ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

Size: px
Start display at page:

Download "ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย"

Transcription

1 ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

2 ราคา 65 บาท เจ าของล ขส ทธ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย พ มพ คร งท 4 : กรกฎาคม 2545 จำนวน 10,000 เล ม พ มพ คร งท 3 : เมษายน 2545 จำนวน 5,000 เล ม พ มพ คร งท 2 : มกราคม 2543 จำนวน 2,000 เล ม พ มพ คร งท 1 : พฤศจ กายน 2536 จำนวน 2,000 เล ม จ ดทำโดย ส วนส งพ มพ ฝ ายส อสารองค กร ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

3 การซ อขายหล กทร พย ในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยม การขยายต ว ค อนข างรวดเร ว ในระยะเวลาท ผ านมา จำนวนบร ษ ทจดทะเบ ยนได เพ มข นอย างต อเน อง ระด บราคาและปร มาณการซ อขายโดยเฉล ยได ปร บต วส งข นมาก ทำให ม ผ สนใจเข ามา ลงท นในตลาดหล กทร พย เพ มจำนวนมากข นท กขณะ การลงท นในหล กทร พย อาจเป นการลงท นท ให ผลตอบแทนส งแต ม ความเส ยง ส งเช นก น ด งน นในการลงท นในหล กทร พย อย างม หล กเกณฑ ผ ลงท นจำเป นต องพ จารณา ป จจ ยต าง ๆ ท ม ผลในการกำหนดม ลค าและราคาของหล กทร พย เพ อว เคราะห ว าควรเล อก ลงท นในหล กทร พย ใด การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน เป นการว เคราะห ท สำค ญว ธ หน ง การว เคราะห ว ธ น ได นำป จจ ยซ งเป นพ นฐานระบบเศรษฐก จ อ ตสาหกรรม และต วบร ษ ท เข ามาพ จารณาเพ อหาหร อคาดการณ ม ลค าและราคาของหล กทร พย ท ควรจะเป น ซ งเม อ นำมาใช ประกอบการต ดส นใจของผ ลงท น ก น าจะทำให การลงท นในหล กทร พย ม ผล ตอบแทนท ม เสถ ยรภาพในระยะยาว เอกสาร การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน น ได จ ดพ มพ โดย ม ว ตถ ประสงค เพ อเผยแพร ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บการว เคราะห หล กทร พย ทางป จจ ยพ นฐานในด านข นตอนและว ธ การของการว เคราะห ในเช งทฤษฏ แก ผ ลงท น และผ สนใจท วไป และย งช ให ทราบถ งข อม ลและแหล งข อม ลเพ อการว เคราะห หล กทร พย ทางป จจ ยพ นฐานในตลาดหล กทร พย ของไทย ซ งจะให ประโยชน แก ผ ลงท นในการนำไป ใช ต ดส นใจลงท นได พอสมควร ในบทแรกของเอกสารน กล าวถ งภาพรวมของการว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน โดยอธ บายความหมายของการว เคราะห หล กทร พย และข นตอนของ การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐานซ งประกอบด วย การว เคราะห เศรษฐก จ โดยท วไป การว เคราะห อ ตสาหกรรม และการว เคราะห บร ษ ท

4 บทท 2 เป นการอธ บายรายละเอ ยดของการว เคราะห เศรษฐก จ โดยกล าวถ ง การพ จารณาภาวะเศรษฐก จมหภาคและว ฏจ กรธ รก จ การพ จารณานโยบายเศรษฐก จ ของร ฐบาล และการพ จารณาภาพรวมของเศรษฐก จเพ อการว เคราะห หล กทร พย บทท 3 กล าวถ ง ข นตอนท 2 ในการว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน ค อ การว เคราะห อ ตสาหกรรม โดยอธ บายถ งว ฏจ กรธ รก จและการว เคราะห อ ตสาหกรรม วงจรการขยายต วของอ ตสาหกรรม โครงสร างการแข งข นของอ ตสาหกรรมและป จจ ยทาง อ ตสาหกรรมอ น ๆ ท ต องพ จารณา หล งจากท ได กล าวถ งข นตอนท 1 และ 2 ของการว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐานแล ว ในบทท 4 เป นการอธ บายรายละเอ ยดของข นตอนส ดท ายซ งก ค อ การ ว เคราะห บร ษ ท โดยม ร ปแบบในการอธ บายตามลำด บด งน ประเภทของบร ษ ทและประเภท ของหล กทร พย การว เคราะห เช งค ณภาพและการว เคราะห เช งปร มาณ บทท 5 เป นการสร ปให ทราบถ ง ข อม ล และแหล งข อม ลเพ อการว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐานในตลาดหล กทร พย ของไทย

5 เร อง หน า บทท 1. ภาพรวมของการว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน บทนำ 2 2. ข นตอนของการว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน 3 บทท 2. การว เคราะห เศรษฐก จ การพ จารณาภาวะเศรษฐก จมหภาคและว ฏจ กรธ รก จ 8 2. การพ จารณานโยบายเศรษฐก จของร ฐบาล นโยบายการคล ง นโยบายการเง น การพ จารณาภาพรวมของเศรษฐก จเพ อการว เคราะห หล กทร พย 14 บทท 3. การว เคราะห อ ตสาหกรรม ว ฏจ กรธ รก จและการว เคราะห อ ตสาหกรรม วงจรการขยายต วของอ ตสาหกรรม โครงสร างการแข งข นของอ ตสาหกรรม ป จจ ยทางอ ตสาหกรรมอ น ๆ ท ต องพ จารณา 23 บทท 4. การว เคราะห บร ษ ท ประเภทของบร ษ ทและประเภทของหล กทร พย Growth Company and Stock Defensive Company and Stock Cyclical Company and Stock Speculative Company and Stock การว เคราะห บร ษ ทเช งค ณภาพ ขนาดของบร ษ ท อ ตราการขยายต วในอด ต ล กษณะของผล ตภ ณฑ ช อย ห อผล ตภ ณฑ 29

6 เร อง หน า 2.5 โครงสร างของเง นท น การกระจายของผล ตภ ณฑ ผ บร หารระด บส ง ความสามารถทางด านการค ดค นและเสนอผล ตภ ณฑ ใหม ๆ ความส มพ นธ ระหว างพน กงานในบร ษ ท การว เคราะห บร ษ ทเช งปร มาณ : การว เคราะห งบการเง น การว เคราะห งบด ล การว เคราะห งบกำไรขาดท น การว เคราะห งบแสดงการเปล ยนแปลงฐานะการเง น การว เคราะห อ ตราส วนทางการเง น การว เคราะห สภาพคล อง การว เคราะห ประส ทธ ภาพในการดำเน นงาน การว เคราะห ความสามารถในการหากำไรของธ รก จ การว เคราะห นโยบายทางการเง นของบร ษ ท การประเม นม ลค าหล กทร พย 53 ตารางและแผนภาพ แผนภาพท 1 ภาพรวมการว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน 5 แผนภาพท 2 ว ฏจ กรธ รก จ 9 แผนภาพท 3 กระบวนการว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน 15 I. การว เคราะห เศรษฐก จ แผนภาพท 4 วงจรการขยายต วของอ ตสาหกรรม 21 แผนภาพท 5 กระบวนการว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน (ต อ) 24 II. การว เคราะห อ ตสาหกรรม อ ตราส วนและความหมายของการว เคราะห แผนภาพท 6 กระบวนการว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน (ต อ) 56 III. การว เคราะห บร ษ ท ภาคผนวก : ข อม ลและแหล งข อม ลท เก ยวข องในการว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐานในตลาดห นไทย

7 ภาพรวมของ การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน

8 การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน เป นการว เคราะห ท ลำด บการ พ จารณาจากสภาพเศรษฐก จมาย งสภาพอ ตสาหกรรมตลอดถ งผลการดำเน นงานของ บร ษ ท โดยรวบรวมข อม ลทางเศรษฐก จ อ ตสาหกรรม และของบร ษ ทมาว เคราะห แต ละส วน เพ อนำไปส การคาดการณ ผลการดำเน นงานในอนาคตของบร ษ ท ในการเปล ยนแปลงของภาวะเศรษฐก จจะส งผลกระทบต อผลการดำเน นงาน และความสามารถในการทำกำไรของบร ษ ทท ออกหล กทร พย ตลอดจนระด บราคาของ หล กทร พย ผ ว เคราะห หล กทร พย จ งจำเป นต องพ จารณาด ชน ช ภาวะเศรษฐก จ เช น ผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต เบ องต น และข อม ลทางเศรษฐก จอ น ๆ ได แก ข อม ลเก ยวก บ อ ตราดอกเบ ยในป จจ บ นและท คาดไว ในอนาคต นโยบายการเง นและนโยบายการคล ง รวมท งนโนบายเศรษฐก จอ น ๆ ของร ฐบาล ฯลฯ ในการว เคราะห อ ตสาหกรรม ผ ว เคราะห หล กทร พย ควรพ จารณาว ฏจ กรธ รก จ ประเภทของอ ตสาหกรรม วงจรการขยายต วของอ ตสาหกรรม และโครงสร างการแข งข น ของอ ตสาหกรรมควบค ก นไป หล งจากท ผ ลงท นได ว เคราะห ภาวะเศรษฐก จและอ ตสาหกรรม เพ อศ กษา ถ งภาวะการลงท น และประเภทของอ ตสาหกรรมท จะเล อกลงท นแล ว ข นต อไปก จะเป น การว เคราะห บร ษ ทเพ อศ กษาถ งบร ษ ทท ควรลงท นและราคาหล กทร พย ท ควรซ อ โดยท ผ ลงท นควรจะว เคราะห ท งในเช งค ณภาพและในเช งปร มาณ การว เคราะห หล กทร พย เป นการว เคราะห ท ประกอบด วยข นตอนการเก บ รวบรวมข อม ล การศ กษาและว เคราะห ข อม ลและการต ความผลท ได จากการศ กษา เพ อ นำมาพ จารณากำหนดหล กทร พย หร อกล มหล กทร พย ท จะลงท น 2 การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน

9 ว ตถ ประสงค เบ องต นของการว เคราะห หล กทร พย ค อการว เคราะห อ ตรา ผลตอบแทนท คาดหว งเพ อให ได มาซ งหล กทร พย และกล มหล กทร พย ลงท นท ด ท ส ด ท ให ผลตอบแทนส งส ด ณ ความเส ยงระด บหน ง อย างไรก ตาม การกำหนดม ลค าท แท จร งของ หล กทร พย และการวางร ปแบบของกล มหล กทร พย ลงท นให ด ท ส ดน น ข นอย ก บระด บของ ความเส ยงท ผ ลงท นสามารถยอมร บได ซ งอาจแตกต างก นไป ด งน น ผ ว เคราะห หล กทร พย จำเป นต องว เคราะห ข อม ล ตรวจสอบและต ดส นใจให สอดคล องก บเป าหมายการลงท น ท ผ ลงท นต งไว อย างช ดเจนและสมเหต สมผล สำหร บเหต ผลทางทฤษฎ ท ใช สน บสน นการว เคราะห ป จจ ยพ นฐานน น ม รากฐานแนวความค ดท ว าม ลค าท แท จร ง (Intrinsic Value) และราคาตลาดของ หล กทร พย ควรจะอย ใกล เค ยงก น ในทางปฎ บ ต น กว เคราะห ทางป จจ ยพ นฐานจะว เคราะห หล กทร พย เพ อหาม ลค าท แท จร งของหล กทร พย โดยค ดในร ปแบบของม ลค าป จจ บ น (Present Value) ซ งเป นการประเม นม ลค าของหล กทร พย ท จะลงท น ซ งคาดว าจะได ร บ ผลตอบแทนในอนาคต ท งในร ปกำไรจากการขายหล กทร พย (Capital Gain) และ ผลตอบแทนจากการลงท นในร ปของดอกเบ ย หร อเง นป นผล (Yield) หล งจากน นจ ง นำมาเปร ยบเท ยบก บราคาของหล กทร พย น นในตลาด หากม ลค าท แท จร งส งกว าราคา ตลาดของหล กทร พย ก จะต ดส นใจซ อ ในทำนองกล บก นหากม ลค าท แท จร งต ำกว าราคา ตลาดก ต ดส นใจขาย การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน เป นการว เคราะห ท ลำด บ การพ จารณาจากสภาพเศรษฐก จมาย งสภาพอ ตสาหกรรม ตลอดถ งผลการดำเน นงาน ของบร ษ ท โดยรวบรวมข อม ลทางเศรษฐก จ อ ตสาหกรรมและของบร ษ ทมาว เคราะห แต ละส วน เพ อนำไปส การคาดการณ ผลการดำเน นงานในอนาคตของบร ษ ท ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 3

10 การว เคราะห หล กทร พย ตามว ธ ป จจ ยพ นฐาน ม ข นตอนท สำค ญด งน (1) การว เคราะห เศรษฐก จโดยท วไป (Economic Analysis) การว เคราะห เศรษฐก จเน นการว เคราะห ภาวะเศรษฐก จท เป นมา ตลอดจนแนวโน มของภาวะเศรษฐก จในอนาคต ซ งอาจเก ยวข องส มพ นธ ก บเศรษฐก จโลก และแนวนโยบายเศรษฐก จของร ฐบาลว าจะม ผลกระทบต อธ รก จท ออกหล กทร พย หร อไม เพ ยงใด นอกจากน น การว เคราะห เศรษฐก จน ย งรวมถ งการว เคราะห ว ฏจ กรธ รก จ และ นโยบายทางเศรษฐก จท สำค ญของร ฐบาลด วย เช น นโยบายการเง นและนโยบายการคล ง เป นต น รายละเอ ยดปรากฎอย ในบทท 2 (2) การว เคราะห อ ตสาหกรรม (Industry Analysis) การว เคราะห อ ตสาหกรรมเน นการว เคราะห วงจรอ ตสาหกรรม(Industry Life Cycle) สภาพการตลาดและการแข งข น ตลอดจนอนาคตของอ ตสาหกรรมว าจะม แนว โน มอ ตราการเจร ญเต บโตอย างไร ซ งข นอย ก บป จจ ยหลายอย างด วยก น เช น นโยบายของ ร ฐบาลท จะให การสน บสน นหร อเป นอ ปสรรค โครงสร างการเปล ยนแปลงของระบบภาษ ของ ร ฐบาล โครงสร างของอ ตสาหกรรมแต ละประเภท เป นต น รายละเอ ยดปรากฎอย ในบทท 3 (3) การว เคราะห บร ษ ท (Company Analysis) การว เคราะห บร ษ ทเป นข นส ดท ายของการว เคราะห โดยเน นการว เคราะห ประเภทของบร ษ ทและประเภทของหล กทร พย โดยจะว เคราะห ท งเช งค ณภาพ (Qualitative Analysis) อ นได แก การว เคราะห ประส ทธ ภาพการบร หารของผ บร หาร ส วนแบ งการ ตลาดของบร ษ ท โครงการขยายโรงงานของบร ษ ท เป นต น และการว เคราะห เช งปร มาณ (Quantitative Analysis) อ นได แก การว เคราะห จากงบแสดงฐานะการเง นของธ รก จใน อด ตและป จจ บ น เพ อนำมาประมาณการกำไรต อห นและราคาห นในอนาคตได เป นต น รายละเอ ยดปรากฎอย ในบทท 4 4 การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน

11 แผนภาพท 1 : ภาพรวมการว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน การว เคราะห เศรษฐก จ องค ประกอบท ต องว เคราะห เศรษฐก จมหภาค : ว ฎจ กรธ รก จ ผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต เบ องต น ผลผล ตอ ตสาหกรรม อ ตราดอกเบ ยท งในและต างประเทศ นโยบายการคล ง นโยบายการเง น นโยบายเศรษฐก จอ น ๆ ของร ฐบาล ฯลฯ การว เคราะห อ ตสาหกรรม องค ประกอบท ต องว เคราะห : ว ฎจ กรธ รก จ วงจรการขยายต วของอ ตสาหกรรม โครงสร างการแข งข นของอ ตสาหกรรม ฯลฯ การว เคราะห บร ษ ท องค ประกอบท ต องว เคราะห : ประเภทของบร ษ ท ล กษณะของบร ษ ทในเช งค ณภาพ (ขนาดของบร ษ ท อ ตราการขยายต วในอด ต เป นต น) ล กษณะของบร ษ ทในเช งปร มาณ ฯลฯ หล กทร พย ABC (ABC) XYZ, 000, MNO, JKL, PQR และหล กทร พย อ น ๆ หล กทร พย ท ให อ ตราผลตอบแทน ส งส ด ณ ระด บความเส ยงหน ง กล มหล กทร พย ท เล อกลงท น ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 5

12

13 การว เคราะห เศรษฐก จ

14 การว เคราะห เศรษฐก จเป นข นตอนท ม ความสำค ญต อการว เคราะห หล กทร พย ทางป จจ ยพ นฐาน เน องจากในการเปล ยนแปลงของภาวะเศรษฐก จจะส งผล กระทบต อราคาของหล กทร พย อาท หล กทร พย บางกล มม ระด บราคาลดลง เม อสภาพ เศรษฐก จชะลอต วและจะม ระด บราคาส งข นเม อเศรษฐก จฟ นต วข น พฤต กรรมด งกล าว แสดงให เห นว าสภาพเศรษฐก จโดยท วไป น าจะม ผลกระทบต อผลการดำเน นงาน และความ สามารถในการทำกำไรของบร ษ ทท ออกหล กทร พย น น อย างไรก ตาม เม อสภาพเศรษฐก จเปล ยนแปลงไป อ ตสาหกรรมแต ละ อ ตสาหกรรมม ได ม การเปล ยนแปลงไปในท ศทางเด ยวก บสภาพเศรษฐก จ หร อด วย ขนาดของการเปล ยนแปลงเท าเท ยมก นเสมอไป หล กทร พย ในบางอ ตสาหกรรมอาจจะได ร บ ผลกระทบจากการเปล ยนแปลงของภาวะเศรษฐก จเพ ยงเล กน อย ขณะท หล กทร พย ใน บางอ ตสาหกรรมอาจจะได ร บผลกระทบอย างมากเม อภาวะเศรษฐก จเปล ยนแปลง ด งน น การว เคราะห หล กทร พย จ งม ความจำเป นท ต องว เคราะห เศรษฐก จ โดยท วไป เพ อนำไปส การคาดการณ ท ศทางการขยายต วของเศรษฐก จ และกำหนด อ ตสาหกรรมท คาดว าจะได ร บผลประโยชน จากการขยายต วของเศรษฐก จ และท ายท ส ด ก จะสามารถหาทางเล อกเก ยวก บบร ษ ทในอ ตสาหกรรมน นท ควรจะลงท น การตรวจสอบและการพยากรณ ภาวะเศรษฐก จจะสามารถช ให ทราบถ ง อ ตสาหกรรมท ได ร บผลประโยชน จากการขยายต วของเศรษฐก จได ซ งจะม ความส มพ นธ ก บผลการดำเน นงานและราคาหล กทร พย ของบร ษ ทต อไป น นค อ ถ าแนวโน มในอนาคต ของเศรษฐก จเป นไปในด านลบ ก ม กจะคาดการณ ว าหล กทร พย ส วนใหญ จะม ระด บ ราคาต ำลง หร อถ าแนวโน มเศรษฐก จเป นไปในด านบวก หล กทร พย โดยท วไปก น าจะ ม ระด บราคาส งข นตามไปด วย 8 การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน

15 ในการส งเกตและว เคราะห ภาวะเศรษฐก จอาจสามารถพ จารณาได จาก ว ฏจ กรธ รก จ (Business Cycle) ซ งเป นส งท บ งบอกล กษณะเปล ยนแปลงของเศรษฐก จ ในช วงระยะเวลาใดเวลาหน ง แบ งออกได เป น แผนภาพท 2 : ว ฎจ กรธ รก จ 2 Boom ร งเร อง 3 Recession ถดถอย 1 Expansion ขยายต ว 4 Depression ตกต ำ 5 Revival ฟ นต วใหม การท ธ รก จจะอย ในภาวะร งเร องหร อตกต ำ นอกจากจะข นอย ก บป จจ ยภายใน ธ รก จอ นได แก ประส ทธ ภาพของการบร หารแล ว ป จจ ยภายนอกซ งได แก ป จจ ยทางด าน เศรษฐก จก ม ส วนอย างมาก การเปล ยนแปลงของภาวะเศรษฐก จหม นเว ยนไปตามว ฏจ กร ธ รก จ โดยท การเปล ยนแปลงของภาวะเศรษฐก จจะม ผลต อการประกอบการของธ รก จ และม ส วนในการช อนาคตของธ รก จ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 9

16 เม อเศรษฐก จอย ในระยะขยายต ว อำนาจซ อของประชาชนจะส ง ระยะเวลา ด งกล าวม การขยายการลงท นการผล ตและการขายม ปร มาณเพ มข น ในภาวะน ธ รก จจะม สภาพคล องทางการเง นส ง รายได ของประชากรส งข น ทำให ระด บราคาเพ มส งและม แนวโน ม ท จะเก ดภาวะเง นเฟ อ เม อเศรษฐก จอย ในภาวะถดถอยหร อตกต ำ ภาวะเศรษฐก จก จะม ผลกระทบ ต อธ รก จแตกต างก นไปตามประเภทของธ รก จ เพราะส นค าหร อบร การของธ รก จแต ละ ประเภทจะปร บต วเข าก บว ฏจ กรธ รก จแต ละว ฏจ กรแตกต างก นไป เช น ธ รก จท ผล ตส นค า อ ปโภคบร โภคจะอ อนไหวต อวงจรระยะส น (Short-term Cycle) ธ รก จท ผล ตส นค าท น จะข นก บแนวโน มการเต บโตระยะยาว (Long-term Growth Trend) และธ รก จการผล ต ขนาดเล กจะได ร บผลกระทบจากการตกต ำทางเศรษฐก จมาก เพราะขาดแคลนเง นท น หม นเว ยนและม ข ดจำก ดทางด านการก ย ม เป นต น ต วช และเคร องว ดท ใช ว เคราะห ภาวะเศรษฐก จและว ฏจ กรธ รก จม หลายต ว ด วยก น อาท ผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต เบ องต น (Gross National Product - GNP) เป นต วช ท ถ อว าว ดความเคล อนไหวของเศรษฐก จอย างกว าง ๆ ได ด ท ส ด นอกจากน น ก ม การว ดโดยใช ผลผล ตอ ตสาหกรรม (Industrial Production) ซ งโดยท วไปแล ว GNP และ ผลผล ตของอ ตสาหกรรมจะม การเคล อนไหวข นลงในท ศทางเด ยวก บว ฏจ กรธ รก จ นอกจากน น ย งจำเป นต องพ จารณาข อม ลทางเศรษฐก จอ น ๆ อ ก ไม ว าจะ เป นข อม ลเก ยวก บอ ตราดอกเบ ยในป จจ บ นและท คาดไว ในอนาคต นโยบายการเง นและ นโยบายการคล ง รวมท งนโยบายเศรษฐก จอ น ๆ ของร ฐบาล ฯลฯ ผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต (Gross National Product-GNP) เป น เคร องม อว ดภาวะเศรษฐก จท ใช ก นอย างแพร หลายท ส ด ผล ตภ ณฑ มวลรวม ประชาชาต เป นเคร องว ดม ลค าของผลผล ต ส นค า และบร การท งหมดของ ประเทศไม ว าการผล ตน นจะเก ดข นในประเทศใด ๆ ก ตาม ในบางกรณ อาจ ใช ต วเลขผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) แทน ซ งเป นการว ดม ลค าของผลผล ตส นค าและบร การท งหมดท เก ดข นจาก การผล ตในประเทศน น ๆ ผลผล ตอ ตสาหกรรม (Industrial Production) เป นด ชน ท แสดงผล ตผล 10 การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน

17 ของอ ตสาหกรรม อาท อ ตสาหกรรมการผล ต เหม องแร ไฟฟ า และก าซ โดยหน วยงานทางการจะเป นผ ประกาศต วเลขผลผล ตอ ตสาหกรรม ด ชน น ม กจะเคล อนไหวไปในท ศทางเด ยวก บภาวะเศรษฐก จและว ฏจ กรธ รก จ รายได ส วนบ คคล (Personal Income) เป นต วเลขท แสดงถ งรายได ส วนบ คคลก อนห กภาษ ซ งจะสะท อนอำนาจซ อของประชากร โดยสามารถ อธ บายพฤต กรรมการซ อของผ บร โภคเม อรายได ส วนบ คคลเปล ยนแปลงไป ด ชน ราคาผ บร โภค (Consumer Price Index) เป นด ชน ท แสดงการ เปล ยนแปลงราคาของส นค าและบร การในแต ละงวด ซ งสามารถใช เป น เคร องม อว ดภาวะเง นเฟ อได อ กว ธ หน ง ด ชน ราคาผ ผล ต (Producer Price Index) เป นด ชน ท แสดงการเปล ยน แปลงราคาส นค าในแต ละช วงของการผล ต ต งแต ว ตถ ด บไปจนถ งส นค า สำเร จร ป ด ชน ราคาผ ผล ตน สามารถใช เป นเคร องม อบ งบอกถ งภาวะ เง นเฟ อท อาจจะเก ดข นได อ ตราการว างงาน (Unemployment Rate) เป นต วเลขท แสดงอ ตรา ร อยละของผ ว างงานในระบบเศรษฐก จเท ยบก บกำล งแรงงานรวม ซ งจะ แสดงให เห นสภาพเศรษฐก จโดยเปร ยบเท ยบว าเป นไปในท ศทางท กำล ง ขยายต วหร อหดต ว อ ตราดอกเบ ยในประเทศและอ ตราดอกเบ ยต างประเทศ อ ตรา ดอกเบ ยท ควรนำมาพ จารณาควรเป นอ ตราดอกเบ ยท ม การเคล อนไหว เปล ยนแปลง และสามารถสะท อนสภาพคล องของตลาดเง นได ด พอสมควร อ ตราดอกเบ ยซ งกำหนดคงท เป นการเฉพาะเป นอ ตราดอกเบ ยท ไม เหมาะสมท จะนำมาพ จารณาเพ อการว เคราะห เศรษฐก จ ปร มาณการขายปล ก (Retail Sales) เป นต วเลขท แสดงยอดและ การเปล ยนแปลงการขายปล กในระบบเศรษฐก จในช วงระยะเวลาหน ง ต วเลขปร มาณการขายปล กน จะม ความส มพ นธ ก บการผล ต เช น เม อ ต วเลขการขายปล กชะลอต วลงเป นระยะเวลานาน ก อาจจะม การลด การผล ตในช วงเวลาต อไป เป นต น ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 11

18 ในบางประเทศซ งม ระบบข อม ลเศรษฐก จท ครบถ วนอาจม ต วเลขเศรษฐก จ อ น ๆ เพ มเต มท จะช วยให การว เคราะห เศรษฐก จม ความช ดเจนมากข น 2.1 นโยบายการคล ง นโยบายการคล งซ งประกอบด วยนโยบายด านรายร บ ได แก นโยบาย ท เก ยวก บภาษ และท เก ยวก บรายร บอ นท ม ใช ภาษ อากร นโยบายด านการใช จ ายของ ร ฐบาล ตลอดจนการจ ดการส วนท เก นด ล หร อการหาเง นชดเชยส วนท ขาดด ล ซ งจะม ผล กระทบต อเศรษฐก จโดยตรง เม อใดท ยอดการใช จ ายของร ฐบาลส งกว ายอดรายร บของร ฐบาล หมายความว า ฐานะการคล งของร ฐบาลอย ในสภาพขาดด ล ซ งอาจเป นผลจากการใช นโยบายการคล งขาดด ล กล าวค อ ร ฐบาลพยายามช วยกระต นเศรษฐก จให ขยายต วมากข น โดยเพ มการใช จ ายทางด านโครงสร างพ นฐาน (Infrastructure) เช น การก อสร างถนน ระบบ คมนาคม เป นต น อย างไรก ตาม ผ ว เคราะห จำเป นต องให ความสำค ญก บปร มาณ การขาดด ลของร ฐบาลและมาตรการแก ไขการขาดด ลของร ฐบาล เพ อท จะสามารถคาดหว ง ผลกระทบโดยรวมท จะเก ดข นต อเศรษฐก จในอนาคต 12 การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน

19 ในทางตรงก นข าม กรณ ท ยอดการใช จ ายของร ฐบาลต ำกว ายอดรายร บ ของร ฐบาล ฐานะการคล งของร ฐบาลอย ในสภาพเก นด ล ซ งอาจเก ดจากการท ร ฐบาล ใช นโยบายการคล งเก นด ล กล าวค อ ร ฐบาลพยายามชะลออ ตราการขยายต วของ เศรษฐก จ และ/หร อชะลอการเพ มข นของอ ตราเง นเฟ อ โดยจำก ดการใช จ ายเพ อซ อ ส นค าและบร การของภาคร ฐบาลหร อปร บอ ตราภาษ อากรให ส งข น ซ งผ ว เคราะห จำเป นต องศ กษาและว เคราะห องค ประกอบต าง ๆ ท เก ยวข องก บการดำเน นมาตรการ ทางการคล งของร ฐบาล 2.2 นโยบายการเง น ธนาคารกลางจะเป นผ ดำเน นการเก ยวก บนโยบายการเง นของประเทศ โดยม จ ดประสงค เพ อควบค มปร มาณเง นและอ ตราดอกเบ ย นโยบายการเง นนอกจาก จะช วยสน บสน นนโยบายการคล งแล ว ย งอาจช วยในการทำให เก ดความสมด ลย ก บ ผลของนโยบายการคล งด วย ธนาคารกลางม แนวทางปฏ บ ต ในอ นท จะแก ป ญหาเศรษฐก จได หลาย แนวทาง แนวทางแรกค อ ธนาคารกลางสามารถเปล ยนแปลงเง นสำรองตามกฎหมาย (Legal Reserve Requirement) ได การท ธนาคารกลางประกาศเพ มอ ตราเง นสดสำรอง ตามกฏหมายจะม ผลกระทบต อปร มาณเง น กล าวค อ ระบบการเง นจะม เง นสดสำรอง ส วนเก นลดลง และธนาคารพาณ ชย ก สามารถปล อยเง นก ได ลดลง สำหร บการลด อ ตราเง นสำรองตามกฏหมายจะม ผลต อปร มาณเง นในทางตรงก นข าม กล าวค อระบบ การเง นจะม เง นสดสำรองส วนเก นเพ มข น และธนาคารพาณ ชย สามารถปล อยเง นก ได เพ มข น สำหร บแนวทางประการต อไปค อ ธนาคารกลางย งสามารถเปล ยนแปลง อ ตราดอกเบ ยซ อลด (Discount Rate) ซ งเป นอ ตราดอกเบ ยท ธนาคารเร ยกเก บจากธนาคาร พาณ ชย ในการให ธนาคารพาณ ชย ก ย มระยะส น การลดอ ตราดอกเบ ยซ อลดจะม ผลกระทบ ต อเน องไปย งการกระจายเง นก ย มไปย งอ ตสาหกรรม และธ รก จต าง ๆ ด วย นอกจากน น ธนาคารกลางย งอาจจะกำหนดแนวทางการดำเน นงานทางด านดอกเบ ยของธนาคาร พาณ ชย เช น นโยบายการให เครด ตท งในด านอ ตราการขยายต ว หร อเก ยวก บภาคเศรษฐก จ ท ได ร บส นเช อ เป นต น ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 13

20 การซ อหร อขายหล กทร พย ในตลาดพ นธบ ตร (Open Market Operation) ก เป นอ กแนวทางหน งของเคร องม อของนโยบายการเง น เม อธนาคารกลางขายหล กทร พย ใน ตลาดการเง นจะทำให ปร มาณเง นลดลง ในขณะเด ยวก นอ ปทานของหล กทร พย หร อ พ นธบ ตรร ฐบาลท เพ มข นจะทำให ราคาของพ นธบ ตรลดลง และอ ตราผลตอบแทน (yield) ของพ นธบ ตรจะส งข น ทำให ผ ลงท นเก ดแรงจ งใจในการซ อมากข น ธนาคารกลางจะ สามารถปร บสภาพอ ปสงค และอ ปทานของเง นโดยขายหล กทร พย ให แก ธนาคารพาณ ชย สถาบ นการเง นต าง ๆ และประชาชนท วไป จะเห นว าการว เคราะห เศรษฐก จท วไปเก ยวข องก บการศ กษาป จจ ยหลาย อย างประกอบก น อาท ว ฏจ กรธ รก จ นโยบายการเง น นโยบายการคล ง อ ตราเง นเฟ อ การใช จ ายของผ บร โภคและของธ รก จ ซ งการพ จารณาป จจ ยด งกล าว ผ ว เคราะห จะต องว เคราะห องค ประกอบต าง ๆ และใช เป นแนวทางในการสร ปภาพรวมเศรษฐก จ ของประเทศ การว เคราะห ภาพรวมของเศรษฐก จจะทำให สามารถใช ข อม ลด งกล าว ประกอบการพ จารณาได อย างน อย 2 แนวทาง ค อ แนวทางแรก ภาพรวมของเศรษฐก จทำให สามารถกำหนดขอบเขตย อย ของการลงท นท น าสนใจ อาท จากการว เคราะห เศรษฐก จพบว าการใช จ ายของภาค ธ รก จม แนวโน มเพ มข นมาก ก อาจจะพ จารณาว าการลงท นในก จการท เป นการผล ต ส นค าประเภทท น ได แก การผล ตเคร องจ กร เคร องม อต าง ๆ เป นการลงท นท น าสนใจ หร อพบว าการใช จ ายภาคร ฐบาลม แนวโน มลดลง ก อาจพ จารณาหล กเล ยงการลงท น ในก จการท ม ล กษณะข นลงตามการขยายต วของเศรษฐก จ เป นต น แนวทางท สอง จากการใช ภาพรวมของเศรษฐก จกำหนดขอบเขตย อย ของการลงท นก อาจนำไปพ จารณาข อม ลเก ยวก บสภาพของอ ตสาหกรรมและบร ษ ทว า อ ตสาหกรรมและบร ษ ทน น ๆ ได ร บผลกระทบจากเศรษฐก จอย างไรต อไป 14 การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน

21 แผนภาพท 3 : กระบวนการว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน I. การว เคราะห เศรษฐก จ ข อม ลเศรษฐก จ ผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต เบ องต น (GNP) ผลผล ตในประเทศเบ องต น (GDP) รายได ส วนบ คคล ด ชน ราคาผ ผล ต (PPI) ด ชน ราคาผ บร โภค (CPI) อ ตราการว างงาน ผลผล ตอ ตสาหกรรม อ ตราดอกเบ ยในประเทศและต างประเทศ ปร มาณการขายปล ก ฯลฯ การผล ต การเง น ผลกระทบของเศรษฐก จมหภาค ท ม ต ออ ตสาหกรรม ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 15

22

23 การว เคราะห อ ตสาหกรรม

24 โดยท วไป การเปล ยนแปลงในการประกอบการของธ รก จจะหม นเว ยนไปตาม ว ฏจ กรธ รก จ (Business Cycle) กล าวค อ ในระยะเร มแรกของการประกอบธ รก จจะอย ใน ภาวะขยายต ว (Expansion) โดยท ธ รก จจำเป นต องใช กลย ทธ การตลาดเข ามาสน บสน น การดำเน นธ รก จ เพ อให ก าวเข าส ภาวะร งเร อง (Boom) ธ รก จจะดำรงอย ในภาวะร งเร องใน ช วงระยะเวลาหน ง หล งจากน น ก จะเข าส ภาวะถดถอย (Recession) โดยอาจเก ดจาก สาเหต หลายประการ อาท ค แข งม ส นค าหร อบร การท ม ค ณภาพท ดเท ยมก นหร อม ค ณภาพส งกว า ทำให ผ บร โภคม ความน ยมในส นค าของบร ษ ทน อยลง ซ งหากไม ม การ ปร บปร งหร อแก ไขธ รก จก จะเข าส ภาวะตกต ำ (Depression) ซ งอาจจะส งผลให บร ษ ท เล กก จการได อย างไรก ตาม เพ อหล กเล ยงไม ให ก าวเข าส ภาวะถดถอย (Recession) ในขณะ ท ย งอย ในภาวะร งเร อง ธ รก จจะม การปร บปร งด านการผล ต การตลาดและการบร หาร เช น ธ รก จอาจจะใช กลย ทธ การส งเสร มการขาย (Promotion) ปร บปร งช องทางการจำหน าย (Distribution) พ ฒนาและปร บปร งค ณภาพของส นค าให ด ข น เปล ยนแปลงร ปแบบของ บรรจ ภ ณฑ (Packaging) ให ด งด ดผ บร โภค หร อใช กลย ทธ ราคา (Pricing) มาเป นเคร อง กระต นการบร โภคส นค าและบร การ หร อม การออกส นค าใหม มาทดแทนส นค าเด มท ม อย เน องจากส นค าน นไม เป นท ต องการของตลาดแล ว ซ งกลย ทธ เหล าน อาจทำให ธ รก จ กล บฟ นต วข นใหม (Revival) และเข าส ภาวะขยายต ว (Expansion) แล วหม นเว ยนเข า ส ภาวะต าง ๆ ของว ฏจ กรธ รก จอ กคร งหน ง อ ตสาหกรรมแต ละประเภทจะได ร บผลกระทบจากวงว ฏจ กรธ รก จแตกต าง ก นไป เช น อ ตสาหกรรมประเภทส นค าบร โภคคงทน ซ งได แก รถยนต เคร องใช ไฟฟ า เป นต น ม ป จจ ยท สำค ญค อ รายได ของประชาชน อย างไรก ตาม อ ตสาหกรรมบางประเภทก ไม ได ร บ ผลกระทบจากว ฏจ กรธ รก จอย างม น ยสำค ญ เช น อ ตสาหกรรมท ผล ตส นค าเก ยวก บส ง จำเป นในช ว ตประจำว น ได แก อาหาร เคร องด ม และยา เป นต น 18 การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน

25 ในการคาดคะเนเก ยวก บภาวะอ ตสาหกรรม โดยพ จารณาว ฏจ กรธ รก จตลอด จนป จจ ยท ม ผลกระทบอ น ๆ อาจพ จารณาโดยการแบ งกล มอ ตสาหกรรมออกเป น 5 กล ม ใหญ ๆ ด งน กล มท 1 กล มท 2 กล มท 3 กล มท 4 กล มท 5 อ ตสาหกรรมส นค าแปรร ป ซ งข นอย ก บว ตถ ด บท จะนำมาเข าส กระบวน การแปรร ปต อไปเป นสำค ญ เช น อ ตสาหกรรมอาหารกระป อง เป นต น อ ตสาหกรรมส นค าอ ปโภคบร โภคท ใช ส นเปล อง เช น อาหารและเคร องด ม เคร องน งห ม ของใช ประจำว น ซ งข นอย ก บรายได ของประชาชนโดย ส วนรวมเป นหล ก อ ตสาหกรรมส นค าบร โภคคงทน เช น รถยนต เคร องใช ไฟฟ า ซ งป จจ ย ท ม ผลกระทบสำค ญ ได แก รายได และภาวะส นเช อ อ ตสาหกรรมเพ อการส งออก ซ งป จจ ยท ม ผลกระทบสำค ญจะได แก ความต องการและราคาส นค าในตลาดโลก นโยบายการค าของร ฐบาล อ ตสาหกรรมท เก ยวก บการเง นการธนาคาร ซ งข นอย ก บปร มาณเง นใน ระบบเศรษฐก จ นโยบายการบร หารส นทร พย และหน ส น ในการว เคราะห อ ตสาหกรรม ส งท ผ ว เคราะห ควรจะทราบก ค อวงจรการ ขยายต วของอ ตสาหกรรมของแต ละอ ตสาหกรรม โดยการพ จารณาวงจรอ ตสาหกรรม จะว เคราะห ป จจ ยต อไปน ประเภทของอ ตสาหกรรมท พ จารณา เช น อ ตสาหกรรมน นม ล กษณะผ กขาด หร อม ค แข งข นในอ ตสาหกรรมเป นจำนวนมาก อ ตสาหกรรมน น ๆ อย ภายใต กฏหมายและระเบ ยบข อบ งค บใดของทางการ กฏหมายและระเบ ยบข อบ งค บด งกล าวเข มงวดหร อไม อย างไร อ ตสาหกรรมน นต องพ งพาการพ ฒนาทางด านเทคโนโลย หร อไม อย างไร ต วแปรทางเศรษฐก จใดบ างท ม ความส มพ นธ ก บอ ตสาหกรรมน น ๆ เช น ต วแปร อ ปสงค มวลรวม อ ตราดอกเบ ย ภาวะการแข งข นจากต างประเทศ เป นต น ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 19

26 การพ จารณาด งกล าวทำให ทราบถ งวงจรการขยายต วของอ ตสาหกรรม ซ งอาจจำแนกออกเป น 4 ระยะด งน 2.1 ระยะเร มพ ฒนา (Initial Development Stage) ระยะน เป นระยะท อ ตสาหกรรมเพ งเร มก อต ง ระด บความเส ยงม กส ง ถ าเป น บร ษ ทเล กม ความจำเป นต องนำผลกำไรของบร ษ ทไปใช ในการลงท น บร ษ ทเหล าน จ งม ก ไม จ ายเง นป นผลหร อจ ายเง นป นผลแก ผ ถ อห นน อย ถ าการดำเน นงานของบร ษ ท ประสบความสำเร จในตลาด อ ปสงค ของส นค าของบร ษ ทน นก จะเพ มข น ทำให ยอดขาย ผลกำไร และส นทร พย เพ มข น หล งจากน นอ ตสาหกรรมจะก าวเข าส ระยะท ระยะเจร ญเต บโต (Growth) ในระยะน ส นค าเป นท ยอมร บของตลาดและผ ลงท น สามารถมองเห น แนวโน มของอ ตสาหกรรมได ช ดเจนข น ยอดขายและผลกำไรจากทร พย ส นจะเพ มข นใน อ ตราท ส ง แต ผลกำไรท ได ร บจำนวนมากน นย งจำเป นต องนำไปลงท นต อ เพ อให สามารถ ผล ตส นค ามารองร บความต องการของตลาดได รวมท งเพ อนำผลกำไรน นไปขยายก จการ และอ ตสาหกรรมจะเข าส ระยะท 3 ต อไป 2.3 ระยะขยายต ว (Expansion) ในระยะขยายต วน อ ตราการเจร ญเต บโตของยอดขายและผลกำไร ย งเป นไปในทางบวกแต เป นอ ตราท ชะลอต วลงจากระยะท 2 เน องจากม ค แข งเข ามา แย งส วนแบ งในตลาดมากข น อ ตสาหกรรมท อย ในระยะน ได ม การขยายก จการไปมาก และม ความสามารถท จะจ ายเง นป นผลได มากข น 2.4 ระยะอ มต วหร อเส อมถอย (Maturity or Decline) ระยะน อ ปสงค ในส นค าลดน อยถอยลงและบร ษ ทต าง ๆ เร มออกจาก อ ตสาหกรรม ถ าบร ษ ทในอ ตสาหกรรมไม สามารถปร บปร งและพ ฒนากลย ทธ ทางการตลาด หร อไม ม การเปล ยนแปลงส นค าและบร การให สนองตอบต อความต องการของผ บร โภคได อ ตสาหกรรมน นก อาจจะเข าส ระยะเส อมถอยได 20 การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน

27 แผนภาพท 4 : วงจรการขยายต วของอ ตสาหกรรม Sales Maturity Expansion Decline Growth Development Stage I Stage II Stage III Stage IV Time ในการว เคราะห อ ตสาหกรรม จำเป นต องพ จารณาโครงสร างการแข งข นในแต ละ อ ตสาหกรรมด วยว าม ความแข งแกร งทางด านการแข งข นเพ ยงใด ป จจ ยท จะพ จารณา ด งกล าวประกอบด วย : 3.1 การแข งข นท เป นอย (Rivalry Among Existing Competitors) ในการว เคราะห ว าการแข งข นในอ ตสาหกรรมม ความร นแรงและความ คงอย ยาวนานเพ ยงใด ต องพ จารณาจำนวนของบร ษ ทท อย ในอ ตสาหกรรมและขนาด ของบร ษ ท หากบร ษ ทค แข งม ขนาดใกล เค ยงก บบร ษ ทท พ จารณาย อมสร างความกดด น ในการแข งข นมากย งข น นอกจากน น ควรจะพ จารณาค แข งในต างประเทศท งในป จจ บ น และอนาคตด วย โดยการว เคราะห อ ตสาหกรรมในระด บตลาดโลก เน องจากในป จจ บ น การค าและธ รก จระหว างประเทศได ม การพ ฒนาขยายต วและเช อมโยงไปท วโลก จ งต อง พ จารณาบร ษ ทค แข งต างชาต ท อาจม เง นท นและความสามารถในการบร หารท เข มแข ง กว าบร ษ ทในประเทศ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 21

28 3.2 การค กคามจากค แข งข นใหม (Threat of New Entrants) ป จจ ยท จะเป นอ ปสรรคต อค แข งข นใหม ในการเข าส อ ตสาหกรรม ได แก ช องการทำกำไร ซ งก ค อราคาของส นค าในป จจ บ นเปร ยบเท ยบก บต นท น ความต องการ ใช เง นท น ช องทางการจำหน าย (Distribution Channel) ซ งถ าม ความซ บซ อนและต องใช เวลาค อนข างมากในการจำแนกแจกจ ายรวมท งต องเส ยค าใช จ ายมาก ก อาจทำให ไม ค มก บการท จะเข ามาในตลาดส นค าประเภทน นอกจากน น ก อาจม นโยบายของร ฐบาล หร อกฎระเบ ยบของทางการท จำก ดส ทธ หร อการให ใบอน ญาตในการประกอบการต าง ๆ เป นต น จะเห นได ว า หากอ ตสาหกรรมปราศจากเคร องก ดขวางเหล าน แล ว ค แข งรายอ น ๆ ย อมจะเข ามาแย งส วนแบ งในตลาดได ง ายข น และแบ งป นผลกำไรจากอ ตสาหกรรมน ไป 3.3 การค กคามจากส นค าท ใช ทดแทนก นได (Threat of Substitute Products) อ ตสาหกรรมท ม ส นค าอ นท ใช ทดแทนก นได จะทำให เก ดสภาพการแข งข น มากข นและม การแบ งป นส วนแบ งตลาดและผลกำไรก นมากข น เน องจากผ บร โภคสามารถ บร โภคส นค าอ นท ใช ทดแทนก นได และม ระด บราคาใกล เค ยงหร อต ำกว า ต วอย างเช น อ ตสาหกรรมอาหารซ งประกอบด วยเน อส ตว ต าง ๆ ผ บร โภคอาจจะห นไปบร โภคเน อไก แทนเน อหม โดยคำน งป จจ ยท สำค ญในการพ จารณา ซ งก ค อราคา เป นต น 3.4 อำนาจในการต อรองของผ ซ อ (Bargaining Power of Buyers) ผ ซ อม ส วนในการกำหนดผลกำไรเน องจากในการเล อกบร โภคส นค า ผ ซ อ สามารถต อรองราคาของส นค า หร อเร ยกร องให ม การพ ฒนาค ณภาพของส นค าให ด ข นได โดยจะนำไปต อรองพ จารณาระหว างค แข งข นเพ อให ได ส นค าและบร การท ม ค ณภาพด และระด บราคาท สมเหต สมผล โดยท ล กค ารายใหญ ย อมม อำนาจในการต อรองส งกว า ล กค ารายเล กซ งส งซ อส นค าในปร มาณท น อยกว า 3.5 อำนาจในการต อรองของผ ขาย (Bargaining Power of Suppliers) ผ ขายม อำนาจต อรองก บผ บร โภคโดยผ านการปร บราคาส นค าหร อลด ค ณภาพของส นค าท ผล ตลง หากในอ ตสาหกรรมน นม ผ ขายน อยราย ความจำเป นในการ พ งพาผ ขายก จะม มากข น ทำให ผ ขายน นม อำนาจในการต อรองส ง 22 การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน

29 ป จจ ยท งหมดท กล าวมาข างต นสามารถใช ประกอบในการพ จารณาโครงสร าง ของการแข งข นในแต ละอ ตสาหกรรม และสามารถพ จารณาศ กยภาพในการทำกำไร ในระยะยาวได ผ ว เคราะห ควรว เคราะห ป จจ ยเหล าน ในท กอ ตสาหกรรม เพ อช วยในการเล อก อ ตสาหกรรมท สนใจลงท นต อไป นอกจากป จจ ยหล กด งท ได กล าวมาแล ว ผ ว เคราะห ควรท จะพ จารณาป จจ ย อ น ๆ เก ยวก บต วอ ตสาหกรรมด วย เพ อให การว เคราะห ม ความครอบคล มได ด ย งข น ป จจ ย เหล าน นประกอบด วย 4.1 โครงสร างของอ ตสาหกรรม ได แก การว เคราะห ว าอ ตสาหกรรมน นม โครงสร างแบบผ กขาด ก งผ กขาด หร อแข งข นอย างสมบ รณ ล กษณะโครงสร างของอ ตสาหกรรมจะม ความสำค ญในการ ว เคราะห โครงสร างราคาและความย ดหย นของอ ปสงค ต อราคาของส นค า 4.2 ความส มพ นธ ระหว างอ ปสงค และอ ปทาน อ ปสงค และอ ปทานจะม ผลกระทบต อราคาด ลยภาพของอ ตสาหกรรมน น ๆ และม ผลกระทบต อความสามารถในการผล ตส นค าท ม ค ณภาพในระด บราคาท น าพอใจ 4.3 ต วแปรทางด านต นท น โดยท วไปต นท นของส นค าได ร บผลกระทบจากป จจ ยหลายประการ อาท ว ตถ ด บท ม อย ค าแรง เป นต น 4.4 กฎระเบ ยบข อบ งค บของร ฐบาล ผ ว เคราะห จำเป นต องพ จารณากฎระเบ ยบท เก ยวข องก บอ ตสาหกรรมน น ๆ เพ อให ทราบบรรท ดฐานท ร ฐบาลกำหนดไว การเปล ยนแปลงหร อการออกกฏหมายใหม อาจทำให อ ตสาหกรรมบางประเภทส ญเส ยสภาพการแข งข นท เปล ยนแปลงได ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 23

30 แผนภาพท 5 : กระบวนการว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน (ต อ) II. การว เคราะห อ ตสาหกรรม ผลกระทบของ เศรษฐก จมหภาค ท ม ต ออ ตสาหกรรม ป จจ ยทางอ ตสาหกรรม 1. ว ฏจ กรธ รก จ (Business Cycle) - ขยายต ว (Expansion) - ร งเร อง (Boom) - ถดถอย (Recession) - ตกต ำ (Depression) - ฟ นต วใหม (Revival) 2. วงจรการขยายต วของอ ตสาหกรรม - ระยะเร มพ ฒนา (Initial Delopment) - ระยะเจร ญเต บโต (Growth) - ระยะขยายต ว (Expansion) - ระยะอ มต ว หร อเส อมถอย (Maturity or Decline) 3. โครงสร างการแข งข นของอ ตสาหกรรม - ภาวะการแข งข นท เป นอย - การค มคามจากค แข งข นใหม - การค กคามจากส นค าท ใช ทดแทนก นได - อำนาจในการต อรองของผ ซ อ - อำนาจในการต อรองของผ ขาย 4. ป จจ ยทางอ ตสาหกรรมอ น ๆ ผลผล ตของอ ตสาหกรรม การเจร ญเต บโตของอ ตสาหกรรม ผลกระทบของอ ตสาหรรมท ม ต อบร ษ ท 24 การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน

31 การว เคราะห บร ษ ท ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 25

32 ภายหล งจากท ผ ลงท นได ว เคราะห ภาวะเศรษฐก จและอ ตสาหกรรมเพ อ ศ กษาถ งภาวะการลงท น และประเภทของธ รก จหร ออ ตสาหกรรมท จะเล อกลงท นแล ว ข นต อไปจะเป นการศ กษาถ งบร ษ ทท ควรลงท นและราคาหล กทร พย ท ควรซ อ ในการว เคราะห บร ษ ทในข นแรกจะต องทำความเข าใจเก ยวก บประเภทของ บร ษ ทและประเภทของหล กทร พย ท งน หล กทร พย แต ละหล กทร พย ไม จำเป นต องจ ดอย ในประเภทเด ยวก บบร ษ ทท ออกหล กทร พย น น เน องจากการพ จารณาประเภทของ หล กทร พย น น นอกจากจะด ความสามารถในการทำกำไรของบร ษ ทแล ว ย งต องพ จารณา ล กษณะความเคล อนไหวของราคาว าม ล กษณะเป นอย างไรด วย เช น หล กทร พย หร อ ห นท ออกโดยบร ษ ทท เป น Growth Company อาจจะไม เป นหล กทร พย ประเภท Growth Stock ในตลาดห นก ได เป นต น 1.1 Growth Company and Growth Stock Growth Company เป นบร ษ ทท ม ยอดขายและผลกำไรในอด ตท ผ านมา ส งกว ามาตรฐานในอ ตสาหกรรมเด ยวก น บร ษ ทท ม ล กษณะเป น Growth Company จะม ความสามารถในการบร หาร และม ความเป นไปได ท จะลงท นในโครงการท ให อ ตรา ผลตอบแทนส งกว าท คาดไว ด งน น ผลท ได ร บก ค อ ยอดขายและผลกำไรของบร ษ ทจะเพ มข น ในอ ตราท ส งกว ามาตรฐานและของบร ษ ทอ น ๆ ในอ ตสาหกรรมเด ยวก น สำหร บ Growth Stock เป นห นของบร ษ ทท กำล งเจร ญก าวหน าและม ผลประกอบการด และม การจ ายเง นป นผลแก ผ ถ อห นเป นส ดส วนน อย เน องจากบร ษ ท นำเอากำไรสะสมเป นเง นท นสำหร บใช ในการขยายก จการ Dividend Yield จ งม ระด บ ต ำแต ราคาหล กทร พย ในตลาดม กปร บต วส งข นอย างสม ำเสมอ 1.2 Defensive Company and Stock Defensive Company จะม ผลกำไรท ม เสถ ยรภาพ แม ว าในอนาคตสภาพ เศรษฐก จโดยท วไปจะตกต ำก ตาม ได แก ก จการสาธารณ ปโภค บร ษ ทท ผล ตและจำหน าย ส นค าท จำเป นแก การครองช พ เป นต น 26 การว เคราะห หล กทร พย โดยใช ป จจ ยพ นฐาน

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เทคน คการว เคราะห งบการเง น บร ษ ทจดทะเบ ยน เจ าของล ขส ทธ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ราคา 85 บาท พ มพ คร งท 3 ม ถ นายน 2545 10,000 เล ม พ มพ คร งท 2 เมษายน 2545 4,000 เล ม

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ผ แต ง : ร ชกฤช คล องพยาบาล ท ปร กษา SMEs ด านการเง นและการร วมลงท น เจ าของ : ฝ ายประสานงานและบร การ SMEs พ มพ คร งท 2 : ก นยายน 2553 พ มพ คร งแรก : ส งหาคม 2550 จำนวนพ

More information

หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น

หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น 1 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ภ ทรก ตต เนต น ยม 2 แผนผ งแนวค ดหน วยท 2 การว เคราะห โครงการลงท น การประมาณกระแสเง นสด การประมาณความค มค าการลงท นโดยใช งบลงท น การจ ดการโครงการลงท

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น เม อได ศ กษารายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บงบการเง นแล ว ในส วนต อไปจะอธ บายรายละเอ ยด ท เก ยวก บการว เคราะห งบการเง น ด งน ความหมายของการว เคราะห งบการเง น การว

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF)

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) รายงานประจำป กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 รายงานประจำป ณ 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ สาส

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π)

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π) ß πª ªï 2556 Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557 À Á Õ ( À π) สารบ ญ สารจากประธานกรรมการและกรรมการผ จ ดการ 02 รายงานความร บผ ดชอบของคณะกรรมการต อรายงานทางการเง น 03 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 04 ข อม ลท วไป 05 ข อม ลสำค

More information

ร จ กตลาดการเง น ร จ กตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย องค ประกอบของตลาดหล กทร พย ฯ ร จ กตลาดแรกและตลาดรอง

ร จ กตลาดการเง น ร จ กตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย องค ประกอบของตลาดหล กทร พย ฯ ร จ กตลาดแรกและตลาดรอง น าร อง 1. ลงท นในห นไม ว นอย างท ค ด 2. ร จ กห นส กน ด ก อนค ดเทรด 3. เทรดห นอย างม นใจ ต องว เคราะห ป จจ ยพ นฐานและป จจ ยเทคน ค 4. ลงท นห นออนไลน... ง ายแค คล ก 5. รอบร เร องส ทธ และหน าท ของผ ลงท น

More information

Á ² ² ³ ª³«± µè ² ² ² À

Á ² ² ³ ª³«± µè ² ² ² À Due Diligence ค ม อแนวทางการทำ Due Diligence สำหร บท ปร กษา ทางการเง นฉบ บน เป นการรวมเน อหาของแนวทาง 2 เล ม ค อ แนวทางการทำ Due Diligence ของท ปร กษาทางการเง น ในการออกและเสนอขายหล กทร พย ต อประชาชน (ในบางเร

More information

(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual

(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual (ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual ม นาคม 2558 Institute of Research and Development for Public Enterprises สารบ ญ 1 แนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ

การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ เหต ผลและความจาเป น การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ เป นการว เคราะห ผลของโครงการท ม ต อระบบเศรษฐก จ โดยรวม เน องมาจากโดยท วไป การว เคราะห โครงการเอกชนเป นการว เคราะห ถ งความเป

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน เร ยบเร ยงเพ มเต มจากฉบ บภาษาไทย หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน องค การอนาม ยโลก จ ดพ มพ และเผยแพร โดย ศ นย ว ชาการเพ อความปลอดภ

More information

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ บร ษ ทโคคา-โคล า จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ การดำเน นธ รก จด วยความซ อส ตย ส จร ต ท กหนแห งท วโลก การดำเน นธ รก จด วยความซ อส ตย ส จร ต ซ อส ตย ปฏ บ ต ตามกฎหมาย ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณฉบ บน ร บผ ดชอบต อการกระทำของตน

More information

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด 2 3 สารบ ญ ส วนท 1 ส วนท 2 ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. บทท วไป ว ส ยท ศน ของ ปตท. พ นธก จของ ปตท. ค าน ยมองค กรของ ปตท. หล กปฏ บ ต เก ยวก บค ม อการกำก บด แลก จการท

More information

มาร จ กก บ โปรแกรมการคำนวณต นท น CGD_Costing V.2554

มาร จ กก บ โปรแกรมการคำนวณต นท น CGD_Costing V.2554 นางสาวอ ไรวรรณ ร กขว ฒนก ล น กบ ญช ชำนาญการพ เศษ สำน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ มาร จ กก บ โปรแกรมการคำนวณต นท น CGD_Costing V.2554 หลายท านในแวดวงกระทรวงการคล ง คงพอทราบข าว แล วว า กรมบ ญช กลางโดยสำน

More information

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต]

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] #27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 122 เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จ ำก ด (มหาชน) เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท

More information

ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ

ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ หน งส อ รายว ชา การพ ฒนาแผนและโครงการอาช พ (อช32001) 1 ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ เร องท 1 ความส มพ นธ ของเหต ผลของแผนและโครงการก บการม รายได ม เง

More information

บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553

บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553 บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553 โครงการก จกรรมเผยแพร ผลว เคราะห ระบบเต อนภ ยและ ระบบฐานข อม ลแก สาธารณะ ความร วมม อระหว าง ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.) ส าน กงานพ ฒนาหน

More information

การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร

การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช ความหมายการบ ญช การบ ญช เป นศ ลปะของการรวบรวม บ นท ก จำแนก และทำสร ป ข อม ลอ นเก ยวก บเหต การณ ทางเศรษฐก จในร ปต วเง น ผลงานข น ส ดท ายของการบ

More information

รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม

รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม กองท นเป ดบ วหลวงธนคม กองท นเป ดบ วหลวงธนคม เป นกองท นซ งบร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท นรวม บ วหลวง จำก ด ได ร บอน ญาต จากสำน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให จ ดต งข น เพ อระดมเง

More information

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อการจ ดทำระบบการบร หารความเส ยง สำน กงานตรวจสอบภายใน สำน กปล ดกร งเทพมหานคร ศาลาว าการกร งเทพมหานคร 1 173 ถนนด นสอ แขวงเสาช งช า เขตพระนคร กร งเทพมหานคร 10200

More information

ห วข อการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การศ กษากลย ทธ การตลาดและการจ ดการเช ง ช อผ ศ กษา นางสาววาสนา พวงบ บผา ปร ญญา สาขาว ชา

ห วข อการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การศ กษากลย ทธ การตลาดและการจ ดการเช ง ช อผ ศ กษา นางสาววาสนา พวงบ บผา ปร ญญา สาขาว ชา การศ กษากลย ทธ การตลาดและการจ ดการเช งกลย ทธ ของธ รก จค าปล กขนาดใหญ กรณ ศ กษา แรงจ งใจท ม ผลต อพฤต กรรมผ บร โภคในการต ดส นใจซ อส นค า HOUSE BRAND ของบร ษ ท บ กซ ซ ปเปอร เซนเตอร จาก ด (มหาชน) วาสนา พวงบ

More information

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว 503040311-5

More information