RajaMangala University of Technology

Size: px
Start display at page:

Download "RajaMangala University of Technology"

Transcription

1 การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล V O L U M E 1, I S S U E 1 O F F I C E O F I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y RajaMangala University of Technology การพ ฒนา โครงสร างพ นฐาน ด าน ICT การจ ดต งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลท ง 9 แห ง ซ งเน นการจ ด การศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย น บเป นก าวส าค ญของสถาบ นเทคโนโลย ราช มงคลท ม การพ ฒนาอย างต อเน องไม น อยกว า 30 ป มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลม ความม งม น ท จะม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษาท สมบ รณ แบบในการ พ ฒนาทร พยากรมน ษย ให เป นบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ท ม ความร ความช านาญให ก บส งคมไทย และส งคมโลก การพ ฒนาบ คลากร ด าน ICT การพ ฒนา ICT เพ อ การเร ยนการสอน การพ ฒนา ICT เพ อ สน บสน นการบร หาร ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ต.คลองหก อ.ธ ญบ ร จ.ปท มธาน โทร โทรสาร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลให สามารถจ ดการศ กษาได อย าง ม ประส ทธ ผล สอดคล องก บมาตรฐานระด บโลก สามารถเต บโตอย างย งย นในอ ตสาหกรรม การศ กษาท ม การแข งข นส ง ซ งการพ ฒนามหาว ทยาล ยเพ อการก าวกระโดดน น นอกเหน อไปจากการจ ดการศ กษาซ งเป นเร องหล กแล ว มหาว ทยาล ยจ าเป นต องน าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) มาใช เป นเคร องม อสน บสน น เพ อเพ มศ กยภาพด านการ บร หารการจ ดการศ กษา การเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สามารถสร าง โอกาสทางธ รก จและสร างองค ความร ให ก บ น กศ กษาและประชาชน ตามแผนกลย ทธ เพ อการ พ ฒนา ICT อย างม ประส ทธ ภาพ ภายใต ว ส ยท ศน เพ อ การตอบสนองแรงบ นดาลใจ ด าน ICT ของท กคน(For Your ICT Inspiration)

2 PAGE 2 การตอบสนองแรงบ นดาลใจด าน ICT ของท กคน (For Your ICT Inspiration) จากว ส ยท ศน ด งกล าวมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลได ก าหนดพ นธก จ โดยเร มจากการพ ฒนาท เร งด วน เพ อสร างความเท าเท ยมก นและการเร งสร าง ศ กยภาพและความพร อมเพ อน าไปส การพ ฒนาในระด บท ส งข น แนวทางการ พ ฒนา ICT จะด าเน นการให สอดคล องก บแผนแม บทการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของประเทศไทย (ICT2010) RMUT NETWORK โดยมหาว ทยาล ยได แบ งการพ ฒนาออกเป น 4 ด านด งน การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด าน ICT การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด าน ICT เป นการพ ฒนาป จจ ยพ นฐานท ส าค ญเพ อให ระบบการจ ดการศ กษาและงานบร หารสามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ ลดต นท น เช อมต อก บองค กรท งภายในและภายนอก ได แก จ ดหา อ ปกรณ คอมพ วเตอร ฮาร ดแวร ซอฟต แวร การจ ดหาจะใช หล กการใช ทร พยากร ร วมก น โดยการจ ดต งห องปฏ บ ต การเฉพาะทาง เช น ห องปฏ บ ต การเคร อข าย ฐานข อม ล Web service และส อม ลต ม เด ย และจ ดหาคอมพ วเตอร สาธารณะ (Public computer) เพ อให สามารถเข าถ งแหล งข อม ลและการเร ยนร ได มากข น พ ฒนาระบบเคร อข ายท งในและนอกมหาว ทยาล ย ซ งได แก การเช อมต อ อ นเทอร เน ต อ นทราเน ตท งในระบบม สายและไร สาย การพ ฒนาเว บไซต ระบบ โทรศ พท ผ านเคร อข าย (Voice over IP) การต ดต งอ ปกรณ และก าหนดมาตรการ ร กษาความปลอดภ ย และ การป องก นความเส ยง พ ฒนาระบบฐานข อม ลเพ อ เช อมต อข อม ลภายในและเพ อพ ฒนาเป นระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) ระบบสน บสน นการต ดส นใจ (DSS) ระบบสารสนเทศส าหร บผ บร หาร ระด บส ง (EIS) รวมท งเช อมต อก บฐานข อม ลภายนอกของร ฐบาล เช น ศ นย ปฏ บ ต การ ระด บกรม (DOC) และศ นย ปฏ บ ต การระด บกระทรวง (MOC) รวมท ง ข อม ลตามข อก าหนดของร ฐบาลอ เล กทรอน กส (e-government) การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา

3 VOLUME 1, ISSUE 1 PAGE 3 การพ ฒนาบ คลากรด าน ICT โครงการความร วมม อน กพ ฒนา software จากแนวค ดส ธ รก จ การลงท นด าน ICT จะไม ประสบความส าเร จถ ามหาว ทยาล ยไม ม การพ ฒนาบ คลากรด าน ICT อย างต อเน อง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราช มงคล จ งด าเน นการพ ฒนาบ คลากรด าน ICT โดยแบ งตามกล มภารก จหล ก ค อ ผ บร หาร อาจารย ผ สอน เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต การ และผ ด แลระบบโดยแต ละกล มม การจ ดหล กส ตรต อเน องและครอบคล ม เพ อให บ คลากรท ผ าน การอบรมม ศ กยภาพเพ ยงพอท จะพ ฒนาต อเน องสามารถถ ายทอดความร ไป ย งผ ร วมงาน น กศ กษา และช มชน หร อประย กต ใช ก บงาน หร อก จกรรมท ด าเน นการ นอกจากน ย งม การจ ดอบรมให ก บน กศ กษาโดยเน นหล กส ตร ระยะส นท เป นท ต องการของตลาดเพ อให น กศ กษามองเห นแนวทางในการ พ ฒนาต อยอด เพ อเข าส โลกของธ รก จโดยเฉพาะหล กส ตรด านเทคโนโลย การพ ฒนา ICT เพ อการเร ยนการสอน การพ ฒนา ICT เพ อการเร ยนการสอนม ขอบเขตท กว างขวาง โดยเร มจากการ สน บสน นให น า ICT มาประย กต ใช ก บการเร ยนการสอนในรายว ชาปกต การจ ดร ปแบบการ สอนใหม ท เน นการใช ประโยชน จากเทคโนโลย การสร างมาตรฐานการศ กษา การศ กษา เทคโนโลย ช นส งสม ยใหม และเทคโนโลย ท สน บสน นการเป นส งคมแห งการเร ยนร (Knowledge-Based Economy) การพ ฒนา ICT เพ อการเร ยนการสอน สามารถแบ งเป นประเภทต างๆ ได ด งน การพ ฒนาการเร ยนผ านส ออ เล กทรอน กส (e-learning) โดยเร มจาก การสร างหร อจ ดหา เน อหาอ เล กทรอน กส ในร ปของ ฐานข อม ลอ างอ ง (Reference database) หน งส ออ เล กทรอน กส (e-books) หร อส อการสอนผ านเว บ (Web Based Instruction หร อ WBI) การอบรมหล กส ตรระยะส นผ านระบบ คอมพ วเตอร (Computer-Based Training หร อ CBT) และการพ ฒนา e-learning เพ อเป นการเสร มการเร ยน การ สอน หร อจ ดให ม การสอนในร ปแบบท สมบ รณ การพ ฒนามาตรฐานการศ กษาด าน ICT โดยการสน บสน นการสอบเท ยบเพ อร บประกาศน ยบ ตรของ ระบบหร อซอฟต แวร ประย กต ช นน า เช น หล กส ตรของ Microsoft, CISCO, Oracle หร อ JAVA

4 สน บสน นการประย กต ใช ICT ในท กสาขาการศ กษา เช น การท องเท ยว การลงท น สถาป ตยกรรม ออกแบบ การบ ญช เป นต น การพ ฒนา ICT เพ อการเร ยนการสอนเฉพาะทาง และเทคโนโลย ระด บส ง เช น ส อม ลต ม เด ย เกมส การออกแบบเส ยง เคร องดนตร อ จฉร ยะ (Smart musical instruments) ระบบสารสนเทศทางช วภาพ (Bio Information) รห สพ นธ กรรม (Genomics) เทคโนโลย ไร สาย เทคโนโลย ม อถ อ และ เทคโนโลย Grid การพ ฒนา ICT เฉพาะทางเพ อสน บสน นการเป นส งคม แห งการเร ยนร (Knowledge-Based Economy) เช น ห องสม ด อ เล กทรอน กส เว บท าทางการศ กษา ศ นย การเร ยนร เป นต น การพ ฒนา ICT เพ อสน บสน นการบร หาร การพ ฒนา ICT เพ อสน บสน นการบร หารจะช วยเพ มประส ทธ ภาพในการท างาน เพ ม ประส ทธ ผลและเพ มศ กยภาพในการแข งข น การพ ฒนา ICT เพ อให บร การ สามารถแบ งเป น ประเภทต างๆ ด งน การใช ICT เพ อการบร หารภายใน เช น ระบบการ บร หารงานส าน กงานระบบการประช มผ านส ออ เล กทรอน กส (e-meeting) ระบบสม ครสอบค ดเล อกผ านเว บ (e-admission) และระบบทะเบ ยน เป นต น การใช ICT เพ อการให บร การก บล กค า ซ งได แก น กศ กษา และบ คคลภายนอก ในร ปแบบการให บร การแบบเบ ดเสร จ (One stop service) ได แก ระบบศ นย บร การว ชาการ (Contact Center) ระบบเว บท าเพ อการศ กษา (Web Portal) บ ตรน กศ กษา (Smart card) ต ให บร การ (Kios)

5 การพ ฒนาระบบ ICT เพ อเช อมต อก บ บร การภาคร ฐ (e-service) เช นระบบ GFMIS ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การจ ดซ อจ ดจ าง (e-procurement) และอ นๆในอนาคต บทสร ป ป จจ บ นการพ ฒนา ICT ให ประสบความส าเร จไม ได เก ดจากการลงท นจ านวนมากเพ อการ จ ดซ ออ ปกรณ และการต ดต งระบบ แต การลงท นด าน ICT เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดจ าเป นท จะต องม การ ปร บเปล ยน โครงสร างใหม ขององค กรและปร บเปล ยนกระบวนท ศน ของบ คลากรในองค กรเพ อให เก ดการ เปล ยนว ธ การท างาน แนวค ด ค าน ยมและท ศนคต ตลอดจนการเข าใจและเร ยนร การใช เทคโนโลย รวมท ง การน าเทคโนโลย เข ามาเป นส วนประกอบของการท างาน ด งน น การพ ฒนาท แท จร งเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ท วางไว จะต องม การเร งสร างท นทางป ญญา (Intellectual Capital) ขององค กร เพราะ ICT เป นเพ ยงเคร องม อท ใช สน บสน นการพ ฒนาเท าน น

บทท 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ

บทท 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ แผนระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลศร ว ช ยย ป การศ กษา 2554 2556 บทท 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร และกลย ทธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลศร ว ช ย ได ก าหนดท ท ศทางการพ ฒนาด าน ICTT จากกรอบนโยบาย

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

1. ด านการจ ดการศ กษา/ว ชาการ

1. ด านการจ ดการศ กษา/ว ชาการ บทสร ปผ บร หาร ด วยมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลได ก าหนดให ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน า ส วนราชการและจากการประช มคณะกรรมการประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน าส วนราชการ คร งท 1/2553 เม อว นท 4 ต ลาคม

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เพ อให เป นไปตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

ว ชา การฝ กงาน รห สว ชา 2000-7001 จ ดทาโดย... ช อ สก ล นางสาวซ อส ตย ม ว น ย รห สประจาต ว 12345678 ระด บช น ปวช.2/1 แผนกว ชาการบ ญช

ว ชา การฝ กงาน รห สว ชา 2000-7001 จ ดทาโดย... ช อ สก ล นางสาวซ อส ตย ม ว น ย รห สประจาต ว 12345678 ระด บช น ปวช.2/1 แผนกว ชาการบ ญช รายงานการฝ กงาน ว ชา การฝ กงาน รห สว ชา 2000-7001 จ ดทาโดย... ช อ สก ล นางสาวซ อส ตย ม ว น ย รห สประจาต ว 12345678 ระด บช น ปวช.2/1 แผนกว ชาการบ ญช รายงานเล มน เป นส วนหน งของการฝ กงาน ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ช อโครงการ พ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป ๒๕๕๔ ( IT Training 2011)

ช อโครงการ พ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป ๒๕๕๔ ( IT Training 2011) ช อโครงการ พ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป ๒๕๕๔ ( IT Training 2011) ๑. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศม บทบาท และม ความจ าเป นอย างมากในหน วยงาน ต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) 2) หน วยงาน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 2 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

บทสร ปสำหร บผ บร หำร แผนแม บทเทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (พ.ศ. 2557-2561)

บทสร ปสำหร บผ บร หำร แผนแม บทเทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (พ.ศ. 2557-2561) สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร 1 บทท 1 บทนา 6 1.1 หล กการและเหต ผล 6 1.2 ว ตถ ประสงค 6 บทท 2 ภาพรวมแผนและนโยบายด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 7 2.1 กรอบนโยบาย ICT 2020 7 2.2 แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 2 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ.2558 ส าน

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘... ท ามกลางกระแสการเปล ยนแปลงท เก ดข นอย างรวดเร วในป จจ บ น ประชาชนม ความคาดหว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อ การศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2557-2559 25 ก มภาพ นธ 2557

แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อ การศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2557-2559 25 ก มภาพ นธ 2557 แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อ การศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2557-2559 25 ก มภาพ นธ 2557 กรอบแนวค ดในการจ ดทาแผนแม บท กรอบนโยบาย I2020 นโยบาย ร ฐบาล นโยบาย ร ฐมนตร แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มกราคม 2554 ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด: การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. 1

ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด: การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. 1 ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. เชาวน ด ศ อ ศวก ล อเนกพล เก อมา สมโภชน รอดวงษ ณ ฐ กาญจนศ ร และธ รพงษ ประท มศ ร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย

การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร(ICT) เทคโนโลย เหล าน เป นทร พยากรท ส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information