง กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร เพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ โดย ค ณราตร พ นพ ร ยะทร พย 18 ท มาของกองท น กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข น ของประเทศ ต งข นตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 20 กรกฎาคม 2547 ม ว ตถ ประสงค เพ อปร บโครงสร างการ ผล ตภาคเกษตร ปฏ ร ปผลผล ตทางการเกษตร พ ฒนาค ณภาพส นค าเกษตร แปรร ปสร างม ลค าเพ ม และ ช วยเหล อให เกษตรกรปร บเปล ยนการผล ตส นค าไปส ส นค าท ม ศ กยภาพ กองท นจะสน บสน นในเร อง ป จจ ยการ ผล ต เทคโนโลย งานว จ ย พ ฒนาการให ความร ฝ กอบรมและด งาน รวมท งโครงสร างพ นฐานการเกษตร องค กรท ร บผ ดชอบกองท นฯ ได แก คณะกรรมการบร หารกองท นปร บโครงสร างการผล ตภาค เกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ ม ร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป น ประธาน และม เลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร เป นเลขาน การ ท าหน าท พ จารณาอน ม ต โครงการ และก าหนดหล กเกณฑ ต างๆ นอกจากน ม อน กรรมการ 2 คณะภายใต คณะกรรมการช ดด งกล าว ได แก คณะอน กรรมการกล นกรองโครงการฯ และคณะอน กรรมการประชาส มพ นธ ฯ ข นตอนการเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นจากกองท น เร มจากเกษตรกรหร อหน วย ราชการเข ยนโครงการ เสนอไปย งหน วยงานท ร บผ ดชอบตามสายงานก อน เพ อกล นกรองก อนท จะเสนอมาย ง ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ต อจากน น ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรจะพ จารณาโครงการโดยเจ าหน าท ภายในส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเอง และผ ทรงค ณว ฒ จากหน วยงานท เก ยวข อง เม อโครงการผ านการ พ จารณาแล วจะเสนอไปท อน กรรมการกล นกรองโครงการ และคณะกรรมการบร หารกองท นอน ม ต โครงการ ต อไป เม อผ านความเห นชอบจากคณะกรรมการฯ แล ว โครงการจะได ร บจ ดสรรเง นให ตามแผนการใช เง นและ จะม การต ดตามผลการปฏ บ ต งานท ก 3 เด อน รวมท งม การต ดตามผลการใช เง นท กป หล กเกณฑ การพ จารณาความเหมาะสมของโครงการ อาท เช น เป นโครงการท เสนอโดย เกษตรกร/สถาบ นเกษตรกร ท ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการค า หร อหน วยราชการท ด แลเกษตรกรท ได ร บผลกระทบจากการเป ดเสร การค า ต องเป นโครงการท ม ศ กยภาพท งด านการผล ตและการตลาด และ เป น โครงการท ให ผลตอบแทนค มค าทางเศรษฐก จ เป นต น กรอบและเง อนไขการสน บสน นเง น พ จารณาง ายๆ ค อ หากเป นเง นจ ายขาด ก จกรรมน นๆต อง เป นก จกรรมท เกษตรกร ผ ผล ตส นค าน นๆ ได ประโยชน เท าเท ยมก น เช นการท าแปลงสาธ ต ฝ กอบรมด งาน อ กประเภทหน ง ค อ เง นท จ ายแล วไม ม ดอกเบ ยท เร ยกว า เง นหม นเว ยน เป นเง นกองท นท ให ไปแล วเก ด ประโยชน เก ดรายได ต อคนกล มหน ง แต กล มอ นไม ได ประโยชน ซ งจะต องค นกองท น โดยไม ค ดดอกเบ ย เพ อ จ ดสรรให กล มอ นต อไป

19 19 ห วข อการเข ยนโครงการท เสนอ ประกอบด วย ช อโครงการ เจ าของโครงการ หล กการ และเหต ผล ว ตถ ประสงค ของโครงการ ว ธ ด าเน นการ เป าหมาย ระยะเวลาด าเน นการ ระยะเวลาโครงการ งบประมาณ และประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ซ งป จจ บ นม การจ างหน วยงานมาเข ยนให หร อถ าเป นโครงการท ไม ซ บซ อน หน วยงานราชการ/สศก.จะช วยเข ยนให แต ต องเป นโครงการท เป นความต องการของเกษตรกร จร งๆ ผลการด าเน นงานท ผ านมา จนถ งป จจ บ น กองท นได ม การช วยเหล อส นค าท ได ร บผลกระทบจาก การเป ดเสร แล ว 12 โครงการ ในส นค า 7 ชน ด ได แก กระเท ยม โคเน อ โคนม ส กร ปาล ม-น าม น ชาและกาแฟ เป นวงเง นรวมท งส น ล านบาท การจ ดท าแผนแม บทกองท นฯ เพ อใช เป นกรอบในการด าเน นงานกองท น ป ม การ ปร บเปล ยนท ศทางการข บเคล อนกองท นให ม ประส ทธ ภาพมากข น ให เกษตรกรเข าถ งแหล งเง นท นได สะดวก ข น โดยก าหนด 3 กลย ทธ ได แก (1) การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารเง นกองท น จากเด มท ช วยเฉพาะส นค า ท ได ร บผลกระทบจากการท า FTA ม การขยายขอบเขตการให ความช วยเหล อไปย งส นค าท จะเพ มข ด ความสามารถการแข งข นด วย (2) การเพ มศ กยภาพการบร หารจ ดการกองท นฯ ม การจ ดท าฐานข อม ลจ ดจ าง outsource มาจ ดท าโครงการ /ประเม นผลโครงการ ท าเว ปไซต กองท น ค ม อกองท น และการส ารวจความพ ง พอใจของผ ร บบร การเง นกองท นฯ และ (3) การส งเสร มและประชาส มพ นธ กองท นท งในเช งร บและเช งร ก ผ าน ส ออ เล กทรอน คส ต างๆ ประชาส มพ นธ ในระด บพ นท การเตร ยมการส าหร บรองร บส นค า TRO 23 รายการ ท ได ร บผลกระทบจากการเป ดการค าเสร อาเซ ยน ในว นท 1 มกราคม 2553 บทบาทของกองท นจะม การจ ดล าด บความส าค ญของส นค าท ได ร บ ผลกระทบมากน อยตามความร นแรงของป ญหา เช น ข าว ซ งเป นหน งในส นค าท ได ร บผลกระทบมาก โดยจะม การประช มหน วยงานภายในเพ อจ ดท าโครงการช วยเหล อเกษตรผ ผล ตข าว ป ญหาส าค ญประการหน ง ค อ การ ขาดแคลนพ นธ ด ซ งทางกองท นจะช วยเหล อในเร องการกระจายพ นธ ด ร วมก บกรมส งเสร มสหกรณ จ ดท า โครงการศ นย ข าวช มชนร วมก บกรมการข าว จ ดท าโครงการเพ มม ลค าในการแปรร ปข าวร วมก บกรมส งเสร ม สหกรณ ท าโครงการ GAP ร วมก บกรมการข าว ท าข าวค ณภาพ หากม ข อสงส ยสามารถต ดต อได ท ส าน กงาน กองท น ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร โทร โทรสาร

20 ค าถาม ค าตอบ (สระแก ว) ค ณทองเพ ม (เกษตรกรต าบลหนองม วง อ าเภอโคกส ง) สอบถามว า เกษตรกรม บทบาท อย างไรก บการลดภาษ ในกล มอาเซ ยน (AFTA) ตอบ (ค ณร งษ ต ภ ศ ร ภ ญโญ) จร งๆ แล วเกษตรกรม ส วนเก ยวข องทางอ อมก บการลดภาษ ค อเม อประเทศท น าเข าม การลดภาษ เท าก บว าส นค าเกษตรของไทยจะต องถ กลงในสายตาของผ น าเข า ผ น าเข าก จะเพ มการน าเข า ท าให ไทยส งออกได มากข น เพราะฉะน นก เป นโอกาสของ เกษตรกรท จะผล ตส นค าและป อนตลาดโดยผ านผ ประกอบการ และเม อผ ประกอบการท ส งออกเม ราย ได เพ มข น เราก คาดหว งว าก าไรท ผ ประกอบการส งออกท ได มากข น จะมาแชร บางส วนให ก บเกษตรกร เราได บ าง ในส วนน เราก ค ดว าเป นส วนท ได ของเกษตรกร 2. ร ฐบาลจะแก ไขอย างไร ภาษ ถ ก ค แข งข นมากข นถ ง 9 ประเทศ เช นการท าข าว อ อย ม น ส าปะหล ง จะก าหนดราคาอย างไร หร อจะปล อยให เกษตรกรยากจนต อไป ตอบ (ค ณประมวล เข ยวข า) ว ธ การท จะเพ มราคาผลผล ต ไม จ าเป นจะต องให ม นราคาส งๆก ได โดยการท เพ มปร มาณ ผมยกต วอย าง อย างม นส าปะหล ง ป จจ บ นเราท าข นมาไร ละประมาณ 5 ต น ลงท นประมาณส ก 2,000 บาท เราก ลงท นเพ มอ กน ดหน งให เป น 3,000 บาทให ได ไร ละ 10 ต น แต เรา ขายในราคาเด ม สมม ต เราขายในราคาก โลกร มละ 2 บาท และถ าท าเพ มเป นไร ละ 10 ต น ม นก จะ เท าก บขายได ในราคา 4 บาท ผลผล ตทางการเกษตรนอกจากท เราจะรอให ราคาม นข นก ไม จ าเป น ให เราเพ มปร มาณท เราท าได ก จะม รายได เพ มข น 3. ค ณสงคราม ผลเก ด สอบถามว า ท กว นน การค าชายแดนระหว างไทยก บเขมร จะม ส นค าค อ ข าว ก บม นส าปะหล งเป นส วนมาก ส าหร บข าว ไทยเราจะน าปลายข าวเข ามาแต ตอนน ม ท ง ข าวเปล อก ข าวสาร 5%, 15% และ 25% ผมเป นห วงตรงน ว า ในเร องการน าเข าของพ ช ส ขอนาม ยของพ ชเราจะป องก นย งไงท งน าเข าส งออก และร ฐบาลม มาตรการอย างไร รวมท ง พ ชต ดแต งพ นธ กรรมและท ม สารปนเป อนท อาจก อให เก ดมะเร ง และในเร องด านต างๆ สระแก วม ด านเยอะท งถาวร และช วคราว ซ งเป นด านถาวรเท าน นหร อท จะร บผ ดชอบคอย ตรวจสารปนเป อนต างๆ ม นก จะแออ ดก น ค บแคบมหาศาลไม ท นเลยจะจ ดการอย างไร ตอบ (ค ณร งษ ต ภ ศ ร ภ ญโญ) ป จจ บ นจะม การน าเข าข าวจากต างประเทศบ าง แต ว าก เส ย ภาษ เต ม เส ยภาษ ตามปกต ประมาณ 52% ภาษ ท เราเก บจากต างประเทศ แต ในกรณ ของ AFTA เรา หมายถ งว าภาษ เป น 0 เราจะควบค มปร มาณการน าเข าโดยการจ าก ดเฉพาะปลายข าว เพราะว าปกต ปลายข าวเราจะน าเข าน อยมาก ค ดเป นส ดส วนของการน าเข าข าวท งหมดน น อยจร งๆ เพราะฉะน นม น ก เป นการครอบคล มเป ดเหม อนป ดอย างท ค ณล ดดาว า แต น ม นก เหม อนก บว าเราพยายามให ความ ร วมม อก บประชาคมโลกในเร องของการค าระหว างก นหร อการเป ดเสร และในเร องด านท น าเข า เราจะ เข มงวดเป นด านท ให น าเข าเฉพาะด าน แต การส งออกเราไม ได ป ด เราสามารถส งออกในท กๆท ท เราจะ ส งออกไป เพราะฉะน นถ าข นตอนของการส งออกน นจะไม ม ป ญหา ยกเว นแต ว าประเทศท น าเข า เขา อาจจะใช มาตรการเช นเด ยวก บไทยก ได ว าเขาจะขอก าหนดด านน าเข าเหม อนก นน น เป นอ กเร องหน ง

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information